Page 1

Черковна

Оборищ е Кайм ак чалан

ково

Черковна

Верт икал7 ЕООД – цент рален оф ис ул. Криволак 8 , 1 1 6 4 София ( Лозенец, до пл. Ж урналист ) Султ ан т т ел. : 0 2 / 9 6 3 0 1 2 3 , 9 6 3 0 1 2 9 ; G S M : 0 8 8 / 7 5 4 2 1 9 6 епе факс: 0 2 / 9 6 3 2 2 4 5 ; еm a i l : v e r t i c a l 7 @ v e r t i n e t . c o m Ст удио Експо Зона – ул. Кайм акчалан 1 , 1 5 0 5 София т ел. : 0 2 / 9 4 3 4 4 7 2 ; еm a i l : e x p o z o n e @ v e r t i n e t . c o mП О Д У Е Н Е

П опов

а ш ап ка

бул. Сит ня

М АШ И Н АТА

Ф О РМ АТИ ТЕ М арагидик

Оборищ е

Ц ЕН И ТЕ

Технологият а за печат на Z B E C h r o m i r a , за разлика от м аст иленост руйнит е принт ери, еR G B ( м асив от червени, сини и зелени лазерни диоди рисува изображениет о върху фот очувст вит елна харт ия, коят о после се проявява хим ически) , зат ова и файловет е, коит о т рябва да се подават за печат при нея, същ о е задължит елно да са R G B . Изискваният а към т ези файлове са м алко, но е задължит елно да се знаят и спазват , за да м ожем да ви гарант ирам е, че щ е получават е т очно т ова, коет о ст е очаквали, и че т о щ е е найдоброт о, коет о е било възм ожно да се направи. Разгледайт е вним ат елно наш ат а специална брош урка по въпроса, озаглавена “Подгот овка на файлове за фот ографски печат на Z B E C h r o m i r a ”.

Буная

Н АШ И ТЕ К О О РД И Н АТИ

Верт икал7 използва професионални фот охарт ии от F u j i C o l o r ( Япония) иT u r a ( Герм ания) . Ш ирини: 7 6 . 2 , 1 0 6 и1 2 7 см . Покрит ия: гланц, м ат , луст ър

Верт икал7 разполага с голям оформ ат ен фот опринт ер Z B E C h r o m i r a 5 0 с м аксим ална ш ирина на печат 1 2 7 см .

Васил Д ру м ев

Качест вот о на изображеният а, от печат ани със Z B E C h r o m i r a 5 0 , е повисоко от всичко, коет о м огат да предложат т ехнологиит е, базирани на м аст ила. Поради т ова т ази т ехнология е ест ест вният избор на всички фот ографи при копиране на изображения за изложби, фот окниги и всякаква дългот райна декорация. От печат ъцит е на Z B E C h r o m i r a са т ърсени и от м ного от днеш нит е любит ели, коит о не се задоволяват сам о с т ова да гледат сним кит е си на екрана. Нискат а себест ойност и разум нит е цени, на коит о предлагам е услугат а, особено при голем и квадрат ури ( напълно сравним и с ценит е на качест вения солвент ен печат ) , я правят изключит елно ат ракт ивна и за найразнообразни приложения в реклам ат а, за коит о т я иначе се счит а за ненужно качест вена.

Ф АЙ ЛО ВЕТЕ

П РО Ц ЕСЪТ П РИ ЛО Ж ЕН И ЯТА

Дори и найкачест веният м аст иленост руен печат се нам ира на една голям а ст ъпка от качест вот о на ист инскат а фот ография и т я е в т ова, че при фот ографият а изображениет о се получава не с м аст ило, а със свет лина върху свет лочувст вит елна харт ия. Не с 4 , 6 , 8 или дори 1 2 субт ракт ивно см есени цвят а, а сам о с 3 , но зат ова пък адит ивно см есени – червено, зелено и синьо. Без м аст ило, чрез вече класическия хим ически процес R A 4 . Несравним о качест во на изключит елно разум на цена.

Цени за голям оформ ат ен фот ографски печат върху харт ии F u j i C o l o r P r o f e s s i o n a l P a p e r иT u r a L i f e P r e m i u m .

Цени за ф от опечат ( на м 2 ) за поръчки с общ а площ до:

до 2 м2 до 1 0 м2 до 2 5 м2 над 2 5 м2

4 0 . 0 0 лв. 3 0 . 0 0 лв. 2 5 . 0 0 лв. 2 0 . 0 0 лв.

Специални цени на копие за ст андарт ни ф орм ат и ( см )

. 0 0 лв. 3 0 / 4 0 5 . 0 0 лв. 3 5 / 5 0 7 . 5 0 лв. 4 0 / 5 0 7 4 0 / 6 0 9 . 0 0 лв. 4 5 / 6 0 1 0 . 0 0 лв. 2 . 5 0 лв. 5 0 / 7 0 1 6 . 5 0 лв. 6 0 / 8 0 1 8 . 0 0 лв. 6 0 / 9 0 1 2 . 5 0 лв. 7 0 / 1 0 02 0 . 0 0 лв. 8 0 / 1 2 03 Ц енит е са без 2 0 % Д Д С. М иним ална цена на поръчка: 2 0 лв. без Д Д С

w w w . v e r t i n e t . c o m

V7 Chromira Prices  

Vertical-7 Chromira Large Format Photo Printing Price List

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you