Page 1

PDU/CPD 9 หน่วย

การสัมมนาเรื่อง

เทคโนโลยีการใช้เคมีภัณฑ์และ วัสดุในงานโครงสร้างคอนกรีต

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม, 25 เมษายน และ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำ�แหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำ�กัด


หลักการและเหตุผล ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ใ นงานก่ อ สร้ า งมี ม ากมายที่ เ ราสามารถเลื อ กใช้ แ ละเรี ย นรู ้ เพือ่ พัฒนาเทคนิคการก่อสร้างให้วศิ วกร หรือช่างเทคนิค แม้กระทัง้ ผูร้ บั เหมาทัว่ ไป ซึง่ สามารถ น�ำมาเลือกใช้และอ�ำนวยความสะดวกมากขึ้น ไม่ใช้เจาะจงเฉพาะงานก่อสร้าง หรือเสริม ก�ำลังเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงงานซ่อมแซม หรืองานเสริมก�ำลัง ในปัจจุบนั นวัตกรรมเหล่านีถ้ อื ว่า ใกล้ตัวผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้นผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น วิศวกร นายช่าง หรือผู้รับเหมา ควรจะศึกษาถึงมาตรฐานและนวัตกรรมการใช้งานอย่างถูกต้อง ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะ กรรมการโครงการ จึงได้จดั สัมมนาเรือ่ ง เทคโนโลยีการใช้เคมีและวัสดุในงานคอนกรีต ให้กบั ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานซ่อม คอนกรีต การเพิม่ ความแข็งแรง และการเสริมก�ำลังโครงสร้าง รวมทัง้ เทคโนโลยีและการเลือก ใช้วัสดุกันซึม ซึ่ง วสท. ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการจัด กิจกรรมนี้ด้วย

กำ�หนดการ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีผู้แปลสรุปเป็นภาษาไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ลงทะเบียน 12.30-13.00 น.)

TOPIC: Concrete Repair & Protection Concrete Repair and How importance of Protection for Concrete Structure especially in Marine Structure (ความส�ำคัญของงานซ่อมแซม และป้องกันคอนกรีต โครงสร้างในงานโครงสร้างทางน�้ำ (Marine Structure) 13.00-14.00 น. Concrete Repair System base on Standard EN 1504 ระบบงานซ่อมแซมคอนกรีตตามมาตรฐาน EN 1504 14.00-14.15 น. Coffee Break 14.15-16.15 น. Durable Structure with Hydrophobic Impregnator base on EN 1504 and Case Study of Marine Structure การเพิ่มความทนทานให้โครงสร้างคอนกรีต ด้วยวัสดุ ประเภท Hydrophobic Impregnator ตามมาตรฐาน EN 1504 และกรณีศึกษาของโครงสร้างทางทะเล บรรยายโดย Mr. Seng Chee Toh 2


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 (ลงทะเบียน 12.30-13.00 น.)

TOPIC: Structure Strengthening Guideline Design of Structure Strengthening and Seismic Upgrade with CFRP materials (แนวการออกแบบงานเสริมก�ำลังคอนกรีตโครงสร้าง และป้องกันแผ่นดินไหว ด้วยระบบคาร์บอนไฟเบอร์) 13.00-14.00 น. Seismic Upgrade for Masonry wall in Building structure ระบบเสริมก�ำลังป้องกันแผ่นดินไหวส�ำหรับก�ำแพงในโครงสร้างอาคาร 14.00-14.15 น. Coffee Break 14.15-16.15 น. Guideline Design of CFRP for Flexural, Shear and Confinement Strengthening by Fib and ACI แนวทางการออกแบบการเสริมก�ำลัง รับแรงดัด แรงเฉือนและ แรงอัดในงานเสาโครงสร้าง ตามมาตรฐาน Fib และ ACI บรรยายโดย Mr. David Vázquez วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (ลงทะเบียน 12.30-13.00 น.)

TOPIC: Waterproofing Engineered Waterproofing (วัสดุกันซึมส�ำหรับงานวิศวกรรม) 13.00-14.00 น. 14.00-14.15 น. 14.15-16.15 น. บรรยายโดย

Technology of Waterproof Materials for Building Structure เทคโนโลยีของวัสดุกันซึมส�ำหรับงานโครงสร้างอาคาร Coffee Break The Use of Waterproof Materials for Wet areas, Swimming pools, Roofing and Basement การเลือกใช้วสั ดุกนั ซึมส�ำหรับ พืน้ ทีแ่ ก้ไขปัญหารัว่ ซึม สระว่ายน�ำ ้ หลังคา และโครงสร้างชั้นใต้ดิน Mr. Laurent Bouet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 520 (ธิดาวรรณ) โทรสาร 0-2319-2710-1 3


ใบสมัครการสัมมนาเรื่อง

เทคโนโลยีการใช้เคมีและวัสดุในงานคอนกรีต

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม, 25 เมษายน, 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำ�แหง 39 จัดโดย คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำ�กัด

1. ชื่อ – นามสกุล................................................................................เลขที่สมาชิก........................... 2. ชื่อ – นามสกุล................................................................................เลขที่สมาชิก........................... ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท..................................................................................................................... เลขที่..........................หมู่ที่...................อาคาร................................ซอย........................................ ถนน.................................ตำ�บล/แขวง.....................................อำ�เภอ/เขต..................................... จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.............................................. โทรสาร.......................................................E-mail : ..................................................................... ผู้ประสานงาน.....................................................................โทรศัพท์..............................................

ค่าลงทะเบียน •ชำ�ระภายในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556 ราคาท่านล่ะ 700 บาท

•ชำ�ระหลังวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556 ราคาท่านล่ะ 1,100 บาท

หมายเหตุ 1. กรุณาส่งใบสมัครส�ำรองทีน่ งั่ ทาง โทรสาร 0-23192710-1 E-Mail : muk_tidawan@hotmail.com 2. อัตรารวมค่าเอกสาร และอาหารว่าง น�ำ้ ชา กาแฟ (ช่วงบ่าย) 3 ราคานีเ้ ป็นราคารวม 3 วัน ไม่สามารถแบ่งจ่ายรายวันได้ 4. กรณีทเี่ รียนไม่ถงึ 80% ของหลักสูตร วสท. ขอยกเว้นการออกวุฒบิ ตั รรับรอง

การช�ำระเงิน m เช็ค m โอนเงิน

สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 140-2-30221-6 Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่ 147-4-32388-6 Ø ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 162-0-09914-4 Ø ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์

(กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำ�ระเงิน ทางโทรสารที่ 0-2319 2710-11 โดยระบุชอ่ื โครงการ ชือ่ ผูเ้ ข้าสัมมนา และทีอ่ ยูอ่ อกใบเสร็จรับเงินด้วย)

งานเคมี ซิกก้า #3  
Advertisement