Page 1


Contents

4

6

สกู๊ปพิเศษ

วันสตรีไทย ๒๕๕๙

เกร็ดความรู้ทองเกษม

ยลรัตนชาติล�้ำค่ากลางกรุง ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2559

นานมีร่วมสนับสนุนศิลปกรรมอัมพวา กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ

หนังสือชุด ค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดี

10 นานมีปันสุขสู่สังคม 12 เล่าสู่กันฟัง

14 เจาะลึกหนังสือทองเกษม

ต้าเจียห่าว สวัสดีทุกคน สวัสดีครับทุกท่าน สองเดือนแล้ว ทีเ่ กม Pokémon Go ได้เข้ามาท�ำให้หลาย ๆ ท่านได้รว่ มสนุกกัน ซึง่ ผมคิดว่า เกมทุกเกม ถ้าเราเล่นอย่างมีสติ ก็ท�ำให้เราได้ผ่อนคลาย จุดเด่นของเกม Pokémon Go คือการให้ทุกท่าน ได้ร่วมสนุก ได้เดิน ได้ออกก�ำลังกาย ได้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบเจอโปเกมอนใหม่ ๆ แม้ตอนนี้กระแสอาจซา ๆ ลงไปบ้าง แต่โปเกมอนก็ยังคงเป็นการ์ตูนที่สนุกสนานส�ำหรับเด็ก ๆ มาโดยตลอด และเราก็ได้มีส่วนเติมเต็มความสนุกสนานนี้ ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ตัวโปเกมอนมาแต่งแต้มสีสันให้ เครื่องเขียน “ตราม้า” และผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อร่วมสนุกไปกับทุก ๆ ท่าน และเคียงข้างไปกับการเรียน การท�ำงาน และธุรกิจต่าง ๆ เพราะ “ตราม้า” เพื่อนแท้ความส�ำเร็จ จะก้าวไปพร้อมกับทุก ๆ ท่านครับ

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ บรรณาธิการบริหาร editor@nanmee.com

: กองบรรณาธิการ บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ • ปรีญาณี กองบุญมา บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย กองบรรณาธิการ ขวัญชนก ยุทธยง • Lǐ Mèng Méng • ศรัญญา คุณวิเศษพงษ์ บรรณาธิการศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์ ศิลปกรรม อาดา สินทับ • พรพิมล ภัทรทวีโชคชัย จัดท�ำโดย บริษัท นานมี จ�ำกัด - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม : อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2648-8000 โทรสาร 0-2267-5890 e-mail : editor@nanmee.com www.nanmee.com www.facebook.com/nanmeecorp 2 • NANMEE NEWS


ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติคุณ “องค์กรที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจ�ำปี 2559” เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม ได้รบั ข่าวทีน่ า่ ยินดียงิ่ เมือ่ มีจดหมายจากกรมกิจการเด็ก และเยาวชน แจ้งมาว่า ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมได้รับคัดเลือกให้เป็น “องค์กรที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 โดยได้ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณฯ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน ศกนี้ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 ภายใต้ปณิธาน “มุง่ มัน่ และตัง้ ใจ ทีจ่ ะสร้างสรรค์หนังสือทีม่ คี ณ ุ ค่า ถ่ายทอดองค์ความรูข้ องวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมปิ ญ ั ญา ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน สะสมบ่มเพาะปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด ก่อเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไปพร้อม ๆ กับสุนทรียภาพ อันเบิกบาน เพื่อให้สังคมไทย ก้าวไปสู่สังคมแห่งปัญญา” ทั้งนี้ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมได้สร้างสรรค์นิทานที่มีคุณค่าสู่สายตาเด็กและเยาวชนไทย และยังจัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดี ๆ สู่สังคมมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักพิมพ์จึงได้รับโล่เกียรติคุณอันน่าภาคภูมิใจดังกล่าว สร้างความปลื้มปีติแก่กลุ่มบริษัทนานมีเป็นอย่างยิ่ง

NANMEE NEWS • 3


สกู๊ปพิเศษ

กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

เนื่องในเดือนมหามงคล “สิงหาคม” อันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ที่คนไทยทั่วประเทศให้ความส�ำคัญ นอกจากนี้ วันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี ยังเป็น “วันสตรีไทย” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานก�ำหนดไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ทั้งยังพระราชทานพระราชานุญาตให้ ใช้ ดอกกล้วยไม้คัทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจ�ำวันสตรีไทยอีกด้วย “สตรีไทย” มีบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญเบือ้ งต้น ๔ ประการ ดังพระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานไว้ ดังนี้ ประการแรก พึงท�ำหน้าที่ “แม่” ให้สมบูรณ์ โดยท�ำให้ครอบครัวบังเกิด ความรักและความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ ยึดมัน่ ของลูก เมือ่ ลูกเกิดปัญหาก็ชว่ ยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รจู้ กั ด�ำเนิน ชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยท�ำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในสังคมไทยได้ ประการที่สอง พึงท�ำหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้ดี โดยท�ำให้บ้านมีความ น่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูน ทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร

ประการที่สาม พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรี ไทย” ผู้มี

ความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธ�ำรงรักษา ศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป

4 • NANMEE NEWS

ประการที่สี่ พึง “ฝึกฝนตนเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

ขยัน อดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไว้ให้มั่นคง


ในโอกาสวันสตรีไทยปีนี้ คุณอัมพรศรี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จ�ำกัด ได้รับการประกาศชื่อจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙” และได้เข้าเฝ้าฯ “รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

NANMEE NEWS • 5


ยลรัตนชาติล�้ำค่ากลางกรุง

ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณี และเครื่องประดับ Gem and Jewelry Museum

ธรรมชาติรังสรรค์สิ่งที่สวยงามให้แก่โลกใบนี้อยู่เสมอ แต่ก็ ไม่ ได้เกิดได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น หินแร่ต่าง ๆ หากมี สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม หินแร่เหล่านัน้ ก็สามารถกลายเป็นอัญมณีลำ�้ ค่าได้ เหล่านีจ้ งึ ดึงดูดให้บคุ คลทีส่ นใจต่างพยายาม ศึกษาเรื่องของอัญมณีมาตั้งแต่อดีตกาล พิพธิ ภัณฑ์อญ ั มณีและเครือ่ งประดับ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของ อัญมณีและเครื่องประดับไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ส�ำหรับอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับไว้ส�ำหรับศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อก้าวเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ แม้จะมีเนื้อที่ไม่มากนัก แต่ผู้เยี่ยมชมจะต้องตื่นตาตื่นใจกับอัญมณีเลอค่าที่จัดแสดงไว้อย่างลงตัว เริ่มตั้งแต่ก้อนผลึกแอเมทิสต์ ขนาดใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการเจียระไน ตั้งตระหง่านโดดเด่นส่องประกายแวววาวต้อนรับผู้มาเยือนอยู่กลางโถงด้านหน้า เรื่อยไปจนถึงอัญมณีชนิดต่าง ๆ ที่หาชมได้ยาก ซึ่งจัดแสดงไว้ในตู้กระจกที่จัดแสงให้ชมอย่างสบายตา รวมถึงมีองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้อีกมากมาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาเดินชมและให้ความรู้ในแต่ละโซน ดังนี้

โซน A : แบบจ�ำลองการเกิดอัญมณี

เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าอัญมณีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีการขุด ขึ้นมาใช้หรือมีการท�ำเหมืองพลอยอย่างไร นอกจากนี้ยังแสดง ถึงแหล่งพลอยทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย เช่น จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดจันทบุรี

6 • NANMEE NEWS


โซน B : แร่และอัญมณีประเภทต่าง ๆ เป็นส่วนที่ผู้ชมน่าจะตื่นตาตื่นใจที่สุด เพราะ

จะได้เห็นผลึกแร่อัญมณีทั้งที่ยังไม่เจียระไนและผ่านการเจียระไนแล้ว ซึ่งจัดแสดงไว้ภายในตู้อย่างสวยงาม พร้อมเกร็ดความรูต้ า่ ง ๆ ทีจ่ ะท�ำให้ทราบว่าอัญมณีแต่ละชนิดมีชอื่ เรียกว่าอะไรบ้าง เช่น คอรันดัม (ทับทิม, ไพลิน, บุษราคัม) เบริล (มรกต, อะความารีน) และ ควอตซ์ รวมถึงจัดแสดงสมบัติในการตรวจสอบต่าง ๆ โซน C : เพชร ส่วนนี้จัดแสดงแบบจ�ำลองการก�ำเนิดเพชร โดยมีเพชรดิบที่ยังไม่ผ่านการ เจียระไน รวมถึงเพชรสีตา่ ง ๆ ซึง่ เพชรนัน้ ไม่ได้มแี ค่สขี าวใสเพียงสีเดียว แต่ยงั มีสเี หลือง สีเขียว สีนำ�้ เงิน และ สีชมพู นอกจากนี้ยังมีแบบจ�ำลองเพชรที่มีชื่อเสียงของโลกอีกด้วย โซน D : การเจียระไนและการท�ำเครื่องประดับ เป็นโซนให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน การเจียระไน และเครื่องมือเครื่องใช้ของช่างที่ใช้ในการเจียระไนและการท�ำเครื่องประดับ โซน E : อัญมณีอินทรีย์ เป็นโซนที่จัดแสดงอัญมณีที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก กระดองเต่า เปลือกหอย งาช้าง ปะการัง และอ�ำพัน ซึ่งเป็นอัญมณีที่หาชมได้ยาก โซน F : อัญมณีสังเคราะห์ จัดแสดงอัญมณีเทียมที่มนุษย์ท�ำขึ้นด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ อัญมณีเหล่านี้จะมีสี ความใส โครงสร้างภายใน และส่วนประกอบทางเคมีใกล้เคียงอัญมณีธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตูจ้ ดั แสดงคริสตัลขนาดใหญ่จากสวารอฟสกี้ ทีเ่ จียระไนรูปแบบของเพชร มีนำ�้ หนักมาก ถึง 3 แสนกะรัต หรือ 62 กิโลกรัมอีกด้วย โซน G : เหมืองทองและโลหะมีคา่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำเนิดทองค�ำ การท�ำเหมืองทอง ในประเทศไทย และวิธกี ารผลิตเครือ่ งประดับทองค�ำ เงิน และแพลทินมั โดยทองค�ำทีพ่ บในประเทศไทยนัน้ จะมีลักษณะฝังตัวอยู่ในหิน ต้องบดละเอียดถึง 75 ไมครอน แล้วสกัดทองค�ำออกมา ทองค�ำที่ได้ก็จะหลอม ให้เป็นแท่ง ซึ่งจะมีค่ามาตรฐานความบริสุทธิ์ต่างกันออกไป เช่น 24K, 18K และ 10K โซน H : เครื่องประดับตามสมัยนิยม จัดแสดงเครื่องประดับของไทยที่เลื่องชื่อใน เรื่องของความประณีตละเอียดลออ อย่างเครื่องทองสุโขทัยและเครื่องทองเพชรบุรี รวมถึงเครื่องประดับที่ ท�ำจากเครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องประดับที่ชนะเลิศจากงานประกวด ออกแบบเครื่องประดับของสถาบันและจัดแสดงอัญมณีประจ�ำเดือนเกิดทั้ง 12 เดือน ห้อง Theater : จัดแสดงวีดิทัศน์ โดยน�ำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การเกิดอัญมณีไปจนถึง การผลิตเครื่องประดับ และมีการจัดแสดงอัญมณีเรืองแสง ให้ผู้เยี่ยมชมได้ตื่นตาตื่นใจอีกด้วย นอกจากโซนต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว พิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามโอกาสอีกด้วย และก่อนเดินทางกลับก็สามารถแวะซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดจ�ำหน่ายไว้ ซึ่งมีทั้งสร้อยคอแอเมทิสต์ ก�ำไลเปลือกหอย รูปภาพที่ท�ำจากพลอยบดหลากสี และอีกมากมาย โดยมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์แล้ว สถาบันยังมีส่วนบริการอื่น ๆ เช่น ศูนย์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ศูนย์ฝึกอบรม รวมถึงห้องสมุดที่ทันสมัยเปิดให้บริการอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 น. – 17.00 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.git.or.th โทร. 0-2634-4999 ต่อ 312 NANMEE NEWS • 7


8 • NANMEE NEWS


NANMEE NEWS • 9


โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2559

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท นานมี จ�ำกัด จัดโครงการประกวดทักษะ ภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ที่ ได้มาเป็น ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ โดยมีผู้เข้ารอบในแต่ละระดับจ�ำนวน 40 ทีม ซึ่ง ล้วนมีความสามารถในการเล่านิทาน ท่องกลอนจีน และร้องเพลงจีน สร้างความประทับใจ แก่ผู้เข้าชมการประกวดอย่างยิ่ง และขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชน ที่ ได้รับรางวัล ในแต่ละระดับ รวมถึงน้อง ๆ ผูเ้ ข้าร่วมประกวด ครูอาจารย์ ผูป้ กครอง และสถานศึกษา ทุกแห่ง ที่ ให้ความส�ำคัญในการเสริมทักษะด้านภาษาจีนมาโดยตลอด

10 • NANMEE NEWS


ผู้ที่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมพร้อมถ้วยรางวัล พระราชทานฯ ในแต่ละระดับ มีดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กชายกิตติ์นรัตน์ พรเทพารักษ์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เด็กชายกิตติ์ธริทธิ์ พรเทพารักษ์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงณัฐกมล ชุติพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงอลิสา อุ่นสินมั่น โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ระดับอุดมศึกษา นางสาวโอบขวัญ กิง่ หลักเมือง โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา 2

NANMEE NEWS • 11


กลุ่มบริษัทนานมีร่วมสนับสนุนศิลปกรรมอัมพวา คุณอ�ำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร (ที่ 2 จากขวา) เปิดโครงการ “นิทรรศการมรดกศิลปกรรม อัมพวา” ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยได้คดั ลอกจิตรกรรม ฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่ ซึง่ เป็นจิตรกรรมเพชรน�ำ้ เอกแห่งศิลปะไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น น�ำมาจัดแสดงให้ชมุ ชน เยาวชน นักท่องเทีย่ ว และ ประชาชนทัว่ ไปได้ชนื่ ชม พร้อมจัดการประกวดวาดภาพเยาวชนในหัวข้อ “อัมพวา” โดยมีอาจารย์ปญ ั ญา วิจนิ ธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม (ที่ 3 จากขวา) และ คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ บริษทั นานมี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรกั ษ์ ตลาดน�้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

12 • NANMEE NEWS


กลุ่มบริษัทนานมี ร่วมกับ สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสัตว์ดุสิต กลุม่ บริษทั นานมี ร่วมกับ สวนสัตว์ดสุ ติ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม ท�ำการ์ดสื่อรักจากลูกให้แม่ และประกวดภาพระบายสี ใน “แคมเปญ พีม่ า้ พาเทีย่ วสวนสัตว์” เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรูธ้ รรมชาติและเสริมสร้าง ทักษะทางด้านศิลปะพร้อมรับของที่ระลึก โดยมีเด็ก ๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก ซ้ายมือแถวหลัง คุณภัทรา พรรคอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขวามือแถวหลัง คุณสุภาพรรณ รุจิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต

พี่ม้าพาเที่ยวสวนสัตว์

NANMEE NEWS • 13


ค่านิยมพื้นฐาน เป็นรากฐานส�ำคัญของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะน�ำไปสู่การมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ จิตใจ และพฤติกรรมที่ดีงามไปพร้อมกัน เด็กปฐมวัยควรได้รับการปลูกฝังค่านิยม

พื้นฐานที่ไม่ใช่แค่เพียงการท่องจ�ำจากบทเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่เน้นการเรียนรู้และการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย สอดแทรก คุณธรรมและข้อคิดคติสอนใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมภูมิใจน�ำเสนอค่านิยมพื้นฐานในรูปแบบของหนังสือนิทานภาพ 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมทักษะทางภาษา เปิดโลกทัศน์ของการประพฤติปฏิบัติตาม ค่านิยม ด้วยหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบสีสันสดใสสวยงามตลอดเล่ม พร้อมทั้งเรียนรู้ค�ำศัพท์ 3 ภาษา อีกด้วย

นิทานภาพชุด “ค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดี” มีทั้งหมด 8 เล่ม ได้แก่

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ตูตูจอมดื้อ บทเพลงของนกขมิ้น งวงทรงพลังของช้างน้อย ไก่เปี๊ยกกับไก่เบิ้ม ลูกเจี๊ยบจอมซน ปีศาจน้อยในป่า กระต่ายขาวใจกล้ากับแมวป่าขี้ขลาด ซีซ่าร์ ม้าลายรู้ประหยัด

น�ำเสนอค่านิยม น�ำเสนอค่านิยม น�ำเสนอค่านิยม น�ำเสนอค่านิยม น�ำเสนอค่านิยม น�ำเสนอค่านิยม น�ำเสนอค่านิยม น�ำเสนอค่านิยม

เรื่องความมีระเบียบวินัย เรื่องความขยันหมั่นเพียร เรื่องความมีน�้ำใจ เรื่องความสามัคคี เรื่องความสุภาพและมีสัมมาคารวะ เรื่องการรักษาความสะอาด เรื่องความซื่อสัตย์ เรื่องความประหยัดอดออม

Review

แสนค�ำถามน่าทึง่ ความลับของร่างกาย

ISBN 978-616-285-142-1 ผู้แต่ง Tinman Arts จ�ำนวนหน้า 120 หน้า ราคา 165 บาท ในร่างกายของคนเรายังมีอีก หลายแสนความลับที่รอให้เราค้นหา ไม่ว่าจะเป็น ที่มาของมนุษย์ อวัยวะ ต่าง ๆ ในร่างกาย หรือความลับของการ เจริญเติบโต หลากค�ำถามที่ค้างคาใจ ใครหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็น ท�ำไมเรา จึงจ�ำเรื่องราวตอนที่อยู่ในท้องแม่ไม่ได้ ท�ำไมผู้ชายจึงมีลูกกระเดือก ท�ำไมคน เราจึงต้องผายลม หรือท�ำไมเราจึงฝัน มาร่วมค้นหาค�ำตอบไปพร้อม ๆ กันได้ จากหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกเล่มนี้ 14 • NANMEE NEWS

ลูกเจี๊ยบจอมซน

ISBN 978-616-285-159-9 ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ภาพ วินิจ ยีสมัน จ�ำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 95 บาท ปลูกฝังความสุภาพและการมี สัมมาคารวะให้กบั น้อง ๆ ทุกคน ไปกับ เรื่ อ งราวอั น แสนสนุ ก และให้ ข ้ อ คิ ด สอนใจ ของ “จีจี” ลูกเจี๊ยบจอมซน ที่เป็นเด็กดื้อ ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่ให้ ความเคารพคุณครู ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่เชื่อฟังค�ำสอนของผู้ใหญ่ แถมยัง ไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งการกระท�ำเหล่านี้ ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ บ างอย่ า งขึ้ น กับจีจี ที่ท�ำให้เขาต้องทั้งแสบ ทั้งร้อน และเสียน�้ำตา

ปีศาจน้อยในป่า

ISBN 978-616-285-160-5 ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ภาพ สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ จ�ำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 95 บาท สอนให้เด็ก ๆ รูจ้ กั ความส�ำคัญ ของการรักษาความสะอาด ซึง่ จะส่งผล ให้เกิดแต่สงิ่ ทีด่ งี ามทัง้ สุขภาพกายและ ใจ ผ่านเรือ่ งราวของลูกหมูปา่ ตัวน้อยที่ ไม่ชอบรักษาความสะอาด เนือ้ ตัวมีแต่ โคลนและเศษหญ้า ท�ำให้สัตว์อื่น ๆ คิดว่ามันเป็นปีศาจและพากันขับไล่ออก จากป่า ลูกหมูปา่ จะรับมือกับสถานการณ์ นีอ้ ย่างไร แล้วจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การรักษาความสะอาดของตัวเองได้ หรือไม่ ร่วมเอาใจช่วยลูกหมูปา่ ตัวน้อย กันเถอะ

ตุ๊ต๊ะ ท�ำบุญแล้วนะ

ISBN 978-616-285-161-2 ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ภาพ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี จ�ำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 95 บาท ตุ ๊ ต ๊ ะ จะพาน้ อ ง ๆ ทุ ก คนไป เรียนรู้เรื่องราวประเพณีและศีลธรรม อันดีงามใต้รม่ พระพุทธศาสนาของการ “ท�ำบุญ” สร้างกุศลด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตนท�ำสิ่งดีงามต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็น การท�ำบุญทีว่ ดั การถวายสังฆทาน การกรวดน�ำ้ การสวดมนต์ การนัง่ สมาธิ การเป็ น ผู ้ อ ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน การไม่ เบียดเบียนผู้อื่น การรักษาศีลห้า และ อีกมากมายที่จะช่วยเจือจุนให้ชีวิตใน ภายหน้ามีแต่ความสุขและความเจริญ


ไวรัสซิกา

ภัยร้ายที่แฝงมากับ ยุงลาย ไม่ว่าฤดูไหน ๆ ก็มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บใหม่ ๆ เข้ามากล�้ำกรายเราได้อยู่เสมอ ซึ่งในช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงเวลาของ สายฝนอันชุ่มฉ�่ำนั้น นอกจากโรคตาแดง ฉี่หนู น�้ำกัดเท้า ที่เราต้องคอยเฝ้าระวังแล้ว ยังมีอีกหนึ่งโรคสายพันธุ์ ใหม่ ที่อันตรายไม่แพ้กัน นั่นคือ “ไวรัสซิกา” ไวรัสซิกา เป็นไวรัสในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จ�ำพวกเดียวกับไวรัสเดงกี ไวรัสไข้เหลือง และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี สามารถติดต่อได้จากการถูกยุงลาย กัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนตัวใดที่สามารถใช้รักษาโรคนี้ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไป เพราะหากเรารู้จักสังเกต เฝ้าระวัง และป้องกันได้อย่างทันท่วงที ไวรัสตัวนี้ก็ไม่สามารถท�ำอันตรายใด ๆ เราได้

พบอาการแบบนี้...อย่านิ่งนอนใจ

ติดต่ออย่างไร...รู้ไว้ไม่เสียที

ผูป้ ว่ ยจากเชือ้ ไวรัสซิกา้ จะมีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัด คือ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อาจมีผื่น ปวดตามข้อ ปวดกล้ามเนื้อ และตาแดงร่วมด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วอาการโดยรวม จะไม่รนุ แรงมากนัก แต่หากพบว่ามีอาการเหล่านีค้ วรรีบไปพบแพทย์ทนั ที เพือ่ ทีจ่ ะท�ำการ รักษาได้ทนั และยิง่ หากเป็นหญิงตัง้ ครรภ์แล้วพบว่าเกิดอาการดังกล่าว ห้ามนิง่ นอนใจเป็น อันขาด เพราะไวรัสตัวนีจ้ ะส่งผลต่อทารกในครรภ์ ทารกทีเ่ กิดมาจะมีศรี ษะและสมองเล็ก แคระแกร็น

เชื้อไวรัสซิกามียุงลายเป็นพาหะน�ำโรค ซึ่งหลังจากเราได้รับเชื้อ จะมีระยะฟักตัวประมาณ 3 - 12 วัน จึงจะเริ่มแสดงอาการ นอกจากนี้ ยังติดต่อได้จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์ หรือจากน�้ำนมของผู้ป่วย ไปสูเ่ ด็กแรกเกิด รวมไปถึงสามารถติดต่อกันได้ผา่ นทางการมีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่มีเชื้อไวรัสชนิดนี้ด้วยเช่นกัน

มีผื่นแดง มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

ตาแดง

รู้เลี่ยง...รู้หลีก...รู้ป้องกัน เมื่อเราทราบแล้วว่าโรคนี้มียุงลายเป็นพาหะน�ำโรค ฉะนั้นเราจึง ควรระมัดระวังและหลีกเลีย่ งไม่ให้ถกู ยุงกัด ซึง่ ก็มหี ลากหลายวิธดี ว้ ยกัน เช่น สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่เปิดโล่งจนยุง สามารถเข้ามาได้ ทาโลชั่นกันยุงเมื่อต้องออกไปยังสถานที่สุ่มเสี่ยง และ ที่ส�ำคัญ คือ ต้องก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย ไม่ว่าจะเป็น ภาชนะ ที่มีน�้ำขัง เช่น ถ้วยชามที่มีน�้ำขัง จานรองขาตู้อาหาร แม้แต่เศษขยะ ก็มีน�้ำขังได้ ควรปิดฝาตุ่มน�้ำให้มิดชิด หากมีอ่างบัวภายในบ้าน ก็ควร ใส่ปลาลงไปในอ่างด้วย

ปวดตามข้อ และกล้ามเนื้อ

สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด

ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย

จะเห็นได้ว่าไวรัสซิกาตัวนี้ ไม่ ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด หากเรารู้จักป้องกัน ไม่พาตัวเองไปให้อยู่ ในกลุ่มเสี่ยง แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น เราควรหมั่นตรวจเช็กสุขภาพร่างกายของตนเองอยู่เสมอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และออกก�ำลังกาย เป็นประจ�ำ ก็จะท�ำให้เราเป็นคนมีสุขภาพดี แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างยั่งยืน NANMEE NEWS • 15


67

Nanmee News No.30 June 2016  

วารสาร นานมีนิวส์ วารสารแจกฟรี ราย 2 เดือน ของทางสำนักพิมพ์ทองเกษม ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมิถุนายน 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you