Page 1

secret of sailor moon


Naoko Takeuchi cartoonist of sailor moon

เธอสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการตูนตั้งแตยังเด็ก ในชวงที่เธออยูม.ปลายเธอไดเขารวมชมรมดาราศาสตรแ ละ ชมรมการตูนเเธอสนใจที่จะทํางานเขียนการตูนมาก หลังจากจบม.ปลายแตก็ถูกคุณพอของเธอคัดคาน เธอจึงศกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัย ดานเภสชศาสตร และ เธอไดทํางานเปนเภสชกรในชวง เวลาสนๆ แตเธอก็ยังหลงรักในงานวาดการตูนอยูเธอ จึงตัดสนใจเลือกเสนทางนักเขียนการตูนโดยเขาทํางานที่ สนพ.โคดันฉะ และไดแตงผลงานเรื่องแรกที่มีชอวา " Love Call " และมีผลงานอื่นๆตามมา

จากนั้นเธอจึงเริ่มคิดคนผลงานเรื่องใหมที่ เนนแนวตอสูของผูหญิง และ เกี่ยวของกับอวกาศ บก.ของเธอจึงแนะนําใหเธอลองออกแบบตัวละครนักสู ในชุดนักเรียนคอปกกะลาส จากตรงนี้เองทําใหเกิด ผลงาน เรื่อง "Sailor V" ขึ้น เมื่อ Sailor Vไดรับความนิยมจนถึงขั้นนําไป ทําเปนอนิเม เธอจึงนําเรื่องนี้ไปเขียนใหมดวยการ เพิ่มตัวละครฝายตัวเอกอีก 4 ตัว จึงทําให เซเลอรมูน อุบัติขึ้นมานับแตนั้นและกลายเปนผลงานทําเงินเปนกอบ เปนกําเปนอยางมาก


moon

sailor Tsukino Usagi

สกิโนะ อุซางิ ( เซเลอรมูน )

เกิด : 30 มิถุนายน ราศ : กรกฎ เลือดกรุป : O สที่ชอบ : สขาว งานอดิเรก : เดินทานเคก ความสามารถพิเศษ : ออดออน, บังคับคนดวยนํ้าตา ประวัติ : ตัวละครเอกของเรื่อง เปนเด็กสาวขี้แย การเรียนไมเอาไหน ตื่นสายประจํา แตเธอ ก็เปนคนดีเสยสละ มีหัวใจที่ออนโยน รัก พวกพอง และ มองโลกในแงดี ทั้งยังชวย ใหความหวังแกทุกๆคน


tuksido mask Chiba Mamoru

ชบะ มาโมรุ ( หนากากทักซโด )

เกิด : 3 สงหาคม ราศ : สงห เลือดกรุป: A สที่ชอบ : สดํา ความสามารถพิเศษ : ปนเขา ประวัติ : เจาชายแหงโลกมนุษย แฟนหนุมของอุซางิ หนากากทักซโด จะออกมาชวยเหลานักรบ สาวตอสู สวนของความทรงจําของเขาครึ่ง หนึ่งไดแบงภาคออกมาเปน "อัศวินเงาพระจันทร" ซง ตอนหลังก็ไดความทรงจํากลับ มาเหมือนเดิม


sailor chibi Chibi Usa

อุซางินอย ( เซเลอรมูนนอย )

moon

เกิด : 30 มิถุนายน ราศ : กรกฏ เลือดกรุป : O สที่ชอบ : สแดง, สชมพู งานอดิเรก : สะสมสนคาของอุซางิ ความสามารถพิเศษ : การรองขอ ประวัติ : อัศวินฝกหัดตัวนอยๆจากโลกอนาคต เปนลูกสาวของอุซางิกับมาโมรุในอนาคต มีนิสยราเริงแจมใส มักจะติดกับมาโมรุมาก เปนกําลังเล็กๆที่สาคัญในการตอสูเสมอ เพราะ เธอคือผูเก็บกุญแจ และ เปดประตูแหงกาลเวลา


sailor

cosmos เปนเซเลอรมูนรางสุดยอดในอนาคต ที่หนีจากการตอสู กับเซเลอรคาออส แลวยอนอดีตเปนจิบิจิบิมาหา เซเลอรมูนเพื่อใหเซเลอรมูนรางอีเทอรนอล มายุติการตอสูของเซเลอรคาออส และปกปองกาแลคซ


mercury

sailor Mizuno Ami

มิสโนะ อามิ ( เซเลอรเมอรคิวรี่ )

เกิด : 9 ตุลาคม ราศ : ตุลย เลือดกรุป: A สที่ชอบ : สฟา งานอดิเรก : อานหนังสอ, เลนหมากรุก ความสามารถพิเศษ : การคํานวณ ประวัติ : อัศวินผูปกปองดาวพุธ ดวงดาวแหงสายนํ้า เปนเพื่อนสนิทของอุซางิ มีนิสยออนโยน เปนผูรักการเรียน และมีความเปนอัจฉริยะ อีกทั้งยังชอบการวายนํ้า แตมีจุดออนก็คือ ไมชอบจดหมายรักเมื่อใดที่สมผัสจดหมายรัก ผื่นจะขึ้นทันที


sailor

cosmos เปนเซเลอรมูนรางสุดยอดในอนาคต ที่หนีจากการตอสู กับเซเลอรคาออส แลวยอนอดีตเปนจิบิจิบิมาหา เซเลอรมูนเพื่อใหเซเลอรมูนรางอีเทอรนอล มายุติการตอสูของเซเลอรคาออส และปกปองกาแลคซ


mars

sailor Hino Rei

ฮิโนะ เร ( เซเลอรมารส )

เกิด : 17 เมษายน ราศ : เมษ เลือดกรุป : AB สที่ชอบ : สแดง, สดํา งานอดิเรก : ดูดวง ความสามารถพิเศษ : การนั่งสมาธิแบบเซน ประวัติ : อัศวินผูปกปองดาวอังคาร ดวงดาวแหงการตอสู คนทรงเจาสาวสวย ผูมีพลังสมผัสทางวิญญาณ มีความเชอมั่นในตัวเองสูง เธอเปนคนที่เขาใจอุซางิ มากที่สุด ถึงจะทะเลาะกันบอยก็ตาม


jupiter

sailor Kino Makoto

คิโนะ มาโกโตะ ( เซเลอรจูปเตอร )

เกิด : 12 พฤษภาคม ราศ : พฤษภ เลือดกรุป : O สที่ชอบ : สชมพู งานอดิเรก : ซอของลดราคา ความสามารถพิเศษ : ทําอาหาร ประวัติ : อัศวินผูปกปองดาวพฤหัส ดวงดาวแหงสายฟา เปนสาวหาวรางสูง แตแทจริงเปนคนที่ออนหวาน และมักหลงรักคนที่หนาตาคลายรุนพี่ที่แอบชอบ เห็นเธออยางนี้แตเธอเกงเรื่องงานบานงานเรือน โดยเฉพาะการทําอาหาร


venus

sailor Aino Minako ไอโนะ มินาโกะ ( เซเลอรวีนัส )

เกิด : 22 ตุลาคม ราศ : พิจิก เลือดกรุป : B สที่ชอบ : สเหลือง, สแดง งานอดิเรก : ไลตามความฝนที่จะเปนดารา ความสามารถพิเศษ : การเที่ยวเลน ประวัติ : อัศวินผูปกปองดาวศุกร ดวงดาวแหง ความรัก และความงามบุคลิกคอนขาง คลายอุซางิ เธอก็เปนนักกีฬาวอลเลย บอลของโรงเรียน มีประสบการณในการ ตอสูมากอน เพราะกอนที่จะมารวมกลุม เธอใชชอวา เซเลอร V ความฝนของเธอ คือการไดเปนดาราชอดัง


uranus

sailor Tenoh Haruka

เทนโอ ฮารูกะ ( เซเลอรยูเรนัส )

เกิด : 27 มกราคม ราศ : กุมภ เลือดกรุป : B สที่ชอบ : สทอง งานอดิเรก : การขับรถเลน ความสามารถพิเศษ : การแขงรถ ประวัติ : อัศวินผูปกปองดาวยูเรนัส ดวงดาวแหงพสุธา และวายุ สาวแกรงมีรสนิยมเปนประเภทรักผูหญิงดวยกัน ซงเปนแฟนกับ มิจิรุ หรือ SailorNepjune ชอบการแขงรถ และ เปนนักแขงรถ F-1 ที่เกงกาจ เปนคนที่มีจิตใจเขมแข็ง และทุมเท ทุกอยางเพื่อใหบรรลุเปาหมาย


Kaioh Michiru

ไคโอ มิจิรุ ( เซเลอรเนปจูน )

nepjune

เกิด : 6 มีนาคม ราศ : มีน เลือดกรุป : O สที่ชอบ : สฟานํ้าทะเล งานอดิเรก : สะสมเครื่องสาอาง ความสามารถพิเศษ : การเลนไวโอลิน ประวัติ : ผูปกปองดาวเนปจูน ดวงดาวแหงมหาสมุทร สาวงามนักสไวโอลินฝมือระดับโลก อีกทั้งเปน นักวายนํ้าชนเยี่ยม มีนิสยที่คอนขางจะไฮโซ ชอบของแบรนดเนม และ เปนแฟนของฮารุกะ หรือ (sailor uranus)


Meio Setsuna

เมโอ เซทสนะ ( เซเลอรพลูโต )

pluto

เกิด : 29 ตุลาคม ราศ : พิจิก เลือดกรุป : A สที่ชอบ : สแดงเขม งานอดิเรก : ชอปปง ความสามารถพิเศษ : การเย็บปกถักรอย ประวัติ : ผูปกปองดาวพลูโต ดวงดาวแหงหวงมิติ และกาลเวลาแหงหวงจักรวาล พี่ใหญของ เหลาอัศวินทั้งหลายผูมีผิวสแทน บุคลิก จะดูสุขุมแบบผูใหญเธอถือกุญแจไขอวกาศ และกาลเวลา อีกทั้งยังคอยปกปองประตู สูนรกที่สุดขอบเวลา


venus saturn

sailor sailor Minako TomoeAino Hotaru ไอโนะ มินาโกะ ( เซเลอรวีนัส )

โทโมเอะ เกิดโฮตารุ : 22 ตุลาคม ราศ : พิจิก เกิด :เลื6อมกราคม มังกร ดกรุป : B ราศ สที่ช:อบ : สเหลือง, สแดง เลือดกรุ ป  : B ส ท ช ่ ี อบ : ส ม ว  งานอดิเรก : ไลตามความฝงนที่จะเปนดารา งานอดิ เรก : อานหนังเศษ สอ,: สะสมตะเกี ความสามารถพิ การเที่ยวเลยนบ ความสามารถพิ สรางจักรวาลจํ ประวัติ : อัเศศษวิน:ผูการปฐมพยาบาล, ปกปองดาวศุกร ดวงดาวแห ง าลองได ประวัติ : อัศวินความรั ผูปกปกองดาวเสาร ดวงดาวแห ง หายนะ และความงามบุคลิกคอนขาง และความเป ดร สาวน ีชะตากรรม คลายอุนซนิางิรันเธอก็ เปนนัอกยผู กีฬมาวอลเลย ตองสาป เมื่อเกิดเรืย่อนงรมีาปยแรงขึ ้น เธอก็ในการ จะเกิดใหมเปน บอลของโรงเรี ระสบการณ เพียงเด็ ่อเปนการเตื งลางรายม มีความคิด ตอกสูทารก มากอนเพืเพราะก อนทีอ่จนถึ ะมารวมกลุ อานเปเธอใช นผูใชหญ ตัวและเป เพื่อนเลนของเธอ นกับอุซางินอย อวเากินเซเลอร V นความฝ คือการไดเปนดาราชอดัง


sailor

star light

เซเลอรสตารไลทหรือในนามที่รูจักกันนั่นคือกลุมทรีไลท โดยเปนกลุมนักรองวัยรุนที่มีชอเสยง แตมีจุดประสงค เพื่อตามหาเจาหญิงคะคิว และที่สาคัญ พวกเขา เปนผูชาย แตพอเวลาแปลงรางจะกลายเปน ผูหญิง ไมใชทอมเหมือนยูเรนัส


sailor

quartet กลุมองครักษของอุซางินอย ซงทําหนาที่เปนองครักษแด อุซางินอย ปรากฏตัวขึ้นเมื่อความมุงมั่นและความปรารถนา ของ อุซางินอยที่มีตอเหลาอัศวินเซเลอรอยางแรงกลา


sailor

galaxia ไดรับการขนานนามวาเปนอัศวินเซเลอรในตํานานที่ แข็งแกรงที่สุด แตไดพลาดทาแพกับคาออส จึงถูกเขาสง เธอจึงถูกหลอกใชให ครอบครองgalaxyทั้งหมด


mars

sailor Hino Rei

ฮิโนะ เร ( เซเลอรมารส )

black lady

เกิด : 17 เมษายน ราศ : เมษ เลือดกรุป : AB สที่ชอบ : สแดง, สดํา งานอดิเรก : ดูดวง ความสามารถพิเศษ : การนั่งสมาธิแบบเซน ประวัติ : อัศวินผูปกปองดาวอังคาร ดวงดาวแหงการตอสู คนทรงเจาสาวสวย ผูมีพลังสมผัสทางวิญญาณ มีความเชอมั่นในตัวเองสูง เธอเปนคนที่เขาใจอุซางิ มากที่สุด ถึงจะทะเลาะกันบอยก็ตาม

รางของอุซางินอยที่เติบโตขึ้นหลังจากถูกไวสแมน ลางสมองที่มีความรูสกเกลียดชงชาวจันทร อยูในใจ เนื่องจากไดรับการปฏิบัติ จากชาวจันทรเยี่ยงชนชนตํ่า


sailor

cosmos เปนเซเลอรมูนรางสุดยอดในอนาคต ที่หนีจากการตอสู กับเซเลอรคาออส แลวยอนอดีตเปนจิบิจิบิมาหา เซเลอรมูนเพื่อใหเซเลอรมูนรางอีเทอรนอล มายุติการตอสูของเซเลอรคาออส และปกปองกาแลคซ


mercury

sailor Mizuno Ami

มิสโนะ อามิ ( เซเลอรเมอรคิวรี่ )

เกิด : 9 ตุลาคม ราศ : ตุลย เลือดกรุป: A สที่ชอบ : สฟา งานอดิเรก : อานหนังสอ, เลนหมากรุก ความสามารถพิเศษ : การคํานวณ ประวัติ : อัศวินผูปกปองดาวพุธ ดวงดาวแหงสายนํ้า เปนเพื่อนสนิทของอุซางิ มีนิสยออนโยน เปนผูรักการเรียน และมีความเปนอัจฉริยะ อีกทั้งยังชอบการวายนํ้า แตมีจุดออนก็คือ ไมชอบจดหมายรักเมื่อใดที่สมผัสจดหมายรัก ผื่นจะขึ้นทันที


proďŹ le of

pretty soldier sailormoon


เรื่องราวตางๆ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัวรางจุติของผูพิทักษอาณาจักรใน ระบบสุริยะจักรวาล ที่ถูกทําลาย และ การตอสูกับอํานาจชวรายของเหลาผูพิทักษในชุดกะลาส ซงเปนการผสมผสานกันระหวางเนื้อเรื่องที่โรแมนติกในแบบการตูนผูหญิง กับ ฉากการตอสูกับเหลาราย ที่สวนใหญมักจะพบเห็นแตเฉพาะในการตูนผูชายไดอยางลงตัว จึงเปนการตูนยอดนิยมสาหรับเด็กผูหญิงในยุคนี้ นั่นก็คือ " Sailor Moon "


Secret of Pretty Soldier " Sailor Moon "  
Secret of Pretty Soldier " Sailor Moon "  

This's my work in Print for graphic design class. It's about sailor moon and friends. Thank you.

Advertisement