Page 1

2011|2012 vmbo gt

J.C. van Werkhoven

nask 1 – examenopgaven gerangschikt op onderwerp met hints en uitwerkingen – oriëntatietoets – vijf examens met hints en uitwerkingen – examen 2011-I zonder uitwerkingen


vmbo gt nask 1 2

Voorwoord Met deze examenbundel kun je je goed voorbereiden op het schoolexamen en het centraal examen voor het vak nask 1 op vmbo-niveau. De examenbundel bevat de volgende onderdelen: deel 1a: Hier vind je per examenonderwerp een aantal (bewerkte) examen-opgaven met uitwerkingen. In de uitwerkingen staan de antwoorden en de daarbij horende toelichtingen. Bij vrijwel alle vragen zijn hints gegeven om je, waar nodig, op weg te helpen. oriëntatietoets: Deze bestaat uit vragen over alle onderwerpen die in 2012 centraal geëxamineerd worden. Zo kun je nagaan of je de basisbegrippen van de examenonderwerpen beheerst. De antwoorden vind je op www.examenbundel.nl. Na het invullen van je scores krijg je een handig studieadvies. deel 2a: In dit deel staan enkele complete examens met hints en uitwerkingen. deel 2b: Hierin vind je het integrale examen van 2011, eerste tijdvak, zonder uitwerkingen. De antwoorden vind je op www.examenbundel.nl. Achterin deze bundel vind je tabellen om je ‘cijfer’ te bepalen en een trefwoordenregister. Op www.examenbundel.nl kun je gratis nog veel meer oefenexamens downloaden. Er is ook een Quickscan, een digitale toets waarmee je snel (vooraf) je kennis test en waarbij je een goed studieadvies krijgt voor verdere examentraining met de examenbundel. Met deze examenbundel kun je oefenen voor het examen in je eigen tijd en in je eigen tempo. Oefenen houdt in dat je probeert een opgave eerst zelf te maken. Lukt dat niet, bekijk dan de hint die bij deze vraag hoort (zie de bladzijde na de opgaven). Pas daarna controleer je jouw antwoorden met de uitwerkingen. Je kunt je vaardigheid om examenopgaven te maken vergroten door het boek samengevat te gebruiken. In dat boek wordt de examenstof per onderwerp overzichtelijk gemaakt en uitgelegd. Voor reacties, zowel van leerlingen als van docenten, houden wij ons graag aanbevolen. Mail naar info.avo@thiememeulenhoff.nl Amersfoort, mei 2011 Opmerkingen

* Hoofdstukken of vragen die gemarkeerd zijn met een ‘sterretje’ (*) zijn alleen bestemd voor het schoolexamen.

Het centraal examen vmbo nask 1 2012 wordt afgenomen op donderdag 24 mei tussen 13.30 en 15.30 uur. De makers van de examenbundel en samengevat wensen je daarbij alvast heel veel succes. De overheid stelt regels op die betrekking hebben op specifieke examenonderwerpen, de hulpmiddelen die je tijdens je examen mag gebruiken, duur en datum van je examen, etc. Hoewel deze examenbundel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen auteur en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor aanwijzingen die betrekking hebben op publicaties van de overheid. Het is altijd raadzaam je docent of onze website www.examenbundel.nl te raadplegen voor actuele informatie die voor jouw examen van belang kan zijn. 3 © ThiemeMeulenhoff


vmbo gt nask 1 2

Inhoud 3 voorwoord

deel 1

oefenen op onderwerp 1  Grootheden, eenheden en berekeningen 9 opgaven 16 hints - uitwerkingen

2  Elektriciteit en magnetisme opgaven 22 – elektrische energie in huis 34 – elektromagnetisme 38 hints - uitwerkingen

3  Krachten en constructies 48 54 61

opgaven – kracht en veiligheid – constructies hints - uitwerkingen

4 Veiligheid en verkeer 70 opgaven 77 hints - uitwerkingen

5  Stoffen en materialen in huis 83 opgaven 87 hints - uitwerkingen

6  Verbranden en verwarmen

oriëntatietoets nagaan wat je nu weet 145 opgaven

deel 2a

examens met uitwerkingen Voorbeeldexamen I 157 opgaven 178 hints - uitwerkingen

Voorbeeldexamen II 187 opgaven 208 hints - uitwerkingen

Voorbeeldexamen III 219 opgaven 240 hints - uitwerkingen

Examen 2010-I (gt) 252 opgaven 264 hints - uitwerkingen

Examen 2010-II (gt) 272 opgaven 287 hints - uitwerkingen

89 opgaven 95 hints - uitwerkingen

7  Licht en beeld 98 opgaven 105 hints - uitwerkingen

8  Geluid

deel 2b

niet uitgewerkte examens Examen 2011-I (gt) 299 opgaven

112 opgaven 119 hints - uitwerkingen

9  Bouw der materie 124 opgaven 126 hints - uitwerkingen

bijlagen cijferbepaling onderwerpverwijzing

10  Straling en stralingsbescherming 128 opgaven 132 hints - uitwerkingen

11  Het weer 136 opgaven 140 hints - uitwerkingen 5 © ThiemeMeulenhoff


gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. Examenbundel 2011 | 2012 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.

Examen vmbo nask 1 2010-I Leven van zon en wind op Curaçao

Leven van zon en wind op Curaçao Op Curaçao wordt op verschillende manieren elektrische energie opgewekt. Het Op Curaçao wordt verschillende manieren met elektrische energie opgewekt. Het merendeel van deopenergie wordt opgewekt aardolie. De verbrandingsgassen merendeel van de energie wordt opgewekt met aardolie. De verbrandingsgassen die die daarbij ontstaan zijn slecht voor het milieu. daarbij ontstaan zijn slecht voor het milieu.

1p

1p

1 Noem een ander nadeel van het gebruik van aardolie als energiebron. 1 Noem een ander nadeel van het gebruik van aardolie als energiebron.

Windmolensworden worden ingezet bron van duurzame energie proef worden Windmolens ingezet alsals bron van duurzame energie en en alsals proef worden zonnepanelen gebruikt. zonnepanelen gebruikt.

Er zijn twee windmolenparken op Curaçao. Er zijn twee windmolenparken op130 Curaçao. Gemiddeld leveren de windmolens MWh Gemiddeldenergie leveren dedag. windmolens 130 MWh elektrische per elektrische per dag. Deze energieenergie is voldoende om 6000 huishoudens van elektrische te voorzien. Deze energie energie is voldoende om 6000 huishoudens van elektrische energie te voorzien.

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

2010-1

2 Hoeveel kWh gebruikt één huishouden gemiddeld per dag op Curaçao? uitwerkbijlage 1p 2 Hoeveel kWh gebruikt één huishouden gemiddeld per dag op Curaçao? A 2,2 kWh A 2,2 kWh B 22 kWh 2 B 22 kWh _______________________________ Kandidaatnummer ______________ Naam kandidaat C 2,2.10 kWh 2 4 C 2,2.10 kWh D 2,2.10 kWh D 2,2.10 4 kWh

1p

3p 3p

2p 2p

3 Op beide staan samen windmolens. Leven vanparken zon en wind op30Curaçao

beide parken staan samen 30 windmolens. →Op Bereken het gemiddeld vermogen van één windmolen. Æ Bereken het gemiddeld vermogen van één windmolen. 44 Zet Zet in in de de tabel tabel een een kruisje kruisjeachter achterde devorm vormvan vanenergie energievoor voorenennanadedeenergieenergieomzetting van windmolen. een kruisje achter de vorm van energie voor deop windmolen. 4 omzetting Zet in devan tabel de de uitwerkbijlage en na de energieomzetting van de windmolen. voor de omzetting na de omzetting 3

bewegingsenergie chemische energie

bewegingsenergie chemische energie

Æ

elektrische energie GT-0173-a-10-1-o zwaarte

energie

elektrische energie 2

zwaarte energie

Telefoonoplader 7

Teken het symbool waaruit blijkt dat de oplader dubbel geïsoleerd is.

252

lees verder ►►►


hints

2010-I

Examenbundel 2011 | 2012

Hints bij examen 2010-I

3 Gebruik de formule voor energie uit tabel 12 van Binas.

4 Bedenk dat wind stromende lucht is.

5 Gebruik de formule voor het rendement uit tabel 10 van Binas.

7 Gebruik tabel 14 van Binas.

8 Gebruik de formules uit tabel 12 van Binas.

10 Gebruik tabel 14 van Binas.

11 Gebruik de formule voor de vervangingsweerstand uit tabel 12 van Binas.

12 Lees de trillingstijd af uit één van de grafieken en gebruik de formule voor de frequentie uit tabel 8 van Binas.

14 Bedenk hoe je frequentie hebt berekend bij vraag 12.

15 Gebruik de formule voor de geluidssnelheid (Binas tabel 8).

17 Gebruik minimaal 2/3 deel van de assen. Trek een vloeiende lijn door de meetpunten. Ga na of de oorsprong ook tot de grafiek behoort.

20 Gebruik de formule voor de beweging met constante snelheid (Binas tabel 7) en één punt uit de bij de vraag gegeven tabel.

21 Gebruik de formule voor kracht uit tabel 7 van Binas.

22 Gebruik de formule voor de zwaarte-energie (Binas tabel 7).

23 Ontbind de zwaartekracht in twee componenten. Eén component wordt opgeheven door de spankracht in de kabel.

25 Gebruik de formule voor de zwaarte-energie (Binas tabel 7).

29 Gebruik in ieder geval de met water gevulde maatcilinder. Denk terug aan de practica die je gedaan hebt.

30 Gebruik de formule voor de dichtheid (tabel 9) en gebruik tabel 15 van binas.

31 Gebruik de formule voor het moment en de evenwichtsvoorwaarde (Binas tabel 7).

33 Gebruik de formule voor de versnelling (Binas tabel 7).

34 De resulterende kracht is de resultante van de aandrijfkracht van de motoren en de wrijvingskracht.

35 Gebruik de formule voor energie uit tabel 12 van Binas.

264 © ThiemeMeulenhoff


vmbo gt nask 1

2010-I

uitwerking

Leven van zon en wind op Curaçao

1 Aardolie is een fossiele brandstof die uiteindelijk op kan raken.

2 B Gemiddeld leveren de windmolens 130 MWh = 130 ∙106 Wh = 130 ∙103 kWh. 3 Eén huishouden gebruikt dan gemiddeld 130·10

6000

= 22 kWh.

3 Het totale vermogen van de 30 windmolens samen bereken je met de formule voor energie (Binas tabel 12): E = P × t Hierin is E de geleverde energie in kWh P het vermogen in kW t de tijd in uur (h) E = 130 ∙103 kWh, t = 24 uur invullen levert: 3 130 ∙103 = P × 24 Hieruit volgt dat het totale vermogen P = 130·10

24

= 5416 kW.

Eén molen heeft dus een vermogen van 5416 = 181 kW ≈ 1,8 ∙102 kW. 30

4

voor de omzetting

na de omzetting

bewegingsenergie

X

bewegingsenergie

chemische energie

chemische energie

elektrische energie

elektrische energie

zwaarte energie

zwaarte energie

X

Wind is stromende lucht. Die lucht bevat dus bewegingsenergie. Via de wieken van de molen wordt de dynamo aangedreven. Die zet de bewegingsenergie om in elektrische energie.

5 Het maximale elektrisch vermogen dat de zonnepanelen kunnen afgeven, bereken je met de formule voor het rendement (h) (Binas tabel 10):

h=

Paf × 100 Pop

%

h = 17,5% en Pop = 114 kW Invullen geeft: 17,5 =

Paf 114

× 100

Paf = 17, 5 × 114 = 20 kW. 100

6 Noem één van de volgende voordelen: • ‘s nachts is er ook wind • de zon schijnt niet de hele dag • het rendement van een windmolen is groter dan het rendement van een zonnepaneel Telefoonoplader

7 Het symbool dat aangeeft dat de oplader dubbel geïsoleerd is:

265 © ThiemeMeulenhoff


Bundels voor al je vakken bestel je op

www.examenbundel.nl

examenbundels

vmbo gt Nederlands vmbo gt Engels vmbo gt Duits vmbo gt Frans vmbo gt wiskunde vmbo gt biologie vmbo gt nask 1 vmbo gt nask 2 vmbo (k)gt aardrijkskunde vmbo gt economie vmbo (k)gt geschiedenis vmbo gt maatschappijleer 2

978-90-06-07635-6 978-90-06-07638-7 978-90-06-07636-3 978-90-06-07637-0 978-90-06-07643-1 978-90-06-07642-4 978-90-06-07644-8 978-90-06-07645-5 978-90-06-07639-4 978-90-06-07641-7 978-90-06-07640-0 978-90-06-07646-2

Meer kans van slagen met de Examenbundel! De Examenbundel bevat oefenexamens met

uitleg bij de antwoorden, zodat je leert tijdens het oefenen.

De bundel is speciaal samengesteld voor dit schooljaar, dus je oefent altijd de juiste stof.

Test je kennis met de OriĂŤntatietoets en kijk voor meer tips om te slagen op www.examenbundel.nl.

Digi-Trainer vmbo-b en vmbo-k: Nederlands, Engels, biologie, nask 1, wiskunde en economie. Voor meer informatie: www.digi-trainer-online.nl.

vmbo gt

samengevat

vmbo kgt vmbo kgt vmbo gt vmbo kgt vmbo kgt vmbo kgt

biologie nask 1 nask 2 wiskunde aardrijkskunde economie

examensurvivalgids

978-90-06-07362-1 978-90-06-07360-7 978-90-06-07361-4 978-90-06-07365-2 978-90-06-07364-5 978-90-06-07363-8

Meer kans van slagen met Samengevat!

978-90-06-07633-2

De Examensurvivalgids geeft je een

Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof.

Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Kijk op www.examenbundel.nl.

handleiding om het examenjaar te overleven! Het geeft je een structuur in het leren en plannen in je examenjaar.

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel.

Examenbundel VMBO gt Nask1  

Examenbundel VMBO gt Nask1

Examenbundel VMBO gt Nask1  

Examenbundel VMBO gt Nask1