Page 1

M A N U A L

E L E C T R O N I C

G U I D E


เครื่ อ งนึ่ ง ขวดนม รุ ่ น M1 ฆ่ า เชื้ อ 360 องศา พร้ อ มใช้ ทั น ที


วิ ธี ก ารใช้ ง าน

ฟั งก์ ช่ั นนึ่ ง และเป่ าแห้ ง เติ ม นํ้ าให้ ส ะอาดจนถึ ง ระดั บ ที่ กํ า หนดแล้ ว เสี ย บปลั ก๊ ไฟแสดงสถานะสี ข าวจะสว่ า งขึ้ น กดปุ่ มหนึ่ ง ครั้ งไฟแสดงสถานะจะเป็ น สี แ ดง เครื่ อ งจะเข้ า สู่ โ หมดนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อเครื่ อ งจะเข้ า สู่ โหมดเป่ าแห้ ง ก็ ต่ อ เมื่ อ นํ้ า ที่ เ ติ มไว้ แ ห้ ง และใช้ เวลาในการเป่ าแห้ ง 30 นาที นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ เติ ม นํ้ า สะอาดจนถึ ง ระดั บ ที่ กํ า หนดแล้ ว เสี ย บปลั ก๊ ไฟ แสดงสถานะสี ข าวจะสว่ า งขึ้ น กดปุ่ มสองครั้ งไฟ แสดงสถานะจะเปลี่ ย นเป็ น สี เ ขี ย วเครื่ อ งจะเริ่ ม ทํ า การนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อจนกว่ า นํ้ า ที่ เ ติ มไว้ จ ะแห้ ง จึ ง หยุ ด การทํ า งาน เป่ าแห้ ง เสี ย บปลั ก๊ ไฟแสดงสถานะสี ข าวจะสว่ า งขึ้ น กดปุ่ ม ค้ า งไว้ 2 วิ น าที ไ ฟแสดงสถานะจะเปลี่ ย นเป็ น สี นํ้ า เงิ น เครื่ อ งจะเข้ า สู่ โ หมดเป่ าแห้ งใช้ เ วลาในการ เป่ าแห้ ง 30 นาที


ใบมี ด 2 ชั้ น

ตะแกรงทํ าให้ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ต ะกร้ า สามารถนึ่ ง พร้ อ มปั่ น

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค แรงดั นไฟฟ้ า 220V ความถี่ 50Hz กํ า ลั งไฟฟ้ า 500W


ฟั งก์ ช่ั นการทํ า งาน กด่ 1 ครั่ ้ ง สีแดง เครื อ งจะทํ า การนึ ง พร้ อ มอบแห้ งใช้ เ วลา 45 นาที กด่ 2 ครั่ ้ ง สีเขียว เครื อ งจะทํ า การนึ ง อย่ า งเดี ย วใช้ เ วลา 8 นาที กดค้ า ง สีน้าํ เงิน เครื่ อ งจะทํ า การเป่ าแห้ ง อย่ า งเดี ย ว


BPA FREE ฝาครอบ

ออกแบบให้ ปิ ดสนิ ท ,ป้ องกั นไม่ ใ ห้ อ ากาศจาก ภายนอกเข้ าไปภายใน

ตะแกรงนึ่ ง

สามารถประกอบและรื้ อ ออกได้ ต ามต้ อ งการ

ฐานตั้ ง

มอเตอร์ แ ละระบบควบคุ ม การทํ า งานสามรถ ควบคุ ม อุ ณหภู มิ ไ ด้ อ ย่ า งแม่ น ยํ า


วิ ธี จั ด การเมื่ อ เครื่ อ งทํ า งานผิ ด ปกติ หากหน้ า จอไม่ ป รากฏหลั ง จากกดปุ่ มเปิ ดเครื่ อ งให้ ต รวจสอบ ว่ าได้ เ สี ย บปลั ก๊ แน่ น ดี ห รื อไม่ ห รื อให้ เ ปลี่ ย นไปใช้ ป ลั ก๊ อื่ น หากพบปั ญหาที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขเองได้ ก รุ ณ านํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง กลั บ มาที่ บ ริ ษั ท mummom เพื่ อ ทํ า การตรวจสอบซ่ อม แซมไม่ ค วรแยกชิ้ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งการบาดเจ็ บ หรื อ เครื่ อ งเสี ย หาย กรุ ณ าศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ ง านอย่ า งละเอี ย ดเพื่ อ การใช้ ง าน เครื่ อ งอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ

ระบบป้ องกั น เครื่ อ งไหม้

เครื่ องนึ่ งฆ่ า เชื้ อเครื่ องนี้ มี ร ะบบป้ องกั น เครื่ องไหม้ โ ดยเมื่ อนํ้ า ที่ เติ มไว้ ท่ี ฐานแห้ ง เครื่ องจะตั ดไฟฟ้ าและหยุ ดการทํ า งานอั ต โนมั ติ จนกว่ า จะเติ ม นํ้ า สะอาดเข้ าไปใหม่ แ ละรอประมาณ 5 นาที เครื่ องจึ ง จะเริ่ มทํ า งานต่ อ


บริษัท เนเจอร์ บลิ้ง จํากัด 165/45 โครงการ Nirvana@work รามอินทรา ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 สายด่วน โทร 02-001-9979 © 2018 Mummom Thailand. All rights reserved.

Profile for THITIWAT BOONALEE

Project Book M1 NorthBKK  

Project Book M1 NorthBKK  

Advertisement