Page 1

่ ม ห งใ ย ี เช ต เข า เย ะ พ ม ร ร ธ ต ส ริ วารสารศิษย์ เก่าพระค ิ ี งใหม่ ศษย์เก่ าพระคริสตธรรมพะเยา เขตเชย

ศิษย์เก่ าพระคริสตธรรมพะเยา เขตเชียงใหม่

จากใจประธานศิษย์ เก่าพระคริสตธรรมพะเยา เขตเชียงใหม่

สารบ ัญ: ภาพบรรยากาศการ 2 ประชุมของคณะกรรมการ ธรรมมาสน์ ฮาเฮ (เรื่ องเล่าที่มีขอ้ คิดดีๆ)

3

ที่รักในองค์พระเยซูคริ สต์ทุกท่าน ก่อนอื่นในนามของคณะกรรมการศิษย์เก่าฯ ต้องขอขอบคุณพระเจ้าและพี่นอ้ งทุกท่านที่ได้ร่วม

เล่าด้วยภาพ

3

กันรับใช้ในงานของศิษย์เก่าฯ ขอบคุณพระเจ้า

คาทักทายจากผูอ้ านวยการ 4 พระคริ สตธรรมพะเยา บรรยากาศการประชุมพบ 6 ปะศิษย์เก่าเขตเชียงใหม่

ข่าวฝาก....จากสหกรณ์ เครดิตยูมิตรภาพ

7

เก่าฯ ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ในกลุ่มศิษย์เก่าฯ ของเรา และยังจะแจ้งถึงกิจกรรมต่างๆที่อยากใคร่ ขอความร่ วมมือมายังศิษย์เก่าฯเพื่อ จะได้รับทราบและมีส่วนร่ วมในงานของศิษย์เก่าทั้งในส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมในส่ วนของคณะกรรมการส่ วนกลาง 1.

ในส่ วนของศิษย์เก่าในเขต จ.เชียงใหม่เราจะเจอกันทุกๆ 3 เดือน ครั้งต่อไปเราจะเจอกันที่คริ สตจักรพระกรุ ณา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2013 วาระสาคัญที่จะ พูดคุยกัน - วาระของการดารงตาแหน่งจาก 2 ปี ขอเปลี่ยนเป็ น 4 ปี - เลือกตั้งคณะกรรมชุ ดใหม่

2.

คณะกรรมการจะมีการจัดทาธรรมเนียบศิษย์เก่าเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ

คาทักทายจากผูอ้ านวยการ พระคริ สตธรรมพะเยา

เรื่ องเล่าที่มีขอ้ คิดดีๆ

ข่าวฝากจากสหกรณ์เครดิ ต ยูเนี่ ยนมิตรภาพ

อ.สั นติ เหลืองเงิน

ที่ได้นาเราทั้งหลายอย่างสัตย์ซื่อตลอดครึ่ งปี แล้ว ให้ผา่ นพ้นอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ นานา เราสามารถพูดได้ว่า “โดยพระเจ้า ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่ งได้”ในวารสารฉบับนี้ ผมเองก็อยากจะแจ้งให้พี่นอ้ งศิษย์

ประเด็นที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ: 

วัสดีพี่นอ้ งศิษย์เก่า pbs. เขตเชียงใหม่

ของศิษย์เก่าในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทั้ง 25 อาเภอ จึงขอความร่ วมมือ พี่นอ้ งได้ส่งข้อมูลมายังคณะกรรมการ ที่อยูป่ ัจจุบนั รุ่ นที่ สถานที่รับใช้


หน้า 2

วารสารศิษย์เก่าพระคริ สตธรรมพะเยา เขตเชี ยงใหม่

จากใจประธานฯ (ต่ อจากหน้ า 1)

เบอร์โทรฯ อีเมล์ หรื อ เฟสบุค๊ 3.

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่ศิษย์เก่าทัว่ ประเทศ ในวันที่17-18 เดือนมีนาคม 2014 โดยขอการสนับสนุ นจากศิษย์เก่ารายละ 300 บาท

4.

โครงการกองทุนสารองเพื่อพระคริ สตธรรมพะเยา 100 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียดที่แนบมาใน วารสาร ( โครงการนี้ เราได้เริ่ มทาแล้ว)

หากพี่นอ้ งศิษย์เก่าท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื ออยากสอบถามเพิม่ เติม ท่านสามารถติดต่อคณะกรรมการทุก ทุกท่านได้หรื อติดต่อมาที่ผมตาม เบอร์ 08-1531- 0023 สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่นอ้ งศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุ นงานของศิษย์เก่ามาโดยตลอด เพื่องานของเราจะสามารถก้าวต่อไป ขอฝากพี่นอ้ งได้อธิษฐานเผือ่ งานของศิษย์เก่าอย่างสัตย์ซื่อนะครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่นอ้ งทุกท่านนะครับ สันติ เหลืองเงิน รุ่ นที่ 26 ภาพบรรยากาศการประชุมของคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ

ประชุมครั้งที่ 3 ที่คริ สตจักรเมธอดิ สท์ส่องแสงธรรม

ประชุมครั้งที่ 2 ที่คริ สตจักรแผ่นดินของพระเจ้า


วารสารศิษย์เก่าพระคริ สตธรรมพะเยา เขตเชี ยงใหม่

หน้า 3

ธรรมมาสน์ ฮาเฮ (เรื่องเล่ าที่มีข้อคิดดีๆ)

มีสหายอยู่ 2 คน เขาเดินเข้าไป ในทะเลทราย ที่ที่น้ นั ไม่มีตน้ ไม้ ไม่มีน้ า อากาศก็ร้อน ทาให้ท้งั สองเกิดอาการหงุดหงิด ขณะที่ พูดคุยกัน ก็เริ่ มที่จะพูดไม่ถูกหู กัน เพื่อนคนหนึ่ง ก็ตบเข้าที่ หน้าของเพื่อนอีกคนหนึ่ง ชายที่ ถูกตบหน้า ก็เอานิ้ วเขียนลงบน ทรายว่า วันนี้เพื่อนรักของผม ตบหน้าผม แล้วทั้งสองก็ เดินทางต่อ พอไปได้สักพักหนึ่ ง ก็เจอหนองน้ าขนาดใหญ่ ทั้ง สองจึงพากันเล่นน้ า ในขณะที่

เล่นน้ าอยูน่ ้ นั ชายที่ถูกตบหน้า เป็ นตะคิวและกาลังจะจมน้ า ชายอีกคนจึงช่วยเขาให้รอดจาก การจมน้ า ชายที่ถูกตบหน้าครั้ง แรกนั้นจึงเขียนตัวหนังสื อไว้บน หิ นว่า วันนี้ เพื่อนรักของผม ช่วยผมให้รอดจากการจมน้ าตาย เมื่อชายอีกคนหนึ่งเห็นดังนั้นจึง แปลกใจ และถามชายที่ถูกตบ หน้าว่า “ทาไมครั้งแรกนายถึง เขียนบนทราย และครั้งนี้ถึง เขียนบนหิน?” ชายคนที่ถูกตบ หน้าจึงตอบว่า “อะไรที่เป็ นเรื่ อง

ที่เจ็บปวดและทาให้เสี ยใจก็ เขียนไว้บนทราย เพื่อให้ลมพัด ผ่านไป และให้ลมชะล้างไปให้ หมด ให้ความเจ็บปวดของเรา นั้นหายไปกับกาลเวลา แต่สิ่งที่ ดีงามก็เขียนไว้บนแผ่นหินแห่ง หัวใจ ของเรา เพื่อจะไม่มีวนั ลืม

ิ ลุม ท่านสามารถดูเพิม ่ เติมและเป็ นสมาชก ่ ได้ท ี่ Facebook : กลุม ่ ธรรมมาสน์ ฮาเฮ หรือที่ http://www.facebook.com/groups/382695828456619/

เล่ าด้ วยภาพ......

ที่มา:kapok.com


หน้า 4

วารสารศิษย์เก่าพระคริ สตธรรมพะเยา เขตเชี ยงใหม่

คาทักทาย จาก ผู้อานวยการพระคริสตธรรมพะเยา “...พระเจ้ าทรงให้ ความมีชัยของพระองค์ประจักษ์ พระองค์ทรงเผยการช่ วยกู้ของพระองค์ในสายตา บรรดา ประชาชาติพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์และความสัตย์ สุจริตต่ อวงศ์ วาน อิสราเอล ทีส่ ุดปลายแผ่ นดินโลกทั้งสิ้นได้ เห็นชัยชนะของพระเจ้ าของเรา ..” สดุดี 98: 2-3

ขอสันติสุข ความรักและความเข้าใจในความล้ าลึกฝ่ ายวิญญาณได้ดารงอยูก่ บั พี่นอ้ งที่รัก ในพระคริ สต์ทุกท่าน พี่นอ้ งศิษย์ เก่า ของสถาบันพระคริ สตธรรมพะเยาที่เคารพทุกท่าน ผมขอส่ง ความคานับมายังพี่นอ้ งทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณพระเจ้า ขอบคุณพี่ ศจ. วีระโชติ อัจฉริ ยะพันธ์ น้องที่ได้มีส่วนกับพระคริ สตธรรมพะเยาอย่างใกล้ชิด ทั้งในการ ส่งข้อมูลทั้งทางจดหมาย, และการมาเยี่ยมเยียนและร่ วม ประชุมที่หอ้ งชั้นบนกับน้องๆ , รวมทั้งการส่งข้อมูลเพื่อการอธิ ษฐาน ก็มีเข้ามาจานวนมาก, และผมขอถือโอกาส รายงาน ข่าวในประเด็นต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา อันเป็ นความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ มีดงั นี้ ครับ. 1.

เรื่ องแรก คือสถาบันฯได้กา้ วไปอีกก้าวหนึ่ งที่ยิ่งใหญ่มากในรอบ 40 ปี เลยก็วา่ ได้ คณะกรรมการอานวยการได้มีมติ และดาเนิ นการให้จดั ตั้งมูลนิ ธิของตนเองขึ้นมา ชื่อ “ มูลนิธิสถาบันพระคริสตธรรมพะเยา ” โดยมีเป้ าหมายเพื่อ 1.1 เป็ นมูลนิ ธิ ในรองรับการก่อตั้ง การจัดตั้ง สถาบันศาสนศาตร์ ที่จดทะเบียนขึ้นกับ สานักงานการศึกษาเอกชน ( สกอ. ) อยากทราบว่าเป็ นอย่างไร ? เทียบดูขอ้ มูลทางเว๊บไซต์ ของ มหาวิทยาลัยอิสลามศึกษาและดูที่เว๊บไซต์ วิทยาลัยแสงธรรม – ของพี่นอ้ งคาธอลิค (ที่ผลิตบาทหลวง – ซิ ศเตอร์ ของตนเอง) ด้านศาสนา 1.2 เพื่อจัดตั้ง ระดมทุนและทาด้านสาธารณะ จากทัว่ ประเทศ รวมทั้ง ต้องการจะดึง ก. ที่ดินที่ต้ งั ของสถาบันในปั จจุบนั กลับมาสู่ “ มูลนิธิสถาบันพระคริสตธรรมพะเยา ” ที่นาที่เราใช้ฝึก ชีวิต อีก 3 แปลง รวม 50 ไร่ และ ที่บา้ นพระพรที่เชียงรายด้วย ขึ้นกับมูลนิ ธิน้ ี ข. จัดตั้งกองทุนในมูลนิ ธิเพื่อช่วยเหลือบรรดา น้อง ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากทัว่ โลกได้ ค. เป็ นสถาบันที่สามารถมีโควตา มิชชันนารี โดยรับรองภายใน มูลนิ ธิได้เองเลย เพราะเป็ นนิ ติบุคคล ง. ดาเนิ นงานในนามสถาบันฯ เช่นจัดวันเด็กแห่ งชาติ จัดค่ายเด็กทุกปี ในนามมูลนิ ธิหรื อร่ วมทาพันธกิจ เรื อนจาใน จ. พะเยา หรื อ การออกค่ายพัฒนาของ นศ. ประจาปี ตามกลุม่ ชนต่าง ๆ จ.

จะสมัครเข้าในมูลนิ ธิสนั นิ บาตร ซึ่ งมีสิทธิ ติดสติ๊กเก้อที่ รถสถาบันฯ “ มูลนิธิสถาบันคริสตธรรม พะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” หรื อกฎหมายให้การคุม้ ครองในการร่ วมสาธารณะประโยชน์

1.3 มีเป้ าต่อไปในการจัดตั้ง สานักงาน “ มูลนิธิสถาบันพระคริสตธรรมพะเยา ” ภายในสถาบัน (ซึ่ งตามพฤติ นัยก็คือ ของศิษย์เก่าพะเยาทัว่ ประเทศ) # นี่เป็ นครั้งแรกแห่ งแรกที่ มีสถาบันพระคริสตธรรมได้ จัดตั้ง มูลนิธิของตนเองขึน้ ในประเทศไทย นับเป็ นการ ก้ าวรุกที่สาคัญยิง่ ทีฝ่ ากไว้ในคาอธิษฐานของพีน่ ้ อง PBS. ทุก ๆ ท่ านด้วย


วารสารศิษย์เก่าพระคริ สตธรรมพะเยา เขตเชี ยงใหม่

หน้า 5

คาทักทายจากผู้อานวยการฯ (ต่ อจากหน้ า 4) 2.

ในช่วง 15 – 17 ตุลาคม 2013 ศจ. ดร. ทองอินทร์ สุทธหลง จะมาบรรยาย ผูน้ าการการบริ หารองค์กร และ 18-19 ตุลาคม 2013 ท่านผูพ้ ิพากษา นฐปกรณ์ จะมาบรรยาย กระบวนการยุติธรรมและอรรถคดีที่ผนู ้ า คริ สตจักรควรรู ้ ใน วันที่ 19 ตุลาคม 2013 9.00 น – 12.00 น. สาหรับนิ สติ ป. โท (M.Min) ที่พระคริ สตธรรมพะเยา ที่ห้อง ป. โท ชั้น 2 ตึกอานวยการ และถือโอกาสนี้ แจ้งข่าวเรื่ องการเปิ ดรับสมัคร นิสิต ป. โท (M.Min 02) รุ่ นที่ 2. หาก ศิษย์เก่า ท่านใดมีความสนใจ สมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันฯ ได้นบั ตั้งแต่บดั นี้ ซึ่ งดูได้ทางเว๊บไซต์ www. Phayaobible.org ครับ

ฝากไว้ในคาอธิ ษฐานในการเตรี ยมจัดเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี พระคริ สตธรรมพะเยา ในปี 2015ซึ่ งจะทาการ ติดต่อ นักเทศน์ ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ศจ.ดร. จอหน์ เดวิด และ วิทยากรอีก 2 ท่านครับ และถือโอกาสประชาสัมพันธ์ ค่ายศิษย์เก่า 17 – 19 มีนาคม 2014 ปี หน้านี้ ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น เป็ นวิทยากรครับ พระคริ สตธรรมพะเยา ปรารถนาที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กบั หน่วยงานองค์การคริ สเตียน, สถาบันการศึกษาทั้ง ต่างประเทศและภายในประเทศ และก้าวรุ ก สู่การพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อเป็ นคาตอบของหนึ่ งของประเทศไทย ท้ายสุดนี้ ขอพระพร นานาประการ ซึ่ งมาจากพระเจ้าผูท้ รงดารงพระชนม์เป็ นอยู่ ได้หลัง่ ไหลสู่ชีวิตของพี่นอ้ งศิษย์ เก่า PBS. ทุกท่าน ทั้งในพันธกิจการงานที่ทา่ นทาอยู่ ได้จาเริ ญรุ่ งเรื องขึ้นในพระคุณขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ด้วยความเคารพรัก และผูกพันท่านยิ่งในพระคริ สต์ ศจ. วีระโชติ อัจฉริ ยะพันธ์ ผูอ้ านวยการพระคริ สตธรรมพะเยา หัวข้ ออธิษฐาน เผื่อ สถาบันฯ 1.

การทาหน้าที่ ผูอ้ านวยการของ ศจ. วีระโชติ อัจฉริ ยะพันธ์ ซึ่ งท่านขอแรงอธิ ษฐานเผื่ออย่างมาก ขอพึ่งพระเจ้า และผ่านคาอธิ ษฐานของพี่นอ้ ง

2.

งบประมาณและค่าใช้จ่ายในสถาบันพระคริ สตธรรมพะเยา นักศึกษามากขึ้นส่วนแบกรับที่ตา่ งกันก็จะมากขึ้น รวมทั้งส่วนอื่น ๆ อีกโดยเฉพาะมีอนุชนที่มีของประทาน รักพระเจ้า แต่ขาดทุนทรัพย์ทุนการศึกษาสาหรับเขา (ปี นี้ มี นศ. ที่ขาดทุนการศึกษา 14 คน )

3.

คณาจารย์ทุกท่าน ๆ เพื่อให้ชีวิตเป็ นพรแก่นกั ศึกษา พร้อมกาลังฝ่ ายวิญญาณทุก ๆ วันด้วย

4.

การประสานงาน ติดต่อ อาจารย์ ทั้งคนไทยที่เป็ นศิษย์ เก่า และท่านผูท้ รงคุณวุฒิ + ต่างประเทศ ในปี 2014 – 2015 ต่อไป เพื่อจะมีอาจารย์ เพิ่มมากขึ้นได้สดั ส่วนกับนักศึกษาที่มี


หน้า 6

วารสารศิษย์เก่าพระคริ สตธรรมพะเยา เขตเชี ยงใหม่

ภาพบรรยากาศการพบปะศิษย์เก่ าฯ ทุกๆ 3 ครั้ง

ศิษย์เก่ามีส่วนถวายค่ารักษาพยาบาลให้กบั อ.สันติ

ลงสนามกันก่อนที่จะประชุม

ได้เวลารับประทานอาหารแล้วครับ

อ.สรศักดิ์ รองประธานศิษย์เก่าฯ ของเรา ตักใหญ่เลยนะ

บรรยากาศการประชุมที่พระคริ สตธรรมลาหู่

บรรยากาศการประชุมที่ คจ.เมธอดิสท์ส่องแสงธรรม


วารสารศิษย์เก่าพระคริ สตธรรมพะเยา เขตเชี ยงใหม่

หน้า 7

ข่ าวฝาก....จากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนมิตรภาพ จากัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพ จากัด.. เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่า พระคริ สตธรรมพะเยา - เขตเชียงใหม่ (ประมาณ 12 ท่าน) ทุน 1,200 บาท... เมื่อ ปลายปี 2547 ปัจจุบนั ย่างเข้าปี ที่ 8 มีสมาชิกทั้งหมดเกือบ 400 คน (ศิษย์เก่าฯ ประมาณ 40-50 คน) ทุนดาเนินการ 8 ล้านกว่า ขอบคุณพระเจ้าที่สหกรณ์ฯ มิตรภาพ ได้สนับสนุนพันธกิจ โดยเฉพาะสถาบันพระคริ สตธรรมพะเยา สนับสนุนทุนการศึกษา ให้นอ้ งๆ ทุกปี ... ขอบคุณท่านผูอ้ านวยการฯ ท่านเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสหกรณ์ฯ และได้เป็ น ส่วนหนึ่งของพันธกิจรับใช้ของเรา.. ขอเชิญศิษย์เก่าฯ สมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯมิตรภาพ ได้นะคะ (พิเศษคนที่มีทะเบียนบ้าน จ.เชียงใหม่เท่านั้นค่ะ)

สานักงานสหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ ยนมิตรภาพ

ลาวัลย์ เหลืองเงิน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ

มอบทุนการศึกษา ให้นกั ศึกษาพระคริ สตธรรมพะเยา

บรรยากาศการประชุมสามัญประจาปี 2555


ลาด อย่ าพ อย่ าลมื

พี่น้องศิษย์เก่าเขตเชียงใหม่ทกุ ท่าน ในวันอาทิต ย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2013 เรามี นัดกันทีค่ ริ สตจกั รพระกรุณา -ท่ารั่ว (อ.สันติ ฤท ธินรกานต์ Tel.082-896-1176) เวลา 16.00 น. เป็ นการสามคั คีธรรมเล่นฟุตบอ ลดว้ ยกนั 17.00 น. ร่ วมรับประทานอาหาร 19.00 น. นมสั การ, พบปะ, หนุนน้ าใจซ่ ึงกันแล ะกนั

ดังนั้นจึงขอแจง้ ใหพ้ ี่น้องศิษย์เก่าทุกรุ่ น – ทุกท่านไ ด้มาเขา้ ร่ วมพบปะสามคั คีธรรมตาม วันและเวลาดงั กล่าว ขอช่วยประชาสัมพันธ์ แล ะบอกต่อๆกนั ด้วย หากทา่ นมขี อ้ สงสัยและคาถามกรุ ณาติดต่อ อ.สัน ติ เหลืองเงิน โทร. 081- 531- 0023 หรือที่คณะกร รมการทุก ท่าน

ิ ย์เก่าพระคริสตธรรมพะเยา เขตเชย ี งใหม่ ศษ ี งใหม่ 50000 3/10 ซอย 2 ถ.ทุง่ โฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชย ิ ย์เก่าพระคริสตธรรมพะเยา เขตเชย ี งใหม่ Tel. 081-5310023 Facebook: ศษ

สงิ่ ตีพม ิ พ์

สาหรั บข้ าพเจ้ าการมี

ชี วิตอยู่ก็เพื่อพระคริ สต์ การตายก็ได้ กาไร ฟป.1:21

แสตมป์

วารสาร 2  
วารสาร 2  
Advertisement