Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 235 k˛eTyês¡+ ôdô|º+usY 12, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

|ü>∑\TqT eT]|æ+#˚˚ $<Ûä+>± $<äT´‘Y BbÕ\T...$q÷‘·ïØ‘·T˝À¢ y˚˝≤~ $Hêj·T≈£î\ }πs–+|ü⁄ ...$$<Ûä s¡ø±\ yêsTT<ë´\ #·|ü⁄Œfi¯ófl... \j·T‘·|üŒì \ø£å˝≤~ eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\ qè‘ê´\T. Vü≤√∞ì eT]|æ+#˚ s¡+>∑T\ πø∞\T...n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\T.. >∑D|ü‹ ãbÕŒ..yÓ÷]j·÷ n+≥T πø]+‘·\T..11s√E\bÕ≥T |üP»\+<äT≈£îqï >∑DHê<ÛäTìï uÛÑ≈£îÔ\T uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ |òüTq+>± ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. y˚˝≤~ $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT |ü⁄s¡M<ÛäT˝À¢ ø√{≤¢~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T }πs–+∫ ìwüº>± ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

yês¡Ô 2˝À

ñ‘·ÔsêK+&é d”m+>± nVæ≤+qT Ä#·ä]+#·+&ç

e÷≥\ d”m+qT ø±<äT.. &çôd+ãsY˝À ˇπøs√E \ø£å ñ<√´>±\T ÇkÕÔ 14m|òt s¡<äT›‘√ H˚H˚+{À ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï mìï ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢\T e∫ÃHê |òü*‘·+ ñ+&É<äT bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\q‘√H˚ n$˙‹øÏ n&ÉT¶ø£≥º ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘êqT dü>∑≥T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ e÷~]yê&çï ø±<äT.. #˚ùd<˚ #ÓãT‘ê.. #Ó|æŒ+<˚ #˚dæ #·÷|ü⁄‘ê.. n<˚ ‘·q HÓ’»+μ nì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. uÛÑ÷<ëq ñ<ä´eT eÁCÀ‘·‡e y˚&ÉTø£\˝À bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷..á @&Ü~ &çôd+ãs¡T HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ˇπøs√E \ø£å eT+~øÏ ñ<√´>±\T Ç|æŒ+#·&Éy˚T >±ø£ nbÕsTT+{ŸyÓT+≥¢qT ≈£L&Ü Ç|æŒkÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ìs¡T<√´>∑T\≈£î •ø£åD Ç∫à yê] Á|ü‹uÛÑ≈£î n<ä›+ |üfÒº ñ<√´>±\˝À yê]ì ìj·T$T+|üCÒkÕÔeTHêïs¡T. 14m|òt s¡<äT› yÓqTø£ ‘êqT #˚dæq ø£èwæ @ bÕ{Ï<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î n‘ê´X¯ |üìøÏ sê<äHêïs¡T. bÕ\Œ&ç‘˚ }#·\T ˝…øÏÿ+#ê*‡+<˚qHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø=+<äs¡T •ø£å nqTuÛÑ$düTÔqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. mìï ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢˝§∫ÃHê n$˙‹ n+‘·+ ø±<äHêïs¡T. e´edüú˝Àì ˝ÀbÕ\qT dü]~~› bÕs¡<äs¡Ùø£‘·‘√ e´eVü≤]ùdÔH˚ nqT≈£îqï Á|üjÓ÷»Hêìï kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘êeTHêïs¡T. \+#·>=+&ç‘·HêìøÏ e´‹πsø£+>± ‘·«s¡˝À $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&É‘êeTì nHêïs¡T. nø£åsêdüT´\T z≥T≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ >=&ɶ*ô|≥Tº ˝≤+{Ï<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. nø√ºãsY 2e ‘˚Bq >±+<Û˚j·T yê<äyÓTÆq nVæ≤+düô|’ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´dü s¡#·q b˛{°\T

_.dæ.K+&É÷] Á|üe÷Dd”«ø±s¡+

>±+BÛJ ÄX¯j·÷\T $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó*ùd˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º*

ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à HÓ\˝À Çùdyê πø+Á<ë˝À¢ 10 ì$TcÕ˝À¢ 20 <Ûäèe|üÁ‘ê\T n+<äT≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. ‘=\T‘· á kÂø£sê´ìï eT÷&ÉT õ˝≤¢˝À¢ neT\T #˚j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á πø+Á<ë\qT Äs¡T HÓ\\bÕ≥T n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ ˝ÀbÕ\qT düe]+∫ 60 <Ûäèe|üÁ‘ê\qT n+~+#˚kÕúsTTøÏ ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î n‘ê´dü ñ+&É≈£L&É<äì, n˝≤ ñqïyês¡T C…’\T¬øfi¯¢&É+ U≤j·TeTì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì nHêïs¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq H˚‘·\T ø=+<äs¡T Ç|üŒ{Ïπø Áoø£èwüí »qàkÕúHêìøÏ yÓfi≤¢s¡ì, eT]ø=+<äs¡T yÓfi‚¢+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì nHêïs¡T. n$˙‹ô|’ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ e+{Ï_\T¢\T, #·{≤º\T mìï rdüT≈£îe∫ÃHê Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì nHêïs¡T. bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\H˚ Ç+<äT≈£î dü¬s’q e÷s¡ZeTì, bÕs¡<äs¡Ùø£‘·‘√H˚ n$˙‹ì n&ÉT¶ø√e&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. nø√ºãsY 2q eTVü‰‘êà>±+BÛ »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ nVæ≤+düô|’ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫, $CÒ‘·\≈£î uÛ≤Ø bÕ]‘√wæø£+ n+<äCÒkÕÔeTì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, XÊdüqeT+&É* #ÛÓ’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ, e÷J eT+Á‹ |æ.$.s¡+>±sêe⁄, e÷J d”Œø£sY düTπswt¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰‘·Tàì |ü<∏ä+ Ä#·s¡ D°j·TeTì, düàs¡D°j·TeTì uÛ≤$ ‘·sê\≈£î #ê{≤*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äì πø+Á<ä Äs√>∑´XÊK eT+Á‹, ø±+Á¬>dt sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q_ ÄC≤<é nHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì mHémdæ Ä&ç{À]j·T+˝À uÛÑ÷<ëq ñ<ä´eT (1951-2011) eÁCÀ‘·‡e y˚&ÉTø£\qT CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ Ä~yês¡+Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ÄC≤<é Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ q÷´&Ûç©¢ qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é msTTsYb˛s¡Tº≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. msTTsYb˛s¡Tº˝À Äj·Tq≈£î eT+Á‘·T\T <ëq+ Hêπ>+<äsY, kÕs¡j·T´, ‘·~‘·s¡T\T kÕ«>∑‘·+|ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq mHémdæ ùdº&çj·T+≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq Á|üdü+–dü÷Ô eTVü‰‘êà>±+BÛ nVæ≤+kÕyê<ëìøÏ eT]+‘· ÁbÕ#·Tsê´ìï ø£*Œ+#ê\ì mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ dü÷∫+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eTVü‰‘·Tàì nVæ≤+kÕyê<ëìï Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì nHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ bÕsƒ¡XÊ\kÕúsTT˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î n<˚n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ‘êqT ø±oàsY eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq s√E˝À¢ >±+BÛ nqTdü]+∫q dü‘·´+, nVæ≤+dü yê<ë\qT bÕsƒê´+XÊ\T>± ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïqì ‘Ó*bÕs¡T.

2 n$˙‹ô|’ n<ë«˙ s¡<∏äj·÷Á‘·

Vü‰kÕ´düŒ<ä+

ˇ&çXÊ˝À »\$\j·T+ uÛÑTeH˚X¯«sY, ôdô|º+ãsY 11: ˇ&çXÊ sêÁcÕºìï es¡<ä\T eTT+#Ó‘·TÔ‘·THêïsTT. eTVü‰q~‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ q<äT\˝À ˙{ÏeT≥º+ Á|üe÷<äkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. Ç|üŒ{Ïπø 12õ˝≤¢˝À¢ì 2600 Á>±e÷\T eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT. eTT+|ü⁄ÁbÕ+‘ê˝À¢ düVü‰j·Tø£#·s¡´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. Ç+‘·es¡≈£î 11 \ø£å\ eT+~ì düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘êìøÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. es¡<ä\ e\¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î mì$T~ eT+~ eTè‹#Ó+<ës¡ì, eTs√ eTT>∑TZs¡T >∑\¢s‘·sTTq≥T¢ düe÷#ês¡+ n+~+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. |üP], πø+Á<äbÕsê,ø£≥ø˘, »>∑‹‡+>¥|üPsY, dü+ã˝Ÿ|üPsY, uÖ<é, k˛H˚|üPsY ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢\T es¡<ä‘êøÏ&çøÏ n‘·˝≤≈£î‘·\eTj·÷´sTT. Äj·÷ õ˝≤¢˝À¢ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\T <Óã“‹q&É+‘√ s¡yêD≤ e´edüú düÔ+_+∫b˛sTT+~. eTVü‰q~ qT+∫ 13.66 \ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä˙{Ïì ~>∑TeÁbÕ+‘êìøÏ e<äT\T‘·THêïs¡ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ V”≤sê≈£î&é ÁbÕC…≈£îº˝À ˙{ÏeT≥º+ ì\ø£&ÉkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îH˚ neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ÁbÕC…≈£îºe<ä› 16π>≥¢qT |üP]Ô>± m‹Ôy˚j·T&É+‘√ 8.9 \ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T ~>∑TeÁbÕ+‘êìøÏ ($T>∑‘ê... 2˝À)

2

CMyK

CMyK

12 õ˝≤¢\T n‘·˝≤≈£î‘·\+ ` 2600 Á>±e÷\T eTTqø£` 11 \ø£å\ eT+~ ìsêÁX¯j·TT\T


2

yÓ’mdt |ü<∏äø±\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdüTÔHêïs¡T $»j·Tyê&É, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|ü>∑‹˝À, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ eTTÁ<äqT #Ós¡|æy˚ùd+<äT≈£î bÕ\≈£î\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì j·TTeH˚‘·, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. á Áø£eT+˝À ìs¡Tù|<ä\ ø√dü+ yÓ’mdt ÁbÕs¡+_Û+∫q |ü<∏äø±\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdüTÔHêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. z<ës¡TŒ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ø£ècÕíõ˝≤¢ >∑qïes¡+˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ä, sêÁcÕº˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T

<Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT $»j·Tyê&É˝À es¡<äeTT+|ü⁄ u≤~Û‘·T\qT »>∑Hé |üsêeT]Ù+#ês¡T. sêDÏ>±]‘√≥, sêeT*+π>X¯«s¡ ù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. es¡<ä\T e∫Ãq|ü⁄&É˝≤¢ ‘·eT≈£î á ‹|üŒ\T ‘·|üŒ&É+˝Ò<ä+≥÷ kÕúì≈£î\T »>∑Hé≈£î ‘·eT Äy˚<äqqT e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eTT+|ü⁄ÁbÕ+‘ê˝À¢ XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düø±\+˝À düŒ+~+∫, dü¬s’q #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ Çã“+<äT\qT ø=+‘·y˚Ts¡ n~Û>∑$T+#·e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ñ+Á&Ü\j·÷´.. <ä+&Ü\j·÷´.. ø£s¡TDÏ+#·j·÷´ <˚yê.. nqï ìHê<ë\ q&ÉTeT Á|ü‹eT $ù|òTïX¯«s¡T\T s¡<∏ë\ô|’ }πs>±s¡T. >∑‘· |ü~s√E\T>± n‘·´+‘· uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ Ä~ <˚e⁄&çì |üPõ+∫q uÛÑ≈£îÔ\T ìeT»®HêìøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢&É+‘√ »+≥q>∑sê\ M<ÛäT\˙ï XÀuÛ≤j·Te÷q+>± e÷sêsTT. ∫Hêï,ô|<ë› ‘ês¡‘·eT´+ ˝Ò≈£î+&Ü Äq+<√‘ê‡Vü‰\ q&ÉTeT ‘·eT‘·eT yêVü≤Hê\˝À $Hêj·T≈£î\qT }πs–+|ü⁄>± VüQùd‡HékÕ>∑sY≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. <ë]bı&Ée⁄Hê qè‘ê´\T, uÛÑ»q\T#˚dü÷Ô ñ‘ê‡Vü≤+‘√ πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·÷ Á|üXÊ+‘·+>± ñ‘·‡yê\qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. uÛ≤ØyêVü≤Hê\ô|’ Äd”qT˝…’q >∑DHê<ÛäT\qT |üP\‘√ Á|ü‘˚´ø£+>±

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ãq |òüTq‘· ~e+>∑‘· H˚‘·πø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤+{Ï eTVü≤˙j·TT&çô|’ ø±+Á¬>dt ãTs¡<ä»\T¢‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. HÓ’‹ø£ $\Te\T e~˝Òdæq ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T ˇø£ÿf…Æ ‘·eTqT Çã“+~ ô|fÒº+<äT≈£î ≈£îÁ≥|üHêïj·Tì nHêïs¡T. »qH˚‘·qT #·÷dæ zfÒ¢dæ ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æùdÔ, n~Ûø±sêìï nqTuÛÑ$düTÔqï ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\T yÓ’mdt |ü≥¢ nHê´j·T+>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\qT >±*øÏ e~˝Òdæ n~Ûø±sêìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì

k˛eTyês¡+ 12, ôdô|º+ãsY 2011

<ä[‘·H˚‘· n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>±

C…’ u…’ >∑DÒXÊ n+≥÷ ìq~+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ø°\ø£<äX¯≈£î #˚s¡Tø√e&É+, düø£\»qT\ düyÓTà eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqïH˚|ü<∏ä´+˝À eT+&ÉbÕ\ e<ä› ‘Ó\+>±D ìHê<ë\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ @s¡Œ&çq≥¢sTT+~.

ìeT»®H√‘·‡e+˝À ‘Ó\+ª>±D+μ ákÕ] >∑DÒwt ìeT»®H√‘·‡e+˝À ‘Ó\+>±D ìHê<ä+ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*∫+~. C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ $Hêj·Tø£ eT+&ÉbÕ\T <ä<ä›]˝≤¢sTT. q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À Ä~yês¡+ $Hêj·Tø£ ìeT»®q+ }πs–+|ü⁄ ñ‘·‡yê˝À¢ kÕúìø£ Á|ü»\T ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. zyÓ’|ü⁄ >∑DHê<ÛäTì düTÔ‹dü÷Ô, uÛÑ»q\T #˚dü÷Ô, eTs√yÓ’|ü⁄ C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ìq~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·TTerj·TTe≈£î\T ‘Ó\+>±D≈£î n&=¶ùdÔ ñs¡T≈£îH˚ Á|üX‚ï˝Ò<ä+≥÷ ôV≤#·Ã]ø£\T #˚XÊs¡T. e÷ ‘Ó\+>±D e÷>±Zyê˝…

U…’s¡‘êu≤<é $Hêj·T≈£îìøÏ M&√ÿ\T |üP» 50 n&ÉT>∑T\ U…’s¡‘êu≤<é $Hêj·T≈£îì M&√ÿ\T |üP»˝À sêÁwüº Vü≤À+ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. ÄyÓT‘√ bÕ≥T y˚Tj·Ts¡T ã+&É ø±ØÔø£¬s&ç¶, eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY, ñ‘·‡e ø£$T{° ìsê«Vü≤≈£î\T ≈£L&Ü Vü‰»s¡j·÷´s¡T. sêÁ‹ mì$T~ >∑+≥\≈£î $Hêj·T≈£î&çï }πs–+|ü⁄>± ãj·T˝Ò›s¡BkÕÔeTì, sêÁ‹ 12 >∑+≥\ ø£˝≤¢ $Hêj·T≈£îìøÏ u…’u…’ #ÓãT‘êeTì ñ‘·‡e ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. 2500 øÏ˝À\ $Hêj·T≈£î&ÉT \&É÷¶ Á|ükÕ<ëìï k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ \ø£åqïs¡eT+~ Á|ü»\≈£î Á|ükÕ<ä+>± n+<äCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± u≤˝≤|üPsY $Hêj·T≈£î&ç \&É÷¶ Á|ükÕ<ä+ s¡÷.5.45\ø£å\≈£î |ü*øÏq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. kÕúì≈£î\πø Ä Á|ükÕ<ä+ e]+#·&É+ $~‘·y˚T. u≤˝≤|üPsY $Hêj·T≈£î&ÉT 11>∑+≥\≈£î ãj·T˝Ò›s¡>± kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î #ê]àHêsY ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£î+~. VüQùd‡HékÕ>∑sY≈£î #˚s¡T≈£îH˚≥|üŒ{Ïø° sêÁ‹ 10 >∑+≥\j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.

ñ|ümìïø£ »]π>Hê? u≤qT‡yê&É ñ|ü düeTs¡+ô|’ dü+~>∑Δ+ b˛{°#˚j·TeTqï ;CÒ|”, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt n<˚ <ë]˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ìC≤e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): u≤Hé‡yê&É ñ|ü mìïø£ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ Hê{Ï qT+∫ sê»ø°j·T+ s¡düe‘·Ôs¡ eT\T|ü⁄\T rs¡T>∑T‘√+~. ákÕúq+˝À b˛{° #˚j·T&É+ô|’ Á|ü<ÛëqbÕغ\T s√Eø√ $<Ûä+>± düŒ+~düTÔHêïsTT. B+‘√ n+<ä]<äèwæº u≤Hé‡yê&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ô|’ |ü&ç+~. ‘Ó\+>±D $wüj·÷\˝À bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT <ä«+<ä yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚kÕs¡T. B+‘√ Çø£ÿ&É mìïø£\ ìã+<ÛäHê\ Á|üø±s¡+ 6 HÓ\˝À¢ ‹]– mìïø£\T »]|æ+#ê*. >∑‘· mÁ|æ˝Ÿ HÓ\˝À sêJHêe÷ #˚dæq|üŒ{ÏøÏì d”Œø£sY ÄyÓ÷~+#·ø£b˛e&É+‘√ ñ|ü mìïø£ Á|üÁøÏj·T˝À Ä\dü´+ »]–+~. Ç{°e\ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü‰sY b˛#ês¡+ sêJHêe÷qT n+^ø£]+#·&É≥+‘√ mìïø£\ ø£MTwüHé u≤Hé‡yê&É˝À ñ|ümqïø£ »s¡|ü&ÜìøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. n|üŒ{Ï qT+∫ mìïø£ô|’ n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt, _C…|æ, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt b˛{Ïô|’ düŒ+~+#êsTT. ‘Ó\+>±D yê<ä+ ã\+>± ñ+&É≥+, ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+ ø±e&É+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ bÕغ\T ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛{Ïô|’ |ü⁄Hêsê˝À#·q˝À |ü&ܶsTT. ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq b˛#ês¡+lìyêdt ¬s&ç¶ô|’ b˛{°ÏøÏ ~–‘˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\T, y˚T<Ûëe⁄\T, Á|ü»˝À¢ e´‹πsø£‘·e#˚à neø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ b˛{°qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√yê\ì uÛ≤$düTÔHêïsTT. Bì˝À uÛ≤>∑+>± eTT+<äT>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ düŒ+~+∫ u≤Hé‡yê&É ã]˝À ‘êeTT b˛{Ï #˚j·÷&É+˝Ò<äì Á|üø£{Ï+∫+~. Çø£ÿ&É >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´>± |üì#˚dæq Á|üdüTÔ‘· yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û u≤õ¬s&ç¶ >√es¡›Hé≈£î á ìjÓ÷»ø£es¡Z+‘√ eT+∫|ü≥Tº ñqï|üŒ{ÏøÏ b˛{°qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D≈£î ‘êeTT Ä~qT+∫ nqT≈£L\y˚Tqì, ‘·eT Vü≤j·T+˝À eT÷&ÉT ∫qïsêÁcÕº\T Á|üø£{Ï+∫q uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ñ|ümìïø£˝ b˛{°˝À˝ÒeTì düŒwüº+#˚dæ+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ ‘êeTT dü+|üPs¡íeT<䛑·T ñ+≥T+<äì ‘Ó\+>±Dyê<ëìøÏ eT]+‘· }‘·$TkÕÔeTì, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ô|’ b˛{Ï #˚j·T&É+˝Ò<äì Á|üø£{Ï+∫+~. n+‘˚ø±≈£î+&É >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\‘√ bÕ≥T sêJHêe÷ #˚dæq ;CÒ|” ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \ø°åàHêsêj·TD b˛{°Ï>± {°ÄsYmdt nuÛÑ´]úì Çø£ÿ&É ì\u…≥º˝Ò<äT. B+‘√ Çø£ÿ&É πøe\+ Á|ü<Ûëq bÕغ\T ø±+Á¬>dt, {°&û|”, ;CÒ|”\ eT<Û˚´ b˛{Ï »]–+~. nsTT‘˚ á mìïø£˝À¢ ;CÒ|”æ, {°ÏÄsYmdt\ nuÛÑ´]ú \ø°åàHêsêj·TD ¬s+&√kÕ] es¡Tdü>± ¬>\Tbı+<ës¡T. u≤Hé‡yê&É˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D yê<ä+‘√H˚ »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq ;CÒ|” Çø£ÿ&É b˛{Ï #˚j·T≈£î+&É $TÁ‘·ã+<Ûëìï eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ≈£L&Ü Ç<˚ <ë]q |ü{≤º\ì Ä˝À∫düTÔHêïsTT. ¬s+&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ bò˛s¡+ Hêj·T≈£î\T düe÷y˚X¯yÓTÆ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTøÏ b˛{Ï e<ä›ì ø√s¡>± n+<äT≈£î kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q≥T¢ Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü X¯ìyês¡+ b˛{°Ï #˚j·T≈£L&É<äì n~ÛcÕ˜Hêìï ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ á ¬s+&ÉT bÕغ\ Á|üj·T‘êï\T dü|òü\yÓTÆ‘˚ á ñ|ü mìïø£ @ø£Á^eeTj˚T´ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT.

b˛©düT ø±\TŒ˝À¢ Ç<ä›s¡T eTè‹

$XÊK \&É÷¶ ]ø±s¡T¶ $XÊK|ü≥ï+˝À n‘·´+‘· m‘Ó’Ôq $Hêj·T≈£îì Á|ü‹eTqT ì˝u…≥º&É+‘√bÕ≥T, uÛ≤Ø \&É÷¶qT kÕ«$Tyê]øÏ Á|ükÕ<ä+>± ñ+∫ ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ês¡T. 120 n&ÉT>∑T\ m‘Ó’Ôq uÛ≤Ø $Hêj·T≈£î&çøÏ n+‘˚ uÛ≤Ø>± 6,399 øÏ˝À\ ãs¡TyÓ’q \&É÷¶qT HÓ’y˚<ä´+>± ñ+#ês¡T. á \&É÷¶qT ‘êù|X¯«s¡+ uÛÑø±Ô+»H˚j·T d”«{Ÿ‡ dü+|òüT+ ‘·j·÷s¡T#˚dæ+~. \&É÷¶qT Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘·+>± |ü+|æD°#˚XÊs¡T. \&É÷¶ Á|ükÕ<ä+‘√bÕ≥T |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± z yÓTTø£ÿqT ≈£L&Ü ñ∫‘·+>± n+<äCÒXÊs¡T. \&É÷¶qT HÓ\s√E\bÕ≥T ì\«ñ+&˚˝≤ Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T#˚XÊeTì, Bìì düTe÷s¡T 70 y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒj·Te#·Ãì \&É÷¶ ‘·j·÷Ø<ës¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

»qdü+Á<ä+>± {≤´+ø˘ã+&é

n\+ø£]+∫ eTTkÕÔãT #˚XÊs¡T. ≈£î\,eT‘·, es¡í, yÓ’wüe÷´\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü Á|ü»\T á y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Zì eT‘·kÕeTs¡kÕ´ìï #ê{≤s¡T. |ü\T yêVü≤Hê\ô|’ ∫Hêïs¡T\T <˚X¯ eTVü≤˙j·TT\ y˚wü<Ûës¡D˝À, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\qT nqTø£]+∫ eÁdüÔ<Ûës¡D #˚dæ Á|ü»\≈£î ø£qT$+<äT #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü C≤rj·TC…+&ÜqT yêVü≤Hê\≈£î neT]à C≤rj·T‘ê uÛ≤yêìï #ê{Ï#ÓbÕŒs¡T. >∑DÒXŸ ìeT»®q+ dü+<äs¡“¤+>± »+≥q>∑sê˝À¢ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£≥Tº~≥º+#˚XÊs¡T. $Hêj·Tø£ HêeT »|ü+‘√ e÷s√à>±sTT. eTìï+#·T $Hêj·Tø£ n+≥÷ ìeT»®H√‘·‡yêìøÏ uÛ≤Ø>± ‘·s¡* edüTÔHêïs¡T. dü«#·Ã+<ä dü+düú\T, yê´bÕs¡T\T $Hêj·Tø£ uÛÑ≈£îÔ\≈£î |ü⁄*Vü≤Às¡, ˙{Ï bÕ´¬ø≥¢qT n+~dü÷Ô ‘·eT uÛÑøÏÔì #ê≥T≈£î+≥THêïs¡T. sêÁwüº Vü≤À+ eT+Á‹ |æ.dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶, dæ|æ m¬ø U≤Hé »+≥ q>∑sê˝À¢ Á|üj·÷DÏdü÷Ô XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. Á|ü»\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\>∑≈£î+&Ü $Hêj·Tø£ ñ‘·‡e eT+&ÉbÕ\ ìsê«Vü≤≈£î\≈£î dü÷#·q *düTÔHêïs¡T. b˛©düT dæã“+~øÏ |ü\T dü÷#·q\T n+<äCÒdüTÔHêïs¡T.

‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ñÁ~ø£Ô‘·

$Hêj·Tø£ ìeT»®H√‘·‡yêìï ø£qT˝≤sê MøÏå+#˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± q>∑s¡+ q&çu§&ÉT¶q ñqï {≤+ø˘ã+&éô|’øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ÇdüTπødæHê sê\ì$<Ûä+>± {≤+ø˘ã+&é »qdü+<√Vü≤+‘√ ì+&çb˛sTT+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ $$<Ûä Á|ü<˚XÊ\ qT+∫ $#˚Ãdæq >∑DHê<∏äT\qT uÛÑøÏÔbÕs¡eX¯´+‘√ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. >∑D|ü‹ãbÕŒyÓ÷]j·÷ n+≥÷ Cj·T»j·T<Ûë«Hê\T |ü*ø±s¡T. >∑DÒwteTVü≤sêCŸø° C…’ n+≥÷ kÕ«$Tyê]ì VüQùd‡HékÕ>∑s¡+˝À ìeT»®q+ #˚ùd n<äT“‘·<äèXÊ´ìï ø£qT˝≤sêMøÏå+#ês¡T. |ü\T s¡÷bÕ\˝À, uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ô|’ Äd”qT˝…’ {≤+ø˘ã+&éô|’øÏ #˚s¡T≈£îqï >∑DHê<ÛäT\qT MøÏå+∫ ‘·]+#ês¡T.

#Óø√kı¢y˚øÏj·÷ ì|òü÷esêZ\T yÓ\¢&ç

ákÕ] mìïø£˝À¢ b˛{°#˚kÕÔ: u≤\ø£èwüí

nq+‘·|ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙ s¡<∏äj·÷Á‘· #˚|ü&É‘êqq&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äì sêÁwüºeT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é m<˚›yê #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì JÄsY |òü+ø£åHéVü‰\T˝À H˚wüq˝ŸeTp›sY j·T÷ìj·THéÄ|òt b˛düº˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt Á>∑÷|t ` dæ 22e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ n$˙‹ô|’ e÷{≤¢&É≥+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+<äì nHêïs¡T. n$˙‹ô|’ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡Ã »s¡>±*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø£sêï≥ø£˝À >±* »Hês¡úHé¬s&綑√bÕ≥T ;CÒ|” H˚‘·\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶs¡qï $wüj·÷ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± ñ‘·ÔsêK+&é˝À ‘·«s¡˝À mìïø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À n$˙‹ Äs√|üD\ qT+∫ Á|ü»\qT <äèwæºeTs¡˝ÒÃ+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ì e÷]Ãq ;CÒ|” n$˙‹ô|’ ˙‘·T\T e*¢+#·&É+ dæ>∑TZ#˚{Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ n<ë«˙ n$˙‹ô|’ b˛sê≥+ #˚kÕÔqì #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. Á|ü»\T nìï+{Ïì >∑eTìdüTÔHêïs¡ì, dü¬s’q düeTj·T+˝À ‘·–q ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚ düeTs¡ú‘· Á|ü»\≈£î ñ+<äì XË’\C≤Hê<∏é nHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e~*q≥T¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+|ü⁄ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq yê]øÏ ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê ÄVü‰s¡+, ‘ê>∑T˙{Ï bÕ¬ø≥¢qT düs¡|òüsê #˚düTÔHêïeTì Á|üuÛÑT‘·«+ ù|s=ÿ+~. á es¡<ä\‘√ 11y˚\≈£î ô|’>± Çfi¯ó¢ <Óã“‹HêïsTT. 152 ]©|òt ø±´+|ü⁄\ <ë«sê ìsêÁX¯j·TT˝…’q ù|<ä\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ düVü‰j·Tø£#·s¡´\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]+ #ê*‡+~>± sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä s¡ø£åDXÊKqT n]ú+∫+~. eTT+|ü⁄ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq Á|ü»\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î#˚πsÃ+<äT≈£î 200 eTs¡uÀ≥¢‘√ düVü‰ 1400 uÀ≥¢qT $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüº+#˚dæ+~. ø±>± bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ôd\e⁄~Hê\T Á|üø£{Ï+∫ yê{Ïì eT÷dæy˚j·÷*‡+~>± Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚•+∫+~. qBrs¡+ yÓ+≥ ã\V”≤q+>± ñqï#√≥¢ ø£s¡ø£≥º\qT |ü⁄qs¡T<ä›]+#˚+<äT≈£î j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£q #·s¡´\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ es¡<äñ<Ûäè‹ ‘·>∑Z≈£î+fÒ es¡<äqwüº+ uÛ≤Ø>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïsTT.

˝≤&ÓHé >∑T≥Tº $|æŒ+~ y˚Ty˚T ÁbÕ>¥ ôdô|º+ãsY 11: n+‘·sê®rj·T ñÁ>∑yê~ ˇkÕe÷ _Hé˝≤&ÓHé kÕúes¡+ >∑T]+∫ düe÷#ês¡+ n+~+∫q |òüTq‘· ‘·eT<˚qì #Óø=kı¢y˚øÏj·÷ ì|òü÷ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. ø=ìï dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ˝≤&ÓHé ø√dü+ eTTeTàs¡+>± >±*+∫q nyÓT]ø± Ç{°e\ Äj·TqqT eT≥Tºu…{Ϻq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ˝≤&ÓHé n+‘·+˝À ø°\ø£bÕÁ‘·, Ä |òüTq‘· nyÓT]ø±~ ø±<äì, n‘·ì Ä#·÷ø° ‘Ó*|æ+~ ‘êy˚Tqì #Óø=kı¢y˚øÏj·÷ ì|òü÷ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. 2010 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ #Óø˘ ôd’ìø£ Ç+f…*C…Hé‡ yê]¸ø£ ìy˚~ø£˝À á $wüj·÷ìï düŒwüº+#˚XÊs¡T. Á|ü|ü+#·+˝Àì ø£s¡&ÉT>∑{Ϻq H˚s¡düTÔ\ $esê\T, yê] Ä#·÷ø°øÏ dü+ã+~Û+∫ düeTÁ>∑ düe÷#ês¡+ ‘êeTT ùdø£]+#êeTì ì|òü÷ esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. ‘êeTT düe÷#ês¡+ n+~+∫q MT<ä≥ nyÓT]ø£± s¡ø£åD n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+ nj·÷´s¡ì, ‘·<ë«sê yê]øÏ ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î˝Ò≈£î+&Ü #˚dæq $s√~Ûì y˚{≤&ç n+‘·yÓTT+~+#·&É+ »]–+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT≈£î $TÁ‘·<˚X¯+>± ñ+≥Tqï+<äTH˚ nyÓT]ø±≈£î á y˚Ts¡≈£î kÕj·T+ #˚dæq≥T¢ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ìy˚~ø£ |üP]Ô bÕsƒêìï $T\≥Ø Ç+f…*C…Hé‡ düØ«ôddt yÓuŸôd’{Ÿ˝Àq÷ ñ+∫q≥T¢ #Óø˘ ‘Ó*|æ+~.

n$˙‹ô|’ n<ë«˙ s¡<∏äj·÷Á‘· Vü‰kÕ´düŒ<ä+

ˇ&çXÊ˝À »\$\j·T+

#ÓHÓ’ï, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêeTHê<∏ä|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ |üs¡eT≈£î&ç˝À <ä[‘·H˚‘· C≤Hé bÕ+&É´HéqT n¬sdüTº #˚j·T&É+‘√ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. >∑‘·+˝À n‘·ìô|’ qyÓ÷<Ó’q z πødüT˝À b˛©düT\T bÕ+&É´HéqT Ä~yês¡+ Hê&ÉT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ »]–+~. á n¬sdüTºqT ìs¡dædü÷Ô Äj·Tq eT<䛑·T<ës¡T\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. M]ì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î b˛©düT\T Á|üj·T‹ï+#·&É+˝À yês¡T ¬s∫Ãb˛sTT Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s¡´\≈£î ~>±s¡T. á Áø£eT+˝À nø£ÿ&Éñqï b˛©düT yêVü≤Hê\≈£î Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ì|üŒ+{Ï+#ês¡T. |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄‘·|üŒ&É+‘√ b˛©düT\T >±*˝ÀøÏø±\TŒ\T »]bÕs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ sêø£b˛e&É+‘√ Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ H˚s¡T>± ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. á |òüT≥q˝À Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>±, |ü\Te⁄s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. >±j·T|ü&çq yê]˝À #ê˝≤eT+~ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥T¢ ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT.

nq+‘·|ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): e#˚à mìïø£˝À¢ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ ekÕÔqì dæ˙ q≥T&ÉT u≤\ø£èwüí Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ @ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚j·TqTqïB n|ü⁄Œ&˚ #Ó|üŒ˝Òqì nHêïs¡T. ù|<ä eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&˚+<äT≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï {≤©e⁄&é-20-20 e÷´#Y˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î Ä~yês¡+Hê&ÉT |ü≥ºD≤ìøÏ dæ˙ V”≤s√\T, q≥T\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. V”≤s√ Hê>±s¡T®q {≤dt y˚j·T>± {≤dt ¬>*∫q lø±+‘Y »≥Tº ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥qT m+#·T≈£î+~.á H˚|ü<∏ä´+˝À u≤\ø£èwüí ‘·qqT ø£*dæq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘êqT n+<ä]yê&çqì #ÓbÕŒs¡T. nìï+{Ï˝ÀqT ‘·q≈£î Ä<äs¡ÙeT÷]Ô ‘·q ‘·+Á&ç m˙ºÄsY nì #ÓbÕŒs¡T. lsêeTsê»´+ eTs√ \e≈£îX¯ e÷~]>± ]ø±s¡T¶\T düèwæº+#·&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤|ü⁄ <ëH=ïø£ <äèX¯´ ø±e´+>± eT*#ês¡Hêïs¡T. me÷àsY $˝≤¢˝À n|üŒ{Ï ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T ‘·q ≈£îe÷¬sÔ Áu≤Vü≤àDÏ ù|]≥ $˝≤¢ ø=Hêïqì #ÓbÕŒs¡T. Ä ø=qT>√\T Á|üÁøÏj·T Áu≤Vü≤àDÏ ô|[¢ ø£+fÒ #ê˝≤ eTT+<˚ ø=HêïeTHêïs¡T. <ëìô|’ mes¡T $es¡D ø√]Hê ã<äT*#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔy˚TqHêïs¡T. ù|<ä eTVæ≤fi¯\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î 20-20e÷´#Y Ä&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

d”m+>± K+&É÷Ø Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ &ÓÁVü‰&É÷Hé, ôdô|º+ãsY 11: ñ‘·ÔsêK+&é eTTK´eT+Á‹>± ÄØà e÷J »qs¡˝Ÿ _.dæ. K+&É÷Ø u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. sêÁwüº Äs√ eTTK´eT+Á‹>± Äj·Tq Ä~yês¡+ Hê&ÉT Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. ¬s+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ‹]– eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|ü{≤ºs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+‘√ bıÁœj·÷˝ŸqT ‘·|æŒ+∫, n‘·ì kÕúq+˝À K+&É÷Øì bÕغ ìj·T$T+∫+~. 2009˝À »]–q ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ sêÁwüº+˝Àì yÓTT‘·Ô+ ◊<äT m+|” d”≥¢qT ø√˝ÀŒe&É+‘√ ;CÒ|” n~ÛcÕºq+ Äj·TqqT d”m+ |”sƒ¡+ qT+∫ ‘·|æŒ+∫+~. bıÁœj·÷˝Ÿ eT+Á‹es¡Z+˝Àì yÓTT‘·Ô+ 11 eT+~ K+&É÷Ø πø_HÓ{Ÿ˝Àq÷ ø=qkÕ>∑T‘·÷ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. ø±>±, n$˙‹ Äs√|üD\ô|’ ;CÒ|” Ç<ä›s¡T ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ eTTK´eT+Á‘·T\qT e÷]Ã+~. e÷J eTTK´eT+Á‹ s¡y˚Twt bıÁœj·÷˝Ÿô|’ n$˙‹ Äs√|üD\T sêe&É+‘√ eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± Äj·TqqT |ü<ä$ qT+∫ ‘·|üø√yê\ì ;CÒ|” n~ÛcÕºq+ dü÷∫+∫+~.

30˝À>± ‘˚˝≤Ã*: j·÷w”ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 30e ‘˚B˝À>± Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ n~ÛcÕºq+ @<√ˇø£{Ï ‘˚˝≤Ã\ì m+.|æ.eT<ÛäTj·÷wæÿ &çe÷+&é#˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À ‘·eT uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT Á|üø£{ÏkÕÔeTì Äj·Tqù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îqï sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<éqT Äj·Tq X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. nq‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. bÕغ\≈£î nr‘·+>± ‘Ó˝+>±D H˚‘·\+‘ê ˇø£ÿ‘ê{Ïô|’ ñ<ä´$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ, ‘Ó˝+>±D sêÁwüºdü$T‹ bÕغ\T ‘·eT‘·eT C…+&Ü\T |üø£ÿqu…{Ϻ düeTwæº>± b˛sê&ç‘˚H˚ Á|ü‘˚´ø£sêÁwüº+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. düø£\»qT\ düyÓTà˝À n+<äs¡÷ Á|ü‘·´ø£å+>± bÕ˝§ZHê\ì sê»ø°j·T |üøå±\≈£î j·÷w”ÿ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

dæm+>± øÏs¡DY bÕ\q yÓ’mdtqT eT]|ædüTÔ+~ e÷#·s¡¢, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´ eT+Á‹>± øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ düeTs¡ú e+‘·yÓTÆq bÕ\q n+~düTÔHêï&Éì eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ nHêïs¡T. øÏs¡DY ‘·q bÕ\q <ë«sê ~e+>∑‘· H˚‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ì eT]|ækÕÔs¡ì Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT >∑T+≥÷s¡T qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi¯SÔ Äj·Tq e÷s¡ZeT<ä´+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ’mdt neT\T|üs¡∫q dü+πøåeT |ü<∏äø±˝À¢ì ˝ÀbÕ\qT düe]dü÷Ô, eT]+‘· |üø£&É“+B |ü<∏äø±\‘√ øÏs¡DY eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. j·TTe‘·≈£î \ø£å ñ<√´>±\ ø£\Œq øÏs¡DY≈£î eT+∫ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ~e+>∑‘· e÷J Á|ü<Ûëì |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\qT @sêŒ≥T#˚ùdÔ Ä Á>∑÷|ü⁄\≈£î e÷J eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT s¡TD≤\+~+∫ |”Mì eT]|æ+#ês¡ì, bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤*∫à yÓ’mdt #·+Á<äu≤ãTqT eTs¡|æ+#ês¡ì @sêdüT >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓsTT´ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ Ád”Ôì~Û |ü<∏äø£+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ <ë«sê yÓ’mdtqT eT]|ækÕÔs¡ì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.


Hê\Tπ>fi¯¢sTTHê >∑f…ºø£ÿì es¡<ä u≤~Û‘·T\T NRPLRiWıáV, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô): Fs©Ø[ı NRPV»¡VLiÀÿáV μj∂NRPV‰¤Õ¡[NRP G≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. FsLiμR∂L][ BŒ˝œ¡ß N][Õ‹[ˆLiVV©´s Àÿμ≥j∂ªRΩVáV A Æ™sVVLi≤T∂ g][≤R∂á ™´sVμ≥R∂˘ “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©yıLRiV. NRPW÷¡F°LiVV©´s Æ™sLiæªΩ©´sáNRPV, Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV BLiªRΩ ™´sLRiNRPW xqs\lLi©´s AxqsLS á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. 2007 «¡⁄©±sÕ‹[ x§¶¶¶Li˙μk∂, NRPVLiμR∂W, NRPÃ˝¡WLRiV ™´sZNP‰LRi, À≥œ¡™´s©ybP ©´sμR∂VáV F~LigjiF~L˝Ri≤R∂Liª][ xqsLRi*xqs*Li N][Õ‹[ˆLiVV©´s Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. •¶¶¶≠dsVá ™´sLRiL<RiLi NRPVLjizmsxqsVÚ©yılLi[ ªRΩxmsˆ AμR∂VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ AzqsÚ ©´sxtÌsQLi «¡Ljigji,. 14 ™´sVLiμj∂ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. LRiW. 625 N][»˝¡ Æ™s[VLRi ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂  ¡XLiμR∂Li

©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LS¨sı @LiøR¡©y Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë @xmsˆ…”¡ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV μy©´sNTPa][L`i, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRixmnsQpL`iáV Àÿμ≥j∂ªRΩ NRPV»¡VLiÀÿáNTP AxqsLSgS ¨sáVryÚ™´sV¨s ™´sLRiμR∂ ry∏R∂VLi @Liμj∂ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsVáV gRiVzmsˆLiøyLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩV≤T∂ LRiW.8 áORPQá Æ™s[VLRi ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. Fs¨s≠sVμj∂ LRiWFy∏R∂Vá xmsLji•¶¶¶LRiLi NRPW≤y LS¤Õ¡[μR∂¨s øR¡˙NRPFyfl”· AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPLRiWıáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ 25 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ¨sLS˙aRP∏R∂VVáVgS ™´sWLSLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 1.63 áORPQá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ©´sxtÌsQLi ™y…”¡Ã˝¡gS 9189 BŒ˝œ¡ß xmspLjiÚgS Æ©s[á™´sV»Ì¡Li™´sV∏R∂W˘LiVV. 1.53 áORPQá BŒ˝œ¡ß FyOTPQNRPLigS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. 72 ¿¡©´sı, 18 |msμÙR∂ ™´sLiæªΩ©´sáNRPV ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. LRiW.100 N][»˝¡ Æ™s[VLRi LRix§¶¶¶μyLRiVáNRPV ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+ , 12, ôdô|º+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

≠sxtsQ«¡*LSá ©´sVLi¿¡ gjiLji«¡©´sVá©´sV LRiOTPQLiøy÷¡

eT+Á‹ Ç˝≤U≤˝ÀH˚ yÓ’<ä´ dæã“+~ ø=s¡‘· Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY π>≥¢ m‹Ôy˚‘· ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ yÓ’<äT´\ ≈£îØÃ\T U≤∞

NRP≤R∂xms, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) ryOSQªRΩVÚ AL][gRi˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡ N]LRiªRΩ Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsˆ ˙ªRΩVáNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV ≤yNÌRPL˝RiV NRP©´sxms≤R∂NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy* xqsV˙xmsªRΩVÕ˝‹[ }msμR∂áNRPV \Æ™sμR∂˘Li xqs˙NRP™´sVLigS @LiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLiμR∂VáV.. ¿¡NTPªRΩ=áV.. xqslLi[.. NRP¨dsxqsLi L][gRiVá ©y≤T∂ øR¡W}qs μj∂NRPV‰¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[.. μyÆ©s[ı ™´sV©y÷¡. FyáNRPVá ºdΩLRiÕÿ DLiμR∂Li¤…¡[.. Fs™´sLRiV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ z§¶¶¶Liøy÷¡.. A Æμ∂[™´soÆ≤∂[ NRP©´sV≠sxmsˆV NRP÷Ê¡Liøy÷¡. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 73 ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyáV©yıLiVV. B≠sgSNRP ™´sVL][ ©yáVgRiV {ms{ms ∏R∂VW¨s»˝¡V ©´s≤R∂VxqsVÚ©yı LiVV. 461 AL][gRi˘ Dxms ZNP[Li˙μyáV©yıLiVV. ≠ds…”¡ L][gRiVáNRPV }qs™´sáV, ™yLji Àÿg][gRiVá N][xqsLi 165 ™´sVLiμj∂ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ 130 ™´sVLiμj∂ lLigRiV˘Ã¡L`i \Æ™sμR∂˘

¨sxmsofl·VáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLji N]¨sı ªyªy‰÷¡NRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. 29 F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV. xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLjiÕ‹[ ™´sVL][ @LiVVμR∂VgRiVLRiV D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘ ({ms“¡) øR¡μj∂Æ™s[LiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. @Li¤…¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi 126 ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙xmsxqsVÚªRΩLi }qs™´sáLiμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡¤…¡[*÷¡ ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV \Æ™sμR∂V˘Ã¡V xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP‰LRiLi¤…¡[ INRP‰LRiW ¤Õ¡[LRiV. BxmsˆV≤R∂V Axqsˆ˙ºΩNTP Æ™s◊˝¡æªΩ[ ©´sáVgRiLji \Æ™sμR∂V˘Ã¡ NRPVLkiËáV Δÿ◊d¡gS μR∂LRi+©´s ≠sVxqsVÚ©yıLiVV. B…‘¡™´sá \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™´sVLi˙ªRΩfl·LiÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV  ¡μj∂÷d¡\|ms Æ™sŒ˝ÿLRiV. BNRP‰≤T∂NTP INRP ≤yNÌRPL`i©´sV ≤T∂xmso˘¤…¡[xtsQ©±s\|ms ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s xqsLixmspLÒRiLigS }qs™´sáV @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s, ©´s¿¡Ë©´sxmsˆVÆ≤∂[ @LRiN]LRigS @Liμj∂xqsVÚ©yıLRi¨s L][gRiVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[Lixms¤Õ˝¡Õ‹[ aSaRP*ªRΩ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s @LiVVμR∂VgRiVLRiV xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP‰lLi[ D©´sı»˝¡V \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. INRP‰≤R∂V©´sı ™yLRiV N]LiμR∂LRiV D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘N][xqsLi Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Bμj∂ 30 xms≤R∂NRPá Axqsˆ˙ºΩ, L][«¡⁄ xqsV™´sWLRiV 400c500 J{ms DLi»¡VLiμj∂. @LiVV©y Axqsˆ ˙ºΩ\|ms \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s C ˙FyLiªRΩ™yxqsVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¤…¡[NRPWLji }ms»¡ {ms|§¶¶¶ø`¡{qsÕ‹[ INRP \Æ™sμR∂V˘≤R∂VLi≤y÷¡. BNRP‰≤R∂ INRP‰LRiW ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ªRΩ™´sV©´sV øR¡W}qsÆμ∂™´sLRi¨s C {ms|§¶¶¶ø`¡{qs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ˙gS≠dsVfl·VáV ˙xmsbPıxqsVÚ ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS —¡Õ˝ÿ ™yzqs ≤yNÌRPL`i ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ BÕÿΔÿÕ‹[Æ©s[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡ N]LRiªRΩ DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Δÿ◊d¡Ã¡ N]LRiªRΩ\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáLiμj∂Liøyá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

uÛ≤Ø>± ‘·s¡*edüTÔqï |üsê´≥≈£î\T

r¢NRPLS˘Ã¡V xms»Ì¡¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ©´sÕÊ‹Li≤R∂, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) NRPXuÒy xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPVLRiVxqsVÚ©´sı À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV NRPXuÒy ¤À¡[zqs©´sÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s «¡ÕÿaRP ∏R∂WÕ˝‹[NTP À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ™´s¿¡Ë¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. FsgRiV™´s ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV lgi[»˝¡V FsºΩÚÆ™s[zqs ¨ds…”¡¨s NTPLiμR∂NRPV ™´sμR∂VáVªRΩV©yıLRiV. $\ZaPáLi ©´sVLi¿¡ À≥ÿLjigS ™´sLRiμR∂¨dsL]¿¡Ë ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ©ygSLÍRiV©´srygRiL`iÕ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 580.40 @≤R∂VgRiVáNRPV \|msgS ¬ø¡[LjiLiμj∂. rygRiL`i gRiLjixtÌsQ ¨ds…”¡ ¨sá* ry™´sVLÛRiQ˘Li 408 …‘¡FsLi{qsáV NSgS, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨ds…”¡ ¨sá* 373 bdPªRΩN][…”¡ xmnsV©´sxmso»¡≤R∂VgRiVá μy…”¡Liμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV gRiLjixtÌsQ ¨s…”¡™´sV»Ì¡Li 590 @≤R∂VgRiVáV. rygRiL`iÕ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV…Ìÿ¨sNTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi»¡Li, FsgRiV™´s ©´sVLi¿¡ ™´sLRiμR∂ ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ rygRiL`i lgi[»˝¡ FsºΩÚÆ™s[ªRΩNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿLki ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sμÙR∂ xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[zqs lgi[»˝¡©´sV FsªyÚLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩV áV «ÿ©ylLi≤ÔT∂, N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ ™´sVøR¡L˝Ri FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sVNRPXuÒylLi≤ÔT∂ BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶«¡LRi ∏R∂W˘LRiV. rygRiL`i NRPV≤T∂ NSáV™´sNRPV11,500

edü‘·T˝Ò¢ø£ $<ë´s¡Tú\ $\$\ Æ™sVμR∂N`P, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) μR∂VÀÿ˜NRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáՋ[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRP ≠sμy˘LÛRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. xmsNRP‰ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ≠sμy˘LÛRiVáV BNRP‰≤R∂ øR¡μR∂V™´soN][™´s≤y¨sNTP ™´sxqsVÚLi…ÿLRiV. øR¡μR∂V™´so FsÕÿ D©yı xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi øyÕÿÆ©s[ D©yı∏R∂VLi»¡V©yıLRiV ≠sμy˘LÛRiVáV. BÕÿ DLiÆ≤∂[ øR¡μR∂V™´soN][™´s≤R∂Li øyÕÿ NRPxtÌsQ™´sV¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· ≠sμy˘LÛRiVáNRPV D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂ μR∂VÀÿ˜NRPÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…”¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sV÷¡LigSlLi≤ÔT∂ NRPXztsQª][ C NRPŒÿaSá©´sV FsLiª][ ALS˜È»¡LigS @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qsAL`i ¬ø¡[ªRΩVá ≠dsVμR∂VgS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. A©y…”¡ ©´sVLi¿¡ NRPŒÿaSáՋ[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRP ≠sμy˘LÛRiVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. NRPŒÿaSá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß gRi≤T∂¿¡©y ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi xqs™´sVxqs˘Ã¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡VgSÆ©s[ D©yıLiVV. μR∂VÀÿ˜NRPÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá GLSˆ»¡Vª][ C ˙FyLiªRΩLi ≠sμy˘LÛRiVáª][ Fy»¡V xmsNRP‰ —¡Õ˝ÿáLiVV©´s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV ≤T∂˙gki øR¡μR∂V™´soáV øR¡μR∂V™´soNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRPŒÿaSáNRPV xmsNRP‰ À≥œ¡™´s©´sLi, ˙zms¨s=xmsÕfi ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. μR∂VÀÿ˜NRPÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gkiNRPŒÿaSá GLSˆ»¡Vª][ FsLiªRΩgS©Ø[ xqsLiª][ztsQLi¿¡©´s ≠sμy˘LRiVÚáNRPV NRPuÌy¤Õ¡[ FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*

«¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSáՋ[Æ©s[ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá N]©´srygRiVª][Liμj∂. DμR∂∏R∂VLi Æ™s[Œœ¡Õ‹[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLiÆ™s[Œœ¡Õ‹[ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá N]©´srygRiVª][Liμj∂. μk∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRP ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá N]LRiªRΩ, ˙xmsπ∏∂WgRiaSá r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C NRPŒÿaSáՋ[ ’d¡G, ’d¡NSLi, ’d¡Fs{qs= (’d¡«¡≤U∂=), (FsLi{ms{qs) ˙gRiWxmsoáV©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi 294 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soNRPVLi»¡V©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV xmsμR∂N]Li≤R∂V ™´sVLiμj∂ Dxms©y˘xqsNRPVáV©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy ªyªy‰÷¡NRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ≠sμR∂˘©´sV À‹[μ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. NRPŒÿaSá ˙zms¨s=xmsÕfi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ zqsμÙj∂}ms»¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá ˙zms¨s=xmsÕfi C NRPŒÿaSáNRPV B©±søyLÍjigS N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· N]LRi™´s≤R∂≤R∂Liª][ Dxms©y˘xqs©´sNRPVáV FsxmsˆV≤R∂V ™´sxqsVÚ©yıL][.. FsxmsˆV≤R∂V Æ™sŒœ¡ßÚ©yıL][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. μk∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV.  ¡£qsFy£qs, gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáV, DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y…”¡NTP ≠sμy˘LÛRiVáV zqsμÙj∂}ms»¡NRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=LiÆμ∂[. NRPŒÿaSáՋ[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ªygRiV¨dsLRiV, NRP¨dsxqs ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ B ¡˜LiμR∂VáVxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Dxms©y˘xqsNRPVáNRPV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi gRiμj∂, ry™´sW˙gji ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ™yLRiW B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xmsáV™´sWL˝RiV ≠sμy˘LÛRiVáV ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡zms©y xmnsáªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂.

]ø£eØ ø£\ø£\+ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) : gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS zmsLiø≥R¡©±s ©´sVLi¿¡ ©´sgRiμR∂V LjiNRP™´sLki |ms…Ì”¡ ≠s©´sWªRΩ©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂ xmsoLRiFyáNRPaS≈¡. @LiVVμR∂V gRiVLRiV Dμ][˘gRiVá ©´sVLi¿¡ μyμyxmso LRiW. 15 áORPQá Æ™s[VLRi ºΩLjigji ™´sxqsWáV (LjiNRP™´sLki)NTP AÆμ∂[aS÷¡™´s*≤R∂Li xqsLiøR¡Ã¡©y¨sı lLi[zmsLiμj∂. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs Dμ][˘gRiVÕ˝‹[ NRPáNRPáLi lLi[gjiLiμj∂. ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛsgS ™´sWLRi NRP™´sVVLiμR∂V xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsVLixmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˙xmsNRP»¡ ©´sá xms©´sVı ™´sxqsWŒ˝œ¡Õ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡LjigS LiVV. xmsoLRiFyáNS¨sNTP «¡™´sV NS™y÷¡=©´s ©´sgRiμR∂V

NSryÚ LSNRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ˙xmsNRP»¡©´sá À‹[LÔRiVáV GLSˆ»¡VNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ À≥ÿLkigS À‹[LÔRiVáV Æ™s÷¡ aSLiVV. ™´sVL][\ Æ™sxmso ™y…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Aμy∏R∂VLi xmsoLRiFyáNS¨sNTP «¡™´sV NS™y÷¡. @μk∂ «¡LRigRiÆ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ @xmsˆ…˝‹[ xmsoLRiFyáNS¨sNTP ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s AL][xms fl·Ã¡V Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. «¡Ljigji©´s ©´suÌy¨sNTP Àÿμ≥R∂V˘Q\ ¤Õ¡©´s @LiVVμR∂VgRiVLRiV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV gRiVLjiÚLi øyLRiV. ™yLji\|ms ≠s—¡¤Õ¡©±s= @Li≤`∂ Fs©±sFn° L`i=Æ™sVLi…fi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ≠søyLRifl·

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) : —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sxtsQ«¡*LSá ©´sVLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩORPQfl·Æ™s[V Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS˘Lixmsoá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s , NRPáVztsQªRΩ ¨ds…”¡NTP  ¡μR∂VáV ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ’d¡¤«¡[{ms —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V LS™´soá LSLi©y¥`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. G…ÿ ™´sL<SNSáLiÕ‹[ ≠sxtsQ«¡*LSáª][ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLiøy©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyáNRPV \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV @LiμR∂NRP ™´sVLRifl”·xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩLi gjiLji«¡©´sVáV \Æ™sμR∂˘ r¢NRPLS˘Ã¡ N][xqsLi @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ™y©yNSáLiÕ‹[ NRPáVztsQªRΩ ¨dsLRiV ªygRi≤R∂Liª][ xmsLjizqÛsºΩ ºdΩ˙™´s™´sVLiVV˘LiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2 Æ™s[á \|ms ¿¡Ã¡VNRPV À‹[LRiV Àÿ™´soáV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ©Ø[øR¡VN][NRP ™´sX¥ygS D©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS gjiLji«¡©´sVáV ¨ds…”¡ N][xqsLi NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLi Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂©yıLRiV. ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡NTP N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yı ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ FsLiμR∂VNRPV xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sL<SNSáLiÕ‹[ \|qsªRΩLi ™ygRiVáV ™´sLiNRPÕ˝‹[ ¨dsLRiV ªygRi≤R∂Li ™´sVWáLigS ≠sxtsQ«¡*LSáV ˙xms ¡Ã¡VªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso μ][™´sVá ™y˘zmsÚ ™´sÃ˝¡ gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y˘μ≥R∂VáV ºdΩ˙™´sLi @∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. ≠sxtsQ«¡*LSá ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV, gjiLji«¡©´sVá AL][gRi˘LiN][xqsLi —¡Õ˝ÿNRPV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s LSLi©y¥`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. G¤«¡¨ds= xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë gjiLji«¡©´sVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. gjiLji«¡©´s AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ,™´sVLi¿¡¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y gRi…Ì”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s AL][gRi˘ øR¡LRi˘Ã¡NRPV gS©´sV BNRP‰≤R∂ |msμÙR∂ Axqsˆ˙ªRΩVá©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ™yLjiN][xqsÆ™s[V ¨sLji¯Liøyá©yıLRiV.

¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS @©´sV™´sVªRΩVáV BøyËLRiÆ©s[ ™´s™yxqsÚ™´sLi Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ Dμ][˘gRiVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yáLi»¡W ≠s—¡¤Õ¡©±s= ≠sÀ≥ÿgRiLi zqsFnyLRiV=áV ¬ø¡[xqsWÚ μR∂ryÚQ˚¨sı xmsoLRiFyáNRP, xmsLjiFyá©´s aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáNRPV xmsLizmsLiμj∂. μk∂Liª][ @LiVVμR∂VgRiVLRiV Dμ][˘gRiVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛsÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s @LiVVμR∂VgRiVLRiV zqs ¡˜Liμj∂\|ms øR¡LRi˘Ã¡NRPV xmsoLRiFyáNRP, xmsLjiFyá©´s aS≈¡ Dxms˙NRP≠sVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™yLRiVxmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y ªRΩxmsˆV ¬ø¡[aSLRiV

NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V, Fs≤R∂™´sV NSáV™´sNRPV 10,006, Fs£qsFsÕfi’d¡{qs ˙Fy¤«¡NÌRPV NRPV 1800, rygRiL`i ˙xmsμ≥y©´s «¡Ã¡≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ZNP[Li˙μy¨sNTP 32,592 NRPW˘|qs NRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙zms∏R∂V μR∂Lji+¨s «¡⁄LSá ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sμÙR∂ NRPXxtÒsQ™´sV¯ D˙gRiLRiWxmsLi μy÷¡ËLiμj∂. NRPLÒS»¡NRP, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ NRPVLRiVxqsVÚ©´sı À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·LigS ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ™´sLRiμR∂ F~¤…¡ºΩÚLiμj∂. ™´sLRiμR∂ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ¨ds…”¡ ™´sV…Ìÿ¨sı 1043.04 @≤R∂VgRiVá rÛyLiVVÕ‹[ DLi¿¡ 40 lgi[»˝¡©´sV FsºΩÚ ¨ds…”¡¨s NTPLiμR∂NRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. rygRiL`i lgi[»˝¡V FsºΩÚÆ™s[ªRΩ ™yLRiÚ©´sV æªΩáVxqsVN]©´sı øR¡V»Ì¡V ˙xmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V rygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙FyLiªy¨sNTP À≥ÿLkigS ¬ø¡[LRiN]©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPV μj∂gRiV™´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ LRix§¶¶¶μyLji\|ms À≥ÿLkigS ˙…ÿzmnsN`P ¨s÷¡¿¡ F°LiVVLiμj∂. rygRiL`i ¨ds…”¡ ˙xms™´s•¶¶¶¨sı øR¡W}qsLiμR∂VNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ øR¡V»Ì¡V˙xmsNRP‰Ã¡ —¡Õ˝ÿá©´sVLi¿¡ À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLRi÷¡ ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ F°÷d¡xqsVáV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryLRiV. rygRiL`i lgi[»˝¡V FsºΩÚ©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μj∂gRiV™´s ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[ryLRiV.

|æ\¢\ô|’ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) ¿¡©´sızmsÃ˝¡Ã¡ AL][gRi˘Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩÃ˝¡V áV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s \Æ™sμy˘ μ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ¨sL˝RiORPQ ˘Li øR¡WxmsNRPVLi≤y zmsÃ˝¡Ã¡NRPV F°÷¡π∏∂W øR¡VNRP‰ áV Æ™s[LiVVLiøyá¨s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 0c5 GŒ˝œ¡ Õ‹[xmso zmsÃ˝¡Ã¡V @LiμR∂LjiNUP ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS F°÷¡π∏∂W øR¡VNRP‰Ã¡V Æ™s[LiVVLiøyá©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V FsxmsˆV≤R∂W ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. }msμR∂áV C xms¥R∂ NS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s N][LSLRiV. @Õÿlgi[ D©´sı ™´sxqsªRΩVá©´sV ≠s¨sπ∏∂W gjiLiøR¡VNRPV¨s Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ NS©´sVˆÃ¡NRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™y*á©yıLRiV. BLi…”¡™´sμÙR∂ NS ©´sVˆÃ¡ ™´sÃ˝¡ ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá «¡ ¡V˜Ã¡ª][ Fy»¡V, ªRΩ÷d˝¡’¡≤ÔR∂á ˙FyflÿáNRPV ™´sVVxmsˆV ™y…”¡¤Õ˝¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂©yıLRiV. NRP©´sVNRP ™´sμj∂¤Õ¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂Li»¡W AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV @LiVVμR∂VgRiVLRiV ≠s˙aSLiªRΩ Dμ][˘gRiVá ©´sVLi¿¡ ©´sgRiμR∂V LjiNRP™´sLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s “¡™Ø[áV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. ≠dsLjiÕ‹[ ≠s˙aSLiªRΩ NRP≠sVxtsQ©´sL`i Æ™s[™´sWlLi≤ÔT∂ zmsLiø≥R¡©±s ©´sVLi¿¡ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Fy»¡V@LiVVμR∂V aSªRΩLi ø]xmsˆV©´s LjiNRP™´sLkiNTP AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≠s˙aSLiªRΩ …‘¡{ms™Ø[áV Δÿ«ÿ©´sLiVW™´sVVμÙk∂©±s (LRiW.5.97 áORPQáV), ZNP[FsLi x§¶¶¶ß}qs=©±s (LRiW.5.98 áORPQáV), ≤T∂xmsp˘…‘¡ CC ™´sVx§¶¶ ¶™´sV¯μ`∂ ™´sVV“¡ ¡VμÙk∂©±s, ™´sVV¨s=xmsÕfi BLi—¡¨dsL`i ≈¡÷d¡Ã¡VÕ˝ÿ zmsLiø≥R¡©´sV ©´sVLi¿¡ @LiVVμR∂V aSªRΩLi Æ™sVVªyÚ¨sı ºΩLjigji LS ¡…Ìÿá¨s xqsμR∂LRiV AÆμ∂[aSÕ˝‹[ D©´sıªyμ≥j∂ NSLRiVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ μyμyxmso LRiW. 15 áORPQá ™´sLRiNRPV LjiNRP™´sLki «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ≠dsLjiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ≠s˙aSLiªRΩ …‘¡{ms™Ø[á ©´sVLi¬ø¡[ LRiW. 10 áORPQáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ xmsoLRiFyáNRP, xmsLjiFyá©´s aS≈¡ øR¡LRi˘Ã¡V xqsLiøR¡Ã¡©y¨sı lLi[ZNPºΩÚxqsVÚ©yıLiVV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[  ¡xqsV=áV ©yzqsLRiNRPLigS DLi≤R∂≤R∂Li, L][≤˝R∂V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V \|§¶¶¶¤…¡N`P, ágÍRiLki  ¡xqsV=Õ˝‹[ @μR∂©´sxmso ÀÿμR∂V≤R∂V NRPW≤y ™yLji¨s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ≤T∂F°Ã¡ ©´sVLi¿¡ ©´s≤T∂¬ø¡[  ¡xqsV=áNRPV NRP¤Õ¡ORPQ©˝´sV D©´sıxmsˆ…”¡NUP  ¡rÌyLi≤R∂VÕ˝‹[ r¢NRPLS˘Ã¡©´sV Æ™sVLRiVgRiV xmsLRiË≤y¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V D©yı ¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ ¤Õ¡[NRP ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y NRPVŒÿLiVVáV xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ªRΩLi…ÿáV xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂.  ¡rÌyLi≤`∂ xmsLjixqsLSÕ˝‹[ xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ Õ‹[zmsLi¿¡ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ ºΩLRigRi¨s Fny˘©˝´sV xms¨s¬ø¡[∏R∂V¨s NRPVŒÿLiVVáV, ™´sVLRiVgRiVμ]≤ÔR∂Õ‹[ ¨dsLRiV NRPLRiV™´so ™´sLi…”¡ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V ¨sªRΩ˘NRPXªRΩ˘LigS ™´sWLSLiVV. ™´sWLRiV™´sVWá ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ©´s≤T∂¬ø¡[  ¡xqsV=á μy*LS @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ÕÿÀ≥ÿáV ™´sxqsVÚLi…ÿLiVV.μR∂WLRi˙FyLiªyá  ¡xqsV= NRP¤Õ¡ORPQ ©˝´s NRPLi¤…¡[ ˙gS™´sWáNTP ©´s≤T∂¬ø¡[  ¡xqsV=áZNP[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP NRP¤Õ¡ORPQ©˝´sV ™´sryÚLiVV. NRP¨dsxqs ™´sxqsªRΩVáV NRPLRiV\Æ™s ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV xms≤R∂VªRΩV©´sı Àÿμ≥R∂áV @Liªy BLiªy NSμR∂V. BNRP\Æ©s©y ALÌki{qs @μ≥j∂NSLRiVáV ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Li¿¡  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.  ¡xqsV=á©´sV NRPW≤y aRPV˙À≥œ¡LigS DLi¿¡ LRi¨sıLig`i NRPLi≤T∂xtsQ©±s  ¡xqsV=áV Æ™s[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS μR∂WLRi˙FyLiªRΩ  ¡xqsV=á©´sV N]ªRΩÚ≠s Æ™s[}qsÚ ™´sVLi¿¡μR∂¨s ALÌki{qs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

ªRΩ≤T∂zqs Æ™sW|ms≤R∂V @™´soªRΩV©´sı xms©´sVı ¡NSLiVVáV NRP≤R∂xms, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ xmsLiøyLiVVºdΩáV, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ À≥ÿLkigS BLi…”¡ xms©´sVı  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ™´sVLiμR∂gjiLiøyLiVV. ˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ BLi…”¡ xms©´sVıáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ N][»˝¡  ¡NSLiVVáV D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NRPNSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C  ¡NSLiVVá©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLRi˘μR∂LRiV+áNRPV AÆμ∂[aSáV @LiμyLiVV. ¤Õ¡[¨sxmsORPQLiÕ‹[ aS≈¡ xmsLRiLigS NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sxqsWáV NS™y÷¡=©´s xms©´sVıá  ¡NSLiVVáV xqsNSáLiÕ‹[ LSNRP F°™´s≤R∂Liª][ ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWáV, xmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂, aS¨s¤…¡[xtsQ©±s xms©´sVá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. LS«¡Li}ms»¡, \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV, NRP≤R∂xms ÕÿLi…”¡ ˙xmsμ≥y xms»Ì¡flÿá xmsLjizqsÚºΩ NRPW≤y BÆμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS DLiμj∂. BLi…”¡ xms©´sVı INSLiVVáV BNRP‰≤R∂ NRPW≤y @μ≥j∂NRPLigSÆ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. ˙xmsºΩ G≤yμj∂ «¡©´s™´sLji, zmns˙ ¡™´sLji, ™´sWLjiË Æ©sÃ¡Õ˝‹[ xms©´sVıá ™´sxqsWá\|ms |qsˆxtsQÕfi\Æ≤∂Q˚™±s DLi»¡VLiμj∂. Æ™s[V«¡L`i xmsLiøyLiVVºdΩÕ‹[ N]¨sıø][»˝¡ BLi…”¡ xms©´sVı ™´sxqsWáV ÀÿgS «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ BLi…”¡ xms©´sVı ™´sxqsWáV ™´sLiμR∂ aSªRΩLi xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ A∏R∂W ˙gS™´sWá NSLRi˘μR∂LRiV+á\|ms DLiμR∂©yıLRiV. ™y»¡¨sıLi…”¡Õ‹[ \¤Õ¡|qs©´sV=áV, ªygRiV¨ds…”¡ NRPVŒÿLiVV xms©´sVıáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ INSLiVVáV©yı∏R∂V¨s, ≠ds…”¡ ™´sxqsWáV\|ms©y μR∂XztÌsQ ryLjiLiøy™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ aS¨s¤…¡[xtsQ©±s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ˙gS™´sWÕ˝‹[ xms©´sVıá ¬ø¡÷˝¡Lixmso Æ™s©´sNRP ¡≤R∂≤y¨sNTP @Æ©s[NRP NSLRiflÿáV ª][≤R∂∏R∂W˘LiVV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáª][ ˙xms«¡Ã¡V xqsNSáLiÕ‹[ xms©´sVıáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

@≤ÔR∂LigS ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©´sı ™´sXORPQ xqsLixmsμR∂ NRP≤R∂xms, |qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) :—¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sáV\Æ™s©´s Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ¬ø¡»˝¡V xqs¯g˝RiQL˝Ri Fyá™´soªRΩVLi≤R∂gS @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV Fs¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso F°÷d¡xqsVáª][ «ÿLiVVLi…fi AxmslLi[xtsQ©˝´sV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡©y NRPáxms ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËÈgS ªRΩLRi÷¡F°ª][Liμj∂. μk∂Liª][ μy≤R∂VáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqs ≠sáV\Æ™s©´s NRPáxms©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μ]LjiNTP©´s NRPáxms μR∂VLigRiá©´sV ≠sÆμ∂[aSáNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsFsLi B…‘¡™´sá ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s©´sı≠sLiøyLRiV NRPW≤y. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ™s[xms, NS©´sVgRi ™´sLi…”¡ ¬ø¡»˝¡V Æ©s[á NRPWáVªRΩV©yıLiVV. ™´sLi»¡ ¬ø¡LRiNRPV N][xqsÆ™sW, BLi…”¡ ¨sLS¯fl· @™´sxqsLSá N][xqsÆ™sW À≥ÿLki ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiZNP[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩ Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡VLiμR∂¨s xmsLS˘™´sLRifl· Æ™s[ªRΩÚáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. N]ªRΩÚgS Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡NRPVLi≤y ¬ø¡»˝¡V |msLiøR¡NRPVLi≤y D©´sı≠s ©´sLjiNTP r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ @©´sV™´sVªRΩVáW ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™yÕÌÿ øR¡»Ì¡Li D©yı @μj∂ @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sXORPQ xqs™´sVVμy∏R∂VLi OUPQfl”·Li¿¡ F°ª][Liμj∂. INRPxmsˆV≤R∂V ˙gS™´sWÕ˝‹[ F~áLi gRi»˝¡V, NRPÃ˝¡Li μ]≤˝R∂ LRiNRPLRiNSá ¬ø¡»˝¡ª][ xmsøR¡ËgS NRP¨szmsLi¬ø¡[≠s. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ Æ™s[xms ¬ø¡»˝¡V G F~áLi ™´sμÙR∂\Æ©s©y NRP¨szmsLi¬ø¡[≠s. LS©´sVLS©´sV ¬ø¡»˝¡V NRP©´sV™´sVLRiV\lgi F~áLigRi»˝¡V NRPŒÿ™y{§¶¶¶©´sLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. \lLiªRΩVáV NRPW≤y ¬ø¡»˝¡©´sV @™´sVV¯N][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ªyªy‰÷¡NRPLigS ™´s¬ø¡[Ë Aμy∏R∂W¨sı øR¡WxqsVÚ©yıLRiV ªRΩxmsˆ μy¨s ™´sÃ˝¡ «¡Ljilgi[ ©´sxtÌsQLi gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™s[xms ¬ø¡»Ì¡V©´sV @™´sVV¯NRPVLi¤…¡[ \|qs«¡Ÿ©´sV ¡…Ì”¡ lLiLi≤R∂V ©´sVLi¿¡ HμR∂V Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáμyNS ™´sxqsVÚLiμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV GxmsogS |msLjigji©´s ¬ø¡»˝¡©´sV @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiNTP Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™yªy™´sLRifl·Li Æμ∂ ¡˜ºΩLi…‹[Liμj∂. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiNTPÆ™s[ªRΩª][ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω Fs≤yLjigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

¿¡"™s´ Lij 'NPT ¨sLSZaP[ NRP≤R∂xms,||qs|mÌsLi ¡L`i11(düTes¡íyês¡Ô) ¨sLigji©´sVLi¿¡ xqsNSáLiÕ‹[ ¿¡©´sVNRPVáV LSáNRP.. xqsNSáLiÕ‹[ À≥œ¡W≠sV xmsμR∂VÆ©sNRP‰NRP.. gRiªRΩÆ©sá lLiLi≤][™yLRiLi ™´sLRiNRPV xmsLi»¡Ã¡rygRiV ¨sLSaS«¡©´sNRPLigS DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ À‹[L˝RiV, Àÿ™´soáV, zmnsÃÌ¡L˝RiV, NSá*áV, «¡ÕÿaRP∏R∂WáV, ©´sμk∂ªyLRi xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV ≠sryÚLRiLigS ™´sLji xmsLi»¡©´sV rygRiV¬ø¡[}qs™yLRiV. NS¨ds ALRiVgSáLi ˙aRP≠sVLi¿¡ xmsLi≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sNTP gji»Ì¡VÀÿ»¡V NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV μj∂gSáV ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ 15, 115 x§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV¬ø¡[}qsÚ BxmsˆV≤R∂V 10,008 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ry\lgiLiμj∂. AgRixqÌsV ™´sVW≤][™yLRiLiÕ‹[ ™´sVLi¿¡™´sL<SáV NRPVLjiaSLiVV. @LiVV©y rygRiV «‹[LRiLiμR∂VN][¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ 2,07,621 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V rygRi™´soªy∏R∂V¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. BxmsˆV…”¡ ™´sLRiNRPV 82,532 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLi»¡÷¡ı Æ™s[aSLRiV. ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ Bμj∂ 40 aSªRΩLi. gRiæªΩ[≤yμj∂ BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP øR¡W}qsÚ 1,91,199 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRi∏R∂W˘LiVV. @Li¤…¡[ ¨sLRiV≤R∂V 90 aSªRΩLi xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[aSLRiV. ™´sLjixmsLi»¡ rygRiV¬ø¡[zqs ¬ø¡[ªRΩVáV NSáVËNRPVÆ©s[  ¡μR∂VáV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV AÕ‹[¿¡LiøyLRiV. xmsºΩÚxmsLi»¡ ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLÒRiLi NRPLi¤…¡[ 50 aSªy¨sNTP \|msgS @μR∂©´sLigS Æ™s[aSLRiV. CryLji 11,165 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRi™´soªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[}qsÚ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 24,185 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ Æ™s[zqs©´s»˝¡V ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. 1,14,086 |§¶¶¶NÌSQL˝RiNRPV 28, 990 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ry\lgiLiμj∂. @Li¤…¡[ Bμj∂ 25 aSªRΩLiÕ‹[}ms. Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ßgS Æ™s[LRiV|qs©´sgRi xmsLi»¡ª][ D©´sı @©´sV ¡Liμ≥R∂Li CryLji æªΩgjiF°LiVV©´s¤…˝¡[©´s¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

ªVü≤düÔ+μ˝À ◊ø£´‘êsê>∑+ q÷{≤bÕ‹πøfi¯¢ #·]Á‘· ø£*–q ø±+Á¬>dt˝À ‘ê»>± ◊ø£´‘êsê>∑+ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç{°e\ ø±\+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T @ø£‘ê{Ïô|’ q&ç∫ bÕغì <˚XÊyê´|üÔ+>± eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\qï dü+ø£\Œ+‘√ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nìï sêÁcÕº˝À¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·\+<äs¡÷ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Hêj·T ø£‘ê«ìøÏ ô|<ä› m‘·TÔ eT<䛑·Tìdü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕπ>+<äT≈£î düe÷j·T‘·Ô eTe⁄‘·THêïs¡T. uÛ≤e Á|üø£≥q ùd«#Û·Ã m≈£îÿe>± ñqï ø±+Á¬>dt˝À H˚‘·\+ <äs¡÷ dü«‘·+Á‘·T˝Ò. mes¡+‘·≈£î yês¡T Á|üø£≥q*dü÷Ô ñìøÏ#ê≥Tø√e&É+, |ü<äe⁄\T sêã≥Tºø√e&É+ |ü]bÕfÒ. ø±>± k˛ìj·÷ >±+BÛ nHês√>∑´+‘√ nyÓT]ø± yÓfi‚¢ eTT+<äT #˚dæq ø£$T{°‘√ ã&Ü H˚‘·\T ôd’‘·+ K+>∑T‹Hêïs¡T. bÕغ |ü≥¢ $XÊ«dü+ ñqï H˚‘·\πø ô|<ä›|”sƒ¡ nqï ø√D+˝À k˛ìj·÷ e´eVü≤]+~. eTTK´+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eT+Á‹ |ü<äe⁄\T <äø£ÿ˝Ò<äì, bÕغ˝À esêZ sê»ø°j·÷\T yÓs¡dæ ø=+‘· y˚Ts¡ bÕغøÏ Çã“+~ ø£s¡yÓTÆq n+XÊ\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. n˝≤π> j·TTeH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ôd’‘·+ düsêÿs¡TqT eTT|üŒ‹|üŒ\T ô|fÒº jÓ÷#·q #˚dæ ∫es¡≈£î ‘êH˚ Á|üe÷<ä+˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛j˚T+‘·es¡≈£î ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. á Áø£eT+˝À sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± |ü<ä$ #˚|ü{≤º&ÜìøÏ H˚‘·\T uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‘·T\T düŒwüº+>± ø£ì|æ+#êsTT. s√X¯j·T´ ˝≤+{Ï d”ìj·TsY H˚‘· ôd’‘·+ ‘êqT eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊπø Äs√>∑´+>± ñHêïqì ãVæ≤s¡+>± #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ñ+&É>± sêÁwüº+˝À eT+Á‹ |ü<äe⁄\T Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ɶ yês¡T, ø=+<äs¡T kÕe÷õø£ es¡Z H˚‘·\T, eT]ø=+<äs¡T yÓ’] esêZ\ yês¡T ø±+Á¬>dt˝À Á|ü‹|üø£å+ ø£Hêï n~Ûø£ bÕÁ‘·H˚ b˛wæ+#ês¡T. dü«|üø£å+˝ÀH˚ ñ+≥÷ $|üø£å+ dü«s¡+ $ì|æ+#ês¡T. düsêÿs¡T˝À ‘·q e÷s¡Tÿ ø=qkÕ>±\qï ø=+<äs¡T H˚‘·\T Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À n~ÛcÕºq+ eTT+<äT ‘·|ü⁄Œ\T ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D˝À |ü<äTe⁄\T <äøÏÿHê, <äø£ÿø£ b˛sTTHê bÕغøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. M≥ìï+{Ïø° dü¬s’q ø±s¡D+ K∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝Òø£ b˛sTTHê, sêÁwüº bÕ\Hê |ü>±Z\T |ü{Ϻq H˚‘· düeTs¡ú‘·qT ã{°º ñ+≥T+<äì e÷Á‘·+ #Ó|üŒe#·TÃ. sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢ ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+∫, ù|<ä\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫q eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT ‘·q ‘·+Á&çô|’ n_Ûe÷q+ ñqï yês¡+<äì z »≥Tº ø£{≤º\ì rÁe+>± j·T‹ï+#ê&ÉT. kı+‘·+>± bÕغ ô|{Ϻ nq‹ø±\+˝À eTTK´eT+Á‹ ø±yê\qï Äj·Tq ÄX¯\ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q<Ó’q XË’*˝À ˙fi¯ó ¢ #·*¢+<äì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغì Çã“+~ ô|{≤º\ì ,Ä bÕغ n~ÛH˚‘·qT m<äT]+∫q j·TTeH˚‘·qT Çã“+~øÏ >∑T]#˚ùd $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt @ø£‘ê{Ïô|’ q&ç∫+<äqï~ ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñ+~. n˝≤π> ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt u§eTàqT ø£ì|æ+ #·≈£î+&Ü #˚j·T&É+˝Àq÷ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T ÄN‘·÷N e´eVü≤]+∫ dü|òü©ø£è‘·T\j·÷´s¡T. ø=+<äs¡T H˚‘·\T ‘·eT≈£î sê»ø°j·T_ø£å ô|{Ϻq eTVü‰H˚‘·ø√dü+ nqï yê]˝À ˇø£ÿs=ø£ÿs¡T ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ #˚s¡T‘·THêïs¡T. ø±>± j·TTeH˚‘· »>∑Hé es¡Z+˝À ñqï ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ‘=*kÕ]>± myÓTà˝Ò´\T>± mqTïø√ã&ɶ yêπs ñHêïs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢ mes¡÷ Bs¡Èø±*ø£ X¯Á‘·Te⁄\T ø±<äT..mes¡÷ Bs¡Èø±*ø£ $TÁ‘·Te⁄\T ø±<äqï $wüj·T+ ‘Ó\TdüTqï H˚‘·\T e÷Á‘·+ #˚‹ >∑Ts¡TÔ≈£î #ÓsTT´ Çe«eTì ‘˚*Ã#ÓãT ‘·THêïs¡T. áÁø£eT+˝À ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ôd’‘·+ ñ<ä´eT+ ø£Hêï bÕغπø $\Te ÇdüTÔqï $wüj·T+ ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñ+~. sêqTqï kÕúìø£ mìïø£˝À¢ dü‘êÔ #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt H˚‘·\T @ø£‘ê{Ïô|’ q&ÉTdüTÔ+&É≥+ ø±+Á¬>dt≈£î X¯óuÛÑ|ü]D≤eTy˚T..!

k˛eTyês¡+, 12 ôdô|º+ãsY 2011

m+‘·ø±\+.. Ç+¬ø+‘·ø±\+ sêÁwüº yê´|üÔ+>± z≥s¡¢qT @e÷πsÃ+<äT≈£î $$<Ûä bÕغ\ sê»ø°j·T H˚‘·\T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚düTÔHêïs¡ ì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D H˚‘·\T #˚düTÔqï sêJHêe÷\ z≥¢ ø√düy˚Tqqï yê] Ä+‘·s¡´+ düŒwüºeT e⁄‘·÷H˚ ñ+~. sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì sêJHêe÷\ |üsê«ìøÏ ‘Ós¡rXÊs¡ì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ÁbÕ+rj·T yê<ëìï $ì|ædüTÔqï≥Tº q{Ïdü÷Ô ‘·eT ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ z≥s¡¢qT eTuÛÑ´ô|{Ϻ ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î sêJÁ&Üe÷˝≤&ÉT‘·THêïs¡qï~ nø£ås¡dü‘·´+. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘êeTT ôd’‘·+ |ü<äe⁄\qT ‘ê´>∑+ #˚düTÔHêï eTì Á|ü»˝À¢øÏ dü+πø‘ê\T |ü+|ü⁄‘·÷, n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À ñ<ä´e÷\T #˚düTÔqï Ç‘·s¡ bÕغ\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T\T ø±≈£î+&Ü H˚‘·\T mes¡+‘·≈£î yês¡T |ü\T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+ ≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<ä+ ã\+>± $ì|æùdÔ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì nìï bÕغ\ H˚‘·\T Á>∑Væ≤+#ês¡T. á Áø£eT+˝À nìïbÕغ\ H˚‘·\T ˇø£ÿkÕ]>± ≈£L&Éã\T≈£îÿì sêJHêe÷\T #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eTπø ‘Ó\+>±Dô|’ ÄbÕs¡yÓTÆq n_Ûe÷q+, ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ |ü]‘·|ædüTÔqï≥T¢>± sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T b˛{≤b˛{°>± sêJHêe÷\T düeT]ŒdüTÔHêïs¡T. Ç+‘·ø±\+ n~ÛcÕºq+ n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ç∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ôd’‘·+ sêJHê e÷\T eT÷≈£îeTà&ç>± düeT]Œ+#ês¡T. Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\T Äj·÷ n~ÛcÕºHê\ ø±fi≤fly˚fi¯¢|ü&ç sêJHêe÷\T #˚ùd+<äT≈£î ˇ|æŒ+#·T≈£îHêïs¡qï Äs√|üD\T $qedüTÔHêïsTT. áÁø£eT +˝À H˚‘·\ Á&Üe÷\≈£î dü<äs¡T bÕغ n~ÛcÕºHê\T ôd’‘·+ &Ó’¬sø£¸Hé eVæ≤düTÔHêïj·Tqï~ dü‘·´<ä÷s¡+ ø±<äT. H˚‘·\T sêJHêe÷\T #˚dæHê yê{Ïì ÄyÓ÷~+#˚~ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q yêπs ø£qTø£ ‘·eT bÕ\q≈£î Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äqï~ yê] eTTK´ ñ<˚›X¯´+. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q H˚‘·\T m+|”, myÓTà˝Ò´, myÓTੇ\T Ç{°e\ ø±\+ ˝À ‘·eT

|ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ düeT]Œ+∫q $wüj·T+ $~Û‘·y˚T.nsTT‘˚ yê{Ïì ÄyÓ÷~+#·≈£î+&Ü d”Œø£sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. n˝≤π> m+|”\ sêJHêe÷\qT |ü]o\q˝À ñ+#ês¡T. ‹]– ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ ‘·eT |ü<äe⁄˝À¢ ø±+Á¬>dt ne÷‘·T´\T #˚]b˛j·÷s¡T. sêÁwüº+˝À n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&ÉT‘·T+<äqï ø±s¡D+ #·÷|ü⁄‘·÷ dü<äs¡T ø±+Á¬>dt ne÷‘·T´\T ‘·eT |ü<äe⁄\qT d”«ø£]+#·&É+ »]–+<äì ø±+Á¬>dt ô|<ä›\ yê<äq. ø±>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$Tr H˚‘·\T ‘·s¡#·÷ ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ Á|ü»˝À¢ ø=+‘· kÕqTuÛÑ÷‹ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡qï~ yêdüÔe<ä÷s¡+ ø±ì $wüj·T+. Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T bÕغ\ ã\ã˝≤\T ˝…øÏÿùdÔ ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ eTT+<ä+»˝À ñ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. Ä bÕغ˝Àq÷ ˝À≥TbÕ≥T¢ ñqï|üŒ≥ø° $sêeT+˝Òì ñ<ä´e÷\T, $q÷‘·ï ìs¡X¯q\T, Ä+<√fi¯q˝À ‘Ó\+>±D˝Àì nìï esêZ\ Ä<äs¡DqT #·÷s¡>=+{À+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T ‘Ó\+>±D H˚‘·˝À¢ ø=+<äs¡T ‘Ó*yÓ’q yês¡T bÕغ ø£Hêï z≥πs¢ $THêï nì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. b˛#ês¡+ lìyêdü¬s&ç¶, Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶, Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ >∑T&éu…’ #ÓbÕŒs¡ì yê] e÷≥˝À¢H˚ ns¡úeTe⁄‘√+~. ø±>± $T–*q Hêj·T≈£î\T ôd’‘·+ bÕغ ø√dü+ ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔqT |òüD+>± ô|≥º˝Òø£ dü‘·eT ‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. m≥ºπø\≈£î ø=+‘·y˚Ts¡ ‘Ó–+∫ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√düeT+≥÷ ªs¡DuÛÒ]μ ãdüT‡j·÷Á‘·μ\T #˚dü÷Ô ‘Ó\+ >±D ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñìøÏ#ê≥T ≈£î+≥THêïs¡T. yê] ñ<ä´e÷\ |ü≥¢, yê] Ä+<√fi¯q |ü≥¢, sêJHêe÷\ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ $X¯«dü˙j·T‘· ø£ì|æ+∫ø£b˛sTTHê yê] Á|üj·T‘êï\T yês¡T #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì {Ï`ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü

ÁbÕ+rj·T yê<ëìï $ì|ædü÷Ô edüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À sêJHêe÷\T #˚dæ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT≈£îqï ∫‘·ÔX¯ó~Δì #ê≥T≈£îH˚ j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ø±>± {Ï`ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #˚düTÔqï ‘ê´>∑\T ôd’‘·+ ‘Ósêdü U≤‘ê˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·T+&É{≤ìï Ä\dü´+>± >∑eTì+#ês¡T. {Ï`ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä+<√fi¯q, ìs¡X¯q\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° yê{Ïì |üs√ø£å+>± #˚sTT+#·&É+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ H˚‘·\ bÕÁ‘· ñ+<äì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ nqTe÷ìk˛Ô+~. {Ï`ø±+Á¬>dt H˚‘·\ #·s¡´\≈£î n~ÛcÕºq+ @e÷Á‘·+ ‘·˝§–ZHê Ä Á¬ø&ç{Ÿ ‘Ósêdü≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äì @˝≤+{Ï ìs¡íj·÷\T Á|üø£{Ï+#· ≈£î+&Ü ø±\j·÷|üq #˚dü÷Ô edüTÔ+~. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ nedüs¡eT+≥÷ j·T÷|”@ ‘·q<Ó’q XË’*˝À e´eVü≤]k˛Ô+~. Ç~˝≤ñ+&É>± u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘Ó\+>±D˝Àì nìï bÕغ\T ñ<ä´ e÷\T #˚|üfÒº+<äT≈£î d”«ø±s¡+ #·T{≤ºsTT. ñ<ä´e÷\qï$ z≥¢ ø√düe÷? ˝Òø£ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø√düe÷? nqï ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. πøe\+ ‘Ó\+>±D˝À ‘·eT ñìøÏ #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ\T ñ<ä´e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïj·Tì düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ø=+‘·ø±\+ ñ<ä´e÷\≈£î $sê$T∫Ãq ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$Tr H˚‘·\T ôd’‘·+ ‘·>∑T<äTqe÷à n+≥÷ ø=‘·Ô>± ñ<ä´e÷\qT ˝ÒeBdüTÔHêïs¡T. Ç<ä+‘ê πøe\+ u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äTπøqì Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì sê»ø°j·T bÕغ\T >∑T]ÔùdÔ eT+∫~. ø±>± ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq $wüj·T+˝À H˚‘·\T C…+&Ü\qT M&ç ‘Ó\+>±D nC…+&Ü uÛ≤$+#·q+‘·ø±\+, bÕغ\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ ñ<ä´e÷\qT uÛÑTC≤\ô|’ m‘·TÔø√q+‘· ø±\+, ‘Ó\+>±D H˚‘·\T sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔqT ‘ê´>∑+ #˚dæ ñ<ä´eTø±s¡T\T>± ne‘ês¡ yÓT‘·Ôq+‘· ø±\+ ‘Ó\+>±D n+X¯+ ‘Ó>∑<äT...‘Ó\¢yês¡<äT nì ‘˚*à #Ó|üŒe#·TÃ.

es¡Tdü>± u≤+ãT<ë&ÉT\T yÓqTø£ ôV’≤ø√πsº. .{≤¬sZ{≤º ? D˙gRi™yμR∂VáV ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiVÆ©s[ FsLiμR∂VNRPV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[aSLRiV. ryμ≥yLRifl·LigS ¤…¡˙LRiLjixqÌsVáNRPV |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi aRPV˙NRP™yLRiLi NS¨ds CryLji L][«¡Ÿ ™´sWLjiLiμj∂. μk∂¨s Æ™s©´sVNRPV©´sı NSLRiflÿ¤Õ¡[Li…”¡ xmsNS‰ F˝y©±s ˙xmsNSLRiÆ™s[V ≠sμ≥R∂*Liry¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLS @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV Hμ][ Æ©sLi ¡LRiV lgi[»¡V μR∂gÊRiLRi ÀÿLi ¡V }msáV≤R∂V @Æ©s[NRP @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. FsNRPV‰™´sgS aRPV˙NRP™yLRiÆ™s[V ≠sμ≥R∂*LiryáV xqsXztÌsQLi¬ø¡[ D˙gRi™yμR∂VáV CryLji FsLiμR∂VNRPV LRiW»¡V ™´sWLSËL][ Fs™´sLjiNUP @LiªRΩVxms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ™´sWLRifl·NSLiÆ≤∂[ …ÿlLÊi…figS «¡Ljigji©´s C ÀÿLi ¡V }msáV≤R∂V Æ™s[©´sVNRP øyÕÿ NSLRiflÿáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ryμ≥yLRifl·LigS  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV ™´s¿¡Ë F°π∏∂[V «¡©yá ªyNTP≤T∂

FsNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiμj∂. ˙xms«ÿ˙xmsπ∏∂W«¡©yá ™y˘«¡˘Li Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @©´sV™´sVºΩ DLi≤R∂»¡Liª][ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ N][LÌRiVÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRPLi N]LRiNRPV Hμ][ Æ©sLi ¡LRiV lgi[»¡VNRPV μR∂gÊRiLRiÕ‹[ Fy£qs N][xqsLi NRPW˘ NRP…ÌÿLRiV. μyμyxmso 2 ™´sLiμR∂á \|msgS NRPW˘Õ‹[ ¨sáVË©yıLRiV. ≠dsLji¨s …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı D˙gRi™yμR∂VáV μR∂gÊRiLRigS D©´sı FyLji‰Lig`i }m˝s£qsÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ 15¨s≠sVuyáNRPV }msáV≤R∂VNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. }msáV≤R∂V μ≥y…”¡NTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı ™yLjiNTP ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. D˙gRi™yμR∂VáV ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV …ÿlLÊi…figS μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Bμj∂ Æ™sVVμR∂…”¡ ryLji NSμR∂V. C π∏∂[V≤yμj∂ Æ™s[V 25©´s G≤][ Æ©sLi ¡LRiV lgi[»¡V μR∂gÊRiLRi ≠sμ≥R∂*LixqsLi xqsXztÌsQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ }msáV≤R∂V ºdΩ˙™´sªRΩ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ |msμÙR∂ ©´sxtÌsQÆ™s[V≠dsV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV @™´sLRifl·Õ‹[ LRiNRPÚFyªRΩLi xqsXztÌsQLiøR¡≤R∂Æ™s[V …ÿlLÊi…figS CryLji D˙gRi™yμR∂VáV xmsNS‰ F˝y©±sª][ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. xms¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiLi |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV \|qsªRΩLi xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡ ≠sμ≥R∂*Liry¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[ Æ™sVVμR∂…”¡ ryLji μy≤T∂

«¡Ljigji©´sxmsˆVÆ≤∂[ xms…”¡xtÌsQ LRiORPQflÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s À≥œ¡˙μR∂ªRΩ μR∂ŒÿáV |qsNRPW˘Lji…‘¡ gS÷¡N]μj∂¤Õ¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNS‰LRifl·Li. Æ™sVVμR∂…”¡ }msáVgRiV «¡Ljigji©´sxmsˆVÆ≤∂[ gRi…Ì”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s DLi¤…¡[ C xqsLixmnsV»¡©´s «¡Ljigji DLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV.

‘·|üŒì Ä<ÛësY n>∑#ê≥T¢

ñ<ä´eT+˝À ñ|ümìïø£ }|ü⁄ düeTq«j·T ˝À|ü+ Á|ü»\≈£î XÊ|ü+ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sVL][ Dxms Fs¨sıNRPNRPV æªΩLRi¤Õ¡[¿¡Liμj∂. ≠s™´sVLRi+áV, AL][xmsfl·Ã¡ª][ ™´sV◊d˝¡ Àÿ©´sV=™y≤R∂ Æ™s[Æ≤∂NRP‰©´sVLiμj∂. J \Æ™sxmso xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯, ™´sVL][\Æ™sxmso Dxms Fs¨sıNRPáª][ ™´sVL][™´sWLRiV æªΩáLigSfl· Æ™s[Æ≤∂NRP‰©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sLSμR∂¨s …”¡≤T∂zms AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVL] [\Æ™sxmso \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs NRPW≤y Fs¨sıNRPáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V A FyLÌkiÆ©s[ªRΩ Àÿ—¡lLi≤ÔT∂ g][™´sLÙRi©±s ¬ø¡FyˆLRiV. \|ms ™´sVLi˙ªRΩVáV «ÿLRiVN][™´s≤R∂Liª][ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ™´sV◊d˝¡ Æ™sVVμR∂…”¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs™´sLRiV ¨sá ¡≤Ôy gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªy¤Õ¡[ xmso©´sLS ™´sXªRΩLi @™´soªy∏R∂V¨s, ≤T∂Fy—¡»˝¡V NRPW≤y μR∂NRP‰™´s¨s …”¡AL`iFs£qs |§¶¶¶øR¡ËLjir°ÚLiμj∂. BNRP xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯NRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVL][™´sWLRiV A«ÿμ`∂ ªRΩ©´s øR¡LRiËá ˙xms˙NTP∏R∂VNRPV ™´sV◊d˝¡ $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. C Æ©sá 12©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáª][ øR¡LRiËáNRPV ™´sVVx§¶¶¶®LRiÚLi |ms…ÌÿLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ J μR∂Fny øR¡LRiËáV «¡Ljizms©´s A∏R∂V©´s ™´sVL][™´sWLRiV øR¡LRiËáNRPV A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LS“¡©y™´sWá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs xms¨sı©´s ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V BNRP xmsμR∂™´soÕ˝‹[ DLi»¡W DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPV©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi xqsLiO][QÀ≥œ¡Li xqsXztÌsQLiøR¡≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl·ryμ≥R∂©´sNRPV NSLi˙lgi£qs\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™yá©´sı áOSQQ˘¨sNTP ≠dsLRiV gRiLi≤T∂ N]…ÌÿLRiV. BNRP FsLi{msáV NRPW≤y

Æ™sVÃ˝¡gS «ÿLRiVN][™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩáV r°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ J ™´sVVgÊRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ J LRiNRPLigS NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ™´sVL][\Æ™sxmso r°¨s ∏R∂W Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ¤Õ¡[LRi©´sı ™yμR∂©´sª][ BLiªRΩNSáLi NSáLi gRi≤R∂VxmsoªRΩW ™´søyËLRiV. BxmsˆV≤R∂V AÆ™sV ™´s¿¡Ë©y AL][gRi˘Li ÀÿgS ¤Õ¡[μR∂Li»¡W NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. BNRP FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´sVVgjizqs©´sLiμR∂V©´s FsLi{msáª][ Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V xms¨s DLi≤R∂μR∂V. FsLi{msá©´sV NRPW≤y μyLjiNTP æªΩøR¡VËNRPV©yı INRP‰ ZNP[aRP™´sLS™´so ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N]LiªRΩ ¤À¡»Ì¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi BÕÿ™´soLi¤…¡[ Àÿ©´sV=™y≤R∂ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂WÕÿ ™´sμÙy @©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı BLiNS NSLi˙lgi£qs æªΩ[áˤա[μR∂V. F°…‘¡ ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A¿¡ªRΩW¿¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ @™´sNS aSáV D©yıLiVV. gRiªy©´sVÀ≥œ¡™´sLi μR∂XuÌy˘ F°…‘¡¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Æ™s[V ™´sVLi¿¡μR∂©´sı xqsLiZNP[ªy áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. …”¡≤T∂zms NRPW≤y BÆμ∂[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ BNRP Dxms Fs¨sıNRP GNRP ˙gki™´sLi NS™´søR¡VË. BÕÿ NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ F°øy LRiLi $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂ GNRP˙gki™´sLigS Fs¨sıNRP\æªΩ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ …”¡AL`iFs£qs  ¡Ã¡Li ™´sVL][…”¡ |msLRiVgRiVªRΩLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ LS™y÷¡= DLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV FsLiªRΩgS x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ ¬ø¡[zqs©y æªΩáLi

gSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ™´sW˙ªRΩLi IzmsˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs NRPV˙»¡ xms©´sVıª][LiμR∂¨s μy¨s NRPV˙»¡Õ‹[ ¿¡NRPV‰N][ ™´sμÙR∂¨s Àÿ ¡V ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáNRPV z§¶¶¶ªRΩÀ‹[μ≥R∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™yLRiV NRPW≤y Æ™s©´sNTP‰F°∏R∂WLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ZNPzqsAL`i©´sV ¨sáV™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ™´sWxqÌsL`i F˝y©±sÕ‹[ D©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS gRiμÙR∂L`iª][ ªRΩLRiøR¡W xqs™´sW Æ™s[aRP™´sV™´soªRΩW NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liμj∂x qsVÚ©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ZNPzqsAL`i |msªRΩÚ©y¨sı xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[NRP©yı r~LiªRΩLigS DμR∂˘™´sVLi rygjiLi øyá©´sıμj∂ ™yLji AÕ‹[øR¡©´sgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V ZNPzqsAL`i áORPQ ˘LigS gRiμÙR∂L`i, Fs˙LRi ¡÷˝¡ gRiŒœ¡#Æ™sVªRΩVÚ©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FsªRΩVÚgRi≤R∂áNRPV ¬ø¡N`P |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV BxmsˆV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sp˘x§¶¶¶Li xmsLRi©´sVıªRΩV©yıLRi©´s ™yμR∂©´sáV æªΩLRi\|msNTP ™´søyËLiVV. @LiμR∂VZNP[ @©´sWx§¶¶¶˘LigS gRiμÙR∂L`i æªΩLRi\|msNTP ™´søyËLRiV. ZNPzqsAL`iNRPV ¬ø¡N`P |ms»Ì¡≤y¨sZNP[ gRiμÙR∂L`i©´sV N]LiμR∂LRiV æªΩLRiÆ™s©´sNRP DLi≤T∂ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiFyLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP ∏R∂WáV Bxmsˆ≤R∂V æªΩáLigSfl·, xqs\Æ™sVNRP˘ LS«¡NUP∏R∂WáVgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. æªΩáLi gSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs ≤]LiNRPºΩLRiVgRiV≤R∂V xqs™´sWμ≥y©yáV B™´s*≤R∂Liª][ ©y∏R∂VNRPVáV G μyLjiÕ‹[ ©´s≤R∂™yÕ‹[\|qsªRΩLi æªΩ[áVËN][¤Õ¡[NRP xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV.

æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @»¡V NSLi˙lgi£qs , B»¡V …”¡≤T∂zmsáV xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. C μR∂aRP ©´sVLi¿¡ BxmsˆV≤R∂V N]LiªRΩ  ¡∏R∂V»¡xms≤Ôy∏R∂V¨s ¬ø¡F~ˆøR¡VË. LS«¡NUP ∏R∂WÕ˝‹[ FsªRΩVÚáV, \|msπ∏∂VªRΩVÚáV DLi…ÿLiVV. ¬ø¡N`P |ms»Ì¡≤y¨sNTP FsμR∂V…”¡ FyLÌki™yLRiV FsxmsˆV≤R∂W AÕ‹[¿¡xqsWÚÆ©s[ DLi…ÿLRiV. zmsALkiˆ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ¿¡LRiLi“¡≠s.. FyLÌki¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s Fy˙ªRΩ ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS ™´sWLjiLiμj∂.zmsALkiˆ ºdΩxqsV NRPV©´sı xqs\Æ™sVNS˘Li˙μR∂ rÌyLi≤`∂ ª][ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂Li ≠s¨szmsLi¬ø¡[™yLji  ¡Ã¡Li |msLjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiÕ‹[©´sW J \Æ™sxmso Dªy=x§¶¶¶Li... ™´sVL][\Æ™sxmso À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω \|ms ¤À¡LigRi Æ©sáN]Liμj∂. GÆμ∂[\Æ™sV©y gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáV N]ªRΩÚ F°NRP≤R∂áNRPV μyLjiºdΩ xqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ™´sVVLiμR∂V™´sVVLiμR∂V DμR∂˘™´sV xqs*LRiWxmsLi FsÕÿ DLi»¡VLiμ][ Fs™´sLRiW ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLiμj∂. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ G Æ™s[VLRiNRPV xqsZNP=£qs @™´soªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ. æªΩáLigSfl·NRPV NSLi˙lgi£qs xqsV™´sVV ≈¡LigS ¤Õ¡[μR∂©´sı xqsLiZNP[ªyáV B¿¡Ë©´sLiμR∂V©´s À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ™´sp˘x§¶¶¶Li Fs¨sıNRP¤Õ¡[ @©´sı μj∂aRPgS …”¡AL`iFs£qs Fy™´soáV NRPμR∂Vxmsoª][Liμj∂.BNRP Fs¨sıNRPá μy*LSÆ©s[ æªΩáLigSfl· @©´sı xqsLiZNP [ªyáV Br°ÚLiμj∂.

—¡Õ˝ÿÕ‹[ Aμ≥yL`i xms˙NTP∏R∂V©´sV C G≤yμj∂ ™´sWLjiË Æ©sá ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, gRiμy*Õfi, ™´s©´sxmsLjiÚ, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi, ©yLS∏R∂Vfl· }ms»¡ ≤T∂≠s«¡©±sá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ≤U∂{msFsÕfi ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Fs©±sL][ÕfiÆ™sVLi…fi AxmslLi[»¡L˝RiV37 ™´sVLiμj∂, xqsWxmsL`i\Æ™s«¡L˝RiV @LiVVμR∂VgRiVLRiV NRP÷¡zms Æ™sVVªRΩÚLi 42 ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Aμ≥yL`i ≠sbPxtÌsQ gRiVLjiÚLixmso xqsLi≈¡˘ «ÿLkiª][ Fy»¡V lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NRP©´sVFyxmsá ¿¡˙ºdΩNRPLRifl·, Æ™s[÷¡™´sVV˙μR∂á }qsNRPLRifl· N][xqsLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s Aμ≥yL`i ˙xms˙NTP∏R∂VNRPV @≤ÔR∂LiNRPVáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. zqs ¡˜Liμj∂NTP Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ xqs˙NRP™´sVLigS Æ™s[ªRΩ©yáV @Liμj∂Li¿¡©´s $Æ™s©±s NRPLi|ms¨ds ™´sVW≤R∂V Æ©sááá ©´sVLi¿¡ B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. IN]‰NRP‰LjiNTP Æ©sáNRPV LRiW. 5 ©´sVLiøR¡ BLRiW. 6 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂V Æ©sáá Æ™sVVªRΩÚLi LRiW.6.45 áORPQáV LS™y÷¡= DLiμj∂. Aμ≥yL`iÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qszqs ¡˜Liμj∂ ™´sVW≤R∂V Æ©sá\¤Õ¡©y “¡ªyáV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμR∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. NSLÔRiVá Fs©±sL][ÕfiÆ™sVLi»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ZNP[Li˙μyáNRPV ªyŒÿáV Æ™s[aSLRiV. \|msgS @˙NRP™´sWáNRPV xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s¤«¡[{qs ¿¡LRiLi“¡™´soáV F¢LRixqsLRixmnsLS aS≈¡ ©´sVLi¿¡ Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fi  ¡XLiμy¨sı ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ xqsLi∏R∂VVNRPÚ ©´slLi[£tsQ©´sV NRPLi|ms¨ds ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ª]ágjiLi¿¡ A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ $NSNRPVáLi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FyFyLS™´so©´sV B©±søyLÍjigS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. A∏R∂V©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ©´sVLi¿¡ |qsá™´soá\|ms Æ™sŒ˝ÿLRiV. Aμ≥yL`i zqs ¡˜Liμj∂ @˙NRP™´sWNSáNRPV \|ms F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ≠søyLRifl· ¨s≠sVªRΩÚLi

aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿNRPV LS™yázqs DLi≤R∂gS NSLRi˘˙NRP™´sVLi ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Aμ≥yL`i ˙xms˙NTP∏R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı $Æ™s©±s NRPLi|ms¨ds ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li zqs ¡˜Liμj∂NTP “¡ªyáV B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ≤U∂{msFsÕfi ZNP[Li˙μyá©´sV ™´sVWzqsÆ™s[zqs©´s»˝¡V ªRΩ™´sVNRPV xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¿¡LRiLi“¡™´soáV@©yıLRiV. NRPLi|ms¨ds\|ms ™´s¿¡Ë©´s NRP¥R∂©yá Aμ≥yLRiLigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`iNRPV ¤Õ¡[≈¡ LSaS™´sV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ≠søyLRifl·NRPVA aS≈¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i —¡Õ˝ÿNRPV LS™y÷¡= DLi≤R∂gS ™yLiVVμy xms≤T∂LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ zqs ¡˜Liμj∂ ≠sμR∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li\|ms xmsLjibdP÷¡Li¿¡ NRPLi|ms¨ds\|msøR¡LRi˘Ã¡VºdΩxqsVN][™yá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV.


n≥MXÊK˝À Ç+{Ï<=+>∑\ u…&É<ä NPR LiR WıáV, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ªRΩLRiøR¡W |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı ™yx§¶¶¶©yáV xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yı xqs¯g˝jiLig`i ™´sW˙ªRΩLi AgRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVV≈¡˘LigS BLi…”¡ μ]Li≤R∂á ™´sÃ˝¡Æ©s[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ªRΩLRiáVªRΩV©´sıμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV.. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi xqsLiLRiORPQfl· N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¤À¡[£qs NS˘LixmsoáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V |qÌ^sN˝TPLig`i Fn°LRiV=©´sV |ms…Ì”¡Liμj∂. ≠dsLjiNTP @μR∂©´sLigS F°÷d¡xqsV FyLÌkiá©´sV ºΩxmsˆVª][Liμj∂. B¨sı D©yı N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ˙F~»¡ORPQ©±s ™yøR¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩLi @≤R∂≠s¨s @Æ™s[V¯xqsVÚ©yıLRiV. NRPLRiWıáV @»¡≠dsxqsLji‰Õfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s NRPLRiWıáV, NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ ≠sáV\Æ™s©´s Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´s ¨sá*áV D©yıLiVV. INRP‰ NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s LRiV˙μR∂™´sLRiLi xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ D©´sı ALRiV ’d¡»˝¡Õ‹[ 700 |§¶¶¶NÌSQL˝RiNRPV \|msgS Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´s DLiμj∂. BÆ™s[ @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡NRPV ™´sLRiLigS ™´sWLSLiVV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ©´sLiμy˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©±s ©´sVLi¿¡ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©´sı LRiW.20 áORPQá ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs J ÕÿLki Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ˙xmsæªΩ[˘NRP F°÷d¡xqsV  ¡Ã¡gSáNRPV xms»Ì¡V ¡≤T∂Liμj∂. LRiV˙μR∂™´sLRiLi xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¨sxmnsW |ms…Ì”¡©´sF°÷d¡xqsVáNRPV INRP

k˛eTyês¡+,12 ôdô|º+ãsY 2011

ÄX¯...ìsêX¯\ eT<Ûä´ ˙gS\Æ™sVNRP˘ xqsLixmnsWá ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V

™´sVVhS μ]LjiNTP F°LiVVLiμj∂. μ]LjiNTPF°LiVV©´s ™´sVVhS @Liμj∂Li¿¡©´s AμyLSá©´sV F°÷d¡xqsVáV @»¡≠dsaS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVF°∏R∂WLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi ºdΩ˙™´sªRΩ©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV @μR∂©´sLigS HμR∂VgRiVLji xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRPW≤T∂ ry‰Q*≤`∂©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ≠dsLRiV ©´sLiμy˘Ã¡ ™´sμR∂áNRPVLi≤y DLi≤T∂F°∏R∂WLRiV. ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚøR¡Wxms≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂ NRPW≤y @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡NRPV ™´sLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi Fs˙LRigRiV≤T∂μj∂Æ©sı ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ lLiLi≤R∂V ÕÿLkiáNRPV xqsLjixms≤y Fs˙LRi¬ø¡LiμR∂©´sLi ¨sá*á©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ≠s—¡¤Õ¡©±s= @μ≥j∂NSLRiVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. @xmsˆV≤R∂V \|qsªRΩLi @»¡≠dsaS≈¡ Dμ][˘gRiV¤Õ¡[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. À‹ø]˨s ¡Li≤R∂,  ¡∏R∂V˘NRP‰ |qsá, A™´sog][Lji, Fy™´sVV¤Õ¡[»¡∏R∂V˘ N]Li≤R∂áV,»˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´s ¨sá*áV D©yıLiVV.

düTes¡íyês¡Ô

lXË’\+ »˝≤X¯j·÷ìøÏ ô|]–q ÇHébò˛¢ |ü~ π>≥T¢ m‹Ôy˚‘·..kÕ>∑sY≈£î ˙{Ï uÛ≤Ø>± $&ÉT<ä\

@©s´ LiªΩR xmsoLiR Li, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sLji ÀÿgS xmsLiÆ≤∂[ 20 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s Æ™sV«ÿLÌki ˙gS\Æ™sVNRP˘ xqsLixmnsWá ™yLRiV ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. N]©´sVg][Œ˝œ¡ß xmspLRiÚLiVV ™´sV◊d˝¡ ≈¡Lki£mns μ≥y©´s˘Li LSÀ‹[ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[©´sW NRP≠dsVxtsQ©˝´sV @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Li ¨sLSaRP xmsLRiVr°ÚLiμj∂. ™´sLji μ≥y©´s˘Li \lLiªRΩVáNRPV NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRiáV Fs£qs{ms) @Liμj∂Liøyá©´sı DÆμÙ∂[aRPLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V C G≤yμj∂ LRi’d¡ {qs«¡©˝Ø[ LjiNSLÔRiV rÛy LiVVÕ‹[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV¬ø¡[aSLRiV. A NSLRi˘NRPÕÿFyÕ˝‹[FyáVxmsLiøR¡VNRPV©´sı ˙gS\Æ™sVNRP˘ xqsLixmnsWá ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¬ø¡[ºΩÕ‹[¿¡÷˝¡gRi™´s*¤Õ¡[NRP ¨slLi[*μR∂LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLRiV. μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV NTP*Li…ÿ μ≥R∂LRi\|ms 2.5 aSªRΩLi ø]xmsˆV©´s NRP≠dsVxtsQ©˝´sV ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ELjiLi¿¡Liμj∂. A NRP≠dsVxtsQ©˝´sª][ Àÿ˘LiNRPV ™´s≤ÔU∂áVNRP»Ì¡VN][™´søR¡Ë¨s xqsLixmnsW÷¡ı ALÛjiNRPLigS xms…”¡xtÌsQxmsLRiøR¡VN][™´søR¡Ë¨s AbPLi¿¡ xmsáV™´soLRiV μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áVNRPV μj∂gSLRiV. NRP≠dsVxtsQ©˝´sV @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ gRiªRΩLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı Àÿ˘LiNRPV @xmsˆVáNRPV NRP¨dsxqsLi ™´s≤ÔU∂áV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VN][¤Õ¡[¨sμR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso˙NRP™´sVLi ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ™yLiVV μyáV ¬ø¡÷˝¡}qsÚÆ©s[ .. Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ ™´sLjiÚLixms¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. HμyLRiV Æ©sááVFy»¡V Æ™s[lLi[ ™y˘FyLSá «‹[÷¡NTP Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y ZNP[™´sáLi ™´sLji N]©´sVg][Œ˝œ¡\|ms μR∂XztÌsQryLjiLi¿¡©´s ªRΩ™´sVNRPV Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı NRP≠dsVxtsQ©˝´sV B™´s*NRPF°æªΩ[ FyªRΩ @xmsˆVáV, ™´s≤ÔU∂áV FsÕÿ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡gRiá™´sV¨s xqsLixmnsWá ÷d¡≤R∂L˝RiV≤U∂AL`i≤U∂G @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ˙xmsbPı xqsVÚ©yıLRiV. LRi’d¡Õ‹[ ™´sLji μ≥y©´s˘Li μj∂gRiV ¡≤T∂ ÀÿgS ™´s¿¡ËLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS G≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. A ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ˙gS\Æ™sVNRP˘ xqsLixmnsWá ™ylLi[ \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ μ≥y©´s˘LiN]©´sVg][áV¬ø¡[aSLRiV. μyμyxmso LRiW. 20 N][»˝¡ ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ≠s™´sLjiLi øyLRiV. μk∂¨s\|ms 2.5 aSªRΩLi NRP≠dsVxtsQ©±s @Li¤…¡[ @LRiN][…”¡ Aμy∏R∂VLi xqsLixmnsWáNRPV ™´sxqsVÚLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi áORPQ©´sıLRi NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ ©yáVlgi[Œ˝œ¡Õ‹[HZNP[{ms ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ μy*LS 1.30 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μ≥y©´s˘Li N]Li¤…¡[C G≤yμj∂ INRP‰ LRi’d¡Õ‹[Æ©s[ 1.50áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. NRP≠dsVxtsQ©˝´s LRiW}msflÿ ™´s¿¡Ë©´s Æ™sVVªRΩÚLi 40 aSªRΩLi xqsLixmnsW¨sNTP, ≠sVgji÷¡©´s 40 aSªRΩLi ™´sVLi≤R∂á xqs™´sW≈¡˘NRPV, ≠sVgji÷¡©´s 20 aSªRΩLi —¡Õ˝ÿ xqs™´sW ≈¡˘NRPV BryÚLRiV. μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ˝œ¡ß.. LS™y÷¡=©´s NRP≠dsVxtsQ©˝´s ≠s™´sLSá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLiFyLi. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ NRP≠dsVxtsQ©˝´s r~™´sVV¯ ˙gS\Æ™sVNRP˘ xqsLixmnsWá ΔÿªyáNRPV «¡™´sV @™´soªRΩVLiμj∂.

24©´s ™´sVz§¶ ¶Œÿ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá xqsμR∂xqsV= |§¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂ ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠sμy˘™´sLiªRΩV\¤Õ¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ™´sVz§¶¶¶Œÿ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP CÆ©sá 24©´s LS∏R∂VÕfi r~\|qs…‘¡ A£mns ZNP≠sV{qÌs˚ μR∂NRP‰©±s |qsORPQ©±s ™yLji¬ø¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsμR∂xqsV=©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V r~\|qs…‘¡ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ˙F~|mnsxqsL`i ≠s. {ms©´sFy…”¡ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVz§¶¶¶μk∂xms»¡ıLi |qsLi…ÿ©±s= DÆ™sV©±s= NRPŒÿaSá A≤T∂…‹[Lji∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljilgi[ C xqsμR∂xqsV=NRPV ZNP≠sV{qÌs˚ LRiLigRiLiÕ‹[ ˙xmsπ∏∂WgSáV, xmsLjia][μ≥R∂©´sáV, ¬ø¡[zqs©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≠sμy˘™´sLiªRΩVá©´sV, ™´sVz§¶¶¶Œÿ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáNRPV A•¶¶¶*©´sLi xmsáVNRPVªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[™yLRiV CÆ©sá 12™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS ªRΩ™´sV }msL˝Ri©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s N]LSLRiV. ≠s™´sLSáNRPV 9391014579 Fn°©±s Æ©sLi ¡LRiV©´sV xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡™´sázqsLiμj∂gS N]LSLRiV.

Æ™s[LSˆ»¡V™yμR∂ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV  ¡Ã¡™´soªRΩV©´sı  ¡Ã¡{§¶ ¶©´s ™´sLÊSáV |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂ ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi Æ™s©´sVNRP ¡≤R∂≤y¨sNTP C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s LS{tÌsQ˚∏R∂V «¡©´sªyμR∂Œfi FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPVLSáV a][À≥ÿ∏R∂WμR∂™±s AL][zmsLiøyLRiV. Æ™s[LSˆ»¡V ™yμR∂ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms«¡Ã¡V  ¡Ã¡™´soªRΩV©yıLRi¨s AÆ™sV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. æªΩáLigSfl· æªΩryÚ™´sV¨s INRP FyLÌki, B¬ø¡[Ëμj∂ Æ™s[VÆ™s[V©´s¨s ™´sVL][FyLÌki ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSuÌy˚’≥¡™´sXμÙj∂¨s Æ™s©´sNTP‰ Æ©s»Ì¡ryLRi¨s AÆ™sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[  ¡Ã¡™´soªRΩVLiμj∂  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSáV ªRΩxmsˆ G INRP‰ A˙gRiNRPVáLi ™yLRiV ¤Õ¡[LRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. ™yLjiNRPV»¡VLiÀÿá NRP¨dsı…”¡NTP LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV.  ¡Liμ`∂á ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQF°π∏∂[Vμj∂ B ¡˜Liμj∂ xmsÆ≤∂[μj∂  ¡≤R∂VgRiV “¡™´so¤Õ¡[©´s©yıLRiV. C ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ, LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiáV ˙xms«ÿxqsLixmnsWá\|ms DLiμR∂©yıLRiV. @xmsˆV≤R∂V xqs™´sWøyLSáª][ @™´sW∏R∂VNRP ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms…Ì”¡ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s a][À≥ÿ∏R∂WμR∂™±s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[ryLRiV.

$Z\ aPáLi, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ¤À¡[zqs©±s ©´sVLi≤T∂ ™´sVL][ 67 Æ™s[á 500 NRPW˘|qsNRPV˘Ã¡ ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂W¨sNTP Æ™sVVªRΩÚLi 4 áORPQá 90 Æ™s[á 170 B©±sFn˝° ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ 3 áORPQá 35 Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV˘Ã¡ ¨dsLRiV «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂V…”¡NTP ≠s≤R∂VμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi gRiLjixtÌsQ ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li 885 @≤R∂VgRiVáV NSgS ˙xmsxqsVÚªRΩLi 884.20 @≤R∂VgRiVáª][ 259 …”¡∏R∂VLizqsá ¨ds…”¡ ¨sáV™´sª][ DLiμj∂. $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ™´sμÙR∂ B©±sFn˝° ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms»Ì¡≤R∂Liª][ 3 lgi[»˝¡©´sV ™´sVWzqs Æ™s[zqs 7 lgi[»˝¡ μy*LS 2 áORPQá 81 Æ™s[á 284 NRPW˘|qsNRPV˘Ã¡ ¨ds…”¡¨s ©ygSLÍRiV©´srygRiLRiVNRPV ≠s≤R∂VμR∂á

¬ø¡[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVáV, @©´sVx§¶¶¶˘LigS NRPXuÒy ¤À¡[zqs©±s «¡⁄LSá ©´sVLi≤T∂ 4 áOSQ 22 Æ™s[á 670 NRPW˘|qsNRPV˘Ã¡NRPV |msLjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVL][ryLji 10 lgi[»˝¡ª][ ¨ds…”¡≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 10 lgi[»˝¡ μy*LS 2 áORPQá 50 Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV˘Ã¡ ¨ds…”¡¨s rygRiLRiVNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤T∂NTP xqsxqsLiμR∂LRi+NRPVá ªyNTP≤T∂ |msLjigjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ BNRP‰≤R∂ À≥œ¡˙μR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV ™´sμÙR∂ «¡Ljigji©´s ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ μR∂XuÌy˘ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s μy*μR∂aS «‹[˘ºΩL˝jiLigRiLi, @uÌyμR∂aRP aRPNTPÚ{mshRi\Æ™sV©´s $\ZaPáLi ˙À≥œ¡™´sVLSLiÀÿ ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´sry*≠sV ™yLRiá Æμ∂[™´srÛy©´sLiÕ‹[¨s DÀ≥œ¡∏R∂Wá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s Aá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ |msLiøyLRiV. ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáLiμR∂Lji¨s ¬ø¡N`P ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP «ÿºΩ xqsLixms\Æμ∂©´s»¡V™´sLi…”¡ $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sμÙR∂ ™´sW˙ªRΩLi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ryμ≥yLRifl· rÛyLiVVÕ‹[ DLiμj∂. $\ZaPáLi ≤y˘Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ¨sxmnsW ™´s˘™´sxqÛs |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©y, $\ZaPáLi ≤y˘Li, xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyáՋ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ≤y˘Li ™´sμÙR∂ xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s À≥œ¡˙μR∂ªRΩ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøy÷¡= D©yı ≤y˘Li |qsˆxtsQÕfi ˙F~»¡ORPQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ xms…”¡xms»Ì¡©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ xqsLiμR∂LRi+NRPVáV ≤y˘Li xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı ¬ø¡N`P F°xqÌsV©´sV μy…”¡ ≤y˘Li Æ™sVLiVV©±slgi[…fi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë Fn°…‹[áV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¨s}tsQμR∂LiÕ‹[ D©yı BuÌy©´sVryLRiLigS Fn°…‹[áV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. LRiORPQfl· zqs ¡˜Liμj∂ ªRΩ™´sVZNP[≠dsV xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı»˝¡V ≤R∂W˘…”¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsV≤T∂∏R∂W LS™´s≤R∂Li øR¡Wzqs INRP‰ryLjigS @áLÌRiLiVV˘, ¬ø¡N`P F°xqÌsV©´sV ™´sVWzqsÆ™s[zqs xqsLiμR∂LRi+NRPVá©´sV  ¡∏R∂V…”¡NTP xmsLixmsoªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ xms…”¡xtÌsQLigS DLiμR∂¨s, xqsLiμR∂LRi+NRPVá©´sV, ™´sVlLi™´sLji¨ds ≤y˘Li xqs≠dsVxmsLiÕ‹[NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s LRiORPQfl· ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ D©´sı Fs£qsH LS¤«¡[a`P @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≤y˘™±sV À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ ºdΩ˙™´s™yμR∂Vá ©´sVLi¿¡ LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μR∂©´sxmso  ¡Ã¡gSá©´sV |msLiøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

5 ôV’≤<äsêu≤<é

n+≥T yê´<ÛäT\ô|’ n~Ûø±s¡T\ nÁ|üeT‘·Ô+

Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gjiLji«¡©´sVáV @Li»¡V™y˘μ≥R∂VáNRPV gRiVLjiNSNRPVLi≤y xqsªRΩ*LRi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s H…”¡≤T∂Fs @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´s÷¡ ™´sL<SáNRPV @Li»¡V™y˘μ≥R∂VáV, \Æ™sLRiÕfi «¡*LSáV LSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. FsNRP‰≤R∂LiVV©y BÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi DLi¤…¡[ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV æªΩáFyá¨s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gjiLji«¡©´sVáV @Li»¡V™y˘μ≥R∂VáNRPV gRiVLjiNSNRPVLi≤y xqsªRΩ*LRi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s LS˘{ms≤`∂ {mns™´sL`i xqslLi[* NSLRi˘˙NRP™´sWáV xmspLjiÚ ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gjiLji«¡©´sVá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi H…”¡≤T∂Fs μy*LS ≠sZaP[xtsQ NRPXztsQ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gjiLji«¡©´sVá©´sV ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘, L][≤ÔR∂V rygRiV¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáV NRP÷¡ˆLi¿¡ NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ©yÀÿLÔRiV ˙gSLi»¡V μy*LS L][≤˝R∂V ™´sVLi«¡⁄LRiV NSgS N]¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. LS{tÌsQ˚∏R∂V xqs™´sV≠sNSxqs π∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi μy*LS L][≤˝R∂V, ryı©´sxmso gRiμR∂VáV, ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ˙xmsx§¶¶¶Lki g][≤R∂á xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. xqsLiZOP[Q™´sVÀÿ»¡ xms¥R∂NRPLi μy*LS ™´sVLjiN]¨sı xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. xqs≠dsVNRPXªRΩ gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSáá ˙gSLi…fiNTPLiμR∂ A˙aRP™´sV FyhRiaSááV, gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @Æ©s[NRP xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. . gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVá N][xqsLi FyhRiaSááV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xmsªRΩNSáV BLiNS xmsoL][gRiºΩÕ‹[ D©yı∏R∂V©yıLRiV.

Æ&Ó≠s ˝≤º Ä<ÛäT˙ø£s¡D ì<ÛäT\T düø±\+˝À #Ó*¢+#ê*

«¡∏∂R V™y≤∂R , ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡VáV xqsNSáLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s gRiVæªΩ[ÚμyLRiVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ xms©´sVÕ˝‹[ «ÿxms˘Li ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¤Õ¡[¨s Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· ’¡Ã˝¡VÕ˝‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s, ™´sWLjiË ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ’¡Ã˝¡VáV ™´søyË∏R∂V¨s, BÕÿ \lgiæªΩ[ xms©´sVáV FsÕÿ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s gRiVæªΩ[ÚμyLRiVá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xms©´sVáV ¬ø¡[}qs NSáLiÕ‹[ NSáV™´sáNRPV ¨ds…”¡¨s ¨s÷¡zms Æ™s[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sNRP‰¿¡ËgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚÆ©s[ xms©´sVá©´sV ˙xmsflÿ◊¡NS ¡μÙR∂LigS ¬ø¡[∏R∂VgRiá™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·, lLigRiV˘Ã¡L`i ≠sÀ≥ÿgSá xms©´sVáV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV Æ™s[lLi[*LRiVgS BLi—¡¨dsL˝RiNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgji}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s, gRiªRΩLiÕ‹[ Fs£qs.AL`i.’¡.zqs.Õ‹[ @Õÿlgi[ ¬ø¡[aSLRi¨s {qsC μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVN]øyËLRiV. ¬ø¡[zqs©´s xms©´sVáNRPV xqsNSáLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡÷˝¡}qsÚ xms©´sVá NSáLiÕ‹[ NSáV™´sáNRPV ¨ds…”¡¨s xqsLjigS ¨s÷¡}ms}qsÚ AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsgRiºΩ øR¡WxmsgRiá™´sV¨s NRPXuÒy xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿ gRiVæªΩ[ÚμyLRiVáV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿ zqs.B. Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ NRPXuÒy Fs£qs.B. NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙≤yLiVVLig`iáNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV xqsNSáLiÕ‹[ @LiÆμ∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s N][LSLRiV. xmso÷¡¿¡LiªRΩá gRiVæªΩ[ÚμyLRiVáNRPV «¡⁄©±s ™´sLRiNRPV ’¡Ã˝¡VáV @Liμy∏R∂V¨s A ˙Fy¤«¡NÌRPV Fs£qs.B NRPXuÒyLS™´so gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV {qsC ryLi ¡∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C Æ©sá 8™´s æªΩ[μk∂ ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂áaS≈¡ ™´sVV≈¡˘NSLRi˘μR∂Lji+ \ZaP¤Õ¡[Li˙μR∂NRPV ™´sWL`i «‹[ztsQ ™´sμÙR∂ Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·\|ms xqs≠dsVORPQ DLiμR∂¨s, @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS BNRP‰≤R∂ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘™´sV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV, gRiVæªΩ[ÚμyLRiVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ Fy»¡V A∏R∂W Fy˘ZNP[“¡Ã¡ ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVNRPV¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿáƩs[μj∂ AÕ‹[øR¡©´s©yıLRiV.

$yê<ë\ πø+Á<ä_+<äTe⁄>± dæ]dæ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹

À‹’¡˜÷¡\|ms \lLi¤Õ¡[*aS≈¡ ¿¡©´sıøR¡Wxmso

}msμR∂áNRPV aSxmsLigS ™´sWLRiVªRΩV©´sı ™´sVLiμR∂Vá N]LRiªRΩ ¨ds≤T∂Õfi N]Li¤…¡[Æ©s[ BLi«¡ORPQ©±s @Li»¡V©´sıQQ\Æ™sμR∂V˘Ã¡V NPR Lik Li©s´ giR L`i, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : zqsLjizqsÃ˝¡ ˙FyLiºdΩ∏R∂V Axqsˆ˙ºΩ ≠s™yμyá xqsV≤T∂gRiVLi≤R∂Õ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLiμj∂. BNRP‰≤R∂ ¨sªRΩ˘Li Gμ][ INRP xqsLixmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡WÆ©s[ DLiμj∂. øR¡W≤R∂≤y¨sZNP[Æ™sW NSL]ˆlLi[…fi x§¶¶¶LigRiVáV.. ™´sLiμR∂á xms≤R∂NRPá Axqsˆ˙ºΩ. NS¨ds BNRP‰≤R∂ }qs™´sáV ™´sW˙ªRΩLi @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. C ˙FyLiºdΩ∏R∂V Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV Æ™s[V≤T∂xmsLi≤R∂V øR¡LiμR∂LigS ™´sWLSLiVV. r¢NRPLS˘Ã¡¤Õ¡[≠sV, ™´sVLiμR∂Vá N]LRiªRΩ ¨sLRiV}msμR∂ L][gRiVáNRPV aSxmsLigS ™´sWLSLiVV. Axqsˆ˙ºΩÕ‹[¨s @r¢NRPLS˘Ã¡©´sV JryLji xmsLjibdP÷¡}qsÚ.. Axqsˆ˙ºΩNTP ¨sªRΩ˘Li 300 ©´sVLi¿¡ 375 ™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV L][gRiVáV \Æ™sμR∂˘ xmsLkiORPQá N][xqsLi ™´sryÚLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ xqsWμj∂ ™´sVLiμR∂V @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s™yLRiV ™´sVLiμR∂Vá μR∂VNSflÿáNRPV Æ™s◊˝¡ ¨s≤T∂Õfi N]©´sVN]‰¨s ™´s}qsÚÆ©s[ BLi«¡ORPQ©±s ¬ø¡[ryÚLRiV. xqsWμj∂ æªΩøR¡VËN][¨s ™yLji¨s ºΩzmsˆxmsLixmsoªyLRiV. G…ÿ áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLiμR∂Vá N][xqsLi Æ™s¿¡ËxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨s≤T∂Õfi= ™´sW˙ªRΩLi xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. G…ÿ AxqsˆºΩNTP LRiW. 20 áORPQá ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs ™´sVLiμR∂VáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds…”¡ª][Fy»¡V @ªRΩ˘™´sxqsLRi ™´sVLiμR∂VáN]©´sVg][Œ˝œ¡NRPV Æ©sáNRPV LRiW. 15 Æ™s[á Æ™s[VLRiNRPV Æ™s¿¡ËLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩLi¿¡Liμj∂. BÆ™s[≠ds ™´sVLiμR∂Vá N]LRiªRΩ©´sV ºdΩLRiË≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsºΩÆ©sÕÿ LRiW. 30 Æ™s[á Æ™s[VLRiNRPV @ªRΩ˘™´sxqsLRi ™´sVLiμR∂VáV N]©´sVg][áV¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Axqsˆ˙ºΩNTP ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ™sV≤T∂NRPÕfi G¤«¡¨ds=áNRPV xqsV™´sWLRiV LRiW. 3 áORPQá Æ™s[VLRiNRPV  ¡NSLiVV DLiμj∂. Axqsˆ˙ºΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ™´sVLi«¡⁄LRiπ∏∂[V˘ ¨sμ≥R∂VÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚLiμj∂. ˙FyLiºdΩ∏R∂V Axqsˆ˙ºΩNTP ¨sªRΩ˘Li ryμ≥yLRifl· «¡*LRiLi, «¡Ã¡V ¡V, μR∂gÊRiV, μR∂™´sVV¯ xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS L][gRiVáV ™´sryÚLRiV. ≠dsLjiNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s FyLSzqs»¡™´sWÕfi ÕÿLi…”¡ «¡*LRiLi g][◊d¡Ã¡V NRPW≤y @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigS @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ryμ≥yLRifl· AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘NRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s ™´sW˙ªRΩáNRPV NRPW≤y ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s N]LRiªRΩ DLiμj∂. ≠ds…”¡ª][Fy»¡V H≠ds|qs…fi=, H≠ds xmn˝sQpLiVV≤`∂=, ∏R∂WLi…‘¡ ¡π∏∂W…”¡N`P= N]LRiªRΩ NRPW≤y DLiμj∂. FsN`P=lLi[ ≠sÀ≥ÿgRiLi D©´sıxmsˆ…”¡NUP ÕÿLig`i zmns÷¡™±sVá N]LRiªRΩ DLiμj∂. ˙FyLiºdΩ∏R∂V Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ©yáVgRiV zqs≠sÕfi xqsLÍRi©±s |qsˆxtsQ÷¡xqÌsVáNRPVgS©´sVBμÙR∂LRiV

≠s«¡∏∂R V©s´ giR LiR Li, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : \lLi¤Õ¡[* aS≈¡ ºdΩLRiV\|ms ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À‹’¡˜÷¡ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s xmsoL][gRiºΩ NRPVLi»¡Vxms≤T∂LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s \lLiŒ˝œ¡ß AgRi¤…˝¡[μR∂Li»¡W F°LRiVNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ryáWLRiV, À‹’¡˜÷¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡V C \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQÆ©s[ı ©´s™´sVV¯NRPV©yıLRiV. ¨sªRΩ˘Li HμR∂VÆ™s[á ™´sVLiμj∂ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚLi…ÿLRiV. BLiªRΩgS LRiμÙk∂ ™´soLiÆ≤∂[ À‹’¡˜÷¡ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s ™´sW˙ªRΩLi @r¢NRPLS˘Ã¡ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soª][Liμj∂. ªygRiV¨dsLRiV, …ÿ∏∫∂V¤Õ¡…fi= ™´sLi…”¡ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRPW≤y ¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ C }qÌsxtsQ©±s ™´soLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso, ≠saS≈¡ N][LSxmso…fi BLi»¡L`izqs…‘¡ FsN`P=˙|ms£qsNRPV BNRP‰≤R∂ •¶¶¶ÕfiÌ ¤Õ¡[μR∂V. x§¶¶¶…”¡∏R∂W ∏R∂VaRP*Liª`ΩxmspL`i, …ÿ…ÿ∏R∂VaRP*Liª`Ω xmspL`i \lLiŒ˝œ¡ß NRPW≤y À‹’¡˜÷¡ }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ AgRi»¡Li¤Õ¡[μR∂V. NRPŒ˝œ¡ ™´sVVLiμR∂V ˙¤…¡LiVV©˝´sV NRPμj∂÷¡F°ªRΩVLi¤…¡[ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @»¡V gRiVLi»¡WLRiV »¡V ≠saS≈¡xms»¡ıLi FyzqsLi«¡L`i, ≠saS≈¡ »¡V ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi xtsQ…”¡Õfi xqsLki*£qsá©´sV À‹’¡˜÷¡ ™´sLRiNRPV F~≤R∂gjiLiøyá¨s @Liªy @Li»¡V©yıLRiV. C ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi À‹’¡˜÷¡ ryáWLRiV ™yxqsVáV F°LRiVNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. xqsLiªRΩNSá }qsNRPLRifl·ª][ DμR∂˘™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y À‹’¡˜÷¡ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±sNRPV @μR∂©´sxmso x§¶¶¶LigRiVáV xqs™´sVNRPWLRiVryÚLRi¨s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáLiªy AbPxqsVÚ©yıLRiV. C£qÌs N][£qÌs \lLi¤Õ¡[* @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ ªRΩ™´sV Àÿμ≥R∂ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¤Õ¡[¨sxmsORPQLiÕ‹[ \lLiÕfiL][N][NRPV μj∂gRiVªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

AL][gRi˘$NTP @©yL][gRi˘Li ™´sW˙ªRΩÆ™s[VD©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ INRPLRiV C Æ©sáՋ[ Dμ][˘gRi ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLiμj∂ zqs≠sÕfi @zqs|qÌsLi…fi xqsLÍRi©±sáNRPV gS©´sW ALRiVgRiVLRiV D©yıLRiV. ™´sVVgÊRiVLRiVNSLi˙…ÿNÌRPV \Æ™sμR∂V˘Ã¡V≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚxqsVÚ©yıLRiV. Axqsˆ˙ºΩ @ÆμÙ∂ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s @Li ¡V¤Õ¡©´sV=©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡VLiμj∂. ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ZNP[Li˙μR∂\Æ™sV©´s zqsLjizqsÃ˝¡xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ D©´sı C Axqsˆ˙ºΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙xmsμ≥y©´s Aμ≥yLRiLigS DLiμj∂. ™´sVLiμR∂Vá N]LRiªRΩ, r¢NRPLS˘Ã¡¤Õ¡[≠sV ™´sá©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

ù|<ä\ uÛÑ÷eTT\qT ô|<ä›\≈£î Ç#˚à j·T‘·ï+ xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛs }msLRiVª][ μ][øR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V @LiªRΩ xqsVáV™´so NSμR∂Li»¡V©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ™s´ Vx§¶¶¶ ¡WÀfi©s´ giR L`i, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :¨sLRiV}msμR∂áNRPV B¿¡Ë©´s @\|qs©Ô´sV À≥œ¡W≠sV¨s BxmsˆV≤R∂V |msμÙR∂áNRPV NRP»Ì¡¤À¡¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ∏R∂VªyıáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. AlLi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi B¿¡Ë©´s¤…˝¡[ B¿¡Ë ˙xmsxqsVÚªRΩLi Õÿlgi[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡æªΩ[... }msμR∂áNRPV FsxmsˆV≤][ B¿¡Ë©´s @\|qs©Ô´sV À≥œ¡W≠sV¨s á’Ù¡μyLRiVáV BxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sVN]μÙR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ºΩLjigji LSzqsøyËLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms, —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV bPORPQfl· xqsLixqÛsNRPV xmsNRP‰©´s D©´sı ≠sáV\Æ™s©´s A À≥œ¡W≠sV ªRΩ™´sVNRPV B™y*á¨s J xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛs μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. C ªRΩªRΩLigRi™´sVLiªy «¡≤R∂ËL˝Ri ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ |msμÙR∂ øR¡LSËLiaRP¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. «¡≤R∂ËL˝Ri ™´sVLi≤R∂áLi F°¤Õ¡[xms÷˝¡ bP™yLRiVÕ‹[ xqslLi[* ©´sLi ¡L`i 544Õ‹[ 2005NRPV™´sVVLiμR∂V }msμR∂áNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 8 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV B¿¡ËLiμj∂. 2005Õ‹[ BŒ˝œ¡ xqÛsÕÿáNRPV xms…ÌÿáV B¿¡Ë À≥œ¡W≠sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡¤Õ¡[μR∂V¨s ©yLiVW˙Àÿx§¶¶¶¯fl·VáV A xqÛsáLiÕ‹[ LSŒ˝œ¡ß FyºΩæªΩ[.. á’Ù¡μyLRiVáV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi |ms…ÌÿLRiV. BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ xqÛsáLi ªRΩ™´sVNRPV ™´sμÙR∂Li»¡W xqsμR∂LRiV á’Ù¡μyLRiVáV ™´sVW≤R∂V Æ©sáá NTPLiμR∂ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xms˙ªRΩLi LSzqsøyËLRiV. ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s —¡{ms= @Æ©s[ xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛs ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ øR¡LiμR∂L`i©y∏R∂VN`P, Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i ˙»¡xqÌsV @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqsÕ‹[™´sV©±s gjiLji«¡©´sVáNRPV ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘Li, ™´s˘™´sry∏R∂V, ryLiZNP[ºΩNRP bPORPQfl· ZNP[Li˙μR∂Li N][xqsLi A @\|qs©Ô´sV xqÛsáLi ªRΩ™´sVNRPV B™y*á¨s 2010Õ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. xmsLjibdPá©´s ¨s≠sVªRΩÚLi ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiVNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¤Õ¡[≈¡LSaSLRiV. A xqsLixqÛsNRPV ™´sWøyLRiLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV DLiμj∂. @NRP‰≤R∂ gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶Li

giR VLi»¡WLiR V, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : 200 xms≤R∂NRPáV AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ 50 xms≤R∂NRPáV AL][gRi˘$ xms¥R∂NS¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. æªΩ©y÷¡Õ‹[¨s —¡Õ˝ÿ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsV˙xmsºΩ ZNP[™´sáLi ©y™´sW™´sW˙ªRΩLigS }qs™´sáLiμj∂r°ÚLiμj∂. C xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áV FsÕÿ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V AxqsVxms˙ªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı 903 aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=Õ˝‹[ 133 LRiNSá ¿¡NTPªRΩ=á©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. NS©´sVˆÃ¡V, Fs™´sVVNRPáV ryμ≥yLRifl· aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áV ≠sV©´s•¶¶¶BNRP‰≤R∂ BªRΩLRi aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡Õ‹[ NRP¨dsxqsLi ˙xms¥R∂™´sV ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V NRPW≤y ¤Õ¡[™´so. @ªRΩ˘™´sxqsLRi xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ LRiNRPÚLi @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ gRiVLi»¡WLRiVNRPV LS™y÷¡=LiÆμ∂[. xqs\lLi©´s LRiNRPÚ¨sμk∂ ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ AL][gRi˘$ @™´sVáV\|ms xqsLS‰LRiV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi \Æ™sμR∂˘aS≈¡ gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ gRiV ¡VáV lLi[xmsoª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @LRiN]LRi ™´sxqsªRΩVáª][ Æ©s»Ì¡VN]xqsVÚ©´sı xmsáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ˙xms¥R∂™´sV ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y NRPxtÌsQLigS DLiμj∂. μk∂¨s\|ms xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¿¡©´sı xmsLjiLRiNSá N]©´sVg][áVNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙FyLiºdΩ∏R∂V AxqsVxms˙ªRΩVáV ª]≠sV¯μj∂, ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyáV 77, NRP™´sVW˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiV 19 D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ ZNP[™´sáLi æªΩ©y÷¡, gRiVLi»¡WLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLi @™´sVáVÕ‹[ DLiμj∂. “¡“¡|§¶¶¶ø`¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @¨sı LRiNSá aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.

NTP…fi\|ms NSLji¯NRPVáV @˙gRix§¶¶¶Li ≈¡™s´ V¯Li, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙xms™´sWμR∂NRPLRi ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáNRPV @Liμj∂¬ø¡[ NTP…fiÕ‹[ ©yfl·˘ªRΩ ¤Õ¡[¨s  ¡V»˝¡V xqsLRixmsLS ¬ø¡[∏R∂V»¡Li\|ms NSLji¯NRPVáV A˙gRi•¶¶¶¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[xqsVN]©´sı Æ©sÕÿ, lLiLi≤R∂V Æ©sááZNP[ ¿¡¨sgjiF°ªRΩW Õ‹[xms÷¡ B©´sVxms NRP™´søR¡Li  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂VªRΩW ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLRiVªRΩV©´sı  ¡W»˝¡©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs©´s xqsLixqÛs \Æ™s≈¡Lji¨s ™yLRiV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. LRiORPQfl·NRPV |msμÙR∂ {ms»¡ Æ™s[xqsVÚ©´sı zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛs  ¡W»˝¡©´sV μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiª][ |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[  ¡W»˝¡ μj∂gRiV™´sVºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ NSg`i Æ™sVV…Ì”¡NS∏R∂VáV ºΩ©´sı zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛs A ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y ©yzqsLRiNRPxmso  ¡W»˝¡©´sV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. æªΩ[™´sV aSªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLiÆ≤∂[ N]ªRΩÚ gRiWÆ≤∂Li Lki—¡∏R∂V©˝Ø[Æ©s[ C  ¡W»˝¡ INRP…”¡ lLiLi≤R∂V Æ©sááV NRPW≤y xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y F°ªRΩVLi≤R∂gS ªRΩ≤T∂ @μ≥j∂NRPLigS DLiÆ≤∂[ ≠sVgji÷¡©´s Lki—¡∏R∂V©˝´sÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μyLRiVfl·LigS DLiμj∂. N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ZNP[  ¡W»˝¡V {ms÷¡NRPá™´soªRΩVLi≤R∂gS A ˙FyLiªRΩ NSLji¯NRPVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[  ¡W»˝¡\|ms @LiªRΩXzmsÚ¨s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LRiORPQfl·Õ‹[ NUPáNRPLigS À≥ÿ≠sLi¬ø¡[  ¡W»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ©yfl·˘ªy ˙xms™´sWfl·YáV NRP÷¡gji©´s  ¡W»˝¡©´sV xqsLRixmnsLS¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.

NRPágS ≠sVgji÷¡©´s }msμ][≤T∂ r~LiºΩLi…”¡NRPá ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. A xqsLixqÛs bPORPQfl· ZNP[Li˙μy¨sı BNRP‰Æ≤∂[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË. @Õÿ NSNRPVLi≤y C ≠sáV\Æ™s©´s À≥œ¡W≠sV N][LRi≤R∂Li\|ms xmsáV xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. J xmsNRP‰ F°¤Õ¡[xms÷˝¡ bP™yLRiVÕ‹[ C ªRΩªRΩLigRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gSÆ©s[ aRPLiNRPLS∏R∂Vxms÷˝¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ xqslLi[*©´sLi ¡L`i 377Õ‹[ @LiVVμR∂VgRiVLjiNTP B¿¡Ë©´s xqÛsÕÿ¨sNTP ¨sLRiÀ≥œ¡˘LiªRΩLRi ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl·xms˙ªRΩLi B™y*á¨s á’Ù¡μyLRiVáV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi Æ™sáVgRiV øR¡WzqsLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[¨s ™´s˘NRPVÚáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáV NS™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ™yLjiNTP ¨sLRiÀ≥œ¡˘LiªRΩLRi ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi B}qsÚ.. @\|qs©Ô´sV À≥œ¡W≠sV¨s @™´sVV¯N][™´s≤y¨sNTP @©´sV™´sVºΩ xms˙ªRΩLi B¿¡Ë©´s¤…˝¡[. μk∂¨sNTP gRiªRΩLiÕ‹[ «¡≤R∂ËL˝Ri B©±søyLÍji ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiVgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s gRiLigSμ≥R∂L`i μR∂ryÚQ˚áV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV.

NPR LiR WıáV, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : }msμ][≤T∂ r~LiºΩLi…”¡ NRPá NRPágSÆ©s[ ≠sVgji÷¡Liμj∂. ˙xmsºΩuÌy ªRΩ¯NRPLigS ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s LS“¡™±s gRiXx§¶¶¶NRPሠ@μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ¨dsLRiVgSLRiVª][Liμj∂. N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ ¨sLji¯Li¿¡©y, r¢NRPLS˘Ã¡V N]LRi™´s≤R∂≤R∂Liª][ á’Ù¡μyLRiVáV ¤Õ¡[NRP μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯Õ˝ÿ ™´sWLSLiVV. @LiæªΩ[NSNRP @ryLi{mnsVNRP NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV @≤ÔygS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFsry=L`i ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s LS“¡™±s gRiXx§¶¶¶ NRPሠxms¥R∂NRPLi }msμ][≤T∂NTP ¬ø¡[LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ ©´sLiμy˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi E≤R∂V™´sWáVˆLRiLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V N][»˝¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ 2006 Õ‹[ xmsNS‰ gRiXx§¶¶¶Ã¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. IN][‰ BLi…”¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP 85 Æ™s[áV ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs @LRiN]LRi ™´sxqsªRΩVá ™´sVÆμ≥∂[˘ ¨sLji¯LiøyLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. g][≤R∂áNRPV F˝yxqÌsLjiLig`i, Fn˝°LjiLig`i, ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sL˝RiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRi¨s á’Ù¡μyLRiVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V BŒ˝œ¡ øR¡V»Ì¡V zms¿¡ËÆ™sVVNRP‰Ã¡V |msLjigS∏R∂V¨s μk∂Liª][ Fy™´sVVáV BŒ˝œ¡Õ‹[NTP ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.


6

GL][©y…”¡NRPÕfi= N]L[ `i= GÆ\™sV©s´ »¡˝ V? @©´sLiªRΩxmsoLRiLiôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô):: LRi™yflÿ LRiLigRiLiÕ‹[ L][≤ÔR∂V, «¡Ã¡, \lLiáV™´sWLÊSá ªRΩ*LSªRΩ ANSaRP ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá, gRiW≤R∂V= LRi™yflÿ ™´s˘™´sxqÛs©´sV ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsá xms¥R∂NSá©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ∏R∂W˙ºΩNRPVá r¢NRPLS˘LÛRiLi NRPLÒS»¡NRP LSxtÌsQ˚Li ªRΩ*LRiÕ‹[ |§¶¶¶÷d¡»¡WLji«ÿ¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡À‹[ª][Liμj∂. μk∂Liª][ ©´sgRiLSáV, xms»Ì¡flÿá ™´sVμ≥R∂˘ |§¶¶¶÷¡NSxmnÌsL`i }qs™´sáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´sryÚLiVV. C N][LRiV= ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ©´sgRiLSáNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=DLi»¡VLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[@©´sLiªRΩ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VWÕ‹[ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂ D©´sı GL][©y…”¡NRPÕfi= N][L`i= ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá¨s ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS @μ≥j∂NSLRiVáV π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP xqs\lLi©´s ˙xmsflÿ◊¡NRP ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVVLiμR∂≤R∂VgRiV xms≤R∂¤Õ¡[μR∂V. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSNTP©y≤R∂ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW ™´sVVLiμR∂≤R∂VgRiVÕ‹[ DLiμj∂. @©´sLiªRΩ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW, NSNTP©y≤R∂ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW IZNP[ryLji gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂©y FsL][©y…”¡NRPÕfi BLi«¡¨dsLjiLig`i N][LRiV= ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ NSNTP©y≤R∂ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW ø]LRi™´søR¡WzmsLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV, B»¡V≠saS≈¡xms»¡ıLi©´sV ZNP[Li˙μR∂LigS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s FsL][©y…”¡NRPÕfi N][LRiV=©´sV C ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi©´sVLi¬ø¡[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡©´sV©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ Aμ≥R∂V©yªRΩ©´s ¤…¡NSı÷¡“¡ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ry‰…fi Õÿ˘Li≤`∂, @Æ™sVLjiNSª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPW≤y NRPVμR∂VLRiVËNRPVLiμj∂. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ BÕÿLi…”¡ N][LRiV= ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sogS ºΩLRiVxmsºΩ, xmso»Ì¡xmsLjiÚÕ‹[ @μ≥R∂V©yªRΩ FsLiVVL`iFn°L`i»˝¡V©yıLiVV.

k˛eTyês¡+,12 ôdô|º+ãsY 2011

&܈ˆ _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T¬ø’ ø£$T{° ø£èwæ Hês¡ÿ{Ÿ|ü*¢, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝À Ä~yês¡+ s√Eq &܈ˆ_.ÄsY.n+u…<äÿsY ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü+|òüT+ õ˝≤¢, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ádü+.j·÷<ä–], Ä~eT \¢.neTπs+<äsY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q\¢>=+&É #Ís¡kÕÔ˝À $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D¬ø’ 15 eT+~‘√ n+u…<äÿsY $Á>∑Vü≤ ø£$T{°øÏ dü+ã+~Û+∫ ø£$T{° y˚düTÔqï≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø ∫qï ∫qï Á>±e÷\˝À $Á>∑Vü‰\T ø=ìï dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T yÓ*XÊj·Tì y˚T»sY Á>±eT |ü+#êsTTr nsTT ñ+&ç yÓqTø£ã&É≥+‘√ y˚TeTT q&É+ _–+∫ $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T¬ø’ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì Ç+¬øe¬s’Hê e÷ ø£èwæøÏ ]n+&É>± ì\yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

»q>∑s¡®q düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç @xqsLixmspLjiÚgS NSá*á ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV MDe+ø£, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq Áø eT+˝À ‘Ó\+>±D CÒ@d” rdüT≈£îqï ø±sê´#·s¡D˝À uÛ≤>∑+>± πs|ü⁄ ø£Ø+ q>∑sY mdtÄsYÄsY ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À CÒ@d” uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ nsTT q {°ÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡>∑uÀj˚T ª‘Ó\+>±D »q>∑s¡®qμ uÛ≤Ø ãVæ≤ s¡+>∑ düuÛÑ≈£î bÕغ\T ≈£î\eT‘ê\ø£r‘·+>± Á|ü»\T, Á|üC≤dü+|òü÷ \T, ≈£î\ dü+|òü÷\T Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚dæ ‘Ó\+>±D Äø±+ø£åqT ∫qï $wüj·T+>± uÛ≤$düTÔqï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ jÓTTø£ÿ ø£fi¯ó¢ ‘Ó]|æ+∫ eTq ∫s¡ø±\ dü«|üï+ nsTTq ‘Ó\+>±D sêÁwüºkÕ<Ûäq≈£î <ë] @s¡Œs¡T #·Tø√ yê\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêï+. n˝≤π> 13e ‘˚B eT+>∑fi¯yê s¡+ qT+ &ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀj˚T ñ<√´>∑T\ düyÓTà≈£î nìï esêZ\ Á|ü»\T, eTT K´+ >± Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘· n~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ yê] düyÓTà ≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\bÕ\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêï+. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À Ç<˚ ∫e] b˛sê≥+>± uÛ≤$+ ∫ nìï esêZ\ Á|ü»\T bÕ˝§Zì á b˛sê{≤ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |ü‹Ô y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ø£˙«qsY {°`CÒ@d”, e÷&É kÕ<Ûäe¬s&ç¶ {°ÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T eT&É÷Z] dü$Tà¬s&ç¶, ;CÒ|” õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z d üuÛÑT´\T e&É÷¢] VüQùd‡Hé, dü+|ü‘Y, eTùV≤+<äsY,{°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T z¬s+.*+>∑j·T´, {°Ä sYmdt Hêj·T ≈£î\T yÓ÷≥+ yÓ+ø£fÒwt , õ.‹s¡T|ü‹ ¬s&ç¶, {°&û|” eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T <ës¡|ü⁄ Á|üuÛ≤ø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) ôdô|º+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): á s√E ø£Ø+q>∑sY˝À »]π> »q>∑s¡®q düuÛÑ≈£î ‘Ó\+>±D˝Àì y˚T<Ûëe⁄\T, ñ<Û√´>∑T\T, ø±Øà≈£î\T, ø£s¡¸≈£î\T, $<Ûë´s¡Tú\T, ‘Ó\+>±D Á|ü»\+<äs¡T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì {°ÄsYmdt bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+<äsY¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á s√E »]π> »q>∑s¡®q düuÛÑ πs|ü{Ï qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ düø£\ »qT\ düy˚Tà≈£î ¬s|òü¬s+&É+ ø±yê\Hêïs¡T. $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ôd’‘·+ »q>∑s¡®q düuÛÑ˝À bÕ˝§Zì ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ◊K´‘·qT #ê{≤\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” #ÓπsàHé sêy˚TX¯«sY¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·T CÒ@d” #˚πsàHé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂

©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): NSá*á ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVá NSá™´s˘™´sμ≥j∂ xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sı NSá* xms©´sVá¨dsı @xqsLixmspLjiÚgSÆ©s[ D©yıLiVV. @¨sı ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡L˝Ri xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xms©´sVá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©y xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ FsNRP‰≤y xms©´sVáV xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡V NSá*á xms©´sVáV xqsgRiLi ™´sLRiZNP[ xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. NS¨ds ™´s¬ø¡[Ë LRi’d¡ xmsLi»¡NRPV xms©´sVáV xmspLRiÚ™´soªyπ∏∂W ¤Õ¡[μ][©´s©´sı xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li \lLiªRΩVÕ˝‹[ Æ©sáN]Liμj∂. ≤T∂Li≤T∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡V À≥œ¡W™´sVVáNRPV rygRiV¨ds…”¡¨s @Liμj∂Li¬ø¡[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSá* ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. NSá*áV bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ≤T∂Li≤T∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨dsŒ˝œ¡ß©yı.. ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡V À≥œ¡W™´sVVáNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV «¡Fy©±s Àÿ˘LiN`P ¨sμ≥R∂Vá μy*LS ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´s NSá*áV, ≤T∂{qÌs˚ ¡W˘»¡L˝Ri ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá N][xqsLi «¡Fy©±s ¨sμ≥R∂VáV LRiW.19.87 N][»˝¡V™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. 2009 AgRixqÌsVÕ‹[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. 30 Æ©sááՋ[xmso xmspLjiÚ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= DLiμj∂. ≤T∂Li≤T∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 33 ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡L˝RiV DLi≤R∂gS ˙xmsμ≥y©´s NSá*NRPV 10, ©yL`iÚ C£qÌs NSá*NRPV 11, ©yL`iÚÆ™s£qÌs NSá*NRPV 11 ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡L˝RiV D©yıLiVV. ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi NSá*áV NRP÷¡zms 80 NTP.≠dsV. F~≤R∂™´so©y D©yıLiVV. @NÌ][ ¡L`i ¤Õ¡[μy ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV LRi’d¡ xmsLi»¡NRPV ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨ds…”¡¨s ™´sμR∂Õÿ÷¡= DLiμj∂. NS¨ds ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVÕ˝‹[ Æ™s[gRiLi ™´sVLiμR∂gjiLiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ©sáN]LiμR∂. ≤U∂c15 xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 80 aSªRΩLi, ≤U∂c13 xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 70 aSªRΩLi, ≤T∂11 xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 85 aSªRΩLi NSáV™´s ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVxms©´sVáV xmspLRiÚLiVV©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©´sıxmsˆ…”¡NUP, ™yxqsÚ™y¨sNTP gRi≤R∂VxmsoÕ‹[xmso xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV¤Õ¡[™´s¨s \lLiªRΩVáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<SáV NRPW≤y ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáNRPV @≤ÔR∂LiNTPgS ™´sWLSLiVV. xms©´sVáՋ[ À≥ÿgRiLigS ˙xmsμ≥y©´s NSá*áNRPV LSŒ˝œ¡ßE≤T∂©´s ø][»¡Æ©s[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáV¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂NRP‰≤R∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë LRi’d¡ xmsLi»¡ NSáLi ©y…”¡NTP @¨sı ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡L˝RiV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ¤«¡[GC ©´s≠ds©±sNRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáV 70 aSªRΩLi\|msgS xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV xqsμR∂LRiV gRiVæªΩ[ÚμyLRiV≤T∂\|ms IªRΩÚ≤T∂ æªΩryÚ™´sV©yıLRiV.

™´sL<S¨sNTP ªRΩ≤R∂VxqsWÚ.. FsLi≤R∂NRPV FsLi≤R∂VªRΩV©´sı μ≥y©´s˘Li g][μy™´sVVáV Δÿ◊d¡ ¤Õ¡[¨s \Æ™s©´sLi NRPLkiLi©´sgRiL`i ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): g][μy™´sVVáV ’¡∏R∂V˘Liª][ ¨sLi≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLRi xms…Ì”¡LiøR¡≤R∂Li ¨s÷¡¿¡F°LiVV ALRiV  ¡∏R∂V¤…¡[ μ≥y©´s˘Li ¨sá*áV©yıLiVV. μk∂Liª][ ™´sL<SáNRPV μ≥y©´s˘Li Fy\Æ≤∂F°LiVV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQLi ™y…”¡Ã˝¡Vª][Liμj∂. «¡gjiªy˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s μ≥R∂LRi¯xmsoLjiÕ‹[ 3, Æ™sV…fixms÷˝¡Õ‹[ 4, «¡gjiªy˘Ã¡Õ‹[ 4 DxmsˆV≤R∂V ’¡∏R∂V˘Li ≠sVÃ˝¡VáV©yıLiVV. gRiªRΩ LRi’d¡Õ‹[ xmsLi≤T∂©´s μ≥y©´s˘Li ©´sVLi¿¡ ≠sVÃ˝¡L˝RiV 21,600 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ’¡∏R∂W˘¨sı™´sVLRi xms…Ì”¡Li¿¡ B™y*÷¡= DLi≤R∂gS, Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 10,200 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[aSLRiV. μ≥R∂LRi¯xmsoLji ≠sVÃ˝¡Vá ’¡∏R∂V˘Li ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ g][μy™´sVVáNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS, «¡gjiªy˘Ã¡, Æ™sV…fixms÷˝¡ ≠sVÃ˝¡Vá ©´sVLi¿¡ rÛy¨sNRPLigS D©´sı g][μy™´sVVÕ˝‹[ ¨sLixmsoªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][ 11 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ’¡∏R∂W˘¨sı ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS, g][μy™´sVVáV Δÿ◊d¡ ¤Õ¡[NRP @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ ™´sμÙR∂Æ©s[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. INRP…”¡©´sıLRi Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ NTPLiμR∂ «¡gjiªy˘Ã¡ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡\Æ©sQıNTP 2600 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVı DxmsˆV≤R∂V ’¡∏R∂W˘¨sı \lLi¤Õ¡[* ™y˘gRi©±s μy*LS ªRΩLRi÷¡LiøR¡gS, @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LRi™yflÿ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ μ≥y©´s˘Li ¨sLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s 15 g][μy™´sVVÕ˝‹[ ¨sáV™´s ry™´sVLÛRiQ˘Li 9600 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV NSgS, Bxmsˆ…”¡ZNP[ 10 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV ¨sLiFyLRiV. ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s DxmsˆV≤R∂V ’¡∏R∂W˘¨sı ZNP[Li˙μR∂Li \lLi¤Õ¡[* ™y˘gRi©˝´s μy*LS ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚLiμj∂. ˙gS\Æ©s…fi LRi™yflÿNRPV INRP ™y˘gRi©±sNRPV LRiW. 28 áORPQá Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLi≤R∂gS, ’¡∏R∂W˘¨sı ªRΩLRi÷¡}qsÚ ZNP[™´sáLi LRiW. 14 áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ’¡∏R∂V˘Li LRi™yflÿNRPV \lLi¤Õ¡[* aS≈¡ ˙aRPμÙR∂ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı ’¡∏R∂V˘Li ¨sá*á©´sV ªRΩLRi÷¡LiøyáLi¤…¡[ ªRΩORPQfl·Li 4 ™y˘gRi©˝´sV @™´sxqsLRiLi.

|ü+&ÉT>∑\T dü+Á|ü<ëj·÷\T, dü+düÿè‹ì ô|+bı+~kÕÔsTT myÓTà˝Ò´ ø£\«≈£î+≥¢ yÓT{Ÿ|ü*¢, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À »]–q $Hêj·Tø£ ìeT»®q y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Zqï ø√s¡T≥¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ ø£\«≈£î+≥¢ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+&ÉT>∑\T, dü+Á|ü<ëj·÷\T, dü+düÿè‹ì ô|+bı+~kÕÔj·Tì ‘·s¡‘·sê\T>± $Hêj·Tø£ qesêÁ‹ y˚&ÉTø£\T kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. y˚&ÉTø£\ e\q ùdïVü≤uÛ≤yê\T ô|+bı+<äT‘êj·Tì, Ä#ês¡ e´eVü‰sê\T n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘êj·THêïs¡T. ø±>± ø√s¡T≥¢ myÓTà˝Ò´ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄qT Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. |üP\e÷\\T y˚dæ C≤„|æø£qT Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D >∑s¡®q düuÛÑ≈£î >ö&É dü+|òüT+ dü+|ò”TuÛ≤e+ MDe+ø£, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D >∑s¡®q düuÛÑ≈£î >ö&É dü+|òü÷\ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À ñqï≥Te+{Ï ^‘·ø±]àø£ dü+|òüT+ >ö&É »q k˛<äs¡T\T n+<äs¡÷ ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T Ç∫à ø£Ø+q>∑sY˝À ÇdtÄsYÄsY ø±˝ÒJ˝À »s¡>∑qTqï >∑s¡®q≈£î ^‘· ø±]àø£ k˛<äs¡T\+<äs¡÷ sêyê\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝Àì ‘Ó\+>±D >ö&É CÒ@d” ø√`ø£˙«qsY uÀ+>√ì >√bÕ˝Ÿ>ö&é, eT+&É\ ø√`ø£˙«qsY mHé.s¡y˚Twt>ö&é, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù eT+<ä lìyêdt>ö&é, MDe+ø£ >ö&É dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ‘êfi¯fl|ü*¢ s¡$>ö&é, >∑≥Tº dü<ëq+<ä+>ö&é, ãTÁs¡ Hê>∑sêE >ö&é, l|ü‹ ‹s¡T|ü‹ >ö&é, #˚eP] yÓTT–* >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï ø√s¡T‘·÷ $Hêj·T≈£î&çøÏ |üP»\T yÓT{Ÿ|ü*¢, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì Ms¡+ù|≥ Á>±eT+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $Hêj·T≈£ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. $sƒ¡+ù|≥˝À ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï ø√s¡T‘·÷ >∑DHê<∏äTìøÏ CÒ@d” Hêj·T≈£î\T Ä≈£î\ sêõ¬s&ç¶, j·TTe»q dü+|òüT+ düuÛÑT´\T uÛ≤s¡Zyé, sêπøwt, e+o, dürwt, uÛÑ÷wüHé, l<ÛäsY, ns¡TDY\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T CÒ@d” Hêj·T≈£î\T, j·TTe≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À j·TTe≈£î&ç eTè‹ yÓT{Ÿ|ü*¢, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD •yês¡T yÓ+ô|≥ s√&é˝Àì ¬s’˝Ò« Á_&ç® e<ä› X¯ìyês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À j·TTe≈£î&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. $esê˝À¢¬øfi‚Ô.. |ü≥ºD •yês¡T˝Àì Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ e÷$T&É≈£î #Ó+~q uÛÑ÷wüHé, <˚eqï, nH˚ j·TTe≈£î\T @|æ1C…4772 nH˚ HÓ+ãsY >∑\ ~«#·Áø £yêVü≤q+ ô|’ yÓT{Ÿ|ü*¢øÏ edüTÔHêïs¡T. |ü≥ºD •yês¡T˝Àì ¬s’˝Ò« Á_&ç® s¡Vü≤<ë] ãTs¡<äeTj·T+ ø±e&É+‘√ yêVü≤q+ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ |ü&çb˛sTT+~. á dü+|òüT≥q˝À <˚eqï≈£î ‘·\ô|’ rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. >±j·÷˝…’q j·TTe≈£î\qT 108 yêVü≤q+˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |ü]dæú‹ $wü$T+#·≥+‘√ »–‘ê´\ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔ+&É>± eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ø±>± uÛÑ÷wüHé dü«\Œ >±j·÷\‘√ πøåeT+>± ãj·T≥|ü&ܶ&ÉT. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ìeT»®H√‘·‡e+˝À eTTdæ¢+k˛<äs¡T\ ˙{Ï düs¡|òüsê yÓT{Ÿ|ü*¢, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À »]–q $Hêj·Tø£ ìeT»®H√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Á|ü‘˚´ø£+>± #·*y˚+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. $Hêj·Tø£ ìeT»®q+˝À eTTdæ¢+\T Væ≤+<äTe⁄\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ïì n+~+∫ eT‘· kÕeTs¡kÕ´ìï #ê≥T≈£îHêïs¡T. ìeT»®H√‘·‡e }πs–+|ü⁄ »]π> |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À eTTdæ¢+ &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T |ü\T #·*y˚+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁbıuÒwüq] &ûmd”Œ uÛ≤düÿsY, môd’‡ s¡y˚Twtu≤ãT, ùwsYn©, e÷J eTTì‡bÕ˝Ÿ øöì‡\sY XÊœsYdæ~›œ, ùwø˘ eTVü≤à<é, nj·T÷uŸ, nJ+, JyÓ<é\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»$Tà≈£î+≥ 11 ôdô|º+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): l >∑D|ü‹ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝À X¯ìyê s¡+ s√Eq kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+,\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTsTTq >∑DÒwt ìeT»®q+ ø±s¡´Áø£eT+ Ä~yê s¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq es¡≈£î ø=qkÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>∑ $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À >∑qD≤<∏äT\T uÛÑ≈£îÔ\qT |üs¡e •+|ü #˚XÊs¡T. eTTK´+>± »$Tà≈£î+≥ >∑DÒwt ñ‘·‡e ø£$T{°øÏ eT÷\ $sê{Ï>± |æ*#˚ l $X‚«X¯« s¡ uÛÑ»q eT+&É* yê] k»q´+˝À |ü≥ºD+˝ÀH˚ ÁbÕNq <˚yê\ j·TeTsTTq •yê\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T #˚dæq >∑D|ü‹ dü«sêíuÛÑs¡D uÛÑ÷wæ‘·T&Ó’ uÛÑ≈£îÔ\qT |üPõ+|ü #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq ìeT»®q+ j·÷Á‘· |ü≥ºD |ü⁄s¡M<ÛäT\>∑T+&Ü yÓfi¯óÔ+fÒ uÛÑ≈£îÔ\ kÕ«$T yê]øÏ eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\‘√, ø=ã“] ø±j·T\T düeT]Œdü÷Ô ø£s¡÷Œs¡ ˙sê»Hê\T Ç#êÃs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ kÕ«$T yês¡T |üP\ s¡<∏ä+ô|’ Äd”qT&Ó’ ñ+&É>± s¡<∏äeTT+<äT $$<Ûä ø£fi≤uÛÑè+<ë\T Hê≥´eTT #˚düTÔ, uÛÑ»q\T, dü+ø°s¡Ôq\T #˚düTÔ kÕ«$T ìeT»®q+ j·÷Á‘·qT uÛÑøÏÔ kÕ>∑s¡+ #˚XÊ s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕ«$T ù|s¡T‘√ bÕ≥\T bÕ&ÉT ‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\T n+‘ê ø£*dæ Hê≥´eTT #˚j·T&É+ eTVü‰ ñ‘·‡yêìï

j·TTe≈£î\ ÁX¯eT<ëq+‘√ Á>±e÷ìøÏ sêqTqï Äغdæ ãdt Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) ôdô|º+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì ‹bÕŒ|üPsY, yÓ+ø£≥|üPsY, »+>∑+¬s&ç¶|ü˝Ò¢ Á>±e÷\ MT<äT>± Äغdæ ãdt q&ç|æ+#ê\+≥÷ yÓ+ø£{≤|üPsY Á>±eTdüTÔ\T u§\¢y˚ì s¡y˚Twt, u≤ãT Äغdæ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. á $wüj·TyÓTÆ düŒ+~+∫q ø£Ø+q>∑sY &çb˛`1 y˚TH˚»sY e÷<äyéÁ‹Hê<∏é Ä~yês¡+ ãdt˝À e∫à s¡÷≥T düπs« #˚dæ ‘·«s¡˝À ãdt ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.á ãdt sêe&ÜìøÏ Á>±eTdüTÔ\T ÁX¯eT<ëq+ <ë«sê s√&ÉT¶ô|’ >∑\ >∑T+‘·\qT eT{Ϻ‘√ |üP&çÃ, #Ó≥¢ ø=eTà\qT s√&ÉT¶ u≤>∑T #˚XÊs¡T. s¡÷≥T düπs« ø±s¡´Áø£eT+˝À &çb˛ y˚TH˚»sY Á‹Hê<∏é‘√ bÕ≥T Äغdæ dæã“+~Û eTE›sY, Vü≤MT<é eT]j·TT Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T <˚es¡ø√+&É(ø=+&ÉeT˝Ò¢|ü*¢), ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄˝À sêDÏ+#ê\ì eT<äsY&Ó’Ø #Ó’¬sàHé >∑T‘êÔ õ‘Ó+<äsY ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ bÕ\o‘·*ø£s¡D πø+Á<ä+˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹˝À 540 e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.5y˚\ #=|ü⁄Œq q>∑<äT ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<äsY &Ó’Ø sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä dü+düú\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ñ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T Áô|’y˚≥T πø+Á<ë˝À¢ bÕ\qT $Áø£sTT+#·≈£î+&Ü eT<äsY &Ó’ØøÏ $Áø£sTT+∫ \_› b˛+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ u≤\THêj·Tø˘, q]‡+Vü≤à¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”d” s¡Vü≤<ës¡T\ ìsêàD+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ <˚es¡ø√+&É, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ md”‡ ø±\˙ dü+‘√wæ e÷‘· ø±\˙˝À¢ Ä~yês¡+ d”d” s√&É¢ ìsêàD+ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT bı≥º eTT‘ê´\T Ç+{Ï qT+&ç n+≈£L] eT\¢j·T´ Ç+{Ï es¡≈£î 70 MT≥s¡¢ y˚Ts¡ d”d” s√&ɶ y˚XÊs¡T. e÷J m+|æ{Ïd” düuÛÑT´&ÉT bı≥º ãT#·Ãj·T´ md”‡ ñ<√´>∑T\ düe÷K´ >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT n+≈£L] düT>∑TDj·T´\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

nÁø£eT ø£≥º&Ü\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T <˚es¡ø√+&É(&ç+&ç), ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): &ç+&Ó˝À Á>±eT |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü nÁø£eT ø£≥º&Ü\T #˚|ü{Ϻq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ Á>±eT |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. nÁø£eT ø£≥º&Ü\T #˚|ü{Ϻq yê]øÏ H√{ÏdüT\T Ç∫à nÁø£eT ìsêàD≤\qT ≈£L*à y˚kÕÔeTHêïs¡T.

bÕ≥T ‘Ó\+>±D≤ Äø±+ø£åqT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ø±cÕj·T es¡í+˝À >∑D|ü‹ ì @sêŒ≥T #˚j·T>± uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$T uÛÑ»q\‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≤ bÕ|òüT\T bÕ&ÉT ≈£î+≥÷ n≥T uÛÑøÏÔì , Ç≥T dü«sêh Äø±+ø£åqT ‘Ó* j·TCÒXÊs¡T. á jÓTTø£ÿ ìeT» ®q ø±s¡´Áø£eT+\ Ä~ yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq es¡≈£î ø=qkÕ–+~. á jÓTTø£ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü≥ºD d”◊ lìyêdüsêe⁄ Ä<Ûä« s¡´+˝À _ÛØ b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£ e÷ìï ‘·Vü≤o\›sY X¯+ø£s¡ j·T´, |ü+#êj·Tr, Ç.z s¡eTD¬s&ç¶\T eT]j·TT uÛ≤»bÕ H˚‘·\T y√u…*¢, dü+|ü‘Y sêe⁄, Ä≈£î\ sêCÒ+<ÛäsY\T >∑DD≤<ÛäT\≈£î kÕ«>∑‘·+

|ü*ø±s¡T. yÓT{Ÿ|ü*¢: >∑D|ü‹ |übÕŒ yÓ÷]j·÷.. >∑DÒwt eTVü≤sêCŸøÏ C…’.. @ >∑DÒwt bÕ´s¡ôV’≤.. n+≥÷ uÛÑøÏÔ ^‘ê\‘√, qè‘ê´\‘√, πø]+‘·\‘√ yÓT{Ÿ|ü*¢ |ü≥ºD+˝Àì $Hêj·Tø£ ìeT»®H√‘·‡e+ X¯ìyê s¡+ |òüTq+>± »]–+~. qesêÁ‘·T\T |üP»\T n+<äT ≈£îqï $Hêj·T≈£î&çøÏ |ü≥ºD Á|ü»\T |òüTq yÓTÆq M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. |ü≥ºD+˝Àì #Ó’‘·q´q>∑sY MT<äT>± #Í$&ç #Ís¡kÕÔ qT+&ç ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ z+ø±πsX¯«sê\j·T+, bÕ‘·ã kÕº+ &é MT<äT>±, bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑Vü≤+, sêJyé #Ís¡kÕÔ(ãdt&çb˛) eTVü‰\øÏåà <˚yê\j·T+ düMT|ü+˝À >∑\ e{Ϻyê>∑T es¡≈£î XÀuÛÑ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yê{Ϻyê>∑T˝À $Hêj·T ø£ Á|ü‹eT\qT ìeT»®q+ #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ eT+&ÉbÕ\ ìsê«Vü≤≈£î\T, j·TTe≈£î\T #˚dæq qè‘ê´\T, yêVü≤q n\+ø£s¡D \T Á|ü»\qT $X‚wü+>± Äø£]¸+#êsTT. ø√s¡T≥¢ myÓTà˝Ò´ ø£\«≈£î+≥¢ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄, eTTì‡bÕ˝Ÿ ø£MTwüqsY sêC≤s¡+

‘·\|æ+∫+~. <ëì‘√

‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T á y˚&ÉTø£˝À¢

u…*¢.dü+B|t ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑DHê<∏äTìøÏ n+>∑s¡+>∑yÓ’uÛÑe+>± |òüTq M&√ÿ\T »–‘ê´\ : »–‘ê´\˝À >∑DÒwüßì ìeT»®H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. qesêÁ‘·T\T eTT–+#·T≈£îqï >∑DHê<∏äTìøÏ n+>∑s¡+>∑yÓ’uÛÑe+>± ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. |ü≥ºD+ $$<Ûä ≈£L&É\¢˝À HÓ\ø=qï >∑DHê<∏äT\qT Ä≥bÕ≥\‘√ $$<Ûä s¡ø±\ uÛÑ»q\‘√ uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ ìeT»®H√‘·‡e ø±s¡´ Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì |æ\¢\T, bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|<ä›\T, eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á m≥Te+ {Ï nyê+#·˙j·T ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À dü+|òüT≥q\T »s¡T> ∑≈£î+&Ü b˛©düT\T, yÓT{Ÿ|ü*¢ ÁbıuÒwüq] &ûmd”Œ uÛ≤düÿsY, môd’‡ s¡y˚Twtu≤ãT, Ábıu…wü q]môd’‡ lìyêdt, @môd’‡ sêyéT \ Ä<Ûä«s¡´+˝À düTe÷s¡T e+<ä˝≤~ ôdŒwü˝Ÿ bÕغ b˛©dt dæã“+~ >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Hês¡ÿ{Ÿ|ü*¢ : |ü≥ºD, eT+&É\ ÁbÕ+‘ê\˝À Ä~yês¡+ s√Eq >∑DÒwt qesêÁ‘·T\T |üP]Ô #˚düTø=ì u§»® >∑D|üj·T´\T ìeT»®HêìøÏ b˛©düTXÊK yês¡T &ûmd”Œ m+.m #ê], md”Œ s¡M+<ÛäsY, b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ >∑{Ϻ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘·\‘√ ìeT»®H√‘·‡yêìï Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|üeTTKT\T –]Hê>∑uÛÑ÷wüD+, Ä]¶y√ Vü≤qà+‘·sêe⁄ >±s¡T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãj·T\T<˚sês¡T. yê&Éyê&É\, }s¡÷sê, &É|üŒî#·|üŒîfi¯fl‘√, ø√˝≤{≤\‘√, $$<Ûä y˚wü<Ûës¡D\‘√ ø£fi≤ø±s¡T\ ‘√ n+>∑s¡+>∑yÓ’uÛÑe+>± >∑D|ü‹ ìeT»®q+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. >∑D|üj·T´\qT #·÷&É{≤ìøÏ Á|ü»\T s√&É¢ô|’ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. á $Á>∑Vü‰\≈£î &ûd”d” õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T &ûmdt |üP» \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ìeT»®H√‘·‡yê\˝À Ä~ eT\¢.neTπs+<äsY, ø£≥º øÏs¡DY, õ˝≤¢ j·÷<äj·T´, {°&û|” eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ∫s¡TeT]Ô j·÷<ä j·T´, neTq>∑+{Ï yÓ+ø£qï, ∫+‘·|ü*¢.ãj·T´qï, #ÓqïuÀsTTq.qπ>wtj·÷<äyé, j·÷~j·÷<äyé,

xmsºΩÚ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ }qs{mnÌs øR¡LRi˘Ã¡NRPV $NSLRiLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xmsºΩÚ N]©´sVg][Œ˝œ¡ {qs«¡©±sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ @gjiı™´sWxmsNRP ™´s˘™´sxqÛs©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsºΩÚ \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @∏R∂W˘NRP ªRΩLRiøR¡W ˙xms™´sWμyáV «¡LRigRi≤R∂Li, áORPQá ≠sáV\Æ™s©´s xmsºΩÚ μR∂gÙRiLi NS™´s≤R∂Li BNRP‰≤R∂ ™´sW™´sVWáLiVV˘Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s À≥ÿLki @gjiıQ˙xms™´sWμyá μR∂XuÌy˘ ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 18 N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚN]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s {qs{qsH ™y…”¡¨sá*, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y…”¡\|ms ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ «¡Ljigji©´s @gjiıQ˙xms™´sWμyá NSLRifl·LigS xqsV™´sWLRiV LRiW.32N][»˝¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][Fy»¡V —¡¨sıLig`iÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ \Æ™sLjiLig`i À≥œ¡WgRiLRi˜ÈLiÕ‹[Æ©s[ DLi≤yá©´sı xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. xmsºΩÚ @™´sV¯NS¨sNTP ™´s¿¡Ë ™yx§¶¶¶©yá \|qs¤Õ¡©´s=L`i ©´sVLi¿¡ ¨sxmsˆVLRi™´s*áV Æ™sáV™´sÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™yx§¶¶¶©yá \|qs¤Õ¡©´s=L`iNRPV "\|qs FsNRPL`i' @Æ©s[ xmsLjiNRPLRiLi ’¡gjiLiøyá©´sı AÆμ∂[aSáV NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. B™´s¨dsı DLi¤…¡[Æ©s[ —¡¨sıLig`i\¤Õ¡©y g][μyLi\¤Õ¡©y ÷d¡«¡ŸNRPV ºdΩxqsVN][™yáƩs[ AÆμ∂[aSáV©yıLiVV. @LiμR∂VNRPÆ©s[ @gjiıQ˙xms™´sWμR∂ ¨sL][μ≥R∂NRP ™´s˘™´sxqÛs ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™y˘FyLRiVáV ªyªy‰÷¡NRP GLSˆ»˝¡Õ‹[ —¡¨sıLig`i, g][μyLiá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. @gjiı ˙xms™´sWμyá©´sV xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨s™yLjiLiøyáLi¤…¡[ @gjiı™´sWxmsNRPaS≈¡ xqsW¿¡Li¿¡©´s xmsLjiNRPLSá©´sV —¡¨sıLig`iÕ‹[ g][μyLiÕ‹[ @™´sVLSË÷¡.

{ÏÄsYmdt düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç uÀ<ÛäHé, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): düø£\ »qT\ düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± düyÓTàqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T≥≈£î {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.#·+Á<äX‚KsY sêe⁄ ø£Ø+q>∑sY˝À »]π> eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T>∑\s¡ì uÀ<ÛäHé CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düuÛÑ≈£î ‘·s¡*sêe&ÜìøÏ uÀ<ÛäHé qT+&ç H˚&ÉT ñ<äj·T+ &çdæj·T+ yêVü≤Hê kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·ã&ç+<äì nHêïs¡T. ø±e⁄q ‘Ó\+>±Dyê<äT\+‘ê n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. á Á|üø£≥q $&ÉT<ä˝À CÒ@dæ Hêj·T≈£î\ eT˝Ò¢wt bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£Hêïs¡+ >∑s¡®q≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ ø£Ø+q>∑sY >∑T˝≤_ÛeTj·T+ Á|ü<Ûëq ≈£L&É˝À¢˝À uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ‘Ó\+>±D yê<äT˝À¢ q÷‘·H√‘·‡Vü≤+ düø£\»qT\ düyÓTà≈£î õ˝≤¢ qT+∫ |æ\T|ü⁄ MDe+ø£, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY õ˝≤¢ πø+Á<ä+ qT+&ç »q>∑s¡®q ù|s¡T‘√ düeTs¡X¯+K+ }<äqTHêïs¡T. H˚&ÉT »s¡>∑qTqï düuÛÑ≈£î mdtÄsYÄsY ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+‘√ bÕ≥T ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ πø+Á<ä+ düs¡«Á‘ê dæ<äΔyÓTÆ+~. sê»ø°j·T, $<ë´]ú, ñ<√´>∑, ø±]àø£ ◊ø£´ ø±sê´#·s¡D dü$T‹ dü+|òü÷\T nìï+{Ïì düø£\ »qT\ düyÓTà≈£î dæ<äΔ+ #˚ùd+<äTπø ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ q&ÉT+ _–+∫+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüºkÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± á ñ<ä´eTy˚T ÄK] b˛sê≥+>± n_Ûe]ídüTÔqï düø£\»qT\ düyÓTà‘√ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃø√qT+~. >∑‘·+˝À Ç<˚ yÓTÆ<ëq+˝À eTVü‰>∑s¡®q ù|s¡T‘√ ñ<ä´e÷ìøÏ |ü⁄Hê~ y˚j·T>±, H˚&ÉT á »q>∑s¡®q düuÛÑ ñ<ä´e÷ìøÏ ∫e] <äX¯>± Ç<˚ yÓTÆ<ëq+ qT+&ç düeTsêìøÏ ôd’s¡Hé ÁyÓ÷–+#·qTHêïs¡T. ø£fiËfl+ j·÷<ä–]¬s&ç¶ düuÛ≤ ÁbÕ+>∑D+˝ÀøÏ õ˝≤¢\ qT+&ç düTe÷s¡T 10 \ø£å\ eT+~ì ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î H˚‘·\T Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY yÓTT‘·Ô+ >∑T˝≤;Û ‘√s¡D≤\‘√ >∑T˝≤_ÛeTj·T+ nsTT+~. á düuÛѬø’ ø£Ø+q>∑sY md”Œ s¡M+<ÛäsY uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.


$<ë´]úì n<äèX¯´+ q+~ù|≥, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): q+~ù|≥ eT+&É\+˝Àì Ä+Á<Ûäq>∑sY Á>±eT |ü+#êj·T‹ |ü]~Û˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«sY ø±˝≤ìøÏ #Ó+~q ‘·\≈£î\ >ö‘·$T nH˚ $<ë´ ]úì n<äèX¯´+ nsTTq≥T¢ q+~ù|≥ b˛©dü\T ‘Ó* bÕs¡T. >ö‘·$T á HÓ\ 8q e÷~]>±H˚ e÷≈£î¢sY Á>±eT+˝Àì pìj·TsY ø£fi≤XÊ\≈£î #·<äTe⁄ ø√e&ÜìøÏ yÓ[¢+<äì ≈£î≥T+;≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Ç+{ÏøÏ ‹]– sêø£b˛e &É+‘√ >ö‘·$T >∑T]+∫ |ü\T Á>±eT\˝À ‹]– yÓ‹øÏq ø£ì|æ+#·˝Ò<äì, á y˚Ts¡≈£î >ö‘·$T ‘·*¢ $»j·T \øÏåà Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ q+~ù|≥ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

234e s√E≈£î #˚]q ‘Ó\+>±D Bø£å\T

$Hêj·Tø£ ìeT»®q @sêŒ≥¢ |üs¡´y˚ø£åD

q+~ù|≥, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø√s¡T‘·T q+~ù|≥ CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤ düTÔqï ‘Ó\+>±D ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\T Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ 234e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á Bø£å˝À sêCŸ≈£îe÷sY, ‘√+{Ï lìyêdt, mÁs¡+ eTT‘·´+, cÕø°sY, ‘·TeTà\ <˚yÓ+<äsY, ¬ø.$ H√<é\T ≈£îs¡TÃ≈£îHêïs¡T. M]øÏ eT+&É\ CÒ@dæ Hêj·T ≈£î\T ¬ø.>∑+>±<ÛäsY, u≤\>∑+>±<ÛäsY, mdt¬ø. nãT›˝Ÿ, eT+<ä <˚eqï, Hê>∑T\ uÀ»qï\T |üP\ eT\\T y˚dæ ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> á HÓ\ 13q »]π> düø£\ »qT\ düyÓTà $»j·Te+‘·+≈£î n+<äs¡T bÕ˝§Zì ‘·eT |üP]Ô eT<䛑·T ‘Ó*bÕ\ì CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T.

H˚{Ï ‘Ó\+>±D Á|üC≤>∑s¡®q $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*

Äs¡÷àsY ,ôdô|º+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô) : Äs¡÷àsY |ü≥ºD+ ˝Àì |ü\T ø±\˙˝À @sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤Ø $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT Ä~yês¡+ s√Eq ìeT»®D+ s√E ø±e&É+ ‘√ Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝Àì >∑T+&É¢ #Ós¡T e⁄qT, yêVü‰Hê\T yÓfi‚fl <ës¡T\qT Äs¡÷àsY ‘·Vü≤d”˝≤ ›sY yÓ+ø£≥j·T´, dæ.◊ ≈£îwü\ÿsY\T |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ìeT»®q+ #˚ùd≥ |ü⁄Œ&ÉT uÛÑ≈£îÔ\T, Á|ü»\T C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü\ì kÕVü≤dü\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì, >∑D |ü‹ $Á>∑Vü‰\qT ˙{Ï˝À y˚ôd≥|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\T $Á>∑Vü‰ \ yÓ+ã&ç ˙{Ï˝À ~–, Á|üe÷<ä\T ø√ì ‘Ó#·TÃø√≈£î&É <äì Ms¡T ô|s√ÿHêïs¡T. #Ós¡Te⁄\ <ä>∑Zs¡ >∑» á‘·>±fi¯flqT, b˛©düT ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, ôdô|º+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô) : ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À »s¡T>∑qTqï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü≤»s¡T ø±yê\ì {ÏÄsYmdt Eø£ÿ˝Ÿ Ç+#ê]® ã+>±s¡T qe˙‘·kÕsTT\T nHêïs¡T. ÄyÓT Ä~yês¡+ s√Eq ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D >∑s¡®q≈£î Á|ü»\qT ‘·s¡*+#·&É+ Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì eT+&É\+˝Àì 1000 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT 5 yêVü≤Hê\ <ë«sê ‘·s¡*düTÔHêïeTì ÄyÓT nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+≥T ms¡Œ&ÉT‘·T+<äì ‘Ó\+>±D |ü≥¢ NeTTHÓ‘·TÔs¡T ñqïyês¡T mes¡T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsK+>± b˛{Ï #˚j·Tsê<äì ÄyÓT nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T dü‘·´Hêsêj·TD, »j·TÁ|üB|t, yÓTT>∑T\j·T´, lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛eTyês¡+, 12 ôdô|º+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

7

ôV’≤<äsêu≤<é

‘·+Á&çì Vü≤‘·e÷]Ãq ‘·qj·TT&ÉT Eø£ÿ˝Ÿ , ôdô|º+ãsY 11(düTes¡í yês¡Ô) : |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·qj·TT&ç #˚‹˝À ‘·+Á&ç Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. |æ≥¢+ mdt◊ uÛÑ÷wüHé ø££<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê* ˝≤ ñHêïsTT. |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì mdtdæ ø±\˙øÏ #Ó+~q |ü‹ÔsêE<ëdt(60) nH˚ e´øÏÔ ‘·q ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉsTTq nÁãVü≤+(35) >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ‘·+Á&ç≈£îqï 2 mø£sê\ bı˝≤ìï ‘·eT≈£î |ü+∫yê«*‡+~>± ø√s¡&É+‘√ |ü+≥ ~>∑Tã&ç ‘·s¡Tyê‘· |ü+∫ ÇkÕÔqì #Ó|æŒq ‘·+Á&çe÷≥\qT uÒK‘·s¡T #˚dæ ÄdæÔ |ü+|üø£+ $wüj·T+˝À ‘·+Á&çô|’ ø£ø£å´ ô|+#·Tø=ì X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·+Á&çô|’ <ë&ç #˚j·T&É+‘√ <Óã“\≈£î ‘·≥T¢ø√˝Òì sêE<ëdüT s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À |ü&ç ñ+&É&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT¬ø[¢ ‹]– sêÁ‹øÏ Ç+{ÏøÏ rdüTø£sêe&É+‘√ Ç~ e s¡πø eTè‘·T&çøÏ q&ÉTeTT |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ‘·qj·TT&ÉT #˚dæq <ë&çøÏ eTè‘·T&ÉT |üP]Ô>± düŒèVü≤ ø√˝ÀŒ\sTT Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq eTè‹ #Ó+~q≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT≥q düú˝≤ìï u≤qT‡yê&É dæ◊ Hêπ>wt, |æ≥¢+ mdt◊ \T #˚s¡Tø=ì X¯yêìï |ü+#·HêeT »]|æ+∫ b˛düTºe÷ s¡º+ ø=s¡≈£î u≤qT‡yê&É ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ eTè‘·T&ÉT ∫qï ≈£îe÷s¡T&ÉsTTq Á|üø±XŸ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. mdtdæ ø±\˙˝À ≈£îe÷s¡Tì #˚‹˝À ‘·+Á&ç Vü≤‘·´≈£î >∑T]ø±e&É+‘√ ø±\˙˝À $wü<ä #êj·T\T HÓ\ø=HêïsTT.

Jy√ 130≈£î ìs¡düq>± Jy√ Á|ü‹ì <äVü≤q+ #˚dæq ñbÕ<Ûë´j·TT\T uÀ<ÛäHé, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´ j·TT\ô|’ ˝Òìb˛ì ìã+<Ûäq\qT s¡T<äT›‘·T e÷qdæø£+>± u≤<Ûäô|&ÉT‘·THêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ {Ï{Ïm|òt Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À Jy√ 130 jÓTTø£ÿ Á|ü‹ì <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. |üØø£å˝À ñrÔs¡Tí\T ne&É+, neø£b˛e&É+ nH˚~ $<ë´]ú Á|ü‹uÛÑô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+<äì, ø±ì <ëìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT u≤<ÛäT´\qT #˚düTÔ Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√ 130qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ ñbÕ<Ûë´j·TT\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêj·T&Éy˚T nì ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T <Ûä«»y˚T‘êÔs¡T. á Jy√qT s¡<äT› #˚j·T≈£î+fÒ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± uÛ≤Ø m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&É‘êeTì yês¡T ôV≤#êÃ]+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T Ç˝…Ô|ü⁄ >∑+>±sê+, nXÀø˘ ≈£îe÷sY, {Ï{Ïm|òt Hêj·T≈£î\T $H√<é, $»j·TuÛ≤düÿsY, uÛ≤H√<äj·T kÕ«$T, õC…@ qπs+<äsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£\T›]ÿ˝À 50 y˚\T |ü*øÏq $Hêj·T≈£îì \&ÉT¶ ¬s+»˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé eT+&É\+ ø£\T›]ÿ Á>±eT+˝À Vü≤qTe÷Hé eT+~s¡+ $Hêj·T≈£îì \&ÉT¶ @ø£+>± 50 e˝Ò s¡÷bÕj·T\≈£î \&ÉT¶ì uÛÑ÷»+>¥ <ä‘·TÔ nH˚ e´øÏÔ k˛+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Á>±eT+˝À nìï $Hêj·Tø£ eT+&É\bÕ˝§¢ \&ÉT¶ y˚\+ bÕ≥\T 19 y˚\ ô|’ã&ç ∫e]øÏ 50 y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚s¡Tø√e&É+ Á|ü»\≈£î ÄX¯Ãsê´ìï ø£*–+∫+~.

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq j·÷Á‘· nìï ø±\˙\qT ø£\T|ü⁄≈£î+≥T ô|<ä›ã»sY M~ >∑T+&Ü, ∫qïã»sY MT<äT>± >√˝Ÿã+>±¢qT #·T{Ϻ, eT∞fl ô|<ä›ã»sYMT<äT>± >∑T+&É¢ #Ós¡Te⁄ es¡≈£î XÀuÛ≤j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô,ìeT»®D≤ìï #˚kÕÔs¡T. XÀuÛ≤j·÷Á‘· »]π> Á|ü<Ûëq M~ >∑T+&Ü eTTdæ¢+ eT‘· ô|<ä›\T ∫qï ô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü j·÷Á‘ê\T ìs¡«Væ≤+#˚ |ü\T >∑DHê<∏äT\ }πs–+|ü⁄ j·TTe≈£î\≈£î eT+∫˙{Ï kÂø£sê´ìï ø£*Œdü÷Ô eT‘· düeTs¡dü´ ìï #ê≥T≈£îHêïs¡T. á $Hêj·Tø£ ìeT»®D≤ìøÏ ‘·s¡*q $Á>∑Vü‰\T |ü\T s¡ø±\T>± ñ+&É&É+‘√ Á|ü»\T, uÛÑ≈£îÔ\T y˚\ dü+K´˝À¢ á XÀuÛ≤j·÷Á‘·qT #·÷düTÔ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛ≤Ø ã+<√ ãdüTÔ.. $Hêj·Tø£ XÀuÛ≤j·÷Á‘·˝À m≥Te+{Ï ne+#ê˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©dtXÊK >∑‘· ø=ìï s√E\ eTT+<äT &ç©¢˝À »]–q u≤+ãT ô|\Tfi¯flqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À b˛©düT dæã“+~ yê&Éyê&É\ yÓTT<ä\Tø=ì ìeT»®D+ »]π> ÁbÕ+‘·+ es¡≈£î b˛©dt |üVü‰s¡ ø±kÕs¡T. &ç#Y|ü*¢ b˛©düT •ø£åD πø+Á<ä+ qT+&ç s¡ø£åø£ <äfi¯\qT s¡|æŒ+∫ n\¢s¡T¢ ø±≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. á |üs¡´y˚ø£åD˝À &çj·Tdt|æ >ödtyÓ÷Væ≤H√~›Hé, dæ.◊ ≈£îwü\ÿsY, kÕúìø£ môd’‡ s¡eTD≤¬s&ç¶, mmôd’‡\T, ùdŒwü˝Ÿ bÕغ b˛©düT\T, ø±ìôdºãT\T¢, Vü≤√+>±s¡T¶\T ‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Eø£ÿ˝Ÿ : Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ >∑DÒXŸ ìeT»®Hêìï XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. 11 s√E\bÕ≥T ø=qkÕ–q Á|ü‹cÕº|üq ø±s¡´Áø£eT+˝À s√Eyê]>± $$<Ûä dü+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ ∫e] s√»sTTq Ä~yês¡+ s√Eq >∑DÒXŸ ìeT»®q dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝À |ü\T $<ÛäT\ >∑T+&Ü XÀuÛÑj·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤+∫ XÀuÛÑ j·÷Á‘· dü+<äs¡“+>± ø£fi≤ø£s¡T\#˚ ñ‘·‡Vü≤e+‘·+>± |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·÷ ∫e]øÏ Á>±e÷ìøÏ düMT|ü+˝À >∑\ ø=‘·Ô #Ós¡Te⁄˝À ìeT»®Hêìï »]bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ñ‘·ÔeT >∑DÒXŸ eT+&É\T\qT m+|æø£ #˚dæ Á>±eT Á|üeTTKT\#˚ Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒkÕs¡T. Ç{Ïe˝Ò <˚X¯ sê»<Ûëì q>∑s¡+˝À »]–q rÁe yê<äT\ <ë&çì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ìeT»®q dü+<äs¡“+>± m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü b˛*düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

* yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\T * C…+&Ü }|æ s¡<∏ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q jÓT+&É\ b Õ ˝ § Z q ï e T + Á ‹ d ü T < ä s ¡ Ù H ê é ¬ s & ê ç ¶ , m + | æ e T < Û ä T j · ÷ w æ ÿ * * b˛©düT\ >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ,eT<ä´+ ìùêw<ä+

ìC≤e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): Ä~ <˚e⁄&ÉT >∑DHê<ÛäTìøÏ uÛÑø£Ô»q+ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃø=ì ìeT»®Hêìï Ä~yês¡+ s√E Á|üXÊ+‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. >∑DÒwt ìeT»®H√‘·‡e+ kÕs¡«»ìø˘ >∑DÒwt eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À n+<äs¡T s¡<Ûäìï ‘·j·÷s¡T #˚dæ, XÀuÛÑ j·÷Á‘·qT ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \ø£åàHêsêj·TD }|ü>±, q>∑s¡+˝Àì >∑Ts¡“u≤~ <äTã“ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. á XÀuÛÑj·÷Á‘·≈£î eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, m+|æ eT<ÛäTj·÷wæÿ >ö&é, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é‘√ bÕ≥T kÕs¡«»ìø˘ >∑DÒwt eT+&É* ø£$T{Ï düuÛÑT´\T Vü≤»¬s’Hêïs¡T. nsTT‘˚ eT+<äT>± s¡<Ûäj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± s¡<Ûä+ô|’ kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>± edüTÔqï eTT+<äT es¡Tdü˝À ì\T|üe\dæq $qj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT ô|≥ºø£b˛e&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T s¡<ÛäìøÏ ø£{Ϻq m+&É¢qT $|æŒ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ XÀuÛÑj·÷Á‘·˝À dü«\Œ ñ<äè‘·Ôø£ HÓ\ø=q&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T CÀø£´+ #˚düTø=ì düeTdü´qT dü<äTeTì–+~. nq+‘·s¡+ XÀuÛÑj·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑ ø±>± Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü s¡<Ûäj·÷Á‘· ø=qkÕ>∑>±, eTVæ≤fi¯\T, ∫qï|æ\¢\T, eè<äT›\T, uÛÑ≈£îÔ\T >∑DHê<äTìøÏ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‘·T\T Ç∫à Äos¡«<ä\T bı+<ës¡T. s¡<Ûäj·÷Á‘· <äTã“ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ô|<ä› ãC≤sY, |üP\+>¥ #Ís¡kÕÔ eT÷&ÉT |æ≥¢ ø£qï ‘·≈£îÿe⁄qï ∫qï >∑D|ü‘·T\qT $qj·T≈£î\ u≤$˝À ìeT»®q+ ø√dü+ nqTeT‹+∫ n+‘·≈£î $T+∫q ô|<ä› ôd’E˝À e⁄qï ô|<ä›, ô|<ä› $Á>∑Vü‰\qT uÀs¡Z+ Á_&ç® yê>∑T˝À uÛÑ≈£îÔ\T ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> u≤düs¡ >√<äe]˝À ≈£L&É uÛÑ≈£îÔ\T uÀ<ÛäHé s√&é >∑T+>± $Á>∑Vü‰\qT ‘·s¡*+∫ ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ mø£ÿ&É m˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ‘√ bÕ≥T dædæ ¬øyÓ÷sê\qT @sêŒ≥T #˚dæ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. ìeT»®H√‘·‡yêìøÏ rdüT¬øfi¯óÔqï $Á>∑Vü‰\ s¡<Ûä\ eTT+<äT |ü⁄s¡Twüß\T, eTVæ≤fi¯\T s¡+>∑T\T #·\T¢ø=ì Hê≥´+ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü\T#√≥¢ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ìeT»®H√‘·‡e+ düTe÷s¡T 6 y˚\ es¡≈£î $Á>∑Vü‰\qT ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. >∑DÒwt XÀuÛÑj·÷Á‘· |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+∫ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–+#ês¡T. Äs¡÷àsY : Äs¡÷àsY˝À Ä~yês¡+ s√Eq sêÁ‹ >∑DHê<∏äT&ÉT ìeT»®D≤ìøÏ ‘·s¡˝≤&ÉT. kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ìeT»®D XÀuÛ≤ j·÷Á‘· $<äT´‘Y BbÕ\ <ä>∑<ä>∑\T, j·TTe≈£î\ πø]+‘·\ eT<Ûä´ &É|ü⁄Œ\ yêsTT<ä´\‘√ }πs–+|ü⁄ XÀuÛ≤j·TeTq+>± kÕ–+~. k˛eTyê s¡+ 3>∑+≥\ es¡≈£î |ü≥ºD+˝À $Hêj·T≈£î\ ìeT»® D≤ìï #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À >∑DÒwt eTVü‰sê EøÏ »jYT, »jYT»jYT>∑DÒcÕ n+≥÷ >∑DHê<∏äTì HêeTdüàs¡D‘√ Äs¡÷àsY |ü≥ºD+ <ä<ä›]*¢+~. Ä+<ä >± n\+ø£]+∫q XÀuÛ≤j·÷Á‘· s¡<∏ä\ô|’ >∑DHê<∏äT&ÉT ìeT»®D≤ìøÏ ‘·s¡˝≤&ÉT. <˚~|ü´eTq+>± y˚\T>√~›q >∑DHê<∏äTì s¡<∏äj·÷Á‘· n\ø£+s¡D &É|ü⁄Œ yêsTT<ä´\T, &çC…u≤≈£î‡\T, j·TTe≈£î\ qè‘ê´\‘√ |ü≥ºD+ b˛¬s‹Ô+~. Ä~yês¡+ sêÁ‹ |ü≥ºD+˝À $Hêj·Tø£ ìeT»®D XÀuÛ≤j·÷Á‘· n≥ºVü≤dü+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Äs¡÷àsY ‘·Vü≤d”˝≤›sY yÓ+ø£≥j·T´, eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé ø£+#Ó{Ϻ >∑+>±<ÛäsY, &çj·Tdt|æ.>ödtyÓ÷Væ≤H√~›Hé, |ü\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T |üP» ìs¡«Væ≤+∫ á XÀuÛ≤j·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|ü<ëq e÷s¡Z\>∑T+&Ü á j·÷Á‘· ø=qkÕ–+~. >√˝Ÿã+>±¢ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq ñ‘·‡yê\ y˚~Ûø£ XÀuÛ≤j·÷Á‘·≈£î Äj·÷ bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T |òüTDkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ìeT»®D j·÷Á‘· 24>∑+≥\≈£î ô|’>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. |ü≥ºD+˝À yÓTT‘·Ô+ 200\≈£î ô|’>± ø√\Te⁄r]q >∑DHê<∏äT\T Ä~yês¡+ ìeT»®D≤ìøÏ ‘·s¡˝≤sTT. ¬sy˚q÷´dæã“+~, b˛©düT\ dæã“+~, |üø£&É“+~ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. b˛©düT, ¬sy˚q÷´, eTTì‡|ü˝Ÿ j·÷Á‘·+>∑+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ‹düTø=ì jÓ÷π>X¯«sê ø±\˙, Vü‰qTe÷Hé eT+~s¡+ qT+&ç

‘Ó\+>±D »q>∑s¡®q yê˝Ÿ b˛düºs¡¢ $&ÉT<ä\ u≤qT‡yê&É, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡í yês¡Ô) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì {ÏÄsYmdt ø±sê´\j·T+˝À Ä~yês¡+ {ÏÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T, e÷J myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ á HÓ\ 12q ø£Ø+q>∑sY˝À »]π> ‘Ó\+>±D »q>∑s¡®q yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D »q>∑s¡®q eTVü‰düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚dæq {ÏÄsYmdt n~Hêj·T≈£î\T á HÓ\ 13 q »]π> düø£\»qT\ düy˚Tà ≈£î eT<䛑·T |ü*¬ø+<äT≈£î ‘Ó\+>±D CÒ@dæ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î {ÏÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À á eTVü‰ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT @sêŒ≥¢qT #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á ‘Ó\+>±D eTVü‰>∑s¡®q˝À düTe÷s¡T 3, 4 \ø£å\ eT+~ Vü≤»s¡T ø±qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üÁøÏj·T˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ rs¡T‘ÓqTï\qT m+&É>∑≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\+>±D |ü≥¢ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô düø£\ »qT\ düyÓTà≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ø±]à≈£î\T, ‘Ó\+>±D ˝Àì 4.50 \ø£å\ Á|ü»\T ‘Ó\+>±D≈£î düVü≤ø±sêìï n+~+#˚+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ñ<ä´e÷ìøÏ <Ó>∑Zs¡ #˚ôd+<äT≈£î á eTVü‰>∑s¡®q ø±s¡´Áø£e÷ìï {ÏÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝Àì Á|ü»\+<äs¡T bÕ˝§ZHê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ qT+&ç ô|<ä› dü+K´˝À Á|ü»\T ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. u≤qT‡yê&É, m˝≤¢¬s&ç¶ eT+&É˝≤\ qT+&ç 10 y˚\ eT+~ì 200 yêVü≤Hê\‘√ ‘·s¡* yÓfi¯¢qTqï≥T¢ ‘Ó\bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T Á|üC≤>∑s¡®q ≈£î ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü»\T Vü≤»¬s’ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T n+õ¬s&ç¶, mC≤CŸ, Hês¡¢ düTπswt, ms¡«\ ø£ècÕí¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, n*yÓTT~›Héu≤u≤ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

623e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï Bø£å\T ¬s+»˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ~Û+#˚ bÕsê≥+˝À y˚TeTT eTT+<äT+{≤eTì ñbÕ<Ûë´j·TT\T nHêïs¡T. Bì˝À u≤>∑+>± ]˝Ò Bø£å˝À Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ 623e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á Bø£å˝À msêCŸ|ü*¢ ñbÕ<Ûë´j·TT\T eT<ÛäTdüT<ÛäHésêe⁄, Hê>±|üPsY ñbÕ<Ûë´j·TT\T uÛÑ÷eTj·T´ ñHêïs¡T. sêÁwüº+ kÕ~Û+#˚ es¡≈£î mìï ø£cÕº\HÓ’q zs¡TÃø=ì b˛sê≥+˝À eTT+<äT+{≤eTì nHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä˝À >∑DÒXŸ ìeT»®q+ _#T· ÿ+<,ä : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ >∑DÒXŸ ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷\T |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Á|ü»\T dü+‘√wü yê‘êes¡D+˝À ìeT»®Hêìï XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ Á|ü<Ûëq eT+&É\ πø+Á<ä+ ø±e&É+‘√ >∑DÒXŸ eT+&É\T\ e<ä› 10 s√E\bÕ≥T $$<Ûä >∑DÒXŸ eT+&É\T\ e<ä› Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ø£fi≤ø±s¡T\#˚ sêÁ‹ y˚fi¯˝§¢ Ä≥bÕ≥\T, dü+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, Hê≥ø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï >∑DÒXŸ eT+&É\T\qT XÊ+‹ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ‘·ÔeT >∑DÒXŸ eT+&É\T\qT m+|æø£#˚dæ ñ‘·ÔeT+>± mìï¬ø’q >∑DÒXŸ eT+&É*øÏ 11e s√E ìeT»®q dü+<äs¡“+>± Á>±eT Á|üeTTKT\T ≈£î\eT‘ê\ ø£r‘·+>± ◊ø£´‘·‘√ ãVüQeT‹ì Á|ü<ëq+ #˚kÕs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTTq XÀuÛÑj·÷Á‘· sêÁ‹ Á>±e÷ìøÏ 2 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À qTqï ø£eTà] >∑T&ç #Ós¡Te⁄˝À ìeT»®Hêìï #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± #Ós¡Te⁄ ô|<ä›~ ø±e&É+‘√ |æ\¢\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑≈£î+&Ü XÊ+‹ø£$T{° düuÛÑT´\T, Á|ü»\T C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫ ìeT»®Hêìï XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ìeT»®q dü+<äs¡“+>± b˛*düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìC≤+kÕ>s∑ : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷˝À Ä~yês¡+ ∫e] s√E 11e s√E ø±e&É+‘√ >∑DÒXŸ ìeT»„\T ñ<äj·T+ qT+&ç k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $Hêj·Tø£ #·$‹ s√Eq uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ $Hêj·Tø£ eT+&ÉbÕ\ e<ä› Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ $$<Ûä s¡ø±\ $Hêj·T≈£î\qT Á|ü‹wæº+#ês¡T. s√E ñ<äj·T+ kÕj·T+Á‘·+ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ Ä≥\T, bÕ≥\T uÛÑøÏÔπ>j·÷\T bÕ&ÉT‘·T >∑DÒX¯óì |üP»\T »]|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ 11 es√E ìeT»®q ø±s¡´Áø£eT+ uÛ≤>∑+>± Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ ≥bÕø±j·T\‘√, Ä≥\‘√, bÕ≥\‘√ Äj·T #Ós¡Te\ e<ä› ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À ìeT»®q ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ìC≤+kÕ>∑sY mdt◊ nXÀø˘ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. u≤qT‡yê&,É : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝À Ä~yês¡+ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ qT+&ç >∑DÒXŸ $Á>∑Vü‰\ XÀuÛÑ j·÷Á‘· ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä >∑DHê<∏äTì $Á>∑Vü≤ eT+&ÉbÕ\ e<ä› \&É÷¶\ y˚\+bÕ≥\T ø=qkÕ>±sTT. $$<Ûä eT+&É©\ Ä<Ûä«s¡´+˝À #·÷|üs¡T\≈£î ñ‘·‡Vü‰ìï

ø£*–+#˚+<äT≈£î ñ{Ϻ\qT ø=f…º ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. >∑DÒXŸ ìeT»®HêìøÏ ‘·s¡*+#˚ yêVü≤Hê\qT $$<Ûä rs¡T\˝À eTTkÕÔãT #˚j·T&É+˝À Äj·T eT+&ÉbÕ\ ø£$T{° düuÛÑT´\T ø£èwæ #˚XÊs¡T. n˝≤π> |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä eT+&ÉbÕ\ e<ä› nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ ÄK] s√E ø±e&É+‘√ $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ eT+&ÉbÕ\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ ø√˝≤Vü≤\+ n~Ûø£+>± ø£ì|æ+∫+~. >∑DÒXŸ eT+&É©\T ìeT»®q dü+<äs¡“+>± n+<ä+>± n\+ø£]+∫q yêVü≤Hê\≈£î XÊ+‹ ø£$T{° düuÛÑT´\T >±+BÛ#Íø˘˝À m+|æø£ #˚dæ ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒkÕs¡T. >∑‘· 11 s√E\T>± $π>„X¯«s¡Tìï Á|ü‹wæº+∫ |üP»\T »]|æ ∫e] s√E ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷*ï |ü⁄s¡ $<ÛäT\ >∑T+&Ü }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫ ãC≤ã»+Ár\‘√, ø√˝≤{≤\‘√ #·÷|ü⁄s¡T\qT m+‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. á }πs–+|ü⁄ >±+BÛ#Íø˘ #Ís¡kÕÔ˝À düTe÷s¡T >∑+≥bÕ≥T uÛÑ≈£îÔ\T $Hêj·T≈£î&çì <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ø£~* e#êÃs¡T. >∑DÒXŸ ìeT»®q dü+<äs¡“+>∑ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛*düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#˚ $<Ûä+>± eT{Ϻ‘√ $Hêj·T≈£î\qT Á|ü‹wæº+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ø£èwüíy˚DÏ {≤˝…+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T eT{Ϻ $Hêj·T≈£î&çì Á|ü‹wæº+∫ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìeT»®q dü+<äs¡“+>± ˇø£ eT+∫ <Û˚´j·T+‘√ |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ $<ë´s¡Tú\T bÕ¢d”ºø˘ edüTÔe⁄\ yê&Éø±ìï ìùw~+∫ |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#ê\ì ù|¢ø±s¡T¶\‘√ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´©‘√ bÕ≥T $Hêj·T≈£îìï }πs–+∫ ìeT»®q+ #˚kÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì $Hêj·T≈£î\qT |ü≥íD b˛*y˚Ts¡˝§¢ ø£*ÿ #˚s¡T«˝À ìeT»®q+ #˚kÕs¡T.

\+uÀ<äs¡T&çêøÏ |òüTq+>± M&√ÿ\T uÀ<ÛäHé, >∑‘· 11 s√E\T>± |òüTq+>± $Hêj·T≈£îìøÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ yÓT*–q Á|ü»\T Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+&˚ $Hêj·Tø£ ìeT»®HêìøÏ düeTj·T‘·ÔeTj·÷´s¡T. uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝À kÕs¡«»ìø˘ >∑DÒwt eT+&É*øÏ sêÁwüºeT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ |üP»\T ìs¡«Væ≤eT∫ $Hêj·T≈£îì s¡<ÛëìøÏ Vü‰s¡‘·T\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ s¡<Ûäj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á s¡<Ûäj·÷Á‘·≈£î eTT+<äT es¡Tdü˝À ∫Hêïs¡T\T ø√˝≤≥+‘√ Hê≥´+ #˚düTÔ Á|ü»\qT Ä\]+#ês¡T. $Hêj·T≈£îì ìeT»®q+ dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD+ »q dü+<ä&ç‘√ ø√\Vü‰\>± e÷]+~. |ü≥ºD≤ìøÏ #·÷≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\˝À ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\T u≤´+&ÉT y˚Tfi≤\‘√ Hê≥´+ #˚düTÔ ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. uÀ<ÛäHé˝À kÕs¡«»ìø˘ >∑DÒwt eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À \&ÉT¶ y˚\+ y˚j·T>± 31 y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î >∑+»>∑+ \ø£åàHé nH˚ e´øÏÔ kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. lìyêdt q>∑sY ø±´+|t˝À \&ÉT¶qT 21 y˚\T bÕ≥ j·÷u…’≈£î |ü⁄≥ºu≤ãT nqT e´øÏÔ kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |ü≥ºD≤+˝À s¡<Ûäj·÷Á‘· Á|ü<Ûëq M<ÛäT\>∑T+&Ü yÓfi¯¢&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T <ë] bı&Ée⁄q ì\ã&ç >∑DÒwüßìøÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ\÷s¡ Á>±eT+˝Àì j·TTe≈£î\T &É|ü⁄Œ\ <äs¡Te⁄\‘√ Hê≥´+ #˚düTÔ Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫ sêÁ‹ 12.00 >∑+≥\≈£î eT+Js¡ q~˝À ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. Á>±e÷\˝Àì eT+>∑fi¯\T ôd’‘·+ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $Hêj·T≈£îìøÏ |òüTq+>± M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É ∫<äTs¡TeTT<äTs¡T |òüT≥q\T ‘·|üŒ XÀuÛÑj·÷Á‘· Á|üXÊ+‘·+>± kÕ–+~. uÀ<ÛäHé düeTdü´‘·àø£ ÁbÕ+‘·+ ø±e&É+ e\¢ uÛ≤Ø>± b˛©düT\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. á XÀuÛÑj·÷Á‘·qT &çmdt|æ C≤|òüsY C≤$<é, dæ◊\T X¯+ø£s¡j·T´, #·+Á<äX‚KsY>ö&é |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. á XÀuÛÑj·÷Á‘·˝À eT+Á‹‘√ bÕ≥T •yê\j·T #Ó’s¡àHé $H√<é|ü{≤«], kÕs¡«»ìø˘ >∑DÒwt eT+&É* n<Ûä´≈£åî\T õ˝≤¢ dü÷sê´Á|üø±XŸ, @j·T+dæ #Ó’s¡àHé >∑+>±X¯+ø£sY, dæ&çdæ #Ó’s¡àHé b˛‘·¬s&ç¶, {Ï&ç|æ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T neTsYHê<Ûéu≤ãT, >∑TeTà\ kÕsTT¬s&ç¶, e÷õ ø£˙«qsY\T >∑TDÁ|ükÕ<é, lìyêdt, >∑+>±sê+, eT˝Ò¢wt j·T<äyé, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ôd’ãsY »MT˝Ÿ, >∑+>±<ÛäsY |ü{≤«], |ü≥ºD ô|<ä›\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. lìyêdt q>∑sY˝À e÷J düs¡Œ+#Y &É|ü⁄Œ\ #·+Á<äj·T´, |ü⁄≥ºu≤ãT, kÕ+ã•esêe⁄, eT˝Ò¢XŸsêe⁄, q]‡sêE, ¬øõ. >∑+>±sê+, Ms¡bÕŒ |üfÒ˝Ÿ, |ü\T eT+&É˝À¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T, Á>±eTdüTÔ\T n~Ûø£ dü+U´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê<ÛëkÕ«$T Ä\j·T+˝À »qà~q y˚&ÉTø£\T

Á|ü»>∑s¡®q düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 11(düTes¡í yês¡Ô) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì dü+>∑y˚TX¯«sY ø±\˙ #Ís¡kÕÔ˝À >∑\ sê<ÛëkÕ«$T dü‘·‡+>¥ uÛÑeHé Ä\j·T+˝À Ä~yês¡+ s√E |üP»´ >∑Ts¡Te⁄\T |üs¡eTdü+‘Y VüQpsY q+<äTu≤sTTJ eTVü≤sêCŸ »qà~q y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq dü+‘Y düy˚Tàfi¯q+˝À |üP»´ Ä#ês¡T´\T sêeTø£èwüí , $sƒ¡˝Ÿsêe⁄ eTVü≤sêCŸ\T ‘·eT J$‘· nqTuÛÑyê\qT Ä<Ûë´‹àø£ uÀ<Ûäq\qT Á|üuÀ~+#ês¡T. e÷qe⁄&ÉT ‘·q J$‘·+˝À dü+‘Y e÷s¡Z+˝À q&ÉTdüTÔ ‘·q »qàqT |üPì‘·+ #˚düTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. e÷qe⁄&ÉT ì»J$‘·+˝À q&ÉT#·Tø√yê*‡q e÷sêZ\qT $|ü⁄\+>± $e]+#ês¡T. á dü+‘Y düy˚Tàfi¯q+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä\j·T+˝À q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD+ ø√dü+ >∑‘·+˝À dü‘·‡+>¥ k˛<äs¡T\ $qï|ü+ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê Ä]úø£ düVü≤j·÷ìï n+<äCÒôd+<äT≈£î ø√s¡>± Äj·Tq 1\ø£å s¡TbÕj·T\qT uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> eTs√ \ø£å s¡TbÕj·T\T n+~+#˚+<äT≈£î Vü≤MT Ç#êÃs¡T. |üP»´ Ä#ês¡T´\T sêeTø£èwüí, $sƒ¡˝Ÿsêe⁄ myÓTà˝Ò´qT Äos¡«~+∫ ‘Ó\+>±D ø√dü+ |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚dæq myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+qT ‹]– á mìïø£˝À¢ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Äos¡«~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T n+õ¬s&ç¶, mC≤CŸ\‘√ bÕ≥T dü‘·‡+>¥ k˛<äs¡T\T •e<äj·÷ ˝Ÿes¡à, •e≈£îe÷sY, Ä>∑eTj·T´, dü+>∑j·T´, sêeTT\T, ø£èwüí, Vü≤qà+&ÉT¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs¡÷àsY,ôdô|º+ãsY11 (düTes¡í yês¡Ô) : H˚&ÉT »s¡T>∑qTqï ‘Ó\+>±D Á|ü»>∑s¡®q düuÛÑ≈£î ñ<√´>∑T\T, yê´bÕs¡T\T, $<ë´ s¡Tú\T, Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡* s¡yê\ì {ÏÄsYmdt sêh j·TTe»q Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä ]Ù düT+¬ølìyêdt, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî &ÉT eH˚ï˝Ÿ<ëdt, dü+‘√wt |æ \T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY ˇø£ π>≥T <ë«sê ˙{Ï $&ÉT<ä\ ìC≤+kÕ>∑sY, ôdô|º+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº m>∑Te qT+&ç ÇHébò˛¢ sêe&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Ä~yês¡+ ˇø£ π>≥T <ë«sê ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚dæ 4000 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì eT+Jsê˝ÀøÏ e<äT\T‘·THêïs¡T. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT 1405.00n&ÉT>∑T\T 17.8 {ÏmyéTdæ\T ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑Te qT+&ç 6000 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ e∫Ã#˚s¡T‘·T+~. Ä~yês¡+ ôd\e⁄ s√E ø±e&É+‘√ ÁbÕC…≈£îºô|’ |üsê´≥≈£î\ dü+<ä&ç CÀs¡T>± e⁄+~.

nC≤s¡TB›Hé ≈£îe÷s¡T&ÉT eTs¡DÏ+#·&É+ u≤<Ûäø£s¡+ ¬s+»˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé nC≤s¡T~›Hé ≈£îe÷s¡T&ÉT nø±\ eTè‹ |ü≥¢ ~ ◊ø£´ uÛ≤eq ìsêàD ø±]àø£ düe÷K´ ‘·s¡|ü⁄q Ä~yês¡+ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. e÷J ¬øô|ºHé nC≤s¡T~›Hé ≈£îe÷s¡T&ÉT Äj·÷E~›Hé eTè‹ #Ó+<ä&É+ uÛ≤<äø£s¡ $wüj·TeTì yÓTs¡T|ü⁄ lìyêdt ˇ ø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘·eT Á|ü>∑&É kÕqTuuÛÑ÷‹ ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTì nHêïs¡T.

|òüTq+>± ‘√>∑Tfi¯fl #·+Á<äu≤jYT es¡›+‹ Äs¡÷àsY ,ôdô|º+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì {°#·sY‡ ø±\˙˝À >∑\ l düs¡dü«‹ •X¯óeT+~sY bÕsƒ¡XÊ\˝À ‘√>∑Tfi¯fl #·+Á<äu≤jYT 150e es¡›+‹ dü+<äs¡“¤+>± sêh kÕúsTT C≤„q $<ë´]ú y˚Tfi¯ ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ nqï|üPs¡íeTà, eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé ø£+#Ó{Ϻ >∑+>±<ÛäsY eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü≤»s¡j·÷´s¡T.

ø£\T¢ ã{Ϻ\ô|’ m¬ø’‡CŸ <ë&ç Äs¡÷àsY ,ôdô|º+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô): Ä~yês¡+ >∑DÒwt ìeT»®D ñ‘·‡yê\T Äø£] s√E ø±e&É+‘√ ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT qT+&˚ m¬ø’‡CŸXÊK ø£\T¢ <äTø±D≤\qT, yÓ’Hé‡\qT eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± ã+<é ñ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±˙ m¬ø’‡CŸXÊK Ä<˚XÊ\qT uÒø£‘·sY #˚dæ <=+>∑‘·q+>± *ø£ÿs¡T¢, ;s¡¢qT meTà]Œ <Ûäs¡\ ø£+fÒ m≈£îÿe>± n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#ês¡T. ô|]ÿ{Ÿ˝Àì ø=ìï yÓ’Hé‡\ e<ä› ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ eT+<äT\T $Áø£sTT+#ês¡T. Çø£b˛‘˚ ø£\T¢ã{Ϻ\ yês¡T Ä+ø£å\T MT] ˇø£ÿd”kÕ 5s¡÷bÕj·T\T ø±>± <ëìì 15s¡÷bÕj·T\ #√|ü⁄Œq $Áø£sTT+∫ k˛eTTà #ÓdüT≈£îHêïs¡T. Ç~ ‘Ó*dæq m¬ø’‡CŸ b˛©düT\T e÷$T&ç|ü*¢˝À ñqï ø£\T¢ ã{Ϻô|’ Äø£dæàø£+>± <ë&ç ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M] sêø£qT |üdæ>∑{Ϻq ø£\T¢ Á|æj·TT\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |üs¡s¡j·÷´s¡T.á <ë&ç˝À m¬ø’‡CŸ dæ.◊ s¡eTe‘Y <Ûä+õ˝≤˝Ÿ, môd’‡. ìs¡»<˚$, m¬ø’‡CŸ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs¡÷àsY˝À <ë+&çj·T Ä≥\T Äs¡÷àsY ,ôdô|º+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô) : Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝Àì õsêj·T‘Yq>∑sY, sê+q>∑sY, sê»sê+q>∑sY, yÓ+ø£fÒX¯«sê ø±\˙, >√˝Ÿã+>±¢, ô|<ä›ãC≤sY, ∫qïãC≤sY ø±\˙˝À¢ ∫qï, ô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü»\T, uÛÑ≈£îÔ\T, ø√\≥ Ä≥\T Ä&ÉT‘·÷ >∑©¢˝À¢ ∫qï |æ\¢\ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq >∑DHê<∏äT\qT ñ<äj·T+ qT+&˚ }πs–dü÷Ô ìeT»®D≤ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.


8

Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùdÔ düVæ≤+#É+ ÁbÕC…≈£îº ø±\˙˝À ‘Ó’ø±«+&√ b˛{°\T ø£s¡÷ï\T, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“ rùdÔ ‘êeTT düVæ≤+#·uÀeTì sêj·T\d”eT j·TTeùdq m+|” ñ+& Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sYqTj·T ôV≤#··Ã]+∫+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT ¬s+ &ÉT>± $uÛÑõ+∫ ñeTà&ç sê»<Ûëì>± ôV’≤<äsêu≤<éqT @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷ Äj·Tq dü\Vü‰ Çe«&Üìï ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. j·TTeùdq sêÁwüºn<Ûä´ø£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T o\+ X‚wüß, XÊ+‹sêE\T á y˚Ts¡≈£î z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.ns¡TDY≈£îe÷sY sêh Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î

e´‹πsø£+>± nHê˝À∫‘·+>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝Àqe≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≤, ø√kÕÔ+Á<Ûä, sêj·T\d”eT\T>± $&çb˛j˚T+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ñ∫‘· dü\Vü‰\qT Çe«&É+ e÷qTø√yê\ì yês¡T ñ+&Ée*¢øÏ dü÷∫+#ês¡T. sêj·T\d”eT Á|ü»\qT ~>∑C≤πsà $<Ûä+>± e÷{≤¢&ç‘˚ d”eT Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

k˛eTyês¡+, 12 ôdô|º+ãsY 2011

lXË’\+,ôdô|º+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ ÁbÕC…≈£îº ø±\˙ì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À Ä~ yês¡+ Hê&ÉT ¬>’ø±«+&√ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.¬>’ø±«+&√ e÷düºsY XÀuÛÑHéu≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.b˛{°˝À¢ 50 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zq>± yê]˝À 20 eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. XÀuÛÑHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬>’ø±«+&√ eTìwæøÏ e÷qdæø£,XÊØs¡ø£ ñ˝≤¢kÕìï ÇdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. H˚{Ï düe÷»+˝À nsê#·ø±\T,eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T n]ø£≥º&É+˝À, Ä‘·àdü+s¡ø£åD≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.$<ë´s¡Tú\T,‘·*¢<ä+Á&ÉT\T,ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ¬>’ø±«+&√ ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.e÷düºs¡T¢ $»j·Tu≤ãT,Á|”‹kÂeT´\ |üs¡´ y˚ø£åD˝À á b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛{°˝À¢ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q yê]ì ìsê«Vü≤≈£î\T n_Ûq+~+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

y˚T&Ü˝Ÿ ø£+ô|˙ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+~ ù|<ä $<ë´s¡Tú\qT $<ä´≈£î <ä÷s¡+ #˚ùd+<äTπø 50XÊ‘·+ ìã+<Ûäq\T ø£s¡÷ï\T, ôdô|º+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô):‘·≈£îÿe <Ûäs¡\πø Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ ùde \T n+~kÕÔeTì HÓ\ø=*Œq y˚T&Ü˝Ÿ ø£+ô|˙ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+ <äì &√Hé myÓTà˝Ò´ πøá.ÁøÏwüíeT÷]Ô $eT]Ù+#ês¡T.Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝Àì ‘˚<˚bÕ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü»\≈£î ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\πø yÓ’<ä´ ùde\qT n+<äC ÒkÕÔeT+≥÷ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq ø£+ô|˙ yêdüÔyêìøÏ $s¡T<ä›+>± |üì#˚k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î yÓ’<ä´ ùde\ ù|s¡T‘√ Á|ü» \qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·÷ ‘·q |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+{À+<äHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\¢ø±s¡T¶<ës¡T\ qT+∫ s¡÷.200\T, |æ+ø˘ ø±s¡T¶<ës¡T\ qT+∫ s¡÷.400\T d”{°kÕÿHé\≈£î #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É>± nedüsês¡Tú\qT+∫ ø£+ô|˙ s¡÷.1000\ qT edü÷\T #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ìs¡Tù|<ä\qT ì≥º ì\Te⁄Hê <√#·T≈£î ‹+≥T+<äHêïs¡T.Ä ø£+ô|˙ @sêŒ≥T #˚dæq |ü]ø£ sê\T eTs¡eTà‘·T\ ù|]≥ eT÷\q |ü&ÉT‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. B+‘√ dæã“+~øÏ |üì ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ìs¡T ù|<ä\≈£î ÄkÂø£sê´\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. dü+ã+~Û‘· ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<äT\T, yê] ã+<ÛäTe⁄\T eùdÔ ñ∫‘·+>± edü‹ kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|ü‹HÓ\ á Ø‹q s¡÷. 30 \ø£å\ Á|üC≤<Ûäq+ <äT]«ìjÓ÷>∑+ Äe⁄‘√+<äHêïs¡T. yÓ÷yÓ÷Á>±yéT |ü]ø£sêìï kÕúìø£+>± ñ+#·≈£î+&Ü ø±øÏHê&É≈£î ‘·s¡*+#·&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· eT+Á‹ ôd’‘·+ Ç~ ‘·|üŒì, ‘·–q kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫ÃHê

H˚{Ïø° Ä Vü‰MT HÓs¡y˚s¡H˚ ˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e\ |ü\Te⁄s¡T ∫Hêïs¡T\T ÄdüT|üÁ‹˝À eTè‹ #Ó+~Hê ø£˙dü+ yÓ+{Ï˝Ò≥s¡¢qT ø=q˝Òì <äTdæú‹˝À á Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ô|<ë›düT|üÁ‹˝À ‘·–q kÂø£sê´\˙ï ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é#˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üsêØ˝À ñqï n\¢] eT÷ø£\qT |ü≥Tº≈£î+{≤+ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚XÊìï Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\‘√ >±*+|ü⁄...ø£s¡÷Œ¤´˝À eT<ä´+ n$Tà‘˚ cÕ|ü⁄\T d”CŸ >=&Ée\T düèwæºùdÔ |ü+&ÉT>∑\T ìùw<Ûä+ ôd˝Ÿbò˛Hé dü+<˚XÊ\T,ø±˝Ÿ &çf…Æ˝Ÿ‡ ô|’ ì|òü÷ Ä<√ì, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì˝À Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q˝À bÕ˝§Zì |üsêØ˝À ñqï n\¢] eT÷ø£\qT n¬sdüTº #˚ùd+<äT≈£î |ü~ Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ãè+<ë\‘√ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T y˚>∑e+‘·+ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ md”Œ m+.•eÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Ä<√ì ≥T {ÖHé b˛©düT ùdºwüHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À md”Œ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± md”Œ ô|’ $<Ûä+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä<√ì˝À >∑DÒwt ìeT»®q+ dü+<äs¡“¤+>± >=&Ée˝À¢ bÕ˝§Zì, b˛©düT\≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü |üsêØ˝À ñqï yê]ì n¬sdüTº #˚ùd+<äT≈£î |ü~ Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ãè+<ë\‘√ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T y˚>∑e+‘·+ #˚XÊeTHêïs¡T. Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. ø£s¡÷Œ¤´ düeTj·T+˝À eT<ä´+ ny˚Tà cÕ|ü⁄\ô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, me¬s’Hê ø£s¡÷Œ¤´ düeTj·T+˝À eT<ä´+ neTTà‘·÷ <=]øÏ‘˚ n˝≤+{Ï cÕ|ü⁄\qT d”CŸ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ˝…’ôdqT‡\qT s¡<äT› #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ |ü+|ü⁄‘êeTì md”Œ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ä<√ì dü+|òüT≥q\qT neø±X¯+>± #˚düTø=ì ø=+<äs¡T kÕ«s¡Δ|üs¡T\T Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+<äHêïs¡T. n˝≤+{Ï yê]ô|’ b˛©düT ì|òü÷qT rÁe‘·s¡+ #˚XÊeT Hêïs¡T. Á|ü»\qT ¬s#·´>=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï Á|üC≤ dü+|òü÷\T, Á>∑÷|ü⁄\T, ≈£î˝≤\T, eT‘ê\≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<∏äT\T, Ç‘·s¡ e´≈£îÔ\qT kÕø£å´<Ûësê\‘√ düVü‰ düe÷#ês¡+ ùdø£]+∫ n˝≤+{Ï yê]ô|’ ø£eTT´q˝Ÿ w”≥¢qT ‘Ós¡Te&É+‘√ bÕ≥T yê]ì HêHé u…sTT\ãT˝Ÿ ôdø£åq¢ øÏ+<ä n¬sdüTº #˚j·T&Éy˚Tø±≈£î+&Ü >=&Ée\≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yê]ô|’ dæÄsY|ædæ 107 Á|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTHêïs¡T. ìs¡ísTT+∫q ø±\ e´e~Û˝À>± eT∞fl >=&Ée\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ yê] dü÷]{°\qT »|ü⁄Ô #˚kÕÔeTì md”Œ •eÁ|ükÕ<é rÁe+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T |æ&û j·÷≈£îº Á|üø±s¡+ dü+|òüT $Á<√wü X¯≈£îÔ\ô|’ #·≥º Á|üø±s¡+ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ø±>± b˛©düT, Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ≈£î\ eT‘ê\qT, esêZ\qT ¬s#·Ã>=fÒº$<Ûä+>± Á|üe]Ô+#˚ yê]ô|’ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T Ä<√ì dü+|òüT≥q\ H˚|ü<Ûä´+˝À ¬s#·Ã>=fÒº$<Ûä+>± Á|üe]Ô+∫q yê]ô|’ s¡Vü≤dü´+>± $#ês¡D #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. kÕøå±´<Ûësê\‘√ s¡TEyÓ’‘˚ n˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·«, b˛©düT XÊK≈£î #Ó+~q yê]ô|’ ≈£L&Ü #·≥º Á|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ≈£L&Ü yÓqTø±&ÉuÀeTì md”Œ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ä<√ì dü+|òüT≥q ‘·<äq+‘·s¡+ ôd˝Ÿ bò˛Hé\ <ë«sê Á|ü»\qT ¬s#·´>=fÒº$<Ûä+>± dü+<˚XÊ\T |ü+|ü&É+, dü+uÛ≤wüD\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛©düT ì|òü÷ ô|{≤ºeTì, Bìô|’ ø±˝Ÿ &çf…Æ˝Ÿ‡ ≈£L&Ü ùdø£]düTÔHêïeTì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\T XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À Jeq+ kÕ–+#ê\Hêïs¡T. kÕe÷q´ »q JeHêìøÏ m˝≤+{Ï $|òü÷‘·+ @s¡Œ&É≈£î+&Ü Ä<√ì |ü≥ºD+˝À kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T\T |ü⁄qs¡T~›+#˚+<äT≈£î b˛©dt,¬syÓq÷´ XÊK\T nVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ md”Œ •eÁ|ükÕ<é düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± düôdŒ+&é nsTTq mì$T~ eT+~ ø±ìùdºãTfi¯flqT ø£s¡÷Œ¤´ m‹Ôy˚XÊø£ $<ÛäT˝À¢øÏ rdüT≈£î+{≤eTì $˝Òø£s¡T\ dæbòÕs¡düT y˚Ts¡≈£î md”Œ •eÁ|ükÕ<é Vü‰MT Ç#êÃs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À md”Œ •eÁ|ükÕ<é‘√ bÕ≥T, mmd”Œ •yÓ÷wæ, &çmd”Œ Hê>∑qï, Äضz sê+düT+<äs¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e&Ó¶s¡\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ C≤rj·T kÕúsTT˝À ñ<ä´$TkÕÔ+ &√Hé, ôdô|º+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): e&Ó¶s¡¢qT md”º C≤_‘ê˝À #˚sêÃ\ì C≤rj·T kÕúsTT˝À ñ<ä´eT+ #˚|ü&ÜÔeTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ \øÏÎø±+‘·j·T´ #ÓbÕŒs¡T. Ä dü+|òüT+ sêÁwüºXÊK |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î #Û·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+ >± Äj·Tq ‘·eT dü+|òüT Á|ü‹ ì<äT\‘√ ø£*dæ »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› <Ûäsêï #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ |ü\Te⁄s¡T C≤rj·T bÕغ\ H˚‘·\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\qT ø£*kÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e&Ó¶s¡T¢ 1950 qT+∫ 1972 es¡≈£î md”º C≤_‘ê˝ÀH˚ ñ+&˚yês¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ;.d”.@ ˝À ñ+∫ e&Ó¶s¡¢≈£î πø+Á<ä+ nHê´j·T+ #˚dæ+<äì #ÓbÕŒs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ XÊK eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ düŒ+~dü÷Ô e&Ó¶s¡¢ &çe÷+&ÉT¢ Hê´j·T düeTà‘·yÓTÆqeì #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. e&Ó¶s¡¢qT md”º C≤_‘ê˝À #˚sêÃ\ì πø+Á<ä –]»q dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ øÏc˛sY #·+Á<ä<˚yé≈£î ˝ÒK sêdæ, md”º ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á &Ûç©¢ |üs¡´≥q˝À ‘·q‘√bÕ≥T ‘·eT dü+|òüT H˚‘·\T y˚eTT\ yÓ+ø£fÒwt, _.dæ. dü+πøåeT dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

j·T÷{°m|òt b˛sê{≤ìøÏ d”|”m+ eT<䛑·T Ä‘·à≈£Ls¡T,ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô):nÁô|+{Ïdt $<Ûëq+ s¡<äT› #˚dæ &çmd”‡`2008 ñbÕ<Ûë´ j·TT\≈£î |üP]Ô y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì j·T÷{°m|òt #˚düTÔqï b˛sê{≤ìøÏ d”|”m+ bÕغ eT<䛑·T Á|üø£ {Ï+#ês¡T.bÕغ &ç$»Hé ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù sê»X‚KsY,Hêj·T≈£î\T sê+<ëdt,s¡DBÛsY\T Ä~yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.&ûmd”‡`2008 ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î f…Æ+ùdÿ\T Á|üø±s¡+ |üP]Ô y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nÁô|+{Ïdt $<Ûëq+ s¡<äT› #˚kÕÔ eTì >∑‘·+˝À ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï Ç+‘·es¡≈£î neT\T #˚j·Tø £b˛e&É+ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´ bÕ\q≈£î n<ä›+ |ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T Äø±X¯qï+≥T‘·Tqï á düeTj·T+˝À πøe\+ s¡÷.3600\‘√ nÁô|+{Ïdt ñbÕ<Ûë´j·TT\T m˝≤ ≈£î≥T+u≤\qT b˛wæ+ #ê˝À Á|üuÛÑT‘·«y˚T #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.sêh yê´|üÔ+>± 45y˚\ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T nÁô|+{Ïdt $<Ûëq+˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.yê]øÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì j·T÷{°m|òt Hêj·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘·«+ @MT |ü≥ºq≥Tº e´eVü≤]+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T.yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ nÁô|+{Ïdt qT s¡<äT› #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.˝Òì |üø£å+˝À ‘·eT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·T÷{°m|òt Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ sêhe´|üÔ Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.|üuÛÑT‘·«+ r˝≤π> Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\T ne\+_dü÷Ô b˛‘˚ ≈£î|üŒ≈£L\&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç ø√dæ–, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq md”‡ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ˝À @.◊ mdt.m|òt. Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 13q »s¡T >∑qT qï ‘ê\Tø± »qs¡˝Ÿu≤&û düe÷y˚XÊìï »j·T Á|ü<ä+ #˚j·÷\ì á dü$T‹ Hêj·T≈£î&ÉT sêE #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+∫, uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+#· qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+ qT+∫ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.õ.e÷<äqï, @◊mdtm|òt sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT s¡+>∑Hêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ÛäT yÓ÷Vü≤Hé, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄ ‘ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ Hêj·T ≈£î\T #·+<éuÛ≤cÕ, Á|ü‘ê|t, u≤ãT, düTπswt, ~H˚wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ ˝≤Ø uÀ˝≤Ô bÕ´|æ*, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ #Ó≥Tº≈£î &Ûûø=ì ˝≤Ø n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. ˝≤Ø˝À Çs¡T≈£îÿb˛sTTq ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.eTè‘·T&ÉT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ÁøÏwüí–] õ˝≤¢ >=\¢|ü*¢ yêdüÔe⁄´&ÉT.dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï b˛©düT\T dü+<ä]Ù+∫ $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.dü+|òüT≥qô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T,ôdô|º+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä $<ë´s¡Tú\qT ñqï‘· $<ä´≈£î <ä÷s¡+ #˚ùd+<äTπø &çÁ^˝À¢ 50XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· ñ+&Ü \ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìã+<Ûäq\T ô|{Ϻ+<äì @◊mdtm|òt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ˝…ìHéu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝ÒKs¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï á ìs¡í j·÷\ e\¢ \ø£å˝≤~ eT+~ md”‡,md”º,;d” $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· $<ä´≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ìã+ <Ûäq\ e\¢ ù|<ä $<ë´s¡Tú\qT ñqï‘· #·~y˚ Äø±+ø£å≈£î Ä~ ˝ÀH˚ <ä÷s¡eTe‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.e÷s¡Tÿ\ ÁbÕ‹|ü~ø£q ø±≈£î+&Ü n+~]øÏ düe÷q+>± ñqï‘· $<ä´˝À Á|üy˚X¯+ ø£*Œ+ #˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊ s¡T.sêh+˝À $<ë´e´edüú düeTdü´˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì #ÓbÕŒs¡T.sêh+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ì $<ë´\j·÷˝À¢ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òeì nHêïs¡T. $<ë´ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+ #·&É+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $|òü\eTj·÷´s¡ì Äs√|æ+ #ês¡T.ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |ò”E]sTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ,ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T ô|+&ç+ >∑T˝À ñHêï yê{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ C≤|ü´+ #˚düTÔ+<äì <ä«»yÓT‘êÔs¡T. sêh+˝Àì #ê˝≤ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+~ #·&É+˝Ò<äHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq $∫Ã\$&ç nqTeT‘·T\‘√ |ü⁄≥ º>=&ÉT>∑T˝≤¢ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ\T |ü⁄≥Tºø=#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Bì‘√ Á|ü‹ @&Ü~ y˚˝≤~ d”≥T¢ $T–*b˛‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.&ÉãT“\≈£î ÄX¯ |ü&˚ á Á|üuÛÑT‘·«+ á ìsê«ø±ìøÏ ˇ&ç>∑{Ϻ+<äì Äs√|æ+#ês¡T.<ëì |òü* ‘·+>± H˚&ÉT sêh+˝À Ç+»˙]+>¥ $<ä´≈£î Ä<Ûäs¡D ‘·>∑TZ‘√+<äHêïs¡T. á @&Ü~ $T–*q Ç+»˙]+>¥ d”≥¢qTí ø£˙«qsY ø√{≤˝À uÛÑØÔ #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.n<˚ $<Ûä+>± $<ë´\j·÷˝À¢ á${°õ+>¥, sê´–+>¥ ìyês¡D≈£î ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Jy√ HÓ+ 130 Á|üø±s¡+ nìï ÁbÕ<∏ä$Tø£,ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£$T{°\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.bÕsƒ¡XÊ\ düeTdü´\ô|’ dü«‘·+Á‘·´>± |üì#˚ùd $<Ûä+>± á ø£$T{°øÏ Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T.dü+e‘·‡s¡+ eTT–ùd Hê{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘·Tqï

\+u≤&Ü\ô|’ <ë&ÉT\T ÄbÕ* ne⁄≈£î,ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À \+u≤&Ü\ô|’ <ë&ÉT\qT n]ø£≥ºø£b˛‘˚ düVæ≤+ #˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì \+u≤&Ü\ dü+|òüT+ ø√ø£˙«qsY yÓ+ø£≥ s¡eTD Hêj·Tø˘ ôV≤#·´]+#ês¡T. Ä~ yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq z ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 10 q ÇÁkÕHêj·Tø˘ ‘ê+&ÜyêdüT\ô|’ ã÷s¡TZ\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T #˚dæq <ë&çì Äj·Tq K+&ç+ #ês¡T.&Ü&ç #˚dæq yê]ì n¬sdüTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT\qT n]ø£≥º&É+˝À n~Ûø±s¡T\T |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆHês¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+ ~+∫, <ë&ÉT\qT n]ø£≥ºø£b˛‘˚ ‘êeTT s¡kÕÔs√ ø√\T, <Ûäsêï\T #˚dæ ‘·eT ìs¡düq\T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. \+u≤&Ü\≈£î Hê´j·T+ »]π>+‘· es¡≈£î ‘êeTT $ÁX¯$T+#·uÀeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+ |òüT+ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Hêj·Tø˘, »+>±´ Hêj·Tø˘, y˚eTT\ Hêj·Tø˘, X¯+ø£sYHêj·Tø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä >∑~˝À ≈£Ls√Ãyê\+fÒH˚.. uÛÑj·T+...uÛÑj·T+ Ä\÷s¡T,ôdô|º+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ ø={≤º\ Á>±eT+˝Àì ÁbÕ<Ûä$T ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àì ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À ≈£Ls¡TÃì #·<äTe⁄ø√yê\+fÒ #ê\T $<ë´s¡Tú\T...yê] ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\T Vü≤&É*b˛‘·THêïs¡T. Ä >∑~˝Àì ô|’ø£|ü⁄Œ |üP]Ô>± •~Û˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îqï H˚|ü<Ûä´+˝À $<ë´ s¡Tú\T nø£ÿ&É ≈£Ls¡TÃì #·<äTe⁄ø√yê\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&ç b˛‘·THêïs¡T. ÁbÕD≤\T Äs¡#˚‹˝À ô|≥Tº≈£îì Çø£ÿ&É #·<äTe⁄≈£î+≥THêïeTì yêb˛‘·THêïs¡T.$<ë´s¡Tú\T ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\Te÷s¡T¢ ñbÕ<Ûë´ j·TT\T, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $qï$+#·T≈£îHêï düŒ+~+#˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡T. @ düeT j·T+˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qqï uÛÑj·÷+<√fi¯q\T $<ë´s¡Tú\qT, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT yÓHêï&ÉT ‘·THêïsTT. ndü˝Ò esê¸ø±\+ ø±e&É+‘√ esê¸\≈£î Ä >∑~ ô|’uÛ≤>∑+ ≈£L*b˛‘˚ ‘·eT |æ\¢˝…ø£ÿ&É >±j·÷\bÕ\e⁄‘ês√qqï uÛÑj·T+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+ ~+∫ >∑~ ô|’uÛ≤>±\≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+∫, $<ë´s¡Tú\T Á|üe÷<ë\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü \ì |ü\Te⁄s¡T kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ‘ê>∑T˙{ÏøÏ ôd’‘·+ ø£s¡Ty˚.... ‘·s¡>∑‹ >∑~ ô|’uÛ≤>±˝Ò ø±<äT..á bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£˙dü edü‘·T\T ôd’‘·+ eTè>∑´eTj·÷´sTT.$<ë´s¡Tú\T <ëVü≤+ rs¡TÃø√yê\Hêï düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î q&ç∫ yÓfi≤¢*‡q |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. Ä bÕsƒ¡XÊ\˝Àì uÀs¡Tu≤$ |üP&çb˛sTT 8 HÓ\\T ø±y=k˛Ô+~.. nsTTHê.. ø£˙dü+ $<ë´s¡Tú\ <ëVü‰]Ô ìyês¡D≈£î n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq <ëK˝≤\T ˝ÒH˚ ˝Òe⁄. mH√ïkÕs¡T¢ á $wüj·TyÓTÆ kÕúì≈£î\T $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs ø£s¡Tej·÷´s¡T.. á H˚|ü<Ûä´+˝À $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ Ä uÀs¡T u≤$øÏ eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü{Ϻ $<ë´s¡Tú\ <ëVü‰]Ô ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+∫ XÊ‘ê\T n&É>∑+&ç ≈£s¡÷ï\T, ôdô|º+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À nìï eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+∫ nìï ‘·s¡>∑‘·T\˝Àì $<ë´s¡Tú\T 60 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#˚ $<Ûä+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√s¡&É+ eT+∫<äì sêÁwüº ñbÕ<Ûë´j·T j·T÷ìj·THé Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+∫+~.Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝Àì dæ|æ◊ ø±s¡´\j·T+˝À »]–q sö+&ÉT f…ãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 9e ‘ê]KTq C≤] #˚dæq HÓ+: 130 ñ‘·Ôs¡T«˝À $<ë´ dü+‘·‡s¡+ ∫es¡˝À ‘·s¡>∑‹ ˝Ò<ë düu…®ø˘˝À $<ë´]ú |üìrs¡T 60XÊ‘·+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± ñqï≥¢sTT‘˚ n+<äT≈£î ø±¢dt {Ï#·sY‡ ˝Ò<ë $<ë´ dü+e‘·s¡‡s¡+ yÓTT‘êÔìøÏ |üì #˚dæq dü<äs¡T e÷<ä´eT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT≈£î »]e÷Hê $~Û+#˚˝≤ kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ‘·eT e÷<ä´eT |ü]~Û˝À ˝Ò<ë ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À $<ë´s¡TΔ\T |üìrs¡T uÛ≤>∑˝Òø£ b˛‘˚ ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò u≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì, ‘Ó*bÕsêì, ø±ì Á|üe÷D≤\T, |òü*‘ê\T ô|+|ü⁄ #˚j·÷\qï ìs¡íj·÷ìï mes¡T e<ä›qïs¡ì, $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥ºeTT˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq n+XÊ\qT $düà]+∫ $<ë´s¡Tú\ |òü*‘ê\T, Á|üe÷D≤\ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\H˚ u≤<ä´\qT #˚j·T&É+ m+‘· es¡≈£î düããì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ì¬s›•+∫q≥T¢ $<ë´yê\+{°s¡¢qT, ìj·T$T+#·sê<äì, ¬s>∑T´\sY ñbÕ<Ûë´j·TT\ ìj·Te÷ø±\T #˚|üf…º˝≤ #·s¡´\T rdüTø=yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T#· Ä≥ düú˝≤\T, ìsêàD≤\T, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ neTT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫ n|ü⁄Œ&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\qT <˚ì¬ø’q u≤<ä´\qT #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ˝Òø£b˛‘˚ õz 130 s¡<äT›≈£î nìï $<ë´ dü+|òü÷\qT, sê»ø°j·T bÕغ\qT ø£\TŒø=ì ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt{Ïj·T sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù wüq÷à]Ô, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ôV≤#Y.‹eTàqï, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T nqTeT+‘· ¬s&ç¶, dæ|æ◊ bÕغ sêÁwüº ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT »>∑Hêï<∏ä+, m◊yÓ’m|òt Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüí ¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·s¡>∑‹˝À 60 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\H˚ ìã+<Ûäq e\¢ ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T.Bìì @$<ä+>± ø=\e÷q+ #˚kÕÔs√ $e]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T.Ç˝≤+{Ï Jy√\T $&ÉT<ä\ #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü $<ë´\j·÷˝À¢ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ô|’ düeTs¡o\ b˛sê{≤\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.düe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù e÷<ÛäX¯ø£èwüí,ìs¡«Vü≤D ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt,dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 10 q ÇÁkÕHêj·Tø˘ ‘ê+&ÜyêdüT\ô|’ ã÷s¡TZ\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T #˚dæq <ë&çì Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. á <ë&ÉT\qT n]ø£≥º&É+˝À n~Ûø±s¡T\T |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆHês¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, <ë&ÉT\qT n]ø£≥º ø£b˛‘˚ ‘êeTT s¡kÕÔs√ø√\T, <Ûäsêï\T #˚dæ ‘·eT ìs¡düq\T ‘Ó*j·T CÒkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. \+u≤&Ü\≈£î Hê´j·T+ »]π>+‘· es¡≈£î ‘êeTT $ÁX¯$T+#·uÀeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Hêj·Tø˘, »+>±´Hêj·Tø˘, y˚eTT\ Hêj·Tø˘, X¯+ø£sYHêj·Tø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î ‘·|üŒì ‹|üŒ\T HÓ\\ ‘·s¡ã&ç y˚‘·Hê\+<äì yÓ’q+...düŒ+~+#·ì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ &√Hé,ôdô|º+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): ∫qï s√>±\‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yê]øÏ, Á|üe÷<äe XÊ‘·TÔ >±j·÷\bÕ˝…’q ø£å‘·>±Á‘·T\≈£î πøåÁ‘· kÕúsTT˝À nedüs¡yÓTÆq n‘·´edüs¡ Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡\qT n+<äCÒùd ∫s¡T<√´>∑T\T yês¡T. n+<˚~ dü«\Œ yÓTT‘êÔ\sTTHê.... nedüsês¡Tú\ ùde˝À |ü⁄˙‘·T\e⁄‘·THêïeTqï n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ÇHêïfi¯ó¢>± ‘·eT j·T<ÛëX¯ø°Ô ùde\q+<äCÒkÕs¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, Çfi¯¢ n<Ó›\T ~q~Hêìø° ô|]–b˛‘·THêï #ê©#ê\ì y˚‘·Hê\‘√H˚ J$‘ê\qT yÓfi¯¢ãT#êÃs¡T. ÄsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<ëd”q‘·, n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] H˚|ü<Ûä´+˝À Á|üdüTÔ‘·+ yê] |ü]dæú‹ n>∑eT´ >√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. &√Hé, yÓ\TÔ]Ô, ãq>±q|ü˝…¢ |ü]~Û˝Àì 104 yêVü≤Hê˝À¢ <ë<ë|ü⁄>± 20 eT+~ ñ<√´>∑T\T y˚‘·Hê\T n+<äø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ |ü]~Û˝À |üì#˚ùd Ä ñ<√´>∑T\T õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK qT+∫ s¡÷. 5,020\T, ôV≤#ÛYm+ÄsY◊ dü+düú qT+∫ s¡÷. 1000, &û.@. \qT Á|ü‹HÓ˝≤ bı+<˚yês¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] ø±s¡D+>± 8 HÓ\\ øÏ+ <ä≥ ôV≤#ÛYm+ÄsY◊ dü+düú 104\ ìs¡«Vü≤D ‘·eT #˚‘·ø±<äì #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä,j·÷ ñ<√´>∑T\≈£î >∑‘· 9HÓ\\T>± Ä dü+düú qT+∫ n+<ë*‡q s¡÷.1000, n+<äì |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+ ∫+~. n+‘˚ø±ø£ á <äTs¡edüúqT ìyê]+#ê*‡q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ >∑‘· 3 HÓ\\T>± ‘êeT+ ~+#˚ s¡÷.5,020\qT ôd’‘·+ Çe«ø£ ñ<√´>∑T\qT y˚~Ûk˛Ô+~. B+‘√ n≥T ø£+Á{≤º≈£îº y˚‘·q eT+<äø£, s¡÷.1000\T, &û.@.\T ôd’‘·+ sêø£ Ä ñ<√´>∑T\T $\$\ ˝≤&çb˛‘·THêïs¡T. ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·&É+ ø√dü+ n|ü⁄Œ\T #˚düTÔHêïs¡T.‘·eT≈£î sêyê*‡q y˚‘·Hê\T n+~+#·+&ç eTVü‰Á|üuÛÀ n+≥÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìï y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.yê]ì #·÷dæq Á|ü»˝…’q u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. á Áø£eT+˝À ‘·eT bı≥º ôd’‘·+ ì+&Éì |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘êeTT nedüsês¡Tú\≈£î ùde\+~+#˚<Ó˝≤>∑ì yês¡T yêb˛‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+.Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ &ç@‘√ ≈£L&çì |üP]Ô y˚‘·Hê\T n+~+#ê*q ø√s¡T‘·THêïs¡T.

d”|”◊ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ø££s¡÷ï\T,ôdô|º+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ |ü]~Û˝Àì sêeT#·+Á<ëq>∑s√¢ d”|”◊ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä bÕغ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé.s¡dü÷˝Ÿ eTTK´Ä‹~Û>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ n_Ûeè~Û›øÏ H˚‘·\T ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, u≤\ Hê>∑qï, U≤d”+\T $X‚wü ø£èwæ dü˝≤Œs¡+≥÷ yê] eTè‹øÏ ‘·q Á|ü>±&ÛÉ dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. nq+ ‘·s¡+ 7e CÀHé eTVü‰düuÛÑ ø±s¡´<ä]Ù <ä+uÀ\+ lìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡T\T m+<äs√ e÷]b˛‘·THêï ø±\˙\ düeTdü´\T e÷Á‘·y˚T n˝≤π> ñ+≥THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ @ ˇø£ÿ n~Ûø±] ôd’‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ düeTdü´\T ù|s¡≈£î b˛‘·THêïj·THêïs¡T. q÷‘·q ø±s¡´es¡Z mìïø£....ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì sêeT#·+Á<äq>∑s√¢ d”|”◊ bÕغ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z mìïø£ @ø£Á^e+>± »]–+~. 7e CÀHé ø£\÷¢s¡T d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù>± <ä+uÀ\+ lìyêdüsêe⁄, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± ˙\+ eTTs¡∞ø£èwüí, 31e yês¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù>± eT~›˝Ò{Ï, mdt. eTVü≤ã÷uŸuÛ≤cÕ, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± n»jYT≈£îe÷sY, 32e yês¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù>± Hê>∑X‚wüß\T, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± Á|üD°‘Y, XÊ´eT÷´˝Ÿ\ @ø£Á^e mìïø£ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£s¡D+ $H√<é, ≈£îe÷sY, n+»Hé, øÏs¡DY, áX¯«s¡j·T´, ˝Àπøwt, uÛ≤cÕ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT 6e #ê‘·Tsêà‘·´ Áe‘·Bø£å düe÷|æÔ eT+Á‘ê\j·T+,ôdô|º+ãs 11(düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘·|ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À eTsƒ¡+ |”sƒê~Û|ü‘·T\T düTj·Tr+ Á<äT\T yê] >∑Ts¡Te⁄ l |üs¡eT|üP»´ leT‘·TÔ#·M+Á<ärs¡ú lbÕ<äT\T yê] nqTÁ>∑Vü≤+‘√ Äj·Tq Ä#·]+#˚ 6e H˚&ÉT 6e #ê‘·Tsêà‘·´ Áe‘·Bø£å düe÷|æÔì H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.eT+Á‘ê\j·T+ düMT|ü+˝À ø√s¡Tø=+&É˝À eTsƒ¡+ |üPØ«ø£ >∑Ts¡Te⁄\T l uÀH˚+Á<ärs¡Tú\T Á|ü‹wæº+∫q l Ä+» H˚j·TkÕ«$T düìï<Ûëq+ <ä]Ù+#·T≥ <ë«sê d”yÓTT\¢+>∑q+ >±$kÕÔs¡T.düe÷|æÔ dü+<äs¡“+>± kÕ«$Tyê]ì eT+Á‘ê\j·T+ qT+∫ Ä+»H˚j·T kÕ«$T Ä\j·T+, >√XÊ\es¡≈£î ã»qeT+&É˝≤ \T,C≤q|ü<ä yê<ä´ ãè+<ë\ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ }πs–kÕÔs¡T.eTs¡˝≤ nø£ÿ&ç qT+∫ eT+Á‘ê\j·T+ eT÷\ãè+<ëeq+ es¡≈£L ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì eTsƒ¡+ Ä|üÔ n<äq|ü⁄ ø±s¡´<ä]Ù düTj·TMT+Á<ë#êsY ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T, Á|ü»\T ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ˙{Ï {≤´+≈£î |ü]o\q: eT+Á‘ê\j·T+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø√s¡Tø=+&É˝À ì]à+∫q ˙{Ï {≤´+≈£îqT eTsƒ¡+ n<äq|ü⁄ Ä|üÔ ø±s¡´<ä]Ù düTj·TMT+Á<ë#êsY |ü]o*+#ês¡T.


n»jYTe÷¬øHé≈£î n+‘·d”qT ˝Ò<äT Á|ü‹cÕ˜‘·àø£ ø±eTHÓ«˝ŸÔ π>yéT‡ e´j·T+ uÛ≤Ø>± ô|]–b˛sTT+<äì πø+Á<äÁø°&É\ XÊK eT+Á‹ n»jYTe÷¬øHé #˚dæq Äs√|üD\qT e÷J eT+Á‹ eTDÏX¯+ø£sYnj·T´sY ø={ϺbÕπsXÊ&ÉT. á e´eVü‰s¡+ô|’ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î ˝ÒK sêùd≥+‘· HÓ’|ü⁄D´+ e÷¬øHé≈£î ˝Ò<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥ e÷¬øHé sêdæq ˝Òø£≈£î ñqï $X¯«dü˙j·T‘· m+‘√ ‘Ó*j·÷\ì eTDÏX¯+ø£sY Äj·T´sY #ÓbÕŒs¡T. ª$s¡T<ä› uÛ≤yê\Tμ >∑\ nH˚ ô|<ä› |ü<ëìï n+<äT˝À yê&Üs¡T. Vü≤Hé‡sêCŸ ø±˝ÒJ˝À ;@ bÕdt nsTTqyê]øÏ á |ü<ä+ ‘Ó\TdüTÔ+<äì H˚qT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. Ä ˝ÒKqT eT+Á‹ sêXÊsê? ˝Ò<ë me¬s’Hê düVü‰j·T+ #˚ùdÔ sêXÊsê? nH˚~ yÓTT<ä≥ ‘Ó\TdüTø√yê*. n+<äTπø MT&çj·÷˝À e∫Ãq yês¡Ô\qT ìs¡÷|æ+#ê\ì ˝Ò<ë Äj·Tq sêdæq ˝ÒK Á|ü‹ì ‘·q≈£î |ü+bÕ\ì eTDÏX¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T.

k˛eTyês¡+, 12 ôdô|º+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9 ôV’≤<äsêu≤<éê

j·T÷mdt zô|Hé f…ìïdt`2011

Ç+>±¢+&é $»j·T\ø£å´+ 281

ô|ò’q˝Ÿb˛s¡T˝À ‘·\|ü&ÉqTqï Hê<ä˝Ÿ, »ø√$#Y

<äTeTTà<äT*|æq ¬s’Hê, <Û√˙, uÛ≤s¡‘Y uÛ≤Ø k˛ÿsY

<Û√˙ (79Hê{Ö{Ÿ)

uÛ≤s¡‘· düTπswt¬s’Hê (84) \+&ÉHé: uÛ≤s¡‘Y,Ç+>±¢+&é\ eT<Ûä´ »]–q Hê\T>√eH˚¶˝À uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. b˛sTTq |üs¡Te⁄qT ø±bÕ&ÉTø√yê\ì uÛ≤$+∫q uÛ≤s¡‘· »≥Tº ‘=*kÕ] Ç+>±¢+&é˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq u≤´{Ï+>¥‘√ uÛ≤Øk˛ÿsYqT kÕ~Û+#ês¡T. ÁbÕs¡uÛÑ+˝À bÕØΔyé, s¡Vü‰H˚\ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+, eT<Ûä´˝À ø=+‘· sêVüQ˝ŸÁ<ë$&é, $sê{Ÿø√V”≤¢\ $|òü\j·T‘·ï+, eT∞¢ ∫es√¢ <Û√˙, düTπswt¬s’Hê\ Ms¡u≤<äT&ÉT yÓs¡dæ uÛ≤s¡‘Y Á|ü‘·´]ΔeTT+–≥ uÛ≤Ø\øå±´ìï eTT+<äT+∫+~. {≤dt z&ç u≤´{Ï+>¥ #˚|ü{Ϻì uÛ≤s¡‘· »≥Tº≈£î m|üŒ{Ï˝≤>±H˚ n+õø±´s¡Vü‰H˚, bÕØΔyé|üfÒ˝Ÿ\T yÓTT<ä{Ï$¬ø{Ÿ≈£î ns¡Δôd+#·Ø uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï#êÃs¡T. 5|üs¡T>∑T\ e´e~Û˝À M]<ä›s¡T W≥e&É+‘√ |ü]dæú‹ eT∞¢ yÓTT<ä{Ïø=∫Ã+~. sêVüQ˝ŸÁ<ë$&é, $sê{Ÿø√V”≤¢\T ≈£L&Ü 110|üs¡T>∑T\˝Àù| W≥e&É+‘√ Çø£ eT∞¢ 200|üs¡T>∑T\T <ë≥&É+ ≈£L&Ü ø£wüºeTì|æ+∫+~. düTπswt¬s’Hê, ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√˙\T »‘· ø£\e&É+‘√ Ç+>±¢+&é uÖ\s¡¢≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{Ϻ+#ês¡T. á dæØdt˝À Ç+‘·es¡≈£î qyÓ÷<äT ø±˙ dæø˘‡\T, bò˛s¡T¢ áe÷#Y˝À qyÓ÷<äj·÷´j·T+fÒ M]<ä›s¡T Ç+>±¢+&é uÖ\s¡¢qT m˝≤ N*à #Ó+&Ü&Üs√ ‘Ó\TdüTÔ+~. M]<ä›]

Ädæj·÷ #Ûê+|æj·THé‡ Á{À|ò” Vü‰ø° $CÒ‘· uÛ≤s¡‘Y Ädæj·÷ #Ûê+|æj·THé‡ Á{À|ò”˝À uÛ≤s¡‘Y $CÒ‘·>± Ä$s¡“¤$+∫+~. bÕøÏkÕúHé‘√ »]–q ô|ò’q˝Ÿb˛s¡T˝À uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯ó¢ ¬s∫Ãb˛sTT,bÕø˘»≥TºqT eT{Ϻø£]|æ+#ês¡T. 4`2>√˝Ÿ‡‘√ bÕø˘ »≥TºqT ∫‘·TÔ#˚XÊs¡T. |òü*‘·+>± #Ûê+|æj·THé‡ Á{À|ò”ì #˚õøÏÿ+#·T≈£îì >∑‘· e÷´#Y\˝À »]–q |üsêuÛ≤yêìøÏ |ü>∑rs¡TÃ≈£îqï≥¢sTT+~. s¡ø£åD≤‘·àø£+>± Ä&˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, ‘·eT~ <ä÷≈£î&Ó’q m<äTs¡T<ë&ç #˚j·T&Éy˚T nì #Ó|æŒq Ç+&çj·÷ Vü‰ø° ø√#Y HêuŸ e÷≥\qT uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯ó¢ ì»+ #˚XÊs¡T. bÕø˘qT }|æsê&É˙j·T≈£î+&Ü ôd˝ŸŒ¤˝ÀøÏ HÓ{Ϻ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·÷ ô|’ #˚sTT kÕ~Û+#ês¡T. ‘·q<Ó’q XË’*˝À ˇø√ÿø£ÿ Ä≥>±&ÉT ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT ãj·T≥ô|{≤ºs¡T.

Á&Ü ~X¯>± Hê\T>√f…düTº |ü˝…¢øÏ˝Ò:ÄÁùdº*j·÷, l\+ø£\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï ¬s+&√f…düTº˝À ¬s+&√Çìï+>¥‡˝À \+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ sêDÏ+#ês¡T. ¬s+&√s√E Ä≥eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 2$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 223|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. Ç+ø± ‘=*Çìï+>¥‡˝À 14|üs¡T>∑T\T yÓqTø£ã&ç ñ+~ #˚‹˝À Ç+ø± mì$T~ $¬ø≥T¢ ñHêïsTT. yÓ\T‘·Ts¡T dü]>± ˝Òì ø±s¡D+>± Ä≥qT Äs¡>∑+≥ eTT+<˚ eTT–+#ês¡T. ÁøÏ‘·+ s√E 50|üs¡T>∑T\‘√ Hê\T>√s√E Ä≥ ÁbÕs¡+ _Û+∫q \+ø£ »≥Tº ‘=*$¬ø{ŸqT eTs√ 30|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#êø£ ¬øô|ºHé ~˝≤¸Hé ne⁄≥j·÷´&ÉT. á $¬ø{ŸqT Vü‰´Ødt H˚\≈£L˝≤Ã&ÉT. ‘·sê«‘· Áø°CŸ˝ÀøÏ e∫Ãq dü+ >∑ø£ÿsY ì\ø£&É>± Ä&ÉT‘·÷ »≥Tº k˛ÿsYqT ô|+#˚ Á|üj·T ‘·ï+ #˚XÊs¡T. Vü‰|òtôd+#·Ø |üP]Ô#˚dæq |üs¡qM‘· VüQùd‡uÖ*+>¥˝À ø°|üsY Vü‰&çHé≈£î ø±´#Y Ç∫à yÓqT~]>±&ÉT. Ä ‘·sê«‘· dü+>∑ø£ÿs¡≈£î »‘· ø£*dæq »j·Tes¡ΔH˚ eTs√ $¬ø{Ÿ |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± Ä&Üs¡T. M]<ä›s¡T ÄÁùdº*j·÷ uÖ*+>¥qT düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs√ÿ+≥÷ »≥Tº k˛ÿsY ô|+#ês¡T. M]<ä›s¡T nCÒj·T+>± eT÷&√ $¬ø{Ÿ 97|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. l\+ø£ ‘=*Çìï+>¥‡: 117 ÄÁùdº*j·÷ ‘=*Çìï+>¥‡:411/7(&ç¬ø¢sY) l\+ø£ ¬s+&√Çìï+>¥‡: 223/2(|üs¡qM‘· 55, ~˝≤¸Hé 36, dü+>∑ø£ÿs¡ 69u≤´{Ï+>¥, »j·Tes¡ΔH˚ 35u≤´{Ï+>¥, Vü‰´Ødt 1/43, VüQùd‡ 1/2)

düeTjÓ÷∫‘· Çìï+>¥‡, ;ø£s¡ u≤´{Ï+>¥ ø±s¡D+>± uÛ≤s¡‘Y 280|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. 5$¬ø{Ÿ≈£î <Û√˙, düTπswt¬s’Hê\T 169|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. 135ã+‘·T˝À¢H˚ 150 |üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. m+‘· <ä÷≈£î&ÉT>± Ä&Üs¡+fÒ á eT<Ûä´ ø±\+˝À Á|ü|ü+#·ø£|t ‘·sê«‘· Ç+‘· <ä÷≈£î&ÉT>± Ä&É≥+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. n<äT“¤‘·+>± Ä&ÉT‘·÷, eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À dæ+–˝Ÿ‡ rdü÷Ô Çìï+>¥‡qT ì]à+#ês¡T. á Çìï+>¥‡˝À uÛ≤s¡‘Y$ 7dæø£‡s¡T¢ ñ+&É≥+ ãfÒº ns¡Δ+#˚düTø√e#·TÃ. uÖ+&ÉØ\T u≤~q$ ≈£L&Ü uÛ≤Ø cÕfÒ¢.. Ç+#·T$T+#·T uÖ+&ÉØøÏ Çe‘·\ |ü&çqy˚.eT÷&√eH˚¶˝À ≈£î|üŒ≈£L*Ãq n+&És¡‡Hé uÖ*+>¥qT á eH˚¶˝À ‘·T‘·TÔ˙j·T\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ u≤´{Ï+>¥ ~–q Ç+>±¢+&é»≥TºqT ÄØŒdæ+>¥ Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ <Óã“rXÊ&ÉT. 27|üs¡T>∑T\πø zô|q]¢<ä›]ì ÄØŒ ô|$*j·THé |ü+|æ#ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· e∫Ãq Á{≤{Ÿ ø=~›ùd|ü⁄ uÛ≤s¡‘· uÖ*+>¥qT Á|ü‹|òüT{Ï+#ê&ÉT. 23|üs¡T>∑T\T #˚dæq Á{≤{Ÿ Á|üMDY≈£îe÷sY uÖ*+>¥ Äe⁄≥j·÷´&ÉT. Ä ‘·sê«‘· u…˝Ÿ, uÀbÕsê\T Ç+>±¢+&éqT Ä<äT≈£îHêïs¡T. ø£&É|ü{Ïyês¡Ô\+<˚dü]øÏ Ç+>±¢+&é 3$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 155|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. uÛ≤s¡‘YÇìï+>¥‡: 280/5(50zes¡¢˝À... düTπswt¬s’Hê 84, <Û√˙ 74Hê{Ö{Ÿ, s¡Vü‰H˚ 38, bÕØúyé|üfÒ˝Ÿ 27, Á<ë$&é 19, $sê{Ÿø√V”≤¢ 16, Áu≤&é 2/52, kÕ«Hé 2/49, |òæHé 1/54) Ç+>±¢+&é Çìï+>¥‡: 155/3(31zes¡T¢) (ø£&É|ü{Ïyês¡Ô\+<˚dü]øÏ..Á{≤{Ÿ 23, u…˝Ÿ 52u≤´{Ï+>¥, uÀbÕsê 52u≤´{Ï+>¥..Á|üMDY≈£îe÷sY 1/35, Á|üMDY≈£îe÷sY 2/42)

e÷s¡<∏ëHé˝À ¬>\Tbı+~q ‘·˙«sY ÄVü≤à<é »eT÷à n+&é ø±oàsY b˛©dt Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘=*kÕ] »]–q ø±o«sY e÷s¡<∏ëHé`2011 ‘·˙«sY nVü≤à<é $CÒ‘·>± ì*#ê&ÉT. 21@fi¯¢ ‘·˙«sY 42øÏ˝ÀMT≥s¡¢qT düTHêj·÷dü+>± n+<äT≈£îHêï&ÉT. b˛© dt >√˝Ÿ‡ ø√s¡T‡ uÀ˝≤«sY¶ qT+∫ &É˝Ÿ ˝Òø£ e÷s¡Z+ <ë«sê >∑+<Ósê‡˝Ÿ es¡≈£î »]–q á e÷s¡<∏ëHé πsdüT˝À ‘·˙«sY ¬>*#ê&ÉT. 3500bÕ˝§Zqï á e÷s¡<∏ëHé πsdüT˝À ‘·˙«sY eTT+<äTHêï&ÉT. Çø£ ‘=* πø≥–Ø˝À d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡ yê] ≈£î≥T+u≤\T, |æ\¢\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬s+&√ πø≥–]˝À 16 @fi¯¢ ˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\T bÕ˝§ZHêïs¡T. d”ìj·TsYdæ{°»q¢≈£î 4øÏ.MT. πsdüT, 16@fi¯¢ ˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\≈£î 12øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À πsdüTqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Çø£ Vü‰|òt e÷s¡<∏ëHé πø≥–]˝À eTTkÕÔø˘ nVü≤à<é nÁ>∑kÕúq+˝Àq÷, 12øÏ˝ÀMT≥s¡¢ u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À n~˝Ÿ j·÷≈£LuŸ, u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À ÇÁbòÕ {≤|t˝À ì*#ês¡T. d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé πø≥–]˝À >∑T˝≤yéT s¡dü÷sY ‘=* kÕúHêìï kı+‘·+ #˚düTø√>±, e÷s¡<∏ëHé $CÒ‘·\≈£î &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt »qs¡˝Ÿ b˛©dt ≈£î©Δ|t KT&Ü ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T.

_õHÓdt e÷¬sÿ{À¢øÏ dü]ø=‘·Ô s¡÷bÕsTT HêD≤\T

u…’ø˘ πsdæ+>¥˝À rÁe+>± >±j·T|ü&ɶ nC≤s¡TB›Hé ‘·qj·TT&ÉT

e÷¬sÿ{À¢øÏ dü]ø=‘·Ô s¡÷bÕsTT HêD≤\T rdüT≈£îsêyê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ÄØ“◊ Á|üø£ {Ï+∫+~.M{Ïì ‘·«s¡˝ÀH˚ #·˝≤eTDÏ˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï≥Tº uÛ≤s¡rj·T ]»sY« u≤´+≈£î #ÓqïjYT Áu≤+#Y »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY J|”.uÀsê yÓ\¢&ç+#ês¡T.Bìô|’ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á HêD…+ ‘·j·÷Ø˝À 83XÊ‘·+ ÇqTeTT, 17XÊ‘·+ Áø√$Tj·T+qT $ìjÓ÷–+∫ >∑T+Á&Éì Äø±s¡+˝À ‘·j·÷s¡T #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. 22 $T*¢MT≥s¡¢ yÓ’XÊ\´+‘√ Bìì ‘·j·÷s¡T #˚XÊeTì ù|s=ÿHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± á HêD…+ô|’ ˇø£yÓ’|ü⁄ eT÷&ÉT dü+Vü‰\T,nXÀ≈£îì dü÷ú|ü+‘√ bÕ≥T Væ≤+~˝À dü‘·´y˚Te »j·T‘˚ nì ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.eTs√yÓ’|ü⁄ n+¬ø1‘√ bÕ≥T.. <˚eHê>∑] *|æ‘√ s¡÷bı+~+∫q ø£¬s˙‡ eTTÁ<ä ñ+≥T+<äì uÀsê $e]+#ês¡T.

..$wüeT+>± nj·÷EB›Hé Äs√>∑´+

‘·«s¡˝À Ä<ÛäTìø£ ¬s’˝Ò« ø√#Y\T

u…’ø˘ πsdæ+>¥b˛{°˝À¢ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº e÷J¬øô|ºHé ¬s+&√ ‘·qj·TT&ÉT Äj·÷EB›Hé rÁe+>± >±j·T |ü&ܶ&ÉT. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ »]–q á Á|üe÷<ä+˝À Äj·÷EB›Hé‘√bÕ≥T n‘·ì ùdïVæ≤‘·T&ÉT eTè‘·T´yê&É|ü&ܶ&ÉT. nsTT‘˚ Äj·÷»B›Hé Á|üe÷<äyês¡Ô ‘Ó\T‡≈£îqï nC≤s¡TB›Hé VüQ{≤VüQ{°q \+ &ÉHé qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ãj·T\T<˚sê&ÉT. á Á|üe÷<ä+ ôV’≤<äs¡u≤<é W≥sY]+>¥ s√&ÉT¶ |ü]düsê ˝À¢ |ü⁄bÕŒ˝Ÿ>∑÷&É˝À u…’ø˘ πsdæ+>¥ Á{≤ø˘ô|’ »]–+~. Á|üe÷<ä+ »]–q yÓ+≥H˚ kÕúì≈£î\T düŒ+ ~+∫ p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì nb˛˝À ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.Á|üe÷<ä $wüj·T+ ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ ÁøϬø≥s¡T¢ MMmdt \ø£åàHé, e+ø± Á|ü‘ê|t\T Vü‰dæŒ≥˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·÷EB›Hé Äs√>±´ìï |üØøÏå+∫q yÓ’<äT´\T ‘·\≈£î, bı≥º˝À, yÓqTø£u≤>∑+˝À rÁe+>± >±j·÷\j·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ yÓ+{Ï ˝Ò≥sYô|’H˚ yÓ’<ä´+ n+~düTÔqï yÓ’<äT´\T ÄC≤s¡TB›Hé ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îqï ‘·sê«‘·H˚ n‘·ì Äs√>∑´ |ü]dæú‹ì $e]kÕÔeTì $e]+#ês¡T. Äj·÷EB›Hé ...nC≤s¡TB›Hé yÓTT<ä{ÏuÛ≤s¡´ HÍØHé\ ¬s+&Ée ‘·j·Tj·TT&˚ Äj·÷EB›Hé.

‘·«s¡˝À Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæq ¬s’˝Ò« ø√#Y\qT ñ|üjÓ÷–+#ê\ì uÛ≤s¡‘· ¬s’˝Ò« XÊK ìs¡ísTT+∫+~. Á|üe÷<ë\ ìyês¡D‘√ bÕ≥T n‘·´~Ûø£ y˚>∑+‘√ Á|üj·÷DÏ+#˚ neø±X¯+ Ä<ÛäTìø£ ø√#Y\‘√ ñ+≥T+~.M{Ïì M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± |ü{≤º\T møÏÿ+#·&ÜìøÏ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ d”º˝Ÿ ñ‘·Œ‹Ô ~>∑Z»+ d”º˝Ÿ n<∏ë]{Ï Ä|òt Ç+&çj·÷ ôdsTT˝Ÿ ¬s’˝Ò« ø√#Y\ ‘·j·÷]ô|’ <äèwæº kÕ]+∫+~. n˝≤π>, ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘\ ìsêàD≤ìï ≈£L&Ü #˚|ü{≤º\qï jÓ÷#·q˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. M{Ï‘√ bÕ≥T |ü\T Á|ü‹bÕ<äq\qT ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ eTT+<äT+#·&ÜìøÏ dæ<äΔyÓTÆq≥Tº ôdsTT˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé dæ.mdt.es¡à ‘Ó*bÕs¡T. ø£+ô|˙ e´eVü‰s¡\ô|’ ø√˝Ÿø£‘êÔ e∫Ãq Äj·Tq $˝ÒKs¡T\ ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s’˝Ò«dt uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ ôdsTT˝Ÿ u…+>±˝Ÿ sêh+˝Àì ≈£î{°¢˝À 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ yê´>∑Hé bòÕ´ø£ºØ ÁbÕC…≈£îºqT #˚|ü&ÉT‘√+<äì ‘Ó* bÕs¡T.n˝≤π>,‘·eT uÛÑ$wü´‘Y˝À yê´bÕsê\ ø√dü+ j·T÷s√|æj·THé ¬s’˝Ÿ f…ø±ï\J ø£+ô|˙\‘√ ôdsTT˝Ÿ eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

eH˚¶ dæØdt bÕø˘ ¬ø’edü+ Vü‰sêπs: bÕø˘, õ+u≤uÒ« »≥¢ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï ¬s+&ÉeeH˚¶˝À bÕøÏkÕúHé 10$¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ dæØdtqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. õ+u≤uÒ« ìπsΔ•+∫q 226|üs¡T>∑T\ $»j·T\øå±´ìï $¬ø{Ÿ qwüºb˛≈£î+&Ü #Û˚~Û+#ês¡T. bÕø˘ zô|qs¡T¢ õ+u≤uÒ« uÖ*+>¥qT N*Ã#Ó+&Ü&Üs¡T. eTVü≤eTà<é Vü≤|ò”CŸ ôd+#·Ø #˚j·T>±, ÇÁe÷Hé |òüsêΩ‘Y Vü‰|òtôd+#·Ø‘√ sêDÏ+∫ dæØdtqT 2`0‘√ ¬ø’edü+ #˚düT ≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£î eT+<äT. n+‘·≈£î eTT+<äT {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ #˚|ü{Ϻq õ+u≤uÒ« »≥Tº eTdüø£+<ë® (68), fÒ\sY (50Hê{Ö{Ÿ) düeTjÓ÷∫‘·+>± sêDÏ+#·&É+‘√ 225|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. á ¬s+&ÉT »{¢ eT<Ûä´ ÄK]<Ó’q eT÷&=eH˚¶ 14q Vü‰sêπs˝À »s¡T>∑T‘·T+~.

eTVü≤eTà<é Vü≤|ò”CŸ (139Hê{Ö{Ÿ)

j·T÷mdt zô|Hé f…ìïdt˝À s¡ô|ò˝ŸHê<ä˝Ÿ, Ä+&ûeTTÁπsqT z&ç+∫ ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îHêï&ÉT.qTyê«H˚Hê nqï≥T¢ kÕ–q á b˛s¡T˝À ∫e]øÏ ôdŒsTTHé ãT˝Ÿ s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ, Ä+&û eTTÁπsqT 6`4, 6`2, 3`6, 6`3‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ô|ò’q˝Ÿb˛s¡T≈£î dæ<äΔeTj·÷´&ÉT. ‘=*¬s+&ÉT ôd≥¢qT ¬>\TÃ≈£îqï Hê<ä˝Ÿ eT÷&√ôd{ŸqT ¬>\TÃø√e&É+˝À $|òü\eTj·÷´&ÉT. eT÷&√ôd{ŸqT ¬>\TÃ≈£îqï Ä+&ûeTTÁπs ‘·sê«‘· ôd{ŸqT ¬>\TÃø√e&É+˝À e÷Á‘·+ $|òü\eTj·÷´&ÉT. Hê\T>√ôd{ŸqT Hê<ä˝Ÿ ¬>\TÃ≈£îì Ä≥qT eTT–+#˚XÊ&ÉT. Hê<ä˝Ÿ, ô|ò’q˝Ÿb˛s¡T˝À H√yêø˘ »ø√$#Y‘√ ‘·\|ü&ÉT‘ê&ÉT. eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡b˛s¡T˝À düeT+‘·, ôd¬sHê nyÓT]ø± q\¢ø£\Te ôd¬s Hê $*j·TyéT‡, Á|ü|ü+#· HÓ+ãsYeHé sê´+ø£sY ø£s√ *Hé y√Jïj·÷ø°ì eT{Ϻø£] |æ+∫ ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£î+ ~. ôd¬sHê 6`2, 6`4‘√ es¡Tdü ôd≥¢qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡T ≈£î+~. >±j·÷\ ‘·sê«‘· ã]˝ÀøÏ ~– Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT @{°|” ≥÷sY f…Æ{Ïfi¯¢qT ¬>\TÃ≈£îqï ôd¬sHê ‘·q bòÕyéTqT ø=qkÕ–dü÷Ô j·T÷mdt zô|Hé ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡Tø√e&É+ $X‚wü+. ôd¬sHê $*j·TyéT‡ Ä~yês¡+ »]π> ô|ò’q˝Ÿb˛s¡T˝À ÄÁùdº*j·÷ Áø°&Üø±]DÏ 10e sê´+≈£î düeT+‘ê k˛ºdü÷sY‘√ ô|ò’q˝Ÿ b˛s¡TqT m<äTs√ÿqT+~.

&ÓsYïu≤ø˘, øÏ«ôddüºsY\≈£î Ç+ÁøÏyÓT+{Ÿ ø±+Á{≤≈£îº\T BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP»¡L˝RiV Æ≤∂L`iıÀÿø`¡, NTP*|qs»Ì¡L`iáNRPV BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV NSLi˙…ÿNÌRPVÕ˝‹[ BLi˙NTPÆ™sVLi…fi B¿¡ËLiμj∂. gRiªRΩ {qs«¡©±s ©´sVLi≤T∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ˙NTPZNP»¡L˝Ri ˙xmsμR∂LRi+©´s Aμ≥yLRiLigS C{qs’d¡ C NSLi˙…ÿNÌRPVáV Br°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·r°Ú©´sı Æ≤∂L`iıÀÿø`¡, NTP*|qs»Ì¡L`iáNRPV BLi˙NTPÆ™sVLi…fi NSLi˙…ÿNÌRPVáV μR∂NS‰LiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s NTP*|qs»Ì¡L`i B…‘¡™´sá áLiNRP zqsLki£qsª][ ™´sV◊d¡˛ ™´sÆ©Ôs[áNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. ≠sZNP…fi NUPxmsL`i ˙zms∏R∂VL`i }msá™´s\Æ™sV©´s Fny™±sV NSLRifl·LigS ™´sÆ©Ôs[áª][ Fy»¡V …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ˝‹[©´sW @ªRΩ¨sNTP ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. ªy«ÿgS À≥ÿLRiª`Ωª][ «¡Ljigji©´s lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ NTP*|qs»Ì¡L`i 25  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 46 xmsLRiV gRiVáV ¬ø¡[zqs ANRP»Ì¡VNRPV©yı≤R∂V. @Õÿlgi[ }ms£qs À›Ã¡L`i Æ≤∂L`iıÀÿø`¡ NRPW≤y ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚ©yı≤R∂V. À≥ÿLRi ª`Ωª][ «¡Ljigji©´s »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ 22 xmsLRiVgRiV÷¡¿¡Ë 4 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. ≠dsLji ˙xmsμR∂LRi+©´s xms»˝¡ xqsLiªRΩXzmsÚ ¬ø¡Liμj∂©´s C{qs’d¡ ™yLjiNTP aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV ¬ø¡ ¡VªRΩW BLi˙NTPÆ™sVLi…fi= B¿¡ËLiμj∂. C{qs’d¡ NSLi˙…ÿN`ÌP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºdΩ G≤yμj∂ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ LSfl”·}qsÚ 5 FyLiVVLi»˝¡V, ™´sÆ©Ôs[, …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV 2 FyLiVVLi»˝¡V ø]xmsˆV©´s ZNP[…ÿLiVVr°ÚLiμj∂. 12 Æ©sáá IxmsˆLiμR∂LiÕ‹[ G A»¡gS\Æ≤∂©y 20 FyLiVVLi»˝¡V ryμ≥j∂}qsÚ ™yLjiNTP BLi˙NTPÆ™sVLi…fi NSLi˙…ÿN`ÌP μR∂NRPV‰ªRΩVLiμj∂.

<˚X¯+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï ôd˝Ÿbò˛Hé ø£HÓø£åqT¢ $X¯«yê´|üÔ+>± kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ m+‘· y˚>∑+>± n_Ûeè~› #Ó+<äT ‘·T+<√ <ëìì n+<äTø√e&ÜìøÏ Á|ü»\T n+‘˚ y˚>∑+>± ñ$«fi¯S¢s¡T ‘·THêïs¡T.ø=Hêïfi¯¢ øÏ+<ä≥ ø=+‘· eT+~πø |ü]$T‘·yÓTÆq yÓTTu…’˝Ÿbò˛qT¢ H˚&ÉT n$ Á|ü‹ |ü˝…¢≈£î <ä÷düT≈£îb˛‘·T HêïsTT. Á|ü‹ e´øÏÔ #˚‹˝À bò˛Hé Á|ü‘·´ø£åeTe⁄‘√+~. s√E≈£î e+<ä s¡÷bÕj·T\ ≈£L© |üì #˚düT≈£îH˚ e´øÏÔ qT+∫ _*j·T˙sY es¡≈£î ôd˝Ÿbò˛Hé‘√ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Á|ü|ü+#êìï #·TfÒºdæ edüTÔHêïs¡T. H˚|ü<∏ä´+˝À eTq <˚X¯+˝À s√Es√E≈£î ôd˝Ÿbò˛Hé yê&Éø£<ës¡T\T ô|s¡T>∑T ‘·THêïs¡T. <˚X¯+˝À >∑‘· p˝…’ HÓ\˝À f…*ø£+ Ä|üπs≥s¡T¢ 66.70 \ø£å\ ø=‘·Ô yÓTTu…’˝Ÿ ø£HÓø£åq¢\qT Çe«>∑*>±s¡T. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ ôd˝Ÿbò˛Hé ø£HÓø£åHé\ dü+K´ 85.83 #˚s¡T≈£îqï≥T¢ f…*ø£+ ìj·T+Á‘·D ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú (Á{≤jYT) ù|s=ÿ+~.]\j·THé‡ ø£eT÷´ìπøwüHé‡ (ÄsYø±yéT) n<äq+>± 15.2 \ø£å\ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£≥Tº≈£îqï≥T¢ Á{≤jYT ‘Ó*|æ+~.n˝≤π> uÛ≤s¡rj·T msTTsYf…˝Ÿ ø£ø£HÓø£åq¢\qT 15.1 \ø£å\ eT+~ ø£HÓø£åq¢qT rdüTø√ø£*–+~.y=&Übò˛Hé ø£HÓø£åqT¢ 14.9 \ø£å\ eT+~,Ç Ç+ &çj·÷ ôd\÷´\sY ø£HÓø£åqT¢ 10 \ø£å\ eT+~,;mdtmHém˝Ÿ ø£HÓø£åq¢qT 14.2 \ø£å\ eT+~ rdüT ≈£îHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ {≤{≤ f…*düØ«ôddt e÷Á‘·+ 26.6 \ø£å\ eT+~ #·+<ë<ës¡T\qT ø√˝ÀŒ sTT+~.n˝≤π> M&çjÓ÷ø±Hé f…*ø£eT÷´ìπøwüHé‡ HÓ{ŸesYÿ‡ qT+∫ 95,000 eT+~ $ì jÓ÷>∑<ës¡T\T yÓ’<=\>±s¡T.

ø=‘·Ô Vü≤+>∑T\‘√ ....

eTV”≤+Á<ë u§˝…s√ ø±s¡T

Ç|üŒ{Ïes¡≈£Le÷¬sÿ{À¢ñqïbÕ‘· u§˝…s√ kÕúq+˝À ø=‘·Ô u§˝…s√ ø±s¡TqT Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë ø£+ ô|˙ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚dæ+~.mdtj·T÷M Á|ü‘˚´ø£ eTV”≤+Á<ë n+ &é eTV”≤+Á<ë n+~düTÔqqï á yÓ÷&É˝Ÿ ù|s¡T ª2011 u§˝…s√μ mdtj·T÷M. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L e÷¬sÿ{À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñqï bÕ‘· u§˝…s√ kÕúHêìï á ø=‘·Ô u§˝…s√ uÛÑØÔ #˚j·TqT+~. mdt j·T÷M yÓTÆ˝ÒCŸ˝À ~ u…dtº nì|æ+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± n_Ûeè~Δ #˚dæq Ç+»Hé‘√ Bìï s¡÷bı+~+#ês¡T.|òü*‘·+>± Ç~ ©≥ s¡T≈£î 16 øÏ.MT.yÓTÆ˝ÒõìdüTÔ+<äì ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~.Bì˝À ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ $wüj·÷\T ñHêïsTT.eTV”≤+Á<ë ø£+ ô|˙˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£L neTTà&ÉT b˛sTTq yêVü≤Hê˝À¢ u§˝…s√ \T 50XÊ‘·+ ñHêïsTT.ø£+ô|˙ n+~düTÔqï mdtj·T÷M\˝À u§˝…s√ #Íø£>± <=s¡T≈£î‘·T+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{À¢ì m+Á{° ˝…e˝Ÿ ôd¬>à+{À¢ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï

Á|ü<∏äeTkÕúq+ ≈£L&Ü á ø±s¡Tπø ñ+~. Ç+ø± Bìì $TdüºsY &çô|+&É_˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é‘√ b˛\TkÕÔs¡T. n+<äTπø eTV”≤+Á<ë ø£+ô|˙ yês¡T á yêVü≤Hêìï $TdüºsY &çô|+&ÉãT˝Ÿ nì |æ\TkÕÔs¡T.mdtj·T÷M e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤˝À u§˝…s√ 35XÊ‘·+ yê{≤qT ø£*– ñ+~. á ø±s¡T yÓ÷&Éfi¯ó¢ >∑&ç∫q |ü<˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ e÷¬sÿ{À¢øÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L Hê\T>∑T \ø£å\T neTTà&ÉTb˛j·÷sTT.eTV”≤+Á<ë 2007˝À u§˝…s√qT m+Á{°˝…e˝Ÿ mdtj·T÷M>± ]b˛õwüHé #˚dæ+~.Ç+&çj·÷˝À neTàø±\ dü+K´ |üs¡+>± es¡Tdü>± ◊<˚fi¯¢ qT+∫ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À mdtj·T÷M Áu≤+&é>± ñ+~. uÛ≤s¡‘Y˝Àì yÓTT<ä{Ï |ü~ ø±s¡¢˝À u§˝…s√ ˇø£{Ï ≈£L&Ü ñ+~.yÓTT<ä{Ï |ü~+{Ï˝À Äs¡e kÕúq+ dü+bÕ~+∫+~.n<˚$<ä+>± Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Bì neTàø±\T 27XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|]π> neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ø£+ô|˙ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.


C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, ôdô|º+ãsY 12, 2011

‘Ó\T>∑T n_Ûe÷qT\ ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ó¢#·*¢q l<˚$ l<˚$ n_Ûe÷qT\≈£î Ç~ ìsê X¯|ü]#˚ yês¡Ô. ne⁄qT.. ‘·eT n_Û e÷q ø£<∏ëHêsTTø£ l<˚$ eT∞¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷\˝À q{ÏùdÔ #·÷&Ü \ì ø√s¡T≈£îH˚ yêfi¯ó¢ ìsêX¯|ü&˚˝≤ ÄyÓT ùdº{ŸyÓT+{Ÿ Ç∫Ã+~. ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À q{Ï+#˚ Ä˝À#·q ‘·qøÏ|üŒ{À¢ ˝Ò<äì ÄyÓT MT&çj·÷≈£î #Ó|æŒ+~. uÛÑs¡Ô uÀ˙ø£|üPsY ‘√ ø£*dæ ‹s¡TeT\ y˚+ø£fÒX¯«s¡Tì <äs¡ÙHês¡ú+ e∫Ãq l<˚$ MT&çj·÷≈£î á e÷≥ #·\¢>± #Ó|æŒ+~. ÄeT<Ûä´ sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à rdæq ªn|üŒÁ˝≤Eμ dæìe÷ zô|ì+>¥øÏ e∫Ãq ÄyÓT, ‘·q≈£î eT∞¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷\˝À q{Ï+#ê\ì e⁄+<äì #Ó|æŒ+~. <ë+‘√, ÄyÓT n_Ûe÷qT\T ÄX¯\T ô|+#·T≈£îHêïs¡T. Ç|üŒî&û Á|üø£≥q‘√ bòÕ´Hé‡ ÄX¯\ MT<ä ÄyÓT ˙fi¯ó¢ #·*¢+~. nsTT‘˚, ‘Ó\T>∑T dæìe÷\Hêï, ‘Ó\T>∑T yês¡Hêï ‘·q¬ø+‘√ ÇwüºeTì l<˚$ ôd\$∫Ã+~.

nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔqï V”≤s√sTTHé Á|ües¡Ôq V”≤s√sTTHé ø±e÷ï»sƒ¡à˝≤˙ á eT<Ûä´ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ ndü\T ø£ì|æ+#·&Éy˚T ˝Ò<äT. neTà&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À <ë<ë|ü⁄ ns¡&É»qT ô|’H˚ dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫+~. n+<äT˝À m≈£îÿe dæìe÷\T ø±yÓT&û kÕºsY n\¢] qπswt ‘√H˚ #˚dæ+~. nsTT‘˚ á dæìe÷\ e\¢ n\¢] qs¡πswt ¬øØsY Á>±|òt ô|]–+<˚ ‘·|üŒ ø±e÷ï≈£î ø£*kı∫Ã+<˚MT ˝Ò<äT. yÓT*¢ yÓT*¢>± ÄyÓT #˚‹˝À neø±XÊ\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. Çø£ V”≤s√sTTHé neø±XÊ\ ø√dü+ Áf…Æ #˚dæ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äqT≈£îqï neTà&ÉT ø±yéT>± ñ+≥÷ eTs√ s¡÷{Ÿ ˝ÀøÏ ~–+~. á eT<Ûä´ ‘·s¡#·÷ ø±e÷ï nyÓT]ø± ≥T Ç+&çj·÷, Ç+&çj·÷ ≥T nyÓT]ø± #Óø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘√+~. ô|’øÏ nø£ÿ&É mHéÄsY◊\T ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ùdº{Ÿ c˛\T Çe«&ÜìøÏ nqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêï, ‘Ós¡ yÓqTø£ eTs√... e´eVü‰s¡+ q&ç|ædü÷Ô dü+bÕ~düTÔ+<äH˚ |ü⁄ø±s¡T¢ $ì|ædüTÔHêïsTT. eT] ø±e÷ï á |ü⁄ø±s¡¢ô|’ m˝≤ düŒ+~düTÔ+<√ #·÷&Ü* eT]...

Á|üuÛ≤dt, s¡$‘˚»\‘√ bÕs¡«‹yÓT\ºHé...?

>∑‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq bÕs¡«‹ yÓT\ºHé V”≤s√sTTHé>± ªK˝ÒC≤μ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ê*‡ ñ+&É>± ÄyÓTqT Á‹$Áø£yéT lìyêdt rùddæ nqTwüÿqT ô|≥Tº≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ä düeTj·T+˝À bÕs¡«‹ ªK˝ÒC≤μ ô|’ mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+~. ø±˙ ÄyÓT ÄX¯\T ˙s¡T>±]b˛j·÷sTT. eTùV≤wt düs¡düq V”≤s√sTTHé>± #ÛêHé‡ $Tdt nsTTHê Ç|üŒî&ÉT ª<ä÷≈£î&ÉTμ ∫Á‘·+˝À eTy˚Twt‘√ ◊≥yéT kÕ+>¥ì #˚ùd neø±XÊìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~ bÕs¡«‹yÓT\ºHé. eTùV≤wt ª<ä÷≈£î&ÉTμ ∫Á‘·+˝À ◊≥yéT kÕ+>¥ #˚düTÔ+&É≥+‘√

bÕs¡«‹yÓT\ºHéøÏ eT∞¢ neø±XÊ\T u≤>±H˚ edüTÔHêïj·T≥. Ç~es¡ø£{Ï˝≤ e∫Ãq Á|ür ∫Á‘êìï ˇ|üŒîø√≈£L&É<äì, n˙ï |ü]o*+#·T≈£îHêïπø zπø #˚j·÷\ì uÛ≤$k˛Ô+<ä≥. Á|üuÛ≤dt, s¡$‘˚»\ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ê\H˚ ø√]ø£ì Ç{°e\ ‘·qT ‘Ó*j·TCÒdæ+~. M] ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#·&ÜìøÏ k˛ºØ ≈£L&Ü $Hê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, yê]‘√ neø±X¯+ sêe&Éy˚T n<äèwüºeTì ÄyÓT n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘√+~.

lø±+‘Y n&ܶ\qT e<ä\ì V”≤s√sTTHé: X‚«‘êãdüT ø=‘·Ôã+>±s¡T ˝Àø£+ dæìe÷ <ë«sê ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ nsTTq X‚«‘· ãdüT Á|ükÕ<é ¬øØsY Á|üdüTÔ‘·+ ô|ò’q˝Ÿ ùdºJ˝À ñ+~. á neTà&ÉT #˚‹˝À Ç|üŒî&ÉT ø£˙dü+ ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ neø±X¯+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. B+‘√ @+ #˚j·÷˝À ‘√#·ø£ njÓ÷eTj·T+˝À ñqï X‚«‘·≈£î Ç|üŒî&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT lø±+‘Y n&ܶ\qT eTs=ø£ÿ #ÛêHé‡ Çyê«\ì ø√s¡T≈£î+≥T+<ä≥. n˝≤ X‚«‘· lø±+‘Y n&ܶ\ yÓ+≥ |ü&É{≤ìøÏ ø±s¡D+... Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq ~˝Ÿ sêE u≤´qsY˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝Ò¢ #Ó≥Tºμ nH˚ dæìe÷≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·uÀ‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À kÕºsY j·÷ø£ºsY‡ yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wt u≤ãT\T ©&ÉsY s√˝Ÿ‡ #˚düTÔHêïs¡T. á dæìe÷˝À m˝≤¬>’Hê ôdø£+&é V”≤s√sTTHé  #ÛêHé‡ Ç|æŒ+#ê\ì n‘·ìô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔ+~. n+‘·ô|<ä› bÕÁ‘· ˙≈£î Ç∫à ]düTÿ rdüTø√e&É+ Hêe\¢ ø±<äT ø±˙... @<√ ˇø£ bÕÁ‘· Ç|æŒkÕÔqì lø±+‘Y e÷≥ Ç#êÃ&Éì düe÷#ês¡+. ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝Ò¢ #Ó≥Tºμ j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+... X‚«‘· ãdüT yÓ+ø£fÒwt, #Ó˝…¢* bÕÁ‘·˝À >±˙, eTùV≤wt u≤ãT eTs¡<ä\T bÕÁ‘·˝À ø±˙ ø£ì|æ+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì düe÷#ês¡+.

u…\¢+ø√&É≈£î yê]ï+>¥ Ç∫Ãq yÓ+ø£fÒwt..? u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]àdüTÔqï u≤&û>±sY¶ πsy˚Tø˘˝À yÓ+ø£fÒwt q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ m|üŒî&√ πsy˚Tø˘ ¬s’{Ÿ‡ rdüT≈£îqï u…\¢+ø=+&É rs¡ã&ç>± á ∫Á‘êìï yÓTT<ä\Tô|{Ϻ $&ÉT<ä\ Ä\dü´eTj˚T´˝≤ #˚kÕs¡T. á ˝À>± dü˝≤àHéU≤Hé q{Ï+∫q u≤&û>±sY¶ $&ÉT<ä˝…’+~. Ä <Óã“‘√ #ê˝≤ eT+~ á dæìe÷qT #·÷ùdkÕs¡T. <ë+‘√ ‘·\ |ü≥Tº≈£î ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. m+<äTø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ {≤ø° bÕsYº yÓTT‘·Ô+ |üPs¡ÔsTT´+~. eTs√ Á|üø£ÿ u…\¢+ø=+&É n+‘·≈£îeTT+<äT Hê>∑e*¢ ∫Á‘·+ ≈£L&Ü yÓ+ø£fÒwt‘√H˚ #˚kÕ&ÉT. Ä dæìe÷ ≈£L&Ü Øy˚Tø˘ ø±e&É+ $X‚wü+. Ä dæìe÷ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› ù|òsTT\÷´sY nsTT´+~. <ë+‘√ yÓ+ø£fÒwt á ∫Á‘·+ @eTe⁄‘·T+<√qqï Ä˝À#·q˝À |ü&ܶ&ÉT. á dæìe÷ ≈£L&Ü ô|òsTT˝…’‘˚ ‘·q Çy˚TCŸ |ü]dæú‹ @$T≥qï Ä˝À#·q˝À |ü&ç u…\¢+ø=+&Éô|’ ô|ò’sY ne⁄‘·THêï&ÉT. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ dæìe÷ ì\u…{≤º*‡+<˚qì yê]ï+>¥ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~ . BìøÏ ‘√&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT >√|”#·+<é eT*H˚ì ≈£L&Ü á dæìe÷ì dü]>±Z

‘Ó \T >∑T ˝À _ J n e⁄ ‘√ qï eT eT ‘ê yÓ÷ Vü≤ Hé <ë dt

#˚j·T≥+ ˝Ò<äì ãj·T≥ $q|ü&É≥+‘√ ãj·T´s¡T¢ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü≥+˝Ò<äT. <ë+‘√ ‘·eT düTπswt Ábı&Éø£åHé‡ <ë«sêH˚ |üP]Ô>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹. Çe˙ï yÓ+ø£fÒwtøÏ ìÁ<ä|ü≥ºìe«≥+ ˝Ò<äT. s√Es√Eø° Á|ür d”HéøÏ Ádæÿ|tº˝À e÷s¡TŒ\T n&É>∑≥+, Á|ür kÕ] #Û˚+C…dt sêe≥+ >√|”#·+<éøÏ $T+>∑T&ÉT|ü&É≥+ ˝Ò<äì $ìøÏ&ç. Çø£ dü˝≤àHéU≤Hé dæìe÷qT #·÷dæ e∫Ãq yÓ+øÏ n+<äT˝À ôV’≤˝…{Ÿ nsTTq yê{Ïì m&Ü|tº #˚j·TeTì ø√s¡T‘·THêï&É≥. n+‘˚>±ø£ ÄÁ˝…&û rùddæq d”Hé‡qT eT∞fl ØwüO{Ÿ #˚<ë›eTì |ü≥Tº|ü&ÉT‘·THêï&É≥. V”≤s√H˚ n‘·T´‘ê‡Vü≤+ #·÷|ædüTÔ+&É≥+‘√ ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É ≈£L&Ü @MT nq˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=ì ñ+~. Ç<˚ dæìe÷ ‘·$Tfi¯ Øy˚Tø˘˝À $»jYT, ndæHé »‘· ø£{≤ºs¡T. nsTT‘˚ ‘·$Tfi¯ dæìe÷ n+‘·>± Ä&É˝Ò<äT. Væ≤+B yÓs¡¸Hé˝À dü˝≤àHéU≤Hé, ø£ØHê ø£|üPsY #˚kÕs¡T. >∑‘·+˝À yÓ+ø°, Á‹wü ø£*dæ ªÄ&ÉTyê] e÷≥\≈£î nsêú\T y˚s¡T˝Òμ, ªqyÓ÷ y˚+ø£fÒX¯μ dæìe÷\˝À q{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

80 edü+‘ê\T |üP]Ô #˚düTø√qTqï ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT

C M Y K

ôdô|º+ãsY 17q edüTÔqï ªes¡Á|ükÕ<é bı{ϺÁ|ükÕ<éμ ôdô|º+ãsY 15e ‘˚BøÏ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î 80 @fi¯ófl ì+&ÉT‘êsTT. 1931 ôdô|º+ãsY 15q $&ÉT<ä˝…’q uÛÑø£Ô Á|üVü‰¢<ä ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï {≤ø° ∫Á‘·+. ôV≤#Y.m+.¬s&ç¶ >±] <äs¡Ùø£ ìsêàD kÕs¡<Ûä´+˝À s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï á ∫Á‘·+˝À eTTì|ü*¢ düTã“j·T´>±s¡T Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ç bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. m˝Ÿ.$.Á|ükÕ<é>±s¡T yÓTT<ä›u≤“sTT bÕÁ‘·˝À n\]+#·>±, ø£èwüí sêe⁄ Á|üVü‰¢<äT&ç y˚wü+ y˚XÊs¡T. á y˚&ÉTø£qT á HÓ\ 15e ‘˚Bq |òüTq+>± #˚j·TqTqï≥Tº ìsêà‘·\ eT+&É* ‘Ó*|æ+~. sêe÷Hêj·TT&ÉT ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+~. e#˚à @&Ü~ uÛ≤Ø m‘·TÔq á ø±s¡´Áø£eT+ #˚kÕÔeTì ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À ñqï nìï dæìe÷ ~∏j˚T≥sY\≈£î eTTkÕÔãT #˚dæ y˚&ÉTø£ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. #·ìb˛sTTq ø£fi≤ø±s¡T\ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yê] ∫Á‘ê\qT á HÓ\ 14 ˝À|ü⁄ |òæ*+ #Ûê+ãsY˝À ÇùdÔ, yês¡+<ä] bò˛{À\qT ˇø£ eT÷´õj·T+˝≤>∑ @s¡Œs¡TÑêeTì ‘Ó*bÕs¡T.

s¡»˙ MT<ä dæìe÷ô|’ kÂ+<äs¡´ ∫Ás¡TãTÁs¡T\T u≤&û>±sY¶ dü÷|üsY dü¬ø‡dt‘√ eT+∫ }|ü⁄MT<ä ñqï u≤©e⁄&é |òæ˝Ÿà y˚Tø£sY n‘·T˝Ÿ n–ï¨Á‹ ‘·q ‘·sê«‹ ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ Á>ö+&é esYÿ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. n‘·T˝Ÿ >∑‘·+˝À eTT+u…’ $TÁs¡sY |üÁ‹ø£‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡»˙ J$‘·+ô|’ dæìe÷qT bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ s¡»˙ ∫qï ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ eTT+u…’ $TÁs¡sY‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä ÁbÕC…≈£îº >∑T]+∫ e÷πø ‘Ó*j·T<äT. m˝≤+{Ï dü+Á| ü~+|ü⁄\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ y˚TeTT á ÁbÕC ≈£îºqT ˇ|üŒî≈£îqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T ‘√+~ n+≥÷ ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚... á dæìe÷ <äs¡Ù≈£î&ÉT _|æÔkÕÔ yê<äq eTs√˝≤ ñ+~. s¡»˙ø±+‘YøÏ á dæìe÷ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTqì, Ádæÿ|tº |ü]o*düTÔHêïs¡ì, á $wüj·T+ Äj·Tq y˚TH˚»πs e÷≈£î #ÓbÕŒs¡ì n+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ s¡»ì ≈£î≥T+ã+ dæ˙ ‘ês¡\ J$‘·+ô|’ z dæìe÷ rj·÷\H˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢ >∑Tdü>∑Tdü\T $ì| ædüTÔHêïsTT. n+<äTπø s¡»ì ãjÓ÷|æø˘ ô|’ kÂ+ <äs¡´ ‘·q ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡H˚ yê<äq $ì|æk˛Ô+~...eT] á ∫Á‘·+ nìï n+‘·sêj·÷\qT ‘·≥Tº≈£îì ‘Ós¡ô|’øÏ edüTÔ+<√ ˝Òø£ ‘Ós¡yÓqø±˝Ò ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+<√ #·÷&Ü*...

ªncÕº#·e÷àμ ù|ò+ nedüsê\ lìyêdt, $»jYTkÕsTT V”≤s√\T>± õjÓ÷ MT&çj·÷ ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ yês¡D≤dæ dü‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Vü≤s긬s&ç¶ ì]àdüTÔqï ªes¡Á|ükÕ<é bı{ϺÁ|ükÕ<éμ ôdô|º+ãsY 17q $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›yÓTÆ+~. á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· Vü≤s긬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ` ªW{Ÿ n+&é W{Ÿ ø±yÓT&û eT÷M>± s¡÷bı+~+∫q e÷ ªes¡Á|ükÕ<é bı{ϺÁ|ükÕ<éμ ∫Á‘êìï á HÓ\ 17q $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+. e÷ Ä&çjÓ÷≈£î #ê˝≤ eT+∫ düŒ+<äq e∫Ã+~. eTTK´+>± f…Æ{Ï˝ŸøÏ n+<äs] qT+∫ eT+∫ nÁ|æwæj˚TwüHé ek˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À >±¢eTsY, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, ø±yÓT&û Ç˝≤ nìïesêZ\ Áù|ø£å≈£î*ï n\]+#˚ nìï n+XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± e⁄HêïsTT. e÷ u≤´qsY˝À Ç+‘·≈£îeTT+<äT e∫Ãq ∫Á‘ê˝≤¢π> ªes¡Á|ükÕ<é bı{ϺÁ|ükÕ<éμ dæìe÷qT Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]+∫ eT+∫ $»j·÷ìï e÷ j·T÷ì{Ÿ≈£î n+~+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ e÷ á ªes¡Á|ükÕ<é bı{ϺÁ|ükÕ<éμ dæìe÷ ô|<ä› Væ≤{Ÿ nsTT e÷ j·T÷ì{Ÿ n+<ä]øÏ eT+∫ ù|s¡T ‘ÓdüTÔ+<äH˚ qeTàø£+ Hê≈£î ñ+~μ nHêïs¡T.

Vü≤dæÔq≈£î ì‹Hé`ì‘·´MTqHé\ ªÇwtÿμ

ì‹Hé`ì‘·´MTqHé »+≥>± q{ÏdüTÔqï ªÇwtÿμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é W≥sY ]+>¥ s√&ÉT¶˝À #˚õ+>¥ d”q¢qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ Çø£ÿ&É wüO{Ï+>¥ |üP]Ô ø±qT+~. á ôw&É÷´˝Ÿ |üPs¡ÔsTTq nq+‘·s¡+ ªÇwtÿμ j·T÷ì{Ÿ &Ûç©¢øÏ #˚s¡qT+~. &Ûç©¢˝À ø=ìï ø°\ø£ d”qT¢ ø=ìï ø°\ø£ d”qT¢ ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. j·T÷‘Y |òü⁄˝Ÿ \yé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷≈£î $Áø£yéT≈£îe÷sY (13_ ù|ò+) <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ÁX‚wü˜ Ábı&Éø£åHé‡ u≤´qsY ô|’ á dæìe÷qT $Áø£yéT ì]àdüTÔHêïs¡T. á dæìe÷≈£î ns¡$+<é X¯+ø£s¡HY dü+^‘·+ n+~düTÔ+&É>±, dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” |ædæ lsêyéT, ÄsYº: sêJeHé, á dæìe÷˝À Ç+ø± n»jYT, n*, lìyêdt¬s&ç¶, dæ+<ÛäT ‘·s¡TDÏ, Hê–˙&ÉT, dü‘·´ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T eTTK´ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T.

q∫Ñ˚H˚ ˇ|üŒî≈£î+{≤...! m+‘· ô|<ä› V”≤s√ düs¡düq q{Ï+#ê*‡ e∫ÃHêdüπs.. Ádæÿ|tº q∫Ñ˚H˚ ˇ|üŒî≈£î+{≤q+{À+~ V”≤s√sTTHé ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ. neø±XÊ˝§düTÔHêïsTT ø£<ë.. nì eTT+<ä÷ yÓqTø± #·÷düTø√≈£î+&Ü ˇù|ŒdüT≈£î+fÒ Ä ‘·sê«‘· ¬øØsY˝À m+<äT≈£L |üìøÏsê≈£î+&Ü b˛‘êeTì ø±»˝Ÿ #Ó|üŒîø=∫Ã+~ ˇ Ç+≥s¡÷«´˝À. ªdæ+>∑yéTμ ‘·sê«‘· u≤©e⁄&é˝À ne ø±XÊ\T yÓ\T¢yÓ‘êÔj·T˙, {≤|t kÕºsY‡ düs¡düq neø±X¯yÓTT∫ÃHê ø£<∏ä\T q#·Ãø£ e~˝ÒXÊqì ø±»˝Ÿ #ÓãT‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø±»˝Ÿ ‘Ó\T>∑T˝À ª~ _õHÓdt e÷´Héμ, ‘·$Tfi¯+˝À ªe÷Á‘·Héμ dæìe÷˝À¢ ì{Ïk˛Ôqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. nsTT‘˚ ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ #˚‹˝À Ç|üŒî&ÉT k‘Y˝À ¬s+&ÉT dæìe÷\T... nB {≤|t kÕºsY‡ düs¡düq.. n+<äTHê ‘·q≈£î u≤>± q#˚Ãdæq ø£<∏ë+XÊ\‘√ dæìe÷ #˚düTÔqï+<äT≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± e⁄+<ä˙, Ç≥T eTùV≤wt n≥T dü÷s¡´.. Ç<ä›s¡÷ Ç<ä›πsqì ø±»˝Ÿ #ÓãT‘√+~. Hê≈£îqï &çe÷+&éì ãfÒº ¬seTT´qπswüHé e⁄+≥T+<ä˙, Hê >±¢eTsYì ìsêà‘·\T ø±´wt #˚düT≈£î+ ≥Tqï|üŒî&ÉT Hê≈£îqï bòÕ˝ÀsTT+>¥ì H˚HÓ+<äT≈£î ø±´wt #˚düTø√≈£L&É<äT... n+≥÷ ¬seTT´qπswüHé >∑T]+∫ yÓTTVü≤e÷≥+ ˝Ò≈£î+&Ü #Óù|Œdæ+~ #·+<äe÷eT ˝≤+{Ï n+<ëìï kı+‘·+ #˚düT≈£îqï ø±»˝Ÿ.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


Suvarna Vartha e Paper on 12-09-2011  

Suvarna Vartha e paper, Hyderbad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you