Page 1

Lokalplanområde

Lokalplan nr. 314

Sommerhusområdet ved Knolden og Bugten, vest for Fejrup, Helgenæs


Yderligere information kan fås hos:

SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse: Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for,

- hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Planafdelingen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2

Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune:

Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet.

Planlægningschef Mika Leth Pedersen

Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet.

Planlægger Thomas D. Secher Denne lokalplan kan ses og hentes på: www.syddjurs.dk eller på www.plansystem.dk

Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen, TDS. Kortgrundlag: © Matrikelkort og topografiskekort: KMS © TK-kort: Kortcenter.dk © Ortofotos: COWI

Øvrige bilag, der fx viser Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.


INDHOLD REDEGØRELSE.................................................................................................. 1 Lokalplanens område......................................................................................... 1 Lokalplanens baggrund ..................................................................................... 2 Lokalplanens indhold........................................................................................ 10 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning............................... 11 Regionplan 2005 ........................................................................................... 11 Kommuneplanen............................................................................................ 11 Rammebestemmelse for Sommerhusområde 8.S.49................................ 11 Kystnærhedszonen........................................................................................ 12 Miljøvurdering................................................................................................. 12 Støj................................................................................................................. 12 Naturbeskytelsesloven................................................................................... 12 EU-Habitatområde.......................................................................................... 12 Jordforurening................................................................................................ 14 Museumsloven............................................................................................... 14 Forsyningsforhold............................................................................................. 14 Vandforsyning................................................................................................. 14 Spildevand...................................................................................................... 14 Servitutter....................................................................................................... 15 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.................................... 15 Lokalplanens tilvejebringelse........................................................................... 15 LOKALPLANBESTEMMELSER......................................................................... 17 § 1 Formål.................................................................................................. 17 § 2 Område og zonestatus......................................................................... 17 § 3 Områdets anvendelse.......................................................................... 17 § 4 Udstykning............................................................................................ 18 § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold............................................................... 18 § 6 Bebyggelsens omfang og placering..................................................... 18 § 7 Bebyggelsens ydre fremtræden........................................................... 19 § 8 Ubebyggede arealer............................................................................. 19 § 9 Servitutter............................................................................................. 20 § 10 Lokalplanens retsvirkninger................................................................ 20 Vedtagelsespåtegninger................................................................................. 22 BILAG 1............................................................................................................. 2 3. BILAG 2............................................................................................................. 2 4. BILAG 3, Oversigtskort, Habitatområde nr. 47.................................................. 2 5. BILAG 4, Habitatområde nr. 47, udpegningsgrundlag......................................... 2 6. BILAG 5, Oversigt over grundarealer og bruttoetagearealer.......................... 2 7. BILAG 6, Oversigt over servitutter inden for lokalplanområdet pr. 5. maj 2008... 2 8.


Lokalplanomr책de

Oversigtskort med angivelse af lokalplanomr책dets placering.


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et område på 9 ha og 2.130 m² beliggende på Helgenæs vest for Fejrup, umiddelbart over de markante kystskrænter på den nordvestlige side af Helgenæs. 15 sommerhusgrunde udgør tilsammen 8 ha og 5.738 m², resten af området, 6.392 m², udgør vejareal.

1 ”tønde land ” er en gammel dansk arealenhed der svarede til det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn.

Området er en del af et eksisterende sommerhusområde udstykket i perioden 1966-1973, hvor de enkelte grunde er på ca. 1 tønde land. De store grunde, hvor størstedelen har relativ lidt og spredt beplantning og bebyggelse, er medvirkende til, at man stadig har mulighed for at opleve det unikke landskab i området.

I 1688 blev 1 tnd. land defineret som 14.000 kvadratalen, hvilket i dag svarer til 5.516 m² eller 0,5516 hektar.

Landskabet på Mols og Helgenæs opstod ved slutningen af den sidste istid for ca. 12.000 år siden. Ismasserne i Jylland var næsten smeltet, da to store is tunger som følge af en ny kuldeperiode skubbede sig op sydfra. Der er tale om Lillebæltsgletscheren, som udover at danne bakker på øst- og vestsiden af Lillebælt senere delte sig i tre gletschertunger. Den vestligste is tunge dannede Kalø Vig, den miderste Ebeltoft Vig, mens den østligste skar øen Hjelm væk fra halvøen Hasnæs, som på vestsiden i dag giver plads for Ebeltoft by.

Danmark gik i 1907 over til at bruge metersystemet. Begrebet ”tønde land” blev dog stadig anvendt som måleenhed i daglig tale i et par generationer efter.

Gletscherne smeltede og efterlod en slags bjergkæde af sten og grus, det, man i dag kender som Mols Bjerge og Helgenæs. De største isklumper blev liggende en tid endnu og dækkedes efterhånden med jord og sten. Den såkaldte dødis kunne kun smelte langsomt, men da den endelig forsvandt, styrtede disse huler sammen, og der opstod så kaldte dødishuller med stejle skrænter.

DTK Kort25 Trad.

DTK Kort25 Trad

I dag er der fra lokalplanområdet mod vest en smuk udsigt ud over de markante kystskrænter over Århus Bugt.

Lokalplanområde

Oversigtskort med angivelse af lokalplanområdets placering. Målforhold 1:25.000

 500 m

0

500 m

1 km 1500 m

500 m

0

500 m

1 km 1


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Lokalplanområdet grænser mod øst op til et andet sommerhusområde. Den vestlige afgrænsning af lokalplanområdet forløber parallelt med den private fællesvej Bugten, som også afgrænser området mod nord. Mod syd afgrænses området af et landbrugsområde. Lokalplanområdet er en del af et meget kuperet landskab med markante bakker og dødishuller. Se oversigtskortet med højdeforhold, på side 6. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet er fortrinsvist placeret højt i terrænet og ud til områdets adgangsveje, Kidhøj, Knolden og Bugten. Se oversigtskortet på side 7. De højeste punkter inden for lokalplanområdet er dog stort set friholdt for bygninger, hvilket er med til at sikre områdets landskabelige værdier. Dele af området er samtidig domineret af en tiltagende skovvækst, i forhold til hvordan den nordvestlige del af Helgenæs har set ud de sidste 150 år. Jf. de gamle oversigtskort på side 3, samt ældre ortofotos på side 4 og 5. De mange træer og den tætte bevoksning vil med tiden forringer mulighederne for udsigt over bakkerne og havet. Den eksisterende bebyggelse er præget af meget forskelligartede valg af udformning og materialer. Blandt områdets 15 sommerhusbebyggelser er der huse i både 1 og 1½ etage, i træ, gasbeton og forskellige typer mursten. Tage er som regel udført i mørke farver, delvis med tagpap, eternit eller cementtagsten. Det overvejende del af bebyggelserne er dog opført som typisk sommerhusbebyggelse, som 1 plans sommerhuse i træ, med mørke tage i lav taghældning, og med facader malet i farver inden for jordfarveskalaen. Denne del af bebyggelsen er med til at fastholde områdets karakter af sommerhusområde. Området er relativt ekstensivt udnyttet. På de 15 sommerhusgrunde, som tilsammen udgør 8 ha og 5.738 m², er der kun opført i alt 1.466 m² bebyggelse.

Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejerne om, at forhindre yderligere udstykning i området, og dermed opnå en skattefordel. Grundejerne har på denne baggrund fremsendt et udkast til lokalplan til kommunen. Kommunen har samtidig ønsket at få samlet og standardiseret de bebyggelses- og arealregulerende bestemmelser for området, som indtil nu har været omfattet af mange forskellige og gamle servitutter med en del forældede eller utidssvarende bestemmelser. Kommunen har derfor arbejdet videre på planudkastet fra grundejerne, og indføjet en række tidssvarende bestemmelser til udkastet, inden det blev fremlagt som endeligt lokalplanforslag. Lokalplanen skal fungerer som et samlet og entydigt administrationsgrundlag, som vil gør administrationen af området mere enkel og effektiv.

Området set fra Bugten mod øst, maj 2008.
Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Oversigtskort, 1875. Ikke målfast

Oversigtskort, 1984. Ikke målfast
Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

N

Ortofoto fra 1966, kort tid før de første grunde udstykkes i området. Målforhold: Ca. 1:4.000.© Syddjurs kommune


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

N

Ortofoto fra 1988, hvor området næsten er fuldt udbygget og bebygget. Målforhold: 1:4.000.

 © Syddjurs kommune


2

44

Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

N

666

888

111000

Kidhøj

111

33

Bugten 555

222

Knolden

28

12

30

29

15

111

222

555

11

777

30

33

27

31

555 33

31

Bugten

31

34

777 26

222666B B

35 6 3 37 38 39 40

22666C C C

41

27 28

999

23

11188

22244

222666D D

26

111666

22666A A A

Møllehøj

77

99

88

32

Knolden

32

55

666

33

29

Dalen

10

28

333

34

999

33344

11111

28

33366

222888

333222

Mølle

høj

33388

44000

44422

30

111111

25

24

11333 22

111222

111333

28

50

100

150

Meter

Højdeforhold i området. Halv-meter-kurver. Målt i 2007 i højdesystem DVR90. Målforhold: 1:2.000.en

11000

26

0

Brink

14

888

666


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

N

Kidhøj

Bugten

5 2

Knolden

1

Dalen

3 3

Knolden

Bugten

5

5

7 Møllehøj

7

9

9

11

Mølle

høj

11 13 13

0

50

100

Brink

en

150

Meter

Ortofoto fra sommeren 2008 med gældende skelgrænser pr. 17. april 2008. Målforhold: 1:2.000.
Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Kidhøj 5. Grønt træhus i 1 etage med mørkerødt tegltag.

Knolden 2. Hvidt gasbetonhus med delvis fladt tag og delvis sort tagpap med lister.

Knolden 3. Lyst træhus med sort tagpaptag med lister.

Knolden 5. Lyst træhus i 1 etage med mørkt cementstentag.

Knolden 7. Rødt træhus i 1 etage med mørkt eternittag.

Knolden 9. Hvidt cementmurstenshus i 1½ etage med mørkt cementstentag.

Knolden 11. Hvidt træhus i 1 etage med mørkt eternittag.

Knolden 13. Grønt træhus i 1 etage med mørkt eternittag.
Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Bugten 1. Lyst træhus i forskudte plan med fladt tag.

Bugten 3. Mørkebrunt træhus i 1 etage med sort tagpaptag.

Bugten 5. Grønt træhus i 1 etage med mørkt eternittag.

Bugten 7. Sort træhus i 1 etage med sort tagpaptag.

Bugten 1

Bugten 9. Grønt træhus i 1 etage med fladt tag. I baggrunden ses sommerhuset i 1½ etage på Knolden 9.

Bugten 11. Grønt træhus i 1 etage med mørkt eternittag.

Bugten 13. Parcelhuslignende sommerhus i gule sten med halvblankt sort cementstentag.

Udsigten fra Kidhøj mod Århus Bugt.
Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder en række forskellige bebyggelses- og arealregulerende bestemmelser, som skal bevare området som et sommerhusområde, og som skal sikre og forbedre områdets kvaliteter. En af konsekvenserne af denne lokalplan er, at de store grunde i området bevares, samtidig med at bebyggelsesprocenten for området som helhed, nedsættes fra 6,7 til 4,0. Der er på nuværende tidspunkt i alt 1.448 m² samlet bruttoetageareal i området, svarende til en bebyggelsesprocent på 1,7 for området som helhed. Lokalplanen giver mulighed for at bygge yderligere 2.002 m² (1.411 m² mere til sommerhusbyggeri og 591 m² mere til garage- og udhusbyggeri), hvilket svarer til mere end en fordobling af det samlede bruttoetageareal i området. Som det ses i Bilag 5, får alle 15 grundejere inden for lokalplanområdet mulighed for fortsat at udvide deres sommerhuse, garager og udhuse. Alle får den samme ret til lige meget byggeri på hver enkelt ejendom. Alle grunde inden for lokalplanområdet er større end 1 tønde land (5.516 m²), men mindre end 2 tønder land. Ingen af grundene i området kan derfor udstykkes yderligere. Sammenlægninger må gerne finde sted.

10

Der må i området ikke ske udstykning eller arealoverførsel som medfører grunde på mindre end 1 tønde land (5.516 m²).

Der må kun opføres 1 enfamiliesommerhus på maks. 180 m².

Der må kun opføres udhuse, garager og lign. på tilsammen maks. 50 m².

På hver grund må nye bygninger ikke opføres på et niveau, der ligger højere end niveauet for det nuværende sommerhus.

Sommerhuse må kun opføres i 1 etage.

Facaden på et sommerhus må ikke overstige 3 m, og intet punkt af ydrevægge eller tagflader må overstige 5 m.

Udhuse, garager o. lign. må ikke overskride 3 m i højden.

Bebyggelsens ydre vægge skal fremstå i træ eller pudset/vandskuret mur.

Ydre bygningsdele t i træ skal fremtræde i farver inden for jordfarveskalen.

Ydre bygningsdele udført i pudset mur, skal fremstå i farverne hvid, sort, okker eller engelsk rød, eller de to sidst nævnte farvers blanding med hvid.

Reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Solfangere og solceller er dog tilladt.

Ovennævnte krav til bygningers udformning og udseende gælder kun ved nyopførelse eller større tilbygninger. Ved vedligeholdelse og mindre tilbygninger, under 20 m², kan hidtil anvendte materialer og farver bibeholdes.

Arealerne skal fremstå som naturgrunde uden tiltagende skovvækst. Over de følgende årtier er det hensigten, at kronearealet på træer over 2 m ikke overstiger 10% af den enkelte ejendoms grundareal.

Fældning af træer kan ikke følges op af nytilplantning, hvis dette medfører, at den nævnte 10% grænse overskrides. Selvsåede træer skal også holdes inden for 10% grænsen.

Al øvrig beplantning skal vedligeholdes, så den ikke bliver højere end 2 m.


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Regionplan 2005 Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udlagt til sommerhusområde samt område med drikkevandsinteresse og fosfor- og kvælstoffølsomme områder. Lokalplanområdet er desuden udpeget som et område med særlig geologisk interesse. De nævnte interesser i regionplanen vurderes ikke at være af betydning for denne lokalplan, som fortrinsvis regulerer eksisterende bebyggelse, og kun giver mulighed for begrænsede udvidelser af bygningsmassen. Lokalplanområdet grænser på tre sider op til et område, der i regionplanen er markeret som et område af særlig landskabelige interesse, hvor der skal tages særlig hensyn til, at bebyggelser og anlæg søges indpasset i landskabet. Se kort 4 på side 13. Da formålet med denne lokalplan bl.a. er at regulere og begrænse fremtidig bebyggelse i området, sådan at der i højere grad tages hensyn til de landskabelige værdier i området, vurderes det, at lokalplanen ikke er strid med regionplanens bestemmelser om landskabelige interesser.

Kommuneplanen Lokalplanområdet er beliggende inden rammeområde 8.S.49 i Ebeltoft Kommunes Kommuneplan 1997.

Rammebestemmelse for Sommerhusområde 8.S.49 Områderne er eksisterende sommerhusområder. Det er vigtigt at sommerhusområderne bevarer deres rekreative værdier og forbliver åbne og grønne områder. Det er ligeledes vigtigt, at områdernes ankomstarealer bevarer det grønne indtryk. Al hegning imellem parceller indbyrdes, mellem parceller og veje samt mellem parceller og det åbne land, skal være levende hegn. Ny bebyggelse skal gives en sådan udformning, at der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne. Dette gælder både for bebyggelsens størrelse og arkitektur, placering på grunden, materialevirkning og beplantning. Der skal tillige sikres etablering af offentligt tilgængelige stier med adgang til stranden og det åbne land. Områdets anvendelse:

Sommerhusbebyggelse.

Udstykning:

Der må ikke udstykkes grunde, som er mindre end 1.200 m2. Endvidere vil byrådet tillade, at der i planlagte og sammenhængende områder på min. 1 ha. kan udstykkes grunde på min. 1.200 m2, hvoraf mindst 400 m2 pr. parcel udlægges til sammenhængende fælles friarealer.

Bebyggelsesprocent:

Højst 10 for den enkelte ejendom. For ejendomme som udlægger en del af grunden til fælles friarealer, udregnes bebyggelsesprocenten af min. 1.200 m2.

Etageantal:

5 m for bygningens fulde højde og højst 3 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes.

Taghældning:

Højst 55 grader.

Zoneforhold:

Sommerhusområde.

11


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Kystnærhedszonen Ifølge planlovens kapitel 2a, skal kommunen ved planlægning af bl.a. sommerhusområder tage særlige hensyn i kystnærhedszonen, der er en 3 km bred zone langs landets kyster. Ifølge § 16, stk. 3, skal der i redegørelsen til planforslag oplyses nærmere om den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Da formålet med denne lokalplan bl.a. er at regulere og begrænse fremtidig bebyggelse i området, sådan at der i højere grad tages hensyn til de kystlandskabelige værdier i området, vurderes det, at denne lokalplan ikke medfører nogen ændring af den visuelle påvirkning af kysten i negativ retning.

Miljøvurdering I henhold til § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner for projekter som er omfattet af lovens bilag 3 og 4. For planer, der som nærværende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, skal der dog kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan nr. 314 udarbejdes for et eksisterende sommerhusområde, for at regulere eksisterende bebyggelse og begrænse yderligere bebyggelse. På denne baggrund er der gennemført en screening hvor det vurderes, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen om miljøvurdering samt klagevejledning herom er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Kommunen har ikke efterfølgende modtaget klager over afgørelsen.

Støj Der findes ikke støjende aktiviteter i nærheden af lokalplanområdet.

Naturbeskytelsesloven Størstedelen af de kystnære arealer i området er omfattet af strandbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 15. Strandbeskyttelseslinien forløber langs den private fællesvej Bugten. Ingen af sommerhusejendommene inden for lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelse. Jf. kort 1, side 13. Der må ikke foretages tilstandsændringer, terrænreguleringer eller opføres bygninger inden for strandbeskyttelseslinien, uden forudgående dispensation. Strandbeskyttelseslinien administreres af Miljøcenter Århus, der er en regional afdeling af Miljøministeriet. Der er i området omkring lokalplanområdet flere naturområder, som er registreret som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om beskyttet overdrev, moser og søer. Jf. kort 2, side13.

EU-Habitatområde Lokalplanområdet grænser på to sider op til EU-habitatområde nr. 47. Jf. kort 3, side 13, samt Bilag 3 og 4. Området er udpeget som habitatområde i henhold til ”Habitatdirektivet” fra 1992, der forpligter EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU.

12


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

N

N

Strandbeskyttelse, efter naturbeskyttelseslovens § 15

KORT 1 Målforhold 1:10.000

N

EU-habitatområde nr. 47

KORT 3 Målforhold 1:10.000

N

Dato: 09.05.2008

Planafdelingen

Plana

Lundbergsvej 1, 8400 Ebeltoft Tlf. 87 53 50 57 Fax. 87 53 59 89

Lundbergs Tlf. 87 53

J.Nr. Målforhold: 1:10000 Dato: 09.05.2008 Init.: tds

J.Nr. Målfor Init.: td

Beskyttede naturområder, efter naturbeskyttelsesloven § 3 Overdrev § 3 Mose § 3 Sø

KORT 2 Målforhold 1:10.000

Landskabelige interesseområder fra Regionplan 2005

KORT 4 Målforhold 1:10.000

13


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Habitatdirektivet er sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet EU’s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemsstaterne. En hovedhjørnesten i gennemførelse af habitatdirektivet er udpegning af særlige bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som det enkelte område er udpeget for. Det sker gennem forskellige bevaringsforanstaltninger, der sikrer eller genopretter naturtyperne og levestederne for arterne. I givet fald kan der udarbejdes forvaltningsplaner for de enkelte områder. De arter og naturtyper et habitatområde udpeges for at beskytte, udgør områdets udpegningsgrundlag. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. I alt omfatter habitatdirektivet mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr, heraf findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark. Lokalplan nr. 314 udarbejdes for et eksisterende sommerhusområde, for at regulere eksisterende bebyggelse og begrænse yderligere bebyggelse. På denne baggrund vurderes det, at en realisering af denne lokalplan ikke vil have negativ indflydelse på habitatområdet.

Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

Museumsloven Museumsloven pålægger kommunen at inddrage det lokale museum (Ebeltoft Museum, Juulsbakke 1, 8400 Ebeltoft) i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringsfasen kan gennemføres en forundersøgelse med hensyn til eventuelle bevaringsværdier. Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der i henhold til Museumslovens § 25 - 27 ske orientering af Ebeltoft Museum om det påtænkte jordarbejde. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Ebeltoft Museum.

Grundejerforening Sommerhusområdet ved Fejrup Strand er dækket af den eksisterende grundejerforening, ”Fejrup Strand Ejerlav”.

14


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Forsyningsforhold Vandforsyning Området modtager vand fra Fejrup Strand Vandværk.

Spildevand Der er ingen kloak i området, og der er ingen planer om at gennemføre kloakering på Helgenæs. Spildevand afledes til septiktank / samletank på hver enkelt grund.

Servitutter Inden for lokalplanområdet er der lyst følgende servitutter: 1. 20.08.1833 Dok om vandet afløb, årlig grundskat m.v., indeholder økonomiske forpligtelser, se akt 906940 2. 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 3. 03.07.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 4. 02.12.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 5. 31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 6. 21.09.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. 7. 19.11.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. 8. 05.06.1972 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. 9. 18.12.1972 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. En af de mange bestemmelser i ovennævnte servitutter fastsætter en bebyggelsesgrad på 1/15 af grundens størrelse, svarende til en bebyggelsesprocent på 6,7. I tilfældet med de mange store grunde ved Fejrup Strand ville denne relativt høje bebyggelsesprocent medføre, at der ville kunne opføres bebyggelser på de enkelte grunde på op til 420 m², eller i alt 4.278 m² mere byggeri inden for lokalplanområdet, end de nuværende 1.448 m². Det ville svare til en bygningsmæssig udvidelse på 295%. En så voldsom bebyggelsesgrad er uforenlig med områdets store natur- og landskabskvaliteter og erstattes derfor med denne lokalplans § 6, om sommerhuse på maks. 180 m² samt garage og udhusbyggeri på maks. 50 m². Servitutterne nr. 2-9 aflyses med den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Se § 9.1. Servitutterne aflyses efter planlovens § 15, stk. 2, nr. 16. En samlet oversigt pr. 5. maj 2008 over alle de servitutter der lyst på hver enkelt ejendom findes i Bilag 6.

15


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Redegørelse

Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Syddjurs Kommune.

Lokalplanens tilvejebringelse Forslaget til denne lokalplan er udarbejdet i perioden oktober 2007 - maj 2008. Byrådet har den 26. juni 2008 godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget blev fremlagt i offentlig høring i otte uger, i perioden fra den 1. juli til den 26. august 2008. Lokalplanforslaget blev offentligt bekendtgjort den 1. juli 2008 i Adresseavisen Syddjurs og i Ebeltoft Folketidende, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen blev forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Lokalplanforslaget blev fremlagt på Syddjurs Kommunes borgerservicecentre og på kommunens hjemmeside på www.syddjurs.dk, samt på Miljøministeriets portal for planlægning på www.plansystem.dk. Fristen for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser udløb den 26. august 2008. I løbet af den otte uger lange offentlige høring modtog kommunen ni indlæg fra grundejere i området. Indlæggene handlede fortinsvis om bebyggelsens omfang og placering samt om bestemmelser for beplantning på ubebyggede arealer. Indlæggene har kun givet anledning til mindre ændringer og rettelser i den endelige lokalplan. Lokalplanens hovedtræk, om at bevare området som et sommerhusområde, og om at sikre og forbedre områdets kvaliteter, og beskytte landskabelige interesser, er fastholdt. Planafdelingen har udarbejdet den endelige version af lokalplanen i løbet af februar 2009. Lokalplanen er vedtaget endeligt i Byrådet den 26. marts 2009. Lokalplanen er offentliggjort i Adresseavisen Syddjurs og i Ebeltoft Folketidende den 31. marts 2009, hvorfra lokalplanens bestemmelser er retlig bindende for Syddjurs Kommune og de enkelte grundejere inden for lokalplanområdet. Alle grundejere inden for lokalplanområet og personer uden for lokalplanområdet, som har fremsendt indlæg til kommunen i den offentlige høring, har fået tilsendt en kopi af den endelige lokalplan. Lokalplanen kan ses på kommunes hjemmeside, på www.syddjurs.dk/lokalplaner, og på på Miljøministeriets portal for planlægning på www.plansystem.dk.

16


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bestemmelser

LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelsen nr. 1027 af 20. oktober 2008) fastsættes følgende lokalplanbestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens § 2.

§ 1 Formål Lokalplanens formål er, 1.1

at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse,

1.2

at sammenfatte de på ejendommene tinglyste deklarationer og fastlægge bebyggelsesregulerende og andre bestemmelser, der sikrer, at områdets udnyttelse til sommerhusbebyggelse forbliver ekstensiv i pagt med den åbenhed, som området bør fremstå med,

1.3

at sætte en øvre grænse for bebyggelse på den enkelte ejendom, på 180 m² for sommerhusbebyggelse og 50 m² for garage- og udhusbyggeri o.lign.,

1.4

at sikre, at al bebyggelse opføres i en god kvalitet, både hvad angår det arkitektoniske udtryk, materialesammensætningen og den landskabelige tilpasning. Det skal tilstræbes at respektere områdets kulturhistoriske værdier med hensyn til byggestil og bygningernes diskrete placering i landskabet.

§ 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på matrikelkortet i Bilag 1, og omfatter matr. nr. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q og 2r samt del af matr. nr. 2s Fejrup By, Helgenæs. Derudover alle parceller, der efter den 8. juli 2008 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i sommerhusområde og forbliver i sommerhusområde.

§ 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse. Det vil sige bebyggelse, der kun må bebos i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende, som fastlagt i planlovens § 40.

Særlige regler for pensionisters benyttelse af sommerhuse i sommerhusområde er fastlagt i planlovens § 41.

3.2 Ejendommene må ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.3

Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute-, og fragtbiler er ikke tilladt på såvel veje som de enkelte ejendomme inden for området. Forbudet gælder dog ikke af- og pålæsning.

Endvidere må langtidsparkering af campingvogne, større fritidsbåde over 15 fod, tidligere togvogne, lastbilcontainere, uindregistrerede køretøjer o. lign. ikke finde sted inden for området.

17


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bestemmelser

§ 4 Udstykning 4.1 Der må ved udstykning eller arealoverførelse ikke opstå ejendomme med et areal på under 1 tønde land (5.516 m2). Sammenlægninger må gerne finde sted.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Området adgangsbetjenes ad de private fællesveje Bugten, Knolden og Kidhøj. Jf. Bilag 2. 5.2 De i området udlagte private fællesveje bevares uændret, som vist på Bilag 2. Der udlægges ikke nye veje. 5.3

Den eksisterende sti, der løber mellem matr. nr. 2h og 2r, må ikke nedlægges, men skal fastholdes som stiforbindelse fra Knolden til Bugten. Jf. Bilag 2.

5.4. Områdets veje og den i § 5.3 nævnte sti skal vedligeholdes som grusbelagte. 5.5

Til hver enkelt sommerhus skal der på den enkelte ejendom anlægges mindst to parkeringspladser.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 På hver enkelt ejendom må der opføres ét énfamiliesommerhus med et samlet bruttoetageareal på højst 180 m². 6.2 På hver enkelt ejendom må der opføres udhuse, garager o. lign. med et samlet bruttoetageareal på højst 50 m². 6.3 På hver enkelt ejendom, må bygninger ikke opføres på et niveau, der ligger højere end niveauet for det nuværende sommerhus på ejendommen. Der skal fremsendes en landinspektørattest til kommunen, der sikrer at denne bestemmelser overholdes. 6.4 Eventuelle annekser, udhuse, garager o. lign. må ikke overskride 3,0 meter i højden. 6.5

Bygninger må kun opføres i én etage.

6.6 Bebyggelser skal placeres mindst 10,0 meter fra vejmidte og mindst 5,0 meter fra skel til naboejendom.

18

6.7

Facaden på et sommerhus må ikke have en højde, der overstiger 3,0 meter målt fra naturligt terræn til skæringen mellem facade og tagflade. Intet punkt af en bygnings ydre væg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,0 m over terræn. Har ejendommen skrånende terræn, kan overnævnte højder i stedet måles i forhold til et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan. Der skal fremsendes en landinspektørattest til kommunen, der sikrer at denne bestemmelser overholdes.

6.8

Terrænreguleringer, bortset fra fornøden planering af byggeplads må ikke finde sted. Der må således ikke foretages terrænreguleringer som medfører, at arealets skrånende form ændres. Ejendommene må ikke planeres ud, og der må ikke etableres skråninger eller opbygges plateauer bortset fra terrasser i umiddelbar tilknytning til sommerhuset.


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bestemmelser

I forbindelse med byggeansøgning skal den påtænkte terrænregulering omkring bebyggelsen illustreres.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1

Bebyggelsens ydre vægge skal fremstå i træ eller som pudset/vandskuret mur.

7.2

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage eller flade tage med ensidig taghældning. Der må ikke anvendes glasserede eller engoberede tegl eller anden form for reflekterende tagbelægninger. Solceller og solfangere dog undtaget.

7.3

Bebyggelsens ydre bygningsdele udført i træ, skal fremtræde i farver inden for jordfarveskalen: sort, ultramarin (denne farve må alene anvendes til mindre bygningsdetaljer), brændt umbra, rå umbra, dodenkop, oxyd rød, rød okker, tierra di sienna, gul okker, grønjord.

7.4

Bebyggelser med facader, hvor væggene er pudsede, skal fremstå i farverne hvid, sort, okker eller engelsk rød eller de to sidst nævnte farvers blanding med hvid.

7.5 Ved vedligeholdelse og mindre tilbygninger, under 20 m², kan hidtil anvendt materiale og farve bibeholdes. 7.6

Ingen form for skiltning (undtagen husnummer og navneskilt) og reklamering på ejendommene må finde sted.

7.7 Der må højst opsættes én TV-parabol, én TV-antenne og én modtagerantenne til Internet på hver enkelt ejendom.

TV-paraboler, må højst være 90 cm i diameter, skal have mørke neutrale farver, og skal placeres sådan at overkanten af parabolen højst er 1,5 m over terræn.

TV-Antenner må højst placeret 75 cm over husets tagryg.

Modtagerantenner til Internet må højst være 50 cm i diameter, skal have mørke neutrale farver, og skal placeres diskret inden for bygningsprofilet.

7.8 Ledninger skal fremføres som jordlagte kabler. Der må ikke være vejbelysning.

§ 8 Ubebyggede arealer 8.1 Arealerne skal fremstå som naturgrunde uden tiltagende skovvækst. 8.2 Kronearealet på træer over 2,0 meters højde må ikke overstiger 10% af den enkelte ejendoms grundareal. 8.3

Fældning af træer må ikke følges op af nytilplantning, hvis dette medfører, at den nævnte 10% grænse overskrides. Selvsåede træer skal også holdes inden for 10% grænsen.

8.4

Fældede træer og afskårne grene må ikke henlægges i større omfang.

8.5 Al øvrig beplantning skal vedligeholdes, så den ikke bliver højere end 2,0 meter.

Eksisterende beplantning i området ikke må blive højere end 2,0 meter, hvis mere end 10 % af grundarealet i forvejen er dækket af beplantning, som er højere end 2,0 meter. De træer og buske, som allerede er plantet inden offentliggørelse af denne lokalplan, og som er under 2,0 meter høje, er altså også omfattet af denne lokalplans § 8.

19


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bestemmelser

8.6

Grundejerforeningen Fejrup Strand Ejerlav bemyndiges til at administrere bestemmelserne i § 8.1 - 8.5.

§ 9 Servitutter 9.1

Med lokalplanens endelige vedtagelse skal, med virkning for lokalplanens område, følgende servitutter ophæves i h.t. planlovens § 15, stk. 2, nr. 16.

Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v., færdselsret m.v. bådeplads, forbud mod udstykning m.v. tinglyst 20.05.1965 på matr. nr. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q og 2r Fejrup By, Helgenæs. Deklarationen opretholdes på matr. nr. 2s.

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst 03.07.1965 på matr. nr. 2c og 2r Fejrup By, Helgenæs. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst 02.12.1965 på matr. nr. 2d Fejrup By, Helgenæs. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv tinglyst 31.12.1966 på matr. nr, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, og 2q Fejrup By, Helgenæs. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., terrænændring mv. tinglyst 21.09.1971 på matr. nr. 2m og 2n Fejrup By, Helgenæs. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., terrænændring mv. tinglyst 19.11.1971 på matr. nr. 2o Fejrup By, Helgenæs. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., terrænændring mv. tinglyst 05.06.1972 på matr. nr. 2p og 2q Fejrup By, Helgenæs. Dok. om byggelinier mv. terrænændring mv. tinglyst 18.12.1972 på matr. nr. 2c og 2r Fejrup By, Helgenæs.

§ 10 Lokalplanens retsvirkninger 10.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 10.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 10.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. 10.4

20

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Grundejerforeningen Fejrup Strand Ejerlav kan meddele dispensation fra bestemmelserne i § 8.1 - 8.5. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i sagen, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispensationen kan gives.


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bestemmelser

10.5 En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter regler eller beslutninger efter planlovens § 3 eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. 10.6

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bestemmelser i byggeloven, udstykningsloven og planloven m.fl.

21


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bestemmelser

Vedtagelsespåtegninger Således vedtaget som lokalplanforslag af Byrådet i Syddjurs Kommune den 26. marts 2009. På Byrådets vegne Ebeltoft, den 26. marts 2009.

22


3f 3f 3f 3f 3f 3f

5l 5l 5l

3e 3e 3e 3e 3e 3e

3cp 3cp 3cp 3cp 3cp 3cp

3m 3m 3m

3r 3r 3r

Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag

3cn 3cn 3cn

3q 3q 3q

3h 3h 3h

2a 2a 2a 3a 3a 3a

3cs 3cs 3cs 3cs 3ct 3ct 3ct

3l 3l 3l

N 3p 3p 3p 3p 3p 3p

3o 3o 3o

3bp 3bp 3bp 3de 3de 3de 3de 3de 3de

3aæ 3aæ 3aæ

3ci 3ci 3ci 5d 5d 5d

5p 5p 5p 5p 5p 5p

3bo 3bo 3bo

3ad 3ad 3ad

3dd 3dd 3dd

5o 5o 5o

3bn 3bn 3bn 3bn

3ak 3ak 3ak 3ak 3ak 3ak

3aø 3aø 3aø 3aø 3aø 3aø 3az 3az 3az 3az 3az 3az

3s 3s 3s 3be 3be 3be

3bh 3bh 3bh

3al 3al 3al 3al 3al 3al

3ay 3ay 3ay

3am 3am 3am 3am 3am

3ax 3ax 3ax 3ax 3ax 3ax

3an 3an 3an 3an 3an 3an

3bg 3bg 3bg 3bg 3bg 3bg

3bf 3bf 3bf 3bf 3bf 3bf

3ba 3ba 3ba 3ba 3ba 3ba

2p 2p 2p 2p 2p 2p 2i 2i 2i 2i 2i 2i

3bc 3bc 3bc

2e 2e 2e 2e 2e 2e 2q 2q 2q

3ao 3ao 3ao 3ao 3ao 3ao

3av 3av 3av 3av 3av

3ap 3ap 3ap 3ap 3ap 3ap

3bd 3bd 3bd

3bl 3bl 3bl

3au 3au 3au 2d 2d 2d 2d 2d 2d

3bm 3bm 3bm

3cæ 3cæ 3cæ 3cæ 3cæ 3cæ

2o 2o 2o

2f 2f 2f 2f 2f 2f

3cq 3cq 3cq

3cz 3cz 3cz

3aq 3aq 3aq

3at 3at 3at 3af 3af 3af 3af 3af 3af

2k 2k 2k 2k 2k 2k

3cø 3cø 3cø 3cø 3cø 3cø

3bk 3bk 3bk

3ar 3ar 3ar 3ar 3ar 3ar

3as 3as 3as 3as 3as 3as

3bi 3bi 3bi 3bi 3bi 3bi

3cy 3cy 3cy 3cy 3cy 3cy

2s 2s 2s 2s 2s 2s

2l 2l 2l 2l 2l 2l

2g 2g 2g 2g 2g 2g

3ca 3ca 3ca 3ca 3ca 3ca

3cc 3cc 3cc 3cc 3cc 3cc

3cd 3cd 3cd 3cd 3cd 3cd

3br 3br 3br 3br 3br 3br

3bq 3bq 3bq 3bq 3bq 3bq

3ah 3ah 3ah

Lokalplanområde

3ce 3ce 3ce 3ce 3ce 3ce

2m 2m 2m 2m 2m 2m

2h 2h 2h 2h 2h 2h

3cf 3cf 3cf 3cf 3cf 3cf

3bæ 3bæ 3bæ 3bæ 3bæ 3bæ

2r 2r 2r 2r 2r 2r

3cg 3cg 3cg 3cg 3cg 3cg

3bz 3bz 3bz 3bz 3bz 3bz

3bs 3bs 3bs 3bs 3bs 3bs

3ch 3ch 3ch 3ch 3ch 3ch

3by 3by 3by 3by 3by

3bx 3bx 3bx 3bx 3bx 3bx

3bt 3bt 3bt 3bt 3bt 3bt

3bv 3bv 3bv 3bv 3bv 3bv

3bu 3bu 3bu 3bu 3bu 3bu

2n 2n 2n 2n 2n 2n 2c 2c 2c 2c 2c 2c

5b 5b 5b 5b 5b 5b

5h 5h 5h 5h 5h 5h

5a 5a 5a 5a 5a 5a

BILAG 1 5i 5i 5i 5i 5i Matrikelkort med lokalplanafgrænsning

Målforhold: 1:4.000

5k 5k 5k 5k 5k 5k

Planafdelingen 23

lundbergsvej 1, 8400 ebeltoft Tlf. 87 53 50 57 Fax. 87 53 59 89

J.nr.


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag 5l 5l 5l

3f 3f 3f 3f 3f 3f

5l 5l 5l

3e 3e 3e 3e 3e 3e

3cp 3cp 3cp 3cp 3cp 3cp

3cn 3cn 3cn

3m 3m 3m

3r 3r 3r

3q 3q 3q

3h 3h 3h

2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a

3cs 3cs 3cs 3ct 3ct 3ct

3l 3l 3l

N 3p 3p 3p 3p 3p 3p

3o 3o 3o

3bp 3bp 3bp 3de 3de 3de 3de 3de 3de

3aæ 3aæ 3aæ

3ci 3ci 3ci 5d 5d 5d

B

n gte Bu m 7,0

C

A

5o 5o 5o 5o øj 5o idh 5p 5p 5p 5p K5p m 7,0

3bo 3bo 3bo

3ad 3ad 3ad

3dd 3dd 3dd

3bn 3bn 3bn 3bn

3ak 3ak 3ak 3ak 3ak 3ak

3aø 3aø 3aø 3aø 3aø 3aø 3az 3az 3az 3az 3az 3az

3s 3s 3s 3be 3be 3be

3bh 3bh 3bh

3al 3al 3al 3al 3al 3al

3ay 3ay 3ay

3am 3am 3am 3am 3am

3ax 3ax 3ax 3ax 3ax 3ax

3an 3an 3an 3an 3an 3an

3bg 3bg 3bg 3bg 3bg 3bg

3bf 3bf 3bf 3bf 3bf 3bf

3ba 3ba 3ba 3ba 3ba 3ba

2p 2p 2p 2p 2p 2p 2i 2i 2i 2i 2i 2i

3bc 3bc 3bc

2e 2e 2e 2e 2e 2e 2q 2q 2q

3ao 3ao 3ao 3ao 3ao 3ao

3av 3av 3av 3av 3av

3ap 3ap 3ap 3ap 3ap 3ap

3bd 3bd 3bd

3bl 3bl 3bl

3au 3au 3au

2f 2f 2f 2f 2f 2f

3bm 3bm 3bm

3cæ 3cæ 3cæ 3cæ 3cæ 3cæ

2o 2o 2o

lden Kno m 6,0

2d 2d 2d 2d 2d 2d

3cq 3cq 3cq

3cz 3cz 3cz 3af 3af 3af 3af 3af 3af

2k 2k 2k 2k 2k 2k

3aq 3aq 3aq

3at 3at 3at 3cø 3cø 3cø 3cø 3cø 3cø

3bk 3bk 3bk

3ar 3ar 3ar 3ar 3ar 3ar

3as 3as 3as 3as 3as 3as

3bi 3bi 3bi 3bi 3bi 3bi

m 6,0 en t Bug

3cy 3cy 3cy 3cy 3cy 3cy 2l 2l 2l 2l 2l 2l

2g 2g 2g 2g 2g 2g

2s 2s 2s 2s 2s 2s

3ca 3ca 3ca 3ca 3ca 3ca

3cc 3cc 3cc 3cc 3cc 3cc

3cd 3cd 3cd 3cd 3cd 3cd

3br 3br 3br 3br 3br 3br

3bq 3bq 3bq 3bq 3bq 3bq

3ah 3ah 3ah

b

2,0 m

3ce 3ce 3ce 3ce 3ce 3ce

2m 2m 2m 2m 2m 2m

2h 2h 2h 2h 2h 2h

a

2r 2r 2r 2r 2r 2r

E

3cf 3cf 3cf 3cf 3cf 3cf

3bæ 3bæ 3bæ 3bæ 3bæ 3bæ

3cg 3cg 3cg 3cg 3cg 3cg

3bz 3bz 3bz 3bz 3bz 3bz

3bs 3bs 3bs 3bs 3bs 3bs

3ch 3ch 3ch 3ch 3ch 3ch

3by 3by 3by 3by 3by

3bx 3bx 3bx 3bx 3bx 3bx

3bv 3bv 3bv 3bv 3bv 3bv

3bt 3bt 3bt 3bt 3bt 3bt

3bu 3bu 3bu 3bu 3bu 3bu

2n 2n 2n 2n 2n 2n 2c 2c 2c 2c 2c 2c

D 5b 5b 5b 5b 5b 5b

5h 5h 5h 5h 5h 5h

5a 5a 5a 5a 5a 5a

BILAG 2 Områdets veje og stier

5i 5i 5i 5i 5i 5i

Målforhold: 1:4.000

24

Planafdelingen 5k 5k 5k 5k 5k 5k

lundbergsvej 1, 8400 ebeltoft Tlf. 87 53 50 57 Fax. 87 53 59 89

J.nr.


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag

BILAG 3, Oversigtskort, Habitatområde nr. 47

6225000m

Lokalplanområde

6220000m

pSCI DK00DX151

Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs Habitatområde nr. 47 Målestok

1:50000

Journalnr.

2001-8625/42-0010

Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf. 39 47 20 00 Fax. 39 27 98 99

Dato

06.06.2002

Sagsbeh.

EBA

2

Kilometer 6215000m

600000m

0

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen

4 25


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag

BILAG 4, Habitatområde nr. 47, udpegningsgrundlag Habitatområde 47: Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (DK00DX151) Habitatområdets samlede areal, anmeldt til EU (2003): Heraf marint:

2. UDPEGNINGSGRUNDLAGET

22

1.771 ha 1.332 ha

Marine naturtyper i udpegningsgrundlaget og deres areal (i ha) inden for habitatområdet: Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, sårbare Naturtype: Indberettet til EU: Redigeret areal: eller sjældne i 1110 EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige bevaringsområder, de såkaldte 280 281 habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er6udpeget med henblik 2,7 på at beskytte bestemte *1150 2. UDPEGNINGSGRUNDLAGET 1160 af dyr og planter. Flere af 809 396er prioriterede, hvilket naturtyper og arter disse naturtyper og arter 1170 ansvar for beskyttelsen. Naturtyperne 209 623direktivets bilag I, og arterne medfører et særligt er anført på Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og 1.303 arter, der er truede, sårbare Samlet 1.304 på direktivets bilag II. eller sjældne iSamlet EU. Tilu.dette bevaringsområder, de såkaldte 1150 formål er der udpeget 1.298 en række særlige 1.300 Begtrup Vig. Forekomst af de enkelt enkelte naturtyper. habitatområder. Hvert habitatområde er udpeget med henblik på at beskytte bestemte Habitatområdet Begtrup er udpeget at beskytte én art og 11 naturtyper, Som det fremgårved af tabel 2.1Vig og og 2.2Helgenæs er habitatområde 47,for Begtrup Vig udpeget af hensyn til 11 som naturtyper og arter af dyr og planter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket fremgår herunder: habitattyper og én art. 1110 Sandbanker medansvar lavvandet dække af havvand:er anført på direktivets bilag I, og arterne medfører et særligt for vedvarende beskyttelsen. Naturtyperne Kilden er tabellen ”Habitat_sand_rettet”. på direktivets bilag II.

*1150 Kystlaguner strandsøer: Nr. Artsnavnog Antal forekomster/bestand Nr. Naturtype Registreret areal Som det fremgår tabel 2.1 og 2.2 er habitatområde 47, Begtrup udpeget af hensyn tilAntal 11 Naturtypen inkludererafnogle strandsøer ved Stavsøre. De er optegnet ved hjælpVig af AIS-data (ha) (arealanvendelse). forekomster habitattyper én art. 1166 Storog vandsalamander

H47

1

Marine naturtyper 1160 Større lavvandede bugter og vige: Arealet af Oversigt naturtypen erden bestemt udgangspunkt i tabellen ”1160_DK_100602”. Afgrænsningen mod land er dog Tabel 2.2. overSandbanker art, dermed aktuelt udgør grundlaget udpegningen af Natura 2000-området. 1110 med lavvandet vedvarendefor dække af havvand 416 2 foretaget ved hjælp af tabellen ”landdk” (AIS, Kyst og landegrænser II). Det samlede areal af naturtypen omfatter en Nr. Naturtype Registreret areal Antal 1150del af de marine arealer * Kystlaguner og strandsøer 2,7 af naturtyperne 11110 og stor i habitatområdet og udgør 1.118 ha. Herfra er fratrukket arealet (ha) forekomster 1170. er udelukkende og dette areal er derfor ikke trukket fra. 1160 Naturtype 1150Større lavvandedelandbaseret, bugter og vige 396 1 Marine naturtyper Bemærk: Habitatområdet blev udvidet i forbindelse med høringsrunden forår 2001. Arealet, der er indberettet til EU, 1170 Rev 488 1 stammer fra en opgørelse, der er foretaget på baggrund af en tidligere afgrænsning af habitatområdet, og som derfor 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 416 2 ikke inkluderer alle arealerne med naturtypen indenfor den nuværende afgrænsning af habitatområdet. Terrestriske 1150 naturtyper

* Kystlaguner og strandsøer

2,7

1

6120 1220

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt Flerårig vegetation på stenede strande sand

4,2 (1)

4 (1)

1230 6210

Klinter og klipper ved kysten Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund

(1) 35,1

(1) 6

(*vigtige orkidelokaliteter) Strandenge

11,6

3

7,5 4,2

11 4

1170 1160 Rev: Større vegetation lavvandedepå bugter og vige 396 1 1210 Enårig stenede strandvolde (1) (1) Kilden er tabellen ”Habitat_rev_rettet”. 1170 Rev 1 10 i udpegningsgrundlaget i488 1220 Flerårig vegetation strande (1) (1) Bemærk: Habitatområdet blev udvidet på ogstenede naturtypen indføjet forbindelse med høringsrunden forår 2001. Arealet, der er indberettet til EU, stammer fra en opgørelse, der er foretaget på baggrund af en tidligere Terrestriske 1230 Klinter og klipper ved kysten (1) (1) naturtyper af habitatområdet, og som derfor ikke inkluderer alle arealerne med naturtypen indenfor den nuværende afgrænsning 1330 Strandenge 11,6 3 afgrænsning af habitatområdet. 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde (1) (1)

1330

7230 6120

Rigkær *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

Tabel de naturtyper, udgør grundlaget for udpegningen af Begtrup Vig. 6210 2.1. Oversigt overOverdrev og kratder påaktuelt mere eller mindre kalkholdig bund 35,1 (1) Naturtypen er ikke omfattet NOVANA-programmet. * Prioriteret naturtype. (*vigtigeaforkidelokaliteter) 7230

Rigkær

I nedenstående kort er vist forekomsten af de enkelte naturtyper.

7,5

6

11

Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af Begtrup Vig. En beskrivelse af den beskyttede natur findes på www.blst.dk/Natura2000/Habitat/Arter_og_naturtyper (1) Naturtypen er ikke omfattet af NOVANA-programmet. * Prioriteret naturtype.

I nedenstående kort er vist forekomsten af de enkelte naturtyper.

26


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag

BILAG 5, Oversigt over grundarealer og bruttoetagearealer Matr. nr. / Fejrup By, Helgenæs

Adresse / 8420 Knebel

Grundareal /m² iflg. matriklen

Sommerhus opført / år (iflg BBR)

Samlet bruttoetageareal af sommerhus / m² (iflg. BBR)

Rest byggemulighed til sommerhus/ m²

Samlet bruttoetageareal udhus, garage m.m. / m² (iflg. BBR)

Rest byggemulighed til udhus, garage m.m. / m²

2p

Kidhøj 5

5.727

1998

125

55

35

15

2i

Knolden 2

5.516

1969

76

104

0

50

2q

Knolden 3

5.633

2005

68

112

0

50

2o

Knolden 5

5.655

1996

97

83

0

50

2k

Knolden 7

5.560

1972

65

115

8

42

2l

Knolden 9

5.556

1973

84

96

0

50

2m

Knolden 11

6.275

1974

84

96

6

44

2n

Knolden 13

5.825

1976

82

98

0

50

2e

Bugten 1

5.516

1967

101

79

38

12

2d

Bugten 3

5.516

1966

50

130

0

50

2f

Bugten 5

5.519

1975

72

108

0

50

2g

Bugten 7

5.520

1967

55

125

6

44

2h

Bugten 9

5.521

1972

68

112

0

50

2r

Bugten 11

6.187

1976

127

53

18

32

2c

Bugten 13

6.212

2003

135

45

48

2

1.289

1.411

159

591

85.738 Denne tabel viser grundarealer og bruttoetagearealer pr. 29. april 2008.

Inden for lokalplanområdet ligger 15 ejendomme på tilsammen 8 ha 5.738 m². Alle ejendomme er bebygget med sommerhuse. Der er i alt 1.448 m² samlet bruttoetageareal i området pr. 29. april 2008, svarende til en bebyggelsesprocent på 1,7. Lokalplanen giver mulighed for at bygge yderligere 2.002 m², hvilket er mere end dobbelt så meget som det nuværende bruttoetageareal i området. Med denne lokalplan kan bebyggelsesprocenten for området som helhed nå op på maks. 4,0. Alle grunde er større end 1 tønde land (5.516 m²), men mindre end 2 tønder land. Ingen af grundene i området kan derfor udstykkes yderligere.

27


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag

BILAG 6, Oversigt over servitutter inden for lokalplanområdet pr. 5. maj 2008 Inden for lokalplanområdet er der pr. 5. maj 2008 lyst følgende servitutter på de respektive ejendomme. Matr. nr. 2p Fejrup By, Helgenæs, Kidhøj 5: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 05.06.1972 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. Matr. nr. 2i Fejrup By, Helgenæs, Knolden 2: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. Matr. nr. 2q Fejrup By, Helgenæs, Knolden 3: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 05.06.1972 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. Matr. nr. 2o Fejrup By, Helgenæs, Knolden 5: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 19.11.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. Matr. nr. 2k Fejrup By, Helgenæs, Knolden 7: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. Matr. nr. 2l Fejrup By, Helgenæs, Knolden 9: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v.

28


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag

Matr. nr. 2m Fejrup By, Helgenæs, Knolden 11: 20.05.1965

Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v.

31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 21.09.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. Matr. nr. 2n Fejrup By, Helgenæs, Knolden 13: 20.05.1965

Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v.

31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 21.09.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. Matr. nr. 2e Fejrup By, Helgenæs, Bugten 1: 20.05.1965

Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v.

31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. Matr. nr. 2d Fejrup By, Helgenæs, Bugten 3: 20.08.1833 Dok om vandet afløb, årlig grundskat m.v., indeholder økonomiske forpligtelser, se akt 906940 20.05.1965

Dok om forsynings- /afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v.

02.12.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. Matr.nr. 2f Fejrup By, Helgenæs, Bugten 5: 20.05.1965

Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v.

31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. Matr.nr. 2g Fejrup By, Helgenæs, Bugten 7: 20.05.1965

Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v.

31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. Matr. nr. 2h Fejrup By, Helgenæs, Bugten 9: 20.05.1965

Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v.

31.12.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v.

29


Lokalplan nr. 314 Februar 2009 Bilag

Matr. nr. 2r Fejrup By, Helgenæs, Bugten 11: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 03.07.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 18.12.1972 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., terrænændring m.v. Matr. nr. 2c Fejrup By, Helgenæs, Bugten 13: 20.05.1965 Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v., færdselsret m.v., bådeplads, forbud mod udstykning m.v. 03.07.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. 18.12.1972 Dok om byggelinier m.v., terrænændring m.v. Servitutter på matr. nr. 2s Fejrup By, Helgenæs, Bygaden 26, er ikke medtaget i denne oversigt, da de ikke har betydning for denne lokalplan.

30

Lokalplan nr. 314, Syddjurs Kommune  

Sommerhusområdet ved Knolden og Bugten, vest for Fejrup, Helgenæs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you