Page 1

ปที่ 5 No.31 2017 www.nanmee.com

นักเขียนตัวนอยกับ บันทึกรายวัน ที่นาทึ่ง

โครงการประกวดภาพวาด ครั้งที่

ประจำป ๒๕๕๙


Contents 6

เกร็ดความรู้ทองเกษม

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) สวรรค์แห่งการเรียนรู้ของเด็ก

10 สกู๊ปพิเศษ

โครงการประกวดภาพวาด

ครั้งที่

หนังสือเสริมทักษะภาษาจีน ท่องแดนพินอินแสนสนุก

กลุ่มบริษัทนานมี มอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2559

13 เจาะลึกหนังสือทองเกษม 15 นานมีปันสุขสู่สังคม

ต้าเจียห่าว สวัสดีทุกคน สายลมหนาวแห่งฤดูมาเยือนพร้อมกับความโศกาอาดูรต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 และความปลื้มปีติชื่นชมในพระบารมีแห่งรัชกาลใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 คณะผู้บริหารพร้อมพนักงาน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียน นักศึกษา และศิลปินทุกท่าน ทีไ่ ด้รบั รางวัลจากโครงการประกวดวาดภาพ ฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงาน จิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ประจ�ำปี 2559 ในหัวข้อ “อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย” ซึ่งในปีนี้ ภาพผลงานที่ได้รับ รางวัลล้วนน่าชื่นชมและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากครับ ปี 2559 ผ่านไปแล้ว เข้าสู่ศักราชใหม่ พุทธศักราช 2560 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพพลานามัยแข็งแรง กิจการการค้า เจริญรุง่ เรือง และกลุม่ บริษทั นานมี ผูผ้ ลิตอุปกรณ์และเครือ่ งเขียน “ตราม้า” เพือ่ นแท้ความส�ำเร็จ ขอเป็นก�ำลังใจและส่งความสุข แด่ทุกท่านเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ครับ

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ บรรณาธิการบริหาร editor@nanmee.com

: กองบรรณาธิการ บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ • ปรีญาณี กองบุญมา บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย กองบรรณาธิการ ขวัญชนก ยุทธยง • ศรัญญา คุณวิเศษพงษ์ บรรณาธิการศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์ ศิลปกรรม อาดา สินทับ จัดท�ำโดย บริษัท นานมี จ�ำกัด - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม : อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2648-8000 โทรสาร 0-2267-5890 e-mail : editor@nanmee.com www.nanmee.com www.facebook.com/nanmeecorp 2 • NANMEE NEWS


กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

นักเขียนตัวน้อยกับบันทึกรายวันที่น่าทึ่ง ยิ้มใสๆ ของเด็กหญิงวัยก�ำลังซน เจื้อยแจ้วอย่างเขินอายเล็กน้อย เมือ่ เธอถูกสัมภาษณ์ เธอเป็นนักเขียนเด็กวัย 8 ขวบ ทีม่ คี วามคิดความอ่าน ในมุมกว้าง หากใครเคยอ่านบันทึก “เรไรรายวัน” จะรู้สึกคล้ายๆ กันว่า แนวเขียนที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากความคิดที่บริสุทธิ์ของเด็กหญิง คนนี้ ไม่ธรรมดาเลย เพราะเธอมีมุมมองที่ส่งผ่านบันทึกด้วยส�ำนวน ภาษาง่ายๆ แต่สามารถกระตุกมุมคิดของผู้ ใหญ่ ได้อย่างน่าทึ่ง จนตอนนี้เธอมีแฟนเพจติดตามในเฟซบุ๊กมากกว่า 168,000 คน

แนะน�ำตัวหน่อย

หนูชื่อ เด็กหญิงเรไร สุวีรานนท์ ชื่อเล่นว่า ต้นหลิว ค่ะ ปีนี้หนูอายุ 8 ขวบ แล้วค่ะ วันที่ 4 พฤศจิกายน เป็นวันเกิดหนู

ที่บ้านมี ใครบ้าง

มีคุณแม่ คุณพ่อ คุณตา คุณยาย หนูมีน้องแฝดด้วยนะ ชื่อ น้องเมฆกับ น้องสายลม แล้วหนูก็มีพี่หวานด้วย แต่พี่หวานเป็นหมา

“ หนูอยากเขียนทุกวัน

แม้บางวันคุณแม่จะบอกว่า ไม่ต้องเขียนก็ได้ หนูเขียน เพราะหนูชอบ หนูว่ามันสนุกดี ”

สนุกไหมเขียนบันทึก

สนุกค่ะ หนูชอบ เวลาหนูเขียนหนูได้อยู่กับแม่นานๆ แม่จะคอยฟังหนูเล่า เรื่องต่างๆ ให้แม่ฟัง แล้วแม่ก็บอกหนูให้เลือกเรื่องที่จะเขียน

เริ่มเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่

หนูเริ่มเขียนเมื่อปีที่แล้ว ตอนนั้นแม่มาบอกว่า สมัครโครงการสมุดบันทึก วัยเยาว์ให้หนูแล้ว ให้หนูเขียนบันทึกของคุณตาสมุดบันทึก หนูถามแม่ว่า แล้วหนู จะเขียนได้เหรอ แม่ก็บอกหนูว่า แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขียนได้ไหม

ต้นหลิวเริ่มยังไงเอ่ย

แม่บอกหนูวา่ ให้เขียนเหมือนเราถ่ายรูปละกัน ถ้าเราถ่ายรูปทีเ่ ราอยากเก็บ เอาไว้ 1 ภาพ ให้หนูแค่เลือกภาพทีห่ นูรสู้ กึ ว่าหนูชอบ หนูสนุก หนูมคี วามสุข และ หนูอยากเก็บเอาไว้ แล้วแม่ก็บอกอีกว่า หนูต้องเขียนให้แม่เข้าใจ อธิบายให้แม่ เห็นภาพด้วยนะ

แล้วต้นหลิวเข้าใจที่แม่บอกไหม

ก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ แต่หนูก็เริ่มเขียน หนูเริ่มเขียนบันทึกครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ก่อนทีจ่ ะเขียน หนูจะเล่าให้แม่ฟงั ก่อนว่าวันนีห้ นูไปเจออะไรมา วันนีห้ นูชอบอะไร วันนีห้ นูสนุกยังไง พอหนูบอกว่าจะเริม่ เขียนแล้วนะ แม่กบ็ อกว่า จ�ำได้ไหมเมื่อกี้พูดว่าอะไร เอาแบบนั้นเลย

เป็นอย่างไรบ้างตอนเขียน

หนูก็เริ่มเขียน คิดว่าจะเขียนอะไรดี แล้วก็เขียนเหมือนกับที่เล่าให้แม่ฟัง มันง่ายดี NANMEE NEWS • 3


ชอบเรื่องอะไรมากที่สุดที่เขียนมา

ชอบทุกเรื่องเลย แต่บางทีหนูก็ใช้เวลาเขียนนาน เพราะหนูคิดไม่ออก หนูว่าการเขียนมันต้องใช้สมาธิด้วยนะ (หัวเราะ)

ต้นหลิวมีแฟนเพจเยอะแยะเลยรู้ไหม

หนูมารู้ทีหลัง แม่มาบอกหนู หนูเคยอ่านด้วย พอหนูอ่านจบ หนูก็บอก แม่ว่า สนุกดีเหมือนกันนะแม่ แต่หนูไม่เคยตอบเอง แม่เป็นคนตอบ

ต้นหลิวชอบท�ำอะไรบ้าง

หนูชอบวาดรูป ชอบไปเที่ยว ชอบเล่นกับน้องแฝด ชอบเรียนเปียโน ชอบ ว่ายน�้ำ เล่นเทนนิสด้วย หนูเลยมีเรื่องที่จะเขียนเยอะแยะเลย

รู้มาว่าชอบเรียนภาษาจีนด้วย

ชอบมากค่ะ เพราะภาษาจีนมันสนุก แล้วคุณพ่อก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีน (ยิ้ม)

พอต้นหลิวเริ่มเป็นที่รู้จัก ไปออกรายการมาเยอะไหม

จ�ำไม่ได้แล้วค่ะ แต่นา่ จะสิบกว่ารายการ ส่วนใหญ่เขาก็จะถามเรือ่ งการเขียน ของหนู บางทีหนูก็ตอบไม่ได้ แม่เลยเป็นคนตอบแทน

คุณแม่ล่ะคะ เริ่มสอนเรื่องการเขียนให้ต้นหลิวอย่างไร

ก่อนอื่นเลยนะ เราต้องท�ำความเข้าใจกับเขาก่อน ซึ่งเด็ก 7 ขวบ ฉลาดและ โตพอที่จะรู้เรื่องแล้ว แต่ปัญหาตอนที่เริ่มเขียนช่วงแรกๆ คือเรื่องของตัวสะกด เรือ่ งของค�ำไม่มปี ญ ั หา เพราะแม่บอกเขาว่า ให้เขาเขียนเหมือนทีเ่ ขาพูดเลย นัน่ แหละ เขาก็เริ่มถ่ายทอดจากปากเขาที่พูดออกมา แล้วเขียนลงไป

แล้วต้นหลิวมีพัฒนาการในการเขียนอย่างไรคะ

พอเขาเขียนอยู่ประมาณ 3-4 เดือน ที่ใช้วิธีพูดออกมาแล้วเขียนออกไป พอต่อมาเล่าเยอะ ก็เริม่ งงละว่า “เมือ่ กีห้ นูเล่าว่าอะไรนะ จ�ำไม่ได้” แล้วเขาก็เริม่ ฉลาด มาถามว่า “ท�ำไมคุณแม่ไม่อัดคลิปไว้ล่ะ ตอนที่หนูเล่าให้คุณแม่ฟัง” พอพูดจบ ก็เปิด แล้วก็เขียนสิง่ ทีต่ วั เองพูด เพราะฉะนัน้ จะเห็นว่าภาษาทีเ่ ขาเขียนจะไม่มคี ำ� เชือ่ ม จะเป็นประโยคๆ ไป นั่นคือเขาท�ำแบบนี้ 4 • NANMEE NEWS

พอตอนหลัง ก็มาบอกว่า “คุณแม่ซื้อกระดานให้หนูหน่อยสิ หนูอยากได้ กระดานที่เป็น 2 หน้า หนูจะได้เอามาจดว่าหนูพูดอะไร” จากนั้น เขาก็จะเริ่มจด เขาก็จะได้ทบทวน แต่พอเวลาจะมาเขียนอีกทีนงึ ก็ขเี้ กียจละ มาบอกว่า “เมือ่ ยอ่ะ” ต้องท�ำงาน 2 รอบ ก็จะมีกระบวนการลบค�ำบางค�ำออก เพื่อที่จะให้ตัวเองเขียน สัน้ ลง แล้วเขาก็จะเลือกค�ำ ว่าลบค�ำไหนแล้วความหมายจะไม่เปลีย่ น เพราะฉะนัน้ จะเห็นว่าเขาเขียนอะไรไม่เวิน่ เว้อ เขาจะเขียนอะไรทีต่ รงๆ นัน่ คือ กระบวนการเขียน ที่เขาท�ำ


เรื่องค�ำที่ต้นหลิวเขียนไม่ถูก มีบ้างไหมคะ

มีคะ่ ช่วงนัน้ ก็เป็นช่วงทีม่ ผี ดิ บ้าง แต่แม่กจ็ ะปล่อย ไม่ยงุ่ เรือ่ งภาษาของเขา ตอนหลังเขาก็จะมาถามว่า “แม่ๆ ที่เขียนนี่ถูกหรือผิด” เพราะบางทีแม่อ่าน คอมเมนต์แฟนเพจให้เขาฟัง ซึ่งตัวเขาเองไม่ได้เล่นเฟซบุ๊ก เขาไม่เคยสนใจว่าใคร จะเขียนคอมเมนต์ยังไง บางทีก็ต้องอ่านกรอกหูเขา เขาก็จะถาม “เขียนผิดหรอ” แต่ก็ไม่ได้เสียเซล์ฟอะไรเท่าไหร่นัก หลังๆ มาเขาก็จะมาถามพวกค�ำที่เขียนยากๆ ว่า “แม่ๆ ค�ำนี้เขียนยังไง หนูแค่อยากรู้ว่าหนูเขียนถูกต้องหรือเขียนตามใจ” เขาจะถามแต่เขาก็จะเขียนในแบบของเขา นอกจากค�ำที่เขาจ�ำได้แล้วเขาก็จะแก้ ของเขาเอง ซึง่ เรือ่ งของพวกตัวสะกดไม่ตอ้ งห่วง เพราะทีโ่ รงเรียนมีสอบทุกอาทิตย์ เขาได้ท่องค�ำใหม่ๆ แม่คิดว่ามันทันกันอยู่แล้ว

เรื่องของ 10 ค�ำส�ำคัญก่อนเขียน

ต่อมาเขียนยาวละ เริ่มขี้เกียจ เริ่มรู้มาก ก็เล่าให้แม่ฟังว่า “คุณแม่ หนูจะ เล่าเรื่องเล่นกับเพื่อน ยังงี้ๆๆ” พอเล่าจบก็เขียนเฉพาะค�ำส�ำคัญที่ตัวเองเล่า ออกมาว่ามีอะไรเป็นคีย์เวิร์ด เช่น สมมติเขาเล่าเรื่องคุณครูแจกหน้าที่ให้เพื่อน แต่ละคนในห้อง รวมถึงเขาด้วย แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งท�ำหน้าที่ตรวจดูว่าเพื่อน คนอืน่ ๆ กินอาหารหมดจานหรือเปล่า เขาก็จะเขียนชือ่ เพือ่ นคนนัน้ เขียนเรือ่ งกิน ข้าวหมดจาน เรือ่ งฉันกินเสร็จทีหลัง อะไรแบบนี้ พอเขียนแล้วก็จะมาดูวา่ 10 ค�ำนัน้ มีอะไร แล้วเขาก็จะคิดว่าเขาจะเริม่ ต้นจากตรงไหนก่อน เขาก็จะดึงค�ำมาใช้ทลี ะค�ำ แล้วเขาก็จะสรุปว่าค�ำไหนที่ใช้แล้วเขาจะท�ำเครื่องหมายถูกไว้ แล้วเขาก็จะเล่น กับตัวเองว่า วันนี้ค�ำที่เขียนไป 10 ค�ำ ฉันเอามาใช้ครบไหม ถ้าวันไหนเขียนจนจบ แล้วเงยหน้าขึ้นมา บางทียังเหลืออีก 2 ค�ำ ที่ยังไม่ได้เอามาใช้

เครื่องติดเมื่อเริ่มสนุก

สิ่งที่เขาท�ำกับการเขียน แม่คิดว่า เขามองว่ามันสนุก และเขาก็เล่นกับมัน ไปเรือ่ ยๆ เขาได้รวู้ า่ ภาษาหรือการเขียนของเขาก็เหมือนเขาเล่นบาร์บี้ เหมือนเล่น ตัวต่อเลโก้ แล้วเขาสนุก เพราะฉะนั้น ถ้าเราท�ำให้การเขียนไม่น่าเบื่อส�ำหรับเขา แม่คดิ ว่าเด็กทุกคนก็จะท�ำ นัน่ คือขัน้ ตอนการเขียนทีต่ น้ หลิวท�ำ พอหลังจากทีเ่ ขา เขียนมาปีกว่า ระบบคิดของเขาก็พัฒนาตามล�ำดับขั้น ว่าเขาจะเขียนเรื่องอะไร ค�ำส�ำคัญของเขาคืออะไร และเขียนออกมาดูมีชั้นเชิงมากขึ้น ท�ำให้น่าติดตาม มากขึ้น

ความส�ำเร็จของ “เรไรรายวัน”

ตั้งแต่ที่ต้นหลิวเริ่มเขียนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แม่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนชอบ มันเร็วมากที่มีแฟนเพจมากขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้ทะลุ 168,000 คน ไปแล้ว แม่ จึงคิดที่จะต่อยอด อยากให้เด็กๆ ที่อายุพอๆ กับต้นหลิวได้หันมาเขียนบันทึก เพราะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการน�ำร่อง “Reading Room” ให้เด็กๆ เข้าร่วมเพื่อมาเวิร์คชอปเรื่องการเขียน อยากให้ เด็กๆ เขียนกันเยอะๆ เพราะการเขียนต้องมีการวิเคราะห์ การกลัน่ กรอง มันเป็น การฝึกสมองไปในตัว

ต้นหลิวฝากอะไรถึงผู้อ่านสักหน่อย

หนูอยากให้เพื่อนๆ หันมาเขียนบันทึกกันมากๆ เพราะการเขียน บันทึกมันสนุก เวลาที่เราเอามาอ่านย้อนหลังแล้วมันตลกดี หนูขอบคุณ ทุกคนที่อ่านเพจเรไรรายวันของหนู หนูอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ เพื่อนๆ มาเขียนบันทึกเหมือนหนูด้วย

วันนี้ ใครที่ยังไม่รู้จักเพจ “เรไรรายวัน” ของน้องต้นหลิว ลองเข้าไปหาอ่านในเฟซบุ๊กนะคะ เพราะเชื่อเหลือเกินว่า ใครที่ ได้อ่านบันทึกในแต่ละวันของน้องต้นหลิว จะต้องมีรอยยิ้มแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือผู้ ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครอง ก็ลองอ่านกันดูคะ่ เพราะบันทึกจากเด็กน้อยคนนีอ้ าจเติมเต็มแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อีกมากมายได้รกั การอ่าน รักการเขียน และเปิดโลกทัศน์ ให้ ใครๆ ได้เห็นตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยจินตนาการบริสุทธิ์ที่ ไม่รู้จบในมุมมองของเด็กๆ NANMEE NEWS • 5


พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

สวรรค์แห่งการเรียนรู้ของเด็ก

ไม่ ใกล้ ไม่ ไกลกับสวนจตุจักรเท่าไรนัก เป็นที่ตั้งของแหล่งการเรียนรู้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ส�ำหรับเด็กแห่งแรกของ ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึง่ เกิดขึน้ ภายใต้แนวคิด “Learning for young Creative Minds” “สนุกคิด สนุกเล่น จิตสร้างสรรค์” ที่จะท�ำให้น้องๆ สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจความแปลกใหม่ของโซนการจัดแสดงที่หลากหลาย เป็นการเปิด โลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ให้แก่เด็กๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ตามพระราชปรารภใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กไทย ทุกคน ได้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยการลงมือท�ำ พิพิธภัณฑ์จึงประกอบไปด้วยอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 4 หลัง (ขณะนี้เปิดให้บริการ 2 หลัง) และพืน้ ทีล่ านกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กๆ ได้ทำ� กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ บูรณาการทักษะและศักยภาพของเด็กๆ ในทุกๆ ด้านให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ โดยแต่ละอาคารต่างๆ แบ่งพื้นที่จัดแสดง ไว้ดังนี้

• อาคารทอตะวัน (ส�ำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี) เด็กๆ วัยแห่งความ

สงสัยใคร่รู้ จะได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นที่ 3 ชั้นหลัก และ 1 ชั้นลอย ดังนี้คือ

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย

ลานสร้างสรรค์ (creative space) เวทีแสดงผลงานของเด็กๆ ที่ไม่จ�ำกัด การน�ำเสนอรูปแบบ เพือ่ เปิดโอกาสให้นอ้ งๆ ได้รจู้ กั กล้าแสดงออก เสริมสร้างแรง บันดาลใจร่วมกับความภาคภูมใิ จ ผ่านการน�ำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ ต่างๆ ครัวไทยจิ๋ว (Junior Thai Kitchen) เด็กๆ จะได้เรียนรู้และท�ำกิจกรรม เกี่ยวกับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิด และปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายขั้นตอน อุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมทั้งความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหารเหล่านั้นอีกด้วย วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ (Creative science) พาน้องๆ ทุกคนไปร่วมค้นหา ความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ค้นหาเหตุและผล เพื่อต่อยอดความคิดกับหลาก หลายกิจกรรมการทดลอง ที่พร้อมจะให้น้องๆ ได้เข้าใจในธรรมชาติของสิ่งนั้น นักสืบไดโนเสาร์ (Dino Detective) สร้างจินตนาการเชื่อมโยงความคิด อย่างเป็นระบบ โดยพาน้องๆ ย้อนเวลาไปยุคดึกด�ำบรรพ์ เพื่อสนุกกับการท�ำ กิจกรรมขุดค้นโครงกระดูกไดโนเสาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ราวต่างๆ ของไดโนเสาร์ด้วย

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย

โลกทั้งผองพี่น้องกัน (Our Friends) ให้เด็กๆ มีทัศนคติในเชิงบวก ร่วม เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างหลากหลาย ของทั้งประเทศไทย ประเทศเพื่อน บ้าน และประเทศต่างๆ รอบโลก

6 • NANMEE NEWS

อัศจรรย์ตัวฉันเอง (Incredible Me) น้องๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้และค้นหา ศักยภาพของร่างกายตนเองไปกับเรือ่ งราวกระบวนการท�ำงานของระบบต่างๆ ใน ร่างกายทีแ่ สนมหัศจรรย์ รวมถึงสภาวะทางอารมณ์ และการปรับตัวในสังคมด้วย เช่นกัน มุมมองพิศวง (Amazing Vision) เปิดมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย ผ่านกระจกสะท้อนสุดแปลกตา ช่วยให้น้องๆ ทุกคนเกิดความสงสัยในการมอง เห็น รู้จักสังเกตไปกับห้องกระจกมหัศจรรย์ห้องนี้ สโมสรนักประดิษฐ์ (Inventor’s club) จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ทุกคนได้ ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการประดิษฐ์แสนน่าทึ่ง ไปพร้อมๆ กับกิจกรรมให้ร่วมเล่น


ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย

ละครโรงเล็ก (Kid’s Playhouse) เด็กๆ จะได้สร้างจินตนาการผ่านบทบาท สมมติบนเวที เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก รวมกลุม่ กับเพือ่ นๆ และช่วยกันคิด รูปแบบการแสดง แบ่งบทบาทหน้าที่ เพื่อแสดงละครให้ผู้ปกครองได้รับชม สร้างเมืองของเรา (Build Our City) ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบให้กบั เด็กๆ ด้วยการสร้างเมืองจ�ำลองทีน่ า่ อยู่ ก�ำหนดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�ำอธิบาย สิง่ ก่อสร้างมหัศจรรย์ (Wonder Building) ฝึกความคิดสร้างสรรค์เกีย่ วกับ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้กับเด็กๆ โดยให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับการ สร้างสิ่งก่อสร้างตามจินตนาการให้กลายเป็นจริง โดยใช้หลักคณิตศาสตร์และ ตรรกศาสตร์เข้าด้วยกัน

ชั้นลอย (Mezzanine)

ห้องศิลปะ (Art Studio) ให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตาม จินตนาการของตัวเอง พร้อมฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ

• อาคารสายรุง้ (ส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ขวบ และผูป้ กครอง) เป็น

อาคาร 2 ชั้น ที่ประกอบด้วยนิทรรศการมากมายเพื่อเสริมพัฒนาการของสมอง ทักษะ และกล้ามเนื้อของเด็กๆ ในบริเวณนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสนับสนุน การเรียนรู้กับบุตรหลานของตนเองได้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย

สวนหลังบ้าน (Big Backyard) พื้นที่ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของ ประสาทสัมผัสและเซลล์สมองของคุณหนูๆ ด้วยสวนทีเ่ ลียนแบบธรรมชาติ กระตุน้ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมอง การฟัง การดม การชิม และการสัมผัส ห้องสมุดสร้างสรรค์ (Creative library) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ เด็กๆ กับหนังสือหลากหลาย และกิจกรรมให้เด็กๆ เล่าเรื่องราวของหนังสือเล่ม ที่ตนเองอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย เมืองสายรุง้ (Rainbow Town) อาณาจักรแสนสวยทีจ่ ะพาเด็กๆ เพลิดเพลิน กับอาชีพในฝันผ่านบทบาทสมมติในเมืองจ�ำลองสุดตืน่ ตาตืน่ ใจแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็น นักดับเพลิง ต�ำรวจ สัตวแพทย์ นักบินอวกาศ หรือช่างซ่อมรถ

• ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

เป็นพื้นที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถภาพทางร่างกาย คือ สวนน�้ำ (Water Play) ให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกสนานกับน�้ำพุและเรียนรู้เรื่อง ราวของน�้ำในรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกัน ผจญภัยในป่า (Jungle Adventure) ช่วยฝึกฝนสมรรถนะทางร่างกาย ของเด็กๆ บนพื้นที่ผจญภัยในบรรยากาศป่า ให้เด็กๆ ได้ปีนป่าย โหน มุด ลอด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย สนามเด็กเล่น (Natural Playground) ที่มีเครื่องเล่นมากมาย ให้น้องๆ ได้พฒ ั นากล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ และสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นหลากสีสนั ทีเ่ หมาะกับ การเก็บภาพเป็นที่ระลึก

นับเป็นอีกหนึง่ สถานที่ ทีผ่ ปู้ กครองและสถานศึกษาควรพาเด็กๆ ไปเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรูน้ อกห้องเรียน เพือ่ ส่งเสริม พัฒนาการด้านต่างๆ ให้เด็กๆ กล้าแสดงออก ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาสมอง เรียนรู้การทดลองต่างๆ และฝึกกล้ามเนื้อ ทุกส่วนของร่างกายด้วยตนเอง โดยพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้ เปิดท�ำการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.-16.00 น. โทร. 0-2272-4500 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.cdm-bangkok.com สถานที่ สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และอนาคตของประเทศชาติ รอน้องๆ ทุกคนอยู่ NANMEE NEWS • 7


8 • NANMEE NEWS


NANMEE NEWS • 9


นานมี มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประกวดภาพวาด

กลุม่ บริษทั นานมี จัดพิธมี อบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิด นิทรรศการแสดงภาพผลงาน โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสีเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวด ผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย” เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และท่านผูห้ ญิง พันเอกหญิง จิตรวดี จุลานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธี โดยก่อนเข้าสูพ่ ธิ มี อบรางวัลฯ ได้มพี ธิ นี อ้ มร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยบทกวี ของคุณภักดี ไชยหัด ยืนสงบนิง่ 99 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ และศิลปินทุกท่านที่ได้รับรางวัล รวมถึง ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นก�ำลังใจ และสนับสนุนโครงการศิลปะดีๆ ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งผลการตัดสินการประกวดทั้งสองโครงการในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร, รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ลปิ กิ ร มาแก้ว, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ, อาจารย์ธรี ะวัฒน์ คะนะมะ, อาจารย์วศิ ษิ ฐ พิมพิมล, อาจารย์อทุ ร ตัณฑสมบูรณ์, อาจารย์วรี เดช พนมวัน ณ อยุธยา, คุณล�ำพู กันเสนาะ และคุณปรีญาณี กองบุญมา โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จ�ำนวน 85 รางวัล

10 • NANMEE NEWS

ครั้งที่


ผู้ที่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 5 รางวัล มีดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น เด็กชายอดิเทพ มณีโชติ โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงปัณฑารีย์ สมนึกในธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายภูนิภัทธ์ พลายด้วง โรงเรียนบ้านศิลปะหัวไทร

รางวัลยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา นายพลวัฒน์ สามิดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

รางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ศิลปินอิสระ

NANMEE NEWS • 11


พลวัฒน์ สามิดี ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ อาชีวศึกษา ได้แสดงความรูส้ กึ หลังได้รบั รางวัลว่า “รูส้ กึ ดีใจมาก ทีผ่ ลงานของผม ได้รับรางวัล ซึ่งแนวภาพที่ผมถ่ายทอดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานประเพณี “บุญข้าวสาก” ซึง่ เป็นวัฒนธรรมท้องถิน่ อีสาน ผมได้ถา่ ยทอดบรรยากาศของครอบครัว ทีช่ ว่ ยกันเตรียมอาหารทัง้ แม่ ยาย น้อง และญาติๆ ทีม่ าร่วมกันท�ำขนมส�ำหรับงานบุญ สิ่งเหล่านี้เป็นความผูกพันของคนในครอบครัว และเป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น อีสานที่สืบต่อกันมา ส่วนนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผูไ้ ด้รบั รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชน ทั่วไป กล่าวแสดงความชื่นชมในการจัดการประกวดของกลุ่มบริษัทนานมีว่า “ผมขอบคุณบริษทั นานมีทไี่ ด้จดั โครงการนีม้ ายาวนานต่อเนือ่ งมาจนถึงปีนี้ เป็น ปีที่ 11 ซึ่งหัวข้อ “อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย” นี้ ผมตั้งใจน�ำเสนอในเรื่องความดี และความงามตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ภาพที่ผมถ่ายทอดเป็นปริศนา ธรรมทีส่ ามารถตอบโจทย์และสือ่ ความหมายของหัวข้อดังกล่าวได้ดี โดยผมเลือก ใช้ศิลปะแนวจิตรกรรมประเพณีที่ผมถนัด น�ำเสนอโดยใช้สีเทาและสีทองเพื่อให้ งานที่ออกมาร่วมสมัยยิ่งขึ้น” กลุ่มบริษัทนานมี ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ท�ำให้โครงการ ประกวดทั้งสองโครงการในปีนี้ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี

12 • NANMEE NEWS


ภาษาจี น นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ภาษาที่ มี ค วามน่ า สนใจและ ท้าทายเป็นอย่างมาก ผู้ที่ต้องการจะศึกษาภาษาจีน ควร มีพนื้ ฐานการอ่านออกเสียงและการเขียนทีถ่ กู ต้องเสียก่อน ทัง้ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพือ่ ให้เป็นรากฐานในการ เริ่มต้นเรียนภาษา และท�ำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถพัฒนาต่อยอดไปจนถึงระดับสูงขึ้นไปได้ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมได้จัดท�ำหนังสือที่จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาจีนไม่ใช่ เรื่องยากอีกต่อไป กับหนังสือ “ท่องแดนพินอินแสนสนุก” เล่มนี้ ที่รวบรวม เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเขียนและการอ่านภาษาจีนเบื้องต้นเอาไว้อย่างครบ ถ้วน แยกออกเป็นดินแดนต่างๆ ทั้งดินแดนพยัญชนะ ดินแดนสระ และดินแดน วรรณยุกต์ น�ำเสนอเรื่องการออกเสียง การฝึกเขียนพินอิน และตัวอย่างค�ำศัพท์ พร้อมรูปภาพประกอบสวยงามตลอดเล่ม และนอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะเป็นด่านผจญภัย ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมกันไขปริศนา และท�ำแบบทดสอบทบทวนเนื้อหาท้ายบทอีกด้วย ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “ท่องแดนพินอิน แสนสนุก” เล่มนี้ จะช่วยเป็นบันไดต่อยอดทางการศึกษาด้านภาษาจีนของ ทุกท่าน ให้เกิดความแตกฉานและช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้อ่านให้ แข็งแรงพร้อมที่จะใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

Review

ที่มา...น่าทึ่ง นานาอาหารทั่วโลก

ISBN 978-616-285-150-6 ผู้แต่ง Yang Yang Tu ผู้แปล ประจิตร ป้อมอรินทร์ จ�ำนวนหน้า 160 หน้า ราคา 195 บาท เรื่องราวต้นก�ำเนิดสุดอัศจรรย์ ของอาหารทัว่ ทุกมุมโลก ให้ผอู้ า่ นได้รวู้ า่ อาหารชื่อดังแสนอร่อยแต่ละอย่างนั้น มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร มีต�ำนานและ ประวัติศาสตร์อันน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร ผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งด้ ว ยภาพการ์ ตู น ที่ สามารถอ่านได้อย่างสนุกสนานพร้อม เติ ม เต็ ม แรงบั น ดาลใจ อาทิ ก� ำ เนิ ด ปาท่องโก๋ การค้นพบของกัปตันใจด�ำ เสบียงอาหารทีแ่ ช่นำ�้ จนเละ ยาน�ำ้ เชือ่ ม แก้ปวดหัว และที่มาของชา

ที่มา...น่าทึ่ง เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์

ISBN 978-616-285-151-3 ผู้แต่ง Yang Yang Tu ผู้แปล ประจิตร ป้อมอรินทร์ จ�ำนวนหน้า 160 หน้า ราคา 195 บาท รวบรวมหลากเรื่องราวน่าทึ่ง เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลก ให้ผอู้ า่ นได้รทู้ มี่ า ที่ไปของมันอย่างเพลิดเพลินใจ พร้อม สอดแทรกอารมณ์ขันและแรงบันดาล ใจเอาไว้มากมาย ผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก อาทิ ผลลัพธ์จากการเล่นแร่แปรธาตุ การ ประดิษฐ์แท่งเหล็กรับมือฟ้าผ่า ทีม่ าของ ลิฟต์ ก�ำเนิดยาทีท่ ำ� ให้ไม่เจ็บเวลาผ่าตัด การสร้างกระบอกเลนส์ขยายทุกสิง่ หรือ รถแทรกเตอร์สวมเกราะเหล็ก

เก่งศัพท์กบั ประโยค HSK 1-4 กระต่ายขาวใจกล้ากับแมวป่า ISBN 978-616-285-138-4 ขี้ขลาด

ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ จ�ำนวนหน้า 152 หน้า ราคา 165 บาท น�ำเสนอค�ำศัพท์จากการสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับที่ 1-4 จ�ำนวน 1,200 ค�ำ ประกอบด้วยค�ำศัพท์ และประโยคภาษาจี น ง่ า ยๆ ในชี วิ ต ประจ�ำวัน การศึกษา การท�ำงาน การ ท่องเทีย่ ว ผูอ้ า่ นสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วน สามารถน�ำไป ใช้ได้ทันที ภายในหนังสือประกอบด้วย 1.ค�ำศัพท์ 2.พินอิน 3.ประเภทของค�ำ 4.ค�ำแปล 5.ประโยคตัวอย่าง 6.ค�ำแปล ประโยคตัวอย่าง ทีจ่ ะเป็นตัวช่วยในการ สอบวั ด ระดั บ ภาษาจี น ให้ ไ ด้ ค ะแนน เป็นที่น่าพอใจ

ISBN 978-616-285-162-9 ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ภาพ วินิจ ยีสมัน จ�ำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 95 บาท ปลูกฝังค่านิยมของความซือ่ สัตย์ ผ่านเรื่องราวของกระต่ายขาว แมวป่า และหมาจิง้ จอก ทีเ่ ป็นตัวแทนของความ ซื่อสัตย์ ความขี้ขลาด และความเกเร หมาจิง้ จอกรังแกแมวป่าจนมันกลัวและ ยกบ้านของตนให้หมาจิ้งจอก แมวป่า จึงไปขออาศัยบ้านของกระต่า ยขาว และโกหกว่า ตนมีน�้ำใจยอมสละบ้าน ให้หมาจิ้งจอก ผลลัพธ์ของการโกหก ของแมวป่าขี้ขลาด ส่งผลให้มันต้อง หลบหน้ากระต่ายขาวไปตลอด NANMEE NEWS • 13


นานมี มอบผลิตภัณฑ์สีและอุปกรณ์ศิลปะ เพื่อสนับสนุนโครงการดาวเด่นบัวหลวง กลุม่ บริษทั นานมี ได้รบั เกียรติให้รว่ มเป็นผูส้ นับสนุนสีและอุปกรณ์ศลิ ปะในโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่น บัวหลวง ๑๐๑” ครัง้ ที่ ๙ ในหัวข้อ “๗๐ ปี ในหลวงของเรา” ซึง่ จัดโดยมูลนิธบิ วั หลวง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะจาก ศิลปินแห่งชาติ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคณ ุ ปรีชา เถาทอง, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์, อาจารย์ปญั ญา วิจนิ ธนสาร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตของนักศึกษาด้านศิลปะที่จะน�ำประสบการณ์จากช่วงเวลานี้ไปปรับใช้ ในอนาคต และขอร่วมแสดงความยินดีกับนายเปจัง มิตรสาธิต ผู้ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม, นายนภัส ลีฬหพงศ์ ผูไ้ ด้รบั รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์ และนายวีระวัฒน์ วัฒนะปัญญาศิลป์ ผู้ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงดีเด่น

นานมี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาล 9 กลุ่มบริษัทนานมี ร่วมจัดกิจกรรมกับสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อน้อมร�ำลึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงความอาลั ย เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ลาน 75 ปี สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมเขียนการ์ดจากหัวใจ “หมื่นล้านค�ำ ร้อยเรียง เขียนถึงพ่อ” และการประกวด ภาพระบายสี ในแคมเปญ “พี่ม้าพาเที่ยวสวนสัตว์” เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้ธรรมชาติและเสริมสร้างทักษะ ทางด้านศิลปะพร้อมรับของที่ระลึก โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก

14 • NANMEE NEWS


กลุ่มบริษัทนานมี มอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2559 คุณกรวิทย์ สุพทุ ธิพงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ บริษทั นานมี พร้อมคณะผูบ้ ริหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิตั้งเซ็กกิม” จ�ำนวน 100 ทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา โดยมีสำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และส�ำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งในปีนี้นักเรียนและนักศึกษาใน ระดับประถมศึกษา-อุดมศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากทั่วประเทศ ได้ส่ง เรียงความในหัวข้อ “คุณธรรมประจ�ำใจ” พร้อมประวัติส่วนตัวเข้ามาประมาณ 1,500 คน ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเด็กไทยในการ สร้างอนาคตของชาติ ณ อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด ถนนสาทร

NANMEE NEWS • 15


Nanmee News No.31 November 2016  

วารสาร นานมีนิวส์ วารสารแจกฟรี ราย 2 เดือน ของทางสำนักพิมพ์ทองเกษม ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you