Page 1

M A N U A L

E L E C T R O N I C

G U I D E


เครื่ อ งนึ่ ง ขวดนม รุ ่ น M2 ฆ่ า เชื้ อ สะอาด รวดเร็ ว ทั นใจ


วิ ธี ก ารใช้ ง าน

การฆ่ า เชื้ อ เทนํ้ า สะอาดลงไปที่ ฐ านสแตนเลสประมาณ 100ml. ตั ว เครื่ อ งนึ่ ง ขวดนมควรวางบนพื้ น เรี ย บและปลอด ภั ยไม่ ข ยั บ จากนั้ น ควํ่ าขวดนมไว้ บ นชั้ น และปิ ดฝา เครื่ อ ง เสี ย บปลั ก๊ และกดปุ่ ม On/Off ไฟแสดงการ ทํ า งานจะสว่ า งขึ้ น หลั ง จากนํ า ระเหยและเริ่ ม แห้ ง นั่ น คื อ การนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อได้ เ สร็ จ สิ้ น ลงแล้ ว เครื่ อ งจะ ปิ ดการทํ า งานโดยอั ต โนมั ติ (เวลาในการนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ โดยประมาณ 6 นาที ) นํ า ขวดนมและจุ กนมออก จากเครื่ อ งและทิ้ งไว้ ใ ห้ เ ย็ น


ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค กํ า ลั งไฟ 600w. นึ่ งได้ ค รั้ ง ละ 8-16 ขวด นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อภายใน 8 นาที

ตั ดไฟอั ต โนมั ติ ไม่ ต้ อ งนั้ ง เฝ้ า


ฟั งก์ ช่ั นการทํ า งาน กด 1 ครั้ ง

ไฟแสดงการทํ า งานจะสว่ า งขึ้ น หลั ง จากนํ้ า ระเหยและเริ่ ม แห้ ง นั่ น คื อ การนึ่ ง เสร็ จ สิ้ น


BPA FREE ส่ ว นประกอบเครื่ อ งนึ่ ง ขวดนม

ด้ ว ยไอนํ้ า อุ ณหภู มิ สู ง ที่ อ อกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถฆ่ า เชื้ อแบคที เ รี ย บนขวดนมและอุ ปกรณ์ อ่ื น ๆได้ อ ย่ า งหมดจดและรวดเร็ ว ฆ่ า เชื้ อขวดนม 6 ขวด ใช้ เ วลา 9 นาที รวดเร็ ว และสะดวกต่ อ การใช้ ง านตั ว เครื่ อ ง ขนาดเล็ ก แต่ มี ค วามจุ มาก สามารถฆ่ า เชื้ อเครื่ อ งครั ว หรื อ อุ ปกรณ์ อ่ื น ๆ หลายชิ้ นได้ ใ นเวลาเดี ย วกั น หลั ง จากเสร็ จ จากการฆ่ า เชื้ อ เครื่ อ งจะ ปิ ดโดยอั ต โนมั ติ “ชิ้ นส่ ว นทั้ ง หมดผลิ ต จาก พลาสติ ก Polypropylene ทนความร้ อ น 110 ํ ”


ข้ อ ควรระวั ง 1.ห้ า มให้ เ ด็ กใช้ ง านผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ควรเก็ บ สายไฟและตั ว เครื่ อ งให้ พ้ น จากมื อ เด็ ก 2.ผู ้ บ กพร่ อ งทางร่ า งกาย สั ม ผั ส หรื อ สมอง และผู ้ ไ ม่ มี ป ระสบการณ์ สามารถ ใช้ ง านผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ไ ด้ ถ้ าได้ รั บ คํ า แนะนํ า วิ ธี ก ารใช้ ง านที่ ป ลอดภั ย และถู ก ต้ อ ง 3.ห้ า มให้ เ ด็ ก เล่ น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ 4.ถ้ า สายไฟมี ค วามเสี ย หาย ควรเปลี่ ย นใหม่ โ ดย โรงงานผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ตั ว แทนให้ บ ริ ก าร เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเสี ย หาย 5.ต้ อ งใส่ น้ํ า ลงที่ ฐ านก่ อ นใช้ ง านนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ 6.ระวั งไอนํ้ า ร้ อ นจากตั ว เครื่ อ ง 7.ห้ า มสั ม ผั ส ฐานสแตนเลสขณะเครื่ อ งทํ า งาน 8.ห้ า มให้ ฐ านเครื่ อ งแช่ นํ้ า ให้ ใ ช้ ผ้ า ชุ บ นํ้ า เช็ด ทํ า ความสะอาด 9.ถ้ า เกิ ด กรณี ฉุ ก เฉิ น ควรถอดปลั ก๊ ออกก่ อ น เป็ น ลํ า ดั บ แรก


บริษัท เนเจอร์ บลิ้ง จํากัด 165/45 โครงการ Nirvana@work รามอินทรา ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 สายด่วน โทร 02-001-9979 © 2018 Mummom Thailand. All rights reserved.

Profile for THITIWAT BOONALEE

Project Book M2 NorthBKK  

Project Book M2 NorthBKK  

Advertisement