Page 1

CPD/PDU 18 หน่วย

การสัมมนาเรื่อง

การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ งานระบบสำ�หรับอาคารสูง รุ่นที่ 11

วันที่ 28-30 มิถนุ ายน 2556 (ศุกร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำ�แหง 39 จัดโดย

คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


การสัมมนาเรื่อง

การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์งานระบบ สำ�หรับอาคารสูง รุ่นที่ 11 วันที่ 28-30 มิถนุ ายน 2556 (ศุกร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำ�แหง 39

จัดโดย คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบนั มีอาคารสูงเป็นจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งการการดูแลบ�ำรุงรักษาจากช่างและ วิศวกรประจ�ำอาคารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ และเนือ่ งจากอาคารสูง เป็นอาคารที่มีพ้ืนที่ใช้สอยมาก จึงมีผู้ใช้อาคารเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในอาคารซึ่งเกี่ยวข้องทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเกี่ยวข้องกับความสะดวก สบายของผู้ใช้อาคารจึงจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาการเกิด ความเสียหายจากการเสือ่ มสภาพของวัสดุอปุ กรณ์และลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ยกมาตรฐานการปฏิบตั แิ ละการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบส�ำหรับอาคารสูง ของช่างและวิศวกร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการดูแลอุปกรณ์หลักงานระบบ ประกอบอาคาร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการจัดเอกสารการบ�ำรุงรักษาอาคารสูงในส่วนของ งานระบบประกอบอาคารต่างๆ ที่จ�ำเป็น 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนา วิศวกร วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นโดยตรงกับผู้จ�ำหน่ายอุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย

1. ช่างและวิศวกรที่เริ่มท�ำงานด้านการบ�ำรุงรักษาอาคาร ผู้บริหารอาคาร เจ้าของ อาคาร ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป 2. กลุม่ วิศวกรในบริษทั รับเหมาและผูค้ วบคุมงานทีจ่ ะส่งมอบงานให้ลกู ค้าในส่วนของ การอบรมและจัดเอกสารการดูแลรักษาอาคาร 2


กำ�หนดการ

วันที่ 1 09:00-10:30 ความรู้และเทคนิคเบื้องต้นในการบำ�รุงรักษาอาคาร • ความสำ�คัญของการปฏิบัติและบำ�รุงรักษาอาคาร • การกำ�หนดแผนและขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารตรวจบำ�รุง รักษาอาคาร • การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงรักษาอาคาร (Life-Cycle Costs) วิทยากร นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา บริษัท เอ็นไวรอนแมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำ�กัด 10.30-10.45 พักรับประทาน ชา-กาแฟ 10:45-12:15 การปฏิบตั แิ ละการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า วิทยากร นายสิทธิ ชำ�นาญชานันท์, นายทนงศักดิ์ โชติโก บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำ�กัด 12.15-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13:00-14:30 การปฏิบตั แิ ละการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้า สำ�รองฉุกเฉิน วิทยากร นายปาพจน์ เทพปฎิมาพร บริษัท ธาริกัน จำ�กัด 14.30-14.45 พักรับประทาน ชา-กาแฟ 14:45-16:00 การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้ MDB. วิทยากร นายวิทยา ธีระสาสน์ บริษัท อาซีฟา จำ�กัด 16:00-17.00 การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาระบบลิฟท์ วิทยากร นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จำ�กัด วันที่ 2 09:00-10:30 การปฏิบตั แิ ละการบำ�รุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภยั Fire Pump และ Jockey Pump, FHC, ถังดับเพลิง, หัวสปริงเกอร์ วิทยากร นายอดิเรก อภิธนาทิกูร บริษัท ยูไนเต็ด เพราเวอร เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด 3


10.30-10.45 10:45-12:15 วิทยากร 12.15-13.00 13.00-14.30 วิทยากร 14.30-14.45 14.45-17.00 วิทยากร วันที่ 3 09:00-10:30 วิทยากร 10.30-10.45 10:45-12:15 วิทยากร 12.15-13.00 13.00-14.00 วิทยากร 14.00-14.15 14.15-16.15 วิทยากร 16.15-17.00 วิทยากร

พักรับประทาน ชา-กาแฟ การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไม้ (Fire Alarm System) นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล บริษทั แมคพลาย บลาซเทค จำ�กัด พักรับประทานอาหารกลางวัน การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษา Cooling Tower นายพิษณุกร ภู่เกิด บริษัท กอรี่ แอดวานซ์ จำ�กัด พักรับประทาน ชา-กาแฟ การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาระบบระบายอากาศ Ventilation Fan, Pressurized Fan นายวุฒิกร อัจฉริยะเกียรติ บริษัท ครูเกอร์เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ไทยแลนด์ จำ�กัด การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาระบบปรับอากาศ Chiller และ AHU. นายชูชาติ อังคะปัญญาเดช บริษัท แอร์โค จำ�กัด พักรับประทาน ชา-กาแฟ การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษา Pump ชนิดต่างๆ นายสำ�รวย จรรยา บริษทั กรุนฟอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด พักรับประทานอาหารกลางวัน การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษา ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย นายบุญประเสริฐ นิรัญศิร ิ บริษัท พรีเมียรโพรดักส์ จำ�กัด พักรับประทาน ชา-กาแฟ การ Testing and Commissioning งานระบบประกอบอาคาร นายพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด ประสบการณ์การดูแลรักษางานระบบประกอบอาคาร คุณกฤษณะ ไทยวิชัย 4


www.eit.or.th

ใบสมัครโครงการสัมมนาเรื่อง

การปฏิบัติและการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำ�หรับอาคารสูง รุ่นที่ 11 วันที่ 28-30 มิถนุ ายน 2556 (ศุกร์-อาทิตย์)

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ – สกุล............................................................................หมายเลขสมาชิก วสท......................... หน่วยงาน บริษัท/บ้าน.................................................................................................................... เลขที่...............อาคาร..................................ชั้น....................หมู่.............ซอย................................. ถนน.....................................ตำ�บล/แขวง.....................................อำ�เภอ/เขต.................................. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ ....................E-mail:................................................. โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................................ ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................E-mail:................................................. สอบถามรายละเอียด/ส่งใบสมัคร ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2319-2410-3, 0-2184-4600-9 (ธิดาวรรณ) E-Mail : tidawan@eit.or.th

ค่าลงทะเบียน

r สมาชิก วสท. r ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ r บุคคลทั่วไป

5,000 6,000 7,000

บาท บาท บาท

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยาย และวุฒิบัตร)

การชำ�ระเงิน

m เงินสด ชำ�ระเงินที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟท์ขวามือ). m เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ m โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ c ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1 c ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6 c ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำ�เนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เลขที่ 487 ซ.รามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำ�แหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2319-2410-3, 0-218445600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1, 0-21844597-8 หรือ www.eit.or.th

5


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2319-2410-3, 0-2319-2708-9, 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 E-mail : eit@eit.or.th Homepage : www.eit.or.th

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว ใบอนุญาตที่ 72/2554 ศฝ.บดินทรเดชา

ระบบสำหรับอาคารสูง#2  
ระบบสำหรับอาคารสูง#2  
Advertisement