Page 1

Ser du eldre som en ressurs? Aldersfloken

TM

- tverrsektoriell innovasjon i praksis


Befolkningssammensetningen er svært viktig for en velferdsstat som Norge. En aldrende befolkning vil skape store utfordringer, men også mange muligheter. Vi lever stadig lengre og har bedre helse. Det bidrar til at modne og eldre år utgjør en stor del av livsløpet. I dette ligger ressurser og muligheter som bør få spillerom. Utveksling av kunnskap og samarbeid på tvers av aldersgruppene vil gjøre samfunnet bedre i stand til å løse nødvendige oppgaver. Vi tror på nye løsninger! Vi ønsker å legge til rette for at flere eldre kan fortsette å bidra med sin kompetanse. For å nå dette målet må vi blant annet jobbe for å endre holdninger til alderdom. Høy alder er ofte sett i sammenheng med lav virkekraft og samfunnsdeltakelse. For mange kan det å selv bli eldre innebære tap av identitet og mindre tro på eget bidrag. Vi vil jobbe for å gjenreise stolthet og er nå på jakt etter partnere som vil være med å løse opp i AldersflokenTM


2 av 3 75-åringer betegner sin helse som god (kilde: SSB)

Antall mennesker over 66år (kilde: SSB)

2000

2020

2,5

3,7

2050

(kilde: SSB)

4,4

2020

1250’

2000

800’

600’

500’ 1978

Personer mellom 20-66 år per person over 66 år

2050


Hvordan kan vi gjøre det enklere for eldre å bidra med sin kompetanse, arbeidskraft og entusiasme? Den demografiske utvikling vi står overfør skaper mange utfordringer for vår velferdsmodell. Økte pensjonsutbetalinger, økte helseutgifter og mangel på omsorgsarbeidere stjeler ofte overskriftene . Temaene er viktige, men de representerer kun en innfallsvinkel på denne komplekse samfunnsutfordringen, eller AldersflokenTM som vi kaller den. Vi velger en annen innfallsvinkel, en som ser på hvilke muligheter en aldrende befolkning kan gi. Vi mener dette gir oss andre og mer verdifulle svar. Svar som bidrar til et bedre samfunn og økt livsglede hos eldre ved at  vi får flere til å bidra med viktige samfunnsoppgaver og verdiskapning  flere vil oppleve økt egenverd ved at de er til nytte  samfunnsoppgaver blir utført på en bedre måte


Dagens praksis med å finne individuelle løsninger er ikke tilpasset kompleksiteten i problemstillingen. Mange organisasjoner og enkeltmennesker jobber i dag hardt med å finne gode løsninger på AldersflokenTM. Både alene og i samarbeid med andre. Men floken er på langt nær løst. Hvorfor?

Vi mener det skyldes at alle kun fokuserer på egne individuelle målsettinger og løsninger. Resultatet er at hver enkelt drar i hver sin trådende, og i beste fall skaper gode resultater for en selv, men da ofte på bekostning av andre aktører i floken. Og floken blir mer innviklet.


Offentlig forvaltning

Privat foretak

Interesseorganisasjoner

Privat foretak

Forskninginstitusjoner

Privat foretak

Sosiale entreprenører

Privat foretak


For å skape realistiske, gjennomførbare og levedyktige løsninger på samfunnsutfordringer som AldersflokenTM må vi samarbeide målrettet på tvers av sektorer. Det finnes mer enn nok kompetanse og erfaring i vårt samfunn for å finne gode løsninger på AldersflokenTM Men de må skapes i samarbeid, på tvers av sektorer, gjennom en målrettet innovasjonsprosess og med en holistisk tilnærming. Slike innovasjonsarenaer finnes ikke i dagens samfunn. Vi har derfor tatt initiativ og har funnet et svar på hvordan tverrsektoriell innovasjon kan skje i praksis.


Privat sektor

Sosiale entreprenører

Frivillig sektor

Offentlig sektor


Vår praktiske tilnærming til tverrsektoriell innovasjon gjør at hver partner skaper individuelle gevinster som gir positive ringvirkninger for samfunnet Vår tilnærming består av tre hovedelementer 1. Et åpent innovasjonsprosjekt hvor private, offentlige og frivillige aktører får unik innsikt om problemstillingen og brukergruppen 2. En neste praksis innovasjonsprosess som vil gi konkrete, håndfaste og innovative løsningsforslag bygget på faktiske behov hos brukerne, og ikke minst planer for hvordan gevinstene skal realiseres i praksis 3. En samfunnsnyttig arena hvor resultatene fra hver deltakerorganisasjon vil muliggjøre store samfunnsøkonomiske gevinster


Overordnet:

Gjennomføringsplan Tidsperiode Sted Deltakerorganisasjoner (Partnere)

01.nov.2011 – 01.sep.2012 + mulighet for 12 mnd oppfølging Oslo 4-5 private org. 3-4 offentlige org. 2 frivillige org. Hver organisasjon stiller med 2 deltakere

Ekspertpanel Prosess- og prosjektansvarlig

Et utvalg av ledende personer fra norsk samfunnsliv vil vurdere de ulike løsningsforslag i 3 runder underveis i prosessen Devoteam daVinci AS m/partnere Design: livework nordic AS Forskning: Sintef

Devoteam daVinci i tillegg rekrutere 8 prosjektressurser som har en spesiell kompetanse, innsikt eller erfaringer som er spesielt relevant for problemstillingen Samlinger Tidsbruk prosjektteam (per deltaker)

7 arbeidssamlinger á 2 dager 2 konferanser á 1 dag På samlinger: ca 15 timer per måned Mellom samlinger: ca: 15 timer per måned


FYSISKE MØTEPLASSER

Alle har kjent på møterommets

begrensninger. Vi vil derfor legge stor vekt på å gjennomføre alle samlinger på inspirerende steder.

VIRTUELL MØTEPLASSER

Siden arbeidet også vil skje mellom samlingene vil en god virtuell møteplasser være en viktig arena. I tillegg til å dele informasjon, vil arenaen også brukes til å drive online idéutvikling, og involverer befolkningen generelt og målgruppen spesielt.


Oversikt:

Innovasjonsreisen Skape felles forståelse og bygge tillit Avdekke ny innsikt basert på ekte behov

 REALISERING

Slutt

MOBILISERE KONFERANSE ”DELE”

Start

Bidra til å realisere gevinster (opsjon)

spre kunnskap i samfunnet

INNSIKT

Skape og visualisere mange ideer

9 mnd 3 mnd

 PLANLEGGE

lage planer for gevinstrealisering og prosjektgjennomføring

SKAPE

Bygge og virkeliggjøre ideer

 PROTOTYPE

Teste ut og lære fra brukere

6 mnd

  TESTE

KONFERANSE ”FORANKRE”

utarbeide levedyktige forretningsmodeller

MODELLERE

Spre ny innsikt og kunnskap til deltakerorganisasjonene


Samling 1:

Mobilisere 

Samling 2:

Ny innsikt

Hensikt: skape felles TM forståelse for Aldersfloken og bygge tillit blant deltakerne

Hensikt: avdekke ny innsikt om AldersflokenTM

For å skape nye løsninger på AldersflokenTM må

En forutsetning for å skape meningsfylte og

vi ha en felles forståelse av problemet og

levedyktige løsninger er å ta utgangspunkt i

oppslutning om fremtiden. Gjennom en

menneskene som løsninger skal skapes for. Ved å

prosessorientert samling med kafédialog og

koble etablert innsikt fra tidligere kvantitative

foredrag i inspirerende omgivelser vil deltakerne

studier (eks. spørreundersøkelser, statistikk)

oppdage verdien av å tenke på tvers av sektor og

med dypere dykk ned i unik innsikt fra kvalitative

organisasjoner, også i lys av egen virksomhets

undersøkelser, vil vi gi deltakerne det beste

måloppnåelse.

utgangspunkt for å skape innovative ideer.


Samling 3:

Skape

Samling 4:

Prototype

Hensikt: skape et mangfold av løsningsforslag og gjøre raske visualiseringer

Hensikt: gjøre forslagene håndfaste slik at vi kan få tilbakemelding fra brukere

Det rike utgangspunktet som innsiktsarbeidet

Løsningsforslagene prioriteres og utvalgte blir

gir gjør oss i stand til å skape et mangfold av

bearbeidet, visualisert og konkretisert. Dette gir

løsningsforslag. Ved å benytte ulike kreative

oss muligheten til å få raske tilbakemeldinger fra

metoder og verktøy vil deltakerne komme forbi

de løsningen er laget for, slik at nye og bedre

de opplagte løsningsforslagene.

løsningsforslag kan utvikles


Samling 5:

Teste

Konferanse 1:

Forankre

Hensikt: validere om løsningsforslagene treffer målgruppen

Hensikt: Spre kunnskap om ny innsikt og løsningsforslag i deltakerorganisasjonene

Ved å teste løsningsforslagene gjennom billige og

Deltakerne har på dette tidspunktet opparbeidet

raske eksperimenter i den virkelige verden, vil vi

seg verdifull innsikt om AldersflokenTM som

få tilbakemelding på hva som fungerer og hva

resten av deres organisasjon kan dra nytte av.

som må utvikles videre. Vi reduserer dermed

Gjennom denne konferansen vil vi spre denne

risikoen for å iverksette kostbar utvikling av

kunnskapen og samtidig starte

”gode” løsninger som ingen vil ha.

forankringsarbeidet av de løsningsforslag som foreligger.


Samling 6:

Modellere

Samling 7:

Planlegge

Hensikt: utarbeide forretningsmodeller som gjøre løsningsforslagene levedyktige

Hensikt: utarbeide planer for gevinstrealisering og prosjektgjennomføring

En forretningsmodell er et rasjonale som

Det er ressurskrevende å realisere gode

beskriver hvordan en organisasjon skaper,

løsningsforslag. Vi vil derfor utarbeide klare

leverer og fanger verdi (både økonomisk, sosialt

planer for hvordan gevinstene skal realiseres,

og politisk). En tydelige forretningsmodell øker

hvordan prosjektet skal gjennomføres og hvilke

sannsynligheten for at gode løsningsforslag blir

rammebetingelser som kreves. Dette vil gjøre

gode løsninger.

hver organisasjon i stand til å ta gode og raske beslutninger om løsningsforslagene skal

realiseres.


Konferanse 2:

Dele

Hensikt: spre kunnskap om AldersflokenTM og styrke omdømme til partnerne Løsningsforslagene , innsikter og kompetansehevingen som hver organisasjon har utviklet i løpet av prosjektet, vil være unike i markedet. For å synliggjøre verdiskapningen som har skjedd i prosjektet og de organisasjonene

som har deltatt ønsker vi å spre kunnskap om AldersflokenTM. Konferansen vil derfor være åpen for alle.

Oppfølging (opsjon)

Realisere

Hensikt: øke sannsynligheten for at hver organisasjon får realisert gevinstene Hver deltagende organisasjon er selv ansvarlig for å realisere evt. løsningsforslag fra prosjektet. Devoteam daVinci er imidlertid svært opptatt av at nye løsninger som løser opp i AldersflokenTM blir realisert. Hver organisasjon vil derfor få tilbud om å delta på tre samlinger det påfølgende året, for å få bistand til dette arbeidet. Prisen for dette inngår ikke.


Vi skal skape trygghet og retning i innovasjonsprosessen, og bruke vår kompetanse og internasjonale nettverk for at dere skal kunne realisere innovative og lønnsomme løsninger VÅRE ANSVARSOMRÅDER

Mobilisering & samhandling

Avdekke og formidle ny innsikt

Prosessledelse

Tilrettelegge for gevinstrealisering

Kommunikasjon & PR

Dokumentasjon & malverk

Kompetanseutvikling

Internasjonalt nettverk


De som blir med er garantert resultater og vil få mulighet til å skape store gevinster for egen organisasjon og samfunnet. GARANTERTE RESULTATER

  

Ny innsikt om eldre

 

SANNSYNLIGE RESULTATER

  

Samfunnsøkonomisk gevinst

Nye samarbeidspartnere fra andre sektorer

Tilgang til nasjonale og internasjonale offentlig tilgjengelig prosjektmidler

Økt innovasjonskompetanse hos deltaker

Økt innovasjonsevne i organisasjonen

Økt motivasjon hos deltakerne

Positivt omdømme i media Nye innovative og levedyktige løsningsforslag

Styrket nettverk hos deltakerne

Nye internasjonale kontakter Økonomisk gevinst for organisasjonen (økte inntekter, reduserte utgifter og/eller økt tjenestekvalitet)


Innovasjon krever tverrfaglighet, mangfold og riktig innstilling. Derfor stiller vi krav til de som vil delta. KVALIFIKASJONSKRAV

DELTAKERAVGIFT

PRIVATE ORGANISASJONER

kr. 500.000,-

OFFENTLIGE

kr. 500.000,-

 

Organisasjonen må ha et genuint ønske om å skape samfunnsnyttige løsninger Navngitt sponsor i ledergruppen Kapasitet og vilje til å realisere løsningsforslag som skapes

2-3 kvalifiserte og høyt motiverte deltakere, som godkjennes av oss

Deltagelse på alle obligatoriske samlinger og kapasitet til å arbeide med prosjektet mellom samlingene i egen organisasjon ca. 40timer pr deltaker i måneden Totalt 360timer pr deltaker, hvorav 250 timer er estimert individuelt arbeid mellom samlingene

ORGANISASJONER

FRIVILLIGE ORGANISASJONER

kr. 500.000,Opptil 90% kan skje via ressursbidrag*

*Ressursbidrag er avtalefestet ikke økonomiske bidrag, som reduserer Devoteam daVincis kostnader. Eksempler på dette er: mobilisering og koordinering av brukere som tilgjengeliggjøres for prosjektet, innsamling av innsikt, tilgjengeliggjøre lokaler til samlinger, skrive artikler, delta i offentlig debatt


Bakgrunn:

Vårt team

Catherine Janson

Mads Bruun Høy

Leif Knutsen

Tania Ellis

Mobilisering, prosessleder og foredragsholder

Prosessleder og forretningsutvikler

Analytiker og innsiktsarbeid

Innsiktsarbeid, prosessledelse og foredragsholder

BAKGRUNN

Ledelse, samhandling Ing/øk

Kaospilot Entreprenør

Ledelse, økonomi, teknologi.

Executive MBA Social business ekspert

KOMPETANSE

Teft for det vesentlige, trigges av nytenkning og trives best når hun kan delta i å skape et godt miljø preget av kreativitet, ansvar og ikke minst humor og sosial trygghet.

En kombinasjon av intuitiv og analytisk tilnærming til å finne neste praksis. Erfaren prosjekt- og prosessleder innen innovasjon. Stort internasjonalt nettverk.

Liker spesielt komplekse, rotete problemstillinger som krever overordnet visjon.

Innovatør med fokus på i brobygging mellom samfunns- og forretningsbehov gjennom bl.a. virksoomheteres samfunnsansvar (CSR), social innovation, velferdsinnovasjon og tverrsektorielle partnerskap

ROLLE


Bakgrunn:

Vårt team

Alex Kielland

Anette Thiis-Evensen

Håkon Iversen

Thomas Berman

ROLLE

Analytiker , backoffice og administrator

Innsiktsarbeid, prosessleder og entreprenør

Prosjektplanlegging og gevinstrealisering

Teamleder, prosessleder og forretningsutvikler

BAKGRUNN

Evolusjonsbiolog Kunnskapsforvaltning

Sosialantropolog Entreprenør

Sivilingeniør Prosjektleder

Entreprenør Økonomi

KOMPETANSE

Analyse av komplekse sammenhenger, systematisk tilgjengeliggjøring av innhold og optimalisering av gruppedynamikk.

Etnografiske studier, forretningsutvikling, kompetanseprogram og endring av organisasjonskultur

Erfaren prosjektleder som gjennom sin helhetsforståelse, målrettethet og teambygger-egenskaper oppnår gode resultater i komplekse, ambisiøse tverrfaglige prosjekter

Holistisk tilnærming til problemløsning, evne til å koble trender og idéer på tvers av sektorer og innovasjonsledelse

24 land 4800 rådgivere


Innovasjonstjenester fra Devoteam Floker - samfunnsnyttig innovasjon En målrettet tverrsektoriell innovasjonsprosess for å løse opp i samfunnsviktige utfordringer, eller ”Floker” som vi kaller det

Strategisk innovasjon En målrettet prosess for å identifiser nye vekstområder som kan skape varige konkurransefordeler

VÅRT MANIFEST Positiv samfunnsendring er målet Innovativ problemløsning er svaret Forretningsmetoder er middelet

Neste praksis innovasjon En menneskesentrert tilnærming til nyskaping hvor brukernes erkjente og ikke-erkjente behov danner utgangspunktet for nye løsninger

Devoteam daVinci AS www.davinci.no e-post: thomas.berman@devoteam.com Telefon: +47 90 78 79 82

Aldersfloken - eldre som ressurs  

Hvordan kan vi gjøre det enklere for eldre å bidra med sin kompetanse, arbeidskraft og entusiasme? Vi vil jobbe for å skape innovative løsn...

Aldersfloken - eldre som ressurs  

Hvordan kan vi gjøre det enklere for eldre å bidra med sin kompetanse, arbeidskraft og entusiasme? Vi vil jobbe for å skape innovative løsn...

Advertisement