Page 1

รายงานเรื่อง สื่อออนไลน์ Social Media เสนอ อ. สุจริตตรา จันทร์ลอย จัดทาโดย นางสาวถิราพร เอี่ยมงาม รหัส 554186039 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1. หมู่ 1. เป็นส่วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อสารสาหรับครู ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1.


Social Media คืออะไร การติดต่อสื่อสารคือปัจจัยหลักในการดารงชีวิตของสัตว์สังคมชนิดหนึ่งที่ เรียกว่า มนุษย์ มนุษย์เริ่มมีการติดต่อกันมาช้านาน ทั้งการเผชิญหน้า โดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อซึ่งยังคงมีไม่มากนัก และ ยังไม่ทันสมัยเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะทุกวันนี้สื่อถูกสร้างขึ้นเหลือคณา จนบางครัง้ ตัวมนุษย์เองยังต้องวิ่ง ตาม ทันบ้าง ไม่ทันบ้าง โดยธรรมชาติของมนุษย์คือการดารงชีพผ่านสังคม พร้อมกันนั้นยังใช้วฒ ั นธรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป อีก เปรียบเสมือนกาวที่คอยประสานภาพแต่ละภาพที่เฟ้นตัวเองหรือโดน เลือกเฟ้นให้ต้องมาอยู่รวมกัน กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ในที่สุด


ด้วยเหตุแห่งการดารงชีวติ ในลักษณะนี้จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีสื่อเพื่อใช้สอื่ สารกัน ในกลุ่มกับนอกกลุ่ม และนับวันอิทธิพลของเจ้าสื่อเหล่านี้นี่เองที่เริ่มจะคล้าย เข็ม ทิศที่คอยกาหนดวิถีชวี ิตให้กับมนุษย์แบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ในอดีตสือ่ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนแต่เคยอยู่ในยุคที่รุ่งเรื่องมาแล้วทั้งนั้น จนกระทั่งปัจจุบันสื่อต่างๆ ก็ยังคงรุ่งเรืองอยู่ เพียงแต่เริ่มมีโทรคมนาคม สื่อออนไลน์ เสริมเข้ามากลายเป็น โครงข่ายสลับซับซ้อน และหลายครัง้ กลับดูวุ่นวายเข้าไปแทนที่


สื่อสิ่งพิมพ์ เกิดเพราะมนุษย์รจู้ ักผลิตภาษาขึ้นมาใช้เอง ภาษาที่มีความคิดเป็น กระบวนการหลัก สื่อชนิดนีจ้ ึงยังคงความขลังถึงปัจจุบนั สื่อวิทยุ คือสื่อที่เปิดรับง่ายที่สุด เพราะแม้กระทั่งผู้ไม่รู้หนังสือก็สามารถทา ความเข้าใจได้ สื่อโทรทัศน์คอื สื่อที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ ความเข้าใจง่ายที่สุด สื่อชนิดนีจ้ ึงได้รับความนิยมอย่างมาก อีกสื่อที่ลืมไม่ได้ สื่อโทรคมนาคม เพราะความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ คือความปรารถนาของ มนุษย์ในการรับสื่ออย่างแท้จริง สื่อออนไลน์ คือเครื่องมือที่ย่อโลก แต่มนั ก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย หนา ซ้าที่อันตรายที่สุด ณ เวลานี้ สื่อข้อความทางโทรศัพท์ ด้วยความสะดวกสบายเวลารับข้อมูล สื่อชนิดนีจ้ ึง สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุดในเวลานี้ดังนั้นสื่อทุกชนิดจึงล้วนเป็น เครื่องมือในการหาประโยชน์ของผู้ที่ต้องการมันสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิต มนุษย์ในทุกด้าน และแทบทุกคน


จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ เวลานี้อิทธิพลของสื่ออาจแทรกซึมเข้ามาในตัวทั้ง ภายในและภายนอก ภายในคงต้องพูดถึงเรื่องจิตใจ ความคิด ที่ผ่านการรับ สื่อ จนมีกระบวนการของจิตใต้สานึกที่เปลี่ยนไป ชอบเก็บตัว อารมณ์ รุนแรง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นบริโภคสื่อ ที่ไม่ดีมากเกินไปหรือเป็นสื่อที่ดีแต่ผิดวิธีนั่นเองส่วนปัจจัยภายนอก

งานนำเสนอ  

สื่อออนไลน์ powerpoint

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you