Page 1

Create By Thitiporn

Maliphol


การทานิตยสารออนไลน์ ฉบับบนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา 3013406 สื่ อประชาสั มพันธ์ ซึ่งในนิตยสารฉบับนี้มี เนือ้ หาเกีย่ วกับ 10 สุ ดยอดอาหารที่เราควรทานทุกวัน ผู้จดั ทาเลือกที่จะทานิตยสารออนไลน์ ฉบับนี้ เนื่องจากเป็ น เรื่องที่น่าสนใจ ผู้จัดทาขอขอบคุณ ผู้ให้ ความรู้ และแนวทางในการทานิตยสารออนไลน์ ฉบับบนี้ ได้ แก่ อาจารย์ กาญจนา สมพืน้ และเพือ่ น ๆชาวคณะนิเทศศาสตร์ ที่ร่วมกันช่ วยเหลือมาโดยตลอด


แม้ ว่าผลไม้ ตระกูลเบอร์ รี่จะเคยเป็ นผลไม้ ที่หาทานได้ ยากในบ้ านเรา แต่ ในสมัย นี้ เ ห็ น จะไม่ ใ ช่ อย่ า งนั้ น แล้ ว ล่ ะ ค่ ะ เพราะเดี๋ ย วนี้ เ ค้ า มี ข ายกั น เกลื่ อ นตาม ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และท้ อ งตลาดบางแห่ ง ด้ ว ยแน่ ะ คุ ณ ๆ รู้ ไ หมคะว่ า ผลไม้ ตระกูลเบอร์ รี่น้ัน ช่ วยในเรื่องของระบบย่ อยอาหารได้ มากเลยทีเดียว แถมยังมี แอนตีอ้ ๊อกซิแดนท์ ช่วยให้ ผวิ อ่อนเยาว์ และที่สาคัญ ยังมีวติ ามิน C ที่ช่วยในเรื่อง ผิวพรรณและป้ องกันการเป็ นหวัดอีกด้ วย


ไข่ ไก่ เป็ นสุ ดยอดอาหารที่หาง่ ายมาก ๆ แถมยังราคาถูกอีกแน่ ะ คุณ ๆ รู้ ไหมว่ า ไข่ ไก่ น้ันเป็ นแหล่ งของโปรตีนคุณภาพสู ง ที่ทาให้ คุณได้ พลังงานแต่ ไม่ อ้วน แถมมีประโยชน์ ในการบารุงสายตา อ้อ แถมยังมีลูทีนที่จะป้ องกันผิวคุณจากการทาลายของแสงแดด




ถั่วเป็ นแหล่ งของเหล็ก ซึ่งเป็ นสารอาหารที่ช่วยใน การส่ งผ่ า นออกซิ เ จนจากปอดไปยัง เซลล์ ต่ า ง ๆ ของร่ างกาย โดยในถั่ว 1 ถ้ วย จะให้ ธ าตุ เหล็ก ประมาณ 16 มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าเป็ นปริมาณที่สูงเลย ทีเดียว นอกจากนี้ถั่วยังมีไ ฟเบอร์ ช่วยให้ ร่างกาย ขับถ่ ายได้ ง่ายอีกด้ วย 


เป็ นอาหารที่อุดมไปด้ วยที่มีประโยชน์ ต่อสุ ขภาพหัวใจ จากการศึกษาของนักโภชนาการ พบว่ า ผู้ที่รับประทานเมล็ดพืชเหล่ านี้ จะมีอายุยนื กว่าผู้ที่ไม่ ได้ ทานถึง 2 ปี ครึ่งเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีโอเมก้า 3 เอแอลเอ ที่จะส่ งผลให้ อารมณ์ ดีขนึ้ ที่สาคัญยังช่ วย ลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ ดดี ้ วย


เป็ นแหล่ งวิตามิน C คุณภาพ ที่มีประโยชน์ ต่อ การสร้ างเซลล์ เม็ดเลือดขาว และช่ วยสร้ างภูมิ ต้ านทานโรค รวมทั้งยังมีไฟเบอร์ สูง เป็ นแหล่ ง ของแอนตี้อ๊อกซิ แดนท์ ที่จะช่ วยปกป้ องเซลล์ ผิวจากการถูกทาลาย และเสริมสร้ างคอลลาเจน ในผิว เรียกว่าคุณประโยชน์ ครบครันเลยทีเดียว


อาหารที่หาได้ ง่าย แถมยังให้ ประโยชน์ มากมายกับสุ ขภาพอีก มันเทศเป็ น แหล่งเบตาแคโรทีนชั้นดีที่ช่วยในการบารุ งสายตา เสริมสร้ างระบบภูมิคุ้มกัน และที่หลาย ๆ คนคิดไม่ ถงึ คือ มันเทศมีสารต้ านมะเร็งสู งอีกด้ วยค่ะ


เป็ นแหล่งของวิตามินซี เอ และเค เป็ นผักที่มีเบต้ าแคโรทีนสู ง ช่ วยบารุงสายตา และมีสารไอโซธิโอไซยาเนทส์ (Isothiocyanates) ช่ วยต่ อต้ านมะเร็งปอด รวมถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ วิตามินเคยังเป็ นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้ างความแข็งแรง ของกระดูกด้ วย


แม้ ว่าชาจะเป็ นหนึ่งในเครื่องดืม่ ที่ไม่ ได้ ให้ ผลดีต่อสุ ขภาพเท่ าไหร่ แต่ รู้ ไหมว่ า การดื่มชาในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่ วยลดความเสี่ยงต่ อการเป็ นอัลไซเมอร์ มะเร็ง และทาให้ สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรงขึน้ เพราะในชานั้น มีสารแอนตีอ้ ๊อกซิแดนท์ ที่เรียกว่า ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ที่ให้ ผลลัพธ์ ที่ดตี ่ อสุ ขภาพ ●


มีสารเบต้ าแคโรทีนสู ง ช่ วยลดความเสี่ ยงต่ อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลาไส้ มะเร็งปอด รวมถึงมีวติ ามินที่ช่วยเสริมสร้ าง กล้ามเนือ้ สร้ างภูมิต้านทานโรคที่ดี นอกจากนีย้ งั มีแคลเซียมเสริมสร้ างการทางานของกระดูก


อาหารสุ ขภาพที่หลาย ๆ คนมักจะซื้อไว้ ติด บ้ าน เอาไว้ ท านยามหิว และนั่ น เป็ นสิ่ งที่ ดี แล้ วค่ ะ เพราะในโยเกิร์ต นั้น มีสารอาหารที่ จ าเป็ นต่ อ ร่ างกายมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น โพแทสเซี ยม ฟอสฟอรั ส สั งกะสี วิตามินบี 12 และโปรตีน ดังนั้น ถ้ าคุณทานโยเกิร์ตให้ ได้ วันละ 1 ถ้ วย จะทาให้ สุขภาพคุณดีอย่ า บอกใครเลยล่ะ


http://health.kapook.com/view16463.html

10สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน  

สำหรับบุคคลทั่วไป

10สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน  

สำหรับบุคคลทั่วไป

Advertisement