Issuu on Google+

LÍi n„i Æ«u Bπn Ɖc th©n m’n, Sau nh˜ng th∏ng ngµy chao Æ∂o v◊ khÒng ho∂ng kinh t’, thfi tr≠Íng ´t´ Æang tıng b≠Ìc Ên Æfinh trÎ lπi. Tr™n tr≠Íng quËc t’, c∏c nhµ s∂n xu†t Æ∑ rÙc rfich giÌi thi÷u nh˜ng m…u xe mÌi. Peugeot tr◊nh lµng chi’c RCZ c„ ki”u d∏ng th” thao, th˘c dÙng vµ ÆÀm phong c∏ch Ph∏p, Æem lπi s˘ ph†n kh›ch cho ng≠Íi l∏i - Æi“u hi’m g∆p tr™n nh∑n xe Peugeot. CÚng c∏ch t©n nh≠ng Ferrari 458 Italia lπi chÛ tr‰ng nhi“u Æ’n t›nh n®ng c´ng ngh÷ vµ trÎ thµnh chu»n m˘c thi’t k’ mÌi Î dflng xe d©n dÙng cÒa ng˘a chÂm. Kh´ng muËn nªm ngoµi cuÈc ch¨i, mÈt trong nh˜ng “´ng lÌn” NhÀt B∂n lπi c´ng bË phi™n b∂n LEAF 2010 - chi’c xe th” hi÷n t«m nh◊n mÌi, t∏o bπo cÒa Nissan khi loπi b· kh› th∂i vµ c„ t›ch hÓp k’t nËi di ÆÈng t©n ti’n. Thfi tr≠Íng Vi÷t Nam cÚng c„ s˘ khÎi sæc Æ∏ng k”, khi doanh sË b∏n hµng cÒa VAMA trong th∏ng 7 Æ∑ t®ng 26% so vÌi cÔng k˙ n®m ngo∏i, Æ∆c bi÷t dflng sedan Æ∑ c„ b≠Ìc nh∂y ngoπn mÙc khi c„ Æ’n 3.400 chi’c Æ’n tay kh∏ch hµng. Hi÷n nay, vµi m…u sedan cfln r¨i vµo t◊nh trπng “kh´ng c„ mµ b∏n”. Nguy™n nh©n ch›nh lµ do nhu c«u th˘c t’ tı thfi tr≠Íng Æang ngµy cµng cao vµ t©m l˝ mua xe tr≠Ìc khi c∏c loπi thu’ t®ng trÎ lπi vµo cuËi n®m. B™n cπnh nh˜ng tin t¯c n„ng hÊi, nh˜ng b◊nh luÀn chuy™n s©u, §t´XeM∏y Vi÷t Nam th∏ng 9 ti’p tÙc gˆi Æ’n bπn Ɖc nh˜ng Æ∏nh gi∏ chi ti’t v“ c∏c m…u xe Æang Æ≠Óc thfi tr≠Íng trong n≠Ìc quan t©m, Æ„ lµ chi’c Corolla Altis 2.0V Æang ch∏y hµng, chi’c Subaru Legacy h†p d…n sæp Æ≠Óc ph©n phËi ch›nh th¯c Î Vi÷t Nam, hay “m∑nh thÛ” danh ti’ng Camaro. Ngoµi ra, chuy™n mÙc V®n h„a k˙ nµy sœ Æ≠a bπn Ɖc Æ’n vÌi l‘ hÈi xe cÊ danh ti’ng Pebble Beach Concours d’Elegance 2009. ß∆c bi÷t, bµi vi’t giÌi thi÷u ch©n dung c˘u bÈ tr≠Îng QuËc phflng M¸ Mc Namara vµ cÚng lµ mÈt nhµ qu∂n l˝ tµi ba tπi Ford Motors sœ Æem lπi cho bπn Ɖc nh˜ng phÛt th≠ gi∑n thÛ vfi. §t´XeM∏y Vi÷t Nam sË th∏ng 9 Æang Æ„n chÍ c∏c bπn kh∏m ph∏. Tπp ch› §t´XeM∏y Vi÷t Nam

TÊng bi™n tÀp BÔi Thi÷n DÙ - PGS.TS. Ph„ TÊng bi™n tÀp Cao Qu˝ B∂o HÈ i Æ Â n g b i ™ n t À p Phπm B›ch San - PGS.TS. Nguy‘n Minh ß≠Íng - GS.TSKH. Nguy‘n H˜u C»n - GS.TSKH. Nguy‘n ߯c PhÛ - PGS. TÊng th≠ k˝ tfla fla soπn Nguy‘n Xu©n Thu Ban th≠ k˝ tfla fla soπn Nguy‘n Tu†n Kh´i L˝ QuËc VÚ L™ ߯c Hi’u Xu©n Trinh Gi∏m ÆËc kinh doanh L™ Quang Kh∂i ßfia chÿ tfla fla soπn Tπp ch› §t´XeM∏y Vi÷t Nam 48 Nghi Tµm, P.Y™n PhÙ, Q.T©y HÂ, Tp.Hµ NÈi Tel: 04.3717 1188 Fax: 04.3717 2377 E-mail: toasoan@otoxemay.vn V®n phfln flng ph›a Nam 4 Hu˙nh H˜u Bπc, P.4, Q.T©n B◊nh, Tp. H Ch› Minh Tel: 08.3811 6268 Fax: 08.3811 6269 L i ™ n h ÷ b µ i vÎ Tel: 04.3717 1188 Thi’t k’ m¸ thuÀt C´ng ty ABM Art&Communication Qu∂ng c∏o vµ Ph∏t hµnh C´ng ty ABM Art&Communication 4 Hu˙nh H˜u Bπc, P4, Q. T©n B◊nh, Tp. H Ch› Minh Tel: 08.3811 6268 Fax: 08.3811 6269 Mobile: 091 321 0562

Gi†y phäp xu†t b∂n sË 283/GP cÒa BÈ V®n h„a Th´ng tin c†p ngµy 28-6-2002

Kh´ng Æ≠Óc t∏i b∂n b†t k˙ ph«n nµo cÒa †n ph»m n’u ch≠a Æ≠Óc Tπp ch› ch†p thuÀn bªng v®n b∂n

Gi∏ b∏n: 31.500 Æ

QC FORD


T9/2009 §t´xem∏y vi÷t nam

Tin t¯c Tin th’ giÌi Tin trong n≠Ìc

8 28

Th’ giÌi xe IAA 2009 tı A Æ’n Z

40

Peugeot RCV-†n t≠Óng xe Ph∏p

56

Ferrari 458 Italia- ng˘a chÂm tho∏t x∏c

62

Nissan LEAF-l˘a ch‰n mÌi cÒa xe kh´ng ´ nhi‘m

66

Kia Sorento 2010- b„ng b»y vµ thÍi trang

72

X6 ActiveHybrid 2010 - ∏t chÒ bµi cÒa BMW

76

Thfi tr≠Íng Con sË b◊nh luÀn

85

Nh˜ng con khÒng long ch≠a kfip lÌn

86

TGß Hino Vi÷t Nam: “Thfi tr≠Íng Vi÷t Nam sœ ph∏t tri”n h¨n Th∏i Lan”

88

CuÈc chi’n nÈi tÈc

92

Mekong auto ch›nh th¯c ph©n phËi Fiat 500 tπi vi÷t nam

Master

100

SYM XE MAY


T9/2009 §t´xem∏y vi÷t nam

Xe cÒa bπn Altis 2.0V-vµi c∂m nhÀn ban Æ«u Test Subaru Legacy Thˆ s¯c “m∑nh thÛ” Chevy camaro 2010

104 110 114

C´ng ngh÷ - K¸ thuÀt C©u chuy÷n v“ CO2 ߪng sau con sË 230mpg cÒa Chevrolet Volt Hydrogen

120 124 128

V®n ho∏ xe h¨i Robert McNamara tr≠Ìc khi vµo ch›nh tr≠Íng T©n cÊ hÓp phË tπi Pebble Beach Concours d’Elegance 2009 Xe cÊ tri÷u Æ´ k˙ 10: 1952 Jaguar C-Type 2,53 tri÷u Æ´ Xe cÊ tri÷u Æ´ k˙ 10: 1955 Aston Martin DB3S1,98 tri÷u Æ´

132 138 144 150

Th” thao F1 sau 11 ch∆ng: trong nÁi nhÌ Massa

158

QC AUDI


th’ giÌi

Volvo k˚ ni÷m 50 n®m ra ÆÍi d©y Æai an toµn 3 Æi”m Th∏ng 8/2009 Æ∏nh d†u ch∆ng Æ≠Íng 50 n®m k” tı khi d©y Æai an toµn 3 Æi”m cÒa Volvo Æ≠Óc k¸ s≠ Nils Bohlin ph∏t minh n®m 1959. ß©y Æ≠Óc xem nh≠ mÈt thµnh t˘u lÌn cÒa Volvo khi mµ h÷ thËng d©y Æai an toµn cÒa h‰ Æ∑ Æ≠Óc t†t c∂ c∏c h∑ng xe h¨i tr™n th’ giÌi ¯ng dÙng. Thi’t k’ nµy c˘c k˙ th´ng minh, d‘ dµng thæt ch∆t chÿ vÌi mÈt tay vµ c„ th” b∂o v÷ hµnh kh∏ch tr™n xe vÌi mÈt d©y ngang ng˘c vµ mÈt d©y kh∏c ngang h´ng - c∂i ti’n lÌn tı loπi d©y Æai 2 Æi”m ngang eo. Nghi™n c¯u chÿ ra rªng hµnh kh∏ch tr™n xe sœ c„ c¨ hÈi sËng s„t cao h¨n 50% sau va chπm n’u nh≠ h‰ thæt d©y an toµn, gi∂m nh˜ng nguy c¨ tÊn th≠¨ng nghi™m tr‰ng khi va chπm. Hi÷n nay, h«u h’t c∏c quËc gia Æ“u Æ∑ quy Æfinh bæt buÈc c∏c tµi x’ ph∂i sˆ dÙng d©y Æai an toµn khi l∏i xe.

Honda Civic Type R lµm tπi Ch©u ¢u xu†t kh»u v“ NhÀt NhÍ k’ hoπch toµn c«u h„a, model Honda Civic Type R Æ≠Óc s∂n xu†t cho Anh QuËc sœ Æ≠Óc xu†t kh»u sang NhÀt B∂n vµo Æ«u n®m tÌi. VÌi t™n g‰i Civic Type R EURO, model nµy sœ Æ≠Óc b∏n vÌi sË l≠Óng r†t hπn ch’ Î ngay tπi ch›nh tπi qu™ h≠¨ng cÒa h∑ng Honda. Nhµ m∏y s∂n xu†t Swindon cÒa Honda tπi Anh lµ n¨i duy nh†t s∂n xu†t m…u Civic Type R 3 cˆa nµy. Chi’c xe læp ÆÈng c¨ 2.0 DOHC i-VTEC c´ng su†t 201 m∑ l˘c tπi tËc ÆÈ 8.000rpm, kh∂ n®ng t®ng tËc l™n 100km/h sau 6,6 gi©y vµ tËc ÆÈ tËi Æa 235km/h. So vÌi chi’c Civic ti™u chu»n, Type R c„ phong c∏ch hi’u chi’n h¨n, ph›a sau rÈng h¨n 20mm, bÈ gi∂m x„c th” thao, ÆÈ cao gh’ l∏i gi∂m 15mm vµ h÷ thËng l∏i Æ≠Óc n©ng c†p.

8

Tin t¯c

Hand Phone Touch

Tin t¯c

9


th’ giÌi

Tesla Æπt lÓi nhuÀn lÌn ß” thµnh c´ng trong giai Æoπn nµy qu∂ lµ kh„ kh®n vÌi c∏c h∑ng xe h¨i song Tesla Æ∑ lµm Æ≠Óc Æi“u b†t ngÍ. Doanh sË cÒa Tesla t®ng mπnh trong th∏ng 7 khi h‰ b∏n ra tÌi 109 chi’c roadster vµ sæp tÌi h∑ng nµy sœ tr◊nh lµng m…u xe mÌi Model S.

Hand Phone Touch Toyota tı b· tham v‰ng chi’m l‹nh 15% thfi tr≠Íng toµn c«u T©n chÒ tfich tÀp Æoµn Toyota, ´ng Akio Toyoda, cho bi’t h∑ng nµy sœ tı b· tham v‰ng chi’m l‹nh 15% thfi ph«n toµn c«u mµ chÛ tr‰ng chuy”n mÙc ti™u tı “l≠Óng” sang “ch†t”. N®m 2002, c˘u chÒ tfich Fujio Cho Æ∑ tıng Æ∆t ra mÙc ti™u cho Toyota lµ t®ng tr≠Îng nhanh vµ chi’m l‹nh 15% thfi ph«n toµn c«u sau n®m 2010. N®m 2002, Toyota Æ∑ næm 10,7% thfi ph«n toµn c«u nh≠ng thÍi gian vıa qua, do hÀu qu∂ cÒa khÒng ho∂ng kinh t’, Toyota Æ∑ thua lÁ tr«m tr‰ng vµ doanh sË sÙt gi∂m. T›nh Æ’n h’t n®m tµi ch›nh (ngµy 31/3/2010), Toyota sœ chÿ ti™u thÙ Æ≠Óc 6,6 tri÷u chi’c so vÌi n®ng l˘c s∂n xu†t 10 tri÷u chi’c/n®m.

10

Tin t¯c

Tin t¯c

11


th’ giÌi

Hyundai trÎ thµnh nhµ s∂n xu†t xe h¨i

lÌn th¯ 4 th’ giÌi Doanh sË th∏ng 7/2009 tr™n toµn c«u t®ng 36,6% so vÌi cÔng k˙ n®m ngo∏i Æ∑ Æ≠a tÀp Æoµn xe h¨i Hyundai l«n Æ«u ti™n b≠Ìc l™n hπng th¯ 4 trong danh s∏ch c∏c nhµ s∂n xu†t xe h¨i lÌn nh†t th’ giÌi. TÊng l≠Óng xe ti™u thÙ tr™n thfi tr≠Íng th’ giÌi trong th∏ng 7 t®ng 44,5% vµ Æπt 201.985 chi’c so vÌi con sË 139.772 chi’c hÂi Æ«u n®m. Doanh sË ti™u thÙ nÈi Æfia cÒa Hyundai cÚng t®ng 15,4% vµ Æπt 60.638 chi’c trong th∏ng 7.

TKL Cafe Brirdy Mµn h◊nh hai g„c nh◊n cÒa Jaguar XJ 2010 c„ th” bfi c†m tπi M¸ Mµn h◊nh hai g„c nh◊n (dual-view) Æ≠Óc xem nh≠ c´ng ngh÷ ti™n ti’n nh†t c„ m∆t tr™n xe h¨i k” tı khi GPS ra ÆÍi. Tuy nhi™n Î M¸, do luÀt c†m h÷ thËng gi∂i tr› cho hµng gh’ tr≠Ìc nhªm tr∏nh s˘ m†t tÀp trung cÒa l∏i xe n™n loπi mµn h◊nh hai g„c nh◊n cÒa Jaguar XJ c„ th” bfi c†m tπi quËc gia nµy. C´ng ngh÷ mµn h◊nh hai g„c nh◊n cho phäp tµi x’ vµ hµnh kh∏ch tr™n gh’ tr≠Ìc c„ th” theo d‚i hai nÈi dung kh∏c nhau tr™n cÔng mÈt mµn h◊nh. Do Æ„ luÀt tr™n r†t c„ th” ph∂i sˆa ÆÊi Æ” nh˜ng chi’c xe ¯ng dÙng c´ng ngh÷ hi÷n Æπi Æ≠Óc phäp l®n b∏nh tr™n c∏c con Æ≠Íng n≠Ìc M¸.

Tin t¯c

13


th’ giÌi

Gia Æ◊nh Pininfarina b∏n 50,7% cÊ ph«n

Theo c´ng bË mÌi Æ©y, gia Æ◊nh Pininfarina - nhµ thi’t k’ xe h¨i lıng danh n≠Ìc ˝ - Æang thu™ mÈt ng©n hµng b∏n 50,7% sË cÊ ph«n cÒa h‰ tπi studio Pininfarina, n¨i thi’t k’ c∏c si™u xe Ferrari. N®m ngo∏i Æ∑ c„ th´ng tin Pierro Ferrari, con trai th¯ 2 cÒa Enzo Ferrari; Alberto Bombasseri, chÒ tfich cÒa Brembo vµ gia Æ◊nh Marsiaj, nh˜ng ng≠Íi s∏ng lÀp c´ng ty s∂n xu†t d©y Æai an toµn Sabelt Æ“u muËn Æ«u t≠ vµo Pininfarina. CÔng vÌi Æ„ lµ Vincent Bollore, mÈt chuy™n gia tµi ch›nh ng≠Íi Ph∏p vµ Ratan Tata, chÒ tfich tÀp Æoµn Tata †n ßÈ cÚng c´ng bË k’ hoπch Æ«u t≠. C„ vŒ nh≠ c¨ hÈi tÂn tπi tËt nh†t cÒa Pininfarina lµ huy ÆÈng vËn tı mÈt nh„m c∏c nhµ Æ«u t≠ h¨n lµ vi÷c Æ” mÈt c´ng ty ki”m so∏t ri™ng vµ chi’m Æa sË cÊ ph«n.

SYM 1/2 LIBERTY

Tin t¯c

15


Trong 3 n®m tÌi, Ford sœ thay ÆÊi d©y chuy“n s∂n xu†t Î c∏c khu v˘c kh∏c nhau tr™n th’ giÌi. 90% d©y chuy“n s∂n xu†t xe sœ Æ≠Óc thay ÆÊi Î Bæc M¸, Ch©u É - Th∏i B◊nh D≠¨ng, Ch©u ¢u vµ Ch©u Phi. Chi’n l≠Óc nµy r†t quan tr‰ng ÆËi vÌi Ford ngay c∂ trong giai Æoπn kinh t’ kh„ kh®n nh†t. CÔng vÌi vi÷c Æ≠a ra nh˜ng s∂n ph»m mÌi mang nhi“u c∂i ti’n, Ford kh´ng ngıng n©ng c†p d©y chuy“n s∂n xu†t nhªm t®ng n®ng su†t vµ gi∂m Æ∏ng k” chi ph›. Tr≠Ìc n®m 2015, Ford sœ gi∂m mÈt nˆa chi ph› k’t c†u, ÆÂng thÍi chi ph› ph∏t tri”n xe mÌi cÚng sœ gi∂m Æ’n 60%.

th’ giÌi

Kia Ceed 2010

90% xe cÒa Ford thay ÆÊi tr≠Ìc n®m 2012

Hyundai i10 2010 trang bfi ÆÈng c¨ turbo 800cc

G„p m∆t tπi tri”n l∑m Frunkfurt trong th∏ng tÌi, Kia giÌi thi÷u chi’c Cee’d ÆÍi mÌi vµ n„ sœ Æ≠Óc b∏n ra thfi tr≠Íng Ch©u ¢u ngay sau tri”n l∑m. Kia Cee’d 2010 Æ≠Óc thi’t k’ lπi d≠Ìi s˘ chÿ Æπo cÒa thi’t k’ tr≠Îng Peter Schereyer. M≠Ón chÛt d∏ng d†p cÒa Ford Fiesta Î m∆t ph›a tr≠Ìc vµ cÒa Peugeot Î cˆa sÊ h◊nh tam gi∏c hai b™n, Kia Cee’d 2010 lµ mÈt model hoµn toµn c∂i ti’n dµnh cho Ch©u ¢u. H÷ thËng treo c∂i ti’n vµ h÷ thËng stop/start lµ trang bfi ti™u chu»n. Model mÌi sœ sˆ dÙng ÆÈng c¨ diesel 1,6 l›t c´ng ngh÷ ISG ti’t ki÷m nhi™n li÷u vµ hÈp sË tay 6 c†p.

Biore

Hyundai sœ trang bfi ÆÈng c¨ t®ng ∏p turbocharge 3 xi-lanh 800cc cho dflng xe nh· i10 vµo n®m tÌi. ßÈng c¨ mÌi nµy Æπt c´ng su†t 90 m∑ l˘c vÌi m¯c kh› th∂i CO2 d≠Ìi 100g/km. ßÈng c¨ t≠¨ng t˘ Æ∑ Æ≠Óc Hyundai trang bfi cho Hyundai i10 Blue CNG, chi’c concept ra mæt tπi tri”n l∑m Geneva 2008. Hyundai c„ th” sœ Æ≠a chi’c i10 i-Blue ra thfi tr≠Íng Æ«u n®m 2010 vÌi m¯c gi∏ cao nh†t trong dflng i10.

Toyota hÓp t∏c cÔng Subaru ChÒ tfich Toyota, ´ng Akio Toyoda, ch›nh th¯c x∏c nhÀn rªng tÀp Æoµn Toyota sœ hÓp t∏c vÌi Subaru Æ” ph∏t tri”n mÈt m…u xe th” thao mÌi. C´ng bË nµy Æ≠Óc Æ≠a ra tr≠Ìc cuÈc hÈi th∂o c´ng nghi÷p Î bæc Michigan. Toyota muËn th†y nh˜ng chi’c xe h¨i cÒa h‰ trÎ thµnh ni“m vui vµ s˘ h¯ng khÎi khi vÀn hµnh. Ch›nh v◊ th’ mÈt chi’c xe th” thao mÌi c„ th” giÛp Toyota hoµn thµnh mÙc ti™u nµy. K’t qu∂ s˘ hÓp t∏c gi˜a Toyota vµ Subaru sœ lµ mÈt chi’c xe th” thao, t›nh n®ng vÀn hµnh cao nh≠ng v…n ti’t ki÷m nhi™n li÷u. Chi’c xe nµy sœ læp ÆÈng c¨ 2.0 l›t cÒa Subaru c„ c´ng su†t 160 ho∆c 200 m∑ l˘c.

16

Tin t¯c


th’ giÌi

Chi ti’t v“ Porsche 911 Turbo 2010

Porsche vıa hä lÈ th´ng tin ch›nh th¯c v“ phi™n b∂n cao c†p Porsche 911 Turbo 2010. V…n ti’p tÙc duy tr◊ thi’t k’ truy“n thËng cÒa 911, Porsche chÿ thay ÆÊi Æ´i chÛt v“ phong c∏ch cÒa chi’c Turbo mÌi. Vi“n ÆÃn pha mπ crom, ÆÃn s≠¨ng mÔ vµ thi’t k’ la-z®ng mÌi lµ nh˜ng c∂i ti’n ngoπi h◊nh. V“ k¸ thuÀt, 911 Turbo c∂i thi÷n r‚ r÷t v“ c´ng su†t, kh∂ n®ng Æi“u khi”n vµ vÀn hµnh. ßÈng c¨ 3.8 l›t phun nhi™n li÷u tr˘c ti’p Æπt c´ng su†t 500 m∑ l˘c, t®ng 20 m∑ l˘c vµ chÿ käm 29 s¯c ng˘a so vÌi chi’c 911 GT2. Porsche 911 Turbo 2010 lµ phi™n b∂n d…n ÆÈng 4 b∏nh nhanh nh†t cÒa Porsche, kh∂ n®ng t®ng tËc tı 0-100km/h chÿ m†t 3,7 gi©y vµ Æπt tËc ÆÈ tËi Æa 312km/h. Ti™u thÙ nhi™n li÷u cÚng gi∂m tı 12,7 l›t xuËng cfln 11,7 l›t/100km vÌi hÈp sË tay vµ 11,3 l›t/100km vÌi hÈp sË PDK. Porsche 911 Turbo 2010 sœ ra mæt tπi tri”n l∑m xe h¨i Frankfurt 2009.

BMW 7-Series High Security 2010

Biore Hakuhodo

Chi’c 7-Series High Security hoµn toµn mÌi vıa Æ≠Óc BMW c´ng bË vÌi 2 phi™n b∂n: V8 750 Li vµ V12 760 Li. C∂ 2 phi™n b∂n nµy Æ≠Óc ch¯ng nhÀn ti™u chu»n BRV 2009 v“ kh∂ n®ng chËng Æπn c†p VR7 vµ VR9. D˘a tr™n m…u sedan sang tr‰ng 7-Series, High Security sˆ dÙng h÷ thËng treo, gi∂m x„c n©ng c†p, lÌp k›nh chËng Æπn dµy 2,4 inch vµ th©n xe bªng thäp tËt. M∆c dÔ khËi l≠Óng t®ng l™n Æ∏ng k” so vÌi chi’c 7-Series ti™u chu»n nh≠ng chi’c 7-Series High Security v…n c„ th” t®ng tËc tı 0-100km/h trong thÍi gian 7,9 gi©y (750 Li) vµ 6,2 gi©y (760 Li) vµ tËc ÆÈ c˘c Æπi 209km/h. An toµn lµ ≠u Æi”m nÊi bÀt nh†t, song s˘ tho∂i m∏i, ti÷n nghi v…n Æ≠Óc Æ∂m b∂o: h÷ thËng giao ti’p t›ch hÓp micro, loa vµ chu´ng c∂nh b∏o. BMW cÚng Æ≠a ra g„i trang bfi Æ∆c bi÷t cho xe cÒa ch›nh phÒ nh≠: vfi tr› cæm cÍ, ÆÃn hi÷u, ng®n ch¯a vÚ kh›. M…u xe nµy Æ≠Óc ph∏t tri”n tπi trÙ sÎ cÒa BMW Î Munich.

18

Tin t¯c

Tin t¯c

19


th’ giÌi

Honda giÌi thi÷u 2010 Accord

Tesla Roadster Sport

CuËi n®m lµ thÍi Æi”m mµ h«u h’t c∏c nhµ s∂n xu†t ÆÂng loπt tung ra c∏c model xe mÌi, Honda cÚng quy’t Æfinh tr◊nh lµng 2010MY Accord. Tuy nhi™n, tr™n th˘c t’, model mÌi nµy d≠Íng nh≠ chÿ kh∏c bi÷t Î c∏i t™n. Nh˜ng thay ÆÊi tr™n phi™n b∂n 2010 chÒ y’u chÿ lµ nh˜ng chi ti’t vÙn v∆t, chºng hπn nh≠ ¯ng dÙng c´ng ngh÷ k’t nËi Bluetooth tr™n phi™n b∂n nÈi th†t da, h÷ thËng th´ng gi„ Î hµng gh’ sau Æ≠Óc trang bfi tr™n 2 m…u Sedan Accord EX vµ EX-L. Phi™n b∂n 2010 sˆ dÙng ÆÈng c¨ 2,4L 4 xi-lanh vµ ÆÈng c¨ 3,5L V6 cho sedan 4 c��a vµ coupe 2 cˆa. Xe mÌi c„ gi∏ khÎi Æi”m 21.055USD vµ 22.555USD dµnh cho b∂n coupe.

NËi ti’p thµnh c´ng thÍi gian qua, Tesla Æang x©y d˘ng nhµ m∏y s∂n xu†t m…u sedan chπy Æi÷n Model S vµ phi™n b∂n mÌi Roadster Sport. Roadster Sport lµ phi™n b∂n mπnh h¨n nhi“u so vÌi chi’c Roadster hi÷n nay. C´ng su†t tËi Æa cÒa Roadster Sport Æπt 248 m∑ l˘c cao h¨n 15% so vÌi Roadster th´ng th≠Íng, kh∂ n®ng t®ng tËc tı 0100km/h trong 3,7 gi©y (model ti™u chu»n lµ 3,9 gi©y). Chi’c Tesla Roadster Sport d…n ÆÈng b∏nh sau sˆ dÙng lËp hi÷u su†t cao cÒa Yokohama, h÷ thËng treo, gi∂m x„c vµ phanh c∂i ti’n. Gi∏ cÒa Tesla Roadster Sport mÌi lµ 128.500USD tπi M¸ vµ 112.000 Euro tπi Ch©u ¢u.

Acura nÁ l˘c gi∂m m¯c ti™u thÙ nhi™n li÷u M∆c dÔ gi∏ nhi™n li÷u c„ kh∂ n®ng ngµy cµng t®ng cao, nh˜ng kh∏ch hµng mua xe hπng sang v…n tÀp trung chÛ ˝ vµo th´ng sË k¸ thuÀt h¨n lµ m¯c ti™u thÙ nhi™n li÷u. Tuy nhi™n, vÌi h∑ng xe sang Acura, m¯c ti™u thÙ nhi™n li÷u v…n Æ≠Óc chÛ tr‰ng trong ph©n khÛc xe sang. ß©y lµ h≠Ìng Æi trong t≠¨ng lπi nhªm gi˜ th’ c©n bªng trong cuÈc ìchπy Æuaî theo ìm∑ l˘cî cÒa c∏c nhµ s∂n xu†t xe h¨i vµ Æ∏p ¯ng nhu c«u thfi tr≠Íng. Acura quy’t Æfinh tı b· ÆÈng c¨ V8 vµ h÷ truy“n ÆÈng c«u sau, thay vµo Æ„ lµ ÆÈng c¨ V6, sˆ dÙng h÷ truy“n ÆÈng c«u tr≠Ìc ho∆c bËn b∏nh chÒ ÆÈng ti’t ki÷m nhi™n li÷u h¨n. T›nh n®ng ti™u thÙ nhi™n li÷u tËi ≠u h¨n, tuy nhi™n kh´ng Æ” gi∂m Æi hi÷u su†t vÀn hµnh ch›nh lµ mÙc ti™u mµ Acura h≠Ìng tÌi.

1/3 trang Miller Tin t¯c

21


Volvo d˘ Æfinh s∂n xu†t

xe Æi÷n C30 Concept th’ giÌi

Infiniti c´ng bË gi∏

Enos 22

Tin t¯c

Infiniti M

Tπi tri”n l∑m Frankfurt th∏ng 9 tÌi, Volvo c„ th” sœ tr◊nh lµng chi’c concept chπy Æi÷n C30. Tuy nhi™n, h∑ng xe ThÙy ßi”n cho bi’t ngay lÛc nµy h‰ v…n ch≠a c„ k’ hoπch mang c´ng ngh÷ tr™n vµo nh˜ng chi’c xe Æ´ thfi. MÈt nguÂn tin tı nÈi bÈ Volvo x∏c nhÀn rªng chi’c xe chπy 100% bªng Æi÷n C30 Æ∑ sΩn sµng l®n b∏nh Æ’n tri”n l∑m Frankfurt. Chi’c concept nµy sœ th®m dfl ph∂n ¯ng cÒa kh∏ch hµng ÆËi vÌi ˝ t≠Îng xe Æi÷n cÒa Volvo vµ Æ∏nh gi∏ kh∂ n®ng tÂn tπi cÒa n„. Tr≠Ìc Æ„ cÚng tπi Frankfurt 2007, Volvo cÚng Æ∑ tung ra mÈt chi’c concept xanh Volvo ReCharge d˘a tr™n c¨ sÎ C30 hatchback.

FSK

Chi’c sedan hπng sang Infiniti M 2010 sœ c„ hai l˘a ch‰n ÆÈng c¨ V8 vµ V6, h÷ thËng d…n ÆÈng RWD ho∆c bËn b∏nh chÒ ÆÈng cÔng nhi“u c´ng ngh÷, ti÷n nghi cao c†p. Infiniti c´ng bË gi∏ b∏n cÒa phi™n b∂n læp ÆÈng c¨ V6 M35 lµ 45.800USD, M35 AWD lµ 47.950USD. Phi™n b∂n læp ÆÈng c¨ V8 M45 c„ gi∏ tı 52.150USD vµ M45 AWD tı 54.650USD.

Tin t¯c

23


th’ giÌi

320d EfficientDynamics Edition xe ti’t ki÷m nhi™n li÷u cÒa BMW Phi™n b∂n 320d EfficientDynamics Edition mÌi sœ lÈ di÷n l«n Æ«u ti™n Î IAA 63th di‘n ra vµo th∏ng 9 tÌi. D˘a tr™n model 320d, EfficientDynamics Edition lµ m…u xe ti’t ki÷m nhi™n li÷u (4,1 l›t/100km) vµ ph∏t th∂i th†p nh†t (109g/km) cÒa BMW. Phi™n b∂n 320d EfficientDynamics trang bfi ÆÈng c¨ diesel 4 xi-lanh 2.0L vÌi 1 b¨m t®ng ∏p ƨn cho c´ng su†t 163 m∑ l˘c Î tËc ÆÈ tua tı 3.500 - 4.200v/ph, m´-men xoæn c˘c Æπi lµ 360Nm, t®ng tËc tı 0-100km/h m†t 8,2 gi©y, tËc ÆÈ tËi Æa lµ 220 km/h.

Mindshare Rexona

Smart Fortwo Electric Drive l®n b∏nh tı th∏ng 11/2009 Nh˜ng chi’c xe m…u Smart Fortwo Electric Drive Æ«u ti™n sœ l®n b∏nh tı nhµ m∏y Hambach, Ph∏p gi˜a th∏ng 11/2009. Tr≠Ìc mæt, loπi xe m…u nµy sˆ dÙng pin lithium-ion cÒa c´ng ty mã Tesla Motors vµ dÔng Æ” cho thu™ Î Berlin, ch©u ¢u vµ M¸. Tı n®m 2012, Smart Fortwo sœ Æ≠Óc s∂n xu†t Æπi trµ vµ ph©n phËi rÈng r∑i. Chi’c xe plug-in cÒa Smart Æ≠Óc trang bfi m´-t¨ Æi÷n c´ng su†t 41 m∑ l˘c, m´-men xoæn c˘c Æπi 120Nm, Æ∆t ph›a sau. Sau khi sπc 3 ti’ng, xe c„ th” chπy Æ≠Óc tı 30-40km, cfln khi Æ≠Óc sπc Æ«y, Fortwo c„ th” chπy li“n 115 km.

24

Tin t¯c

Tin t¯c

25


th’ giÌi

Mazda xu†t x≠Îng xe ti’t ki÷m nhi™n li÷u tı n®m 2011 Cho Æ’n n®m 2011, Mazda sœ c„ nh˜ng model Æ«u ti™n trong dflng xe ti’t ki÷m nhi™n li÷u vÌi mÙc ti™u cæt gi∂m 30% m¯c ti™u thÙ nhi™n li÷u cho Æ’n n®m 2015. Mazda d˘ Æfinh sœ tÀp trung ph∏t tri”n loπi ÆÈng c¨ 4 xi-lanh vµ ki”u pit t´ng xoay Æ∆c tr≠ng cÒa h∑ng. C„ th” model convertible MX-5 Æ≠Óc thi’t k’ lπi cÔng vÌi dflng Mazda 5 sœ lµ nh˜ng chi’c xe Æ«u ti™n trang bfi ÆÈng c¨ sπch h¨n.Theo Seita Kanai - gi∏m ÆËc chi nh∏nh Nghi™n c¯u vµ Ph∏t tri”n Division cÒa Mazda, h«u h’t c∏c dflng xe cÒa h∑ng sœ Æ≠Óc trang bfi ÆÈng c¨ mÌi cho Æ’n n®m 2015.

Dat viet Poster Audi c´ng bË gi∏ 2010 S4, A5 Cabrio vµ S5 Cabrio Trong giai Æoπn nµy, c∏c nhµ s∂n xu†t xe h¨i h«u h’t Æ“u gi∂m gi∏ xe cho c∏c phi™n b∂n ÆÍi mÌi Æ” gi˜ thfi ph«n vµ duy tr◊ s¯c cπnh tranh. Audi cÚng kh´ng ngoπi l÷. C„ th” th†y r‚ nh†t lµ model S4, so vÌi S4 ÆÍi 2008 c„ gi∏ 57.000USD th◊ model 2010 chÿ cfln 45.900USD, nhÍ thay th’ ÆÈng c¨ V6 t®ng ∏p vµo chÁ cÒa m∏y V8 4.2L. Model S-tronic S4 sedan c„ gi∏ khÎi Æi”m tı 47.300USD. Audi A5 Cabrio lµ 42.000USD vÌi phi™n b∂n d…n ÆÈng c«u tr≠Ìc, hÈp sË sµn vµ 44.100USD vÌi b∂n AWD hÈp sË Tiptonic. Model S5 Cabrio trang bfi hÈp sË S-tronic, c„ gi∏ 58.250USD.

26

Tin t¯c

Tin t¯c

27


trong n≠Ìc

Ford giÌi thi÷u m…u

Focus TDCi 2009 C´ng ty Ford Vi÷t Nam cho bi’t, m…u xe Ford Focus 2009 sæp c„ m∆t tπi Vi÷t Nam vÌi 2 phi™n b∂n sedan Comfort vµ hatchback Sport S, trang bfi ÆÈng c¨ x®ng Duratec1.8L vµ 2.0L. L«n Æ«u ti™n, Ford giÌi thi÷u Focus Sport 2.0L ÆÈng c¨ d«u DuraTorq vÌi hÈp sË t˘ ÆÈng th’ h÷ mÌi PowerShift. C´ng ngh÷ ÆÈng c¨ TDCi mÌi giÛp ti’t ki÷m nhi™n li÷u Æ∏ng k” mµ v…n Æ∂m b∂o m¯c vÀn hµnh tËi ≠u. HÈp sË mÌi PowerShift trang bfi cho Focus m∏y d«u DuraTorq TDCi 2.0L lµ hÈp sË t˘ ÆÈng s∏u c†p c´n käp. HÈp sË nµy Æ∑ k’t hÓp t›nh n®ng l∏i cÒa mÈt hÈp sË Æi“u khi”n bªng tay vÌi s˘ Æi“u khi”n d‘ dµng cÒa hÈp sË t˘ ÆÈng cao c†p vµ h¨n c∂ lµ Æem lπi kh∂ n®ng ti’t ki÷m nhi™n li÷u h¨n r†t nhi“u so vÌi c∏c hÈp sË th´ng th≠Íng. K’t qu∂ thˆ nghi÷m tπi Philippines cho k’t qu∂ 5,8L/ 100Km (Æi“u ki÷n Æ≠Íng k’t hÓp thµnh thfi vµ ngoπi thµnh) ÆËi vÌi ÆÈng c¨ 2.0L DuraTorq. Khi k’t hÓp cÔng ÆÈng c¨ d«u DuraTorq vµ hÈp sË t˘ ÆÈng s∏u c†p PowerShift, Focus Sport TDCi t®ng tËc tı 0 Æ’n 100km/h trong 9,6 gi©y.

B∂o hi”m b≠u Æi÷n giÌi thi÷u ch≠¨ng tr◊nh mÌi Tı th∏ng 9/2009, C´ng ty CP B∂o hi”m B≠u Æi÷n (PTI) sœ tri”n khai ch≠¨ng tr◊nh b∂o hi”m vÀt ch†t ´t´ “PhÛc vπn d∆m” cho nh˜ng xe kh´ng dÔng Æ” kinh doanh vÀn t∂i vµ kh´ng qu∏ 5 n®m k” tı ngµy s∂n xu†t, ri™ng ÆËi vÌi xe cÒa c∏c c¨ quan ß∂ng vµ Nhµ n≠Ìc kh´ng giÌi hπn tuÊi xe. M¯c ph› b∂o hi”m cÒa PhÛc vπn d∆m kh∏ th†p, vÌi 1,18% gi∏ trfi xe. C´ng ty cÚng c„ ch≠¨ng tr◊nh ≠u Æ∑i gi∂m ph› cho nh˜ng kh∏ch hµng gi˜ g◊n xe tËt, ›t h≠ h·ng. Xe c„ m¯c tÊn th†p d≠Ìi 10% trong n®m Æ«u ti™n m¯c ph› sœ gi∂m cfln 0,95% trong n®m th¯ 2 vµ n®m th¯ ba lµ 0,75. PTI cho bi’t, ngoµi vi÷c Æ≠Óc bÂi th≠Íng 100% tÊn th†t vµ Æ≠Óc thay mÌi phÙ tÔng mµ kh´ng m†t ph› kh†u hao. Ngoµi ra, kh∏ch hµng cfln Æ≠Óc b∂o hi”m thÒy k›ch vµ c„ th” t˘ l˘a ch‰n c¨ sÎ sˆa ch˜a khi xe bfi h·ng. PhÛc vπn d∆m Æ≠Óc cung c†p tπi nhi“u b≠u cÙc tr˘c thuÈc 63 b≠u Æi÷n tÿnh, thµnh phË vµ h¨n 40 chi nh∏nh vµ v®n phflng giao dfich cÒa PTI.

QC Piaggio

Ford Focus c„ m∆t tπi Vi÷t Nam tı th∏ng 5/2005 song Æ’n nay m…u xe nµy mÌi c„ s˘ c∂i ti’n th˘c s˘. C∏c th´ng sË k¸ thuÀt vµ gi∏ b∏n ch›nh th¯c ch≠a Æ≠Óc c´ng bË, tuy nhi™n theo nhµ s∂n xu†t th◊ xe c„ gi∏ ch≠a Æ’n 500 tri÷u ÆÂng. Li™n doanh nµy cÚng k˙ v‰ng vÌi nh˜ng c∂i ti’n v“ thi’t k’ vµ c´ng ngh÷, phi™n b∂n mÌi sœ v≠Ót qua c∏c ÆËi thÒ tr˘c ti’p nh≠ Honda Civic, Toyota Altis.

28

Tin t¯c

Tin t¯c

29


The Automobile & Motor Magazine