Page 1

HỒ‱CHÍ‱MINH‱&‱KHU‱VỰC‱LÂN‱CẬN

mua ban baùn

cho thueâ

nhaø ñaát

vaên phoøng

cöûa haøng

doanh nghieäp

Soá 01

15/08/2009

n sa o ụ‱ á sản Ph a‱b ng‱ củ ‱₫ộ t bấ

50 CHUNG CU PHUONG NAM PHƯƠNG TRIỆU

300

150,000

150

Baát ñoäng saûn taïi

muabannhadat.com.vn

DÖÏ AÙN

NHAØ & CAÊN HOÄ BAÙN

NHAØ & CAÊN HOÄ CHO THUEÂ

300

SHOP & CÖÛA HAØNG

100

LOÂ ÑAÁT

150

MAËT BAÈNG VAÊN PHOØNG

25

DÖÏ AÙN QUAÛNG CAÙO

COVER_NGUYET  

50 50 50 25 25 25 muabannhadat.com.vn muabannhadat.com.vn muabannhadat.com.vn MAË T BAÈ NG VAÊ N PHOØ NG NHAØ & CAÊ N HOÄ CHO THUEÂ 15/0...