Page 1

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

1/19

versie 2006/10


ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel

Omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEFINITIES ALGEMENE BEPALINGEN PERSOONLIJK ONGEVAL MEDISCHE KOSTEN EN HULPVERLENING PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN ZAKELIJKE UITRUSTING ANNULERING, REISONDERBREKING, VERTRAGING EN VERVANGING RECHTSBIJSTAND PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID KAPING, ONTVOERING OF ONRECHTMATIGE HECHTENIS POLITIEKE EVACUATIE

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

Pagina

2/19

3 6 9 12 14 15 17 17 18 19

versie 2006/10


ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze polis wordt verstaan onder: 1. 1 Maatschappij AIG Europe (Netherlands) N.V. te Rotterdam. 1.2

AIG Assist De dienst die de in deze polis beschreven hulpverlening verzorgt in naam van en voor rekening van de maatschappij.

1.3

Verzekeringnemer Degene die deze verzekering is aangegaan met de maatschappij en als zodanig op het polisblad wordt vermeld.

1.4

Verzekerde Een ieder die als zodanig op het polisblad wordt vermeld, inclusief de begeleidende partner en kinderen in het geval van zakenreizen.

1.5

Partner Echtgenoot/echtgenote of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont (tenminste 1 jaar terug gerekend vanaf het schadegeval).

1.6

Kinderen Ongehuwde kinderen van de verzekerde, jonger dan 27 jaar, hetzij thuiswonend of in verband met studie uitwonend.

1.7

Begunstigden Een ieder die in de polis als zodanig wordt aangemerkt; bij ontstentenis: Bij overlijden: de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, dan wel zijn/haar wettelijk geregistreerde partner; bij ontstentenis van deze de wettige erfgenamen met uitsluiting van de overheid. In alle overige gevallen: de verzekerde.

1.8

Woonplaats Het land waarin een verzekerde woont of van plan is te wonen voor een periode van 12 maanden of langer op grond van een aanstelling of vestiging van een eigen onderneming.

1.9

Zakenreis Elke reis die hoofdzakelijk wordt ondernomen ten behoeve van het bedrijf van de verzekerde, die gedurende de verzekeringsperiode plaats heeft en ten hoogste 180 dagen duurt. Niet zakelijke activiteiten gedurende een reis als bedoeld in de eerste volzin, worden gedekt indien bijkomstig aan de zakenreis.

1.10

Dekkingsgebied Wereldwijd.

1.11

Buitenland Alle landen ter wereld, met uitzondering van het land van woonplaats van de verzekerde, het land van domicilie en het land waar de verzekerde normaliter zijn werkzaamheden verricht.

1.12

Molest Buitengewone omstandigheden als gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd en die als zodanig deel uitmaakt van deze verzekering.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

3/19

versie 2006/10


1.13

Ongeval Een gebeurtenis waarbij verzekerde plotseling onafhankelijk van zijn/haar wil wordt getroffen door een van buitenaf op hem/haar inwerkend geweld, waardoor hem/haar in een ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht al dan niet met de dood als gevolg, mits aard en plaats van het letsel of de dood geneeskundig zijn vast te stellen. Onder ongeval wordt ook verstaan: a. de gevolgen van een onjuiste medische behandeling, wondinfectie of bloedvergiftiging rechtstreeks verband houdende met een gedekt ongeval; b. letsel als gevolg van rechtmatige zelfverdediging, redding (of poging daartoe) van personen, dieren of goederen; c. het acuut en ongewild binnenkrijgen van vaste, vloeibare en/of gasvormige stoffen welke schadelijk zijn voor de gezondheid; echter niet bestaande uit verdovende middelen, slaap- of genotmiddelen, tenzij deze door een medicus zijn voorgeschreven; d. verstuiking, ontwrichting, spier-/peesverrekking of -scheuring; e. uitputting en ontbering bij afzondering van de buitenwereld als gevolg van een rampspoed (watersnood, schipbreuk, noodlanding, instorting e.d.), bevriezing, hitteberoerte, warmtebevanging, zonnesteek, verdrinking, verstikking en bliksemslag; f. bacteriële vergiftiging door een onvrijwillige val in een vaste of vloeibare stof; g. koepokken, miltvuur; mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft, trichophythie en de ziekte van Bang; h. lendespit (lumbago), peesschede ontsteking (tendovaginitis crepitans), zweepslag (coup de fouet), tennisarm (epicondylitis humeri), hernia en ingewandsbreuk mits geopereerd. i. overlijden van de verzekerde als gevolg van een verkeersongeval dat veroorzaakt is door hartstilstand, een hartinfarct of een hartaderbreuk van de verzekerde.

1.14

Blijvende invaliditeit Blijvend geheel of gedeeltelijk verlies of onbruikbaarheid van enig lichaamsdeel of orgaan (of gedeelte daarvan).

1.15

Verlies van een ledemaat In het geval van een been of onderste ledemaat: a. verlies door blijvende fysieke scheiding aan of boven de enkel, of b. blijvend en volledig verlies van het gebruik van een complete voet of een compleet been. In het geval van een arm of bovenste ledemaat: a. verlies door blijvende fysieke scheiding van de vier vingers aan of boven de meta-carpo-phalangeal gewrichten (waar de vingers aan de handpalm zijn bevestigd), of b. blijvend en totaal verlies van een complete arm of hand.

1.16

Verlies van zicht Blijvend en volledig verlies van gezichtsvermogen: a) van beide ogen, alsmede b) in één oog wanneer de zichtgraad na correctie 1/20 of minder bedraagt op de Snellen Schaal.

1.17

Paraplegia De blijvende en volledige verlamming van de twee onderste ledematen, blaas en rectum.

1.18

Quadriplegia De blijvende en volledige verlamming van twee bovenste ledematen en twee onderste ledematen.

1.19

Medische kosten De kosten gemaakt door de verzekerde in het buitenland voor medische, chirurgische of andere helende behandeling(en) voor zover die behandeling(en) zijn gegeven of voorgeschreven door een bevoegde geneesheer; en alle ziekenhuis-, verpleeghuis- of ambulancekosten.

1.20

Onvoorziene reiskosten De onvoorziene transport- en verblijfskosten (onder aftrek van mogelijk verhaal of mogelijke besparingen) gemaakt door een verzekerde en iedere persoon die als een rechtstreeks gevolg van het ongeval of de ziekte naar de verzekerde dient te reizen, bij de verzekerde dient te blijven of de verzekerde dient te vergezellen.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

4/19

versie 2006/10


1.21

Bevoegd geneesheer Een praktizerend arts die voor de door hem/haar aan de verzekerde gegeven behandeling de vereiste diploma's bezit in het land waarin hij zijn beroep uitoefent en die ten tijde van het geven van de behandeling wettelijk bevoegd is deze te geven.

1.22

Ziekenhuis Een inrichting voor het verplegen en behandelen van ziekten, die voorzien is van een laboratorium, operatiekamer en een rĂśntgenologische afdeling, en die erkend is door de bevoegde instanties om onder geneeskundige leiding van meerdere artsen als zodanig te functioneren.

1.23

Ziekte Iedere verandering in de gezondheidstoestand, ontstaan na de aanvang van de zakenreis en vastgesteld door een bevoegd geneesheer.

1.24

Persoonlijke bezittingen De door de verzekerde voor eigen gebruik op reis meegenomen voorwerpen en reisdocumenten, alsmede de tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, met uitzondering van zakelijke uitrusting.

1.25

Zakelijke uitrusting Zaken die toebehoren aan de verzekeringnemer en die door de verzekerde meegenomen zijn op of verworven zijn tijdens de zakenreis.

1.26

Geld en geldwaarden Munten, bankbiljetten, waardepapieren, bankwissels, fondsen, kredietbrieven, maaltijdbonnen, bankkaarten, telefoonkaarten, post- of geldbewijzen, reischeques, vervoersbewijzen, benzine- of andere bonnen met een monetaire waarde of credit vouchers die in het bezit, het beheer of onder het toezicht staan van de verzekerde en slechts bedoeld zijn voor reizen, maaltijden, accommodatie en persoonlijke uitgaven.

1.27

Rechtsbijstand a. Alle honoraria, onkosten en andere bedragen die redelijkerwijze door de belangenbehartiger in rekening kunnen worden gebracht voor het verhalen van schade en het in verband daarmee voeren van een gerechtelijke procedure, inclusief de in verband hiermee gemaakte, redelijke kosten van deskundigen en van de maatschappij. b. Alle door of voor rekening van de verzekerde gemaakte gerechtelijke kosten en buitenrechterlijke kosten na het treffen van een minnelijke regeling. c. Alle honoraria, onkosten en andere bedragen die redelijkerwijze door de Belangenbehartiger in rekening worden gebracht voor een beroepsprocedure, mits voor het voeren van een dergelijke procedure voorafgaand schriftelijke toestemming van de maatschappij is verkregen en mits deze verband houden met de hiervoor onder 1.27 a. bedoelde schade.

1.28

Belangenbehartiger Een advocaat of een andersoortige gemachtigde die is aangewezen en bevoegd is om in naam van en voor rekening van de verzekerde op te treden conform de voorwaarden van deze verzekering.

1.29

Ontvoering Elke gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen waarbij de verzekerde wordt vastgehouden of meegenomen door middel van geweld of bedrog (uitgezonderd minderjarige kinderen door hun ouders) door een persoon of door meerdere samenwerkende personen met als doel losgeld te eisen.

1.30

Onrechtmatige hechtenis Elke willekeurige daad van onvrijwillige vasthouding van de verzekerde door personen die handelen als of beweren te handelen als agenten van een opstandige partij, organisatie of groepering. Een reeks van onvrijwillige vasthoudingen zal als ĂŠĂŠn onrechtmatige hechtenis worden beschouwd.

1.31

Kaping Onwettige overname van de controle over een vervoermiddel waarin de verzekerde zich als passagier bevindt.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

5/19

versie 2006/10


1.32

Advieskosten Redelijke honoraria en onkosten in rekening gebracht door adviseurs ingeschakeld door de maatschappij bij ontvoering, inclusief maar niet beperkt tot reiskosten, verblijfskosten, kosten voor gekwalificeerde interpretatie, communicatie en betaling aan informanten.

1.33

Cumulatie-limiet Het maximale bedrag dat de maatschappij zal uitbetalen als totaalbedrag onder deze en andere ongevallenverzekeringen uitgegeven door de maatschappij op naam van de verzekeringnemer, voor de lichamelijk letsels die alle verzekerden tezamen lijden in een ongeval of een serie van ongevallen, veroorzaakt door of als gevolg van dezelfde oorzaak, gebeurtenis of omstandigheid.

1.34

Aanvangspremie De premie die de verzekeringnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst en in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd is.

1.35

Vervolgpremie De premie die de verzekeringnemer op elke premievervaldag en bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN 2.1

Dekkingsomschrijving Deze verzekering geeft, tijdens de duur van de verzekering en binnen de grenzen beschreven in deze polis, dekking voor en tijdens zakenreizen in het buitenland, alsmede tijdens de reis naar de bestemming zodra de verzekerde zijn woning respectievelijk het bedrijf van de verzekeringnemer verlaat, en eindigt zodra de verzekerde in zijn woning respectievelijk het bedrijf van de verzekeringnemer terugkeert. De dekking krachtens deze verzekering eindigt in ieder geval voor een verzekerde op de 181ste dag van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijven in het buitenland, tenzij deze periode door onvoorziene vertraging buiten de wil van de verzekerde en de verzekeringnemer wordt overschreden; alsdan blijft de dekking van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer.

2.2

Duur en einde van de verzekering De verzekering gaat in op de datum vermeld op het polisblad en wordt voortgezet voor een vaste periode van 12 maanden. De verzekering wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden tenzij de maatschappij of de verzekeringnemer de verzekering tenminste 2 maanden voor het einde van een dergelijke periode bij aangetekende brief opzegt.

2.3

Premiebetaling De premie is verschuldigd op de premievervaldatum zoals vermeld op het polisblad. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden, zonder dat een nadere ingebrekestelling door de maatschappij is vereist. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. Onder deze verzekering wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de periode waarin de verzekering werd onderbroken.

2.4

Toename risico Indien de verzekeringnemer zijn zakelijke activiteiten wijzigt ten opzichte van die welke hij bij de aanvang van de polis heeft opgegeven, dient hij dit direct aan de maatschappij mee te delen. In het geval dat dit een risicowijziging met zich meebrengt, behoudt de maatschappij zich het recht voor de premie en de verzekeringsvoorwaarden aan te passen. De verzekeringnemer heeft het recht de aangepaste premie en verzekeringsvoorwaarden te weigeren en de verzekering binnen 60 dagen vanaf het tijdstip waarop de wijziging hem is medegedeeld, op te zeggen.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

6/19

versie 2006/10


2.5

Wijziging van premie- en/of voorwaarden De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel met ingang van de eerstvolgende premievervaldatum. De maatschappij stelt de verzekeringnemer tenminste 2 maanden voor de premievervaldatum schriftelijk in kennis van de wijziging. De verzekeringnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij deze de overeenkomst opzegt tegen de dag waarop de wijziging ingaat. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de eerstvolgende premievervaldatum te 00.00 uur. De mogelijkheid van opzegging geldt niet indien de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

2.6

Opzegging in geval van molest De maatschappij en de verzekeringnemer kunnen elke molestdekking, in de zin van art. 64 lid 2 Wet toezicht verzekeringsbedrijf, opzeggen bij verwezenlijking van een dergelijk risico of bij dreiging van het ophanden zijn daarvan, met inachtneming van een termijn van zeven dagen.

2.7

Schademelding Zodra de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde van de verwezenlijking van een onder deze verzekeringsovereenkomst gedekt risico op de hoogte is, of behoort te zijn, is deze verplicht dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan de maatschappij te melden.

2.8

Overdracht De polis kan niet worden overgedragen tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de maatschappij.

2.9

Bewijs vorderingen De verzekeringnemer of de verzekerde dient op eigen kosten alle redelijke en noodzakelijke bewijsstukken te bezorgen om een vordering te ondersteunen, hieronder begrepen maar niet beperkt tot: a. Rapport van post-mortem onderzoek b. Politierapport c. Property Irregularity Report (PIR) d. Originele factuur of kopie hiervan e. Schriftelijke bevestiging door reisbureau of verhuurder van de schadetoedracht. Een verzekerde dient zijn medewerking te verlenen aan medische onderzoeken met betrekking tot een vordering wanneer de maatschappij dit noodzakelijk acht.

2.10

Verplichtingen en bepalingen De verzekeringnemer en de verzekerden dienen te voldoen aan de verplichtingen en bepalingen gesteld in de polis. Indien de verzekeringnemer of de verzekerde dat niet doen, kan de maatschappij de uitkering verminderen met de schade die zij daaronder lijdt.

2.11

Fraude Indien de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde met het opzet de maatschappij te misleiden een vermelde verplichting niet is nagekomen of niet binnen redelijke termijn de maatschappij alle inlichtingen en bescheiden verschaft die voor laatstgenoemde van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen, vervalt het recht op uitkering, behoudens voor zover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. Degene(n) (verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde) die zich schuldig heeft gemaakt aan dergelijke misleiding, zal tevens de schade vergoeden die de maatschappij daardoor lijdt, welke schade de maatschappij ook kan verrekenen met een uitkering indien het de tot uitkering gerechtigde betreft.

2.12

Rente op uitkeringen De maatschappij betaalt geen rente op uit te betalen uitkeringen tenzij anders bepaald.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

7/19

versie 2006/10


2.13

Schadebeperkingsplicht De verzekeringnemer en de verzekerden dienen zodra één van hen op de hoogte is of behoort te zijn van een ongeval of het ophanden zijn daarvan, naarmate hij/zij daartoe in de gelegenheid is en binnen redelijke grenzen, alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden, waaronder pogingen om bezittingen terug te krijgen die verloren zijn gegaan of ontvreemd zijn. De maatschappij vergoedt de kosten die verbonden zijn aan het nemen van de hiervoor bedoelde maatregelen en de schade aan zaken die daarbij worden ingezet.

2.14

Verjaring Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgend op die waarop de maatschappij hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding dat in geval van afwijzing de rechtsvordering verjaart door verloop van zes maanden.

2.15

Samenloop van verzekering Indien de aansprakelijkheid of schade die onder deze verzekering is gedekt, tevens is gedekt op andere polissen, al dan niet van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt onderhavige verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder die andere polissen is verleend of zou zijn verleend indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

2.16

Subrogatie Indien de verzekerde terzake van door hem/haar geleden schade anders dan uit verzekering, vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie op de maatschappij over voor zover deze, al dan niet verplicht, die schade vergoedt. De verzekerde moet zich, nadat het risico zich heeft verwezenlijkt, onthouden van elke gedraging welke aan het recht van de maatschappij tegen die derden afbreuk doet.

2.17

Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekend adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

2.18

Registratie persoonsgegevens De bij de aanvraag of bij het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

2.19

Toepasselijk recht en klachten Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Directie van AIG Europe (Netherlands) N.V., Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor de verzekeringnemer niet bevredigend is, kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 0900-fklacht/ 0900-355 22 48. Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil maken van deze mogelijkheden, of de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Hierop is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

8/19

versie 2006/10


ARTIKEL 3 – PERSOONLIJK ONGEVAL 3.1

Overlijden Indien de verzekerde overlijdt binnen de twee jaar na een ongeval, als rechtstreeks en enig gevolg van dat ongeval, wordt de op het polisblad vermelde verzekerde som uitgekeerd. De uitkering kan worden gedaan zodra het onderzoek door de maatschappij naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband tussen beide is afgesloten. Op deze uitkering worden alle bedragen in mindering gebracht die krachtens deze verzekering naar aanleiding van hetzelfde ongeval zijn uitgekeerd voor blijvende invaliditeit.

3.2

Blijvende invaliditeit In geval van blijvende invaliditeit door een ongeval, keert de maatschappij de hierna vermelde percentages van de voor blijvende invaliditeit geldende verzekerde som uit. De vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit vindt plaats zodra redelijkerwijs vaststaat dat de toestand van de verzekerde vrijwel niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch uiterlijk twee jaar na het ongeval. Mocht de verzekerde voor de vaststelling van het percentage zijn overleden, dan is de maatschappij geen uitkering voor de blijvende invaliditeit verschuldigd. Indien de verzekerde echter niet ten gevolge van het ongeval overlijdt, keert de maatschappij het bedrag uit dat zij naar redelijke verwachting wegens blijvende invaliditeit had moeten uitkeren indien de verzekerde niet zou zijn overleden. Om tot bepaling van het invaliditeitspercentage te komen, zal gebruik worden gemaakt van de volgende invaliditeitstaxe: Blijvend algeheel verlies of blijvende algehele onbruikbaarheid van: Invaliditeitspercentage: minstens een ledemaat 100% verlies van zicht 100% volledige verlamming 100% ongeneeslijke verstandsverbijstering 100% het spraakvermogen 100% het gehoor in beide oren 100% het gehoor in een oor 25% tast- of reukzin 10% een duim 30% een wijsvinger 20% een andere vinger 10% een grote teen 15% een andere teen 5% milt 5% nier 20% een schouder of een elleboog 25% een pols, heup, knie of enkel 20% een onderkaak door chirurgische behandeling 30% de rug of ruggegraat onder de nek zonder beschadiging van het ruggemerg 40% de nek of nekwervels zonder beschadiging van het ruggemerg 30% Bij gedeeltelijk blijvend verlies of gedeeltelijke blijvende onbruikbaarheid wordt een evenredig gedeelte van het voor algeheel verlies of algehele onbruikbaarheid aangegeven percentage naar rato van ernst uitgekeerd. Bij verlies of onbruikbaarheid van meerdere lichaamsdelen of organen door ĂŠĂŠn of meer ongevallen, wordt nooit meer uitgekeerd dan de voor volledig blijvende invaliditeit geldende verzekerde som. Bij vaststelling van het percentage wordt de voor het ongeval bestaande duurzame vermindering van de validiteit in mindering gebracht.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

9/19

versie 2006/10


Bij verlies of onbruikbaarheid van niet hierboven genoemde lichaamsdelen, organen etc., wordt het uitkeringspercentage gebaseerd op de algemeen in de medische wereld gebruikte taxe, in welk geval de verzekerde tevens de keuze kan kiezen uit: 1. geen rekening te houden met zijn arbeid; 2. wel rekening te houden met zijn eigen arbeid en werkzaamheden die hij voorafgaand aan het ongeval gewoonlijk verricht heeft; waarbij ook rekening zal worden gehouden met passende arbeid die in alle redelijkheid van hem gevergd zou mogen worden, gelet op zijn gebreken, krachten, bekwaamheden, opleiding en maatschappelijke positie. 3.3

Rentevergoeding Indien binnen een periode van 730 dagen na het ongeval de graad van blijvende invaliditeit om medische redenen niet kan worden vastgesteld, zal door de maatschappij aan de verzekerde een rente van 6% per jaar worden verleend over de alsnog uit te betalen invaliditeitsuitkering, te rekenen vanaf de 731ste dag.

3.4

Aanvullende dekkingen In de navolgende gevallen wordt een aanvullende uitkering verstrekt: 3.4.1 Paraplegia & Quadriplegia In het geval van paraplegia of quadriplegia zal de volgende uitkering worden toegevoegd aan de uitkering voor blijvende invaliditeit: Paraplegia: 25.000 Quadriplegia: 50.000. 3.4.2 Afhankelijke kinderen In het geval dat een uitkering wordt verleend voor dood door ongeval, wordt het uit te betalen bedrag verhoogd met 5.000 per kind dat van de verzekerde afhankelijk is, tot maximaal 10% van de uitkering voor dood door ongeval. 3.4.3 Omscholingskosten In het geval dat een uitkering wordt verleend voor het verlies van een ledemaat of het verlies van zicht, betaalt de maatschappij de redelijke kosten voor het omscholen van de verzekerde tot aangepaste arbeid aan de verzekeringnemer terug, tot een maximum van 5.000. 3.4.4 Vervangingskosten In het geval dat een uitkering wordt verleend voor dood door ongeval, betaalt de maatschappij de redelijke wervingskosten voor de vervanging van de verzekerde aan de verzekeringnemer terug, tot een maximum 5.000. 3.4.5 Ziekenhuisopname De maatschappij betaalt de verzekerde 50 per opnamedag, met een maximum van 365 dagen, in het geval dat de verzekerde in het ziekenhuis is opgenomen als gevolg van een lichamelijk letsel door een ongeval. 3.4.6 Coma Indien een ongeval resulteert in de voortdurende bewusteloze staat van de verzekerde, betaalt de maatschappij 50 per opnamedag, voor een periode van maximaal 365 dagen. Deze uitkering wordt toegevoegd aan de uitkering voor ziekenhuisopname. 3.4.7 Cosmetische chirurgie Indien letsel als gevolg van een ongeval cosmetische chirurgie vereist, betaalt de maatschappij de kosten voor cosmetische chirurgie uitgevoerd of voorgeschreven door een arts, tot een maximum van 5.000 en binnen een periode van 730 dagen vanaf de dag van het ongeval. 3.4.8 Psychologische ondersteuning Indien een ongeval resulteert in een te verwachten blijvende invaliditeit van meer dan 50%, betaalt de maatschappij de kosten voor professionele psychologische ondersteuning tot een maximum van 5.000, mits die binnen 3 maanden na de ongevalsdatum beginnen, voorgeschreven zijn door een arts en verband houden met het ongeval.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

10/19

versie 2006/10


3.4.9 Persoonlijke bezittingen Indien een ongeval resulteert in onmiddellijke ziekenhuisopname, betaalt de maatschappij de schade aan en de kosten voor verloren, beschadigde of gestolen persoonlijke bezittingen als een direct gevolg van het ongeval, tot een maximum van 5.000. 3.4.10 Begrafeniskosten In het geval dat een uitkering wordt verleend voor dood door ongeval, betaalt de maatschappij de redelijke begrafenis- en crematiekosten tot een maximum van 7.500 per verzekerde. 3.4.11 Whiplash De maatschappij betaalt een uitkering van maximaal 5% van het verzekerd bedrag vermeld op het polisblad, voor de gevolgen van een cervicale acceleratie of deceleratie trauma zonder medisch geobjectiveerde afwijkingen. De uitkering wordt gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Associatie voor Neurologie. 3.4.12 Veiligheidsgordel Indien een verzekerde als gevolg van een verkeersongeluk overlijdt en vaststaat dat hij een veiligheidsgordel droeg, wordt het uit te betalen bedrag verhoogd met 5.000. 3.4.13 Levensredder Indien een derde (niet een verzekerde of verzekeringnemer) lichamelijk letsel oploopt, terwijl hij het leven tracht te redden van een verzekerde, dat binnen twee jaar resulteert in de dood of blijvende invaliditeit van deze derde, betaalt de maatschappij die derde partij op basis van een verzekerd bedrag van 25.000. De uitkering wordt uitbetaald naast een eventuele uitkering aan de verzekerde. 3.4.14 Huisaanpassing In het geval dat een verzekerde lichamelijk letsel oploopt door een ongeval en als gevolg hiervan aanpassingen aan zijn huis behoeft (inclusief maar niet beperkt tot de installatie van hellingen voor externe en interne rolstoeltoegang, interne leidrails, noodalarmsysteem en vergelijkbare invaliditeitshulpmiddelen) om dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren (zoals wassen, koken, baden en aankleden) en in en rond zijn huis te kunnen verblijven, betaalt de maatschappij 80% van de aanvullende kosten voor dergelijke aanpassingen tot een maximum van 5.000, mits zulke aanpassingen worden verricht met de voorafgaande schriftelijke instemming van de maatschappij en de instemming hebben van de behandelend arts van de verzekerde. 3.5

Bijkomende bepalingen a. Indien een verzekerde wordt vermist en het na een gepaste tijdsduur redelijkerwijze valt aan te nemen dat overlijden heeft plaatsgevonden als gevolg van lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval, zal het verzekerd bedrag zoals vermeld op het polisblad worden uitbetaald. De begunstigde dient wel een overeenkomst te ondertekenen waarin staat dat wanneer later blijkt dat de verzekerde niet is overleden, elk betaald bedrag aan de maatschappij zal worden terugbetaald. b. Het verzekerd bedrag bij dood of blijvende invaliditeit van een verzekerd kind is beperkt tot 15.000.

3.6

Uitsluitingen De maatschappij betaalt geen uitkering wanneer het lichamelijk letsel of de dood verband houdt met: a. bewuste zelfverwonding, zelfmoord of een poging tot zelfmoord. b. Molest in (i) het land van woonplaats van de verzekerde of in (ii) Afghanistan, TsjetsjeniĂŤ, Irak, NoordKorea en SomaliĂŤ, tenzij schriftelijk anders bepaald en overeengekomen met de maatschappij. c. vliegen als piloot van een luchtvaarttuig. d. het gebruik door de verzekerde van niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen. e. ziekte (anders dan voortvloeiende uit lichamelijk letsel door ongeval). De maatschappij betaalt geen uitkering als de verzekerde de leeftijd van 85 jaar heeft bereikt.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

11/19

versie 2006/10


ARTIKEL 4 – MEDISCHE KOSTEN EN HULPVERLENING 4.1

Dekking 4.1.1 Medische kosten en onvoorziene reiskosten Indien een verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of bij een ongeval gewond raakt, vergoedt de maatschappij de gemaakte, buitenlandse medische kosten en onvoorziene reiskosten die het rechtstreekse gevolg zijn van het ongeval of de ziekte, tot maximaal 365 dagen na de ongevalsdatum of de eerste ziektediagnose. Tandheelkundige kosten zijn enkel gedekt indien zij het gevolg zijn van klachten die onverwachts ontstonden tijdens de zakenreis of indien zij het gevolg zijn van een letsel door een ongeval tijdens de zakenreis. Voor verzekerden met Nederland als land van woonplaats, geldt als voorwaarde voor dekking dat de verzekerde rechten kan ontlenen aan een in Nederland gesloten ziektekostenverzekering. De dekking voor medische kosten die deze polis biedt, betreft uitsluitend die kosten die door toepassing van een vergoedingsmaximum, een uitsluiting of een beperking, anders dan de regeling voor samenloop van verzekeringen, niet door de hiervoor bedoelde ziektekostenverzekering worden vergoed. 4.1.2 Rechtstreekse betaling van medische kosten In voorkomend geval regelt AIG Assist dat de facturen van ziekenhuizen en klinieken over heel de wereld rechtstreeks worden betaald, zodat de verzekerde zijn geld of creditcard niet hoeft te gebruiken. 4.1.3 Medische kosten in het land van woonplaats Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt en onmiddellijk na terugkeer naar het land van de woonplaats een verderdurende medische behandeling behoeft, betaalt de maatschappij de redelijke en noodzakelijke kosten van ziekenhuisverblijf tot een maximum van 25.000, voor zover de kosten binnen een jaar na de ongevalsdatum of de ziektediagnose zijn gemaakt. 4.1.4 Medisch transport Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, vergoedt de maatschappij de in het buitenland als gevolg van het ongeval of de ziekte gemaakte kosten voor medisch transport, tot maximaal 365 dagen vanaf de ongevalsdag of de eerste ziektediagnose. 4.1.5 Vervoer naar een ziekenhuis Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, organiseert en betaalt AIG Assist overeenkomstig het advies van zijn medische staf, het vervoer van de verzekerde naar een geschikter en beter uitgerust ziekenhuis. Naar gelang van de ernst van de omstandigheden zal de verzekerde vervoerd worden met een ambulancevliegtuig, een lijnvlucht, een ambulance, per trein eerste klas of enig ander transportmiddel, en indien nodig onder begeleiding van een medisch team dat over de nodige medische uitrusting beschikt. De medische staf van AIG Assist beslist, zo nodig in samenspraak met de plaatselijke behandelende arts, over de keuze van het transportmiddel en het ziekenhuis. 4.1.6 Repatriëring naar de woonplaats Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, organiseert en betaalt AIG Assist in voorkomend geval de repatriëring naar de woonplaats van de verzekerde zodra die in staat is het ziekenhuis te verlaten. De keuze voor repatriëring alsmede het meest geschikte transportmiddel worden door de medische staf van AIG Assist, zo nodig in samenspraak met de plaatselijke behandelende arts, gemaakt. 4.1.7 Vergoeding verblijfkosten Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, en de repatriëring van de verzekerde niet kan worden uitgevoerd, zijn toestand geen ziekenhuisopname rechtvaardigt en zijn verblijf buiten zijn woonplaats beëindigd is, worden de extra verblijfkosten tot de eerst mogelijke terugkeer vergoed. 4.1.8 Medische verwijzing Op verzoek van de verzekerde op zakenreis, verwijst AIG Assist hem naar een geschikt ziekenhuis, kliniek of tandarts voor kleine behandelingen.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

12/19

versie 2006/10


4.1.9 Overkomst familielid Indien de verzekerde op zakenreis ziek wordt en/of in een ziekenhuis wordt opgenomen, zorgt AIG Assist er in overleg met de verzekerde, de arts, het ziekenhuis en de familieleden van de verzekerde voor dat een familielid hem kan bezoeken. Bovendien betaalt AIG Assist de kosten van dat familielied voor de reisdocumenten, het transport, het verblijf, een gids, een vertaler, taxi, telefoon en kinderopvang; gemaakt op advies van de medische staf van AIG Assist en binnen de beperkingen van de polis. 4.1.10 Opsporing en Redding Indien een verzekerde gewond raakt of ziek wordt tijdens een zakenreis, vergoedt de maatschappij tot maximaal 15.000 de opsporings- en reddingskosten als gevolg van het ongeval of de ziekte, tot maximaal 365 dagen vanaf de ongevalsdag of de eerste ziektediagnose. 4.1.11 RepatriĂŤring van het stoffelijk overschot In geval van overlijden van de verzekerde tijdens een zakenreis, organiseert en betaalt AIG Assist het transport van het stoffelijk overschot of de as, inclusief de noodzakelijke kist, en het transport van de persoonlijke bezittingen van de verzekerde naar de woonplaats. 4.1.12 Begrafeniskosten In geval van overlijden van de verzekerde tijdens een zakenreis worden de begrafeniskosten vergoed die in het buitenland worden gemaakt tot een maximum van 7.500. 4.1.13 Vervroegde terugkeer In geval van levensgevaar of overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad van de verzekerde of zijn partner gedurende een zakenreis van deze verzekerde, organiseert en betaalt AIG Assist de terugkeer (vliegtuig economy class of trein eerste klas) naar de woonplaats van de verzekerde. De reiskosten van de verzekerde om weer terug te keren naar de reisbestemming worden vergoed als dit gebeurt binnen de periode van de oorspronkelijk voorgenomen reis. 4.1.14 Reisadvies Op verzoek van de verzekerde, geeft AIG Assist nuttige en relevante informatie in voorbereiding op de zakenreis, inclusief bank- en valutavoorschriften, gegevens voor het verkrijgen van visa, gezondheidsvoorschriften en wederzijdse verdragen. 4.1.15 Verwijzing Op verzoek van de verzekerde, verwijst AIG Assist hem/haar in noodsituaties naar een ambassade, consulaat of ander orgaan, inclusief een advocaat die de taal van het land spreekt, indien juridische bijstand noodzakelijk is. 4.1.16 Opsturen van medicatie Op verzoek van de verzekerde, helpt AIG Assist in noodsituaties bij het opsporen en versturen van medicijnen, contactlenzen, brillen, bloed of medische uitrusting, indien ter plaatse niet beschikbaar. AIG Assist betaalt de kosten voor het transport. 4.1.17 Doorsturen van berichten Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor het doorsturen van berichten aan familie en zakenpartners. AIG Assist betaalt de verzendingskosten. 4.1.18 Verloren documenten Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor hulp bij het vervangen van verloren of gestolen vervoersbewijzen, paspoorten of reisdocumenten. 4.1.19 Opsporing bagage Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor hulp bij het opsporen van verloren bagage. 4.1.20 Voorschieten van contant geld Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor hulp bij het vervangen van contant geld dat in het buitenland verloren is geraakt of gestolen. Elk contant bedrag wordt afgetrokken van latere betalingen onder deze polis of dient bij gebrek van dergelijke betalingen zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te worden terugbetaald.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

13/19

versie 2006/10


4.1.21 Onvoorzien oponthoud Indien de verzekerde onvoorzien oponthoud heeft gehad op weg naar het vertrekpunt bij aanvang of tijdens de zakenreis, houdt AIG Assist contact met de vervoerder, geeft advies, en indien nodig, treft zij regelingen voor de voortzetting van de reis. 4.2

AIG Assist De verzekeringnemer of de verzekerde dienen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met AIG Assist, behoudens de voorvallen waarbij alleen ambulante medische kosten worden betaald. Telefoonnummer van AIG Assist: +44 20 8762 8500 4.2.1 Vereiste informatie Bij een melding dient ten minste de volgende informatie aan AIG Assist te worden gegeven: a. De naam van de verzekerde en het nummer op de kaart van zijn Zakelijke Reisverzekering. b. Het telefoonnummer of faxnummer waarop de verzekerde kan worden bereikt. c. Het adres van de verzekerde in het buitenland. d. De aard van het voorval. e. De naam van de verzekeringnemer. 4.2.2 24 uur per dag AIG Assist zorgt voor een telefonische noodhulpdienst die, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, bemand is door meertalige hulpverleners die ervaring hebben met de procedures van ziekenhuizen en klinieken over heel de wereld. 4.2.3 Medische staf AIG Assist zorgt voor een team van hooggekwalificeerde medische adviseurs en verpleegkundigen, die beschikbaar zijn om mee te denken over wat de meest geschikte medische behandeling zou kunnen zijn.

4.3

Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend: a. wanneer een verzekerde tegen het advies van een arts in reist. b. wanneer het doel van de reis het verkrijgen van medische behandeling of medisch advies is. c. bij gebruik van niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen door een verzekerde. d. bij zelfmoord, een poging tot zelfmoord of zelf toegebracht letsel. e. voor kosten verband houdend met zwangerschap of geboorte binnen een kalendermaand van de vermoedelijke geboortetijdstip. f. voor medische en bijkomende reiskosten die gedekt zijn op een andere verzekeringspolis of een nationale verzekering waar een verzekerde aanspraak op kan maken. g. bij molest in (i) het land van woonplaats van de verzekerde of in (ii) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, NoordKorea en Somalië, tenzij schriftelijk anders bepaald en overeengekomen met de maatschappij.

ARTIKEL 5 – PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN ZAKELIJKE UITRUSTING 5.1

Dekking 5.1.1 Verlies, diefstal of beschadiging De maatschappij vergoedt de nieuwwaarde in geval van totaalverlies door verlies, diefstal of gehele beschadiging, of de reparatiekosten in geval van gedeeltelijke beschadiging, van de persoonlijke bezittingen en de zakelijke uitrusting van de verzekerde tijdens een zakenreis, tot een maximum van 7.500 of het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag. In het geval dat de reparatiekosten hoger uitvallen dan de nieuwwaarde wordt de vergoeding beperkt tot die nieuwwaarde.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

14/19

versie 2006/10


5.1.2 Vertraging persoonlijke bezit De extra kosten die de verzekerde noodzakelijkerwijs moet maken tijdens een zakenreis door vertraagde aankomst van zijn/haar persoonlijke bezittingen op de luchthaven van bestemming in het buitenland, worden vergoed tot 1.500. Onder dergelijke extra kosten worden verstaan de uitgaven voor essentiële en redelijke vervanging van benodigdheden, zoals toiletartikelen en kleding. Van vertraagde aankomst van bagage is sprake indien, tijdens de heenreis of een tussenreis, de persoonlijke bezittingen niet binnen 4 uur zijn aangekomen nadat de verzekerde de luchthaven van bestemming heeft bereikt. Uitsluitend vertragingen van vluchten van erkende, volgens een vaste en gepubliceerde dienstregeling vervoerende luchtvaartmaatschappij, worden in aanmerking genomen. In geval van blijvend verlies wordt de vergoeding voor vertraging in mindering gebracht op de totale vergoeding. 5.1.3 Verlies of beschadiging van reisdocumenten Indien de verzekerde tijdens een zakenreis zijn paspoort, visa, geld, tickets of andere noodzakelijke reispapieren verliest of deze worden beschadigd, vergoedt de maatschappij de redelijke en noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten die de verzekerde maakt om deze te vervangen tot een maximum van 2.500. 5.1.4 Geld en geldwaarden De maatschappij vergoedt schade door diefstal van geld en geldwaarden, of als gevolg van frauduleus gebruik van betaalkaarten, gedurende een zakenreis tot een maximum van 2.500. Deviezen en reischeques die voor een zakenreis zijn aangeschaft, zijn gedekt vanaf het moment van verkrijgen en ten hoogste 120 uur vóór het begin van de zakenreis, en tot op het moment van afgifte of verzilvering en ten laatste 120 uur na terugkeer van de zakenreis. 5.2

Uitsluitingen a. Voor elk object dat op meer dan 2.000 wordt getaxeerd, zijn de eerste 25% van elk bedrag hoger dan 2.000 van de dekking uitgesloten. De 25% wordt toegepast tot de nieuwwaarde van het object of tot het verzekerde bedrag wanneer dit minder is. b. De eerste 25% van de nieuwwaarde in geval van zakelijke uitrusting. c. Verlies of beschadiging: I. van glas, porselein of andere fragiele voorwerpen, tenzij er sprake is van brand in, diefstal van of een ongeval met het vervoermiddel waarin zij werden getransporteerd. II. veroorzaakt door mot, ongedierte, slijtage, atmosferische of klimatologische omstandigheden, krassen of schrammen. III. veroorzaakt door mechanisch of elektronisch falen of defect. IV. veroorzaakt door reiniging, verven, restauratie, reparatie of zelf aangebrachte veranderingen. V. veroorzaakt door vertraging, inbeslagneming of confiscatie door een overheid. VI. aan voertuigen, accessoires of onderdelen hiervan. VII. van persoonlijk bezit dat als vracht op basis van een vervoersdocument is verzonden. d. Molest in (I) het land van woonplaats van de verzekerde of in (II) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, NoordKorea en Somalië, tenzij anders bepaald en schriftelijk overeengekomen door de maatschappij. e. Schade door verlies of diefstal van een betaal-, debet- of privé-kaart, dat resulteerde in frauduleus gebruik; tenzij de verzekeringnemer of een verzekerde heeft voldaan aan alle voorwaarden waaronder de kaart werd uitgegeven.

ARTIKEL 6 – ANNULERING, REISONDERBREKING, VERTRAGING EN VERVANGING 6.1

Dekking 6.1.1 Annulering en reisonderbreking De maatschappij vergoedt een bedrag van maximaal 10.000 of het verzekerde bedrag vermeld op het polisblad, wanneer een zakenreis gedurende de looptijd van de verzekering geannuleerd, bekort of gewijzigd dient te worden als direct gevolg van een oorzaak buiten de macht van de verzekeringnemer of de verzekerde om. Indien de zakenreis vóór het vertrek dient te worden geannuleerd, betaalt de maatschappij alle kosten die betaald zijn of betaald moeten worden voor het transport en het verblijf, voor zover die op niemand kunnen worden verhaald.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

15/19

versie 2006/10


Indien de zakenreis bekort dient te worden na het vertrek, betaalt de maatschappij alle kosten die betaald zijn of betaald moeten worden voor het transport of het verblijf en verband houden met de periode na de bekorting, voor zover die op niemand kunnen worden verhaald. Indien vooraf geboekte zakenreisvoorzieningen gewijzigd dienen te worden na het vertrek, vergoedt de maatschappij de daaraan verbonden extra reis- en verblijfskosten, voor zover die op niemand kunnen worden verhaald en noodzakelijk zijn om het de verzekerde mogelijk te maken de zakenreis te vervolgen of terug te keren naar de woonplaats. 6.1.2 Reisvertraging Indien het vertrek van het vliegtuig, het schip of de trein waarmee de verzekerde naar zijn bestemming reist aan het begin of het einde van een zakenreis, vertraagd is door een staking, een industriële actie, slechte weersomstandigheden of mechanisch defect aan het vervoersmiddel, vergoedt de maatschappij 75 per vertraagd uur volgend op 4 uur vertraging, met een maximum van 450. 6.1.3 Vervanging van een medewerker Indien een zakenreis na het vertrek bekort dient te worden als gevolg van een oorzaak buiten de macht van de verzekeringnemer of een verzekerde om, zullen de daardoor veroorzaakte extra reis- en verblijfskosten worden vergoed die op niemand kunnen worden verhaald, tot maximaal 10.000 of het verzekerde bedrag zoals vermeld op het polisblad. Gedekt zijn de kosten: a. verbonden aan het terugkeren van de verzekerde naar de woonplaats, b. verbonden aan het sturen van een vervanger om de noodzakelijke taken van verzekerde over te nemen of om de verzekerde, indien noodzakelijk voor de voltooiing van de zakenreis, de reis te laten hervatten. 6.2

Uitsluitingen Geen dekking wordt verleend indien een zakenreis wordt geannuleerd, onderbroken of gewijzigd ingevolge: a. een beslissing van de verzekeringnemer of de verzekerde, indien dit niet het gevolg is van een oorzaak buiten de macht van de verzekeringnemer of de verzekerde om. b. ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde binnen 31 dagen voorafgaande aan een geboekte zakenreis of tijdens de zakenreis. c. de financiële omstandigheden van de verzekeringnemer of een verzekerde. d. het niet uitvoeren van het contract door een leverancier (of hun agent) van transport of verblijfdiensten. e. voorschriften van een overheidsinstelling. f. staking, werkonderbreking, stipheidsactie, mechanisch defect of falen van transportmiddelen; behalve wanneer het vertrek van een schip, vliegtuig of trein waarmee de verzekerde geboekt is om te reizen met ten minste 24 uur is vertraagd, tenzij er voor de oorzaak van de vertraging reeds werd gewaarschuwd vóórdat de zakenreis werd geboekt. g. een verzekerde die tegen het advies van een arts in reist of probeert te reizen of reist met het verkrijgen van een medische behandeling als doel. h. het niet volgens het reisplan inchecken van de verzekerde, tenzij dit inchecken niet mogelijk was door een staking of arbeidsgeschil, of i. een vervoerverbod, vliegverbod of rijverbod dat is opgelegd door een havenbeheerder, een luchtvaartautoriteit, een spoorbeheerder of een andere overheidsinstantie. j. het gebruik of bezit van niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen. k. zelfmoord, een poging tot zelfmoord of een zichzelf toegebracht letsel. l. zwangerschap of geboorte binnen een kalendermaand van de vermoedelijke geboortedatum. m. molest in (I) het land van woonplaats van de verzekerde of in (II) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, NoordKorea en Somalië, tenzij schriftelijk overeengekomen door de maatschappij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de maatschappij in een verzekeringsjaar niet meer betalen dan 50.000 voor alle verzekerden tezamen.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

16/19

versie 2006/10


ARTIKEL 7 – RECHTSBIJSTAND 7.1

Dekking 7.1.1 Rechtsbijstand De maatschappij zal aan de verzekeringnemer en een verzekerde de kosten van rechtsbijstand vergoeden, tot maximaal 15.000, die worden gemaakt voor verhaal door of namens de verzekerde op een derde partij die lichamelijk letsel aan, ziekte van of de dood van de verzekerde heeft veroorzaakt tijdens een zakenreis. 7.1.2 Hechtenis In het geval dat de verzekerde tijdens een zakenreis in het buitenland in hechtenis wordt genomen of genomen dreigt te worden, betaalt de maatschappij de kosten van een buitenlandse advocaat tot een maximum van 5.000. 7.1.3 Borgsom In het geval dat de verzekerde tijdens een zakenreis in het buitenland in hechtenis wordt genomen of genomen dreigt te worden, betaalt de maatschappij de borgsom tot een maximum van 50.000. De verzekerde dient de borgsom terug te betalen binnen 3 maanden vanaf de datum van betaling, of direct in het geval van terugbetaling door de autoriteiten of indien de waarborgsom verbeurd wordt verklaard door het niet verschijnen voor de rechtbank, tenzij dat laatste redelijkerwijs niet verlangd kon worden van de verzekerde.

7.2

7.3

Bepalingen a. De maatschappij dient vooraf in te stemmen met het voorgenomen verhaal. Deze toestemming wordt gegeven indien de verzekerde de maatschappij ervan kan overtuigen dat: I. er redelijke gronden bestaan voor het nemen van het voorgenomen verhaal en, II. dat de kosten van rechtsbijstand redelijk zullen zijn. De maatschappij houdt rekening met de opinie van de door de verzekerde ingeschakelde belangenbehartiger en haar eigen adviseurs. Indien de maatschappij instemt, vergoedt de maatschappij de redelijke kosten die de verzekerde gemaakt heeft om dergelijke opinie te verkrijgen. b. Alle vorderingen en gerechtelijke procedures, inclusief elk hoger beroep voortvloeiend uit dezelfde gebeurtenis of omstandigheden, zullen worden beschouwd als een enkele vordering. c. Indien de verhaalsactie met succes wordt afgerond, zullen alle kosten van rechtsbijstand die geheel of ten dele worden vergoed, aan de maatschappij toekomen tot maximaal het bedrag dat door de maatschappij is vergoed. Uitsluitingen Er is geen dekking voor kosten van rechtsbijstand: a. ingevolgde geweldsmisdrijf, vermogensmisdrijf of overtreding van narcoticawetgeving door de verzekerde. b. voor een vordering tegen een reisagent, touroperator, verzekeringsmaatschappij of hun agenten,. c. voor een vordering tegen de verzekeringnemer, de maatschappij of welke organisatie of persoon dan ook die betrokken is bij het opstellen van deze verzekering. d. voortkomende uit molest in (i) het land van woonplaats van de verzekerde of in (ii) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord-Korea en Somalië, tenzij bepaald en schriftelijk overeengekomen door de maatschappij.

ARTIKEL 8 – PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 8.1

Dekking De maatschappij verzekert de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde tijdens een zakenreis, die ontstond als gevolg van het per ongeluk: a) toebrengen van lichamelijk letsel, ziek maken of doden van een derde persoon, of b) beschadigen van zaken die in eigendom toebehoren aan een derde persoon, tot een maximum van 5.000.000, hetgeen een totaallimiet is voor alle verzekerden voor alle verliezen onder deze polis die zich voordoen gedurende elk verzekeringsjaar. De partner van de verzekerde, de kinderen en de verzekeringnemer worden niet als derde persoon in aanmerking genomen. De maatschappij vergoedt ook de redelijke kosten van rechtsbijstand die de verzekerde maakt in verband met een gedekte vordering van een derde persoon, mits het voeren van het verweer en het maken van de kosten vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door de maatschappij.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

17/19

versie 2006/10


8.2

Bepalingen a. De verzekerde zal geen aansprakelijkheid erkennen, noch een voorstel, belofte of uitbetaling maken, zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de maatschappij. b. De maatschappij neemt, wanneer zij dit nodig acht, de verdediging van een vordering tegen de verzekerde over, en kan dan op naam van de verzekerde procederen. De maatschappij is daarbij gerechtigd schikkingen met derden te treffen. c. De verzekerde geeft de maatschappij alle ondersteuning en levert de maatschappij alle hem beschikbare informatie en documenten.

8.3

Uitsluitingen Geen dekking wordt verleend voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit: a. lichamelijk letsel, ziekte of overlijden van een persoon die een arbeidsovereenkomst, een servicecontract of een leercontract heeft met de verzekeringnemer of de verzekerde, voor zover het letsel voortkomt uit werkzaamheden voor de verzekeringnemer of de verzekerde. b. direct, indirect of in samenhang met: I. een mechanisch aangedreven voertuig, vliegtuig of watervoertuig. II. eigendom, bezit of gebruik van grond, gebouwen, onroerend goed of caravans, tenzij die worden gebruikt als tijdelijke woonplaats. III. een opzettelijke, kwaadwillige of onrechtmatige handeling. IV. het uitvoeren van een vorm van handel, of het uitoefenen van een beroep of bedrijf. V. een vorm van snelheidswedstrijden. c. het ongewild verliezen of beschadigen van eigendom dat behoort aan, aan de zorg is toevertrouwd van, onder het toezicht of het beheer staat van de verzekeringnemer, een verzekerde, een werknemer van hen, een lid van de familie of het huishouden van een verzekerde. d. een clausule in een contract, tenzij de verzekerde ook aansprakelijk zou zijn indien de clausule niet bestond. e. handelen of nalaten gedurende een periode dat de verzekerde onder invloed was van of beïnvloed werd door niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen, alcohol, of oplosmiddelen, dan wel krankzinnig was. f. elke vordering die voortkomt uit of verband houdt met een geslachtsziekte, een seksueel overdraagbare ziekte, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) of een AIDS-gerelateerde gezondheidstoestand. g. molest in (I) het land van woonplaats van de verzekerde of in (II) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, NoordKorea en Somalië, tenzij schriftelijk overeengekomen met de maatschappij.

ARTIKEL 9 – KAPING, ONTVOERING OF ONRECHTMATIGE HECHTENIS 9.1

Dekking De maatschappij betaalt 400 voor elke volledige dag dat een verzekerde tijdens een zakenreis gedwongen wordt vastgehouden als gevolg van kaping, ontvoering of onrechtmatige hechtenis, tot een maximum van 20.000. Bovendien betaalt de maatschappij de advieskosten bij ontvoering voor losgeld tijdens een zakenreis, tot maximaal 125.000.

9.2

Bepalingen De verzekeringnemer, de verzekerde of een vertegenwoordiger van één van hen, dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de Nood Crisis Helplijn in geval van een dergelijke kaping, ontvoering of onrechtmatige hechtenis. In het tegengestelde geval worden de kosten eventueel niet vergoed. Nood Crisis Helplijn: Hele wereld, tenzij Verenigde Staten

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

+1 713 260 5500 +1 866 926 8457

18/19

versie 2006/10


9.3

Uitsluitingen Er wordt geen dekking verleend in geval van: a. frauduleuze, oneerlijke of criminele handelingen van de verzekeringnemer, een verzekerde of een handlanger. De uitsluiting is niet van toepassing op de betaling van losgeld in een situatie waarin de plaatselijke autoriteiten dergelijke betaling als wederrechtelijk hebben gekwalificeerd. b. een verzekerde van wie de ontvoeringverzekering in het verleden werd geannuleerd of afgewezen. c. een kaping, ontvoering of onrechtmatige hechtenis in het land van woonplaats van de verzekerde d. een ontvoering voor losgeld die plaatsvindt in Colombia, Mexico, Irak, Nigeria en de Filipijnen. e. molest in Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord-Korea en Somalië, tenzij bepaald en schriftelijk overeengekomen door de maatschappij.

ARTIKEL 10 – POLITIEKE EVACUATIE 10.1

Dekking De maatschappij vergoedt de kosten van evacuatie, tot een bedrag van 50.000 of het verzekerde bedrag vermeld op het polisblad, per verzekeringsjaar voor alle verzekerden.

10.2

Bepalingen 10.2.1 Evacuatie De dekking geldt voor de volgende onzekere gebeurtenissen, voor zover die tijdens een zakenreis plaatsvinden buiten de macht van de verzekeringnemer en de verzekerde om, en die de onmiddellijke evacuatie van de verzekerde vereisen: a. een verzekerde wordt verbannen of persona non-grata verklaard door de autoriteiten van de erkende regering van een gastland; of b. de bevoegde autoriteiten vaardigen een advies tot evacuatie uit omwille van politieke of militaire activiteiten in of waarbij een gastland betrokken is, binnen 10 dagen voorafgaande aan de evacuatie. 10.2.2 Kosten van evacuatie Redelijke en onvermijdelijke kosten gemaakt door de verzekeringnemer of de verzekerde voor de evacuatie van de verzekerde naar de dichtstbijzijnde veilige plaats en voor de repatriëring van de verzekerde naar zijn/haar land van woonplaats. Dit omvat ook de redelijke transport- en verblijfkosten gemaakt door de verzekeringnemer en de verzekerde gedurende de evacuatie tot een maximale periode van twee dagen. 10.2.3 Advies Onder advies wordt in dit art. 10 verstaan: Een formele aanbeveling van de bevoegde autoriteiten aan de verzekerde of aan een groep van personen waaronder de verzekerde, om het gastland te verlaten. 10.2.4 Bevoegde autoriteiten Onder bevoegde autoriteiten wordt in dit art. 10 verstaan: Het ministerie van Buitenlandse Zaken of een vergelijkbare autoriteit van het land waar de verzekeringnemer zijn hoofdvestiging heeft. 10.2.5 Gastland Elk land waarnaar de verzekerde een zakenreis onderneemt in dienst is van de verzekeringnemer, met uitzondering van het land van woonplaats.

10.3

Uitsluitingen Er wordt geen dekking verleend voor evacuatiekosten: a. waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is of die de verzekeringnemer moet dragen krachtens wetgeving in verband met werkloosheid, ziektekosten, verzuim of arbeidsongeschiktheid. b. voortkomend uit frauduleuze, oneerlijke of criminele handeling, en begaan of gepoogd te begaan door een verzekeringnemer, verzekerde of een gemachtigd vertegenwoordiger van één van hen, alleen of in komplot met anderen handelend. c. voortkomend uit: I. schending van de wetten van het gastland door de verzekeringnemer of door een verzekerde. II. het niet in het bezit hebben van geldige reisdocumenten en visa door de verzekerde. III. schuld, insolventie, zakelijk falen, uitoefening van enig retentierecht of zekerheidsrecht of een andere financiële oorzaak. d. voortkomend uit ziekte, overlijden of een letsel van een verzekerde.

Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis

19/19

versie 2006/10

http://www.thomagroep.nl/documents/upload/Voorwaarden_Group_Plus_Zakelijke_Reis_versie_2006-10[1]  

http://www.thomagroep.nl/documents/upload/Voorwaarden_Group_Plus_Zakelijke_Reis_versie_2006-10[1].pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you