Page 1

NEWS ปที่ 5 No.29 2016 www.nanmee.com

ศิลปนนองใหม ไฟแรง

พลอยพรรณษา พันธโพธิ์ทอง

กับผลงานส�อผสม ที่แสดงออกถึงตัวตน

เปดประตู… ยอนสูกรุงรัตนโกสินทร

นิทรรศนรัตนโกสินทร


Contents 5 Interview

ศิลปินน้องใหม่ ไฟแรง พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง

“มอบความสุขผ่านงานศิลป์...กับ สีตราม้า” ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญ อันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

นานมี ร่วมวิ่งไมโครมาราธอน Bangkok Marathon 2016

10 นานมีปันสุขสู่สังคม 12 เล่าสู่กันฟัง

ต้าเจียห่าว : สวัสดีทุกคน สวัสดีครับทุกท่าน เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเดือนมหามงคล เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลืองกันอย่างพร้อมเพรียง อันแสดงถึง ความจงรั ก ภั ก ดี ที่ มี ต ่ อ พระองค์ ท ่ า นไม่ เ สื่ อ มคลาย และในปี นี้ ยั ง มี ง านเฉลิ ม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด้วย ซึ่งชาวนานมีก็ได้ร่วมใจกันสวมเสื้อ สีฟ้าไปร่วมวิ่งไมโครมาราธอน กรุงเทพมาราธอน 2016 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ และในวันที่ 20 พฤศจิกายน พวกเราก็จะ ไปร่วมวิ่งมาราธอนกันอีกครั้ง ใครที่ไปวิ่งมาราธอนครั้งนี้เตรียมตัวฟิตร่างกาย กันแต่เนิ่นๆ นะครับ เพราะที่จริงแล้วเป้าหมายของการวิ่งก็คือให้ทุกคนได้ ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ที่หาซื้อกันไม่ได้ง่ายๆ นะครับ แล้วสุขภาพที่ดี ก็จะช่วยให้ทุกคนเรียน ท�ำงาน และท�ำธุรกิจต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว พร้อมกันนี้ เครื่องเขียนตราม้าของเราก็ยังคงเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่านประสบความส�ำเร็จ เพราะ “ตราม้า” เพื่อนแท้ความส�ำเร็จ…จะคอยเคียงข้างคุณตลอดไปครับ ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ บรรณาธิการบริหาร editor@nanmee.com

: กองบรรณาธิการ นายยินดี แสงชมภู และ น.ส.น�ำ้ หนึง่ สุภานันท์ ผูเ้ ข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของกลุม่ บริษทั นานมี

15 เจาะลึกหนังสือทองเกษม

ร้อง...ท่อง เก่งภาษาจีน

Healthy Lifestyle

5 โรค ต้องระวังในหน้าฝน

2 • NANMEE NEWS

บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ • ปรีญาณี กองบุญมา บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย กองบรรณาธิการ ขวัญชนก ยุทธยง • ไอริณ เลาห์ภูติ • Lǐ Mèng Méng • ธนกฤต จันทร์ขจร บรรณาธิการศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์ ศิลปกรรม อาดา สินทับ • พรพิมล ภัทรทวีโชคชัย • เมธาวี ช่อมณี จัดท�ำโดย บริษัท นานมี จ�ำกัด - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2648-8000 โทรสาร 0-2267-5890 e-mail : editor@nanmee.com www.nanmee.com www.facebook.com/nanmeecorp


สัมผัส “อัญมณีแห่งมหานคร” ในหนึ่งวัน ณ พิพิธภัณฑ์นามว่า

“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

“กรุงรัตนโกสินทร์” นามเรียกขานกว่า 200 ปี ทีผ ่ า่ นคืนวันแห่งยุคสมัยอันรุง่ เรือง และเหตุการณ์ทางประวั ติศาสตร์ มากมายที่ยังคงประทับอยู่ ในความทรงจ�ำของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งล�้ำค่ามากมายที่ยังคงปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ถกู หลอมรวมไว้ภายในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี ้ “นิทรรศน์รตั นโกสินทร์” จึงเปรียบประดุจอัญมณี ที่ส่องประกายเกร็ดความรู้อันล�้ำค่าทางประวั ติศาสตร์ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ ที่มิอาจ หาชมได้จากที่ ใด เอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คือการใช้อาคารเก่าบนถนนราชด�ำเนินที่สง่างาม และมีอาณาบริเวณติดกับวัดราชนัดดารามวรวิหาร ปราสาทที่มียอดเป็นโลหะแห่งเดียวในโลกที่ยังเหลืออยู่ รีโนเวทใหม่โดยตกแต่งภายในให้เป็นห้องจัดแสดง 9 ห้อง และส่วนจัดแสดงอื่นที่ลงตัว ที่ส�ำคัญนิทรรรศการ ถาวรที่จัดแสดงในแต่ละห้องนั้น ล้วนเน้นความละเอียดพิถีพิถัน ประณีตงดงาม โดยใช้เทคโนโลยีที่ล�้ำสมัยผสานรับกันอย่างดี ท�ำให้ผู้เข้าชมได้ตื่นตาตื่นใจกับการ เล่าเรื่อง บรรยากาศการจัดแสดง ศิลปะหุ่นจ�ำลอง การน�ำเสนอข้อมูลที่กระชับผ่านผู้บรรยายในแต่ละจุด และสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย เช่น จอโค้งมุมมอง 360 องศา สื่อผสม 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชั่น เป็นต้น นิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ เปิ ด ด�ำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2553 มาจน ถึ ง ปั จ จุ บั น บนพื้ น ที่ ใช้ ส อย 4,800 ตารางเมตร ภายในอาคารชั้นที่ 1-3 เป็ น ห้ อ งจั ด แสดงนิ ท รรศการถาวร ทั้ ง หมด 9 ห้ อ ง ที่ มี ก ารตกแต่ ง เฉพาะตั ว เชื่ อ มโยงแนวคิ ด เรื่ อ ง “นพรัตน์” อัญมณีทั้ง 9 ประการ ตาม แบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องโครงการนี้ และที่ส่วนปลายอาคารทั้ง 2 ด้าน จะมี ชั้นที่ 4 เป็นจุดชมทัศนียภาพบนเกาะ รัตนโกสินทร์จากมุมสูง

ห้องที่ 1 รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ สัมผัสสื่อผสม 4 มิติ อันตื่น

ตาตื่นใจทั้งภาพและเสียง ที่จะพาผู้ชมทุกท่านย้อนกลับไปสู่ช่วงแรกเริ่มสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช

การเข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร มีเส้นทางให้เลือก 2 เส้นทาง 3 รูปแบบ ด้วยกัน คือ รูปแบบการเข้าชมที่ 1 รับชม 7 ห้องจัดแสดงแรก ใช้เวลาเข้าชม 1 ชัว่ โมง 45 นาที คือ ห้อง 1 รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้อง 2 เกียรติยศแผ่นดินสยาม ห้อง 3 เรืองนามหรสพศิลป์ ห้อง 4 ลือระบิลพระราชพิธี ห้อง 5 สง่าศรีสถาปัตยกรรม ห้อง 6 ดื่มด�่ำย่านชุมชน และห้อง 7 เยี่ยมยลถิ่นกรุง

รูปแบบการเข้าชมที่ 2 รับชม 2 ห้องจัดแสดงล่าสุด ใช้เวลาในการ ชม 2 ชั่วโมง คือ ห้อง 8 เรืองรุ่งวิถีไทย และห้อง 9 ดวงใจปวงประชา รูปแบบการเข้าชมที่ 3 รับชมทัง้ หมด 9 ห้องจัดแสดง ใช้เวลาในการ

ชม 4 ชั่วโมง

ห้องที่ 2 เกียรติยศแผ่นดินสยาม ชมความยิ่งใหญ่สง่างาม

ของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่สมบูรณ์แบบที่สุดใน ประเทศไทย และชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรง ครบทั้ง 3 ฤดูในคราวเดียว

NANMEE NEWS • 3


ห้องที่ 3 เรืองนาม มหรสพศิลป์ ย้อนยุคไปสัมผัส

บรรยากาศท่ามกลางงานเฉลิมฉลอง มหรสพสมโภชในมุมมอง 360 องศา พร้อมเรียนรู้ท่าทางโขนกับ 4 ตัว ละครหลัก ตัวพระ ตัวนาง ยักษ์ และลิง ผ่านสื่อทันสมัย และลองฝึก เชิดหุ่นกระบอกอย่างสนุกสนาน

ห้องที่ 7 เยีย่ มยลถิน่ กรุง เทีย่ วชมกรุงบนเกาะรัตนโกสินทร์ดว้ ย

การร่วมเป็นตัวละครหลักในแอนิเมชั่น ไปตามสถานที่ส�ำคัญหลายแห่ง

ห้องที่ 8 เรืองรุ่งวิถีไทย ล่องเรือจ�ำลองเดินทางย้อนเวลาไปชม

วิถชี วี ติ ริมน�ำ้ สนุกสนานกับเพลงฉ่อย และสัมผัสการนัง่ รถรางบนถนนสายแรกของ ไทย “ถนนเจริญกรุง” ร�ำลึกวัยโจ๋โก๋หลังวังบูรพา ยุคซิกซ์ตี้ และสนุกสนานกับเกม แปลงโฉมและการฉายรูปลงนิตยสารโบราณ

ห้องที่ 4 ลือระบิลพระราชพิธี พระราชพิธียิ่งใหญ่ที่พระบาท ห้องที่ 9 ดวงใจปวงประชา ร่วมร�ำลึกการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ของบรรพชนไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล อาทิ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญ และเรือพระราชพิธี โดยผู้ชมจะได้เห็นความงดงามตระการตา ของเรือพระที่นั่งในรูปแบบเมจิกวิชั่น

อันมีพระมหากษัตริย์ปกครองมา 9 พระองค์ ตลอด 9 รัชกาล แต่ละพระองค์ทรง พระปรีชาสามารถ และประกอบพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ น�ำพาประเทศไทย ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ ฝ่ามรสุมมหาอ�ำนาจ น�ำชาติสู่ความศิวิไลซ์ มาจนถึง ปัจจุบัน

ห้องที่ 5 สง่าศรีสถาปัตยกรรม

ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ ของสถาปั ต ยกรรม วั ง วั ด และบ้ า นเรื อ นสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ รั บ ฟั ง เรื่องราวจากชาววังถึงวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมของวังต่างสมัย สนุกสนาน กับการเล่นเกมสร้างวัดในระบบมัลติทัช และเกมเดินทางชมบ้านในเมืองกรุง

และหลังจากชมนิทรรศการถาวรแล้ว ภายในอาคารยังมีพนื้ ทีป่ ระมาณ 300 ตารางเมตร ส�ำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งท�ำให้อาคารแห่งนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง และมีผู้ชมหมุนเวียนมาชมไม่ขาดสาย ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ห้องสมุด ที่บรรจุหนังสือหายากภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึกที่ คัดสรรสินค้ามาให้เลือกชม ซื้อ และสะสม ซึ่งท�ำให้อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คงคุณค่าคู่ถนนราชด�ำเนินไม่เสื่อมคลาย

ห้องที่ 6 ดื่มด�่ำย่านชุมชน บนเกาะรัตนโกสินทร์มีชุมชนเก่าแก่ 12 ชุมชน แต่ละชุมชนมีภูมิปัญญาโดดเด่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผู้ชมจะได้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมกับภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า จากชุมชนต่างๆ ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน 4 • NANMEE NEWS

วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันธรรมดา ลองหาวันว่าง ไปเยี่ยมเยือนนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเปิดท�ำการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ เพื่อเก็บเกี่ยว ความรู้ที่หาชมได้ยากของ “กรุงรัตนโกสินทร์” ที่สมบูรณ์ แบบที่สุดในประเทศไทยได้ที่นี่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nitasrattanakosin.com โทร. 0-2621-0044


กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

ศิลปินน้องใหม่ ไฟแรง

พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง

กับผลงานสื่อผสมที่แสดงออกถึงตัวตน ความโดดเด่นในความเป็นตัวเองของเธอ ดึงดูดให้ ใครหลายคนต้อง หันกลับมามองและพินจิ ผลงานของศิลปินน้องใหม่ผนู้ ี้ ผลงานสือ่ ผสม ของเธอทีด่ เู หมือนลึกลับซับซ้อนในสายตาของผูช้ ม แต่หากมองลึกลง ไปถึงแนวคิดและแก่นสารของผลงานแต่ละชิ้น มันกลับท�ำให้ผลงานของ เธอโดดเด่นมีคุณค่าขึ้นอย่างคาดไม่ถึง! มาท�ำความรู้จักกับ “น้องพลอย” พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง เจ้าของรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2558 และ เยาวชนที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วม สมัยครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2559 ซึ่งเธอได้รับคัดเลือกให้ร่วมเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ต่อยอดพัฒนาศักยภาพ และแสดงผลงานไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกา บนเส้นทางสายศิลปะที่ครอบครัวของเธอปูทาง หนูเป็นคนกรุงเทพฯ แต่รู้สึกว่าแม่จะเป็นคนจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ ตั้งแต่ที่หนูจ�ำความได้ ก็รู้สึกว่าจะชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็ก เวลาไป ห้างฯ จะชอบไปนั่งวาดรูประบายสีปูนปลาสเตอร์ ระบายผ้าบาติกเล่น เห็นไม่ได้ ค่ะ พอเห็นปุบ๊ ก็จะบอกแม่วา่ “แม่ๆ หนูอยากท�ำ” ทุกครัง้ ทีไ่ ปก็จะไปนัง่ ท�ำอะไร แบบนี้ แล้วจะมีหลายคนชมว่าหนูท�ำสวย ท�ำให้หนูมีก�ำลังใจและชอบมาเรื่อยๆ

เรียนศิลปะเพราะใจรักมาตั้งแต่เด็ก ตอนเรียนประถม หนูไม่เคยประกวดอะไรเกี่ยวกับศิลปะเลย แต่พอจะเข้า เรียน ม.1 ตอนนั้นหนูอยากเรียนโรงเรียนศึกษานารีมาก เขาบอกว่าถ้าอยากเข้า ต้องใช้โควต้าความสามารถพิเศษ เขาก็ถามหนูวา่ หนูเก่งด้านไหน หนูกต็ อบแบบ ไม่ต้องคิดเลยว่า “ศิลปะ” เขาก็แนะน�ำให้ไปเรียนศิลปะให้เก่งขึ้นอีก หนูจึงไป สมัครเรียนที่โรงเรียนสอนศิลปะ แถวๆ ปิ่นเกล้า แล้วที่นั่นก็มีการประกวดศิลปะ ภายในโรงเรียนด้วย หนูเลยส่งผลงานเข้าประกวด แล้วก็ได้รางวัลชมเชย

เริ่มเก่งศิลปะตอนเรียนมัธยม

มุ่งเรียนศิลปะจริงจัง

ตอนเรียนมัธยมต้นหนูไม่ได้เน้นศิลปะจริงจังเลยค่ะ แต่พอหนูเริ่มส่งงาน ประกวดเอง ก็ได้รางวัลที่ 1 บ้าง รางวัลชมเชยบ้าง อาจารย์เขาพอจะเห็นแวว เลยปั้นเราแล้วส่งประกวดระดับเขต ก็ได้รางวัล เช่น สีน�้ำเหรียญทอง ระดับเขต ภาษีเจริญ และตั้งแต่นั้นหนูก็ได้ไปวาดรูปแข่งขันมาเรื่อยๆ เลยค่ะ

พอหนูรสู้ กึ ว่าเรารัก เราชอบศิลปะ และเราอยากเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร หนูเลยตัง้ เป้าหมายว่าต้องท�ำอย่างไร มีวธิ ไี หนบ้าง เราต้องส่งงานเข้าประกวดเพือ่ ทีจ่ ะมีแฟ้มสะสมผลงาน นัน่ ก็เป็นจุดเริม่ ต้นของการประกวดผลงานศิลปะ ซึง่ ตอน อยู่ ม.5-ม.6 ก็เคยส่งงานประกวดนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ด้วย หนูดีใจมาก เลยที่ได้รับรางวัลดีเด่นและรางวัลพิเศษ NANMEE NEWS • 5


ตัวตนที่แสดงออกด้วยความมั่นใจ

แรงบันดาลใจและแนวคิดผ่านงานสื่อผสม

ตอนที่หนูเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ พ่อแม่ดีใจมาก เพราะหนูเหมือน เป็นตัวแทนและเป็นความฝันของพ่อแม่ดว้ ย ตอนแรกหนูยงั ไม่รตู้ วั เองว่าหนูชอบ ศิลปะแนวไหน จนกระทั่งเข้าไป ม.ศิลปากร ท�ำให้รู้สึกว่าเราจะต้องหาตัวเองให้ เจอ อะไรทีเ่ ป็นเรา อะไรทีเ่ ราชอบมันจริงๆ หนูกพ็ ยายามท�ำทุกแบบทุกแนว แล้ว หนูก็ค้นพบตัวเองว่า จริงๆ แล้วหนูเป็นคนที่เยอะ ชอบทุกอย่างและท�ำทุกอย่าง หนูกเ็ ลยเอาทุกอย่างมารวมกัน มันเลยกลายเป็นสือ่ ผสมทีท่ ำ� มาเรือ่ ยๆ เพราะหนู ไม่อยากจ�ำกัดเทคนิคและความรู้สึกของตัวเอง

แรงบันดาลใจของหนูมาจากตัวเองล้วนๆ เลย และงานสื่อผสมก็สามารถ ตอบโจทย์ความคิดภายในจิตใจของเราได้ และเราสามารถสื่อสารออกมาได้อย่าง เต็มที่ ผ่านแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ได้รับ ถ้าเป็นการประกวดนะคะ หนูก็จะ ตีความจากหัวข้อว่าหนูรู้สึกอย่างไรกับมัน แล้วก็คิดเป็นรูปแบบว่าจะสื่อออกมา อย่างไรให้คนเข้าใจแบบทีเ่ รารูส้ กึ งานศิลปะของหนูจะไม่ไปตัดสินจากมุมมองของ คนอื่น เพราะหนูไม่รู้ความคิดของคนอื่นแต่หนูรู้ความคิดของตัวเอง อย่างงานชิ้น “มุม มอง เมือง มนุษย์” หนูก็ดูว่าสังคมมันเป็นอย่างไร เขาคิดยังไงกับค�ำว่าส�ำนึก ไทย แล้วส�ำนึกไทยส�ำหรับหนู หนูคิดยังไง หนูก็เอามาตีความเป็นรูปแบบของหนู

สื่อผสมที่ผสานความเป็นตัวเอง หนูเป็นคนชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้ว หนูแต่งแล้วหนูมีความสุข และเรา สามารถเป็นตัวเราได้เต็มที่ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับกาลเทศะด้วย ดังนั้นในแต่ละงาน ที่หนูจะใส่ หนูจะเลือกพรีเซ้นต์ตามโอกาสที่เหมาะสม คือหนูก็ดูนะคะ ว่าผลงาน เรามีโทนสีแบบนี้ เราก็เลือกให้มันคล้ายคลึงกัน ให้มันดูกลมกลืน แต่บางครั้งก็จะ แต่งให้มันขัดแย้งกันไปเลย ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกในตอนนั้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จริงๆ แล้ว ไม่ว่ารางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่ หนูก็ภูมิใจหมดนะ เพราะ ถือว่าหนูได้ใช้ความสามารถเต็มที่ ที่ส�ำคัญการได้ส่งผลงาน ท�ำให้หนูมีโอกาสได้ แสดงออกมากขึน้ และคนอืน่ ก็ได้เห็นผลงานของหนู ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้พอ่ แม่ภมู ใิ จ ในตัวหนูด้วย

เมื่อปี 2558 น้องพลอยได้รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 8

6 • NANMEE NEWS

อยากบอกว่า หนูดีใจมากๆ เลย ที่ได้รางวัลนั้น และหนูก็ได้ประสบการณ์ จากการเข้าร่วมเยอะเลย หนูได้คอนเนกชั่น ได้รู้จักกับเด็กที่เรียนศิลปะด้วยกัน ได้ความรู้จากศิลปินแห่งชาติ ได้เห็นมุมมองต่างๆ ผ่านการท�ำงานของคนแต่ละ ภาค ซึ่งท�ำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ที่ส�ำคัญมันท�ำให้หนูได้ถ่ายทอดแนวความคิด ที่เป็นตัวเองลงไปในผลงาน ซึ่งตอนที่หนูท�ำงานชิ้นนี้ หนูคิดนานมากกว่าจะออก มาเป็นแบบนี้ คือเราต้องคิดแล้วสเก็ตช์ จนกลัน่ กรองมาเป็นสิง่ ทีม่ นั สมบูรณ์ทสี่ ดุ


ก่อนหน้าทีจ่ ะได้รบั รางวัลบัวหลวง มีรางวัลใหญ่กอ่ นหน้า นั้นอีกไหม มีคะ เคยได้รางวัลที่ 3 ตอนนั้นหนูอยู่ปี 3 ไปแข่งรายการ “ต้นศิลปะ” ซึ่งเป็นอาร์ต เรียลริตี้โชว์ ทางช่อง Thai PBS เขาจะมีโจทย์มาให้ในแต่ละครั้ง เกีย่ วกับศิลปะหมดเลย อย่างครัง้ แรกก็จะเป็นการท�ำศิลปะ ด้วยการยิงปืนเพ้นต์บอล ให้เป็นงานศิลปะแล้วก็ตคี วามหมาย ครัง้ ที่ 2 ก็เป็นการแต่งหน้าผี คือทุกอย่างมัน จะแทรกแนวความคิดเข้าไป สนุกมากค่ะ ปีนี้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 7 ด้วย คือจริงๆ ค่ายเยาวชนฯ หนูอยากไปตั้งแต่ปีก่อนแล้ว แต่ว่างานยุ่งยังไม่ พร้อมก็เลยรอปี 5 ดีกว่า ปีนี้หนูจึงส่งพอร์ตไปเข้าร่วมพร้อมกับเพื่อนๆ ในคณะ พอดีหนูได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 70 คน ที่ได้ไปแข่งขันสดที่ก�ำแพงเพชร โดยมี เวลาในการท�ำงาน 3 วัน

โครงการค่ายเยาวชนฯ ให้อะไรกับเราบ้าง หนูว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากส�ำหรับหนู เพราะกว่าจะผ่านการคัดเลือก ก็ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างมาก พอได้แล้วถึงได้ไปเวิรก์ ช็อป ไปดูงานศิลปะ ไปใช้ ชีวติ อยูก่ บั ศิลปินไทยทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา เราก็ไปเรียนรูว้ า่ ศิลปินทีเ่ ขาประสบ ความส�ำเร็จนั้นเขาใช้ชีวิตกันยังไง เขาท�ำแบบไหน นอกจากนี้ยังได้เห็นงานศิลปะ ของศิลปินต่างประเทศว่าของเขาเป็นยังไง และได้ไปเห็นวิถีชีวิตของคนท�ำงาน ศิลปะที่ยังไม่ได้เป็นศิลปินชื่อดังในประเทศนั้น แบบเป็นสตูดิโอเขาก็เปิดอยู่กัน เป็นตึกแถว ทั้งห้องมีแต่ศิลปิน และคนที่ท�ำงานศิลปะอยู่รวมกัน

ประสบการณ์ การใช้สี ในการสร้างสรรค์ผลงาน

เอาจริงๆ หนูเป็นคนไม่จ�ำกัดการใช้สีของตัวเอง ถ้ารู้สึกว่าอยากใช้สีนี้ เรา ก็จะใช้เลย ส่วนมากหนูจะใช้สีอะคริลิก สีทาบ้าน สีชอล์ก บางมุมที่หนูใช้สีชอล์ก เพราะรูส้ กึ ว่าอยากเขียนอะไรทีเ่ รารูส้ กึ ออกมาเลย สีศลิ ปากรหนูกใ็ ช้นะ ทีใ่ ช้หลักๆ เลย คือ สีทองของศิลปากร เพราะสีทองของเขามันแววสวยสว่าง และชัดเจน ได้ งานตามที่เราต้องการ เคยเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแต่มันไม่แววเท่า หนูชอบอะไรที่ ชัดเจนและโดดเด่นค่ะ ตอนนี้ก็ยังใช้ปากกาตราม้านะคะ ที่เป็นเมจิก 2 หัว รู้สึก ว่ามันโดนน�้ำแล้วไม่ลบ งานของเราก็จะคงทนค่ะ

ศิลปินที่เป็นไอดอลในดวงใจ ก็มี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ อาจารย์ชลูด นิม่ เสมอ แล้วก็พปี่ ระเสริฐ ยอดแก้ว ซึ่งพี่เขาท�ำงานเกี่ยวกับสื่อผสมแล้วเขาใช้เสียงใช้ซาวน์ประกอบซึ่งหนู รู้สึกว่าคล้ายๆ กับเรา และเขาก็มีเพอร์ฟอร์มานซ์ร่วมด้วย เป็นการท�ำงานที่ครบ รส เขามีทกุ รสและหนูรสู้ กึ ชืน่ ชอบเขา ร่วมถึงทัศนคติของพีเ่ ขาทีค่ อ่ นข้างน่าสนใจ นอกจากนี้ก็มีอาจารย์กมล ทัศนาญชลี หนูชอบงานก่อนที่จะเจอหน้าท่านอีก แต่อาจารย์เฉลิมชัย หนูชอบทั้งตัวตนและทัศนคติ หนูว่าเขาชัดเจนและตรงไป ตรงมาดีค่ะ

น้องพลอยวางอนาคตไว้อย่างไร หนูเป็นคนวางแผนชีวติ นะ หนูจะคิดไว้กอ่ นว่าเราจะไปตรงไหน แล้วเราจะ ไปตรงนั้นได้ยังไง แล้วถ้าไปตรงนั้นไม่ได้ ก้าวต่อไปคืออะไร หนูจะวางไว้เป็นขั้น ตอน หนูจะไม่ให้ตวั เองลงมาอยูข่ า้ งล่าง หนูกต็ อ้ งมีแผนส�ำรอง ตอนนีก้ ใ็ ช้แผนสอง อยูค่ ะ่ ตอนแรกหนูวางไว้วา่ จบแล้วหนูอยากไปเรียนต่อทีอ่ นิ เดีย แต่ปรากฏว่ามัน จบไม่ทัน เพราะเขาเปลี่ยน AEC ก็เลยไม่เป็นไร ยังไม่ไปอินเดียก็ได้ ที่มีความคิด อยากจะไปเพราะคิดว่า ถ้าเราอยูท่ นี่ ี่ เราก็เห็นอะไรแบบเดิมทีน่ ี่ เลยอยากไปเรียน รู้โลกข้างนอกว่าเขาคิดอะไรท�ำอะไรกันอยู่

ฝากข้อคิดถึงเด็กๆ หรือใครที่อยากเข้าสู่วงการศิลปะ ทีจ่ ริงตอนนีห้ นูกย็ งั ไม่ถอื ว่าประสบความส�ำเร็จนะคะ แต่ในมุมมองของหนู คิดว่าถ้าอยากจะท�ำงานศิลปะให้ประสบความส�ำเร็จ เราต้องพยายามอย่างต่อ เนื่องและท�ำในแบบที่เราเป็น ต้องอดทน อย่าท้อ และล้มเลิกไปง่ายๆ ถ้าเรารัก ศิลปะ เราต้องลองและพยายามให้มากขึ้น แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช่เราจริงๆ ก็ต้อง ค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไร และท�ำต่อไปจนกว่าจะมีคนเห็นคุณค่าในสิง่ ทีเ่ รา ท�ำ แต่ถึงแม้ว่าใครจะไม่เห็นคุณค่าในงานเรา ถ้าเราท�ำแล้วมีความสุข ก็ขอให้จง ท�ำมันต่อไป ที่ส�ำคัญคือเราต้องเป็นตัวของตัวเอง อาจจะเป็นมุมมองง่ายๆ ของเด็กสาวคนหนึ่ง ที่รักและหลงใหลในศิลปะ เพราะเธอมีความฝัน และก�ำลังพยายามก้าวหาความส�ำเร็จ เธอมีจิตใจที่ดีและ ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ เธอได้ร�่ำเรียน และประสบการณ์ ที่ เธอได้รับให้แก่เด็กๆ รุ่นหลัง

วันนี้เส้นทางของเธอ อาจจะยังไม่ชัดเจน แต่สิ่งที่ เราสามารถสั ม ผั ส ได้ คื อ ความปรารถนาอย่างแรง กล้าที่จะอนุรักษ์ความเป็น ไทยผ่านผลงานศิลปะของ เธอในรูปแบบศิลปะสื่อผสม ด้ ว ยมุ ม มองที่ ไ ม่ เ หมื อ น ใคร! NANMEE NEWS • 7


8 • NANMEE NEWS


NANMEE NEWS • 9


มอบความสุขผ่านงานศิลป์... กับ

สี

กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการ “มอบความสุขผ่านงานศิลป์...กับ สีตราม้า” แก่เยาวชนกว่า 100 คน ในศูนย์ผู้อพยพย้ายถิ่น โดย คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมีได้เดินทางไปส่งมอบ ความสุขด้วยตัวเอง พร้อม อ.ชลิต นาคพะวัน ศิลปินผูเ้ ชีย่ วชาญด้านศิลปะเด็ก โดยมีบาทหลวงวิทยา ลัดลอย คุณพ่อเจ้าวัด และ สมโภชน์ ประเสริฐศรี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสความสุขในการอยู่ร่วมกันและรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ผ่านการเรียนรู้ด้านศิลปะ ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพ ย้ายถิ่น วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

10 • NANMEE NEWS


นานมีหรรษา พาเที่ยวสแกนดิเนเวีย

2559

คุณกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ และคุณศุภชัย สุพุทธิพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทนานมี ผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องเขียน สี และอุปกรณ์ศิลปะ จัดกิจกรรม “นานมีหรรษา พาเที่ยวสแกนดิเนเวีย” เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างลูกค้าและตัวแทนจ�ำหน่ายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยน�ำคณะท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศในแถบ สแกนดิเนเวีย ทั้งสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก สัมผัสบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญต่างๆ ที่มีชื่อเสียง พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ศิลปะครูสู่เยาวชนภาคใต้ คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ให้การ สนับสนุน โครงการ “ศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชนภาคใต้” ซึ่ง ศูนย์ส่ง เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และหอศิลป์คลังจัตุรัส โดย อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และเพื่อนศิลปินร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ แก่ครูสอนศิลปะใน 14 จังหวัดภาคใต้ อันจะน�ำไปเผยแพร่และเสริมสร้างเยาวชน ในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดด้านศิลปะอย่าง รอบด้าน ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

NANMEE NEWS • 11


นานมี ร่วมวิ่งไมโครมาราธอน Bangkok Marathon 2016

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คุณกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ คุณศุภชัย คุณสุรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ และคุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ และพนักงาน กลุ่มบริษัทนานมี ได้ร่วมงานวิ่งไมโครมาราธอน 6 กิโลเมตร ในงานกรุงเทพมาราธอน 2559 โดยจุดเริ่มต้น พร้อมกันทีบ่ ริเวณเสาชิงช้าและเข้าเส้นชัยทีบ่ ริเวณลานคนเมือง สร้างความสนุกสนานและความกระตือรือร้น ในการรักษาสุขภาพด้วยออกก�ำลังกายกันถ้วนหน้า

12 • NANMEE NEWS


นานมีสนับสนุนโครงการ

YOUNG ARTISTS TALENT THAILAND กลุ ่ ม บริ ษั ท นานมี โดย คุ ณ ปรี ญ าณี กองบุ ญ มา รองกรรมการผู ้ จั ด การ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในการจั ด การ ประกวดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2559 ร่วมกับส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการอบรมในภาคทฤษฎีทจี่ งั หวัดก�ำแพงเพชร และ 10 คนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจากโครงการนีไ้ ด้มโี อกาสเดินทางไปศึกษาดู งานทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับศิลปินแห่งชาติ เพือ่ เติมเต็มประสบการณ์พร้อมฝึกฝนทักษะด้านศิลปะให้เพิม่ พูน ทัง้ นีไ้ ด้มี งานนิทรรศการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�ำเนิน ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

นานมีสนับสนุนศิลปะ เพื่อเยาวชนภาคใต้ คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ให้การ สนับสนุนโครงการ “ศิลปะสัญจร : Art Camp 2016” ซึง่ มูลนิธริ ฐั บุรษุ พล.อ.เปรม ติ ณ สู ล านนท์ จั ด ขึ้ น เพื่ อ หารายได้ ม อบเป็ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ด้านศิลปะ และส่วนหนึ่งมอบให้กับทางจังหวัดเพื่อน�ำไปพัฒนาพื้นที่ที่ขาดแคลน โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชน ณ หอศิลป์อันดามัน จ.กระบี่

NANMEE NEWS • 13


中国民间禁忌

康熙用人方略

ISBN 978-7-209-06904-5 任骋 ผู้แต่ง ส�ำนักพิมพ์ 山东人民出版社 ราคา 480 บาท

ISBN 986-7813-89-8 子告 ผู้แต่ง ส�ำนักพิมพ์ 文场工坊 ราคา 150 บาท หนังสือเล่มนีจ้ ะพาคุณไปรูจ้ กั คังซีฮอ่ งเต้ในอีกแง่มมุ หนึง่ ผ่านการศึกษากลยุทธ์ การใช้คนของพระองค์ ซึง่ มีหลักส�ำคัญอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ปกครองคนเพือ่ ใช้คน ควบคุมคนอย่างไรให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ และการชนะใจคนด้วยการท�ำตนให้นา่ เคารพนับถือ ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในเล่มนี้

หากคุณเป็นอีกคนทีส่ นใจวัฒนธรรมประเพณีจนี การได้อา่ นหนังสือสักเล่ม ทีว่ า่ ด้วยข้อควรระวังหรือข้อควรหลีกเลีย่ งของคนจีนคงจะน่าสนใจไม่นอ้ ย เป็นต้น ว่าคนจีนมีขอ้ ควรระวังหรือหลีกเลีย่ งอะไรบ้างเกีย่ วกับการเข้าสังคม อาชีพการงาน อาหารการกิน การแต่งงาน ฯลฯ รวมถึงเรียนรู้ที่มาของข้อควรระวังเหล่านี้ด้วย

不同血型不同饮食

ISBN ผู้แต่ง

978-986-177-106-9

凯萨琳 · 惠妮

脸要穷养,身要娇养

ISBN 978-7-5357-6648-9 佟彤 ผู้แต่ง ส�ำนักพิมพ์ 湖南科学技术出版社 ราคา 350 บาท

彼得 · 戴德蒙 博士、

ส�ำนักพิมพ์ 晨星出版 ราคา 420 บาท คนทีม่ กี รุป๊ เลือดหนึง่ ก็เหมาะกับอาหารประเภทหนึง่ และมีปญ ั หาสุขภาพที่ ควรระวังแบบหนึง่ หนังสือเล่มนีจ้ ะให้ขอ้ มูลว่าคุณควรหรือไม่ควรรับประทานอะไร รวมถึงท�ำอย่างไรเพื่อป้องกันหรือรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ อันเกิดจากการรับ ประทานสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับกรุป๊ เลือด โดยคุณอาจรับประทานอาหารตามตารางมือ้ อาหารประจ�ำวันทีห่ นังสือเล่มนีแ้ นะน�ำ เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงในการด�ำรงชีวติ

ครบเครื่องเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้หญิง หนังสือเล่ม นี้จะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเปล่งประกายความงามได้จากภายในสู่ภายนอก ความสวยงามที่แท้จริงของคุณอยู่แค่เอื้อม เพียงอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วปฏิบัติตาม ด้วยใจที่เบิกบาน

Review

สนุกคัด เก่งศัพท์จนี เล่ม 5

ISBN 885-872-922-130-3 ผู้แต่ง กองบรรณาธิการภาษาจีน ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม จ�ำนวนหน้า 64 หน้า ราคา 65 บาท เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานอันเป็น หลักส�ำคัญของผู้ศึกษาภาษาจีนเบื้อง ต้น ด้วยการฝึกคัดตัวอักษรจีนไปพร้อม กับการเรียนรู้ค�ำศัพท์และความหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ ประโยคภาษาจีนควบคู่กับพินอินและ ค�ำแปลที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ใน หมวดตัวอักษรที่หมายถึงฤดูกาลทั้งสี่ และตั ว อั ก ษรที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารและ เครื่องดื่มต่างๆ เช่น ข้าว บะหมี่ กุ้ง น�้ำชา น�้ำผลไม้ เป็นต้น 14 • NANMEE NEWS

ไก่เปี๊ยกกับไก่เบิ้ม

ISBN 978-616-285-148-3 ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ภาพ วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย จ�ำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 95 บาท เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรูถ้ งึ ความ ส�ำคัญของ “ความสามัคคี” ในการอยู่ ร่วมกัน การเกือ้ กูลกัน รูจ้ กั แบ่งปัน และ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ผ่านตัวละคร “ไก่ เบิม้ ” ทีไ่ ม่ยอมแบ่งปันอาหารให้กบั “ไก่ เปีย๊ ก” จนเกิดการทะเลาะวิวาทและใช้ ก�ำลังข่มเหงกัน บรรดาสัตว์ตา่ งก็ระอาที่ ไก่ทงั้ สองขาดความสามัคคีและทะเลาะ กันเอง ผลลัพธ์ในการกระท�ำเช่นนีข้ อง ไก่ทงั้ สองจะลงเอยอย่างไร เด็กๆ ติดตาม ได้จากนิทานเรือ่ งนีค้ ะ่

บทเพลงของนกขมิ้น

ISBN 978-616-285-155-1 ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ภาพ สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ จ�ำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 95 บาท สอนให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องราว ของความขยันหมัน่ เพียร ผ่านตัวละคร ทีแ่ สนน่ารักและขีอ้ าย “นกขมิน้ น้อย” เมื่อเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่จัดงานเลี้ยง ขึน้ นกขมิน้ มีหน้าทีต่ อ้ งร้องเพลงในงาน แต่ไม่มคี รัง้ ใดทีเ่ ขาจะสามารถร้องเพลง ได้จนจบ เพราะความประหม่าและขาด การฝึกฝนของเขา พวกเรามาร่วมเอาใจ ช่วยเจ้านกขมิน้ น้อยให้กา้ วพ้นอุปสรรค ในการขึ้นร้องเพลงบนเวทีในงานเลี้ยง ครัง้ ใหม่กนั เถอะ

ตุ๊ต๊ะปลูกต้นไม้แล้วนะ

ISBN 978-616-285-157-5 ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ภาพ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี จ�ำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 95 บาท ตุ ๊ ต ๊ ะ และจี จี้ จะมาช่ ว ยปลู ก ฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ นั่นคือ “การปลูกต้นไม้” ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ ทัง้ ต่อตัวเรา สัตว์ ชุมชน สังคม และโลก ใบนี้ เพราะนอกจากต้นไม้จะช่วยให้เรา ร่มเย็น ลดมลพิษ และท�ำให้โลกของเรา มีอากาศสดชืน่ บริสทุ ธิแ์ ล้ว ยังสามารถ ช่วยป้องกันการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ต่างๆ และเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างยัง่ ยืนอีกด้วยนะ


เสียงดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และช่วยขัดเกลาจิตใจของเด็กๆ ท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมจะพาน้องๆ ทุกคนสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรูไ้ ปกับบทเพลงจีน-ไทย

อั น แสนไพเราะ ในรู ป แบบของสื่ อ การสอนภาษาจี น ผ่ า นเสี ย งดนตรี แ ละตั ว โน้ ต สากลที่ จ ะท� ำ ให้ การเรียนภาษาจีนสนุกสนานยิ่งขึ้น ภายในเล่มมีภาพประกอบ 4 สี สีสนั สดใสสวยงามตลอดทัง้ เล่ม และบทเพลงทีเ่ รียบเรียงเนือ้ ร้องเป็น 2 ภาษา ภาษาจีน - ไทย ครอบคลุมทั้งเสียงอ่านภาษาจีน (พินอิน) ค�ำแปลภาษาไทยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกัน พร้อมทั้งโน้ตเพลงส�ำหรับเล่นดนตรี รวมถึงการเรียนรู้ค�ำศัพท์น่ารู้ประจ�ำบทเพลง ที่บรรจงคัดสรรมาให้เด็กๆ ฝึกท่อง เพื่อให้ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจภาษาจีนอีกด้วย เด็กๆ สามารถน�ำแผ่น CD เพลงภายในเล่ม เปิดฟังบทเพลงอันไพเราะและร้องตามได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสื่อประกอบการสอนภาษาจีนของส�ำนักพิมพ์ทองเกษมชุดนี้ มีทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน คือ ร้อง...ท่อง เพลงจีน-ไทย เป็นเด็กเก่ง 2 ภาษา ได้ง่ายจัง เล่ม 1 (มี 10 บทเพลง) ร้อง...ท่อง เพลงจีน-ไทย เป็นเด็กเก่ง 2 ภาษา ได้ง่ายจัง เล่ม 2 (มี 10 บทเพลง) Let’s Sing Chinese Songs! ร้อง...ท่อง เก่งภาษาจีนได้ง่ายจัง (มี 12 บทเพลง)

มาฝึกฝนภาษาจีนด้วย ร้อง...ท่อง เก่งภาษาจีน-ไทย ไปด้วยกันเถอะ!

5 โรค ต้องระวังในหน้าฝน

ผ่านหน้าหนาว หน้าร้อน จนมาถึงหน้าฝนอันชุม่ ฉ�ำ่ ทีส่ ายฝนโปรยปรายและตกกระหน�ำ่ ลงมาช่วยดับความร้อนคลายความแล้งได้เป็นอย่างดี แต่ความชุมฉ�่ำนั้นก็เป็นตัวการ ของโรคภัยไข้เจ็บทีม่ าพร้อมกับสายฝนด้วย โรคทีจ่ ะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ เราสามารถป้องกัน ได้ด้วยการเฝ้าระวัง มาดูกันเถอะ ว่าโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนั้นมีอะไรบ้าง

โรคหวัด เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพราะโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเชือ้ ไวรัสทีล่ อ่ งลอยอยูใ่ นอากาศ ดังนัน้ โรคหวัด จึงติดต่อกันได้ง่าย เพียงแค่หายใจรดกันหรือจาม ใส่กัน ถึงแม้โรคหวัดจะเป็นโรคไม่รุนแรง แต่ทุกคนก็ ควรป้องกันให้รา่ งกายแข็งแรง และควรสวมหน้ากาก อนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อหวัดด้วย

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มาพร้อมกับ

ยุงลายที่เป็นพาหะน�ำโรค และแพร่ระบาดมากใน ช่วงหน้าฝน ซึ่งหากใครที่เป็นไข้ ตัวร้อน นานผิด ปรกติ ก็ต้องรีบไปให้แพทย์ตรวจโดยเร็ว ยุงลายนี้ มักแพร่พันธุ์ในแอ่งที่มีน�้ำขัง ดังนั้นทุกคนจึงควร ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลายและแอ่งน�้ำขังให้หมด และหาวิธี ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดด้วย

ยุงลาย

ยุงก้นปล่อง

โรคมาลาเรีย หรือ โรคไข้จบั สัน่ เป็นโรค

ที่เกิดจากยุงก้นปล่องเป็นพาหะน�ำโรค มักพบมาก ตามป่าเขา และแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝน อาการ ของโรคจะรุนแรงกว่าโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจท�ำให้ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่น และมีภาวะแทรกซ้อนด้วยไตวาย ตับอักเสบ และ ภาวะมาลาเรียขึน้ สมอง ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน ที่ส�ำคัญ ควรป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงก้นปล่องกัด โดย หลีกเลี่ยงการอยู่ในป่ารกทึบ และหากต้องเข้าป่าก็ ควรทาโลชั่นกันยุงด้วย

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่มักเกิดในช่วง

หน้าฝนและพบมากในเด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 10 ปี โรคนี้ ติดต่อผ่านทางน�้ำลาย น�้ำมูก และน�้ำเหลืองจาก บาดแผล อัตราการเกิดโรคจะเพิ่มขึ้นในช่วงอากาศ เย็นและมีความชื้น สามารถป้องกันได้โดยเลี่ยงการ คลุกคลีกับผู้ป่วย รักษาสุขอนามัยให้สะอาด ตัดเล็บ ให้สั้น หมั่นล้างมือ รวมทั้งใช้ช้อนกลาง เลี่ยงการใช้ สิ่งของร่วมกัน

โรคฉี่หนู เป็นอีกหนึ่งโรค ที่ต้องระวังมาก

ทีเดียว โรคนีม้ กั เกิดในพืน้ ทีท่ มี่ นี ำ�้ ท่วมขัง และจะแพร่ กระจายเชือ้ ผ่านทางน�ำ้ ทีท่ ว่ มขังเป็นเวลานาน ดังนัน้ เมือ่ เดินลุยน�ำ้ ก็จะท�ำให้เชือ้ แพร่เข้าสูร่ า่ งกายได้ และ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะเสี่ยงต่อไต วายสูง ดังนั้นหากเกิดน�้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดิน ลุยน�ำ้ หากถูกน�ำ้ สกปรกให้รบี ท�ำความสะอาดโดยเร็ว

ทราบอย่างนี้แล้ว พวกเราทุกคนก็ ควรเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ ให้เกิดโรคเหล่านี้ ในช่วงหน้าฝน อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ เกิดอาการเจ็บป่วย อันส่งผลเสียต่อการ เรียนและการท�ำงาน NANMEE NEWS • 15


Nanmee News No.29 April 2016  

วารสาร นานมีนิวส์ วารสารแจกฟรี ราย 2 เดือน ของทางสำนักพิมพ์ทองเกษม ฉบับที่ 28 ประจำเดือนเมษายน 2016

Advertisement