Page 1

THE STORY OF BELOVED DOG


บรรพบุรุษและทีมาของความเชือ วิวัฒนาการด้านโมเลกุลของสุนัขชีให้เห็นว่าสุนัขเลียงนัน (Canis lupus familiaris) สืบทอดมาจากจํานวนประชากร หมาปา (Canis lupus) เพียงตัวเดียวหรือหลายตัว สะท้อนให้ เห็นถึงการตังชือพวกมัน สุนัขสืบทอดจากหมาปาและสุนัข ธรรมดาสามารถผสมข้ามพันธุ์กับหมาปาได้ด้วย


ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขนันถูกฝงลึกในด้าน โบราณคดีและหลักฐานทีตรงกันชีให้เห็นช่วงเวลาของการ ทําให้สุนัขเชืองในยุคหินใหม่ ใกล้ ๆ กับขอบเขตของช่วงเพลส โตซีนและโฮโลซีน ในระหว่าง 17,000 - 14,000 ปมาแล้ว ซากกระดูกฟอสซิลและการวิเคราะห์ยีนของ สุนัขในยุคอดีตกับ ปจจุบัน และประชากรหมาปายังไม่ถูกค้นพบ สุนัขทังหมดสืบ อายุอาจเกิดจากเหตุการณ์ทีทําให้เชืองด้วยตัวเองหรือไม่ก็ ได้ ถูกทําให้เชืองด้วยตัวมันเองในพืนทีมากกว่าหนึงพืนที สุนัขที ถูกเลียงให้เชืองแล้วอาจจะผสมข้ามพันธุ์กับประชากรหมาปาที อยู่ ในถินนัน ๆ ในหลาย ๆโอกาส กระบวนการนีรู้จักในทาง ทางพันธุศาสตร์ว่า อินโทรเกรสชัน (Introgression)


ในยุคแรก ๆ ฟอสซิลสุนัข กะโหลก 2 จากรัสเซียและขากรรไกร ล่างจากเยอรมนี พบเมือ 13,000 ถึง 17,000 ปมาแล้ว บรรพบุรุษของมันเปนหมาปาโฮลาร์กติก (Canis lupus lupus) ซากศพของสุนัขตัวเล็กจากถําของสมัยวัฒนธรรมนาทูเฟยนของ ยุคหินได้ถูกเก็บไว้ในแถบตะวันออกกลาง มีอายุราว 12,000 ปมา แล้ว เข้าใจว่าเปนทายาทมาจากหมาปาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ภาพศิลปะบนหินและซากกระดูกชีให้เห็นว่า เปนเวลากว่า 14,000 ปมาแล้วทีสุนัขในทีนีกําเนิดจากแอฟริกาเหนือข้ามยูเรเชีย ไปถึงอเมริกาเหนือ หลุมฝงศพสุนัขทีสุสานยุคหินของเมืองสแวร์ด บอร์กในประเทศเดนมาร์กทําให้นึกไปถึงในยุคยุโรปโบราณว่าสุนัขมี ค่าเปนถึงเพือนร่วมทางของมนุษย์


สุนัขเปนหนึงในสัตว์ทีมีความมหัศจรรย์และมีความหมายต่อ มนุษย์เคยเห็นไหมล่ะ สุนัขทีนําทางคนตาบอดไปยังทีต่างๆ หรือ สุนัขทีใช้ไล่ต้อนแกะให้กลับเข้าทีพักหลังจากออกมากินหญ้าหรือ แม้กระทังเวลาเราโยนของให้ไปรับแล้วคาบกลับมาหาเราทุกครัง สุนัขก็สามารถทําได้เห็นแบบนีแสดงว่าสุนัขเองก็มีความคิดและ ความสามารถในการวิเคราะห์ไม่แตกต่างจากมนุษย์ เพียงแต่ การสือสารของน้องหมาอาจจะแตกต่างออกไปแค่นันเองสุนัข เปนสัตว์ทีมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาและมักจะแสดงออกอย่าง ตรงไปตรงมาตามอารมณ์ของตัวเอง เช่น โกรธ เสียใจ ซึม เศร้า หรือกระตือรือร้น อยากเล่น ก็มักจะแสดงให้เราได้เห็น หรือแม้กระทังสุนัขทีมีปญหาทางอารมณ์หรือความรู้สึกเมือให้ ยาในเรืองของระบบประสาทก็ช่วยให้อาการดีขึนเหมือนกับใน มนุษย์ ดังนันจึงอาจบอกได้ว่าสุนัขก็มีความรู้สึกอย่างแน่นอน


ทีมา เนือหา:https://pornwimon215.wordpress.com/freestyle/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B 8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B 8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8 %84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8% 9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9 9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB/ https://sites.google.com/site/560410081chutarat/560410081/pra wati-khxng-sunakh รูป:https://www.canva.com/design/DADBCxbkjCc/XkNX0wG6Oa Wz2vJCwkDfbA/edit https://www.google.co.th/search? พื้นที่สําหรับขอความ https://www.google.co.th/search? biw=1920&bih=925&tbm=isch&sa=1&ei=kgeGW--qKtC6rQG9-6 จัดทําโดย น.ส.ฐิติมา นําทอง

the story of beloved dog  
the story of beloved dog  
Advertisement