Page 1

Version 28.08.2008

JENLEV

JENLEV

VE

J

EJ

HJELMV

VE

ST

EN

EJ

ÅVEJ FYRVEJ

VEST

ENSØ

VEJ

RANE

SVEJ

EJ

KATTEG

ATVEJ

KANAL VEJ

TUEKÆ

RVEJ

NEPTUN

ERV

ÆGIRV

KRIS

EJ

TOF F

BELEVUEKROGEN

EJEN

VEJ

DIGEVE

Forslag til Lokalplan nr.

J

315

Sommerhusområdet Vestensøvej/Ranesvej, Elsegårde Strand ved Ebeltoft Kommuneplantillæg nr. 55, til Ebeltoft Kommuneplan 1997


Yderligere information kan fås hos:

SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse: Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for,

- hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Planafdelingen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2

Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune:

Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet.

Planlægningschef Mika Leth Pedersen

Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet.

Planlægger Thomas D. Secher Denne lokalplan kan ses og hentes på: www.syddjurs.dk eller på www.plansystem.dk

Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen i samarbejde med Plankonsulenterne Lindgaard Porskærvej 40 8420 Knebel Tlf.: 86 35 17 76

Kortgrundlag: © Matrikelkort og topografiskekort: KMS © TK-kort: Kortcenter.dk © Ortofotos: COWI

Øvrige bilag, der fx viser Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.


INDHOLD REDEGØRELSE.................................................................................................. 5 Lokalplanens område......................................................................................... 5 Lokalplanens baggrund ..................................................................................... 7 Lokalplanens indhold........................................................................................ 10 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning............................... 12 Regionplan 2005 ........................................................................................... 12 Kommuneplanen............................................................................................ 12 Vej- og stiplanlægning.................................................................................... 13 Kystnærhedszonen........................................................................................ 13 Miljøvurdering................................................................................................. 13 Naturbeskyttelsesloven.................................................................................. 13 Naturgenopretning Vestensø.......................................................................... 15 Jordforurening................................................................................................ 15 Museumsloven............................................................................................... 16 Forsyningsforhold........................................................................................... 16 Vandforsyning............................................................................................. 16 Spildevand.................................................................................................. 16 Servitutter....................................................................................................... 16 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.................................... 18 Lokalplanens tilvejebringelse........................................................................... 18 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger................................................ 19 LOKALPLANBESTEMMELSER......................................................................... 20 § 1 Formål.................................................................................................. 20 § 2 Område og zonestatus......................................................................... 20 § 3 Områdets anvendelse.......................................................................... 20 § 4 Udstykning............................................................................................ 20 § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold............................................................... 20 § 6 Bebyggelsens omfang og placering..................................................... 21 § 7 Bebyggelsens ydre fremtræden........................................................... 21 § 8 Ubebyggede arealer............................................................................. 22 § 9 Servitutter der ophæves....................................................................... 22 § 10 Tekniske forsyninger m.m................................................................... 23 § 11 Grundejerforening............................................................................... 23 § 12 Forudsætninger for ibrugtagning........................................................ 23 § 13 Lokalplanens retsvirkninger................................................................ 23 Vedtagelsespåtegninger................................................................................. 25 KORTBILAG 1................................................................................................... 26. KORTBILAG 2................................................................................................... 27. . KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 55..................................................................... 29


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanområdet ligger sydøst for Ebeltoft by. Området er en del af det større sommerhusområde Elsegårde Strand, der ligger lige ud til Kattegat med øen Hjelm. Terrænet på denne del af Hasnæs-halvøen er udpræget fladt. Store dele af nærområderne er drænede og der pumpes for at holde det tidligere Vestensø-område fri for vand. Rørskov bevidner at området er fugtigt. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2,2 ha. Det afgrænses mod øst af Ranesvej / Vestensøvej, mod syd, nord og vest af åbne landbrugsarealer. Den vestlige grænse er klart defineret af en dyb drængrøft og et tæt rønnehegn. Området består af 13 udstykkede grunde, hvoraf de 8 er bebyggede. De vejbetjenes fra Kristoffervejen ad Jenlevej. Jenlevej ender ud i Ranesvej, som fortsætter i Vestensøvej. De 6 nordligste grunde har således adresse på Ranesvej, hvorimod de 7 sydligste grunde har adresse på Vestensøvej.

LOKALPLANOMRÅDET

Oversigtkort
Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

JENLEV

JENLEV

EJ

HJELMV

EJ

ENSØ

VE

VEJ

ST

RANE

EN SØ VE

J

SVEJ

EJ

ÅVEJ

VEST

FYRVEJ KATTEG

ATVEJ

KANAL VEJ

TUEKÆ

RVEJ

NEPTUN

ERV

ÆGIRV

KRIS

EJ

TOF F

BELEVUEKROGEN

EJEN

VEJ

DIGEVE

SA

MS Ø

VE

J

J

TUNØV

EJ

Kattegat

Oversigtskort på baggrund af et ortofoto fra sommeren 2006. Målforhold 1:6.000.

 Planafdelingen


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

Husene langs Ranesvej har ligget der i en årrække. De er meget forskellige i udseende og størrelse, men alle er velholdte og med store, lukkede haver mod vest. Området opleves ”lukket”, tildels af hegnsbeplantningen, men også af beplantningerne i de eksisterende sommerhushaver. Der er således kun udsigt til åbne arealer mod syd.

Lokalplanens baggrund Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er overførsel af et areal på ca. 1,4 ha (et såkaldt ”R-område”) fra landzone til sommerhusområde. Desuden er det hensigtsmæssigt at få samlet retningslinierne for områdets anvendelse i ét samlet dokument (lokalplan), så man kun skal kigge et sted for som bygherre og lodsejer at få oplyst sine byggerettigheder m.v. Forhistorien viser, at der er behov for klarhed, idet der har været usikkerhed om mulighederne for udnyttelse af området: Således meddelte daværende Ebeltoft Kommunes Tekniske Udvalg med skrivelse af 22. december 2004 landzonetilladelse til opførelse af tre sommerhuse på tre udstykkede sommerhusgrunde; ejendommene matr. nr. 3 bb, 3 ba og 3 aø, alle Elsegårde, Ebeltoft Jorder med adresserne Vestensøvej 22C, Vestensøvej 22D og Vestensøvej 22E. Dele af de ansøgte sommerhusbebyggelser lå i landzone (R-området). Ebeltoft Kommune begrundede imidlertid tilladelserne med, at disse

Kortbilag fra Ebeltoft Kommunes mappe over R-områder, udarbejdet på baggrund af aftaler med overordnede myndigheder i slutningen af 1970´erne og starten af 80´erne

JENLEV EJ

RANE SVEJ

JENLEV

VE ST EN SØ VE J

HJELMV

EJ

EJ

ÅVEJ

FYRVEJ

VESTEN SØVEJ

KATTE GATVEJ

TUEKÆ

KANALVE RVEJ

J

EJ

OFFE RVEJEN

ÆGIRV

KRIST

BELLEVUEKROGEN

NEPTUN VEJ

SA M

SØ VE J

DIGEVEJ

TUNØVE

J

0

40

80

120

Kopi af de gældende kommuneplanrammer i 1:4000 Ebeltoft Kommuneplan 1997. Kortet viser den eksisterende kommuneplanramme for sommerhusområde 8.S.8. Kortet er ikke målfast. Meter

160

200

Kopi af et oversigtskort fra 1991, der er gengivet i mindre størrelse på side 85 i den gældende kommuneplan, Ebeltoft Kommuneplan 1997. Kortet er ikke målfast.
Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

22E

Husnummer R-område

4ac

2

4ai

4ad

4

4ab

4ae

4an 4æ

3ar

2bx

3bh

2br

2bs

3av

J

3ay

3ax 3au

2bv

2v

3ap

SØVEJ

3bf

3bg

3aq

3at

2bu

2bg

Oversigtskort, med matrikelkort og ortofoto fra sommeren 2006. Målforhold 1:2.0003ag

3al

2bf

2bt 2bq

2x

4aa

VESTEN

22E

22F

VE

3be

4z

SVEJ

EJ

VEST E

22D

3aø 3d

22C

3as

4y

4am

ST EN

3bb

NSØV

22B

4x

4ao

22A

3bc

3ba

12

4al

VE

10

RANE

8

4ag

3bd

4u

6

4af

4ah

4t

4ak

2bp


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

dele af sommerhusgrundene påregnedes overført til sommerhusområde. Ét af de ansøgte sommerhuse (Vestensøvej 22E) var på det tidspunkt allerede under opførelse - uden at der var givet hverken landzonetilladelse eller byggetilladelse fra kommunen. Det skal nævnes, at Ebeltoft Kommune tilbage i 1987, som ”frikommune” (der bl.a. indebar at kommunen havde landzonekompetencen), meddelte landzonetilladelser til udstykning af seks sommerhusgrunde, bl.a. omfattende de tre ovenfor nævnte ejendomme. Alle seks udstykninger omfattede en landzonedel. I 1999, hvor Århus Amt igen var landzonemyndighed, fornyede amtet tilladelsen med den tilføjede betingelse, at sommerhusene ikke måtte opføres på den del af parcellerne, som var landzone. Med brev af 21. januar 2005 påklagede Danmarks Naturfredningsforening v. foreningens lokalkomitè i Ebeltoft og Rønde Ebeltoft Kommunes tre landzonetilladelser til opførelse af sommerhuse. Under henvisning til gældende Ebeltoft Kommuneplan 1997 fandt lokalkomiteen, at anvendelsen af områdets landzonedel burde forholde sig til den i kommuneplanen nævnte tilgrænsende naturgenopretning, benævnt Øer Vestensø. Endvidere påpegede lokalkomiteen, at det af kommuneplanen fremgår, at de såfremte R-områder skal overføres til sommerhusområde, og at dette kun kan ske gennem lokalplanlægning. En sådan lokalplan forelå ikke. I forbindelse med behandlingen af klagesagen i Naturklagenævnet, oplyste Ebeltoft Kommune til nævnet, at kommunen havde valgt at udbygge sommerhusområdet i stedet for at naturgenoprette Vestensø med en udvidelse, der rækker ind over sommerhusområdet. Naturklagenævnet ændrede den 28. juni 2005 Ebeltoft Kommunes landzonetilladelse til opførelse af de tre sommerhuse til et afslag. Nævnet fandt, at det ud fra planlægningsmæssige hensyn og de restriktive krav, der gælder for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, er betænkeligt at give tilladelse til byggeri på landzonedelen af grundene. Nævnet konstaterer enighed med Århus Amt i dette spørgsmål. Det nævnes også, at der ikke er udført en lokalplanlægning for området, hvilket er anført som en betingelse i kommuneplanen for konvertering af R-området til sommerhusområde. Nævnet finder, at overførsel af R-områder til som-

Vestensøvej 22A
Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

merhusområder i hvert enkelt tilfælde bør planlægningsmæssigt begrundes. Med hensyn til det allerede opførte sommerhus på landzonedelen af matr. nr. 3 aø (Vestensøvej 22E), når Naturklagenævnet i sin afgørelse frem til, at der skal ske fysisk lovliggørelse (nedrivning) af dette ulovlige byggeri. Det er en skærpende omstændighed, at sommerhuset er påbegyndt opført uden de nødvendige tilladelser. Nævnet pålægger samtidig Ebeltoft Kommune som tilsynsmyndighed, at fastsætte et påbud med en frist for fysisk lovliggørelse af dette sommerhus. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men alene prøves ved domstolene. Dette er i nærværende sag ikke sket inden for fristen på 6 måneder. Straks efter klagens fremkomst meddelte Ebeltoft Kommune standsningspåbud af det nævnte sommerhusbyggeri, mens sagsgangen vedrørende påbud om fysisk lovliggørelse stilledes i bero. På møde i Syddjurs Kommunes Udvalg for Planlægning, Udvikling og Kultur den 31. oktober 2007 besluttede udvalget, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for området. Det er dette planlægningsarbejde, som er udført med nærværende lokalplan. Det lange tidsforløb (bl. a. på grund af kommunalreformen) har affødt, at Naturfredningforeningens Lokalkomite den 15. januar 2008 indgav politianmeldelse mod Syddjurs Kommune for ikke at have efterkommet Naturklagenævnets afgørelse om nedrivning af det ulovligt opførte sommerhus på Vestensøvej 22E. Lokalplanen gør nu op med disse forhold.

Lokalplanens indhold Anvendelsen af lokalplanområdet fastlægges til sommerhusformål. Det vil sige, at R-området overføres fra landzone til sommerhusområde.

Lokalplanområdets grænse mod vest.

10


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

Der tillades ikke yderligere udstykning af området. Sommerhusgrundene er på ca. 1400 m2. Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på 15 - dog højst 180 m2 etageareal incl. garage/udhus. (Med det nye Bygningsreglement 2008 tillades bebyggelsesprocent for sommerhuse på max. 15 mod tidligere op til 10%. Sammenlignet med tidligere regnes dog nu udestuer o.lign. med i etagearealet, så det nye bygningsreglements mere intensive udnyttelse af sommerhusgrunde er ikke helt så markant som forskellen i bebyggelsesprocenter antyder). Der indlægges et byggefelt, som friholder det tidligere R-område/landzone for bebyggelse og holder en afstand på 5 meter til vej- og naboskel på de 3 andre sider. Byggefeltet udgør ca. en trediedel af grunden. Grundarealet indgår i sin helhed ved udregning af bebyggelsesprocenten. Nye bebyggelser skal således placeres op mod Vestensøvej. Begrundelsen for denne bestemmelse er, at der herved dannes en naturlig overgang til det omtalte mulige naturgenopretningsprojekt Øer Vestensø, samt til arealer, der i Regionplan 2005 er betegnet som områder af særlig landskabelig interesse og som mulige naturområder. Samtidig skabes gennem bestemmelsen harmoni og overensstemmelse med sommerhusenes placering i den ældre del af lokalplanområdet ved Ranesvej. For ejendommen matr. nr. 2 v Elsegårde, Ebeltoft Jorder medfører bestemmelsen, at der ikke kan opføres bebyggelse på dette areal. Det gælder for lokalplanområdet, at der kun må nyopføres sommerhuse i 1 etage. Den maximale højde til tagets øverste punkt er fastsat til 5,0 meter og der må højst være 3,0 meter fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Ny bebyggelse skal opføres i træ. Bebyggelsernes ydre bygningsdele, herunder taget, skal fremtræde i dæmpede farver. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage eller flade tage. Der skal etableres 2 parkeringspladser, herunder eventuel garage, på hver grund. Terrænændring, bortset fra fornøden planering af byggeplads, må ikke finde sted. Det fastslås, at områdets grundejerforening bl.a. står for vedligeholdelsen af områdets veje og stier.

Sommerhuse langs Ranesvej

11


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Regionplan 2005 Med undtagelse af R-området er lokalplanområdet i Regionplan 2005 for tidligere Århus Amts område udlagt til sommerhusformål.

Kommuneplanen I gældende kommuneplan 1997 for tidligere Ebeltoft Kommune er lokalplanområdet med undtagelse af R-området udlagt til sommerhusområde. Det indgår i rammeområdet med betegnelsen 8.S.8. For kommuneplan 1997’s sommerhusområder gælder følgende rammebestemmelser: Anvendelse:

Sommerhusbebyggelse

Udstykning:

Minimumsgrundstørrelse 1.200 m2

Bebyggelsesprocent: Højst 10 for den enkelte ejendom Etageantal:

Højst 1

Bygningshøjde:

5 meter for bygningens fulde højde og højst 3 meter, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes

Taghældning:

Højst 55 grader

Nærværende lokalplan afviger på 2 punkter fra gældende Ebeltoft Kommuneplan 1997: • Et landzoneområde (R-området) skifter zonestatus til sommerhusområde. • Der må opføres huse med en bebyggelsesprocent på 15. Derfor er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen (rammeområde nr. 8.S.8a), som findes bagest i dette hæfte. R-områderne er i kommuneplan 1997 betegnet som arealer, hvor der er mulighed for regulering af afgrænsningen (:underforstået, at R-områderne gennem lokalplanlægning kan indlemmes i tilgrænsende sommerhusområde). Det oplyses i kommuneplanen, at R-områderne er udpeget med baggrund i kystafgrænsningscirkulæret. I årene efter kommuneplanens vedtagelse er der imidlertid fra overordnede myndigheders side i konkrete R-område-sager rejst tvivl om den generelle adkomst til gennem lokalplanplanlægning at overføre samtlige R-områder til sommerhusområdestatus. Som nævnt afgjorde Naturklagenævnet den 28. juni 2005, at nærværende R-område ikke burde bebygges med sommerhuse. Nævnet fremførte endvidere, at overførsel af R-områder til sommerhusstatus ikke bør ske pr. automatik, men planlægningsmæssigt begrundes i hvert enkelt tilfælde. Syddjurs Kommune vurderer i nærværende sag, hvor det drejer sig om et R-område på ca.14.000 m2, at der er gode planlægningsmæssige begrundelser for at tildele dette sommerhusområdestatus mod til gengæld at sikre, at det ikke bebygges. Arealet vil herved udgøre en ”buffer” mod det åbne land med dets natur- og

12


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

landskabelige værdier. En grøft og et større levende hegn afgrænser R-området mod vest og gør derved arealet til en naturlig del af sommerhusgrundene, ligesom lodsejernes forventninger som følge af mange års myndighedsafgørelser peger i samme retning.

Vej- og stiplanlægning Adgangsvejene, Ranesvej og Vestensøvej, udlægges i 10 meters bredde. Der udlægges vendeplads for enden af Vestensøvej som angivet på kortbilag nr. 2. Vejene har status af private fællesveje, og vedligeholdes i stabilt grus.

Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i sin helhed inden for kystnærhedszonen. Ifølge planlovens kapitel 2a, skal kommunen tage særlige hensyn i kystnærhedszonen, der er en 3 km bred zone langs landets kyster. Ifølge § 16, stk. 3, skal der i redegørelsen til planforslag oplyses nærmere om den visuelle påvirkning af kystlandskabet. I nærværende tilfælde er der tale om et sommerhusområde, hvor halvdelen af bebyggelsen er opført tilbage i 1960erne og 1970erne. Størstedelen af lokalplanområdet er skjult i bevoksning, set fra det åbne land, ligesom området er den bageste række i sommerhusområdet Elsegårde Strand. Med denne lokalplan fastlægges brug af dæmpede farver ved ny- og tilbygninger, ligesom der fastslås byggefelter med afstand til det åbne land. Det vurderes på denne baggrund, at den ændring af den visuelle påvirkning, der med lokalplanen sker af kystlandskabet, er ubetydelig.

Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes planer, herunder lokalplaner, for projekter, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4. For planer, der som nærværende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, skal der dog kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan nr. 315 udarbejdes for et mindre sommerhusområde. Syddjurs Kommune har gennemført en screening (foreligger i skemaform) og på den baggrund er det Syddjurs Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Oplysningerne om miljøvurdering samt klagevejledning herom offentliggøres sammen med bekendtgørelsen af nærværende lokalplanforslag.

NATURBESKYTTELSESLOVEN EU-HABITATOMRÅDE Som det fremgår af kort side 14 er vandarealerne og en smal landbræmme ud for Elsegårde Strand udpeget som et EU-habitatområde, også kaldet et NATURA 2000 - område.

13


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

6230000m

6228000m

6226000m

6224000m

0 1 2 EU-Habitatområdet ”Kobberhage kystarealer” pSCI DK00DX322 Kilometer Kobberhage kystarealer Hensigten med habitatområde-udpegninger er at beskytte bestemte naturtyper Habitatområde nr. 231 og sjældne arter af planter og dyr. Miljøministeriet 6222000m

Skov- og Naturstyrelsen

Målestok

1:25000

Journalnr.

2001-8625/42-0010

610000m

608000m

606000m

Udsnit af Kort & Matrikelstyrelsens kortmaterialer er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet ”Kobberhage kystarealer” er en beskyttelse af bl.a. type 1170 ”Rev”, type 6120 ” Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand”, type 6210 ”Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund”, og type 6230 ” Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund ”. Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf. 39 47 20 00 Fax. 39 27 98 99

Dato

07.06.2002

Sagsbeh.

EBA

Normalt skal konsekvenserne af planlægning ikke blot vurderes for habitat-områder inden for planafgrænsningen. Konsekvenserne for habitatområder, som ligger udenfor afgrænsningen, men i nærheden skal også vurderes. I henhold til ”Vejledning til habitatbekendtgørelsen” kan bebyggelse eller arealanvendelse, som var lovlig efter planloven inden 15. november 1998, dog fortsætte som hidtil.

14


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

Illustrationen fra Ebeltoft Kommuneplan 1997, der viser beliggenhed af Øer Vestensø

I nærværende tilfælde er der tale om et sommerhusområde, hvor lokalplanen ikke bevirker ændret anvendelse eller udvidelser, der før lokalplanen ikke var mulige. Derfor skønnes en egentlig konsekvensvurdering ikke påkrævet. Det kan dog umiddelbart vurderes, at påvirkningen af habitatområdet vil være ubetydelig.

NaturGENOPRETNING VESTENSØ Dele af lokalplanområdet ligger indenfor et muligt naturgenopretningsområde ved Vestensø jf. Ebeltoft Kommuneplan fra 1997 og Regionsplan 2005. I den kommende kommuneplan for Syddjurs Kommune forventes området udlagt som muligt vådområde grundet de forventede miljøkrav fra Miljømålsloven. Fordi lokalplanområdet er meget lavtliggende der vil med stor sandsynlighed blive behov for at etablerere beskyttende foranstaltninger i form af diger el.lign.

Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet.

15


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

Museumsloven Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der i henhold til Museumslovens § 25 - 27 ske orientering af Ebeltoft Museum om det påtænkte jordarbejde. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Ebeltoft Museum.

Forsyningsforhold Vandforsyning Området skal forsynes med vand fra Elsegårde Strand Vandværk I/S.

Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af tidligere Ebeltoft Kommunes spildevandsplanlægning. Heraf fremgår det, at spildevandet skal bortskaffes ved nedsivning. Der skal fremsendes særskilt ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg i forbindelse med behandling af ansøgning om byggetilladelse på de enkelte parceller. Spildevand skal i henhold til gældende spildevandsplan bortskaffes via nedsivning. På grund af høj grundvandsstand skal der sandsynligvis etableres hævede anlæg / mileanlæg. Området er generelt vandlidende, dvs har højt grundvandsspejl, der er reguleret af pumper fra dræning af Vestensø-området.

Servitutter Der er tinglyst følgende servitutter i lokalplanens område: 2 v Elsegårde, Ebeltoft Jorder 10.05.1947

Vedtægter for pumpelaug, vedr. 2 c, 7 o, 2 ai, tillige lyst pantstiftende

25.03.1976

Dok. om opholds- og baderet for ejere og brugere af parceller, som er eller bliver udstykket fra 2 v

3 d Elsegårde, Ebeltoft Jorder 10.05.1947

Vedtægter for pumpelaug, prioritet forud for pantegæld, tillige lyst pantstiftende

13.02.1973

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

04.03.1975

Dok. om kabeltrace og transformerkiosk mm, om resp. se akt

3 aø Elsegårde, Ebeltoft Jorder 10.05.1947

16

Vedtægter for pumpelaug, prioritet forud for pantegæld, tillige lyst pantstiftende

Aflyses


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

13.02.1973

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

3 ba Elsegårde, Ebeltoft Jorder 10.05.1947

Vedtægter for pumpelaug, prioritet forud for pantegæld, tillige lyst pantstiftende

13.02.1973

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

3 bb Elsegårde, Ebeltoft Jorder 10.05.1947

Vedtægter for pumpelaug, prioritet forud for pantegæld, tillige lyst pantstiftende

13.02.1973

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

04.03.1975

Dok. om kabeltrace og transformerkiosk mm, om resp. se akt

Aflyses

3 bc Elsegårde, Ebeltoft Jorder 10.05.1947

Vedtægter for pumpelaug, prioritet forud for pantegæld, tillige lyst pantstiftende

13.02.1973

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

04.03.1975

Dok. om kabeltrace og transformerkiosk mm, om resp. se akt

Aflyses

3 bd Elsegårde, Ebeltoft Jorder 10.05.1947

Vedtægter for pumpelaug, prioritet forud for pantegæld, tillige lyst pantstiftende

13.02.1973

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for pantegæld

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

4 ab Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ac Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ad Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ae Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 af Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ag Elsegårde, Ebeltoft Jorder

17


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for pantegæld

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

30.08.1976

Dok. om lavspændingskabel mv, ikke til hindre for prioritering

4 ah Elsegårde, Ebeltoft Jorder 06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for pantegæld

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelse fra andre myndigheder. Der er heller ikke behov for dispensationer eller tilladelser efter anden lovgivning, som administreres af Syddjurs Kommune.

Lokalplanens tilvejebringelse Denne lokalplan er udarbejdet i april 2008 af Syddjurs Kommunes planafdeling i samarbejde med Plankonsulenterne Lindgaard. Byrådet har den 28. august 2008 godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 2. september 2008 til den 28. oktober 2008. I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den 2. september 2008 i Adresseavisen Syddjurs og Ebeltoft Folketidende, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17.00, onsdag den 8. oktober 2008 på Rådhuset i Ebeltoft. Lokalplanforslaget kan ses på i Syddjurs Kommunes borgerservicecentre og på kommunens hjemmeside på www.syddjurs.dk, samt på Miljøministeriets portal for planlægning www.plansystem.dk. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 28. oktober 2008, inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse:

18


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde. Planafdelingen vil dog gerne opfordre til, at bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag sendes på en e-mail, direkte til den ansvarlige planlægger, Thomas D. Secher, på følgende adresse: tds@syddjurs.dk

Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: www.syddjurs.dk.

Planafdelingen vil samtidig gerne opfordre til, at de samme bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag ikke indsendes både som e-mail og papirpost. Når høringsfristen er udløbet, vil Byrådet tage endelig stilling til lokalplanen og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer. Når lokalplanen er vedtaget endeligt i Byrådet vil den endelige lokalplan være gældende fra og med den dato hvor det offentliggøres i avisen.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, forslag og indsigelser er udløbet, kan der efter planloven opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget - efter ansøgning til kommunen. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i ét år.

19


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Redegørelse

20


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Bestemmelser

LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål Lokalplanens formål er, 1.1

at fastlægge og samle bebyggelsesregulerende bestemmelser for et sommerhusområde,

1.2

at bebyggelse skal opføres i en god kvalitet, både hvad angår arkitektonisk udtryk, materialesammensætning og landskabelig tilpasning.

1.3

at ny bebyggelse skal gives en bygningsmæssig udformning og et udseende, som er i overensstemmelse med dansk bygningstradition.

1.4

at ændre zonestatus for et såkaldt ”R-område” fra landzone til sommerhusområde.

§ 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 4 ac, 4 ad, 4 ae, 4 af, 4 ag, 4 ah, 3 bd, 3 bc, 3 bb, 3 ba, 3 aø, 2 v, alle Elsegårde, Ebeltoft Jorder, samt del af 4 ab og 3 d, begge Elsegårde, Ebeltoft Jorder. 2.2 Den del som er et såkaldt R-område (se kort side 7) overføres med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan fra landzone til sommerhusområde.

§ 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun må bebos i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende.

Særlige regler for pensionisters benyttelse af sommerhuse i sommerhusområder er fastlagt i planlovens § 41.

3.2 Der må kun opføres 1 enfamiliesommerhus på hver grund. 3.3 Der må ikke udøves erhvervsvirksomhed inden for lokalplanområdet.

§ 4 Udstykning 4.1. Der må ikke foretages yderligere udstykning i lokalplanområdet.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Området adgangsbetjenes fra Kristoffervejen ad Jenlevej. 5.2 Adgangsvejene, Ranesvej og Vestensøvej, har status som private fællesveje.

21


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Bestemmelser

5.3

Vejbanebredde på 4,5 meter, placeret midt i vejudlægget med en samlet bredde på 10,0 meter, anlagt med rabatter og nødvendige grøfter til afvanding.

5.4 Adgangsvejene, Ranesvej og Vestensøvej, vedligeholdes som grusveje. 5.5

For enden af adgangsvejen Vestensøvej udlægges et areal til vendeplads som vist på kortbilag 2.

5.6

Til hver enkelt sommerhusenhed skal der på ejendommen anlægges mindst 2 parkeringspladser incl. evet. garage.

5.7 Der må kun etableres én overkørsel til hver parcel. 5.8

Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler er ikke tilladt på hverken veje eller på de enkelte parceller indenfor området. Forbudet gælder dog ikke af- og pålæsning. Endvidere må langtidsparkering af campingvogne, fritidsbåde m.m. ikke finde sted inden for området.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15 % for den enkelte parcel. Intet sommerhus må opføres med et bruttoetageareal på over 180 m2 incl. evt. garage/udhus.

6.2 Al bebyggelse skal opføres inden for de angivne byggefelter på kortbilag 2. Byggefelternes afstand til vej- og naboskel er 5,0 meter. 6.3

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,0 meter over et niveauplan fastsat af byggemyndigheden og afstanden fra terræn til skæringslinien mellem tag og facadevæg må ikke være større end 3,0 meter.

6.4

Bygninger må kun opføres i 1 etage.

6.5

Eventuelle annekser, udhuse, garager o.lign. må tilsammen ikke overstige 50 m2 etageareal samt 3,0 meter i højden, med mindre funktionerne er integreret i hovedhuset.

6.6

Terrænreguleringer, bortset fra fornøden planering af byggeplads, må ikke finde sted.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

22

7.1

Bebyggelsens facader skal fremstå i træ.

7.2

Tage skal udformes som symmetriske saddeltage eller flade tage.

7.3

Tagbeklædningen skal være strå, tagpap, græs, træ eller mørke tagsten (mørkegrå eller sorte).

7.4

Blanke og reflekterende materialer som f.eks. zink må kun anvendes i begrænset omfang. Solceller og solfangere dog undtaget. Der må ikke anvendes glaserede tagsten.

7.5

Ingen form for skiltning (undtagen husnummer og navneskilt) og reklamering på ejendommene må finde sted.


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Bestemmelser

7.6

Bebyggelsens ydre bygningsdele skal fremtræde i farverne sort, sort umbra, brun umbra, grøn umbra, grå umbra, dodenkop samt svenskrød (falunrød).

7.7 Paraboler, tv-antenner o.lign. skal placeres diskret inden for bygningsprofilet. Der må højst opsættes én parabolantenne pr. bolig. Parabolantenner skal have mørke neutrale farver. Parabolantenner må ikke have en større diameter end 90 cm.

§ 8 Ubebyggede arealer 8.1

Hegn mod veje og stier må kun udføres som levende hegn og skal placeres mindst 50 cm inde på egen grund. Hegn i naboskel må kun udføres som levende hegn og skal placeres i skel.

8.2 Levende hegn i lokalplanområdets vestlige skel skal bevares.

§ 9 Servitutter der ophæves 9.1

Med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves i henhold til planlovens §15, stk. 2, nr. 16, følgende servitutter:

3 d Elsegårde, Ebeltoft Jorder Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

Dok. om byggelinier mv, terrænændringer mm

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

13.02.1973 3 aø Elsegårde, Ebeltoft Jorder 13.02.1973 3 ba Elsegårde, Ebeltoft Jorder 13.02.1973 3 bb Elsegårde, Ebeltoft Jorder 13.02.1973 3 bc Elsegårde, Ebeltoft Jorder 13.02.1973 3 bd Elsegårde, Ebeltoft Jorder 13.02.1973 4 ab Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ac Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ad Elsegårde, Ebeltoft Jorder

23


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Bestemmelser

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for pantegæld

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for pantegæld

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

06.08.1964

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for pantegæld

Aflyses

09.12.1965

Dok. om bebyggelse, benyttelse mv

Aflyses

4 ae Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 af Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ag Elsegårde, Ebeltoft Jorder

4 ah Elsegårde, Ebeltoft Jorder

§ 10 Tekniske forsyninger m.m.

10.1 Området skal forsynes med vand fra Elsegårde Strand Vandværk I/S.

§ 11 GRUNDEJERFORENING 11.1

Samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område har pligt til at være medlem af grundejerforeningen (Elsegårde Strand ???).

11.2

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles anlæg, herunder veje og stier.

11.3 Ændringer i grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning i henhold til lokalplanens § 10.1 har fundet sted.

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 13.3

24

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Bestemmelser

afvigelser fra lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Se herom i planlovens § 19. Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i sagen, skal disse orienteres om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispensationen kan gives. Se herom i planlovens § 19. 13.4

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bestemmelser i byggeloven, udstykningsloven og planloven m.fl.

Vedtagelsespåtegninger Således vedtaget som lokalplanforslag af Byrådet i Syddjurs Kommune den 28. august 2008. På Byrådets vegne Ebeltoft, den 28. sugust 2008.

25


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Kortbilag

N N

SIGNATUR Lokalplanens afgrænsning

11r 1f

N 11o11aa 4ac 4ab

4ak

4ah

N

3ba

VEJ ENSØ VEST

3bb

3be

3ar

2bx

VESTEN

2br

3ay

2bu

3at

3az

3al

3af

2bf

26

60 m 11g 11u

11f 11t

120 m

2bp

2bm

5t

2bl

TUEKÆR 2ai VEJ

2bn

5ai

180 m

2av

5ah

2au

3y

3ad

2bc

2bk

3

3

3ac

2bb

2ba

2aæ 2az

2at

2as

2ay

2ar

5ag 5af 5ae 5ad 5ac 5ab 5

7bl

7bm

6o 6p

3s

3ah

ATVEJ

2bd

4bv

3x

3ai

2be

4az

4bq 4bd

3h

3ak

Målforhold 1:3.000 30 m

4bs 4bx 4bc

3ab

2k

4h

EJ

4bi 4br

2bt

2y

4bæ

HJELMV

4cf

3ag

2bg

2bo

0m

4by 4bu

KATTEG

2x

Lokalplanens afgrænsning

4bt

3av

2bq

KORTBILAG 1

4aø

4s

4aa

3ap

3ax

SØVEJ

2bs

4z

SØVEJ

2bv

VESTEN

4y

3aq

3bg 3bh 3au

3d 2v

3as

3bf

3aø 3m

EJ

4v

4an 4ao

3bd 3bc

4am

J

4ag

4x

VE

RANE

4af

4al

JENLEV

4u

EN SØ

SVEJ

4ae

N

4t

ST

4ad

N

4ai

VE

N

7bs

7bn 7bo 7bp

7bd 7bc


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Kortbilag

N

SIGNATUR 44

Lokalplanens afgrænsning 11r

Udlæg til vej og vendeplads

11o 11aa

Højdekurver, DVR90, 200711111000000,,,,,555555

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

RANE

11 4ao11

VEJ

3bd 22A 22A

------0 0,,,,,,2 00 00 25 22 22 5 55 55 ------0000,,, ,5555

VEST

22C 22C 3bb 22D 22D 3ba

-0 -0 -0 ,5 ,5 -0,5 -0 -0 ,5 ,5 ,5

22E 22E 3aø

42 2bx42

2bv 40 40

2v

VESTEN

2br 44 44

46 46 2bs

555555 ,,,,77,,7777 ------000000

------00000,, ,,,77777755555

,,,7777755555 -----000000,,,

------000000 ,,,,,,777777 555555

000 0,,,,,,2 -----0 22 22 25 555 5

44 4y

4x66

18 3ar 18

88 4æ

16 16 3aq

14 14 3ap

28 28 3au

38 2bu38

SØVEJ

36 36 3at

3al

17 17 4bi

15 15

2bf

2bq 18 18

16 2bp16

--11

11 11 2bo

99 2bn

15 15 4br 13 13 4bq

14 14 2bm

12 12

99 2bc

2bd

10 10 2bk

12 12 2bl

55 2au

30 m

32 32

60 m

120 m

26 26

55 2ba

44

66 2az

2ar22

55

33

180 m

22 22 20 20

88 3ac

11 2as

24 24

28 28

8

88

77 2bb

33 2at

30 30

10 10

10 10 3y

88 2aæ

TUEKÆR VEJ 77 2av

4bv99

10 10 3ad

ATVEJ 11 11

9A 9A

11 11 4bd

12 12 3ah

KATTEG 13 13

EJ

3s

3x

66 3ai

2be

66

HJELMV

88 3h

14 14 3ak

77

88 4bs 4bx 10 10

17KORTBILAG 2 17 5aiLokalplanens 13 bestemmelser 13 11 11 5ah 5ag 5af 5ae 15 99 15 77 Målforhold 1:3.000 0m

99 4bæ

12 12 3ab

10 10 3af

48 2bt 48

2x

2y

4cf

3az 77

16 16

222555555 333333,,,,,,222

11 11 4bt

14 14 12 12 4by 4bu

3ag 12 12

17 17 2bg

EJ

13 4aø13

22

12 12 4aa

10 10 4ø

666 6,5 ,5 ,5 6

JENLEV

15 15

4v

4z

VESTEN SØVEJ 24C 24C 3be 32 3av 32 30 30 3ay 24B 24B 3bf 34 3ax34

26 26 3bg 24A 3bh 24A

22F 22F 3d

---0 0,,,,,777 00 00 775 5 55 55

5 55 55 ,2 ,2 ,25 ,2 ,2 ------0 0,2 00 00

20 20 3as

ENSØ

22B 22B 3bc

17 17 4u

99 4an

4ah 12 12

000000,,,,,,555 555

4am 77

19 19

EN SØ VE J

11111,,, ,,,555555

4al 55

333333,,,777 ,,,777555555

33333,,,55555

4ag 10 10

4t

4ak 33

SVEJ

8 84af

77755555 111,,,,,777

2222,,,,,,222 222555555

4ab

664ae

22

55 55 5 5,,,,,5 55 55 5

77

4ai

4 44ad

2 22 22 2,,,,,,2 22 22 25 55 55 5

00

2 ,5 ,5 22 22 2,5 ,5 ,5 ,5 11

44444,,,,,22 22255555

2 24ac

VE ST

222 2,,,,,,7 2 77 77 75 555 5

00

,,,555 888888,,, 2 55 55 5 , , , 22 2 25 1 00 00 0,,,2 11 11 10

Eksisterende bebyggelse

33

11

25 25 25 5, 5, 5, 25 25 5, 5,25

55 Byggefelt 1f

11 11,,,,,,2 25 22 5 55 22 55

444444,,,,,,77 777555555

16 16

27

14 14 12 12

66


Version 28.08.2008

8.S.8a

8.S.8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. til Ebeltoft Kommuneplan 1997

55

Sommerhusområdet Vestensøvej/Ranesvej, Elsegårde Strand ved Ebeltoft


Yderligere information kan fås hos:

SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse: Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk Planafdelingen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Mika Leth Pedersen Planlægger Thomas D. Secher Denne lokalplan kan ses og hentes på: www.syddjurs.dk eller på www.plansystem.dk

Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen i samarbejde med Plankonsulenterne Lindgaard Porskærvej 40 8420 Knebel Tlf.: 86 35 17 76

Kortgrundlag: © Matrikelkort og topografiskekort: KMS © TK-kort: Kortcenter.dk © Ortofotos: COWI

Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan. Tillægget vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udvikling i kommunen. De centrale emner i kommuneplanen er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. Samtidig tager kommuneplanen stilling til en lang række forhold uden for byerne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse. Kommuneplanens rammer angiver de overordnede retningslinier for de bestemmelser som senere kan vedtages i lokalplaner, om anvendelse, bebyggelsens art og tæthed m.m. I landzonen, er rammerne er samtidig retningsgivende for kommunens landzoneadministration. Hvad består kommuneplantillægget af Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med tilægget beskrives, og der fortælles om kommuneplantillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning. Rammebestemmelserne, der er konkrete rammer for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for Byrådet og kommunens administration. Rammekortet, der viser afgrænsningen af det område hvor kommuneplantillægget gælder. Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til Kommuneplanen, hvis byrådet ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. Det skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes hvis byrådet generelt ønsker at fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forslaget til kommuneplantillæg Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommuneplantillægget vedtages endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt kommuneplantillæg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er tilægget en del af kommuneplanens rammedel og er bindende for Byrådet og kommunens administration.


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Forslag til kommuneplantillæg nr. 55

REDEGØRELSE I gældende kommuneplan 1997 for tidligere Ebeltoft Kommune er lokalplanområdet med undtagelse af R-området udlagt til sommerhusområde. Det indgår i rammeområdet med betegnelsen 8.S.8. For kommuneplan 1997’s sommerhusområder gælder følgende rammebestemmelser: Anvendelse:

Sommerhusbebyggelse

Udstykning:

Minimumsgrundstørrelse 1.200 m2

Bebyggelsesprocent: Højst 10 for den enkelte ejendom Etageantal:

Højst 1

Bygningshøjde:

5 meter for bygningens fulde højde og højst 3 meter, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes

Taghældning:

Højst 55 grader

Nærværende lokalplan afviger på 2 punkter fra gældende Ebeltoft Kommuneplan 1997: • Et landzoneområde (R-området) skifter zonestatus til sommerhusområde. • Der må opføres huse med en bebyggelsesprocent på 15, dog max. 180 m2 etageareal Derfor er udarbejdet efterfølgende tillæg til kommuneplanen (rammeområde nr. 8.S.8a). R-områderne er i kommuneplan 1997’s signaturforklaring betegnet som arealer, hvor der er mulighed for regulering af afgrænsningen (:underforstået, at R-områderne gennem lokalplanlægning kan indlemmes i tilgrænsende sommerhusområde). Det oplyses i kommuneplanen, at R-områderne er udpeget med baggrund i kystafgrænsningscirkulæret. I årene efter kommuneplanens vedtagelse er der imidlertid fra overordnede myndigheders side i konkrete R-område-sager rejst tvivl om den generelle adkomst til gennem lokalplanplanlægning at overføre samtlige R-områder til sommerhusområdestatus. Som nævnt afgjorde Naturklagenævnet den 28. juni 2005, at nærværende R-område ikke burde bebygges med sommerhuse. Nævnet fremførte endvidere, at overførsel af R-områder til sommerhusstatus ikke bør ske pr. automatik, men planlægningsmæssigt begrundes i hvert enkelt tilfælde. Syddjurs Kommune vurderer i nærværende sag, hvor det drejer sig om et R-område på ca.14000 m2, at der er gode planlægningsmæssige begrundelser for at tildele det sommerhusområdestatus mod til gengæld at sikre, at det ikke bebygges. Arealet vil herved udgøre en ”buffer” mod det åbne land med dets natur- og landskabelige værdier. En grøft og et større levende hegn afgrænser R-området mod vest og gør det til en naturlig del af sommerhusgrundene, ligesom lodsejerne forventninger som følge af mange års myndighedsafgørelser peger i samme retning.

31


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Forslag til kommuneplantillæg nr. 55

Offentlig debat Forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort 2. september 2008 i Adresseavisen Syddjurs og Ebeltoft Folketidende, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring det område, som komuneplantillægget dækker, samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17.00, onsdag den 8. oktober 2008 på Rådhuset i Ebeltoft. Forslaget til kommuneplantillæg kan ses på i Syddjurs Kommunes borgerservicecentre og på kommunens hjemmeside på www.syddjurs.dk, samt på Miljøministeriets portal for planlægning www.plansystem.dk. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest 28. oktober 2008, inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde. Planafdelingen vil dog gerne opfordre til, at bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag sendes på en e-mail, direkte til den ansvarlige planlægger, Thomas D. Secher, på følgende adresse: tds@syddjurs.dk Planafdelingen vil samtidig gerne opfordre til, at de samme bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag ikke indsendes både som e-mail og papirpost.

32


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Forslag til kommuneplantillæg nr. 55

Retsvirkninger I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. § 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg. § 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Rammebestemmelser Til det på rammekortet viste rammeområde 8.S.8a fastsættes der følgende rammebestemmelser:

8.S.8a

Et sommerhusområde

Fremlagt sammen med lokalplan nr. 315, for sommerhusområdet Ve- stensøvej/Ranesvej, Elsegårde Strand ved Ebeltoft

Områdets anvendelse:

Sommerhusbebyggelse

Bebyggelsesprocent:

Højst 15 for den enkelte ejendom, dog højst 180 m2 bruttoetageareal

Etageantal:

Højst 1

Bygningshøjde:

5 meter for bygningens fulde højde og højst 3 meter, regnet fra terræn til den li- nie, hvor ydervæg og tagflade mødes

Taghældning:

Højst 55 grader

Zoneforhold:

Sommerhusområde/Landzone

Landzonen skal overføres til sommer- husområde ved lokalplanlægning

33


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Forslag til kommuneplantillæg nr. 55

Vedtagelsespåtegninger Således vedtaget som forslag til kommuneplantillæg af Byrådet i Syddjurs Kommune 28. august 2008. På Byrådets vegne Ebeltoft, den 28. august 2008.

34


Forslag til lokalplan nr. 315 Juni 2008 Forslag til kommuneplantillæg nr. 55

N

JENLEV

EJ

JENLEV

VE ST EN SØ VE J

VEST ENSØ VEJ

HJELMV

EJ

ÅVEJ FYRVEJ KATTEG

ATVEJ

KANALV

EJ

TUEKÆ

RVEJ

NEPTUN

BELEVUEKROGEN

ÆGIRV

ERV KRIS

TOF F

8.S.8

EJEN

VEJ

EJ

DIGEVE

J

VE

J

Kattegat

MS Ø SA

8.S.8a

RANE SVEJ

EJ

TUNØV

EJ

KORTBILAG

Rammeområdekort Målforhold 1:3.000 0m

30 m

60 m

120 m

180 m

35

Forslag til Lokalplan nr. 315, Syddjurs Kommune  
Forslag til Lokalplan nr. 315, Syddjurs Kommune  

Sommerhusområdet Vestensøvej/Ranesvej, Elsegårde Strand ved Ebeltoft

Advertisement