Page 1

PORTFOLIO


THITINART WIRIYASETTAKUL : CONTACT : ADDRESS : 200/36 ม. 4 ต.ลำตาเสา อ. วังนอย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170 E-mail : palmandmill51@hotmail.com Tel. 081-5957439 : CONNECT : : https://web.facebook.com/

profile.php?id=100008632265189


EDUCATION ปจจุบัน :

สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาออกแบบทัศนศิลป เอกศิลปะสื่อสมัยใหม 2554 : มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

SKILL


วาดเสนพื้นฐาน


SCULPTURE


ปนหุนนิ่ง นูนตํ่า

ปนหุนนิ่ง จากแบบคนจริง


ปนแบบลอยตัว


POSTER


โปสเตอรงานแสดงธีสีส ศิลปะ

Develop 1

Develop 2


FONT DESIGN

DIGITAL PAINTING


Package Design


Photoshop retouch


หรือเรียกอีกอยางนึงวา วีดีโอแมปปง (Video Mapping) คือการฉายภาพลงบนวัตถ ุโดยการนำเอาโปรเจคเตอรมาฉาย ลงบนวัตถุชนิดตางๆ แทนการฉาบภาพลงบนจอแบบปกติ โดยการฉายลงบนวัตถุที่แตกตางกันออกไป เชน กลองสี่เหลี่ยม ที่มีขนาดแตกตางกัน รูปทรงอิสระ พื้นผิวที่มีลักษณะโคง หรือแมแตพื้นผิวที่ไมเรียบ เพื่อเปนการสรางมิติ หรือความหมาย ใหมๆ ใหกับสิ่งที่ถูกฉาย CONCEPT

ผูสรางสรรคไดนำเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาท และมี ผลตอธรรมชาติ ทำใหธรรมชาติ ปาไม มีจำนวนที่ลดนอย ลง เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม มาสรางสรรคเปน ผลงานโดยมีการใชสื่อทางคอมพิวเตอรกราฟฟคเขามาชวย สรางสรคผลงานเพื่อสื่อความหมายของธรรมชาติที่กำลังถูก แทนที่ดวย อาคาร บานเรือนและเทคโนโลยีตางๆโดยการ ใชภาพกราฟฟคและเสียง เพื่อสื่อใหเห็นถึงธรรมชาติที่ กำลังหายไป


งานธสีส ชิ้นที่ 3


มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการอาภรณ 3 มนตเสนหแหงสิ่งทอ ที่ศูนยการคาสยามพารากอน เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปของ มหาวิทยาลัย

นายดนัย เรียบสกุลอาจารยภาควิชาศิลปะและ การออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดเผยวา ในโอกาสครบรอบ 25 ป มหาวิทยาลัยนเรศวร


มหาวิทยาลัยฯจึงจัดนิทรรศการ ภายใตชื่องาน อาภรณ 3 มนตเสนหแหงสิ่งทอที่ ศูนยการคาสยามพารากอน เพื่อเฉลิมฉลองครบ รอบ 25 ป ของการกอตั้งสถาบันการศึกษามาอยาง ยาวนานและในปนี้เปนปสำคัญที่ไทยจะกาวเขาสู การเปนประชาคมอาเซียนทำใหการจัดแสดงภาย ในงานนอกจากจะมีเครื่องแตงกายไทยปรับประยุกต กับเครื่องแตงกายที่ทันสมัยผลงานการออกแบบผาทอ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งผาแตละชิ้นจะมีการออก แบบดวยลายดอกเสลา ที่เปนดอกไมประจำ มหาวิทยาลัย และตัวเลข 25 มาจัดแสดง

โดยเฉพาะการนำเสนอความงดงามจากผามัดหมี่ ที่เปนวัสดุหลักในการตัดเย็บแลว ในงานยังจัดแสดง เครื่องแตงกายสตรีของประเทศในกลุมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ในวันนี้ไดมีพิธีเปดนิทรรศการอยางเปนทางการ ซึ่งมีเอกอัครราชฑูตจากประเทศตาง ๆ ในกลุม อาเซียนเขารวมงาน รวมถึงรวมแสดงแบบเครื่อง แตงกายจากประเทศในอาเซียนดวย อาทิ เอกอัครราชฑูตจากประเทศฟลิปปนส


มีสวนรวมในการทํากิจกรรม ในสวนของการฉายโปรเจคเตอรแมปปง โดยการแมปหนาของ อ.ดนัย เรียบสกุล และ อ.เผาทอง ทองเจือลงบนหุนจําลอง


โครงการ “กำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ บริเวณสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล (เดิม) ถนนราชดำเนินกลาง เมื่อวันอาทิตยที่ 29 มีนาคม 2558


กิจกรรมที่ไดเขารวม

โครงการดังกลาว ไดรับความรวมมือ จากสำนักงานเขตพระนคร กรมพินิจและ คุมครองเด็กและเยาวชน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย ศิลปากร และเครือขายสถาบันศิลปะ รวม 30 สถาบัน ตลอดจนภาคเอกชน ตางๆ โดยจัดขึ้นภายใตกรอบแนวคิดการ ระบายสีบนรั้วเปนภาพสถานที่สำคัญของ เกาะรัตนโกสินทรเพื่อปรับปรุงรั้วที่ลอม รอบพื้นที่สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล (เดิม) ใหมีความสวยงาม

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากนักศึกษาศิลปะจาก สถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและตาง จังหวัด ประมาณ 450 คน รวมกัน สรางสรรคงานศิลปะลงบนรั้วที่ลอมรอบ พื้นที่ ซึ่งมีความยาวรวมกันประมาณ 300 เมตร เริ่มจากพื้นที่บริเวณสำนักงาน สลากกินแบงรัฐบาล (เดิม) ตอเนื่องไปยัง อาคาร ก. บริเวณสี่แยกคอกวัว โดยมี เจาหนาที่และตัวแทนจิตอาสาจากสำนัก งานทรัพยสินฯ รวมทำกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชนในโครงการดังกลาวดวย

มหาวิทยาลัยนเรศวร


SKECTH UP ออกแบบแปลนสถานที่จัดงาน The nine junior contest ใหกันเดอะไนน พระรามเกา


T - SHIRT DESIGN


INFOGRAPHIC


POSTER


PORTFOLIO ART DESIGN  
PORTFOLIO ART DESIGN  
Advertisement