Page 1

К олекция оригинално изкуст во

T h e P o l o A r t И зклю чит елно красива порт угалска колекция от ръчно изработ ени обем ни карт ини. Това не са уникат и в ист инския см исъл на дум ат а, защ от о т ези произведения на практ ика се произвеж дат ( а не сът воряват ) в десет ки и понякога и ст от ици бройки, но все пак никога две от т ях не са напълно еднакви поради ръчнат а изработ ка, а и се правят в лим ит ирани серии, коит о периодично се обновяват . T h e P o l o A r t е найскъпият продукт в порт ф олиот о на Верт иАрт , а и разм ерит е на карт инит е от т ази колекция са дост а внуш ит елни ( найголем ият е 1 2 0 / 1 2 0 см , кат о им а и продълговат и с разм ери до 1 5 0 / 6 0 см ) . Тези изделия са предназначени за декорация на м одерни инт ериори, в коит о се държ и на луксознат а и ст илна визия. Карт инит е на T h e P o l o A r t м огат да служ ат какт о за клю чови елем ент и в декорацият а на част ни дом ове, т ака и на ф оайет а на хот ели или оф ис сгради или поголем и оф иси.


5 0 / 5 0 c m R e f . 1 3 4 0 C

5 0 / 5 0 c m R e f . 1 2 5 7 C


5 0 / 5 0 c m R e f . 1 3 4 4 C

5 0 / 5 0 c m R e f . 1 3 4 5 C


5 0 / 5 0 c m R e f . 1 2 9 5 C

5 0 / 5 0 c m R e f . 1 3 3 2 C


5 0 / 5 0 c m R e f . 1 3 2 4 C

5 0 / 5 0 c m R e f . 1 3 4 2 C


5 0 / 5 0 c m F R C 5 0 0 1


8 0 / 8 0 c m R e f . 7 0 6 2 C

8 0 / 8 0 c m R e f . 7 0 7 2 C


8 0 / 8 0 c m R e f . 7 0 4 1 C

8 0 / 8 0 c m R e f . 7 0 4 3 C


9 0 / 9 0 c m R e f . 2 1 1 5 C

9 0 / 9 0 c m R e f . 2 1 6 4 C


9 0 / 9 0 c m R e f . 2 1 5 0 C

9 0 / 9 0 c m R e f . 2 1 2 3 C


9 0 / 9 0 c m R e f . 2 0 4 3 C


1 2 0 / 1 2 0 c m R e f . 1 5 0 4 9 C


1 2 0 / 2 0 c m R e f . 5 0 0 1 1 C

1 2 0 / 2 0 c m R e f . 5 0 0 1 9 C


5 0 / 5 0 c m R e f . 6 1 5 9 C

5 0 / 5 0 c m R e f . 6 0 8 5 C


5 0 / 5 0 c m R e f . 6 0 9 5 C

5 0 / 5 0 c m R e f . 6 1 4 0 C


5 0 / 5 0 c m R e f . 6 1 5 6 C

5 0 / 5 0 c m R e f . 6 0 8 0 C


5 0 / 5 0 c m R e f . 6 1 3 0 C


1 5 0 / 6 0 c m R e f . 3 0 0 4 8 C

1 5 0 / 6 0 c m R e f . 3 0 0 0 6 C


2 7 / 6 5 2 7 / 6 5 c m F R C 6 5 0 8

2 7 / 6 5 c m F R C 6 5 0 1


М агазин Верт иАрт ви предлага разнообразни гот ови реш ения за декорация на дом ове, офиси, хот ели, общ ест вени и предст авит елни сгради: богат а колекция от пост ери, арт и фот о репродукции на W i z a r d & G e n i u s – Ш вейцария, собст вена канвас колекция от класическо изкуст во и дори оригинали – красиви обем ни карт ини от T h e P o l o A r t – Порт угалия. Верт иАрт се нам ира в цент ъра на София, на 1 5 0 м ет ра от НД К, на ъгъла на бул. Пенчо Славейков и ул. Цар Асен, т очно къдет о излиза т унелът за колит е, идващ и от бул. България към инст ит ут Пирогов, на м ет ри от двора на 2 2 ро училищ е.

а аг Пр . л бу БАСЕЙН М АД АРА

рА Ца

Работ но врем е: вт орник до събот а 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 –1 4 , 1 5 –1 9 часа почивни дни: неделя, понеделник

н се А р Ца 2 2 СОУ

АД М ИНИСТРАТИВНА СГРАД А НА НД К

ош а

ов йк ве ла

М агазин Верт иАрт ул. Цар Асен 1 2 0 1 4 6 3 София т ел. 0 2 / 9 5 1 5 5 7 3 e m a i l : v e r t i a r t @ v e r t i n e t . c o m h t t p : / / w w w . v e r t i n e t . c o m

а ош т и В . бул

бул . Ви т

оС нч Пе л. бу М ЕД И Ц И Н СКА АКАД ЕМ И Я

н се

България бул.

The PoloArt Collection - VertiArt  

VertiArt - The PoloArt Collection - Original Art Catalog

The PoloArt Collection - VertiArt  

VertiArt - The PoloArt Collection - Original Art Catalog

Advertisement