Page 1

FLOKER™

Grensesoverskridende og handlingsorientert samhandlingsarena for verdiskaping

Orkestrert av


Eldrebølge, klimakrise, fremkommelighet i bykjerner og frafall i videregående skole er alle eksempler fra en lang liste over store, komplekse og tilsynelatende uoverkommelige samfunnsutfordringer. Disse vil i sin ytterste konsekvens true vår økonomiske og samfunnsmessige fremtid. Men det finnes ingen sikre, enkle løsninger. Vi kaller slike omfattende samfunnsproblemer for floker. En floke kan oppleves som uhåndgripelig. For hva er egentlig kjernen av problemet? Hvor stort er omfanget? Og hvor skal vi begynne?


Hvor gode er vi på å løse opp i samfunnets floker? (Wicked problems*)

HELSE

TRAFIKKTETTHET - KØ

ALDRENDE BEFOLKNING

IMMIGRASJON

KLIMA

SLUTT PÅ OLJEN

*A"Wicked problem“ is a problem that is difficult or impossible to solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize. Moreover, because of complex interdependencies, the effort to solve one aspect of a wicked problem may reveal or create other problems. (source: Wikipedia)


Dagens praksis med å finne individuelle løsninger er ikke tilpasset kompleksiteten i problemstillingen Mange organisasjoner og enkeltmennesker jobber i dag hardt med å finne gode løsninger på samfunnets mange floker. Både alene og i samarbeid med andre. Men flokene er på langt nær løst. Hvorfor? Vi mener det skyldes at alle primært fokuserer på egne individuelle målsettinger og løsninger. Resultatet er at hver enkelt drar i hver sin trådende, og i beste fall skaper gode resultater for en selv, men da ofte på bekostning av andre aktører i den respektive floke. Og vi ender opp med en enda mer innviklet floke.


Offentlig forvaltning

Privat foretak

Interesseorganisasjoner

Privat foretak

Forskninginstitusjoner

Privat foretak

Sosiale entreprenører

Privat foretak


For å skape realistiske, gjennomførbare og levedyktige løsninger på samfunnsutfordringer må vi samarbeide målrettet på tvers av sektorer Det finnes mer enn nok kompetanse og erfaring i vårt samfunn for å finne gode løsninger på utfordringene vi står overfor. Men de må skapes i samarbeid, på tvers av sektorer, gjennom en målrettet innovasjonsprosess og med en holistisk tilnærming. Slike tverrsektorielle innovasjonsarenaer finnes ikke i dagens samfunn. Vi har derfor tatt initiativ til å etablere slike.


Offentlig forvaltning

Privat foretak

Privat sektor Interesseorganisasjoner

Privat foretak

Forskningsinstitusjoner

Privat foretak

Offentlig sektor

Sosiale entreprenører

Frivillig sektor

Sosiale entreprenører

Privat foretak

Holistisk tilnĂŚrming

Tverrsektorielt samarbeid


Vår praktiske tilnærming til tverrsektoriell innovasjon gjør at hver partner skaper individuelle gevinster som gir positive ringvirkninger for samfunnet Vår tilnærming består av tre hovedelementer 1. Et åpent innovasjonsprosjekt hvor private, offentlige og frivillige aktører får unik innsikt om problemstillingen og brukergruppen 2. En neste praksis innovasjonsprosess som vil gi konkrete, håndfaste og innovative løsningsforslag bygget på faktiske behov hos brukerne, og ikke minst planer for hvordan gevinstene skal realiseres i praksis 3. En samfunnsnyttig arena hvor resultatene fra hver deltakerorganisasjon vil muliggjøre store samfunnsøkonomiske gevinster


Pilotprosjekt

Aldersfloken

TM


Befolkningssammensetningen er svært viktig for en velferdsstat som Norge. En aldrende befolkning vil skape store utfordringer Den demografiske utvikling vi står overfør skaper mange utfordringer for vår velferdsmodell. Økte pensjonsutbetalinger, økte helseutgifter og mangel på omsorgsarbeidere er kanskje de mest omtalte. Temaene er viktig, og fortjener kanskje all den spalteplassen de får. Men er det bare bare utfordringer som følger av at vi lever stadig lengre og har bedre helse?


2 av 3 75-åringer betegner sin helse som god (kilde: SSB)

Antall mennesker over 66år (kilde: SSB)

2000

2020

2,5

3,7

2050

(kilde: SSB)

4,4

2020

1250’

2000

800’

600’

500’ 1978

Personer mellom 20-66 år per person over 66 år

2050


Hvordan kan vi gjøre det enklere for eldre å bidra med sin kompetanse, arbeidskraft og entusiasme? Vi tror på nye løsninger! Vi ønsker å legge til rette for at flere eldre kan fortsette å bidra med sin kompetanse. For å nå dette målet må vi blant annet jobbe for å endre holdninger til alderdom. Høy alder er ofte sett i sammenheng med lav virkekraft og samfunnsdeltakelse. For mange kan det å selv bli eldre innebære tap av identitet og mindre tro på eget bidrag. Ved å velge en en positiv innfallsvinkel, en som ser på hvilke muligheter en aldrende befolkning kan gi, vil vi finne mer verdifulle svar. Svar som bidrar til et bedre samfunn og økt livsglede hos eldre ved at  vi får flere til å bidra med viktige samfunnsoppgaver og verdiskapning  flere vil oppleve økt egenverd ved at de er til nytte  samfunnsoppgaver blir utført på en bedre måte

Vi vil jobbe for å gjenreise stolthet og er nå på jakt etter partnere som vil være med å løse opp i AldersflokenTM


Overordnet:

Gjennomføringsplan Tidsperiode Sted Deltakerorganisasjoner (Partnere)

01.feb.2012 – 01.des.2012 Oslo 3-4 private org. 2-3 offentlige org. 2 frivillige org. Hver organisasjon stiller med 2 deltakere

Ekspertpanel Prosess- og prosjektansvarlig Samlinger Tidsbruk prosjektteam (per deltaker)

Et utvalg av ledende personer fra norsk samfunnsliv vil vurdere de ulike løsningsforslag i 3 runder underveis i prosessen Devoteam daVinci AS m/partnere Design: livework nordic AS

7 arbeidssamlinger á 2 dager 2 konferanser á 1 dag På samlinger: ca 15 timer per måned Mellom samlinger: ca 15 timer per måned


FYSISKE MØTEPLASS

Alle har kjent på møterommets

begrensninger. Vi vil derfor legge stor vekt på å gjennomføre alle samlinger på inspirerende steder.

VIRTUELL MØTEPLASS

Siden arbeidet også vil skje mellom samlingene vil en god virtuell møteplass være en viktig arena. I tillegg til å dele informasjon, vil arenaen også brukes til å drive online idéutvikling, og involvere befolkningen generelt og målgruppen spesielt.


Oversikt:

Innovasjonsreisen Skape felles forståelse og bygge tillit

Avdekke ny innsikt basert på ekte behov

9 mnd

REALISERE

 

GEVINSTER

MOBILISERE KONFERANSE ”DELE”

Bidra til å realisere gevinster (opsjon)

Spre kunnskap i samfunnet

INNSIKT

Skape og visualisere mange ideer

3 mnd

PLANLEGGE

Lage planer for gevinstrealisering og prosjektgjennomføring

SKAPE

Bygge og virkeliggjøre ideer

6 mnd

 PROTOTYPE

Teste ut og lære fra brukere

TESTE

 KONFERANSE ”FORANKRE”

 MODELLERE

Utarbeide levedyktige forretningsmodeller

Spre ny innsikt og kunnskap til deltakerorganisasjonene


Gevinster ved å delta

Samfunn: ”En løsere floke” Aktør: Oppnådde forretningsmål Individ: Nye heltinner

 9 mnd

 

Samfunn: Ny generell innsikt Aktør: Ny spesifikk innsikt Individ: Kompetanse

MOBILISERE

KONFERANSE ”DELE”

INNSIKT

3 mnd

REALISERING

Samfunn: Konkrete prosjektforslag og oppmerksomhet Aktør: Innovasjon – nye satsninger Individ: Kompetanse, nytt ansvar?

PLANLEGGE SKAPE

6 mnd

PROTOTYPE

 MODELLERE

TESTE KONFERANSE ”FORANKRE”

Samfunn: Portefølje av løsninger Aktør: Nye idéer Individ: Kompetanse og nettverk


Innovasjon krever tverrfaglighet, mangfold og riktig innstilling. Derfor stiller vi krav til de som vil delta. KVALIFIKASJONSKRAV

DELTAKERAVGIFT

PRIVATE ORGANISASJONER

[Under evaluering]

OFFENTLIGE

[Under evaluering]

 

Organisasjonen må ha et genuint ønske om å skape samfunnsnyttige løsninger Navngitt sponsor i ledergruppen Kapasitet og vilje til å realisere løsningsforslag som skapes

2-3 kvalifiserte og høyt motiverte deltakere, som godkjennes av oss

Deltagelse på alle obligatoriske samlinger og kapasitet til å arbeide med prosjektet mellom samlingene i egen organisasjon

ORGANISASJONER

FRIVILLIGE ORGANISASJONER

[Under evaluering]


Devoteam skaper trygghet og retning i innovasjonsprosessen, og bruker sin kompetanse og internasjonale nettverk for at aktørene skal kunne realisere innovative og lønnsomme løsninger VÅRE ANSVARSOMRÅDER

Mobilisering & samhandling

Avdekke og formidle ny innsikt

Prosessledelse

Tilrettelegge for gevinstrealisering

Kommunikasjon & PR

Dokumentasjon & malverk

Kompetanseutvikling

Internasjonalt nettverk


Innovasjonstjenester fra Devoteam Floker - samfunnsnyttig innovasjon En målrettet tverrsektoriell innovasjonsprosess for å løse opp i samfunnsviktige utfordringer, eller ”Floker” som vi kaller det

Strategisk innovasjon En målrettet prosess for å identifiser nye vekstområder som kan skape varige konkurransefordeler

VÅRT MANIFEST Positiv samfunnsendring er målet Innovativ problemløsning er svaret

Forretningsmetoder er middelet

Neste praksis innovasjon En menneskesentrert tilnærming til nyskaping hvor brukernes erkjente og ikke-erkjente behov danner utgangspunktet for nye løsninger

Devoteam daVinci AS www.davinci.no e-post: thomas.berman@devoteam.com Telefon: +47 90 78 79 82

Floker  

Informasjonsforlder til styret i Innovasjonsforum