Page 1

WOUTER

7 hoofdzonden van Wouter Samen toekomst maken De ongezouten mening van 4 politicologen


Dit magazine zegt echt wie ik ben, als politicus, als familieman en als mens.

VRAGEN OF SUGGESTIES? Ik ga graag met u in gesprek via Wouter Beke Wbeke info@wouterbeke.be 2


VOORWOORD In 2010 kreeg ik van u een stevig mandaat van 3 jaar om onze mooie partij te leiden. Die periode loopt dit jaar af. Uit respect voor onze leden vind ik het onze plicht om voorzittersverkiezingen te houden. Als voorzitter formuleerde ik drie ambities: 1) het land deblokkeren door de splitsing van BHV, het uitwerken van de staatshervorming die Vlaanderen al zo lang vroeg en het aanpakken van de socio-economische crisis in ons land. 2) Bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij blijven en 3) een vernieuwingsoperatie starten. Die ambities zijn waargemaakt. Maar het werk is nog niet af. Ik zou graag verder gaan. En vraag daarom opnieuw uw vertrouwen. Ik stel me graag opnieuw kandidaat en vraag een mandaat om de vernieuwingsoperatie te kunnen afronden en om een sterk team samen te stellen voor de belangrijke afspraak volgend jaar. Op die manier wil ik de verkiezingen in 2014 winnen. Onze belangrijkste focus moet daarbij liggen op het het economisch herstel, de jobs van mensen en de toekomst van onze pensioenen en onze gezondheidszorg. En daar wil ik samen met jullie aan verder werken. In dit magazine leest u er meer over. Het heet ‘Wouter’. Niet om mijn ego te strelen. Wel omdat het echt zegt wie ik ben, als politicus, als familieman en als mens.

Wouter Beke Uw kandidaat-voorzitter


2

28

VOORWOORD

EEN DAGJE IN HET ZOG VAN ...

DE ONGEZOUTEN MENING VAN DE OUD-COLLEGA’S Politicologen over Wouter.

20

BOEKENKAST VAN WOUTER

INFOGRAPHIC

16 4

6

10 DE

HOOFDZONDEN

36

PIKKE DE MAN ACHTER HET STUUR


GAS-BOETES

18

BavarbnecWueouretceerpten

21

BRIEF AAN DE KANDIDAAT-VOORZITTER

SAMEN TOEKOMST MAKEN

22

WAARHEID OVER WOUTER

26

30

VERLEIDEN TOT ENGAGEMENT

34

MIJLPALEN IN HET LEVEN VAN WOUTER

COLOFON Redactiecomité: Stijn Kuylen, Thomas Vints, Christina Vangeel // Eindredactie: Thomas Vints // Vormgeving: (zoz) Reclamebureau // Verantwoor­delijke uitgever: Stijn Kuylen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Fotografie: Marc Wallican

5


DE ONGEZOUTEN MENING VAN DE OUD-COLLEGA’S Politicologen over Wouter. Wouter Beke: de herontdekking van de pacificatiepolitiek Johan Ackaert Politicoloog UHasselt

Ik probeer mijn studenten elk jaar opnieuw de geheimen van de Belgische pacificatiepolitiek uit te leggen. Daarbij moet ik ootmoedig toegeven dat die oefening van jaar tot jaar moeizamer verloopt. Edoch, voor iemand die behoort tot de categorie ‘stuurlui aan de wal’ blijft dit finaal een vrijblijvende kwestie. Dit is niet het geval voor de Vlaamse christendemocraten: voor hen gaat het over existentiële politiek-strategische keuzes. Wie leest over onze naoorlogse politieke geschiedenis zal beamen dat de spanning tussen ‘meerderheids-‘ en ‘pacificatiestrategie’ in heel die periode doorleefde in het christendemocratisch huishouden. Op sommige momenten verhoopten de Vlaamse christendemocraten om de macht van het aantal uit te spelen om de andere (weze het nu de vrijzinnigen, de socialis-

6

ten of de Walen – al dan niet gecombineerd) tot betere inzichten (versta toegevingen) te brengen. Dit gebeurde in een ver verleden (bv. tijdens de Koningskwestie en later tijdens de Schoolstrijd) maar ook in een niet zo ver verleden (na de vorming van het kartel met de N-VA en vooral vanaf de parlementsverkiezingen van 2007 tot in de zomer van 2011). Dit leidde soms tot (tijdelijke) electorale winst. Zo zegevierden de Christendemocraten bij de parlementsverkiezingen van 1950, 1958 en 2007 (bij deze laatste weliswaar in kartelverband). De beleidsmatige uitkomst van de gevolgde meerderheidsstrategieën was doorgaans minder aanwijsbaar. Zo dienden de christendemocraten finaal in te stemmen met het vertrek van Leopold III in de zomer van 1950 en tussen 2007 en 2010 kroop de felbegeerde staatshervorming geen centimeter verder. Op die momenten in de geschiedenis waar de christendemocraten de voorkeur gaven aan de pacificatiepolitiek en compromissen sloten met ‘de overkant’ leidde dit zelden tot grote electorale vooruitgang maar wel tot ‘beleidswinst’. De memoires van zowel Gaston Eyskens als Jean-Luc Dehaene bieden meer dan voldoende bewijsmateriaal voor die stelling. Als politicoloog doorgrondde Wouter Beke de regels van de pacificatiepolitiek, als politicus slaagt hij erin om ze opnieuw succesvol toe te passen. Met de keuzes die hij maakte in de zomer van 2011 knoopte hij de facto terug aan bij de traditie van de twee genoemde (en allicht meest succesvolle) premiers uit de naoorlogse ge­ schiedenis. Hij loopt daarbij evident een groot politiek (versta: electoraal) gevaar. Maar de keuze voor het risico verdient altijd meer waardering dan de zekerheid op be­ leidsmatig falen bij het volgen van de omgekeerde strategie.

Politicologen over Wouter.


‘Impossible n’est pas un mot français’, zou de leuze van Wouter Beke kunnen zijn. Waarom?

ging door de partij. Op naar de volgende verkiezingen van 25 mei 2014. Het wordt een grote uitdaging voor Beke en de zijnen. Slaagt de partij er onder zijn voorzitterschap in om goed te scoren, is hij vertrokken voor een lang voorzitterschap. Tenzij er zich andere mogelijkheden aandienen….

Wouter Beke werd voorzitter van de partij in heel moeilijke omstandigheden. De partij likte immers haar electorale wonden na de oplawaai van juni 2010. Aan duidelijkheid echter geen gebrek bij Beke. Communautair wil hij verandering zonder het land te willen splitsen. Boven­ dien wil hij van de partij opnieuw de volkspartij van Vlaanderen maken.

Herwig Reynaert Politicoloog UGent

Nu was het voor hem ook nog zaak om in de pop polls te scoren. Wouter Beke was weliswaar voor insiders en politieke waarnemers bekend als de ‘huisideoloog’ van de partij maar de buitenwereld kende hem toch veel minder. Opmerkingen in de zin van de Britse eurocriticus Nigel Farage ten aanzien van Herman Van Rompuy ‘U hebt het imago van een natte dweil en het uitzicht van een bankbediende’ kwamen er niet. Terecht. Zeiden de media van Leterme ook ooit niet dat het een grijze muis was, een kille boekhouder, een saaie piet? Enige tijd later behaalde hij echter wel 800000 voorkeurstemmen. Geleidelijk aan heeft Wouter Beke zich een toppositie in de politieke hiërarchie weten te verwerven. Zelf is hij vanuit de schaduw op het voorplan getreden. Ook zijn partij wil hij uit de (vooral N-VA) schaduw zien treden. Het was dan ook niet toevallig dat hij met CD&V een eigen koers wilde varen. Er waren risico’s aan deze keuze verbonden maar geleidelijk aan lijkt het te lukken. De eerste afspraak met de kiezer was op 14 oktober 2012. Ondanks de weinig rooskleurige peilingen deed de partij het, ondanks verlies, beter dan verwacht. De lokale verankering van N-VA kon niet worden tegengehouden maar CD&V bleef de grootste partij op lokaal vlak. Provinciaal werd N-VA echter wel de grootste partij. Niet echter binnen de deputaties waar CD&V nog steeds een duchtig woordje meespreekt. Een zucht van opluchting

Politicologen over Wouter.

7


‘Een betere voorzitter voor CD&V is vandaag moeilijk denkbaar.’ In den beginne waren er weinig tekenen die er op wezen dat Wouter Beke ooit de ongecontesteerde voorzitter zou worden die CD&V met leiderschap doorheen de moeilijkste regeringsvorming sinds de Tweede Wereldoorlog zou gidsen. En die zijn partij naar een van de belangrijkste verkiezingen in die periode zou leiden, die van 25 mei 2014. In die beginjaren leek Beke een droge partijideoloog en ondervoorzitter-van-alle-werken. De eeuwige tweede in lijn, hoogstens. Beke bestreed de mythe van het vrije ik met zijn personalisme en doorwrochte maar prekerig aandoende intellectuele beschouwingen, die hem een vaak een wat zeurderig en saai tsjevenimago oplever-

Carl Devos Politicoloog UGent

8

den. Beke leek grijs tegen de Paarse vrolijkheid, met zijn waarschuwend betoog dat het afgelopen moest zijn met de pret. Omdat de turbulente Belgische politiek gulzig voorzitters opoffert, kwam de auteur van verkiezingsprogramma’s aan het hoofd van een partij in crisis. Dat was niet zozeer een regeringscrisis, maar een van de christendemocratie zelve: de volkspartij werd een electorale schim van haar roemrijke verleden. Maar gaandeweg was duidelijk geworden dat Beke meer was dan hij leek: een rustige vastheid op jonge leeftijd. Zijn ervaring achter het gordijn van CD&V was daarbij belangrijk voor de kandidaat zonder zuilaanhang. Hij kende veel en veel volk, was instapklaar. Beke was het soort voorzitter dat een partij met twee regeringsleiders kan verdragen: een die zijn bescheiden plek kent. Maar Beke doorstond veel stormen en zijn gezag groeide, zodat hij dat vandaag enkel nog met Peeters moet delen. Beke is dan wel een stripheld in Humo, weinigen kennen zijn fijne humor. Die hij beter van het scherm houdt, een toffe kerel zal hij daar nooit echt zijn. Buiten de politiek pakt hij niet echt. Beke lijkt een beetje op een communicant uit de jaren 1960, maar daaronder zit een geslepen machtspoliticus en berekend strateeg. Die alleen grote risico’s neemt als hij weet dat die er eigenlijk niet meer zijn. Beke heeft de gave van het welgemikt zwijgen en ontwijkend spreken en kiest zijn charges altijd met rugwind. Beke kent de christendemocratie, zowel in haar intellectuele, ideologische essentie als in een netwerk van macht. Beke heeft met innesto ook getoond dat hij slimme marketing en gerichte rekruteringpolitiek kan combineren met een inhoudelijke fitness. CD&V oogt na meer dan een halve eeuw slijtageslag niet als een versleten en achterhaald merk. Beke kan centrumposities toch uitgesproken doen klinken, al dreigt ook voor hem de onvermijdelijke wolligheid in proza. Beke is na 25 mei 2014 een joker voor belangrijke regeringsposten: dat toont dat de jonge doctor in de politieke wetenschappen een politieke man geworden is. Wouter Beke verdient een tegenkandidaat om tegen te winnen. Maar een betere voorzitter voor CD&V is vandaag moeilijk denkbaar. O ja, er scheelt nog vanalles aan hem. Maar niets dat zijn herverkiezing in de weg zal staan.

Politicologen over Wouter.


‘De politieke geschiedschrijver werd zelf sleutelfiguur.’ Als politicoloog van opleiding is Wouter Beke uiteraard al lang vertrouwd met het concept ‘consensusdemocratie’. Zoals dat hoort onder politicologen, bestaan over de precieze betekenis en verschijningsvorm ervan heel wat academische discussies. Het is echter duidelijk hoe het consensusmodel in het federale België tot uiting komt: over de institutionele invulling van het land en de daarmee gepaard gaande communautaire kwesties kan je enkel beslissingen nemen in consensus tussen Vlaamse en Franstalige vertegenwoordigers. Om bevoegdheden over te dragen, bijvoorbeeld, moet je bijzondere wetten stemmen die een tweederde meerderheid én een meerderheid in elke taalgroep vereisen. Ook om BHV te splitsen had je in de praktijk minstens een kwart van de Franstalige parlementsleden nodig vanwege onze ‘alarmbelprocedure’. Voor een politicoloog is het allemaal basiskennis over de werking van ons politiek systeem. Voor een politicus is het dat blijkbaar niet altijd. Want sommige voorgangers van Beke aan het hoofd van CD&V - wellicht niet toevallig géén politicologen vertelden weleens een ander verhaal, alsof over een dossier als BHV eenzijdig met een Vlaamse meerderheid kon beslist worden. Vijf minuten politieke moed waren daarvoor voldoende. Het was een startsein voor jarenlange politieke crisis, en één van de sleutelelementen dat regeringen liet wankelen, vallen en niet gevormd raken. Zo werd die crisis voor zowel politici als publieke opinie een praktijkles politicologie. Na jarenlang uittesten van een meerderheidslogica werd voor iedereen die het wou zien duidelijk dat dit leidde tot blokkeringen en crisissen die het vooropgestelde doel enkel verderaf brachten (tenzij dat doel was om het federaal systeem te blokkeren natuurlijk). Kan het dan een toeval zijn dat een intussen CD&Vvoorzitter geworden politicoloog de crisis uiteindelijk

Dave Sinardet Politicoloog VUB mee beslechtte? Wouter Beke kon de theorie in de praktijk brengen: hoe kom je in de Belgische consensusdemocratie tot communautaire akkoorden? Op 21 juli 2011 werd de politieke geschiedschrijver zelf een sleutelfiguur op een scharniermoment in de Belgische politiek, toen hij mee de knoop doorhakte en de sprong waagde naar definitieve onderhandelingen over de nota Di Rupo, die het consensusmodel weer op de rails moesten zetten. De vijf minuten politieke moed waren alsnog aan de orde. Twee maand later was er een politiek akkoord over de splitsing van BHV. Nog een maand later over de zesde staatshervorming. En nog eens twee maand later was er een nieuwe federale regering, na de langste regeringsvorming ter wereld. Een jaar later, bij de besprekingen over BHV in de Senaat, citeerde Beke Immanuel Kant: ‘Aan de einder wenkt een wereld van democratieën die hun geschillen in onderling overleg zullen oplossen.’ Mooi, maar misschien moet je in het vervolg toch een politicoloog citeren, Wouter.

Politicologen over Wouter.

9


DE

HOOFDZONDEN VAN WOUTER BEKE “Ik schreef vroeger af en toe wel eens een gedicht”, bekent Wouter Beke. “Voor mezelf, niet voor publicatie. Over de dingen die ik zie en beleef, de grote en de kleine ervaringen. Het is een manier om de emotie van het moment te verwoorden, uitgepuurd in soms maar 1 zin. Ik heb daar wel een gevoeligheid voor.” Ik praat een uur lang met een man die ook zijn gedachten uitpuurt voor hij ze onder woorden brengt. Die vaak lange stiltes laat vallen en dan de juiste woorden vindt. Stiltes vertellen ook hun verhaal. De leidraad voor ons gesprek zijn de 7 hoofdzonden, die de voorzitter van een christendemocratische partij toch niet vreemd zullen zijn. Hoewel... Wouter, ken je ze alle zeven? Vanbuiten? Uiteraard. Oei. Een aantal wel. Jaloezie, hoogmoed, gramschap, gulzigheid... Verder geraak ik niet. Je vergat hebzucht, traagheid en onkuisheid. Tja, die 3 passen dan ook écht niet bij mij! (lacht)

We moeten niet telkens in de redenering stappen van ‘yes but’, maar van ‘yes and’ 10

DE

Met welke normen en waarden ben jij grootgebracht? Met kansen en verantwoordelijkheden. Het besef dat je kansen krijgt en dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Mijn vader is huisdokter, mijn moeder was actief in een centrum voor gehandicapten. Als je elke dag de deur opendoet voor zieke mensen besef je dagelijks dat je gelukkig mag zijn dat je niet ziek en afhankelijk bent. Dat je kansen krijgt die anderen misschien niet hebben, en dat je die kansen niet mag vergooien. Wat is voor jou persoonlijk de allergrootste zonde? Da’s ne moeilijke... (stilte) Onkuisheid in de zin van niet met jezelf in het reine zijn, onwaarachtigheid tegenover je zelf. Het gevoel

HOOFDZONDEN VAN WOUTER


hebben dat je een toneeltje speelt, dat je woorden gebruikt die niet de uwe zijn. Niet authentiek zijn. Ik wil toch, vooral bij mijn onmiddellijke naasten, een authentieke herinnering achterlaten.

Hoogmoed

1

Hoogmoed lijkt me een zonde die je wel eens tegenkomt in de politiek, niet? Wel, misschien iets te weinig tegenwoordig. Ik kom net terug uit de Verenigde Staten en daar zei een prof: “We moeten niet telkens in de redenering stappen van ‘yes but’, maar van ‘yes and’.” Als we problemen moeten oplossen, zien we vooral de struikelblokken : we zijn niet bevoegd, het brengt niet genoeg op, er is geen geld voor... Terwijl we in een ‘yes and’ verhaal moeten stappen: we moeten de mensen en de hele samenleving motiveren om vooruit te gaan. We mogen niet vervallen in negativisme, maar misschien wel een beetje hoogmoediger zijn in ons positief denken. Toen ik in de zomer van 2011 besloot om toch te onderhandelen, nam ik een risico. Ik weet het nog goed, het was 1 à 2 uur ‘s nachts. Dan kan je niet even overleggen met het partijbestuur. Op dat moment neem je die beslissing alleen. Was het slecht afgelopen dan had ik de gevolgen ook zelf moeten dragen. Maar ik heb me toen niet laten bedelven onder de argumenten om het niet te doen, ik heb ‘yes and‘ gezegd. Toen je 3 jaar geleden partijvoorzitter werd, maakte je een eerder schuchtere indruk. Nu zit hier een zelfbewuste partijvoorzitter met een duidelijke visie en missie. Heeft de politiek je veranderd, je moediger gemaakt? Ik heb zeker veel ervaring opgedaan op het vlak van on­ der­handelen en communicatie. Dat heeft me rijper gemaakt. Maar het wezenlijke bestanddeel van Wouter is nog hetzelfde. Ik blijf wie ik ben met bepaalde talenten en vele gebreken. Misschien heeft de ervaring bepaalde talenten dan wat extra opgeblonken? Als dat zo is, is dat mooi meegenomen! Kan je fier zijn op het parcours dat je tot nu toe af-

DE

legde als partijvoorzitter? Ik ben daar fier op ja. Ik ben fier op het regeerakkoord dat ik onderhandeld heb en waarvan ik nu de resultaten zie: BHV is gesplitst, de 6e staatshervorming die het zwaartepunt verlegt, 20 miljard gesaneerd zonder onze economie te ontwrichten. Ik ben fier op het feit dat we er met de gemeenteraadsverkiezingen in geslaagd zijn om te tonen dat de partij er nog staat. Enkele weken voor de verkiezingen gooiden de peilingen de partij en mij erbij nog in de lappen­ mand. Onze mensen, onze leden en militanten hebben de criticasters mooi van antwoord gediend. En ik ben blij dat ik Operatie Innesto in gang heb gezet. Vriend en vijand is het erover eens dat dit geen oppervlakkige marketingoefening is, maar een operatie in de diepte.

Gramschap

2

Wouter, waarover kan jij je boos maken? Ik kan me boos maken als mensen hun woord niet houden. En algemeen voel ik soms wel een boosheid die voortkomt uit verontwaardiging. Maar zoals Stéphane Hessel (schrijver van ‘Indignez-vous’, red.) zegt : “Scheppen is weerstand bieden en weerstand bieden is scheppen.” Door je gevoel van verontwaardiging creëer je iets nieuws. Doe je aan politiek vanuit een gevoel van verontwaardiging? Het zou te gemakkelijk zijn om zomaar ja te zeggen. De mensen die de CVP gesticht hebben na de oorlog, vanuit het idee ‘dit mogen we nooit meer meemaken’, dat gevoel, dàt soort verontwaardiging, heb ik nooit gehad. Ik doe het vanuit een engagement. Meewerken aan de res publica (de publieke zaak, red.), het algemeen belang mogen dienen, dat vind ik een eer. Verontwaardigd ben ik als men alleen maar opkomt voor een deelbelang of zijn eigenbelang. Meestal maak je een heel beheerste indruk, maak je je niet snel boos? Jawel, maar dan ben ik een ‘binnenfretter’. Met roepen en tieren zijn er nog maar weinig problemen opgelost. Ooit ben ik met slaande deuren een vergadering uitge-

HOOFDZONDEN VAN WOUTER

11


lopen ten tijde van de regeringsonderhandelingen, maar verder dan dat ga ik niet. Ik ben toen even bij mijn medewerkers binnengelopen om mijn hart te luch­ten. Maar veel tijd had ik niet, want Di Rupo kwam me achterna om zich te verontschuldigen. Nog nooit bekropen door het verlangen om wraak te nemen? Nee. Ik ben met zoveel dingen bezig dat ik daar geen tijd voor wil en kan maken. Ik zie er ook het nut niet van in. Je bent soms wel ontgoocheld in mensen, maar dat probeer je dan te plaatsen. Bladzijde omslaan.

Hebzucht

3

Hebzucht, of in politieke termen vertaald: verlangen naar macht. Ken je dat gevoel, Wouter? Ik ben niet iemand die de macht na­ streeft omwille van de macht. Benoe­ mingen bijv, daar ben ik niet mee be­zig. Dat ze de juiste man of vrouw maar op de juiste plaats zetten, denk ik dan. Sommigen vinden macht be­ langrijk omdat het afstraalt op hun persoon. Dat je chauffeur de deuren voor je opent, dat je aangesproken wordt met de juiste titel. Dat decorum, dat interesseert me echt niet. Maar je moet natuurlijk wel sterk genoeg staan om dingen te realiseren, in die zin maakt macht deel uit van het politieke spel. Zonder macht kan je weinig doen.

Traagheid

4

Als ik je vrouw, je kinderen, je chauf­feur bezig hoor dan lijkt

12

traag­heid of luiheid me niet echt één van jouw zonden te zijn. Vanwaar die gedrevenheid? Politiek is een passie. Ik ben geen politicus omwille van het mandaat maar omdat ik iets wil realiseren. Ik ben bijv. burgemeester omdat ik er­ gens naar toe wil met Leopoldsburg, en ik probeer andere van die visie te overtuigen. Ik ben een politicus met de kleine p : ik probeer mee te bouwen aan het algemeen belang, dàt is mijn passie. In die zin had dat ook gekund vanuit een andere functie, bijvoorbeeld als journalist, of in het onderwijs. Je kan vanuit verschillende hoeken mensen versterken en het algemeen belang dienen. We willen of we moeten tegenwoordig heel veel, van onszelf, van de maatschappij. Moeten we soms niet wat minder ambiëren? Af en toe eens gas terugnemen en stilstaan? Soms heb je het gevoel dat je jezelf voorbijholt. In de 3 jaar dat ik partij­ voorzitter ben, is er ongelofelijk veel gebeurd. Ik ben voortdurend bezig. Maar ik heb dat persoonlijk ook wel nodig als drive. We zijn in de zomer een dikke 2 weken op vakantie geweest, ik heb ervan genoten. Maar ik ben teruggekeerd met mijn gedachten op orde. Meteen na mijn terugkeer heb ik op de partijstaf mijn planning voor het volgende jaar uiteengezet. Een deel van mijn vrije tijd gebruik ik dan om mijn ge­ dachten weer te ordenen. Je dochtertje Mine vertelt in dit magazine dat ze toch zou willen dat je wat meer thuis bent. Heb je zelf het gevoel dat je daar iets mist?

DE

HOOFDZONDEN VAN WOUTER

Ja ongetwijfeld. (Geëmotioneerde stilte) Maar zonder die gedrevenheid en passie zou ik mezelf niet zijn. Mijn vader is net zo. Het zit me in de genen, het is de aard van het beestje. Op deze manier versterk ik mezelf. Dat is goed, zolang het niet ten koste gaat van anderen. En ik mag god­ zijdank rekenen op een fantastische vrouw.

Jaloezie

5

Wanneer en op wie was je voor het laatst jaloers? Op mijn zoon, gisteren. Hij is 9 jaar geworden en heeft een gitaar gekregen. Hij volgt al een paar jaar muziekles en heeft volgens de juf een zekere aanleg. Ik kan geen muziek spelen en ik dacht zie hem daar staan: dat kan ik niet. (lacht) Schilderen en muziek spelen, dat zou ik toch graag kunnen. Ik kan écht jaloers zijn, en dat klinkt allicht weer heel saai, op iemand die een mooie toespraak houdt. Iemand die je helemaal kan inpakken met woorden, met zijn verbaal talent. Een positieve verwant van jaloezie is bewondering, zijn er mensen die je bewondert? Wat Jean-Luc Dehaene ooit als premier gepresteerd heeft, dat is weinigen gegeven. De manier waarop Herman Van Rompuy ons door de Europese crisis loodst, chapeau. Toen hij aantrad was er hier en daar kritiek op zijn charisma, maar intussen wordt hij wel gedragen door alle leiders in de wereld. En hoe Kris Peeters een positieve dy-


namiek teweegbrengt, en anderen motiveert, dat is knap. Het zijn telkens mensen die in een ‘yes and’ verhaal zijn gestapt. Die zich niet laten beknotten door die ‘yes but’ houding. Ik wil wel, maar ik kan niet, ik word tegengewerkt, dus lukt het niet, zo denken zij niet. En buiten de politiek... Iemand die me bijzonder geraakt heeft, is mijn leraar Latijn. Hij was ook de regisseur van het schooltoneel. Ken je de film ‘Dead Poets Society’? “Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary”, dat heeft hij ons bijgebracht. Een heel inspirerende mens.

Gulzigheid

6

Ben je een gulzig mens, Wouter? Op een aantal vlakken ben ik gulzig, ja. Ik wil alles weten. Een nota van 2 bladzijden is voor mij niet ge­ noeg, ik wil in de diepte gaan. Ik ben ook een gulzige lezer. Ik krijg ze niet meer allemaal gelezen, maar

ik blijf wel boeken kopen. Een mengeling van fictie en non-fictie. Maar vooral boeken over mens en samen­ leving : hoe is de samenleving tot stand gekomen, wat zijn omstandigheden die de samenleving doen veranderen? Ik wil het allemaal graag weten.

Onkuisheid

7

Onder onkuisheid versta ik ‘niet authentiek zijn’, niet met jezelf in het reine zijn. Het overkomt me wel eens dat ik me afreageer op een mede­werker of zelfs thuis, terwijl ik weet dat het onterecht is. De stress van het moment, een vervelende mail zorgt er soms voor dat je even niet correct reageert. Dan ga ik toch slapen met een wrang gevoel. Macht erotiseert, zegt men, merk je dat zelf? Goh, dat valt goed mee. (lacht) Recent bleek uit onderzoek dat een groot deel van de 16-jarigen kiest voor CD&V. “Zou dat aan het

sex appeal van de voorzitter liggen?’, grapte je toen. Zou het? Nee, ik denk het niet. (lacht) Er is een andere reden voor dat succes : we vertellen een verhaal waarin veel jonge mensen zich herkennen, nl. wat is belangrijk in het leven? Een goeie stabiele relatie hebben bijvoorbeeld. Niet iedereen slaagt erin, maar velen hebben toch die hoop en ambitie. Of een goeie job hebben die niet draait rond poenpakkerij en waarvoor je niet over lijken moet gaan. Een waardengedreven leven is voor veel mensen toch nog de grote ambitie. Met de oneerbare voorstellen valt het dus wel mee? Dat is wel eens gebeurd, maar ik moet niet bepaald iemand in dienst nemen om daarmee af te rekenen. (lacht) Wouter, ben jij een trouw mens? Dat is moeilijk te zeggen voor iemand die zo weinig tijd steekt in fa­ milie en vrienden. Maar ik ben wel trouw, ja. Mensen die mijn levenspad gekruist hebben, op de lagere school, de universiteit, mijn strijdmakkers en medewerkers... Ik voel me wel aan hen gehecht. En vriendschap in de politiek, denk je dat het kan? Ik denk het wel, ook over partijgrenzen heen. Ik heb de voorbije jaren mensen ont­ moet tegenover wie ik me blootgaf, ik heb hen dingen verteld die ze tegen me zouden kunnen gebruiken. Als de politiek enkel een slangenkuil was, dan had ik al een paar serieuze beten gehad. Maar uiteindelijk doen ze dat niet, omdat het ook mensen zijn.

13


d n e k e e W Kom naar ons Goed Gezindweekend en innesto congres in Center Parcs De Vossemeren op 15, 16 en 17 november 2013 •

50% reductie op de normale prijzen

Ook voor niet-leden

Reserveer uw huisje op www.cdenv.be/congres

Geniet van zwembad, discovery bay en tal van andere kinderanimatie

Ontmoet onze ministers en parlementsleden tijdens een leuke fietstocht

Ontdek CD&V op een gezellige manier


Programma Innestocongres en Goedgezindweekend Vrijdag 15 november

Aantrekkelijke prijzen

15 uur 19.30 uur 20 uur

Welkom op het park Welkomstwoord Congres. Inhoudelijk debat in werkgroepen – deel 1 mobiliteit, zorg, werken & ondernemen en

Prijs/huisje voor 3 nachten

Normale prijs

CD&V prijs

4 personen 6 personen

Vanaf €459 Vanaf €499

€240 €320

statuten

+ 5,25 euro per persoon toeristenbelasting + 8,95 euro voor een lakens-handdoekenset per persoon

Zaterdag 16 november

(optioneel)

10 uur 14 uur 14 uur 17 uur 20 uur 22 uur

U betaalt geen reserveringskost van 27 euro. Voor wie kiest voor slechts één overnachting, zijn er enkele hotelkamers voor 95 euro per kamer (inclusief ontbijt).

Congres. Inhoudelijk debat in werkgroepen – deel 2 Wonen, leren, samenleven & overheid en gezin, cultuur en vrije tijd Congres. Plenaire zitting Kinderworkshops Receptie met drankje en hapje voor iedereen Tentoonstelling Kinderkunstenfestival Quiz: “De Goed Gezinde Quiz” Fuif

Zondag 17 november 8.30-10 uur 10.30-12 uur

0ntbijtformules (10 euro per persoon) o.a. ontbijtgesprek in Hotel Peeters, familieontbijt ten huize Beke, gezond ontbijt met Jo Vandeurzen, intra-moleculair ontbijt met Cindy Franssen... gezonde beweging o.a. ochtendgymnastiek met Els Van Hoof, dauwwandeling met Joke Schauvliege, “army wake up” met Pieter De Crem... Sport en cultuur o.a. joggen met Kris Peeters en Hilde Crevits, Kubb (moderne petanque) met Wouter Beke, fietsen met Marianne Thyssen en Koen Geens, zumba met Brigitte Grouwels, mountainbiken met Raf Terwingen en Hendrik Bogaert, wild water rafting met Tom Vandenkendelaere, creatief met kunst met Joke Schauvliege, fietstocht naar het Zilvermeer met ServaisVerherstraeten en Koen Van den Heuvel, aperitief met Dirk Claes...

CD&V Innesto congres/Goed Gezindweekend 15, 16 en 17 november Center Parcs De Vossemeren, Elzen 145, 3920 Lommel. Wenst u meer info over de verschillende verblijfsformules: centerparcs@cdenv.be of tel: 02/238 38 43 Sam@cdenv.be geeft u graag meer info over het Innestocongres en de thema’s die er ter sprake komen.

Alle leden en niet-leden meer dan welkom op ons congres. U kan een weekendhuisje huren in Centerparcs ‘De Vossemeren’ of gewoon deelnemen aan het congres en de debatten. Het congresgedeelte is exclusief voorbehouden voor onze leden. Wil je hier ook aan deelnemen en wegen op de standpunten van onze partij? Surf dan naar www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden en word lid!

Heel het aanbod, meer info & inschrijven? www.cdenv.be/congres

15


3 jaar voorzitterschap, de feiten en cijfers! Wouter Beke opnieuw verkozen als senator, met voorkeurstemmen. // 3 > 6 > 2010

Na dagen onderhandelingen, de langste politieke crisis van de naoorlogse periode, is er eindelijk een nieuwe federale regering. Het werk dat op de plank ligt, is niet van de poes. De effecten zijn er meteen: België wordt niet langer in het vizier genomen door de financiële markten // 6 > 12 > 2011

Op een druk bijgewoonde persconferentie lanceert CD&V de Innesto-voorstellen. Vooren tegenstanders laten zich horen, maar over het algemeen krijgt de partij veel respect voor haar moedige houding. CD&V staat er opnieuw als ideeënpartij. Wouter start de dialoog met 30.000 Vlamingen. // 2 > 5 > 2013

CD&V lanceert de vernieuwingsoperatie Innesto. Op onze rijke stronken nieuwe scheuten enten, dat is de bedoeling. Een groep van 30 enthousiastelingen neemt de handschoen op. // 15 > 12 > 2012

Politiek is belangrijk in het leven van Wouter, maar valt toch in het niets bij de geboorte van zijn jongste dochter. Welkom, Nette! Zelfs Elio Di Rupo geeft haar een kleinigheidje. // 10 > 10 > 2011

CD&V-voorzitster Marianne Thyssen neemt ontslag. Als ondervoorzitter is Wouter Beke de geknipte persoon om het voorzitterschap ad interim op te nemen. // 23 > 6 > 2010


Op het ogenblik dat de regeringsonder­ handelingen een nieuw dieptepunt bereiken en de N-VA en PS als overwinnaars van de verkiezingen niet meer door één deur kunnen, krijgt Wouter Beke de belangrijke taak als koninklijk onderhandelaar, om de vastgelopen regeringsonderhandelingen vlot te trekken // 2 > 3 > 2011 Wouter Beke haalt een monsterscore van bij de voorzittersverkiezingen. De CD&V-leden geven hem een stevig mandaat om de partij opnieuw op de rails te zetten. // 22 > 12 > 2010

CD&V blijft de grootste partij in de Vlaamse steden en gemeenten. In zijn eigen Leopoldsburg pakt Wouter de burgemeesterssjerp // 14 > 10 > 2012

Als k on werk inklijk on te we tsvoo derhandel voor aa rst o // 16 verdrach ellen voo r levert W t bev >5>2 oegd r de split outer zijn 011 s hede n en ing van B rapport a nieuw f, H e fina V, en een met uitge ncier ingsw blauwdru k et Wouter legt de eed af als burge­ meester van Leopoldsburg, in handen van de provinciegouver­ neur. Vanaf nu wordt zijn agenda nog wat drukker. // 18 > 12 > 2012 Zes jaar na ‘De Mythe van het Vrije Ik’ schrijft Wouter Beke opnieuw een boek. ‘Het Moedige Midden’ vormt de onderbouw van het hele Innesto-verhaal. Intussen zitten we al aan de tweede druk. // 19 > 06 > 2013 Historisch moment. De onderhandelaars bereiken een akkoord over de splitsing van BHV. De kiezel die al in de politieke schoen van ons land zit, is eindelijk weg. // 14 > 9 > 2011

Na een nieuw crisismoment komt er een finale doorbraak in de regeringsonderhandelingen. CD&V is bereid om te onderhandelen, nadat alle partijen de voorwaarden van Wouter Beke aanvaarden // 21 > 7 > 2011

De splitsing van BHV wordt nu ook gestemd in het parlement. Wouter kijkt goedkeurend toe vanop de tribune // 13 > 7 > 2012


GAS-BOETES

BavarbnecWueouretceerpten Pizza Ă la Beke (1 persoon)

> 1 pizzadeeg > 1/4e courgette > 50 gr tomatensaus > 6 kerstomaatjes > 30 gr chorizo salami, > 150 gr mozzarella schijfjes > 25 gr gemalen mozzarella kaas > 2 schijfjes gele en 2 schijfjes rode paprika, > 3 grote champignons > Uienringen 3 minuten de bbq-pizzaoven in en smullen!

18


Wat is jouw ideaal cD&V BBQ-gerecht? laat het me weten via info@wouterbeke.be

GEITENKAASJE MET SPEK, HONING en APPELTJES (hapje, 4 personen) > 2 pakje mini geitenkaasjes (8 stuks) > 5 eetlepels paneermeel > 2 eetlepels Italiaanse kruiden > 1 scheutje balsamicoazijn > 1 klein teentje knoflook > Zakje veldsla > Honing; vloeibaar > 1 appel

Bereiden Meng het paneermeel met de Italiaanse kruiden & knoflook en wentel hier de geitenkaasjes doorheen zodat er een mooi korstje ontstaat. Neem een plakje spek en wikkel deze om het geiten­ kaasje heen. Zet vast met een cocktailprikkertje. Leg de pakketjes op de bbq, eventueel op een stukje aluminiumfolie, en grill ze aan beide kanten een paar minuutjes. Werk af op een bordje veldsla met gebakken appeltjes en een streepje honing

LEOPOLDSBURGER Hieronder het recept: Tijdens de verkiezingscampagne van de lokale verkiezingen van vorig jaar lanceerde Wouter, samen met zijn afdeling en plaatselijke frituuruitbaters, een nieuw Kamps streekproduct; de Leopoldsburger! Een unieke smaakvolle ham­ burger met plaatselijke ingrediënten die vorig jaar vorm en smaak heeft gekregen.

Verk rijgbaa r bij Fr ituur-b roodje s An twer 3 970 p s e s t e e n w Leop o l d s be g 1 6 1 , urg

De Hav e

1. Leg 1 a 2 soeplepels verkruimelde Kampse Soldatenkoek op het (opgewarmde) broodje. 2. Leg er een blaadje sla, 2 schijfjes tomaat, 2 schijfjes ei, 2 a 3 schijfjes augurk op 3. Leg er en schelletje chesterkaas op 4. Doe de gebakken hamburger erop 5. Doe een soeplepel LeopoldsBurgersaus (met Kampse borrel) op het deksel van het broodje 6. Doe het deksel toe 7. KLAAR

n 19


Helemaal achteraan de kast staat het boek ‘computeren met MAC voor senioren’. Op Wouters bureau zien we een iMac staan. Zijn schoonbroer had hem dit boek aan­ geraden toen hij zich een eerste Apple Mac aanschafte. Dit boek bracht hem alle basisvaardigheden bij. Sindsdien is hij een echte Apple believer.

Op elke schap liggen er ook boeken horizontaal op de schap. Deze moeten nog gelezen worden. Ook ’De ont­ dekking van de hemel’ van Harry Mulisch ligt horizontaal. De 936 pagina’s dikke totaalroman waarin alle thema’s en obsessie uit het werk van Mulisch in 65 hoofd­stukken bijeenkomen, heeft hij nochtans gelezen. Het boek werd tevens verfilmd in 2001. Maar het boek is zo indrukwekkend dat hij het ooit opnieuw wil lezen.

20

BRIEF DE AAN DE BOEKENKAST KANDIDAAT-VOORZITTER VAN WOUTER

f

riete gedichte avo

“als je een schip wil bouwen, Roep dan geen mannen bij elkaar Om hout te verzamelen, Het werk te verdelen En orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen Naar de enorme eindeloze zee.”

Antoine de Saint-Exupéry.

outer an W nv

Wouter is een boekenschrijver. Maar ook een lezer. Dus duiken we eens in zijn boekenkast. Of liever: boekenkasten. Honderden boeken literatuur, geschiedenis, po­ litieke wetenschappen, filosofie, .... Van Griekse filosofen tot memoires van Belgische staatsmannen van geschie­ denisboeken over de Vlaamse ontvoogding tot boeken over het personalisme. Maar ook heel wat kunstboeken en opvallend: zeer veel poëzie. Een hele collectie poëziebundels staan samen op een schap. Een van de bundels die hij nogal eens vaak ter hand neemt is ‘De mooiste van Neruda’. Deze bloemlezing bevat een ruime keuze uit het werk van de legendarische Chileense dichter Pablo Neruda.

één van de

BOEKENKAST VAN WOUTER


JG

BRIEF AAN DE KANDIDAAT-VOORZITTER

Beste Wouter, Een burgemeester stelde het recent heel kernachtig:

“neem wat van onderuit komt ter harte!”.

. Dat is ook logisch want precies omdat wij mensen CD&V staat nog altijd heel sterk op het lokale niveau mensen en niet voor een overheid die zich in de belangrijk vinden, kiezen wij voor het versterken van e aandacht van CD&V voor zachte waarden zorgt er plaats stelt van mensen en verenigingen. Die typisch en zorgzame gemeenschap is uitgebouwd waar warme een verder voor dat in veel van onze gemeenten n en werken bovendien op de lange termijn. Ze iedereen meetelt. Lokale CD&V-mandatarissen denke willen hun kleinkinderen nog in de ogen durven kijken. ’s) staan voor de grootste uitdagingen sinds vele Wouter, onze lokale besturen (gemeenten en OCMW crisis dwingt ook de lokale mandatarissen tot jaren. De aanhoudende en diepgaande economische met de schaarser wordende middelen en ingen omspr r zuinige ze moeilijke beslissingen: hoe kunnen mogelijk blijven verzekeren? Hoe kunnen ze tegelijk de dienstverlening aan de bevolking zo goed rs? efficiëntiewinsten realiseren? Wie zijn hun partne .

Het draaiboek daarvoor ligt niet meteen voor het grijpen

Al zijn de grote lijnen gelijklopend, de oplossingen zullen Bovendien zal een goede afstemming tussen het lokale van cruciaal belang zijn.

van gemeente tot gemeente verschillen.

beleid en de Vlaamse en federale beleidsmakers

ijk s door de Vereniging van Raadsleden maakte duidel Een recente bevraging van de CD&V-burgemeester De en. bestur lokale de van lak draagv financiële dat men zich overal goed bewust is van het dalende beleidscyclus, dat een evenwicht vereist in inkomsten invoering van het nieuwe systeem van beheers- en confrontatie met de realiteit. De tering naar de nering en uitgaven voor de lopende legislatuur, versterkt de , personeel laten afvloeien door niet meer te vervanzetten is overal het ordewoord. Meer efficiënt werken essentiële diensten afbouwen: het zijn de maatreger minde en, gen na pensionering, investeringen uitstell len die worden overwogen en ook al genomen. eid van de lokale besturen te respecteren. Antwerpen Tegelijk is men vragende partij om de verscheidenh n zich goed bewust zijn van die diversiteit en er is Herstappe niet. Parlementen en regeringen moete , zo menen onze burgemeesters. Het ondoordacht beleid rekening mee houden bij het uitzetten van nieuw ies van tijdelijke aard en bijhorende opgelegde doorschuiven van taken naar de gemeenten, met subsid van de lokale bestuurskracht. structuren wordt ervaren als een onnodige verrommeling

traat vraagt om een draaiboek. Wouter, de toegepaste Christendemocratie in de Dorps nemen. Ik ben zeker dat je daartoe de nodige initiatieven zal Neem wat van onderuit komt altijd ter harte.

Succes! Jef Gabriels Ere-burgemeester Genk en voormalig voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.

BRIEF AAN DE KANDIDAAT-VOORZITTER

21


SAMEN TOEKOMST MAKEN

22


Beste CD&V-lid, Drie jaar geleden kreeg ik van u een duidelijk mandaat om het vertrouwen in onze partij te herstellen. Sindsdien is er heel wat gebeurd. De splitsing van BHV, de 6de staatshervorming, de Vlaamse begroting is in evenwicht, de Federale begroting staat op orde met focus op een evenwicht en een stevig resultaat bij de lokale verkiezingen. We zijn ook gestart met Operatie Innesto, om via dialoog binnen en buiten onze partij nieuwe scheuten op onze waardevolle stronken te enten. Vandaag vraag ik een nieuw mandaat als algemeen voorzitter van onze mooie partij. Geen vrijblijvend mandaat maar één met vier duidelijke opdrachten. 1. De vernieuwingsoperatie Innesto op ons congres afronden met een heldere visie over de centrale vraag: ’Hoe kunnen we mensen versterken in deze veranderende wereld. Zodat mensen hun talenten naar best vermogen kunnen ontwikkelen en de geboden kansen ook grijpen’. De 6de staatshervorming biedt een enorme kans om beleid te kunnen voeren op maat van de Vlamingen. Een kans die we maximaal christendemocratisch moeten invullen en op ons congres zetten we hiervoor de bakens uit.   2. Verder bouwen aan CD&V als partij die voor oplossingen zorgt. Met een toekomstgericht en moedig sociaal-economisch programma dat bouwt aan een nieuwe welvaart en dat de mensen zekerheid en perspectief biedt op een goede toekomst. Als christendemocraten doen we dit niet door mensen of bestuursniveaus tegen elkaar uit te spelen. Integendeel. We doen dit door permanent in dialoog te gaan en partnerschappen op te zetten met iedereen die wil meewerken aan oplossingen en moed durft te tonen.

SAMEN TOEKOMST MAKEN

3. De verkiezingen voorbereiden en op 25 mei van de kiezer een duidelijk mandaat vragen om (verder) de motor te zijn van regeringen die stap voor stap, doordacht en doortastend de noodzakelijke beslissingen nemen ten dienste van de gezinnen, verenigingen en ondernemingen in Vlaanderen. 4. Als voorzitter wil ik verder gaan op de ingeslagen weg en de partij klaarstomen voor de toekomst. Door nieuwe vormen van dialoog te ontwikkelen en deze permanent in de praktijk te brengen met u en alle Vlamingen. Door verder te bouwen aan een organisatie die ondersteunt en de kwaliteit levert waar de mandatarissen, geledingen en afdelingen en vrijwilligers recht op heb­ben. Deze opdrachten kan ik niet alleen beantwoorden. En het zou ook niet christendemocratisch zijn. Maar ik geloof wel dat we die SAMEN kunnen waarmaken. Samen met onze lokale mandatarissen, geledingen en afdelingen die de christendemocratie elke dag tot in alle hoeken van Vlaanderen en Brussel invulling geven. Met onze leden die onze vinger aan de pols zijn. Met onze ministers en parlementsleden die onze voorstellen in de realiteit omzetten. Samen maken we toekomst. Het is onze drijfveer en ons engagement. Daarom vraag ik uw steun.

Wouter Beke Kandidaat-voorzitter CD&V

23


Wouter Beke zoekt het midden op Voor de zomer stelde Wouter zijn nieuwe boek voor. Op een druk bijgewoonde boekvoorstelling hield hij een vurig plei­ dooi voor het ‘versterken van mensen’. Het boek ‘Het Moedige Midden’ is zijn persoonlijke bijdrage aan Operatie Innesto. Dag Wouter, een groot nieuw christendendemocratisch verhaal. Is het er, en kan je het hier in enkele zinnen samenvatten?

actiepunten. Het is mijn persoonlijke bijdrage aan Operatie Innesto, aan de nieuwe weg die we als Vlaamse Christendemocraten moeten inslaan. In het boek geef ik mijn visie op de uitdagingen van morgen. Vertrekkend vanuit mijn persoonlijke levenservaring, schets ik de hedendaagse samenleving en de uitdagingen waarvoor ze ons stelt. Uitdagingen die ik wil aangaan met christendemocratische recepten. Nooit extreem, wel duidelijk. Steeds vertrekkend vanuit de mens en zijn omgeving. De focus ligt op versterken, op ‘empowerment’

voor de leeuwen. We willen mensen versterken zodat ze samen verantwoordelijkheid dragen, ieder op zijn plaats, volgens zijn mogelijkheden. Precies in die wederzijdse verantwoordelijkheid liggen de mogelijkheden om een antwoord te bieden op de onzekerheid die vandaag bij velen leeft. Maar ook de kracht om, schouder aan schouder, toekomst te scheppen. Is ‘empowerment’ het CD&Vantwoord op een wereld in crisis en verandering?

Dat kun je wel zeggen (lacht). Met InHet is geen mirakeloplossing, maar nesto vertrokken we vanuit de vasthet is volgens ons de beste manier stelling dat de wereld razendsnel verom de crisis en alle uitdagingen waar andert. Dat stelt de politiek het leven ons voor stelt te lijf en mijn partij voor nieuwe te gaan. Empowerment biedt vraagstukken. Innesto is - zoniet de zekerheid waarnaar als jullie intussen wel weten we verlangen. Het zorgt niet In de zetel blijven - een term uit de wijnbouw per definitie voor beter opgewaarbij jonge scheuten worzitten, is voor leide mensen, voor een zeker den geënt op een bestaande en billijk pensioen, voor een niemand een optie stronk. Het symboliseert ons halt aan de opwarming van de doel: op onze sterke ideoloWouter Beke, algemeen voorzitter CD&V aarde... Empowerment is geen gische wortels nieuwe scheugarantie voor resultaten, maar ten enten met concrete antwel voor een geslaagd proces woorden op de uitdagingen op de weg naar de resultaten. van vandaag en morgen. Dit Wat bedoel je eigenlijk precies Empowerment is immers het engagemoet uitmonden in een groot inhou- met die term? ment van mensen die zich met elkaar delijk congres in november 2013. Iedereen moet de mogelijkheid krij- verbonden voelen en daarom samen Is je boek “Het moedige midden” gen om het eigen leven uit te bou- aan de toekomst willen bouwen. In de een nieuw basismanifest? wen. Maar mensen moeten die moge- zetel blijven zitten, is dan geen optie, Dit boek is geen nieuw basismani- lijkheden ook grijpen. We gaan niet voor niemand. fest. Het is ook geen programma met pamperen, maar gooien ook niemand 24


“Het gaat niet om polariseren, maar om samenbrengen” De Brigitinnenkerk op de Brusselse Zavel zat woensdag 19 juni 2013 afgeladen vol voor de boekvoorstelling van “Het moedige midden”, het nieuwe boek van CD&V-voorzitter Wouter Beke. Het stemmige kader van de Brigitinnenkerk

Europees president Herman Van Rompuy leidde het boek in. In zijn bevlogen stijl vertelde hij dat hij zich als een ‘vis in het water’ voelde bij het lezen van het boek. Wouter Beke heeft voor hem de schaamte overwonnen om over ‘het midden’ te praten. Naast ‘het midden’ was ook ‘het compromis’ een rode draad in de uiteenzetting van Van Rompuy. Vandaag worden mensen verketterd, die het woord ‘‘compromis’ in de mond durven nemen, maar Europa en veel andere voorbeelden werken pas als mensen de hand uitsteken en naar het midden durven stappen. Herman Van Rompuy looft Wouter Beke’s moed om naar het midden te stappen

Filosofe Alicja Gescinska gaat met Wouter Beke in gesprek

In het tweede deel ging Beke in dialoog met filosofe Alicja Gescinska. Dat resulteerde in een pleidooi om niet te leven in een samenleving waar het gaat over ‘wij of zij’, ‘arbeid of gezin’, ‘solidariteit of eigen verantwoordelijkheid’, ‘Vlaanderen of België’. Het gaat niet om een of-of-verhaal, maar om een enen-verhaal. Het gaat niet om polariseren, maar om samenbrengen en daar is moed voor nodig. Je kan de foto’s en video’s van Wouter Beke’s boekvoorstelling bekijken op www.cdenv.be/actua/wouter-beke-stelt-het-moedige-midden-voor.

Bijzonder aanbod voor leden:

2e druk

nu beschikbaar

CD&V-leden kunnen tegen gunstige voorwaarden intekenen op ‘Het moedige midden’, het nieuwe boek van Wouter Beke. Je betaalt slechts 13 euro in plaats van 15,50 euro in de winkel. Bestel het boek op www.cdenv.be/ hetmoedigemidden of mail je naam en adres naar beweging@cdenv.be met de vermelding ‘Het moedige midden’.

Slechts

€13 voor leden

25


WAARHEID OVER WOUTER, UIT EEN KINDERMOND :-)

Hoe combineer je een baan als toppoliticus met een gezin met 3 jonge kinderen? De vraag stellen, is ze beantwoorden : het is niet eenvoudig. De weinige tijd die Wouter kan afpeuteren van andere bezigheden, geeft hij aan zijn kinderen. En voor de organisatie van het gezin kan hij steunen op zijn vrouw Leen die het familiefort in Leopoldsburg overeind houdt. Maar hoe ervaren de kinderen hun papa-politicus? Terwijl Wouter van huis was, Leen dochter Nette te slapen legt, gingen wij met zoon Warre en dochter Mine praten. Warre en Mine, hoe zouden jullie je papa omschrijven? Wat voor papa is hij? Warre (9 jaar) : Lief, en ook een beetje streng. En grappig. Papa is thuis helemaal niet zo serieus als op TV! Hij is natuurlijk niet zo dikwijls thuis, dat kan ook niet als je 3 jobs tegelijk doet. Mijn papa zit in de senaat, hij is

26

:-)

de voorzitter van CD&V en hij is burgemeester. Maar hij maakt wel tijd voor ons, dat vind ik lief. En soms gaan we gewoon mee naar zijn werk! In de lente zijn we met hem naar Planckendael geweest, naar het grote CD&Vfeest (de Goed Gezinddag, red.). Het was superleuk, we hebben de kleine olifant Kai Mook gezien! Mine (7 jaar) : Op zo’n feest moeten we papa wel delen met heel veel andere mensen. Hij zegt tegen iedereen goeiedag en staat dan wel een uur aan een stuk handen te schudden. Mensen die hij niet kent, komen hem ook vanalles vertellen. Dat vind ik wel grappig. Als het echt heel saai wordt, mogen we wel eens op de gsm van mama of papa spelen, maar dat gebeurt niet zo vaak. Mama en papa hebben het ook liever niet. :-) In de vakanties heeft je papa waarschijnlijk wat meer tijd, wat doen jullie dan samen met hem?

DE WAARHEID OVER WOUTER


Warre : We zijn deze zomer naar Frankrijk geweest, daar hebben we met papa in de bomen geklommen en veel gespeeld in het zwembad. Papa ligt soms ook te dobberen op het water in zo’n grote zwemband, met een boekje. Grappig! In de vakantie gaat hij ook mee naar het bos en naar de speeltuin. En soms ga ik met hem naar het voetbal in Genk. Dat vind ik geweldig, ik zou best wel wat vaker willen gaan! In de loop van het jaar zien we papa heel dikwijls òp de tv, maar in de vakantie kunnen we ook samen nààr tv kijken. Vorige winter hebben we samen ‘Borgen’ gezien. Die Deense mevrouw heeft het ook heel druk, ze is bijna nooit thuis bij haar kinderen, dan valt het bij ons nog mee! :-) Is het ook wel eens leuk om een papa-politicus te hebben? Mine : Ja hoor! Papa gaat wel eens op bezoek bij de Koning. Hij krijgt er dan hapjes enzo, en dan brengt hij voor ons altijd een servetje mee. Dat vind ik wel speciaal, zo’n servet van de Koning! Warre : Toen papa burgemeester werd had mijn meester op het bord een tekening gehangen: papa met de burgemeesterhoed van Samson en Gert, en een foto van mij ernaast. Bij de tekening stond geschreven: “Wie is het echte brein achter Wouter?” met een pijltje naar mijn foto. Dat vond ik supertof! (glundert) Neemt papa jullie soms mee naar leuke of bijzondere plekken? Warre : Op 21 juli mocht ik met papa mee naar het defilé in Brussel. Ik zat naast hem op de tribune en ik moest heel dringend plassen. Er waren daar natuurlijk geen toiletten in de buurt en papa kon niet weg. De chauffeur van papa, Pikke, heeft me meegenomen en we zijn gaan aankloppen aan het Paleis. Pikke vroeg of ik daar naar het toilet mocht gaan. Het mocht! Ik heb dus al op een koninklijke WC gezeten! (hilariteit) Kennen jullie zelf al wat van de politiek? Warre : Papa praat thuis niet zo vaak over zijn werk, ik denk dat hij bij ons een beetje wil afkicken. Maar ik ken wel al een paar mensen : Bart De Wever, Kris Peeters en Elio Di Rupo met zijn rode strikje! Als papa ‘s morgens aan tafel de krant leest, herken ik hun foto’s. En hij vertelt ons dan wie ze zijn en wat ze doen. En ‘s avonds kijk ik graag naar Karrewiet, daar leer ik ook veel van.

:-)

Als je 1 ding aan je papa zou kunnen veranderen, wat zou dat zijn? Mine : Ik zou toch willen dat papa meer thuis is. Ik vind het niet leuk dat hij zoveel moet werken. Zelfs als hij thuis is, is hij vaak met zijn werk bezig. Hij belt dan met de krant of met de radio, of met andere politici en dan mogen we hem niet storen. We mogen dan ook geen ruzie maken. Toch niet luidop. :-) Papa is nu in Amerika voor zijn werk. We hebben een mailtje gestuurd en hij belt ons wel vaak. En als hij terugkomt, brengt hij een cadeautje mee. En dan geef ik hem heel veel kusjes! Maar ik vind het toch niet fijn dat hij weg is. Hij probeert wel altijd te komen kijken als ik een balletoptreden heb, dat vind ik lief.

Die Deense mevrouw heeft het ook heel druk, ze is bijna nooit thuis bij haar kinderen, dan valt het bij ons nog mee! :-) En wat zou je juist niet aan hem willen veranderen? Warre : Hij ziet ons echt heel graag, dat moet nooit veranderen. Een tijdje geleden had hij het echt héél druk, nog drukker dan anders (de periode van de regeringsonderhandelingen in 2011, red.). Als hij dan ‘s avonds laat thuiskwam, kwam hij me altijd stilletjes nog een kusje en een kruisje geven. Ik weet dat omdat ik soms stiekem wakker was. :-) Dat vond ik heel lief van hem. Zouden jullie later ook politicus willen worden, zoals je papa? Warre : Ik zou wel graag burgemeester worden ja! De sjerp die papa draagt als hij burgemeester is, vind ik cool. En ik ben ook al eens in zijn bureau geweest in het gemeentehuis. Zorgen voor de mensen van Leopoldsburg, zorgen dat er goeie scholen zijn en dat de mensen werk hebben, dat lijkt me wel leuk. En je mag dan ook de baas spelen en de mensen zeggen wat ze moeten doen, dat lijkt me ook heel plezant! (Algemene hilariteit) Leen (de vrouw van Wouter) : Maar dat laatste hebben ze toch niet van hun papa geleerd hoor! :-)

DE WAARHEID OVER WOUTER

27


06:30

EEN DAGJE IN HET ZOG VAN ...

Vertrek naar Brussel, hopelijk een vlotte rit vandaag.

maandag 23 september Nog snel even wat dossiers doornemen.

08:15 Oef, gelukkig niet al te veel file‌ Hier op de partij in de lift naar mijn bureau op de 8e verdieping van de partij.

10:30

09:00 k bestuur Voor het politie rn overleg. te in is er nog een

Ons wekelijks politiek bestuu r, actua en de partijagenda voo waar de politieke r de komende weken wordt besproken.

12:30 ’s Middag heb ik meestal lunchgesprekken of vergaderingen gepland. Vandaag werd het interview voor dit magazine afgenomen.

28

EEN DAGJE IN HET ZOG VAN


… de Septemberverklaring van Minister-President Kris Peeters bijwonen … … en even la de Vlaamse ngs Fractie.

Te voet naar het Vlaams Parlement …

16:15

14:15

rit Vertrek naar Leopoldsburg. De auto vele de om is het ideale moment documenten door te nemen.

17:30 Ook lokale dossiers verdienen mijn volle aandacht als burgemeester

Op maandag hebben we steeds schepencollege in mijn bureau.

20:20 19:00 Na het schepencollege volgt onze fractievergadering. g even Terzake komt no e opname liv n ee langs voor burg. vanuit Leopolds

Na een drukke da g keren we huiswaa rts; tijd voor mijn gezin en nog wat dossie rs voorbereiden voor de komende werk dag.

EEN DAGJE IN HET ZOG VAN

22:00

29


“Het moedige midden�

> Sarah Claerhout (35j)

is, niet in het minst door de schrijfstijl en de persoonlijke voorbeelden, een enthousiaste oproep voor een politiek die hier iets aan kan doen:

> Voorzitster CD&V Gent

mensen, jullie kunnen impact hebben en zaken veranderen!

> Studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven, vergelijkendecultuurwetenschappen aan de UGent en cultuurwetenschappen aan de VUB

> In 2010 haalde ze een doctoraat in de vergelijkende cultuurwetenschap. Sindsdien werkt ze als doctoraatsassistent aan de UGent.

VERLEIDEN TOT ENGAGEMENT Veel mensen, in het bijzonder ook veel jonge mensen, vinden politiek maar niets. De apathie, desinteresse en zelfs aversie zijn groot. Ik nam onlangs een jonge lifter mee, een actieve twintiger bezig met muziek en jeugdwerking. Politiek, zo vertelde hij zonder blikken of blozen, interesseert hem langs geen kanten. De mensen die het wel volgen, hebben veel kritiek op de politiek. De politici kunnen niets goed doen in hun ogen. De politiek met een grote P is niet de enige die lijdt onder de groeiende apathie en het cynisme. Wanneer het gaat over maatschappelijke problemen merken we die tendenzen

30

SARAH SCHRIJFT EEN GETUIGENIS OVER HET BOEK


is engagement NOG VAN DEZE TIJD? laat het me weten via info@wouterbeke.be allemaal op: de uitdagingen in onze eigen steden en gemeentes, allerhande buurtproblemen, ruzies en scheidingen die meer en meer door politie en rechtbank dienen geregeld te worden – alles lijkt vandaag tot verontwaardiging te leiden. Dit is de achtergrond waartegen “Het moedige midden” ons aanspreekt. Onze voorzitter stelt hierin fundamentele vragen over de uitdagingen die voor ons staan. “Het moedige midden” is, niet in het minst door de schrijfstijl en de persoonlijke voorbeelden, een enthousiaste oproep voor een politiek die hier iets aan kan doen: mensen, jullie kunnen impact hebben en zaken veranderen! Wouter Beke maakt duidelijk dat een andere politiek niet alleen nodig, maar vooral ook mogelijk is. Een fundamenteel geloof in de mens treedt op de voorgrond. Dit contrasteert sterk met de wijdverspreide houding vandaag dat ‘je er toch niets kan aan doen’, ‘dat het allemaal over onze hoofden beslist wordt’ etc. Iemand die wel gelooft in verandering is al gauw een idealist of een Don Quichote. “Het moedige midden” gaat hier tegen­ in. Het is een oproep tot engagement en het nemen van verant­ woor­­delijkheid, iets wat iedereen onge­acht functies of beperkingen kan doen. Voor mij als jong partijlid is dit wat mij aanspreekt: het boek belichaamt een houding naar de wereld toe, een manier van redeneren over samenlevingsproblemen. Je wordt gemotiveerd tot het opnemen van verantwoordelijkheid, zowel voor je­zelf als voor de samenleving, en dit zón-

der onderworpen te worden aan al­ weer nieuwe regels en reglementen. Je wordt ‘verleid’ tot engagement. Als dit is wat de christendemocratie vandaag in de samenleving kan realiseren, dan teken ik daar onmiddellijk voor. In het boek staat het volgende te lezen (onder de titel “Mei ‘68, et alors?”): “De voorbije decennia zijn te vaak de rechten geïndividualiseerd en de plichten gecollectiviseerd.” Hierbij moet ik denken aan enkele van mijn vrienden. De zin omschrijft hoe velen van hen in de wereld staan: ik heb recht op vrijheid, recht op ontspanning, recht op een identiteit,... en de staat heeft de verplichting om voor mij te zorgen.

rondom mij in het werk in de Afdeling Gent. Het is niet gemakkelijk om dat uit te leggen: “elkaar” betekent niet je vrienden en je familie. Het betekent “de andere” in niet-individuele vorm. De maatschappij, de samenleving, alle groepen en verenigingen die er zijn, en alle individuen die er zijn. Zo’n zelfopgelegde opdracht kan je alleen waarmaken door op elkaar te bouwen: het is een werk dat geen mens alleen aankan, maar dat ook een mopperende massa niet aankan. Je hebt er ‘vrije’ mensen voor nodig, in de diepste betekenis van het woord.

Het is niet dat christendemocraten deze veronderstellingen niet delen, maar we voelen intuïtief aan dat er nog iets meer is: een behoefte om niet voor jezelf alleen te leven; een neiging om voor elkaar te zorgen. Die intuïtieve houding zie ik voortdurend

Zo zegt onze voorzitter: “Om vrije mensen te hebben, moet je hen versterken, weerbaar maken of ‘empoweren’. Dit wil zeggen hen leren omgaan met deze vrijheid, wat samenhangt met het leren omgaan met verantwoordelijkheid.”

SARAH SCHRIJFT EEN GETUIGENIS OVER HET BOEK

31


Het midden: moedig? Aangezien CD&V een volkspartij is en de samenleving ernstig neemt, moeten er veel afwegingen worden gemaakt. Dit gebeurt via de cruciale intermediërende rol van het middenveld. Maar die verhoudingen (tussen politiek en middenveld) zijn vandaag veel veranderd. Wouter Beke heeft dit begrepen en neemt duidelijk standpunt in: hij houdt een pleidooi voor een sterk middenveld. In het zevende hoofdstuk toont hij hoe het middenveld de sleutel is tot echte participatie van de bevolking aan de politieke besluitvorming; het is de sleutel om echt democratisch te werken. Hoe? Duizenden meningen (op twitter) zijn het aller-makkelijkst om te negeren! Maar het middenveld, dat aan vele verschillende belangengroepen vorm geeft, dat aan bekommernissen en problemen draag­ ­vlak geeft, kan impact hebben, zo­wel vormend op de mensen die het verenigt als op het beleid. Zo kom ik bij de vraag of ‘het midden’ moedig is? Vandaag, wanneer

nationalisme en autoritarisme aan het groeien zijn, wanneer de democratie impliciet en expliciet aangevallen wordt, is een pleidooi voor het “midden” uitermate moedig – het middenveld, dat van aard noch links noch rechts is. Kiezen voor dat “midden” is altijd al dapper geweest. Democratie is nooit af, maar is net een proces van moedig en langzaam doorzetten. Het is een continu zoeken, overleggen en com­ promis sluiten. Het “midden” wordt vaak afgeschreven als ‘het niet nemen van standpunten’ of ‘het spreken in omfloerste termen’. Maar er is te weinig aandacht voor de gevaren van het doorduwen van de eigen ideeën en standpunten; een fenomeen dat de democratie uitholt. Het proces dat CD&V gestart is met de Operatie Innesto, en dit boek is de persoonlijk bijdrage van onze voorzitter hieraan, zie ik als een opnieuw opgestarte en openlijke zoektocht. CD&V heeft haar verhaal beet, maar dat verhaal moet vertaald worden naar de 21ste eeuw, verwoord in het idioom van een nieuwe generatie. Het voordeel is

dat de partij hierbij kan terugvallen op een rijke politieke traditie én op een authentiek sociaal aanvoelen. Maar tegelijk moet er een amnesie overwonnen worden. We moeten onze eigen rijkdom en tradities opnieuw herinneren, maar niet vanuit een hang naar het verleden, wel door de goede elementen ervan nieuw leven in te blazen. Sabine de Bethune, voorzitster van de Senaat, zei onlangs: “politici zijn de architecten van de samenleving”. Ze heeft gelijk. Architecten moeten rekening houden met aller­ lei factoren en de blauwdruk aan­ passen volgens de noden en implicaties van hun plannen. Archi­tecten kunnen niet zomaar hun fa­vo­riete iets bedenken en neerplanten. Zo is het ook met de politiek en de organisatie van de samenleving. Dit boek is een poging tot een blauwdruk, met al de sporen van onze authentieke cultuur in zich. Net als echte architecten moeten we eraan werken, erover nadenken, overleggen en compromissen sluiten. Laat ons met zijn allen dus het boek lezen en het zien als een uitnodiging voor een gesprek, een gesprek waar we elkaar als bekommerde denkende wezens ontmoeten.

Dit stukje kon tot stand komen op basis van de gesprekken over “Het moedige midden” met Sarika Rao en Nele De Gersem en dankzij de bijeenkomst van CD&V Afdeling Gent over dit boek, geleid door Steffi De Craemer en Rogier De Langhe, met onze nationale voorzitter in de abdij van Drongen (zomer 2013).

32

SARAH SCHRIJFT EEN GETUIGENIS OVER HET BOEK


33


Oudste uit een gezin van 3. Vader was huisarts en moeder hielp in de praktijk. Ouders richten later het orthopedisch centrum ‘Het brugske’ op in Leopoldsburg. Een dagcentrum voor mensen met een mentale handicap. Af en toe deed hij er vrijwilligers werk.

op 9 augustus 1974 in Lommel.

Wouter is in het amateurtoneel actief geweest tot hij een jaar of was. Hij speelde onder meer in de toneel groep van Leo Bormans, zijn leraar Nederlands.

Wouter was al vroeg ondernemend. Leopoldsburg kreeg begin jaren ’80 een cultureel centrum. In praktijk gebeurde er nagenoeg niets. Toen Wouter 6 was is hij met een paar vrienden naar het centrum gestapt met de vraag of ze een theatershow in elkaar mochten steken.

MIJLPALEN IN HET L middelbaar Wouter runde een school­radio met paar vrienden. Ze zonden elke dag een kort programma uit met muziek, informatie over de school, mededelingen van de directie. Ze maak­ten ook een schoolblad, nodigden af en toe organisaties als Unicef en Amnesty International uit om voordrachten te komen geven.


Het stuk dat het meeste indruk op hem maakte is

van Elias Canetti, geregisseerd door zijn leraar Latijn Eddy Nuyts , waarin Wouter een hoofdrol vertolkte (1991) . Dit was een belangrijke mijlpaal in het leven van Wouter omdat het zijn kijk op de samenleving heeft bepaald. ‘Sindsdien weet ik dat mensen nood hebben aan een gemeenschap, omdat die kansen beidt aan individuen, maar die gemeenschap mag individuen niet domineren. Dat is de basis van het personalisme, een stroming in de filosofie waarop mijn politieke overtuiging is gebaseerd’ aldus Wouter.

Toen Wouter in het zesde leerjaar zat, heeft hij een eigen politieke partij opgericht naar aanleiding van de federale verkiezingen. Hij had een partijprogramma en pleitte onder meer voor minder huiswerk op school, meer geschiedenis in plaats van turnen. Wouter had zelfs affiches, en was toen al behoorlijk ambitieus: hij stond op de eerste plaats op de Senaatslijst. De avond voor de verkiezingen had hij de affiches op de speelplaats van de school geplakt, waar de gemeente een kiesbureau had ingericht. Volgende maandag werd hij bij de directeur geroepen. Er lag een affiche van Wouter op zijn bureau en hij zei: ‘je weet toch dat het strafbaar is om vlak bij een kiesbureau campagne te voeren en affiches op te hangen?’. Waarop Wouter antwoordde: ‘Nee, dat wist ik niet. ‘De directeur vroeg: ‘Ben je verkozen? Neen? Zorg er dan maar voor dat je volgende keer een beter resultaat haalt’. Dat heeft Wouter ook gedaan, zij het pas twintig jaar later.

Gemeenteraadsverkiezingen Wouter wordt Burgemeester van Leopoldsburg.

EVEN VAN WOUTER Na humaniora trok Wouter naar Leuven om er aan de KU Leuven politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren waar hij in 1996 zijn licentiaat in de politieke wetenschappen behaalde.

Wouter leerde zijn vrouw Leen kennen. Leen zat samen met haar broer op kot in het Groot Begijnhof in Leuven.

Hij werd hij voor de eerste keer vader van een zoon, Warre, 2 jaar later van een dochter Mine en tot slot in 2011 van Nette.

Wouter wordt 1e keer Interim-voorzitter.

Wouter wordt directeur van CEDER, de studiedienst van CDenV

bij gemeenteraadsverkiezingen verkozen wat resulteerde in een mandaat als 1e schepen bevoegd voor financiën, ruimtelijke ordening en onderwijs.

Wouter wordt verkozen als algemeen voorzitter CD&V met 98.73% van de stemmen.


TITEL: Pikke: De man achter het stuur

PIKKE DE MAN ACHTER HET STUUR Je kent het beeld wel : een drukbezet politicus zit rechts achteraan in de auto met een berg paperassen op schoot, zich afscher­mend voor het oog van de camera en de hordes journalisten. Maar heb je je ooit afgevraagd wie die auto be­stuurt? Wie zorgt ervoor dat onze politici tijdig op het Koninklijk Paleis geraken, dat er niet té veel tenen van journalisten worden platgereden? We ontmoeten vandaag Patrick “Pikke” Schelkens, de chauffeur van

36

Wouter Beke. We tref­­fen hem thuis, in Leopoldsburg. Als we de oprit oprijden is hij nog bezig in de tuin. ‘Als ik niet met Wouter aan het rijden ben, dan ben ik buiten bezig’, verwelkomt hij ons. Op het ogenblik van dit gesprek zit Wouter in de VS, hij bezoekt er innovatieve bedrijven inzake sociale media. Pikke heeft het deze week dus wat rustiger. En niet dat we een carrière switch plannen, maar de eerste vraag die in ons opwelt is...

PIKKE DE MAN ACHTER HET STUUR

Pikke, hoe word je eigenlijk chauf­ feur van de voorzitter van CD&V? Een beetje toevallig eigenlijk. In een vorig leven was ik mijnwerker, topsporter in het basketbal en profcoach. Tot Wouter mij in 2011 vroeg of ik niet voor hem wou rijden. Ik kende Wouter van in Leopoldsburg, en ik heb ja gezegd. Samen hebben we er op een jaar en tien maanden tijd toch al 150.000 km opzitten. Het is voor mij echt een hobby, ik doe het zeer graag.


invullen. Als het in Brussel lang duurt, ga ik meestal terug naar de partij waar ik mijn eigen lokaal heb met computer en tv. Als we ergens anders zijn, ga ik eens in de stad wandelen en houd ik telefonisch con­tact met Wouter. Eigenlijk ben ik altijd buiten. Tenzij het regent, dan lees ik de krant of kijk ik een filmpje op de tablet. Onlangs had Wouter een afspraak in Kortrijk. Ik ben intussen op mijn gemak op de markt een spaghetti gaan eten. Praat je tijdens wachttijden soms met collega chauffeurs over de po­litieke toestand, of over jullie ‘vrachtjes’? Dat hangt er vanaf. Als er op de partij politiek bestuur is of een overleg, dan zit ik samen met de andere chauffeurs en praten we wel eens over koetjes en kalfjes. Maar zware politieke gesprekken worden daar niet gevoerd. (Lacht)

... het is voor mij een hobby, ik doe dat zeer graag ...

of hij drinken mee heeft... Ik haal ook iedere ochtend zijn kranten die hij dan doorneemt op weg naar Brus­sel. Ik probeer Wouter zoveel mogelijk te helpen waar ik kan. En ik ben dag en nacht beschikbaar.

Hoe zou jij je taak als privé chauffeur omschrijven? In de eerste plaats ben ik uiteraard chauffeur. Wouter van A naar B brengen, dat is de prioriteit. Daarnaast let ik erop of hij ’s middags iets eet,

Je moet toch ook over tonnen geduld beschikken. Moet je vaak niet erg lang wachten? Goh, dat valt eerlijk gezegd heel goed mee. Wij maken zeer goede af­spraken. Als ik hem ergens afzet, vraag ik meestal hoe lang het duurt. Zo weet ik hoe ik de wachttijd kan

PIKKE DE MAN ACHTER HET STUUR

Waarover praten jij en Wouter zo­ al in de wagen? Over van alles. Met Wouter praat ik wel eens over politiek, maar vaak ook over de kinderen, hoe ze het op school doen. Of over thuis, ontspan­ nende dingen. Maar het is ook een man met humor. We lachen enorm vaak in de wagen, dan kan hij ook echt moppen tappen. Laat hij jou soms merken hoe de zaken verlopen, of hij ergens mee zit? Je merkt uiteraard wel hoe het verlopen is als hij terug de wagen in komt. Of het wat moeilijker ging of net heel vlot. Ik probeer dan steeds

37


een klankbord te zijn en te luisteren. Dan kan hij dat ook eens van zich af praten. Geef je hem soms ook jouw mening? Soms vraagt hij daar wel eens achter. “Seg Pikke, wat denkt gij daar nu eigenlijk over” vraagt hij dan. Ik geef dan plat mijn mening. Zo kennen we elkaar. Heb je Wouter goed leren kennen tijdens jullie vele ritjes? Ik kende Wouter al van daarvoor, van hier in Leopoldsburg en via mijn vrouw die al sinds 2005 voor hem werkt. Maar tijdens de vele ritten leer je elkaar uiteraard beter ken­nen. Ik ben echt gaan appreciëren wat hij doet. Voor mij is Wouter een echte politieker. Zijn hobby, dat is politiek. Hij is daarvoor geboren, hij staat ermee op en gaat ermee slapen. Hij is daar echt gepassioneerd mee bezig. Wat voor man is Wouter volgens jou? Wouter is een heel intelligente man, die erg begaan is met zijn gezin, ook al is hij er niet veel. Hij is ook heel gestructureerd. Dat kan alleen maar positief zijn in die branche. Ik heb ook graag veel structuur, dus we vullen elkaar goed aan. Hoor je soms dingen die niet voor je oren bestemd zijn? Horen, zien en zwijgen. Dat is een gouden regel. Dat heb je ook zo in de topsport, dus dat was voor mij niets nieuws. Het is uiteraard een blindelings vertrouwen. Anders

38

houdt het op.

Rustig blijven is dus de boodschap.

Chauffeur zijn van een politicus is ook geen beroep zonder risico: ben je nog nooit over de voet van een journalist gereden? (cfr incident met Goedele Devroy en de chauffeur van Laurette Onkelinx.) Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik kan wel goed met de auto rijden he! (lacht)

Wat is de gekste plek waar je Wouter naartoe moest voeren? Wouter is een serieuze mens hé. We rijden enkel naar plaatsen waar hij moet debatteren, spreken of onderhandelen. Maar neen, naar gek­ ke plekken zijn we nog niet gereden.

Andere leuke of spannende anekdotes, Pikke? Oh, een leuke anekdote. We moes­ ten eens voor een afspraak in Hasselt zijn. We konden goed doorrijden en we waren mooi op tijd. Toen kreeg Wouter een telefoontje om te zeggen dat de afspraak verlaat was. We hadden dus wat tijd over. Hij vroeg toen aan mij wat we konden doen. Ik had goesting om iets te gaan eten en toen zijn we ge­woon snel een hamburger gaan eten in de Quick. Dat bewijs voor mij dat hij nog steeds een gewone man is. De meeste chauffeurs van politici vinden de ritjes naar het Koninklijk Paleis blijkbaar erg stressy, jij ook? Neen, daar heb ik geen stress voor. Dat is tenslotte een mens gelijk een ander. Het is wel de enige keer dat ik een kostuum en een plastron aan doe. Enkel als we naar het Koninklijk Paleis moeten. Sowieso mag je je als chauffeur nooit laten opjagen. Als je niet stress­ bestendig bent, moet je dit werk niet doen. Ook met al dat verkeer en die files, dan hou je dat niet vol.

PIKKE DE MAN ACHTER HET STUUR

De mooiste locatie weet ik wel: het Koninklijk kasteel van Ciergnon. Naar aanleiding van de regeringsvorming na de federale verkiezingen van 2010 ontving koning Albert II er toen de verschillende partij­voorzitters. Heb je als chauffeur van een druk­ ­bezet politicus wel tijd voor een privé leven? Goh, je ben uiteraard altijd paraat. Wat ik niet meer dan normaal vind. Als hij weg is, ben ik dat ook. Maar dat valt eigenlijk goed mee. Ik heb het geluk dat mijn vrouw ook voor hem werkt en het systeem wat kent. Pikke, waar gaat de volgende rit heen? Zaterdag komt Wouter terug uit Amerika. Dan mag ik hem weer gaan halen. Ik ben eigenlijk wel blij dat hij bijna terug is, ik doe dit graag, ik amuseer me echt. En waar rijd je hem het liefst naar­ ­toe? Naar huis, in Leopoldsburg. Dan weet ik dat we alle 2 thuis zijn bij ons gezin!


Algemene voorzittersverkiezingen - 2013 www.cdenv.be/voorzittersverkiezingen

Uw stem telt.

39


Mijn ambitie: 1. Een heldere visie formuleren op ons congres op de vraag: “Hoe kunnen we mensen versterken in deze veranderende wereld?�

2. Bouwen aan CD&V als partij die voor oplossingen zorgt.

3.CD&V als motor van regeringen die doordacht en doortastend de noodzakelijke beslissingen nemen ten dienste van de gezinnen, verenigingen en ondernemingen in Vlaanderen.

4.De partij klaarstomen voor de toekomst. Door de komende verkiezingen te winnen. En door nieuwe vormen van dialoog te ont­wikkelen en deze permanent in praktijk te brengen met u en alle Vlamingen.

Wouter  
Wouter  

Mijn magazine

Advertisement