Page 1

Phaùt haønh 15,000 soá

Soá 1871 Thöù Naêm 05-01-2012

USA Houston Vancouver Alberta Montreal Ottawa

Toronto Publication Agreement No. 40009120

The Vietnamese Newspaper

Chuù haûi sö teân “Jay” vieát chöõ “Long” baèng Haùn töï. Ñaây laø moät troø haáp daãn khaùch thaêm ngaøy ñaàu naêm cuûa beå caù Hakkeijima Sea paradise, khu ngoaïi oâ Yokohama cuûa Tokyo, Nhaät Baûn. AFPPhoto/Yoshikazu TSUNO

- Moãi thöù Saùu töø 8 giôø toái cho ñeán 8:30 giôø toái: Chöông trình hoäi thoaïi do Soâng Ñaøo phuï traùch. Môøi quyù thính giaû goïi vaøo ñaøi ôû soá 416 925 5746 ñeå goùp yù cho chöông trình theâm haøo höùng. Ñeå thuaän tieän cho caùc thaân chuû ñaêng rao vaët, chuùc möøng, phaân öu, caùo phoù... Thôøi Baùo coù theâm caùc VAÊN PHOØNG LIEÂN LAÏC: North York: (Cash One Hour Cleaner) 2013 Finch Ave. W. Tel/Fax: (416) 740-9268, Scarborough: (Sexy Nails) 3480 Lawrence Ave. E. Tel (416) 431-6777 Mississauga: (Chaâu Video) 680 Silver Creek Blvd., #13. Tel/Fax: (905) 276-2938, Kitchener: (Vikit Tours) 289 King St. East Tel: (519) 579-6950, Fax (519) 579-8938


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012 - Thoi Bao® is the registered trade mark of Thoi Bao Inc. - Thoi Bao® is not responsible for the advertising content. It is up to the consumers to check and validate the claims in the advertisements. No part of this publication can be reproduced without written consent of the publisher.

ACCOUNTING - KẾ TOÁN A.T Services-Trần A.Tuyết CNS Khai Thuế Dang & Associates Dataplex Tax Đỗ Kỳ Anh, C.A. Đồng Hương Services KHC Accounting Mây Văn Nguyễn, C.A. Trần Kim Hoàng Từ Thu Thủy

1 37 13 105 49 12 51 26 29 13

ASTROLOGER - BÓI TOÁN Huỳnh Hồng Phong Thủy Gia Đạt La

21 119

Phạm Xuân Nam Thân Thị Ngọc Thi Trần B.Châu - Lê T.Kiên Trần M.Toàn-A.Trần Trịnh B.Hằng-Bùi T.Thuận Võ Bạch Tuyết

ELECTRONICSCOMPUTER ABO Wireless Solutions E.S.C-Electric Sound First Choice Karaoke ITalk BB Mobilicity Mobilicity@Parkway Mall Sonnam Computer V247 Canada

ATTORNEY AT LAW LUẬT SƯ

EMPLOYMENT TUYỂN NGƯỜI

Akai Seto & Friend Anthony Long Trần Anthony Văn Phạm Cường (Steven) Nguyễn D.V. Pledge Davis,Kerbel,Levine Dương Thành Lợi Herman & Herman Moses & Associates Mostyn & Mostyn

Job Connection Inc. TGL Temporary Labor

109 5 89 36 199 31 25 50 58 64

AUTO BODY - GLASS - REPAIR 1 Four 0 Nine Inc. 99 Auto Collision A & W Auto Glass ABM Auto Collision D & D Vietnam Auto Dupont Transmission First Class Tire First Metro Motor Haines Auto Ideal Auto Safety Itech Auto Service Lâm Auto Services Lê Hùng Auto Centre Mavis Auto & Lube Omega Auto Body Q.C. Auto Centre Royal Auto Centre Tiger Auto-Tech Tigon Auto Repairs Tokyo Auto Collision Tokyo Auto Collision Tran Auto Body

77 198 34 37 60 49 39 80 145 30 94 55 63 88 29 69 7 119 87 1 23 79

AUTO SALES - BÁN XE Castle Honda Dynasty Auto-Andy Ho Mississauga Suzuki Ready Honda

105 143 137 93

BAKERIES - TIỆM BÁNH Đồng Khánh

71

BEAUTY SALON - TMV, UỐN TÓC Hollywood Julie Phương Le’s Hair Thanh - Xâm

87 53 13 53

DENTIST - NHA SĨ Don Nguyễn 89 Dương Ngọc Nghi 69 Đào Huỳnh Hoa 14 Đinh Thị Ninh Hưởng 20 Hà Ngọc Huệ Chi 115 Hoàng Sophia 41 Huỳnh Thế Hùng 67 Lê Nguyệt Bích 85 Lê Thị Diệu Hiền 16 Lê Xuân Đào 113 Luyện Hải Đăng 91 Lý Gia Hưng 29 Ng.Thùy Dung&Quản Đ.Minh 27 Nguyễn Đình Huy 4 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 1 Nguyễn Kim Hoàn 45 Nguyễn Kim Lê 21 Nguyễn Lan Hương 45 Nguyễn Phan Lân 12 Nguyễn Quốc Bình 55 Nguyễn Thanh Nhàn 19 Nguyễn Thị Hằng 59 Nguyễn Thị Thủy 43 Nguyễn Thị Tuyết 77 Nguyễn Trần Nghi Uyên 95 25 Nguyễn Văn Ngưu Oscar Dalmao 26 Phạm Thu Giang 21 Phạm Tiến Lộc 1 Trần Hiếu Liêm 8 Trương Văn Bé 1 Từ Chấn Phong 1 Văn Xuân Hội 51 Võ Châu Bảo 1

DENTURIST - PHÒNG RĂNG GIẢ Trần Thái Lực

1

DOCTORS - BÁC SĨ Bùi Quốc San 200 Collin Hồng 67 Dương N.Dung-Võ H.Khanh 113 Khổng Thị Bích Ngọc 79 Nguyễn Bích Phượng 55 Nguyễn Trâm Anh 81 Nguyễn Văn Trường 24 Phạm Ngọc Trai 57 Phạm Vũ Chiến 85

119 87 65 43 51 11

9 125 157 131 39 165 29 139

81 157

121 161 90 119 160 42 105 121 37 83 101 27 33 91

FLORIST - TIỆM HOA California Florist Flora All Occasions Select Flowers

FUNERAL - NHÀ QUÀN 19

FURNITURE - BÁN BÀN GHẾ Elegant Sofa Outlet Elena Bedding Fung Shing Oriental Tủ thờ & Mattress Ulti - Matt Inc.

62 33 54 119 10

HERBALIST - ĐÔNG Y Andrew Chen Chao Wang-YanLi Cao James Kim Vĩnh Khang Đường

133 71 40 111

INSURANCE - BẢO HIỂM Grace Wang Hạ Nguyễn Jennifer Phương Nguyễn Lê Phạm Duy Nguyễn Mỹ Linh Peter Tiến Nguyễn Tina Mỹ Tiên Trần Tôn Mỹ Lan Trần Diệu Trinh

73 15 81 103 59 41 39 33 121

JEWELLERY - TIỆM VÀNG Linh Lan

13

LEGAL - PHÁP LÝ Altec Global Inc. Bru-Win Int’l Mgmt Canadasia-Lý Ch.Sây DVLP Chu Văn Viên Global Migration&Legal Lekim Office M&K Le Immigration Nam Phương Imm.&Legal Sunmark Law Prof. Traffic Ticket Busters Traffic Ticket-VPDVVN Trung Tâm Dịch Vụ

26 123 31 49 35 97 131 59 117 95 35 115

MIRROR - KIẾNG Comelight Glass,Mirror

85

MISCELLANEOUS LINH TINH Crystal Design 2000 Super Save Drapery

53 52

MONEY EXCHANGE CHUYỂN TIỀN TranSaigon Int’l General Express

MEP Printing Press & Printers

47 154

OPTICAL - MẮT KIẾNG Just Eyes Optical Saigon Opt. (Eyelike)

45 2

OPTOMETRIST - ĐO MẮT Bùi Thanh Phong Võ Quốc Phong

51 41

PHARMACY - NHÀ THUỐC TÂY Anne Pharmacy Goodlife Pharmacy Guardian Four Winds Lily Pharmacy Nam Pharmacy Pacific Phar.-Toronto Pharmacia Drugs Roseland Pharmacy Saigon Pharmacy University Hlth Ctr Phar. Vaughan Neighborhood

PHYSIOTHERAPIST TRỊ LIỆU V. LÝ

6 33

PRIVATE ANNOUNCEMENT TANG SỰ, HỶ SỰ 156

PUBLIC ANNOUNCEMENT THÔNG BÁO CĐ Baccarat Tournament 174 Cẩm Nang Sức Khỏe Cao Niên 100 Chùa Hoa Nghiêm-Tết Nhâm Thìn 169 Chùa Linh Sơn-Văn Nghệ 171 DV Mừng Xuân Nhâm Thìn 167 Đêm Màu Hồng 158 Đêm Minh Châu 7 168 Đêm Xuân Hội Ngộ 162 HNV Kitchener-HCT12 171 Hội Chợ Tết 2012 175 Hội Chợ Tết Xuân 2012 151 Lịch Sách Tử Vi TB 2012 152 Quỹ CĐTB-Thông Báo 172 111 Radio Sideband TNVN Thời Báo Radio-Thông Báo 149 Thời Báo Trẻ 48 Tiếng Hát Canada 2012 68 Tuyển Chọn Tiếng Hát Canada 12 127 Ủy Ban Nhân Quyền - HCT 2012 164 Vũ Trường Trường Thành 166 Xuân Tha Hương 2012 163

The Vietnamese Newspaper Theå leä gôûi baøi cho Thôøi Baùo Baøi vôû gôûi cho Thôøi Baùo xin vieát hoaëc ñaùnh maùy treân moät maët giaáy vôùi khoaûng caùch doøng ñoâi. Coù theå gôûi dóa (loaïi IBM-PC diskette) hoaëc e-mail veà ñòa chæ: contributions@thoibao.com Khi gôûi döôùi daïng file, xin ghi roõ raøng heä thoáng tieáng Vieät naøo vaø word processor naøo (toát nhaát: VNI hoaëc Unicode file). Thôøi Baùo khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh

döôùi baát cöù daïng naøo vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Xin quyù vò neân gôûi baûn sao. Toøa soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính neáu thaáy caàn thieát cho phuø hôïp vôùi Thôøi Baùo. Baøi vôû muoán ñöôïc traû tieàn nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi ñeå lieân laïc. Thôøi Baùo khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi ñeå lieân laïc. Hình aœnh do AFP cung caáp

Thoi Bao website: http//www.thoibao.com. Thö töø: mails@thoibao.com Baøi vôû: contributions@thoibao.com Keá toaùn / Rao vaët thöông maïi: accounting@thoibao.com Rao vaët caù nhaân / Mua baùo daøi haïn: thoibao@thoibao.com Söûa chöõa quaûng caùo: kimpham@thoibao.com Caùc yù kieán ñeå giuùp caûi tieán: thoibaopublisher@thoibao.com

1 /

1114 College St. Toronto, ON M6H 1B6 Tel.: (416) 925-8607 Fax: (416) 925-0695

Haïn choùt thay ñoåi quaûng caùo cho baùo thöù 5: 3 giôø chieàu ngaøy thöù Hai Giôø laøm vieäc Thöù Hai - thöù Saùu: 9:30AM - 6PM Thöù Baûy: 10AM - 4PM

Quy ñònh chaët cheõ hôn veà gheá ngoài an toaøn cho treû em

REAL ESTATE - ĐỊA ỐC 37 29 33

Mai Táng Quốc Tế-SCI

63

PRINTING - NHÀ IN

C/T “Nguyễn Thị Trương”

FINANCIAL - TÀI CHÁNH 24/7 Financed All Debt Solutions Billy Triệu Business Loan GTA Credit Solutions Hương Vũ Morcan Financial Nancy Truong Phong (Vincent) Su Robert Huynh Sky Hoang Thịnh (Tony) Vũ Tracey Thủy Nguyễn Tu Anh Nguyen

CN Rehab.

|3

Canadian Publication Mail Product Sales Agreement No 40009120

24 69 13 11 15 55 63 21 8 73 60

David Thành Hướng Hà Nguyên Bình Hok Ung Lê Quốc Tuấn Lê Trung Tín Lee D. (Thành) Tô Lương Tú Hồng Nancy Mai Lý Peter Tú Lâm Suzy Phương Nguyễn

7 12 44 70 11 32 4 17 10 18

RESTAURANT-CAFE Congee Dynasty Hoa Sen Lounge Mama’s Tofu Phở Mì 99 Phở Bò Saigon Phở Cơm Việt Nam Phở Con Bò Phở Hương Trang Phở Mì Asia Phở Mì Dynasty Phở Pasteur Phở Phượng Hoàng Phở Xe Lửa Phố Xưa St.Clair Phở Gà-B.Cuốn

141 159 131 83 133 115 44 79 14 143 28 81 74 159 63

SERVICES - DỊCH VỤ Dạy Học - Gia Long Dạy Học- Mai Tutor Dạy học:TT Hùng Vương Money Express Fin. TN Tech.-Long Distance Van Group - Du Học

84 56 89 77 22 57

SIGNS - BẢNG HIỆU 1 Day Graphics&Signs 99 Signs All Rite NTS Sign B Q Signs Bảng Hiệu Nam Signs

73 111 79 59 87

SUPERMARKET - SIÊU THỊ Bến Thành Welcome Food Mart Win Farm

24 153 155

SUPPLIER - ĐẠI LÝ CUNG CẤP Annex Kitchen & Bath Aqua Meiya Flooring Capital Spring Excelife Happy Grow Garden Holland Industry Kennedy Distribution L.V. Supplies New Star Nail Supply Nina Nail Supplies Supply For You Ten Ren King’s Tea Thái Liên Titan World Toàn Thái

77 83 77 157 157 131 129 129 22 48 129 99 75 101 48

TRAVEL - DU LỊCH Advance Travel & Tours Asia Pacific Travel Asian Tropical Tours DSL Traveller’s Tours Global Travel Kinkaid Travel Mandarin Holidays Omega Travel Sky Asia Travel Tian Bao Travel Tian Tian Travel

82 89 61 76 46 15 91 7 117 135 57

WEDDING SERVICES D.V. CƯỚI HỎI KMB Bridal & Photo Love Forever Wonder Bridal Studio

95 45 11

Baø Toång tröôûng Y teá Leona Aglukkaq

Theo tuyeân boá cuûa baø Toång tröôûng Y teá Leona Aglukkaq hoâm 29 thaùng 12 naêm 2011, caùc quy ñònh môùi meû cuõng lieân quan ñeán troïng löôïng thaân theå treû nhoû. Thí duï treû nhoû caân naëng ñeán 10 kí loâ, phaûi ñöôïc caøi daây nòt an toaøn vaøo gheá ngoài ñaëc bieät. Taát caû caùc loaïi gheá ngoài daønh cho treû em phaûi chòu ñöôïc troïng löôïng ñeán 30 kí loâ thay vì 22 nhö tröôùc, vaø theâm moät soá ñoøi hoûi daønh rieâng cho xe buyùt chôû treû em ñi hoïc. Chính phuû lieân bang xaùc nhaän hieän nay khoâng ñoøi hoûi cha meï phaûi thay gheá môùi, nhöng neáu xe ñaõ töøng gaëp tai naïn, chuû xe neân mua gheá loaïi môùi ñeå baûo ñaûm an toaøn hôn. Ngoaøi ra, neáu lôùp voû boïc gheá bò raùch hay neáu gheá vöôït quaù haïn söû duïng, cha meï caùc em nhoû neân mua gheá môùi ñeå baûo ñaûm tính maïng cho con chaùu. Taát caû caùc gheá ngoài cho treû em baùn ra töø naêm 2012 ôû Canada ñeàu phaûi ñaït quy ñònh môùi veà an toaøn.


4|

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Moät Naêm Môùi Traøn Ñaày Haïnh Phuùc Baïn thaân meán; Chuùng ta ñang ôû trong nhöõng ngaøy ñaàu cuûa naêm môùi - naêm thöù 12 cuûa thieân nieân kyû thöù ba. Trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây, coù theå cho ñeán taän hoâm nay, baïn ñaõ phaûi nhaän ñöôïc vaø göûi ñi khaù nhieàu thö vaø thieäp, caû qua maïng laãn qua böu ñieän, vôùi nhöõng lôøi chuùc töø traân troïng, hoa myõ ñeán khoâi haøi, thaân maät. Trong

soá nhöõng lôøi chuùc ñoù, chöõ HAÏNH PHUÙC xuaát hieän khoâng ít laàn. Chöõ Haïnh Phuùc maø chuùng ta chuùc cho nhau tuy chaéc chaén khoâng phaûi laø chöõ Haïnh Phuùc trong tieâu ñeà cuûa caùc giaáy tôø haønh chaùnh, chính quyeàn ôû Vieät Nam, nhöng hình nhö chuùng khoâng ñöôïc hieåu gioáng nhau, maëc daàu caùc töï ñieån, töø ñieån ñeàu coù ñònh nghóa. Ñieàu ñaùng möøng laø coù veû nhö raèng theá giôùi naøy ñang coù haïnh phuùc, maëc duø ñònh nghóa veà haïnh phuùc vaø tieâu chuaån ñeå ñöôïc coi laø coù haïnh phuùc cuûa con ngöôøi khoâng gioáng nhau. Tuaàn leã tröôùc ngaøy ñaàu naêm môùi, Coâng ty Leger Marketing (LM) ñaõ thaêm doø yù kieán töø 53,000 cö daân ôû 58 nöôùc, yeâu caàu hoï töï ñaùnh giaù mình coù haïnh phuùc hay khoâng coù haïnh phuùc trong naêm 2011, naêm cuûa nhöõng tai öông, roái loaïn. LM ñöa soá lieäu thu thaäp ñöôïc leân moät baûng maø hoï goïi laø Phong Vuõ bieåu Haïnh phuùc Toaøn caàu (Global Barometer of Happiness 2011). Treân phong vuõ bieåu ñoù, coù ñeán 53% cho laø hoï coù haïnh phuùc, chæ coù 13% thaáy mình ñang thieáu haïnh phuùc. Theá nhöng thöù haïng nhieàu ít ngöôøi daân thaáy haïnh phuùc cuûa caùc quoác gia treân phong vuõ bieåu naøy laïi khaù laï. Ñöùng ñaàu baûng – quoác gia maø nhieàu ngöôøi daân ôû ñoù coi ñôøi soáng cuûa hoï coù haïnh phuùc laø hoøn ñaûo Fiji ôû Thaùi Bình Döông. Laï hôn nöõa, soá ngöôøi Afghanistan thaáy cuoäc soáng cuûa hoï coù haïnh phuùc laïi cao hôn soá ngöôøi soáng ôû Hoa Kyø!

Keát quaû thaêm doø yù kieán cuûa LM ñöôïc nhieàu tôø baùo, ñaøi truyeàn hình ñöa tin. Tuy nhieân caùc baûn tin naøy haàu heát boû qua vaøi chi tieát quan troïng cho thaáy nhöõng thaønh phaàn naøo laø nhöõng ngöôøi deã thaáy laø mình coù haïnh phuùc. Thí duï nhö phaàn phaân tích Global Barometer of Happiness chæ ra raèng nhieàu ngöôøi coù toân giaùo hôn nhöõng ngöôøi khoâng coù tín ngöôõng thaáy mình coù haïnh phuùc (Thieân Chuùa giaùo 54%, Do Thaùi giaùo 50%, Hoài giaùo 42%...) vaø lôùp tuoåi trung nieân (51 ñeán 65 tuoåi) laø nhöõng ngöôøi ít thaáy haïnh phuùc nhaát. Treân phong vuõ bieåu haïnh phuùc ñoù Canada ñöôïc xeáp haïng thöù 23. Giaûi thích veà thöù haïng khaù baát ngôø naøy, ngöôøi ta cho raèng tieâu chuaån haïnh phuùc taïi Canada cao hôn tieâu chuaån haïnh phuùc taïi caùc quoác gia khaùc. Baïn thaân meán; Xin göûi ñeán baïn, moät laàn nöõa, lôøi chuùc haïnh phuùc ñaàu naêm. Ñeå theâm vaøo lôøi chuùc ñoù, xin göûi ñeán baïn moät thoâng tin nhieàu yù nghóa: Ñôït quyeân goùp cuûa Thôøi Baùo ñeå göûi quaø Teát cho ñoàng baøo naïn nhaân luõ luït mieàn Trung ñaõ keát thuùc. Trong khi chôø toång keát, chuùng toâi ñaõ göûi $5,000 qua Tu huynh Victor Böûu ôû Hueá ñeå nhôø oâng ñem quaø ñeán cho baø con. Moïi chi tieát seõ ñöôïc töôøng trình ñeán baïn tuaàn tôùi. Caûm ôn baïn vaø xin heïn thö sau. - Thôøi Baùo


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

|5


6|

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Nhaân vieân khu caáp cöùu thöôøng bò beänh nhaân xöû teä

Muoái pha nöôùc taém taïo aûo giaùc ñang thaâm nhaäp Canada

L

oaïi muoái pha theâm vaøo nöôùc taém trong boàn (bath salts) coù taùc duïng gaây aûo giaùc nhö ma tuùy ñang laøm gioùng leân nhieàu lôøi baùo ñoäng taïi Canada. Hoùa chaát boät maøu traéng, coøn ñöôïc goïi laø mephedrone coù coâng duïng khoâng khaùc gì caùc nhoùm hôïp chaát methamphetamine, thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñieàu cheá thuoác laéc. Mephedrone uoáng vaøo coù theå taïo ra nhöõng caûm giaùc theøm muoán, khaùt voïng, aûo töôûng kyø dò, naâng cao aùp huyeát raát nguy hieåm, cuõng ñoâi khi thoâi thuùc ngöôøi söû duïng phaûi duøng ñeán baïo löïc ñeå giaûi toûa bôùt caùc aùp löïc taâm lyù. Trong thôøi gian qua noù ñaõ baét ñaàu phoå bieán taïi Anh vaø Myõ, nhöng baây giôø ñang tìm caùch xaâm nhaäp vaøo Canada. Ngöôøi ta coù theå mua noù moät caùch hôïp phaùp vaø khoâng quaù ñaét qua maïng töø Hoa Kyø. Dr. Margaret Thompson, Giaùm ñoác Trung taâm Ñoäc toá Ontario (Ontario Poison Centre), xaùc nhaän thöïc teá noùi treân. Muøa heø

qua, laàn ñaàu tieân baø khaùm cho moät beänh nhaân ñaõ söû duïng loaïi muoái noùi treân. Vaø ñaõ coù theâm caùc tröôøng hôïp khaùc xaûy ra taïi Toronto, vuøng trung taâm Ontario, cuõng nhö Calgary. Theo phaân tích cuûa Dr. Margaret Thompson, nhoùm muoái noùi treân ít nhieàu ñöôïc ñieàu cheá töø döôïc thaûo khat, moät loaïi döôïc thaûo coù coâng duïng kích thích raát phoå bieán taïi Trung Ñoâng vaø vuøng phía Ñoâng Phi Chaâu. Loaïi muoái baùn treân thò tröôøng thöôøng ñöôïc pha troän theâm nhieàu taïp chaát, neân khi söû duïng noù coù theå gaây nguy hieåm traàm troïng ñeán söùc khoûe. Sau khi uoáng vaøo, tim seõ ñaäp nhanh, aùp huyeát taêng cao, hieän töôïng aûo giaùc lieân tuïc xuaát hieän v.v... Noù ñöôïc quaûng caùo treân maïng nhö muoái pha theâm vaøo nöôùc taém trong boàn, hay phaân boùn ñaëc bieät cho thaûo moäc, ñeå traùnh bò nhaø chöùc traùch chuù yù. Cho ñeán nay caàn chuù yù caùc maët haøng nhaõn hieäu Cloud 9, Ivory Wave, Vanilla Sky vaø White Rush.

Nhaân vieân y teá laøm vieäc trong khu vöïc caáp cöùu cuõng thöôøng hay bò maéng chöûi, laém khi bò thöôïng caúng chaân haï caúng tay, bò xaâm phaïm caû tình duïc töø beänh nhaân, gia ñình beänh nhaân, ñoàng nghieäp vaø caû nhöõng ngöôøi voâ tình hieän dieän khi coù tai naïn xaûy ra. Thoâng qua baùo caùo cuûa 1,381 nhaân vieân y teá laøm vieäc trong khu vöïc caáp cöùu ôû tænh bang Ontario vaø Nova Scotia, nhoùm nghieân cöùu taïi beänh vieän St. Michael’s Hospital, Toronto, ruùt ra ñöôïc caùc keát quaû ñaùng quan taâm nhö sau: 67.4% töøng bò maéng chöûi, 41.5% töøng bò ñe doïa, nhöng trong soá ñoù 45.3% laø do ñoàng nghieäp, 26.1% töøng bò haønh hung, trong soá ñoù 92.3% ñeán töø beänh nhaân, 13.6% xaùc nhaän töøng bò quaáy nhieãu tình duïc, trong soá ñoù 64.7% laø do beänh nhaân, 41.2% laø do ñoàng nghieäp, 2.7% ñaõ trôû thaønh naïn nhaân caùc vuï cöôõng daâm, trong ñoù thuû phaïm ñaïi ña soá laø beänh nhaân (88.9%). Theo baùc só Blair Bigham, ngöôøi ñöùng chuû trì coâng trình khaûo saùt noùi treân, seõ ra maét baïn ñoïc trong soá thaùng 1, 2012 taïp chí chuyeân moân Prehospital Emergency Care, maëc daàu chæ laø söï ghi nhaän böôùc ñaàu caùc kinh nghieäm baûn thaân, lôøi keå laïi, nhöng roõ raøng nhaân vieân y teá laøm vieäc trong khu vöïc caáp cöùu haèng ngaøy ñaõ phaûi ñoái phoù vôùi nhieàu moái ñe doïa cho ñeán nay chöa ñöôïc nghieân cöùu.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

|7


8|

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Nhöõng cuù goïi 911 kyø quaùi trong naêm qua

C

aûnh saùt vuøng Chatham-Kent tænh bang Ontario naêm qua ñaõ söu taäp nhöõng cuù ñieän thoaïi goïi 911 yeâu caàu caáp cöùu ngöôïc ngaïo nhaèm ñöa vaøo danh saùch “10 cuù ñieän thoaïi kyø quaùi nhaát naêm 2011” (Top 10 Silly Calls of 2011). Ñöùng ñaàu danh saùch naêm nay laø tröôøng hôïp moät phuï nöõ goïi 911 than phieàn bò con meøo aên vuïng maát baùnh hamburger Whopper nhieàu taàng vaø caàn ngay moät chieác baùnh khaùc. Naêm ngoaùi, ngöôøi chieám giaûi cuõng laø moät phuï nöõ goïi 911 caùo buoäc baïn trai toäi xuùc phaïm vì daùm taëng coâ ta nöôùc hoa, thay vì thuoác men coù taùc duïng nhö ma tuùy. Theo caûnh saùt vieân Michael Pearse, naèm trong danh saùch môùi laø tröôøng hôïp moät ngöôøi ñaøn oâng hoaûng hoát goïi 911 ñeå baùo oâng ta vöøa phaùt giaùc ra coù ai ñoù mang thaûm cuoán troøn ñaët treân thaûm coû saân nhaø. OÂng ta yeâu caàu phaûi coù caûnh saùt ñeán khaùm xeùt. Cuõng may sau ñoù khi bieát ñöôïc vôï mình chính laø thuû phaïm oâng ta ñaõ goïi ñieän thoaïi xin huûy boû cuoäc heïn. Quaù cheùn röôïu cheø, ma tuùy v.v... coù theå laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán caùc cuù goïi 911 noùi treân. Sau ñaây laø danh saùch chi tieát. 10) Ñaàu thaùng 2 naêm nay, khi tuyeát rôi traéng xoùa ñöôøng phoá, moät phuï nöõ goïi 911 phaûn ñoái xe hoát tuyeát gaây oàn aøo quaù loá.

9) Moät thieáu nieân 17 goïi caûnh saùt nhôø tham vaán xem caäu aám coù theå choái boû meï mình hay chaêng vì baø ta khoâng chòu ñöa tieàn tieâu vaët. 8) Tröôøng hôïp ngöôøi ñaøn oâng phaùt giaùc ra taám thaûm ñaùng nghi ngôø noùi treân. 7) Coâ gaùi, coù leõ coøn nhoû tuoåi, goïi 911, sau khi bò nhaân vieân gaùc cöûa caám khoâng cho vaøo hoäp ñeâm. Coâ ta queân khoâng mang theo giaáy tôø tuøy thaân, vaø caàn caûnh saùt ñeå chöùng minh mình ñuû tuoåi nhaäu nheït. Sau khi caûnh saùt töø choái laøm chuyeän naøy, coâ ta leân gioïng caõi coï lôùn tieáng vaø toû ra raát töï tin laø mình coù lyù. 6) Coù ngöôøi goïi 911 yeâu caàu ñem xe caáp cöùu cho moät ngöôøi baïn. Nhaân vieân y teá vaø caûnh saùt nghe leùo nheùo tieáng ngöôøi khaùc noùi voïng laïi, “Ñöøng coù lo, toâi seõ giaûi quyeát vieäc doïn deïp ma tuùy”. Nhöng khi caûnh saùt ñeán nôi, tieác thay hoï khoâng tìm ñöôïc chöùng côù veà huùt xaùch. 5) Moät taøi xeá ñang laùi xe goïi 911 baùo caûnh saùt anh ta baát chôït thaáy moät con sö töû nhoû baêng ngang ñöôøng. Anh ta coøn quaû quyeát vieäc naøy coù thaät vì trong ngaøy noùi treân anh khoâng duøng baát cöù loaïi ma tuùy naøo caû. 4) Moät phuï nöõ yeâu caàu caûnh saùt ñeán hoát ngöôøi baïn trai ra khoûi nhaø mình. Sau moät thôøi gian cho pheùp chung chaên chung goái, anh baïn trai baét ñaàu chieám cöù vò trí goùc giöôøng maø

ngöôøi phuï nöõ noùi treân raát thích naèm. Noùi maõi maø anh ta khoâng chòu ñoåi choã naèm, coâ gaùi ñaønh goïi caûnh saùt. 3) Coù moät anh chaøng hoaûng hoát goïi caûnh saùt baùo raèng vöøa nhìn thaáy chieác xe cuûa mình bò keû troäm laùi ñi maát. Döïa vaøo moâ taû hình daïng chieác xe vaø höôùng laùi cuûa keû caép, caûnh saùt ñuoåi theo nhöng khoâng tìm ra daáu veát khaû nghi naøo caû. Hoùa ra anh chaøng noùi treân troâng gaø hoùa cuoác. Chieác xe cuûa anh ta vaãn naèm chình ình beân caïnh nhaø. Anh ta voâ tình nhìn thaáy moät chieác xe töông töï chaïy ngang vaø trí oùc ñaày töôûng töôïng ñaõ laäp töùc töï theâu deät ra moät maøn ñaùnh caép phong phuù. 2) Caûnh saùt khi nhaác maùy traû lôøi goïi caáp cöùu 911 coøn nghe caû gioïng ñaøn oâng laãn ñaøn baø quaùt thaùo nhau oûm toûi. Khi ñeán hieän tröôøng hoï môùi ñöôïc nghe lôøi phaøn naøn töø phía ngöôøi ñaøn oâng ñoøi chôi maùy Xbox, trong khi töø phía ngöôøi ñaøn baø laïi muoán söû duïng Nintendo Wii. Gioït cuoái cuøng laøm ly nöôùc ñaày traøn laø vieäc ngöôøi ñaøn oâng laïi môû theâm moät bao thuoác laù môùi, maëc duø bao thuoác cuõ vaãn ñang coøn huùt dang dôû. 1) Laø tröôøng hôïp moät phuï nöõ goïi 911 than phieàn bò con meøo aên vuïng maát caùi hamburger Whopper nhieàu taàng vaø caàn ngay moät chieác baùnh khaùc.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

|9


10 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Daân Canada vaø moät vaøi vaán ñeà lieân quan ñeán taém röûa, xaøi nöôùc

M

oät nöõ coâng daân Canada, taïm goïi teân laø Lisa, môùi ñaây thuù nhaän vôùi phoùng vieân ñaøi truyeàn hình CTV News: coâ ta töø bao nhieâu naêm nay vöøa taém voøi sen (shower) vöøa teø. Coâ laøm vieäc naøy töø laâu laém roài vaø raát ñeàu ñaën neân chaúng coøn nhôù ñaõ baét ñaàu “khai tröông” töø naêm leân bao nhieâu tuoåi. Ngöôøi ñeïp noùi treân chaéc khoâng thuoäc thaønh phaàn thieåu soá. Treân maïng tröïc tuyeán xaõ hoäi, Facebook, maïng tìm kieám, Google, chuùng ta coù theå phaùt giaùc ra khaù nhieàu ñeà taøi lieân quan ñeán vieäc naøy, cuõng nhö moät nhoùm ñeán 16,000 thaønh vieân coâng khai uûng hoä vöøa taém voøi sen vöøa tieåu tieän (pro-shower-peeing). Taïp chí Glamour caùch ñaây khoâng laâu cuõng ñöa ra keát quaû thaêm doø yù kieán, vôùi 75% phuï nöõ tham gia xaùc nhaän töøng laøm nhö theá. Noùi chung, chuùng ta coù theå öôùc ñoaùn, ñaøn oâng cuõng nhö ñaøn baø ñeàu ngaám ngaàm laøm vieäc naøy vôùi moät maëc caûm phaïm toäi toái thieåu naøo ñoù, thoâng thöôøng laø khoâng ñaùng keå. Tuy nhieân, ñuùng lyù ra ngöôøi daân Canada khoâng caàn caén röùt löông taâm veà vieäc noùi treân. Moät thöïc traïng khaùc cuõng lieân quan ñeán taém voøi sen maø khoâng gaây maëc caûm phaïm toäi cho ngöôøi daân laø möùc ñoä söû duïng nguoàn nöôùc. Canada laø moät

quoác gia quaù phí phaïm. Trung bình moãi ngaøy, moãi ngöôøi daân duøng gaàn 330 lít nöôùc, theo xaùc nhaän cuûa Thoáng keâ Canada (Statistics Canada). Rieâng Toå chöùc chuyeân nghieân cöùu caùc vaán ñeà Canada (Conference Board of Canada) thì xeáp Canada ñöùng aùp choùt trong toång soá 16 quoác gia ñaõ phaùt trieån, chæ khaù hôn moãi oâng vua phí phaïm nöôùc baäc nhaát theá giôùi laø Hoa Kyø. “Möùc söû duïng nöôùc cuûa Canada cao hôn gaáp ñoâi möùc trung

bình cuûa 16 quoác gia ñaõ phaùt trieån”, cao hôn gaáp 9 laàn so vôùi Anh quoác, hôn 8 laàn so vôùi Ñan Maïch, AÙo. Trong khi ñoù, ngöôøi daân ôû moät soá vuøng ngheøo ñoùi, khoâ caèn taïi Chaâu Phi chæ coù chöøng 20 lít nöôùc ñeå duøng moãi ngaøy. Vöøa taém voøi sen vöøa teø hoùa ra treân lyù thuyeát laïi laø moät hình thöùc tieát kieäm nöôùc! Vì chuùng ta khoâng ñi tieåu trong boàn caàu neân khoâng phaûi keùo nöôùc xoái, tieát kieäm ñöôïc trung bình chöøng 10 lít nöôùc moãi ngaøy. Phaûi chaêng ñaõ ñeán luùc Canada neân khuyeán khích ngöôøi daân thöïc haønh vieäc naøy haèng ngaøy, nhö ôû Ba Taây? Kyõ ngheä khai thaùc caùt daàu laø moät trong nhöõng thuû phaïm söû duïng phung phí nguoàn nöôùc, nhöng gia ñình, caù nhaân cuõng tieâu xaøi taøi nguyeân thieân nhieân naøy moät caùch phí phaïm. Maëc cho moïi lôøi keâu goïi, löôïng nöôùc duøng trung bình giaûm thieåu khoâng ñaùng keå, töø 335 lít/ngöôøi naêm 2001 xuoáng 329 lít/ngöôøi naêm 2004. Theo oâng Franz Hartman, thuoäc toå chöùc Toronto Environmental Alliance, chuùng ta neân töï röûa xe taïi nhaø, gaén boàn caàu coù 2 caáp söû duïng löôïng nöôùc (duel-flush toilet), voøi sen coù khaû naêng ngaên nöôùc chaûy quaù nhieàu, duøng maùy giaët tieát kieäm nöôùc vaø giôùi haïn töôùi coû.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 11


12 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 13


14 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Daân Afghanistan haïnh phuùc hôn daân Canada! Chieác “maùy” ño chæ soá haïnh phuùc Global Barometer of Happiness naêm 2011 ñaõ xeáp Canada ñöùng thöù 23 trong toång soá 58 quoác gia tham gia, tröôùc theàm naêm môùi 2012. Coâng ty Leger Marketing ñaõ toå chöùc thu thaäp yù kieán töø 53,000 cö daân trong 58 nöôùc noùi treân, yeâu caàu hoï töï ñaùnh giaù mình coù haïnh phuùc hay khoâng coù haïnh phuùc trong naêm roài. Theo caùc con soá ruùt ra töø phaân tích soá lieäu, ngöôøi treân hoøn ñaûo Fiji laø nhoùm cö daân haïnh phuùc nhaát theá giôùi. Moät ñieåm gaây khaù nhieàu baát ngôø, soá ngöôøi caûm thaáy haïnh phuùc ôû A Phuù Haõn laïi cao hôn con soá taïi Hoa Kyø. Rieâng taïi Canada, 60% (trong toång soá 1,003 ngöôøi tham gia) cho bieát mình caûm thaáy haïnh phuùc, so vôùi chæ 13% phaøn naøn haïnh phuùc vaéng boùng. Tuy nhieân, theo oâng David Scholz, Phoù Giaùm ñoác coâng ty Leger Marketing coù truï sôû taïi Toronto, 26% cö daân Canada tham gia, phaân vaân khoâng theå choïn theá ñöùng cuï theå. Thöïc teá, Canada chæ chieám haïng 23 phaûn aûnh söï ñaùnh giaù cuûa ngöôøi daân veà giaù trò cuûa haïnh phuùc. Tieâu chuaån haïnh phuùc taïi Canada cao hôn tieâu chuaån haïnh

phuùc taïi caùc quoác gia khaùc. Söï khaùc bieät veà vaên hoùa cuõng aûnh höôûng ñaùng keå ñeán caùch nhìn giaù trò haïnh phuùc. Chæ soá haïnh phuùc cuûa Canada laø 47% – tính ra baèng caùch laáy tæ leä thaønh phaàn haïnh phuùc (60%) tröø ñi tæ leä thaønh phaàn khoâng haïnh phuùc (13%) – xaáp xæ vôùi chæ soá haïnh phuùc cuûa Nhaät Baûn, moät quoác gia vaãn coøn ñieâu ñöùng vì thieân tai soùng thaàn, ñoäng ñaát, noå loø nguyeân töû trong thaùng Ba naêm 2011. Cö daân ôû Manitoba vaø Saskatchewan caûm thaáy haïnh phuùc nhaát, trong khi daân Alberta, ít thaát nghieäp, ít toäi aùc hình söï, phaïm phaùp v.v... ai coù ngôø ñaâu laïi caûm thaáy thieáu vaéng haïnh phuùc.

Nam Haøn chuaån bò cho taùi nhaäp caûng thòt boø Gia Naõ Ñaïi Sau 8 naêm trôøi caám nhaäp caûng thòt boø töø Canada vì sôï caên beänh boø ñieân (mad-cow disease -BSE), Quoác hoäi Nam Haøn, vaøo hoâm thöù Saùu 30 thaùng 12 naêm 2011, ñaõ bieåu quyeát thoâng qua nhöõng quy ñònh môùi lieân quan ñeán vaán ñeà noùi treân. Theo ñoù, kyõ ngheä cheá bieán thöïc phaåm Nam Haøn coù theå nhaäp caûng thòt xuaát phaùt töø boø döôùi 30 thaùng tuoåi. Nam Haøn laø quoác gia cuoái cuøng trong nhoùm caùc nöôùc chuû yeáu nhaäp caûng thòt boø töø Canada coøn aùp duïng caùc quy ñònh haïn cheá khaéc nghieät, moät phaàn cuõng vì söï choáng ñoái cuûa noâng daân, chuû trang traïi nuoâi boø noäi ñòa. Vôùi vieäc aùp duïng bieän phaùp noùi treân, ngaønh chaên nuoâi saûn xuaát thòt boø taïi Canada coù theå thôû phaøo, theo ñaùnh giaù cuûa Toång tröôûng Noâng nghieäp Gerry Ritz. Treân theá giôùi Canada xeáp thöù 3 veà xuaát caûng thòt boø, vaø tröôùc naêm 2002 Nam Haøn laø khaùch haøng ñöùng thöù tö veà nhaäp caûng thòt boø töø Canada. AÙp löïc khaù lôùn töø Hoa Kyø ñaõ khieán Nam Haøn phaûi huûy boû vieäc caám nhaäp caûng thòt boø töø Myõ vaøi naêm tröôùc ñaây. Sau ñoù Canada ñaõ ñaâm ñôn khieáu kieän Nam Haøn taïi Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (World Trade Organization -WTO) vaø ruùt ñôn vaøo ñaàu naêm nay sau khi Seoul höùa baõi boû leänh caám vaøo cuoái naêm 2011.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 15


16 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Toronto ghi nhaän aùn maïng ñaàu tieân trong naêm môùi Toronto, Ontario – Scarborough naêm nay “giaät giaûi quaùn quaân” coù vuï aùn maïng ñaàu tieân ngay sau giôø phuùt chuyeån ñoåi töø naêm cuõ sang naêm môùi. Gaàn 4 giôø 30 phuùt saùng Chuùa Nhaät 01 thaùng 01 naêm 2012, Jamahl Franklin, 20 tuoåi ñaõ bò baén guïc treân con ñöôøng nhoû Hupfield Trail, gaàn Neilson Road vaø Finch Avenue. Khi caûnh saùt ñeán nôi xaûy ra aùn maïng, thì naïn nhaân ñaõ taét thôû. Cho ñeán nay caûnh saùt töø choái cung caáp theâm chi tieát veà danh tính naïn nhaân cuõng nhö lyù do daãn ñeán vuï saùt haïi baèng suùng

noùi treân. Naêm 2011, trong caû thaønh phoá Toronto, chæ coù 45 vuï gieát

Jamahl Franklin

ngöôøi, con soá thaáp nhaát tính töø 1986 ñeán nay. Chæ 1 naêm tröôùc ñoù (2010) toång soá aùn maïng laø 61 vuï. Tuy nhieân, caûnh saùt khoâng theå naøo voã tay aên möøng thöïc teá raát ñaùng khích leä noùi treân. “45 maïng ngöôøi phaûi ra ñi vaãn laø con soá quaù cao”, phaùt ngoân vieân Park Pugash laäp luaän, vaø oâng nhaán maïnh theâm moãi maïng ngöôøi bò saùt haïi vaãn laø thaûm kòch xaõ hoäi ñuùng lyù khoâng neân xaûy ra. Naêm naêm troâi qua, soá naïn nhaân töû vong vì bò aùm haïi lieân tieáp suy giaûm. Phaûi chaêng ñoù laø böôùc bieán chuyeån khoâng theå ñaûo ngöôïc? Caûnh saùt vieân Park Pugash chöa daùm quaû quyeát. Töø naêm 2007, khi con soá naïn nhaân bò saùt haïi laø 86 ca, sang 2008 xuoáng 70 ca, tieáp tuïc xuoáng möùc 62 ca trong naêm 2009 vaø 61 ca naêm 2010, rôi khaù thaáp coøn 45 ca naêm 2011. Nhìn laïi 25 naêm qua, 1991 laø naêm cao ñieåm vôùi 89 aùn maïng, vaø chæ naêm 1986 vôùi 37 aùn maïng laø coøn thaáp hôn 2011.

Vuøng laõnh ñòa phía Baéc: thaùng 12 “gieo haït” thaùng 8 “ra quaû” The Northwest Territories – Theo soá lieäu cuûa caùc nhaø thoáng keâ taïi vuøng laõnh ñòa phía Baéc, trung bình cöù moãi thaùng 8 coù 75 em beù môû maét chaøo ñôøi, so vôùi chæ töø 50 ñeán 60 em trong nhöõng thaùng coøn laïi. Neáu moät em beù loït loøng meï vaøo thaùng 8 naêm nay, thì trung bình 9 thaùng tröôùc ñoù, töùc laø trong thaùng 12 cuûa naêm ngoaùi, cha meï em ñaõ “gieo haït” gioáng. “Töø 2006 ñeán nay, coù moät khuynh höôùng phaùt trieån khaù roõ reät, treû em sinh ra trong thaùng 8 cao hôn haún caùc thaùng khaùc trong naêm”, oâng Ryan Mazan, chuyeân gia veà thoáng keâ taïi cô quan N.W.T. Bureau of Statistics, xaùc nhaän. Nhö vaäy thaùng 12 phaûi laø thaùng haáp daãn nhaát, gôïi tình nhaát trong naêm, ñöôïc moïi ngöôøi öa thích choïn laøm thôøi gian gaày cuoäc maây möa, chia chaên xeû goái. Tuy nhieân, oâng Ryan Mazan khuyeán caùo, töø 2006 ñeán nay laø moät thôøi gian quaù ö ngaén nguûi, chöa ñuû xaùc ñònh chieàu höôùng noùi treân coù keùo daøi thaät söï hay chaêng. Tuy nhieân, ai thích gia taêng saûn xuaát trong thaùng 12 thì xin cöù töï nhieân.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 17


18 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Cuï oâng cuï baø Alberta aên möøng ñöùa chaùu thöù 100 ra ñôøi! Grande Prairie, Alberta – Doøng hoï oâng cuï baø cuï Viktor vaø Aneta Urich ñuùng laø nhöõng tay cöï phaùch veà maët sinh con. Ñaàu thaùng 12 qua, hoï aên möøng dòp ñöùa chaùu thöù 100 môû maét chaøo ñôøi. Thaèng beù teân Henry Urich, laø con thöù 9 cuûa caëp vôï choàng Tatjana vaø Heinrich Urich. OÂng Heinrich

Urich laïi laø con thöù 16 cuûa oâng cuï baø cuï Viktor vaø Aneta Urich. Goïi Viktor vaø Aneta Urich laø oâng cuï baø cuï thì cuõng hôi quaù ñaùng, vì “cuï” Viktor naêm nay thaät ra môùi 62 caùi xuaân xanh. Ñöôïc phoùng vieân baùo chí hoûi laøm sao phaân bieät ñöôïc caû 100 ñöùa chaùu ñeå goïi teân, oâng Viktor thuù nhaän

Ñöùa chaùu thöù 100 môû maét chaøo ñôøi

ñoâi khi tröôùc khi sai baûo hay daïy doã moät ñöùa chaùu naøo ñoù cuõng phaûi baét noù khai danh tính tröôùc. Caùch ñaây 17 naêm hoï töø Kazakstan, thuoäc lieân bang Nga, ñeán Canada ñònh cö. OÂng baø Viktor vaø Aneta Urich deã nhaän maët nhöõng ñöùa chaùu naøo coù teân Kazakstan hôn laø caùc chaùu chæ mang teân tieáng Anh. Nhöng duø oâng baø coù goïi nhaàm teân, caùc chaùu cuõng saün saøng boû qua. Treân trang maïng cuûa Cuoán saùch Kyû luïc Theá giôùi Guinness (Guinness Book of World Records) chuùng ta khoâng thaáy yeát teân tuoåi caùc oâng baø coù nhieàu chaùu, nhöng ñaàu naêm nay caùc phöông tieän truyeàn thoâng theá giôùi töøng ñöa tin moät phuï nöõ Phi Luaät Taân coù toång coäng 107 chaùu vaø 138 chaét. Moãi laàn ñaïi gia ñình nhaø oâng baø Viktor vaø Aneta Urich muoán gaëp nhau ñoâng ñuû khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Keùo nhau ra moät coâng vieân hay tuï taäp trong nhaø thôø Chính thoáng giaùo ñòa phöông cuûa ngöôøi goác Nga laø caùch giaûi quyeát toát nhaát. Hoï seõ toå chöùc aên möøng leã chaøo ñoùn ñöùa chaùu thöù 100 taïi nhaø thôø noùi treân.

Saskatoon aên möøng naêm môùi vôùi 39 vuï baét bôù Saskatoon, Saskatchewan – Thôøi ñieåm ñaát trôøi chuyeån tieáp sang naêm môùi, taïi Saskatoon dieãn tieán khaù bình thöôøng theo ñaùnh giaù cuûa caûnh saùt. Trong ñeâm giao thöøa thöù Baûy 31 thaùng 12 naêm 2011 coù toång coäng 250 cuù goïi caûnh saùt, phaân chia ra nhö sau: 142 vuï lieân quan ñeán gaây roái, huïc haëc trong gia ñình, say söa ñeán ngaát xæu, bò nhieãm ñoäc, nhaäu nheït gaây oàn aøo. Ngoaøi ra, coøn coù 17 vuï lieân quan ñeán say röôïu hay thuoác vaãn laùi xe, 7 ca haønh hung, 1 tröôøng hôïp troäm caép, 1 tröôøng hôïp duøng vuõ khí ñe doïa. Toång coäng 39 nghi can bò taïm baét giöõ.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 19


20 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Nhieàu tröôøng hoïc ôû Ottawa khoâng chòu ñöïng ñöôïc ñoäng ñaát! Ottawa – Thaønh phoá Vancouver trong thôøi gian gaàn ñaây ñaõ söûa sang laïi caùc tröôøng hoïc nhaèm ñoái phoù vôùi nguy cô xaûy ra ñoäng ñaát. Theá nhöng taïi thuû ñoâ Ottawa, theo ñaùnh giaù cuûa hai kyõ sö ngaønh ñòa chaán, laïi coù khaù nhieàu tröôøng hoïc xaây caát ñaõ laâu, khoâng ñuû tieâu chuaån an toaøn choáng laïi nhöõng côn ruøng mình cuûa quaû ñòa caàu, neân caàn coù bieän phaùp caûi tieán thích hôïp. OÂng Murat Saatcioglu, nhaø nghieân cöùu ñòa chaán thuoäc Ñaïi hoïc Ottawa cho bieát nhieàu coâng trình nhaø cöûa, vaên phoøng coâng coäng ôû Ottawa ñöôïc xaây caát baèng loaïi beâ toâng coát saét/theùp (substandard reinforced

OÂng Murat Saatcioglu

concrete frames) phaåm chaát thaáp theo tieâu chuaån xaây döïng cuûa naêm 1963. Neáu naèm treân caùc ñòa taàng coù caáu truùc ñöôïc ñònh nghóa laø taàng ñaát seùt Leda, nhö vuøng Orleans chaúng haïn, nhöõng ngoâi nhaø noùi treân seõ bò taøn phaù naëng neà. Caùc lôùp ñaát seùt Leda coù khaû naêng laøm gia taêng cöôøng ñoä ñòa chaán. Vì theá theo kyõ sö Saatcioglu, nhöõng toøa cao oác cuõ caàn ñöôïc taân trang laïi, thay beâ toâng coát saét baèng vaät lieäu môùi. Kinh nghieäm ruùt ra töø Vancouver laø baøi hoïc quyù baùu, theo kyõ sö Dan Carson. Caùc hoïc khu taïi ñaây ñaõ leân tieáng ñoøi hoûi phaûi coù bieän phaùp ñoái phoù vôùi nhöõng vuï ñoäng ñaát. Rieâng taïi Ottawa, Vieän Baûo taøng Thieân nhieân (Museum of Nature) ñang naèm treân lôùp ñòa taàng ñaát seùt Leda, caàn ñöôïc söûa sang laïi theo chieàu höôùng coù theå chòu ñöïng ñöôïc ñoäng ñaát vôùi kinh phí gaàn 200 trieäu ñoâ-la. Caàn bieát, sau vuï ñoäng ñaát ôû vuøng Val-desBois, cö daân Ottawa trôû laïi töï giaùc bieát ñöôïc mình ñang soáng treân moät vuøng bò ñe doïa. Coù theå moät ngaøy naøo ñoù seõ noå ra moät côn ñòa chaán vôùi möùc ñoä taøn phaù coøn traàm troïng hôn ôû Christchurch, Taân Taây Lan vaøo thaùng 2 naêm 2011.

Goïi 911 ñuøa giôõn, moät thieáu nieân baùo haïi caûnh saùt Mispec, New Brunswick Moät thieáu nieân soáng ôû mieàn Nam tænh bang New Brunswick trong khi ñi caém traïi buoàn tình laïi nghó ra troø ñuøa laøm caûnh saùt leân ruoät. Saùng sôùm thöù Naêm 29 thaùng 12 luùc gaàn 4 giôø 30, Caûnh saùt RCMP nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi cuûa caäu nhoùc hoaûng hoát cho bieát caàn caáp cöùu. Theo bieân baûn, caäu ta ñaõ goïi 911 vaø khai raèng vì chaët caây coái trong röøng luùc ñi caém traïi neân bò thöông tích, nhöng khoâng coù khaû naêng moâ taû chi tieát vaø chính xaùc nôi caäu ta ñang naèm chôø caáp cöùu. Laäp töùc caûnh saùt cuøng vôùi xe cöùu hoûa töø Saint John, löïc löôïng Off-Road Vehicle Enforcement Unit cuûa tænh bang keùo nhau leân ñöôøng. Caäu aám noùi treân cöù töôûng caûnh saùt khoâng theå naøo döïa vaøo caùc daáu hieäu phaùt soùng töø maùy ñieän thoaïi di ñoäng ñeå coù theå truy ra vò trí ngöôøi ñaõ goïi ñieän thoaïi. Tuy nhieân, sau chöøng 6 giôø maày moø, söû duïng heä thoáng ñònh vò toaøn caàu GPS cuøng veä tinh, ngöôøi ta tìm ra keû ñuøa nghòch laø moät thieáu nieân bình yeân voâ söï khoâng bò baát cöù veát thöông naøo, ñang caém traïi naèm gaàn West Beach Road ôû Mispec. Cha meï cuûa caäu ta ñaõ ñöôïc môøi ñeán noùi chuyeän döïa treân ñieàu luaät veà thieáu nieân phaïm phaùp (Youth Criminal Justice Act), maø trong tröôøng hôïp naøy laø goïi caáp cöùu giaû maïo.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 21


22 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Nghi phaïm trong danh saùch truy luøng Hoa Kyø sa löôùi caûnh saùt Winnipeg Winnipeg, Manitoba – Ñaõ chaïy troán sang Canada nuùp boùng, nhöng nghi phaïm ngöôøi Myõ ñang bò truy luøng noùi treân, vaãn tieáp tuïc tìm caùch löôøng gaït. Sau khi nhaän ñöôïc moät cuù ñieän thoaïi baùo ñoäng cuûa tieäm thuoác Taây naèm treân ñöôøng Pembina Highway, caûnh saùt Winnipeg aäp vaøo vaø baét soáng nghi can noùi treân vôùi nhieàu tang chöùng quan troïng. Ngöôøi ñaøn oâng 38 tuoåi luùc aáy

ñang tìm caùch söû duïng toa baùc só giaû maïo ñeå laáy thuoác ñaét tieàn. Khaùm xeùt kyõ löôõng caûnh saùt coøn phaùt giaùc ra theâm moät soá toa baùc só, cuøng ñuû loaïi giaáy tôø tuøy thaân giaû maïo vôùi nhieàu teân tuoåi khaùc nhau. Trong xe hôi cuûa oâng ta coøn caû khaåu suùng luïc ñaõ naïp ñaïn. Hoùa ra oâng naøy naèm trong danh saùch truy luøng thuoäc Minneapolis, tieåu bang Minnesota. Vaøo khoaûng ñaàu thaùng Chín naêm nay, oâng ta troán thoaùt

ra khoûi nöôùc Myõ baèng chieác maùy bay Piper ñeán Canada laäp nghieäp. Chieác maùy bay nhoû moät chong choùng ñöôøng ñöôøng chính chính ñaùp xuoáng phi tröôøng St. Andrews naèm ôû phía Baéc Winnipeg. Caûnh saùt cuoái naêm 2011 ñeán khaùm xeùt nhaø oâng ta ôû ñöôøng Hargrave Street vaø phaùt giaùc ra theâm nhöõng tang chöùng quan troïng khaùc, bao goàm thuoác men laáy ñöôïc töø toa baùc só giaû maïo, duïng cuï maùy moùc laøm giaáy tôø giaû, cuõng nhö 35,000 ñoâ-la tieàn maët Gia kim vaø Myõ kim, vaøng laù coù giaù trò chöøng 85,000 ñoâ la, suùng ñieän (stun gun) vaø bình xòt hôi cay ñuoåi gaáu.

Rio Tinto Alcan ngaên khoâng cho 800 nhaân vieân laøm vieäc Alma, Quebec – Tranh chaáp giöõa chuû nhaân Rio Tinto Alcan vaø nhaân vieân khoâng giaûi quyeát oån thoûa ñaõ khieán ban giaùm ñoác coâng ty cho leänh ñoùng cöûa nhaø maùy saûn xuaát nhoâm vaøo saùng chuùa Nhaät 01 thaùng 01, khoâng cho 800 nhaân vieân vaøo laøm vieäc. Nhöng ñoàng

thôøi phaùt ngoân vieân cho Rio Tinto Alcan xaùc nhaän nhaø maùy ñang coù keá hoaïch baûo ñaûm cho heä thoáng saûn xuaát nhoâm tieáp tuïc dieãn tieán nhö döï tính. Vaøo thöù Saùu tröôùc ñoù, 800 nhaân vieân quyeát lieät töø choái ñeà nghò cuoái cuøng cuûa ban giaùm ñoác

nhaø maùy. Caùc vaán ñeà naûy sinh töø ñieàu khoaûn lieân quan ñeán hôïp ñoàng phuï veà nhaân duïng (subcontracted labour) ñaõ khoâng ñöôïc ñoâi beân chaáp nhaän. Nhaø maùy taïi Alma laø moät trong nhöõng loø luyeän nhoâm quan troïng nhaát Baéc Myõ.

Baø meï Alberta 2 laàn lieân tieáp sinh con ñuùng ngaøy ñaàu naêm Medicine Hat, Alberta – “Chuùng toâi laø gia ñình maén ñeû nhaát Canada”, ngöôøi meï buoät mieäng keâu leân moät caùch haïnh phuùc sau khi sinh xong coâ con gaùi taïi beänh vieän Medicine Hat Regional Hospital. Seùt khoâng ñaùnh 2 laàn lieân tieáp vaøo moät ñieåm, ngöôøi ta khoâng 2 laàn lieân tieáp truùng xoå soá ñoäc ñaéc, nhöng baø meï treû Bobbi Jo Ketcheson ñaõ 2 laàn lieân tieáp sinh con ñuùng vaøo ngaøy taân nieân. Grace Olivia Ketcheson cuõng laø ñöùa beù ñaàu tieân môû maét chaøo ñôøi trong naêm môùi taïi Medicine Hat Regional Hospital vaøo gaàn 1 giôø raïng saùng Chuùa Nhaät 01 thaùng 01 naêm 2012. Coâ beù treû hôn anh ruoät Jack ñuùng 365 ngaøy 4 phuùt. Jack môû maét chaøo ñôøi vaøo raïng saùng ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2011 ôû Regina. Bobbi Jo vaø choàng laø Kurtis Ketcheson coù caû thaûy 4 con, sinh naêm moät. Hoï höùa trong ngaøy ñaàu naêm linh thieâng seõ taïm ngöng “saûn xuaát”.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 23


24 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 25


26 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

AÂu Chaâu ñoùi soø Nova Scotia Digby, Nova Scotia – Giaù toâm huøm tuy ñang coù chieàu höôùng haï daàn, nhöng ngö phuû ñaùnh baét, nuoâi soø thì mieäng cöôøi töôi nhö hoa, vì hieän nay giaù caû gioáng haûi saûn naøy gaàn ñaït möùc cao kyû luïc tính töø 10 naêm qua. OÂng Keith Amero suoát 33 naêm qua baùm laáy ngheà ñaùnh baét vaø buoân baùn soø ôû Digby. Töø muøa Ñoâng naêm qua, giaù caû baét ñaàu leo thang. “Ñeán muøa Heø naêm nay (2011) giaù soø ñaõ taêng leân möùc 9 Gia kim/pound”, oâng Keith Amero xoa tay xaùc

nhaän. Vaø theo oâng, giaù caû khoâng ngöøng laïi ôû möùc naøy, hieän ñang daàn vöôït haøng raøo 10 Gia kim. Keith Amero laø ngö phuû chuyeân baùn soø cho caùc vöïa mua nhoû. Chöa bao giôø oâng thaáy giaù caû cao nhö hieän taïi, chuû yeáu do möùc caàu ôû AÂu Chaâu gia taêng ñaùng keå. Ngoaøi ra, Nhaät Baûn, moät quoác gia cung caáp nguoàn soø ñaùng keå treân theá giôùi, vì haäu quaû thieân tai soùng thaàn, ñoäng ñaát vaø noå loø nguyeân töû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, khoâng coøn khaû naêng caïnh tranh vôùi Canada.

Moät veát xaùm trong böùc tranh raïng rôõ maøu saéc cuûa ngö daân Nova Scotia: tình hình kinh teá chöa oån ñònh taïi Hoa Kyø, khieán löôïng nhaäp caûng soø sa suùt roõ reät. Ngoaøi ra, nhöõng yeáu toá ñaåy giaù soø treân thò tröôøng theá giôùi leân cao seõ keùo daøi ñöôïc bao laâu. OÂng Keith Amero lo sôï tình hình leân voi xuoáng choù, khi giaù caû giaûm xuoáng chæ coøn chöøng $5 hay $6/pound. Noù coù theå ñaåy ngö phuû vaøo hoá thaúm cuûa tình traïng saït nghieäp.

Thaàn taøi vieáng luùc naêm cuøng thaùng taän: truùng ñoäc ñaéc 50 trieäu Lotto Max Ontario – Khoâng coøn gì vui söôùng hôn khi chuùng ta töø toán böôùc sang naêm môùi vôùi 50 trieäu Gia kim môùi ra loø naém trong tay. Sau phieân xoå soá Lotto Max vaøo ñeâm thöù Saùu 30 thaùng 12 naêm 2011,

Thaàn Taøi ñaõ ñeán goõ cöûa nhaø ai ñoù trong tænh bang Ontario mang theo tin vui noùi treân. Chöa heát, naêm cuøng thaùng taän coøn saûn xuaát theâm 4 trieäu phuù môùi (4 trong toång soá 10 loâ truùng 1 trieäu) vôùi 2

vò ôû British Columbia, 1 vò ôû Calgary, vaø theâm 1 vò khaùc taïi Ontario. Loâ ñoäc ñaéc ñaàu tieân trong naêm môùi xoå vaøo ngaøy 06 thaùng 01, seõ coù trò giaù 16 trieäu Gia kim.

Thò tröôøng ñòa oác Winnipeg vöôït doanh soá 3 tæ W i n n i p e g , Manitoba – Naêm 2011, toång doanh soá thò tröôøng ñòa oác thuû phuû Winnipeg ñaõ vöôït möùc 3 tæ Gia kim, phaûn aûnh tình hình phaùt trieån phi nöôùc kieäu ñaùng keå, vôùi giaù baùn trung bình moät ñôn vò gia cö laø $250,000, theo thoáng keâ cuûa Hieäp hoäi caùc nhaø moâi giôùi ñòa oác Winnipeg (Winnipeg Realtors Association -WRA). Caàn ñeán 99 naêm trôøi, vaøo naêm 2002, laàn ñaàu tieân thò tröôøng ñòa oác thuû phuû Winnipeg vôùi heä thoáng yeát leân maïng tröïc tuyeán MLS, ñaït ñöôïc toång doanh soá baùn trong 1 naêm laø 1 tæ Gia kim. Nhöng tieáp theo sau ñoù

laø nhöõng böôùc phaùt trieån choùng maët. Moác thöù hai: 2 tæ Gia kim ñaït ñöôïc chæ caàn theâm 5 naêm (2007) vaø moác ñieåm thöù ba: 3 tæ Gia kim ñaït ñöôïc 4 naêm sau ñoù (2011) nhö ñaõ noùi ôû treân. OÂng Ralph Fyfe, chuû tòch Winnipeg Realtors Association, tuy nhieân löu yù con soá ñôn vò nhaø baùn ñöôïc trong naêm 2011 thaáp hôn so vôùi 2007, nhöng vì giaù trò nhaø cöûa cao hôn nhieàu neân toång doanh soá gia taêng. Tình traïng laõi suaát tín duïng mua nhaø raát thaáp cuõng nhö söï gia taêng daân soá ñang thuùc ñaåy thò tröôøng ñòa oác thuû phuû Winnipeg vöôn leân.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 27


28 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Quaùn quaân poker theá giôùi maát caû tình laãn tieàn? Boucherville, Quebec – Trong vuï troäm gheù thaêm nhaø Jonathan Duhamel gaàn Montreal tuaàn qua, voâ ñòch xì pheù theá giôùi (World Series of Poker Championship) ôû Las Vegas vaøo thaùng 11 naêm ngoaùi, Jonathan Duhamel bò ñaùnh nhöø töû phaûi vaøo nhaø thöông ñieàu trò, cuõng nhö bò laáy ñi 2 kyû vaät quyù giaù vaø moät soá tieàn chöa roõ giaù trò bao nhieâu, nhöng caûnh saùt ñaõ toùm ñöôïc 4 ngöôøi bò tình nghi, trong ñoù ñaëc bieät coù caû coâ baïn gaùi cuõ cuûa chaøng thanh nieân 23 tuoåi naøy. Naïn nhaân nhaän maët ñöôïc coâ gaùi tình xöa nghóa cuõ, hay noùi ñuùng hôn, ñoâi beân môùi ñaây chæ töøng ñoâi laàn hoø

Bianca Rojas-Latraverse

heïn nhau nhöng sau ñoù ñöôøng ai naáy ñi. Coù theå nhôø thoâng thaïo ñöôøng ñi nöôùc böôùc, bieát choã caát giaáu tieàn, ñoà vaät quyù giaù, coâ Bianca RojasLatraverse, 20 tuoåi, coù theå daãn theo ñoàng boïn ñoät nhaäp vaøo nhaø Jonathan Duhamel moät caùch khaù deã daøng. Coøn 3 nghi can kia, ñeàu ôû löùa tuoåi töø 20 ñeán 30, thì hoaøn toaøn xa laï ñoái vôùi naïn nhaân. Jonathan Duhamel laø ngöôøi Canada ñaàu tieân chieám giaûi quaùn quaân noùi treân, ñöôïc thöôûng 8.9 trieäu Myõ kim cuøng vôùi 2 moùn kyû vaät goàm chieác voøng ñeo tay töông ñöông vôùi huy chöông vaøng giaûi voâ ñòch xì pheù noùi treân, vaø moät ñoàng hoà Rolex Submariner. Caùc teân troäm xoâng vaøo nhaø haønh hung anh ta vaø sau ñoù cao chaïy bay xa vôùi 2 kyû vaät noùi treân cuõng nhö moät löôïng ñaùng keå, tieàn giaáy 500 euro. Ngoaøi ra, caûnh saùt chæ cho bieát theâm, ñaõ truy luøng ra ñoàng hoà Rolex, nhöng voøng ñeo tay vaøng naïm kim cöông thì vaãn chöa thaáy.

Taéc xi caám ñaøn oâng? Saint John, New Brunswick – Moät doanh nhaân ôû thaønh phoá Saint John coù döï tính thieát laäp heä thoáng xe taéc xi chæ daønh rieâng cho khaùch haøng phuï nöõ vaø taøi xeá cuõng laø ngöôøi thuoäc phaùi “chaân yeáu tay meàm”. OÂng Dave Barnes ñang trong giai ñoaïn nghieân cöùu, ñaùnh giaù tính khaû thi cuûa yù töôûng naøy. OÂng hy voïng khaùch haøng, ñaëc bieät khaùch phuï nöõ seõ hoan ngheânh döï tính noùi treân, nhaát laø phuï nöõ töøng gaëp chuyeän khoù chòu roái raém vôùi nam taøi xeá. “Nhieàu coâ gaùi töøng than thôû vôùi chuùng toâi veà moät soá taøi xeá taéc xi nam giôùi. Sau khi hoï leân xe ñoùng cöûa laïi, xe voït ñi, laø phaûi laåm baåm caàu Trôøi khaán Phaät ñoä trì cho tai qua naïn khoûi”, oâng Dave Barnes lyù luaän vaø nhaán maïnh oâng khoâng chæ trích chung moïi taøi xeá taéc xi, nhöng quaû thaät coù nhöõng tay anh chò ñuùng ra khoâng ñöôïc

pheùp caàm laùi. OÂng hy voïng seõ cho töø 5 ñeán 6 chieác hoaït ñoäng trong thaønh phoá Saint John tröôùc maét. Taxi caám ñaøn oâng chaïy ñaày ñöôøng, nhan nhaûn khaép AÂu Chaâu, chaéc cuõng phaûi thaønh coâng ôû Saint John, ñaëc bieät vôùi söï phaùt trieån cuûa coäng ñoàng ngöôøi theo Hoài giaùo. Moät cuoäc thaêm doø yù kieán loaïi boû tuùi kieåu mì aên lieàn cuûa thoâng taán CBC News, vôùi söï tham gia cuûa 4,764 ñoäc giaû trang maïng tröïc tuyeán, cho keát quaû khaù ngang ngöûa nhö sau: 1,234 ñoäc giaû, töông ñöông 34.96% ñaùnh giaù toát yù töôûng noùi treân, ñem laïi caûm giaùc an toaøn cho caû taøi xeá laãn khaùch haøng; 1,290 ñoäc giaû, töông ñöông 36.54% cheâ bai yù töôûng naøy, vì ñoái xöû khoâng coâng baèng nam nöõ; 1,006 ñoäc giaû, töông ñöông 28.50% tuy ñaùnh giaù toát yù töôûng noùi treân, nhöng nghi ngôø veà tính khaû thi.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 29


30 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Thay ñoåi trong baûo hieåm xe, nhieàu ngöôøi bò töø choái traû chi phí trò lieäu Chi phí trò lieäu cuûa nhieàu naïn nhaân trong caùc tai naïn giao thoâng ôû Ontario hieän khoâng ñöôïc caùc coâng ty baûo hieåm chi traû. Baùc só Donna Ouchterlony, Giaùm ñoác phoøng khaùm chaán thöông soï naõo cuûa Beänh vieän St Michael ôû Toronto, cho bieát caùc coâng ty baûo hieåm ñang töø choái nhieàu keá hoaïch ñieàu trò do baùc só ñöa ra. Theo baø Ouchterlony, caùc coâng ty baûo hieåm hieän khoâng caàn phaûi coù söï thaåm ñònh cuûa baùc só

ñeå töø choái keá hoaïch ñieàu trò. Moät nhaân vieân baûo hieåm khoâng ñöôïc ñaøo taïo veà y teá hieän cuõng coù theå töø choái keá hoaïch trò lieäu do ñoäi nguõ chuyeân ngaønh ñöa ra. “Moät nhaân vieân ñieàu chænh baûo hieåm chæ ñöôïc huaán luyeän qua loa cuõng coù theå töø choái vieäc traû chi phí trò lieäu. Hoï bieát raát roõ caàn phaûi coù lyù luaän cuûa y hoïc nhöng hoï khoâng phaûi laø baùc só, thaäm chí khoâng phaûi laø y taù... hoï khoâng ñöôïc ñaøo taïo moät chuùt naøo veà y khoa”. Baø Ouchterlony cho raèng

chính phuû caàn thay ñoåi vì hoï ñang ñaåy beänh nhaân vaøo nhöõng tình traïng voâ cuøng khoù khaên. Moät soá ngöôøi cho raèng coù ñeán 40% caùc yeâu caàu baûo hieåm bò töø choái. Trong khi ñoù, Vaên phoøng Baûo hieåm Canada (Insurance Bureau of Canada -IBC) cho bieát coù quaù nhieàu baùc só ñeà nghò nhöõng bieän phaùp trò lieäu khoâng caàn thieát. Moät phuùc trình gaàn ñaây cho thaáy caùc vuï gian laän baûo hieåm khieán caùc coâng ty baûo hieåm maát 1.3 tyû moãi naêm. Phuùc trình coøn cho bieát ngöôøi daân Ontario phaûi traû baûo hieåm xe cao nhaát Canada moät phaàn vì trung bình caùc yeâu caàu baûo hieåm tai naïn coù giaù trò cao gaáp 5 laàn caùc tænh bang khaùc. OÂng Ralph Palumbo, phaùt ngoân vieân cuûa IBC, cho bieát nhöõng ngöôøi bò thöông trong tai naïn giao thoâng neân an taâm raèng hoï seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng möùc vaø chi traû chi phí trò lieäu neáu nhöõng yeâu caàu boài thöôøng cuûa hoï thoûa ñaùng. Vaøo thaùng Chín naêm 2010, chính phuû Ontario ñaõ ñöa ra quy ñònh baûo hieåm xe môùi nhaèm giaûm

soá vuï gian laän baûo hieåm daãn tôùi vieäc taêng baûo phí. Tieàn boài thöôøng cho nhöõng chaán thöông nghieâm troïng vaãn ñöôïc giöõ ôû möùc 1 trieäu. Tuy nhieân, tieàn boài thöôøng cho nhöõng tai naïn khoâng nghieâm troïng ñaõ bò giaûm moät nöûa, xuoáng coøn $50,000. Tieàn boài thöôøng cho nhöõng tai naïn nhoû laø $3,500.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 31


32 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Caûnh saùt than phieàn chuyeän loä bí maät ñieåm kieåm tra xe Caûnh saùt Toronto vöøa leân tieáng phaøn naøn veà vieäc nhieàu cö daân maïng giuùp ñôõ nhau baèng caùch thoâng baùo ñòa ñieåm kieåm tra cuûa chöông trình RIDE treân maïng xaõ hoäi Twitter. Chöông trình Giaûm ngöôøi say röôïu laùi xe moïi nôi (Reduce Impaired Driving Everywhere -RIDE) mong giaûm soá ngöôøi say röôïu laùi xe baèng caùch ñaët caùc traïm kieåm tra ngaãu nhieân treân ñöôøng, ñaëc bieät trong nhöõng dòp leã. Tuy nhieân, moät soá ngöôøi laùi xe Toronto thoâng baùo treân caùc maïng xaõ hoäi nhö Twitter hay Facebook ñeå cho nhöõng ngöôøi khaùc bieát nôi caûnh saùt ñaäu xe kieåm tra. Hoài cuoái tuaàn qua, Sgt. Tim Burrows, thuoäc caûnh saùt Toronto, ñaõ ghi treân trang Twitter cuûa mình “neáu baïn tieát loä moät ñòa ñieåm RIDE vaøo toái nay, coù theå baïn seõ phaûi xin loãi nhöõng gia ñình bò maát ngöôøi thaân vì moät taøi xeá say röôïu

vaøo ngaøy mai”. Tuy vieäc söû duïng maïng xaõ hoäi ñeå ñöa caùc khuyeán caùo khoâng phaïm phaùp, nhöng caûnh saùt cho raèng vieäc naøy giaûm taùc duïng cuûa nhöõng ñòa ñieåm kieåm tra RIDE. Theo baø Carolyn Swanson, ñoàng chuû tòch Toå chöùc Baø meï phaûn ñoái vieäc say röôïu laùi xe (Mothers Against Drunk Driving), vieäc thoâng baùo caùc ñòa ñieåm cuûa chöông trình RIDE laø voâ traùch nhieäm. Tính ñeán ngaøy 28/12, caûnh saùt Toronto ñaõ kieåm tra ôû 2.200 ñieåm

RIDE vaø caùo buoäc 340 ngöôøi vôùi nhöõng toäi danh lieân quan ñeán röôïu bia. Trong nhöõng ngaøy leã vöøa qua caûnh saùt vuøng Durham ñaõ caùo buoäc 138 ngöôøi laùi xe lieân quan ñeán nhieàu vi phaïm luaät giao thoâng vaø say röôïu laùi xe. Danh saùch ñaày ñuû caùc taøi xeá vi phaïm luaät Giao thoâng ñaõ ñöôïc ñöa leân ñieåm maïng www.drps.ca. Caûnh saùt Toronto, Peel vaø Halton seõ tieáp tuïc môû chieán dòch kieåm tra RIDE theâm moät tuaàn nöõa.

Caõi coï vôùi ñoàng nghieäp, moät phuï nöõ bò ñaâm cheát Hoâm thöù Hai 02/01, caûnh saùt Toronto cho bieát ngöôøi phuï nöõ bò ñoàng nghieäp laøm trong moät tieäm aên ôû phoá Taøu Toronto ñaâm nhieàu nhaùt ñaõ cheát. Hoâm thöù Tö tuaàn qua, baø Guang Lu, 45, nhaân vieân nhaø haøng Chinese Traditional Buns ôû 536 Dundas St. W., trong luùc laøm vieäc ñaõ tranh caõi vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng laøm chung vaø bò oâng ta ñaâm nhieàu nhaùt trí maïng vaøo coå. Tuy ñaõ ñöôïc gaáp ruùt ñöa ñeán beänh vieän vaø giaûi phaãu nhöng tôùi hoâm thöù Baûy, naïn nhaân khoâng qua khoûi. Sau khi baø Guang Lu cheát, oâng Chi Kuan, 57 tuoåi, cö daân Toronto, ñaõ bò caùo buoäc toäi saùt nhaân caáp hai. Tröôùc ñoù oâng ta chæ bò caùo buoäc caùc toäi coá saùt vaø taán coâng nghieâm troïng. OÂng ta ñaõ ra toøa taïi Old City Hall hoâm thöù Ba vöøa qua.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 33


34 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Môùi ñaàu naêm Thò tröôûng Ford ñaõ bò choáng ñoái Moät nhoùm ngöôøi choáng ñoái ôû Toronto ñaõ coá laøm giaùn ñoaïn buoåi tieáp taân ñaàu naêm cuûa Thò tröôûng Rob Ford, toå chöùc hoâm thöù Hai 02/01. Haäu quaû laø moät ngöôøi ñaõ bò caûnh saùt caâu löu.

Haøng traêm ngöôøi daân thaønh phoá ñaõ tôùi Toøa thò chaùnh tham döï buoåi tieáp taân ñaàu naêm (New Year’s Levee) ñeå coù cô hoäi gaëp gôõ thò tröôûng trong choác laùt. Tuy nhieân, coù nhieàu ngöôøi laïi khoâng mang tôùi

nhöõng lôøi chuùc tuïng noàng aám, maø laïi muoán gaëp oâng Ford ñeå truùt côn giaän döõ. Khi nhoùm ngöôøi choáng ñoái mang teân Stop the Cuts Toronto (Ngöng caét giaûm ôû Toronto) mang moät bong boùng bay vaøo trong saûnh cuûa Toøa thò chaùnh thì nhieàu ngöôøi voã tay, nhöng khi hoï giöông baêng roân “Stop the cuts” gaàn Thò tröôûng Ford thì caûnh saùt vaø nhaân vieân an ninh phaûi ngaên caûn hoï aùp saùt oâng Ford. Moät ngöôøi ñaõ bò caûnh saùt doàn vaøo böùc töôøng kieáng vaø baét giöõ. Nhoùm Stop the Cuts Toronto cho bieát hoï chæ muoán noùi vôùi oâng thò tröôûng raèng baát cöù caét giaûm dòch vuï naøo cuûa thaønh phoá cuõng khoâng ñöôïc uûng hoä vaø hoï seõ coá gaéng ñöa tieáng noùi cuûa mình tôùi cuoäc hoïp veà ngaân saùch hoaït ñoäng cuûa thaønh phoá vaøo ngaøy 17/01 saép tôùi.

Moät beänh vieän ôû Marham laây lan dòch beänh C. difficile Beänh vieän Stouffville ôû Markham hieän ñang buøng phaùt dòch beänh C. difficile. Theo giôùi chöùc beänh vieän Stouffville, chæ coù hai khu vöïc coù beänh nhaân naèm ñieàu trò cuûa hoï bò laây lan beänh C. difficile nhöng khoâng cho bieát ñaõ coù bao nhieâu beänh nhaân bò nhieãm beänh. Nhaân vieân cuûa beänh vieän ñaõ taêng cöôøng vieäc röûa tay vaø thöïc hieän nhöõng bieän phaùp voâ truøng duïng cuï vaø trang bò. Beänh vieän Stouffville hieän chæ cho pheùp moãi beänh nhaân coù hai ngöôøi vaøo thaêm. Tuy nhieân, trang maïng cuûa beänh vieän naøy cho bieát “beänh nhaân vaø nhöõng ngöôøi ñeán thaêm neân yeân taâm khi ñeán beänh vieän”. C. difficile laø beänh truyeàn nhieãm phoå bieán ôû caùc beänh vieän vaø ñaõ coù nhieàu ñôït laây lan dòch beänh ôû Ontario. Beänh coù theå gaây tieâu chaûy.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 35


36 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Nhìn laïi moät naêm qua - Nguyeãn Tuaán Hoaøng

Theo keát quaû cuoäc baàu phieáu cuûa caùc chuû buùt baùo chí cuøng caùc quaûn ñoác cuûa caùc haõng thoâng taán thì oâng Jack Layton, coá thuû laõnh ñaûng NDP lieân bang, ñaõ ñöôïc choïn laøm Nhaân Vaät Thôøi Söï naêm 2011, vôùi 90 phaàn traêm phieáu baàu, soá phieáu cao nhaát töø tröôùc ñeán nay. Ngöôøi veà haïng nhì laø Thuû töôùng Harper chæ coù 5 phaàn traêm soá phieáu. OÂng Jack Layton ñaõ coù coâng giuùp ñaûng NDP thaéng lôùn trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi môùi ñaây. OÂng ñaõ töø traàn vì beänh ung thö vaøo ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2011, höôûng thoï 61 tuoåi. Moät naêm ñaõ qua nhanh vuøn vuït vôùi bieát bao nhieâu chuyeän bi haøi ñaõ xaûy ra, töø cuoäc noåi daäy cuûa

caùc xöù AÛ Raäp cho ñeán vieäc Osama bin Laden bò gieát cheát. Chuyeän tang thöông nhaát xaûy ra trong naêm qua laø vuï ñoäng ñaát vaø soùng thaàn ñaõ dieãn ra ôû Nhaät. Nhöõng con soùng thaàn cao 7 meùt ñaõ bao phuû quaàn ñaûo nöôùc Nhaät vaø ñaõ khieán treân 23 ngaøn ngöôøi vöøa töû naïn, vöøa maát tích. Ñoäng ñaát vaø soùng thaàn cuõng laøm hö haïi naëng neà loø nguyeân töû Fukushima vaø gaây ra nhöõng khuûng hoaûng chính trò vaø an ninh cho xöù naøy. Nhö chuùng ta cuõng ñaõ bieát laø leã cöôùi cuûa Hoaøng töû Williams cuûa xöù Anh vaø coâ baïn gaùi Kate Middleton ñaõ dieãn ra taïi nhaø thôø chính toøa Westminster ôû Luaân Ñoân trong hoâm Thöù Saùu 29 thaùng 4 vöøa qua. Khoaûng 1900 quan khaùch ñaõ ñöôïc môøi ñeán tham döï leã cöôùi vaø

coù ñeán hai tyû ngöôøi treân theá giôùi ñaõ giaùn tieáp döï leã cöôùi qua maøn aûnh truyeàn hình. Ba möôi naêm sau cuoäc leã thaønh hoân cuûa boá meï laø Hoaøng töû Charles vaø Coâng nöông Diana, Hoaøng töû Williams ñaõ laøm leã cöôùi, cuøng ôû trong moät nhaø thôø. Hai ngöôøi gaëp nhau vaøo naêm 2001, khi caû hai cuøng ghi danh hoïc moân lòch söû ngheä thuaät ôû tröôøng ñaïi hoïc St Andrews ôû thaønh phoá Fife, Anh quoác. Hai ngöôøi ñaõ baïn vôùi nhau moät thôøi gian, chia tay moät thôøi gian, roài tieáp tuïc laøm baïn trôû laïi. Vaøo thaùng 11 naêm 2010, Hoaøng töû Williams ñaõ chính thöùc xin caàu hoân. Hoaøng töû Williams laø ngöôøi ñöùng thöù nhì, sau oâng boá laø Hoaøng töû Charles, trong baûng danh saùch nhöõng ngöôøi coù theå ñöôïc leân laøm vua ôû Anh.

Theá giôùi haân hoan ñoùn chaøo tin teân truøm khuûng boá cuoàng tín Osama bin Laden ñaõ bò gieát trong moät cuoäc haønh quaân chôùp nhoaùng cuûa caùc toaùn bieät haûi cuûa haûi quaân Hoa Kyø trong hoâm 2 thaùng 5 naêm 2011. Osama bin Laden, kieán truùc sö cuûa vuï khuûng boá 11 thaùng 9 naêm 2001 ôû New York, ñaõ soáng aån troán nhöng xa hoa trong moät bieät thöï traùng leä taïi Pakistan. Caên bieät thöï naøy ñöôïc veõ kieåu vaø lôùn gaáp ba nhöõng toøa bieät thöï ôû xung quanh thaønh phoá Abbottabad. Trong baøi dieãn vaên ñoïc taïi Toøa Baïch OÁc vaøo luùc 10.30 toái 1 thaùng 5, Toång thoáng Hoa Kyø Obama ñaõ thoâng baùo tin quaân löïc Myõ ñaõ tìm vaø gieát teân khuûng boá naøy. Ñoàng thôøi Toång thoáng Obama cuõng tuyeân boá laø “coâng lyù ñaõ saùng soi”. Xaùc cuûa bin Laden ñaõ ñöôïc haûi quaân Hoa Kyø cho thuûy taùng.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 37


38 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi ôû ñaây laø ngoaøi laø keû chuû möu trong cuoäc khuûng boá ñaâm maùy bay vaøo toøa cao oác thöông maïi ôû New York vaø vaøo Nguõ Giaùc Ñaøi ñaõ khieán treân 3 ngaøn ngöôøi bò thieät maïng. Osama bin Laden cuõng coøn laø ngöôøi thieát laäp keá hoaïch ñaùnh bom vaøo hai toøa ñaïi söù Myõ ôû Phi Chaâu vaø taán coâng laøm hö haïi chieác khu truïc haïm USS Cole vaøo naêm 1998 vaø naêm 2000. Taïi Lybia, cuoái cuøng caùc löïc löôïng noåi daäy vôùi söï trôï giuùp baèng khoâng quaân cuûa lieân quaân ñoàng minh, ñaõ thaéng. Nhaø ñoäc taøi Moammar Gadhafi cuûa xöù Libya ñaõ bò gieát ôû ngay thaønh phoá Sirte, queâ höông cuûa oâng ta, vaøo ngaøy 20 thaùng 10. Caùc chieán só trong löïc löôïng noåi daäy ñaõ tìm thaáy nhaø ñoäc taøi naøy troán trong moät oáng coáng trong thaønh phoá Sirte. OÂng ta bò baét vaø sau ñoù ñaõ bò baén cheát. Taïi thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán, Toång thoáng Hoa Kyø Obama cho raèng caùi cheát cuûa nhaø ñoäc taøi Gadhafi ñaõ chaám döùt moät trang söû ñen toái cuûa xöù naøy. Daân chuùng xöù Libya coù boån phaän xaây döïng moät theå cheå daân chuû môùi. Toång thoáng Obama cuõng nhaán maïnh Hoa Kyø seõ laø ngöôøi baïn, cuøng giuùp Libya trong coâng vieäc naøy. Theá laø xong ñôøi moät nhaø ñoäc taøi moät thôøi huøng cöù, heùt ra löûa. Nhieàu nhaø bình luaän thôøi cuoäc ñaõ cho raèng, neáu Gadhafi khoân ngoan hôn, thì ngay vaøo thaùng 2 naêm nay, khi coù cuoäc noåi daäy cuûa daân chuùng, oâng ta töø chöùc, trao quyeàn haønh laïi cho hoäi ñoàng chuyeån tieáp, xin tî naïn ra ngoaïi quoác, thì vôùi

cuûa chìm, cuûa noåi oâng ta ñaõ coù, seõ soáng sung tuùc suoát ñôøi. Nhöng coù leõ danh voïng ñaõ khieán ngöôøi ta muø quaùng, khoâng chaáp nhaän nhöõng thua thieät xaûy ra cho hoï? Caùi cheát cuûa Gadhafi cuõng laø caùi cheát ñaàu tieân cuûa moät laõnh tuï, khi phong traøo noåi daäy ñang dieãn ra ôû caùc quoác gia AÛ Raäp vaø Trung AÙ. Daân chuùng ôû caùc xöù naøy ñaõ ñoøi chaám döùt caùc cheá ñoä ñoäc taøi vaø thieát laäp nhöõng theå cheá töï do daân chuû. Tuy nhieân, möu tìm daân chuû töï do cho xöù Libya chæ môùi laø khôûi ñieåm, coøn raát nhieàu khoù khaên cho nhöõng nhaø laõnh ñaïo môùi trong hoäi ñoàng laõnh ñaïo NTC phaûi tìm caùch vöôït qua. Chuyeån qua chuyeän thôøi söï ôû Canada, thì cuoäc veà höu cuûa nhöõng ngöôøi saép ñeán tuoåi giaø seõ laø moät chuyeän gaây nhieàu khoù khaên. Vaøo nhöõng naêm 1950, khi tieàn trôï caáp cho tuoåi giaø, Old Age Security (OAS) ñöôïc thieát laäp, thì tuoåi thoï trung bình cuûa nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ôû Canada laø 66 vaø tuoåi thoï trung bình cuûa ngöôøi phuï nöõ laø 71. Ñoàng thôøi só soá cuûa nhöõng ngöôøi giaø thöa thôùt. Nhöõng naêm saép tôùi khi lôùp ngöôøi giaø ôû trong löùa tuoåi goïi laø “the Baby Boomers)”, töùc laø nhöõng ngöôøi sinh töø naêm 1948 cho ñeán naêm 1960, seõ veà höu haøng loaït thì coù theå chính quyeàn lieân bang seõ gaëp khoù khaên, trong vieäc tìm ñuû nguoàn trôï caáp taøi chaùnh cho ngöôøi giaø. Soá ngöôøi giaø ngaøy moät nhieàu, coäng theâm tuoåi thoï cuûa nhöõng

ngöôøi naøy cuõng gia taêng. Vôùi nhöõng tieán boä veà y khoa, veà caùch phoøng ngöøa, veà caùch aên uoáng, nhöõng ngöôøi giaø coù theå soáng ñeán 80, 90 hay 100 tuoåi. Theo nhöõng nghieân cöùu thì tuy soá tieàn ñoùng goùp cho quyõ höu boång vaø tieàn giaø taêng gaáp 5 laàn thôøi môùi baét ñaàu, nhöng soá tieàn trong caùc quyõ tieàn giaø OAS vaø tieàn höu coâng CPP seõ khoâng ñuû, cho nhöõng ngöôøi saép ñeán tuoåi höu. Ngöôøi ta chæ coøn caùch laø veà höu treã hôn, hay phaûi töï tuùc boû theâm tieàn cho caùc quyõ höu caù nhaân hay tieàn daønh duïm cho rieâng mình. Chuùng ta cuõng bieát tieàn trôï caáp tuoåi giaø OAS laø tieàn giaø phoå thoâng (universal) cho taát caû moïi ngöôøi Canada. Nhöõng ngöôøi töø tuoåi 65 coù lôïi töùc haèng naêm döôùi 68 ngaøn dollars, coù quoác tòch hay thöôøng truù vaø ñaõ soáng ôû Canada ít ra laø 10 naêm, seõ ñöôïc laõnh tieàn giaø toái ña khoaûng $540/moät thaùng. Coøn tieàn höu coâng CPP chæ daønh cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñi laøm vaø ñoùng thueá tröôùc ñoù. Trong nhöõng naêm saép tôùi, chính quyeàn lieân bang seõ phaûi tìm caùch söûa ñoåi laïi nhöõng luaät leä veà hai quyõ OAS vaø CPP, ñeå nhöõng ngöôøi veà höu trong töông lai coøn ñöôïc höôûng nhöõng trôï caáp naøy. Cuoái cuøng laø chuyeän veà giôùi y khoa ôû Vieät Nam. 2011 laø naêm coù soá xung ñoät giöõa baùc só vaø beänh nhaân hay ngöôøi nhaø beänh nhaân cao nhaát. Haøng loaït caùc baùc só bò haønh hung taïi beänh vieän, bò chöûi

maéng, ñaùnh ñaäp. Ngöôøi ta khoâng coøn coi “löông y nhö töø maãu” nöõa. Moät baùc só ôû beänh vieän tænh Thaùi Bình môùi ñaây ñaõ bò ñaâm cheát. Khieán nhieàu baùc só hoang mang töï hoûi “mình laøm ngheà cöùu ngöôøi, maø laïi bò ngöôøi gieát”. Tuy nhieân, moät soá ngöôøi cho raèng nhöõng haønh ñoäng treân laø do töùc nöôùc vôõ bôø, vì söï giao tieáp khoâng toát, thaùi ñoä voâ traùch nhieäm cuûa nhöõng ngöôøi haønh ngheà y. Naêm qua cuõng chöùng kieán haøng chuïc vuï kieän tuïng lieân quan ñeán y ñöùc vaø chuyeân moân cuûa ngöôøi thaày thuoác, ñeå laïi nhöõng haäu quaû nghieâm troïng nhö thai phuï töû vong, ngöôøi beänh phaûi cöa chaân, hay beänh nhaân moå thaän traùi laïi caét bò luoân caû thaän phaûi... Giaù khaùm beänh “treân trôøi”, quaûng caùo moät ñaèng, thöïc teá moät neûo... Taïi Saigon, sôû Y teá cuõng nhaän ñöôïc nhieàu khieáu naïi cuûa ngöôøi daân veà vieäc giaù caû khaùm beänh cao, maø baùc só chæ khaùm qua loa vaøi phuùt... Moät soá phoøng khaùm hoaït ñoäng vaø quaûng caùo do löông y nöôùc ngoaøi ñaûm traùch nhöng khoâng coù giaáy pheùp hoaït ñoäng, nhaát laø caùc phoøng khaùm Ñoâng y. Töø cuoái thaùng 9 naêm 2011, naêm beänh vieän taïi Haø Noäi laø Baïch Mai, Vieät Ñöùc, Phuï saûn Trung Öông, beänh vieän K vaø E baét ñaàu thí ñieåm thöïc hieän “noùi khoâng vôùi phong bì”, töùc laø khoâng hoái loä baùc só. Nhöng treân thöïc teá vieäc taëng tieàn cho baùc só laø chuyeän vaãn xaûy ra. Moät ñieàu chuùng ta cuõng neân bieát theâm, löông baùc só chæ töø 4 trieäu ñoàng moät thaùng, so vôùi löông thôï ñieän cuûa coâng ty quoác doanh EVN laø 13.7 trieäu. Neáu khoâng coù caùc phuï khoaûn theâm, caùc baùc só seõ chaúng soáng ñöôïc. Xuaân Nhaâm Thìn laïi saép veà! Chuùng ta hy voïng trong naêm môùi, cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi seõ thoaûi maùi hôn, coâng aên vieäc laøm deã kieám hôn vaø cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi daân ôû caùc xöù AÛ Raäp seõ lan daàn ñeán caùc quoác gia Chaâu AÙ, keå caû Vieät Nam, ñeå queâ höông chuùng ta seõ trôû thaønh moät nöôùc coù töï do daân chuû trong moät ngaøy raát gaàn!


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 39


40 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

- Nguyeãn Tuaán Hoaøng

Nhöõng yù kieán veà ñaàu tö cho naêm 2012 Toronto: Coâng ty ñaàu tö TD Waterhouse vöøa cho coâng boá moät baûn nhaän ñònh veà tình hình ñaàu tö trong naêm 2012. Baûn nhaän ñònh naøy cho raèng vieäc ñaàu tö vaøo coå phieáu (stocks) trong naêm 2012 seõ ñöôïc lôïi hôn caùc ñaàu tö vaøo caùc loaïi traùi phieáu (bonds). Theo lôøi oâng Bob Gorman, chieán löôïc gia tröôûng cuûa coâng ty TD Waterhouse, thì cho duø coù nhöõng khoù khaên xaûy ra ôû AÂu Chaâu, oâng tin töôûng thò tröôøng chöùng khoaùn seõ gia taêng trong naêm 2012. Chieán löôïc gia Gorman cuõng noùi theâm, trong möùc gia taêng cuûa neàn kinh teá thaáp, laïm phaùt khoâng taêng cao laø thôøi gian toát ñeå ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lôùn, coù tieàn lôøi coå phieáu. Saùu nhaän ñònh cuûa coâng ty TD Waterhouse trong naêm 2012: - Chöùng khoaùn Hoa Kyø seõ gia taêng trong naêm 2012, cho duø coù nhöõng tin töùc baát lôïi nhö khuûng hoaûng nôï naàn ôû AÂu Chaâu, söï thaâm thuûng ngaân saùch lieân bang cuõng nhö nhöõng suy thoaùi trong neàn kyõ ngheä ñòa oác. Toùm laïi, coâng ty ñaàu tö TD Waterhouse tieân ñoaùn coå phieáu Myõ seõ taêng gaàn möùc 10% naêm 2012. - Coå phieáu cuûa caùc coâng ty lôùn vaø vöõng maïnh (large caps) seõ taêng maïnh hôn caùc loaïi coå phieáu cuûa caùc coâng ty nhoû. - Thò tröôøng chöùng khoaùn Canada seõ tieáp tuïc taêng trong naêm 2012 ôû möùc moät chæ soá (single digit) maø thoâi, trong khi söï gia taêng cuûa thò tröôøng traùi phieáu Canada seõ ôû möùc töø 1% cho ñeán 3%. - Thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa caùc quoác gia Baéc AÂu seõ taêng cao nhaát trong soá caùc thò tröôøng chöùng khoaùn quoác teá.

Muøa leã Giaùng sinh cuõng laø thôøi laøm aên cuûa troäm caép New York: Muøa leã Giaùng sinh, muøa mua saém cuûa moïi ngöôøi vaø cuõng laø thôøi gian vaøng son cuûa nhöõng keû troäm caép. Theo baûn coâng boá cuûa The Global Retail Theft Barometer, soá haøng hoùa bò aên caép trong muøa Giaùng sinh naêm nay coù theå leân ñeán 1.8 tyû Myõ kim, taêng 6% so vôùi trò giaù soá haøng hoùa bò aên caép naêm ngoaùi. Theo oâng Joshua Barnfield, cuûa toå chöùc thaêm doø The Global Retail Theft Barometer, coù nhöõng teân troäm chuyeân ñi aên caép haøng hoùa ñeå laøm quaø Giaùng sinh cho gia ñình. Ngöôøi ta coù theå coâng nhaän laø nhieàu ngöôøi maát vieäc, khoâng coù tieàn mua saém cho gia ñình, ñi aên caép nhöõng thöù caàn thieát nhö thöïc phaåm, nhöng khoù coù theå nhaän laø chuyeän hôïp lyù, khi hoï laïi aên caép nhöõng moùn haøng xa xæ nhö tuùi xaùch tay trò giaù 900 Myõ kim! Coù ngöôøi ñi aên caép vì muoán traûi qua nhöõng maøn hoài hoäp, chöù khoâng phaûi thöïc söï muoán aên caép. Theo baø Barbara Staib, phaùt ngoân vieân cuûa Hieäp hoäi quoác gia cuûa nhöõng nhaø tieåu thöông choáng troäm caép thì “aên caép laø moät toäi traïng cô hoäi, moät cô hoäi lôùn vaøo nhöõng ngaøy leã”. Theo caùc öôùc tính thì cöù 1 trong 11 ngöôøi Myõ laø nhöõng ngöôøi coù thaønh tính aên caép. Khoaûng 75% nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi lôùn, coøn con nít chieám 25%. Toyota vöøa cho ra loø moät loaïi xe raát tieát kieäm xaêng Tokyo: Coâng ty Toyota vöøa coâng boá moät loaïi xe nhoû nhaát chaïy baèng hoãn hôïp ñieän vaø xaêng, vaø tieát kieäm xaêng nhaát. Chieác Toyota Aqua ñaõ ñöôïc trình laøng taïi thò


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 41


42 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

tröôøng Nhaät hoâm 26 thaùng 12, vôùi giaù khoaûng 22 ngaøn Myõ kim. Theo coâng ty taøi chaùnh Bloomberg thì ñaây laø moät trong nhöõng chieác xe tieát kieäm xaêng nhaát: 83 daëm cho moät ga-loâng xaêng (vaøo khoaûng 35 caây soá moät lít). Toyota tieân ñoaùn seõ baùn ñöôïc khoaûng 12 ngaøn xe Aqua moät thaùng ôû Nhaät. Khi chieác Aqua ñöôïc mang qua thò tröôøng Baéc Myõ, thì seõ ñöôïc ñoåi teân laø Toyota Prius C.

Soá nhaø môùi taêng Washington D.C. (theo Reuters): Theo baûn coâng boá cuûa Boä Thöông maïi Hoa Kyø, soá nhaø môùi xaây trong thaùng 11 vöøa qua ôû Myõ ñaõ leân ñeán möùc cao nhaát trong voøng 1 naêm röôõi qua, tính theo nguyeân naêm laø 685 ngaøn caên, taêng 9.3%. Ñaây laø moät nieàm hy voïng cho söï phuïc hoài cuûa neàn kyõ ngheä ñòa oác Hoa Kyø. Nhöng moät cuoäc phuïc hoài thöïc söï cuûa neàn kyõ ngheä nhaø cöûa vaãn coøn xa. Trong thaùng 1/2006, thôøi gian cöïc thònh cuûa neàn kyõ ngheä nhaø

cöûa, soá nhaø môùi xaây ôû Myõ, tính theo nguyeân naêm, laø 2.273 trieäu caên.

Tieân ñoaùn giaù vaøng trong naêm 2012 Toronto: Coâng ty ñaàu tö Scotia Capital ôû Toronto vöøa coâng boá nhöõng tieân ñoaùn veà thò tröôøng quyù kim trong naêm 2012. Theo baûn nhaän ñònh naøy, vôùi nhöõng lo laéng cuûa caùc nhaø ñaàu tö veà soá nôï naàn ôû AÂu Chaâu, veà nhöõng xao ñoäng veà tình hình chính trò theá giôùi, veà nhöõng khoù khaên cuûa ngaønh kyõ ngheä ñòa oác Myõ, thì vaøng seõ laø caùch ñaàu tö ñöôïc choïn. Theo baûn nhaän ñònh, giaù vaøng trong naêm 2012 vaø 2013 seõ ôû möùc 1,750 Myõ kim/1 ounce. Baûn nhaän ñònh cuõng choïn coå phieáu cuûa caùc coâng ty ñaøo vaøng Barrick Gold, Gold Corp, Imagold vaø Eldorado Gold. Phaân tích gia Jakusconek cuûa Scotial Capital cuõng cho raèng vaøng seõ leân giaù trong töông lai, vì soá vaøng trong caùc moû hieän höõu ngaøy moät caïn, trong khi soá moû vaøng môùi khoâng coù nhieàu nhö xöa. Trong khi nhu caàu veà vaøng ngaøy moät gia taêng, nhaát laø ôû caùc xöù ñang phaùt trieån nhö Trung Quoác, AÁn Ñoä.

Coù neân ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn? (Theo Globe and Mail) Vaøo nhöõng ngaøy cuoái naêm 2011, phoùng vieân cuûa baùo Globe and Mail ñaõ laøm nhöõng cuoäc phoûng vaán caùc nhaø quaûn lyù ñaàu tö veà nhöõng phöông caùch ñaàu tö cho naêm tôùi. Theo nhaän ñònh chung cuûa ña soá caùc nhaø quaûn lyù caùc quyõ ñaàu tö ñöôïc hoûi yù kieán, thì thôøi gian cuoái naêm 2011 coù theå laø luùc toát nhaát cho vieäc ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn Hoa Kyø, neáu chuû yù cuûa caùc nhaø ñaàu tö laø ñaàu tö daøi haïn vaø khoâng ñeå yù ñeán nhöõng leân xuoáng baát thöôøng ngaén haïn. Caùc chuyeân vieân ñaàu tö laïc quan tin raèng nhöõng khoù khaên veà nôï naàn ôû AÂu Chaâu roài cuõng seõ ñöôïc giaûi quyeát vaø Hoa Kyø seõ thoaùt ñöôïc moät cuoäc suy thoaùi kinh teá laàn thöù nhì. Theo khuyeán caùo cuûa oâng Shawn Kravetz, chuû tòch quyõ ñaàu tö Esplanade Capital, nhöõng nhaø ñaàu tö neân ñaàu tö daàn daàn, ít moät vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn trong nhöõng thaùng saép ñeán. Nhöõng coå phieáu maø oâng Kravetz choïn cho naêm nay laø coå phieáu cuûa coâng ty baùch hoùa Lowe’s, Target vaø Wal Mart.

Chæ soá SP 500 cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Hoa Kyø ñaõ suùt giaûm 4.2% trong naêm 2011.

Soá ngöôøi Myõ ñi du lòch trong muøa Giaùng sinh taêng Washington D.C. (theo CBS Market Watch): Theo baûn nghieân cöùu cuûa Hieäp hoäi nhöõng ngöôøi laùi xe Hoa Kyø, American Automobile Association (AAA), thì soá ngöôøi Myõ du lòch trong muøa Giaùng sinh naêm nay gia taêng cao nhaát keå töø naêm 2008 cho ñeán nay, naêm baét ñaàu cuûa cuoäc ñaïi suy thoaùi kinh teá. Tuy nhieân, cuõng theo Hieäp hoäi AAA, thì ngöôøi ta duøng xe hôi hay xe löûa nhieàu hôn laø phöông tieän haøng khoâng. Giaù veù phi cô ñaõ taêng cao trong naêm, khieán soá ngöôøi du lòch ñaõ choïn vieäc laùi xe thay vì duøng maùy bay. Theo nhöõng öôùc tính cuûa hieäp hoäi nhöõng ngöôøi laùi xe Hoa Kyø thì seõ coù khoaûng 92 trieäu ngöôøi Myõ ñi du lòch trong voøng töø ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2011 cho ñeán ngaøy 2 thaùng 01 naêm 2012. Trong soá naøy coù 83.5 trieäu ngöôøi duøng xe hôi laøm phöông tieän du lòch.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 43


44 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 45


46 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Möôøi ñaëc ñieåm cuûa Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 Chæ caàn coù Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 (Nhaâm Thìn) trong tay seõ khoâng caàn toán tieàn vaø maát thì giôø tôùi caùc nhaø phong thuûy, töôùng meänh maø coù theå bieát taát caû nhöõng gì quyù vò muoán bieát veà soá meänh trong naêm nay vaø nhöõng naêm tôùi: 1- Quyù vò coù theå bieát ngay tuoåi aâm lòch cuûa mình töông öùng vôùi tuoåi can chi naøo trong naêm Nhaâm Thìn vaø baûn maïng laø haønh gì Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå chæ nhìn qua baûng so saùnh (trang 12), thí duï 23 tuoåi aâm lòch seõ laø tuoåi Canh Ngoï (sinh 1990) vaø coù haønh Thoå (loä baøng thoå). 2- Quyù vò coù theå bieát ngay thaùng xaáu toát trong naêm vaø xaáu toát ôû maët naøo (tieàn baïc, söï nghieäp, tình caûm...) töø ñoù bieát roõ vieäc neân laøm vaø neân traùnh. Thí duï tuoåi Tyù xem baûng xaáu toát trong naêm trang 33 seõ thaáy caùc thaùng (al) 3, 7, 9 vaø 12 toát veà tieàn baïc, coøn caùc thaùng (al) 2, 4, 5 vaø 10 taøi chính

seõ hao toån. 3- Quyù vò töï mình coù theå bieát naêm nay gaëp sao gì, haïn gì vaø neân ñeà phoøng thaùng naøo vaø neân phaùt trieån söï nghieäp khi naøo maø chæ caàn nhìn baûng ñoái chieáu ôû trang 20. Thí duï quyù vò 32 tuoåi aâm lòch (sinh 1981) thì ngöôøi nam seõ gaëp sao Thaùi Döông, haïn Taùn Taän, coøn nöõ

thì gaëp sao Thoå Tuù, haïn Huyønh Tuyeàn. 4- Xuaát haønh phöông naøo trong nhöõng ngaøy Teát Nhaâm Thìn ñeå höôûng may maén, môû cöûa haøng ngaøy naøo ñeå ñaït hanh thoâng? 5- Moãi ngöôøi chuùng ta baûn meänh öùng vôùi moät queû (trong taùm queû Dòch) vaø neáu bieát thì duøng ñaëc ñieåm naøy ñeå xe duyeân trong hoân nhaân, keát hôïp trong tình aùi vaø coäng taùc laøm aên. Choïn ra sao, xin xem Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 coù baûng chæ daãn töôøng taän. 6- Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 ghi roõ ngaøy toát xaáâu trong naêm baèng caùch in maøu hoàng ngaøy toát, toâ xanh ngaøy xaáu neân chæ caàn lieác maét nhìn tôø lòch laø choïn ngay ñöôïc ngaøy may maén vaø traùnh ngaøy xui xeûo khi laøm vieäc quan troïng. Lòch cuõng cung caáp giôø vaø phöông höôùng toát xaáu trong moïi ngaøy trong naêm (caên cöù vaøo caùc coâng trình khaûo cöùu môùi nhaát veà lòch thö) ñeå giuùp quyù vò öùng xöû tuøy theo muïc tieâu

nhö tieàn taøi hoaëc söï nghieäp. 7- Thieát trí noäi thaát, keâ giöôøng nguû cho ngon giaác, môû cöûa chính theo höôùng naøo... sao cho hôïp vôùi baûn meänh ñeå höôûng toái ña haïnh phuùc veà nhieàu maët? Caàn tra cöùu trong phaàn phong thuûy cuûa Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 môùi roõ. 8- Mua nhaø neân choïn kieåu nhaø naøo thích hôïp vôùi mình vaø traùnh kieåu nhaø naøo hay theá ñaát naøo coù theå gaây beá taéc vaän trình cuûa chuùng ta. Coù haøng traêm kieåu nhaø trình baøy caën keõ toát xaáu ra sao trong Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012. 9- Muoán tham khaûo töû vi Taây phöông vaø choïn ngaøy theo chieâm tinh gia J. Polansky thì phaûi coù trong tay Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012. 10- Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 coøn laø nguoàn taøi lieäu “boû tuùi” phong phuù vaø chính xaùc giuùp quyù vò tra cöùu meänh vaän vaø phong thuûy khoâng nhöõng trong naêm nay maø coøn giuùp quyù vò trong nhieàu naêm tôùi.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 47


48 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 49


50 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Ñan Maïch laøm chuû tòch Lieân Hieäp Chaâu AÂu N gaøy 01/01/2012, Ñan Maïch chính thöùc thay theá Ba Lan, ñaûm nhieäm chöùc chuû tòch luaân phieân Lieân Hieäp Chaâu AÂu trong voøng saùu thaùng. Vöông quoác Ñan Maïch, vôùi 5,6 trieäu daân, ñaët öu tieân haøng ñaàu trong nhieäm kyø laøm chuû tòch chaâu AÂu laø giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng khu vöïc ñoàng tieàn chung. Tuy nhieân, theo giôùi quan saùt, vai troø cuûa Copenhagen trong hoà sô naøy seõ haïn cheá bôûi vì Ñan Maïch, cuøng vôùi 9 thaønh vieân Lieân Hieäp Chaâu AÂu khaùc, trong ñoù coù Anh Quoác, khoâng duøng ñoàng euro.

Thuû töôùng Ñan Maïch tuyeân boá seõ coá gaéng laøm caàu noái giöõa khu vöïc duøng Euro - 17 quoác gia, vaø Lieân Hieäp Chaâu AÂu 27 thaønh vieân, ñeå ngaên caûn hoá ngaên caùch giöõa hai nhoùm nöôùc. Ñan Maïc h coø n phaû i daø n xeáp raát nhieàu baá t ñoà ng naû y sinh trong quaù trình ñaø m phaù n veà ngaân saùc h cuû a Lieâ n Hieä p Chaâu AÂu giai ñoaï n 2014 2020. Chính phuû Copenhagen cho bieát caùc öu tieân khaùc cuûa Ñan Maïch trong nhieäm kyø laøm chuû tòch laø taïo vieäc laøm, taêng tröôûng, ñaåy maïnh ñaàu tö vaøo

Thuû töôùng Ñan Maïch Helle Thorning Schmidt

lónh vöïc naêng löôïng taùi taïo, ñaøm phaùn vôùi moät soá quoác gia nhö Nhaät Baûn, AÁn Ñoä, Tunisia, Canada ñeå giuùp caùc doanh nghieäp chaâu AÂu phaùt trieån thöông maïi. Phaà n coø n laï i, chöông trình haø nh ñoä ng cuû a Ñan Maï nh veà cô baû n laø tieá p tuï c caù c coâ ng vieä c maø Ba Lan ñaõ tieá n haø nh,

nhö thuù c ñaå y tieá n trình hoä i nhaä p thò tröôø ng duy nhaá t, phaù t trieå n caù c cô sôû trong lónh vöïc giao thoâ ng cuû a caù c nöôù c chaâ u AÂ u , thaø nh laä p moä t thò tröôø ng chung veà coâ ng ngheä tin hoï c, caû i thieä n caù c bieä n phaù p kieå m soaù t bieâ n giôù i chung vaø vaá n ñeà nhaä p cö.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 51


52 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Nigeria ngöng trôï giaù nhieân lieäu

Toång thoáng Goodluck Jonathan

Giôùi höõu traùch Nigeria hoâm Chuû nhaät 01/01 loan baùo seõ ngöng vieäc trôï giaù nhieân lieäu cho caùc nhaø nhaäp caûng. Theo döï kieán keá hoaïch naøy seõ bò ñaïi ña soá daân chuùng Nigeria baát bình. Nigeria laø quoác gia xuaát caûng daàu thoâ haøng ñaàu taïi chaâu Phi. Döï tính ngöng

trôï giaù nhieân lieäu tröôùc ñaây ñaõ bò phaûn ñoái baèng nhöõng vuï ñình coâng. Chính phuû cho hay söï thay ñoåi seõ giuùp tieát kieäm ñöôïc gaàn 8 tæ ñoâ la cho ngaân saùch haèng naêm ñeå caûi thieän ñöôøng xaù, chaêm soùc söùc khoûe vaø saûn xuaát ñieän löïc. Nigeria saûn xuaát hôn 2 trieäu thuøng daàu thoâ moãi ngaøy, nhöng laïi phaûi nhaäp caûng haàu heát daàu loïc vì thieáu taøi trôï, quaûn lyù sai laàm vaø cô sôû haï taàng yeáu keùm taïi caùc xöôûng loïc daàu. Tröôùc ñoù, hoâm 31/12/2011 Toång thoáng Nigeria Goodluck Jonathan phaûi tuyeân boá tình traïng khaån caáp taïi moät soá khu vöïc do tình hình baïo löïc do nhoùm Hoài giaùo Boko Haram gaây neân.

AÂu chaâu: moät naêm khoù khaên tröôùc maët Trong thoâng ñieäp ñaàu naêm, caùc laõnh minh taøi chính chaët cheõ maø Lieân minh ñaïo chaâu AÂu ñaõ caûnh baùo veà moät naêm chaâu AÂu ñaõ thoâng qua hoài thaùng 12 naêm khoù khaên phía tröôùc trong khi nhieàu nhaø ngoaùi. kinh teá döï ñoaùn khu vöïc naøy seõ ñi vaøo Toång thoáng YÙ, ngöôøi laõnh ñaïo neàn suy thoaùi trong nöûa ñaàu cuûa naêm 2012. kinh teá lôùn thöù ba trong khu vöïc ñoàng Caùc chính phuû treân khaép chaâu AÂu, euro, yeâu caàu ngöôøi daân chaáp nhaän hy goàm caû caùc nöôùc khoâng söû duïng ñoàng sinh ñeå ngaên chaën “söï suïp ñoå taøi chính tieàn chung Euro, ñang ñoái maët tröôùc söùc cuûa YÙ”. eùp phaûi caét giaûm chi tieâu hôn nöõa ñeå traû Thuû töôùng Hy Laïp Lucas Papademos, nôï. Do ñoù hieän ñang coù nhöõng quan ngaïi moät nhaø kyõ trò khaùc ñöôïc chæ ñònh ñöùng veà khaû naêng thaét chaët tín duïng laàn thöù hai ñaàu moät chính phuû lieân minh laâm thôøi vì caùc ngaân haøng ôû chaâu AÂu luùn saâu trong sau khi oâng George Papandreou töø chöùc, khoaûn nôï khoång loà cuûa YÙ. cuõng caûnh baùo moät naêm khoù khaên phía Trong baøi phaùt bieåu treân truyeàn tröôùc. hình, Thuû töôùng Ñöùc Angela Merkel, noùi raèng maëc duø neàn kinh teá Ñöùc töông ñoái toát, naêm 2012 “chaéc chaén seõ khoù khaên hôn naêm 2011”. Toång thoáng Phaùp Nicolas Sarkozy thì noùi nhöõng thay ñoåi caáu truùc trong neàn kinh teá laø caàn thieát ñeå quay trôû laïi con ñöôøng taêng tröôûng. OÂng Sarkozy seõ gaëp baø Angela Merkel vaøo ñaàu thaùng Gieâng ñeå thuùc ñaåy vieäc thöïc hieän moät thoûa thuaän veà lieân Kinh teá AÂu chaâu ngaøy caøng khoù khaên


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 53


54 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Syria ñoùn möøng naêm môùi vôùi bieåu tình Taïi Syria nhöõng ngöôøi ñoøi hoûi daân chuû taïi xöù naøy hoâm 01/01 ñoùn möøng naêm môùi vôùi nhöõng cuoäc bieåu tình taïi moät soá ñieåm noùng. UÛy ban Phoái hôïp Ñòa phöông cuûa maïng löôùi caùc nhaø hoaït ñoäng taïi Syria cho bieát nhöõng ngöôøi treû tham gia bieåu tình qua ñeâm ñeå ñoùn möøng naêm môùi. Cuï theå hoï xuoáng ñöôøng taïi caùc thaønh phoá Daraa, Idlib vaø Aleppo, taïi thaønh phoá Qamishli ôû maïn ñoâng baéc vaø thaønh phoá Zabadani gaàn thuû ñoâ Damascus. Trong khi ñoù thì caùc thanh tra vieân AÛ Raäp veà tình hình baïo ñoäng ôû Syria toû ra baát ñoàng veà caùo giaùc cho raèng nhöõng tay suùng baén seû thuoäc löïc löôïng chính phuû ñaõ töø noùc caùc toøa nhaø taïi thaønh phoá Daraa nhaém vaøo muïc tieâu ngöôøi bieåu tình beân döôùi. Daraa laø nôi khôûi phaùt nhöõng cuoäc noåi daäy töø hoài trung tuaàn thaùng Ba vöøa qua ñeán nay taïi Syria. Moät toå chöùc theo doõi tình hình nhaân quyeàn taïi Syria cho bieát môùi hoâm 31/12/2011 coù theâm ba thöôøng daân bò caùc löïc löôïng cuûa chính quyeàn toång thoáng Bashar al- Assad baén cheát. Theo con soá cuûa Lieân Hieäp Quoác ñöa ra hoài ñaàu thaùng 12 vöøa qua thì coù hôn 5000 ngöôøi thieät maïng taïi Syria keå töø cuoäc noåi daäy ñoøi caûi toå chính trò buøng ra hoài thaùng Ba naêm ngoaùi cho ñeán nay.

Cô hoäi hoøa bình cho baùn ñaûo Trieàu Tieân coøn xa? Tuy trong thoâng ñieäp naêm môùi Toång thoáng Lee Myung-bak cho raèng Baùn ñaûo Trieàu Tieân ñang ñöùng tröôùc moät böôùc ngoaët vaø coù cô hoäi ñeå thay ñoåi. Nhöng cuõng caûnh caùo chính phuû Baéc Haøn raèng Nam Haøn seõ ‘ñaùp traû maïnh meõ’ neáu bò mieàn Baéc khieâu khích. Muïc tieâu lôùn nhaát cuûa chính phuû Nam Haøn laø oån ñònh vaø raèng caùc cuoäc ñaøm phaùn giaûi tröø vuõ khí ñoåi laáy vieän trôï seõ ñöôïc noái laïi neáu Bình Nhöôõng chaám döùt caùc hoaït ñoäng nguyeân töû cuûa hoï. Trong khi ñoù hoâm 30/12 Bình Nhöôõng ñaõ leân tieáng khaúng ñònh vôùi theá giôùi laø chính quyeàn cuûa taân laõnh tuï Kim Jong Un seõ khoâng thay ñoåi chính saùch, vaø cuõng khoâng coù yù ñònh ñoái thoaïi vôùi chính quyeàn Seoul.

Thoâng ñieäp naêm môùi cuûa Baéc Haøn keâu goïi ngöôøi daân nöôùc naøy ñem sinh maïng ra baûo veä laõnh ñaïo môùi, Kim Jong-un. Quaân ñoäi, ñaûng, vaø ngöôøi daân Baéc Haøn caàn chuaån bò ñeå trôû thaønh ‘nhöõng laù chaén soáng’ cho ngöôøi keá vò coá laõnh tuï Kim Jong-il. Baéc Haøn cuõng yeâu caàu Myõ ruùt quaân khoûi Nam Haøn vaø goïi söï hieän dieän cuûa quaân ñoäi Myõ laø trôû ngaïi chính ñoái vôùi hoøa bình cuûa khu vöïc. Quoác gia coäng saûn ngheøo ñoùi vaø bò coâ laäp Baéc Haøn ñang ñoái maët vôùi tình traïng thieáu löông thöïc keùo daøi. Döôùi thôøi cai trò cuûa coá Toång thoáng Kim Jongil, tieàn cuûa ñöôïc ñoå vaøo nuoâi quaân ñoäi vaø Baéc Haøn ñaõ tieán haønh hai vuï thöû nguyeân töû.

Tin töùc töø Baéc Haøn cuõng cho bieát löïc löôïng bieân phoøng Baéc Haøn ôû bieân giôùi Trung Quoác cuõng ñöôïc leänh baén thaúng ai daùm vöôït bieân treân boä trong khi haûi quaân Baéc Haøn ñöôïc leänh noå suùng vaøo taøu thuyeàn bò nghi toå chöùc vöôït bieân baèng ñöôøng bieån.

Laõnh tuï Kim Jong Un


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 55


56 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Taøu ngaàm nguyeân töû Nga bò chaùy Theo AFP, ngaøy 30/12/2011, chính phuû Nga thoâng baùo vuï hoûa hoaïn treân chieác taøu ngaàm nguyeân töû ñaõ ñöôïc khoáng cheá, vaø chöa coù daáu hieäu naøo cho thaáy noàng ñoä phoùng xaï xung quanh khu vöïc naøy taêng leân. Chieác taøu ngaàm K-84 Yekaterinburg bò boác chaùy khi ñang ñöôïc söûa chöõa taïi xöôûng ñoùng taøu haûi quaân Rosliakovo, thuoäc haïm ñoäi bieån Baéc cuûa Nga. Löûa buøng leân töø giaøn giaùo baèng goã xung quanh taøu, vaø beùn vaøo lôùp voû taøu, ñöôïc laøm baèng moät loaïi cao su ñaëc bieät. Theo uûy ban ñieàu tra veà vuï chaùy cuûa chính quyeàn Nga, 9 ngöôøi ñaõ ñöôïc ñöa ñi caáp cöùu, vì bò nhieãm ñoäc khoùi. Boä phuï traùch Tình traïng khaån caáp cuûa Nga ra thoâng baùo khaúng ñònh, möùc ñoä phoùng xaï taïi nôi xaûy ra hoûa hoaïn ôû möùc cho pheùp vaø “khoâng gaây nguy hieåm cho daân cö”. Taøu Yekaterinburg ñang trong giai ñoaïn söûa chöõa khoâng coù vuõ khí vaø ñoäng cô nguyeân töû ôû trong traïng thaùi khoâng hoaït ñoäng. Theo ñaùnh giaù cuûa chuyeân gia quaân söï Pavel Felguenhauer, vuï taøu ngaàm K-84 Yekaterinburg bò chaùy aûnh höôûng naëng ñeán khaû naêng raên ñe nguyeân töû cuûa Nga, bôûi chieác taøu naøy vaãn coøn coù theå duøng ñöôïc trong voøng töø 10 ñeán 13 naêm nöõa vaø ñaây laø moät trong saùu taøu ngaàm nguyeân töû chieán löôïc loaïi naøy cuûa Nga. Taøu K-84 Yekaterinburg coù theå mang ñeán 16 hoûa tieãn nguyeân töû chieán löôïc Sineva, vôùi taàm baén toái ña khoaûng 11.000 km. Taøu naøy vaãn lieân tuïc tieán haønh caùc cuoäc baén thöû hoûa tieãn. Laàn gaàn ñaây nhaát laø vaøo thaùng 7/2011.

Iran phoùng thöû nghieäm phi ñaïn phoøng khoâng töï cheá Tö leänh haûi quaân Iran hoâm 01/01 tuyeân boá phi ñaïn phoøng khoâng toái taân nhaát do Iran cheá taïo ñaõ ñöôïc thöû nghieäm trong cuoäâc taäp traän taïi eo bieån Ormuz. Töø nhieàu ngaøy qua, chính quyeàn hoài giaùo Iran ñe doïa seõ phong toûa con ñöôøng haøng haûi chieán löôïc naøy neáu bò Taây phöông taêng cöôøng caám vaän. Theo haõng tin chính thöùc Irna, Ñoâ ñoác Mahmoud Moussavi vaøo ngaøy ñaàu naêm cho bieát laø quaân ñoäi Iran ñaõ baén thöû phi ñaïn phoøng khoâng taàm trung coù khaû naêng “nhaän ra muïc tieâu giaû vaø traùnh ñöôïc heä thoáng laøm sai ñaïn ñaïo cuûa ñoái phöông”. Ñaây laø cuoäc thöû nghieäm ñaàu tieân loaïi vuõ khí môùi do chính Iran phaùt minh vaø cheá taïo. Tuy nhieân vieân töôùng

naøy khoâng noùi roõ laø phi ñaïn ñöôïc phoùng ñi töø ñaát lieàn hay treân taøu chieán. Haønh ñoäng bieåu döông löïc löôïng cuûa Iran, qua cuoäc taäp traän taïi eo bieån Ormuz baét ñaàu töø ngaøy 24/12/2011, dieãn ra trong luùc Hoa Kyø vaø Taây phöông gia taêng söùc eùp buoäc Iran phaûi töø boû chöông trình nguyeân töû, bò nghi ngôø coù tham voïng quaân söï.

Iran ñe doïa seõ traû ñuõa baèng bieän phaùp phong toûa eo bieån chieán löôïc naøy, nôi vaän chuyeån 40% khoái löôïng daàu hoûa theá giôùi. Vaøo luùc caêng thaúng leân cao, taïi Washington, Toång thoáng Obama vaøo ngaøy 31/12/2011, ban haønh moät ñaïo luaät taêng cöôøng caùc bieän phaùp tröøng phaït laõnh vöïc taøi chính cuûa Iran.

Iran baén thöû nghieäm phi ñaïn phoøng khoâng taàm trung taïi eo bieån Ormuz


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 57


58 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Phi Luaät Taân: ñoát phaùo möøng naêm môùi, gaàn 500 ngöôøi bò thöông Chöøng 500 ngöôøi Philippines ñaõ bò thöông do ñoát phaùo möøng naêm môùi. Tin cho bieát duø chính phuû nöôùc naøy ñaõ leân tieáng caûnh baùo, nhieàu ngöôøi daân Philippines vaãn ñoát phaùo vaø baén suùng trong dòp giao thöøa. Boä tröôûng Y teá Philippines, Enrique Ona cho bieát coù hôn 450 ngöôøi bò thöông do ñoát phaùo vaø 18 ngöôøi bò thöông vì ñaïn laïc. Con soá naøy coù ít hôn naêm ngoaùi, tuy nhieân vaãn laø ñaùng baùo ñoäng. Phaùo cuõng gaây ra ít nhaát ba vuï chaùy huûy hoaïi maáy caên nhaø taïi khu vöïc thuû ñoâ Manila cuûa Philippines. Khoùi muø do phaùo khieán cho chöøng chuïc chuyeán bay, trong ñoù coù hai chuyeán töø Hoa Kyø ñeán phaûi chuyeån

Trung Quoác coù ca töû vong vì cuùm gaø ñaàu tieân Giôùi chöùc y teá Trung Quoác ñang phaûi traán an daân chuùng sau tröôøng hôïp cheát vì cuùm gia caàm H5N1 ñaàu tieân xaûy ra cuoái tuaàn qua taïi Thaâm Quyeán. Baûn tin cuûa Taân Hoa Xaõ hoâm 02/01 cho bieát ñaây laø tröôøng hôïp cheát ngöôøi ñaàu tieân trong 18 thaùng qua. Naïn nhaân laø moät taøi xeá laùi xe buyùt, 39 tuoåi, cheát hoâm 31/12/2011, sau 10 ngaøy phaùt beänh. Sôû Y teá Thaâm Quyeán cho bieát oâng ta coù tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi gia caàm. Naïn nhaân cuõng ñaõ tieáp xuùc vôùi khoaûng 120 ngöôøi keå töø khi nhieãm H5N1, nhöng nhöõng ngöôøi naøy ñeán nay khoâng coù trieäu chöùng beänh cuùm. Cô quan y teá Trung Quoác khaúng ñònh laø “dòch beänh khoâng theå lan roäng” vaø “daân chuùng Thaâm Quyeán khoâng neân hoaûng hoát”. Lôøi traán an treân ñöôïc ñöa ra vaøo luùc ngöôøi daân Trung Quoác chuaån bò ñoùn Teát aâm lòch. Theo AFP, dòch cuùm gia caàm ñaõ daáy leân ôû mieàn nam Trung Quoác caùch nay hai tuaàn. Chính quyeàn Hoàng Koâng

-saùt caïnh Thaåm Quyeán laïm vieäc chaët cheõ vôùi caùc giôùi chöùc y teá cuûa thaønh phoá naøy vaø ñaõ naâng möùc baùo ñoäng leân theâm moät naác. Ñoàng thôøi Hoàng Koâng cuõng taïm ngöng nhaäp thòt gia caàm töø Thaâm Quyeán.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 59


60 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Vuï taøu Vinalines Queen chìm: chæ môùi tìm ñöôïc moät thuûy thuû

Cho ñeán nay, ngoaøi moät thuûy thuû ñöôïc taøu Anh vôùt, con taøu vaän taûi cuûa Vieät Nam mang teân Vinalines Queen vaø 22 thuyeàn vieân vaãn baët voâ aâm tín. Baùo trong nöôùc cho hay gia ñình caùc thuyeàn vieân ñaõ thöû goïi vaøo soá ñieän thoaïi di ñoäng cuûa hoï thì moät soá tröôøng hôïp vaãn coù tieáng chuoâng nhöng khoâng coù ngöôøi nghe maùy. Khoâng chæ phaûn aùnh thoâng tin naøy ñeán Trung taâm Phoái hôïp tìm kieám, cöùu naïn haøng haûi Vieät Nam (Vieät Nam MRCC), chieàu 1-1, gia ñình moät soá thuyeàn vieân ñaõ ra Haø Noäi ñeå chaát vaán laõnh ñaïo Coâng ty Vaän taûi bieån Vinalines (Toång Coâng ty Haøng haûi Vieät Nam) xung quanh vieäc tìm kieám - cöùu naïn.

Theo oâng Nguyeãn Vaên Haïnh, Giaùm ñoác Coâng ty Vaän taûi bieån Vinalines, trong thoâng baùo göûi veà khi coøn ñang treân haûi trình, thuyeàn tröôûng Nguyeãn Vaên Thieän cho bieát taøu Vinalines Queen tuaân thuû ñuùng quy trình chôû quaëng nickel. “Taøu ñöôïc mua ñaày ñuû caùc loaïi baûo hieåm” - oâng Haïnh noùi. Taøu Vinalines Queen vaän chuyeån treân 54.000 taán quaëng nickel töø Indonesia sang Trung Quoác, ñaõ bò maát lieân laïc khi chaïy ngang ñaûo Luzon cuûa Philippines, vaø khoâng heà gôûi caùc tín hieäu baùo nguy khaån caáp. Chieác taøu naøy do Nhaät ñoùng, daøi 190 meùt, laø moät trong nhöõng chieác taøu lôùn vaø hieän ñaïi nhaát cuûa Vinalines. Caùc thieát bò treân taøu leõ ra trong tröôøng hôïp nguy caáp coù theå töï ñoäng gôûi tín hieäu caàu cöùu ñeán veä tinh vaø caùc traïm cöùu naïn haøng haûi, nhöng chöa ñeán nay chöa thaáy coù tín hieäu naøo, vaø con taøu cuõng chöa tìm thaáy ñöôïc.

Thuûy thuû Ñaäu Ngoïc Huøng, ngöôøi ñöôïc taøu London Courage cuûa Anh vôùt leân khi anh ñang troâi giaït treân bieån, cho bieát taøu ñang chaïy thì bò nghieâng veà beân traùi vaø chìm luoân, chæ moät mình anh may maén leo leân ñöôïc phao cöùu sinh, coøn laïi toaøn boä thuûy thuû ñoaøn ñaõ bò chìm theo taøu. OÂng Nguyeãn Anh Vuõ, Giaùm ñoác Vieät Nam MRCC, cho bieát maëc duø ñaõ coù nhieàu vaên baûn ñeà nghò caùc nöôùc baïn giuùp söùc nhöng ñeán nay

vaãn chöa coù daáu veát naøo veà con taøu cuõng nhö 22 thuyeàn vieân. Baùo caùo cuûa ñoaøn coâng taùc Coâng ty Vaän taûi bieån Vinalines göûi veà töø Philippines cho bieát MRCC Hoàng Koâng xaùc nhaän phaùt giaùc moät xuoàng vaø moät phao cöùu sinh cuûa taøu Vinalines Queen nhöng khoâng coù ngöôøi. Anh Ñaäu Ngoïc Huøng (SN 1980, queâ Ngheä An) seõ ñöôïc ñöa veà Singapore vaø laøm caùc thuû tuïc caàn thieát tröôùc khi veà Vieät Nam.

Gia ñình moät soá thuyeàn vieân ñaõ ra Haø Noäi ñeå chaát vaán laõnh ñaïo Coâng ty Vaän taûi bieån Vinalines (Toång Coâng ty Haøng haûi Vieät Nam) xung quanh vieäc tìm kieám - cöùu naïn - Hình:VNExpress.net


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 61


62 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Phoùng vieân loaït baøi ñieàu tra Troø gian laän löøa ñaûo theû nhaø baêng coâng an aên hoái loä cuûa baùo Tuoåi Treû gia taêng Baùo trong nöôùc ñöa tin tính bò baét ñeán cuoái naêm 2011, treân toaøn quoác Truyeàn thoâng trong nöôùc hoâm 2/1 ñöa tin nhaø baùo Hoaøng Khöông, teân thaät laø Nguyeãn Vaên Khöông, nguyeân laø phoùng vieân baùo Tuoåi Treû, ñaõ bò khôûi toá, baét taïm giam, ñeå ñieàu tra veà haønh vi “ñöa hoái loä”. Theo baùo chí Nhaø nöôùc, vaøo thaùng 7 naêm 2010, ñeå vieát baøi noùi veà hieän töôïng nhaän hoái loä cuûa caûnh saùt giao thoâng quaän Bình Thaïnh, Saøi Goøn, nhaø baùo Hoaøng Khöông ñaõ moùc noái vôùi moät nhaân vaät laøm trung gian ñeå tieáp xuùc vaø ñöa hoái loä 15 trieäu ñoàng cho moät vieân caûnh saùt giao thoâng nhaèm laáy laïi chieác xe gaén maùy bò taïm giöõ. Loaït baøi naøy sau ñoù ñöôïc ñaêng treân tôø Tuoåi Treû vaø oâng Hoaøng Khöông ñöôïc caùc maïng xaõ hoäi vaø blog ca ngôïi laø nhaø baùo duõng caûm, coù baûn lónh, toá caùo naïn tham nhuõng khoâng khoan nhöôïng. Nhieàu blogger ñaõ khaúng

Nhaø baùo Hoaøng Khöông (giöõa) - Hình: VNEXpress.net

ñònh tröôùc sau nhaø baùo Hoaøng Khöông seõ bò traû thuø vaø seõ bò baét. Vaãn theo caùc nguoàn tin naøy thì ñeå doïn ñöôøng cho vieäc baét nhaø baùo Hoaøng Khöông, ngaøy 28/11 vöøa qua, coâng an thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ göûi coâng vaên gaây aùp löïc, yeâu caàu baùo Tuoåi Treû thu hoài theû nhaø baùo cuûa oâng Hoaøng Khöông. Ñeán ngaøy 03/12, oâng Khöông bò taïm ñình chæ coâng taùc. Trong khi ñoù, baùo Coâng an Nhaân daân coù nhieàu baøi ñaû kích vaø ñoøi truy toá nhaø baùo naøy.

coù hôn 40 trieäu theû thanh toaùn, trong ñoù gaàn 40 trieäu theû ghi nôï noäi ñòa (ATM), 15.000 maùy ATM vaø 72.000 maùy POS. Theo soá lieäu cuûa Hoäi Theû Vieät Nam, toång giaù trò giao dòch gian laän taïi VN öôùc tính khoaûng 1 trieäu ñoâ la Myõ trong quyù I/2011 ñaõ taêng leân 1,5 trieäu USD trong quyù tieáp theo, gaáp töø 3-5 laàn so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Thoáng keâ cuûa Tieåu ban Quaûn lyù ruûi ro Hoäi Theû Vieät Nam cho thaáy khoaûng 350 theû giaû ñaõ ñöôïc mang vaøo Vieät Nam nhaèm muïc ñích löøa ñaûo. Caùc toå chöùc theû quoác teá cuõng nhaän ñònh cuøng vôùi tình traïng gian laän theû tín duïng ñang buøng phaùt treân theá giôùi, boïn toäi phaïm theû cuõng ñang nhaém tôùi Vieät Nam. Caùc giao dòch thöïc hieän baèng theû ATM giaû trong thôøi gian qua beân trong VN chuû yeáu laø theû

cuûa ngaân haøng phaùt haønh ôû nöôùc ngoaøi, ñaëc bieät nhieàu theû mang ñaàu BIN 06 (soá ñaàu cuûa daõy soá theû) do caùc ngaân haøng phaùt haønh taïi Myõ, Canada... Boïn toäi phaïm thöôøng ñem vaøo Vieät Nam 2 hoä chieáu: moät hoä chieáu thaät vaø moät hoä chieáu giaû nhaèm saûn xuaát theû giaû vôùi thoâng tin treân theû truøng khôùp thoâng tin treân hoä chieáu giaû. Laõnh ñaïo Hoäi Theû Vieät Nam cho bieát ngoaøi ruûi ro gian laän do toäi phaïm thoâng ñoàng vôùi caùc ñôn vò chaáp nhaän theû ñeå ruùt tieàn baèng theû giaû, boïn toäi phaïm coøn coù nhieàu haønh vi traéng trôïn, lieàu lónh nhaèm aên caép tieàn taïi maùy ATM hoaëc gaén thieát bò ñaùnh caép döõ lieäu theû ATM cuûa caùc chuû theû.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 63


64 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

Phan Thieát: Bieån laán khu daân cö, saäp haøng chuïc nhaø Do taùc ñoäng cuûa gioù muøa Ñoâng Baéc keát hôïp vôùi trieàu cöôøng, töø thaùng 12/2011 ñeán nay ñaõ xaûy ra tình traïng bieån xaâm thöïc maïnh khu daân cö thuoäc phöôøng Ñöùc Long thaønh phoá Phan Thieát (Bình Thuaän). Tính ñeán chieàu 1/1/2012, ñaõ coù 15 caên nhaø bò saäp vaø hö hoûng naëng, hôn 50 caên nhaø coøn laïi ñang bò saït lôû vaø coù nguy cô bò saäp baát cöù luùc naøo. OÂng Ñaëng Ñình Hieáu, Phoù Chuû tòch UBND TP Phan Thieát cho bieát: Ñaõ coù döï aùn vaø boá trí ñöôïc 46 hoä daân trong khu vöïc Phöôøng Ñöùc Long. Nhöng vaãn coøn 50 hoä khaùc môùi phaùt sinh chöa boá trí taùi ñònh cö ñöôïc do thieáu ñaát. Hieän caùc hoä daân coøn laïi ven bieån bò xaâm thöïc ñang raát lo laéng, ngöôøi daân vaãn phaûi töï mình ñoùng cöø traøm, ñaáp bao caùt laøm keø ñeå baûo veä nôi ôû cho mình. Theo oâng Nguyeãn Baù Hueà, Tröôûng khu phoá 5, maáy chuïc hoä daân coøn laïi ñang phaûi vaát vaû vôùi nhöõng côn soùng döõ ñeå tìm moïi caùch níu laïi choã ôû cuûa mình. Nhaø naøo coù tieàn thì boû ra vaøi chuïc trieäu ñoàng ñeå ñoå ñaù laøm keø che chaén giöõ ñaát; nhaø naøo khoâng coù ñaønh phaûi chòu. Maëc duø chính quyeàn tænh Bình Thuaän ñaõ

huy ñoäng ngöôøi daân duøng haøng ngaøn bao caùt, ñoùng coïc gia coá ñeâ bieån ñeå baûo veä tính maïng vaø taûi saûn cho ngöôøi daân. Tuy nhieân chæ sau 1 ñeâm, soùng laïi cuoán taát caû ra bieån. Khoâng chæ rieâng Phan Thieát, taïi caùc huyeän Tuy Phong, thò xaõ Lagi, huyeän ñaûo Phuù Quyù ñieàu xaûy ra tình traïng xaâm thöïc. Trong ñeâm 11 vaø raïng saùng ngaøy 12/12/2011, bieån xaâm thöïc laøm nhaø ôû cuûa nhieàu hoä daân huyeän Tuy Phong bò soùng vaø nöôùc bieån laøm cho hö haïi, thieät maïng 2 ngö daân, 5 caên nhaø bò saäp hoaøn toaøn vaø haøng chuïc caên nhaø bò hö hoûng naëng.

Hình: Phunuonline

| 65

Tin Vieät Nam Ñoâ la töø nöôùc ngoaøi göûi veà VN naêm 2011 taêng kyû luïc Haõng tin DPA cuûa Ñöùc hoâm 02/01/2012, daãn tin baùo chí trong nöôùc cho bieát laø löôïng kieàu hoái chuyeån veà Vieät Nam trong naêm 2011 ñaõ taêng hôn 11% so vôùi 2010. Theo soá lieäu cuûa Ngaân haøng Theá giôùi, trong naêm vöøa qua, kieàu hoái chuyeån veà Vieät Nam ñaõ leân tôùi möùc kyû luïc laø 9 tyû ñoâ la. Löôïng tieàn naøy khoâng ngöøng taêng. Vaøo naêm 2000, con soá naøy môùi chæ laø 1,3 tyû ñoâ la. Soá tieàn naøy ñeán töø coäng ñoàng Vieät Nam ôû haûi ngoaïi, öôùc tính hieän laø khoaûng 3,6 trieäu ngöôøi, vaø töø khoaûng 400 ngaøn ngöôøi ñi lao ñoäng theo hôïp ñoàng ôû nöôùc ngoaøi. Trong naêm 2011, löôïng kieàu hoái töông ñöông 8% toång saûn phaåm quoác noäi cuûa Vieät Nam, so vôùi 7,7% cuûa naêm 2010. Chuyeân gia kinh teá, tieán só Leâ Ñaêng Doanh nhaän ñònh: “Kieàu hoái ñaõ giuùp Vieät Nam buø ñaép vaøo caùn caân thanh toaùn. Nhôø coù löôïng kieàu hoái cao, caùn caân thanh toaùn cuûa Vieät Nam ñaõ dö thöøa, sau nhieàu naêm bò thaâm huït”. Caùn caân thanh toaùn cuûa Vieät Nam trong naêm 2011 dö thöøa 3,2 tyû ñoâ la, sau khi bò thaâm thuûng trong naêm 2010 cuõng ôû möùc naøy.


66 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Kyû luaät bí thö xaõ chui vaøo giöôøng vôï ngöôøi khaùc Hoà Ngoïc Chính, Bí thö Ñaûng uûy xaõ Myõ Phöôùc (Myõ Tuù, Soùc Traêng) ñeán chôi nhaø oâng Ñoàng Vaên Maät ôû aáp Taân Chaùnh A, xaõ Long Taân (Ngaõ Naêm, Soùc Traêng) chieàu 14/10/2011, sau ñoù, nguû laïi vaø chui vaøo giöôøng vôï chuû nhaø luùc nöûa ñeâm. Tôø VNExpress daãn lôøi oâng Maät keå raèng, hoâm aáy oâng thaáy oâng Chính ñeán nhaø oâng Maät, thôï moäc, vôùi hai ngöôøi quen neân keâu vôï laøm côm ñaõi khaùch. Trong luùc uoáng röôïu, oâng Chính môøi vôï oâng Maät moät ly nhöng baø naøy töø choái vì ñang uoáng thuoác trò beänh. Thaáy vaäy, oâng Chính buoâng lôøi côït nhaõ raèng “Chò cöû röôïu chôù coù cöû ‘vuï kia’ khoâng?”. Thaáy oâng Chính noùi chuyeän thoâ tuïc, oâng Maät böïc boäi boû ra voõng naèm nguû. Ñeâm ñoù oâng Chính nguû laïi nhaø oâng Maät vì say röôïu neân khoâng töï chaïy xe maùy veà nhaø caùch ñoù khoaûng 5 km. Gaàn ñeán nöûa ñeâm nghe vôï la, oâng Maät giaät mình thöùc giaác, baät ñeøn goïi caùc con daäy xem thì thaáy oâng Chính ñang naèm trong muøng vôï mình. Vaøi ngaøy sau, oâng Chính cuøng vôï ñeán nhaø nhaän loãi neân ñöôïc vôï choàng oâng Maät boû qua vì oâng Chính laø sui gia vôùi em gaùi. Chuyeän töôûng ñaõ eâm, nhöng roài sau ñoù oâng Maät nghe tin oâng Chính noùi vôùi moïi ngöôøi laø vôï oâng Maät muoán laøm tieàn, gia ñình “naïn nhaân” böïc töùc göûi ñôn ñeán Huyeän uûy Myõ Tuù “xem xeùt xöû lyù” Baùo maïng VnExpress cho bieát Huyeän uûy Myõ Tuù (Soùc Traêng) ñaõ ñeà nghò Tænh uûy Soùc Traêng caùch chöùc Huyeän uûy vieân, Bí thö Ñaûng uûy xaõ Myõ Phöôùc, huyeän Myõ Tuù cuûa oâng Hoà Ngoïc Chính vì vi phaïm ñaïo ñöùc loái soáng. Trong luùc ñoù, oâng Chính phaân bua raèng chui laàm vaøo giöôøng laø do quaù say röôïu “chöù khoâng coù tình yù gì.”

Vuï quan ñaùnh côø baïc tyû: theâm 1 kyø thuû cuõng laø quan Baùo trong nöôùc ñöa tin trong vuï ñaùnh côø töôùng aên thua baïc tyû ôû Soùc Traêng, khoâng chæ coù coù hai “quan chöùc” ñaõ bò neâu teân. Tôø Ngöôøi Lao Ñoäng cho bieát chieàu 31-12, Chaùnh vaên phoøng kieâm ngöôøi phaùt ngoân Coâng an tænh Soùc Traêng noùi cô quan Thaønh uûy tænh Soùc Traêng vöøa laøm vieäc vôùi cô quan ñieàu tra ñeå laøm roõ thoâng tin oâng Nguyeãn Thanh Leøo (Nguyeân Phoù giaùm ñoác Sôû GTVT tænh Soùc Traêng) ñaõ khai coøn nhieàu laàn ñaùnh côø cuøng moät caùn boä caáp phoù cuûa cô quan tröïc thuoäc Thaønh uûy Soùc Traêng. Cô quan ñieàu tra töø choái cung caáp danh taùnh cuûa quan chöùc naøy nhöng qua nguoàn tin rieâng, vò quan chöùc maø oâng Leøo noùi ñeán coù nhaø treân ñöôøng Leâ Duaån (TP Soùc Traêng), töøng laøm bí thö phöôøng moät thôøi gian. Ñòa ñieåm ñaùnh côø giöõa oâng Leøo vaø quan chöùc naøy thöôøng taïi hai quaùn caø pheâ trong Khu vaên hoùa Hoà Nöôùc Ngoït vaø soá tieàn oâng Leøo thua caùn boä naøy khoaûng treân 2 tæ ñoàng. Thaønh uûy Soùc Traêng ñaõ laøm vieäc rieâng vôùi vò caùn boä naøy theo lôøi khai cuûa oâng Leøo nhöng oâng naøy khoâng thöøa nhaän coù ñaùnh côø aên tieàn vôùi oâng Leøo.

Ñoàng baïc VN maát giaù 7.4% trong naêm 2011 Theo Bloomberg, haõng tin kinh teá cuûa Hoa Kyø, noùi tieàn VN ñaõ maát giaù 7,4% so vôùi ñoâ la Myõ trong naêm 2011 Ñaây laø haäu quaû cuûa laïm phaùt cao vaø nhaäp caûng nhieàu hôn haún so vôùi xuaát caûng. Möùc laïm phaùt trong thaùng 12/2011 leân tôùi 18,1% so vôùi thaùng 12/2010. Trong soá caùc ngoaïi teä ñöôïc mua baùn nhieàu nhaát ôû Chaâu AÙ, möùc tröôït giaù cuûa ñoàng Vieät Nam so vôùi ñoâ la Myõ chæ ñöùng sau ñoàng rupee cuûa AÁn Ñoä. Haõng tin naøy nhaéc laïi raèng hoâm 11/2/2011, Vieät Nam ñaõ phaù giaù tieàn ñoàng 7% so vôùi ñoâ la Myõ ñeå giaûm thaâm huït maäu dòch vaø ruùt ngaén khoaûng caùch giöõa tyû giaù chính thöùc vaø giaù chôï ñen. Tyû giaù chính thöùc hoâm 30/12 laø moät ñoâ la Myõ ñoåi ñöôïc 20.828 ñoàng trong khi Bloomberg noùi giaù giao dòch thöïc teá laø moät ñoâ ñoåi 21.049 ñoàng. Laõnh ñaïo Toång cuïc thoáng keâ VN vaãn laïc quan, noùi Vieät Nam coù theå giaûm laïm phaùt xuoáng döôùi 10% trong naêm 2012 neáu taêng tröôûng tín duïng khoâng vöôït quaù 16%. Chuyeân gia kinh teá Leâ Ñaêng Doanh traû lôøi phoûng vaán BBC hoài giöõa thaùng Möôøi Hai raèng vieäc giaûm laïm phaùt xuoáng

moät con soá trong naêm 2012 “seõ laø kyø tích”. OÂng cuõng noùi taêng tröôûng tín duïng trong naêm 2011 chæ ôû möùc khoaûng 9% so vôùi con soá 30-40% cuûa caùc naêm tröôùc ñoù. OÂng Doanh, cöïu laõnh ñaïo Vieän nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá trung öông, nhaän ñònh tieàn ñöa vaøo löu thoâng trong moät soá naêm ñaõ “boác hôi” khi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc nhaän 100 ñoàng thì chæ taïo ra 40 tôùi 50 ñoàng cuûa caûi vaät chaát. OÂng cho raèng kinh teá Vieät Nam coù theå khaám khaù leân trong nhöõng naêm tôùi neáu Haø Noäi xöû lyù ñöôïc nhöõng ñieàu maø oâng goïi laø “caên beänh traàm kha” cuûa kinh teá Vieät Nam maø chính laõnh ñaïo Ñaûng Coäng saûn cuõng ñaõ neâu ra.

Vieät Nam döï ñònh taêng phí löu haønh xe gaén maùy, xe hôi vaø thu tieàn xe hôi vaøo thaønh phoá Ngaøy 30/12, Boä tröôûng Boä GTVT Vieät Nam ñaõ ñeà nghò Quoác hoäi “boå sung phí löu haønh phöông tieän giao thoâng caù nhaân ôû VN vaø phí oâ toâ ñi vaøo trung taâm thaønh phoá giôø cao ñieåm vaøo danh muïc phí, leä phí” Theo ñeà nghò naøy, xe gaén maùy loaïi coù dung tích xilanh döôùi 175 phaân khoái phaûi noäp 500 ngaøn ñoàng vaø xe töø 175 cm3 trôû leân laø moät trieäu ñoàng/naêm. Möùc thu daønh cho xe hôi laø töø 20 trieäu ñeán 50 trieäu. Xe hôi ñi vaøo trung taâm thaønh phoá giôø cao ñieåm saùng töø 6 giôø-8 giôø 30, buoåi chieàu töø 16 giôø-19 giôø haèng ngaøy (tröø thöù baûy, chuû nhaät vaø ngaøy leã), seõ phaûi noäp tieàn “ôû caùc traïm thu phí oâtoâ vaø chæ thu chieàu vaøo vôùi möùc thu döï kieán 30.000 ñoàng/löôït ñoái vôùi oâtoâ chôû ngöôøi ñeán baûy choã ngoài vaø 50.000 ñoàng/löôït ñoái

vôùi caùc loaïi oâ toâ coøn laïi (xe taûi, xe chôû ngöôøi hôn baûy choã ngoài...). Ñeà nghò naøy ñaõ gaëp söï phaûn ñoái döõ doäi cuûa daân chuùng, coù ngöôøi nhaéc raèng “caùch ñaây chöøng 10-15 naêm Boä GTVT ñaõ coù thu phí xe. Sau ñoù khoâng thu ñöôïc neân ñaõ ñöa vaøo giaù xaêng - moät quyeát ñònh raát hôïp lyù. Nay thì laïi theâm phí xe. Coù veû boä nhôù cuûa caùn boä trong Boä quaù ngaén. Saép tôùi CA seõ coù quyeàn döøng xe ñeå xem ñaõ noäp phí hay chöa???”


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 67


68 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Theá söï nhaân tình - Nguyeãn Ñaït Thònh Hai noã löïc cöùu ñoùi ñang ñöôïc thöïc hieän taïi Vieät Nam; noã löïc thöù nhaát do Nhaø Nöôùc phuï traùch, vaø noã löïc thöù nhì do moät toå chöùc Xaõ Hoäi Daân Söï (non-governmental organization [NGO]) ñöùng ra thöïc hieän; toå chöùc naøy mang teân laø Ngöôøi Toâi Cöu Mang. Duøng trang maïng ngöôitoicuu mang.com laøm caàu noái, toå chöùc keâu goïi moïi ngöôøi tham gia vaøo coâng taùc cöùu ñoùi vaø nhöõng cöu mang khaùc cuõng mang tính cöùu giuùp nhöõng ngöôøi hoaïn naïn, thieáu thoán. Nhöõng ngöôøi thaønh laäp toå chöùc Ngöôøi Toâi Cöu Mang giaûi thích nguyeân nhaân khieán hoï choïn 4 chöõ naøy: “Ngöôøi Toâi Cöu Mang” ñöôïc laäp ra bôûi cô duyeân sau baøi baùo “Thay meï nuoâi anh” ñaêng treân Tuoåi Treû ngaøy 25/10/2006 . Sau baøi vieát naøy, anh

Cöùu ñoùi Hoaøng Maïnh Haûi ñaõ vieát baøi göûi cho Tuoåi Treû vôùi nhan ñeà “Ngöôøi toâi cöu mang” vaø ñöôïc khaù nhieàu ngöôøi uûng hoä. Töø ñoù, chuùng toâi thöôøng xuyeân lieân laïc vôùi nhau vaø trao ñoåi nhöõng ñòa chæ caàn ñöôïc giuùp ñôõ. Vaø yù töôûng thaønh laäp trang web “Ngöôøi toâi cöu mang” ñöôïc ra ñôøi... Chuùng toâi tin loøng nhaân aùi hieän höõu moïi nôi vaø trong moãi con ngöôøi. Laäp ra trang web naøy chuùng toâi luoân nghó raèng noù khoâng laø cuûa rieâng ai maø laø nôi giao löu cuûa nhöõng ngöôøi tin vaøo loøng nhaân aùi. Mong raèng moïi ngöôøi seõ ñeán vôùi ngöôøi ngheøo vôùi nhöõng gì coù theå, duø ít duø nhieàu. Coù theå laø moät böõa aên saùng cuûa baïn, laø moät baøi vieát, moät thoâng tin, moät yù töôûng naøo ñoù daønh cho ngöôøi ngheøo... Chuùng toâi chæ mong raèng trong nhöõng boän beà coâng vieäc, moãi ngöôøi haõy daønh moät chuùt ít thôøi gian cho nhöõng soá phaän keùm may maén quanh mình. Khoâng phaûi ñi ñaâu xa, chæ caàn daønh 5-10

phuùt treân ñöôøng ñi laøm hay trong moät chuyeán coâng taùc, du lòch... laø baïn ñaõ coù theå tìm hieåu ñöôïc moät maûnh ñôøi khoán khoù naøo ñoù roài. Haõy ñeán vôùi hoï tröôùc khi ngheøo khoù doàn hoï ñeán chaân töôøng! Tröôùc khi laäp trang web, chuùng toâi luoân töï hoûi coù ai tin mình khoâng, khi maø chuùng toâi chæ laø nhöõng coâng daân bình thöôøng, khoâng thuoäc moät toå chöùc naøo caû? Nhöng roài chuùng toâi nghó raèng haõy cöù laøm. Söùc ñeán ñaâu thì laøm ñeán ñoù, khoâng ñôïi khi giaøu coù môùi san seû cho ngöôøi ngheøo. Haõy ñeán vôùi hoï baèng taát caû tình thöông chöù khoâng phaûi söï boá thí. Chuùng toâi khoâng ñaët ra muïc tieâu to taùt, oàn aøo..., tröôùc maét chæ laø caàu noái giöõa nhöõng phaän ngöôøi khoán khoù vaø nhöõng ngöôøi coù loøng haûo taâm. Caùi ngheøo trong xaõ hoäi raát ña daïng vaø phöùc taïp nhöng noù luoân hieän höõu ôû moïi nôi. Coù ngöôøi caàn “caàn caâu”, coù ngöôøi caàn “con caù”,

thaäm chí coù ngöôøi caàn “con caù” ñaõ... chieân gioøn! Vì theá chuùng ta caàn söï phoái hôïp cuûa nhieàu ngöôøi, nhieàu giôùi. Ai coù tieàn thì uûng hoä tieàn, ai coù thôøi gian thì haõy tìm hieåu nhöõng hoaøn caûnh ngheøo khoù quanh mình ñeå bieát ñöôïc caùch giuùp ñôõ hoï hieäu quaû nhaát. Ai ñoù coù theå thì haõy cho hoï moät coâng vieäc, hay chæ laø moät choã troï cho em beù ngheøo baùn veù soá qua ñeâm... “Ngöôøi toâi cöu mang” luoân chaøo ñoùn baïn, duø baïn laø ai, ôû ñaâu, vaø baát cöù tuoåi naøo... “Ngöôøi toâi cöu mang” seõ khoâng thaønh coâng neáu thieáu baïn! NHÖÕNG LÔØI TRAÀN TÌNH NAØY boù goïn “cöu mang” vaøo vieäc giuùp ñôõ vaät chaát cho nhöõng ngöôøi thieáu thoán. Maïng “nguoitoicuu mang” ñöa ra moät vaøi hoaït ñoäng ñieån hình cuûa toå chöùc, nhö vieäc thaùng thaùng giuùp ñôõ tieàn cho anh Tuøng.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 69


70 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Beù Ñaïi vaø...

chò Leâ thò Hoa

“nguoitoicuu mang” vieát: “Bieát hoaøn caûnh anh Tuøng qua maïng, caùc thaønh vieân cuûa dieãn ñaøn Ngöôøi Toâi Cöu Mang ñaõ nhaän cöu mang anh haèng thaùng”. Cö daân maïng laën loäi trong côn luõ ñeå mang tieàn vaø söõa ñeán cho caùc gia ñình trong vuøng luõ qua hình aûnh cuûa hai nöõ thaønh vieân “nguoitoicuu mang” döôùi ñaây.

bò beänh hieåm ngheøo nhöng khoâng ñuû tieàn chöõa trò. Sau khi ñöôïc moät thaønh vieân xaùc minh vaø ñöa hình aûnh leân dieãn ñaøn, caùc thaønh vieân ñaõ chung söùc taïo ñieàu kieän cho em ñi hoùa trò, cöùu em khoûi löôõi haùi töû thaàn Chò Leâ Thò Hoa ôû Hoäi An ñöôïc nhoùm Ngöôøi Toâi Cöu Mang caáp voán vaø tö vaán laøm ngheà mì sôïi cao laàu. Töø ngaøy ñöôïc hoã trôï voán, ñôøi soáng cuûa chò ñaõ daàn oån ñònh

Beù Ñaïi ôû Hoäi An chaúng may

TAÁT CAÛ NHÖÕNG VIEÄC

GIUÙP ÑÔÕ ÑOÙ ñeàu ñuùng, ñeàu phaûi, nhöng vieäc laøm taïo aán töôïng nhaát laø nhöõng quaùn côm 2,000 ñoàng (10 cent), coâng taùc cöùu ñoùi naøy dieãn ra ngay taïi Saøi Goøn taïi 4 ñòa ñieåm: 1. Quaùn côm 2.000ñ: 14/1 Ngoâ Quyeàn, Phöôøng 5, Quaän 10 2. Quaùn côm 2.000ñ: Ñöôøng soá 3, cö xaù Löõ Gia, Quaän 11 3. Quaùn côm Thieän Taâm: chaân caàu Leâ Vaên Syõ, Quaän 3 4. Chuøa Vaïn Thieän: heûm 360 ñöôøng Traàn Phuù, Phöôøng 4, Quaän 5

Ngoaøi hieän vaät vaø tieàn maët, “nguoitoicuu mang”, coøn giuùp anh Tuøng xeâ dòch khi anh caàn ñi ñaây, ñi ñoù

Boán ñòa ñieåm doïn nhöõng “böõa côm 10 cent” luùc naøo cuõng ñoâng ngöôøi; nhöng nhöõng “caùi ñuoâi” chôø ñôïi cuõng toû ra raát töï troïng trong traät töï. Daáu hoûi khoâng theå khoâng neâu leân laø bí quyeát naøo giuùp doïn ñöôïc moãi ngaøy vaøi ngaøn böõa côm vôùi giaù 10 xu? Moät caâu hoûi, 2 ñaùp soá: tieàn taøi trôï cuûa ngöôøi “cöu mang” vaø nhaân coâng töï nguyeän. Trong luùc Nhaø Nöôùc tìm veà “vuøng saâu, vuøng xa” ñeå laøm coâng taùc raát keâu, coâng taùc “xoùa ñoùi, giaûm ngheøo” thì côn ñoùi hoaønh haønh haøng ngaøn, haøng vaïn thò daân soáng trong thaønh phoá mang teân Cuï Hoà. Thöïc phaåm quaù ñaét, sinh vieân töø xa veà Saøi Goøn troï hoïc, hoïc trong luùc buïng ñoùi, coâng nhaân cuõng ñoùi, caùc em beù ñi baùn veù soá cuõng ñoùi, caùc cuï cao nieân cuõng ñoùi. “Laøm gì ñeå giuùp ñôõ hoï?”, caâu hoûi thoâi thuùc caùc thaønh vieân trong Ban quaûn trò nguoitoicuumang. com. Hoï quyeát taâm baét tay vaøo thaønh laäp quaùn côm vôùi giaù baùn cöïc reû, ai cuõng coù theå ñeán aên maø


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 71


72 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Ñaàu baïc, ñaàu xanh thoûa thích thöôûng thöùc thöïc ñôn 3 moùn: ñaäu doàn thòt, rau muoáng xaøo, vaø canh caûi; chöa keå traùi caây traùng mieäng

Nhöõng “caùi ñuoâi” chôø ñôïi cuõng toû ra raát töï troïng trong traät töï

khoâng coù caûm giaùc bò phaân bieät ñoái xöû. “Thaáy ngöôøi ngheøo sao cöïc quaù neân caùc thaønh vieân trong web mong muoán chia seû vôùi hoï ñôõ phaàn naøo gaùnh naëng cuoäc soáng”, Anh Quyeàn -moät thaønh vieân cuûa NGO cöu mang (nickname treân dieãn ñaøn laø pquyen) vieát leân ñoäng löïc ñöa ñeán vieäc môû quaùn côm 2,000 ñoàng. YÙ ñònh thaät lyù töôûng nhöng thöïc hieän laø ñieàu khoâng ñôn giaûn ñoái vôùi caùc thaønh vieân, khi maø tieàn thueâ cöûa tieäm ôû thaønh phoá raát ñaét, ñoù laø chöa keå ñeán haøng loaït nhöõng khoù khaên nhö kinh phí ñeå hoaït ñoäng laâu daøi, nhaân söï phuïc vuï, giaù baùn nhö theá naøo ñeå ngöôøi aên khoâng bò taâm lyù phaûi “ñi xin”, maø vaãn ñöôïc böõa aên ngon. Nhöõng vaán ñeà töôûng chöøng ñôn giaûn ñoù ñaõ laøm anh Quyeàn “nhieàu ñeâm khoâng nguû ñöôïc laïi thöùc daäy baøn keá hoaïch vôùi moïi ngöôøi treân dieãn ñaøn ñeå mong nhaän ñöôïc söï uûng hoä, chia seû”.

Cuoái cuøng, khi bieát ñöôïc muïc ñích, yù nghóa cuûa quaùn, nhieàu thaønh vieân trong dieãn ñaøn ñaõ nhieät tình tham gia uûng hoä caû vaät chaát laãn tinh thaàn, hoï ñoäng vieân nhau ñeå tìm “loái thoaùt”. May maén cho quaùn laø moät ngöôøi ñaõ leân tieáng “goùp voán” baèng caùch duøng taàng treät nhaø mình ñeå laøm quaùn aên. Vaán ñeà “ñau ñaàu” ñaõ ñöôïc giaûi quyeát, anh em “vui nhö môû côø” lieàn xuùm laïi cuøng nhau “caûi taïo” laïi quaùn cho saïch seõ, goïn gaøng vaø ñaëc bieät laø phaûi baûo ñaûm an toaøn thöïc phaåm. Sau hôn nöûa naêm thai ngheùn, ngaøy 5/9/2009, taïi ñòa chæ 14/1 Ngoâ Quyeàn, Phöôøng 5, Quaän 10, quaùn côm reû nhaát Saøi Goøn ñaõ chính thöùc ñöôïc khai tröông ñuùng vôùi teân ñaày yù nghóa cuûa noù “Quaùn côm 2000”moãi ngöôøi ñeán ñaây ñeàu ñöôïc aên moät phaàn côm maø giaù chæ coù 2000 ñoàng. Nhöõng ngaøy ñaàu tieân, quaùn chæ coù 6 nhaân vieân thöôøng tröïc bao goàm 1 ñaàu beáp chính, 2 phuï beáp

vaø 3 nhaân vieân. “Ngay ngaøy khai tröông, quaùn ñaõ naáu 200 phaàn côm vaø ñaõ ‘heát veøo’ trong voøng hôn 1 tieáng ñoàng hoà khieán anh em raát vui vì nhieàu ngöôøi ñaõ bieát ñeán quaùn. Nhöng sau ñoù laïi lo laéng, thaáy “nhieàu ngöôøi ñeán muoän phaûi luûi thuûi ra veà do heát côm laøm anh em chöa theå naøo yeân loøng...”, anh Quyeàn buøi nguøi taâm söï. Theá nhöng baèng söï quyeát taâm cuøng goùp söùc cuûa nhieàu thaønh vieân treân dieãn ñaøn neân ñeán nay quaùn ñaõ naáu ñöôïc 350 phaàn, song soá löôïng ngöôøi ñeán vôùi quaùn thì ngaøy caøng taêng gaáp nhieàu laàn, vaãn khoâng sao ñaùp öùng ñuû. ÑOÙI LAØ VIEÄC COÙ THAÄT, laø tình traïng ñau loøng cuûa raát nhieàu ngöôøi daân Saøi Goøn hieän nay, vaø cuõng laø vieäc ngöôøi Vieät haûi ngoaïi khoâng theå laøm ngô; taùc giaû baøi vieát naøy tha thieát keâu goïi ngöôøi Vieät haûi ngoaïi vaøo maïng ngöôitoicuu mang.com ñeå tìm ñoïc nhieàu söï thaät ñau loøng vaø tieáp tay vôùi nhoùm Ngöôøi Toâi Cöu Mang. Anh chò em trong nhoùm coù thöøa thieän chí, nhöng laïi ñang thieáu tieàn. Taïi moät trong 4 quaùn aên 2,000, hoï chæ doïn ñöôïc 200 phaàn aên, roài coá gaéng laém cuõng chæ leân ñeán 350 phaàn aên; hoï cuõng chæ cöùu ñoùi ñöôïc coù 3 ngaøy moãi tuaàn. Chuùng ta, ngöôøi Vieät haûi ngoaïi, cuõng khoâng coù khaû naêng voâ bieân ñeå laøm coâng taùc cöùu ñoùi ngay taïi Saøi Goøn, thay nhaø nöôùc Vieät Nam. Neáu phaùt ñoäng phong

traøo ñuøm boïc thì ngay ngaøy ñaàu tieân, nhieàu ngöôøi Vieät haûi ngoaïi coù theå saün saøng göûi veà nöôùc vaøi traêm Myõ kim, tieáp tay vôùi nhoùm Ngöôøi Toâi Cöu Mang. Nhöng thieän chí vaø tieàn taøi seõ huït daàn, khieán coâng cuoäc cöùu ñoùi khoâng daøi baèng naïn ñoùi hieän ñang hoaønh haønh taïi Saøi Goøn, khoâng bieát cho ñeán ngaøy naøo. Do ñaëc tính kinh nieân cuûa naïn ñoùi, chuùng ta cuõng caàn coù moät keá hoaïch “tröôøng kyø” cöùu ñoùi. Toâi ñeà nghò chuùng ta laäp ra moät toå chöùc Cöùu Ñoùi Saøi Goøn (4 chöõ naøy chöa phaûi laø caùi teân ñöôïc choïn) vôùi moät thaønh phaàn nhaân söï uy tín, vaø moät phöông thöùc laøm vieäc ñuû ñöùng ñaén, ñuû trong suoát ñeå taïo tín nhieäm tuyeät ñoái cho ñoàng baøo; toå chöùc Cöùu Ñoùi Saøi Goøn seõ haèng ngaøy nhaän tieàn cöùu giuùp cuûa ñoàng baøo, haèng ngaøy ñaêng leân maïng Cöùu Ñoùi Saøi Goøn danh saùch quyù vò Maïnh Thöôøng Quaân, cuøng soá tieàn “cöùu ñoùi” cuûa töøng ngöôøi, vaø haèng tuaàn göûi veà nhoùm Ngöôøi toâi Cöu Mang 700 Myõ kim, moãi ngaøy $100. Khi ngaân quyõ doài daøo hôn, toå chöùc Cöùu Ñoùi Saøi Goøn seõ taêng soá tieàn göûi leân $200, roài $300 moãi ngaøy. Chuùng ta chæ cöùu ñoùi vaø khoâng möu caàu gì caû, nhöng söï coäng taùc giöõa quoác noäi vaø haûi ngoaïi trong moät coâng taùc thieát yeáu nhö vaäy cuõng ñaõ noùi leân ñöôïc tình coát nhuïc Vieät Nam; vaø caùi NGO Ngöôøi Toâi Cöu Mang xöùng ñaùng vôùi loøng yeâu thöông cuûa ngöôøi Vieät Nam, haûi ngoaïi cuõng nhö quoác noäi.

Nhaân coâng töï nguyeän


www.thoibao.com | soá 1871 | 5/01/2012

| 73

Kinh teá Trung Quoác - Moät naêm nhìn laïi

N

gaøy 14/02/2011, Nhaät Baûn coâng boá GDP (Gross domestic product - Toång saûn löôïng quoác noäi) quyù IV/2010 giaûm 1,1%. Tröôùc ñoù, Trung Quoác coâng boá GDP quyù IV/2010 taêng tröôûng 9,8% so vôùi cuøng thôøi kyø naêm ngoaùi. Naêm 2010, toång GDP cuûa Nhaät Baûn ñaït 5.474,2 tyû Myõ kim, thaáp hôn 7% so vôùi 5.878,6 tyû Myõ kim Trung Quoác coâng boá vaøo thaùng 01/2011. Trung Quoác chính thöùc vöôït Nhaät Baûn trôû thaønh neàn

kinh teá lôùn thöù hai theá giôùi, sau Hoa Kyø. Söï kieän naøy ñaùnh daáu böôùc chuyeån ñoåi lòch söû cuûa hai neàn kinh teá: Söï troãi daäy cuûa Trung Quoác vaø söï tuoät doác cuûa Nhaät Baûn trong vai troø ñoäng löïc taêng tröôûng kinh teá toaøn caàu. 45 naêm tröôùc, sau khi vöôït Coäng hoøa Ñöùc vaøo naêm 1967, kinh teá Nhaät Baûn vöõng vaøng ôû vò trí thöù 2 treân theá giôùi. Caùch ñaây 5 naêm, Trung Quoác töøng vöôït Ñöùc trôû thaønh quoác gia coù neàn kinh teá lôùn thöù ba theá giôùi. Nhaät Baûn giöõ vöõng cöông vò kinh teá thöù hai theá giôùi suoát 43 naêm. Böôùc vaøo naêm 2011, vò trí naøy bò ñaûo loän. Tôø Wall Street Journal nhaän ñònh, ñoái vôùi Hoa Kyø, Nhaät Baûn laø ñoái thuû kinh teá nhöng laø ñoàng minh veà

chính trò vaø quaân söï. Ngaøy nay, Trung Quoác trôû thaønh thaùch thöùc tieàm taøng treân moïi phöông dieän. Trung Quoác lo ngaïi kinh teá taêng tröôûng mau leï keøm theo nhieàu nghóa vuï khoâng mong

muoán ñoái vôùi moät nöôùc vaãn ngheøo veà nhieàu maët. Trong moät soá baùo, tôø Nhaân daân Nhaät baùo ghi roõ: “Trung Quoác vöôït qua Nhaät Baûn trôû thaønh neàn kinh teá lôùn thöù hai theá giôùi nhöng khoâng phaûi laø

Trung Quoác thöïc söï trôû thaønh neàn kinh teá thöù hai cuûa theá giôùi?


74 |

05/01/2012 | soรก 1871

| www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 5/01/2012

| 75


76 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

nöôùc lôùn thöù hai veà kinh teá”. Nhieàu nhaø kinh teá hoïc toû ra nghi ngôø söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá Trung Quoác vaø con soá thoáng keâ GDP giuùp cho nöôùc naøy trôû thaønh neàn kinh teá thöù hai theá giôùi. Nhieàu ngöôøi ñaët caâu hoûi söï thaät veà söùc maïnh kinh teá cuûa Trung Quoác nhö theá naøo? Kinh teá Trung Quoác ñöùng haøng thöù nhì theá giôùi, nhaø chöùc traùch Trung Quoác ngaøy caøng lo ngaïi veà laïm phaùt. Hoï nhieàu laàn yeâu caàu taêng theâm döï tröõ ngaân haøng, moät bieän phaùp nhaèm kieàm cheá söï taêng tröôûng tín duïng. Tieán só Nouriel Roubini, giaûng daïy taïi Ñaïi hoïc Nöõu Öôùc, ngöôøi coù theå ñoaùn tröôùc caùc cuoäc khuûng hoaûng taøi chính, caûnh baùo töông lai kinh teá cuûa Trung Quoác nhö sau: “Kinh teá Trung Quoác coù theå ñoái maët vôùi söï suy suïp trong thôøi gian gaàn ñaây”. Theo oâng, neàn kinh teá quaù phuï thuoäc vaøo ñaàu tö raát khoù kieåm soaùt. Ñaàu tö quaù möùc khieán cho nôï naàn ngaøy caøng taêng. Ngöôøi xaây nhaø hoaëc caùc trung taâm thöông maïi khoâng thu nhaäp ñöôïc töø baát ñoäng saûn hoï

hoï hoaëc cho caùc neàn kinh teá môùi noåi khaùc hoaëc cho ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc. Ñaø taêng tröôûng maïnh vaø taàng lôùp trung löu giaøu coù ngaøy caøng ñoâng seõ laø nhöõng ngöôøi tieâu thuï noäi ñòa sau naøy. Nhöng haõy caån thaän keûo bò vaáp ngaõ trong töông lai gaàn ñaây.

Trung Quoác xaây döïng nhieàu ñöôøng saù nhöng khoâng coù xe chaïy

ñaàu tö. Nhìn xa hôn, trong moät thôøi gian laâu daøi, coã maùy kinh teá Trung Quoác seõ chaïy chaäm laïi. Giaùo sö Barry Eichengreen, cuûa Ñaïi hoïc California, cuõng caûnh baùo caùc neàn kinh teá phaùt trieån mau leï nhö Trung Quoác seõ bò giaûm toác vaøo luùc naøo ñoù, ñaëc bieät seõ xaûy ra sôùm hôn ôû nhöõng nöôùc coù nhieàu vò cao nieân. Theo oâng, chính saùch moät con vaø tuoåi thoï ngaøy caøng taêng seõ xeáp Trung Quoác vaøo nhöõng quoác gia ñoù. Jim O’Neill, nhaø nghieân cöùu kinh teá cuûa Goldman Sachs, ngöôøi ñaët ra thuaät ngöõ BRIC (Brazil + Russia + India + China), teân goïi taét cuûa caùc neàn kinh teá lôùn môùi noåi

laø Ba Taây, Nga, AÁn Ñoä vaø Trung Quoác, cho raèng: “Trung Quoác seõ taêng tröôûng chaäm hôn trong naêm 2011 vôùi tyû leä treân döôùi 8%”. Theo oâng, seõ coù khuûng hoaûng taïi nöôùc naøy. Ñieàu khaù roõ raøng laø moâ hình taêng tröôûng cuûa Trung Quoác seõ thay ñoåi. Tôùi giai ñoaïn thöïc traïng ñaàu tö traøn lan, tieát kieäm toái ña vaø xuaát caûng nhö vuõ baõo chaéc chaén seõ nhöôøng ñöôøng cho vai troø ngaøy caøng taêng töø ngöôøi tieâu duøng. Ñaàu tö cho xuaát caûng seõ khoâng phaûi laø giaûi phaùp deã daøng khi caùc neàn kinh teá ôû caùc nöôùc phaùt trieån bò trì treä. Caùc doanh nghieäp Trung Quoác seõ phaûi baùn haøng hoùa cuûa

Gian laän GDP theo kieåu Made in China Thôøi gian gaàn ñaây, nhieàu tröôøng hôïp gian laän trong coâng boá GDP ôû Trung Quoác ñaõ bò phanh phui. Trong baøi vieát treân Foreign Policy, Jordan Calinoff cho bieát, thaùng 02/2009, vieân chöùc Sôû lao ñoäng Quaûng Ñoâng giaûi quyeát vuï tinh giaûm taïi moät nhaø maùy ñieän töû baèng caùch yeâu caàu coâng nhaân chaáp nhaän ñeà nghò nhaän khoaûn tieàn ñeàn buø troïn goùi, sau ñoù kyù ñôn xin nghæ vieäc. Baèng caùch naøy, chính quyeàn coù theå baùo caùo leân caáp treân tæ leä thaát nghieäp taïi ñòa phöông ôû möùc ít hôn thöïc teá raát nhieàu, bôûi nhöõng ngöôøi “töï yù xin nghæ vieäc” khoâng tính vaøo toång soá ngöôøi thaát nghieäp.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 5/01/2012

| 77


78 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

Theo ñaùnh giaù cuûa Hoaøng Ích Bình, nhaø kinh teá hoïc laøm vieäc taïi Citygroup: Theo thoáng keâ cuûa chính phuû Trung Quoác, soá coâng nhaân maát vieäc keå töø khi kinh teá suy thoaùi khoaûng 20 trieäu lao ñoäng nhöng neáu tính caû nhöõng ngöôøi “töï yù xin nghæ vieäc”, con soá thaät coù theå leân ñeán töø 40 ñeán 50 trieäu, baèng toång soá ngöôøi lao ñoäng ôû nöôùc Ñöùc. OÂng Hoaøng Ích Bình cho bieát, khi chính phuû Trung Quoác ñeà ra muïc tieâu phaùt trieån kinh teá cho caû naêm 2011 laø 9%, töø huyeän ñeán tænh phaûi baùo caùo laøm sao nhöõng thoáng keâ ñaït ñöôïc “muïc tieâu” caáp treân ñaõ chæ thò. Vôùi Trung Quoác, “muïc tieâu” khoâng chæ laø ñích ñeán, coøn laø meänh leänh. Ñeå khoûi bò “khieån traùch” hoaëc “maát chöùc”, chính quyeàn caùc caáp phaûi baùo caùo nhöõng con soá sao cho trung öông haøi loøng. Trong khi ñoù, trung öông haàu nhö khoâng theå kieåm soaùt nhöõng gì xaûy ra taïi caùc ñòa phöông xa xoâi. Cuõng khoâng ñuû söùc kieåm chöùng, doø xeùt taát caû nhöõng con soá ñòa phöông ñaõ baùo caùo leân. Trong xaõ hoäi Trung Quoác, kieåu “thoáng keâ gian doái” khoâng hieám. Naêm 2009, Trung Quoác cho bieát hoï ñaõ cheøo choáng vöôït qua khoûi côn baõo suy thoaùi, duø taát caû nhöõng ngaønh xuaát caûng troïng yeáu ñeàu bò aûnh höôûng naëng neà, nhöng... nhôø thò tröôøng tieâu duøng trong nöôùc phaùt trieån, giuùp cho tieáng ñoäng cô trong caùc nhaø maùy vaãn vang ñeàu, saûn xuaát vaãn taêng tröôûng, nhôø vaäy kinh teá nöôùc naøy vaãn leân nhö dieàu gaëp gioù. Tuy nhieân, khaûo saùt kyõ thò tröôøng baùn leû vaø möùc phaùt trieån GDP laïi cho thaáy khaùc thöôøng. Thò tröôøng baùn leû noäi ñòa taêng khoaûng 15% nhöng ñieàu ñoù khoâng coù nghóa ngöôøi tieâu duøng Trung Quoác mua nhieàu hôn 15% haøng tieâu duøng nhö maùy truyeàn hình hoaëc quaàn aùo. Caùch tính doanh soá Trung Quoác döïa vaøo soá haøng moät nhaø maùy chuyeån ñeán caùc coâng ty baùch hoùa. Qua ñoù coù theå thaáy, Trung Quoác tính doanh soá tieâu thuï ngoaøi thò tröôøng keå luoân caû soá haøng coøn naèm trong kho! Ngoaøi ra, coøn coù nhöõng laét leùo khaùc: Moät soá coâng ty nhaø nöôùc chuyeån haøng qua laïi

cho nhau, chaúng mua baùn hoaëc tieâu thuï gì theo ñuùng nghóa cuûa giaù trò neàn kinh teá tieâu duøng, vaãn baùo caùo ñaõ tieâu thuï vôùi muïc ñích laøm sao coù theå ñaït “chæ tieâu kinh doanh”. Chöa heát, ngöôøi ta coøn duøng “xaûo thuaät” taêng löông, sau ñoù tính vaøo söùc mua, ví duï taêng 15% löông thì tính söùc mua taêng 15%. Hoï giaûi thích raèng, phaàn löông coäng theâm naøy seõ ñöôïc duøng vaøo tieâu duøng vaø goùp phaàn vaøo tyû leä taêng doanh soá thò tröôøng tieâu duøng. Coù ngöôøi ñaët caâu hoûi: “Khoâng leõ baát cöù ai ñöôïc taêng löông 15% cuõng duøng troïn soá tieàn doâi theâm ñi mua haøng hoùa maø khoâng duøng vaøo vieäc gì khaùc hay sao?”. Caøng nhìn kyõ vaøo tyû leä taêng tröôûng GDP Trung Quoác, caøng naûy sinh ra nhieàu caâu hoûi. Naêm 2009, theo baùo caùo chính thöùc cuûa nöôùc naøy, kinh teá Trung Quoác quyù I taêng 6,1%, quí II taêng 7,9%. Tuy nhieân, löôïng ñieän tieâu thuï laïi giaûm 2,2% trong 6 thaùng ñaàu naêm 2009. Ñieän laø chæ daáu quan troïng bieåu thò söùc taêng tröôûng trong ngaønh coâng nghieäp vaø laø con soá khoâng theå bò boùp meùo. Laøm theá naøo moät neàn kinh teá döïa chuû yeáu vaøo saûn xuaát, gia coâng laïi coù theå taêng tröôûng trong khi löôïng ñieän tieâu thuï laïi suït xuoáng? Söï thaät laø theá naøo? Cuoái naêm 2008, Trung Quoác coâng boá goùi kích caàu taêng tröôûng kinh teá laø 600 tæ Myõ kim (töông ñöông khoaûng 14% GDP). Theá laø caùc tænh thaønh baét ñaàu ñöa nguoàn voán hoã trôï naøy vaøo thoáng keâ taêng tröôûng GDP cho ñòa phöông mình, ngay caû tröôùc khi nguoàn voán treân ñöôïc duøng cho caùc döï aùn mang laïi hieäu quaû kinh teá vaø thaät söï ñoùng goùp cho GDP. Noäi trong caâu chuyeän lieân quan nguoàn voán kích caàu, cuõng ñaõ thaáy nhieàu ñieàu sai traùi neáu xeùt ñeán yeáu toá taêng tröôûng GDP thaät. Nhieàu khu chuùng cö ñöôïc döïng leân ñeå chi tieâu cho heát ngaân saùch kích caàu, sau khi xaây xong, khoâng moät ngöôøi naøo vaøo ôû. Nhieàu xa loä taùm laøn ñöôøng sau khi hoaøn thaønh khoâng moät chieác xe naøo chaïy treân ñoù. Thaønh phoá Kangbashi ôû Noäi Moâng ñöôïc

Hoïc giaû Hoa Kyø bình luaän quaû bong boùng baát ñoäng saûn Trung Quoác saép noå tung

xaây döïng vôùi ñaày ñuû haï taàng hieän ñaïi nhöng chaúng ngöôøi naøo qua laïi... Ngay töø naêm 2003, Thomas G. Rawski, giaùo sö giaûng daïy taïi Ñaïi hoïc Harvard, chuyeân nghieân cöùu veà lòch söû kinh teá Trung Quoác, ñaõ chæ ra raèng taêng tröôûng GDP Trung Quoác trong thöïc teá chæ baèng 1/2 nhöõng gì ñöôïc coâng boá chính thöùc.

Bong boùng baát ñoäng saûn Trung Quoác seõ noå Nhaèm öùng phoù vôùi suy thoaùi kinh teá toaøn caàu, trong goùi kích caàu khoång loà naêm 2009 vaø 2010, caùc ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc Trung Quoác cho vay khoaûng 3.000 tyû Myõ kim, ñoái töôïng chuû yeáu laø caùc doanh nghieäp lôùn cuûa nhaø nöôùc. Phaàn lôùn soá tieàn treân ñöôïc chi cho caùc döï aùn cô sôû haï taàng nhö laøm ñöôøng ray cho taøu ñieän cao toác, caàu ñöôøng, khu thöông maïi vaø nhaø ôû. Tuy nhieân, oâng Deng Yongheng, Giaùm ñoác Vieän Nghieân cöùu Baát ñoäng saûn cuûa Ñaïi hoïc Quoác gia Taân Gia Ba, cho raèng nhieàu khoaûn vay ñöôïc ñem ñi mua baùn nhaø ñaát, ñaåy giaù nhaø leân cao moät caùch thieáu beàn vöõng. Gaàn ñaây giaù nhaø ñaát ñi xuoáng ñang baét ñaàu laøm lung lay loøng tin ñoái vôùi neàn kinh teá Trung Quoác, ñoàng thôøi

laøm gia taêng lo ngaïi veà moät vuï noå bong boùng xaûy ra trong töông lai gaàn ñaây. Caùch ñaâu khoâng laâu, taïi moät phieân hoïp ôû Vieän Kinh teá Quoác teá Peterson, Hoa Thònh Ñoán, nhaø nghieân cöùu kinh teá Trung Quoác Nicholas Lardy gaït boû nhöõng lo ngaïi veà bong boùng baát ñoäng saûn nöôùc naøy. Vaøi ba thaùng sau, oâng cuøng nhieàu nhaø kinh teá khaùc ñeàu coù chung quan ñieåm suy thoaùi nhaø ñaát coù theå gaây ra taùc ñoäng kinh teá döõ doäi taïi Trung Quoác. Trong taïp chí TIME, soá ra ngaøy 31/10/2011, Ken Miller töøng vieát baøi Lo sôï quaû bong bong Trung Quoác (Be Very Afraid of The China Bubble), noùi veà tình traïng baát ñoäng saûn cuûa Trung Quoác coù nguy cô suïp ñoå khoâng khaùc gì moät quaû bong boùng noå tung. Ken Miller laø CEO kieâm Chuû tòch Coâng ty Ngaân haøng Thöông maïi Ken Miller Capital LLC, töøng phuï traùch gian haøng Hoa Kyø taïi Trieån laõm Quoác teá Thöôïng Haûi 2010, ñoàng thôøi laø thaønh vieân UÛy ban Coá vaán veà Chính saùch Kinh teá Quoác teá cuûa Boä Ngoaïi giao Hoa Kyø. Nöõ kinh teá gia Vöông Ñaøo (Wang Tao), nhaø nghieân cöùu kinh teá Trung Quoác laøm vieäc taïi ngaân haøng UBS, moät cô sôû taøi chaùnhngaân haøng toaøn caàu, truï sôû chính ôû Basel vaø Zurich, cho bieát trong


www.thoibao.com | soรก 1871 | 5/01/2012

| 79


80 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

voøng töø 3 ñeán 5 naêm tôùi, giaù caû seõ taêng voït trôû laïi do söï khan hieám caùc khoaûn ñaàu tö thay theá. Ñoàng thôøi, vieäc chính quyeàn ñòa phöông chuû tröông baùn ñaát ñai ñeå kieám ñöôïc nhieàu tieàn cuõng goùp phaàn ñaåy giaù nhaø ñaát leo thang, khoâng bao laâu nuõa, quaû bong boùng nhaø ñaát ôû Trung Quoác seõ noå tung. Stephen Green, laøm vieäc taïi Standard Chartered coù truï sôû chính ôû Luaân Ñoân, chuyeân theo doõi tình hình kinh teá Thöôïng Haûi, Höông Caûng vaø Ñaøi Baéc, nhaän ñònh: Tình hình thò tröôøng baát ñoäng saûn taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán caáu truùc neàn kinh teá. Veà toång theå, khoaûng 50% GDP cuûa Trung Quoác lieân quan ñeán baát ñoäng saûn. Stephen Green cho bieát cuoäc suy thoaùi nhaø ñaát coù theå gaây thieät haïi cho kinh teá Trung Quoác nghieâm troïng nhö töøng xaûy ra taïi Hoa Kyø vaø Nhaät Baûn. Taïi nöôùc naøy, baát ñoäng saûn haï giaù laø ñieàu kieän lyù töôûng cho nôï xaáu naûy sinh, laøm teâ lieät ngaønh ngaân haøng vaø caïn kieät tín duïng. Ngaøy 22/11/2011 tôø China Daily daãn lôøi caùc chuyeân gia caûnh baùo neáu Trung Quoác vôõ

bong boùng baát ñoäng saûn, haäu quaû seõ raát khuûng khieáp ñoái vôùi kinh teá, chính trò vaø xaõ hoäi nöôùc naøy. Nhieàu daáu hieäu cho thaáy nguy cô naøy ñang hieån hieän khi thò tröôøng baát ñoäng saûn baét ñaàu tuït doác. Haõng thoâng taán Bloomberg trích daãn lôøi caûnh baùo töø moät nhaø nghieân cöùu cuûa Coâng ty Ñaàu tö Nomura cho bieát, thò tröôøng baát ñoäng saûn Trung Quoác ñoå vôõ seõ keùo theo caùc ngaønh theùp vaø vaät lieäu xaây döïng suy suïp. Vì theá, taêng tröôûng kinh teá Trung Quoác seõ thaáp hôn möùc 8% vaøo quyù 1 naêm sau. Ñieàu naøy khieán Baéc Kinh tieán thoaùi löôõng nan vì tieáp tuïc thaét chaët seõ taùc ñoäng xaáu ñeán kinh teá, ngöôïc laïi thì “bong boùng” baát ñoäng saûn caøng caêng. Ngoaøi ra, giôùi quan saùt caûnh baùo Trung Quoác coøn phaûi ñoái maët vôùi thaùch thöùc töø heä thoáng ngaân haøng. Theo The Wall Street Journal, nôï xaáu cuûa nhöõng ngaân haøng Trung Quoác seõ taêng nhanh vaøo naêm 2012 do thôøi gian qua ñaõ nôùi loûng tín duïng quaù ñaø cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, voán

Caøng thoåi, bong bong Trung Quoác caøng noå tung sôùm

ñang hoaït ñoäng thieáu hieäu quaû. Cuoäc khaûo saùt môùi ñaây cuûa Ñaïi hoïc Baéc Kinh cho thaáy lôïi nhuaän cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ñaõ giaûm 40% trong naêm nay. Khi caùc doanh nghieäp laøm aên thieáu hieäu quaû, ngaân haøng coù theå sieát chaët caùc khoaûn vay, khieán tình hình caøng khoù khaên hôn. Naêm qua, Baéc Kinh cho thi haønh caùc bieän phaùp kieàm cheá mua baùn baát ñoäng saûn. Trong ñoù bao goàm taêng tieàn ñaët coïc toái thieåu cho theá chaáp ñoái vôùi

nhaø ñaõ qua söû duïng theâm 60% vaø aùp duïng thueá nhaø ñaát. Nhieàu chuyeân gia kinh teá döï baùo nhöõng böôùc ñi treân seõ giuùp laøm giaûm giaù caû xuoáng khoaûng 10%. Tuy nhieân, khoâng maáy ngöôøi cho raèng caùc bieän phaùp ñoái phoù vôùi bong boùng baát ñoäng saûn seõ ñöôïc duy trì laâu do chính phuû muoán giöõ ñaø taêng tröôûng kinh teá, voán ñöôïc coi nhö yeáu toá then choát ñoái vôùi oån ñònh xaõ hoäi. I


www.thoibao.com | soรก 1871 | 5/01/2012

| 81


82 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Quaø Vaäy laø Giaùng Sinh ñaõ ñi qua ñeå laïi cho moãi nhaø nhöõng bao raùc ñaày giaáy xanh xanh ñoû ñoû. Ñoù laø nhöõng taám giaáy goùi quaø. Tröôùc Giaùng Sinh, ngöôøi ngöôøi taån maån ngoài choïn giaáy goùi quaø. Quaø cho ngöôøi naøy phaûi giaáy naøy, quaø cho ngöôøi kia phaûi giaáy kia, roài mieáng giaáy nho nhoû ñeà teân, roài nô, roài boâng, roài daây goùi, maøu naøo ñi vôùi maøu naáy. Cöù nhö ñang taïo moät taùc phaåm myõ thuaät. Thöïc ra chaêm chuùt nhö vaäy vì chuùng ta muoán göûi taát caû nhöõng yeâu thöông cho ngöôøi

ñöôïc chuùng ta taëng quaø. Taùc phaåm ñaày tình thöông ñoù baây giôø bieán hình thaønh nhöõng ñoáng giaáy raùc vuïn. Chæ qua vaøi ngaøy goùi quaø ñaõ bieán töø ñænh cao tôùi vöïc thaúm. Toâi laø ngöôøi hay nghó ngôïi vu vô neân töôûng ai cuõng nhö mình, daïi doät noùi ra yù nghó vôùi maáy oâng baïn giaø. Beøn bò phang ngay. Kheùo veõ vôøi, ñeán caùi thaân xaùc oâng, trau chuoát cho laém vaøo roài cuõng tôùi luùc sình thoái, huoáng chi maáy tôø giaáy maø baøy ñaët... suy tö! Ñeâm Giaùng Sinh, caû nhaø quaây quaàn môû quaø. Môû caùi chaêm chuùt ñaày tình thöông cuûa ngöôøi naøy cho ngöôøi kia. Nhìn vaøo caùi tình cuûa goùi quaø laø nhìn moät caùch coå huû. Quaø ngaøy nay mang tính thöïc tieãn hôn nhieàu, nhaát laø ñoái vôùi

caùc coâ caäu nhoùc thöôøng baøy toû moät caùch oàn aøo söï mong ñôïi môû caùi goùi nhieàu maøu saéc daønh cho mình. Manh quaàn taám aùo, maáy thöù ñoà chôi laët vaët, daêm ba vaät duïng duøng haèng ngaøy baây giôø ñaõ xöa roài Dieãm. Quaø baây giôø phaûi hi-tech ñuùng thôøi thöôïng. Tôùi theá kyû naøy maø coøn cho ba thöù laêng nhaêng ñoù laø khoâng thöùc thôøi. Ñeå chaéc aên hôn, caùc coâ caäu ngaøy nay thöôøng order quaø. Ai cho caùi gì, taát caû ñaõ ñöôïc phaân coâng raønh reõ. Toaøn nhöõng thöù vaên minh tieán boä! Vaên minh nhaát baây giôø laø caùc tablet maø daân Vieät trong nöôùc goïi laø maùy tính baûng. Ñoù laø moùn ñöùng ñaàu trong danh saùch quaø cuûa caùc ñaáng nhi ñoàng cuûa theá kyû 21. Chuùng ta cöù nghó laø maùy moùc thì

caùc coâ caùc caäu phaûi lôùn lôùn moät chuùt môùi ñöôïc ñoäng tay vaøo. Nghó nhö vaäy laø laïc haäu. Caùc nhaø giaùo duïc cho bieát caùc em côõ 2 tuoåi trôû leân ñaõ meâ caùi thöù vaên minh naøy. Chaùu toâi, 3 tuoåi, baám tay toanh toaùch vaøo chieác iPad2 nhö baám caùi remote control ñoåi ñaøi coi TV. Heát game tôùi You Tube khoâng bieát chaùn. Caùc chaùu beù ôû Vieät Nam cuõng maën maø vôùi tablet. Baûn tin treân moät tôø baùo trong nöôùc cuûa kyù giaû Nguyeãn Hieàn cho bieát, taïi Haø Noäi, nhieàu tröôøng tieåu hoïc coù saùng kieán cho caùc hoïc sinh vieát ñieàu öôùc cuûa mình leân giaáy ñeå coâ giaùo göûi cho oâng giaø Noel. Ñaây laø moät hoaït caûnh ñöôïc kyù giaû Nguyeãn Hieàn keå laïi: “Chò Höông coù con hoïc tröôøng


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 83


84 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

tieåu hoïc Ñoaøn Thò Ñieåm chia seû, ñoùn beù veà tôùi nhaø chaùu hôùn hôû hôn moïi ngaøy. Chöa kòp hoûi chaùu ñaõ toàng toäc khoe: “Hoâm nay con ñaõ göûi ñieàu öôùc cho coâ ñeå coâ göûi tôùi oâng giaø Noel”. Hoûi con öôùc gì, chaùu vanh vaùch: “Con öôùc hoïc gioûi vaø ñöôïc oâng giaø Noel taëng iPad”. Baám buïng cöôøi thaàm roài chò giaûi thích ñeå con hieåu giaù trò cuûa moùn quaø cuõng nhö muïc ñích söû duïng. Roài chò noùi laïi vôùi con: “Naêm nay oâng giaø Noel ngheøo laém, oâng khoâng coù nhieàu tieàn ñeå mua taëng con moùn quaø ñaét tieàn ñeán theá”. Thaáy con öu tö lo khoâng ñoåi ñöôïc ñieàu öôùc vì ñaõ göûi ñi, chò noùi ñeå con yeân taâm: “OÂng seõ töï ñieàu chænh quaø ñeå phuø hôïp vôùi tuoåi con. Vì oâng khoâng chæ taëng quaø mình con maø coøn taëng raát nhieàu baïn nhoû khaùc nöõa”. Vaø chaùu bôùt lo hôn, chò Höông keå”. Chieác iPad trong ñaàu caùc coâ caäu nhoùc tì laø moái lo trong ñaàu caùc baäc cha meï. Thöïc ra iPad chæ laø moät trong caùc nhaõn hieäu cuûa tablet nhöng vì noù noåi nhaát neân ñöôïc nhaéc tôùi nhö caùi teân töôïng tröng cuûa tablet. Vì ñöùng truøm thieân haï neân giaù tieàn cuûa moät chieác iPad loaïi thöôøng nhaát cuõng choùt voùt ôû con soá 500 ñoâ. Neáu tuùi tieàn cuûa caùc baäc cha meï coù nhoû hôn con soá treân thì hoï cuõng coù caùch khaùc: mua nhöõng chieác tablet nhaõn hieäu khaùc reû tieàn hôn. Thöïc ra treû em cuõng chæ duøng moät vaøi chöùc naêng thoâng thöôøng cuûa tablet ñeå chôi game, coi You Tube vaø caùc phim hoaït hoïa hoaëc nhöõng phim thích hôïp vôùi tuoåi cuûa caùc em. Moät caùi tablet khoâng phaûi iPad baây giôø giaù chæ treân döôùi 200 ñoâ. Chaùu toâi ôû Cali mua cho con moät tablet hieäu

Treû em chôi game treân Kindle Fire

Kindle Fire vaøo dòp Black Friday vöøa qua chæ vôùi giaù 140 ñoâ. Vaäy maø cu caäu cuõng thích chí cöôøi töôi nhö hoa. Beänh dòch tablet laøm baên khoaên caùc nhaø giaùo duïc. Coù neân cho treû söû duïng tablet hoaëc iPod, iPhone sôùm quaù chaêng? Tuoåi naøo laø tuoåi neân ñöôïc cho caùc em ñuïng tôùi nhöõng thöù kyõ thuaät cao naøy? Caùc nhaø nhi ñoàng hoïc coøn chöa coù caâu traû lôøi thoûa ñaùng vì chöa coù cuoäc nghieân cöùu saâu roäng naøo veà nhöõng haäu quaû tieâu cöïc vaø tích cöïc cho treû em khi ñuïng tay vaøo nhöõng thieát bò naøy. Theo nhaø nghieân cöùu Callie Black ôû Lafayette, tieåu bang Colorado, thì khoâng neân ñeå treû em döôùi 2 tuoåi moù tay vaøo: “Nhieàu cuoäc nghieân cöùu chöùng toû raèng caùc em beù döôùi 2 tuoåi hoïc ñöôïc nhieàu hôn baèng caùch tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng soáng baèng nhöõng tieáp xuùc vôùi caùc treû em khaùc hoaëc vôùi ngöôøi lôùn. Vaäy neân nhöõng thieát bò naøy khoâng thích hôïp vôùi chuùng”. Theo nhoùm nghieân cöùu Common Sense Media thì moät nöûa

treû em soáng taïi Myõ ñaõ ñöôïc cho duøng smartphone, tablet hoaëc caùc thieát bò nghe nhaïc hoaëc coi video. Trong soá naøy coù 10% caùc em döôùi 1 tuoåi vaø 39% caùc em töø 2 tôùi 4 tuoåi. Neáu nhaø nghieân cöùu Callie Black khuyeân khoâng neân cho caùc em döôùi 2 tuoåi ñuïng tôùi nhöõng thieát bò naøy thì baø coå voõ vieäc ñeå cho caùc em treân 2 tuoåi söû duïng tablet, iPod hoaëc iPhone, nhaát laø höôùng daãn caùc em ñoïc saùch hoaëc veõ baèng nhöõng maùy moùc taân tieán naøy. Taïi nhaø baø Black coù hai chieác iPad, moät cho ngöôøi lôùn vaø moät cho hai ñöùa con, beù gaùi 3 tuoåi vaø beù trai 6 tuoåi, duøng chung. Baø cho bieát: “Chaùu gaùi 3 tuoåi chôi vôùi moät thaûo chöông vieát chöõ vaø chæ trong vaøi thaùng chaùu ñaõ nhaän ñöôïc maët chöõ vaø baét ñaàu vieát ñöôïc moät vaøi chöõ”. Nhöng theo nhaø nghieân cöùu veà nhi ñoàng naøy thì cha meï khoâng neân phoù maëc con vôùi chieác maùy, coi chieác maùy nhö moät babysitter. Cha meï neân chæ daãn vaø cuøng duøng maùy vôùi con. Thôøi gian söû duïng chæ neân haïn cheá vaøo 2 tieáng moãi

ngaøy. Nhieàu baäc cha meï khoâng thöïc hieän ñöôïc ñieàu caên baûn naøy. Hoï cuõng... hö nhö con. Toâi ñaõ nhieàu laàn muïc kích trong tieäm aên caûnh oâng boá oâm moät chieác maùy, moãi ñöùa con moät chieác, say meâ trong theá giôùi rieâng cuûa mình trong khi chôø ñôïi nhaø haøng doïn moùn aên. Nhieàu ngöôøi coøn veânh maët nhìn quanh thöïc khaùch nhö muoán khoe khoang söï “vaên minh” cuûa mình vaø caùc con. Hoï khoâng bieát laø hoï ñang laøm xa caùch tình cha con. Baø Lise Youngblade, tröôûng ngaønh Human Development and Family Studies nghieân cöùu veà söï phaùt trieån cuûa caù nhaân vaø gia ñình cuûa Ñaïi hoïc Colorado State University, ñaõ noùi veà vaán ñeà naøy: “Moät trong nhöõng ñieàu ñaùng quan taâm veà kyõ thuaät môùi vôùi treû em laø chuùng ñang tieáp xuùc vôùi moät thöù khoâng phaûi laø con ngöôøi”. Duø sao thì chuùng ta cuõng khoâng theå ñi ngöôïc laïi traøo löu hieän ñaïi. Ñöøng ñeå cho con caùi chuùng ta bò chaäm tieán nhöng cuõng ñöøng phoù maëc chuùng cho nhöõng thöù maùy moùc voâ caûm. Baø Julie Groth, cö daân ôû Erie, tieåu bang Colorado, coù ba con nhoû töø 2 tôùi 7 tuoåi, chuû tröông phaûi cho con caùi tieáp xuùc vôùi kyõ thuaät môùi ñeå söûa soaïn töông lai cuûa chuùng: “Mieãn laø chuùng khoâng ngoài tröôùc maøn hình computer hay chuùi maët vaøo tablet suoát ngaøy, thaät chính ñaùng khi cho chuùng tieáp xuùc vôùi moïi maùy moùc kyõ thuaät cao ñeå giuùp trí oùc chuùng phaùt trieån”. Chaúng leõ cöù noùi maõi ñeå quaûng caùo khoâng coâng cho chieác tablet xòn nhaát, nhaát ñònh khoâng xuoáng giaù nhö caùc chieác khaùc, laø chieác iPad, nhöng khoâng noùi thì chöa


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 85


86 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

ñuû. Apple’s ñaõ döï truø cho tình huoáng seõ xaûy ra vaøo saùng ngaøy leã Giaùng Sinh. Toái hoâm tröôùc, nhaø nhaø môû quaø, nhöõng chieác iPad, iPod, iPhone môùi toanh chui ra töø goùi quaø seõ ñöôïc moïi ngöôøi ñoàng loaït download caùc thaûo chöông ñeå duøng. Apple’s ñaõ tính toaùn seõ coù khoaûng haøng trieäu maùy cuøng download moät luùc. Vaäy laø seõ coù trôû ngaïi... giao thoâng. Trôû ngaïi caøng lôùn hôn khi ai cuõng noùng loøng laáy xuoáng caùc thaûo chöông gaáp vì sôï nhaân vieân Apple’s nghæ leã. Naêm nay, haõng seõ ñoùng cöûa khoâng cho download trong taùm ngaøy lieàn keå töø ngaøy thöù naêm 29 thaùng 12. Chôø taùm ngaøy hôi laâu neân ai cuõng tranh giaønh download cho kyø ñöôïc. Ñaõ coù nhöõng ngöôøi thöùc thaâu ñeâm ñeå download! Chaéc toâi phaûi ngöng noùi veà tablet ôû ñaây vì neáu noùi tieáp qua caùc maùy duøng heä thoáng android thì mieân man khoâng döùt. Tuy maùy moùc ñieän töû ñaét tieàn laø thöù quaø hot nhaát naêm nay nhöng quaø coøn nhieàu thöù khaùc. Taäp tuïc taëng quaø cho nhau trong ñeâm Giaùng Sinh laø cuûa Taây phöông nhöng daân ta voán ham vui neân caùi chi vui laø “hoäi nhaäp” tuùt suît. Daân Vieät trong nöôùc cuõng moät noøi ham vui nhö vaäy. Taïi caùc tröôøng tieåu hoïc ôû Vieät Nam (toâi nghó chæ ôû nhöõng tröôøng loaïi xòn ôû thaønh phoá thoâi) caùc coâ giaùo coù saùng kieán giuùp

caùc em vieát thö cho oâng giaø Noel ñeå xin thöù quaø mình thích. Nhöõng böùc thö ngaây ngoâ, thaät thaø phaûn aûnh ñuùng tình traïng xaõ hoäi loaïn xaø ngaàu trong nöôùc. Caäu con trai hoïc lôùp ba tröôøng tieåu hoïc tö Myõ Ñình cuûa chò Nhung vieát: “OÂng ôi, oâng taëng chaùu boä Lego Harry Potter nheù (oâng nhôù mua ôû cöûa haøng Lego House, ñöøng mua ôû chôï, doûm laém)”. Chò Nhung cöôøi noùi: “Mình bieát thöøa cu caäu ham xeáp hình, nhöng vaãn choaùng vì boä ñoà chôi con thích coù caùi giaù chaû reû tí naøo, nhaát laø khoâng ñöôïc laø “haøng chôï”. Daãu sao thì tröa nay cuõng phaûi gheù qua cöûa haøng saém quaø cho con”. Nhöõng böùc thö... ñoøi nôï cuûa caùc em göûi cho oâng giaø Noel, nhöng laøm gì coù caùi oâng giaø veõ chuyeän naøy, neân ngöôøi ñöôïc caùc coâ giaùo xuùi caùc em ñöa thö laø cha meï caùc em. OÂng giaø Noel coù tieáng nhöng chaúng maát xu teng naøo, moùc tuùi laø caùc baäc cha meï. Caùc em naøo coù bieát, töôûng oâng giaø Noel coù caùi buïng böï thì caùi boùp cuõng böï neân cöù thoaûi maùi xin. Ñaây laø moät caùi order khaùc: “OÂng choïn moät trong nhöõng thöù naøy nheù: iPad, PSP, ñóa phim Puss in boot baûn HD hoaëc ñóa phim Giaùng sinh phieâu löu kyù baøn HD, hay ba-tanh loaïi hai haøng baùnh vì moät haøng chaùu khoâng bieát ñi”. Thaät raønh maïch vaø roõ raøng. Moät coâ beù hoïc lôùp ba ñaët haøng moät

caùch raát ngaây thô: “Naêm nay chaùu ñaõ ngoan heát côõ roài oâng aï... Neáu oâng coøn thöøa tieàn , oâng mua theâm cho chaùu moät caùi maùy tính baûng Galaxy Tab 10.1 oâng nheù. Thank you Santa”. Laøm sao moät chaùu beù hoïc lôùp ba laïi coù theå raønh reõ veà maùy moùc nhö vaäy? Baø meï baät mí moät caùch ñau khoå: “Khoå thaân, meï chaùu laøm gì coù tieàn maø mua cho con moùn naøy. Con gaùi em chaéc xem nhieàu chöông trình truyeàn hình Vietnam Next Top Model, thaáy ñoïc giaûi thöôûng cho caùc coâ ngöôøi maãu neân bò nhieãm”. OÂng giaø buïng pheä maëc aùo ñoû ñi xe do nhöõng chuù tuaàn loäc keùo chæ ñöôïc caùi meõ. Coù bao giôø oâng cho treû caùi chi ñaâu, chæ coù caùc baäc laøm boá laøm meï gaùnh nôï cho oâng. Treû con ñaâu coù bieát nhöõng tính toaùn lo toan cuûa cha meï ñeå caùc em coù ñöôïc nhöõng moùn quaø ñuùng theo mong öôùc. Khoâng bieát coâ beù naøy coù bieát khoâng maø vieát böùc thö coi boä raát ñöôïc: “Chaùu khoâng caàn quaø, chaùu chuùc oâng giaø Noel khoâng phaûi vì muoán ñöôïc quaø maø vì chaùu lo oâng seõ ngheøo”. Muoán cho nhöõng ñöùa con cöng beù nhoû ñöôïc soáng trong theá giôùi kyø dieäu cuûa nhöõng chuyeän coå tích neân caùc baäc cha meï phaûi toâ veõ cho con hình töôïng oâng giaø Noel. Caùi khoå cuõng töø ñoù maø ra. Kyù giaû Vöông Linh keå moät tröôøng hôïp

ĐÃ PHÁT HÀNH

Phieám10

của SONG THAO 400 trang Tranh bìa: Nguyên Khai NHÂN ẢNH xuất bản

Sách có chữ ký của tác giả, xin liên lạc về: 7805 Claire Fauteux, #1 Montréal, P.Q., H1K 5B6 Điện thoại: (514) 354-5338 Email: tatrungson@hotmail.com Ấn phí ( bao gồm luôn cước phí bưu điện): Canada: 25 Gia kim (chi phiếu hoặc money order) Hoa Kỳ: 25 Mỹ kim ( chi phiếu hoặc money order ) Xin thông báo:: cuốn Phiếm 1,2 và 3 đã hết. Quý vị có thể đặt mua một bộ 7 cuốn từ Phiếm 4 đến Phiếm 10. Hoa Kỳ: 160 Mỹ kim Canada: 160 Gia kim Chi phiếu và money order xin đề tên: TẠ TRUNG SƠN

khoå vôùi caùi oâng giaø huyeàn thoaïi naøy: “Coù con gaùi 5 tuoåi ñang hoïc taïi moät tröôøng maàm non chaát löôïng cao taïi Töø Lieâm, Haø Noäi, saùng qua, chò Hueä (Caàu Dieãn, Haø Noäi) ñi laøm muoän vì coâ beù khoùc roøng töø luùc nguû daäy, khi khoâng thaáy laù thö cuûa mình göûi oâng giaø Noel ñaâu. “Thö naøy laø con ñoïc roài coâ giaùo vieát hoä. Coâ baûo con mang veà roài göûi boá meï thì môùi ñöôïc oâng taëng quaø. Chaúng hieåu thö ñeå ñaâu maø veà boá meï tìm chaúng thaáy, theá laø con beù khoùc laëng ñi, than maát thö laø oâng giaø Noel khoâng ñoïc ñöôïc, khoâng coù quaø”, chò Hueä keå. Meï doã daønh theá naøo, coâ beù cuõng khoâng nghe. Maõi tôùi khi meï baûo seõ giuùp beù vieát laïi thö vaø “chuyeån phaùt nhanh” ngay cho oâng Noel thì con môùi chòu nín. “Hoâm qua mình ñaõ phaûi troán giôø laøm ñi mua cho con caùi chuïp tai hoàng - moùn maø con ao öôùc - roài ñôïi ñeán ñeâm con nguû môùi loï moï daäy goùi quaø ñeå saùng nay mang tôùi tröôøng nhôø caùc chuù Noel göûi cho beù”, chò Hueä keå theâm”. Hình töôïng oâng giaø Noel ñi phaùt quaø ñaõ hình thaønh taïi Vieät Nam nhöõng coâng ty dòch vuï maëc ñoà oâng giaø Noel tôùi caùc tröôøng hoïc, coâng sôû hay tö gia ñeå trao quaø cho caùc em. Nhöõng oâng giaø Noel... nhaø ngheà naøy coù khi bò toå traùc loä tung tích. Chò Chung ôû Gia Laâm keå laïi: “Caäu thanh nieân ñoùng giaû Santa cöù goïi boïn mình laø anh chò, roài ñoäi nguyeân muõ baûo hieåm vaøo ñöa quaø cho con trai mình. Thaèng beù voán laùu caù baûo ngay: “Chuù Noel ôi, chuù cuõng sôï bò coâng an phaït aø?” Naêm nay, chaùu ñaõ lôùn theâm moät tuoåi, khoân theâm khi chaùu vieát thö nhö sau: “Göûi oâng giaø Noel (töùc boá), con muoán moät chieác caëp Pen 10 aï!”. Nhieàu baäc cha meï khoâng muoán thueâ caùc “chuù” Noel nhaø ngheà neân töï saém ñoà ngheà laøm oâng giaø Noel taïi gia. Keå cuõng vaát vaû. Nhö anh Höng ñaõ toaùt moà hoâi hoät khi ñoïc thö cuûa con gaùi: “Con muoán moät oâng giaø tuyeát thaät to. Nhöng khi taëng quaø cho con, oâng khoâng ñöôïc ñi vaøo baèng cöûa chính, maø phaûi leo qua cöûa soå. Con seõ ñöùng ôû cöûa soå ñôïi oâng”. Chuyeän töôûng deã ôït nhöng anh Höng chaúng theå thöïc hieän ñöôïc. “Nhaø mình ôû chung cö,


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 87


88 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Game chôi treân iPad

taàng 11, bieát laøm theá naøo? Maø giaûi thích vôùi con sao ñaây neáu khoâng theå leo leân töø cöûa soå?”. Treû em ngaøy nay khoân ngoan hôn chuùng ta nghó. OÂng giaø Noel ngaøy caøng bò loä dieän. Chò Tuyeát ôû Taây Hoà, Haø Noäi keå laïi: Maáy naêm tröôùc tröôøng cuûa con gaùi chò coù moät oâng giaø Noel caây nhaø laù vöôøn. Ñoù laø moät phuï huynh coù voùc daùng beä veä ñoùng vai oâng giaø aùo ñoû tôùi phaùt quaø cho lôùp hoïc. Naêm ñaàu oâng vaøo lôùp moät phaùt quaø ñöôïc caùc chaùu ñoùn röôùc keâu hoø raàm ró raát thích thuù. Naêm thöù hai, moät soá em ñaõ nghi ngôø neân chuùng... ñieàu

tra, ñöùa thì sôø naén, ñöùa thì tra hoûi kyõ caøng. Naêm thöù ba, khi oâng vöøa xuaát hieän ôû cöûa lôùp thì caùc em ñaõ reo leân: “A, baùc Minh, boá Baûo Nam ñaây maø!”. Cöù ñeå caùc em soáng trong coå tích. Ñoù laø theá giôùi cuûa caùc em. Nhöng phaûi kheo kheùo moät chuùt khoâng thì toäi nghieäp cho hình aûnh oâng giaø cuõng nhö toäi nghieäp cho theá giôùi thô ngaây cuûa caùc chaùu. Ngöôøi lôùn cuõng thích quaø nhöng khoâng theå coù oâng giaø Noel vôùi nhöõng caùi ñaàu ñaõ chai saïn ñöôïc. Ñeâm Thaùnh, moïi ngöôøi trong gia ñình hoaëc baïn beø muoán chia seû

nieàm vui cho nhau. Moùn quaø laø bieåu töôïng cuûa tình thöông ñoù. Coù khi chuùng ta bieát ngöôøi maø chuùng ta seõ taëng quaø thích caùi gì, muoán thöù naøo. Nhöng nhieàu khi chuùng ta thöïc söï khoâng bieát taëng thöù gì cho ñuùng vôùi mong muoán cuûa ngöôøi khaùc. Caùc con buoân cuõng bieát vaäy neân môùi coù nhöõng taám thieäp quaø taëng maø haàu nhö cöûa haøng naøo cuõng coù saün. Chuùng ta coù theå taëng moät taám theû trò giaù bao nhieâu ñoù ñeå ngöôøi thaân töï yù choïn quaø. Loái taëng quaø naøy coù caùi lôïi ngay tröôùc maét laø ngöôøi nhaän ñöôïc theû taëng quaø seõ mua quaø sau dòp leã, luùc caùc cöûa tieäm ñang baùn sale, soá tieàn ñöôïc taëng seõ mua ñöôïc nhieàu haøng hôn laø mình mua quaø tröôùc ngaøy leã khi giaù haøng coøn maéc. Caùi tieän thöù hai laø chuùng ta khoâng phaûi ñau ñaàu nghó ngôïi moùn quaø thích hôïp cho ngöôøi thaân. Töï hoï mua haún laø hoï thích. Nguyeân taïi Canada, naêm ngoaùi caùc cöûa haøng ñaõ baùn ra moät soá thieäp taëng quaø trò giaù tôùi 6 tæ ñoâ. Nhöng theo moät cuoäc thaêm doø cuûa Consumer Reports thì coù tôùi 25% ngöôøi coù theû naêm ngoaùi tôùi naêm nay vaãn chöa duøng tôùi. Lyù do vì ngöôøi taëng ñaõ khoâng

choïn ñuùng cöûa hieäu maø ngöôøi nhaän thöôøng mua haøng, hoaëc vì cöûa haøng quaù xa, hoaëc cöûa haøng khoâng coù moùn haøng thích hôïp. Taïi Myõ, theo taøi lieäu cuûa Tower Group, moät coâng ty nghieân cöùu vaø tö vaán, thì khaùch haøng ñaõ mua moät soá theû taëng quaø trò giaù tôùi 100 tæ ñoâ! Khoaûng 2 tæ ñaõ thaát thoaùt vì leä phí, quaù haïn hay bò maát caép. Töø nhöõng baát tieän naøy, caùc nhaø chuyeân moân khuyeân cöù taëng tieàn cho chaéc aên. Chaúng maát leä phí, chaúng maát coâng ñi mua, cöù boû vaøo nhaø baêng laø tieàn chaúng nhuùc nhích ñi ñaâu ñöôïc. Nhöng quaø tieàn maët nhö vaäy coù coøn laø quaø khoâng? Toâi nghó noù ñaõ maát yù nghóa cuûa caùi goïi laø quaø maø ñaõ bieán thaønh moät cuoäc trao ñoåi. Thöù quaø soáng söôïng naøy xem ra khaù kyø cuïc. Ñaâu coù ñöôïc tình töù nhö moùn quaø trong thô cuûa Ñoâng Höông. möa bay bay, haït nhieãu ñaày vaønh noùn noùn baèng len anh taëng Noel roài ngoùn tay em thöùc trong loøng nhaåm ñeám moãi moät ngaøy em göûi trieäu moâi hoân. 12/2011


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 89


90 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Cuõng coù moät chuùt muøa xuaân - Ñoaøn Döï Naêm aáy, vôï choàng toâi daïy hoïc taïi tröôøng caáp 3 thuoäc moät thò traán naèm caùch Saøi Goøn 25km. Vì coù con nhoû, ñi laïi baát tieän neân chuùng toâi thueâ nhaø ôû ñaáy, laâu laâu môùi veà Saøi Goøn moät laàn. Cöù moãi buoåi saùng ñi daïy, toâi thöôøng gaëp moät ngöôøi thanh nieân muø, thaân hình gaày guoäc, vai ñeo chieác tuùi deát cuõ kyõ, tay choáng caây gaäy, tay kia caàm xaáp veù soá, quôø quaïng ñi doïc theo con ñöôøng chính ôû gaàn khu chôï. Hình aûnh ngöôøi thanh nieân toäi nghieäp hai maét chæ coøn laø nhöõng neáp da nhaên nhuùm ñoù thì ñaõ quen thuoäc vôùi daân chuùng trong thò traán naøy laém roài. Ai cuõng khen chuù aáy chaêm chæ, caàn cuø, ñaëc bieät laø tuy muø nhöng raát minh maãn, thoái tieàn khoâng bao giôø laàm. Toâi ngaïc nhieân laém, ngöôøi muø thì laøm sao

nhìn thaáy caùc tôø giaáy baïc maø khoâng laàm ñöôïc? Vôï choàng toâi gaàn nhö chaúng bao giôø mua veù soá. Khoâng phaûi chuùng toâi ngheøo ñeán ñoä khoâng coù tieàn mua maø laø do khoâng coù phöông tieän theo doõi. Ñi ôû troï, khoâng coù TV, khoâng radio, khoâng baùo chí, caùi gì cuõng khoâng heát, chæ coù hai vôï choàng vaø ñöùa con trai nhoû môùi baäp beï taäp noùi maø thoâi. Neáu mua veù soá, khoâng so thì tieác maø so thì ngaïi, phaûi ra ngoaøi ñöôøng choã maáy baø baùn veù, möôïn soå ñeå so, chaéc chaén khoâng truùng nhöng so xong laïi phaûi mua nöõa keûo sôï baø ta khoâng baèng loøng. Toâi nghó neáu luùc naøo raûnh, mua cuûa chuù muø vaøi taám thì seõ bieát chuù aáy thoái tieàn nhö theá naøo. Tuy nghó nhö vaäy nhöng roài toâi cöù queân ñi, chöa bao giôø coù dòp döøng xe ñaïp laïi ñeå mua. Moät hoâm, vui mieäng toâi noùi chuyeän vôùi hoïc troø trong lôùp. Caùc

em nhao nhao: “OÅng sôø ñoù thaày! OÅng sôø hay laém, cöù ñoàng naøo bao nhieâu laø oång bieát lieàn!”. Sôø tieàn? Toâi raát ngaïc nhieân. Toâi hieåu ngöôøi muø thì caûm giaùc treân caùc ñaàu ngoùn tay cuûa hoï raát tinh, nhöng chaúng leõ chuù aáy laïi tinh ñeán möùc chæ sôø maø bieát ñöôïc tieàn? Toâi noùi chuyeän vôùi caäu UÙt, con trai baø chuû, laøm ôû nhaø ga xe

löûa. Caäu cöôøi ngaët ngheïo: “Khoâng phaûi vaäy ñaâu thaày ôi! Trong luùc sôø thì oång ño ñoù thaày. Moãi laàn nhaän tieàn oång ño trong loøng baøn tay. Loaïi giaáy baïc naøo chieàu daøi chieàu roäng bao nhieâu oång ñaõ nhôù roõ heát neân khi ño, oång nhaän ra lieàn khoâng theå naøo laàm ñöôïc”. Thì ra vaäy, caäu UÙt noùi coù lyù. Ít nhaát cuõng phaûi nhö theá chöù cöù sôø tôø giaáy baïc maø bieát thì toâi khoâng tin. Hoâm aáy, buoåi saùng ñi daïy, toâi ñöôïc laõnh tieàn coi thi chaám thi Toát nghieäp Phoå thoâng (töùc töông ñöông vôùi thi Tuù taøi tröôùc naêm 75), do coâ thö kyù nhaø tröôøng môùi laõnh ôû Ty Giaùo duïc veà. Buoåi chieàu, naáu côm xong, ngoài beân hieân caïnh beáp keùo voõng cho con, toâi chôït nhôù tôùi soá tieàn caát trong ngaên keùo tröôùc khi ñöa cho nhaø toâi, beøn vaøo laáy ra, ñem so caùc tôø vôùi nhau xem chuùng lôùn nhoû khaùc nhau theá naøo.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 91


92 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Khoâng, taát caû caùc tôø 100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng ñeàu cuøng kích thöôùc, chæ rieâng tôø 5000 ñoàng thì tuy coù daøi vaø roäng hôn caùc tôø kia thaät nhöng giaù trò cuûa noù luùc aáy raát lôùn, daân chuùng trong thò traán ít khi coù maø duøng tôùi. Toâi beøn nhaém maét, ñoåi sang sôø ñoä daøy moûng cuûa chuùng. Cuõng khoâng bieát luoân, chuùng daøy gioáng nhau, khoâng phaân bieät ñöôïc. “UÛa, thaày! Thaày laøm gì vaäy thaày?”. Ñoù laø caäu UÙt. Caäu ñi laøm veà, thaáy toâi nhaém maét, hai tay laàn laàn moø moø thì keâu leân nhö vaäy. Toâi noùi cho caäu bieát toâi ñang baét chöôùc ngöôøi thanh nieân muø, sôø vaø ño thöû xem coù theå nhaän bieát ñöôïc caùc tôø giaáy baïc khoâng. “Sao thaày, coù nhaän ra ñöôïc khoâng?”. “Khoâng, tôø naøo cuõng nhö nhau, xeáp laïi thì vöøa vaën baèng nhau, rieâng tôø 5000 ñoàng coù hôi lôùn hôn moät chuùt nhöng ngöôøi mua veù soá maáy khi xaøi tôùi tôø 5000 ñoàng”. “Kyø haù thaày, vaäy thì luùc baùn cho ngöôøi ta, chuù muø laøm sao bieát maø nhaän hay thoái tieàn?”. “Toâi cuõng khoâng hieåu, coù leõ chuù aáy sôø hoaëc ño ñeå ñoaùn sô sô vaäy thoâi, caùi chính laø troâng caäy vaøo söï thaønh thaät cuûa moïi ngöôøi, chaúng ai nôõ löøa doái moät ngöôøi muø”. “Coøn neáu nhö hoï löøa?”. “Thì chuù aáy seõ ñau khoå laém, raát maát tinh thaàn, khoâng coøn daùm tin töôûng vaøo ai nöõa”. Roài toâi giaûi thích raèng ngöôøi muø soáng trong moät bieån boùng toái, taâm hoàn hoï yeáu ñuoái vaø hoï bò maëc caûm chöù khoâng nhö ngöôøi bình thöôøng. “Daï”, caäu UÙt chaøo toâi roài daét xe ñaïp vaøo beân trong ñeå ñi taém. Cuoäc soáng ôû tænh nhoû thì vaãn ñeàu ñeàu vaø ñôn giaûn nhö vaäy. Moät buoåi toái, toâi beá con ra chôï chôi. Nhaø toâi laø giaùo vieân daïy Anh vaên, coøn toâi daïy moân Khoa hoïc. Luùc aáy, môùi sau 30 thaùng Tö ñöôïc vaøi naêm, hoïc sinh caùc lôùp 12 ñi thi toát nghieäp khoâng phaûi thi moân ngoaïi ngöõ neân hoïc haønh trong naêm heát söùc lô laø. Ngoaøi ra, löông giaùo vieân chuùng toâi cuõng raát thaáp, coù theå noùi laø haïng beùt trong xaõ hoäi, coøn thua caû ngöôøi hoát raùc, queùt ñöôøng nöõa. Chuùng toâi hieåu, taïi vì daïy hoïc laø lao ñoäng trí oùc, coøn hoát raùc queùt ñöôøng laø lao ñoäng chaân tay, cheá ñoä môùi öu ñaõi lao

ñoäng chaân tay hôn lao ñoäng trí oùc thì nhö theá, khoâng traùch ai ñöôïc. Vôï choàng toâi ñeàu laø giaùo vieân toát nghieäp Ñaïi hoïc Sö phaïm, chæ môùi coù moät ñöùa con nhöng phaûi heát söùc tieát kieäm thì môùi soáng noåi. Maáy naêm sau, manh nha phong traøo vöôït bieân vaø Vieät kieàu ñaõ baét ñaàu ñöôïc pheùp baûo laõnh ngöôøi thaân trong gia ñình mình ra nöôùc ngoaøi. Ñang ngheøo ñoùi, caû nöôùc phaûi aên bo bo, khoai lang, khoai mì, heã ai ñöôïc baûo laõnh hay vöôït bieân thoaùt laø chuùng toâi phuïc laém, coi nhö hoï ñöôïc leân thieân ñaøng. Vôï choàng toâi khoâng coù baûo laõnh maø cuõng chaúng daùm vöôït bieân vì coù con nhoû, neân ñaønh phaûi chòu vaäy thoâi. Giöõa luùc ñang khoù khaên thì coù maáy em hoïc sinh noùi nhoû vôùi toâi raèng caùc em coù maáy ngöôøi baïn saép ñöôïc baûo laõnh ra nöôùc ngoaøi, hoï muoán nhôø nhaø toâi môû lôùp toái daïy cho hoï hoïc. “Sao caùc em khoâng noùi thaúng vôùi coâ maø laïi noùi vôùi thaày?”. “Taïi noùi vôùi thaày deã hôn, nhôø thaày veà hoûi coâ giuøm, heã coâ ñoàng yù thì hoï seõ ñeán thöa chuyeän vôùi coâ veà giôø giaác, thôøi khoùa bieåu noï kia chôù vieäc chöa ra sao, lôõ ngöôøi khaùc bieát ñoàn ruøm beng leân raát nguy hieåm”. Caùc em noùi baáy nhieâu laø toâi hieåu, nhöõng ngöôøi kia muoán hoïc vôùi yù ñònh vöôït bieân hay sao ñoù neân môùi giöõ gìn nhö theá chöù hoïc tieáng Anh ñaâu coù toäi gì. Keä, chuyeän ñoù khoâng lieân quan gì tôùi chuùng toâi, ñang ngheøo, cöù coù ngöôøi hoïc laø chuùng toâi möøng roài. Nhaø toâi noùi chuyeän vôùi baùc chuû nhaø, nhôø baùc cho daïy taïi ngoâi töø ñöôøng cuûa gia ñình baùc ôû phía ñaèng tröôùc, moãi tuaàn ba buoåi, moãi buoåi 2 tieáng ñoàng hoà, töø 7 giôø toái

tôùi 9 giôø toái, tieàn ñieän chuùng toâi traû vaø seõ göûi theâm tieàn thueâ nhaø. Baùc chuû nhaø möøng laém, phaàn vì gia ñình ít ngöôøi, ngoâi töø ñöôøng suoát ngaøy ñoùng cöûa im æm, ban ñeâm khoâng baät ñieän, laëng leõ nhö ngoâi nhaø hoang, baây giôø coù ngöôøi hoïc caøng vui. Phaàn vì baùc raát quyù meán chuùng toâi, thaáy chuùng toâi coù theâm ñöôïc chuùt thu nhaäp baùc cuõng möøng giuøm. Cöù nhöõng buoåi toái nhaø toâi daïy thì toâi phaûi giöõ con. OÂi chao, hai tieáng ñoàng hoà sao maø daøi theá! Toâi thöôøng gieát thì giôø baèng caùch beá thaèng beù ñi loøng voøng ra chôï, mua cho noù moät chieác baùnh traùng roài veà, traûi chieáu xuoáng ñaát hai boá con ngoài chôi vôùi nhau, chôø cho ñeán khi nhaø toâi daïy xong thì toâi... baøn giao coâng taùc! Buoåi toái hoâm ñoù, nhö thöôøng leä, toâi beá con ra chôï. Sau khi ñi moät voøng, ñònh tôùi choã coâ haøng baùn baùnh traùng thì khoâng thaáy coâ ñaâu caû, loø than hoàng vaø chieác soït ñöïng baùnh traùng vaãn coøn ñeå ñaáy. Phía beân kia ñöôøng, moät ñaùm ñoâng ñang ñöùng baøn taùn lao xao, hình nhö coù chuyeän gì hôi laï. Ñoaùn laø coâ baùn baùnh traùng cuõng ôû beân aáy, toâi boàng con sang. Toâi thaáy ngöôøi thanh nieân muø baùn veù soá ñang ñöùng khoùc ôû giöõa ñaùm ñoâng. Döôùi chaân coät ñeøn, hình aûnh cuûa chuù aáy vôùi chieác tuùi deát ñeo treân vai vaø caây gaäy rôi döôùi chaân troâng môùi thaûm thöông laøm sao! Toâi nghe noùi ngöôøi muø khoùc khoâng coù nöôùc maét, bôûi vì caùc tuyeán leä cuûa hoï ñaõ bò teo ñi, khoâng coøn taïo ra ñöôïc nöôùc maét nöõa. Ngöôøi thanh nieân muø naøy khoùc vaø hai tay luoân luoân duïi maét neân toâi khoâng hieåu chuù coù

nöôùc maét hay khoâng. Coâ haøng baùnh traùng ñöùng ngay tröôùc maët. Thaèng beù con toâi keùo toùc coâ. Coâ quay laïi, mæm cöôøi beïo vaøo maù noù vaø hôi cuùi ñaàu chaøo toâi. “Chuyeän gì vaäy coâ?”. “Bò giöït ñoù thaày. OÅng baùn veù soá, bò tuïi noù laøm boä mua roài giöït caû xaáp veù laãn tieàn khoâng coøn ñoàng naøo...”. Toâi laáy laøm laï, ôû thò traán naøy daân chuùng ña soá ñeàu bieát maët nhau, khoâng hieåu taïi sao laïi xaûy ra moät chuyeän cöôùp giöït nhö vaäy. “Boïn chuùng ngöôøi lôùn hay con nít?”. “Daï thöa ngöôøi lôùn. Nghe noùi thaèng ngoài ñaèng tröôùc laø thanh nieân, laùi xe Honda, coøn thaèng ngoài phía sau laø ñaøn oâng, aên baän ñoà taây ñaøng hoaøng. Tuïi noù ngöøng xe, keâu chuù muø ñeán laøm boä mua roài giöït caû veù laãn tieàn phoùng xe chaïy maát...”. “Toäi nghieäp! Vaäy laø chuù aáy maát taát caû bao nhieâu?”. “Daï, em hoång bieát. Em thaáy loän xoän neân cuõng môùi ôû beån böôùc qua beân naøy”. Moät ngöôøi ñaøn baø hôi maäp quay laïi. Nhaän ra toâi, baø gaät ñaàu chaøo roài noùi: “Nghe ñaâu möôøi saùu ngaøn vôùi saùu chuïc taám veù soá ñoù thaày giaùo. Thieät, quaân thaát nhôn aùc ñöùc, ñeán ngöôøi muø noù cuõng hoång tha!”. Chuù thanh nieân muø vaãn khoùc, cuùi xuoáng quôø quaïng tìm caây gaäy. Toâi boàng con böôùc voâ, nhaët chieác gaäy giuøm cho chuù, chuù noùi “Daï, caùm ôn” moät caùch leã pheùp. “Sao, noù giaâït cuûa em nhö vaäy laø maát bao nhieâu?”. Chuù muø ñang khoùc, nghe khoâng roõ neân khoâng traû lôøi. Maáy ngöôøi ñaøn baø ñöùng ñoù giuïc: “Kìa, thaày giaùo hoûi sao khoâng noùi...”. Chuù muø nghe bieát toâi laø thaày giaùo neân cuùi ñaàu chaøo thöa thaày roài keå laïi raèng chuù ñem ñi 100 taám veù soá, baùn töø saùng tôùi giôø ñöôïc 32 taám, coøn laïi 68 taám, ñang tính ñi aên dóa côm roài veà, ngaøy mai seõ ñi baùn tieáp thì coù hai ngöôøi ñi xe Honda keâu laïi mua. Chuù ñöa 8 taám veù leû, hoï coi roài cheâ ít quaù laïi toaøn veù ñôn, chæ coù hai tôø caëp ñoâi; hoï muoán mua nhieàu, caëp naêm hay caëp möôøi thì truùng môùi ñaõ. Chuù möøng quaù beøn laáy trong tuùi deát ra caû xaáp 60 taám ñöa cho hoï coi ñaëng hoï choïn löïa. Hoï noùi hoï laáy 5 caëp töùc 25 “veù ñeïp”, coù tieàn thoái khoâng? Chuù noùi “Daï, coù” roài laáy soá tieàn trong tuùi deát ra ñeå chuaån bò


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 93


94 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

thoái. Hoï giöït soá tieàn ñoù vaø caàm caû xaáp saùu chuïc taám veù, sang soá xe, chaïy ñi maát... Keå xong, chuù thanh nieân muø queân laø ñang noùi chuyeän vôùi toâi neân suït sòt khoùc: “Boán möôi saùu ngaøn baïc! Trôøi ñaát ôi, tieàn tui nhaän veù cuûa ñaïi lyù, baùn xong môùi thanh toaùn cho ngöôøi ta chôù tui laøm gì coù! Tui laáy ñaâu maø traû lôïi cho ngöôøi ta baây giôø neø trôøi!...”. Noùi xong chuù laïi khoùc vaø keå leå: “Töø saùng tôùi giôø tui nhòn ñoùi nhòn khaùt chôù coù daùm aên uoáng gì ñaâu, baây giôø tính aên mieáng côm roài ñi

nhôø xe löûa veà thì ngöôøi ta giöït heát tieàn coù khoå thaân tui khoâng neø trôøi!...”. Tieáng khoùc cuûa chuù nghe raát thaûm naõo. Toâi hôi ngaïc nhieân, ngöôøi thanh nieân muø naøy ôû ñaâu maø phaûi veà baèng xe löûa? Toâi hoûi, chuù vöøa khoùc vöøa traû lôøi: “Daï thöa con ñaâu coù nhaø, ôû chung vôùi ñöùa baïn trong caùi choøi ngoaøi caùnh ñoàng ôû Thuû Ñöùc. Noù cuõng ñi baùn veù soá. Tuïi con chia nhau, noù baùn döôùi ñoù, con baùn treân naøy chôù hai ñöùa cuøng muø caû, baùn chung moät choã ai ngöôøi ta thöông...”. Roài chuù muø laïi khoùc: “Baây giôø noù giöït heát

tieàn, con hoång coù maø traû cho ñaïi lyù thì bieát laáy gì ñeå soáng neø trôøi!...”. “Thoâi ñöôïc, ñeå thaày buø laïi cho em”. Trong boùp cuûa toâi coù 120 ngaøn laø löông cuûa toâi vaø cuûa nhaø toâi, hoài chieàu ñi daïy coâ thö kyù baûo toâi laõnh luoân theå. Nhaø toâi maéc lo côm nöôùc, toái laïi lo daïy neân toâi coøn giöõ ñaáy, chôø nhaø toâi raûnh môùi ñöa ñeå nhaø toâi caát ñi. Baây giôø toâi giuùp chuù muø 46 ngaøn ñoàng, keå ra cuõng heát hôn 1/3 soá löông nhöng duø sao thaùng naøy chuùng toâi coøn coù hoïc phí do hoïc vieân ñoùng, vaø toâi cuõng coù hai baøi dòch treân baùo Thanh Nieân vôùi baùo Tuoåi Treû, chöa laõnh nhuaän buùt, chaéc khoâng ñeán noãi tuùng thieáu. Toâi laáy ra 46 ngaøn ñöa cho chuù muø nhöng chuù nhaát ñònh khoâng nhaän. “Con caùm ôn thaày, caùi thaân con ñui toái taät nguyeàn, thaày thöông nhö vaäy laø con maõn nguyeän laém roài. Thaày laø nhaø giaùo cuõng ngheøo chôù ñaâu coù tieàn baïc gì, daãu cheát con cuõng khoâng daùm nhaän cuûa thaày!”. Noùi theá naøo chuù aáy cuõng khoâng nhaän, maáy ngöôøi ñaøn baø phaûi khuyeân nhuû: “Thaày cho thì caàm ñi caäu. Thaày coâ daïy

trong tröôøng caáp 3, ngaøy tröôùc keâu laø giaùo sö chôù khoâng ngheøo laém ñaâu, thaày cho thì caàm ñem veà maø traû cho ngöôøi ta, môi laïi laõnh veù ñi baùn nöõa”, baáy giôø chuù muø môùi nhaän vaø cuùi ñaàu caùm ôn toâi: “Con ñoäi ôn thaày!”. Vaäy laø xong, ñaùm ñoâng daàn daàn giaûi taùn. Toâi vöøa beá con ñi ñöôïc vaøi böôùc thì chuù muø quô quô tay tìm kieám: “UÛa, thaày ñaâu roài thaày?”. Toâi ngaïc nhieân döøng laïi: “Chuyeän gì vaäy em?”. Chuù laáy trong chieác tuùi deát ra ñöa cho toâi maáy taám veù soá coøn laïi: “Ngöôøi ta cöôùp giöït con sôï quaù roài, chaéc töø böõa môi con khoâng daùm ñi baùn nöõa. Coøn maáy taám naøy con xin bieáu thaày!”. Toâi baät cöôøi: “Cuûa em thì em giöõ chöù thaày laáy laøm gì. Soá thaày khoâng truùng ñöôïc ñaâu”. Töø choái theá naøo chuù cuõng nhaát ñònh nheùt vaøo tay toâi cho baèng ñöôïc vaø chuù noùi raát kheùo: “Hoång phaûi con daùm mong thaày truùng. Coù ñieàu thaày thöông con, giuùp con coù tieàn traû cho ngöôøi ta thì con bieáu thaày ñaëng coi nhö chuùt kyû nieäm cuûa ñöùa hoïc troø taät nguyeàn naøy vaäy maø”. Baát ñaéc dó toâi phaûi caàm:


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 95


96 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

“Thoâi ñöôïc, thaày caùm ôn em!”. Toâi beá con ñi, qua beân kia ñöôøng mua cho con chieác baùnh traùng roài veà. Nhaø toâi ñaõ daïy xong, ñöùng chôø ôû coång vaø traùch toâi sao cho con veà muoän. “Ñöôïc, ñeå laùt anh seõ keå cho em nghe”. Chuùng toâi ngoài chôi treân chieác chieáu nhoû traûi ngoaøi haønh lang tröôùc cöûa caên phoøng nhaø troï. AÙnh traêng mieàn queâ cheânh cheách chieáu xuoáng qua ngoïn caây kheá saùng rôõ vaø thaät eâm ñeàm. Thaèng beù baùm vaøo vai meï, tay noù caàm mieáng baùnh traùng, tay kia cöù keùo maët meï laïi ñoøi phaûi nhìn noù roài noù nghieâng ñaàu, nhaém maét, mieäng keâu ö ö gioáng nhö ngöôøi khoùc. Nhaø toâi ngaïc nhieân: “Beù noù laøm gì vaäy anh?”. Toâi cöôøi: “Noù baét chöôùc chuù muø khoùc ñaáy”. Ñoaïn toâi keå cho nhaø toâi nghe chuyeän chuù muø bò giöït, ñöùng khoùc, toâi giaûi quyeát baèng caùch giuùp chuù aáy boán möôi saùu ngaøn vaø chuù aáy taëng toâi taùm taám veù soá ñeå laøm kyû nieäm. Nhaø toâi hoûi laïi: “Theá anh laáy cuûa chuù aáy taùm taám veù soá ñaáy aø?”. “Anh ñaâu coù laáy, taïi chuù aáy ñöa thì phaûi caàm chöù laáy laøm gì. Tuïi mình ñaâu coù truùng ñöôïc maø laáy”. “Vaäy thì ñöôïc, em sôï anh khoâng ñeå yù, ñaõ cho con traâu laïi coøn coá laáy laïi sôïi daây thöøng”. “Anh khoâng xaáu nhö vaäy ñaâu”. Thôøi gian qua ñi. Côõ hai tuaàn sau, moät buoåi saùng khoâng coù giôø daïy, toâi ra chôï uoáng ly caø pheâ. ÔÛ gaàn khu chôï coù quaùn caø pheâ bình daân keâu laø caø pheâ “vôù”, pha saün trong bình, baùn baèng caùc ly xaây chöøng nho nhoû, reû neân ngöôøi ta uoáng raát ñoâng. Moät caäu beù hình nhö hoïc troø ñeán môøi toâi mua veù soá vaø caàm cuoán soå ghi keát quaû cuûa caùc laàn xoå chìa tröôùc maët toâi. Chôït nhôù tôùi maáy taám veù cuûa chuù muø taëng vaãn coøn gaáp ñeå trong boùp, toâi gaät ñaàu baûo ñöôïc, cho chuù möôïn soå, laùt chuù seõ mua. Thaèng beù cho möôïn roài boû ñoù, ñi sang baøn khaùc. Toâi doø. Caû saùu taám veù traät laát khoâng truùng laáy ñöôïc moät con soá. Ñeán hai veù cuoái cuøng – veù caëp, töùc hai taám gioáng nhau – toâi boãng söûng soát khoâng daùm tin ôû maét mình nöõa: moät haøng saùu con soá thì naêm con sau xeáp ñuùng y chang nhö keát

quaû ñaõ ghi trong soå, keâu laø giaûi ñoäc ñaéc. ÔÛ Vieät Nam, tröôùc naêm 75 cuõng coù xoå soá nhöng moãi tuaàn chæ xoå moät laàn vaøo moãi buoåi chieàu Thöù Ba, vaø moãi veù in saùu con soá, loâ ñoäc ñaéc phaûi truùng caû 6 con. Töø sau naêm 75, caùi lôïi veà vieäc xoå soá raát lôùn neân caùc tænh ñua nhau xoå. Tænh naøo cuõng coù Coâng ty Xoå soá Kieán thieát (hoï xaøi chöõ cuûa cheá ñoä cuõ), töï in laáy veù cuûa tænh mình vaø phaân nhau ra, moãi tænh xoå moãi tuaàn moät laàn vaøo moät ngaøy naøo ñoù nhaát ñònh nhö Thöù Hai hoaëc Thöù Ba chaúng haïn – rieâng Saøi Goøn thì xoå tuaàn hai laàn vaøo chieàu Thöù Baûy vaø chieàu Thöù Hai. Ñaëc bieät, tænh naøo cuõng in caû 6 con soá gioáng nhö thôøi cuõ nhöng loâ ñoäc ñaéc (goïi laø giaûi ñoäc ñaéc) chæ xoå coù 5 con thoâi; boû con soá ñaàu, cöù truùng 5 con sau laø ñöôïc. Vaäy laø toâi truùng hai veù soá ñoäc ñaéc. Tim toâi gaàn nhö ngöøng ñaäp, phoåi toâi ngöøng thôû. Toâi coi ñi coi laïi thì thaáy ñuùng nhö theá, khoâng sai moät ly naøo caû. Thaèng beù trôû laïi laáy cuoán soå, noù hoûi: “Truùng khoâng chuù?”. ÔÛ tænh, heã ñeå loä ra mình truùng xoå soá laø raát nguy hieåm, toâi nhuùn vai, noùi raát bình thöôøng: “Truùng sao ñöôïc maø truùng” roài choïn mua cuûa noù maáy taám, coi nhö thöôûng coâng cho noù. Traû tieàn ly caø pheâ xong, toâi bí maät ra leà ñöôøng möôïn soå cuûa caùc baø haøng so laïi, cuõng ñuùng nhö theá. Veà nhaø, vôï toâi ñang ngoài giaët chaäu quaàn aùo ôû goùc saân. Naøng ngöûng leân: “Beù noù nguû, anh coi chöøng giuøm em laùt em ñi chôï”. Toâi im laëng. Thaáy maët toâi chaàm baàm nhö ñoà teå ñaùnh cheát traâu, naøng ngaïc nhieân: “Anh laøm sao vaäy?”. Toâi ngoaéc tay ra hieäu vaø noùi nho nhoû: “Vaøo ñaây anh keå cho em nghe”. Nhaø toâi röûa sô tay roài theo toâi vaøo trong nhaø. Toâi kheùp cöûa vaø kheõ thì thaàm vaøo loã tai naøng: “Anh truùng soá em aï”. Nhaø toâi kinh ngaïc: “Sao? Truùng soá? Thaät khoâng?”. “Thaät. Truùng ñoäc ñaéc moät caëp hai veù”. “Vaäy laø bao nhieâu?”. “Anh cuõng khoâng roõ laém nhöng hình nhö soá ñoäc ñaéc saùu möôi hai trieäu röôõi”. 62.5 trieäu laø con soá cöïc lôùn ñoái vôùi chuùng toâi luùc baáy giôø, bôûi vì giaù vaøng hoài ñoù laø 2 trieäu ñoàng

moät caây vaø 62.5 trieäu coù theå mua ñöôïc 27.5 caây. Truùng 2 taám coù theå mua ñöôïc 55 caây. “Anh ñaõ so kyõ chöa?”. “Kyõ. Anh so tôùi ba choã laän, choã naøo cuõng ñuùng nhö theá”. “Ñaâu, anh ñöa em coi! Laùt ñi chôï em phaûi so cho chaéc aên chöù anh coi laàm thì hoûng”. Toâi ñöa cho nhaø toâi hai taám veù soá: “Em ñem ñi moät taám thoâi, lôõ coù chuyeän gì cuõng coøn moät taám”. “Ñöôïc, em caån thaän, anh cöù yeân taâm”. Nhaø toâi vaøo trong thay ñoà coøn toâi thì ra goùc saân giaët tieáp. Luùc nhaø toâi ñi ngang qua, naøng gheù laïi choã toâi, daën nhoû: “Hai chieác veù em caát beân döôùi chieác va-li aáy nheù. Em khoâng daùm ñem theo vì sôï lôõ rôi maát thì cheát”. “Khoâng ñem laáy gì maø so?”. “Em ñaõ ghi vaøo giaáy caùc chi tieát gioáng nhö trong tôø veù soá, laøm vaäy cho chaéc”. Luùc nhaø toâi veà, toâi hoûi, naøng kheõ gaät: “Ñuùng, em so hai choã ñeàu ñuùng nhö anh noùi”. Vôï choàng toâi baøn tính vôùi nhau, laùt aên côm tröa xong toâi seõ veà Saøi Goøn laáy chieác xe Vespa xuoáng, saùng mai seõ xin pheùp nhaø tröôøng nghæ moät ngaøy, göûi thaèng beù cho baùc chuû nhaø troâng giuøm roài chôû nhau leân Bieân Hoøa xem vieäc laõnh tieàn theá naøo. Keå ra laøm giaáy tôø cuõng deã. Quan troïng laø hai taám veù soá. Kieåm tra xong, hoï caáp cho mình moät phieáu laõnh tieàn, mình muoán laõnh taát caû moät luùc cuõng ñöôïc maø chia ra laõnh laøm nhieàu laàn cuõng ñöôïc. Neáu laõnh moät laàn hoï saün saøng cho coâng an ñi theo baûo veä veà tôùi taän nhaø neáu mình ñeà nghò, nhöng laøm nhö vaäy moïi ngöôøi seõ bieát neân

chuùng toâi xin laõnh laøm nhieàu laàn, moãi laàn moät ít cho ñôõ nguy hieåm. Ngoaøi ra, moät ñieàu baát ngôø laø luùc aáy caùc tænh ñang khuyeán khích daân chuùng mua veù soá, neân ôû Minh Haûi töùc hai tænh Caø Mau vaø Baïc Lieâu hôïp laïi, cöù moãi veù truùng ñoäc ñaéc ngöôøi ta taëng ba kyù toâm khoâ xuaát khaåu, coøn ôû Bieân Hoøa thì taëng moät bao gaïo traéng loaïi 100kg. Chuùng toâi truùng 2 veù, vaäy laø ñöôïc hai bao. Nhaø toâi thueâ xe lam, ngoài treân xe chôû hai bao gaïo coøn toâi thì ñi Vespa keøm theo, tieàn ñöïng trong coáp xe, coù khoùa chaéc chaén neân cuõng yeân taâm. Veà ñeán nhaø, chuùng toâi noùi doái leân thaêm baø chò ôû treân Hoá Nai, hai bao gaïo laø cuûa baø chò cho neân chia ra, bieáu baùc chuû nhaø vaø haøng xoùm moãi nhaø vaøi kyù; ñem veà Saøi Goøn nöûa bao bieáu ñoâi beân cha meï. Coøn laïi moät bao nguyeân, toâi thaáy nhaø toâi nhôø moïi ngöôøi khuaân giuøm vaøo trong nhaø, ñaäy ñeäm thaät kyõ. “Em tính mình ñeå daønh nöûa bao aên daàn, coøn nöûa bao thì giuùp chuù muø. Nhôø chuù aáy cho neân mình môùi truùng soá”. “Ñöôïc, tuøy em thoâi, anh thì coù bieát tính toaùn gì ñaâu, chia bôùt ñeå ñeàn ôn chuù aáy laø phaûi”. “Em ñònh moãi laàn laõnh tieàn, anh chôû em vôùi thaèng beù veà Saøi Goøn nhôø môï mua giuøm maáy caây vaøng. Töø töø roài mình seõ traû cho chuù muø moät ít ñeå chuù aáy laøm voán sinh soáng chöù mình truùng xoå soá maø chuù aáy vaãn ngheøo khoâng coù mieáng aên, em aùy naùy laém”. Nhaø toâi queâ ôû Haø Noäi neân coù thoùi quen goïi boá meï baèng caäu môï. Ngoaøi ra, hoài ñoù coøn ñang trong thôøi kyø ngaên soâng caám chôï neân ngöôøi ta caám mua baùn vaøng,


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

phaûi quen thì môùi mua ñöôïc. Chæ caàn ba caây vaøng laø coù theå vöôït bieân vaø nhaø cöûa raát reû, vaøi caây cuõng ñaõ mua ñöôïc. Nhöng haèng ngaøy ñi daïy, toâi ñeå yù song khoâng troâng thaáy ngöôøi thanh nieân muø ñi baùn veù soá. Hoûi hoïc troø cuõng khoâng ai bieát. Coù leõ chuù aáy sôï neân ñaõ boû ngheà roài chaêng? Toâi ñi xe Vespa xuoáng Thuû Ñöùc tìm kieám khaép nôi vôùi hy voïng neáu khoâng tìm ñöôïc chuù muø thì ít ra cuõng tìm ñöôïc ngöôøi baïn cuûa chuù aáy. Nhöng hoaøn toaøn voâ voïng, hoûi thaêm cuõng khoâng ai bieát. Thôøi gian daàn daàn troâi qua. Ít laâu sau vôï choàng toâi ñöôïc ñoåi veà Saøi Goøn. Naêm 1990, baét ñaàu thôøi kyø môû cöûa. Baùo chí, saùch vôû xuaát baûn nhieàu. Nhaát laø phim aûnh, dòch phim Vieät Nam sang tieáng Anh cho ñaøi Truyeàn hình Saøi Goøn ñeå hoï baùn cho nöôùc ngoaøi deã soáng hôn laøm ngheà thaày giaùo raát nhieàu. Toâi xin nghæ daïy, chuyeân soáng veà dòch vaø vieát laùch. Ñoàng Tieàn Xöông Maùu, Ngöôøi Ñeïp Taây Ñoâ, Con Nhaø Ngheøo, OÂng Caù Hoâ v.v..., toâi dòch tuoát luoát.

Moät hoâm, gaàn Teát, toâi coù coâng vieäc phaûi xuoáng Vónh Long thaêm moät ngöôøi baïn. Trong khi ngoài chôø treân xe ôû Xa caûng Mieàn Taây, toâi troâng thaáy vôï choàng moät ngöôøi aên maøy vaø ñöùa con trai khoaûng 6-7 tuoåi cuûa hoï. Ngöôøi vôï ñi tröôùc, tay daét ngöôøi choàng, vai khoaùc ñoà ngheà laø chieác bình aéc-quy keøm theo chieác loa phaùt thanh nho nhoû. Ngöôøi choàng ñi sau, hai tay oâm caây ñaøn ghi-ta coù chieác mi-croâ coät treân caàn ñaøn cao ngang vôùi mieäng. Ñöùa con ñi beân caïnh, tay caàm chieác lon ñöïng tieàn. “Gaùc laïnh veà khuya côn gioù luøa... Traêng gaày nghieâng boùng caøi song thöa... Nhôù ai maø aùnh ñeøn hiu haét, laù vaøng nheø nheï ñöa, töôûng nhö böôùc leâ heø phoá...”, ngöôøi ñaøn oâng haùt khaù hay vôùi caùi gioïng khaøn khaøn, queâ muøa, döôøng nhö coù gì quen thuoäc. Vaãn chieác aùo blu-doâng cuõ kyõ. Vaãn chieác tuùi deát ñeo beân caïnh söôøn. Vaãn hai hoác maét saâu hoaém vôùi nhöõng laøn da nhaên nhuùm vaø caùi ñaàu cuùi cuùi nhöng troâng chuù coù veû khoûe maïnh hôn. Nhaän ra ñoù laø ngöôøi thanh nieân muø hoài tröôùc, toâi möøng quaù beøn xuoáng xe, mang theo tuùi xaùch xuoáng.

Toâi voã vaøo vai chuù muø tröôùc söï ngaïc nhieân söûng soát cuûa vôï vaø con chuù: “Naøy em, döøng laïi cho toâi hoûi thaêm moät chuùt...”. Chuù muø ngöøng haùt, laéng tai nghe ngoùng: “Ai ñoù?”. “Thaày ñaây, thaày laø thaày giaùo hoài tröôùc daïy hoïc ôû Dó An ñaây. Em coù nhôù buoåi toái hoâm ñoù em ñi baùn veù soá bò tuïi noù giöït maát tieàn roài thaày ñeàn laïi cho em...”. Chuù muø coá nghó roài chôït nhôù ra: “Trôøi ôi, thaày tui! Heøn chi con nghe gioïng quen quen!...”. “Thaày kieám em cuøng khaép maø khoâng thaáy, khoâng ngôø gaëp em ôû ñaây. Coâ muoán giuùp ñôõ em, mình ñi kieám choã uoáng nöôùc roài thaày noùi chuyeän...”. Chuùng toâi ngoài trong quaùn nöôùc. Chuù muø keå cho toâi nghe hoài ñoù chuù sôï quaù khoâng daùm ñi baùn veù soá nöõa, ñöùa baïn cuõng sôï, hai ñöùa beøn boû chieác choøi ôû Thuû Ñöùc, xuoáng beán xe Mieàn Taây laøm ngheà haønh khaát vì ôû döôùi ñoù xa quaù, ñi laáy veù soá raát khoù. Daàn daàn chuù gaëp coâ gaùi moà coâi baùn nöôùc traø ñaù, hai ñöùa nöông töïa vaøo nhau ñeå soáng. “Baây giôø caùc em ôû ñaâu?”. “Daï thöa thaèng baïn con veà beân Myõ Tho, coøn vôï choàng con thì döïng caùi choøi döïa

| 97

voâ böùc töôøng beân leà ñöôøng cuõng ôû gaàn ñaây. Ngöôøi ta cöù ñuoåi hoaøi...”. “Thaày maéc ñi Vónh Long coù chuùt chuyeän. Em daãn thaày veà cho bieát choã roài vaøi hoâm nöõa thaày seõ chôû coâ xuoáng. Coâ mong gaëp caùc em laém ñeå giuùp caùc em”. Vaø toâi noùi theâm: “Ngaøy tröôùc coâ cuõng daïy trong tröôøng Trung hoïc Dó An, sau môùi ñoåi thaønh tröôøng Caáp 3 Dó An...”. “Daï”. Goïi laø caùi choøi nhöng cuõng taïm ñöôïc. Cöù coù baøn tay phuï nöõ laø hoï thu veùn goïn gaøng, saïch seõ. Tröôùc khi ñi, toâi giuùp vôï choàng chuù muø moät soá tieàn, chuù caùm ôn laém. Trong khi ngoài treân xe ñoø ñeå xuoáng Vónh Long, toâi nghó raèng chieàu nay hoaëc muoän laém laø saùng mai, töø Vónh Long trôû veà toâi seõ keå cho nhaø toâi nghe chuyeän gaëp chuù muø vaø ñaõ bieát choã ôû cuûa vôï choàng chuù aáy, chaéc nhaø toâi seõ möøng laém. Vôùi söï giuùp ñôõ vaø “traû ôn” cuûa chuùng toâi, duø hoaøn caûnh cuûa chuù aáy theá naøo ñi chaêng nöõa thì teát nhaát saép ñeán, toâi mong caùi gia ñình beù nhoû ñoù cuõng coù moät chuùt muøa Xuaân.


98 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Haõy yeâu thöông - Traàn Yeân Haï “Ñang naáu aên trong beáp, söûa soaïn cho böõa côm toái thì thaèng con trai ñeán ñöùng keá beân im laëng, neân baïn khoâng thaáy noù. Khi quay ngöôøi laïi, tí nöõa thì baïn ñuïng vaø haát noù ngaõ xuoáng. Baïn nhaên maët, la raày con ngay: “Ñi choã khaùc chôi, traùnh ra cho meï laøm vieäc”. Thaèng con böôùc ñi, maët buoàn baõ, nhöng naøo baïn coù ñeå yù ñeán thaùi ñoä cuûa baïn khi la con ñaâu, vì baïn ñang baän roän. Theá nhöng buoåi toái khi naèm treân giöôøng, nhôù laïi caâu chuyeän xaûy ra luùc chieàu, khoâng bieát baïn coù aân haän khoâng? Neáu khoâng, theá naøo Thöôïng Ñeá cuõng seõ ñeán beân caïnh vaø dòu daøng nhaéc nhôû: “Sao khi con gaëp ngöôøi laï thì con nhaõ nhaën theá, nhöng ñoái vôùi ngöôøi thaân thì con laïi coù veû ngöôïc ñaõi hoï. Con haõy ngoài daäy vaø ñeán nhìn xuoáng ñaát, caïnh caùi cöûa beáp. ÔÛ ñoù, con seõ tìm thaáy nhöõng caønh hoa maø thaèng con trai nhoû ñaõ ñem ñeán cho con. Noù ñaõ ra vöôøn haùi nhöõng boâng hoa maøu hoàng, maøu vaøng vaø nhaát laø maøu tím maø con thích. Noù ñaõ thích thuù vaø yeân laëng böôùc ñeán caïnh meï ñeå laøm cho meï ngaïc nhieân veà moùn quaø beù nhoû, theá maø... Con coù leõ khoâng heà thaáy noù böôùc ñi maø maét röôùm leä ñaâu nhæ”. Dó nhieân, neáu ñöôïc nhaéc nhôû nhö theá, luùc ñoù ngöôøi meï laø baïn phaûi xuùc ñoäng. Baïn seõ voäi vaøng nhoåm daäy, chaïy ra beáp, nhaët laáy boù hoa nhoû roài ñeán beân caïnh giöôøng cuûa con vaø quì xuoáng, nheï nhaøng ñaùnh thöùc con daäy baèng nuï hoân. Baïn seõ hoûi: “Coù phaûi ñaây laø nhöõng ñoùa hoa con haùi cho meï khoâng?” Vôùi gioïng noùi coøn ngaùi nguû, thaèng con seõ cöôøi vaø gaät ñaàu:

“Con tìm thaáy maáy caùi hoa ñoù ôû trong vöôøn vaø haùi noù vì noù ñeïp nhö meï vaäy. Con bieát laø meï thích maáy caùi hoa naøy, nhaát laø hoa maøu tím”. Baïn seõ noùi vôùi con raèng, baïn xin loãi vì ñaõ la noù nhö vaäy. Vaø baïn seõ ñöôïc thaèng con trai oâm hoân vaø noùi: “Meï ôi khoâng sao ñaâu, khi naøo con cuõng thöông meï caû”. Baïn cuõng seõ noùi laïi vôùi con raèng: “Con trai cuûa meï, caûm ôn con, meï cuõng thöông con laém vaø meï raát thích maáy caùi hoa con taëng meï, nhaát laø hoa maøu tím”. Nhöõng giôø phuùt eâm ñeàm aáy, luùc con coøn nhoû hay khi con lôùn leân, seõ maõi maõi ñöôïc ghi nhôù trong tim cuûa nhöõng baø meï vaø nhöõng ñöùa con ñeå tình gia ñình luoân luoân laø moät neàn taûng beàn vöõng phaûi khoâng baïn?.... Toâi nhaän ñöôïc “Böùc Thö Baïn Gaùi” naøy qua email cuûa ngöôøi baïn (khoâng thaáy ghi teân taùc giaû). Ñoïc xong, toâi chôït nhôù ñeán ba. Ba toâi laø moät ngöôøi cha toát, nhöng khoù maø noùi raèng oâng laø ngöôøi “Cha hieàn” - Tuy vaäy, neáu goïi laø “Cha döõ” cuõng khoâng ñuùng. Ba raát chòu khoù laøm vieäc, quaûn lyù taøi chính veùn kheùo, nhôø vaäy maø cuoäc soáng gia ñình luùc naøo cuõng töôm taát, duø caû ba laãn meï khoâng phaûi laø ngöôøi laøm ñöôïc nhieàu tieàn. Nhöng coù leõ quaù quan taâm ñeán söï thaønh ñaït cuûa con caùi, neân trong cuoäc soáng, ba ñaõ töï ñaët mình laø ngöôøi quaûn lyù nghieâm khaéc. Ba laøm vieäc khoâng bao giôø nghæ tay. Buoåi saùng, khi maët trôøi chöa loù daïng vaø chò em toâi vaãn coøn cuoän mình trong chaên aám vôùi giaác nguû say söa, vì chöa coù tieáng chuoâng ñoàng hoà baùo thöùc, ba ñaõ böôùc vaøo phoøng, keùo cao maøn cöûa, lôùn tieáng “daïy doã”: - Con gaùi maø nguû treã theá naøy, mai moát laáy choàng ngöôøi ta cöôøi cheâ, maéng moû cho xaáu maët cha meï.

Ba ñaâu bieát raèng toái hoâm qua toâi ñaõ thöùc laøm baøi taäp ñeán khuya, neân saùng ra caàn nguû theâm ñeå buø laïi, vì ñeán tröa toâi môùi ñi hoïc. Döùt lôøi, ba laáy khaên öôùt lau treân ñaàu tuû aùo, khung cöûa soå vaø caøu nhaøu: - Ba ñaõ noùi nhieàu laàn, buïi baëm khaép nôi, vaäy maø tuû aùo khoâng chòu ñoùng kín. Tieáp theo ñoù laø moät baøi giaûng veà aên ôû saïch seõ, ngaên naép ñöôïc ba laëp laïi khoâng nhôù laø laàn thöù maáy nöõa. Nhöng cuõng khoâng heà gì, toâi nghó taïi ba lo laéng cho mình quaù neân hay raày daïy vaäy thoâi. Ñieàu toâi muoán chia seû ôû ñaây laø ba quaù quan taâm ñeán vieäc daïy doã ñeán noãi queân maát nhu caàu tình caûm maø chò em toâi raát caàn. Moät laàn toâi ñeán nhaø nhoû baïn laøm baøi ñeán khuya, nhìn thaáy ba noù thaân maät, ngoït ngaøo trong töøng caâu noùi vaø oâm hoân noù tröôùc khi ñi nguû toâi raát xuùc ñoäng. Ba toâi thì ñôøi naøo. Gaëp oâng chæ toaøn nghe nhöõng caâu hoûi khoâ khan, nghieâm khaéc nhö: Hoïc baøi chöa? Ñoïc saùch ñi! Doïn deïp phoøng chöa? Ñeán ngaøy leã Father’s Day, toâi daønh duïm ñöôïc soá tieàn kha khaù, neân mua cho ba boä suite raát ñeïp. Toâi giaáu thaät kyõ, suoát moät tuaàn, toâi sung söôùng khi töôûng töôïng ba seõ vui vaø oâm mình vaøo loøng maø khen taëng moùn quaø. Buoåi chieàu, sau khi aên côm, toâi mang goùi quaø ñaët vaøo tay ba, oâng môû ra vaø troá maét hoûi: - Ba ñaâu caàn loaïi aùo quaàn trònh troïng naøy, con mua chi cho

toán tieàn. Giaù ñaâu phaûi reû, con ñem traû laïi ñi. Toâi mang boä ñoà maùng vaøo tuû aùo maø muoán khoùc. Ngaøy sinh nhaät 18 tuoåi, maáy ñöùa baïn ñöùng ra toå chöùc ngaøy vui cho toâi. Boïn chuùng huøn tieàn mua taëng toâi moät chieác aùo ñaàm thaät ñeïp, trang ñieåm loäng laãy, bieán toâi thaønh moät naøng coâng chuùa vôùi maùi toùc vaøng hoe troâng thaät vui maét. Toâi nghó raèng ba seõ haøi loøng khi toâi cuøng chuùng baïn teà töïu vui chôi ôû nhaø, vì töø laâu ba khoâng muoán toâi döï tieäc tuøng ôû nôi khaùc, khieán oâng khoâng an taâm. Khi veà ñeán nhaø, nhìn thaáy toâi, ñoâi maøy ba nhíu laïi, gioïng gay gaét: - Ai cho con nhuoäm toùc, aên maëc hôû vai, hôû coå nhö theá naøy? Moät nhoû baïn nhanh nhaûu thöa: - Baùc ôi, toùc naøy chæ xòt maøu thoâi, goäi ñaàu laø noù troâi heát. Ba khoâng noùi gì, nhöng neùt maët thaät naëng neà, aùnh maét thaät nghieâm khaéc, laúng laëng ñi vaøo phoøng, khoâng noùi moät lôøi “chuùc möøng sinh nhaät con”. Cuoäc vui nhö khöïng laïi, baïn beø ra veà sôùm. Ñeâm ñoù, toâi oâm goái khoùc ñeán nöûa khuya, vöøa giaän, vöøa tuûi thaân khi thaàm hoûi, taïi sao mình laïi coù moät ngöôøi cha laïnh luøng nhö vaäy. Baây giôø, khi vieát nhöõng doøng chöõ naøy, toâi ñaõ coù ñöùa con ñaàu loøng ñöôïc hai tuoåi. Ba ñang ôû xa. Toâi raát thöông ba, nhöng moãi laàn nhôù veà oâng thì chæ nhôù ñeán nhöõng


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 99


100 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

kyû nieäm “cay ñaéng” hôn laø “ngoït ngaøo”. Khoâng bieát trong töông lai, toâi coù theå trôû thaønh ngöôøi meï nhö caâu chuyeän trong “Böùc Thö Baïn Gaùi” ôû treân, hay laïi gioáng nhö ba toâi khi xöa. Ngöôøi ta thöôøng noùi, nhöõng ñöùa con khi coøn nhoû thöôøng hay than phieàn nhöõng tính tình kyø cuïc cuûa cha meï, vaäy maø khi lôùn leân laïi gioáng nhö khuoân nhöõng gì mình ñaõ töøng khoâng thích. Khoâng bieát ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng? Baïn thaân meán, Caùch ñaây vaøi naêm, khi tham döï moät buoåi hoäi thaûo veà gia ñình cuøng nhoùm baïn treû, moät vò nöõ giaùo sö phaùt bieåu nhö sau: “Hoài coøn treû, toâi thöôøng than phieàn veà nhöõng tính tình khoù khaên cuûa oâng cuï nhaø toâi. OÂng nghieâm nghò, khoù khaên vaø hay raày la toâi hôn laø ngoït ngaøo aâu yeám... toâi nhuû thaàm khi coù con mình seõ nhôù, ñeå khoâng laëp laïi nhöõng gì oâng cuï ñaõ laøm, vì nhö theá con mình seõ ñau khoå... Vaäy maø giôø ñaây, kieåm ñieåm laïi baûn thaân, toâi chôït giaät mình khi thaáy toâi gioáng haàu heát nhöõng tính neát “kyø cuïc” cuûa oâng cuï...”

Raát tieác, Thöôïng Ñeá khoâng ñeán ñeå nhaéc cho ngöôøi cha hay ngöôøi meï raèng: “Con haõy nhìn vaøo taän traùi tim con treû, hình nhö chuùng raát ngaây thô, keå caû luùc chuùng phaïm laàm loãi. Chuùng caàn söï thaân maät, aâu yeám cuûa cha meï hôn laø söï laïnh luøng, raày daïy. Sao con laïi ñem caùi nhaõn quan cuûa moät oâng giaø saùu möôi tuoåi ñeå baét ñöùa con möôøi taùm tuoåi nhìn theo. Tuy raèng raày daïy con raát caàn thieát, nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng cöùng ngaét, laïnh luøng laø baûo ñaûm con mình seõ neân ngöôøi ñaâu con aï. Bieåu loä tình yeâu thöông ñoái vôùi con treû voâ cuøng caàn thieát, töïa nhö caùnh ñoàng luùa caàn côn möa vaäy”. Baïn thaân meán, Cha meï luùc naøo cuõng xem con mình laø treû con, yeáu ñuoái, deã sa ngaõ, duø chuùng ôû baát cöù tuoåi naøo. Vì theá, luùc naøo cuõng muoán tröïc tieáp can döï vaøo ñôøi soáng cuûa chuùng, ñeán ñoä luoân ñoùng vai troø quyeát ñònh: con phaûi laøm caùi naày, caùi noï, maø queân raèng con treû cuõng coù nhöõng suy tö rieâng cuøng nhu caàu caàn ñöôïc toân troïng vaø yeâu thöông.

MOÙN QUAØ TEÁT ÑAÀY YÙ NGHÓA Saùch Môùi cuûa Ngaân Bình

TA VAÃN LAÏC NHAU (Göûi Chuùt Nieàm Rieâng - Tuyeån Taäp 2) Saùch daøy 312 trang, goàm 32 caâu chuyeän thaät cuûa ñôøi soáng, raát ly kyø nhöng cuõng thaät gaàn guõi quanh ta. Saùch ñaõ phaùt haønh ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2011 Giaù: Hoa Kyø: $20.00 USD - Canada: $27.00 USD

GÖÛI CHUÙT NIEÀM RIEÂNG (Tuyeån taäp -Taùi baûn laàn thöù nhaát) Giaù: Hoa Kyø: $18.00 USD - Canada: $25.00 USD Lieân laïc taùc giaû: Email: nganbinh13@yahoo.com Ñieän thoaïi: 214-284-5179 Check hoaëc Money order xin ñeà: Nguyeät Ñaëng P.O.Box 451704 Garland, TX 75045-1704 - US (ÔÛ Canada xin traû baèng Cashier’s Check hoaëc Money Order)


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 101


102 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

Ñöøng noùi aân tình vôùi thuûy chung! Trích thö cuûa ñoäc giaû D.Ñ, Markham, Ont: “Trong tình yeâu toâi suøng baùi ñöùc chung thuûy vaø khi vaøo ñöôøng tình toâi cuõng mong ôû ngöôøi mình yeâu söï thuûy chung. Nhöng sau bao coâng tìm kieám, toâi chæ neám söï thaát voïng chua cay vaø baây giôø trôû thaønh ngöôøi laïc loõng, maát daàn tin töôûng vaøo chung thuûy. Maát chung thuûy laø maát tình yeâu thì cuoäc ñôøi coøn gì nöõa? Khi coøn ñi hoïc coù luùc toâi phaûn ñoái moät nhaø thô cho raèng khoâng coù thuûy chung treân ñôøi naøy: Moät traêm con gaùi ñôøi nay aáy Ñöøng noùi aân tình noùi thuûy chung! Toâi hoaøn toaøn khoâng tin nhö theá. Nhöng roài sau möôøi naêm tìm tình yeâu lyù töôûng, toâi ñaõ hoaûng sôï vì ngaïi raèng ñoù laø lôøi thöïc, laø chaân lyù. Toâi khoâng phaûi laø keû quaù hoaøi

nghi maø ñaõ neám traûi quaû ñaéng trong tình yeâu vaéng boùng chung thuûy. Naêm toâi chuaån bò ra tröôøng thì quen Y., moät coâ gaùi xinh nhaát tröôøng, keùm toâi hai tuoåi, vaø hoïc sau toâi hai lôùp. Chuùng toâi gaëp nhau trong moät traïi heø vaø tình yeâu naûy nôû nhanh choùng hôn caû löûa traïi. Tình yeâu cöù theá toûa roäng, coù heïn hoø coù chung mô öôùc vaø rieâng toâi, toâi tin töôûng chuyeän tình cuûa chuùng toâi keát thuùc ñeïp ñeõ. Toâi ñaõ xaây bieát bao moäng ñeïp trong taàm tay vaø hy voïng sôùm coù moät vieäc laøm toát ñeå xaây döïng toå aám vôùi con eùn muøa xuaân cuûa ñôøi mình. Nhöng roài toâi maát Y. vaø maát daàn nieàm tin vaøo söï chung thuûy khi Y. baûo toâi raèng coâ khoâng theå tieáp tuïc heïn hoø vôùi toâi vì phaûi laáy choàng... Toâi cheát ñöùng, khoâng kòp phaûn öùng vaø phaûi trong maáy thaùng môùi coù theå bình tónh laïi ñöôïc vaø bieát raèng choàng Y. laø

moät baùc só ñaõ coù söï nghieäp vöõng vaøng. Tuy nhieân, toâi chöa hoaøn toaøn ngaõ loøng vì nghó raèng taïi duyeân kieáp, hoaëc vì hoaøn caûnh gia ñình Y., vì aùp löïc cuûa cha meï cuûa coâ ta hoaëc vì soá toâi ñen ñuûi... Nhö theá toâi chöa tìm ñöôïc söï chung thuûy trong tình yeâu chöù noù vaãn coù. Toâi laïi tieáp tuïc tìm kieám noù... Toâi laäp gia ñình vôùi K. K. laø moät coâ gaùi hôn toâi vaøi tuoåi do baïn beø giôùi thieäu. K. thöïc teá vaø khoân ngoan, coù cöûa haøng buoân baùn phaùt ñaït. Cuoäc hoân nhaân töng böøng dieãn ra vaø caû hai chuùng toâi baét tay vaøo xaây döïng gia ñình. Toâi töø boû theá giôùi saùch vôû vaø baét tay vaøo vieäc cuøng K. kinh doanh. Nhöng roài kinh teá suy thoaùi, toâi thaát nghieäp vaø taát caû nhöõng chöông trình ñaàu tö chuùng toâi ñaõ laøm ñeàu tan nhö maây khoùi. Tình vôï choàng cuõng vì theá maø chao ñaûo vaø keát cuïc laø ly dò sau hôn moät naêm chung soáng vaø ngöôøi ñeà nghò

Möôøi ñaëc ñieåm cuûa Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 Chæ caàn coù Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 (Nhaâm Thìn) trong tay seõ khoâng caàn toán tieàn vaø maát thì giôø tôùi caùc nhaø phong thuûy, töôùng meänh maø coù theå bieát taát caû nhöõng gì quyù vò muoán bieát veà soá meänh trong naêm nay vaø nhöõng naêm tôùi: 1- Quyù vò coù theå bieát ngay tuoåi aâm lòch cuûa mình töông öùng vôùi tuoåi can chi naøo trong naêm Nhaâm Thìn vaø baûn maïng laø haønh gì Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå chæ nhìn qua baûng so saùnh (trang 12), thí duï 23 tuoåi aâm lòch seõ laø tuoåi Canh Ngoï (sinh 1990) vaø coù haønh Thoå (loä baøng thoå). 2- Quyù vò coù theå bieát ngay thaùng xaáu toát trong naêm vaø xaáu toát ôû maët naøo (tieàn baïc, söï nghieäp, tình caûm...) töø ñoù bieát roõ vieäc neân laøm vaø neân traùnh. Thí duï tuoåi Tyù xem baûng xaáu toát trong naêm trang 33 seõ thaáy caùc thaùng (al) 3, 7, 9 vaø 12 toát veà tieàn baïc, coøn caùc thaùng (al) 2, 4, 5 vaø 10 taøi chính

seõ hao toån. 3- Quyù vò töï mình coù theå bieát naêm nay gaëp sao gì, haïn gì vaø neân ñeà phoøng thaùng naøo vaø neân phaùt trieån söï nghieäp khi naøo maø chæ caàn nhìn baûng ñoái chieáu ôû trang 20. Thí duï quyù vò 32 tuoåi aâm lòch (sinh 1981) thì ngöôøi nam seõ gaëp sao Thaùi Döông, haïn Taùn Taän, coøn nöõ

thì gaëp sao Thoå Tuù, haïn Huyønh Tuyeàn. 4- Xuaát haønh phöông naøo trong nhöõng ngaøy Teát Nhaâm Thìn ñeå höôûng may maén, môû cöûa haøng ngaøy naøo ñeå ñaït hanh thoâng? 5- Moãi ngöôøi chuùng ta baûn meänh öùng vôùi moät queû (trong taùm queû Dòch) vaø neáu bieát thì duøng ñaëc ñieåm naøy ñeå xe duyeân trong hoân nhaân, keát hôïp trong tình aùi vaø coäng taùc laøm aên. Choïn ra sao, xin xem Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 coù baûng chæ daãn töôøng taän. 6- Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 ghi roõ ngaøy toát xaáâu trong naêm baèng caùch in maøu hoàng ngaøy toát, toâ xanh ngaøy xaáu neân chæ caàn lieác maét nhìn tôø lòch laø choïn ngay ñöôïc ngaøy may maén vaø traùnh ngaøy xui xeûo khi laøm vieäc quan troïng. Lòch cuõng cung caáp giôø vaø phöông höôùng toát xaáu trong moïi ngaøy trong naêm (caên cöù vaøo caùc coâng trình khaûo cöùu môùi nhaát veà lòch thö) ñeå giuùp quyù vò öùng xöû tuøy theo muïc tieâu

nhö tieàn taøi hoaëc söï nghieäp. 7- Thieát trí noäi thaát, keâ giöôøng nguû cho ngon giaác, môû cöûa chính theo höôùng naøo... sao cho hôïp vôùi baûn meänh ñeå höôûng toái ña haïnh phuùc veà nhieàu maët? Caàn tra cöùu trong phaàn phong thuûy cuûa Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 môùi roõ. 8- Mua nhaø neân choïn kieåu nhaø naøo thích hôïp vôùi mình vaø traùnh kieåu nhaø naøo hay theá ñaát naøo coù theå gaây beá taéc vaän trình cuûa chuùng ta. Coù haøng traêm kieåu nhaø trình baøy caën keõ toát xaáu ra sao trong Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012. 9- Muoán tham khaûo töû vi Taây phöông vaø choïn ngaøy theo chieâm tinh gia J. Polansky thì phaûi coù trong tay Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012. 10- Lòch Töû Vi Thôøi Baùo 2012 coøn laø nguoàn taøi lieäu “boû tuùi” phong phuù vaø chính xaùc giuùp quyù vò tra cöùu meänh vaän vaø phong thuûy khoâng nhöõng trong naêm nay maø coøn giuùp quyù vò trong nhieàu naêm tôùi.


www.thoibao.com | soá 1871 05/01/2012

chia tay chính laø K. Toâi baét ñaàu khoâng tin vaøo söï chung thuûy nöõa thì gaëp M. trong moät laàn veà thaêm queâ höông. M. ñaõ coù moät ñôøi choàng vaø moät con thô. Tình caûnh naøng coù nhieàu ñieåm gioáng toâi vì bò ngöôøi choàng phaï baïc, boû theo ngöôøi phuï nöõ khaùc giaøu coù, treû hôn naøng. M. môùi gaëp toâi ñaõ khoâng giaáu loøng naøng daønh cho toâi. Toâi cuõng rung ñoäng tröôùc söï aân caàn cuûa naøng vaø caûnh naøng dang dôû giöõa tuoåi nöûa chöøng xuaân. Tuy nhieân, hai cuoäc tình tröôùc cuûa toâi tan vôõ gaây cho toâi chaùn naûn, eâ cheà... Toâi bò aùm aûnh, treân ñôøi naøy khoâng coù söï chung thuûy vaø söï thöïc chung thuûy chæ laø chöõ vaên hoa do nhaø vaên, nhaø thô laõng maïn bòa ñaët ra laøm ñeïp tình yeâu vaø toâi ñaõ bò lyù töôûng naøy laøm cho hoa maét. Toâi seõ phaûi chaáp nhaän thöïc teá vaø tìm muïc tieâu khaùc trong tình yeâu vaø hoân nhaân môùi coù theå toàn taïi vaø coù haïnh phuùc? Coâ Nhö Taâm ôi, toâi phaûi laøm sao baây giôø?”

Thö traû lôøi cuûa Nhö Taâm Baïn D. thaân meán, Baïn cho bieát töøng suøng baùi söï chung thuûy tröôùc khi hoaøi nghi giaù trò naøy? Tin vaøo chung thuûy laø phaûi vì ñöùc tính naøy coù thöïc vaø ôû nôi ñaâu, thôøi gian naøo, trong laõnh vöïc naøo cuõng ñöôïc ngöôøi ta coi troïng. Truyeän xöa coù tích “Choù möïc loøng son”, keå laïi moät con choù möïc ñaõ nhòn aên naèm beân moà chuû cho tôùi cheát. Coå tích cuûa ta coù chuyeän “Ngöôøi thieáu phuï Nam xöông” neâu cao ñöùc chung thuûy cuûa phuï nöõ thôøi xöa. Coøn Taây phöông caâu chuyeän “Romeo vaø Juliet” cuõng cöïc taû söï thuûy chung nhö khuoân thöôùc laøm baát töû tình yeâu. Tuy nhieân, chung thuûy trong tình yeâu khoâng phaûi laø ñöùc tính ñoøi hoûi rieâng ngöôøi phuï nöõ maø nam cuõng nhö nöõ phaûi moät loøng moät daï trong yeâu ñöông. Hai caâu thô cuûa Nguyeãn Bính maø baïn keå chæ laø taâm söï cuûa moät nhaø thô ña tình. Nguyeãn Bính trong cuoäc ñôøi khoâng heà thuûy chung vôùi ngöôøi yeâu maø ñi tôùi ñaâu thì keû taøi hoa naøy gieo raéc noøi tình tôùi ñoù. Neáu thi nhaân bò keû phuï tình thì cuõng laø

chuyeän bình thöôøng trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Baïn ñöøng neân gaén lieàn söï chung thuûy vôùi nöõ giôùi vaø vì cuoäc tình khoâng nhö yù cuûa baûn thaân maø toû ra coù thaønh kieán vôùi phaùi nöõ. Dó nhieân, quan nieäm “ñaøn oâng baïc tình” cuõng sai laàm. Trôû laïi tröôøng hôïp baïn. Qua hai cuoäc tình baïn keå laïi, coù bao giôø baïn nghó khi yeâu Y, baïn khoâng choïn söï chung thuûy ôû coâ ta maø chæ vì coâ ta treû tuoåi vaø xinh ñeïp? Coøn khi laäp gia ñình vôùi K vì baïn thaáy K chín chaén, bieát laøm aên vaø coù cô nghieäp, chöù chaúng phaûi nhaän ra ôû naøng coù ñöùc chung thuûy? Khôûi ñaàu choïn löïa cuûa baïn laø vì saéc, vì taøi chöù khoâng vì neát cuûa ñoái töôïng neân keát thuùc cuoäc tình neáu khoâng tìm ra söï chung thuûy nhö mong muoán thì cuõng bình thöôøng thoâi, sao laïi oaùn traùch vu vô maø khoâng traùch mình? Giôø ñaây baïn gaëp M, vaø muûi loøng tröôùc hoaøn caûnh coâ ta. Coi chöøng laïi sai laàm nöõa ñaáy. Khi baïn choïn M vì loøng thöông haïi, nghóa laø vì tình caûm thì chaúng coù gì baûo ñaûm sau naøy M seõ laø ngöôøi vôï chung thuûy. Haõy khoan, töï hoûi baûn thaân muoán gì vaø ñoái töôïng muoán gì tröôùc khi quyeát ñònh kyù vaøo hoân thuù! Nhö Taâm caûm ôn baïn coù loøng tín nhieäm maø taâm söï neân xin thaønh thöïc khuyeân baïn, cöù tieáp tuïc vöõng tin vaøo söï chung thuûy trong tình yeâu cuõng nhö trong ñaïo vôï choàng. Cuõng ñöøng neân queân beân caïnh vieäc choïn löïa ñoái töôïng hôïp vôùi ta, vôùi yeâu caàu cuûa ta, baûn thaân ta cuõng phaûi chöùng toû coù giaù trò ñeå ñoái töôïng chung thuûy chöù khoâng ñoøi hoûi ñôn phöông, buoäc ngöôøi nöõ phaûi laø noâ leä chung thuûy suoát ñôøi vôùi ta ñöôïc. Choïn löïa chæ laø böôùc ñaàu nhöng caùch cö xöû vôùi ñoái töôïng raát laø heä troïng ñeå baûo ñaûm coù thuûy, coù chung. Coù ngöôøi coøn cho raèng, trong tình yeâu coù ñöôïc söï chung thuûy cuûa ñoái töôïng cuõng do yeáu toá ngoaïi lyù nhö chöõ duyeân, chöõ meänh chöù chaúng phaûi chæ muoán laø ñöôïc! Chuùc nhieàu may maén treân ñöôøng tìm söï chung thuûy, Thaân, - Nhö Taâm

| 103


104 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Ngaøy 26 thaùng 12 naêm 2011 Baïn ta, “Diamonds are a girl’s best friend” thöïc ra khoâng phaûi laø caâu noùi cuûa Liz Taylor nhö toâi vaãn nghó töø tröôùc ñeán nay. Caâu naøy laø töïa ñeà cuûa moät ca khuùc, nhaïc cuûa Jule Styne, lôøi cuûa Leo Robin vieát naêm 1949, nhöng khoâng hieåu vì sao nhieàu ngöôøi cöù nghó laø cuûa Liz Taylor. Coù theå laø vì coâ ñaøo naøy coù nhieàu kim cöông chaêng? Moãi laàn laáy choàng, caû thaûy taùm laàn, neáu toâi ñeám ñuùng, tay coâ ñeàu ñeo moät cuïc ñaù môùi to toå boá, neân coâ trôû thaønh baïn thaân cuûa kim cöông vaø kim cöông trôû thaønh baïn chí thieát cuûa coâ? Roài moät loaïi nöôùc hoa maø coâ quaûng caùo hai möôi maáy naêm tröôùc, White Diamond, laïi caøng laøm cho teân cuûa coâ ñi saùt vôùi kim cöông hôn. Nhöng ngaøy nay, kim cöông khoâng chæ laø baïn cuûa phuï nöõ nhö teân cuûa baøi haùt nöõa, maø laø baïn cuûa nhieàu thöù raát kyø laï. Thí duï cuûa Foday Sankoh, cuûa Charles Taylor chaúng haïn. Maø Foday Sankoh hay Charles Taylor thì khoâng theå laø phuï nöõ ñöôïc. Foday Sankoh laø ngöôøi caàm ñaàu Maët Traän Caùch Maïng Thoáng Nhaát (Revolutionary United Front), löïc löôïng phieán loaïn ôû Sierra Leone, moät quoác gia ôû taây Phi chaâu. Coøn Charles Taylor laø toång thoáng cuûa Liberia cuõng ôû taây Phi chaâu. Hai oâng naøy khoâng ñeo nhieàu kim cöông, nhöng kim cöông vaãn laø baïn thieát cuûa hai oâng. Kim cöông ñaõ giuùp nhöõng ngöôøi nhö hai oâng tieán haønh nhöõng cuoäc noäi chieán cheùm gieát khuûng khieáp nhaát trong lòch söû Phi chaâu. Môùi ñaây, ngöôøi ta khaùm phaù ra raèng chính kim cöông ñaõ gaây ra bao nhieâu khoå naïn cho nhöõng ngöôøi daân baát haïnh cuûa Angola,

Congo, Sierra Leone, Liberia. Caùc nöôùc naøy ñeàu coù nhöõng moû kim cöông vôùi saûn löôïng raát lôùn. Vaø chính nhôø lôïi töùc thu ñöôïc qua dòch vuï xuaát caûng kim cöông ra ngoaøi, maø caùc nöôùc naøy môùi coù tieàn mua voõ khí ñeå tieán haønh nhöõng cuoäc noäi chieán kinh hoaøng nhö theá. Nhöõng khaåu AK, nhöõng chieán xa T-54, nhöõng hoûa tieãn 122mm, nhöõng phaûn löïc cô MiG trong tay caùc löïc löôïng quaân söï cuûa caùc nöôùc naøy ñeàu ñöôïc mua baèng tieàn baùn kim cöông. Nhöõng vieân kim cöông ôû caùc quoác gia Phi chaâu naøy khoâng chæ laø kim cöông, maø laø “conflict diamonds”, nhöõng cuïc kim cöông giuùp taøi trôï cho caùc phong traøo noåi daäy, phieán loaïn ôû Sierra Leone, Congo, Liberia vaø Angola. ÔÛ Sierra Leone, thöôøng daân bò ñuoåi ra khoûi nhöõng nôi coù moû kim cöông, quaân cuûa Foday Sankoh khuûng boá, chaët tay nhöõng ai daùm choáng laïi leänh ñi khoûi caùc khu naøy. Vaø môùi ñaây, löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ bò quaân cuûa Foday Sankoh taán coâng khi ñònh tieán vaøo khu vöïc coù moû kim cöông. Caùc chi tieát naøy cho thaáy kim cöông laø baïn thaân thieát cuûa caùc oâng naøy nhö theá naøo. Caùc oâng khoâng ñeo chuùng. Chæ coù caùc phuï nöõ nhö Liz Taylor môùi loùng laùnh hoät xoaøn treân tay, nhö nhöõng höùa heïn cuûa nhöõng cuoäc hoân nhaân laâu daøi. Taïi cuoäc hoïp cuûa caùc nhaø saûn xuaát vaø buoân baùn kim cöông nhoùm taïi Antwerp, Bæ, môùi ñaây, caùc phaùi

ñoaøn tham döï hoäi nghò ñaõ quyeát ñònh phaûi chaën ñöùng vieäc buoân baùn nhöõng cuïc “conflict diamonds” naøy vì noù dính quaù nhieàu maùu cuûa nhöõng ngöôøi daân Phi chaâu khoán khoå. Nhöng raát nhieàu kim cöông “conflict” naøy ñaõ loït ñöôïc ra ngoaøi. Soá löôïng kim cöông naøy khoâng phaûi laø nhoû khi nhìn vaøo soá voõ khí maø caùc nöôùc Phi chaâu naøy coù trong tay ñeå theo ñuoåi nhöõng cuoäc chieán khuûng khieáp töø maáy naêm nay. Nhöõng cuïc ñaù röïc rôõ treân tay nhöõng ngöôøi phuï nöõ maø chuùng ta gaëp trong nhöõng ñaùm cöôùi, nhöõng ñaùm tieäc sang troïng ôû ñaây, coù raát nhieàu cuïc, nhìn kyõ coøn thaáy nhöõng veát maùu cuûa ngöôøi Phi chaâu khoán khoå khoán naïn aáy. Coù nhöõng cuïc ñaõ töøng naèm trong haäu moân cuûa nhöõng ngöôøi phu moû Nam Phi khi nhöõng ngöôøi phu naøy leùn ñaùnh caép chuùng ñeå mang ra ngoaøi sau nhöõng buoåi laøm trong nhöõng moû kim cöông nhö hình chuïp trong moät soá baùo National Geographic. Nhöõng vieân kim cöông aáy coù khi naèm treân nhöõng chieác vöông mieän, nhöõng chieác tiara, diadeøme... ngöï treân nhöõng maùi toùc, coù khi treân nhöõng chieác nhaãn ôû nhöõng ngoùn tay... Nghó nhö theá roài lieäu chuùng ta coù coøn muoán ñeo nhöõng vieân kim cöông naøy nöõa khoâng? Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng neân nhaéc nhöõng ngöôøi ñaøn baø khi ñöùng tröôùc nhöõng cöûa haøng baùn kim cöông veà nhöõng veát maùu cuûa nhöõng ngöôøi daân Angola, Congo, Sierra Leone,

Kim cöông ôû caùc quoác gia Phi chaâu khoâng chæ laø kim cöông, maø laø “conflict diamonds”

Liberia, Burkina Faso... Laøm nhö theá, may ra nhöõng ngöôøi phuï nöõ nhaân ñöùc, bieát thöông ngöôøi naøy (?) seõ chaïy sang K-Mart mua ñaïi caùi nhaãn reû tieàn ñeo taïm ñeå maùu cuûa ngöôøi daân Phi chaâu khoâng baùm vaøo tay cuûa hoï nöõa, vaø coù khi nhôø ñoù, maø maùu ngöôøi Phi chaâu seõ bôùt ñoå chaêng. Hay luùc ñoù, laïi noåi côn... khaùt maùu ngöôøi daân Phi chaâu voâ toäi, loâi caâu ñeå ñôøi cuûa Zsa Zsa Gabor (*), söûa ñi moät chuùt ñeå noùi raèng “toâi chöa gheùt moät ngöôøi ñaøn oâng naøo tôùi möùc ñeå töø choái cuïc kim cöông cuûa chaøng”, vaø ñoøi cho baèng ñöôïc cuïc kim cöông dö söùc neùm vôõ ñaàu con choù ñeå maáy con muï khaùc töùc ñieân leân chôi? (*) Caâu nguyeân vaên cuûa Zsa Zsa Gabor laø “I never hated a man enough to give him diamonds back”, ñoïc ñöôïc trong tôø Observer, soá ñeà ngaøy 25 thaùng 8 naêm 1957. *** Ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2011 Baïn ta, Abby, nhö chuùng ta ñaõ ñoàng yù nhieàu laàn, neân veà höu, gaùc buùt, log off caùi computer cuûa naøng, caát noù xuoáng basement, vaø nghæ vieát muïc traû lôøi caùc thaéc maéc cuûa ñoäc giaû maø naøng ñaõ phuï traùch quaù laâu treân caùc baùo Myõ. Nhöng naøng vaãn cöù tieáp tuïc vieát, vaø caøng tieáp tuïc vieát, naøng caøng cho thaáy laø neân qui aån cho roài. Neân, töø raát laâu môùi ñuùng. Môùi ñaây, Abby goùp yù vôùi moät ñoäc giaû muoán coù caâu traû lôøi cho nhöõng gôïi yù, nhöõng thuùc giuïc, nhöõng lôøi khuyeân laø neân ñeû theâm moät hai ñöùa con nöõa trong khi chieác ñoàng hoà noäi boä (?) cuûa ngöôøi ñoäc giaû naøy ñang hoái haû chaïy nhöõng voøng cuoái tröôùc khi sôïi daây thieàu laên ñuøng ra khieán caùi ñoàng hoà cheát ngaéc. Caùi internal clock - ñoàng hoà noäi boä - ôû caùi tuoåi cuûa chuùng ta, hoaëc ñaõ ngöng chaïy, hay vaãn coøn ñang chaïy, nhöng baèng nhöõng nhòp cöïc kyø roái loaïn, laøm nhöõng ñeâm muøa ñoâng boãng nhö höøng höïc löûa cuûa naéng heø (?), nhöõng ñoåi thay cuûa taâm tính, nhöõng caùu baún voâ lyù hôn moïi voâ lyù thöôøng ngaøy, möùc


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 105


106 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

estrogene caøng ngaøy caøng xuoáng thaáp... maø laïi coøn bò nhaéc theâm vaøi caâu hoái thuùc nhö vaäy thì ngöôøi nghe khoù chòu laø phaûi. Chaúng leõ laïi heùt leân caâu haêm doïa maø toâi môùi ñoïc ñöôïc treân caûn sau chieác xe ñaäu gaàn sôû: My estrogene is low and I have a gun (Naøy, estrogene cuûa toâi ñang xuoáng thaáp vaø toâi coù suùng trong tay ñaáy nheù). Vôùi nhöõng ñeà nghò nhö theá, khoâng theå chæ noùi khoâng phaûi vieäc cuûa oâng/baø. Caâu naøy thöôøng quaù, nhöõng goùp yù seõ coøn trôû laïi nöõa. Caâu traû lôøi nhö theá nghe nhö nhöõng che giaáu khoâng caàn thieát. Ngöôøi nghe nhaát ñònh seõ nghó ra trong ñaàu nhöõng lyù do khaùc gheâ rôïn hôn nhieàu. Cuõng khoâng theå haêm doïa, raên ñe maø khoâng keøm theo nhöõng haønh ñoäng ñi keøm, thí duï noùi raèng neáu muoán, toâi coù theå ñeû theâm moät chuïc ñöùa nöõa (baèng caùch sinh möôøi chaúng haïn, cho kòp voøng quay cuoái cuûa chieác kim ñoàng hoà noäi boä) trong khi khoâng caùch naøo laøm ñöôïc nöõa. Laïi cuõng khoâng neân noùi raèng maáy quaû grade A coøn laïi trong hoäp... tröùng ñaõ thoái heát nhö moät phuï nöõ toâi quen vaãn noùi. Khoâng ñöôïc. Ai laïi vaïch... tröùng cho ngöôøi xem nhö theá. Abby traû lôøi ngöôøi ñoäc giaû noï raèng cöù noùi laø xöôûng cuûa chuùng toâi ñoùng cöûa theá laø xong. Our factory is closed. Xöôûng ñoùng cöûa, tieäm ñoùng cöûa, pheïc meâ bu tích, khoâng saûn xuaát nöõa. Chaám döùt. Abby töôûng traû lôøi nhö vaäy laø xong. Nhö tröôøng hôïp xöôûng ñoùng cöûa trong luùc khoù khaên kinh teá, saûn xuaát ñình laïi taïi caùc xí nghieäp quoác doanh khoâng lôøi laõi cuoái cuøng phaûi deïp nhö ôû caùc nöôùc Coäng saûn cuõ ñeå caét boû nhöõng gaùnh naëng ñeø leân caùc quoác gia naøy. Trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù, ñoùng cöûa laø chaám döùt, laø khoâng coøn moät hoaït ñoäng naøo khaùc nöõa. Laø coâng nhaân thaát nghieäp daøi coå, laø chuû nghóa Coäng saûn vôùi heä thoáng kinh teá do trung öông thieát keá phaù saûn theâ thaûm laø ñuùng. Nhöng thöïc ra, khoâng phaûi xöôûng maùy naøo, sau khi ñoùng cöûa cuõng buoàn baõ, chaùn naûn nhö

theá. Moät soá nhaø maùy, khi ñoùng cöûa, phaûi boài thöôøng cho nhaân vieân bò cho nghæ vieäc. Nhieàu khi coâng nhaân ñöôïc nhöõng moùn tieàn ñaùng keå. Do ñoù, cöûa nhaø maùy coù theå ñoùng, nhöng ñoù khoâng phaûi laø chaám döùt moïi chuyeän. Ngöôøi coâng nhaân coù tieàn, coù theå vui chôi tieáp (?) hay ñi kieám moät xöôûng maùy môùi (?) coøn tieáp tuïc thu duïng hoï. Neân traû lôøi nhö Abby coù theå laø khoâng ñuùng. Toâi ñoïc caâu traû lôøi cuûa naøng xong, thì aám öùc gheâ laém. Traû lôøi thieáu soùt nhö vaäy maø cuõng ñoøi traû lôøi, giaûi ñaùp thaéc maéc, gôõ roái tô loøng cho ngöôøi khaùc. Nhöng toâi cuõng khoâng bieát phaûi theâm vaøo caâu traû lôøi cuûa naøng nhöõng gì ñeå cho hôïp lyù hôn. Thì hoâm tröôùc, moät ñoäc giaû ôû Lansing, Michigan, vieát cho Abby vôùi moät ñeà nghò nhoû ñeå theâm vaøo caâu traû lôøi cuûa Abby. Ngöôøi ñoäc giaû naøy, maø toâi tin chaéc laø moät phuï nöõ, ñeà nghò Abby theâm vaøo caâu naøy: But the playground is still open. Xöôûng maùy tuy ñoùng cöûa vì thieáu nguyeân lieäu, vì khoâng theå saûn xuaát ñöôïc nöõa, vì khoâng coù nhu caàu saûn xuaát nöõa, vì khoù khaên kinh teá hay vì nhöõng nguyeân do khaùc, nhöng saân chôi, saân giaûi trí cuûa xöôûng maùy thì vaãn tieáp tuïc môû cöûa (?) cho caùc coâng nhaân cuûa xöôûng maùy bò ñoùng cöûa vaøo chôi nhö thöôøng. AØ, nhö theá môùi ñöôïc. Xöôûng maùy ñoùng cöûa, nhöng taïi sao phaûi ñoùng cöûa moät tieän nghi (?) maø caùc coâng nhaân tröôùc kia vaãn ñöôïc pheùp söû duïng? Phaûi môû cöûa chöù. Xöôûng maùy cuûa Abby coù theå ñaõ ñoùng cöûa, vaø saân chôi cuûa caùi xöôûng ñoù coù theå cuõng ñaõ deïp luoân, nhöõng caùi caàu tuoät (?) nhöõng caùi ñu, nhöõng boàn caùt ñeå xuùc caùt (?) chôi coù theå ñaõ ñoùng nhö tröôøng hôïp xöôûng cuûa Abby, nhöng nhöõng saân chôi ôû caùc xöôûng maùy khaùc vaãn tieáp tuïc môû thì sao? OÀ, traû lôøi nhö Abby laø sai soùt thaáy roõ. Khi khoâng cho ñoùng cöûa saân chôi luoân maø cuõng gôõ roái tô loøng ñoäc giaû thì sao ñöôïc! ***

Ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2011 Baïn ta, Neáu toø moø moät chuùt, môû nhöõõng trang rao vaët trong caùc baùo Myõ, ngöôøi ta thaáy moät ñieàu maø ít ngöôøi coù cuoäc soáng bình thöôøng ngoaøi ñôøi coù theå töôûng töôïng ra ñöôïc. Trong tôø Los Angeles Time xuaát baûn taïi Los Angeles, California, ngaøy naøo trung bình cuõng coù töø 2 ñeán 4 lôøi rao tìm baïn. Chuyeän tìm baïn thì khoâng coù gì laï, nhöng lôøi rao cuûa nhöõng ngöôøi ñang ôû moät nôi maø chuyeän ñi laïi raát khoù khaên môùi laø chi tieát ñaùng löu yù. Maáy thaùng tröôùc, trong internet, coù ngöôøi ñaêng moät ñoaïn tìm baïn, khai roõ raèng oâng laø moät ngöôøi ñaøn oâng bình thöôøng khoûe maïnh, khoâng töù ñoå töôøng, ñôøi soáng göông maãu, giôø giaác bao giôø cuõng ñuùng, ñuùng giôø laøm vieäc, giôø aên, giôø nguû raát ñieàu ñoä. OÂng cho bieát ñaõ laøm nhö theá ñöôïc töø ba, boán naêm nay. Ai muoán quen vôùi oâng thì vieát thö veà ñòa chæ moät nhaø tuø, khu caùc tuø nhaân thoï aùn chung thaân. Ñoïc lôøi rao, ngöôøi ta nghó ñoù laø chuyeän ñuøa. Treân ñôøi laøm sao kieám ñöôïc moät ngöôøi ñaøn oâng coù nhöõng haønh ñoäng göông maãu, ñieàu ñoä vaø laønh maïnh nhö theá, ngoaïi tröø ôû nhaø tuø. Nhöng nhöõng lôøi rao tìm baïn thö tín ñoïc thaáy treân tôø Los Angeles Time thì laïi khoâng ñuøa chuùt naøo. Gaàn nhö taát caû nhöõng ngöôøi rao ñeàu laø ñaøn oâng. Taát caû ñeàu noùi roõ tuoåi taùc, taàm voùc, maøu da, vaø khoâng giaáu gieám

gì chi tieát laø ñang ôû tuø. Sau ñoù, nhöõng ngöôøi naøy cho bieát coøn phaûi ôû tuø theâm bao nhieâu laâu nöõa. Cuoái cuøng laø moät lôøi höùùa seõ gaëp khi ra tuø ñeå tính chuyeän laâu daøi. Ngöôøi bình thöôøng thì ai laïi nghó laø coù ngöôøi vieát thö laøm quen vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá. Rieâng chuyeän ngöôøi aáy ñang voøng lao lyù maø chöa ñuû laøm naûn loøng hay sao? Nhöng ngöôøi ta cuõng thaáy laø ôû Myõ, gaàn nhö ai cuõng coù vôï choàng, baïn trai, baïn gaùi vaø nhöõng thöù lieân heä khaùc. Theá thì trong nhöõng cuoäc hoân nhaân hay taùc hôïp ñoù chaéc chaén phaûi coù nhöõng cöïu tuø nhaân. Vaäy thì chaéc chaén nhöõng ngöôøi tuø, khi maõn haïn, trôû laïi ñôøi soáng beân ngoaøi vaãn coù theå laøm laïi cuoäc ñôøi. Ngöôøi Myõ raát coâng bình trong chuyeän naøy. Ai phaïm toäi thì ñi tuø. Traû nôï xong xaõ hoäi thì laïi ñöôïc cho trôû laïi soáng cuoäc ñôøi bình thöôøng vaø xaõ hoäi, luaät phaùp baûo ñaûm chuyeän ñoù. Theá neân nhöõng ngöôøi tuø vaãn muoán kieám baïn, vaø nhöõng ngöôøi beân ngoaøi vaãn ñi tìm baïn ôû trong tuø. Vaø ñoù laø lyù do xuaát hieän cuûa nhöõng moái tình trong tuø. Nhöng ai laø nhöõng ngöôøi ñi kieám baïn trong tuø? Ña soá laø caùc phuï nöõ. Boä hoï khoâng sôï nhöõng ngöôøi coù moät quaù khöù kinh khuûng nhö vaäy hay sao? Chaéc laø phaûi coù. Nhöng öôùc muoán coù moät ngöôøi thuoäc veà mình vaø moät ngöôøi ñeå mình thuoäc veà thöôøng lôùn hôn nhöõng noãi sôï kia.


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

Ngay caû nhöõng ngöôøi tuø chung thaân vaø khoâng coù cô hoäi böôùc ra khoûi khaùm ñöôøng cho ñeán luùc maõn ñôøi, vaãn coù nhöõng ngöôøi muoán laøm quen, muoán trôû thaønh moät ngöôøi baïn trai hay moät ngöôøi baïn gaùi cuûa ngöôøi tuø ñoù. Caùch ñaây maáy naêm, Scott Peterson, moät ngöôøi ñaøn oâng treû tuoåi ôû San Francisco bò phaït chung thaân veà toäi gieát vôï vaø con trai trong buïng cuûa vôï. Ngay sau khi coù aùn, ngöôøi tuø naøy nhaän ñöôïc caû maáy chuïc thö laøm quen, vaø xin thaønh hoân. Luaät leä ôû Myõ KHOÂNG caám nhöõng cuoäc hoân nhaân nhö theá. Vaø moät soá khoâng ít ngöôøi ñaõ laäp nhöõng hoân thuù nhö theá. Nhöõng ngöôøi tuø naøy seõ khoâng bao giôø ra khoûi ñöôïc ngoaøi cöûa cuûa khaùm ñöôøng. Theá thì taïi sao laïi laäp hoân thuù vôùi nhöõng ngöôøi nhö vaäy? Caùc chuyeân gia taâm lyù noùi raèng caû hai ñeàu raát coâ ñôn. Moät ngöôøi thì seõ phaûi soáng heát ñôøi trong nhaø tuø, khoâng coù cô hoäi ñöôïc traû töï do. Moät ñaèng coù theå coù moät hai vaán ñeà taâm lyù. Ngöôøi aáy muoán kieåm soaùt hoaøn toaøn nguôøi phoái ngaãu. Nhöng vieäc naøy khoâng phaûi luùc naøo cuõng laøm ñöôïc vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn oâng bình thöôøng soáng ôû ngoaøi xaõ hoäi. Nhöng vôùi nhöõng ngöôøi tuø vôùi nhöõng baûn aùn daøi laâu thì vieäc kieåm soaùt, giôø giaác, nôi choán ñi laïi laø moät vieäc coù theå laøm ñöôïc gaàn nhö 100%. Moät soá phuï nöõ saün saøng laøm ñaùm cöôùi vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn oâng nhö vaäy ñeå coù ñöôïc caûm töôûng thuoäc veà ai ñoù, ñeå thö töø, lieân laïc ñieän thoaïi baát cöù luùc naøo cuõng ñöôïc vaø khoâng phaûi gaëp nhöõng tröôøng hôïp phaûi noåi ghen ñuøng ñuøng leân bao giôø. Moät soá nhöõng ngöôøi ñaøn oâng naøy ñaõ ñöôïc thaû, vaø ñöùng ñôïi hoï ngoaøi cöûa khaùm ñöôøng, laø nhöõng ngöôøi baïn thö tín trong nhöõng thaùng naêm ôû trong tuø. Coù nhöõng cuoäc hoân nhaân thaønh coâng vaø cuõng coù nhöõng chuyeän ñi tôùi ñoå vôõ. Nhöng ngay caû nhöõng caëp vôï choàng bình thöôøng, khoâng coù beân naøo vaøo tuø ra khaùm maø cuõng vaãn gaëp chyeän ñoå vôõ thì ñoå vôõ trong nhöõng caëp hoân nhaân vôùi

moät ngöôøi töøng ôû tuø thì coù gì laï. Vaø vì theá, caøng ngaøy ngöôøi ta caøng thaáy nhieàu cuoäc hoân nhaân vôùi ngöôøi phoái ngaãu ñang thoï aùn laø nhö theá. *** Ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2011 Baïn ta, Toái hoâm qua, khi ñi tìm moät baøi baùo trong tôø Harper’s soá phaùt haønh caùch ñaây maáy thaùng, tình côø toâi ñoïc ñöôïc quaûng caùo cuûa moät toå chöùc baûo veä caây röøng thaät laø tuyeät. Nöûa treân cuûa trang quaûng caùo laø böùc hình chuïp moät khu röøng caây vôùi nhöõng thaân coå thuï xanh möôùt, vaø phía döôùi laø caâu hoûi lieäu nhöõng caây moïc ñaõ vaøi traêm naêm aáy, ngaøy mai coù bò bieán thaønh giaáy ñi caàu khoâng. Moãi ngaøy, theo toå chöùc baûo veä caây röøng, haøng ngaøn maãu röøng ñang bò phaù truïi, töø British Colombia ôû Gia Naõ Ñaïi, ñeán Amazon ôû Nam Myõ, sang California vaø Alaska ôû Hoa Kyø, luoân caû Siberie thuoäc Nga vaø Malaysia ñeå bieán thaønh boät giaáy, hay goã ñeå ñoùng ñoà ñaïc. Nhöng quaûng caùo nhaán maïnh nhaát vaøo söï kieän caây röøng bò ñem nghieàn naùt, laøm boät cheá giaáy ñi caàu. Ngöôøi vieát raát kheùo khi nhaán maïnh vaøo chi tieát naøy, laøm cho vieäc ñoán caây trôû thaønh voâ lyù, phaûi ngaên chaën cho baèng ñöôïc. Thöïc ra thì caây röøng coøn ñöôïc duøng vaøo nhieàu vieäc khaùc nöõa raát caàn thieát cho ñôøi soáng. Saûn phaåm goã khoâng theå thieáu trong theá giôùi con ngöôøi maëc duø raát nhieàu vaät lieäu khaùc khoâng cheá bieán töø caây röøng cuõng ñang ñöôïc duøng nhö plastic, vaø caùc kim khí chaúng haïn. Nhöõng thöù cheá bieán hay laáy töø caây röøng cuõng khoâng phaûi laø khoâng caàn thieát cho ñôøi soáng. Raát caàn thieát laø khaùc. Neân vieäc khai thaùc caây röøng khoâng phaûi luoân luoân laø ñieàu coù theå traùnh ñöôïc. Ngöôøi ta vaãn troàng röøng ñeå thay theá cho nhöõng khu bò phaù. Chæ coù theå noùi laø dieän tích röøng môùi troàng ñeå thay cho dieän tích bò phaù khoâng ñuû maø thoâi. Giaáy ñi caàu ñöa ra hình aûnh moät saûn phaåm nghe qua raát taàm thöôøng töôûng laø khoâng caàn thieát cho ñôøi soáng nhöng thöïc ra thì

ngöôïc laïi. Nhöõng cuoän giaáy troøn maø chuùng ta khoâng bao giôø ñaët leân moät öu tieân cao trong nhöõng thöù caàn coù trong nhaø, thöïc ra, laïi raát caàn, khoâng coù khoâng ñöôïc. Cöù thöû töôûng töôïng khoâng coù noù, laøm sao chuùng ta soáng noåi. Ngay caùch treo chuùng trong buoàng taém, theo moät soá chuyeân gia veà luaät gia ñình, cuõng coù theå laø nguyeân nhaân ñi tôùi chuyeän vôï choàng boû nhau. Ngöôøi muoán treo cho nhöõng tôø giaáy naèm saùt töôøng, ngöôøi muoán treo ñeå noù naèm phía beân kia, khoâng eùp vaøo töôøng. Nhöõng baát ñoàng giöõa hai beân töø chuyeän treo cuoän giaáy ñaõ ñöa tôùi bao nhieâu tan vôõ taïi toøa. Khoâng coù chuùng laøm sao coù theå soáng ñöôïc. Duøng giaáy baùo thì möïc in coù theå ñeå laïi nhöõng maøu saéc khoâng caàn thieát, ngoaøi ra, ñöôøng oáng coù theå bò ngheït, laøm hoûng heä thoáng thoaùt nöôùc. Nhöõng cuoän giaáy ñi caàu, do ñoù, khoâng phaûi laø nhöõng saûn phaåm khoâng caàn thieát, chæ laøm phí boät giaáy, laøm cho caây röøng bò ñoán xuoáng moät caùch voâ ích. Giaáy duøng vaøo nhöõng vieäc khaùc thì coù theå ñöøng ñöôïc, chöù giaáy ñi caàu thì khoâng. Thí duï nhöõng tôø giaáy goùi quaø chaúng haïn. Nhöõng tôø giaáy naøy, baát keå ñöôïc in leân nhöõng hình veõ, maøu saéc ñeïp ñeán ñaâu ñi chaêng nöõa, cuõng chæ ñeå bò xeù moät caùch thoâ baïo trong nhöõng tieäc sinh nhaät, trong nhöõng ngaøy sau hoâm Giaùng Sinh hay naêm môùi. Khoâng bao giôø chuùng ñöôïc duøng laïi, hay coù ñöôïc

| 107

moät ñôøi soáng laâu daøi hôn. Hay nhöõng taám thieäp voâ boå cuûa Hallmark ñeå thöông maïi hoùa nhöõng ngaøy sinh nhaät, nhöõng dòp leã laïc maø ngöôøi ta baày ra ñeå baét chuùng ta tieâu tieàn moät caùch phi lyù. Taïi sao toå chöùc baûo veä caây röøng laïi cöù nhaém vaøo giaáy ñi caàu ñeå vaän ñoäng theá giôùi ñöøng ñoán caây, phaù röøng trong khi nhöõng cuoän giaáy ñi caàu heát söùc caàn thieát cho theá giôùi chuùng ta ñang soáng? Taïi sao khoâng duøng moät saûn phaåm khaùc, vaø söûa caâu vieát trong quaûng caùo thaønh: Coù neân bieán nhöõng caây coå thuï naøy thaønh nhöõng taäp thô cuûa caùc maàm non thi ca vöøa toå chöùc ra maét tuaàn qua hay khoâng? Vieát nhö theá, chaéc chaén söï höôûng öùng seõ raát ñaùng keå. Caây röøng seõ thoaùt nhöõng löôõi cöa, röøng seõ ñöôïc tha cho soáng. Vaø ñeå nhaø pheâ bình vaên hoïc Nguyeãn Höng Quoác khoûi phaûi than thôû trong maáy trang ñaàu cuûa cuoán “Thô, v.v...vaø v.v...” (Vaên Ngheä xuaát baûn naêm 1996) raèng oâng ñaõ mua phaûi haøng traêm taäp thô dôû. OÂng coù veû raát khoâng vui veà chuyeän ñoù. Neáu coù tieác thì neân tieác laø giaáy, cheá töø boät goã cuûa caây röøng, ñöôïc duøng ñeå in nhöõng taäp thô dôû nhö theá. Chöù coøn duøng boät goã ñeå laøm nhöõng cuoän giaáy ñi caàu thì hoaøn toaøn hôïp lyù vaø raát neân laøm. Khoâng coù giaáy ñi caàu thì vaát vaû ngay. Khoâng coù nhöõng taäp thô dôû maø Nguyeãn Höng Quoác mua phaûi, thì theá giôùi vaãn haïnh phuùc nhö thöôøng. Thieáu nhöõng cuoän giaáy ñi caàu thì khoâng haïnh phuùc chuùt naøo.


108 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

Troâng giaø hay caäy treû?

T

haät khoù ñònh nghóa theá naøo laø giaø, theá naøo laø treû. Thoâi thì cöù laáy con soá 50 ñeå phaân ñònh ranh giôùi, vì cheát döôùi 50 thì chæ goïi laø “höôûng döông”, cheát treân 50 môùi ñöôïc goïi laø “höôûng thoï”, vaäy ai döôùi tuoåi 50 ñöôïc coi laø treû, ai böôùc qua tuoåi naøy ñöôïc coi laø giaø. Tuy chuùng ta ñaõ ñoàng yù vôùi nhau nhö vaäy, nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi tuoåi ít nhöõng ñaõ “giaø haùp”, caèn coãi, “oâng cuï non”, traùi laïi coù nhöõng oâng giaø da, giaø toùc nhöng taâm hoàn vaãn coøn treû trung, naêng ñoäng. Giaø coù nghóa laø hoï ñaõ traûi moät thôøi xuaân xanh, treû trung, hieåu bieát thoâng caûm nhöõng gì cuûa tuoåi treû. Treû roài cuõng seõ tôùi moät giai ñoaïn toùc baïc da moài taát yeáu phaûi ñeán. Leõ ra nhö vaäy, treû hay giaø, cuõng laø nhöõng giai ñoaïn cuûa moät ñôøi ngöôøi, phaûi heát söùc thoâng

caûm, thaáu hieåu nhau, ñuùng ra phaûi töông ñoàng laïi thaønh ra töông phaûn. Nhieàu ngöôøi treû thieáu söï kính troïng tuoåi giaø, ñoù laø tuoåi cuûa caùc baäc sinh thaønh, tuoåi cuûa tieàn boái theo luaân lyù “kính laõo ñaéc thoï”. ÔÛ Vieät Nam, ra ñöôøng, ñuïng chaïm treân ñöôøng, môû mieäng laø luõ treû leân gioïng khinh mieät: “Thaèng giaø dòch naøy chaïy xe nhö haïch!” ÔÛ choã ñeøn ñoû, giaø caån troïng khoâng daùm vöôït thì sau löng, thaèng treû ñaõ la: “Doït ñi, cha giaø!” Coøn giaø ñoái vôùi treû, khoâng coù söï toân troïng, ñoái thoaïi ngang haøng, maø xem nhö loaïi con chaùu troâng nhaø, nhieàu nôi neáu coù phaân coâng thì tuoåi treû nhaän nhöõng coâng vieäc taïp dòch nhö ñoùng ñinh, treo bieåu ngöõ hay xeáp baøn gheá. Con ngöôøi ñaõ chia reõ vì toân giaùo, vì khuynh höôùng chính trò, vì nguoàn goác, ñòa phöông... coøn coù

theå hieåu ñöôïc, nhöng chia reõ nhau vì tuoåi taùc thaät khoù hieåu. Giaø thì coi thöôøng boïn treû mieäng coøn hoâi söõa, aên chöa no lo chöa tôùi, con nít ranh, thieáu kinh nghieäm, chöa töøng traûi; treû thì cheâ giaø voâ duïng, laåm caåm, laïc haäu, baûo thuû. Chuùng toâi cuõng ñaõ nghe tuoåi treû cheâ maáy oâng giaø doát tieáng Anh, noùi sai gioïng, quaù khích, coøn aùm aûnh bôûi quaù khöù, trong ñoù coù boá meï cuûa hoï. Ngöôøi giaø thì coù thaùi ñoä gia tröôûng, cheâ boïn treû non nôùt, maát goác, khoâng hieåu bieát gì veà Coäng Saûn. Söï khaùc bieät naøy khoâng ñöôïc toân troïng, giaø vaø treû khoâng bao giôø coù cô hoäi ngoài laïi vôùi nhau, trình baøy, phaân tích ñeå thoâng caûm, hieåu nhau hôn, duø laø nôi hoäi tröôøng hay trong phoøng khaùch gia ñình. Thaäm chí nhieàu ngöôøi cao nieân soáng xa laùnh vôùi con vì thaáy con khoâng gaàn guõi, khoâng hieåu mình

hay mình khoâng hieåu chuùng, coù nhöõng yù töôûng ñoái nghòch. Toâi coù moät ngöôøi baïn chöa giaø, di taûn töø naêm 1975 than thôû: “Toâi muoán veà Vieät Nam ñeå coù nhöõng ñöùa con Vieät Nam, ôû ñaây chuùng laø con Myõ, khoâng phaûi con cuûa toâi!” Nhöng giaø hay treû chöa haún laø vaán ñeà. Moät soá ngöôøi cheâ tuoåi giaø ôû haûi ngoaïi laø tuoåi thaát baïi, baùm víu vaøo quaù khöù, soáng thieáu thöïc teá, “haønh ngheà choáng Coäng”, khoâng coù gì ñeå laøm göông cho con treû. Nhöng chuùng toâi cuõng bieát ñeán nhieàu vò thaát traän, tuø ñaøy nhieàu naêm, thuø Coäng Saûn ñeán taän xöông tuûy, hoái haû boû nöôùc ra ñi, nay trong tay khoâng coøn naém cuû khoai maø coù môù ñoâ la, laáy côù döï ñaùm cöôùi, maõn tang, “cöa söøng” veà nöôùc, nhôûn nhô nhö voã vaøo maët anh em thöông binh ôû queâ nhaø. Nhö vaäy thì troâng caäy gì vaøo tuoåi giaø! Nhöng neáu tuoåi treû hoâm nay coù cô hoäi soáng ôû nöôùc ngoaøi, coù töï do, nhaân phaåm ñöôïc toân troïng maø khoâng quan taâm ñeán ñaát nöôùc, ñeán coäng ñoàng, chæ chaïy theo baèng caáp, lôïi nhuaän, kieåu “vinh thaân phì gia”, ích kyû, thì ñaát nöôùc coøn hy voïng gì? Trong baøi phoûng vaán treân moät nhaät baùo haûi ngoaïi nhaèm muïc ñích cho ñoäc giaû bieát giôùi treû ngöôøi Myõ goác Vieät hieän nay sinh soáng ra sao, coù suy nghó gì, moät baïn treû 25 tuoåi ñang laøm quaûn trò vieân löông boång vaø nhaân vieân cho moät coâng ty Hoa Kyø, ñaõ laøm cho nhöõng ai ñang quan taâm ñeán tuoåi treû thaät thaát voïng. Ñaùp caâu hoûi: – “Baïn hình dung chính mình ra sao trong naêm naêm nöõa?” Caâu traû lôøi laø: – “Toâi seõ laøm chuû moät caên nhaø.” – “Coøn möôøi naêm?”– “Toâi hình dung ra mình ñaõ laáy vôï vaø coù moät gia ñình!” –“ Baïn ñònh


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

nghóa thaønh coâng laø gì?”– “Coù ñuû tieàn ñeå traû hoùa ñôn, taäu ñöôïc moät chieác xe hôi vaø moät ngoâi nhaø thaät laø ñeïp!” – “Baïn coù tham gia vaøo coäng ñoàng Vieät Nam hay khoâng vaø tham gia nhö theá naøo?” Caâu traû lôøi laø: – “Toâi nghó raèng traû lôøi cuoäc phoûng vaán naøy laø möùc tham gia nhieàu nhaát cuûa toâi töø hoài naøo ñeán giôø!” Thöïc loøng maø noùi, tuoåi treû nhö theá, thì ñöôøng phoá Bolsa treo côø vaøng hay côø ñoû, ñaâu coù quan troïng gì, vaø Vieät Nam trôû thaønh “ngoâi sao thöù naêm” khoâng aûnh höôûng gì ñeán “döï aùn” caùi xe hôi vaø ngoâi nhaø thaät ñeïp cuûa caäu nhoû naøy vaø chuyeán veà queâ aên Teát cuûa oâng giaø kia. Maáy oâng giaø laõnh ñaïo trong nöôùc ñang ôû giai ñoaïn “aên traû böõa” nhö moät ngöôøi oám môùi daäy, tham lam vô veùt, oâm khö khö caùi thaønh tích ñaõ roãng ruoät, khoâng daùm hy sinh caùi goïi laø “ñaûng” cho quoác gia, daân toäc. Nhöõng ngöôøi treû quan taâm ñeán ñaát nöôùc ñeám ñöôïc treân ñaàu ngoùn tay, nhöng coù phaûi chaêng, caùi aên caùi maëc troùi buoäc con ngöôøi loái “cai trò bao töû” nghìn ñôøi cuûa chính saùch troùi daân cuûa

Coäng Saûn? Khoâng, nhöõng thanh nieân ñuû aên dö maëc hay con nhaø giaøu, thöøa höôûng boång loäc cuûa cha oâng, chæ quan taâm ñeán vieäc Ñaøm Vónh Höng haùt baøi gì, boû phieáu bình choïn xem ai laø “Sao 2011”: Thanh Haèng hay Taêng Thanh Haø? Tình traïng naøy laøm sao Vieät Nam coù noåi moät Thieân An Moân! Moät ngöôøi treû khaùc, coù cha laø chuyeân gia “teân löûa”, töøng ñöôïc ñaøo taïo taïi Lieân Xoâ, ñang du hoïc taïi Ñöùc, qua caâu chuyeän vôùi moät nöõ löu teân Truùc Giang, ñaõ thaûn nhieân baøy toû quan ñieåm: “Caû vaên hoùa cuûa mình laø xuaát xöù töø Trung Quoác, nöôùc mình khoâng theå taùch rieâng ra khoûi Trung Quoác ñöôïc!” hay: “Coâ aï! Chuùng chaùu chæ coù hy voïng lo cho baûn thaân, noùi coâ ñöøng buoàn, chaùu chæ hoïc xong, ra tröôøng veà kieám vieäc laøm vaø lo cho gia ñình. Theá laø heát boån phaän coâng daân!” Nhö vaäy thì hy voïng gì tuoåi treû! Tuoåi giaø trong nöôùc daïy cho tuoåi treû mang ôn Taøu ñaõ giuùp mieàn Baéc vuõ khí, ñaïn döôïc, löông thöïc ñeå ñaùnh mieàn Nam, muoán yeân thaân, muoán coù ñòa vò thì cöù theo

ñöôøng moät chieàu maø ñi. Ñi ngöôïc ñöôøng ñaõ coù coâng an, duøi cui, coøng saét, nhaø tuø vaø xaø lim. Tuoåi giaø ngoaøi nöôùc muoán trao cho tuoåi treû kinh nghieäm, muoán keùo tuoåi treû laïi gaàn nhöng laïi xaâu xeù, chia reõ, keøn cöïa nhau, khoâng bieát hy sinh vaø tham lam, nhö chuyeän möôøi naêm tröôùc, tuoåi giaø laøm hoäi chôï toaøn khai loã, trong khi môùi “nhöôøng” laïi cho tuoåi treû maáy naêm gaàn ñaây ñaõ thaáy lôøi moãi naêm caû traêm nghìn. Tuoåi giaø neân bieát laéng nghe, tuoåi treû khoân ngoan hôn laø chuùng ta nghó raát nhieàu, nhöng nhieàu nôi trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät treân ñaát Myõ vaãn coøn muoán oâm chöùc gia tröôûng, cöù thaáy tuoåi treû laøm chính trò laø ñaõ deø bæu, ñaùnh phuû ñaàu, kieåu “coù tao laø khoâng coù maày!” Maët khaùc tuoåi giaø ôû haûi ngoaïi ñaùnh nhau taän tình hôn laø ñaùnh vôùi keû thuø, thöïc löïc chia naêm xeû baûy, laøm sao daãn ñöôøng vaø laøm göông cho tuoåi treû. ÔÛ ñaây, khoâng coù Boä Chính Trò nhöng coù nhieàu söù quaân. Trong tình traïng naøy, lieäu töông lai troâng giaø hay caäy treû? I

| 109

XIN TÌM ĐỌC TÁC PHẨM TẠP GHI THỨ 6 của HUY PHƯƠNG

QUÊ NHÀ QUÊ NGƯỜI Tôi xin cảm ơn người anh em đồng đội Huy Phương đã nói giúp tôi những điều tôi chưa kịp nói. Nhà Văn PHAN LẠC PHÚC (Sydney, Úc) Những bài học làm người thật đáng quý LM. Joseph NGUYỄN THÁI (Trung Tâm Công Giáo- Orange County) Ung dung, từ tốn mà sâu sắc, đầy thuyết phục! Nhà Văn DIỆU TẦN (San José, Mỹ) Sách dày 328 trang Giá $20.00 (+ $3.00 cước phí)

Chi phiếu xin đề Namviet Publisher P.O. Box 14982, Irvine, CA 92623- USA


110 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

khi noùi veà ngöôøi baïn hoïc naêm xöa ñaõ xaû thaân vì ñaïi nghóa trong cuoäc hung taøn cuûa coäng saûn cöôõng chieám mieàn Nam. Noùi khoâng neân lôøi vôùi ngöôøi baïn cuõ neân baø haùt ñeå gôûi troïn taâm tình môùi gheâ! Trong khi oâng nhaø kheà khaø kheänh khaïng, daân coùc oåi maø coù ba ñoàng trong tuùi noù tanh khoâng chòu ñöôïc! Ai noùi gì treân baøn tieäc cuõng bò laõo quy veà toäi tuyeân truyeàn cho coäng saûn, theá laø laõo nhaân danh caùi laåu ngaàu pín ñeå phaùt noùn free cho moïi ngöôøi. Laõo noåi danh khoâng thua gì vôï laõo, nhöng bình taâm hieåu ra ngöôøi mình thaâm thuùy hôn nhieàu daân toäc khaùc treân nöôùc Myõ bao la, vì moät böõa tieäc maø khoâng coù oâng baø aáy thì laáy gì ñeå so saùnh, chöùng minh raèng nhöõng ngöôøi khaùc ñeàu laø ngöôøi töû teá, khoâng bôïn...

Baø Ngoïc - Phan “Baø Ngoïc tuoåi Daàn neân cao soá, khoâng hai, ba ñôøi choàng ñaõ phöôùc laém roài. Tuoåi Daàn, trôøi baét soáng laâu chöù höôûng phöôùc, höôûng thoï gì ñaâu...” Böõa tieäc taát nieân trong moät gia ñình xa xöù dó nhieân laø oàn, nhöng khoâng rieâng gì toâi maø vaøi ngöôøi lieác maét veà phía ngöôøi ñang noùi. Khoâng bieát nhöõng aùnh maét lieác hôøn kia nghó gì, rieâng toâi nghó vuïng, haèng ngaøy laém ngöôøi cheát - ñuû caùch -sao baø naøy coøn hoaøi! Hình nhö toâi ñaõ gaëp baø treû naøy ñoâi laàn, ai baø cuõng cheâ thaáy gheâ thaáy gôùm, ñaøn baø maø chaúng eo co gì heát trôn, coøn treû maø suoân ñuoät maéc chaùn... ngöôøi lôùn tuoåi thì baø cheâ trôøi phaït soáng laâu chöù höôûng thoï gì! Theá baø phuùc ñöùc hôn ñôøi maáy baäc; troâng baø gioáng ai - toâi nghó khoâng ra! Moät ngöôøi raùng noåi trong ñaùm ñoâng maø cöù chìm læm hoaøi vì göông maët maù baàu nhìn

laâu maéc chöûi, - laø ca dao noùi chöù toâi khoâng coù hoãn! Baø loùt ngoùt baûy möôi roài coøn gì ñeå son phaán nhö ñaøo haùt, aên maëc moûng tanh roài cöù keâu laïnh ñeå ngöôøi ta chuù yù môù da nhaên... Laïi hay giaønh micro ñeå noùi linh tinh, haùt nhaïc tình muoán keâu lính baét töï haùt thieáu hôi coøn rung coå nhö Nhö Quyønh. Toâi thöû raùng hình dung ra ñöùc phu quaân cuûa baø maáy laàn ñeàu traät laát so vôùi laàn dieän kieán laõo trong luùc laõo ñang phaùt noùn. Hoâm ñoù coù ngöôøi quen veà thaêm thaønh Ñaø, chaúng bieát oâng baø nhaän baïn hoïc hoài nhoû laø ñuùng hay sai vì ai tin oâng baø coù ñi hoïc chôù! Nhöng oâng baø keà vai aùp maù chuïp hình vôùi ngöôøi noåi tieáng thì cöù nhö tình thöông meán thöông töø queâ lai laùng sang tôùi beân naøy. Ba möôi taùm naêm baùi bieät queâ xa nhöng chöa moät laàn ñöùt maïch nhôù thöông tröôøng xöa baïn cuõ... Sôïi thaàn kinh theïn treân göông maët traéng beäch phaán cuûa baø thaät khoù thaáy, hay noù ñöùt laâu roài khoâng chöøng! Baø thöông ñeán ngheïn lôøi

Thoâi thì naêm heát teát ñeán, caùi aên ñaùng sôï ôû xöù naøy vì mieäng aên thaân khoå. AÊn ngon mieäng bao nhieâu thì khoå xaùc baáy nhieâu! Maëc ngöôøi thích khoå xì xuïp ñeå thaáy caùi tình ñoàng höông baän roän nhö nhau vì qua Myõ thì ai cuõng tuoåi Söûu, phaûi thöông ngöôøi tuoåi Söûu nguyeân con nhö anh baïn treû, baän roän hôn toång thoáng, hôn caû nhöõng con traâu giaø khoân ngoan chæ hoâ haøo, roài xaùch thuøng bia ñeán nhaø ngöôøi khaùc taát nieân vôùi gioïng keû caû môùi taùo tôïn. Khoâng caàn bieát ñeán ngöôøi caû neå phaûi doïn deïp haäu söï moät böõa nhaäu seõ phôø phaïc nhö ñi vöôït bieân naêm xöa. Thoùi ñôøi khoân loûi ñöôïc trieån khai trieät ñeå theo kieåu vieät coäng thì khoâng ai chuïp muõ vì noù tinh vi hôn vieät kieàu; noù thuoäc heä vieät gian coù baèng caáp vaø moät chuùt danh tieáng ôû ñòa phöông neân loäng. Cöù ngoài nhìn baøn daân thieân haï thì hieåu sao boán ngaøn naêm ta vaãn laø ta, so vôùi ba traêm naêm laäp quoác cuûa Hoa Kyø thì roõ nhö loøng baøn tay, chæ tay naøo veà ñaâu, veà ñaâu... “Khôûi khoâng caên neân taän khoâng cô. Duyeân khôûi khoâng vöôïng neân duyeân taän voâ haäu...” UÙi daø, coù caû baø thaày döï tieäc taân nieân, nhìn quen quen nhö baø khoâng traû tieàn quaûng caùo trang Coâ Saùu Hôø Moâng, - khoâng nghe dó vaõng vaãn ñoaùn töông lai... truùngtraät xeù nhaùp! Ngoài nghe xuaân veà trong caên nhaø nhoû chaät ních ngöôøi cuûa anh

baïn treû. Leû loi baø Ngoïc ngoài chaäm maét thöông thaân, chaéc cuù nguyeàn ruûa trí maïng cuûa baø maù baàu ban naõy ñaõ laøm baø Ngoïc buoàn. Toâi ñeán ngoài vôùi baø Ngoïc, tính an uûi baø ai deø töï mình thaáy bôùt moà coâi vì baø côõ tuoåi meï toâi. Daùng ngöôøi cuõng hanh hao, chieàu lô thô toùc traéng, gioù bieät ly ñeâm veà... Bieát ñöôøng xa vaïn daëm xuaân naøy, meï coù vui khoâng? Töï döng sao buoàn quaù, toâi naém tay baø Ngoïc. Môù xöông khoâ boïc da loån ngoån trong tay mình nghe thaät gaàn tình maãu töû xa xoâi. Möôøi ngoùn tay baø khoâng dö khoâng thieáu maø baø baám hoaøi khoâng ra tuoåi mình. Mieäng thænh thoaûng noùi gì vôùi hoàn ma boùng queá, laøm toâi teo... Toâi noùi: “Baùc noùi gì, con khoâng nghe?” “Hoång coù, hoång coù noùi gì heát! Töï caùi mieäng öa noùi moät mình cho ñôõ buoàn!” Baø hieàn khoâ nhö meï toâi, aâm khí coøn khoûe laém... “Teát naêm nay, baùc Ngoïc ñöôïc bao nhieâu tuoåi roài!” “Tính muoán cheát naõy giôø khoâng ra, con ôi!” “Maø thoâi nhôù laøm chi. Baùc Ngoïc maïnh khoûe laø vui roài!” “Beänh hoaøi con ôi! Troâng cheát cho roài. Nhöng moãi laàn beänh thì raùng khoûi ñeå thoâi toán tieàn thuoác quaù!” “Baùc coù medicare maø lo gì!” “Coù tieàn giaø nöõa...” “Vaäy thì lo gì?” “Nhöng hoång coù gì heát, - vui hôn con ôi! ÔÛ beân Vieät Nam vaäy maø ngöôøi trong xoùm ñi qua, ñi laïi... mình bieát ai! Coøn ôû ñaây, hoång bieát ai laø ai heát, buoàn laém!” “Sao baùc khoâng veà Vieät Nam soáng vôùi con chaùu, cho vui.” “Baùc coøn maáy ñöùa ôû beån, tuïi noù ñöa baùc qua ñaây, chöù baùc ñaâu muoán ñi. Maáy ñöùa beân ñaây thì muoán ñöa baùc veà, baùc cuõng ñaâu muoán ôû. Giaø khoå laém con ôi, muoán ñi cheát cho roài thì caùi chön cuûa baùc baây giôø khoâng ñi ñöôïc traêm böôùc. Maø laïi ngoài khoâng ñöôïc hai tieáng ñoàng hoà, thì laøm sao ñi maùy bay. Ngoài chuùt laø noù söng vuø leân, maø ñi laø suïm ba cheø...” “Chaéc baùc Ngoïc bò phong thaáp phaûi khoâng? Phong thaáp thì ñi chaâm cöùu cuõng ñôõ laém!”


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 111


112 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

“Con noùi ñuùng, nhöng toán tieàn laém! Nghe ñaâu oâng thaày Taøu treân ñöôøng 15, moät laàn chaâm cöùu tính tôùi hai traêm ñoâ gì ñoù! Tieàn ñaâu maø ñi...” “Hình nhö Medicare coù traû cho chaâm cöùu maø!” “Noùi vaäy chöù, baây giôø ñi baùc só gì cuõng ñoùng tieàn nhieàu laém con ôi! Maø baùc ñaâu coù tieàn.” “Thì tieàn giaø, beänh taät coù Medicare... baùc Ngoïc khoâng xaøi laø tieàn noù cuõng bieát muïc ñoù aø nghen!” “Hì hì hì... Con noùi nghe maéc cöôøi quaù! ÔÛ beân Myõ khoâng coù ai baùn baùnh traùng chöù coù thì baùc teù voâ baùnh traùng hoång coù tieàn ñeàn. Baùc hoång coù tieàn ñaâu!” “Con khoâng coù xin, khoâng coù möôïn... baùc noùi nghe coi! Laøm gì heát tieàn?” “Chuyeän daøi doøng laém con ôi! Baùc coù 12 ngöôøi con, 10 chaùu noäi, 14 chaùu ngoaïi. Noùi ra xaáu hoå vì hoång cho con chaùu ñoàng naøo maø cuõng heát tieàn.” “Ñaùnh baøi hay bingo?” “Khoâng coù. Töï ñöùa naøo cuõng noùi ngheøo, noùi khoå thì baùc daùm xin ai! Phaûi goùi geùm töï lo cho mình heát con ôi! Hoài ôû Vieät Nam, caû nhaø ôû chung caên nhaø baèng gian beáp nhaø beân Myõ thì ñöôïc. Nhöng baây giôø nhaø naøo cuõng chaät. Con baùc mua nhaø lôùn khoâng haø! Tuïi noù maàn hai, ba choã cuõng khoâng ñuû traû tieàn nhaø thì baùc daùm xin ai...”

“Vaäy baùc Ngoïc ôû vôùi ai?” “Hoài qua ñaây thì coøn coi chaùu ñöôïc neân ñöùa naøo ñeû thì tuïi noù mua veù maùy bay cho bay ñeán nhaø tuïi noù coi con cho tuïi noù ñi maàn. Con gaùi, con daâu caõi loän nhöùc ñaàu vì baùc coi chaùu noäi, chaùu ngoaïi ñaâu coù laáy tieàn, neân tuïi noù môùi giaønh. Chöøng tuïi nhoû lôùn roài, baùc thì giaø yeáu, hoång ñöùa naøo cho mình ôû nhaø noù heát trôn. Con trai thì noùi vôï con khoâng haïp vôùi maù; con gaùi thì noùi choàng con hoång thích ngöôøi laï trong nhaø. Trôøi ôi!... Baùc baïc phöôùc laém con!” “Thoâi. Teát nhöùt maø khoùc laø xui laém ñoù! Vaäy baây giôø baùc Ngoïc ôû ñaâu?” “Baùc noùi con nghe, hoài naêm ‘giaûi phoùng’. Ba tuïi noù ñi tuø caûi taïo. Baùc buoân baùn nuoâi con chöù ai nuoâi. Trong nhaø baùc coù con Ba, coù tôùi maáy ngöôøi hoûi cöôùi vaäy nghen. Nhöng hoång öng ai heát, töï noù muoán ôû nhaø ñeå phuï baùc buoân baùn nuoâi em, xaáp nhoû ñoâng quaù xaù maø... Roài tuïi nhoû lôùn thì con Ba hoång coøn ai hoûi cöôùi gì nöõa. Noù ôû vaäy vôùi baùc luoân ñoù con. Nhieàu khi cuõng thöông noù baây giôø ñau löng coøn hôn baùc, noù gaùnh rau muoáng quaù chöøng hoài treû maø. Baùc ñau löng do sanh ñeû nhieàu neân trôøi laïnh môùi ñau, coøn noù ñau löng do maàn quaù söùc thì noù ñau quanh naêm con ôi! Baùc boùp chaân, ñaám löng cho noù hoaøi. Hai meï con soáng vôùi nhau chöù soáng vôùi ai baây giôø,

baùc boû noù ñi voâ nhaø döôõng laõo cho xong thì cuõng toäi noù. Nhöng hai meï con möôùn choã ôû (apartment) thì cuõng nhieàu tieàn. Noù ñi maàn ñaâu cuõng bò ñuoåi töï yeáu quaù, khoâng baèng caáp, khoâng bieát tieáng Anh thì laøm gì ñöôïc...” “Con hoûi laø baùc vôùi chò Ba ñang ôû ñaâu?” “ÔØ ôø... Giaø roài con ôi, noùi gì ñaâu khoâng! Thaèng Tö, thaèng Tö noù mua nhaø cho ôû. Töï noù laø con trai lôùn nhöùt cuûa baùc maø.” “Khoan ñaõ, anh Hai hay chò Hai ñaâu maø con khoâng nghe baùc noùi?” “Thaèng Hai töû traän laâu roài con...” “Xin loãi baùc Ngoïc.” “Ñeå baùc noùi cho nghe: Thaèng Tö noù coù hieáu laém, töï con vôï noù khoâng haïp vôùi baùc. Neân noù thöông baùc vôùi chò Ba noù cuõng vaäy thoâi. Thaèng Tö hoài nhoû nghen, baùc vôùi chò Ba noù mua chòu ñöôïc rau muoáng cuûa nhaø anh lính taøi xeá cuûa ba noù hoài xöa, (beân nhaø vôï aûnh coù maáy coâng ruoäng rau muoáng vaäy maø). Con Ba gaùnh ra chôï cho baùc baùn. Toäi nghieäp oâng lính coù tröôùc coù sau, aûnh boù rau cho con Ba böï gaáp röôõi ngöôøi khaùc. Roài noùi nhoû, coâ Ba ñöa ra chôï thì cöù hai boù boù laïi thaønh ba maø baùn. Tui giuùp baø lôùn vôùi coâ Ba ñöôïc vaäy thoâi, töï vôï tui döõ laém! AÛnh noùi sao ñuùng y traân vaäy nha con, con vôï aûnh ghen boùng ghen gioù thì con Ba coøn caén raêng chòu ñöôïc. Tôùi baïn haøng rau muoáng so ño aûnh boù rau cho con Ba böï hôn. Vaäy laø vôï anh lính thoâi khoâng baùn chòu rau muoáng cho baùc vôùi con Ba nöõa. Trôøi ôi, laøm gì maø soáng ñaây haû trôøi. Thaèng Tö naêm ñoù thanh nieân, vaäy maø noù ñi laøm nguyeân ñeâm ôû loø phaùo ñeå kieám tieàn giuùp baùc vôùi chò Ba noù. Ñeâm ñi laøm tôùi saùng ñi hoïc, hoïc gì noåi. Nhaø tröôøng chöïc ñuoåi hoaøi, roài ñuoåi thieät! Noù coøn maéc vuï Nghóa vuï quaân söï nöõa chöù, troán muoán cheát! Thaèng Tö coù hieáu laém, töï con vôï noù khoâng haïp vôùi baùc thoâi...” “Keå ñaõ chöa, baùc noùi con nghe coi, baây giôø baùc ôû ñaâu? ÔÛ nhaø chaùnh phuû hay apartment chính phuû. Ai traû tieàn nhaø, ñieän nöôùc cho baùc?...”

“Thì vôï thaèng Tö, noù baét mua theâm caùi nhaø cho baùc vôùi con Ba ôû ñeå vôï choàng noù khoâng mang tieáng boû maù, boû chò. Noù laø daâu maø chöûi heát anh chò em beân choàng coøn hôn chöûi con cuûa noù; chöûi luoân baùc khoâng bieát daïy con cuûa baùc; noù chöûi baùc baïc phöôùc, tôùi nhôù roài maø noù cuõng coøn chöûi. Noù laø em cuûa baø hoài naõy noùi baùc trôøi phaït soáng laâu chöù thoï gì maø thoï, ñoù! Chò em nhaø noù khoâng tính ñaàu thai neân chöûi ngöôøi ta khoâng tieác lôøi ñaâu con...” “AØ ra vaäy! Chöûi cuõng phaûi coù gioáng coù doøng chöù ai deã môû mieäng ra laø chöûi ngöôøi khaùc khoâng bieát toäi nghieäp, phaûi khoâng baùc. Nhöng thaây keä ngöôøi ta ñi, baùc noùi tieáp con nghe chuyeän baây giôø baùc vôùi chò Ba aên ôû laøm sao?” “Beà ngoaøi vaäy, nhöng beân trong ñau khoå laém con ôi! Baùc vôùi con Ba ñöôïc ôû nhaø, hai maù con tính ôû chung phoøng cho ñôõ toán tieàn nhöng vôï thaèng Tö khoâng cho, baét ôû hai phoøng nhoû chöù khoâng ñöôïc ôû chung, - töï ngöôøi möôùn (share) phoøng chöa ñuû. Nhöõng phoøng coøn laïi ñeàu cho möôùn heát. Cho möôùn ñaëng gom tieàn ñeå traû tieàn nhaø. Baùc vôùi con Ba cuõng phaûi traû tieàn möôùn phoøng baèng vôùi ngöôøi ta. Laïi thua ngöôøi döng laø chuû bao ñieän nöôùc maø mình laø ngöôøi nhaø thì tuaàn ñöôïc naáu coù hai laàn. (Naáu quaù hao ñieän, hoâi nhaø... noù khoâng cho), con vôï thaèng Tö noùi vaäy! Trong khi noù noùi vôùi thaèng Tö laø em sôï maù naáu nguy hieåm cho maù! Noù khoâng khôø nhö con Ba nhaø baùc ñaâu!” “Baùc Ngoïc noùi tuùm laïi ñi. Traû lôøi chöù ñaâu phaûi traû goùp maø töø töø hoaøi vaäy! Con hoûi baùc laø côm nöôùc ai lo? Töø töø noùi, ñöøng coù noùi thaùch laø ñöôïc.” “Con vui taùnh quaù haø. Ñeå baùc noùi cho nghe: Noù noùi vôùi con Ba, chò Ba coi soùc nhaø cöûa giuøm em, chôù maáy ngöôøi möôùn phoøng laø ngöôøi döng, ngöôøi ta ñaâu coù giöõ gìn cho mình. Chò giöõ gìn nhaø cöûa laø laøm cho chaùu chò. Sau naøy cuõng ñeå laïi cho tuïi nhoû thoâi maø... Vaäy laø chò Ba noù phaûi doïn deïp, lau chuøi töø caàu tieâu nhaø taém cuûa ngöôøi ta ñeå giöõ gìn nhaø cöûa cho chaùu mình. Thaèng Tö noù bieát heát, noù bieát raønh


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

con vôï noù hôn ai maø con. Tieàn giaø cuûa baùc xin theâm ñöôïc, töï chaùnh phuû cho con Ba ñeå lo nuoâi baùc. Nhöng vôï thaèng Tö khoâng cho xin, laøm vaäy maát maët noù laém. Thaèng Tö naëng nôï vôï con nhöng noù coù hieáu laém. Hoâm noù mua cho baùc hoäp baùnh ít traàn, (baùc noùi noù laø maù theøm quaù!) Noù mua leùn vôï noù ñoù! Noù khoâng aên tröa ôû haõng ñeå ñem baùnh ít traàn ñeán nhaø baùc cho baùc aên. Ngon quaù! Baùc maéc ngheïn. Noù khoùc roøng nöôùc maét vaäy ñoù! Töø ñoù, baùc heát noùi theøm gì nöõa...” “Boû ba caùi chuyeän raâu ria ñoù ñi. Baùc gioáng baø Taùm Angie ôû Garland quaù! Noùi tieáp chuyeän share phoøng nghe ñi!” “Thì vaäy ñoù! Laøm sao coøn tieàn ñi baùc só. Baùc vôùi con Ba ñoùi ñoù con. Noù ñi laøm moät tuaàn coù 12 tieáng, tuaàn naøo chuû thöông cho 16 tieáng laø möøng; tuaàn laøm ñöôïc hai chuïc tieáng thì noù chôû baùc ñi aên huû tíu Nam Vang ôû tieäm noù maàn. OÂng chuû tieäm bôùt cho nöûa giaù, hai maù con aên hai toâ tính tieàn moät toâ thoâi. Cuõng nhôø thaèng Tö mua cho chò Ba noù caùi xe naêm ngaøn ñoâ thì môùi coù xe ñeå ñi laøm, ñi chôï... Noù noùi

cho chò Ba, nhöng vôï noù khoâng chòu, baét con Ba traû goùp moãi thaùng naêm traêm, traû moät naêm. Chaïy ra saùu ngaøn ñoâ. Noù khoâng muoán tính tieàn lôøi nhöng ñeå maù vôùi chò Ba coù nhieàu tieàn quaù laø xaøi hoang phí. Vôï thaèng Tö noù tính toaùn hôn ngöôøi neân coù maáy caùi tieäm toùc, tieäm nail nghe con.” “Vaäy baùc vôùi chò Ba coù ñöôïc caét toùc, laøm moùng tay khoûi traû tieàn, khoâng?” “Coù. Noù laøm giuøm thoâi, khoâng laáy tieàn. Nhöng con Ba phaûi doïn deïp tieäm giuøm noù. Vui laém, baùc thích ra tieäm nail, vui laém...” “(Boù tay). Baùc noùi tieáp chuyeän aên ôû cuûa baùc vôùi chò Ba cho con nghe ñi, khoâng chöøng con giuùp ñöôïc chò Ba xin tieàn nuoâi baùc. Coøn baùc muoán vui thì con nhôø baùc Ñoã- Giaùm ñoác Trung taâm Sinh hoaït Cao nieân, cho ngöôøi tôùi nhaø röôùc baùc ra trung taâm sinh hoaït vôùi maáy ngöôøi giaø, cuõng vui laém! Nhieàu oâng cuõng hôi laõng tai thoâi chöù chöa ñeán noãi laûng xeït...” “Khoâng ñöôïc ñaâu. Khoâng ñöôïc ñaâu! Vôï thaèng Tö khoâng cho baùc vôùi con Ba ñi ñaâu heát. Baùc vôùi

con Ba ñi ñaâu laøm noù xaáu hoå thoâi maø...” “Cuõng khoù quaù ha! Nhöng laøm sao soáng!” “Baùc troâng ngaøy troâng ñeâm cho con Ba ñi laøm hoaøi ñeå coù tieàn traû tieàn xe, coøn tieàn baûo hieåm, tieàn ñoå xaêng nöõa con. Thaùng naøo noù khoâng ñuû thì baùc phaûi phuï noù traû tieàn xe chöù vôï thaèng Tö ñaâu chòu cho thieáu qua thaùng. Maø con Ba ñi laøm hoaøi thì noù cuõng laøm khoâng noåi, baùc ôû nhaø moät mình

| 113

cuõng buoàn, hoång ai noùi chuyeän. Ñi loanh quanh trong phoøng chöù ñaâu daùm ra phoøng khaùch. Vôï thaèng Tö noù khoâng cho laàn töôøng ñaâu nghen, laøm dô töôøng nhaø noù. Maø ñi moät maïch trong nhaø lôùn ñöôïc thì baùc ñi maàn ñöôïc roài! Noùi nghe kyø ngoä gheâ.” “Chò Ba vôùi chò Tö, ai lôùn con hôn? Maø thoâi. Xuùi ngöôøi ta oaùnh loän cuõng coù toäi. Toäi nhöùt laø baùc...” “Baùc chæ ñöôïc ñi loanh quanh


114 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

trong phoøng, noùi moät mình ñeå thoâi queân noùi ñoù con ôi!” “Vaäy chuyeän côm nöôùc cuûa baùc thì ai lo, ai ñi chôï?” “Con Ba. Tuaàn naáu hai laàn. Noù muùc saün hoäp xanh cuûa baùc, hoäp traéng cuûa noù. Moãi böõa moät hoäp. Baùc aên khoå neân soáng laâu quaù con ôi!...” “Tieàn phoøng cuûa baùc vôùi chò Ba laø bao nhieâu moät thaùng?” “Baùc, ba traêm röôõi. Con Ba ba traêm töï phoøng noù khoâng coù tivi.” “Vaäy tivi trong phoøng baùc coù ñaøi Vieät Nam ñeå coi khoâng? “Ñaøi Myõ khoâng haø! Môû leân khoâng hieåu gì raùo! Nhöng khoâng môû thì theøm nghe tieáng ngöôøi ta. Baùc baät tivi ñeå töôûng coù ngöôøi thoâi con. Roài khi khoâng, vôï thaèng Tö noùi tivi cuõ hao ñieän quaù, maø môø nöõa thì laøm sao maù coi... Noù ñi mua cho baùc caùi tivi môùi - ñôõ hao ñieän. Baùc töôûng noù hoài taâm chuyeån yù. Thöông baùc tuoåi giaø. Ai deø noù baét traû goùp con ôi! Töø hoài goùp theâm tieàn tivi laø baùc vôùi con Ba heát tieàn aên huû tíu luoân con ôi! Noù noùi traû naêm chuïc ñoâ moãi

thaùng, traû moät naêm. Maø baùc nhôù laø 13 thaùng röôõi roài! Noù cöù thu tieàn tivi hoaøi hoång chòu thoâi!” “Baùc Ngoïc coøn traû theâm gì nöõa khoâng? Nhôù cho kyõ nha! Con tính soå moät laàn cho baùc!” “Ñeå coi, baùc khoâng ñöôïc ra phoøng khaùch bò laàn töôøng laøm dô nhaø. Vaäy thì noù ñi mua sa-loâng laøm chi. Töï eân noù noùi nhaø troáng trôn ai coi! Ñi mua sa-loâng maáy ngaøn ñoâ veà, roài baét baùc vôùi con Ba phaûi noäp tieàn goùp, tieàn ñaâu ñi baùc só nöõa con. Moãi tuaàn noù qua nhaø thaêm baùc ñeå ai cuõng noùi vôï thaèng Tö hieáu thaûo, baùc coù phöôùc con daâu! Ai maø bieát noù ñi kieåm tra töø caàu tieâu nhaø taém tôùi beáp nuùc, nhaø ñaäu xe... ôû ñaâu khoâng öng laø chò Ba noù phaûi ñi doïn röûa lieàn tay. Gaëp maáy ngöôøi möôùn phoøng hoï coøn xuùi baùc vôùi con Ba: Maëc keä. Mình ôû möôùn traû tieàn thì chuû doïn gì doïn, hôi ñaâu phaûi lo. Nhöng thöông thaèng Tö quaù con ôi. Con Ba khoâng maàn theo yù thì vôï noù baét noù maàn cuõng vaäy, noù cöïc khoå laém roài. Troâng coi hai, ba caùi tieäm, coøn ñi maàn haõng...” “Vaäy, ai chôû baùc Ngoïc tôùi

ñaây? Baùc quen bieát laøm sao vôùi chuû nhaø naøy?” “Thaèng chuû nhaø naøy laø chaùu, keâu baùc baèng baø laän. Vôï noù tôùi nhaø noù ñoùn baùc tôùi ñaây ñoù chôù, con Ba ñaâu bieát ñöôøng laùi xe tôùi ñaây. Baùc tôùi chôi cho noù vui chôù baùc vui gì ñaâu! Coù quen maáy ngöôøi ôû ñaây maø ñaâu daùm nhaän baø con. Ngöôøi ta cöôøi mình thoâi con! Vôï thaèng Tö maø bieát noù laïi raày la.” “Roài, baùc muoán veà chöa? Con chôû baùc veà. Naõy giôø thaáy baùc coù aên gì ñaâu. Ngoài cuõng moät mình. Veà coi tivi cho ñaùng naêm chuïc ñoâ moät thaùng ñeå thoâi uoång!” “Con vui taùnh quaù haû! Con teân gì, ôû ñaâu? Quen laøm sao vôùi thaèng Huyønh...” “Thaèng chuû nhaø naøy laø xeáp cuûa con. Noù bieåu con laïi ñaây ñeå noùi chuyeän vôùi baùc cho vui. Chöøng naøo baùc thaáy heát vui thì noùi con chôû veà. Baùc muoán aên gì khoâng, con laáy cho. Ngoài hoaøi, söng caúng chöa?” “Con vui taùnh quaù! Baùc caùm ôn con noùi chuyeän vôùi baùc naõy giôø, vui quaù! Nhöng ñöøng noùi vôùi vôï thaèng Tö nghe con! Ñi aên nhaäu ñi con, noùi chuyeän vôùi baø giaø hoaøi laøm sao aên nhaäu. Baùc khoâng ñoùi maáy. AÊn côm chieàu roài.” “Muoán uoáng nöôùc khoâng? Con laáy cho...”

“Thoâi, maát coâng ñi tieåu laém. Veà nhaø uoáng ñöôïc roài con. Con ñi aên nhaäu vôùi ngöôøi ta ñi.” “Baây giôø khoâng muoán noùi nöõa thì ñuoåi con ñi phaûi khoâng? Baùc phaûi aên, hay uoáng chuùt gì ñi, cho aám buïng.” “Vaäy, con coi coù baùnh ít traàn thì laáy cho baùc moät caùi. Moät caùi thoâi. Hoång coù thì thoâi. Maáy thöù khaùc cöùng laém, hoång aên ñöôïc ñaâu!” Baø Ngoïc ngoài aên baùnh naäm moät mình, vì khoâng coù baùnh ít traàn. Coù ngöôøi phuï nöõ buoâng toùc theà, aên maëc sang troïng ñeán beân thaêm hoûi. Khoâng, ngöôøi aáy cöï nöï baø Ngoïc - sao aên nhieàu nöôùc maém quaù vaäy! Ngöôøi aáy toâi quen, caû choàng baø cuõng quen. Vôï choàng hoï thöôøng xuaát hieän trong nhöõng daï tieäc quyeân goùp töø thieän, thænh thoaûng cuõng nghe xöôùng danh hoï nhö nhöõng maïnh thöôøng quaân ôû ñòa phöông. Ñaâu bieát hoï laø vôï choàng thaèng Tö maø baø Ngoïc keå chuyeän höùng thuù caû buoåi... Böõa taát nieân thaønh coâng toát ñeïp vì coù giaø coù treû; coù vui coù buoàn; leng keng nhöõng ñoàng tieàn giaø ít oûi phaûi ky coùp traû goùp tieàn xe, tivi, sa-loâng... xa xæ trong ñôøi hoâm nay maø thöông ñôøi hoâm qua daõi daàu cuûa baùc Ngoïc.

Baøn tay meï - Thuûy Laâm Synh

Caét moùng tay cho meï. Con chôït nhaän ra baøn tay meï toaøn xöông. Nhöõng loùng tay khoâ nhö coïng raï phôi maát tính hoài sinh. Baøn tay aáy töøng taém röûa cho con, voã vaøo moâng ñeå con troøn giaác nguû. AÙo con laønh nhôø baøn tay meï. Con ñoùi loøng baøn tay meï ñuùt mieáng côm nhai. Giôø hai baøn tay meï ñaõ gaày nhö khoâng coøn caùch naøo gaày nöõa. Meï coá xoû sôïi chæ vaøo loã kim nhöng ñaàu sôïi chæ cöù ñöa qua ñöa laïi khoâng sao xoû vaøo ñöôïc. Con thöông meï voâ cuøng.

AÊn cay - ÑTXU

Luùc toâi coøn nhoû, moùn aên naøo meï lôõ tay ñeå ôùt, toâi aên khoâng ñöôïc, ngoài khoùc. Meï doã daønh maõi. Toâi lôùn leân vaø laäp gia ñình. Böõa aên thöôøng bò ngaét quaõng nhieàu laàn vì phaûi lo cho con. Côm canh nguoäi, aên khoâng noåi, toâi ñaønh cho vaøo tí ôùt ñeå deã nuoát. Maõi thaønh thoùi quen.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 115


116 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

H

OÄP THÖ TÌM BAÏN

1869 - (Kyø - 15/16) - Nöõ, soáng ôû Montreùal, 32 tuoåi, cao 1m62, naëng 46 kg, ngoaïi hình bình thöôøng, giaûn dò. Coâng vieäc oån ñònh, trình ñoä ÑH. Thích thieân nhieân, du lòch, ñoïc saùch (khoa hoïc, vaên thô, taâm linh...), nhaïc (Trònh, Ng. Thuïy Mieân, P. Duy, Instrumental, nöôùc ngoaøi), theå thao, sinh hoaït gia ñình, vaø nhöõng ñieàu bình dò trong ñôøi soáng thöôøng nhaät. Hoaøn caûnh: coù 1 con (hoân nhaân tröôùc). Muoán tìm baïn nam 32-40 tuoåi cuøng hoaøn caûnh, chaân thaønh, vui veû, laïc quan, ñaøng hoaøng. Khoâng huùt thuoác, traùch nhieäm, thích chia seû, caûm thoâng vaø chung thuûy. Troâng tin. 1870 - (Treân 4 kyø) - Toronto, nöõ, sinh 1957, cao 1m58, naëng 112lbs, hieàn laønh, giaûn dò, vui veû, thoâng caûm, taâm hoàn côûi môû, hoøa ñoàng, ñang ñi laøm, khoâng vöôùng baän, muoán tìm baïn cuøng caûnh ngoä, ñeå taâm söï luùc vui buoàn. Thö ñaàu noùi roõ veà mình. Hoài aâm taát caû duø thô ñeán muoän troâng tin chaân thaønh caùm ôn. 1871 - (Treân 4 kyø) - Nam, ngöôøi Baéc, ngoaøi 45 tuoåi, ôû gaàn Vancouver, ñaõ ly dò. Bình thöôøng, giaûn dò, laøm vieäc chaêm chæ, yeâu cuoäc soáng gia ñình, khoâng côø baïc, khoâng röôïu traø, khoâng thuoác laù, muoán tìm baïn ñôøi. Baïn gaùi, hieàn laønh, yeâu cuoäc soáng gia ñình, 40-48 tuoåi, ôû quanh Vancouver, ñeå cuøng nhau xaây döïng haïnh phuùc gia ñình. Xin cho soá phone ñeå tieän lieân laïc. 1872 - (Kyø - 16/16) - Nam, 36 tuoåi, cao 1m70, khoâng röôïu cheø..., cuoäc soáng trung bình, taâm cuûa con nhaø Phaät, moät laàn gaõy gaùnh, mong tìm baïn gaùi, hôïp seõ tieán xa hôn, ngoaïi hình vaø tuoåi khoâng quan troïng, caàn taám loøng beân trong. Raát mong thö. 1873 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, 54 tuoåi, cao 1m65, deã nhìn, cuoäc soáng oån ñònh, coù trình ñoä. Hoaøn toaøn khoâng vöôùng baän, coâng dung ngoân haïnh, ñoan trang vaø hieàn haäu. Caàn tìm moät ngöôøi baïn ñôøi bieát troïng chöõ tín, thuûy chung duy nhaát, khoâng phaân bieät xaáu ñeïp, giaøu ngheøo, nhö lôøi meï ñaõ daïy “Con ôi khi con sinh ra, trong luùc con khoùc moïi ngöôøi xung quanh con ñeàu mæm cöôøi. Con haõy soáng nhö theá naøo cho ñeán cuoái cuoäc ñôøi maø con vaãn mæm cöôøi trong khi moïi ngöôøi xung quanh con ñeàu rôi leä”. Neáu ai caàn moät maùi aám gia ñình thaät söï xin haõy thö veà, khoâng phaân bieät xa gaàn, chuùng ta cuøng chaáp caùnh beân nhau trong baàu trôøi haïnh phuùc. Thaät söï caùm ôn, höùa hoài aâm taát caû duø thö ñeán muoän. 1874 - (Treân 4 kyø) - Nam, 56 tuoåi, ñoäc thaân, ñang ñi laøm, thaät thaø, cuoäc soáng laønh maïnh. Hoaøn caûnh khoâng vöôùng baän, khoâng töù ñoå töôøng. Muoán tìm baïn nöõ, giaûn dò, cuøng laøm baïn vaø cuøng nhau saùnh böôùc chia seû vui buoàn treân quaõng ñöôøng coøn laïi, khoâng phaân bieät hoaøn caûnh, nöõ ñoäc thaân hay ly dò, hay nöõ sang ñaây du lòch muoán coù maùi aám gia ñình. Mong ñeán vôùi nhau thaønh thaät. Xin thö veà seõ hoài aâm taát caû duø thö ñeán muoän. Caùm ôn. 1875 - (Treân 4 kyø) - Nam, 28 tuoåi, tìm kieám cho baát cöù ai 18-27 tuoåi, hoïc taäp taïi Canada, vaø muoán ôû laïi Canada. Xin vui loøng göûi soá ñieän thoaïi cuûa baïn, hình aûnh thöïc teá ñôøi soáng, email vaø moät soá thoâng tin cô baûn. Toâi höùa traû lôøi taát caû. 1876 - (Treân 8 kyø) - Nam, 50 tuoåi, ly dò ñaõ laâu, maõi lo laøm kinh teá, khoâng töù ñoå töôøng, nay nhôø Thôøi Baùo laøm nhòp caàu noái ñoâi bôø, neáu coù duyeân tìm ñöôïc ngöôøi taâm ñaàu yù hôïp töø 40-50, khoâng vöôùng baän, ñeå cuøng nhau lo laøm aên, vaø ñi heát ñoaïn cuoái cuûa cuoäc ñôøi coøn laïi nôi xöù ngöôøi, khoâng phaân bieät ñòa vò giaøu ngheøo, chæ caàn thaønh thaät. 1877 - (Treân 8 kyø) - Nöõ, 40 tuoåi, cao 1m67, ngöôøi Hueá, hieàn laønh, deã nhìn, vieäc laøm oån ñònh, hieän ñang soáng ôû Montreùal, muoán tìm baïn ôû Montreal khoâng baøi baïc, khoâng nghieän röôïu, chung thuûy. Thö ñaàu xin giôùi thieäu veà mình, hôïp seõ tieán xa hôn. Ñaàu thö cho soá phone ñeå tieän lieân laïc. Khoâng ñuøa giôõn. Caùm ôn. 1878 - (Treân 4 kyø) - Em coù ñöùa em gaùi 21 tuoåi, hieän soáng ôû Hoä Phoøng - Baïc Lieâu, raát mong ñöôïc sang Canada, ñoaøn tuï vôùi em. Anh naøo thaät loøng muoán laäp gia ñình, hay ñuû ñieàu kieän baûo laõnh. Vui loøng lieân laïc vôùi em. 1879 - (Treân 4 kyø) - Chaùu gaùi 21 tuoåi, ngoan, deã thöông, ngöôøi mieàn Nam, ñang laøm vieäc laâu naêm ôû hieäu kim hoaøn Saøigoøn. Muoán laøm quen vôùi caùc anh tuoåi töø 25-30, laøm vieäc ôû thaønh phoá Montreal. 1880 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, 40 tuoåi, ñaõ ly hoân, ñaïo Phaät, trình ñoä ñaïi hoïc,

ngöôøi deã nhìn, tính tình giaûn dò, vò tha, thích laøm beáp, naáu nhöõng moùn aên AÙ, AÂu. Thích giuùp ñôõ nhöõng treû em keùm may maén, vôùi phöông chaâm “Mình vì moïi ngöôøi, moïi ngöôøi seõ vì mình”. Toâi ñang ôû North Vancouver. Mong tìm baïn trai tuoåi töø 40-58, taïi Vancouver, soáng ñoäc thaân, hay ñaõ ly hoân, chaân thaønh, khoâng coù yù ñuøa giôõn. Neáu taâm ñaàu yù hôïp seõ cuøng tieán xa hôn, ñeå chia seû nhöõng haïnh phuùc, phieàn muoän, öu tö trong cuoäc soáng, vôùi mong muoán raèng: “Nieàm vui chia ñoâi laøm nieàm vui nhaân ñoâi. Noãi buoàn chia ñoâi laø noãi buoàn vôi moät nöûa”. Thö ñaàu xin cho soá phone hay email ñeå tieän lieân laïc. Xin chaân thaønh caùm ôn. 1881 - (Treân 4 kyø) - Nam, cao 1m60, 37 tuoåi, ñoäc thaân, cuoäc soáng thu nhaäp ñeàu ñaën oån ñònh. ÔÛ Windsor, ON. Muoán tìm baïn gaùi tuoåi 18-37, khoâng phaân bieät thaønh phaàn, baïn laø coâng daân, thöôøng truù nhaân, du lòch, hoaëc du hoïc sinh, ñeå keát baïn laâu daøi, tieán tôùi hoân nhaân vaø soáng chung. Xin cho bieát email, soá phone, hoaëc ñòa chæ ñeå tieän lieân laïc. Mình seõ hoài aâm cho taát caû thô, duø muoän. 1882 - (Treân 8 kyø) - Nöõ, 45 tuoåi, ngöôøi Vieät goác Hoa, ñang ñi laøm, hình daùng deã nhìn, hieàn laønh, giaûn dò vaø vui veû. Thích du lòch vaø naáu aên. Mong tìm baïn nam, coù vieäc laøm oån ñònh, coù traùch nhieäm, laïc quan, vui veû vaø yeâu maùi aám gia ñình. Khoâng nghieän röôïu, côø baïc vaø huùt thuoác. Thö ñaàu xin giôùi thieäu mình. Xin soá phone vaø email ñeå tieän lieân laïc. 1883 - (Treân 4 kyø) - Nöõ 51 tuoåi, cao 1m61, ngoaïi hình treân trung bình, tính tình vui veû, hoaøn toaøn khoâng vöôùng baän. Nhôø Thôøi Baùo chuyeån lôøi ñeán nhöõng baïn naøo thaät loøng tìm baïn ñôøi, coù trình ñoä, sieâng naêng, bieát yeâu maùi aám gia ñình. Xin thö veà ôû gaàn hoaëc xa thaønh phoá caøng toát, nhöng phaûi thaät söï ngöôøi ñoäc thaân hoaëc ly dò, ñang ôû vôùi vôï xin ñöøng gôûi thö. Caùm ôn. 1884 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, 42 tuoåi, khoâng con, aên chay tröôøng, ñang ñi laøm, trình ñoä khaù, soáng ôû Canada khaù laâu. Baûn tính hieàn laønh, taâm lyù bieát laéng nghe vaø caûm thoâng. Chæ muoán tìm ngöôøi chò lôùn tuoåi ñeå laøm baïn tri kyû, laøm ngöôøi baïn thaân veà tinh thaàn ñeå troø chuyeän, taâm söï vaø chia seû nhöõng vui buoàn. Xin ñöôïc laøm quen caùc chò soáng noäi taâm, bieát quyù troïng tình baïn, ñoái xöû nhau nhö chò em trong nhaø. 1885 - (Treân 4 kyø) - Nam, cao 1m70, 36 tuoåi, hình thöùc deã nhìn. Vieät Nam môùi sang neân cuõng buoàn laém muoán laøm quen vôùi caùc baïn nam, nöõ khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Canada trôøi giaù laïnh neân tìm ñöôïc ngöôøi baïn thì muøa Xuaân aám aùp caøng tôùi nhanh hôn. Mình traû lôøi thö cho taát caû neáu cho mình soá ñieän thoaïi nheù. 1886 - (Treân 4 kyø) - Nam, môùi veà höu, toát nghieäp ñaïi hoïc, ñaày ñuû veà phöông dieän vaät chaát, hieän soáng ñoäc thaân. Muoán tìm baïn nöõ, khoâng phaân bieät tuoåi taùc giaøu ngheøo, caàn löông thieän, coù löông taâm vaø ñaïo ñöùc ñeå soáng chung, nöông töïa vaøo nhau trong nhöõng naêm thaùng coøn laïi. Xin cho soá phone ñeå deã lieân laïc. 1887 - (Treân 4 kyø) - Nam, 69 tuoåi, veà höu soáng ñoäc thaân, kinh teá oån ñònh, ít baïn beø, buoàn vaø coâ ñôn, khoâng huùt thuoác, röôïu vaø côø baïc, thích du lòch, nghe nhaïc löôùt WEB. Caàn tìm baïn gaùi ñöùng tuoåi ñeå an uûi giuùp ñôõ laãn nhau trong nhöõng ngaøy thaùng coøn laïi, caàn thaønh thaät. Xin cho soá phone ñeå trao ñoåi tìm hieåu nhau. 1888 - (Kyø 7/8) - Nöõ, 51 tuoåi, cao 1m61, troâng deã nhìn, vui veû, coâng dung ngoân haïnh, khoâng vöôùng baän. Mong tìm baïn ñôøi, tuoåi töø 51 ñeán 60, cao 1m65 trôû leân, ñaøng hoaøng, trình ñoä, roäng löôïng, yeâu maùi aám gia ñình, seõ traû lôøi taát caû thö duø cho nhöõng ngöôøi ôû phöông xa, nhöng phaûi laø ngöôøi ñoäc thaân ly dò, coù vôï xin ñöøng gôûi thö. Caùm ôn. 1889 - (Kyø 8/8) - Nam, 40 tuoåi, soáng ôû Montreal, cao 1m69 naëng 66Kg. Cuoäc soáng bình dò, coâng vieäc oån ñònh, khoâng nghieän röôïu, meâ côø baïc... Ñaõ moät laàn ly dò, hieän taïi ñang soáng ñoäc thaân, khoâng vöôùng baän mong laøm quen vôùi taát caû caùc baïn nöõ gaàn xa. Thö veà xin cho soá phone vaø ñòa chæ email ñeå tieän lieân laïc. 1890 - (Treân 4 kyø) - Nam ñoäc thaân, chöa ngoaøi 30 tuoåi, coù ngheà nghieäp chuyeân moân, nhieàu sôû thích ñam meâ... tìm baïn cuøng löùa tuoåi, cuøng sôû thích. Tuøy thuoäc vaøo loøng thaønh cuûa baïn mình seõ hoài aâm laïi.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 117


118 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

H

OÄP THÖ TÌM BAÏN

1891 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, 26 tuoåi, cao 1m65, laøm vieäc vaên phoøng, tính tình hoøa ñoàng. Sôû thích du lòch, aên uoáng, chuïp hình, nghe nhaïc, xem phim. Vì baän roän neân ít cô hoäi quen bieát baïn beø, mong ñöôïc laøm quen vôùi caùc anh tuoåi töø 26-35, khoâng töù ñoå töôøng, coù chí khí, ñaàu oùc laøm aên neân. Tröôùc maét laøm baïn ñeå cuøng chia seû nieàm vui, noãi buoàn treân xöù laï queâ ngöôøi, neáu hôïp seõ tieán xa hôn. Mong tìm ñöôïc caùc anh toát, haûo taâm, coù loøng thöông ngöôøi, seõ hoài aâm taát caû thö, caùm ôn. 1892 - (Treân 4 kyø) - Nam, 38 tuoåi, toát nghieäp ñaïi hoïc, hieän ñang laøm ôû ngaân haøng, chöa heà laäp gia ñình, nay coâng vieäc oån ñònh, muoán quen caùc coâ töø 28-35 tuoåi, khoâng phaân bieät queâ quaùn, neáu hôïp seõ tieán ñeán hoân nhaân, veà baûn thaân, ngoaøi giôø laøm vieäc, thích du lòch, ñi bar cuøng baïn beø, chôi stock, ñaàu tö vaøo ñòa oác. Mong laøm quen vôùi caùc coâ coù chuùt trình ñoä, ñaïo Phaät, yeâu thích treû vaø quyù meán gia ñình. 1893 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, 39 tuoåi, vui tính, laïc quan vaø yeâu ñôøi, chöa heà laäp gia ñình, ñaùng tieác vì cô duyeân chöa ñeán, nay nhôø Thôøi Baùo laøm nhòp caàu ñeå laøm quen vôùi caùc anh döôùi 50 tuoåi, khoâng vöôùng baän. Mong tìm ñöôïc tri kyû ñeå chia seû nhöõng vui buoàn trong cuoäc soáng, mong ñöôïc laøm quen caùc anh vui veû, coù tính haøi höôùc, coù chí thuù laøm aên, yeâu ñôøi, vaø vieäc gì ñeán thì seõ ñeán. 1894 - (Treân 4 kyø) - Nam, tuoåi höu vaãn coøn ñi laøm, soáng ñoäc thaân, oån ñònh kinh teá, buoàn coâ ñôn, tìm baïn gaùi ñöùng tuoåi ôû Houston, TX. Mong an uûi, giuùp ñôõ laãn nhau trong nhöõng naêm thaùng coøn laïi, caàn hieàn vaø thaønh thaät, khoâng vöôùng baän. Thö ñaàu xin cho hình vaø soá phone hay email ñeå tieän lieân laïc. 1895 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, 50 tuoåi, ly dò, ñang soáng ñoäc thaân, hieàn laønh, chaân thaät, deã thöông, thích nghe nhaïc, xem phim, ñoïc baùo, yeâu coâng vieäc, tìm baïn ñoäc thaân, vui veû, hieàn laønh, chaân thaät, khoâng huùt thuoác, khoâng phaân bieät giaøu ngheøo, ñeå taâm söï vui buoàn, neáu hôïp seõ tieán xa. Thö ñaàu xin gôûi hình cho soá phone ñeå tieän lieân laïc. Caûm ôn. 1896 - (Treân 4 kyø) - Ñaøn baø, treân 50 tuoåi, deã nhìn, hieàn laønh ñaïo ñöùc, cuoäc soáng oån ñònh, coù con, soáng rieâng, hieän ñang ñi laøm, raát coâ ñôn vì ít baïn muoán laøm quen vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng ñoäc thaân, ñaïo ñöùc 50-65, khoâng phaân bieät ñeïp xaáu, giaøu ngheøo, chæ mong chaân thaät. Caûm ôn. 1897 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, ñoäc thaân, 22 tuoåi, hieän ñang soáng ôû Toronto. Muoán tìm baïn nam töø 25 ñeán 35 tuoåi. 1898 - (Kyø 6/16) - Nöõ, 33 tuoåi, cao 4ft.5, naëng 150lbs, ngoaïi hình bình thöôøng, tính tình giaûn dò, hôi vuïng veà trong gia chaùnh, hieän ñang soáng ôû Montreùal vaø ñang ñi hoïc tieáng Phaùp. Thích ñi daïo phoá, shopping, aên uoáng. Ñaõ moät laàn dang dôû neân raát e deø trong chuyeän tình caûm, nhöng vaãn muoán tìm moät ngöôøi baïn ñeå taâm söï vaø chia seû vui buoàn trong cuoäc soáng. 1899 - (Treân 4 kyø) - Nöõ, ñoäc thaân, ngoaøi naêm möôi. Soáng noäi taâm, coù trình ñoä, ñaïo ñöùc, ñôøi soáng oån ñònh. Caàn tìm baïn khaùc phaùi, ngöôøi mieàn Nam ôû Toronto, ñoäc thaân hay ly dò, goùa vôï caøng toát, tuoåi töø 60 ñeán 70, coù “chieàu saâu taâm hoàn”, vaø thích aâm nhaïc. Caàn thaønh thaät, xin ñöøng ñuøa giôõn. Seõ hoài aâm taát caû duø thö ñeán muoän. 1900 - (Treân 4 kyø) - “Buoàn nhö ly röôïu ñaày, khoâng coù ai cuøng caïn”. Nöõ, 50 tuoåi, ly dò, con ñaõ tröôûng thaønh, vì boän beà cuoäc soáng neân chöa tìm ñöôïc ngöôøi tri kyû. Ngoaïi hình tuøy ngöôøi ñoái dieän, mong laøm quen baïn trai tuoåi töø 50, ñoäc thaân khoâng vöôùng baän, coù trình ñoä, hoïc thöùc, roäng löôïng, vò tha. Caùm ôn. 1901 - (Kyø 4/12) - Nöõ, sinh naêm 1962, cao 1m66, ngoaïi hình trung bình, ñaõ ly dò töø laâu, chaân thaät, yeâu maùi aám gia ñình, vui veû, sieâng naêng trong coâng vieäc, coù vieäc laøm oån ñònh. Muoán tìm baïn nam, cao 1m70 trôû leân, ñeå taâm söï vui buoàn, khoâng töù ñoå töôøng, khoâng phaân bieät giaøu ngheøo, chung thuûy vaø yeâu maùi aám gia ñình. Neáu hôïp seõ tieán xa hôn. Thö ñaàu xin cho soá phone, neáu coù hình caøng toát. Caùm ôn. 1902 - (Kyø 3/4) - Nöõ, ngoaøi 35 tuoåi, ñoäc thaân, daùng ngöôøi cao raùo, ngoaïi hình deã nhìn, vieäc laøm oån ñònh, vuøng Montreal, thích nghe Baèng Kieàu vaø Quang Duõng haùt, yeâu chuoäng maùi aám gia ñình, tìm baïn trai döôùi 50 tuoåi. 1903 - (Kyø 2/4) - Nam, 50 tuoåi, ly dò, ñang soáng ñoäc thaân, coâng vieäc oån

ñònh, khoâng vöôùng baän, khoâng côø baïc röôïu cheø, khoâng huùt thuoác, chæ thích xem phim vaø ñi du lòch. Toâi muoán tìm moät ngöôøi baïn ñôøi ñeå cuøng nhau chia seû cho heát nöûa cuoäc ñôøi coøn laïi. Thö ñaàu xin cho soá phone ñeå tieän lieân laïc. Thaønh thaät caùm ôn. 1904 - (Kyø 2/4) - Nöõ, 46 tuoåi, ngöôøi traàm tónh, bieát laéng nghe. Muoán tìm baïn taâm söï ñeå xua ñi nhöõng thaùng ngaøy laïnh giaù cuûa muøa ñoâng ôû nôi xöù laïnh xa xoâi naøy. Chaân thaønh caùm ôn. 1905 - (Kyø 1/4) - Moät phuï nöõ raát VN, thích “toøng phu”, thieát tha ñöôïc töïa ñaàu vaøo moät bôø vai aám aùp, khoûe maïnh, tuoåi töø 62-69, cao 1m65 trôû leân, ñeå taâm söï chia seû vui buoàn hoaëc cuøng nhau tung taêng khaép ñoù ñaây, cho khoaûng ñôøi coøn laïi. Xin ñöøng ñuøa giôõn maø phí thì giôø cuûa caû hai. THÖ ÑAÕ CHUYEÅN: Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - N. L., Brampton, ON - V. S., North York, ON - P. L., North York, ON (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - V. Ng., Toronto, ON - T. Ñ, Toronto, ON - M. Ng., Mississauga, ON - S. Vo, Surrey, BC - L. Tr., Montreal, QC - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - H. Ng., Toronto, ON - T. Tr., Brantford, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - D. L., Brampton, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - T. N., Vancouver, BC (3 thö) - Moät Ngöôøi, Montreal, QC - L., Surrey, BC - Y., Quebec, QC (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Montreal, QC - D. H., Toronto, ON - D. D., Brampton, ON - X. Ng., Quebec, QC - L., Montreal, QC - H. , Toronto, ON - H. Ph., Montreal, QC - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Le Y., Quebec, QC - T. , New York, NY - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - L. Ng., Brampton, ON - B. M., Hamilton, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - S. Tr., Winnipeg, MB (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - H. Ng., North York, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON G. Le., Montreal, QC - Ng. Ng,, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - Moät Ngöôøi, Hamilton, ON (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - K. Ng., Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, (2 thö) - V. B, Quebec, QC Moät Ngöôøi, Toronto, ON - T. Vo., North York, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - E. Ng., North York, ON - N. Ng., Buffalo, NY - A. Ng., Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - N. Tr., Ottawa, ON - H. Tr., North York, ON (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - N.Ng. , Toronto, ON - A. Ph., Montreal, QC - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - M., Toronto, ON - H. Ph., Toronto, ON - Ph., Brossard, QC - D. Ng., Windsor, ON - D. Le., Montreal, QC, - Le., Toronto, ON (3 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - C. Tr., Ottawa, ON - C. Tr., Ottawa, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - H. Ph., Toronto, ON - Ph., Quebec, QC - P. L., Toronto, ON Moät Ngöôøi, Mississauga, ON - D., North York, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - L. Tr., Mississauga, ON (2 thö) - D., Toronto, ON - S. D., Toronto, ON, Th. , Toronto, ON (4 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (3 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - D. Ch., Toronto, ON - T. Tr., Edmonton, AB - T. Tr., Edmonton, AB - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - T. H., Calgary, AB - Ng. P., Montreal, QC - T. N., Vancouver, BC (5 thö) - H. N., Montreal, QC (2 thö) - T. Ng., Vancouver, BC - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - C. Tr., Montreal, QC - D. Vo., Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Mississauga, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - N. Trl, Ottawa, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON, - N. Le., Montreal, QC (4 thö) - M., Hamilton, ON (2 thö) - H. Ng., Etobicoke, ON (5 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, - Moät Ngöôøi, Toronto, - Moät Ngöôøi, Toronto, - Moät Ngöôøi, Toronto, - A. Tr., Brampton, ON - A. Tr., Brampton, ON - Moät Ngöôøi, Vancouver, BC - T. H., Calgary, AB - N. T., Vancouver, BC, - Moät Ngöôøi, Montreal, (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, (2 thö) - T. Qu., Mississauga, (2 thö) - Moät Ngöôøi, Toronto, ON (2 thö) - H. Le., Quebec, QC - M., Hamilton, - H. D., North York, - A. Tr., Toronto, ON - D. H., North York, - Moät Ngöôøi, Toronto, ON- Moät Ngöôøi, Toronto, ON - S. Th., Waterloo, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON - Q. Ng., Ottawa, ON (2 thö) - L., Mississauga, ON - T. Ng., Vancouver, BC - H. Ng., Vancouver, BC - D. Ho., Ottawa, ON - Moät Ngöôøi, Toronto, ON * NHAÉN CHUNG: - Xin nhaéc laïi, thö nhôø chuyeån xin boû vaøo phong bì nhoû hôn, daùn tem saün vaø daùn kín, vì Toøa soaïn khoâng chòu traùch nhieäm veà noäi dung thö nhôø chuyeån. Boû thö nhôø chuyeån vaø leä phí ($5) vaøo phong bì lôùn hôn, vaø xin nhôù ghi roõ ôû maët sau bì thö (lôùn hoaëc nhoû) laø muoán chuyeån ñeán soá naøo (Thí duï: Xin chuyeån thö naøy ñeán soá 1843 hay 1829...) - Thö gôûi xin ñeà roõ muïc TÌM BAÏN: Toøa soaïn Thôøi Baùo 1114 College St. Toronto, ON, M6H 1B6 - Coù phaùt thanh haèng tuaàn treân TB Radio vaøo moãi toái Chuû Nhaät. Xin caùc baïn nhôù ñoùn nghe. * LEÄ PHÍ THAM GIA: - Ñaêng Lôøi Tìm Baïn: 10ñ (toái thieåu 4 kyø baùo) - Nhôø chuyeån thö: 5ñ cho moãi thö.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 119


120 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Khoâng coøn soáng chung laø ly thaân (separated) naêm cö nguï hay cö daân phaûi ñònh cö taïi Canada tröôùc ngaøy 01/07/1977.

Hoûi: Giaùng Sinh, 25/12/2011 Kính gôûi oâng baø Buùt Bi, Tröôùc heát toâi coù lôøi kính chuùc oâng baø ñöôïc maïnh khoûe, chuùc oâng baø moät muøa Giaùng Sinh an laønh vaø haïnh phuùc. Keá ñeán toâi coù caâu hoûi naøy nhôø oâng baø chæ daãn. Ba Meï toâi thaùng 10/2011 laø ñuû 10 naêm vaø ñaõ xin tieàn OAS moãi naêm khai thueá Ba Meï toâi ñeàu khai chung. Naêm nay, meï toâi veà Vieät Nam vaø thaät loøng baø khoâng muoán trôû laïi Canada vaø cuõng khoâng coù yù ñònh xin tieàn giaø. Vaäy thì caùi ñôn GSI Ba toâi phaûi ñieàn theá naøo, coù ngöôøi chæ baûo laø neân khai Ba Meï toâi separated nhöng Ba Meï toâi treân giaáy tôø laø spouse coù hoân thuù roõ raøng, vaø Ba toâi ñaõ laõnh ñöôïc 01 check ñaàu tieân vaøo thaùng 11/2011 laø 134.49$, vaäy baây giôø Ba toâi phaûi laøm theá naøo vôùi caùi ñôn GSI ñeå ñöôïc theâm tieàn nhöng khoâng coù Meï toâi chung vaøo ñoù vì khoâng muoán dính daùng tôùi luaät leä vaø tieàn baïc cuûa chính phuû. Meï toâi veà Vieät Nam töø thaùng 6/2011vaø naêm nay Ba toâi luùc khai thueá seõ khoâng khai chung nöõa. ... Ba toâi khoâng bieát phaûi laøm sao vì khoâng muoán gian laän laø khai cho meï toâi luoân, chæ moät mình Ba toâi thoâi. Vaäy toâi phaûi laøm sao. Raát mong söï chæ baûo cuûa oâng baø. Thaønh thaät caùm ôn oâng baø.

Traû lôøi: Chuùc möøng oâng cuï ñuû ñieàu kieän höôûng lôïi nhuaän giaø OAS/GIS. Moät trong nhöõng nieàm vui cuûa oâng baø, cha meï cao tuoåi ñònh cö taïi Canada döôùi dieän baûo laõnh gia ñình laø chôø ñôïi thôøi gian 10 naêm cö nguï ñeå ñöôïc quyeàn lôïi höu giaø theo ñaïo luaät OAS. Cao nieân ñuû ñieàu kieän xin tieàn giaø phaûi ñeä ñôn xin tieàn giaø cô baûn OAS. Soá tieàn giaø cô baûn laõnh ñöôïc caên cöù treân soá naêm cö nguï taïi Canada vaø tieàn giaø cô baûn toái ña döïa treân 40

Cao nieân hay gia ñình coù LÔÏI TÖÙC THAÁP ñöôïc caáp theâm moät soá phuï caáp ñaëc bieät cuûa tieàn giaø nhö: tieàn buø (GIS), tieàn phoái ngaãu (Allowance) cho ngöôøi phoái ngaãu tuoåi töø 60 ñeán 64... Tieàn buø GIS nhaän ñöôïc tuøy theo tình traïng gia ñình vaø lôïi töùc caù nhaân/gia ñình khai thueá naêm tröôùc. Cao nieân ñoäc thaân, goùa nhaân, ly thaân ñöôïc trôï caáp tieàn buø GIS cao hôn so vôùi cao nieân coù gia ñình hay coù baïn ñôøi soáng chung. Theo luaät gia ñình Canada, vôï choàng quyeát ñònh khoâng soáng chung nöõa vaãn laø vôï choàng cho ñeán khi ly dò nhöng tình traïng gia ñình trôû thaønh “ly thaân - separated”. Chính phuû Canada khoâng ñoøi hoûi vôï choàng ly thaân phaûi laøm giaáy ly thaân (Separation Agreement); vôï choàng ly thaân chæ caàn ñeä trình giaáy tôø chöùng minh khoâng cö nguï cuøng ñòa chæ, khoâng sinh hoaït xaõ hoäi chung. Tuy nhieân, giaáy ly thaân laø vaên kieän höõu duïng trong vieäc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn lôïi xaõ hoäi, höu, giaø. Moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät, vôï choàng ly thaân vì nhöõng lyù do baát khaû khaùng nhö ngöôøi phoái ngaãu vaøo trung taâm saên soùc cho ngöôøi beänh, giaø yeáu; cö nguï vôùi con chaùu vì lyù do söùc khoûe ñöôïc xem laø “bò ly thaân - involuntary separation”. Cao nieân soáng trong tình traïng gia ñình ly thaân hay bò ly thaân (ly thaân baát ñaéc dó) ñöôïc caáp tieàn buø GIS gioáng nhö cao nieân ñoäc thaân. Noùi caùch khaùc, tieàn buø GIS cuûa cao nieân ly thaân cao hôn cuûa cao nieân coù gia ñình. Sau ñaây laø phaàn traû lôøi cho thaéc maéc cuûa coâ:

Baø cuï veà Vieät Nam töø thaùng 06/2011 vaø khoâng coù yù ñònh trôû laïi Canada ñöa ñeán tình traïng gia ñình (marital status) cuûa oâng baø cuï trôû thaønh “SEPARATED”. Trong phaàn C cuûa ñôn xin tieàn buø GIS, oâng cuï ñieàn ñaày ñuû döõ kieän ñoøi hoûi cuûa ngöôøi phoái ngaãu/baïn ñôøi soáng chung. Nhöng ñaùnh daáu check (X) vaøo hoäp “Separated” vaø ñeå ngaøy thaùng ly thaân vaøo phaàn “If you are separated...”. OÂng cuï caàn ñính keøm nhöõng giaáy tôø ñoøi hoûi cuøng giaáy tôø chöùng minh baø cuï veà Vieät Nam nhö: giaáy Travel Itinerary hay Boarding pass hay Visa veà Vieät Nam... Ñeà nghò, coâ hoaøn taát ñôn xin vaø mang ñeán trung taâm Service Canada gaàn nhaø ñeå nhaân vieân höõu traùch nhaän ñôn tröïc tieáp vaø copy, thò thöïc chöõ kyù nhöõng giaáy tôø caàn thieát. 2. Nhaän xeùt: Quyeát ñònh veà Vieät Nam vaø khoâng coù yù ñònh trôû laïi Canada laø hình thaønh tình traïng gia ñình “separated”. Vaán ñeà cuûa oâng cuï raát ñôn giaûn vaø chæ caàn ñaùnh daáu vaøo hoäp “separated”. Hoà sô khai thueá naêm 2010 cuûa oâng baø cuï ñeå “marrried” laø cung caáp döõ kieän cuûa caù nhaân, gia ñình cho ñeán ngaøy 31/12/2010. Khai thueá naêm 2011, tình traïng gia ñình cuûa oâng cuï laø “separated”. Cô quan Service Canada caên cöù treân ngaøy thaùng ly thaân trong ñôn xin tieàn buø GIS ñeå cöùu xeùt tieàn buø GIS. OÂng cuï trôû thaønh “ly thaân” do ngöôøi phoái ngaãu khoâng coøn soáng chung seõ ñöôïc tieàn buø GIS nhö cuûa cao nieân ñoäc thaân. Chuùc coâ cuøng ñaïi gia ñình söùc khoûe vaø an laønh.

1. Ñieàn ñôn xin tieàn buø GIS: OÂng cuï hoäi ñuû ñieàu kieän cö nguï 10 naêm vaøo thaùng 10/2011 vaø treân 65 tuoåi ñöôïc caáp phaùt tieàn giaø cô baûn OAS. Soá tieàn giaø cô baûn OAS $134.49/thaùng laõnh ñöôïc töø thaùng 11/2011 döïa treân 10 naêm cö nguï vaøo thôøi ñieåm ñeä ñôn xin. Boä phaän phuï traùch tieàn OAS/GIS cuûa Service Canada gôûi ñôn xin tieàn buø “Application For The Guaranteed Income Supplement” ISP3025 vaø oâng cuï phaûi xaùc ñònh tình traïng gia ñình ñeå ñöôïc laõnh tieàn buø GIS döïa treân cô sôû ñoäc thaân hay gia ñình.

OÂ/Baø Buùt Bi

31/12/2011

Ñính chaùnh Do sô xuaát, treân Thôøi Baùo soá 1865, ngaøy thöù Naêm 15/12/2011, ôû muïc Buùt Bi traû lôøi, trong töïa baøi Tieàn höu goùa (Rente de conjoint survivant) cuûa quyõ höu QPP, töø RENTE ñaõ bò ñoåi thaønh TENTE. Xin caùo loãi cuøng taùc giaû Buùt Bi vaø quyù ñoäc giaû. TB


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 121


122 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Ñaàu naêm ñieåm danh vaøi anh quan söù - Töôûng Naêng Tieán

maûi mieát phieân dòch cho caùc ngö daân ôû toøa aùn ñeán noãi queân ñi ñoùn vôï, theá laø vôï anh töï thueâ xe chôû caû bao deùp baùn dôû ñeán toøa aùn tænh ñeå tìm. Luùc naøy toâi môùi bieát ngöôøi ñaøn oâng thoâng thaïo ba thöù tieáng Vieät, Anh, Philippines naøy laø moät ngöôøi baùn giaøy deùp treân heø phoá...”

Môùi ñaây, Tuoåi Treû Online coù baøi vieát voâ cuøng thuù vò (“Tình Ñoàng Höông Cuûa Duõng Vieät Nam”) cuûa phoùng vieân Ñình Daân. Neáu raûnh, xin ñoïc chôi vaøi ñoaïn: “ÔÛ Philippines ngö daân ta ñi bieån gaëp naïn ñöôïc Duõng giuùp ñôõ raát nhieàu”, ‘Khoâng chæ nhöõng ngöôøi Vieät ñi bieån gaëp naïn ôû Philippines bieát tôùi Duõng, maø thaäm chí nhieàu thaân nhaân cuûa hoï ñang soáng ôû queâ cuõng löu trong ñieän thoaïi caàm tay caùi teân Duõng Vieät Nam’... Ñoù laø nhöõng thoâng tin maø toâi nghe ñöôïc töø nhieàu ngöôøi daân ôû ñaûo Phuù Quyù. Vaø toâi ñaõ coù cô hoäi gaëp gôõ ‘Duõng Vieät Nam’ nhaân chuyeán ñi Philippines vieát veà vuï 122 ngö daân bò giam giöõ taïi ñaây...” “Chieàu 23/8, trôøi Palawan vaãn möa suoát. Saùng mai laø ngaøy dieãn ra phieân toøa xeùt xöû 122 ngö daân neân chieàu hoâm ñoù nhöõng ngöôøi töø Vieät Nam qua ai cuõng baän roän lo giaáy tôø, thuû tuïc chuaån bò haàu toøa. Anh Duõng cuõng cuoáng cuoàng vöøa chaïy xe vöøa ñieän thoaïi lieân tuïc ñeå heïn caùc luaät sö ôû Philippines nhaèm thieát keá caùc buoåi gaëp gôõ vôùi caùc luaät sö töø Vieät Nam qua. Vöøa gaëp luaät sö xong, anh Duõng laïi cuøng anh Thoaïi - chuû DNTN Long Haûi Long - vaøo nhaø tuø ñeå mang thuoác taây vaø moät ít tieàn baø con ôû ñaûo Phuù Quyù göûi cho ngöôøi nhaø cuûa hoï trong traïi giam. Möa to öôùt heát aùo, anh Duõng phaûi möôïn aùo moät thuyeàn tröôûng maëc vaøo ñeå chaïy tieáp. Thay voäi chieác aùo vöøa möôïn, anh laïi quay ngoaét chieác xe ba baùnh ra khoûi coång nhaø tuø roài noùi voäi: ‘Toâi chaïy ra toøa xin caùi giaáy cho anh em xuoáng taøu laáy gaïo vaø quaàn aùo’. “Ngaøy dieãn ra phieân ñieàu traàn, töø saùng sôùm anh Duõng ñaõ ngoài trong chieác xe ba baùnh chôø döôùi ñöôøng. Anh baûo chôø ñi cuøng 115 ngö daân töø nhaø tuø ra toøa aùn. Nhìn nhöõng aùnh maét aâu lo qua song saét cuûa chieác xe maøu vaøng boùp chaët khoùa, anh Duõng ngaäm nguøi: ‘Ñoàng

Anh Duõng trong cuoäc laøm vieäc vôùi luaät sö Philippines (AÛnh: Ñình Daân)

höông mình caû. Maø toaøn laø ngö daân chaân chaát. Vôï con hoï ôû nhaø maø thaáy hình aûnh naøy chaéc khoâng caàm loøng ñöôïc...’. “Nhieàu laàn ngoài taâm söï, xen trong caâu chuyeän cuûa nhöõng thaùng ngaøy bò baét treân ñaát Philippines, caùc thuyeàn tröôûng luoân keå veà anh Duõng vôùi veû haøm ôn. OÂng Traàn Huùt, ngöôøi lôùn tuoåi nhaát trong baûy thuyeàn tröôûng, keå: “Nhöõng ngaøy ñaàu bò baét leân ñaây, chuùng toâi vöøa hoaûng hoát vì khoâng bieát vì sao mình laïi bò baét, vöøa lo laéng vì khoâng ngöôøi thaân thích, khoâng bieát ñöôøng saù, cuõng khoâng bieát haûi quaân Philippines noùi gì. Chuùng toâi cöù nhö ngöôøi caâm ñieác, may maø coù Duõng...” “Moät soá ngö daân ôû Quaûng Ngaõi vaø Bình Thuaän keå raèng töø naêm 2004 ñeán nay, anh Duõng ñaõ giuùp ñôõ khoaûng 30 nhoùm ngö daân Vieät Nam bò maéc naïn vaø troâi daït vaøo vuøng bieån cuûa nöôùc baïn. Anh noùi anh giuùp caùc nhoùm ngö daân nhöõng vieäc nhö phieân dòch, laøm caàu noái giöõa nhöõng ngö daân bò naïn vaø chính quyeàn ñòa phöông, giuùp ngö daân töø vieäc laøm giaáy tôø cho ñeán ñi chôï, mua card ñieän thoaïi...” “Anh Duõng noùi coù moät caâu chuyeän maø anh seõ chaúng bao giôø queân. Ñoù laø vaøo ñaàu thaùng 8 vöøa roài. ‘Hoâm ñoù ñaõ 22g ñeâm. Trôøi möa to gioù lôùn. Toâi ñang cho maáy ñöùa con ñi nguû thì nhaän ñöôïc ñieän thoaïi töø Vieät Nam. Ngöôøi ñaàu daây laø anh Sôn - moät chuû ghe ôû tænh

Quaûng Ngaõi: Duõng ôi, laøm ôn cöùu naïn cöùu khoå giuøm. 12 ngö daân cuûa toâi ñang ñaùnh baét ôû vuøng bieån nöôùc mình thì bò baõo ñaùnh chìm ghe. Hoï ñieän veà noùi ñaõ troâi daït maáy ngaøy nay theo höôùng nam veà vuøng bieån Philippines. Hoï ñang coá ñu baùm vaøo thuyeàn thuùng troâi daït giöõa bieån. Anh nhôø ngöôøi ôû ñoù cöùu giuøm, khoâng ñeå ñeán saùng mai laïnh quaù hoï cheát heát”. “Ngay trong ñeâm, baèng taát caû moïi moái quen bieát, anh Duõng xaùc ñònh laïi chính xaùc toïa ñoä nôi 12 ngö daân bò naïn roài laäp töùc caàu cöùu haûi quaân Philippines...” UÛa, caùi oâng Duõng naøy laø ai maø sao raûnh roãi vaø “bao la” döõ vaäy caø? Xin haõy naùn ñoïc theâm moät ñoaïn ngaén nöõa, veà ngöôøi ñaøn oâng Vieät Nam voâ cuøng nhaân aùi vaø thaùo vaùt naøy: “Moät laàn khi anh Duõng ñang

Coi: moät ngöôøi daân Vieät lam luõ, vôï daïi con thô, ñang löu laïc nôi ñaát laï xöù ngöôøi maø chaêm lo cho nhöõng ñoàng höông cuûa mình töø A tôùi Z (cung caáp toïa ñoä nôi ngö daân bò baõo ñaùnh chìm thuyeàn cho haûi quaân Phi, tham vaán vôùi luaät sö baûn xöù, laøm caàu noái giöõa nhöõng ngö daân bò naïn vaø chính quyeàn ñòa phöông, vaøo tuø thaêm non tieáp teá cho ñoàng baøo ñang bò giam döõ, roài cuøng ñi vôùi hoï ra toøa...) nhö vaäy thì caùc Toøa Laõnh Söï vaø Ñaïi Söù Quaùn Vieät Nam ôû haûi ngoaïi môû cöûa ñeå laøm gì – haû Trôøi? Caâu hoûi tuy hôi bao quaùt nhöng caâu traû lôøi coù theå tìm ngay ñöôïc trong laù “Thö Phaûn Ñoái Ñaïi Söù Quaùn Vieät Nam”, ñaõ ñöôïc chính taùc giaû (oâng Ñoã Xuaân Cang) caàm loa ñoïc tröôùc cöûa Laõnh Söï Quaùn Vieät Nam, taïi thuû ñoâ Praha – Tieäp Khaéc – hoài cuoái naêm roài: “Khi toâi sinh ra treân ñaát Vieät Nam, khi toâi baét ñaàu noùi baèng tieáng Vieät Nam, Toå quoác ñaát nöôùc cuõng nhö cha meï chuùng ta ñeàu khoâng coù quyeàn löïa choïn, ñoù laø ñònh meänh. Söï gaén boù toâi vôùi Vieät Nam cuõng laø ñònh meänh, khoâng moät theá

Anh Duõng (thöù hai töø traùi) laøm phieân dòch trong buoåi khaùm söùc khoûe cho ngö daân (AÛnh: Ñình Daân)


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 123


124 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Ñoã Xuaân Cang (AÛnh: danchimviet.info)

löïc naøo, khoâng moät quyeàn naêng naøo thay ñoåi ñöôïc ñieàu ñoù. Cheá ñoä hieän nay ñaõ töø choái caáp hoä chieáu cho toâi. Hoï töôûng raèng thay ñoåi ñöôïc ñònh meänh. Khoâng. Xin haõy ñöøng laàm töôûng cuoán hoä chieáu thay ñöôïc giaù trò con ngöôøi. Toâi khaúng ñònh duø coù cuoán hoä chieáu hay khoâng, toâi vaãn laø ngöôøi Vieät Nam. “Hoâm nay, moät laàn nöõa toâi coù maët taïi ñaây ñeå phaûn ñoái caùch haønh xöû baát minh cuûa nhaø caàm quyeàn thoâng qua LSQVN trong vieäc töø choái caáp hoä chieáu cho toâi. Khoâng theå nhaân danh quyeàn löïc, nhaân danh ñaïi dieän phaùp lyù cuûa ngöôøi VN ôû nöôùc ngoaøi maø haønh xöû phi phaùp, khoâng ai ñuû can ñaûm ñöùng ra chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh khoâng caáp hoä chieáu. Vaäy hoï coù xöùng ñaùng ñaïi dieän cho ngöôøi VN hay khoâng? “Toâi phaûn ñoái vieäc söû duïng hoä chieáu nhö voøng kim coâ troùi buoäc ngöôøi Vieät Nam trong söï sôï haõi tuaân phuïc. Toâi cuõng nhö taát caû moïi ngöôøi, cuõng töøng sôï haõi, cuõng töøng chòu söï baát coâng. Vaø toâi thaáy raèng, khoâng theå chaáp nhaän maõi hieän traïng naøy. Khi phaûi traû 3500 Kc cho cuoán hoä maø giaù chính thöùc cuûa noù chæ coù 750 Kc (50 USD), hay 300 Kc cho giaáy “khoâng phaïm toäi” trong khi giaù chính thöùc laø 75Kc (5 USD)... “Toâi chæ laø moät caù nhaân nhoû beù tröôùc moät guoàng maùy quan quyeàn vôùi maät vuï, an ninh. Toâi khoâng coù vuõ khí vaø seõ khoâng trang bò vuõ khí, toâi chæ coù tieáng noùi vaø nieàm tin caàn coù coâng lyù cho moïi ngöôøi. Vieäc nhaân danh quyeàn löïc ñeå eùp toâi im laëng, ñeå yeâu caàu toâi khoâng vieát baøi, khoâng toå chöùc, khoâng tham

OÂng Ñoã Xuaân Cang tröôùc cöûa Laõnh Söï Quaùn Vieät Nam, taïi thuû ñoâ Praha, Tieäp Khaéc (Nguoàn aûnh: ÑCV)

gia caùc cuoäc hoäi thaûo nhaèm ñoåi laáy hoä chieáu laø vieäc laøm xaáu xa, toài teä khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Toâi phaûn ñoái haønh ñoäng baát chính naøy. “Vieäc mua quyeàn caên baûn cuûa con ngöôøi baèng hoä chieáu laø haønh ñoäng khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc cuûa moät nhaø caàm quyeàn. Vieäc töø choái trao cho toâi quyeát ñònh khoâng gia haïn hoä chieáu laø moät thuù nhaän raèng chính quyeàn ñaõ haønh ñoäng gian traù. Toâi phaûn ñoái haønh ñoäng gian traù naøy. “Toâi phaûn ñoái vieäc giaûi quyeát thuû tuïc haønh chính khoâng baèng vaên baûn. Ñaây laø moät haønh ñoäng laáp lieám coù muïc ñích, che giaáu caùch haønh xöû traùi phaùp luaät, duø laø luaät Vieät Nam hay coâng phaùp quoác teá. Toâi phaûn ñoái vieäc ñaåy coâng daân Vieät Nam vaøo tình traïng baát hôïp phaùp vôùi yù ñoà khoáng cheá ñaøn aùp tieáng noùi töï do, ñaåy caù nhaân toâi vaø gia ñình vaøo tình traïng phaùp lyù baát minh. “Chuùng ta coù theå chaáp nhaän maõi baát coâng naøy hay khoâng? Chuùng ta coù theå tieáp tuïc traû 4000kc thay cho traû 1330kc maõi khoâng? Toâi khoâng keâu goïi moïi ngöôøi xuoáng ñöôøng vì toâi. Toâi keâu goïi moïi ngöôøi haõy vì mình. Khoâng theå chaáp nhaän maõi söï chaø ñaïp, khoâng theå chaáp nhaän maõi söï moùc tuùi traéng trôïn, nhaân danh toå quoác. Khoâng theå chaáp nhaän maõi söï khinh reû töø nhöõng ngöôøi ñaïi dieän Vieät Nam.

Hoâm nay nhaø caàm quyeàn chaø ñaïp leân toâi vì toâi leân tieáng, hoï cuõng ñaõ vaø ñang chaø ñaïp leân bao nhieâu con ngöôøi cuõng bôûi vì hoï leân tieáng. Coâng lyù khoâng thuoäc veà nhaø caàm quyeàn. Vieäc söû duïng baïo löïc vôùi tieáng noùi hoøa bình laø vieäc laøm traùi vôùi ñaïo lyù con ngöôøi. Toâi phaûn ñoái söï phi nhaân baát nghóa mang danh caàm quyeàn!” Ñoã Xuaân Cang, Praha 23/11/2011 Trong haøng traêm phaûn hoài nhaän ñöôïc, beân döôùi nhöõng baøi

töôøng thuaät lieân quan ñeán oâng Ñoã Xuaân Cang – ñaêng taûi treân trang Ñaøn Chim Vieät – coù hai ñoäc giaû vieát töø Phaùp vaø Gia Naõ Ñaïi: - OÂng Vónh Tieán: “Khoâng rieâng gì beân Ñoâng aâu, taïi Phaùp toâi cuõng thaáy toøa Ñaïi söù Vieät coäng ôû Paris cuõng thaâu tieàn maët moãi laàn xin xoû giaáy tôø gì ñoù, khoâng bao giôø coù giaáy bieân nhaän. Tröôùc moãi quaày coù haøng chöû: “Chæ nhaän tieàn maët” - OÂng Ngoïc Ñoaøn: “LSQ hình nhö ôû ñaâu cuõng vaäy! Khi xin caáp laïi hoä chieáu taïi LSQ VN taïi Ottawa (Canada) toâi cuõng bò ñoøi 200CAD thay vì 80CAD theo luaät quy ñònh. Khi toâi thaéc maéc laø baïn toâi vöøa laøm caùch ñoù 1 tuaàn heát 80CAD thì nhaän ñöôïc thaùi ñoä raát khoù chòu cuûa nhaân vieân LSQ. Ñaëc bieät laø treân trang web cuûa LSQ khoâng ghi cuï theå soá tieàn laø bao nhieâu nhö luaät ñònh! Thaät khoâng theå chòu noåi cô quan coâng quyeàn!” Ñaây môùi laø caâu chuyeän (ñaàu naêm) cuûa Ñaïi Söù Quaùn Vieät Nam töø Phi ñeán Tieäp. Neáu raûnh, vaø neáu muoán bieát theâm cung caùch cuûa caùc quan söù (ta) trong maáy naêm qua, ôû vaøi quoác gia khaùc nöõa – nhö Maõ Lai, Nam Döông, Hoa Kyø, ôû Anh Quoác, ôû Jordan... – xin môøi baïn ñoïc theâm baøi Naêm Caùnh Hoa Ñaøo, cuøng moät ngöôøi vieát.

Ñoø ngang

Cöù ngoài ngoù maõi ra soâng Troâng con ñoø khaùch giöõa gioøng laïi qua Ai veà, ai böôùc chaân ra? Coù ai veà ôû cuøng ta choán naøy Queâ höông moäng döõ bao ngaøy Ñaõ xanh phôi phôùi maøu caây coång laøng Chaïnh loøng ngoù chuyeán ñoø ngang Tieáng keâu söông gioù daëm ñöôøng quaïnh hiu Tieáng keâu cuûa nhöõng buoåi chieàu Tieáng keâu maùi quaùn ngaøy xieâu doác röøng Ñi, veà. Loøng quaù baâng khuaâng Nôi ñaây queâ thaáp nhôù röøng queâ cao.

- Vuõ Höõu Ñònh


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 125


126 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Iraq sau ngaøy Myõ ruùt quaân Nhöõng ngöôøi ôû laïi Babylon - NgyThanh Saùng sôùm hoâm 6/05/1783, Guy Carleton, vò töôùng Anh chòu traùch nhieäm coâng taùc trieät thoaùi vaø keát thuùc cuoäc chieám ñoùng laõnh thoå Baéc Myõ, maïo hieåm ñaùp taøu beänh vieän Perseverance ngöôïc doøng soâng Hudson leân ñieåm heïn treân thöôïng nguoàn gaëp töôùng Myõ George Washington ñeå thaûo luaän caùc ñieàu kieän ruùt quaân. Carleton ñaõ laøm töôùng Washington ngaïc nhieân vôùi lôøi yeâu caàu ñöôïc söû duïng haøng traêm chieán thuyeàn vaøo vieäc di taûn nhöõng ngöôøi Myõ vaø caû nhöõng ngöôøi noâ leä naøo ñaõ ñöôïc traû töï do vaø ñaõ phuïc vuï beân phía ngöôøi Anh trong suoát cuoäc caùch maïng. Ngöôøi Anh thöøa bieát raèng nhöõng ai ñaõ troùt trung thaønh vôùi phía Anh seõ bò Myõ coi nhö phaûn boäi, vaø seõ khoâng coøn ñöôøng soáng treân ñaát Myõ. Moät keû naøo ñoù ñaõ duøng buùt hieäu “Brutus” ñeå kyù beân döôùi moät baøi treân baùo ñòa phöông, caûnh caùo: “Neáu coøn troán ñöôïc, haõy lieäu maø troán thoaùt, ñöøng ôû laïi ñeå phaûi ñoái dieän vôùi söï traû thuø cuûa nhöõng coâng daân ñaëc tuyeån ôû ñaây”. Nhö theá, ngöôøi Anh ñaõ toân troïng nhöõng heä luïy veà maët löông taâm ñeå tìm moïi caùch cöùu nhöõng ngöôøi töøng phuïc vuï cho mình, baèng caùch huy ñoäng haøng traêm chieán thuyeàn vaøo bôø ñeå boác hoï töø caùc haûi caûng New York, Charleston vaø Savanah. Theo öôùc tính cuûa söû gia Maya Jasanoff, cuoäc thuûy vaän naøy ñaõ di taûn haøng chuïc ngaøn ngöôøi trong nhieàu thaùng - chæ tính rieâng soá ngöôøi ñöôïc chôû töø New York tôùi ñaûo bang Nova Scotia cuûa Canada ñaõ leân tôùi 29.244 ngöôøi. Nhöõng ngöôøi ñaõ troùt chieán ñaáu döôùi côø Anh baèng loøng boû cuûa chaïy laáy ngöôøi, ñeå phieâu baït tôùi baát cöù nôi ñaâu do chính phuû Anh kieåm soaùt: duø laø tôùi ngay chính nöôùc Anh, hay phieâu baït tôùi Canada, Jamaica, quaàn ñaûo Bahamas, hoaëc nhöõng nôi xa tít

hôn nöõa, nhö Sierra Leone hay AÁn Ñoä, ñeå mong ñöôïc soáng coøn. Hai traêm hai möôi taùm naêm sau, Toång thoáng Obama cuõng thu doïn chieán tröôøng sau moät cuoäc chieán tranh vöøa hoãn mang vöøa daøi daèng daëc, nhöng laàn naøy vieäc cuoán côø cuûa Myõ ñaõ thieáu vaéng moät con ngöôøi coù traùi tim nhö Guy Carleton. Ngoaøi caâu tuyeân boá, raèng söù maïng quaân söï cuûa Myõ taïi Iraq ñaõ hoaøn taát, khoâng moät vieân chöùc naøo trong chính phuû Hoa Kyø ñaû ñoäng tôùi vieäc baûo ñaûm an toaøn sinh maïng cho nhöõng ai ñaõ laøm vieäc vôùi Myõ hay thu xeáp vieäc taùi ñònh cö. Khi tôùi thaêm binh só taïi traïi binh Fort Bragg ôû tieåu bang North Carolina vaøo trung tuaàn thaùng 12/2011, Toång thoáng Obama ñaõ duøng nhöõng myõ töø ñeïp nhaát trong töï ñieån ñeå töï ca ngôïi chính phuû mình baèng caùch boác thôm lính traùng: “Caùc baïn ñaõ ñaët moät daáu tích phi thöôøng baèng caùch ñöa cuoäc chieán Iraq tôùi hoài chung cuoäc”. Caùi maø oâng queân - queân thaät hay queân vôø - laø nhöõng gì phaùt ra töø cöûa mieäng oâng trong cuoäc du haønh tieáp xuùc vôùi cöû tri khi ra kieám phieáu hoài 2007. Luùc aáy öùng cöû vieân Barack Obama ñaõ noùi: “Nhöõng thoâng dòch vieân, nhöõng ngöôøi laøm vieäc cho söù quaùn, nhöõng nhaø thaàu daân söï ñang laø muïc tieâu cuûa nhöõng vuï aùm saùt, trong khi chuùng ta cöûa ñoùng then caøi. Ñoù khoâng phaûi laø cung caùch ñuùng ñaén ñeå cö xöû vôùi baïn beø, ñoàng minh”. Boán naêm sau, boä maùy haønh phaùp cuûa Obama chæ cho nhaäp cö moät chuùt raát nhoû thaønh phaàn trung kieân vôùi ngöôøi Myõ taïi Iraq, duø hoï ñaõ phaûi qua nhöõng chaëng ñöôøng nhieâu kheâ nhö chuïp hình troøng maét, laáy daáu chæ tay, maùy phaùt giaùc noùi doái, hay xuaát trình caùc thö töø do binh só hay caùc nhaø ngoaïi giao Hoa Kyø xaùc minh lyù lòch cho

hoï - nhöõng thuû tuïc keùo daøi möôøi taùm thaùng hay laâu hôn, ñeå laïc ñaø coù theå chui loït qua loã kim. Nasiriyah - traän thöû löûa ñaàu tieân Khoaûng 2g30, giôø phoái hôïp quoác teá, saùng ngaøy 20/03/2003, hay chính xaùc hôn, 5g33 giôø ñòa phöông, cö daân thuû ñoâ nghe ñöôïc nhöõng tieáng noå beân trong thaønh phoá Baghdad. Bieät kích Myõ thuoäc ñôn vò ñaëc nhieäm phuï traùch mieàn baéc Iraq ñaõ ñoät nhaäp ñöôïc xuyeân qua phoøng tuyeán quaân Iraq vaø ñang ñoïc toïa ñoä cho maùy bay neùm bom. 45 phuùt sau, taïi Washington, Toång thoáng Bush leân ti vi noùi vôùi quoác daân oâng vöøa ra leänh taán coâng caùc muïc tieâu beân trong laõnh thoå Iraq. Khi oâng noùi nhöõng lôøi ngaén goïn aáy, binh ñoäi Hoa Kyø caét bieân giôùi Kuwait, tieán vaøo Iraq. “Chieán dòch Giaûi phoùng Iraq” môû maøn. Ba ngaøy sau khi khai maïc cuoäc baéc tieán veà höôùng Baghdad, quaân

Myõ khöïng laïi ôû Nasiriyah, moät thò traán ven soâng Euphrates ôû vò trí 370 km ñoâng nam thuû ñoâ, nôi töôùng Majid cuûa Iraq ñaët toång haønh dinh. Trong chieán tranh Vuøng Vònh hoài 1991, ñaây laø ñieåm saâu nhaát trong laõnh thoå ñòch quaân maø tieàn saùt quaân cuûa Sö ñoaøn 82 Nhaûy duø Myõ ñaët chaân tôùi treân con ñöôøng chính daãn vaøo thò traán. Chính vì khoâng bieát Myõ seõ ruùt lui, boä toäc Shia taïi Nasiriyah ñaõ nöông ñaø tieán quaân cuûa Myõ noåi daäy choáng laïi boä maùy chính quyeàn ñòa phöông cuûa Saddam Hussein, ñeå sau ñoù phaûi vöøa chòu moät cuoäc taém maùu, vöøa bò taøn phaù nhaø cöûa vaø taøi saûn. Möôøi hai naêm sau, quaân Myõ laïi tôùi. Laàn naøy, traän Nasiriyah baét ñaàu baèng cuoäc phuïc kích ñoaøn quaân xa cuûa Myõ, laøm cheát 11 binh só, vaø baét soáng 2 nöõ quaân nhaân Jessica Lynch vaø Shoshana Johnson laøm tuø binh. Caùc cuoäc chaïm suùng vaø quaàn thaûo döõ doäi ñaõ xaûy ra suoát

Baûn ñoà haønh quaân töø bieân giôùi Kuwait tôùi Baghdad thaùng 3 naêm 2003


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 127


128 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Binh só Myõ tieán vaøo cung ñieän cuûa Saddam Hussein ôû Baghdad ngaøy 9/4/2003 (AÛnh Haï só Kevin Quihuis, TQLC Myõ)

5 ngaøy giöõa quaân Iraq vaø TQLC, laøm cheát theâm 18 lính Myõ, coäng hôn 150 binh só nöõa bò thöông. Ñeâm hoâm aáy, Trung só xaï thuû Tracy Hale daãn lính cuûa mình ra caàu ñoåi gaùc. Khi baùn tieåu ñoäi cuûa anh vöøa ra tôùi bôø soâng, du kích Iraq khai hoûa. Ñaïn suùng phoùng löïu cuûa ñoái phöông ñaõ baén chaùy boán chieác xe boàn loaïi 7 taán chôû ñaày xaêng vaø moät soá xe Humvee. Khoùi löûa mòt môø böøng saùng moät khoaûng soâng xen laãn caùc tieáng noå. Hale gom ñôn vò cuûa mình laïi, cuùi raïp mình xuoáng saùt chaân moät böùc töôøng ñeå traùnh ñaïn. Ít phuùt tröôùc ñoù, toaùn quaân cuûa Hale ñaõ phaùt giaùc hai caên nhaø chaát ñaày caùc thuøng ñaïn, keå caû ñaïn phoùng löïu vaø quaân phuïc Iraq. Chuyeân vieân chaát noå chöa kòp ñeán ñeå xöû lyù kho ñaïn, hai caên nhaø ñaõ noå tung, neân toaùn cuûa Hale ñöùng chô vô sau böùc töôøng duy nhaát coøn soùt laïi cuûa moät caây xaêng. Roài hoï baét ñaàu bò taán coâng vaø trong côn tuyeät voïng, TQLC ñaõ goïi phaùo binh daäp ngay vaøo vò trí cuûa mình, vì ñoù laø caùch duy nhaát ñeå coù theå ghìm caùc hoïng suùng ñòch vaø taåu thoaùt khoûi choã ñang bò buûa vaây. Hoâm sau, gaàn ba chuïc lính TQLC tænh daäy ôû moät traïm xaù daõ chieán ngay sau phoøng tuyeán, ñeå ngaïc nhieân vì khoâng ai thieät maïng trong traän ñaùnh ñeâm tröôùc, nhö moät pheùp laï. Nhöng pheùp laï khoâng xaûy ra haèng ngaøy. Caùc caáp chæ huy chieán tröôøng cuûa Myõ khoâng troâng ñôïi caùc muõi tieán quaân cuûa hoï ung dung vaøo ñaát ñòch nhö vaøo choã khoâng ngöôøi vaø ñòch quaân seõ buoâng suùng quy haøng ngay phuùt

ñaàu tieân khi Myõ noå suùng, nhöng hoï cuõng chaúng ngôø phaûn öùng cuûa phía beân kia gay caán vaø quyeát lieät ñeán theá. Caùc ñôn vò TQLC Myõ khaùc vaãn phaûi ñaåy luøi ñòch ra khoûi thò traán Nasiriyah vaø baèng moïi giaù, vaø phaûi tieán chieám hai caây caàu baét qua soâng Euphrates, ñeå thieát laäp truïc haäu caàn cho tieàn quaân tieán veà Baghdad. Ngay töø tuaàn leã ñaàu tieân, hoï vöøa phaûi ñoái ñaàu vôùi moät quaân ñoäi goàm 375 ngaøn tay suùng phaân boá vaøo 11 sö ñoaøn boä binh, 3 sö ñoaøn thieát kî vaø 3 sö ñoaøn cô giôùi, coäng theâm 80 ngaøn binh só trung kieân vôùi cheá ñoä trong löïc löôïng Veä binh Coäng hoøa, chöa tính thaønh phaàn du kích khoâng maëc quaân phuïc vaø khoâng tuaân thuû baát kyø luaät leä chieán ñaáu naøo. Caùc thöông binh Myõ trôû veà töø tuyeán ñaàu cho bieát hoï ñaõ laâm vaøo moät traän chieán dò kyø vôùi ñoái phöông ñaøo haàm ngay giöõa loøng ñöôøng phoá ñeå töû thuû baèng xe taêng, trong khi du kích quaân ñaåy ñaøn baø vaø treû con tôùi tröôùc laøm laù chaén ñeå taán coâng, hoaëc giaû laøm haøng binh ñeå duï lính Myõ tôùi saùt vò trí phoøng ngöï cuûa hoï chaát ñaày vuõ khí töï ñoäng vaø suùng coái. Caùch hoá caù nhaân vaøi caên nhaø, Trung só Chris Merkle coá heát söùc nhöng vaãn khoâng theå caát ñaàu leân. ÔÛ beân nöôùc Myõ an bình, anh lính tröø bò 31 tuoåi naøy laø moät nhaân vieân giao haøng cuûa coâng ty vaän chuyeån FedEx. Giôø naøy ôû caùch xa gia ñình vaø toå quoác, Chris Merkle laø moät chieán binh treân moät chieác xe boàn chöùa 7 taán nhieân lieäu, xe chöa kòp leân caàu thì bò chaän ñaùnh, may anh ñaõ

kòp phoùng mình ra khoûi buoàng laùi xe, ñaàu caém xuoáng tröôùc nhö moät taûng ñaù, ñeå bò bong gaân coå vaø löng. Tôùi saùng thöù Naêm, 63 trong soá 120 tay suùng cuûa ñôn vò ñaõ coù maët trong traïm cöùu thöông daõ chieán vôùi 80 giöôøng beänh baèng vaûi boá. Ban ñeâm, caùc y só giaûi phaåu cuûa Ñaïi ñoäi C Quaân y phaûi nguû döôùi trôøi sao, giöõa nhöõng ñôït buïi caùt cuoàn cuoäc töø sa maïc toác vaøo, ñeå nhöôøng choã trong leàu cho thöông beänh binh. Cuøng vôùi caùc cuoäc taán coâng vaø phuïc kích cuûa ñòch doïc con loä, nhöõng ñôït baõo caùt mòt muø naøy ñaõ laøm ngöng treä caùc ñoaøn quaân xa tieáp teá thöùc aên vaø thuoác men, vaø buoäc caùc baùc só ñaønh cho lính bò thöông xuaát vieän sôùm hôn, ñeå trôû veà phoøng tuyeán chieán ñaáu. Quay laïi ñôn vò ôû rìa phía baéc thò traán Nasiriyah, Merkle troâng thaáy xaùc ba xe taûi chôû quaân lôùn cuûa phía Iraq ñaõ chaùy ruïi, doïc hai beân ñöôøng raûi raùc voâ soá nhöõng phaàn rôøi thòt xöông con ngöôøi, haún laø caùc töû thi cuûa lính Iraq khoâng ai thu veùn. Ñaáy laø maët thöïc cuûa moät cuoäc chieán tranh maø nhöõng coâng daân Hoa Kyø ôû haäu phöông chæ tính baèng caùc con soá voâ tri giaùc, khoâng ñau xoùt. Nhöng ngoaøi sa tröôøng, caùi cheát rình raäp töøng ngaøy, töøng phuùt, töøng giaây - moät traän ñaùnh maø Trung só Hale tính nhaåm seõ keùo daøi nhieàu laém laø saùu tieáng ñoàng hoà. Treân thöïc teá, traän huyeát chieán Nasiriyah ñaõ keùo daøi naêm ngaøy roøng raõ, moãi ngaøy suùng noå suoát 24 giôø, khoâng phuùt naøo ngöng. Baây giôø TQLC thieát laäp ñoäi hình baèng moät haønh lang daøi 3 caây soá baèng xe thieát giaùp caét xuyeân qua thò traán, vôùi söï yeåm trôï hoûa löïc cuûa tröïc thaêng voõ trang hoûa tieãn, vaø baèng phaùo binh cuõng nhö baèng xe taêng vôùi suùng maùy haïng naëng. Taát caû hoûa löïc naøo coù theå taän duïng taïi chieán tröôøng ñeàu ñöôïc huy ñoäng heát. Chieán thuaät thoâng duïng cuûa Myõ laø cho ñoäi hình ñi voøng quanh ñeå neù traùnh caùc thò thaønh, nhöng Nasiriya - thò traán vôùi moät phaàn tö trieäu daân cö - laø ñieåm khoâng theå löôùt qua, vì nhöõng caây caàu baéc qua soâng Euphrates ñeàu naèm loït trong phaïm vi thaønh phoá, vaø chieám caàu laø vieäc baét buoäc ñeå noái thoâng maïch tieáp lieäu,

nhaèm baûo ñaûm quaân nhu quaân cuï vaø con ngöôøi ñeå thay thöông binh töû só ôû muõi duøi phía tröôùc caøng luùc caøng caém saâu veà phía Baghdad. Nhöng ñieàu nan giaûi nhaát vaãn laø vieäc du kích Iraq maëc thöôøng phuïc traø troän trong daân ñeå baén vaøo lính Myõ, maëc duø veà phía hoûa löïc, Myõ giöõ öu theá vôùi tröïc thaêng voõ trang ñeå xoùa soå caùc uï hoûa tieãn cuûa ñòch khaùng cöï töø beân trong nhöõng nhaø cao taàng hay caùc haàm töû thuû. Caùc cuoäc chaïm suùng giöõa hai phe chæ caùch nhau vaøi ba traêm meùt, vaø phía ñòch laø thaønh phaàn thuoäc ñoäi quaân Saddam Fedayeen daùm soáng cheát cho nhaø laõnh ñaïo ñoäc taøi. Cho ñeán ngaøy 29/03, TQLC cho hay hoï ñaõ kieåm soaùt ñöôïc caû hai chieác caàu cuûa thò traán - chieác baéc qua soâng Euphrates vaø chieác baéc qua Keânh Saddam naèm caùch 3 caây soá veà phía baéc, nhöng hoï vaãn chöa hoaøn toaøn laøm chuû ñöôïc ñöôøng saù beân trong thaønh phoá Nasiriya, vaø tieáp tuïc chòu toån thaát naëng veà sinh maïng luùc phía Iraq phaûn coâng baèng loái ñaùnh du kích. Nasiriya laø moät thò traán naèm chô vô giöõa ñoàng coû vaø noâng trang, nôi quaân Anh giao tranh vôùi quaân Thoå Nhó Kyø vaøo naêm 1915 trong Theá Chieán thöù Nhaát, moãi beân bò thieät maïng khoaûng 500 ngöôøi. Nhöng Nasiriya khoâng phaûi laø traän aùc chieán duy nhaát. Ñoù laø traän môû maøn. Qua ñöôïc beân kia bôø ñoâng soâng Euphrates, ngöôøi Myõ ñaët chaân leân thaùnh ñòa Babylon, vaø bieán moät ñòa danh thôøi kinh thaùnh cöïu öôùc thaønh caên cöù quaân söï. Ñeán löôït Babylon vaøo tay ngöôøi Myõ Babylon, kinh thaønh vôùi 4 ngaøn naêm lòch söû toïa laïc ôû trung taâm quoác gia Iraq trôû thaønh boä tö leänh tieàn phöông Chieán ñoaøn Vieãn chinh Soá 1 TQLC Myõ cuûa Töôùng James T. Conway keå töø ngaøy 21/04/2003, ñuùng 1 thaùng sau khi Myõ ñaùnh vaøo ñaát nöôùc cuûa Saddam Hussein, vaø kieåm soaùt nöûa phaàn phía nam cuûa Iraq. Ngöôøi Myõ choïn Babylon khoâng vì daáu aán lòch söû thaêm thaúm cuûa noù, maø vì vò trí naèm caùch ñeàu caùc muõi tieán quaân cuûa 7 tieåu ñoaøn ñang haønh quaân veà höôùng Baghdad. Ñoùng quaân taïi ñaây, binh só Hoa


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 129


130 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

“Beân bôø soâng Babylon” “Beân bôø soâng Babylon” laø teân moät baûn nhaïc do Brent Dowe vaø Trevor McNaughton vieát naêm 1970, roài ñöôïc ban nhaïc löøng danh Boney M thaâu aâm naêm 1978, chæ rieâng ôû nöôùc Anh baùn ñöôïc 1.985.000 ñóa, ñöùng ñaàu baûng trong 5 tuaàn leã lieàn. Baûn nhaïc môû ñaàu baèng Thaùnh vònh 136, keå veà söï tích ñaïi cöôøng quoác Babylon chinh phaït ñöôïc thaønh Jerusalem naêm 586 tröôùc Coâng nguyeân vaø ñaåy daân toäc Do Thaùi löu ñaøy tôùi xöù laï: “Beân bôø soâng Babylon, ta ra ngoài nöùc nôû maø töôûng nhôù Xi-on; Boïn lính canh ñoøi ta haùt xöôùng... nhöng laøm sao ta coù theå haùt ñeå ca tuïng Chuùa treân moät nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi?” Thaät ra, thay vì laø moät con soâng, Babylon laø teân moät ñeá cheá vaø laø moät vuøng chaâu thoå maøu môõ vaø quan troïng naèm giöõa hai con soâng Euphrates ôû phía taây vaø Tigris ôû phía ñoâng. Vaøo cuoái thieân nieân kyû thöù 4 tröôùc coâng nguyeân, nôi ñaây hình thaønh moät xaõ hoäi trí thöùc ñaàu tieân neân khu vöïc naøy ñöôïc keå laø caùi noâi cuûa neàn vaên minh nhaân loaïi, nhöng bieân giôùi cuûa ñeá quoác Hy Laïp vaøo thôøi ñieåm aáy khoâng roõ raøng, neân caùc söû gia ngaøy nay ñoàng yù vôùi nhau goïi khu vöïc ñòa lyù bao goàm goùc taây nam Iran, goùc ñoâng nam Thoå Nhó Kyø, phaàn ñaát phía ñoâng cuûa Syria vaø laõnh thoå Iraq hieän nay cuõng nhö neàn vaên minh aáy laø löôõng haø (mesopotamia). Thuûa aáy, caùc vua chuùa Babylon cai quaûn löôõng haø, duøng caùc phöông phaùp daãn thuûy nhaäp ñieàn ñeå bieán sa maïc thaønh noâng trang truø phuù, vaø neàn vaên hoùa cuûa hoï ñöôïc duøng laøm neàn taûng cho neàn vaên minh Taây phöông veà sau. Caùc kieán truùc sö cuûa ñeá cheá Babylon ñaõ xaây döïng Thaùp Babel, Vöôøn treo Babylon, Ñieän Nebuchadnezzar vaø Coång Ischtar. Trong hôn moät ngaøn naêm lòch söû, quyeàn cai quaûn Babylon ñaõ laém phen thay chuû ñoåi ngoâi, cuõng theá, caùc baùu vaät ñöôïc thu toùm veà roài laïi rôøi xa cung ñieän. Ngaøy nay, Coång Ischtar naèm trong Vieän baûo taøng Baù Linh beân Ñöùc, coøn caùc phieán thaïch cuûa vua Hammurabi cho chaïm khaéc caùc ñaïo luaät xöû theá hieän ñöôïc giöõ ôû Vieän baûo taøng Louvre beân Phaùp. Hoaøng ñeá Nebuchadnezzar ñeä Nhò trò vì töø naêm 605 tôùi 561 tröôùc Coâng nguyeân laø ngöôøi löu danh vôùi vieäc chinh phuïc ñöôïc Babylon. OÂng ñöôïc cho laø ngöôøi ñaõ xaây döïng vöôøn treo Babylon vaø troàng caùc thöù caây quaû laáy gioáng töø queâ höông baø Amyitis

Coång vaøo traïi binh Babylon ôû ñoâng ngaïn soâng Euphrates, Iraq

Kyø coøn laøm theâm ñöôïc moät vieäc nöõa, laø ngaên chaën nhöõng xe do löøa keùo, cuûa noâng daân ñòa phöông ngaøy ngaøy tôùi nhö taèm aên roãi, aên hoâi nhöõng phieán ñaù coå cuûa lòch söû, ñeå chôû ra chôï trôøi, hay mang veà xaây caát tö gia cuûa hoï. Sau Jesuralem, Babylon laø caùi teân ñöôïc nhaéc nhôû nhieàu nhaát trong Kinh thaùnh. Khoâng nguyeân veïn, nhöng vaãn coøn toàn taïi töøng phaàn rôøi raïc cuûa cung ñieän do Hoaøng ñeá Nebuchadnezzar xaây döïng ngaøy naøo, nhöõng thaønh luõy cao hôn ñaàu ngöôøi, nhöõng böùc phuø ñieâu khaéc chaïm caùc vò thaàn naém giöõ thôøi gian, nhöõng hình töôïng thaàn Marduk kyø quaùi vôùi ñaàu roàng, ñuoâi raén, voøi chaâm boø caïp, chaân tröôùc sö töû, chaân sau dieàu haâu. Naêm 1904, ngöôøi Ñöùc ñaõ tôùi ñaây vaø naâng nheï Coång chaøo Ischtar mang veà baûo taøng vieän Pergamom, may maø böùc töôïng Sö töû Babylon 500 taán quaù taûi so vôùi söùc chôû cuûa taøu thuyeàn caäp döôùi bôø soâng Euphrates vaø baáy giôø chöa coù caàu khoâng vaän. Ngaøy nay, ai muoán chieâm ngöôõng nhöõng coå vaät Babylon ñeàu phaûi tôùi Baù Linh. Chia ñeàu ra hai beân bôø soâng Eupharates, nhöng nhöõng gì coøn soùt laïi naèm ôû bôø ñoâng, nhöõng luïi taøn naøy goàm ba haøo nöôùc roäng: haøo Babil ôû phía baéc, haøo Qasr (cung ñieän) hay moät teân khaùc nöõa laø Mujelliba ôû trung taâm, vaø haøo Ishgn Amran ibn All ôû phía nam. Phía ñoâng quaàn theå naøy laø Ishgn el-Aswad (haøo Ñen) vaø laø daõy thaønh luõy taïo thaønh moät caïnh tam giaùc so vôùi hai haøo kia. Beân phía taây soâng cuõng coù nhöõng thaønh luõy khaùc, mang daáu tích kieán truùc coå cuûa thôøi Borsippa. Maëc duø caû hai coâng daân Hy Laïp Herodotos vaø Ctesias ñeàu ñoàng yù laø thaønh coå ñöôïc kieán thieát treân caû hai beân bôø soâng, nhöng söû gia Herodotos cho raèng chu vi cuûa thaønh Babylon daøi 90 km, coøn y só Ctesias moâ taû voøng ngoaøi cuûa kinh thaønh chæ daøi 68 km. Ngay khi lính Myõ vöøa caét bieân giôùi Kuwait ñeå tieán vaøo Iraq, caùc nhaø khaûo coå khaên goùi rôøi Baghdad, vaø Vieän Khaûo Coå Hoa Kyø phaùt haønh moät thoâng caùo baøy toû söï lo ngaïi saâu saéc veà haäu quaû chieán tranh, vaø trang troïng nhaéc nhôû caùc phe phaùi trong cuoäc chieán raèng Coâng öôùc Quoác teá Hague 1954 ñoøi hoûi vieäc baûo quaûn nhöõng di saûn vaên hoùa, ngay trong thôøi chieán, vaø ngay nôi xaûy ra chieán söï. Nhöng vì cöù choïn nôi ñaây laøm doanh traïi quaân söï Babylon, TQLC Myõ bò

leân aùn nhieàu hôn ñöôïc ghi coâng. Hoâm 19/05, 4 TQLC thieät maïng khi chuyeán tröïc thaêng CH46 chôû ñoà tieáp vieän cuûa hoï rôi xuoáng moät haøo nöôùc teân Shat al-Hillah beân trong coå thaønh Babylon. Hai binh só treân bôø phoùng xuoáng nöôùc ñeå tìm caùch cöùu ñoàng ñoäi, nhöng moät trong hai ñaõ cheát ñuoái. Nhöõng ngöôøi cheát trong vuï naøy khoâng ai quaù 31 tuoåi. Möôøi hoâm tröôùc, 3 lính Myõ khaùc cuõng ñaõ töû thöông vaø moät ngöôøi bò thöông, khi chieác tröïc thaêng Black Hawk cuûa hoï rôi xuoáng soâng Tigris. Nhöõng quaân nhaân naøy cheát trong khi tìm caùch cöùu moät em beù Iraq bò thöông vì chaát noå. Binh só Myõ tôùi doanh traïi Babylon ñeå chieán ñaáu, ñeå ñoå maùu, ñeå hy sinh, vaø nhaän chòu gian khoå. Hoï chaúng laøm ñieàu gì sai traùi, maëc duø doanh traïi cuûa hoï truøm leân nhöõng hoang taøn coå kính vaø voâ giaù, vaø vieäc ñoùng quaân maëc nhieân ñaõ goùp phaàn taøn phaù hay nhieãm baån nhöõng taøn tích cuûa ñoâ thò coå Babylon. Coù nhieàu baøi baùo ñaõ leân aùn vieäc caùc quaân xa haïng naëng caøy xôùi moät soá ñieåm coù giaù trò khaûo coå quan troïng, cuõng nhö binh lính ñoàn truù ñaõ laáy ñaát ôû kinh thaønh coå ñeå cho vaøo nhöõng bao caùt phoøng ngöï, vaø baõi ñaùp tröïc thaêng vôùi tieáng ñoäng thöôøng xuyeân rung chuyeån thaønh trì ñaõ muïc naùt saün cuûa ñeá ñoâ theâm suït lôû. Ngoaøi ra, vì thaønh coå laø moät traïi binh, nôi ñaây thöôøng xuyeân trôû thaønh muïc tieâu taán coâng cuûa phe noåi daäy, laøm thaùnh ñòa Babylon khoâng ngôùt bò taøn phaù theâm moãi ngaøy. Maëc duø Chieán ñoaøn Vieãn chinh Soá 1 TQLC Myõ ñaõ baøn giao caên cöù Babylon laïi cho löïc löôïng Ba Lan vaøo ngaøy 3/09 cuøng naêm, vaø tôùi thaùng 01/2005, phía Ba Lan cuõng ñaõ hoaøn traû doanh traïi laïi cho Boä Vaên Hoùa Iraq, nhöng söï xuoáng caáp cuûa coá ñoâ Babylon vaãn trong phaïm vi traùch nhieäm cuûa ngöôøi Myõ, nhaát laø

Moät trong 73 cung ñieän do Saddam Hussein xaây cho mình, treân ñænh ‘Ñoài Saddam’ troâng xuoáng nhöõng daáu tích xaây döïng luïi taøn cuûa Hoaøng ñeá Nebuchadnezzar beân döôùi (AÛnh Mike Abrams, baùo Stars & Stripes)


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 131


132 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

ñeå vôï mình nguoâi bôùt noãi nhôù nhaø giöõa caûnh röøng meânh moâng xa laï xöù Babylon. Amyitis laø con gaùi vua Uvaxshtra cai trò Ñeá cheá Mada. Baø ñaõ baèng loøng thaønh hoân vôùi Nebuchadnezzar ñeå taïo lieân minh giöõa hai nöôùc, nhöng trong khi queâ höông baø laø moät mieàn ñaát xanh töôi vôùi nuùi röøng huøng vó baït ngaøn, baø phaûi daán thaân tôùi laøm daâu ñaát Löôõng Haø phaúng lì buoàn chaùn bò maët trôøi nung ñoát coû caây, neân nhaø vua quyeát ñònh taïo moät queâ höông hoaøng haäu thu nhoû baèng caùch bieán moät vuøng ñoàng baèng thaønh nuùi non nhaân taïo vôùi nhöõng vöôøn treo treân maùi nhaø, mong hoaøng haäu khuaây khoûa nieàm nhôù thöông. Theo mieâu taû cuûa nhaø ñòa lyù Hy Laïp Strabo vaøo Theá kyû thöù Nhaát tröôùc Coâng nguyeân, vöôøn treo Babylon goàm nhöõng ban coâng xaây hình voøm cong, caùi noï choàng treân caùi kia, ñaët treân caùc ñaàu coät hình khoái, vôùi nhöõng choã loõm vaøo ñeå chöùa ñuû ñaát troàng ñöôïc caû nhöõng caây lôùn. Ngoaøi ra, caùc coät, voøm, vaø saân thöôïng ñöôïc xaây döïng baèng gaïch nung daùn keát vaøo nhau baèng nhöïa ñöôøng. Toaøn boä vöôøn treo ñöôïc xaây treân moät quaû ñoài nhoû hình vuoâng goàm boán taàng, moãi taàng laø moät vöôøn, taàng noï caùch taàng kia 25 meùt noái nhau baèng nhöõng caàu thang roäng. Taàng döôùi cuøng coù dieän tích roäng 60.516 meùt vuoâng, “treo” treân moät heä thoáng goàm 625 coät truï. Caøng leân cao, heä thoáng coät caøng thu heïp daàn, soá löôïng coät bôùt ñi, kích thöôùc nhoû daàn, ñeán taàng nhì coù 441 coät, taàng 3 coøn 289 coät, vaø taàng thöôïng chæ coù 169 coät. Neàn cuûa caùc taàng ñeàu laùt baèng ñaù taûng, moãi taûng daøi 5 meùt, roäng 1.2 meùt, beà maët ñöôïc traûi nhöïa tröôùc khi laùt gaïch vaø moät lôùp chì ñöôïc phuû leân maët treân, tröôùc khi raûi theâm moät lôùp ñaát maøu môõ. Trong vöôøn troàng caùc loaïi hoa thôm, coû laï vaø caùc loaïi caây quyù hieám söu taàm ñöôïc töø nhöõng xöù maø hoaøng ñeá ñeán chinh phuïc. Nöôùc töôùi caây vaø hoa quaû ñöôïc bôm töø 3 gieáng coù maùy quay thuûy löïc vôùi heä thoáng gaøu muùc naâng leân cao roài truùt vaøo caùc raõnh nghieâng doác ñeå töôùi cho toaøn khu vöôøn. Do ñöôïc thieát keá theo höôùng ñaàu gioù neân höông thôm cuûa hoa traùi trong vöôøn lan toûa caû moät vuøng roäng lôùn ra ngoaøi hoaøng cung. Dieän tích maët baèng cuûa taàng thöôïng chæ coøn baèng nöûa taàng treät. Toaøn boä vöôøn treo gioáng nhö moät chieác thaùp giaät caáp, kieåu raát phoå bieán ôû löu vöïc Löôõng Haø. Veà sau, vöôøn treo Babylon ñöôïc xeáp haïng laø moät trong 7 kyø quan cuûa theá giôùi, naèm ôû vò trí khoaûng 80 daëm phía nam thaønh phoá Baghdad, vôùi nhieàu goø ñoáng coù töôøng cao 90 meùt, chu vi 97 km,

Löïc löôïng Ba Lan truù ñoùng taïi traïi binh Babylon trong chieán tranh Iraq (AÛnh Andrew Williams, TQLC Myõ)

vieäc duøng xe uûi ñaát san baèng nhieàu daïng muïc coå thaønh ñeå laøm baõi ñaùp tröïc thaêng vaø baõi ñaäu xe cô giôùi haïng naëng. Trong baùo caùo cuûa Vieän baûo taøng Caän Ñoâng, tieán só John Curtis ghi nhaän löïc löôïng chieám ñoùng “ñaõ taïo nhöõng hö haïi nghieâm troïng cho Coång Ishtar, moät trong nhöõng ñeàn noåi tieáng cuûa quaàn theå, vì quaân xa cuûa quaân ñoäi Myõ ñaõ nghieàn naùt nhöõng loái ñi baèng gaïch coù 2.600 nieân ñaïi, caùc thaønh phaàn coù giaù trò khaûo coå ñaõ vöông vaõi khaép traïi binh, hôn 12 daõy leàu ñaõ caém saâu vaøo nhöõng lôùp buøn loûng coå ñaïi, vaø caùc nôi caøy xôùi cuûa quaân ñoäi ñaõ laøm hoûng thaønh coå khi nhöõng theá heä khoa hoïc gia töông lai caàn nghieân cöùu. Coäng theâm vaøo nhöõng taøn phaù vöøa keå laø vaán ñeà chín böùc töôïng roàng baèng gaïch nung keát thaønh Coång Ishtar ñaõ bò ngöôøi naøy ngöôøi khaùc caïy phaù vaø laáy troäm ñi”. Maëc duø Ñaïi taù John Coleman ñaõ phoå bieán moät vaên thö coâng khai xin loãi veà nhöõng hö haïi do lính traùng thuoäc quyeàn, nhöng caùi coøn laïi sau khi Myõ ruùt quaân ñi vaãn laø Traïi binh Babylon, moät vò trí ñoùng quaân roäng tôùi 2 ngaøn maãu Taây ñaát vôùi baõi ñaùp tröïc thaêng treân neàn kinh thaønh coå, caùc vaät theå kieán truùc cuûa vöôøn treo bò ñoå naùt, nöùt vôõ, reâu phong, nhöõng choát phoøng thuû baèng bao caùt phoøng ngöï chöùa ñaày ñaát coù tính khaûo coå, haøng taán hoùa chaát ñöôïc truùt xuoáng ñaát ñeå laøm cöùng maët soûi duøng laøm ñöôøng chaïy xe, khu nhaø haùt ngoaøi trôøi voán trang nghieâm hoaønh traùng nay loang loå baån thæu vì xaêng vaø nhôùt maùy thaûi thaám xuoáng maët ñaát, haàm hoá caù nhaân chaèng chòt vôùi coâng söï phoøng thuû doïc ngang, maùi thöôïng ñeàn Ninma noåi tieáng bò haát tung vì gioù töø caùnh quaït tröïc thaêng, vaø xích xe taêng caøy xôùi caùc loái ñi laùt gaïch cuûa quaàn theå. Ñieàu phi lyù laø nhöõng thieät haïi ñeán töø quyeát ñònh xaây caát traïi binh choàng leân hoang taøn cuûa coá ñoâ Babylon vaø san baèng moät dieän tích 300 ngaøn meùt vuoâng roài raûi ñaù soûi du nhaäp töø xöù khaùc tôùi ñeå loùt neàn laøm baõi quaân xa khoâng laø ñieàu baát khaû khaùng, vôùi caùc lyù do khoâng caàn thieát vaø vieäc taøn phaù caùc coâng trình vaên hoùa vaø khaûo coå hoïc nhö theá hoaøn toaøn coù theå traùnh ñöôïc. Doanh traïi khoâng caàn thieát phaûi döùt khoaùt truøm leân Vöôøn Treo, moät trong nhöõng kyø coâng hieám hoi cuûa theá giôùi. Ñaønh raèng tình hình

thöïc teá Iraq vaøo thôøi ñieåm aáy laø moät bi kòch chính trò vaø nhaân sinh cao ñoä, nhöng ñoù khoâng theå laø luaät tröø ñeå chính quyeàn Myõ maëc tình ñeå cho nhöõng nhaø thaàu caù maäp nhö Kellog, Brown and Root - haäu thaân cuûa coâng ty Haliburton do Phoù Toång thoáng Dick Cheney laøm chuû coi moät di tích lòch söû hieám hoi laø baõi sa maïc khoâng ngöôøi. Haäu quaû cuûa vieäc taøn phaù do nhaø thaàu Haliburton tieán haønh taïi Vöôøn Treo Babylon coù theå ví vôùi vieäc caøy xôùi Kim Töï Thaùp Ai Caäp hay nhöõng hoøn ñaù choàng ôû Stonehenge cuûa Anh ñeå laáy choã cho quaân ñoàn truù, neáu coù. Vôùi löông taâm, vaên hoùa vaø luaät phaùp, nhöõng nhaân vaät thaåm quyeàn caàn ra leänh cho ñieàu tra caën keõ nhöõng hö haïi sau vieäc bieán Babylon thaønh caên cöù quaân söï, vaø haõng Halliburton khoâng theå traùnh boài thöôøng nhöõng thieät haïi traàm troïng do quyeát ñònh söû duïng vaø tieâu dieät taøi saûn vaên hoùa theá giôùi naøy. Phuûi tay Ngaøy 15/12, taïi Baghdad, Boä tröôûng Quoác phoøng Myõ Leon Panetta chính thöùc tuyeân boá chieán tranh Iraq keát thuùc. Luùc 4g27 saùng 18/12, ngöôøi lính Myõ cuoái cuøng böôùc ra khoûi laõnh thoå Iraq. Cuoäc chieán ñaõ keùo daøi 8 naêm, 11 thaùng 28 ngaøy vôùi khoaûng 113 ngaøn thöôøng daân Iraq thieät maïng, 31.921 lính Myõ bò thöông vaø 4.420 quaân nhaân töû traän - tính töø ngöôøi ñaàu tieân laø Binh nhaát TQLC Jonathan Lee Gifford vaøo ngaøy thöù ba cuûa cuoäc ñoå boä, ñeán ngöôøi sau cuøng laø anh lính luïc quaân 23 tuoåi David Hickman töû naïn trong moät vuï noå bom hoâm 14/11, hai tuaàn tröôùc khi ñöôïc traû veà gia ñình ôû North Carolina. Chính phuû ñaõ ñoå ra 832 tæ Myõ kim, phía truyeàn thoâng goùp sinh maïng cuûa khoaûng 150 nhaø baùo. Ra ñi, caùi maø ngöôøi Myõ khoâng mang theo veà, laø söï an toaøn sinh maïng cho nhöõng cö daân ñòa phöông ñaõ ít nhieàu coäng taùc vôùi ngöôøi Myõ. Moät ngöôøi daân Baghdad noùi vôùi phoùng vieân baùo The Economist: “Chuùng toâi hy sinh tính maïng ñeå phuïc vuï cho hoï...” OÂng naøy cuøng vôùi ngöôøi em trai, caû hai laø thoâng dòch vieân cho quaân ñoäi Myõ. Cuõng nhö haøng ngaøn thoâng dòch vieân khaùc, anh em nhaø naøy ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

lôøi doïa gieát töø phía du kích voõ trang. Khi nhaän laøm vieäc cho ngöôøi Myõ, hoï ñöôïc trang troïng höùa sau moät naêm coäng taùc, hoï seõ ñöôïc caáp chieáu khaùn vaøo Hoa Kyø, theo Ñaïo luaät Tò naïn cuûa Cuoäc khuûng hoaûng Iraq. Luùc aáy Thöôïng nghò só Ted Kennedy nhaán maïnh: “Nöôùc Myõ coù traùch nhieäm cuï theå ñeå giuùp nhöõng ngöôøi Iraq naøo bò ñe doïa tính maïng”. Nhöng chöông trình caáp chieáu khaùn ñaõ bò teä naïn quan lieâu laøm ñình ñoán, con soá ñöôïc giaûi quyeát khoâng vöôït quaù moät phaàn tö toång soá ñôn xin nhaäp cö vì lyù do nhaân ñaïo. Nhöõng ngöôøi ñöùng ra vaän ñoäng bò thieáu huït ngaân saùch, vaø caùch dieãn giaûng tieâu chuaån tò naïn cuûa Boä Ngoaïi Giao tuøy tieän, ngaøy naéng ngaøy möa, tuøy caùch hieåu vaán ñeà cuûa caù nhaân moãi quan vieân. Chöông trình naøy caøng aùch taéc hôn sau khi hai ngöôøi goác Iraq ôû tieåu bang Kentucky bò nhaø chöùc traùch baét vì ñaõ gôûi veà cho boïn khuûng boá Al Qaeda beân Baghdad suùng baén tæa, suùng phoùng löïu, hoûa tieãn Stinger, chaát noå vaø tieàn maët. Waad Ramadan Alwan, 30 tuoåi, laø ngöôøi khi coøn beân Iraq ñaõ töøng taán coâng lính Myõ taïi Bayji. Qua tôùi Myõ, haén thu duïng vaø huaán luyeän cho Mohanad Shareef Hammadi, 23 tuoåi, ñeå cuøng thi haønh vieäc khuûng boá. Traàm troïng hôn, caû Alwan laãn Hammadi vöøa töø Iraq ñeán Myõ naêm 2009 theo dieän tò naïn vì lyù do nhaân ñaïo. Bieän phaùp raø soaùt lyù lòch, daáu tay, vaø xeùt laïi taát caû hoà sô laøm vieäc vôùi ngöôøi Myõ cuûa

Binh só Myõ vöôït soâng Euphrates ôû caàu Al Hindiyah treân ñöôøng tieán quaân, ñang tìm caùch cöùu soáng moät phuï nöõ Iraq bò thöông (AÛnh AP)

taát caû coâng daân Iraq xin tò naïn qua Myõ laøm haøng ngaøn ñoái töôïng ñaõ ñaêng kyù chuyeán bay bò ñình hoaõn voâ haïn ñònh, keå caû moät soá ñaõ leân taøu ñaõ bò buoäc rôøi maùy bay. Thuû tuïc môùi sau vuï Alwan-Hammadi ñaõ phaùt sinh tình traïng ñaøn oâng Iraq nay phaûi qua loït 5 khaâu xeùt hoûi, phuï nöõ 4 khaâu, vaø treû em 3 khaâu, môùi ñöôïc caáp chieáu khaùn. Tình traïng daãm chaân taïi choã trong vieäc caáp visa ñaõ laøm con soá ngöôøi tò naïn Iraq taïi Jordan gia taêng. Cöûa khaåu Al-Karama ñeøo heo huùt gioù laø moät traïm kieåm soaùt bieân giôùi maø nhöõng ngöôøi daân Iraq cuøng ñöôøng khoâng ngaàn ngaïi vöôït qua, maëc duø trong löng khoâng moät chuùt giaáy tôø tuøy thaân. Traïi tò naïn naèm ôû thuû ñoâ, caùch bieân giôùi 350 km, nhöng ñi boä rieát roài cuõng

| 133

choân saâu döôùi maët ñaát theâm 10 meùt ñeå ngaên ñòch quaân ñaøo hang luoàn döôùi chaân töôøng. Sau nhieàu laàn bò cöôùp phaù bôûi quaân Hittites vaøo naêm 1595 tröôùc Coâng nguyeân vaø bôûi Sennacherib naêm 698 tröôùc Coâng nguyeân, kinh thaønh Babylon ñöôïc chænh trang moät caùch dieãm leä, caét laøm hai phaàn baèng nhau bôûi con soâng Eupharates chaûy ngang chính giöõa, thaønh luõy ñöôïc baûo veä bôûi moät heä thoáng haøo nöôùc vaø töôøng daøy 26 meùt beân treân ñuû roäng cho moät xe töù maõ ñaùnh voøng troøn, chung quanh coù 9 coång ngoõ, moãi coång mang teân moät vò thaàn. Trong noäi cung laø Ñieän E-sagila vaø Ñieän E-Temenanki laøm baèng gaïch nung daøy 15 meùt, moät coâng trình kieán truùc maø nhieàu nhaø khaûo coå cho laø neàn moùng cuûa Thaùp Babel ñöôïc ñeà caäp trong Kinh thaùnh Cöïu öôùc. Coâng trình kieán truùc voâ song cuûa vua Nebuchadnezzar ñöôïc toaøn theå nhaân loaïi cuùi ñaàu ngöôõng moä vaø kính phuïc, chæ tröø moät caù nhaân. Naêm 1985, phuû quyeát taát caû nhöõng lôøi khuyeân can cuûa caùc nhaø khaûo coå, Saddam Hussein oà aït caáp moät loaït chieáu khaùn nhaäp cö ñaëc bieät cho haøng ngaøn coâng nhaân xaây döïng töø nöôùc Sudan qua ñeå taùi thieát thaønh phoá Babylon choàng leân beân treân nhöõng hoang taøn cuûa neàn vaên


134 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Phaùc thaûo Vöôøn treo Babylon ñöôïc veõ theo caùc giaû thuyeát

minh coå. Saddam ra leänh coâng taùc truøng tu phaûi theo yù kieán vaø yù thích rieâng cuûa oâng, nhaát laø moãi moät vieân gaïch ñeàu phaûi khaéc haøng chöõ “Coâng trình phuïc cheá kinh thaønh Babylon ñöôïc tieán haønh döôùi trieàu ñaïi quang vinh cuûa Saddam Hussein - haäu dueä cuûa Hoaøng ñeá Nebuchadnezzar, toång thoáng nöôùc coäng hoøa vaø laø ngöôøi baûo veä cöôøng quoác Iraq, keû canh taân söï phuïc höng vaø laø ngöôøi xaây döïng neàn vaên minh daân toäc”. Ngoaøi ra, Hussein cho ñuùc hai böùc töôïng cuûa Hoaøng ñeá Nebuchadnezzar vaø cuûa chính mình, döïng ôû coång ngoõ daãn vaøo khu hoang pheá. Sau traän chieán Vuøng Vònh 1991, oâng cho leänh uûi ñaát thaønh moät quaû ñoài choàng leân treân caùc thaønh trì ñoå naùt, ñaët teân laø Ñoài Saddam. Treân ñoài, oâng cho xaây moät kim töï thaùp kieåu Sumerian, vaø moät cao oác theo ñôøi môùi, ñeå ñöùng beân treân coù theå nhìn xuoáng coâng trình cuûa Hoaøng ñeá Nebuchadnezzar naèm beïp dí beân döôùi. Khi quaân Myõ baét ñaàu tieán vaøo Iraq, Saddam phaûi ñình chæ döï aùn heä thoáng xe caùp treo beân treân Babylon ñaõ khôûi coâng töø tröôùc. Höùng chí, Saddam taëng toaøn boä quaàn theå Babylon cho quyù töû Uday. Chaúng may Uday Hussein laø moät thieân taøi veà truïy laïc, ñaõ bieán kyø tích Babylon thaønh moùn haøng tham nhuõng ñeå phuïc vuï nhöõng pha traùc taùng thaâu ñeâm suoát saùng, keùo daøi ñeán cuoái thaùng 4/2003, khi lieân quaân ñoàng minh ñaùnh baät Löïc löôïng Coäng hoøa cuûa Iraq. Vôùi söï hieän dieän cuûa binh ñoäi Hoa Kyø, kinh thaønh Babylon ngaøy naøo nay ñöôïc noái thoâng vôùi xa loä boán laøn xe töø Baghdad ñi Hilla baèng moät con ñöôøng nhoû daøi 10 km thöôøng xuyeân uøn taéc löu thoâng vì caùc traïm canh daøy ñaëc cuûa lính Myõ luïc soaùt töøng hang hoác treân xe daân söï ñeå tìm nhöõng quaû bom noå chaäm. Sau khi Saddam Hussein bò treo coå ngaøy 30/12/2006, nhöõng vieân gaïch coù khaéc caâu noùi ñeå ñôøi cuûa oâng trôû thaønh maët haøng saên luøng cuûa nhöõng ngöôøi chuyeân söu taàm cuûa laï, neân coâng trình truøng tu cheát söõng, vaø khoâng bao giôø hoaøn taát.

phaûi tôùi, nhaát laø vôùi nhöõng ai cöông quyeát tìm söï soáng trong noãi cheát. Cao uûy LHQ Ñaëc traùch Tò naïn öôùc löôïng daân Iraq tha höông caàu thöïc taïi Jordan vaøo khoaûng 700 ngaøn, nhöng con soá aáy troài suït maõi, tuøy theo tình hình an ninh beân trong noäi ñòa Iraq. Ñaây laø moät con soá khoâng nhoû, khi ñaët ra ba giaûi phaùp cho hoï: hoài höông, ñònh cö taïi choã, hay ñònh cö ôû nöôùc thöù ba. Nhöng nhöõng ngöôøi naøy cho raèng hoï vaãn dieãm phuùc vôùi tình traïng aên nhôø ôû ñaäu, trong hoaøn caûnh maøn trôøi chieáu ñaát, hôn nhöõng ai troùt laøm vieäc vôùi ngöôøi Myõ, nay coøn keït laïi trong nöôùc, vôùi caùi cheát luoân rình raäp sau löng. Myõ ñeán, Myõ ñi. Nhöng khi ra ñi, Myõ quay löng vôùi haøng ngaøn ngöôøi ñòa phöông töøng coäng taùc duø ít duø nhieàu, nay phaûi baèng tay khoâng ñoái phoù vôùi vieäc traû thuø cuûa boïn khuûng boá. Khi ngöôøi Myõ tôùi Iraq, oâng Hatem Ahmed rôøi boû chöùc vuï giaùo sö ñaïi hoïc, ñeå nhaän laøm thoâng ngoân cho lính Myõ. Baûy thaùng sau, moät traùi bom cuûa al Qeada ñaõ noå ngay cöûa chính nhaø oâng. OÂng bò thöông gaàn cheát, vaø hai ñöùa trong ñaùm con gaùi oâng thieät maïng. Khi bình phuïc, oâng mang gia ñình troán qua Syria. Naêm 2009, oâng ñöôïc vaøo Myõ tò naïn, nhöng ñöùa con gaùi lôùn ñaõ laäp gia ñình keït laïi vôùi ba ñöùa chaùu ngoaïi cuûa oâng. Cuõng nhö nhöõng ngöôøi Vieät ñaõ kinh qua caùi goïi laø loøng nhaân ñaïo cuûa coäng saûn, oâng Ahmed bieát tröôùc sau gì con gaùi oâng cuõng bò traû thuø, ñôøi cha aên maém, ñôøi con khaùt nöôùc. Baèng chöùng laø trong naêm vöøa roài, xe cuûa choàng coâ ta, moät thöông gia khoâng dính tôùi chính trò hay quaân söï, ñaõ bò ñaët bom, vaø chaøng reå ñaõ bò cuït maát chaân traùi, muø beân maét phaûi, vì “toäi aùc” cuûa boá vôï. Hieän haèng ngaøy, gia ñình naøy khoâng ngôùt bò haêm doïa laáy maïng, hay bò quaáy phaù ñöôøng daây ñieän thoaïi. Caùch ñaây moät naêm, caû nhaø ñaõ laøm ñôn xin qua Myõ. Vaøo thaùng Taùm, sau vuï Alwan-Hammadi, hoà sô cuûa hoï bò taïm gaùc voâ haïn ñònh, trong khi nhöõng cuù

phoân doïa gieát cöù ñöôïc caäp nhaät moãi ngaøy. Neáu ñeán khi ñöôïc goïi phoûng vaán, caùc keát quaû söu tra an ninh bò maõn haïn, caùc nguyeân ñôn seõ phaûi laäp hoà sô laïi töø ñaàu. Naêm ngoaùi, con soá daân Iraq ñöôïc vaøo Myõ tò naïn suït xuoáng moät nöûa so vôùi naêm tröôùc ñoù, töø 18.016 xuoáng 9.388 ngöôøi, theo thoáng keâ cuûa Sôû Di Truù. Hieän con soá hoà sô toàn ñoïng vöôït möùc 25 ngaøn. Cöïu giaùo sö Hatem Ahmed nhö ngoài treân löûa. OÂng vieát thö cho Sôû Di Truù Myõ. OÂng goïi phoân cho caùc só quan Myõ maø oâng töøng coäng taùc, ñeå van xin giuùp ñôõ. Nhöng tröôøng hôïp beá taéc cuûa con gaùi oâng chöa ly kyø baèng caâu chuyeän cuûa gia ñình oâng Musadaq Alsamawi, do ñaøi BBC phaùt ñi hai hoâm tröôùc leã Giaùng sinh. Ngaøy 20/06/2011, con gaùi oâng Alsamawi ñöôïc ghi danh chuyeán bay ngaøy 5/07 ñeå bay ñi Myõ. Vôï choàng coâ aáy coù vöøa vaën 2 tuaàn ñeå giaûi quyeát taát caû nhöõng gì chöa kòp baùn, sang nhöôïng, hay bieáu taëng. Naêm ngaøy tröôùc ngaøy bay, coâ con oâng Alsamawi ñöôïc söù quaùn cho hay chuyeán ñi bò ñình laïi vaøi ba hoâm. Vaøi ba hoâm trôû thaønh vaøi ba tuaàn. Vaøi ba tuaàn hoùa ra vaøi ba thaùng. Sau cuøng thì coâ aáy nhaän ñöôïc thö thoâng baùo raèng caàn thaåm tra lyù lòch moät laàn nöõa. Vì Musadaq Alsamawi laø cöïu nhaân vieân cuûa Myõ, gia ñình coâ con gaùi cuõng laâm tình traïng ñôøi cha aên maém, ñôøi con khaùt nöôùc. Moãi saùng thöùc daäy, hoï khoâng bieát trong ngaøy hoâm aáy hoï coù coøn soáng soùt ñeå leân chuyeán bay, hay con caùi hoï coù bò baét coùc khoâng. Nhöng thay vì lo vaø buoàn, oâng Musadaq Alsamawi neân möøng vaø laïc quan, vì con gaùi oâng ñang soáng trong moät ñaát nöôùc khoâng goïi laø Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam. Boïn khuûng boá Iraq coù theå taøn baïo, nhöng khoâng ñeâ tieän. ÔÛ Vieät Nam, neáu coù Vöôøn treo Babylon, ñaûng coäng saûn cuõng ñaõ mang ra chôï trôøi, coøn nhöõng ai töøng quan heä vôùi ngöôøi Myõ, nhaø nöôùc cho neám ñuû caû hai, vöøa ñeâ heøn, vöøa taøn baïo. Xin chuùc möøng nhaân daân Iraq.

Lính Myõ chuaån bò rôøi phi tröôøng Baghdad ñeå bay veà nöôùc tröôùc ngaøy 31/12/2011 (AÛnh Khalid Mohammed, AP)


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 135


136 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

(tieáp theo kyø tröôùc) - Soáng vôùi moät ngöôøi ñaøn baø? Höøm, hai naêm sau naøy anh laáy côù ñi coâng taùc lieân mieân ôû tænh naøy, tænh noï. Nhöõng moái tình bay böôùm beân ngoaøi, anh ñaâu daùm noùi cho toâi bieát? AÊn côm nhaø maõi cuõng chaùn, phaûi khoâng? Toâi khoâng coù baèng chöùng ñeå baét anh taïi traän nhöng toâi khoâng tin töôûng anh ñöôïc nöõa. Jimmy nghieâm maët nhìn Thaûo Linh moät hoài roài gaèn gioïng noùi: - Linda, em coù vaán ñeà gì thì cöù noùi ra ñi. Boä em muoán hoân nhaân cuûa hai ñöa mình gaõy ñoå, ai ñi ñöôøng naáy phaûi khoâng? Thaûo Linh cuõng nhìn thaúng choàng baèng ñoâi maét thaùch thöùc, sau ñoù noùi gaèn töøng tieáng: - Khoâng. Toâi khoâng heà muoán vôï choàng chia tay. Coù theå anh muoán ñieàu naøy thì coù. - Vaäy chôù ôû ñaâu em coù nhöõng yù nghó ñieân khuøng nhö vaäy ñeå vôï choàng cöù caén ñaéng nhau hoaøi? Linh quaéc maét nhìn choàng baèng veû gheùt boû:

- Ai ñieân khuøng? Heã ñaøn baø naøo coâ ñôn, keâu anh ñeán an uûi laø anh co gioø chaïy ñeán ñeå anh giaûi saàu cho hoï aø? Ngaøy xöa moät con meï goùa beân AÊng leâ, baây giôø ñeán con “dì gheû” goùa phuï. Hoï duøng anh nhö coâng cuï giaûi saàu aø? Anh coù ngu khoâng vaäy? Luùc naøy thì Jimmy khoâng theå nhòn theâm ñöôïc nöõa neân roáng to leân: - Chuyeän ngaøy xöa maø coâ vaãn nhaéc ñeán ñeå gaây goå aø? Thì ra coâ chaát chöùa nhöõng chuyeän naøy trong loøng töø bao laâu nay maø ngoaøi maët laøm nhö roäng loøng, tha thöù. Coâ mang chuyeän Monique ra noùi, chaúng qua laø möôïn côù ñeå gaây vôùi toâi veà chuyeän trong quaù khöù. Toâi khoâng coøn lieân laïc hay bieát gì veà ngöôøi ñaøn baø kia nöõa, khoâng bieát ngöôøi ta coøn soáng hay ñaõ cheát. Vaäy maø coâ cuõng khoâng ñeå yeân. Linda, coâ phaûi chaám döùt nhöõng söï ghen tuoâng voâ lyù naøy. Neáu khoâng, toâi theà vôùi coâ laø toâi seõ... Thaûo Linh ngaét ngang lôøi choàng:

- Seõ laøm gì? Boû toâi ñeå chaïy theo con khoán naïn Monique haû? Anh muoán caùi gì, cöù noùi thaúng ra ñi! Jimmy quay löng, ñi vaøo phoøng rieâng vaø ñoùng maïnh cöûa caùi raàm. Nhìn theo phía sau löng Jimmy, Linh caûm thaáy khoå sôû, töï traùch mình sao noùng naûy quaù. Naøng ñaâu muoán vôï choàng gaây goå nhau nhö vaäy ñaâu? Treân ñoaïn ñöôøng veà ñaây, Linh chæ mong hai vôï choàng möøng nhau sau maáy ngaøy xa caùch. Jimmy ñaõ hieåu laàm. Linh ñaõ tha thöù chuyeän tình vuïng troäm cuûa choàng vôùi coâ gaùi AÊng leâ kia töø laâu. Linh ghen laø moãi khi nghe nhaéc ñeán teân Monique kia kìa. Khoâng hieåu sao con nhoû da traéng naøy laø boùng ma cho gia ñình hoï Leâ cuûa Linh töø tröôùc ñeán giôø. Noù laøm khoå boá cuûa Linh chöa ñuû hay sao maø baây giôø ñeán phieân choàng cuûa naøng? OÂng Hoaøng cheát laø keå nhö xong chuyeän, Linh khoâng muoán nghe hay nhìn maët ñeán ngöôøi ñaøn baø naøy nöõa. Vaäy maø muï ta tieáp tuïc lieân heä vôùi Jimmy ñeå nhôø vaû chuyeän naøy, chuyeän kia? Laáy tö caùch gì ñeå giöõ moái lieân heä vôùi vôï choàng naøng? Linh khoâng heà coi Monique nhö baø dì gheû cuûa mình. Ngaøy naøy qua ngaøy kia, cöù nghó ñeán Monique laø Linh thaáy böïc boäi trong loøng, cho neân hai vôï choàng noùi chuyeän nhau, caùi teân Monique loït qua cöûa mieäng Jimmy laø Linh nhö bò soâi maùu. Luùc noùi thì noùi cho haû giaän, chöõ noï tuoân ra chöõ kia. Baây giôø Linh caûm thaáy hoái haän thaät söï. Thaûo Linh naèm daøi treân giöôøng, nhìn ñaêm ñaêm leân traàn nhaø suy nghó. Chaéc naøng seõ ñieän thoaïi cho con beù Ngoïc Phöôïng, ruû noù khi naøo coù ngaøy leã, bay veà ñaây chôi ñeå giaûng hoøa cho cha meï cuûa noù. Jimmy thöông con gaùi, theá naøo cuøng laøm hoøa vôùi vôï cho con gaùi vui. *** Caû moät thaùng sau, hai vôï choàng Linh vaãn khoâng ai noùi chuyeän vôùi ai, ngoaïi tröø nhöõng caâu noùi ngaén nguûi, caàn thieát. Jimmy im laëng, khoâng noùi chuyeän vôùi vôï, khoâng nhaéc ñeán caùi teân Monique,

nhöng Linh bieát choàng mình vaãn lui tôùi nhaø con meï kia, neáu nhö coù chuyeän phaûi giuùp ñôõ. Ñuùng nhö Linh nghó. Jimmy chaùn naûn veà söï ghen töông voâ lyù cuûa vôï neân ñeán nhaø Monique thöôøng xuyeân hôn. Hoài tröôùc Jimmy khoâng ñeå yù nhöng töø khi Linh noùi laø Monique coù theå “khoaùi” mình neân Jimmy caøng thaáy ñeå yù ñeán cöû chæ cuûa Monique. Jimmy ñeán thaêm Monique vôùi moät caûm giaùc hôi thích thuù, khoâng phaûi chæ ñeán giuùp ñôõ khi Monique coù chuyeän nhôø vaû nhö tröôùc kia. Hai ngöôøi noùi chuyeän taâm tình côûi môû. Jimmy thaáy Monique khoâng khuø khôø, ñaàn ñoän nhö Linh vaãn thöôøng gaùn cho. Jimmy thaáy Monique hieàn laønh, im laëng nghe Jimmy noùi chuyeän, chæ mæm cöôøi chôù khoâng caõi tay ñoâi nhö vôï cuûa mình ôû nhaø. Tuy nhieân, hai ngöôøi noùi chuyeän ñôøi soáng xaõ hoäi, chuyeän thôøi söï chôù khoâng noùi nhöõng gì thaân thieát, nhaát laø caû hai traùnh nhaéc ñeán teân Linda trong caâu chuyeän. Monique cuõng khoâng khaùch saùo hoûi thaêm veà ngöôøi baïn xöa cuûa mình. Cuoäc soáng cuûa hai vôï choàng cöù tieáp tuïc trong baàu khoâng khí naëng neà. Moät ngaøy noï baø Lieân gheù qua tieäm ñoà coå ñeå thaêm con gaùi. Baø haõnh dieän khi nhìn phoøng tröng baøy ñoà myõ ngheä, ñoà coå troâng sang troïng, ñaày khieáu thaåm myõ. Baø haõnh dieän vì con gaùi. Môû tieäm hôn moät naêm maø tieäm cuûa Linh buoân baùn phaùt ñaït, ai cuõng noùi ñeán. Thaûo Linh töø vaên phoøng nhoû phía beân trong tieäm, vôùi boä ñoà veùt maøu xanh döông ñaäm lòch söï, ñang baän noùi chuyeän ñieän thoaïi vieãn lieân vôùi moät khaùch haøng. Baø Lieân ngoài treân gheá sa loâng, nhìn nhöõng ñoà vaät laï maét chöng baøy chung quanh, chôø ñôïi. Con gaùi baø thaät coù khieáu veà trang hoaøng. Nhìn leùn khuoân maët con gaùi ñang noùi chuyeän, baø thaáy Linh coù veû hoaït baùt, tuy nhieân treân göông maët vaãn phaûng phaát moät neùt buoàn naøo ñoù. Gaùc maùy ñieän thoaïi xuoáng, Linh chaïy ñeán beân meï, voàn vaõ chaøo hoûi: - Cha, meï cuûa con hoâm nay aên maëc lòch söï quaù. Meï ñi ñaâu maø gheù con theá naøy? - OÀ, meï môùi ñi hoïp ban quaûn


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 137


138 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

trò hoäi töø thieän gaàn ñaây neân meï gheù thaêm con. Hai meï con mình ñi aên tröa cho vui, con nheù! - Vaâng, meï chôø con daën coâ nhaân vieân vaøi vieäc, roài meï con ta ñi chung cho vui. Hai meï con baùch boä ñi laïi moät tieäm aên gaàn ñoù. Trong luùc chôø thöùc aên mang leân, baø Lieân nhìn con gaùi hoûi doø: - Gia ñình con luùc naøy vaãn bình thöôøng chöù? Con beù Ngoïc Phöôïng ñi hoïc xa, ôû nhaø chæ coù hai vôï choàng, chaéc vaéng veû laém nhæ? Thaûo Linh ngaàn ngöø, khoâng bieát coù neân noùi thaät hoaøn caûnh gia ñình cuûa mình cho meï bieát hay khoâng. Cuoái cuøng Linh chæ nhìn laõng qua choã khaùc, noùi thaät nheï: - Caøng soáng chung vôùi nhau, con caøng thaáy sôû thích, taùnh tình cuûa con vaø Jimmy thaät khaùc nhau. Hai ñöùa con daïo naøy ñoái xöû vôùi nhau thaät lòch söï, leã pheùp nhö ñoái vôùi ngöôøi khaùch laï chôù khoâng gioáng nhö vôï choàng. - Taïi sao vaäy con? Meï cuõng bieát laø hoân nhaân khoâng theå naøo laõng maïn maõi nhö thôøi gian ñaàu môùi yeâu. Con vôùi Jimmy laáy nhau cuõng ñaõ hôn hai möôi naêm. Nhöng hai vôï choàng caøng ôû vôùi nhau caøng gaén boù chôù con? Meï thaáy thaèng Jimmy heát loøng lo cho vôï con... Hay laø con beù Ngoïc Phöôïng ñi hoïc xa, hai vôï choàng con caûm thaáy troáng traûi trong taâm hoàn? - Con cuõng khoâng bieát... Coù theå nhö vaäy. Coâng nhaän khoâng coù con gaùi ôû trong nhaø, hai ñöùa con

caûm thaáy nhö nhaø thieáu vaéng tieáng cöôøi noùi cuûa noù, khoâng coøn vui nhö tröôùc. Neáu hai vôï choàng con gaén boù vôùi nhau chæ vì ñöùa con, töø luùc ñaàu ñaùng leõ hai ñöùa ñöøng neân laáy nhau... Baø Lieân cau maøy nhìn con gaùi: - Con khoâng nghó ñeán ly dò chôù? - Daï khoâng. Caû con vaø anh aáy, khoâng bao giôø nghó ñeán vieäc ly dò. Ly dò ñeå laøm gì? Con ñaâu coù ngöôøi ñaøn oâng naøo khaùc ñaâu? Coøn Jimmy cuõng khoâng coù ngöôøi ñaøn baø naøo chieám ngöï traùi tim anh aáy. Nhöng sao tình caûm hai vôï choàng coù moät chuùt gì teû nhaït... Veà nhaø gaëp nhau, chaøo hoûi noùi naêng lòch söï nhö hai ngöôøi baïn, roài ai veà phoøng naáy. Baø Lieân hít moät hôi thaät maïnh roài noùi chaäm raõi: - Con naêm nay môùi boán möôi boán tuoåi. Con phaûi thay ñoåi cuoäc soáng. Khoâng theå keùo daøi cuoäc ñôøi maø soáng nhö hai caùi boùng beân nhau. Meï khoâng khuyeân con phaûi ly dò. Nhöng con phaûi tìm moïi caùch ñeå haâm noùng tình yeâu. Ñaøn oâng maø, con ñeå choàng con soáng tieáp tuïc nhö vaäy, ngaøy naøo ñoù noù coù ngöôøi ñaøn baø khaùc, luùc ñoù con coøn buoàn khoå hôn nhieàu. - Vaäy sao luùc meï ly dò vôùi boá, meï cuõng môùi ngoaøi boán möôi tuoåi chôù maáy? Meï khoâng tìm caùch söôûi aám tình yeâu cuûa meï vôùi boá? - Neáu cho meï ñi ngöôïc laïi thôøi gian, meï seõ khoâng ly dò. Taïi meï

bò doàn neùn khi boá con heát boà bòch coâ naøy ñeán coâ kia beân ngoaøi, thieân haï xaàm xì noùi ra noùi voâ neân meï töï aùi. Neáu meï bieát, laù ruïng cuõng veà coäi thì meï seõ khoâng boû boá con. Boá laø ngöôøi ñaøn oâng ñaàu tieân meï yeâu, vaø meï khoâng theå kieám ñöôïc ngöôøi ñaøn oâng naøo khaùc ñeå thay theá tình yeâu naøy trong traùi tim cuûa meï. Coøn vôï choàng con, ít ra Jimmy cuõng khoâng laøm ñieàu tieáng gì ñeå con töï aùi vaø xaáu hoå. Thaûo Linh nhìn meï baèng aùnh maét thöông yeâu. Baây giôø saùu möôi maáy tuoåi roài maø troâng meï vaãn coøn treû trung. Meï naøng khoâng heà caèn nhaèn hay traùch moùc ngöôøi naøo, ngay caû boá Hoaøng cuûa naøng. Ly dò ra ôû rieâng, baø Lieân soáng rieâng cho cuoäc ñôøi mình, duøng thôøi giôø ñeå laøm vieäc töø thieän, coâng ích cho xaõ hoäi. Ra ñöôøng meï naøng luùc naøo cuõng aên maëc lòch söï, noùi naêng hoøa nhaõ vôùi moïi ngöôøi. Linh thaáy naøng khoâng baèng moät chuùt tö caùch cuûa meï mình. Linh thì noùng naûy, aên noùi ñoáp chaùt. Laïi theâm hình aûnh Monique nhö boùng ma, cöù aùm aûnh taâm trí cuûa Linh. Heã nghe Jimmy noùi chuyeän ñieän thoaïi vôùi con baïn ñaàm naøy laø Linh öùa gan, nhöng chaúng leõ baûo choàng cuùp maùy? Jimmy cuõng khoâng phaûi haïng sôï vôï, noùi gì nghe naáy. Jimmy thaáy vieäc ñaøng hoaøng, khoâng coù gì phaûi che giaáu neân khi Monique ñieän thoaïi, bieát vôï khoâng öa nhöng Jimmy vaãn tænh bô noùi chuyeän, vì vaäy neân trong nhaø môùi coù söï luïc ñuïc. Nhö ñoaùn ñöôïc yù nghó trong ñaàu con gaùi, baø Lieân nheï nhaøng noùi: - Con Monique, töø daïo boá con qua ñôøi, noù vaãn thöôøng chôù? Linh môû to maét nhìn meï. Trôøi ñaát, con baïn dòch vaät ñaõ laáy boá cuûa Linh maø meï vaãn hoûi thaêm noù? Nghó nhö vaäy, traùn cuûa Linh cau laïi: - Meï ñöøng nhaéc ñeán caùi teân khoán naïn ñoù. Chính vì noù maø vôï choàng con luïc ñuïc. Ñeán phieân baø Lieân môû to maét ngaïc nhieân: - Noù laøm gì maø vôï choàng con phaûi luïc ñuïc? - Toái ngaøy nhaø noù coù chuyeän, thay caùi boùng ñeøn noù cuõng ñieän thoaïi cho Jimmy ñeå hoûi yù kieán.

Caùi thöù nhö noù, oâng giaø maø noù coøn laáy thì ñaøn oâng côõ nhö Jimmy, noù coâ ñôn neân deã quô baäy laém. Baø Lieân laéc ñaàu, thôû ra: - Thoâi con aø, ñöøng nghó quaãn nhö vaäy. Boá con naèm xuoáng roài, noù khoâng coøn ai neân nhieàu khi noù caàn hoûi yù kieán ngöôøi ñaøn oâng. Laáy boá con, chöa chaéc noù ñaõ haïnh phuùc. Nhöng baây giôø chuyeän ñaõ qua roài, con ñeå taâm laøm gì ñeå theâm saàu khoå. Mình neân roäng löôïng vôùi noù. Ñaàu oùc tuïi ñaàm hôøi hôït chôù khoâng nghó thieät hôn nhö ngöôøi AÙ ñoâng mình. Luùc nghe boá con quyeát ñònh laáy noù, meï cuõng hôi bò soác vì töï aùi. Nhöng meï nghó laïi, vôï choàng soáng vôùi nhau, heát duyeân nôï thì thoâi. Níu keùo nhau roài cuõng khoâng laøm gì ñöôïc. Chính meï laø ngöôøi ñeà nghò ly dò thì sau ñoù boá muoán laáy ai thì laáy. Thaät ra trong thaâm taâm meï chæ mong boá con ôû ñoäc thaân, chôi bôøi gì khuaát maét meï ñeå meï khoûi töï aùi, roài veà giaø hai vôï choàng lui tôùi thaêm vieáng nhau nhö hai ngöôøi baïn thaân, neáu khoâng quay trôû laïi vôùi nhau. Boá con ñaõ laøm moät vieäc sai traùi laø laáy ngöôøi vôï quaù treû, xaõ hoäi ñaøm tieáu neân maëc duø boá con khoâng noùi ra nhöng cuõng laáy laøm xaáu hoå. Ai maø laïi ñi laáy baïn cuûa con gaùi mình chöù. Con neân nghe lôøi meï, oaùn thuø neân côûi chôù khoâng neân troùi. Duø muoán duø khoâng, Monique cuõng ñaõ laø moät thaønh phaàn trong gia ñình hoï Leâ cuûa mình. Giôø noù khoâng coù ai, nhieàu khi noù coù vieäc nhôø Jimmy laø ñaøn oâng, con cuõng ñöøng neân nhoû moïn maø gaây goå ñeå vôï choàng maát vui. Con thaáy khoâng, ngaøy xöa meï cuõng bieát Jimmy coù boà beân Anh, nhöng khi noù veà laïi Myõ, chí thuù laøm aên. Ñaâu coù ai ñaøm tieáu laø Jimmy caëp coâ naøy, coâ noï beân ngoaøi nhö boá cuûa con ñaâu? Linh cuùi maët nhìn xuoáng hai baøn tay. Meï cuûa naøng hieàn haäu quaù. Caû tuoåi aáu thô, Linh chöa bao giôø nghe meï mình noùi xaáu ai. Ngoaøi nhöõng luùc gaây goå vôùi choàng vì taùnh traêng hoa cuûa oâng, baø Lieân soáng thaàm laëng, duøng thôøi giôø raûnh roãi ñoïc saùch ñeå giaûi trí chôù khoâng duøng ñieän thoaïi ñeå taùn gaãu chuyeän ñôøi cuûa ngöôøi khaùc. Luùc oâng Hoaøng caëp boà beân ngoaøi, ngöôøi ta maùch leûo noùi cho


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 139


140 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

baø bieát thì baø chæ mæm cöôøi, noùi ñoù laø ngöôøi quen. Ly dò choàng xong, baø coù thöøa ñieàu kieän ñeå kieám moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc nhöng baø soáng moät caùch bình thaûn, khoâng vöông vaán hình aûnh cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng naøo trong ñaàu. Linh nghó thaät tieác cho cha cuûa mình. Phaûi chi luùc vôï choàng huïc haëc, oâng xuoáng nöôùc naên næ, höùa söûa ñoåi thì nay coù leõ tuoåi giaø cuûa oâng thoï hôn, khoâng ñeán noãi cheát trong buoàn phieàn maø khoâng daùm taâm söï vôùi ai. Sau böõa aên tröa, khi trôû veà tieäm, Linh cöù suy nghó veà nhöõng lôøi khuyeân cuûa meï. Linh ñònh buïng seõ tìm caùch giaûng hoøa vôùi choàng. Nhöng heã cöù nghó ñeán caùi teân Monique thì Linh laïi thaáy sao maø khoù quaù. Naøng khoâng muoán choàng giao du vôùi con nhoû vöøa ngu vöøa maát neát ñoù. Thoâi, Linh phaûi nghe lôøi meï daën, laøm ngô tröôùc söï giao du cuûa choàng vaø ngöôøi baïn cuõ. Chieàu ñoù xong vieäc, ñoùng cöûa tieäm veà nhaø, Linh thaáy nhaø cöûa vaéng hoe. Treân cöûa tuû laïnh, coù maûnh giaáy Jimmy ñeå laïi, noùi coù coâng vieäc gaáp phaûi ñi Chicago ngay ngaøy hoâm nay. Linh ñoïc xong, voø naùt maûnh giaáy vöùt vaøo soït raùc. Thaät laø böïc mình. Coù coâng vieäc gaáp thì Jimmy coù theå ñieän thoaïi laïi tieäm noùi chuyeän vôùi vôï, baøy ñaët vieát giaáy ñeå laïi. Moïi yù nghó laøm hoøa coù trong ñaàu Linh caû buoåi chieàu hoâm nay boãng nhieân bay bieán ñi maát. Trong luùc Linh böïc mình thì Jimmy ñang ngoài treân maùy bay ñi Chicago. Döï aùn quaûng caùo cuûa moät coâng ty lôùn do Jimmy phuï traùch ñang coù cô nguy phaù saûn. Ngöôøi giaùm ñoác coâng ty naøy laø baïn hoïc cuûa Jimmy ngaøy xöa. Ñaùng lyù ra, coâng ty muoán coù hôïp ñoàng quaûng caùo treân ñaøi truyeàn hình, phaûi ñaët tieàn ñaët coïc tröôùc khi phaùt soùng. Vì laø choã baïn beø, Jimmy khoâng muoán ñaët nhieàu ñieàu kieän vôùi coâng ty cuûa ngöôøi baïn ñang gaëp khoù khaên veà taøi chaùnh, muoán giuùp ñôõ quaûng caùo ñeå coâng ty coù theå vöôn leân. Ai deø, keát quaû ngöôïc laïi. Neáu chuyeän naøy khoâng giaûi quyeát ñöôïc, coâng ty quaûng caùo cuûa Jimmy phaûi thaát thoaùt caû trieäu ñoâ. Vieäc naøy oâng toång giaùm ñoác, xeáp lôùn cuûa Jimmy, coù leõ seõ khoâng baèng loøng.

Bieát ñaâu oâng seõ baét Jimmy ñeàn soá tieàn thieät haïi naøy vì laøm vieäc khoâng ñuùng nguyeân taéc. *** Jimmy vaéng nhaø ba ngaøy. Trong thôøi gian naøy, Jimmy khoâng ñieän thoaïi qua moät laàn ñeå cho vôï bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra. Thaûo Linh thì haäm höïc, nghó raèng choàng laáy côù ñi coâng taùc ñeå coù dòp huù hí vôùi caùc coâ gaùi beân ngoaøi. Ñaøn oâng maø, giaän vôï hay xa vôï laø coù côù ñeå tìm caùch giaûi saàu. Nghó nhö vaäy Linh cuõng töï aùi, khoâng theøm ñieän thoaïi hoûi han choàng. Khi Jimmy veà, caû ngaøy ñoùng cöûa naèm trong phoøng, khoâng noùi chuyeän cuõng khoâng ra ngoaøi aên côm. Linh thaáy aùnh ñeøn töø phoøng cuûa choàng haét ra, bieát Jimmy ñaõ veà nhöng giaän laãy, khoâng theøm hoûi han. Ñeán ngaøy thöù ba, khoâng thaáy Jimmy böôùc ra ngoaøi ñeå ñi laøm nhö thöôøng leä, Linh bieát phaûi coù chuyeän gì neân Jimmy môùi coù thaùi ñoä laï nhö vaäy. Linh ñeán tröôùc cöûa phoøng nguû, ñöa tay goõ nheï ba tieáng. Beân trong vaãn khoâng coù tieáng traû lôøi. Linh noùi to: - Jimmy, anh coù khoûe khoâng? Anh coù muoán aên gì ñeå em naáu? Beân trong vaãn khoâng coù tieáng traû lôøi. Linh xoay nheï naém cöûa. Cöûa khoâng khoùa beân trong. Linh ñaåy cöûa, nheï böôùc vaøo. Naøng baät

coâng taét ñeøn leân, vaø giaät mình khi nhìn thaáy khuoân maët nhö giaø ñi caû chuïc tuoåi cuûa Jimmy ñang nhìn traân troái leân traàn nhaø. Raâu ria moïc daøi ra, khoâng caïo. Nghe vôï hoûi nhöng Jimmy im laëng, khoâng leân tieáng traû lôøi. Linh ñöùng yeân nhìn choàng. Boãng nhieân Jimmy noùi nhö ngöôøi moäng du: - Thaät khoán naïn. Mình ñaõ ñoái ñaõi heát loøng maø ngöôøi ta laøm nhö vaäy. Heát caû roài... - Anh noùi gì vaäy hôû Jimmy? Coù chuyeän gì noùi ra cho em bieát. Vieäc gì ñaõ xaûy ra? Anh ñi Chicago maáy ngaøy, roài veà naèm lì trong phoøng laø laøm sao? Vôï choàng vôùi nhau, anh coù noùi ra em môùi bieát maø chia seû chôù? Jimmy caát gioïng noùi moät caùch chaùn chöôøng nhö moät keû baïi traän: - Em ñi ra ngoaøi ñi Linda. Anh chaùn khoâng muoán nghe em noùi naøy noùi noï laém roài. Ñeå cho anh yeân. Nghe choàng noùi vaäy, Linh caûm thaáy töï aùi, töùc giaän trong loøng, ñònh quay goùt ra ngoaøi nhöng nhìn boä maët buoàn nhö ñöa ñaùm cuûa choàng, Linh caûm thaáy aùy naùy neân coá keàm côn giaän maø dòu daøng hoûi: - Coù chuyeän gì thì anh noùi ra ñi, cöù oâm aáp trong loøng anh seõ ñieân leân maát. Anh hoài ñoù tôùi giôø vaãn khuyeân em laø ñöøng neân oâm aáp chuyeän gì moät mình. Hai caùi ñaàu cuøng giaûi quyeát coâng vieäc coù phaûi hôn khoâng. Chuùng ta laø vôï choàng,

vui cuøng höôûng, hoïa cuøng chia... Em luùc naøo cuõng ôû beân caïnh anh. Jimmy töø töø ngoài leân, ñöùng daäy vaø ñöa hai tay ra phía tröôùc cho vôï: - Linda, haõy giuùp anh. Anh khoâng ngôø vì quaù toát vôùi baïn maø baây giôø anh coù theå tieâu tan taøi saûn. Thaûo Linh naém hai tay choàng sieát maïnh. Trôøi ôi, tình yeâu cuûa naøng daønh cho choàng vaãn coøn noàng aám nhö thuôû naøo. Tim cuûa Linh nhoùi leân khi thaáy choàng buoàn khoå nhö vaäy. Naøng nghó trong ñaàu, duø Jimmy coù laøm baát cöù chuyeän gì, naøng cuõng seõ tha thöù. Nghó nhö theá, Linh dòu daøng nhìn choàng baèng aùnh maét thöông yeâu: - Chuyeän gì cuõng coù theå giaûi quyeát heát, anh yeâu. Hai vôï choàng mình ñoàng taâm, ñoàng söùc thì khoâng coù gì maø khoâng ñöôïc. Jimmy keå chuyeän laøm aên thua loã trong hôïp ñoàng quaûng caùo cho Linh nghe. Do loãi cuûa Jimmy vì thöông baïn neân ñaõ laøm sai nguyeân taéc. Baây giôø coù theå Jimmy phaûi xuaát tieàn tuùi ra maø ñeàn cho cô sôû. Maëc duø baây giôø Jimmy laø giaùm ñoác nhöng treân chaøng coøn coù oâng Toång giaùm ñoác naém quyeàn quyeát ñònh. Con soá thaát thoaùt leân ñeán caû trieäu ñoâ la. Vieäc naøy khoâng giaûi quyeát ñöôïc, Jimmy seõ bò raéc roái to, aûnh höôûng ñeán coâng vieäc vaø töông lai cuûa chaøng. Thaûo Linh traán an choàng. Baát quaù oâng xeáp baét Jimmy phaûi ñeàn thì Linh coù theå caàm tieäm ñoà coå cuûa Linh, coäng theâm tieàn daønh duïm ñeå giuùp choàng vöôït qua giai ñoaïn khoù khaên naøy. Linh oâm choàng, laáy hai tay voã vaøo vai Jimmy nhö an uûi, sau ñoù dìu choàng ra ngoaøi phoøng aên, laøm moät ly caø pheâ noùng ñem ñeán, ñuùng vai troø cuûa moät ngöôøi vôï hieàn. Jimmy xin nghæ ôû nhaø theâm ba ngaøy, sau ñoù trôû laïi vaên phoøng laøm vieäc. Ngaøy ñaàu tieân trôû laïi, Jimmy thaáy khoù khaên, coù caûm töôûng nhö caû sôû ñeàu bieát vieäc laøm thieät haïi cuûa chaøng roài. Coâ phuï taù cuûa Jimmy teân Nancy, bieát ñöôïc chuyeän khoâng hay naøy do nhöõng lôøi baøn taùn ì xeøo trong sôû maáy ngaøy qua, nhöng coâ khuyeân moïi ngöôøi, khi Jimmy trôû laïi laøm vieäc, ñöøng ai hoûi han hay nhaéc nhôû vieäc naøy.

(Xem tieáp kyø sau)


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

(Tieáp theo kyø tröôùc) OÂng Hoaøng ñöùng daäy: -Chuù mong chaùu seõ nghe lôøi khuyeân cuûa chuù, töông lai chaùu tuøy thuoäc ôû chaùu thoâi! Chuù veà ñaây. Ra tôùi cöûa phoøng oâng chôït quay laïi, môû caëp da oâng ñöa Gia Baûo moät phong thö: -Giaáy tôø cuûa chaùu. Naõy giôø noùi chuyeän chuù laïi queân ñoù laø nhöõng thöù ñaàu tieân giuùp chaùu veà maët phaùp lyù ñeå laøm moïi vieäc. Chuù veà ñaây. *** Gia Baûo böôùc ra khoûi phoøng trieån laõm tranh thuûy maëïc cuûa hoïa só Tröông Haùn Minh, taâm hoàn coâ vaãn coøn ñaày nhöõng xuùc caûm tröôùc nhöõng böùc tranh luïa nheï nhaøng söông khoùi mang tính ñaëc thuø phöông ñoâng cuûa oâng. Duy Quang, anh chaøng phoù giaùm ñoác treû tuoåi cuûa coâng ty toû veû quan taâm: -Neø Gia Baûo! Em nghó raèng chuùng ta seõ tieâu thuï maïnh loaïi thuûy maëïc aø?

| 141

-Luùc naõy toâi ñaõ noùi, anh khoâng tin sao coøn hoûi nöõa? -Töø ñaâu em laïi tin chaéc nhö vaäy? -Thì anh cöù nghó ñi. Khaùch haøng cuûa mình chuû yeáu laø nhöõng ngöôøi saép ñi nöôùc ngoaøi, hoï muoán coù nhöõng böùc tranh sôn maøi, thuûy maëïc “raët” Vieät Nam hoaëc Trung Quoác ñeå taëng baïn, hay löu giöõ trong boä söu taäp gia ñình. Roài khaùch haøng laø ngöôøi du lòch, thöông nhaân nöôùc ngoaøi, hoï cuõng thích mua nhöõng böùc tranh ôû xöù hoï khoâng coù. Toâi e mình khoâng ñuû taùc phaåm ñoäc ñaùo ñeå baùn ñoù chöù! Duy Quang cöôøi nhaït: -Em chuû quan quaù ñoù! -Chuû quan deã soáng hôn bi quan! Toâi chuû quan coù cô sôû. Nguyeân buoåi saùng hoâm qua toâi lang thang gaàn heát caùc tieäm baùn tranh thuûy maëïc ôû Chôï Lôùn ñeå thaáy thò tröôøng naøy cuõng raát ñaùng keå. Hoïa só goác ngöôøi Hoa veõ tranh khoâng thua gì ngöôøi Trung Quoác. Toâi seõ trình baøy yù kieán cuûa mình leân giaùm ñoác. Lieác nhìn Duy Quang, Gia Baûo tuûm tæm:


142 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

-Chieàu nay toâi naên næ anh ñi vôùi toâi ñeán phoøng trieån laõm naøy laø ñeå anh thöôûng thöùc tranh vaø cho bieát yù kieán. -Em khoân laém! Em muoán anh laøm haäu thuaãn phaûi khoâng? Gia Baûo taùn vaøo: -Bao giôø anh Quang cuõng tinh yù hôn ngöôøi maø. Quang ñöa ñaåy: -Nhöng anh laøm sao nhaïy beùn baèng em, chuyeân vieân marketing cuûa coâng ty. -Khoâng coù phoù giaùm ñoác naâng ñôõ thì coù tieáp caän thò tröôøng caùch maáy, toâi cuõng vaãn thaáy coøn xa xoâi môùi tôùi gaàn ñöôïc giaùm ñoác. Quang baät cöôøi -AØ! Thì ra muïc ñích cuûa em laø nhö vaäy. Tieáp caän phoù giaùm ñoác tröôùc, roài tôùi gaàn giaùm ñoác sau. Gia Baûo tænh bô, xem nhö pha caâu noùi hôi gieãu côït cuûa Quang: -Muïc ñích cuûa toâi trong saùng vaø vì quyeàn lôïi chung, neáu khoâng toâi chaúng caàn tieáp caän gaàn guõi ai heát! Anh ñöøng noùi kieåu meùo moù. Toâi ñònh boû phaàn huøn vaøo coâng ty vaø toâi muoán ñoàng tieàn mình boû ra phaûi ñöôïc taän duïng ñeå taïo ra lôïi nhuaän nhieàu nhaát. Maët Quang sa saàm: -Neø! Coâ em! Anh coù caûm giaùc em ñang laøm giaùm ñoác thì phaûi! -Toâi chöa coù kinh nghieäm ñeå laøm giaùm ñoác ñaâu, nhöng coù kinh nghieäm khaùc. Anh Quang, taïi sao nhöõng yù kieán ñeà nghò veà ñoåi môùi maët haøng myõ ngheä cuûa toâi laïi chöa tôùi tay chuù Phong? Thaáy Quang im laëng, Gia Baûo taán coâng tôùi: -Tìm hieåu maõi toâi môùi bieát noù bò ngheõn laïi ôû... baøn laøm vieäc cuûa anh. Vì sao vaäy? Noù aûnh höôûng gì ñeán keá hoaïch cuûa anh aø? Duy Quang haàm haàm quaùt leân: -Coâ queân laø ñang noùi chuyeän vôùi phoù giaùm ñoác vaø ôû taän ngoaøi væa heø. Toâi khoâng muoán nghe ba caùi chuyeän khæ cuûa coâ nöõa. Noù chaúng lôïi ích gì ñaâu. Coâ chæ laø thöù ngöïa non haùu ñaù! Gia Baûo ñöùng söõng laïi nhìn Duy Quang daèn goùt boû ñi. Anh ta ra tôùi chieác xe hôi roài môû cöûa böôùc leân. Xe chaïy khuaát taàm maét maø coâ vaãn coøn ñöùng beân leà ñöôøng. Anh

ta teä thaät, nôõ ñeå coâ ñi boä veà nhaø. Luûi thuûi böôùc doïc væa heø, Gia Baûo thaàm nhôù laïi coâ vaøo laøm vieäc taïi coâng ty Hoàng Phuùc, chuyeân saûn xuaát, cheá bieán, xuaát caûng vaø baùn caùc maët haøng sôn maøi, goám haøng thuû coâng vaø myõ ngheä naøy gaàn ñöôïc 3 thaùng roài. Coâ coù ñeà nghò giaùm ñoác coâng ty neân phaùt trieån theâm moät soá maët haøng vaø boû bôùt moät soá maët haøng baùn chaäm ñaõ caû thaùng nay, nhöng ñeà nghò cuûa coâ bò Duy Quang chaën laïi. Coù leõ vieäc coâ ñeà nghò boû moät soá maët haøng aûnh höôûng tôùi quyeàn lôïi caù nhaân cuûa anh ta. Quang luoân toû veû beà treân vôùi Gia Baûo, coâ cuõng luoân toû ra mình coù nhieàu naêng löïc hôn anh ta. Gia Baûo ñaõ quaù chaùn ngaùn caûnh “vaâng vaâng daï daï” maø coâ ñaõ traûi qua trong gia ñình baø Ñoâng Haân. Baây giôø môùi thaät söï böôùc vaøo ñôøi, Gia Baûo muoán ñem heát nhieät tình vaø naêng löïc cuûa mình ñeå cho moïi ngöôøi bieát ñeán coâ, moät keû chöa bao giôø tìm ñöôïc vaän may. Coâ ñaõ voäi vaõ noåi troäi hôn ngöôøi moät caùch ngu ngoác. Chaéc chuù Hoaøng seõ buoàn. Khi chuù ñöa coâ vaøo ñaây, oâng Phong raát traân troïng vôùi moïi ngöôøi “coâ con gaùi cuûa baø Gia Yeân”. Nhöng dó nhieân nhöng tieáng noùi cuûa ngaøi phoù giaùm ñoác luùc naøo cuõng naëng kyù hôn tieáng noùi cuûa moät nhaân vieân queøn. Gia Baûo ñaõ laáy tröùng choïi vôùi ñaù. Gia Baûo cöù chaäm chaïp böôùc. Coâ khoâng muoán veà nhaø sôùm vì ngaïi chaïm maët Só Ñang. Töø buoåi toái ñaùng nhôù aáy ñeán nay hai ngöôøi khoâng noùi chuyeän vôùi nhau. Coâ ñi laøm suoát ngaøy, khi veà tôùi nhaø thì

Só Ñang ñi roài, ñeâm naøo anh cuõng ñi vaø leo raøo vaøo thaät khuya. Coù ñuïng maët nhau anh cuõng döûng döng. Coù laàn Gia Baûo goïi, Ñang laøm nhö khoâng nghe, anh böôùc vaøo phoøng mình roài ñoùng saàm cöûa laïi... Coâ ñau ñôùn töôûng vôõ tim, coâ caêm haän theà vôùi loøng khoâng bao giôø nhìn ñeán anh, nhöng con ngöïa chöùng aáy vaãn laøm coâ khoán khoå. Lao vaøo coâng vieäc, laáy coâng vieäc laøm nguoàn vui, Gia Baûo laïi ñuïng chaïm, laïi böïc boäi vaø laïi coâ ñôn hôn bao giôø heát, vôùi nhöõng phuùt giaây khoâng ngöôøi thaân yeâu ñeå chia seû. Ñaõ coù nhöõng buoåi saùng chuùa nhaät coâ ngoài nhö cheát roài trong phoøng nhìn ra khoaûng saân, nghe tieáng ñaøn cuûa Só Ñang hoøa cuøng tieáng haùt khaù ngoït ngaøo cuûa Cuùc Höông maø thoån thöùc. Anh yeâu Cuùc Höông... Gia Baûo ñau ñôùn nhaän ra anh coù coâ gaùi anh töøng yeâu keá beân ñoù thoâi! Leõ ra coâ neân döùt mình ra khoûi nôi naøy coâ cöù troâng chôø trong voâ voïng... Ngöôøi ra môû coång cho Gia Baûo khoâng phaûi laø chò Hoaøi maø laø Phöông Uyeân. Coâ ta hôi treà moâi ñaùp laïi caùi chaøo cuûa Gia Baûo. Gaøi choát coång laïi Uyeân noùi: -Mieát roài phaûi ñi môû cöûa cho caû con ôû. Chaùn cheát ñöôïc! Gia Baûo caém ñaàu böôùc cho nhanh treân loái ñi raûi soûi, coâ giaû ñieác, giaû caâm vôùi Phöông Uyeân laø toát nhaát. - Gia Baûo! Phöông Uyeân goïi vôùi theo, Gia Baûo khoù chòu ñöùng laïi: -Coù vieäc gì khoâng chò Uyeân?

-Coù chöù sao khoâng? Ngoài xuoáng ñoù ñi... Haát maët veà chieác gheá ñaù. Uyeân noùi nhö ra leänh. Gia Baûo laïnh luøng: -Toâi muoán vaøo taém röûa cho ñôõ meät caùi ñaõ. Nheách moâi khinh bæ, Phöông Uyeân noùi: -AÙi chaø! Söôùng vaäy aø! Ñi suoát ngaøy toái veà laøm baø chuû. Maøy neân nhôù baây giôø trong nhaø naøy tao laø ngöôøi quyeát ñònh moïi thöù chôù khoâng phaûi baø noäi ñaâu. -... -Höø! Vaø tao quyeát ñònh maøy khoâng neân ôû ñaây nöõa! Chaúng lôïi loäc gì cho ai, chæ theâm chöôùng. Maøy lôïi duïng loøng nhaân haäu cuûa baø noäi aø! Teä laém! Hay ñònh cöôùp choàng keû khaùc? Höø! Toài laém! Gia Baûo giaän run ngöôøi. Coâ laép baép: -Chò aên noùi cho ñaøng hoaøng nghe! -Khoâng “nghe” gì caû thì ñaõ sao? Tao noùi coù saùch, maùch coù chöùng. Maøy meâ tít anh Khang, trong nhaø naøy ai maø khoâng bieát. Ñònh coá ñaám aên xoâi ôû lì maõi aø! Khoù laém! Gia Baûo böôùc ñi, Phöông Uyeân keùo vai coâ laïi, gioïng rít leân: -Noùi chöa xong chuyeän, ai cho maøy ñi? -Toâi khoâng noùi chuyeän vôùi keû ñaët ñieàu nhö chò. - Ñaët ñieàu aø! Ñöôïc thoâi! Tao cho maøy bieát, neáu khoâng töï ñoäng tìm caùch noùi sao ñoù vôùi baø cuï ñeå ra khoûi nhaø naøy, ta seõ laøm ruøm leân laø maøy laáy choàng tao. Luùc aáy vöøa bò ñuoåi vöøa mang nhuïc, khoâng chöøng maát vieäc laøm luoân ñoù. -Chò ñaõ noùi xong chöa? -Taïm ñuû chöù chöa xong. Vôùi maøy phaûi noùi laâu môùi thaám. -Toâi seõ vaøo noùi vôùi baø noäi toaøn boä nhöõng lôøi thoâ bæ chò vöøa phun ra... Cöôøi xaûo traù Phöông Uyeân thaùch: -Tao ñoá maøy daùm. Thaèng Ñang töøng laøm baø noäi aù khaåu moät laàn. Coi chöøng maøy laø ñöùa laøm baû böùt gaân maùu ñoù. Toát hôn laø ñi cho saïch maét tao. Gia Baûo töùc toái nhìn göông maët khinh khænh cuûa Phöông Uyeân. Ngao ngaùn Gia Baûo noùi:


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 143


144 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

laø caâu hoûi lôùn cöù maõi aùm aûnh coâ hay sao? Khoâng ñaâu, coâ seõ rôøi khoûi ñaây vaø coâ seõ phaûi queân anh. Nhaát ñònh laø vaäy... Gia Baûo ñöa tay voã nheï vaøo ñaàu. Ngaøy hoâm nay quaû laø moät ngaøy ñaùng nguyeàn ruûa. Coâ gaëp böïc doïc nôi laøm vieäc vaø chaïm phaûi noãi khoå khi veà tôùi choã truù chaân. Ñaây chæ laø choã truù chaân chôù khoâng theå naøo laø maùi nhaø eâm aám nhö coâ ñaõ voäi vaøng tin lôøi baø Ñoâng Haân, ñeå töï xem mình laø moät thaønh vieân cuûa gia ñình. ***

-Roài toâi seõ ñi thoâi! Nhöng toâi phaûi noùi cho chò bieát, toâi ñaõ xin ñi ba laàn roài. Toäi nghieäp baø noäi, baø sai chò Hoaøi roài baét anh Ñang tôùi coâng ty toâi laøm, buoäc toâi phaûi trôû laïi. Toâi ôû ñaây vì yeâu meán baø noäi chôù khoâng vì muïc ñích vuï lôïi naøo ñaâu. -Chuyeän ñoù coù trôøi môùi bieát. Laï laø tröôùc kia maøy khai maøy thaát laïc, raët noøi ngu doát. Vaøo ôû ñoä nhaø naøy ñöôïc maáy thaùng, ñuøng moät caùi ñöôïc laøm ngon laønh ôû coâng ty Hoàng Phuùc. Cha! AÂm möu gì ñaây! Thuû ñoaïn gì ñaây, tao nghe keå hoài ñoù maøy hoûi doø, hoûi tôùi anh Khang, maøy muoán chaøi choàng tao phaûi khoâng? Khoù laém! Anh aáy chaúng khi naøo ñeå yù ñeán phöôøng ngheøo ñoùi troâi soâng laïc chôï nhö maøy ñaâu. Tröôùc ñaây sao maøy khoâng nhaøo voâ thaèng Ñang. Ñeå baây giôø noù bò con Cuùc Höông baét xaùc maøy laïi uû eâ tieác reû! Maøy huït caû hai anh em roài, vöøa laém! Gia Baûo uaát öùc, coâ chaúng ngôø con ngöôøi ñeïp ñeõ sang troïng nhö Phöông Uyeân, laïi môû mieäng noùi nhöõng lôøi khoù nghe nhö daân voâ hoïc, thaûo naøo Só Ñang luoân coù moät nuï cöôøi heát söùc ñaëc bieät khi nghe noùi ñeán coâ ta. Toát hôn vaãn laø nhòn tröôùc caùi ñaõ, Gia Baûo oân toàn: -Chò khoûi phaûi oàn, toâi seõ ñi

khoûi ñaây thoâi. -Theá thì toát! Noùi thì phaûi nhôù, khoâng maøy ñöøng traùch tao sao ñoäc aùc. Tao khoâng thích thöù cuø cöa ñaâu. Gia Baûo ngoài laïi treân gheá ñaù, coâ thaám thía töøng lôøi cuûa Phöông Uyeân, moãi lôøi nhö moät hoøn cuoäi neùm vaøo maët coâ. Gia Baûo ñaõ raát sai laàm khi cöù naán naù khoâng döùt khoûi ngoâi nhaø naøy. Coâ ñaõ ôû laïi vì muoán laøm vui loøng baø Haân hay vì muoán ñöôïc troâng thaáy Ñang? Coù leõ vì caû hai ngöôøi. Nhöng baây giôø ñeán luùc phaûi ñi roài! Khi baø Haân muoán coâ ôû laïi thì Phöông Uyeân vôùi Só Khang ngoaøi Long Haûi, nay caû hai veà laïi nôi ñaây, coâ trôû neân thöøa. Phöông Uyeân luoân toû veû chaêm soùc baø Haân tröôùc maët moïi ngöôøi, coâ ta cuõng chöùng toû mình laø baø chuû nhaø vôùi taát caû moïi ngöôøi vaø Só Khang khoâng giaáu ñöôïc ai boä maët cuûa gaõ ñaøn oâng bò vôï laán löôùt. Anh ta seõ laøm thinh, laïnh luøng theo caùi kieåu rieâng cuûa keû ñeïp trai, lòch laõm, coi thöôøng chuyeän ñaøn baø neáu coù nghe Phöông Uyeân laøm oàn leân raèng “Con ôû ñôï Gia Baûo daùm meâ meät caäu chuû”. Coøn Só Ñang, anh vaãn laø con ngöïa chöùng khoâng bao giôø chòu döøng chaân treân caùnh ñoàng coû xanh töôi cuûa Gia Baûo. Vôùi coâ, Ñang vaãn laø daáu chaám hoûi bí hieåm. Anh

Gia Baûo muoán nín thôû khi nhaän ra ngöôøi ngoài ngoaøi baäc theàm tröôùc caên phoøng nhoû xíu bieät laäp cuûa coâ trong ngoâi bieät thöï naøy laø Só Ñang. Tay anh caàm boù cuùc vaøng vaø ñoâng thaûo tim tím, Ñang mæm cöôøi khi thaáy Gia Baûo cöù ñöùng im nhìn mình. -Em vaãn khoûe chöù Gia Baûo? Nghe gioïng noùi thaûn nhieân ñaày khaùch saùo cuûa Ñang, coâ chôït böïc boäi voâ côù. -Caùm ôn anh, em vaãn khoûe. Anh coù theå hoûi ñieàu ñoù baèng ñieän thoaïi, ñeán caùi choøi cuûa em laøm gì, maát thôøi gian. -Muoán nhìn thaáy em, anh ñaâu sôï maát thôøi gian. Gia Baûo! Hoâm nay troâng em gioáng coïp caùi quaù... Luùc naøo cuõng deã daøng noåi noùng vôùi anh. Gia Baûo laøm thinh, coâ loay hoay maõi vaãn môû khoâng ñöôïc oå khoùa. Ñang aán vaøo tay coâ boù hoa roài giaèng laáy chieác chìa khoùa. Vöøa môû cöûa anh vöøa noùi. -ÔÛ moät mình thaät laø baát tieän phaûi khoâng? Maáy ñeâm lieàn anh cöù traèn troïc maõi khi nghó raèng em khoâng coøn ôû chung nhaø vôùi anh. Anh lo cho em, anh lo voâ cuøng! Gia Baûo noùng böøng maët, coâ laåm baåm: -Em töï lo ñöôïc roài! Em khoâng muoán phieàn ñeán ai daâu. Só Ñang böôùc vaøo nhaø tröôùc. Anh töï nhieân môû hai caùnh cöûa soå ra trong khi Gia Baûo baät ñeøn. Buoåi chieàu chaäm chaïp buoâng xuoáng ngoaøi saân. Gia Baûo boái roái vôùi boù hoa treân tay, coâ caûm thaáy

caên phoøng ñaõ beù laïi beù hôn khi coù ngöôøi thöù hai. Coâ nhaéc Ñang ngoài vaøo chieác gheá maây duy nhaát, roài ngoài treân giöôøng. -Caên phoøng naøy thieáu nhieàu thöù laém, anh ñöøng cheâ! Nhìn veû ñôn sô xung quanh Ñang hoûi: -Em thueâ choã naøy aø? -Khoâng! Ñöùng daäy ñeå boù hoa treân baøn, Gia Baûo laáy chieác ly thuûy tinh ñôn ñoäc ñöôïc uùp treân chieác dóa söù ra. Coâ roùt nöôùc loïc vaøo vaø môøi: -Anh Ñang uoáng nöôùc ñi! -Uoáng moät mình thoâi sao? -Daï! Vì em chæ coù moät caùi ly vaø cuõng chöa nghó raèng seõ coù ngöôøi ñeán thaêm. -Nhaát laø ngöôøi ñoù laïi laø anh phaûi khoâng? Gia Baûo nheø nheï gaät ñaàu. Coâ thaúng thaén: -Em ñang töï hoûi, anh ñeán tìm em vôùi muïc ñích gì? Laâu quaù roài, em khoâng ñöôïc noùi chuyeän vôùi anh, em chaúng nhôù noåi mình ñaõ laøm caäu Ba phieàn ñieàu gì ñeå phaûi nhoïc loøng tìm ñeán taän choã ôû. Ñang nhìn saâu vaøo maét Gia Baûo. Gioïng anh vang leân laøm coâ nghe laï vaø tieáng doäi traàm traàm cuûa aâm thanh boãng döng ñaày aép caên phoøng choaùng ngaäp hoàn coâ: -Em khoâng heà laøm phieàn anh, traùi laïi em laøm ñau buoát traùi tim anh. Anh ñaõ coá traùnh maët, coá laàm lì khoâng noùi vôùi em moät lôøi, nhöng khi em rôøi khoûi nhaø anh töôûng mình ñieân leân ñöôïc, anh khoâng laøm gì noåi ngoaøi vieäc böïc doïc, khoù chòu vôùi moïi ngöôøi. Gia Baûo ngaét lôøi: -Keå caû vôùi baø noäi aø? -Khoâng! Khoâng! Anh raát ngoan vôùi noäi. Gia Baûo phì cöôøi khi nghe Só Ñang töï khen mình ngoan, coâ ñaõ meàm loøng khi nghe anh noùi, nhöng Gia Baûo vaãn coøn aám öùc. Coâ hoûi: -Em ñaõ laøm gì ñeå anh khoâng theøm hoûi tôùi em chöù? Thaäm chí em goïi anh cuõng phôùt tænh böôùc vaøo phoøng ñoùng saàm cöûa laïi -Em goïi anh hay goïi anh Khang? Gia Baûo nhìn söõng Ñang, coâ laép baép:


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 145


146 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

-Anh vöøa noùi gì vaäy? Anh khoâng coá tình mai mæa em aáy chöù? Ñang nghieâm maët: -Anh noùi thaät, coù laàn anh nghe em goïi Khang, laàn aáy anh ñaõ töùc ñeán maát bình tónh anh böôùc voäi vaøo phoøng vaø ñoùng saàm cöûa laïi. Ñeâm aáy anh uoáng röôïu khoâng bieát say chæ vì loøng ganh tò. Anh bao giôø cuõng thua thieät vaø xaáu soá hôn anh Khang. Anh laø ngöôøi thöøa trong ngoâi nhaø cuûa cha mình vaø thöøa caû vôùi ngöôøi mình yeâu. Gia Baûo laïnh luøng hoûi: -Anh muoán noùi ngöôøi anh yeâu laø chò Cuùc Höông phaûi khoâng? Só Ñang tha thieát: -Em vaãn maõi nghó tôùi Cuùc Höông maø khoâng nghó tôùi mình. Taïi sao em khoâng nghó laø anh yeâu em haû Gia Baûo... Maët Gia Baûo bieán saéc, coâ cuùi ñaàu ngaém maõi nhöõng boâng hoa naèm treân baøn. Truø tröø hoài laâu coâ môùi noùi moät hôi nhöõng aám öùc laâu nay trong loøng: -Taïi vì em töøng chöùng kieán anh... vôùi caùc coâ gaùi khaùc. Anh möôùn caên phoøng rieâng ñeå tha hoà töï do yeâu thöông. Em nghó anh yeâu deã quaù neân vôùi em anh cuõng ñuøa chôi qua ñöôøng nhaèm giaûi khuaây thoâi! Em buoàn vì bieát mình khoâng xöùng ñaùng vôùi anh, nhöng ñaõ bao ñeâm suy nghó em cho raèng neáu coù laàn naøo ñoù, anh boác ñoàng noùi yeâu em, maø em voäi vaøng nghe lôøi toû tình cuûa anh, thì em seõ khoå hôn vaïn laàn. Ngaång maët leân nhìn Só Ñang, Gia Baûo noùi nhoû: -Em khoâng tin anh ñaâu! -Anh bieát, muoán gaây loøng tin ôû moät coâ gaùi thì caàn coù nhieàu ñieåm toát. Maø anh thì caùi xaáu loä haún ra ngoaøi. Nhöng em yeâu anh vaø caû caùi xaáu cuûa anh, vì em laø coâ gaùi trong saùng, em hieåu anh hôn ai heát maø! Gia Baûo ngaét lôøi: -Anh laø ngöôøi laøm em khoå nhieàu nhaát, laøm sao em daùm yeâu? Ñaõ bao laàn em phaûi khoùc vì anh roài? Beân anh neáu em coù nhöõng nuï cöôøi thì ñoù cuõng laø nhöõng laàn cöôøi ra nöôùc maét. Anh aùc laém! Anh ñöøng laøm em phaûi khoå hôn nöõa khi baûo raèng... yeâu.

Ñang dòu daøng meàm moûng: -Cöù tha hoà traùch moùc vaø haøi heát nhöõng caùi xaáu, caùi teä cuûa anh ñi, ñeå sau ñoù seõ hieåu anh hôn nöõa vaø yeâu anh hôn nöõa. Gia Baûo traùnh nhìn anh, coâ bieát mình saép guïc ngaõ vì nhöõng lôøi noùi, vì aùnh maét noàng naøn cuûa Ñang. Taát caû moïi lôøi traùch cöù naõy giôø chæ laø lôùp voû boïc ngoaøi traùi tim ñaõ bò truùng teân cuûa coâ thoâi, nhöng sao maõi ñeán khi Gia Baûo rôøi khoûi nhaø, Só Ñang môùi tìm ñeán ñaây maø toû tình. -Taïi sao suoát thôøi gian qua anh deø xeûn töøng lôøi noùi, töøng caùi chaøo vôùi em. Trong khi vôùi coâ con gaùi giaøu sang sung söôùng hôn ngöôøi aáy, anh laïi daønh heát thôøi gian chìu chuoäng saên ñoùn. Gioïng Ñang boãng trôû neân laïnh luøng khoù hieåu: -Anh laøm nhö vaäy chaúng qua anh caàn ñoøi Cuùc Höông moät moùn nôï. Ñôn giaûn theá thoâi! -Nghóa laø sao chöù? Ñang böôùc tôùi ngoài keá beân Gia Baûo: -Nghóa laø anh yeâu em vaø khoâng muoán moïi ngöôøi trong nhaø bieát ñieàu ñoù. Gia Baûo keâu leân: -Taïi sao vaäy? Só Ñang caàm tay coâ, loøng ñaày yeâu thöông: -Phöông Uyeân raát caêm thuø anh. Coâ ta seõ haïi em neáu bieát anh yeâu em. Coøn Cuùc Höông, ñoù laø moät troø chôi cuûa rieâng anh. -Em khoâng hieåu gì caû. -Roài em seõ hieåu. Anh seõ keå cho em nghe veà cuoäc ñôøi mình. Maø Gia Baûo neø, taïi sao em laïi boû baø noäi, boû caû anh vaäy? -Em khoâng chòu noåi Phöông Uyeân. -Coâ ta haêm doïa em aø? Gia Baûo gaät ñaàu thuù nhaän: -Chuyeän Phöông Uyeân yeâu caàu em ñi chæ laø moät phaàn thoâi. Ñoäng löïc thuùc ñaåy em rôøi nôi ñoù laø anh. Em ñaõ tuyeät voïng vaø chòu ñöïng khoâng noåi moãi khi nhìn thaáy anh vôùi ngöôøi ta... Só Ñang cöôøi thích thuù: -Vaäy maø nhaát ñònh laø khoâng yeâu anh... Gia Baûo giaèng tay ra khoûi tay Ñang:

-Thì em coù yeâu hoài naøo ñaâu! Sao khoâng ñi ñi, gaàn 7 giôø roài, caùc ngöôøi ñeïp chôø anh ôû vuõ tröôøng kìa! Só Ñang nhaên maët: -Em hieåu laàm roài! Ñeâm ñeâm, anh ñi ñaøn ôû caùc vuõ tröôøng chôù coù phaûi ñi chôi ñaâu. Anh coù nhieàu baïn beø thaät, nhöng ñoù chæ laø baïn beø thoâi. -Beø baïn gioáng coâ gaùi em gaëp ôû oå chuoät cuûa anh aáy phaûi khoâng? Ngöôïng nguøng Ñang cheùp mieäng: -Sao em nhôù dai vaäy Gia Baûo! Anh ñaõ queân chuyeän ñoù. -Roài anh seõ queân em nhö queân coâ ta thoâi! Em rôøi xa gia ñình anh laø haønh ñoäng khoân ngoan nhaát. Só Ñang cau coù noùi trôû sang chuyeän khaùc: -Ñöøng haønh haï anh nöõa Gia Baûo! Anh thaáy em ôû ñaây vaéng veû baát tieän quaù! Gia Baûo thaûn nhieân: -Coù gì ñaâu maø baát tieän. Nhaø em maø! -Nhaø... laø nhaø gì chöù? Ngaäm nguøi Gia Baûo ñaùp: -Xöa kia ngoâi bieät thöï naøy laø nhaø cuûa em. Ba meï em cheát baát ngôø, moïi thöù phaûi phaùt maõi ñeå trang traûi nôï naàn. Em chæ coøn ngoâi nhaø nhoû tröôùc ñaây laø nhaø cuûa baùc Tö gaùc dan. Baây giôø naøy laø vaên phoøng cuûa coâng ty S.P. -Em ôû ñaây moät mình anh khoâng yeân taâm. Lôõ coù chuyeän gì roài sao?

Ngaïc nhieân Gia Baûo hoûi: -Chuyeän gì laø chuyeän gì? ÔÛ ñaây ban ñeâm coù ngöôøi maø! Ñang gaät ñaàu, anh nhìn ra ngoaøi, trôøi ñaõ toái, vaøi ngoïn ñeøn vaøng leo leùt khoâng saùng noãi ñeán saân nhaø Gia Baûo, roài nghieâm nghò noùi: -Con gaùi phaûi ôû vôùi gia ñình, vôùi ngöôøi thaân, ôû nhö vaäy khoâng ñöôïc. -Em khoâng coù gia ñình, cuõng khoâng coù ngöôøi thaân, ñaây laø nhaø cuûa em! Ñang khoù chòu tröôùc caùch noùi cuûa coâ, anh nhöôùng chaân maøy, baét ñaàu leân gioïng... caäu chuû: -Em thích ôû nôi naøy hôn laø ôû vôùi baø noäi vaø vôùi anh sao? Gia Baûo im laëng, coâ nhôù tôùi Phöông Uyeân cuøng nhöõng lôøi chanh chua cuûa coâ ta roài chò Hoaøi nöõa, töø khi bieát Gia Baûo trôû laïi vôùi cöông vò ngöôøi chaùu nuoâi, chò Hoaøi cuõng toû thaùi ñoä ganh gheùt vôùi coâ ra maët. Chính chò ta ñaõ ñam thoïc, theâu deät chuyeän coâ meâ Só Khang vôùi Phöông Uyeân chöù ai! Gia Baûo hieåu coâ khoâng theå trôû laïi ngoâi nhaø aáy ñöôïc, nhöng noùi thaät lyù do vôùi Só Ñang thì thaät khoù. Bieát ñaâu vì ghen tuoâng anh cuõng tin lôøi Phöông Uyeân thì sao? Ñaõ coù bao giôø anh toû veû öa Só Khang ñaâu, nhöng ñaõ coù nhieàu laàn anh ghen vì coâ coù tình yù vôùi Khang.

(Xem tieáp kyø sau)


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

(Tieáp theo kyø tröôùc) Baø Löõ boài hoài noùi: - Toái naøo meï cuõng thaép höông, caàu Trôøi khaán Phaät. Töø nay meï chaû coøn mong öôùc gì nöõa! Nhaõ roùt traø ra coác, roài böng baèng caû hai tay, ñöa ra tröôùc maët baø Löõ, leã pheùp noùi: - Con môøi meï xôi nöôùc! Baø Löõ ñôõ ly traø töø tay Nhaõ vaø aâu yeám baûo con daâu: - Thoâi con nheù! Töø nay nghæ ôû nhaø, ñöøng coù phoùng xe chaïy phaêng phaêng ngoaøi ñöôøng nöõa! Caàn gì thì cöù ñeå thaèng Huy noù ñi! Coù mang con so phaûi raát caån thaän. Chôø naêm baûy thaùng cho caùi thai noù khoûe maïnh ñaõ, roài coù laøm gì thì haüng laøm. Baây giôø chuû yeáu chæ naèm nghæ vaø aên uoáng taåm boå thoâi! Nhaõ caûm ñoäng ñöùng saùt laïi beân caïnh Huy, naém laáy baøn tay Huy xoa nheø nheï. Huy muoán rôi nöôùc maét vì meï mình ñang daønh moïi tình thöông saâu xa nhaát cho ñöùa con daâu maát neát! Baø Löõ laïi theâm: - Ñeå meï sang ôû luoân beân naøy,

meï ñi chôï naáu nöôùng cho. Roài coøn phaûi saéc thuoác Baéc nöõa! Huy gaït ñi: - Thoâi. Chaû daùm phieàn meï. Con lo cho nhaø con ñöôïc roài. Thænh thoaûng môøi meï sang chôi! Hay laø cho caùi Vaân noù sang chôi vôùi nhaø con vaøi hoâm laø ñöôïc roài! Nhaõ naém chaët baøn tay Huy vaø caûm ñoäng baûo baø Löõ: - Meï cöù yeân loøng! Caùi naøy con noùi thaät: Laøng naøy chaû ai coù ñöôïc ngöôøi choàng toát nhö nhaø con ñaâu! Coù nhaø con beân caïnh, con chaúng phaûi lo gì nöõa! Baø Löõ haøi loøng ñeà nghò vôùi Huy: - Chuû nhaät naøy taäp trung beân nhaø meï nheù! Saùng mai con chaïy sang baùo tin cho vôï choàng thaèng Hoøa noù bieát! Chaéc vôï choàng noù möøng laém ñaáy. Roài ruû caû nhaø noù chuû nhaät sang beân meï. Meï vôùi caùi Vaân seõ naáu vaøi moùn ñeå caû nhaø cuøng aên möøng! Nhaõ ngöôùc leân nhìn Huy mæm cöôøi. Baø Löõ laïi hoûi Huy: - Con thích aên gì ñeå meï naáu? Huy baûo:

- Ñeå tuøy nhaø con! Baø Löõ hôùn hôû noùi: - Thoâi theá naøy. Meï ninh chaân gioø cho caùi Nhaõ. Nhaân tieän meï naáu giaû caày cho caû nhaø! Laâu laém roài chöa laøm giaû caày, meï cuõng nhôù laém! Huy neùn tieáng thôû daøi quay maët ñi. Anh nhìn thaáy tröôùc nhöõng thaùng ngaøy saép tôùi, caû nhaø anh vaø nhaát laø meï anh, seõ daønh heát moïi chaêm soùc cho ñöùa con daâu laêng loaøn ñang mang trong buïng caùi thai doøng hoï khaùc. Nhaõ seõ laïi caøng ñöôïc öu ñaõi hôn neáu naøng sinh ñöôïc ñöùa con trai ñeå baø Löõ voã veà oâm aáp maø khoâng heà bieát laø toø voø ñang nuoâi con nheän! Noùi chuyeän moät luùc, baø Löõ môùi söïc nhôù ra, chaïy laïi tröôùc cöûa, xaùch caùi gioû maây luùc môùi ñeán baø ñaët treân hieân, ñem laïi tröôùc maët Nhaõ môû ra vaø aâu yeám baûo: - Meï ñi voäi quaù chaû bieát mua gì cho con. Bieát con thích baùnh rôïm, meï taït vaøo cöûa haøng nhaø baø Tieáu, laáy taïm moät chuïc. Nhöng meï coù ñaët hai caân gioø luïa. Baø aáy baûo ngaøy kia môùi coù. Meï seõ baûo caùi Vaân noù ñeán laáy roài ñem sang ñaây cho con. Chaû coù gì baèng gioø luïa. AÊn thöù aáy laø laønh nhaát, con aï! Vöøa noùi, baø vöøa loâi trong gioû ra moät xaâu baùnh möôøi caùi, loaïi baùnh hình kim töï thaùp laøm baèng boät neáp nhaân thòt hoaëc nhaân ñaäu xanh goùi trong laù chuoái. Nhaõ ñöa maét nhìn Huy, nhöng Huy khoâng noùi gì vì anh ñang buoàn ray röùt trong loøng. Chöa gì meï ñaõ doác tieàn ra ñeå taåm boå cho ñöùa con keû laï trong buïng Nhaõ! Nhaõ noùi: - Con caûm ôn meï! Nhöng meï mua cho con laøm gì, toán keùm quaù! Meï ñaõ lôõ ñaët gioø thì con chæ xin meï moät caân thoâi! Huy ngoài xuoáng caùi gheá maây, u saàu nhìn ra khu vöôøn tröôùc maët vôùi nhöõng chaäu caûnh do Huy caét tæa raát caàu kyø. Hai naêm nay, chöa bao giôø anh thaáy meï choàng naøng daâu thaém thieát nhö hoâm nay! Baø Löõ vui nhö Teát, noùi cöôøi luoân mieäng, keå heát nhöõng kinh nghieäm baø coù baàu ba ñöùa con nhö theá naøo. Maõi ñeán luùc maët trôøi khuaát sau raëng caây, toûa boùng maùt troïn veïn treân maûnh saân xi maêng, Huy môùi quay hoûi meï:

| 147

- Meï coù veà thì con chôû meï veà, ñeå con quay laïi cho kòp chuyeán ñoø cuoái! Baø Löõ vui quaù queân caû giôø giaác, nghe Huy nhaéc môùi nhôù ra, voäi baûo Huy: - ÖØ! Con cho meï veà keûo caùi Vaân noù chôø côm ôû nhaø! Nhaõ níu tay meï choàng, tha thieát baûo: - Meï veà laøm gì! Nguû laïi ñaây vôùi chuùng con! Baø Löõ caûm ñoäng laém, chöa bao giôø thaáy con daâu ngoan hieàn nhö vaäy. Thaät ra thì Nhaõ coù thöông yeâu gì baø ñaâu! Naøng caàn giöõ baø laïi ñeå Huy nguoâi haún côn giaän, bôûi caùi tin naøng coù baàu vôùi ngöôøi khaùc chaéc haún giôø naøy chöa theå nhaït phai trong tim Huy moät caùch deã daøng ñöôïc. Coù baø Löõ, Huy seõ phaûi ñoùng kòch, phaûi thaân maät vôùi naøng. Roài qua moät ñeâm hy voïng moái haän seõ tan daàn. Baø Löõ ñang löôõng löï thì Nhaõ laïi theâm: - Ngaøy mai meï coù phaûi laøm gì ñaâu maø veà voäi! Meï nghæ laïi ñaây, saùng mai con hoaëc nhaø con seõ ñöa meï veà! Baø Löõ haøi loøng ñaùp: - ÖØ! Theá cuõng ñöôïc! Mai Huy cho meï veà. Con nghæ ôû nhaø ñi. Ñöøng coù laùi xe nöõa! Nhaõ cöôøi baûo: - Meï ôi! Ngöôøi ta coù mang, vaãn gaùnh nöôùc gaùnh gaïo ñeán ngaøy ôû cöõ chöù coù ai naèm nghæ bao giôø! Y khoa môùi baây giôø khuyeân ngöôøi mang thai neân hoaït ñoäng nhieàu cho deã ñeû! Baø Löõ noùi: - Maáy thaùng ñaàu thì neân kieâng cöõ con aï! Nhaõ noùi nhö reo möøng: - Meï ôû laïi thì ñeå con thoåi côm meï xôi. Nhaø chaû coøn gì, nhöng rau ngoaøi vöôøn thì nhieàu laém. Meï aên taïm vaäy! Baø Löõ deã daõi gaït ñi: - Meï aên caùi gì chaû ñöôïc. Chuû yeáu laø con thoâi! Nhaõ tieán laïi ñaët baøn tay leân vai Huy vaø baûo: - Anh ngoài tieáp chuyeän meï nheù, ñeå em vaøo laøm côm. Tuy Nhaõ noùi theá, nhöng baø Löõ cuõng boû Huy ngoài moät mình ñeå theo Nhaõ ra vöôøn sau, hai meï


148 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

con cuøng chuaån bò böõa aên ñôn giaûn nhöng noàng aám tình thaân! Baø ñöùng nhìn quanh giaøn baàu giaøn bí vaø nhöõng luoáng xu haøo xanh töôi do baøn tay chaêm soùc cuûa Huy. Töø ngaøy coù Huy, anh daønh raát nhieàu thì giôø cho moïi vieäc trong ngoaøi caên nhaø thô moäng naøy, ñeå Nhaõ raûnh rang chæ lo vieäc buoân baùn maø thoâi. Nhaõ baûo: - Con nghe nhaø con noùi meï thích aên hoa bí xaøo toûi. Con haùi moät môù meï nheù! Baø Löõ vui veû ñaùp: - ÖØ! Coù toâm noõn thì naáu baùt canh baàu aên cho maùt ruoät con aï! Hai meï con moãi ngöôøi moät caùi roå, vöøa thoaên thoaét tay haùi, vöøa töông ñaéc noùi chuyeän. Ngoài laïi moät mình tröôùc hieân nhaø, Huy ñoát thuoác huùt lieân tuïc. Noãi buoàn cöù luùc taêng luùc giaûm theo nhöõng suy nghó giaèng co trong ñaàu Huy. Anh nhôù laïi luùc ôû beänh vieän nghe baûn tin seùt ñaùnh veà cô theå cuûa mình roài ñöôïc hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa cho xuaát nguõ vì thöông taät, loøng anh quaën thaét muoán tìm caùi cheát ñeå giaûi quyeát noãi ñau saâu thaúm. Nhöng roài anh laïi nghó ñeán gia ñình vaø coá phaán ñaáu ñeå vöôït qua noãi tuyeät voïng. Daàn daø anh kieám cho mình ñöôïc moät höôùng ñi: Khoâng laáy vôï ñöôïc nöõa thì anh seõ trôû laïi ñi hoïc, vuøi ñaàu vaøo saùch vôû vaø kieán thöùc chuyeân moân ñeå queân ñi thöïc taïi u buoàn. ÔÛ traïm An Döôõng chôø laøm thuû tuïc giaáy tôø, nghe caùn boä Phoøng Toå Chöùc töø Tænh Ñoäi qua

giaûi thích chính saùch cheá ñoä, Huy toø moø hoûi: - Baùo caùo anh. Toâi hoïc heát lôùp 10, ñang chuaån bò thi ñaïi hoïc thì vaø boä ñoäi. Baây giôø toâi coù theå trôû laïi ñi hoïc ñöôïc khoâng? Caùn boä laø moät thöôïng uùy thöông binh, töôi cöôøi traán an: - Ñöôïc chöù! Chaúng nhöõng theá, khi ñi thi thì ñoàng chí coøn ñöôïc hai ñieåm chieáu coá. Nhöng ñoàng chí cuõng hieåu cho, ñoàng chí xa gheá nhaø tröôøng ñaõ taùm chín naêm, baøi vôû thay ñoåi nhieàu maø trí nhôù cuûa ñoàng chí ôû tuoåi naøy chaéc cuõng khoâng coøn saéc beùn nhö ñaùm treû môùi toát nghieäp phoå thoâng. Cho neân cuõng caêng laém ñaáy! Tuy nhieân, neáu chaúng may ñoàng chí thi rôùt thì Quaân Ñoäi seõ cho ñoàng chí hoïc lôùp döï bò ñaïi hoïc. Naêm sau thi nöõa. Neáu vaãn rôùt thì ñaønh ñi tìm vieäc khaùc vaäy! Nghe nhö theá, Huy cuõng möøng. Anh seõ chuù taâm ñeøn saùch oân laïi baøi vôû vaø tin theå naøo cuõng vaøo ñöôïc ñaïi hoïc vì ngaøy tröôùc Huy thuoäc loaïi hoïc gioûi. Nhöng vöøa veà ñeán nhaø, meï Huy ñaõ hoái thuùc ngay vieäc laäp gia ñình vì anh Hoøa chæ ñeû toaøn con gaùi! Moái öu tö cuûa ngöôøi meï goùa taàn taûo nuoâi ba böùa con laø Hoøa, Huy vaø Vaân laøm Huy aùy naùy, phaûi boû heát moïi mô öôùc rieâng tö ñeå laáy vôï cho meï vui nieàm vui cuoái ñôøi. Ñaâu coù ngôø vieäc chieàu yù meï laïi daãn ñeán thaûm caûnh hoâm nay laø Nhaõ coù baàu vôùi ngöôøi khaùc maø Huy vaãn phaûi töôi cöôøi chaáp nhaän!

Baát giaùc anh thôû daøi ngao ngaùn, ruùt ñieáu thuoác gaén leân moâi vaø chaâm löûa. Nhöng chaâm löûa xong anh môùi nhìn ra ñieáu thuoác anh ñang huùt dôû ñeå treân caùi gaït taøn, coøn daøi ñeán hôn moät nöûa. Anh cöôøi buoàn duïi ñieáu thuoác môùi chaâm roài meät moûi töïa ñaàu ra thaønh gheá vaø nhaém maét laïi. Ñang vaån vô suy nghó veà nhöõng ngaøy saép tôùi, quan heä giöõa anh vaø Nhaõ seõ dieãn ra nhö theá naøo, anh coù theå chòu ñöïng maõi nhö theá naøy khoâng, thì coù tieáng Nhaõ goïi: - Anh ôi! Vaøo em nhôø moät tyù! Huy ueå oaûi ñöùng daäy, quay voâ vöôøn sau. Nhaõ caàm naém rau, chaïy laïi gaàn vaø baûo nhoû: - Anh doïn buoàng cho meï! Huy khoâng noùi gì, laëng leõ trôû laïi tröôùc saân. Caên nhaø naøy thieát keá theo loái coå ñieån gioáng nhö moïi caên nhaø khaùc ôû laøng naøy, bao giôø cuõng goàm ba gian: Gian giöõa ñeå tieáp khaùch vaø thöôøng cuõng laø baøn aên. Hai gian hai beân laø buoàng nguû. Töø ngoaøi saân vaøo, beân tay phaûi laø buoàng cuûa Huy vaø Nhaõ. Coøn ñaàu nhaø beân kia laø buoàng daønh cho khaùch ñeán chôi roài nghæ laïi, thöôøng xuyeân nhaát laø baø Löõ vaø Vaân. OÂng baø Vöôïng cuõng hay sang thaêm nhöng ít khi nguû laïi maëc daàu nhaø naøy cho chính oâng Vöôïng mua cho Nhaõ hoài Nhaõ môùi laáy anh choàng ñaàu tieân, luùc giaù nhaø treân cuø lao coøn raát reû. Huy böôùc vaøo buoàng, thaáy chieáu giöôøng vaãn coøn ngay ngaén, goái chaên ñaày ñuû. Anh chæ vieäc laáy choåi loâng gaø phuûi buïi maø thoâi. Tuy nhieân, saùt böùc töôøng ñoái dieän coù caùi baøn chöõ nhaät khoå lôùn, treân ñoù chaát khaù nhieàu maët haøng buoân baùn cuûa Nhaõ, nhö vaûi voùc, quaàn jeans, maùy tính, dao caïo raâu chaïy baèng pin, baêng nhaïc, radio cassette vaø moät thuøng thuoác Taây. Huy môû tuû ñöùng, caát heát vaøo vaø khoùa laïi. YÙ Nhaõ baûo anh vaøo doïn buoàng cuûa meï chính laø doïn nhöõng thöù naøy, bôûi Nhaõ khoâng muoán baát cöù ai bieát naøng coøn toàn kho nhöõng maët haøng naøo. Ñoù chæ laø thoùi quen buoân baùn cuûa Nhaõ maø thoâi. Chaúng haïn coù ngöôøi caàn mua moät caùi maùy haùt Sanyo, naøng ñang coù saün trong nhaø, nhöng naøng seõ noùi: - Vaâng! OÂng anh caàn caùi aáy thì ñeå em tìm cho. Maët haøng naøy baây

giôø thuoäc loaïi hieám, nhöng oâng anh cho em ñoä ba ngaøy, theå naøo em cuõng tìm ñöôïc! Nhaõ noùi nhö theá ñeå khaùch haøng thaáy caùi coâng cuûa naøng vaø töø ñoù naøng deã ñoøi giaù cao hôn. Doïn xong caên buoàng cho baø Löõ, Huy böôùc sang buoàng nguû cuûa vôï choàng Huy, ñöùng ôû cöûa nhìn vaøo. Vaãn caùi giöôøng roäng traûi taám ñeäm moûng beân treân chieác chieáu, hai caùi goái theâu hoa vaø caùi chaên gaáp goïn gheõ, hoâm nay Huy khoâng coøn tìm ñöôïc ôû ñoù nieàm haïnh phuùc Nhaõ ñaõ cho anh suoát hai naêm qua. Heát roài! Heát taát caû roài! Töø loái noùi chuyeän maën maø cuûa Nhaõ, töø nhöõng cöû chæ aâu yeám, aùnh maét ñoâi moâi, töø söùc loâi cuoán cuûa thaân hình caân ñoái, maùi toùc daøi, laøn da traéng, taát caû ñeàu ñaõ thuoäc veà keû khaùc, ñaõ naèm trong tay keû khaùc khoâng bieát bao nhieâu laàn! Huy thôû daøi quay ra ñaàu heø, ngoài beät xuoáng theàm, töïa löng vaøo caây coät. Anh nghe tieáng meï anh vaø Nhaõ noùi chuyeän ñaàm aám töø phía vöôøn sau voïng laïi laøm anh buoát nhoùi trong tim vì noãi buoàn ray röùt laø meï anh vaø caû gia ñình anh ñang bò Nhaõ löøa maø anh khoâng theå noùi ra ñöôïc ñieàu cay ñaéng aáy maëc daàu trong loøng raát böùc xuùc! Anh chaúng bieát phaûi xöû lyù tình huoáng nhö theá naøo! Muoán giaûi quyeát taän cuøng vaø trieät ñeå thì chæ coù caùch ly hoân vôùi Nhaõ. Huy muoán laém, nhöng phöông aùn naøy thì döùt khoaùt khoâng thöïc hieän ñöôïc bôûi caû laøng caû nöôùc ai cuõng bieát vôï choàng Huy mong chôø ñöùa con töø hai naêm nay. Baây giôø Nhaõ coù baàu, töï döng boû nhau thì chaéc chaén phaûi coù vaán ñeà! Thieân haï seõ thaéc maéc baøn taùn vaø Nhaõ vì böùc xuùc seõ tieát loä nguyeân nhaân ly dò laø vì Huy baát löïc! Ñieàu naøy laø moät noãi nhuïc lôùn, vöôït quaù söùc chòu ñöïng cuûa Huy cuõng nhö gia ñình, nhaát laø baø Löõ! Vì meï, vì gia ñình, Huy cuõng coù theå chaáp nhaän ñöùa con trong buïng Nhaõ, cöù coi nhö anh ñi xin moät ñöùa con nuoâi. Nhöng laáy gì ñeå baûo ñaûm laø Nhaõ seõ khoâng gaëp laïi thaèng ñaøn oâng thuû phaïm ñoù? Mai ñaây, Nhaõ cöù ñi nguû vôùi noù roài mang con veà cho Huy nuoâi hay sao! Quanh quaån chæ vaãn coù moät


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

caâu hoûi ñang laøm chaùy gan chaùy ruoät Huy: Thaèng ñoù laø ai? Khoâng phaùt hieän ñöôïc ñöùa ñaõ nguû vôùi Nhaõ thì Huy seõ coøn aám öùc voâ cuøng! Cho neân Huy nghó, vôùi baát cöù giaù naøo Huy cuõng seõ phaûi hoûi cho baèng ñöôïc vaø Nhaõ phaûi traû lôøi thì Huy môùi coù theå taïm an loøng maø chaáp nhaän thöïc teá phuõ phaøng naøy. Meï Huy sang thaêm toái nay thaät chaû ñuùng luùc tí naøo. Bao nhieâu uaát haän taïm thôøi Huy phaûi daèn xuoáng vaø vì theá anh bieát tröôùc, ñeâm nay anh seõ khoâng taøi naøo nguû ñöôïc!

Chöông V Nhöõng ngaøy ñau buoàn noái tieáp nhau dieãn ra trong ñoaïn ñôøi maø Huy cho laø theâ löông nhaát cuûa anh. Baø Löõ veà roài, suoát ngaøy, Huy khoâng noùi lôøi naøo vôùi Nhaõ duø Nhaõ kieân trì gôïi chuyeän lieân tuïc. Huy thöôøng thô thaån moät mình trong vöôøn böôûi, ñoát thuoác laù khoâng ngöøng. Coù khi laïi ngoài ñôø ñaãn tröôùc saân, ñoâi maét laïc thaàn nhìn moâng lung maø thaät ra chaû trong thaáy gì caû! Cuõng coù luùc Huy naèm baát ñoäng treân voõng, nöôùc maét traøo

ra theo nhöõng tieáng ru con naõo nuøng beân haøng xoùm hoaëc tieáng nhaïc buoàn phaùt ra töø caùi maùy cassette cuûa chính Huy ñaët beân caïnh. Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø! Môùi hoâm naøo Huy traàm troà say meâ caâu ca: “May maø coù em, ñôøi coøn deã thöông!” Baây giôø thì anh thaáy chaùn ngaáy bôûi tình ñôøi traùo trôû khoân löôøng. Giaû nhö caùi maùy cassette naøy laø cuûa anh, chaéc anh ñaõ ñaäp naùt noù ra roài! Coù hoâm Huy lang thang ra bôø soâng, ngoài uoáng röôïu moät mình trong quaùn Beán Ñôïi, hôø höõng nhìn ngöôøi qua laïi treân con doác thoai thoaûi. Anh coá ngaên doøng leä maø traùi tim cöù thoån thöùc rung leân töøng hoài vì tuûi thaân, khieán baø chuû quaùn ngô ngaùc tieán laïi hoûi thaêm vì töôûng nhaø Huy coù tang! Anh nhanh trí, göôïng cöôøi baûo: - Caén phaûi mieáng ôùt, cay quaù! Chaûy caû nöôùc maét! Roài Huy laûo ñaûo ñöùng daäy, traû tieàn vaø ra veà. Töø hoâm aáy, Huy cuõng khoâng nguû chung vôùi Nhaõ nöõa. Anh sang

naèm trong caên buoàng ôû ñaàu nhaø beân kia, treân caùi giöôøng voán chæ daønh cho khaùch gheù chôi. Huy cuõng chaúng bieát anh laøm nhö theátöùc laø im laëng vaø nguû rieâng- muïc ñích ñeå laøm gì, ñeå ñaït ñöôïc caùi gì khi anh vaãn soáng chung nhaø vaø khoâng ñuû can ñaûm chia tay Nhaõ! Thaäm chí trong böõa côm haèng ngaøy Huy cuõng khoâng aên chung vôùi vôï. Thöôøng thì Nhaõ naáu nöôùng roài doïn ra baøn, leân tieáng môøi Huy theo thuû tuïc, nhöng roài Nhaõ ñaønh aên tröôùc vaø ñeå phaàn laïi cho Huy. Khoâng gian bao phuû moät maøu tang nguùt trôøi bôûi hai ngöôøi laëng leõ nhö hai caùi boùng döôùi moät maùi nhaø. Noùi toùm laïi laø Huy quyeát taâm aùp duïng laäp tröôøng ba khoâng: Khoâng noùi chuyeän, khoâng aên chung vaø khoâng naèm chung! Nhöõng phaûn öùng tieâu cöïc aáy chæ coù moät caùi lôïi duy nhaát laø toû cho Nhaõ bieát raèng Huy ñang giaän tôùi cöïc ñieåm. Coù theá thoâi! Huy khoâng bieát laø Nhaõ ñang cöôøi thaàm anh laø ñoà treû con vaø Nhaõ cuõng ñang möøng thaàm vì khoâng ngôø Huy xöû lyù tình huoáng moät caùch buoàn cöôøi vaø yeáu ôùt nhö vaäy! Chæ

| 149

noäi vieäc Nhaõ coù chöûa vôùi keû khaùc maø khoâng bò Huy ñaùnh ñaäp moät caùi naøo töùc laø Nhaõ ñaõ thaéng lôïi roài! Chaéc ôû laøng naøy chæ coù moät ngöôøi ñaøn oâng duy nhaát cö xöû nhö vaäy! Cuõng coù luùc Huy laån thaån nghó laïi vaø buoát nhoùi nhaän ra mình ñang ôû moät vò theá quaù yeáu khoâng theå laøm gì ñöôïc Nhaõ. Baù Di Thuùc Teà ngaøy xöa khoâng aên thoùc nhaø Chu, thaø nhòn ñoùi maø cheát thì môùi thaät söï laø caùch phaûn khaùng trieät ñeå. Coøn Huy, anh vaãn ñang ôû nhaø cuûa Nhaõ, soáng baèng tieàn cuûa Nhaõ, thì phaûn khaùng laøm sao ñöôïc! Yeáu veà kinh teá ñaõ ñaønh, maø caùi yeáu nhaát cuûa Huy, laø anh khoâng theå cho ai bieát laø anh baát löïc veà sinh lyù! Yeáu veà kinh teá thì coøn coù theå giaûi quyeát ñöôïc chöù baát löïc vónh vieãn thì ñaønh ngaäm ñaéng, nuoát cay maø khoùc thaàm chöù laøm gì ñöôïc baây giôø! Anh chæ aân haän, chæ töï traùch mình, laø ñaõ bieát khoâng coù khaû naêng laøm choàng maø vaãn cöù laáy vôï vì chieàu meï! Toái thöù baûy, nghóa laø sau boán ñeâm lieàn khoâng nguû chung giöôøng vôùi Nhaõ, Huy ñang naèm nhaém maét


150 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

nghó ñeán saùng mai phaûi ñöa Nhaõ veà nhaø meï ñeå lieân hoan vôùi moïi ngöôøi trong gia ñình nhö lôøi baø Löõ daën, thì Nhaõ töø phoøng beân kia, roùn reùn ñi sang, leo leân naèm beân caïnh. Huy töï ñoäng nhích voâ moät chuùt vaø quay maët vaøo vaùch ñeå chöùng toû anh khoâng coøn muoán ñuïng chaïm ñeán thaân xaùc cuûa Nhaõ nöõa. Nhaõ cuõng xoay ngöôøi naèm nghieâng cuøng moät höôùng vôùi Huy, ñaët hôø baøn tay leân vay Huy vaø nheï nhaøng noùi: - Cöù giaän em maõi nhö theá naøy hay sao? Em ñaõ xin loãi anh bao nhieâu laàn roài maø! Huy thaáy töï aùi cuûa mình ñöôïc xoa dòu phaàn naøo, nhöng anh vaãn gan goùc naèm im khoâng theøm traû lôøi. Nhaõ laïi hoûi: - Anh tính giaän em ñeán bao giôø? Huy uaát haän ñaõ maáy ngaøy, baây giôø môùi ñöôïc dòp buøng daäy, giaän döõ quaùt leân: - Toâi thuø coâ suoát ñôøi! Theá laø hoûng! Uoång phí maáy ngaøy hôøn giaän chaû mang laïi keát quaû gì! Leõ ra khi Nhaõ vöøa leo leân giöôøng, Huy ñaõ phaûi ñöùng baät daäy, boû ngay sang buoàng beân kia. Ñaèng naøy, anh vaãn naèm yeân töùc laø anh ñaõ xuoáng nöôùc roài. Roài khi Nhaõ ñaët tay leân vai Huy, anh khoâng haát ra maø cöù ñeå nguyeân, töùc laø Huy ñaõ chaáp nhaän ñaøm phaùn roài! Vaø cuoái cuøng khi Nhaõ leân tieáng hoûi, Huy laïi traû lôøi, thì keå nhö anh ñaõ ñaàu haøng ñòch thuû roài! Nhaõ möøng laém, dòu daøng naên næ: - Em xin anh! Khuya quaù roài. Anh noùi to, sôï haøng xoùm ngöôøi ta nghe thaáy, em xaáu hoå laém! Huy khoâng nao nuùng. Ngay sau ñoù, anh laät ngöôøi naèm ngöûa vaø nghieán raêng xæ vaû: - Coâ bieát toâi ôû theá keït, khoâng theå noùi thaät vôùi meï toâi veà veát thöông cuûa toâi, neân coâ baét cheït toâi, coâ muoán laøm gì thì laøm! Coâ theà soáng theà cheát vôùi toâi laø khoâng tay loøng ñoåi daï maø môùi hai naêm, môùi coù hai naêm, coâ ñaõ ñi nguû vôùi thaèng khaùc! Coâ naêm nay chöa ñeán 30, cuoäc ñôøi coøn daøi quaù, roài coâ seõ coøn nguû vôùi bao nhieâu ñöùa nöõa! Nhaõ cuõng ñaõ suy nghó maáy hoâm lieàn, nhìn thaáu ñöôïc noãi loøng cuûa Huy. Cho neân ñeâm nay naøng töï yù tìm sang ñeå traû lôøi cho Huy

caùi caâu hoûi maø naøng bieát chaéc ñang laøm Huy nhöùc nhoái, laø Nhaõ ñaõ nguû vôùi ai ñeå ñöa ñeán caùi baàu trong buïng naøng? Naøng caàn laøm laønh vôùi Huy ñeâm nay, ñeå ngaøy mai vôï choàng veà gaëp gôõ gia ñình Huy, seõ khoâng coù chuyeän gì baát traéc xaûy ra. Ngöôøi thoâng minh nhö naøng, chaéc chaén thöøa söùc ñeå xoa dòu Huy. Naøng tin nhö vaäy neân töø toán noùi: - Leõ ra em khoâng noùi vôùi anh chuyeän naøy, nhöng em thaáy khoå thaân anh quaù vì anh cöù ñoaùn giaø ñoaùn non maø mua laáy öu phieàn, cho neân baát ñaéc dó em phaûi keå vôùi anh. Em khoâng phaûn boäi anh ñaâu, khoâng baét cheït anh ñaâu. Chaúng qua chæ laø chuyeän khoâng may cuûa em maø thoâi! Nhaõ ngöøng laïi chôø phaûn öùng. Nhöng Huy khoâng noùi gì bôûi chính anh cuõng chöa bieát Nhaõ ñònh tieát loä ñieàu gì maø naøng baûo laø chuyeän khoâng may. Naøng ñaõ chuaån bò saün neân raønh maïch tieáp: - Chaéc anh coøn nhôù caùch ñaây maáy thaùng, em leân tænh laáy thuoác Taây ôû nhaø laõo Laân. Anh khoâng bieát laõo ñaâu, vì anh chöa gaëp laõo laàn naøo. Laõo ñoä 40 tuoåi, laøm aên vôùi em cuõng ñaõ maáy naêm, ñaøng hoaøng töû teá laém. Hoâm aáy, nhaän haøng giao tieàn xong thì boãng döng giôøi möa to. Möa to laém, saám chôùp töù beà laïi theâm gioù lôùn nöõa, em phaûi naùn laïi, ñöùng truù trong nhaø laõo chôø ngôùt möa. Em soát ruoät laém vì coøn maáy choã phaûi ñi nhöng maø möa to gioù lôùn quaù, khoâng taøi naøo ra ñöôøng ñöôïc! Baát chôït laõo Laân khoùa cöûa laïi, loâi em vaøo buoàng roài ñeø em ra. Luùc ñaàu em cöù ngôõ laø laõo ñònh

traán loät tieàn baïc hoaëc cöôùp laïi ñoáng thuoác laõo vöøa baùn cho em. Hoùa ra laõo khoâng traán loät... Nhaõ ngöøng laïi, nöôùc maét traøo ra roài ngheïn ngaøo tieáp: - Laõo... hieáp em! Huy ñang naèm, ngoài baät daäy, naém chaët baøn tay ñaám xuoáng giöôøng vaø uaát haän ngaét lôøi: - Sao em khoâng keâu laøng nöôùc leân? Nhaø laõo khoâng coù ai hay sao? Nhaõ ñoåi sang gioïng buoàn thaûm, suït suøi ñaùp: - Laõo coù vôï con roài chöù. Nhöng luùc aáy ôû nhaø chæ coù mình laõo thoâi! Coù moät mình neân laõo môùi daùm hoãn laùo nhö theá chöù! Vôùi laïi em hoâ hoaùn cuõng khoâng ñöôïc vì anh bieát ñaáy, ngheà ñi buoân cuûa mình, tieáng laø kinh doanh, nhöng thaät ra vaãn laø buoân laäu. Coâng an hoï ngô cho mình thì loït, chöù neáu bò baét thì vaãn bò tòch thu heát vaø ñi tuø nhö thöôøng! Huy thaáy noùng ran trong loàng ngöïc roài caûm thaáy nhö coù caùi gì cheïn laáy coå. Nhöng anh khoâng bieát phaûi phaûn öùng theá naøo. Anh ngoài laëng ngöôøi moät luùc roài meät moûi naèm xuoáng, maét môû tröøng tröøng nhìn leân traàn. Gioïng Nhaõ caøng ngheïn ngaøo hôn: - Em chæ khoâng ngôø, coù moät laàn nhö theá maø em coù thai! Caâu chuyeän do Nhaõ môùi saùng taùc ñeâm hoâm qua, ñöôïc chính taùc giaû keå laïi neân raát trôn tru khieán Huy phaân vaân khoâng bieát neân tin hay neân ngôø. Nhaõ cuõng ñoaùn ñöôïc taâm traïng Huy neân naøng chì chieát theâm: - Anh cuõng bieát tính em. Töø khi chia tay ngöôøi choàng ñaàu tieân

cho ñeán khi gaëp anh, em khoâng heà quen bieát ngöôøi ñaøn oâng naøo khaùc. Bao nhieâu naêm ôû moät mình, bao nhieâu ngöôøi theo ñuoåi, em ñeàu khoâng xieâu loøng, chæ moät möïc lo laøm aên buoân baùn. Anh ñi boä ñoäi veà, anh coù nghe moät tieáng xaáu naøo veà em khoâng? Maø anh cuõng bieát ôû laøng Phuù Haûi naøy thieáu gì ngöôøi khoâng öa em! Hoï coù theå cheâ em veà caùi naøy hay caùi khaùc, nhöng döùt khoaùt laø em khoâng ñeå mang tieáng laø ngöôøi ñaøn baø traéc neát! Lôøi thuyeát phuïc naøy cuûa Nhaõ tuy chæ laø laëp laïi, nhöng coù taùc duïng laøm Huy xieâu loøng. Vì quaû thöïc nhö theá! Huy xa nhaø gaàn möôøi naêm. Veà ñaây khoâng nghe ai deøm pha Nhaõ veà phaåm chaát ñaïo ñöùc! Nhö theá thì caâu chuyeän naøng bò haõm hieáp chaéc phaûi laø chuyeän coù thaät! Nghóa laø caùi baøo thai trong buïng naøng khoâng phaûi laø keát quaû cuûa tình yeâu maø chæ laø haäu quaû cuûa moät tai naïn. Huy chöa kòp leân tieáng ñaët caâu hoûi thì Nhaõ uùp maët vaøo ngöïc Huy vaø thieát tha noùi: - Anh ôi! Anh thöû nghó xem, bao nhieâu naêm soáng moät mình, em khoâng dan díu vôùi ai. Chaû nheõ laáy anh veà em laïi laêng nhaêng hay sao? Em ñaõ noùi vôùi anh laø chuyeän xaùc thòt, hoaøn toaøn khoâng caàn thieát ñoái vôùi em! Noùi traéng ra laø em cuõng nhö ngöôøi bò beänh laõnh caûm, chaû bao giôø ham muoán chuyeän goái chaên. Anh laø ngöôøi choàng do em löïa choïn vaø anh laø ngöôøi choàng mang laïi haïnh phuùc cho em thì coù leõ gì em laïi phaûi boäi anh! Huy thaáy dòu haún trong loøng. Hoøa coù keå cho Huy nghe veà moät vaøi ngöôøi ñaøn oâng töøng theo ñuoåi Nhaõ vaø thaäm chí ngoû lôøi muoán chính thöùc cöôùi Nhaõ maø Nhaõ ñeàu töø khöôùc. Ñaùng chuù yù nhaát trong ñaùm ñoù laø trung uùy tröôûng ñoàn coâng an ñaày theá löïc. Theá maø Nhaõ vaãn laéc ñaàu. Hoøa cöôøi keát luaän: - Chaéc laø caùi soá noù phaûi chôø chuù veà môùi chòu laáy choàng! ÔÛ vaøo caùi thôøi maø ñaøn oâng ñi bieàn bieät, khaép laøng khaép xoùm choã naøo cuõng chæ thaáy toaøn beán khoâng choàng, thì Nhaõ phaûi ñöôïc keå laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät hieám coù vì khoâng sôï eá aåm!

(Xem tieáp kyø sau)


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 151


152 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 153


154 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 155


156 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Chuyeän chæ coù ôû Vieät Nam nhöõng ngaøy cuoái naêm Thaät ra, trong naêm 2011, coù khaù nhieàu chuyeän “loïa” chæ coù ôû Vieät Nam, neáu muoán thoáng keâ laïi, chaéc phaûi coù moät cuoán töï ñieån môùi heát. Nhöng nhaân dòp cuoái naêm naøy, ñeå ñoùn chaøo naêm 2012, toâi chæ nhaéc ñeán vaøi chuyeän vui xaûy ra vaøo nhöõng ngaøy gaàn ñaây. Chuyeän vui ngoä nghónh nhaát vaø cuõng... nguy hieåm nhaát, aûnh höôûng tôùi sinh maïng cuûa caû traêm maïng ngöôøi vaø neáu nhìn roäng hôn, coù theå coøn laø thöù chuyeän “an ninh quoác gia”, chöù khoâng phaûi chuyeän ñuøa.

Naèm nguû tænh bô trong khoang ñoäng cô soá 2 cuûa maùy bay ñang chuaån bò caát caùnh Thöa baïn, ñaây laø chuyeän hoaøn toaøn coù thaät. Chuyeán bay VN1602 cuûa Haõng Haøng Khoâng Vieät Nam (VNA) töø Buoân Meâ Thuoät ñi Haø Noäi seõ khôûi haønh luùc 18 giôø. Nhöng khi haønh khaùch ñaõ leân maùy bay yeân vò taïi choã ngoài, maùy bay ñang noå maùy, quay ñaàu chuaån bò caát caùnh thì baát ngôø caùc phi coâng thaáy phía beân traùi coù boùng ngöôøi ñi vaøo ñöôøng caát haï caùnh. Tröôûng phi haønh ñoaøn voäi taét ngay ñoäng cô beân traùi vì sôï ngöôøi laï maët bò huùt vaøo thì baát ngôø, ngöôøi naøy laïi

chaïy caét qua ñaàu maùy bay sang phía beân phaûi. Ñeå baûo ñaûm an toaøn, tröôûng phi haønh ñoaøn phaûi nhanh choùng taét caû ñoäng cô beân phaûi vaø khaån caáp baùo caùo vôùi ñaøi kieåm soaùt khoâng löu. Töø ñaøi khoâng löu, eâ-kíp tröïc duøng boä ñaøm yeâu caàu nhaân vieân tröïc gaùc kieåm tra tình hình gaáp ruùt. Nhöng tieác thay, khoâng coù ngöôøi naøo baét maùy. EÂ-kíp tröïc khoâng löu phaûi lieân laïc vôùi ñaïi dieän Caûng vaø Caûng vuï haøng khoâng ñeà nghò phoái hôïp kieåm tra. Luùc sau, caûng haøng khoâng Buoân Ma Thuoät cho ngöôøi ñi xe hôi ra ñöôøng baêng kieåm tra thì

thaáy moät nam thanh nieân ñang naèm nguû ngon laønh trong khoang ñoäng cô soá 2 cuûa chieác maùy bay A320 ñang chuaån bò caát caùnh. Hoùa ra oâng “xæn” thoaûi maùi chui vaøo maùy bay nguû Khi bò ñaùnh thöùc, thanh nieân naøy giaät mình tænh daäy, loaïng choaïng rôi xuoáng ñöôøng baêng vaø vaãn ñang trong tình traïng say xæn. Ñeå traán an haønh khaùch, tröôûng phi haønh ñoaøn chuyeán bay ñeà nghò ñaïi dieän ban tröïc VNA, ñaïi dieän an ninh vaø boä phaän tröïc kyõ thuaät leân khoang maùy bay tröïc tieáp giaûi thích söï vieäc cho haønh khaùch bieát.

Chuyeán bay ñaõ bò chaäm 1 giôø 20 phuùt so vôùi lòch trình caát caùnh ban ñaàu laø 18 giôø ngaøy 14/10/2011. Söï vieäc naøy xaûy ra töø ngaøy 14/10/2011 nhöng maõi ñeán cuoái thaùng 12 nhaø chöùc traùch haøng khoâng môùi thoâng tin sau khi hoaøn taát ñieàu tra. Coâng an xaõ Hoøa Thaéng - ñòa phöông coù saân bay Buoân Ma Thuoät - ñaõ xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng xaâm nhaäp saân bay traùi pheùp, coù haønh ñoäng cöïc kyø nguy hieåm laø Leâ Vaên Maãn, ngöôøi daân toäc Thaùi, sinh naêm 1981 taïi Ngheä An vaø ñang sinh soáng baèng ngheà noâng taïi xaõ Kö Kbang, huyeän Ea Suùp, tænh Ñaéc Laéc.


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 157


158 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Leâ Vaên Maãn khai nhaän, tröôùc ñoù ñaõ uoáng röôïu say, ñi theo loái moøn, xeù raøo vaøo saân bay vaø treøo leân ñoäng cô maùy bay ñeå... nguû. Saân bay Buoân Ma Thuoät khoâng coù raøo kín, caûng haøng khoâng ñòa phöông ñaõ caét ngöôøi gaùc theo doõi söï an toaøn cuûa ñöôøng baêng, ñaëc bieät laø vaøo thôøi ñieåm tieáp nhaän chuyeán bay. Nhöng ngaøy xaûy ra söï vieäc, löïc löôïng an ninh haøng khoâng ñaõ khoâng canh gaùc daûi baûo hieåm ñaàu Baéc ñöôøng caát haï caùnh theo ñuùng quy ñònh.

Hieän töôïng ngöôøi vaø suùc vaät xaâm nhaäp vaøo saân bay, ñe doïa an ninh an toaøn chuyeán bay ñaõ töøng xaûy ra taïi moät soá saân bay trong nöôùc, nhaát laø saân bay ñòa phöông chöa coù haøng raøo kín. Moät vuï vieäc khaùc, xaûy ra gaàn ñaây laø vaøo thaùng 6/2011, kieåm soaùt vieân khoâng löu nhìn thaáy coù moät ngöôøi chaïy caét ngang ñöôøng baêng ngay khi chieác maùy bay ATR 72 cuûa Vietnam Airlines chuaån bò nhaän leänh haï caùnh taïi saân bay Phuù Quoác.

Laïy oâng an ninh haøng khoâng Thoâng tin naøy ñöôïc loan ñi khieán nhieàu ngöôøi ñaõ töøng laø haønh khaùch cuûa caùc saân bay ôû Vieät Nam toaùt moà hoâi. May maø... chöa cheát, nhöng roài lieäu coù cheát vì nhöõng kieåu an ninh nhö theá naøy khoâng? Ñoäc giaû Haûi Suøi (chöù khoâng phaûi Huøng Suøi), ngaøy 28/12, ñaõ vieát: “Xin kính caån laïy caùc ngaøi an ninh haøng khoâng moät laïy. Caùc ngaøi laøm vieäc nhö theá naøy thì ai daùm ñi maùy bay cuûa caùc ngaøi. May maø khoâng phaûi boïn khuûng boá”. - Baïn Ñaït Sgoøn neâu moät nhaän ñònh xa hôn: “An ninh haøng khoâng Buoân Meâ Thuoät vaäy sao? Traùch nhieäm thuoäc veà laõnh ñaïo saân bay. Caàn sa thaûi ngay laäp töùc toaøn boä boä phaän an ninh vaø kieåm soaùt tröôùc khi caát caùnh cuûa saân bay. Neáu khoâng phaùt hieän kòp thôøi thì haäu quaû seõ voâ cuøng thaûm khoác khi maùy bay caát caùnh. Tính maïng cuûa con ma men chæ laø con teùp, laøm sao so vôùi tính maïng cuûa toaøn boä haønh khaùch treân chuyeán bay. Canh gaùc nhö vaäy thì laøm sao ñoái phoù vôùi keû xaáu hoaëc khuûng boá (neáu coù)???”. - Baïn Khoa boùi caù nhaéc laïi

moät “kyû luïc” ly kyø cuûa Haøng Khoâng Vieät Nam: “Leâ Vaên Maãn naøy muoán laäp kyû luïc “chæ coù ôû Vieät Nam” chaêng? Khoù ñaáy. Caùc baïn coù nhôù caùch ñaây vaøi naêm ñaõ töøng coù haønh khaùch khoâng môøi ñaõ “baùm caøng” treân caøng maùy bay töø Taân Sôn Nhaát ñi Ñaø Naüng suyùt cheát coùng. An ninh haøng khoâng Vieät Nam raát xöùng ñaùng laäp kyû luïc “chæ coù ôû Vieät Nam”. Ñeán ñaây xin tuøy baïn, ñoïc ñeå cöôøi hay ñeå “ruøng mình” cho nhöõng “kyû luïc” chæ ôû Vieät Nam môùi coù?

Ñaùm cöôùi con seáp, nhaân vieân phaûi phuïc vuï 10 ngaøy Ñaàu thaùng 11 vöøa qua, oâng Ñoã Thanh, Giaùm ñoác Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng Thanh Hoùa, toå chöùc ñaùm cöôùi cho con gaùi. Ban tham möu cuûa Sôû naøy ñaõ ban haønh lòch phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho ñoäi nguõ “caùn boä” coâng nhaân vieân, ngöôøi lao ñoäng cuûa cô quan töø ngaøy 1/11 ñeán khi keát thuùc leã vu quy. Theo lòch phaân coâng, töø ñaàu thaùng coù tôùi 10 coâng chöùc, nhaân vieân lo chuaån bò haèng ngaøy taïi


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

Baûng phaân coâng nhaân vieân trong tieäc cöôùi con gaùi cuûa Giaùm ñoác Ñoã Thanh

nhaø “seáp”. 13 “caùn boä” (yù noùi caùc oâng coù tí chöùc tí quyeàn trong cô quan – NV), coâng nhaân, vieân chöùc ñöôïc huy ñoäng döïng raïp, khieâng ñoà. Ngaøy aên hoûi, hôn chuïc nhaân vieân lo phuïc vuï, xe coä. Tröôûng sôû, caùc phoøng vaø Trung taâm coâng ngheä thoâng tin ñöôïc phaân vai tieáp khaùch cuøng 8 nhaân vieân phuï traùch phaàn vieäc leã taân. Cuõng theo baûng phaân coâng naøy, töø ngaøy 5 ñeán 8 thaùng 11,

hôn hai chuïc löôït “caùn boä”, vieân chöùc, ngöôøi lao ñoäng trong cô quan tieáp tuïc ñöôïc huy ñoäng laøm phuïc vuï, ñoùn khaùch, trôï giuùp “seáp” tieáp khaùch taïi tö gia trong thôøi gian gia ñình ñi Haø Noäi vaø ôû nhaø haøng tieäc cöôùi DL. Hoâm ñöa daâu (11/11), nhaân löïc huy ñoäng leân tôùi hôn 30 ngöôøi vaø sau khi keát thuùc ñaùm cöôùi laïi huy ñoäng haøng chuïc vieân chöùc, coâng chöùc, ngöôøi lao ñoäng doïn deïp taïi nhaø “seáp”.

Giuùp nhau hay meänh leänh phaûi giuùp? Moät nhaân vieân laøm vieäc taïi cô quan naøy noùi: “Ñoàng nghieäp luoân saün loøng trôï giuùp nhau lo vieäc lôùn cuûa moãi gia ñình, nhöng baûng phaân coâng nhieäm vuï taïi Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng töø ngaøy 1 ñeán 11/11 ñaõ bieán thaønh meänh leänh haønh chính trong quan heä giöõa caáp treân vôùi caáp döôùi”. Anh cho bieát, do ban ngaøy phaûi giuùp “seáp” neân coâng chöùc, vieân chöùc taát yeáu phaûi thu xeáp vieäc coâng, thaäm chí phaûi laøm vaøo buoåi toái. Moät laõnh ñaïo Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng (TTTT) tænh Thanh Hoùa thöøa nhaän, baûng phaân coâng “caùn boä”, coâng chöùc, vieân chöùc ôû sôû naøy laø coù thaät. Vieäc laøm treân laø traùi vôùi chuû tröông, ñònh höôùng cuûa trung öông vaø ñòa phöông, vi phaïm quy cheá cô quan cuøng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà quaûn lyù, boá trí, söû duïng nhaân löïc ôû cô quan nhaø nöôùc. Töø seáp ñeán “lính” ñeàu lôïi duïng nhau Chæ khi söï vieäc bò loøi ra thì oâng

| 159

“laõnh ñaïo sôû TTTT Thanh Hoùa môùi coù tí yù kieán “vuoát ñuoâi” raèng sai vôùi chuû tröông ñöôøng loái. Coøn ngay trong khoaûng thôøi gian tieäc cöôùi cuûa con ngaøi Giaùm ñoác Sôû TTTT xaûy ra thì quan laõnh ñaïo naøy laøm nhö khoâng thaáy, khoâng bieát. Chaúng leõ oâng laõnh ñaïo naøy khoâng ñi döï ñaùm cöôùi ñeå thaáy nhaân vieân cuûa mình tôùi taáp “haàu haï” keå caû vieäc tieáp khaùch vaø “böng beâ”? Caùi kieåu xong vieäc roài, coù moät “quan laõnh ñaïo” nhaûy ra nhaän laø sai soùt roài höùa “xöû lyù” laø yeân chuyeän ñôøi! Kieåu naøy xöa quaù roài oâng aï. Nhöng xöa thì xöa vaãn coù keát quaû vì ngöôøi ta chöa nghó ra ñöôïc moät kieåu naøo “chaïy toäi cho nhau” hay hôn. Lôïi duïng xöa nay vaãn laø “ñaëc tính muoân thuôû” cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi laø “seáp” thieáu coâng taâm. Nhöng lôïi duïng ñeán baét taát caû “caùn boä” coâng nhaân vieân phuïc vuï cho ñaùm cöôùi con mình thì ñuùng laø ôû Vieät Nam môùi coù. Tuy nhieân, maët khaùc, neáu laø moät nhaân vieân trung thöïc, thaúng thaén vaø töï troïng thì coù quyeàn töø choái nhöõng coâng vieäc “vaên hoùa


160 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

haàu haï” nhö theá naøy. Toâi nghó, caùc oâng “caùn boä vaên hoùa” kia cuõng neân töï xeùt laïi mình. Hình nhö chuyeän naøy khoâng phaûi chæ xaûy ra ôû Thanh Hoùa maø ñoâi khi noù cuõng laø chuyeän laï ôû nhieàu ñòa phöông khaùc ôû Vieät Nam.

Ñeán “beänh laï” cuûa nhöõng quan chöùc mieàn Taây Thôøi gian gaàn ñaây mieàn Taây xuaát hieän moät thöù “beänh laï”,

Traàn Thuùy Lieãu ñaõ phoùng hoûa gieát choàng laø nhaø baùo Hoaøng Huøng

nhieàu quan chöùc thích “toøm tem” vôùi vôï ngöôøi. Bieát roõ ñaây laø haønh vi lôïi duïng ñòa vò, traùi phaùp luaät, traùi ñaïo ñöùc xaõ hoäi vaø coù nguy cô maát chöùc raát cao neáu baïi loä nhöng caùc quan vaãn voâ tö vi phaïm. - Vuï tai tieáng nhaát, laø vaøo ñaàu naêm nay, sau khi nhaø baùo Hoaøng Huøng bò vôï laø baø Traàn Thuùy Lieãu phoùng hoûa thieät maïng thì nhaø chöùc traùch ôû Long An môùi bieát oâng Nguyeãn Vaên Taâm (Ñoäi tröôûng Ñoäi QLTT soá 5 thuoäc Chi cuïc QLTT tænh Long An) coù moái “quan heä tình aùi” vôùi hung thuû. Naém troïng traùch quaûn lyù thò tröôøng ôû vuøng bieân giôùi, oâng Taâm ruûng rænh tieàn baïc, quyeán ruõ vôï nhaø baùo Hoaøng Huøng laø baø Traàn Thuùy Lieãu sang Campuchia ñaùnh baïc. Töø naêm 2005, hai ngöôøi ñaõ “quan heä maät thieát”cho ñeán naêm 2010, gia ñình nhaø baùo Hoaøng Huøng raïn nöùt traàm troïng daãn ñeán haønh ñoäng noåi löûa ñoát choàng cuûa baø Lieãu. Caùi giaù cuûa cuoäc ngoaïi tình naøy quaù ñaét. Gia ñình nhaø baùo Hoaøng Huøng tan naùt, ngöôøi ñaøn oâng truï coät cheát ñi, ngöôøi meï ñaõ coù hai con vöôùng vaøo voøng lao lyù, oâng Taâm maát

OÂng Traàn Thanh Moäng vaø chò Thoa bò baét quaû tang taïi nhaø nghæ

chöùc chaám heát moïi coâng danh söï nghieäp vaø chöa bieát haäu quaû coøn keùo theo sau. Khi bò phaùt giaùc “toøm tem” vôùi vôï ngöôøi khaùc, thì haàu nhö quan chöùc naøo cuõng coù caùi côù ñeå bieän minh. Tuy nhieân, lyù do maø hoï ñöa ra khieán khoâng ít ngöôøi phaûi baät cöôøi, coøn laõnh ñaïo cuûa hoï thì chæ bieát laéc ñaàu quaày quaäy: “Khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc!”. OÂng thaåm phaùn nguû vôùi vôï anh xe oâm Saùng ngaøy 7/10/2011, ngöôøi nhaø thaáy chò Thoa vui veû noùi chuyeän ñieän thoaïi vôùi ai ñoù roài thay aùo hai daây, daét xe ñaïp ra khoûi nhaø. Nghi ngôø coù chuyeän môø aùm, hoï bí maät baùm theo vaø sau ñoù thaáy Thoa vaøo khaùch saïn (ôû Vieät Nam coøn goïi laø nhaø nghæ) Taân Haûi ôû phöôøng 5, Thaønh phoá Caø Mau. Moät luùc sau thì Thaåm phaùn Nguyeãn Thanh Moäng – Phoù Vaên phoøng Toøa AÙn Nhaân Daân (TAND) tænh Caø Mau xuaát hieän roài chui toït vaøo phoøng troï cuøng chò Thoa. Phaùt giaùc söï vieäc, ngöôøi nhaø choàng cuûa chò Thoa ñaõ xoâng vaøo, baét quaû tang oâng Moäng vôùi chò Thoa môû cöûa phoøng soá 3 böôùc ra. Chieác ñieän thoaïi coù camera cuûa ngöôøi daân xung quanh kòp ghi laïi hình aûnh naøy. Theá nhöng, töôøng trình vôùi

laõnh ñaïo, oâng Moäng cho raèng vaøo nhaø nghæ vôùi Thoa laø ñeå “tö vaán luaät” vì ngöôøi phuï nöõ 24 tuoåi naøy ñang luïc ñuïc vôùi gia ñình choàng. Tuy nhieân, qua xaùc minh cuûa TAND tænh Caø Mau thì chò naøy raát ñöôïc choàng yeâu, meï choàng cuõng thöông vì sinh cho baø moät chaùu noäi trai khaùu khænh. Kieåu “tö vaán” trong phoøng nguû khaùch saïn nhö theá naøy, khoâng bieát ñaõ coù bao nhieâu quan thöïc hieän roài? Theo lôøi “töôøng thuaät” cuûa chò Thoa – vôï anh xe oâm – thì haïnh phuùc gia ñình ñaõ vôõ töø caùi hoâm böng nöôùc vaøo phoøng thaåm phaùn. “Chuù Moäng choaøng tay sang vai laáy ñieän thoaïi di ñoäng chuïp hình toâi vôùi chuù aáy. Vaøi ngaøy sau chuù Moäng ñieän thoaïi keâu ra khaùch saïn Taân Haûi, neáu khoâng seõ tung hình cho choàng toâi xem, neân saùng ngaøy 7/10 toâi môùi ñaïp xe ñi qua nhaø troï roài bò gia ñình beân choàng phaùt hieän”. Phoù chaùnh aùn thích thuoäc caáp, vôï anh kyõ sö xaây döïng Chöa heát chuyeän cuûa quan Toøa Caø Mau laïi ñeán chuyeän quan Phoù Chaùnh aùn TAND TP Soùc Traêng bò kyõ sö xaây döïng 34 tuoåi baét quaû tang naèm oâm vôï mình treân voõng taïi quaùn caø pheâ saân vöôøn Tuoåi Mô gaàn caàu Baõi Xaøu (TP Soùc Traêng). (Xem tieáp trang 165)


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 161


162 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 163


164 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.thoibao.com


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

Chuyeän chæ coù . . . (Tieáp theo trang 160)

Laàn naøy vò quan toøa cuõng bò chuïp hình laøm baèng chöùng ñeå khoûi choái caõi khi “quan heä” khoâng minh baïch vôùi vôï ngöôøi khaùc, ñoàng thôøi laø thuoäc caáp cuûa mình. Vaäy maø khi giaûi trình vôùi “laõnh ñaïo” cô quan, oâng Thaéng cho raèng haønh vi “aâu yeám” vôï anh kyõ sö treân voõng laø vì muoán “ñoäng vieân”, chia seû vôùi ñoàng nghieäp chuyeän buoàn gia ñình. Tuy nhieân,

theo ngöôøi choàng ñau khoå kia, haïnh phuùc cuûa hoï ñaõ raïn nöùt sau laàn vôï anh ñi coâng taùc Haø Noäi vôùi oâng Thaéng. Töø moät sinh vieân ngheøo, anh Giaøu vun ñaép haïnh phuùc gia ñình vôùi Thu sau ngaøy ra tröôøng bôûi hai ngöôøi raát yeâu nhau. Do ñoù, raøo caûn cuûa gia ñình tröôùc hoân nhaân cuõng khoâng ngaên ñöôïc anh Giaøu ñeán vôùi coâ gaùi hoïc cuøng tröôøng. Theá nhöng giôø ñaây haïnh phuùc gia ñình anh kyõ sö ñang treân bôø vöïc thaúm, saép tan naùt chæ vì chuyeän naèm voõng “ñoäng vieân, an uûi” cuûa

Thaåm phaùn Huyønh Hoàng Thaéng ñang “an uûi” vôï anh kyõ sö

oâng Phoù Chaùnh AÙn, “seáp” cuûa vôï mình! OÂng Phoù Giam Ñoác naèm truøm meàn vôùi vôï ngöôøi vay voán theá chaáp Môùi ñaây, UÛy ban Kieåm tra Thaønh uûy TP Caàn Thô cuõng nhaän ñöôïc ñôn toá caùo oâng Nguyeãn Hoaøng Ñaïo - Phoù Giaùm ñoác Ban Quaûn lyù döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng haï taàng giao thoâng (Sôû GTVT Caàn Thô) - ñaõ “naèm truøm meàn” treân giöôøng vôï oâng Phaïm Vieät Ñöùc ôû ñöôøng Taàm Vu, phöôøng Höng Lôïi (Ninh Kieàu, Caàn Thô). Khi cuøng moät caùn boä tín duïng veà nhaø thaåm ñònh taøi saûn ñeå vay voán thì thaáy xe maùy bieån soá xanh (xe mang bieån soá coâng vuï) cuûa oâng Ñaïo ñaäu tröôùc nhaø. OÂng naøy ñònh vaøo phoøng cuûa vôï choàng mình thì beân trong choát cöûa. Nhìn qua cöûa soå, oâng Ñöùc thaáy coù ngöôøi naèm truøm meàn treân giöôøng mình neân ñònh phaù cöûa xoâng vaøo laøm “cho ra nheõ” thì bò hai ngöôøi em vôï keùo ra phoøng khaùch. Moät luùc sau cöûa phoøng nguû

| 165

vôï choàng oâng Ñöùc môû nhöng cöûa nhaø veä sinh trong nhaø ñoùng laïi vì coù ngöôøi beân trong. Moät luùc sau oâng Ñaïo aên maëc chænh teà xaùch caëp böôùc ra. Quaù töùc giaän, oâng ñaùnh vaøo maët oâng Ñaïo roài xaùch buùa ñaäp vôõ kính ñoàng hoà coâng tô meùt cuûa xe oâng naøy roài goïi ñieän thoaïi baùo coâng an ñeán laäp bieân baûn, thu giöõ trong phoøng nguû chieác noùn baûo hieåm vôùi ñoâi vôù cuûa “ngöôøi ñaøn oâng laï”. Haún baïn ñoïc chöa queân vuï hai quan chöùc cuûa Vieän Kieåm Saùt tænh Long An cuøng nhieàu ñaïi gia xuoáng phaø “du thuyeàn” xuoâi doøng Vaøm Coû Ñoâng du hí cuøng 5 coâ gaùi khieán moät coâ cheát ñuoái. Nhöõng chuyeän nhö theá naøy seõ trôû thaønh chuyeän khoâng laï ôû Vieät Nam. Ngaøy cuoái naêm, baïn ñoïc nhöõng chuyeän naøy cho vui vaø ñeå bieát theâm vaøi söï thaät. Xin chuùc baïn ñoïc Naêm Môùi An Khang, heïn baïn ñoïc kyø sau baøn tieáp. -Vaên Quang Vieát töø Saøi Goøn, 31/12/2011


166 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

Thôøi Baùo Radio phaùt thanh 24/24 *Caùc tieát muïc ñaëc bieät trong tuaàn + Khoa hoïc Phoå Thoâng: Thöù Naêm 05/01 luùc 9:00am vaø 3:00pm + Caûi löông: “Ñôïi anh muøa laù ruïng”: Thöù Naêm 05/01 vaø ñoaïn keát Thöù Baûy 07/01 luùc 12:00pm vaø 6:00pm. + Söùc khoûe vaø Ñôøi Soáng: Thöù Saùu 06/01 luùc 9:00am vaø 3:00pm + Queâ Höông Meán Yeâu do Thanh Trang phuï traùch: Hoøa Bình-1: Thöù Baûy 07/01 vaø Hoøa Bình-2: Thöù Ba 10/1 luùc 8:00am vaø 2:00pm. + Chöông trình Nhaïc Chuû Ñeà: Haùt cho nhau nghe -152: Thöù Baûy 7/1 luùc 10:00am vaø 4:00pm vaø seõ ñöôïc phaùt laïi vaøo

Theå leä nhaän vaø ñaêng tin Coäng ñoàng Ñeå taïo söï deã daøng cho toøa soaïn trong vieäc phoå bieán tin Coäng ñoàng, Thôøi Baùo traân troïng thoâng baùo caùc höôùng daãn sau ñaây veà vieäc nhaän vaø ñaêng tin Coäng ñoàng: 1. Caù nhaân vaø hoäi ñoaøn hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà noäi dung baûn tin ñöôïc ñaêng treân muïc Tin Coäng ñoàng. Xin ghi roõ soá ñieän thoaïi, nôi göûi vaø teân ngöôøi göûi ñeå Thôøi Baùo coù theå lieân laïc khi caàn kieåm chöùng. 2. Thôøi Baùo khoâng nhaän vaø ñaêng taûi nhöõng tin töùc coù tính caùch ñaû phaù, maï lî caù nhaân, hoäi ñoaøn, ñoaøn theå trong Coäng ñoàng. 3. Thôøi Baùo daønh quyeàn hieäu ñính, söûa chöõa baûn tin, neáu thaáy caàn thieát, cho phuø hôïp vôùi khuoân khoå giôùi haïn daønh cho ñeà muïc naøy. 4. Tuøy theo tính chaát vaø thôøi gian tính cuûa baûn tin, toøa soaïn seõ saép xeáp thöù töï öu tieân ñaêng taûi. 5. Noäi dung tin Coäng ñoàng xin vieát ngaén, goïn, roõ raøng. Baûn tin xin vieát baèng caùc font chöõ tieáng Vieät, ghi roõ loaïi font chöõ ñöôïc söû duïng. Toát nhaát, xin göûi e-mail thö veà ñòa chæ: tincongdongthoibao@gmail.com, cuõng coù theå göûi Fax ñeán toøa soaïn trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng. 6. Thôøi haïn choùt nhaän baûn tin cho laø 6:00 giôø chieàu ngaøy chuû nhaät. Nhöõng baûn tin göûi tôùi sau haïn ñònh naøy seõ ñöôïc ñaêng vaøo caùc soá baùo tôùi.

toái Thöù Naêm 12/01 luùc 7:00pm. + Nhaïc Yeâu Caàu do Mai Lan phuï traùch: Chuû Nhaät 08/01 luùc 8:00am vaø 8:00pm.vaø seõ ñöôïc phaùt laïi vaøo toái Thöù Saùu 13/01 luùc 8:30pm + Tuyeån löïa Tieáng Haùt Canada 2012 Kyø 08: Chuû Nhaät 08/01 luùc 12:00am vaø 6:00pm vaø seõ ñöôïc phaùt laïi vaøo Thöù Tö 11/01 luùc 7:00 pm. + Nhaïc Ngoaïi Quoác: Chuû Nhaät 08/01 luùc 9:00am vaø 3:00pm vaø seõ ñöôïc phaùt laïi vaøo Thöù Tö 11/01 luùc 8:00am.

*Hoäi thoaïi tröïc tieáp truyeàn thanh Xin môøi quyù thính giaû tham gia vaø ñaët caâu hoûi trong caùc chöông trình hoäi thoaïi tröïc tieáp truyeàn thanh qua soá ñieän thoaïi: (416) 925-5746. -Moãi thöù saùu töø 8:00 pm tôùi 8:30 pm: Chöông trình hoäi thoaïi vôùi Soâng Ñaøo. -Thöù Ba 10/1: Hoäi thoaïi vôùi coâ Leâ Thuùy chuyeân gia veà tieàn nôï nhaø luùc 8:00 pm. Lieân laïc vôùi Thôøi Baùo Radio, xin goïi coâ Ngoïc Haïnh: (416) 925-

5746. Ñieän thö: nguyen.suzy@ gmail.com Thính giaû ngoaøi Toronto coù theå nghe Thôøi Baùo Radio qua trang maïng: www.thoibao.com

Hoäi Ngöôøi Vieät Toronto *Hoäi Ngöôøi Vieät Toronto, vôùi söï phoái hôïp cuûa caùc hoäi ñoaøn, ñoaøn theå ngöôøi Vieät, seõ toå chöùc Hoäi Chôï Teát Coäng Ñoàng vaøo ngaøy 21/1/2012 taïi International Centre, 6900 Airport Road, Mississauga. Ngoaøi söï ñoùng goùp cuûa nhieàu coäng


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

ñoàng saéc daân baïn, vaø söï tham gia cuûa nhieàu ñaïi dieän chính quyeàn caùc caáp, Hoäi Chôï Teát Nhaâm Thìn coøn coù laøng Vieät Nam vôùi ñeàn Huøng Vöông, haùi loäc xin xaâm, troø chôi treû em, thi ñaáu boùng roå, playstation, gian haøng saûn phaåm, aåm thöïc, Teát’s Got Talent, aùo daøi fashion show, vuõ coâng treû Nu-Lite Entertainment, vaø caùc ca só Youtube: Joseph Vincent vaø Sophia Kiddbeatz. Saân khaáu treû vôùi Teát’s Got Talent, AÙo daøi Fashion show, Nu-Lite Entertainment, vaø caùc ca só Youtube noåi tieáng: Joseph Vincent vaø Sophia Kiddbeatz. Chöông trình vaên ngheä coù caùc maøn trình dieãn cuûa ban vaên ngheä vaø ca só ñòa phöông, sinh vieân caùc tröôøng ñaïi hoïc, nhaïc coå truyeàn, ca só ñeán töø Hoa Kyø: Quoác Khanh, Laâm Nhaät Tieán, Dieãm Lieân, Baêng Taâm, Thanh Haø, Giang Töû, Thanh Tuyeàn, Tuaán Anh, Quang Minh vaø Hoàng Ñaøo, MC Nam Loäc vaø Thuøy Döông, ban nhaïc Liberty. Veù Hoäi Chôï Teát ñaõ baét ñaàu baùn taïi 2 VP/ Hoäi Ngöôøi Vieät vaø 20 ñaïi lyù taïi Toronto, North York, Mississauga, Brampton, Hamilton vaø Kitchener. Lieân laïc: (416) 536-3611

*Giaûi thi ñaáu côø töôùng taïi Hoäi Chôï Teát khôûi tranh ngaøy 24/12, keát thuùc voøng sô keát ngaøy 14/01. Chung keát ngaøy 21/01 ôû Laøng Vieät Nam. Coù veù môøi. Coù baøn côø lôùn ñeå nhieàu ngöôøi cuøng theo doõi, coù baøn côø theá, coù taøi lieäu höôùng daãn côø töôùng caên baûn. Caùc giaûi thöôûng goàm coù: Giaûi I $200, giaûi II $150, giaûi III $100. Môøi quí vò ghi danh tranh giaûi. Lieân laïc: (416) 8571357, (647) 979-1214. *Ghi danh gian haøng: Thöïc phaåm/giaûi khaùt: $1,000/gian haøng ñaàu tieân, $500/ gian haøng thöù 2, $300/ gian haøng thöù 3 trôû leânThöông Maïi: $300/ gian haøng- Hoäi ñoaøn: Mieãn leä phí. Moãi oå ñieän: $150. Security deposit: $150 Haïn choùt ghi danh: 6/1/2012. Lieân laïc: (416) 6368887, email: lucy@vatoronto.ca *Buoåi hoäi thaûo veà Thueá Lôïi töùc Thu nhaäp, Tieàn söõa vaø caùc loaïi tieàn trôï caáp daønh cho treû em seõ ñöôïc toå chöùc taïi VP/HNV North York, 3585 Keele St., vaøo ngaøy 20/01 töø 10am - 12pm. Lieân laïc: (416) 636-8887 *Lôùp tieáng Anh ñaøm thoaïi mieãn phí vaøo moãi Thöù Ba, Thöù

Naêm vaø Thöù Baûy haèng tuaàn töø 11:00 am - 1:00 pm taïi vaên phoøng HNV, 1364 Dundas St. West. Lieân laïc: (416) 536-3611 *Lôùp Vi tính nhaän theâm hoïc vieân, vaøo moãi thöù Ba töø 10:00am - 12:00pm. Coù software ñeå ñaùnh maùy baèng tieáng Vieät. Lieân laïc: (416) 536-3611 *Ñeå giuùp ñoàng baøo môùi ñeán ñònh cö coù ñöôïc nhöõng giaáy tôø hôïp leä vaø caùc vaên kieän caàn thieát baèng tieáng Anh, Hoäi coù nhaän thò thöïc chöõ kyù, phieân dòch giaáy khai sinh. Lieân laïc: (416) 636-8887, (416) 536-3611

Hoäi Vaên Hoùa Khoa Hoïc Vieät Nam Hoäi Vaên hoùa Khoa hoïc Vieät Nam vôùi söï coäng taùc cuûa tröôøng Vieät Ngöõ Toronto seõ toå chöùc chöông trình “Ñoá Vui Ñeå Hoïc” taïi Hoäi Chôï Teát Coäng ñoàng. Xin caùc phuï huynh vaø giaùo vieân caùc tröôøng Vieät ngöõ trong vuøng GTA, haõy khuyeán khích vaø taïo cô hoäi cho caùc em tham gia chöông trình ñeå caùc em coù theå bieát theâm veà Vaên hoùa, Lòch söû, Ñòa lyù vaø Danh nhaân Vieät. Caùc caâu hoûi vaø traû lôøi ñaõ ñöôïc ñaêng taûi taïi trang nhaø http://

| 167

toronto.vcsa.org ñeå caùc em coù theå taûi xuoáng vaø hoïc tröôùc.Tham döï mieãn phí cho taát caû caùc em hoïc sinh töø 6 tuoåi trôû leân. Coù giaûi thöôûng ñeå ñoåi laáy quaø neáu caùc em traû lôøi ñuùng. Veà phaàn thi ñaáu cuûa caùc tröôøng cho caùc em hoïc sinh töø 12 ñeán 13 tuoåi, xin quyù thaày coâ ghi danh tröôùc ngaøy 14/01/2012. Caàn bieát theâm chi tieát vaø ghi danh, xin email: Toronto@vcsa.org

Thoâng baùo cuûa Hoäi Nhaân Quyeàn Ontario vaø Hoäi Baûo Toàn Vaên Hoùa Huøng Vöông veà Hoäi Chôï Teát Ñoùn Teát Nhaâm Thìn, Hoäi Nhaân Quyeàn Ontario vaø Hoäi Baûo Toàn Vaên Hoùa Huøng Vöông xin ñöôïc löu yù quyù ñoàng höông Hoäi Chôï Teát chính thöùc cuûa Coäng ñoàng, do Hoäi Ngöôøi Vieät Toronto phoái hôïp cuøng caùc Hoäi ñoaøn Quoác gia toå chöùc, seõ dieãn ra vaøo ngaøy Thöù Baûy, 21 thaùng 01, töø 10 giôø saùng ñeán 8 giôø toái, taïi International Centre, soá 6900 Airport Road, Mississauga. (Choã ñaäu xe mieãn phí). Chuùng toâi keâu goïi quyù ñoàng höông haõy tích cöïc tham gia uûng hoä Hoäi Chôï Teát noùi treân cuûa Coäng ñoàng ngöôøi


168 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

Vieät Tî naïn chuùng ta. Lieân laïc: Döông Vaên Anh (416) 888-1401. (Xin xem chi tieát ôû trang 164)

Hoäi Ngöôøi Vieät Kitchener Waterloo *Hoäi chôï Teát seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy thöù Baûy 14/01 taïi 35B Weber St.W.Kitchener töø 4:00pm ñeán 11:00pm. Giaù veù: Ngöôøi lôùn $12, treû em töø 6 ñeán 12 tuoåi $7. Thöùc aên: Free. Coù baùn beer, giaûi khaùt, baùnh chöng, baùnh boät loïc vaø caùc thöùc aên khaùc. Veù coù baùn taïi: Hoäi Ngöôøi Vieät KW, Kim Thy, Baùnh mì Givral, Saigon Fashion, sieâu thò Thaønh Phaùt (Guelph). Chöông trình coù ca só Toronto vaø ñòa phöông, muùa laân chuøa Vieân Quang, muùa tröôøng Vieät ngöõ vaø sinh vieân Ñaïi hoïc Waterloo, troø chôi coù baùn veù vaø truùng thöôûng, ñoát phaùo möøng xuaân. Ghi danh trình dieãn vaên ngheä: (519) 748 4911. * Baùnh chöng $12/ caùi. Ñaët baùnh xin lieân laïc: Kitchener: (519) 954-1473, (519) 5700515, Waterloo: (519) 746-4109, Cambridge: (519) 560 -2517, Guelph (519) 763-2965.

*Ñeå Hoäi Chôï Teát thaønh coâng toát ñeïp, xin quyù hoäi ñoaøn, cô sôû thöông maïi, maïnh thöôøng quaân uûng hoä taøi chaùnh, thöïc phaåm. Chi phieáu uûng hoä xin gôûi cho Hoäi Ngöôøi Vieät KW: 265 # 114 King St E.Kitchener. ONT N29 4N4.

lieân danh öùng cöû Ban Chaáp haønh hoäi Cöïu Quaân Nhaân QLVNCH Ontario nhieäm kyø 2011-2013, seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy Chuùa Nhöït 29 thaùng 01 naêm 2012, töø: 10:00 am ñeán 5:00 pm taïi: Canadian Legion Branch 101, 3850 Lakeshore Blvd West, Toronto, Ontario M8W 1R3. Yeâu caàu quí chieán höõu hoäi maëc quaân phuïc quaân binh chuûng cuûa mình, neáu coù. Söï hieän dieän cuûa quyù hoäi vieân seõ noùi leân tinh thaàn ñoaøn keát vaø tình huynh ñeä chi binh cuûa chieán só QLVNCH. Lieân laïc: Ñoaøn Phan (416) 7494416

Tröôøng Vieät Ngöõ Kitchener-Waterloo Chöông trình vaên ngheä möøng Xuaân Nhaâm Thìn. Thôøi gian: Töø 9:30 am ñeán 12:00 pm, ngaøy 14/01 taïi phoøng Khaùnh tieát, tröôøng Forest Heights C.I, soá 255, Fischer-Hallman Rd., Kitchener, Ontario, N2M 4X8. Chöông trình leã hoäi: Muùa laân, chuùc teát, lì-xì, vaên ngheä, xoå soá, giôùi thieäu aåm Hoäi Cao nieân Vieät Nam Toronto thöïc Vieät Nam. Lieân laïc: (519) Tieäc hoäi ngoä vaøo dòp Teát saép 743-8996. seõ ñöôïc toå chöùc taïi nhaø haøng Dim Sum King, 421 Dundas St West Laàu Thoâng baùo cuûa ban Giaùm saùt 3, Toronto, vaøo ngaøy 15/01/2012 Hoäi Cöïu Quaân nhaân QLVNCH luùc 6:00 pm. Giaù moãi phaàn aên laø Ban giaùm saùt traân troïng 25$00. Xin giöõ cuøi veù ñeå xoå soá, thoâng baùo cuøng quyù hoäi vieân nhieàu phaàn quaø raát coù giaù trò. Hoäi Cöïu Quaân Nhaân QLVNCH Ontario: Moät buoåi ñaïi hoäi baát Coäng ñoàng Vieät Nam vuøng North York thöôøng ñeå giaûi quyeát moät soá vaán Coäng Ñoàng Vieät Nam Vuøng ñeà quan troïng lieân quan ñeán 2 North York vaø phuï caän seõ toå chöùc

Möøng Teát Nhaâm Thìn töø 3:30pm ñeán 10:00 pm, ngaøy 28/01 taïi Driftwood Community Center, 4401 Jane St., Gym Room. Chöông trình vaên ngheä do anh chò em vaên ngheä só Toronto ñaûm traùch, coù muùa laân, live dancing vaø khieâu vuõ. Coù xoå soá (15 phaàn quaø). Veù bao goàm thöïc phaåm, vaên ngheä: $8/cho caùc em töø 5-9 tuoåi,$12/ngöôøi lôùn vaø treû em treân 10 tuoåi, $25/VIP. Free cho treû em döôùi 4 tuoåi. Moïi chi tieát vaø ghi danh gian haøng, xin lieân laïc: (416) 247-4273, (416) 737-6670 (sau 6:00pm)

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Toronto Daï tieäc vaø vaên ngheä möøng Xuaân Nhaâm Thìn vaøo luùc 5:30 pm ngaøy thöù Baûy 28/01 taïi nhaø thôø soá 9 Boon Ave (Dufferin vaø St Clair). Vaøo cöûa mieãn phí. Lieân laïc: (416) 658-1620 Hoäi Thaùnh Tin Laønh Broadview Leã thôø phöôïng vaøo ngaøy 08/01 luùc 4:00 pm taïi nhaø thôø Broadview, 415 Broadview Ave., Toronto. Chöông trình goàm coù: Thaùnh nhaïc,


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 169


170 |

05/01/2012 | soá 1871

| www.thoibao.com

giaûng luaän lôøi Chuùa do muïc sö Hoà Bình Minh trình baøy vaø tieäc traø. Coù lôùp thuû coâng daønh cho caùc em thieáu nhi, lôùp hoïc tieáng Vieät cho caùc em döôùi 10 tuoåi luùc 3:30 pm, lôùp hoïc Kinh Thaùnh baèng Anh ngöõ cho thanh thieáu nieân. Coù lôùp hoïc Anh ngöõ mieãn phí daønh cho moïi löùa tuoåi luùc 5:30 pm. Lieân laïc: (416) 4064674.

Hoäi Töø Bi Phuïng Söï Tieäc Taát Nieân ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 08/01 taïi Hoäi Ngöôøi Vieät Mississauga, 600 Lakeshore Blvd töø 11:00 am ñeán 5:00 pm. Chöông trình: AÅm thöïc chay- Khaåu phaàn uûng hoä: $10.00. Vaên ngheä do nhoùm CKTL phuï traùch. Lieân laïc: (905) 653-0958, (416) 537-3163, (647)181-4997. Gia ñình Coäng Ñoaøn Ñöùc Meï La Vang - Mississauga Thaùnh Leã Taân Nieân: Caàu bình an cho moïi ngöôøi vaø moïi gia ñình trong coäng ñoaøn vaøo luùc 7:00pm thöù hai 23/01 taïi nhaø thôø Ss. Salvador Do Mundo, 1212 Melton Drive, Mississauga. Chöông trình: 6 giôø 30: Laàn haït kính Ñöùc Meï7 giôø 00: Thaùnh leã ñoàng teá, nghi thöùc chuùc tuïng Chuùa, Ñöùc Meï, Thaùnh caû Giuse vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam. Sau thaùnh leã, seõ coù haùi loäc Lôøi Chuùa vaø thieáu nhi nhaän lì xì cho naêm môùi.

gia Hoäi Chôï Teát vôùi Coäng ñoàng.

Chuøa Phaùp Vaân *Khoùa tu Baùt Quan Trai thaùng 01/2012 seõ ñöôïc baét ñaàu vaøo luùc 8:30 saùng ngaøy 07/01 cho ñeán 6:00 chieàu cuøng ngaøy. *Gian haøng baùn thöùc aên chay Thanh Taâm Trai seõ phuïc vuï ñaïi chuùng moãi naêm ba kyø: Thaùng Baûy aâm lòch, Thaùng 10 aâm lòch vaø muøa Teát töø Raèm thaùng Chaïp aâm lòch ñeán cuoái thaùng Gieâng aâm lòch. Muøa Teát coù baùnh teùt nhaân ñaäu vaø nhaân chuoái. *Nhaèm tri aân söï ñoùng goùp coâng quaû cuûa taát caû thieän nguyeän vieân vaø coâng ñöùc hoä trì Tam Baûo cuûa chö Phaät töû, moät buoåi tieäc Taát Nieân seõ ñöôïc toå chöùc taïi hoäi tröôøng chuøa Phaùp Vaân vaøo luùc 5:00 pm ngaøy 14/01. *Ñeå töôûng nieäm vaø tri aân chö höông linh Phaät töû tieàn haäu coâng ñöùc ñoái vôùi ngoâi Tam Baûo Phaùp Vaân trong nhieàu naêm qua, chö höông linh phuïng thôø taïi chuøa, moät buoåi leã Hieäp Kî seõ ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 11:00 am ngaøy 15/01. Lieân laïc: (905) 712-8809 hoaëc vieáng trang nhaø www.phapvan.ca

Loäc Ñaàu Naêm vaø Traø Baùnh Möøng Teát. Chuøa môû cöûa ñeán 1 giôø saùng. *Ngaøy 23/01 (Muøng 1 Teát): Cuùng Vía Ñöùc Ñöông Lai Haï Sanh Di Laëc Toân Phaät vaøo luùc 10:30 am. Chuøa taëng bao ñoû hyû thoï trong ngaøy ñaàu naêm, sau ñoù laø khoùa leã Cuùng OÂng Baø vaø Chö Tieân Linh thôø taïi chuøa- Leã Khai kinh Döôïc Sö vaø Cuùng Ñeøn Döôïc Sö vaøo luùc 2:00 pm. Chuøa môû cöûa töø 8:00 am ñeán 6:00 pm. Baét ñaàu töøngaøy 24/01, chuøa coù khoùa leã Tuïng Kinh Döôïc Sö vaøo luùc 6:30 pm. Hieän chuøa coù phaùt haønh lòch Nhaâm Thìn 2012, giaù $10/cuoán. Ñòa chæ chuøa: 616 Trethewey Dr., Toronto. Lieân laïc: (416) 240-7604

minh leã taát nieân ñöôïc toå chöùc taïi: 66 Plunkett Rd North York M9N 2J5, töø 2: 30 pm ñeán 9:00 pm ngaøy14/ 01. Chöông trình: Phaùp thoaïi (Laøm sao qua heát khoå aùch), Tieäc taát nieân, Phoå traø vaø vaán ñaùp. Lieân laïc: (416) 899-5126, (647) 802-5374

Chuøa Cam Loä Vöông *Chuøa ñaõ thieát laäp Ñaøn traøng “Voâ Löôïng Quang” caàu sieâu cho oâng baø cha meï vaø thaân quyeán quaù vaõng vaøo luùc 11:00 am ngaøy 15/01. Môøi Phaät töû coù höông linh kyù töï veà chuøa tham döï phaùp ñaøn. *Chuøa seõ Khai ñaøn Truyeàn Tam Quy Y vaø Nguõ giôùi vaøo luùc 11:00 am ngaøy 08/01. Quyù Phaät töû phaùt taâm quy y, xin ghi danh sôùm. Chuøa Hoa Nghieâm * Leã Taát Nieân, ñöôïc toå chöùc *Ngaøy 8/1: 10:30 am Vía Phaät vaøo luùc 11:00 am ngaøy 08/01. Lieân thaønh ñaïo- 1:00 pm Tuïng chuù Ñaïi laïc: (289) 553-7000. Bi vaø Nieäm Phaät: Thaày P. Tònh. *Ngaøy 15/1: 10:30 am- Cuùng Chuøa Hueâ Laâm *Ñaïi leã Giao Thöøa Xuaân Tieân Linh cuoái naêm. Kính môøi gia ñình caùc Phaät töû coù thôø oâng baø toå Nhaâm Thìn vaøo luùc 9:00 toái Chuû tieân taïi Chuøa hoaëc gôûi tro coát taïi Nhaät 22/01. Chöông trình goàm coù: Chuøa xin veà Chuøa ñeå cuùng côm. Leã Phaät, Ñoùn Giao Thöøa, Thoâng 1:00 pm Tuïng chuù Ñaïi Bi vaø nieäm ñieäp Xuaân Nhaâm Thìn, Thuyeát Phaùp, Haùi loäc ñaàu Xuaân. Phaät: Thaày P.Tònh *Thöù Hai 23-01-2012 (moàng 1 *Ngaøy 22/1: Leã ñoùn Giao Thöøa luùc 12 giôø tröa. Tuïng Kinh- Teát) luùc 11:00 am: Röôùc Vía Ñöùc Cuùng Phaät-Thoâng ñieäp ñaàu Xuaân, Phaät Di Laïc, Khai kinh Döôïc Sö, ñoát phaùo, Muùa laân, Vaên ngheä, haùi Tuyeân ñoïc sôù Caàu an ñaàu naêm. *Chuû Nhaät 29/01 luùc 11:00 loäc. Chuøa môû cöûa ñeán 8:00 pm. * Ngaøy 23/1: Leã ñoùn Xuaân am: Cuùng sao hoäi ñaàu naêm, daâng Nhaâm Thìn luùc 10:30 am: Tuïng sôù, cuùng sao giaûi haïn. Lieân laïc: kinh Di Laëc, Cuùng Phaät, Lì xì, (416) 778-7315. Cuùng Tieân Linh ñaàu naêm. *Ngaøy 29/1: 10:30 am : Khai Chuøa Höông Ñaøm Tieäc cuoái naêm vaø leã Taát nieân Kinh Döôïc Sö- 1: PM tuïng chuù Ñaïi Bi vaø Nieäm Phaät: Thaày P.Tònh. Töø Hieäp kî chö höông linh tieàn haäu thöù Hai 30/1/12 cho ñeán 4/2/12: coâng ñöùc chuøa vaø chö höông kinh Chuøa coù khoùa leã tuïng Kinh Döôïc kyù töï taïi chuøa seõ ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 11:00 am ngaøy Chuû nhaät 15/01. Sö moãi ñeâm luùc 6:30 pm. Kính môøi quí ñoàng höông Phaät töû, quí vò coù thôø oâng baø, cha meï hoaëc Chuøa Linh Sôn Buoåi côm chay gaây quyõ do than nhaân quaù coá taïi Chuøa tham nhoùm Phaät töû thieän nguyeän seõ döï. Lieân laïc: (905) 387-5905 ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 08/01 töø 2:00 pm ñeán 7:00 pm vôùi söï ñoùng goùp cuûa ca só Ngoïc Huyeàn, Vy Oanh, MC Vieät Thaûo, cuøng caùc ca só Toronto. Vaøo cöûa mieãn phí. Lieân laïc: (416) 748-0999

Nieäm Phaät ñöôøng London Seõ toå chöùc Leã Phaät Moàng 1 Teát vaøo luùc 6:30 pm, ngaøy 23/01. Chöông trình goàm coù: Tuïng kinh Di Laëc, Thoâng ñieäp Xuaân, Hoø Loâ Toâ vui Teát vôùi caùc baøi hoø Phaät Giaùo. Nieäm Phaät ñöôøng cuõng toå chöùc Phaät giaùo Hoøa Haûo Toronto 3 ngaøy Saùm Hoái cuoái naêm, tuïng Chöông trình Möøng Xuaân Thuûy Saùm phaùp, vaøo luùc 6:30 pm Nhaâm Thìn: Nghi leã vaø Caàu ngaøy 20/01 vaø 2:30 pm ngaøy 21 nguyeän, YÙ nghóa ngaøy Teát theo vaø 22/01. Ngaøy Tu Tònh Ñoä moãi truyeàn thoáng VN, Lôøi chuùc Teát, thaùng laàn thöù 78 vaøo luùc 8:00 am Keå chuyeän vui, chuùc möøng naêm ñeán 6:00 pm ngaøy 29/01. Lieân laïc môùi vaø duøng côm chay. Ñòa ñieåm: Nieäm Phaät ñöôøng: (519) 432-7828, Armour Heights Community 732 Lorne Ave, London, Ontario. Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto. Thôøi gian: Chuû nhaäât 22/01, töø Chuøa Hueä Quang 11:00 am ñeán 4:00 pm. Lieân laïc: Leã cuùng Vía Ñöùc Boån Sö (647) 403-0398, (416) 767-3971, Thaønh Ñaïo vaøo luùc 10:30 am ngaøy (647) 247-3208, (519) 893-3139 08/01/2012. Chöông trình goàm coù leã Phaät Vía Thaønh Ñaïo, Caàu an, Thaùnh thaát Cao Ñaøi Toronto Caàu sieâu, thuyeát giaûng vaø cuùng Kính môøi 2 ban Cai quaûn Nam, Tieân Linh. Chuøa coù khoùa leã Saùm Nöõ vaø toaøn theå ñaïo höõu thuoäc Hoái vaø Boá Taùc vaøo luùc 1:45pm. Thaùnh Thaát Toronto vaø caùc vuøng *Ngaøy 22/01: Leã Saùm Hoái & phuï caän veà Thaùnh Thaát vaøo ngaøy Cuùng Tieân Linh cuoái naêm: vaøo luùc Thieàn töï Höông Haûi 08/01, ñeå baøn veà caùc sinh hoaït 10:30 am. Leã ñoùn Giao thöøa vaøo luùc Ban toå chöùc Toronto cung thænh Ñaïo: Toå chöùc Teát Nhaâm Thìn, 9:30 pm goàm coù: Chaøo Côø, Leã Phaät, Thaày Thích Thoâng Trí truï trì Thieàn Cuùng raèm Thöôïng ngöôn vaø tham Leã Röôùc OÂng Baø, Chuùc Teát, Haùi töï Höông Haûi ñeán chuû toïa vaø chöùng

Ñoïc vaø coå ñoäng Thôøi Baùo


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 171


172 |

05/01/2012 | soรก 1871

| www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 173


174 |

05/01/2012 | soรก 1871

| www.thoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

| 175


176 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.t hoibao.com

Keùn cöû tri - Nguyeãn Ñaït Thònh Treân baát cöù phöông dieän naøo Hoa Kyø cuõng khoâng thua Vieät Coäng, keå caû phöông dieän ñaùnh laän baàu cöû; Vieät Coäng ñaùnh laän baèng caùch choïn öùng cöû vieân, Hoa Kyø ñaùnh laän baèng caùch keùn cöû tri. Trong cuoäc baàu cöû thaùng 11/2012 saép tôùi, haøng vaïn sinh vieân seõ khoâng ñöôïc ghi danh ñi baàu, vì thieáu chöùng minh caên cöôùc: baèng laùi xe cuûa hoï do tieåu bang truù quaùn caáp phaùt, trong luùc hoï ñi hoïc taïi moät tieåu bang khaùc, khoâng ñöôïc chaáp nhaän laø caên cöôùc ñeå tham döï baàu cöû. Hoï tröng theû sinh vieân ra ö? Nhöng hoï vaãn khoâng ñöôïc quyeàn boû laù phieáu vaøo thuøng, vì theû caên cöôùc naøy cho thaáy hoï ñoùng hoïc phí theo giaù du sinh, chöù khoâng phaûi giaù haï daønh cho sinh vieân ñòa phöông. Baûy tieåu bang ñaõ ban haønh luaät ñoøi hoûi cöû tri phaûi trình caên cöôùc (baèng laùi xe hay giaáy thoâng haønh chaúng haïn) cho nhaân vieân kieåm soaùt thuøng phieáu, vaø 27

tieåu bang nöõa ñang treân ñöôøng thoâng qua moät ñaïo luaät töông töï. Coäng 7 vaøo vôùi 27 laø ñaûng Coäng Hoøa ñaõ thaéng ñöôïc 34 trong toång soá 50 tieåu bang, maø caùc chính khaùch Coäng Hoøa môùi chæ duøng moät phaùp thuaät nhoû: keùn cöû tri. Ñöøng buoäc quoác hoäi cuûa nhöõng tieåu bang ñoù vaøo toäi “keùn cöû tri”; hoï seõ töï bieän hoä laø vieäc kieåm soaùt caên cöôùc cuûa cöû tri chæ laø bieän phaùp ngaên ngöøa gian laän. Tuy nhieân, vaãn coù moät soá chính khaùch thaúng thaén xaùc nhaän hoï tìm caùch ngaên ngöøa sinh vieân ñi baàu vì laù phieáu cuûa sinh vieân thöôøng phoùng tuùng, lyù töôûng, nghieâng thaéng lôïi veà nhöõng öùng cöû vieân Daân Chuû. Theo thoáng keâ, hieän coù khoaûng 21 trieäu cöû tri coù theå bò töø choái quyeàn baàu cöû vì thieáu caên cöôùc luaät ñònh. Ña soá nhöõng ngöôøi naøy thuoäc thaønh phaàn da ñen, Hispanics, ngheøo vaø treû, nhöõng ngöôøi coù thieân höôùng Daân Chuû.

Thoáng ñoác Nikki Haley

Hoâm thöù Saùu 23/12, Boä Tö Phaùp ñaõ phaûi coù bieän phaùp ngaên caám luaät ñoøi caên cöôùc cöû tri cuûa tieåu bang South Carolina. Thaùng 5/2011, Thoáng ñoác Nikki Haley kyù ban haønh luaät ñoøi cöû tri phaûi trình baèng laùi xe, giaáy thoâng haønh, hoaëc caên cöôùc quaân nhaân cuøng vôùi theû cöû tri tröôùc khi ñöôïc pheùp tham döï baàu cöû. Boä Tö Phaùp ngaên, khoâng cho South Carolina thöïc thi ñaïo luaät naøy vì luaät taïo ra nhieàu giôùi haïn cho nhöõng cöû tri goác thieåu soá. Thomas Perez, Giaùm ñoác

Thomas Perez

nha Nhaân Quyeàn, Boä Tö Phaùp, vieát vaên thö ngaên caám, trong ñoù coù caâu, “nhieàu döõ lieäu cuûa quyù Bang cho thaáy ñaïo luaät veà ‘caên cöôùc cöû tri’ seõ gaây trôû ngaïi cho nhöõng cöû tri da maøu, vì nhöõng cöû tri naøy thöôøng thieáu loaïi caên cöôùc quyù Bang ñoøi hoûi”. Baø Haley goïi söï can thieäp cuûa Boä Tö Phaùp laø “quaù ñaùng”. “Chuùng toâi seõ tìm moïi caùch ñeå ngaên chaën quyeát ñònh naëng tính chính trò naøy”, baø Haley noùi, trong luùc toå chöùc nhaân quyeàn NAACP (The National Association for the Advancement of Colored People - Hieäp Hoäi Möu Caàu Thaêng Tieán cho Ngöôøi Da Maøu) laïi hoan ngheânh söï can thieäp cuûa Boä Tö Phaùp. Toå chöùc NAACP tuyeân boá: “Muoán xin cho ñuû moïi thöù caên cöôùc ñeå ñöôïc höôûng quyeàn baàu cöû nhieàu khi vöøa nhieâu kheâ, vöøa toán keùm. Hoï coâng boá laø muïc ñích cuûa nhöõng bieän phaùp kieåm soaùt caên cöôùc laø ñeå ngaên ngöøa gian laän, nhöng haäu quaû cuûa nhöõng bieän phaùp ñoù laïi chính laø gian laän”. Gian laän baèng caùch loaïi


www.thoibao.com | soá 1871 | 05/01/2012

Jennifer “Rita” Platt

nhöõng cöû tri coù thieân höôùng daân chuû. Sau South Carolina, Wisconsin cuõng laø moät tieåu bang vöøa ban haønh luaät keùn cöû tri. Tôø baùo ñòa phöông THINK PROGRESS - JUSTICE vieát: “Coâ Jennifer “Rita” Platt vaø anh baïn trai cuûa coâ, nhaát quyeát khoâng ñeå quyeàn baàu cöû bò cöôùp maát baèng nhöõng giaáy caên cöôùc do quoác hoäi Coäng Hoøa cuûa tieåu bang ñoøi hoûi. Hai ngöôøi laùi xe 45 phuùt ñeán cô quan DMV (Department of Motor Vehicles -Nha quaûn trò Xe Hôi) ñeå xin baèng laùi xe. Nha DMV taïi quaän hoï ôû chæ laøm vieäc 1 ngaøy moãi thaùng”. Ñeán DMV quaän, Platt ñöôïc nhaân vieân cho bieát coâ phaûi trôû laïi moät ngaøy khaùc, vì heä thoáng computer cuûa hoï bò down; hoï coøn cho coâ bieát theâm laø vôùi moät caùi baèng laùi xe heát haïn, coäng theâm

theû an sinh xaõ hoäi, coâ khoâng ñuû ñieàu kieän ñeå xin theû caên cöôùc tieåu bang, hay ñoåi baèng laùi xe môùi. “Hoï ñoøi toâi phaûi tröng ra moät tôø giaáy khai sinh, hoaëc moät giaáy thoâng haønh coøn hieäu löïc,” coâ Platt noùi. Platt laøm quaûn thuû thö vieän taïi hoïc khu St. Croix Fall, coâ xuaát trình tôø giaáy laõnh löông Hoïc Khu, nhöng chöùng töø naøy cuõng khoâng giuùp gì ñöôïc cho coâ. Thaát voïng, Plat trôû veà, tìm xin moät tôø giaáy khai sinh coù thò thöïc, vôùi leä phí treân döôùi $20. OÂng Erik Severson, daân bieåu (Coäng Hoøa) quaän coâ ôû, noùi “duø coù taïo phieàn nhieãu cho cöû tri, nhöng cuõng vaãn phaûi laøm ñeå traùnh gian laän baàu cöû”. Traû lôøi caâu hoûi veà möùc ñoä traàm troïng cuûa tình traïng gian laän baàu cöû, Severson noùi: 0.0002%. Ñeå bieän minh cho vieäc ban haønh luaät ñoøi theû cöû tri nhö moät ñieàu kieän ñeå tham gia baàu cöû, nhieàu daân bieåu daãn chöùng laø laân quoác Mexico cuõng ñoøi hoûi theû cöû tri töø khaù laâu. Vieân chöùc daân cöû Hoa Kyø naøy muoán ñi theo söï tieán boä cuûa Meã chaêng? Texas, Florida,... cuõng ban haønh luaät ñoøi hoûi coâng daân Hoa Kyø phaûi coù theû cöû tri môùi ñöôïc tham gia baàu cöû, vaø Boä Tö Phaùp cuõng ñang theo doõi vieäc thi haønh nhöõng ñaïo luaät cuûa hai tieåu bang naøy. Nha Nhaân Quyeàn boä Tö Phaùp cho raèng South Carolina ñaõ kyø thò nhöõng cöû tri goác thieåu soá, vì, khaùc vôùi cöû tri da traéng,

Theû cöû tri cuûa coâng daân Meã

| 177

Eric Holder

thaønh phaàn naøy thöôøng thieáu nhöõng caên cöôùc caàn thieát. Ñaïo luaät Quyeàn Baàu Cöû ban haønh naêm 1965 ñaõ ngaên caám caùc tieåu bang khoâng ñöôïc “ñaép moâ” gaây trôû ngaïi cho quyeàn baàu cöû cuûa nhöõng cöû tri goác thieåu soá. Hai ngaøy tröôùc leã Giaùng Sinh, Toång tröôûng Tö phaùp Eric Holder toå chöùc moät cuoäc hoïp baùo ñeå coâng boá quyeát taâm cuûa oâng choáng laïi noã löïc cuûa caùc chính phuû tieåu bang ñang döïng nhieàu chöôùng ngaïi vaät khoâng cho cöû tri goác thieåu soá ñeán phoøng phieáu. OÂng Holder choïn thö vieän Lyndon B. Johnson laøm ñòa ñieåm hoïp baùo ñeå nhaéc nhôû Ñaïo luaät Baàu cöû naêm 1965, vaø caâu tuyeân boá lòch söû cuûa Toång thoáng Johnson khi kyù ban haønh ñaïo luaät naøy, “Quyeàn cöû tri laø quyeàn caên baûn. Khoâng baûo veä ñöôïc quyeàn cöû tri, thì moïi quyeàn khaùc cuõng chæ voâ nghóa thoâi”. Trong cheá ñoä ñoäc taøi, ñoäc

ñaûng, Nhaø Nöôùc Vieät Nam khoâng caàn che giaáu vieäc ñaùnh laän baàu cöû: hoï traéng trôïn giôùi haïn söï löïa choïn cuûa cöû tri Vieät Nam vaøo 3 nhaân vaät A, B, vaø C; cöû tri tha hoà choïn, nhöng choïn oâng naøo cuõng vaãn laø choïn Vieät Coäng. Trong cheá ñoä Daân Chuû vaên minh hôn, gian laän baàu cöû ñöôïc thöïc hieän baèng caùch keùn cöû tri: chæ nhöõng cöû tri “baïn” môùi ñöôïc boû phieáu. Toâi khoâng tin laø gian laän baàu cöû giuùp ñöa moät toång thoáng Coäng Hoøa vaøo Baïch Cung; nhöng toâi tin laø gian laän baàu cöû seõ taïo phaãn noä trong quaàn chuùng cöû tri, keå caû cöû tri da traéng, vaø haäu quaû seõ laø caû haønh phaùp laãn laäp phaùp -caû thöôïng laãn haï vieän- seõ do ñaûng Daân Chuû naém giöõ, sau cuoäc baàu cöû thaùng 11/2012. Neáu nhaän xeùt naøy khoâng thaät chính xaùc, thì noù cuõng laø moät ao öôùc chaân thaønh cuûa moät cöû tri goác thieåu soá.

...vaø theû cöû tri cuûa coâng daân Myõ

I


178 |

4/1/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân

C01 : Nhà Bán C02 : Nhà Cho Thuê C03 : Phòng Share/Thuê C04 : Bsmt. Cho Thuê C05 : Apt. Cho Thuê C06 : Flat Cho Thuê C07 : Office Cho Thuê C08 : Tiệm Cho Thuê C09 : Sang Tiệm C10 : Sang Business C11 : Cần Bán C12 : Cần Mua E01 : Xe Bán G01 : Cần Người G02 : Cần Việc G03 : Nhận Giữ Trẻ G05 : Cần Người Giữ Trẻ G11 : Cần Thợ Nails / Tóc H01 : Tìm Người Thân H02 : Tìm Bạn H03 : Nhắn Tin H09 : Dịch Vụ

C02 : Nhà Cho Thuê Jane / Frith Nhà mới, 1 phòng khá rộng $330/tháng, bao tất cả, gần chợ, bus, trường học, bệnh viện, ưu tiên học sinh. Phone từ 12PM-4PM: H-(647) 340-0538 C-(647) 710-3573 Jane / Finch Townhouse 3 ph.ngủ, 3 ph. tắm, finished bsmt rộng rãi, gần trường, bus, giá $1100/th, + hydro, bao water, renovation. Xin gọi: (905) 915-1862 (647) 980-1862 C03 : Phòng Share/Thuê Dundas / Bathurst Ph.cho thuê, dành cho du học sinh VN. Xin gọi: (647) 708-4655 Sheppard / Jane Bsmt. nổi 3 ph., $420, $370, $320/th., share bếp, tắm, lối đi riêng, bao điện nước, gần bus, chợ, school, hợp gia đình hoặc độc thân đi làm, cần reference, first & last month. Có bán chó Shih-Tzu, $400/con. Xin gọi: (416) 732-3596 (647) 932-2588

Jane / Steeles Ph.sạch sẽ cho thuê, b a o l a u n d r y, c a b l e , internet, gần grocery, York University, bus trước cửa, giá $270-$350/th., Ph. lớn cho couple, move in anytime.Call Nancy: (416) 909-1019 Hurontario / Eglinton 1 ph. ngủ trên lầu, rộng sạch, parking, internet, ưu tiên cho học sinh, độc thân có việc làm, dọn vào ngay. Xin gọi: (647) 296-9735 Jane / Steeles Cho thuê 1 ph. ngủ trên lầu, rộng sạch sẽ, bao điện nước, giặt sấy, cable, dành cho độc thân đi làm, no smoking, giá $350/thg, dọn vào bất cứ lúc nào. Xin gọi: (416) 650-6374 (647) 885-9926 Queen / KennedyBrampton 2 ph. $280-$320/ph, gần chợ, bus, trường, bao điện nước, giặt sấy, internet, cable, đài VN, cho nữ hoặc vợ chồng, dọn vào ngay. Xin gọi: (416) 829-2997 Hurontario / Eglinton Mississauga 1 ph. ngủ dành cho độc thân, no smoking, bao giặt sấy, parking, dọn vào anytime, muốn biết thêm chi tiết. Xin gọi: (905) 501-8952 Dovercourt / College 940 College, ph. $350$480/ph.,cho nữ độc thân, bao điện nước, sạch đẹp, dọn vào ngay. Xin gọi: (647) 836-9930 (647) 299-2239 Sheppard /Weston Bsmt., 1 ph.ngủ, lối đi riêng, bao parking, giặt, cable, internet, utilities, gần chợ, bus, hwy400, 401. $550/th., dọn vào anytime. Xin gọi Diệu: (416) 500-0623 Sheppard / Sentinel 1 ph. ngủ, sạch thoáng, gần chợ, bus, bao điện nước, cable, parking, internet, dành cho độc

thân. Xin gọi: (416) 569-0394 Jane / Finch 1 ph., cho share, thích hợp nữ độc thân, bếp, tắm, gần chợ VN, bus, dọn vào anytime.Xin gọi: (647) 712-3868 sau 5PM: (416) 564-5463 Jane/Finch 1 ph.cho share, bao điện nước, bếp, tắm, gần chợ V.N, bus. $350/th., dọn vào bắt cứ lúc nào. Xin gọi sau 5PM: (416) 564-5463 (647) 712-3868 Weston / Eglinton 1 ph. cho thuê, $260/th. dọn vào đầu th. 12, và 1 ph. $320 dọn vào đầu th. 01/2012. Bao giặt sấy, cable TV, internet. Xin gọi Thuật: (647) 885-7890 Sheppard / Neilson Ph. sạch đẹp, $400-$550/ ph. tất cả mới 100%, bao điện, nước, cable, internet, hợp cho độc thân hoặc couple đi làm, walfare, yên tịnh, gần bus, có parking, no smoking inside & pets, dọn vào ngay. Xin gọi: (647) 7067855 Thomas/10th Line Mississauga. 2ph., share bếp, tắm, có balcony. $400/th.. Phòng lớn, tắm riêng $600/th. Dọn vào ngay. No pet/smoking. Xin gọi: (905) 812-9999 Jane / Finch / Petiole Ph.cho share, thích hợp cho nữ đi làm, no smoking, dọn vào bất cứ lúc nào. Nhận giữ trẻ, đưa đi học rước về, nhà gần trường. Xin gọi: (416) 661-7939 (416) 526-2678C04 : Hwy 7 / Martingrove Bsmt. 2 ph. ngủ, ph. khách, wshrm, mới, rộng, thoải mái, cao ráo, bao điện nước, giặt sây, no smoking/pets, lối đi riêng, dọn vào ngay. Xin gọi Bé: (416) 829-2231

Mavis / Eglington Bsmt, Apt. 2 ph. ngủ, mới rộng đẹp, lối đi riêng, bao điện nước, internet, giặt sấy, parking, no smoking/ pet. Xin gọi: (647) 706-8939 Jane / Wilson Bsmt. 1 ph. ngủ lớn dành cho nam độc thân, đi làm, không hút thuốc, bao giặt sấy, cable, dọn vào đầu th. 01.Xin gọi: (416) 243-6778 (416) 893-6778 Hoover - Driftwood Bsmt. 1 ph. lớn cho thuê, bao điện nước, giặt sấy, ccable, parking, gần chợ, shop, bus, lối đi riêng, dọn vào ngay. Xin gọi: (647) 341-5835 (416) 999-6021 Finch / Albion 2 ph. ngủ, khách, lớn, bếp, tắm, giặt, sấy, parking, cable, lối đi riêng, no smoking/pets. Phone sau 4PM: (416) 728-5966 Weston / Rogers. Bsmt. cao thoáng sạch, 1 ph.ngủ, khách, bếp, tắm, lối đi riêng, bao điện nước, giặt sấy, no smoking/pet,gần bus. Dọn vào th 1. Xin gọi: (416) 767-2622 C(647) 838-9615 Mavis / Rathburn Bsmt.1 ph. ngủ, khách, bếp, tắm, lối đi riêng, bao tất cả, parking, dành cho độc thân nam nữ độc thân. không hút thuốc. Xin gọi: (905) 277-9853 (416) 320-0435 Martingrove / Steeles Bsmt. 2 ph ngủ, bếp, tắm, lối đi riêng, parking internet, $700/th, no smoking/pets., dọn vào th 01/2012. Xin gọi sau 5PM: (647) 348-3189 Jane / Finch Bsmt. 3 ph.ngủ, khách rộng, sạch, bếp, tắm, lối đi riêng, gần park, chợ, trường, bao điện nước, cable, internet, $900/th

hay thuê từng phòng, no smoking/pets, dọn vào ngay. Xin gọi: (647) 822-6799 Finch / Weston Bsmt. 1 ph.ngủ share mới rộng, thoáng, sau chợ Long Huy, phở Đầu Bò, gần bus, tiện cho nữ độc thân đi làm, không có xe. Bao điện nước, dọn vào ngay. Xin gọi Kim: (416) 740-7891 (647) 302-7891 Lawrence / Jane Bsmt. Ph.ngủ rộng, dành cho độc thân có việc làm, đầy đủ tiện nghi, lối đi riêng, sạch, yên tỉnh, gần bus, dọn vào ngay. Xin gọi: (416) 723-4704 Jane / Sheppard Apt 1ph.ngủ, $490/th và Bsmt., 2 ph.ngủ, lối đi riêng, bếp, ph. tắm, khách riêng, parking, bao internet, không giặt, sấy, 680/th, dọn vào ngay. Xin gọi: (647) 881-9987 (647) 726-1584 Weston / Sheppard Bsmt. mới, 2 ph.ngủ rộng sạch, lối đi riêng, free parking. Xin gọi: (647) 622-2737 Mavis / Matheson Bsmt. mới đẹp, 1 ph.ngủ, bếp, tắm riêng, bao cable, điện nước, parking, có internet, tiện bus, thích hợp cho vợ chồng không con, no smoking giá $750/ th. Xin gọi: (647) 521-9798 Eglington /Creditview Mississauga Bsmt. rộng thoáng, share 1 ph.ngủ, ph.khách, bếp, lối đi riêng, parking rộng rãi, bao điện nước, giặt sấy, internet, thích hợp cho độc thân hoặc vợ chồng không con. Có thể dọn vào đầu th. 2. Xin vui lòng gọi: (647) 209-3119


179 |

4/1/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân

C01 : Nhà Bán C02 : Nhà Cho Thuê C03 : Phòng Share/Thuê C04 : Bsmt. Cho Thuê C05 : Apt. Cho Thuê C06 : Flat Cho Thuê C07 : Office Cho Thuê C08 : Tiệm Cho Thuê C09 : Sang Tiệm C10 : Sang Business C11 : Cần Bán C12 : Cần Mua E01 : Xe Bán G01 : Cần Người G02 : Cần Việc G03 : Nhận Giữ Trẻ G05 : Cần Người Giữ Trẻ G11 : Cần Thợ Nails / Tóc H01 : Tìm Người Thân H02 : Tìm Bạn H03 : Nhắn Tin H09 : Dịch Vụ

C05 : Apt. Cho Thuê Keele / Sheppard Apt. 2 ph.ngủ, khách, bếp, tắm, sạch sẽ, sáng sủa, gần trường, chợ, bus, bao nước heat, $800/ th., và 1 ph. giá $700/th. Xin gọi: (416) 636-3138 Jane / Wilson 1477 Wilson Ave. Special large renovated, 2 bdrm. from $900/month+ hydro, free parking and 1 bdrm., from $770+ hydro, free parking, không cần deposit tháng cuối. Xin gọi: (647) 764-1902 (647) 380-0740 Apt. 2 ph. ngủ for rent, khu Eglinton / Keele. Xin gọi: (416) 543-9162 Dundas / Annette Apt. 1 ph.ngủ có balcony, bao điện nước, parking, khách, bếp, tắm, riêng biệt, bus stop trước nhà. Xin gọi: (416) 531-5171

Jane / Trethewey Flat 1 ph.ngủ, khách, bếp, bao điện nước $700/th. Lối đi riêng. Xin gọi trước 8PM: (905) 275-0988 sau 8PM (416) 243-9556 Weston / Eglinton Flat ở lầu 2, 2 ph.ngủ, mới cao ráo, sạch sẽ, bếp, WR., lối đi riêng, $975/th, gần chợ, trường, TTC, no smoking/pets, dọn vào đầu th 01/2012. Xin gọi cô Minh: (416) 604-4088 C07 : Office Cho Thuê Jane / Lawrence Trong plaza thích hợp cho tiệm Nails, văn phòng bác sĩ, nha sĩ. Khu đông đúc thuận tiện. Xin gọi: (416) 241-0972 (416) 305-3422 C09 : Sang Tiệm

Queensway / Royal York Sang tiệm nails, khu da trắng, có 3 spa, 5 bàn, 2 ph.wax + facial. Xin gọi: (416) 546-4900 Cần sang tiệm nails Tiệm ở Vaughan, có 4 bàn, 4 spa mới, 1 ph. wax, lease còn dài, rent rẻ, giá 35K. Xin gọi: (416) 818-8095 Sang nhà hàng Cần sang gấp nhà hàng Việt Nam, rộng rãi, thoáng mát, tiền rent rẻ, có parking, khu downtown Hamilton. Xin gọi: (905) 297-0886 (905) 920-9501 14800 Yonge St. C06 : Flat Cho Thuê Aurora Cần sang tiệm nails, 5 Dundas / Broadview spa, 6 bàn, 2 ph. wax, Flat cho mướn, 2 ph. ngủ, rent rẻ, 1900Sqft., khách ph. khách, bếp, khu phố da trắng, good location. Tàu Đông. Gọi Linda: Xin gọi Nghĩa: (416) 716-5392 (416) 725-3690 Khanh: (647) 448-7200

Regal Nails-Niagara Falls Cần sang gấp tiệm nails, tiệm có 6 bàn, 6 ghế, 2ph. rent $3500/th. all included, gía $120,000. Karen: (905) 321-2227 Hamilton, Mountain Sang tiệm ở Hamilton Mountain, 1700 Sqft, 6 spa, 8 bàn nails, 1 ph. wax/ facial, giá $78,000. Cần thợ nails gấp, lương bao hay ăn chia. Xin gọi: (289) 689-4676 (289) 921-9597 T&N Hair and Beauty Salon Cần sang tiệm hair và nail, 247 Centenial Parkway N. Hamilton / góc Barton. Xin gọi: (905) 664-5445 Coffee shop for sale ở Lakeshore, 2324 Bulova Ave., khu vực đông khách, good business, tiện lợi giao thông vì thiếu người trông coi, nếu có thiện ý. Xin gọi Mr. Trần: (416) 259-5416 Cần sang tiệm Nail & Hair Có 5 spa, 4 bàn nail, 3 bàn tóc, tiệm đã nhiều năm, khách ổn định, vi thiếu người trông coi. Cần thợ nails giỏi bột, bio, wax, ở Keele / Sheppard. Xin gọi: (647) 892-3468 Pretty Nail Hwy 10/ Steeles Brampton. Tiệm nail spa: Đẹp, rent rẻ ($1950/ tháng). Tiệm 12 năm, khách da trắng. Lease dài 4.5 yrs.Sang tiệm nail spa: waxing, sửa quần áo, dry clean. $2600/tháng. Tiệm 12 năm, 1000sqft.Gọi Ngọc: (647) 898-3708 Queen / Bathurst Tiệm tạp hóa @ conner in downtown cần sang, có 2 ph.ngủ apt. Xin gọi Phúc: (416) 703-0596 Cần sang tiệm nails Ở Niagara Falls, cơ hội làm chủ tiệm rộng 1200 sqft. Rent $700/th.,

5 bàn, 4 spa, 1ph. wax. Gần sang ấp vì không có người trông coi. Cần nam nữ thợ nails gấp, có chỗ ở. Xin vui lòng gọi: (905) 246-2208 (905) 894-1777 Cần sang tiệm NailsSpa ở Brampton, địa điểm tốt, khu da trắng, tiệm rộng sạch, rent thấp, 5 bàn, 6 ghế, 3 ph. facial, massage +waxing, tiệm 5 năm, lease còn dài, giá cả thương lượng. Xin gọi: (647) 822-6799 (905) 454-4665 Eglinton / Dufferin Cần bán gấp 5 bàn Nails (bằng gỗ) màu vàng và 6 máy hơ tay (màu đen). Xin vui lòng gọi: (647) 707-9889 Sang gấp nhà hàng Nhà hàng khang trang, khung cảnh đẹp, ấm áp, rant rẻ, good location, có Bsmt, ở riêng, tiệm đông khách, vì lý do gia đình. Xin gọi: (705) 279-6868 Bán tiệm nails ở Milton trong Plaza lớn (Food B a s i c s , B a n k , Ti m Hortons). Good location, cách Toronto 25’ phút lái xe. Có 7 spa, 7 bàn nails, 1065Sqft., rent rẻ $2585/ th. Tiệm đang set up, free 2 tháng. Giao tiệm ngày 01/03/2012. Gọi anh Tới: (416) 821-3335

C11 : Cần Bán

Rạch Giá Cần bán đất ngang 7M7 dài, 70M, 570 Nguyễn Trung Trực, thành phố Kiên Giang. Đang cho thuê tiệm áo cưới. Giá $430,000 Cdn. Phone Trinh: (416) 890-8993 VN Diệp: 918320969 Moving cần bán 1 bộ giường Ý, màu gỗ, mua $4500, bán $1500. Bán 1 piano hiệu Technichs Digital SXPR60, mua $5000, bán $2000. Xin gọi: (416) 706-1630 (416) 270-7533 Đà Nẵng Cần bán quán karaoke & bất động sản. Mặt tiền đường lớn 5 tầng, 18 phòng, thang máy, thu nhập cao, giá $650,000, có thể giao dịch tại Canada. Gọi Queenie: (416) 649-5449 Cần bán 3 bộ tóc Giả Mới 1 bộ tóc ngắn cúp ngang màu tím đậm. 1 bộ tóc quăn màu tím đậm. 1 bộ tóc vừa quăn hilite màu vàng lion. Bán 3 bộ $100. Xin gọi: (416) 431-6777 sau 8PM: (416) 999-7227 97 Toyota 4 Runner SR5 3.4L V6, auto (2x4). Silver, còn rất tốt, 12 CD changer. Giá $7500. Máy C10 : Sang Business photo copy (Jan. 2008) Xerox work centre Pro 55, còn tốt giá $7,500. Cần sang tiệm phở ở Tillsonburg, 40 chỗ Call Ann: ngồi, khang trang, mặt (416) 937-8274 tiền, Muốn biết thêm chi E01 : Xe Bán tiết. Xin gọi: (519) 688-6888 Xe Bán Chủ phải đi xa C ầ n s a n g t i ệ m h o a 1992 Ford pickup truck. ngay phố Tàu Dundas 170.000km. Body còn tốt. / Spadina, giá $39,000, Vẫn chạy tốt. Giá $600. Xin gọi: rent rẻ, lease còn dài. (905) 670-3991 Xin gọi: (905) 781-7675


180 |

4/1/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân

C01 : Nhà Bán C02 : Nhà Cho Thuê C03 : Phòng Share/Thuê C04 : Bsmt. Cho Thuê C05 : Apt. Cho Thuê C06 : Flat Cho Thuê C07 : Office Cho Thuê C08 : Tiệm Cho Thuê C09 : Sang Tiệm C10 : Sang Business C11 : Cần Bán C12 : Cần Mua E01 : Xe Bán G01 : Cần Người G02 : Cần Việc G03 : Nhận Giữ Trẻ G05 : Cần Người Giữ Trẻ G11 : Cần Thợ Nails / Tóc H01 : Tìm Người Thân H02 : Tìm Bạn H03 : Nhắn Tin H09 : Dịch Vụ

05 Honda Civic, 4 drs, Black color, chạy 116K. Xe còn rất tốt. Bán $7000. Xin gọi: (647) 624-6047 00 Camry, V6, LE. Ghế da, loaded, $3900. 02 Honda Accord, 4 máy, $4200. bao Cert, + emis test. Xin gọi: (647) 787-9080 02 Dodge Caravan, SE. giá $2500. As is. 02 Honda Accord EX, 6 mày loaded $4500 Cert. & Emission test. Xin vui lòng gọi: (416) 418-3711 01 Acura 3.5RL, auto Loaded, $5995. 99 Acura integra, auto, 2drs, $3995. 02 Honda Civic, 2 drs, coupe, 5 speed, standard, $2900. 07 Honda Fit, 5 speed, loaded, 4 drs., $7995. Xin gọi: (647) 883-8189 G01 : Cần Người Cần nữ massage Dễ thương cho tiệm ở Toronto, đa số khách tây, không cần kinh nghiệm, sẽ huấn luyện, $2000/ tuần. Xin gọi: (416) 880-3080

Elected Employment Cần người làm việc vùng Brampton, Mississauga, Maple, North York. Cần gấp 1 Pressman cho máy HeidelbergQuick Master 46. Xin gọi từ thứ Hai – thứ Sáu, 8:30AM– 4:00PM: (905) 366-0333 applies in person. 3050 Confederation Pkwy.,# 203, Mississauga. Cần người làm việc ngoài trời, trong nhà kiếng và warehouse, khu vực Leamington, gần Windsor. Xin gọi Tuấn: (519) 816-0812 Hiring f/t receptionist for a licenced massage spa in North York, no experience needed, will train, fluent in English is a must, $12/hr. cash + bonus. Please call: (416) 880-3080 or forward your resume:to. platinum@gmail.com Cần f/t. receptionist cho văn phòng Nha sĩ vùng Vaughan, điều kiện thông thạo Anh ngữ và biết sử dụng computer. Xin fax resume: (905) 532-0880 Cần người làm sàn gỗ Xin vui lòng gọi: (416) 898-7899 Phở Bò Tơ Cần người chạy bàn và làm bếp kinh nghiệm, địa chỉ: 1635 Lawrence Ave W., unit # 4 (gần Đại Giang). Xin đến tiệm. Tiệm Phở ở khu Market Village, cần 2 nữ phụ bếp và 1 waitress, biết tiếng Quãng Đông, Vietnamese. Xin gọi Sandy: (905) 413-7676 Experience sewers Needed at 2 Scarlett Rd. St. Clair / Jane area, Visit or call Daniel: (416) 766-6151, # 226 Cần thợ sửa nhà cửa Có kinh nghiệm, có xe. Xin gọi a. Việt: (416) 910-8574

Khu vực Mississauga Cần người giúp việc nhà và biết nấu ăn, bao ăn ở. Xin gọi: (905) 825-9255 (416) 877-0053 cần 1 nữ & Nam xếp báo ca ngày và ca đêm, có kinh nghiệm, nếu không kinh nghiệm xin miễn gọi. Chỉ nhận những người ở khu Jane-Finch. Phở Cơm Việt Nam Ở North York. Cần nam phụ bếp kinh nghiệm biết ra hàng, biết xào càng tốt. Xin gọi: (416) 735-8227 General labour needed Auto parts factory in Vaughan is hiring for general labour, different shifts available, please contact Helen for more info: (647) 347-3755 or come to office in person at 250 Consumers Rd. #1015 C Phở 777 Cần nữ chạy bàn full time kinh nghiệm biết tiếng Anh, và nam phụ bếp, part-time, siêng năng. Xin gọi: (416) 247-7759 (647) 893-9692 Cần thợ sửa nhà Có kinh nghiệm drywall, làm compound, sơn, lót gạch, đóng frame tường. Xin gọi anh Dân: (416) 879-6067 Tiệm pizza dowtown Toronto Cần pizza driver có kinh nghiệm và biết tiếng Anh. Xin gọi: (416) 929-6000 Nhà hàng Thiên Phát Scarb., cần gấp nam nữ phụ bếp full/part-time nhanh nhẹn, kinh nghiệm biết ra hàng: cơm, bún, phở. Xin gọi: (647) 427-5083 (416) 710-7236

Keele / Hwy 7 Cần nữ cashier, làm fulltime, cho tiệm Donut Shop. Xin gọi Dina: (905) 660-6023 Tiệm Teriyaki fast food Brampton. Cần cook part time giờ trưa, nhanh nhẹn. Xin gọi: (416) 357-3181 Cần nam giúp việc, không cần kinh nghiệm, chỉ cần siêng năng, công việc lâu bền. Xin gọi: (416) 939-8489 (416) 651-8489 (để lại lời nhắn) Pizza Nova Woodbridge Hiring full/part-time pizza maker experienced, driver & lady cashier, speak English, good income. Please call Ben: (647) 285-3978 Nhà hàng Thái ở Mississauga. Cần người phụ bếp. Xin gọi: (647) 209-8408 Hiring full/part-time waiter, waitress, must have experienced, speak English well, $11/hr. Kipling / Dundas. Call Lisa: (416) 725-7982 Cần người Bookkeeper Cho tiệm mắt kiếng. Xin gởi resume: saigonoptical@ rogers.com Gọi chị Dung: (416) 560-1597 Hãng Kitchen Cabinet Cần thợ sơn, thợ chà giấy nhám, và cabinet maker phải có kinh nghiệm. Xin gọi: (416) 909-2652 Nhà hàng Lạc Viên Gần Yorkdale Mall. Cần nam nữ chạy bàn, biết nói tiếng Anh, làm part-time & full-time. Xin gọi Thiệu: (416) 877-0809

Cần gấp general labour cho 3 ca và forklift drivers kinh nghiệm cho 3 ca vùng Mississauga & Brampton, xin gọi hay để message lài số phone: (647) 859-6669 Nhà hàng ở Mississauga Cần waiter, waitress làm part-time trong tuần, và nam phụ bếp full-time. Xin gọi: (905) 855-8829 G03 : Nhận Giữ Trẻ Nhận giữ trẻ Cho mọi lứa tuổi, khu vực Line 10th., Bradford. Xin gọi: (905) 551-1659 (647) 979-6208 Dufferin / Dundas Nhận giữ trẻ tại nhà, baby từ 3 tháng đến 5 tuổi, nhà sạch sẽ, rất thích con nít. Xin gọi: (647) 203-7636 Chinguacousy / Williams Parkway Brampton Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, chăm sóc chu đáo, sạch sẽ. Xin gọi: (905) 230-6495 (647) 997-6495 Lansdowne / Davenport Nhận giữ trẻ 2 tuổi trở lên, chăm sóc tận tình, chu đáo, nhà gần trường, nhận đưa đón đến trường, công viên, nhà sạch, không nuôi chó, no smoking, nhận ký receipts khai thuế. Xin gọi: (416) 535-8860 C - (647) 853-8760 Tomken / Dundas - Mississauga Nhận giữ trẻ tại nhà, từ 2 tuổi trở lên, có đưa rước đi học. Gọi chị Trâm Anh: (647) 390-6945


181 |

4/1/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân

C01 : Nhà Bán C02 : Nhà Cho Thuê C03 : Phòng Share/Thuê C04 : Bsmt. Cho Thuê C05 : Apt. Cho Thuê C06 : Flat Cho Thuê C07 : Office Cho Thuê C08 : Tiệm Cho Thuê C09 : Sang Tiệm C10 : Sang Business C11 : Cần Bán C12 : Cần Mua E01 : Xe Bán G01 : Cần Người G02 : Cần Việc G03 : Nhận Giữ Trẻ G05 : Cần Người Giữ Trẻ G11 : Cần Thợ Nails / Tóc H01 : Tìm Người Thân H02 : Tìm Bạn H03 : Nhắn Tin H09 : Dịch Vụ

Mississauga Mavis / 401 Nhận giữ trẻ, mọi lứa tuổi, nhà sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, nhiều năm kinh nghiệm. Xin gọi cô Thanh: (905) 997-5082 Melbourne / Six th line Nhận giữ trẻ khu Brandford. Xin gọi cô Đào: (289) 464-5034 (416) 320-7821 G05 : Cần Người Giữ Trẻ Cần phụ nữ yêu trẻ, dưới 50 tuổi, giúp coi em bé 18 tháng và phụ giúp việc nhà 5 ngày/tuần, gần subway Lawrence West. Xin gọi sau 7PM: (647) 897-8083 Cần người trung niên tuổi 45-55, giữ 2 trẻ, 3-2 tuổi, ở lại tại nhà, bao ăn ở, khu vực Vaughan. Xin gọi: (647) 834-8883 G11 : Cần Thợ Nails / Tóc Regal Nails Brampton Inside Wal-Mart Supper Centre, Mississauga Rd. & Williams Parkway, khu

sang nhất Brampton, tiệm đông khách, cần thợ giỏi biết làm mọi thứ, bao lương ($100/ngày), hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Xin gọi: (416) 254-8558 (905) 451-8788 Cần thợ chân tay nước và thợ nails, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, làm ở xa, bao ăn ở, bao lương từ $600 trở lên, nhận học viên trả lương. Xin gọi: (709) 690-4964 Nhận sửa chữa Ghế massage, Pedicure spa., chair technician. Available on weekend, Great friendly services. Call Hoàng Hiền: (519) 954-2556 Nails Art. Cần nam nữ thợ nails kinh nghiệm. Nhận dạy học viên về nails, facial, waxing. Gọi C. Duyên: (905) 272-1299 (416) 876-6972 73 Dundas St,W. Miss. Yonge / St. Clair Cần thợ chân tay nước và móng bột, bio gel, full/ part-time, khu da trắng, tip hậu, bao lương hơn ăn chia. Xin gọi Cường: (416) 963-9792 C-(416) 834-1353 Akrilix Nails & Spa Cần thợ nails làm trong Pickering Mall, biết wax, tay chân nước, và tất cả loại bột. Xin gọi: (905) 839-2100 VB Nails Nhận học viên, chỉ dẫn tận tình và trực tiếp thực hành, khóa học $300, cấp chứng chỉ sau khi mãn khóa, bảo đảm có việc sau khi tốt nghiệp. 2636 Eglinton / Keele. (416) 651-7455 (416) 528-8538 Steeles / Dufferin Cần thợ nails giỏi, kinh nghiệm bio gel, uv gel, waxing, bao lương $700/ tuần trên ăn chia, khu da trắng, tip cao. Xin gọi Nancy: (905) 761-7501

Trung tâm dạy nails Tốt nhất Toronto. Nhận h ọ c v i ê n m ỗ i n g à y, $300/khóa, về móng bột, waxing, gel, facial, massage, có cấp bằng sau khi mãn khóa. Gọi cô Linh: (647) 716-1775 thầy Vương: (647) 708-3536 NailWorld ở Ajax Cần gấp nữ thợ nail giỏi kinh nghiệm về chân tay nước, income từ $600$1000/tuần hoặc làm móng bột đủ loại từ $800$1200/tuần, full-time. Gọi Kim: (905) 426-7475 Tài: (416) 725-6830 Cần thợ nails Gọi Hà: (905) 947-9633 (416) 570-6169 Orillia Regal Nail Va u g h a n v à M a j o r Mackenzie, cần gấp thợ nails làm bột và chân tay nước cho 2 locations, đưa đón ở Jane / Finch. Xin gọi Hạnh: (416) 825-1808 Quốc: (416) 357-0079 Danforth / Broadview 156 Danforth Avenue, cần gấp thợ nails biết tất cả về nails, khu da trắng, việc làm ổn định, tip cao. Xin gọi Yến: C-(416) 816-3602 B-(647) 352-6689 Holland Nails New Market Cần nữ thợ nails kinh nghiệm về acrylic, bio gel, uv, tay chân nước, tiệm lớn, khách da trắng, tip cao, bao $100 trên ăn chia, đưa đón ở Woodbridge. Xin gọi: (647) 880-1899 (905) 775-8188 Nice One Nails Oshawa Cần gấp nữ thợ nails kinh nghiệm biết làm everything, lương bao $700/w., trên ăn chia, việc làm lâu dài. Xin goi: (905) 725-5000 (416) 727-3519

Regal Nails Hamilton Nhận thợ làm nails giỏi, biết tiếng Anh, làm trong Walmart, lương bao $600/ tuần hoặc ăn chia 6/4, khách lịch sự, tip cao, việc làm lâu dài, ổn định. Xin gọi Hiền: (289) 684-3702 B-(905) 689-0008 Studio Nails - Edmonton Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm, lương bao $1000/tuần, nếu trên sẽ ăn chia 6/4, có chỗ ở tạm thời. Xin gọi Diễm: (780) 485-1096 C-(780) 850-5508 Tiệm nails ở downtown Cần nữ thợ nails làm bột, lương bao $500/tuần trên ăn chia. . Xin gọi: (647) 858-9939 (416) 999-3854 Cần thợ nails Cần thợ nail làm, full/parttime, kinh nghiệm làm acrylic, gel, man., ped., waxing, massage, facial, ở khu Thornhill. Xin vui lòng gọi: (905) 762-0019 Cần gấp nữ Thợ Nails về móng bột, tay chân nước, waxing, biết bio càng tốt, bao $600/ week, over ăn chia 6/4. ở Burlington. Xin vui lòng gọi: (289) 925-3545 (905) 631-2343 Cần thợ nails Làm tiệm ở Atlantic, Canada, có chỗ ở, bao lương hoặc ăn chia, fulltime, sẵn sàng training. Xin gọi A. Thanh: (902) 894-4466 hoặc email: princessnailspei@ hotmail.com Cần nữ thợ nails Có kinh nghiệm, full/ part-time acrylic, bio gel, pedi., mani., waxing và threading, bao lương hoặc ăn chia từ $800- $1000/ week, khu da trắng. Xin gọi: (905) 886-4997 (416) 319-5421

Niagara Falls / Welland Cần thợ nails kinh nghiệm, cho tiệm đông khách, lương từ $700/tuần. Ưu tiên cho người ở vùng Niagara. Xin gọi: (905) 732-6345 Regal Nails Niagara Falls Cần thợ nails nữ, giỏi bột tay chân nước, $700/ tuần, hơn ăn chia 6/4, có chỗ ở cho thợ ở xa. Karen: (905) 321-2227 Joanne Nails Spa - Mississauga Cần thợ nails kinh nghiệm, full/part-time, công việc ổn định, lâu dài. Cần sang tiệm. Xin gọi: (905) 890-0053 (647) 293-3384 8099 Weston Rd. Woodbridge Cần tuyển nữ thợ nails có kinh nghiệm. Gọi Anthony: B-(905) 856-8988 C-(416) 878-4359 Tiệm nails ở Whitby. Cần thợ nails biết làm tất cả, khu vực da trắng, giá cao, tip còn cao hơn, lương bao tren ăn chia 6/4, income cao, nếu tiện sẽ đưa đón. Xin gọi: (416) 627-1272 (647) 295-1872 Red Deer, Alberta Cần thợ làm nails kinh nghiệm, bảo đảm lương $4000 trên ăn chia, có chỗ ở, tiệm đông khách, công việc lâu dài. Xin gọi Anh An: (780) 953-7295 VIP Nails & Spa - Ajax. Cần nam nữ thợ nails và thợ chân tay nước, lương bao hay ăn chia, tùy theo tay nghề. Xin gọi Helen: (905) 686-8299 (647) 231-0165 Mississauga Cần gấp nam nữ thợ nails kinh nghiệm bột, gel, cần thợ hair stylist. Việc lâu dài F/T, lương tip hậu, và thợ nails làm Sunday. Khu Burnhamthorpe East. Gọi gấp: (905) 270-4382 (647) 686-6644


182 |

4/1/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân

C01 : Nhà Bán C02 : Nhà Cho Thuê C03 : Phòng Share/Thuê C04 : Bsmt. Cho Thuê C05 : Apt. Cho Thuê C06 : Flat Cho Thuê C07 : Office Cho Thuê C08 : Tiệm Cho Thuê C09 : Sang Tiệm C10 : Sang Business C11 : Cần Bán C12 : Cần Mua E01 : Xe Bán G01 : Cần Người G02 : Cần Việc G03 : Nhận Giữ Trẻ G05 : Cần Người Giữ Trẻ G11 : Cần Thợ Nails / Tóc H01 : Tìm Người Thân H02 : Tìm Bạn H03 : Nhắn Tin H09 : Dịch Vụ

Vùng Trois-Riviere Cần gấp nam nữ thợ nails kinh nghiệm, lương bao $800/tuần, làm việc 6 ngày, bao ăn ở, chỗ làm vui vẻ, lâu dài. Xin gọi: (819) 379-7111 C-(819) 979-0788 Cần nữ thợ nails, Biết bột, man., ped., bio gel, khu vực down town. Xin gọi: (647) 891-5132 Mississauga & Brampton Cần gấp thợ nails, thuân tiện có xe đưa rước. Cần sang tiệm nail khu Brampton vì thiếu người trông coi. Xin gọi: (905) 840-5308 (416) 418-4888 Burlington / Waterdown Cần nữ thợ nails, full/parttime, biết làm móng bột, ped., man., waxing, bao lương hay ăn chia 6/4. Xin gọi Tuyên: (289) 936-3996 (905) 690-4745 Cần thợ nails Kinh nghiệm về móng bột và chân tay nước, khu phố tàu đông, bao lương hay ăn chia tùy ý. Xin gọi: (647)860-5610 Cần thợ nails kinh nghiệm Làm chân tay nước, full/ part-time, biết tiếng Anh. Xin gọi: (416) 824-2507

Cần nam nữ thợ nails ở Ajax và thợ tay chân nước, bao lương, over ăn chia, mani + pedi $45, full set $30-$50, điều kiện dễ dàng. Xin gọi Danny: (647) 381-8088 Jane / Sheppard Hip Hop Nails, cần gấp thợ nails giỏi biết làm móng bột, gel, tay chân nước và eyelashed extension, b ao lương $100/ngày. Gọi gấp: (416) 744-6245 WinstonChurchill / Dundas Cần nữ thợ nails kinh nghiệm làm móng bột, bio gel, chân tay nước, massage, facial, full/parttime. Xin gọi: (905) 608-0377 (647) 287-3354 Cần gấp thợ nails kinh nghiệm cho tiệm đông khách trong mall, bao $850/tuần, trên ăn chia 5/5, có chỗ ở. Xin vui lòng gọi: (705) 525-5599 653 Mt. Pleasant Nails Cần nữ thợ nails cho tiệm đông khách sang, biết mani., pedi., móng bột, waxing, khu downtown, lương cao, tip hậu. Xin gọi: (416) 482-1108 (416) 885-4009 Hamilton, Brantford (+30 minutes). Nhận dạy nails miễn phí có chỗ ở. Cần thêm thợ nước, biết bột, gel, $700/W, tips hậu. Xin gọi: (226) 206-0808 BRoadview & Danforth Cần nữ thợ nail có kinh nghiệm về phục vụ và giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh. Biết làm waxing, chân tay nước và bột càng tốt. Xin liện lạc Johnny: (647)993-8726 - Cell (416) 818-8971 - Bus. Kimmy’s NailHamilton Cần nữ thợ nails full time, man., ped., ăn chia 6/4. Xin gọi: (905) 560-7854 C- (905) 929-6383

Mississauga Cần thợ tóc part-time làm chủ Nhật. Thợ nails, kinh nghiệm mani., pedi., massage (unisex), facial, làm 6 ngày/tuần, nếu biết làm tóc càng tốt.1170 Burnhamthorpe Rd W, Unit 6, Salary from $2300/ month. English Call: (647) 406-8228 Cần nữ thợ nails làm acrylic, uv gel, bio gel và chân tay nước, full/part-time cuối tuần, ở downtown, Toronto, khu da trắng, tip hậu. Xin gọi: (416) 506-1347 (647) 401-0752 Nhận học viện dạy nails Khu Mississauga / Lakeshore, $300/khóa về móng bột và mani/ pedi. Cần nữ thợ nails full/part-time. Xin gọi Jenny: (905) 271-1103 Centre Mall, Hamilton Cần gấp nam nữ thợ nails kinh nghiệm, biết làm everything, full/part-time, tiệm đang đông khách, bao lương hay ăn chia. Xin gọi Teresa: (905) 543-8883 Peter: (416) 824-3157 2021 Nails / Spa Nhận dạy học viên nails, chỉ dẫn tận tình, trực tiếp thực hành, $300/khóa, cấp chứng chỉ sau khi mãn khóa, bảo đảm có việc làm. 2021 Eglinton, Toronto (Hippy Nails cũ). Gọi cô Kim: (416) 787-1450 (647) 707-9889 Burlington Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm làm bột, man.,ped.,bio gel, waxing, cho khu da trắng, tip cao, lương bao hay ăn chia tùy theo tay nghề. Xin gọi: (905) 632-2727 (416) 471-9128 Cần thợ nails Đi làm ở tỉnh xa, làm 6 ngày/tuần, có chỗ ăn ở, bao lương. Xin gọi: (902) 371-0381

Tiệm nails trong Mall Oakville Cần thợ nails kinh nghiệm, biết làm everything, khách lịch sự, giá cao, khu da trắng, tip hậu. Xin gọi: (905) 825-9255 (416) 877-0053 Bay / Dundas Cần nữ thợ nails giỏi về bio gel, bột, chân tay nước, mani/pedi, lương bao cao trên ăn chia, tiệm đông khách, khu da trắng, biết ít tiếng Anh, giá cao, tip hậu, việc làm lâu dài. Call Tracy: (416) 599-0008 C- (416) 706-1630 Brampton Cần nam nữ thợ nails có kinh nghiệm và thợ chân tay nước. Xin gọi: (416) 508-8263 Front St, downtown và Bathurst / Lakeshore 2 tiệm, cần thợ nail biết làm bio gel, bột, man, ped, biết threading càng tốt, khu sang, tip hậu, làm việc lâu dài. Bao lương Xin gọi: (647) 352-6886 (647) 892-4808 Cần Thợ Nails làm chân tay nước, tay nghề yếu sẽ dạy thêm. Mọi chi tiết xin gọi: (647) 385-8004 (647) 724-6718 Melissa Le Nails Cần gấp thợ nails biết làm bột và chân tay nước, làm ăn chia 6/4 hay bao lương, khu downtown gần trường U of R, lương cao tip hậu, gần subway College. Xin gọi Phương: (416) 591-0557 C-(416) 823-2249 Dufferin / Thornhill Cần thợ nữ biết làm everything, bao $100/ ngày, biết tiếng Anh, full/ part-time. Xin gọi: (647) 887-3172 Markham Cần thợ nails giỏi. Làm full-time. Bao lương hoặc trên ăn chia. Nếu tiện sẽ đưa đón. Xin vui lòng gọi: (647) 402-8859

Paris Nails- Oshawa Centre Cần nữ thợ nails và chân tay nước cho tiệm trong mall lớn, full set $35$60, bao $700/tuần trên ăn chia, income $800$1300/wk. Có ph. cho thuê. Xin gọi: (416) 725-7498 Woodbine Centre Mall Cần thợ nails giỏi biết làm móng bột, chân tay nước, waxing, bao $100/ngày. Tiệm thoáng, không mùi. Xin gọi: (416) 674-5722 (647) 836-7828 Eglinton / Mt. Pleasant Cần thợ nails kinh nghiệm làm everything, bao lương $100/ngày hay ăn chia 6/4, có đưa đón ở khu North York. Xin gọi: (647) 808-3389 (416) 480-2808 Nice Zone Nails Cần thợ nail biết làm acrylic, man., ped, full/ part-time. Nhận dạy học viên, chỉ dẫn tận tình, khu Dufferin / Eglinton Gọi Tony: (416) 789-3911 Crazy Nail, New Market Cần nam nữ thợ nails kinh nghiệm làm móng bột, pedi, mani. Xin gọi: (905) 836-0251 (289) 231-4212 St. Clair / Bathurst Cần thợ nails và thợ chân tay nước, biết waxing và massage càng tốt, lương cao tip hậu. Xin gọi Nhàn: (416) 658-5302 (416) 805-4597 Finch / Leslie Cần gấp thợ nails, biết làm everything hoặc tay chân nước khu da trắng. Cần bán 3 ghế ped. 3 bàn nails. giá rẻ &1 bàn receptionist. Xin gọi: (416) 917-7520 (416) 498-5292 Milton Spa Cần gấp thợ Bio, UV gel, kinh nghiệm, bao $100/ ngày, over ăn chia, cần thợ chân tay nước. Xin gọi Stephanie: (647) 218-0711


183 |

4/1/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân - Rao Vaët Caù Nhaân

C01 : Nhà Bán C02 : Nhà Cho Thuê C03 : Phòng Share/Thuê C04 : Bsmt. Cho Thuê C05 : Apt. Cho Thuê C06 : Flat Cho Thuê C07 : Office Cho Thuê C08 : Tiệm Cho Thuê C09 : Sang Tiệm C10 : Sang Business C11 : Cần Bán C12 : Cần Mua E01 : Xe Bán G01 : Cần Người G02 : Cần Việc G03 : Nhận Giữ Trẻ G05 : Cần Người Giữ Trẻ G11 : Cần Thợ Nails / Tóc H01 : Tìm Người Thân H02 : Tìm Bạn H03 : Nhắn Tin H09 : Dịch Vụ

Niagara Falls Cần nam nữ thợ nail có kinh nghiệm, bao lương hay ăn chia, có chỗ ở nếu thích. Xin goi: (905) 359-4272 Creditview / BritanniaMississauga Cần thợ nails biết làm everything. Rất đông khách, bao lương hay ăn chia tùy theo tay nghề. Xin gọi Tina: (416) 888-5836 Cần thợ nails bột giỏi, đi làm đầy đủ. Gần downtown Brampton, khu da trắng, tip cao, ăn chia 6/4. Xin gọi: (647) 859-7128 (416) 838-3038 Royal York-LakeShore Cần thợ nail biết làm tay chân nước và móng bột các loại. Nhận dạy học viên, sau khi tốt nghiệp sẽ làm cho tiệm. Xin liện lạc Nancy: (416) 251-1999 Tiệm Nails ở Brantford Cần thợ nails kinh nghiệm về acrylic, gel và chân tay nước. Nhận học viên. Xin gọi: (519) 750-0689 (519) 717-2348 Khu Mississauga Cần nữ thợ nails biết làm bột, bio gel, chân tay nước. Xin gọi Julie: (416) 897-6701

Nails Secrets St. Catherines Grimsby, cần nữ thợ nails biết đắp bột. Bao lương hay ăn chia 6/4. Đưa đón Hamilton. www.nailsecrets.ca. Xin gọi: (289) 244-4277 (905) 906-0652 Fairview Mall/ St.Catherines Cần gấp nữ thợ nails, thợ chân tay nước, bao lương $800/tuần trên ăn chia, tiệm đông khách, giá cao, có chỗ ở cho thợ. Xin gọi: (647) 968-8661 (905) 646-5630 Happy Nails ở Brantford Cần nữ thợ nails biết làm tất cả càng tốt, bao lương. Xin gọi: (519) 802-7091 (519) 770-4435 Yonge / Hwy 7. Cần thợ nails kinh nghiệm. Móng bột acrylic, uv, solar, bio, mani, pedi , shelac, waxing. Cần bán hồ cá và sofa. Xin gọi: (905) 889-6560 (647) 389-1838 Burlington Tiệm trong plaza, khu da trắng, lương cao, tip hậu, cần gấp thợ nails, chân tay nước, full/part-time lương bao hay ăn chia. Xin gọi: (905) 319-1292 (416) 554-2558 Tiệm nails trong mall Cambridge / woodstock Cambridge và Woodstock. Cần gấp thợ nails, tiệm rất đông khách, lương từ $800- $1300/tuần, ăn chia hay bao tùy theo tay nghề. Nhận học viên. Xin gọi: (519) 221-1518 www.nailtrix06.ca Burlington Mall/ Maple ville Cần nữ thợ nails kinh nghiệm cho tiệm trong 2 mall lớn, khách lịch sự, giá cao, tip hậu, income từ $900 đến $1300/ tuần, bao lương cao trên ăn chia tùy tay nghề. Xin gọi: (416) 725-7498

REGAL NAILS trong Super Walmart lớn nhất Mississauga tại Dundas / Dixie, khai trương cuối tháng 1/2012 cần thợ nails vui vẻ và có kinh nghiệm. Xin liên lạc: (905) 257-8127 Tiệm Burlington Cần nữ thợ nails làm bột, chân tay nước, waxing, đưa rước ở Jane/ Wilson. Tel: B-(905) 315-8099 C-(416) 473-6860 St. Catharines Cần nữ thợ nails biết làm tất cả, waxing và bột, bao lương từ $100 - $120/ ngày hơn ăn chia 6/4., bảo đảm công việc lâu dài, có chỗ ăn ở. Xin gọi: (905) 227-8471 C-(905) 658-2279 Cần thợ nails đi làm xa bao lương hơn ăn chia. Có chỗ ở. Xin gọi: (902) 564-8812 (902) 270-5757 Tiệm trong mallOshawa Cần gấp thợ nails biết làm everything, full/part-time, income $800-$1500, giá cao, bao $700/tuần over ăn chia, đưa đón ở Markham, Scarb. Xin gọi Cathy: (905) 720-4545 (905) 391-6700 Queensquay-Toronto Cần thợ nail biết waxing. Tiệm ở QueensquayToronto. Tiện đi subway Spadina và subway Union. Xin gọi :(647) 863-3639 (416) 997-8469 Lawrence / Markham Scarborough. Cần nam nữ thợ nails, biết làm tay chân nước, biết làm móng bột càng tốt, tiệm đông khách, bao lương hay ăn chia, sẽ chỉ dẩn thêm nếu yếu tay nghề. Gọi Loan: (416) 431-6777 sau 8 PM: (416) 506-0577

H09 : Dịch Vụ Bạn muốn con bạn vào Đại học? Kèm homework, dạy trước chương trình, luyện thi, nhiều học sinh được học bổng. Lớp 1-12: Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Science. Đại học: Math, Chemistry, Biology ở Mississauga, North York, Vaughan, Toronto. Hãy gọi: (647) 955-0532 www.quoctichcanada. ca Muốn di dân vào Canada theo diện du học, skilled worker, investor hoặc renew study permit/work permit. Ly dị không hầu tòa, thi bằng viết lái xe, điền form ở website trên hay gọi: (416) 566-0384 (416) 747-5362 Annie’s Tutoring Centre Cho học sinh từ lớp 2-12 môn: Toán, Khoa Học, Anh Văn, hướng dẫn trước chương trình ở trường để các em dễ dàng tiếp thu vào năm học mới, khu Mississauga và phụ cận. Xin gọi Hằng (Annie) (B.B.Sc): (647) 283-4553 Mua bán và sửa chữa Laptop, desktop, iPhone, iPad, games, music, movies, unlock cell phone, GPS và thiết kế website, phục vụ tận nhà. Xin gọi Phú: (647) 385-8696 Dạy kèm - tutoring Dạy học dạy kèm, có bán sách giáo khoa, có dạy học tại gia, North York, Toronto, Vaughan, Missisauga, Brampton, Aurora, Bradford, New Market. Xin gọi: (416) 268-4213 Clean răng (Cạo đá vôi và đánh bóng răng). Xin gọi lấy hẹn: cô Hoàng Mỹ: registered dental hygienist, tốt nghiệp thạc sĩ nha khoa đại học y dược Sài gòn. Tel: (416) 904-1999

Kính mời bạn ghé lại: www.tinlanhvietnam.net Để tìm hiểu về tận thế và sự cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho bạn Dịch vụ đưa đón Đưa đón học sinh, đưa đón phi trường, bến xe, du lịch tham quang, tận tâm, uy tín. Xin gọi Ken: (647) 964-4181 Di trú chuyên nghiệp Công hàm độc thân, bảo lãnh, ly dị, mời du lịch, hộ chiếu, Visa đi Mỹ. Thi nhập tịch, thi bằng viết G1/ motor M1, gia hạn thẻ thường trú, thông dịch các loại. Xin gọi Mr. Chu: (647) 836-4878 Đưa đón phi trường Dọn nhà cho độc thân, bác sĩ, bệnh viện, welfare, thông dịch, đi casino, xe minivan. Xin gọi chị KimThy: (416) 992-3209 Thông dịch Mọi trường hợp, điền đơn, xin tiền hưu, thất nghiệp, tiền bệnh, welfare, và xin lại các giấy tờ cá nhân bị mất, hư hại hoặc sửa đổi. Gia hạn passport Canada, VN, thẻ PR card, Visa đi USA, quốc tịch. Giúp lấy bằng G2, G, thi nhiều lần không đậu, giúp lấy bằng G1, cấp chứng chỉ giảm bão hiểm. Xin gọi: (416) 454-2561 Mài kềm (cuticle nippers sharpening) Nhận mài các loại kềm cho thợ nails, giá $1.50/ cây, có giá đặc biệt cho quý đồng hương và mài số lượng nhiều. Xin gọi Tùng: (416) 885-1915 (416) 551-0092 PLC Tutors Nhận Dạy Kèm Lớp 1-12 trong những môn Toán, Anh Văn, Pháp, Science, kinh nghiệm, tận tâm, có trách nhiệm. Free open house mỗi Chủ Nhật. Xin gọi: (647) 500-1484


184 |

05/01/2012 | soĂĄ 1871 | www.thoibao.com

  

A01 : Ăn Uᝑng --- B02 : Ch᝼p HÏnh - Quay Phim

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@


www.thoibao.com | soĂĄ 1871 | 05/01/2012

 

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@

B02 : Ch᝼p HĂŹnh - Quay Phim --- D01 : SĆĄn - Sáť­a NhĂ

 

| 185


186 |

05/01/2012 | soĂĄ 1871 | www.thoibao.com

  

D01 : SĆĄn - Sáť­a NhĂ --- D01 : SĆĄn - Sáť­a NhĂ 

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@


www.thoibao.com | soĂĄ 1871 | 05/01/2012

 

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@

D01 : SĆĄn - Sáť­a NhĂ --- D03 : SĂ n NhĂ 

 

| 187


188 |

05/01/2012 | soĂĄ 1871 | www.thoibao.com

  

D03 : SĂ n NhĂ  --- D05 : MĂ n - Cáť­a - Cáť­a sáť&#x2022;

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@


www.thoibao.com | soĂĄ 1871 | 05/01/2012

 

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@

D05 : MĂ n - Cáť­a - Cáť­a sáť&#x2022; --- D08 : Ä?iáť&#x2021;n Lấnh - SĆ°áť&#x;i - Báşżp

 

| 189


190 |

05/01/2012 | soĂĄ 1871 | www.thoibao.com

  

D08 : Ä?iáť&#x2021;n Lấnh - SĆ°áť&#x;i - Báşżp --- D08 : Ä?iáť&#x2021;n Lấnh - SĆ°áť&#x;i - Báşżp

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@


  

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@

| 191

D08 : Ä?iáť&#x2021;n Lấnh - SĆ°áť&#x;i - Báşżp --- D08 : Ä?iáť&#x2021;n Lấnh - SĆ°áť&#x;i - Báşżp

www.thoibao.com | soĂĄ 1871 | 05/01/2012


192 |

05/01/2012 | soĂĄ 1871 | www.thoibao.com

  

D08 : Ä?iáť&#x2021;n Lấnh - SĆ°áť&#x;i - Báşżp --- E06 : KĂŠo Xe

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

 

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@

E06 : Kรฉo Xe --- I07 : Dแบกy Khiรชu Vลฉ

 

| 193


194 |

05/01/2012 | soĂĄ 1871 | www.thoibao.com

  

I07 : Dấy KhiĂŞu VĹŠ --- K03 : Báť?c Náť&#x2021;m - LĂ m VĂľng

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@


www.thoibao.com | soĂĄ 1871 | 05/01/2012

 

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@

K03 : Báť?c Náť&#x2021;m - LĂ m VĂľng --- M02 : Dáť?n nhĂ  - Váş­n Chuyáť&#x192;n

 

| 195


196 |

05/01/2012 | soá 1871 | www.thoibao.com

  

M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển --- M04 : Đấm bóp - Tắm hơi

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@


www.thoibao.com | soรก 1871 | 05/01/2012

 

  

 L/ !N/) 2%/) X+Q. T4 A' %8 V' "Y+ 6A' P[+ ]+ *_1 ?/* 5%8 *+. *a' %2%0,( 0% -02+34 S/ E% *: *B/) N/) G5 :/ *: ;+ *: ;/) 7N+ :/ E% E% 3I X+K/ P[' :/) :0 :. "PM/ X+K/ a/* PO+ R1 +K4 +;/ *5U4 A4 +V4 4*Y. D4 &_+ :. *: &R1 E% #( -%2.3 #( +R/) #( 4(2(0 #( =0 #( a8 ;+ #( a8 *+>5 "W a8 Z' a8 *a' a8 )*\ XB/) $ *<. ^5 E "+ A+ 0;/ *0/) *`8 X+K/ 0;/ X+K/ E Y/) +K5 / 9/ Z' K. :. "C/) X+K/ *0a+ *%+ *5R R 0;/ *0 "%8 G. Xb +F8 M *B/) H'* Z/ /*: "J/ *58Q/ ;' H'* "_ *;' XF. &A1 T. *S+ +Y+ 2@

M04 : ฤแบฅm bรณp - Tแบฏm hฦกi --- M04 : ฤแบฅm bรณp - Tแบฏm hฦกi

 

| 197


198 |

05/01/2012 | soรก 1871 | www.t hoibao.com


www.thoibao.com | soรก 1871 05/01/2012

| 199


Thoi Bao newspaper  
Thoi Bao newspaper  

Thursday 05jan2012 edition

Advertisement