Page 1

โครงการส่วนบุคคล Final Project Kanchanaburi Sweet Corn (Cornty Snack)

เสนอ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร

จัดทำโดย นายธีรพงษ์ ดิษดี รหัส 5011300976 กลุ่ม103

วิชา การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ รหัส ARTI3314 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554


นายธีรพงษ์ ดิษดี รหัส 5011300976 กลุ่ม 103 Email : thiraphongb501@gmail.com Blog : http://thiraphongarti3314.blogspot.com

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวโพดหวาน ขั้นตอนการดำเินินการ ผลิตภัณฑ์ : ขนมข้าวโพดอบกรอบ “Cornty Snack” - สืบค้นข้อมูลข้าวโพดหวานและการแปรรูปอาหาร - วิเคราะห์ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ - ตั้งสมมติฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ - สร้างแบรนด์ และออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ - สร้างต้นแบบจริง - การนำเสนอสรุปผลงาน 1. สืบค้นข้อมูล ข้าวโพดเป็นพืชจำพวกหญ้า มีลำต้นตั้งตรงแข็งแรง เนื้อภายในฟ่ามคล้ายฟองน้ำสูงประมาณ 1.4 เมตร ใบ จะเป็นเส้นตรงปลายแหลม ยาวประมาณ 30-100 ซม. เส้นกลางของใบจะเห็นได้ชัด ตรงขอบใบมีขนอ่อนๆ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ช่อดอกตัวผู้อยู่ส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกตัวเมียอยู่ต่ำลงมาอยู่ระหว่างกาบของใบ และลำต้นฝักเกิดจากดอกตัวเมียที่เจริญเติบโตแล้ว ฝักอ่อนจะมีสีเขียว พอแก่เป็นสีนวล มีการขุดพบซังข้าวโพดและซากของต้นข้าวโพดที่ใกล้แม่น้ำในนิวเม็กซิโก (แถบอเมริกาใต้) และปัจจุบันนิยมปลูกแพร่หลายในแถบอเมริกา แคนาดา สามารถปลูกได้ในสภาพที่ภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ๆ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ เพราะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งต้น ใบ และเมล็ด สำหรับประเทศไทย คนไทยรู้จักนำข้าวโพดมาเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดย หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ได้นำข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์มาปลูกและทดลองใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นยังเป็นที่รู้จักกันน้อย จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การใช้ข้าวโพดเริ่มแพร่หลายขึ้นเนื่องจากหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได้นำการเลี้ยงไก่แบบกา รค้ามาเริ่มสาธิต และกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามผู้เลี้ยงไก่จึงรู้จักใช้ข้าวโพดมากขึ้นกว่าเดิม แต่เนื่องจากระยะนั้นข้าวโพดมีราคาสูงและหายาก การใช้ข้าวโพดจึงใช้เป็นเพียงส่วนประกอบของอาหารหลัก ซึ่งมีรำและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์รู้จักข้าวโพดกันทั่วไป และในปัจจุบันประเทศไทยได้ปลูกข้าวโพดในปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปข้าวโพดจัดออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ (Field Corn) ที่รู้จักในปัจจุบันเช่นข้าวโพดหัวบุ๋ม (Dent Coorn) และข้าวโพดหัวแข็ง (Fint Corn)


ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะเมล็ดข้าวโพดหัวบุ๋มหรือหัวบุบ ข้าวโพดชนิดนี้เมื่อเมล็ดแห้งแล้วตรงส่วนหัวบนสุดจะมีรอยบุ๋มลงไป ซึ่งเป็นส่วนของแป้งสีขาว ข้าวโพดชนิดนี้สำคัญมากและนิยมปลูกกันมากใน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทางแถบคอร์นเบลท์ สีของเมล็ดมีตั้งแต่ขาวไปจนถึงเหลือง เนื่องจากมีหลายสายพันธุมีโปรตีนน้อยกว่าพวกข้าวโพดหัวแข็ง ข้าวโพดหัวแข็ง ข้าวโพดพันธุ์นี้ส่วนขนสุดของเมล็ดมักมีสีเหลืองจัดและเมื่อแห้งจะแข็งมาก ภายในเมล็ดมีสารที่ทำให้ข้าวโพดมีสีเหลืองจัดเป็นสารให้สีที่ชื่อ คริปโตแซนทีน (Cruptoxanthin)สารนี้เมื่อสัตว์ได้รับร่างกายสัตว์จะเปลี่ยนสารนี้ให้เป็นไวตามินเอ นอกจากนี้สารนี้ยังช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงเข้ม ช่วยให้ไก่มีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแข้งมีสีเหลืองเข้มขึ้น เป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะแถบอเมริกาส่วนอังกฤษนั้นนิยมใช้ข้าวโพดขา


2. ข้าวโพดหวาน (Swee เป็นข้าวโพดที่คนใช้รับประทาน ไม่มีการแปรรูป เมล็ดมักจะใสและเหี่ยวเมื่อแก่เต็มที่ เพราะมีน้ำตาลมาก ก่อนที่จะสุกจะมีรสหวานมากกว่าชนิดอื่น ๆ จึงเรียกข้าวโพดหวาน มีหลายสายพันธุ์ 3. ข้าวโพดคั่ว (Pop Corn) เป็นข้าวโพดที่คนใช้รับประทาน ไม่มีการแปรรูป เมล็ดค่อนข้างแข็ง สีดีและขนาดแตกต่างกัน สำหรับต่างประเทศ ถ้าเมล็ดมีลักษณะแหลมเรียกว่า ข้าวโพดข้าว (Rice Corn) ถ้าเมล็ดกลม เรียกว่า ข้าวโพดไข่มุก (Pearl Corn) 4. ข้าวโพดแป้ง (Flour Corn) เมล็ดมีสีหลายชนิด เช่น ขาว (ขุ่น ๆ หรือปนเหลืองนิด ๆ) หรือสีน้ำเงินคล้ำ หรือมีทั้งสีขาวและสีน้ำเงินคล้ำในฝักเดียวกัน เนื่องจากกลายพันธุ์ พวกที่มีเมล็ดสีคล้ำและพวกกลายพันธุ์เรียกว่าข้าวโพดอินเดียนแดง (Squaw Corn) หรือเรียกได้อีกชื่อว่าข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง (Native Corn) พวกข้าวโพดสีคล้ำนี้จะมีไนอาซีน สูงกว่าข้าวโพดที่มีแป้งสีขาว 5. ข้าวโพดเทียน (Waxy Corn) เป็นข้าวโพดที่คนใช้รับประทาน จะมีแป้งที่มีลักษณะเฉพาะคือ นุ่มเหนียว เพราะในเนื้อแป้งจะประกอบด้วยแป้งพวกแอมมิโลเปคติน (Amylopectin) ส่วนข้าวโพดอื่น ๆ มีแป้งแอมมิโลส (Amylose) ประกอบอยู่ด้วย จึงทำให้แป้งค่อนข้างแข็ง ข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ ที่นิยมปลูกในประเทศไทยได้แก่ พันธุ์กัวเตมาลา พียี 12 (Rep.1) กัวเตมาลา พีบี 12 (Rep.2) พีบี 5 ข้าวโพดเหนียว และโอเปค-2 มีเมล็ดตั้งแต่สีขาว สีเหลืองไปจนถึงสีแดง ขนาดของเมล็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์ โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในช่วง 0.5-0.8 ซม. ก่อนนำมาเลี้ยงสัตว์จึงต้องบดก่อนเพื่อช่วยให้การย่อยและการผสมได้ผลดีขึ้น ที่บดแล้วจะมีขนาดประมาณ 1-8 มม. อ้างอิง

การแปรรูปข้าวโพดหวาน 1. แปรรูปสำหรับบริโภคในรูปอาหารคาวหวาน คนไทยนิยมนำข้าวโพดหวานมาเป็นอาหารว่างระหว่างมื้ออาหาร โดยนำข้าวโพดที่เมล็ดยังไม่แก่เต็มที่มาต้น นึ่ง หรือปิ้งให้สุก ใส่น้ำเกลือบ้าง ใส่เนยบ้าง เพื่อเพิ่มรสชาติ สำหรับความนิยมในชนิดหรือพันธุ์อาจมีแตกต่างกันไป ข้าวโพดหวานสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานได้หลายชนิด สำหรับรายการอาหารที่ทำจากข้าวโพดหวาน และได้รับความนิยมในหมู่คนไทย ได้แก่ ข้าวโพดคลุกเสวย ข้าวโพดเปียก ข้าวโพดเปียกชนิดข้น ข้าวโพดทอดทรงเครื่อง ห่อหมกข้าวโพด ขนมข้าวโพด ข้าวโพดหวานนึ่งอบเนย ข้าวโพดปิ้งทาเนย ข้าวโพดน้ำกะทิ ไอศกรีมข้าวโพดกะทิสด กระทงทองข้าวโพด ข้าวโพดหรุ่ม ข้าวโพดในน้ำเชื่อม น้ำข้าวโพดเข้มข้น และน้ำนมข้าวโพด 2. แปรรูปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง สามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบ เช่น ในรูปปรุงแต่งไม่แช่เย็นจนแข็ง หรือแช่แข็งเป็นข้าวโพดแช่แข็งทั้งฝัก (frozen corn on cob) และเมล็ดข้าวโพดแช่แข็ง(frozen whole kernel) ในรูปของเมล็ดข้าวโพด (whole kernel corn) และครีมข้าวโพด (cream style corn)ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ อ้างอิง


ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

ที่มาของภาพ : http://www.siamharajuku.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/16_554685.jpg บรรจุภัณฑ์แบบห่อสูญญากาศ

ที่มาของภาพ : http://www.ladysquare.com/uploads/joojoob/2009-06-20_134351_DSC03328.JPG บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง


ที่มาของภาพ : http://www.onwalkzone.com/picture/picture2/gogea.jpg บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง

รูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทสำหรับขนมอบกรอบจะเน้นการใช้ภาพประกอ บของขนมเป็นสื่อเพื่อให้เห็นและสามารถเข้าใจได้ชัดเจน และแบรนด์ที่นำเสนอเป็นหลัก พร้อมกับองค์ประกอบอื่น ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณสุทธิ ,ส่วนผสม รวมทั้งตราสัญลักษณ์ อย. (องค์การอาหารและยา)

2. สมมติฐาน ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบ ตรา “Cornty Snack” - ข้าวโพดอบกรอบแบบแท่ง - บรรจุภัณฑ์คงทน แข็งแรง ป้องกันอากาศภายนอก จับหรือถือได้ง่าย


Cornty Snack : - Corn : ข้าวโพด - (ty) : Party หมายถึง การร่วมสังคมและการสังสรรค์อย่างสนุกสนาน - Snack : ขนมขบเคี้ยว


การออกแบบ BRAND - นำรูปแบบข้าวโพดมาปรับใช้กับ BRAND เพื่อให้รับทราบได้ง่ายขึ้นว่าสินค้านั้นผลิตมาจากข้าวโพด - BRAND : Cornty Snack ใช้ตัวอักษร LayijiMahaniyom รูปแบบของตัวหนังสือที่ผอมและเรียว มาปรับใช้ให้เข้ากับรูปทรงผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดอบกรอบแบบแท่ง

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์


แบบกราฟิกบนฝาของบรรจุภัณฑ์และแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์โดยรอบ

รูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปทรงจำลอง ด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8


บรรจุภัณฑ์ สูง

21 ซม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง

6.5 ซม.

ฝาบรรจุภัณฑ์ สูง

0.5 ซม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง

7 ซม.


3. สรุปผลการดำเนินงาน Mindmapping


Moodboard

ผลงานเสร็จสมบูรณ์


ขนมข้าวโพดอบกรอบ ตรา Cornty Snack : บรรจุความอร่อยมาเต็มพิกัดและความสนุกที่ไร้ขีดจำกัด - ปริมาณสุทธิ 110 กรัม - ไม่ใส่สีสังเคราะห์ - ราคา 40 บาท

Cornty Snack  

Thiraphong Ditsadi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you