Page 1

Lokalplan nr. 72

samt kommuneplantillæg nr. 20 - for Grønhøjskolen i Ø. Tørslev

Nørhald Kommune

November 2004

Fremlagt til offentlig debat fra den 17. november 2004 til den 17. januar 2005. Endeligt vedtaget af byrådet den 10. februar 2005. Offentliggjort den 16. februar 2005.


Vejledning Udgiver:

Nørhald Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen Udbyhøjvej 483, Tvede 8900 Randers Tlf.nr. 8777 0700 www.noerhald.dk Yderligere Information: Teknik- og Miljøafdelingen Thomas Djernæs Tlf.nr. 8777 0753 E-mail: tm@noerhald.dk

Planloven forpligter kommunen til at udarbejde dels en overordnet kommuneplan, dels lokalplaner for den detaljerede fysiske planlægning. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Kommuneplanen skal løbende revideres og ajourføres. Byrådet har i 1995 vedtaget en kommuneplan for perioden 1992 - 2004. Denne kommuneplan for tiden under revision. Et forslag til ny kommuneplan forventes vedtaget den 9. december 2004.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en arealoversigt over, hvor der i kommunen skal være boliger, erhverv, centerområder, grønne områder, nye veje osv. Kommuneplanens rammedel fastlægger de overordnede bestemmelser for indholdet af den fremtidige lokalplanlægning. Kommuneplanen skal være udarbejdet inden for rammerne af en godkendt regionplan, der er udarbejdet af amtet.

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner er detaljerede planer, der fastlægger bindende bestemmelser for, hvad der må, kan og skal foregå i de enkelte områder i kommunen. Der er lokalplanpligt, hvis der gennemføres større udstykninger og større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Vedtagne lokalplaner tinglyses og er juridisk bindende for grundejere, lejere og brugere af fast ejendom beliggende inden for lokalplanens område. Borgernes indflydelse Lokalplanforslag fremlægges offentligt i mindst 8 uger, hvor alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Der er visse grænser for, hvor meget et lokalplanforslag kan ændres, før der skal fremlægges et nyt lokalplanforslag.

Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, og desuden være en garanti for, at kommunens borgere får indsigt

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at behandle indsigelser og ændringsforslag, inden lokalplanen vedtages endeligt, men er ikke forpligtet til at efterkomme disse. Som en konsekvens heraf kan der ikke klages over, at kommunalbestyrelsen efter borgernes mening burde have truffet en anden planmæssig afgørelse, dvs. om planen og dens indhold og bestemmelser er hensigtsmæssige. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige man kan klage over den endeligt vedtagne lokalplan, hvis man mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at fastsætte bestemmelser eller hvis man mener planen strider imod lovgivningen.

2

Hvad er by- og landzone?

Hele landet er i henhold til planloven opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Byzoner er områder, der er udlagt til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål. Sommerhusområder er udlagt til sommerhusbebyggelse. Landzone er øvrige områder, der anvendes til fx landbrug, skovbrug eller fiskeri.

Kommunens arealadministration

Nørhald Kommune administrerer arealer i byzone og sommerhusområder. Siden 1. september 2002 har kommunen også haft zonekompetencen i landzone. Det betyder, at kommunen også kan give tilladelse til udstykninger, byggeri og ændret anvendelse af bygninger og arealer i landzone.


Indhold

Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse

Side

Lokalplanens baggrund og formål

4

Lokalplanens område og indhold

4

Lokalplanens forhold til anden planlægning m.m.

7

Godkendelsesprocedure

8

Lokalplanens bestemmelser §1

Lokalplanens formål

9

§2

Afgrænsning og opdeling

9

§3

Lokalplanens område og zonestatus

9

§4

Områdets anvendelse

9

§5

Udstykning

9

§7

Vej-, sti-, og parkeringsforhold

10

§8

Bebyggelsens omfang og placering

10

§9

Bebyggelsens udseende

10

§ 10

Ubebyggede arealer

11

§ 11

Betingelser for ibrugtagning

11

§ 12

Ophævelse af tidligere bestemmelser

11

§ 13

Lokalplanens retsvirkninger

11

§ 14

Påtaleret

12

Vedtagelsespåtegninger

12

Kommuneplantillæg nr. 20

13

Vedtagelsespåtegninger

13

Lokalplanens bilag: Kort nr. 1: Rammeområder i Ø. Tørslev Kort nr. 2: Områdeafgrænsning Kort nr. 3: Byggefelter, veje og parkering

Lokalplanen er udarbejdet af Nørhald Kommune, Børne – og Kulturforvaltningen, i samarbejde med Teknik – og Miljøafdelingen og SAHL Arkitekter A/S Oktober 2004. Kort fra Kort & Matrikelstyrelsen og Kampsax er gengivet med tilladelse.

3


Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål Baggrund

For Grønhøjskolens bygningsmasse, der er opført i hhv. 1934, 1960, 1972 og 1981, blev der i 2004 udarbejdet en førsynsrapport. Denne rapport viser bygningernes renoveringsbehov. Efterfølgende har der været afholdt arkitektkonkurrence om renovering og ombygning af bygningerne fra hhv. 1960, 1972 og 1981, samt opførelse af en minihal til erstatning for den eksisterende gymnastiksal. SAHL Arkitekter A/S Viby J blev kåret som vinder af arkitektkonkurrencen og Byrådet har godkendt, at der igangsættes en renoveringen og ombygningen samt nybygning, med forventet byggestart april 2005.

Formål

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for udvidelse af Grønhøjskolen mod nord og vest. Dels i form af de i vinderprojektets anviste udvidelser, og dels også for at åbne mulighed for yderligere fremtidige udvidelser af skolen, indenfor de i kort nr. 3 anviste byggefelter. Udvidelsen vil åbne mulighed for at skabe tidssvarende rammer for skolens brugere, i form af tilbygninger i høj funktionel kvalitet, gode vej- og stiforbindelser samt grønne fællesarealer i og omkring skolen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen.

Kommuneplanens rammeområde

Ø. Tørslev er i Kommuneplan 1992-2004 udpeget som ét af fire lokalcentre i kommunen. I forslaget til Kommuneplan 2005-2017 foreslås Ø. Tørslev opgraderet fra lokalcenter til kommunecenter. Kommuneplanens nuværende rammebestemmelser for Grønhøjskolen (område 1.D2) fastlægger en bebyggelsesprocent på max 25 % og bygningshøjder på max 8,5 meter. For at sikre renoverings- og ombygningsplanens intentioner, kræver lokalplanen at der udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som hæver bebyggelsesprocenten til 35 %, og hæver den maksimale byggehøjde til 10,0 m. Forslaget til kommuneplantillæg fremlægges til offentlig debat samtidig med dette lokalplanforslag.

Lokalplan

Området har ikke tidligere været lokalplanlagt.

Zonestatus

Lokalplanens område er i dag beliggende i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone.

Lokalplanens område og indhold Planområdet: Beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Ø. Tørslev, der kommunens næststørste by, med godt 1.000 indbyggere. Området omfatter hele matr. nr. 9-V Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev, og en lille del af matr. nr. 9-Æ Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev. Lokalplanområdet har et samlet areal på godt 3 ha.

Vejbetjening

4

Lokalplanområdet vejbetjenes fra hhv. Stangerumvej, Skolebakken og Nørreled.


Redegørelse Det eksisterende stiforløb på området udbygges, så der skabes forbindelse fra indskolingen og hovedfløjen til den nye minihal, samt imellem SFO bygningen og indskolingen. Naboarealer

Lokalplanområdet afgrænses således: • Mod vest grænser området op til Stangerumvej, åbent land og boldbaner. • Mod nord ligger Ommersysselhallen og erhvervsområdet ved Verikon. • Mod øst ligger boligområderne ved Nørreled og Blokhøj. • Mod syd ligger boligområdet ved Syrenvej.

Lokalplanområdet i dag

Området anvendes til brug for Grønhøjskolen, Nørhald Kommunes folkeskole i Ø. Tørslev.

Teræn/undergrund

Terrænet skråner fra nordvest mod sydøst. Der er en terrænforskel mellem matrikelskel til Ommersysselhallen og skolegården syd for Natur/teknik bygningen på op til 1,8 meter.

Trafik

Adgangen til området skal foregå fra Stangerumvej, Skolebakken og Nørreled. Den daglige trafik til og fra skolen, flyttes fra det sydlige område ved Skolebakken om til den vestlige indgang fra Stangerumvej med forbindelse til hhv. SFO og indskoling. Den nordøstlige adgang forbliver uændret. De trafikale forhold omkring skolen vil ikke blive ændret væsentligt som følge af renoveringen og ombygningen.

vej

rum ange

St

ken

ak leb

Sko

Nørreled Fig 1: Illustrationsplan, forhold i dag. Mål 1:1500

5


Redegørelse

Fig 2. Illustrationsplan mål 1:1500 Planen viser vinderprojektets forslag til, hvordan lokalplanområdet og området omkring Grønhøjskolen kan komme til at se ud.

Planens indhold: Lokalplanens bestemmelser

Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 35 %, byggehøjden er max 10,0 m og etageantallet må ikke være mere end 2. Samtidig er det lokalplanens intention at gård 1, i den nordvestlige del af området, omkranses og afgrænses af beplantning. Dette både af visuelle hensyn men også for at skabe læ og give overblik over området. Området vil fortsat fremstå med græsbeklædte områder såvel som områder med fliser, asfalt og grus samt spredt vegetation.

Fig 3. Vejledende illustrationer af facader mål 1:1000 Planen viser vinderprojektets forslag til, hvordan de fremtidige facader mod hhv. vest og nord kan komme til at se ud.

6


Redegørelse

Lokalplanens forhold til anden planlægning, m.m. Overordnet planlægning

Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af, at planen ikke strider mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier for arealudlæg m.v.

Regionplanlægning

Ø. Tørslev er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, hvor der findes bevaringsværdigt grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål. Da området udlægges til fortsat anvendelse for skole- og fritidstilbud, som hidtil, strider denne lokalplan ikke imod drikkevandsinteresser i området.

Kommuneplanlægning

Lokalplanens gennemførelse forudsætter vedtagelse af et kommuneplantillæg for skolens område, som hæver den maksimale byggehøjde med 1,5 m og hæver den maksimale bebyggelsesprocent med 10 %.

Lokalplanlægning

Området har ikke tidligere været lokalplanlagt, og er i dag alene omfattet af de nuværende rammebestemmelser, 1.D2, i kommuneplan 1992-2004.

Spildevandsplanlægning

Lokalplanområdet tilsluttes offentlig kloak i henhold til Spildevandsplan 1999-2005 for Nørhald Kommune.

Varmeplanlægning

Lokalplanområdet varmeforsynes med naturgas, eventuelt via et decentralt naturgasdrevet kraftvarmeværk, i henhold til tillæg af oktober 1989 til Nørhald Kommunes varmeplan.

Vandforsyningsplanlægning

I henhold til Vandforsyningsplan 2001-2004 forsynes området med vand fra Ø. Tørslev Vandværk.

Elforsyning

Området hører under ELRO’s forsyningsområde.

Affaldsdepoter

Der er ikke indenfor lokalplanområdet kendskab til aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening af jorden. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens Teknik – og Miljøafdeling kontaktes.

Naturbeskyttelseslovens § 19 Kirkebyggelinie

En mindre del af lokalplanområdets sydlige del, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19, om 300 m kirkebyggelinie. De byggefelter, som udlægges i denne lokalplan, er beliggende uden for kirkebyggelinien. Evt. fremtidig byggeri, der er højere end 8,5 m, og ligger inden for kirkebyggelinien, kræver forudgående dispensation.

Servitutter

Pr. 2. november 2004 er følgende servitutter tinglyst på matr. nr. 9-V Øster Tørslev By, Ø. Tørslev:

Nr.

Lyst

Overskrift

001

25.05.1910

Dok om vandværk mv,forsynings-/afløbsledninger mv, samt om ret til at tage vand mv (40/147), Vedr 9V

002

11.07.1964

Dok om færdselsret mv, Vedr 9V

003

30.12.1967

Dok om transformerstation/anlæg mv,elledninger mv, Resp lån i off midler, Vedr 7D

004

30.12.1967

Dok om transformerstation/anlæg mv, elledninger mv, Resp lån i off midler, Vedr 7D

005

30.12.1967

Dok om transformerstation/anlæg mv, elledninger mv, Resp lån i off midler, Vedr 7D

006

08.03.1976

Byplanvedtægt nr. 1, Vedr 7D

007

23.11.1977

Dok om transformerstation/anlæg mv, elledninger mv, Resp lån i off midler, Vedr 7D

008

07.10.1991

Dok om transformerstation/anlæg mv, elledninger mv, Resp lån i off midler, Vedr 9V

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået servitutterne og konstateret, at ingen servitutter strider mod bestemmelserne i denne lokalplan.

7


Redegørelse

Godkendelsesprocedure Procedure

Teknisk Udvalg

11.11.2004 Forslag til lokalplan vedtages

Økonomiudvalg

11.11.2004 Forslag til lokalplan vedtages

Byrådet

11.11.2004 Forslag til lokalplan vedtages

Offentliggørelse

17.11.2004 Offentlighedsperiode på 8 uger starter 17.01.2005 Offentlighedsperiode på 8 uger slutter

Teknisk Udvalg

24.01.2005 Endelig vedtagelse af lokalplan

Økonomiudvalg

31.01.2005 Endelig vedtagelse af lokalplan

Byrådet

10.02.2005 Endelig vedtagelse af lokalplan

Offentliggørelse

16.02.2005 Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft

Tinglysning

03.2005 Lokalplanen tinglyses

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod lokalplanforslaget, kan den endelige vedtagelse af planen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Se herom i planlovens § 27, stk. 1. Annoncering

Offentliggørelse af planforslag og de endeligt vedtagne planer, sker ved annoncering i Mariager Avis, som husstandsomdeles gratis i kommunen hver onsdag.

Fig 4. Foto af Grønhøjskolen ("1934-bygningen"), set fra indkørslen fra Skolebakken.

8


Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanbestemmelser For skole og fritidsområde i Ø. Tørslev

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i denne lokalplans § 2:

§ 1 – Lokalplanens formål Formål

Formålet med denne lokalplan er:

1.1

At udlægge lokalplanområdet til fortsat anvendelse til skole- og fritidsaktiviteter.

1.2

At fastlægge principper for bebyggelse og beplantning, vejanlæg, stier og parkering i lokalplanområdet.

1.3

At sikre, at ny bebyggelse giver en helstøbt afrunding på byens møde med det åbne land.

1.4

At sikre, at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende anvendelser.

§ 2 – Afgrænsning og opdeling 2.1

Lokalplanen omfatter hele matr. nr. 9-V Ø. Tørslev og berører en lille del af matr. nr. 9-Æ Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev, og afgrænses som vist på kort nr. 2.

2.2

Lokalplanens bestemmelser gælder for lokalplanområdet i sin helhed.

§ 3 – Område og zonestatus 3.1 Zonestatus

Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone.

§ 4 – Områdets anvendelse 4.1

Lokalplanområdet skal fortsat anvendes til skole- og fritidsaktiviteter

4.2

Den eksisterende gymnastiksal og gårdtoiletterne kan nedrives.

§ 5 – Udstykning 5.1

Udstykning kan kun ske efter godkendelse fra Nørhald Kommune.

§ 6 – Vej- og stiforhold 6.1 Vejadgang

Området vejbetjenes fra Stangerumvej, Skolebakken og Nørreled.

6.2 Parkering

Der er i forvejen anlagt parkeringspladser ved indgangen fra Skolebakken ved SFO-bygningen og ved indgangen fra Nørreled, langs den østlige facade af hovedbygningen, samt ved Ommersysselhallen med indgang fra Stangerumvej. Disse parkeringspladser skal fortsat anvendes.

9


Lokalplanens bestemmelser 6.3 Stiforhold

Eksisterende og offentlige stier bevares. Der etableres en synlig stiforbindelse fra SFO-bygningen til bygning ved indskolingen. Se herom på Kort nr. 3. Der etableres.tillige stiforbindelse imellem minihallen, indskolingen og hovedbygningen.

§ 7 – Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35% for området som helhed.

7.2 Antal etager

Bebyggelsen må opføres i max 2 etager.

7.3 Bebyggelsens placering

I lokalplanen er der angivet byggefelter for såvel eksisterende som ny bebyggelse. • • •

I gård 1 mod vest er udlagt byggefelt til udvidelse og indretning af et nyt indskolinsafsnit. I gård 2 er udlagt byggefelt til indretning af ny samlingssal og pædagogisk service center. I gård 3 mod vest og nord er udlagt nye byggefelter til en udvidelse af skolens faglokaler. Derudover er der udlagt nyt byggefelt til etablering af en minihal i forbindelse med Ommersysselhallen. Se kort nr. 3.

Mindre bygningsdele, såsom trapper, ramper, lyskasser, indgangspartier, karnapper, solafskærmning, friskluftindtag og lignende kan placeres uden for byggefelterne. 7.4 Bygningshøjde

Bebyggelse må opføres i max 10,0 meters højde, målt fra terræn.

7.5 Terrænregulering

Der må ikke i forbindelse med byggeri foretages terrænregulering der overstiger 2,0 meters højde over eller under eksisterende terræn.

7.6 Antal bygninger

Der er i vinderprojektet lagt op til nybygning af i alt ca. 1.500 m2, heraf ca. 500 m2 minihal. Placeringen af de nye tilbygninger er angivet på kort nr. 3.

10


Lokalplanens bestemmelser § 8 – Bebyggelsens udseende 8.1 Materialer

Lokalplanen indeholder ikke detaljerede bestemmelser om bebyggelsens materialeholdning, men i stedet bestemmelser om bebyggelsens helhedskarakter, som i princippet forudsættes fastholdt i overensstemmelse med vinderforslaget.

8.2 Proportioner

Bebyggelsen skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan måde, at der efter Nørhald Kommunes skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Udgangspunktet for bestemmelsen er vinderforslaget, der ligger til grund for lokalplanlægningen.

8.3 Antenner

Antenner, herunder satellitantenner, må ikke opsættes på tage, på facade mod vej eller arealet mellem facade og vej.

§ 9 – Udformning, anvendelse mv. af ubebyggede arealer 9.1 Friareal

Friarealer skal tilsåes med græs eller belægges med fliser eller grus.

9.2 Adgangsarealer

Adgang til og fra lokalplanområde, samt mellem bygningerne ændres ikke med denne lokalplan.

9.3 Ubebyggede færdselsarealer

Stier udføres med belægningssten eller stenmel.

9.4 Beplantning

Den eksisterende beplantning skal bevares og søges udvidet.

9.5 Opstilling af skilte

Faste og permanente indretninger til skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra Nørhal Kommune i hver enkelt tilfælde.

9.6 Hegn mod skel

Eksisterende levende og fast hegn bevares.

§ 10 – Betingelser for ibrugtagning 10.1

Ny bebyggelse eller ombygget bebyggelse må ikke tages i brug før: •

Ibrugtagningstilladelse foreligger, evt. som midlertidig og betinget.

Spildevands- og regnvandsafledning er erklæret i overensstemmelse med spildevandsplanen. Varmeforsyningen er erklæret i overensstemmelse med vameplanen.

• •

Vandforsyningnen er erklæret i overensstemmelse med vandforsyningsplanen.

11


Lokalplanens bestemmelser § 11 – Ophævelse af tidligere bestemmelser 11.1

Der er ingen tidligere lokalplan for området, og ingen servitutter, som strider mod bestemmelserne i denne lokalplan.

§ 12 – Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Endelige retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må bygninger der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Se herom i planlovens § 18. Den eksisterende lovlige anvendelse af en bygning kan fortsætte som hidtil.

12.2 Dispensation

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Inden for en frist på mindst 2 uger er der mulighed for at komme med bemærkninger til dispensationen. Først herefter kan Byrådet meddele dispensation. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende Se herom i planlovens §§ 19 og 20.

§ 13 Påtaleret 13.1 Påtaleret

Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende lokalplan har alene Nørhald Kommune.

Vedtagelsespåtegninger Lokalplan nr. 72: Nørhald Byråd har vedtaget lokalplan nr. 72 til offentliggørelse Tvede, den 10. februar 2005

................................................./ Anders Buhl-Christensen Borgmester

................................................./ Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør

Lokalplan nr. 72 annonceres den 16. februar 2005 i Mariager Avis.

12


Kommuneplantillæg

Kommuneplan 1992-2004, Nørhald Kommune Rammetillæg nr. 20. Nyt rammeområde, nr. 1.D3, for Grønhøjskolen i Ø. Tørslev: Formål: Lokalplanlægning: Zonestatus:

Formålet fremgår af forslag til lokalplan nr. 72, som sendes i offentlig høring sideløbende med dette forslag til kommuneplantillæg. Området er i dag alene omfattet af de nuværende rammebestemmelser i kommuneplan 1992-2004. Området er i dag beliggende i landzone og skal ved fremtidig lokalplanlægning overføres til byzone.

Anvendelse:

• • • •

Skole. Sportsanlæg. Offentlige og private institutioner af almennyttig karakter. Funktionærboliger.

Bebyggelsens art:

• • • •

Undervisningsbygninger. Institutionsbygninger. Funktionærbygninger. Minihal.

- omfang

Max. 35%.

- byggehøjde

Max. 10,0 m.

- antal etager

Max. 2 etager.

P-pladser:

Dækning af eget parkeringsbehov.

Afgrænsning:

Se rammekortet på næste side, på kort nr. 1.

Vedtagelsespåtegninger Kommuneplantillæg nr. 20: Nørhald Byråd har vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 til offentliggørelse. Tvede, den 10. februar 2005

................................................./ Anders Buhl-Christensen Borgmester

................................................./ Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør

Kommuneplantillæg nr. 20 annonceres den 16. februar 2005 i Mariager Avis.

13


28ay 28ax

28ai 28ah

9z

28ag

9v

S Syyrreennvveejj

12g

10m

66a 66b 66c

64b

8i 8k 8l 8q

8v 8u

8æ 8z

8t

8y 8x

8m 8n 8o

64c

11e

28ch

96

97d

75a

jj vvvvee e e l l r r G Gjjee

12ø

75c

12ag

12aq 12ar

12c 11d

78a

81 14a

67

43b

43c

Nørhald Kommune 14n 14d Teknik- og Miljøafdelingen 43f

14m 14l

38c

28p

28cd

89

28f 28s

10cy

28b

75b

9o

28v 28l

39g

9s 10p "u"

39l

40b

10cx 10cv

39f

9a

kkeenn bbaakk Skkoollee S

39k

"m"

14

28cg

9ag

10c

39e

65 73 74

12ao

12ad 12af

lokkhhøø B Blo jj

39i

58

12d

28ce

39h 39d

ag

28af

28ci

39b

39m

28ø

12y

1.D3

h

28am

"a"

28c

28an

Udd U bbyyhh øøjjvv eejj

28ak

ledd rele ørre Nør N

28al

9ad

"y"

ai

28aq

28az

j mvveej ggeerruum Sttaann S

a

28ar

28n

"d"

q

9y

Kortbilag

11o

14e 14g 483, 8900 Randers 14iUdbyhøjvej Tlf. 87 77 07 53 Fax. 86 44 25 70 14k 14h 14f

42a

Målforhold: 1:2000 J.Nr. 01.02.05P16-79 Dato Init. Godk. KORT NR. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 td 04.11.2004 Nyt rammeområde, 1.D3 (vist m. gul) 13h

13i

44a


28ay 28ax

28ai 28ah

9z

28ag

9v

28cg

12g

28ch

10m

66a 66b 66c

64b

8i 8k 8l 8q

8v 8u

8æ 8z

8t

8y 8x

8m 8n 8o

64c

11e

jj vvvvee e e l l r r G Gjjee

75c

11o

12ag

12aq 12ar

12c 11d

78a

81 14a

67

43b

43c

Nørhald Kommune 14n 14d Teknik- og Miljøafdelingen 43f

14m 14l

38c

28p

97d

75a

12ø

96

89

28f 28s

10cy

28cd

75b

S Syyrreennvveejj

28v 28l

39g

9o

"u"

39l

9s 10p

10cx 10cv

39f

40b

28b

nn akkkkee lleebba S Skkoo

39k

"m"

9a

10c

39e

65 73 74

12ao

12ad 12af

lokkhhøø B Blo jj

39i

58

12d

28ce

39h 39d

6ag

28af

28ci

39b

39m

28ø

12y

9ag

6ah

28am

"a"

28c

28an

Udd U bbyyhh øøjjvv eejj

28ak

ledd rele ørre N Nør

28al

9ad

"y"

6ai

28aq

28az

mvveejj eerruum Sttaanngg S

6aa

Kortbilag 28ar

28n

"d"

bq

9y

1.D3

14e 14g 483, 8900 Randers 14iUdbyhøjvej Tlf. 87 77 07 53 Fax. 86 44 25 70 14k 14h 14f

42a

Målforhold: 1:2000 J.Nr. 01.02.05P16-79 Dato Init. Godk. KORT NR. 2 LOKALPLAN NR. 72 td 04.11.2004 Områdeafgrænsning (vist m. rød linie) 13h

13i

44a

15


Kortbilag

S ii g S gn n aa tt u u rr

Parkering Parkering Parkering

Udd U bbyyhh øøjjvv eejj

P P

ledd rele ørre Nør N

P P

Veje, Veje, stier stier Byggefelter Byggefelter Byggefelter Parkering Parkering Veje og stier Veje, Veje, stier stier

ledd rele ørre Nør Udd N U bbyyhh øøjjvv eejj

Signatur: Byggefelter Byggefelter S S ii g gn n aa tt u u rr

j mvveej ggeerruum Sttaann S

mvveejj geerruum Sttaanng S

Sti Sti P P Sti Sti P P

Sti Sti Sti Sti

P P

P P P P

Sti Sti

P P

S Syyrreennvveejj

B Blo lokkhhøøjj

kkeenn ebbaakk Skkoolle S

kkeenn bbaakk Skkoollee S

Sti Sti

lokkhhøø B Blo jj

j S Syyrreennvveej

eejj eevvvv l l r r e e G Gjj

eejj lleevvvv NørhaldjjeKommune r r e G G Teknik- og Miljøafdelingen Udbyhøjvej 483, 8900 Randers Tlf. 87 77 07 53 Fax. 86 44 25 70

1.D3

Nørhald Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Målforhold: 1:2000 J.Nr. 01.02.05P16-79 Udbyhøjvej 483, 8900 Randers

16

1.D3

Tlf. 87 Dato Init. Godk. KORT NR. 3 77 07 53 Fax. 86 44 25 70 LOKALPLAN NR. 72 td 04.11.2004 Målforhold: 1:2000 J.Nr. 01.02.05P16-79 Byggefelter, veje, stier og p-pladser Dato Init. Godk. KORT NR. 3 LOKALPLAN NR. 72 td 04.11.2004 Byggefelter, veje, stier og p-pladser

Lokalplan nr. 72, Nørhald Kommune  

LP72 og KPT20, Offentligt område, Grønhøjskolen i Øster Tørslev.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you