Page 1

NHẬN THỨC DƯỢC LIỆU LỚP DƯỢC 1 - 2008 Bộ môn Dược liêu ̣ – Khoa Dược ĐẠ I HỌ C Y DƯỢ C TP. HCM

1


BÀI 2 1. Ba gạc 2. Cô ca 3. Cốt khí củ 4. Cốt toái bổ 5. Đinh lăng 6. Hà thủ ô đỏ 7. Hà thủ ô trắng 8. Hương phụ 9. Ích mẫu 10. Kiến cò 2


BÀI 2 (tiếp) 11. Mã tiền 12. Nhàu 13. Ngũ gia bì gai 14. Rau má 15. Sắn dây 16. Thông thiên 17. Trúc đào 18. Ngải cứu 19. Sâm bố chính 20. Ý dĩ 3


Ba gแบกc 4


Ba gแบกc

5


C么 ca 6


Cốt khí củ 7


ト進nh lトハg 8


Hà thủ ô đỏ

9


Hà thủ ô trắ ng

10


Hươ ng phụ

11


Hươ ng phụ 12


Ích mẫ u

13


Ích mẫ u

14


Kiế n cò 15


Mã tiề n

16


Mã tiề n

17


Mã tiề n

18


Nhàu

19


Ng农 gia b矛 gai

20


Rau mรก

21


Sắ n dây

22


Th么ng thi锚n

23


Trúc đào

24


Trúc đào 25


Ngãi cứ u 26


Bố chính sâm

27


Ý dĩ

28


Ý dĩ

29


30

Thuc tap NTDL D1- Buoi 2- 08  

Bô môn D c liêu – Khoa D c ̣ ượ ̣ ượ Đ IH CYD C TP. HCM Ạ Ọ ƯỢ 1 BÀI 2 2 BÀI 2 (ti p) ế 3 Ba g c ạ 4 Ba g c ạ 5 Cô ca 6 Cốt khí củ 7 Đinh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you