Pit projectschrift groep 7 Invloed op geluk

Page 1

PROJECT 3 Ditgaikinditprojectdoen! •Ikonderzoekofikinvloedhebopmijn geluksgevoel. •Iklaatzienwatikontdekthebopeen reclameposter. Wathebiknodig? •(kleur)potlood •rekenmachine •computer •A3­papier •gekleurdpapier Invloed opgeluk 31• PROJECT 3 • GROEP 7

Verwonderen&verkennen

Hier zie je hoe gelukkig mensen over de hele wereld zichzelf vinden. Wat valt je op?

Heel

Geendata 0 STAP1
erg ongelukkig... → → Heel erg gelukkig!
GROEP 7 • PROJECT 3 •

Demeestemensenwillengraaggelukkigzijn.

Maar,hoewordjegelukkig?Enhebjedaarzelfinvloedop?

Opdracht1•Nadenken

Wat maakt jou gelukkig? Maak een lijstje.

Opdracht2•Vergelijken

Lijken jullie antwoorden bij opdracht 1 op elkaar? Hoe komt dat, denken jullie?

Opdracht3•Overleggen

Overleg over het antwoord op de volgende vragen:

• Hebben kinderen over de hele wereld dezelfde dingen nodig om gelukkig te zijn?

• Heb je invloed op je eigen geluksgevoel?

33• PROJECT 3 • GROEP 7

Geluksgevoel

Uitonderzoekblijktdatjegeluksgevoelafhankelijkisvandriedingen:

1.Jegenen

Sommigemensenvoelenzich gewoonmakkelijkergelukkigdan anderemensen.

2.Jeomstandigheden

Groeijeopineenveilige omgevingofineenoorlogsgebied?Datheeftnatuurlijk veelinvloedopjegeluksgevoel.

3. Dedingendiejedoet Doejededingenwaarjeblijvan wordt?Zorgjegoedvoorjezelf ofjuistniet?

Opdracht4•Invullen

10%

Jullie zien een cirkeldiagram. Dat is een cirkel die je kunt opdelen in tien stukjes van 10%. Je genen, je omstandigheden en de dingen die je doet, bepalen samen voor 100% je geluksgevoel. Maar hoe is het verdeeld? Bepalen je genen 10%, je omstandigheden 10% en de dingen die je doet voor 80% je geluk? Of zit het anders?

Overleg hoe jullie denken dat de cirkel verdeeld is. Teken het in de cirkel. Schrijf ook op waarom jullie denken dat de cirkel zo verdeeld is.

Genen: %, omdat

Omstandigheden: %, omdat

Dingendiejedoet: %, omdat

Opdracht5•Nadenken

Hoe kan het dat mensen met een handicap zichzelf soms een hoger cijfer geven op geluk dan mensen zonder handicap? Overleg met je groepje.

Dithebikgeleerd: datjegeluksgevoelafhangtvandriedingen

Hoegelukkigvoeljijjenadezestap?

GROEP 7 • PROJECT 3 •

Onderzoekopzetten

Opschoolleerjeeenheleboeldingen,maarjeleerteigenlijkhelemaalniets overgelukenhoejegelukkigkuntzijn.Dusgajezelfoponderzoekuit!

Ikgabedenkenhoeikgaonderzoeken:

• of ik invloed heb op mijn geluk.

Je geluksgevoel wordt bepaald door je genen, je omstandigheden en de dingen die je doet. Je genen bepalen voor de helft hoe gelukkig je je voelt. Je omstandigheden maar voor 10%.

De rest wordt bepaald door de dingen die je doet. Je genen heb je nu eenmaal gekregen en ook op je omstandigheden heb je vaak niet zoveel invloed. Maar op wat je doet wel!

Geluksonderzoek

Volgens onderzoek zijn er verschillende dingen die je kunt doen waardoor je je gelukkiger voelt:

•dankbaarzijn

•ietsaardigsdoenvooreenander

•bewustgenieten

•bewegen

Geluksonderzoek wordt meestal gedaan met volwassenen. Daarvan weten we nu dat de bovenstaande dingen ervoor zorgen dat ze zich gelukkiger voelen. Maar werken deze manieren ook voor kinderen?

genen

Opdracht1•Nadenken

Je juf of meester deelt je in bij een van de vier onderwerpen. Denk na over jullie onderwerp. Waar denken jullie aan bij dit onderwerp? Schrijf zo veel mogelijk woorden op die erbij horen volgens jullie.

STAP2
omstandig-hedendingen die je doet
35• PROJECT 3 • GROEP 7

Opdracht2•

Onderzoeksvraagpreciesmaken

Bekijk de onderstaande onderzoeksvraag en maak hem zo precies mogelijk.

• Welke invloed heeft ‘iets aardigs doen voor een ander’ op het geluksgevoel van mensen?

Onze precieze onderzoeksvraag wordt:

Hoemeetjegeluk?

Alswetenschappersonderzoekdoennaar geluk,gebruikenzevaakeensoortgeluksmeter. Hieropgevenmensenaanhoegelukkigzezich voelen.Eerstopdagenwaaropmensendoenwat zealtijddoen.Vervolgensoefenenzebijvoorbeeld elkedagdankbaarheid.Ookopdiedagenvullen zeinhoegelukkigzezichvoelen.Deonderzoeker kijktdaarnaofdecijfersopdegeluksmeterhoger zijntijdensdedagendatdepersoondankbaarheid oefent.Zoja,danwordenmensendusgelukkiger alszedankbaarheidoefenen.

Tip! Gebruik het Vragenmachientje om te controleren of het een goede onderzoeksvraag is.

Opdracht3•Onderzoeksmanierkiezen

Wat is de beste manier om een antwoord te vinden op jullie onderzoeksvraag? Kies uit ‘informatie zoeken’ of ‘een experiment doen’ en vul in.

Informatie zoeken op internet en in boeken lijkt ons het beste, omdat Welke zoektermen zouden jullie gebruiken?

Opdracht4•Geluksmetermaken

Schrijf bij elk langer lijntje op de geluksmeter wat het betekent. Hoe voel je je als je de geluksmeter invult tot het onderste, middelste en bovenste streepje?

Een experiment doen lijkt ons het beste, omdat Hoe zou het experiment eruit kunnen zien?

Opdracht5•Geluksmeterinvullen

Vul de komende drie dagen elke ochtend de geluksmeters op bladzijde 38 in.

10 9 8 7 6 5 4 3 2

Dithebikgedaan: onderzoeksvraagbedacht onderzoeksmaniergekozen geluksmetergemaakt

Ditvondikervan:

1
GROEP 7 • PROJECT 3 •

Onderzoekuitvoeren

Jijgaatonderzoekenofhetoefenenvandankbaarzijn,ietsaardigsdoenvooreenander, bewustgenietenofbewegeneffectheeftophetgeluksgevoelvankinderen.

Opdracht1•Deopdracht

Bekijk hieronder de opdracht die jij de komende drie dagen gaat uitvoeren.

Dankbaarheidoefenen

Bedenkelkedagdriedingenwaarjedankbaar voorbentdiedag.Spelenmetvrienden,je spelcomputer,hetmooieweer,jelunch,knuffelen metjehuisdier,jeomadielangskomt.Hetmag allemaal!

Opdracht2•Onderzoekuitvoeren

Schrijf of teken drie dagen wat je hebt gedaan en vulelkeochtenddegeluksmetersopbladzijde39in.

Bewegen

Elkedag30minutenbewegenisgoedvoorje humeurenjegezondheid.Jehoeftnietkeihardte sporten.Jekuntbuitenspelen,dehonduitlaten, trampolinespringen,lekkerdansenofietsanders. Zolangjemaar30minutenbeweegt!

Bewustgenieten

Doeelkedagééndingdatjeheelleukvindt, engenieterheelbewustvan.Bijvoorbeeld eenwarmedouche,jefavorieteeten,lekker buitenspelenofietsanderswaarjijheelblijvan wordt.Jegenietnogmeeralsjeanderemensen verteltoverwatjehebtgedaanenwaaromjeer zovangenotenhebt.

Ietsaardigsdoenvooreenander

Mensendiegelukkigzijn,doengraagdingenvoor eenander.Enietsaardigsdoenvooreenander, geeftjevaakeengoedgevoel.Doedriedagen langelkedagwataardigsvooreenander.Geef eencompliment,schrijfeenlievekaart,laatde honduitvoordeburenofruimjekameropzonder datjeoudershetgevraagdhebben.

STAP 3
Dag1 37• PROJECT 3 • GROEP 7

Opdracht3•Controleren

Controleer of iedereen uit jullie groepje alle opdrachten heeft uitgevoerd.

3

Dithebikgedaan: geluksmetersingevuld driedagenaanmijngeluksgevoelgewerkt

Ditvondikervan:

Dag2 Dag
GROEP 7 • PROJECT 3 •
Geluksgevoel vóór het onderzoek. Dag 1Dag 1Dag 2Dag 2Dag 3Dag 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 39• PROJECT 3 • GROEP 7
1Dag 1Dag 2Dag 2Dag 3Dag 3 Geluksgevoel tijdens het onderzoek. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GROEP 7 • PROJECT 3 •

Concluderen

Indezestapkomjeerachterofdeopdrachteninvloed haddenophetgeluksgevoelvankinderen.

Opdracht1•Jeeigengemiddelde

Tel al je cijfers van vóór het onderzoek bij elkaar op.Voorbeeld:Jegafopdag1een6,opdag2 een7enopdag3weereen7.6+7+7=20.

Mijngemiddeldevóórhetonderzoek

Dag 1 Dag 2 Dag 3 +

Deel het antwoord op de som hierboven door 3 en vul het cijfer hieronder in. Voorbeeld:20/3=6,7.Vóór het onderzoek was mijn geluksgevoel gemiddeld een:

Je mag een rekenmachine gebruiken!

Opdracht2•Jeeigengemiddelde

Tel al je cijfers tijdens het onderzoek bij elkaarop.

Mijngemiddeldetijdenshetonderzoek

Dag 1 Dag 2 Dag 3 +

Deel het antwoord op de som hierboven door 3. Na het onderzoek was mijn geluksgevoel gemiddeld een:

Opdracht3•Gemiddeldevandegroep

Tel alle gemiddelde cijfers van vóór het onderzoek bij elkaar op. Gebruik hiervoor de antwoorden van opdracht 1 van iedereen uit je groepje. Voorbeeld:6,7+8,0+7,3+6,5=28,5

Onsgemiddeldevóórhetonderzoek

=

Deel het antwoord door het aantal personen in je groepje en vul het cijfer hieronder in. Voorbeeld:Jegroepjeheeft4personen: 28,5:4=7,1.Het gemiddelde geluksgevoel vóór het onderzoek in ons groepje was:

Opdracht4•Gemiddeldevandegroep

Telallegemiddeldecijfersvantijdensonderzoek bijelkaarop.Gebruikhiervoordeantwoorden vanopdracht2vaniedereenuitjegroepje.

Onsgemiddeldetijdenshetonderzoek

=

Deel het antwoord door het aantal personen in je groepje en vul het cijfer hieronder in. Het gemiddelde geluksgevoel tijdens het onderzoek in ons groepje was:

STAP 4
40 • PROJECT 3 • GROEP 7

Opdracht5•Conclusietrekken

Wat is de conclusie van jullie onderzoek? Maakt iets aardigs doen, bewegen, dankbaar zijn of genieten je gelukkiger?

Hoe kunnen jullie dat verklaren? Tip: Kijk nog eens naar het cirkeldiagram in stap 2.

Opdracht6•Schetsmaken

In de volgende stap maken jullie een poster om op te hangen in de school. Jullie willen daarmee andere leerlingen overhalen om ook hun geluksgevoel te vergroten. Bedenkhoejulliedatgaandoen.Maakeenschetsvandeposter.Zorg dat:

→hetdoelvandeposterduidelijkis;

→ergeenspelfoutenopdeposterstaan;

→ernietteveeltekstopdeposterstaat;

→deafbeelding/achtergrondgoedpastbijhetdoelvandeposter.

Schets:

Dithebikgedaan: gekekenofdeopdrachteninvloedhadden ophetgeluksgevoelvankinderen

Ditvondikervan:

GROEP 7 • PROJECT 3 • 41

Presenteren

Indezestapmaakjeeenposteromandere leerlingentehelpenhungeluksgevoeltevergroten.

Opdracht1•Feedbackgevenenkrijgen

Wissel van werkboek met een ander groepje. Zij vullen hieronder de checklist met tips en tops in bij jullie schets uit stap 4.

Checklist

Hetdoelvandeposterisduidelijk. Erstaangeenspelfoutenopdeposter. Erstaatnietteveeltekstopdeposter. Deafbeelding/achtergrondpastgoedbij hetdoelvandeposter.

STAP 5
43• PROJECT 3 • GROEP 7

Opdracht2•Feedbackverwerken

Verwerk de feedback uit opdracht 1 in een nieuwe schets.

Schets:

Opdracht3•Postermaken

Maak de poster. Dit mag digitaal of op A3­papier.

Opdracht4•Posterophangen

Hang de poster op een plek waar deze goed zichtbaar is in de school.

Opdracht5•Terugkijken

Wat vind je het belangrijkste dat je dit project hebt geleerd? Leg uit waarom je dat vindt.

Ditvondikvandepresentatie:

Ditvondikvanhetheleproject:

GROEP 7 • PROJECT 3 •