Page 1

HOÀ CHÍ MINH & KHU VÖÏC LAÂN CAÄN

mua baùn

cho thueâ

nhaø ñaát

vaên phoøng

cöûa haøng

doanh nghieäp

Soá 01

15/08/2009

PHUÏ SAN CUÛA BAÙO BAÁT ÑOÄNG SAÛN

CHUNG CU PHUONG NAM BẤT ĐỘNG SẢN

2000 DÖÏ AÙN

1000

UEÂ H T Ø O NHA OÄ CH H N Ê & CA

0BAÙN 0 3 Ä Ø HO HA

0 ÁT 0 1 ÑA Â LO

N AÊN &C

150,000 Baát ñoäng saûn taïi

muabannhadat.com.vn


Coâng ty Baát Ñoäng Saûn

Coâng ty Baát Ñoäng Saûn

0917 568 881

Gọi để đăng tin

COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN PROPOPOLY Ñòa chæ: 65 – 65A Ñöôøng 3/2, P.11, Q.10, TP HCM ÑT:(08)9292 772 Fax: (08)9292 771

20

134 Nguyeãn Tri Phöông, Quaän 5, TP.HCM ÑIEÄN THOAÏI :38 33 39 39

ID: 2468913

40 45 59 www.diaocabc.vn Hotline

Khám phá

: 0908

chân trời của ước mơ ...

“Tiêu chí làm việc của chúng tôi là: chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả”

1

st

“Tiêu chí làm việc của chúng tôi là:

CHUYÊN NGHIỆP NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ”

COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN AN BÌNH Ñòa chæ: 65 – 65A Ñöôøng 3/2, P.11, Q.10, TP HCM ÑT:(08)9292 772 Fax: (08)9292 771

20

Xem chi tiết Doanh Nghiệp: xem chi tiết BĐS:

muabannhadat.com.vn\doanhnghiep\abland

muabannhadat.com.vn\doanhnghiep\acbr

0917 568 881

muabannhadat.com.vn\<mã BDS> muabannhadat.com.vn\doanhnghiep\abland

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

HOTLINE: 1900 1530

COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ NHAØ ÑAÁT HUØNG LAND Ñòa chæ: 65 – 65A Ñöôøng 3/2, P.11, Q.10, TP HCM | ÑT:(08)9292 772 | Fax: (08)9292 771

Gọi để đăng tin

muabannhadat.com.vn\doanhnghiep\acbr


Döï aùn Baát Ñoäng Saûn Gọi để đăng tin

Döï aùn Baát Ñoäng Saûn

0917 568 881

Gọi để đăng tin

0917 568 881

HUNGLAND CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU

KHU VUI CHƠI

19

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

TOYOTA

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

KHU BIỆT THỰ CỔ CAO CẤP

Xem chi tiết BĐS:

muabannhadat.com.vn\duan\duana

20

Xem chi tiết BĐS:

muabannhadat.com.vn\duan\duanb

muabannhadat.com.vn\123456789 muabannhadat.com.vn\duan\duana

muabannhadat.com.vn\012345678 muabannhadat.com.vn\duan\toyota

20


Moâi giôùi nhaø ñaát Gọi để đăng tin

0917 568 881

134 Nguyeãn Tri Phöông, Quaän 5, TP.HCM

38 33 39 39 - 0908 40 45 59 www.diaocabc.vn ÑIEÄN THOAÏI :

“Tiêu chí làm việc của chúng tôi là chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả”

7‱tỷ‱VNĐ

3.8m x 19m

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

Lê Văn Ngọc 0933086411

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

ID: 2468913

2.5 tầng, 1 trệt 1 phòng khách

7‱tỷ‱VNĐ

3.8m x 19m

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

Lê Văn Ngọc 0933086411

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

ID: 2468913

2.5 tầng, 1 trệt 1 phòng khách

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

Lê Văn Ngọc 0933086411

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

ID: 2468913

2.5 tầng, 1 trệt 1 phòng khách

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên 2.5 tầng, 1 trệt 1 phòng khách, 4 phòng ngủ 5WC, phòn ăn, bếp

xem BĐS: xemchi chitiếttiết BĐS:

muabannhadat.com.vn\<mã BDS>BĐS> muabannhadat.com.vn\<mã

Lê Văn Ngọc - 0933086411

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

4 phòng ngủ 5WC, phòn ăn, bếp

2 tỷ VNĐ

2 tỷ VNĐ

ID: 2468913

4 phòng ngủ 5WC, phòn ăn, bếp

7‱tỷ‱VNĐ

3.8m x 19m

3.8m x 19m

4 phòng ngủ 5WC, phòn ăn, bếp

2.5 tầng, 1 trệt 1 phòng khách, 4 phòng ngủ 5WC, phòn ăn, bếp

3.8m x 19m

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

20 20


Moâi giôùi nhaø ñaát Gọi để đăng tin

0917 568 881

“Tiêu chí làm việc của chúng tôi là chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả”

CTY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG & ÑÒA OÁC VAÏN PHUÙ THÒNH 77 Thoáng Nhaát, F.Bình Thoï, Q.Thuû Ñöùc, Tp.HCM, ÑT: 84.8 7222584 - 7225541, Fax: 84.8 7222583

7 tyû VNÑ

7 tyû VNÑ

3.8m x 19m

3.8m x 19m

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

1

1

5

1

5

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

7 tyû VNÑ

7 tyû VNÑ

3.8m x 19m

3.8m x 19m

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

1

5

4

1

1

5

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

Lê Văn Ngọc - 0933086411

7 tyû VNÑ

7 tyû VNÑ

3.8m x 19m

3.8m x 19m

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

1

1

5

4

1

1

5

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

Lê Văn Ngọc - 0933086411

7 tyû VNÑ

7 tyû VNÑ

3.8m x 19m

3.8m x 19m

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

1

1

5

4

1

1

5

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

Lê Văn Ngọc - 0933086411

7 tyû VNÑ

7 tyû VNÑ

3.8m x 19m

3.8m x 19m

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

Hướng đông nam, nở hậu rất thoáng mát. KDC sầm uất, thuận tiện mở công ty...sổ hồng chính chủ, bao sang tên

1

1

5

Lê Văn Ngọc - 0933086411

xem chi tiết BĐS:

1

Lê Văn Ngọc - 0933086411

1

muabannhadat.com.vn\<mã BĐS>

4

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

4

1

1

5

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

20


Nhaø - Caên hoä baùn

Nhaø - Caên hoä baùn Gọi để đăng tin

0917 568 881

20

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

0917 568 881

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

Gọi để đăng tin

Xem chi tiết BĐS:

muabannhadat.com.vn\123456789

20

Xem chi tiết BĐS:

muabannhadat.com.vn\123456789

muabannhadat.com.vn\012345678

muabannhadat.com.vn\002354879

muabannhadat.com.vn\123456789

muabannhadat.com.vn\123456789

muabannhadat.com.vn\012345678

20 muabannhadat.com.vn\002354879


Nhà Bán Quận 3 Gọi để đăng tin

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt 1

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt 1

2.5 tầng, 1 trệt 1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

xem BĐS: xemchi chitiếttiết BĐS:

4

5

3 tỷ VNĐ

4

2D2

1

2D2

1

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

1

2D2

5

3 tỷ VNĐ

5

2D2

1

2.5 tầng, 1 trệt

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

1

2D2

2.5 tầng, 1 trệt

3 tỷ VNĐ

2.5 tầng, 1 trệt

2D2

0917 568 881

muabannhadat.com.vn\<mã BDS>BĐS> muabannhadat.com.vn\<mã

1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

1

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

20 20


Nhà Bán Quận 3 Gọi để đăng tin

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

2 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

1

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2 tỷ VNĐ

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

5 tỷ VNĐ

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

1

4

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

6 tỷ VNĐ

2D2

5

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt 1

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

1 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

2.5 tầng, 1 trệt

2D2

2D2

0917 568 881

3 tỷ VNĐ

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

2.5 tầng, 1 trệt

5

1

1

4

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

5

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

1

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

4

1

4

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

1

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

4

1

4

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

1

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

4

1

4

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

2D2

3 tỷ VNĐ

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

14 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.3

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

3.8m x 19m

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

2.5 tầng, 1 trệt

1

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

4

1

4

1

4

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

Lê Văn Ngọc - 0933086411

ID: 2468913

xem BĐS: xemchi chitiếttiết BĐS:

muabannhadat.com.vn\<mã BDS>BĐS> muabannhadat.com.vn\<mã

Địa chỉ bất động sản lớn nhất Việt Nam

20 20

muabannhadat version 2  
muabannhadat version 2  

muabannhadat