New Interface vwo

Page 1


New Interface 1 vwo

Purple label Leerwerkboek A

Ani Babadjanian Nathalie Meeuwsen Sally Ripley Eindredactie Sandra van de Ven


RED 1 2 3 4

vmbo-BK vmbo-BK vmbo-B vmbo-B

ORANGE

YELLOW vmbo-GT/havo vmbo-GT vmbo-GT vmbo-GT

vmbo-K vmbo-K

BLUE

PURPLE

havo/vwo havo havo havo/vwo

vwo vwo vwo

level B1 4/5/6

level B1+/B2 level B2/C1

New Interface LRN-line is gebaseerd op het werk van de auteurs van New Interface 3rd edition: Nynke Bottinga, Marleen Cannegieter, Annie Cornford, Simone van Dijk, Marjan den Hertog, Jos van Heusden, Michiel Jansen, Simon Joseph, Paulien Lammers, Frederieke Lelieveld, Annette Lether, Dianne Manders, Nienke Marinus, Nathalie Meeuwsen, Hans Mol, Hanna Molenaar, Mayke Munten, Marieke Nijhof, Sally Ripley, Marion Simon, Marieke Smeenk, Diane van Steekelenburg, Madelijn Storm van Leeuwen, Vera Stupenea, Hedwig Suurmeijer, Marieke Valstar, Sandra van de Ven. Bureauredactie Hanna Molenaar

Omslagfotografie Flirt Creativity

Vormgeving Studio Michelangela

Opmaak Crius Group

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2020

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl ISBN 978 90 06 91907 3 Eerste druk, eerste oplage, 2020

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. 2


Inhoud Unit 1 Friends

8

Unit 2 Music

48

Unit 3 Fashion

88

Unit 4 Food

124

Checkbook

163

Alfabetische woordenlijsten

188

Speech cards

206

3


Skilled for life! In de huidige wereld is alles mogelijk, wordt er gezegd. Maar wat betekent dat eigenlijk voor wat je moet kunnen en weten? Met New Interface leer je hoe je goed spreekt, luistert, leest, schrijft – kortom: leeft – in deze taal die je overal tegenkomt, nu of in de toekomst. Naast het verbeteren van je Engels helpt de methode je om jezelf te ontwikkelen en je voor te bereiden op het leven. Niet het leven, maar JOUW leven. Want om je in de wereld staande te houden, heb je niet alleen language skills maar ook life skills nodig. Dat zijn belangrijke vaardigheden als problemen oplossen, kritisch denken of doelen stellen. Zo maakt Engels je wereld groter.

4


Symbolen In de leerwerkboeken kun je de volgende symbolen tegenkomen: Werk aan je persoonlijke ontwikkeling ĂŠn aan Engels. Werk samen met een of meer klasgenoten. Ga naar de New Interface-website of zoek iets op internet. Beluister het audiofragment. Scan de QR-code bij de opdracht of vind het fragment op de New Interface-website. Bekijk het videofragment. Scan de QR-code bij de opdracht of vind het fragment op de New Interface-website. Oefen dit onderwerp nog eens.

Hoe zit een Unit in elkaar? Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd: } } } } } } } } } }

Introduction: openingsles waarin je kennismaakt met de leerdoelen en wat je eraan hebt Lesson 1 Reading: leesvaardigheid Lesson 2 Writing: schrijfvaardigheid Lesson 3 Listening and watching: luister- en kijkvaardigheid Lesson 4 Speaking: gespreks- en spreekvaardigheid Lesson 5 Project: projectles waarin je alles van het hoofdstuk toepast Self-test: diagnostische toets om te zien of je klaar bent voor je toetsen (online) Catch up: herhalingsopdrachten om extra te oefenen voor je toetsen (online) Get ahead: plusopdrachten voor als je tijd over hebt (online) Cambridge: voorbereidende opdrachten voor het Cambridge First Certificate (online).

Achter in het boek vind je het Checkbook: hier kun je alle grammatica-uitleg, woordenlijsten en nuttige zinnen (phrases) vinden. Handig om iets snel op te zoeken of om te leren. Ook elke les heeft een zelfde structuur: } } } } } } }

Leerdoelen: de life en language skills van de les op een rij Try out: een korte entry test online over wat je al weet Get started: opwarmopdrachten Find out: tekstbegrip Vocabulary / grammar / phrases: kennisonderdelen Express yourself: toepassen wat je geleerd hebt in de les Looking back: jezelf beoordelen en bepalen wat je beter wilt doen.

Online kun je nog extra oefenen met woordjes, grammatica en zinnen in Practise more of extra verrijkingsopdrachten doen in Get ahead. Wil je (ook) digitaal werken met het lesmateriaal? Ga dan naar de digitale leeromgeving via www.thiememeulenhoff.nl/newinterface

5


Useful phrases A

Answer in Dutch. Answer the questions. Are the statements true or false? Assess yourself.

Antwoord in het Nederlands. Beantwoord de vragen. Zijn de beweringen juist of onjuist? Beoordeel jezelf.

C

Change the words in bold. Choose from ‌ Compare your answer to the model. Complete the sentences.

Verander de vetgedrukte woorden. Kies uit ‌ Vergelijk je antwoord met het voorbeeld. Maak de zinnen af.

D

Decide what you want to work on in the future. Describe it in two or three sentences.

Besluit waar je in de toekomst aan wilt werken. Beschrijf het in twee of drie zinnen.

E

Explain your answer.

Leg je antwoord uit.

F

Fill in. Find out how well you know ... Finish the email. Finished? Switch roles.

Vul in. Ontdek hoe goed je ... kent. Maak de e-mail af. Klaar? Wissel van rol.

G

Give your talk / presentation. Guess the meaning.

Houd je spreekbeurt / je presentatie. Raad de betekenis.

H

Have a conversation. Have a look at ... Have you reached your goals? How do you say this in English?

Houd een gesprek. Kijk naar ... Heb je je doelen bereikt? Hoe zeg je dit in het Engels?

L

Look at the example.

Kijk naar het voorbeeld.

M

Make sure the meaning of the word becomes clear from your sentence. Make your own sentences with these words. Match the words with the correct descriptions.

P

Personal answer, for example: Practise the dialogue. Practise your conversation. Put in the correct order.

Zorg dat de betekenis van het woord duidelijk wordt uit de zin. Maak zelf zinnen met deze woorden. Zoek de juiste woorden en beschrijvingen bij elkaar.

Persoonlijk antwoord, bijvoorbeeld: Oefen de dialoog. Oefen jullie gesprek. Zet in de juiste volgorde. 6


R

Record your conversation / talk / presentation.

T

Take a minute to prepare. Take notes to answer the questions. Take turns. There are three extra words / phrases / descriptions. Tick the boxes.

U

Use ...

W

Which word is the odd one out? Work with a classmate. Write an email / a letter / a note. Write ‌ in full. Write your own definitions for these words.

Y

You have to change some of the words to fit the sentences. You may use a dictionary. Your conversation / talk / presentation should be about one minute long. Your topic: ...

Neem je gesprek / spreekbeurt / presentatie op.

Neem even de tijd om je voor te bereiden. Beantwoord de vragen met korte aantekeningen. Wissel elkaar af. / Om de beurt. Er zijn drie woorden / zinnen / beschrijvingen extra. Kruis de hokjes aan.

Gebruik ...

Welk woord hoort er niet bij? Werk samen met een klasgenoot. Schrijf een e-mail / een brief / een aantekening. Schrijf ‌ voluit. Schrijf je eigen definitie van deze woorden.

Sommige woorden moet je veranderen zodat ze in de zin passen. Je mag een woordenboek gebruiken. Je gesprek / spreekbeurt / presentatie moet ongeveer minuut duren. Je onderwerp: ...

7


UNIT 1 Friends    Introduction

Friends

Introduction A new year, a new school, new friends. Think of all the things you will learn about each other in those first few weeks! How can you describe yourself? How do your classmates and teachers describe themselves? Communication is an important skill to learn, in English and in Dutch. That's what this unit is about. You need it for the project at the end of the unit, in which you are going to take part in an Eeryday Hero Competition. Is your hero going to be the winner ...?

8


UNIT 1 Friends    Introduction

Looking ahead L E A R N I N G G OA L S You are going to: • look ahead at the skills you will learn in this unit; • think about the reasons why you will learn those skills; • think about the ways learning English can help you in your personal development.

1

Meeting your classmates A lot of exercises in this unit are about you and your classmates. You learn how to talk about yourself, and how to ask your classmates questions in English. You have just met your new classmates. How did that go? Answer the questions in Dutch.

1 What did you talk about?

2 When you meet someone for the first time, what do you want to know about them? Write down two or three things.

3 When you meet someone for the first time, what do you want to say about yourself? Write down three things.

4 You meet someone for the first time, and this person is talking about something you're not interested in. What do you do?

5 You meet someone for the first time, and you are talking about yourself. But the other person isn't really listening. What do you do?

2

Thinking about learning goals In this unit, you read what people write about themselves. You talk about yourself and about others. You listen to others. You also write a chat and fill in a form. Work with a classmate. Look at the learning goals for this unit. Answer the questions in Dutch.

1 Is the learning goal important to you or not? Explain your answer. 2 Compare your answers to your classmate's answers. Discuss them. Do you often agree? Explain your answer.

9


UNIT 1 Friends    Introduction

learning goal

important: yes / no

reason

understanding information about people and places filling in a simple form writing sentences about yourself or someone else understanding numbers understanding a video understanding a conversation introducing yourself in a conversation asking questions about people and places

3

Using English in real life Work with a classmate. When can you use the English you learn in this unit in real life? Answer the questions in Dutch. • For each learning goal, write down a situation. • Finished? Discuss your answers with your classmate. Which goals are the most important to you? Explain your answer.

1 understanding information about places

2 filling in a form

3 understanding numbers

4 understanding a conversation

5 introducing yourself

6 asking questions about people

10


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

Lesson 1: Reading L E A R N I N G G OA L S

• • • •

Problem solving – You can say in which situation the problem or question arises. A1.3 – You can get the gist of a short text, especially when it is illustrated. A2.3 – You can understand specific information in simple texts. A2.3 – You can understand short descriptive texts about familiar subjects.

TRY OUT What do you already know? Do the exercises on the New Interface website. Discuss with your teacher if you can skip some of the exercises in this lesson.

Get started WELCOME TO SANDRINGHAM HIGH SCHOOL IN YORK Are you bored at lunchtime? Can’t find your friends? Lonely? You’re not alone! Problem with your teacher or class? Questions about school life? Why not check out the Go To club? It’s in room 2 in the Science block. Open from 12.30-1.30 pm.

Come and meet the Go To mentors. We’re happy to chat and answer your questions. But that’s not all! There is also free Internet access, a Wii and BISCUITS! they happy Come and ask other members - are !! with the Go To club? YES, THEY ARE

11


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

About your school

1

Have a look at Welcome to Sandringham High School in York and the floor plan. Answer some questions about your own school.

a

Are there any rooms at your school where you can hang out during lunch break?

b

Are there any after-school activities or clubs at your school? If yes, write down at least one. If no, write down at least one that you would like to have at your school.

c

What problems did you have when you first started school? Write down two or three.

d

Who (at home or at school) do you usually talk to if you have a problem at school?

Find out Understanding specific information

2

Read Welcome to Sandringham High School in York. Use the Tip: Dealing with unknown words. Select the correct answers.

Dealing with unknown words: words you know

TIP

When you read a text, focus on what you know. Lots of words, such as lunch, computer and test, are also used in Dutch. The words you know can help you guess the words you do not know.

a

Who is the Go To club for? ◯ students only ◯ students and teachers

b

Where is the club? ◯ inside the school ◯ outside the school

c

When is the club open? ◯ all day ◯ during lunch break

12


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

d

What can you do at the Go To club? ◯ Talk to a Go To mentor, talk to a teacher, use the internet. ◯ Talk to a Go To mentor, use the internet, play a video game.

e

Do you think the Go To mentors are teachers or other students? Explain your answer.

www.sandringhamhigh.co.uk

HOME

STUDENTS

GO TO CLUB

CONTACT

search

What our students say about the GO TO CLUB... Meet Alex Evans!

Meet Savannah Richards! She’s not worried about school anymore.

Hi, I am Alex and I’m 14 years old. I live in the centre of York. I haven’t got any brothers, but I have two sisters. Jade is 15 and Rosie is 11. Their hobby is dancing. I’m in form 10C at Sandringham High School and I’m a Go To mentor. I’m not good at homework, but I am good at talking! I hang out in the Go To room at lunch times. Kids come and ask me questions. They’re sometimes not happy and they want to chat. In the Go To room you can use the internet and there is a Xbox. It’s not just for problems! There are also lots of biscuits. The teachers can’t eat them – they’re just for us!

Hi, my name is Savannah and I’m 13 years old. I am really keen on swimming. I also love roller-skating! I live in a small village near York. I live with my mum and I’m an only child. I’m very shy and I sometimes find school difficult. My teacher told me about this club. The Go To mentors are great! They’re really kind to me. I’m not worried about school anymore. Now I want to be a Go To mentor! I know how it feels to be lonely. I want to help kids that feel lonely.

Here’s Alfie. He’s 11. Is he happy with the Go To club?

Here’s Alex’s sister, Jade. What does she say about her brother? Hi, I’m Jade Evans. I am 15 and I’m in form 11C. In my free time, I enjoy street dancing with my sister. Alex is my little brother. My sister and I are very pleased that Alex is a Go To mentor. He likes sport and he’s crazy about music. He’s really good at tennis and basketball. He’s not shy and he can’t stop talking! Is he a good Go To mentor? Yes, I think he is! The Go To club is great if you’re new at school, or want to meet new friends.

Hello, I’m Alfie Abel. I live in York, five minutes from Sandringham High School. I’ve got a twin sister called Megan. We’re not in the same class. We are totally different! She’s very confident. I love chocolate, but her favourite food is pizza! I like the school, but it’s very big! Savannah helps me when I’m lost. She’s quiet and very friendly. Am I happy with the Go To club? Yes, I think it’s an awesome idea! It’s an easy way to meet new people. I come here at lunchtime with my friends to play on the Xbox.

Glossary form

klas

twin sister

13

tweelingzus


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

3

Understanding a short text Read What our students say about the Go To club. Match the texts with the names. My sister and I are both at Sandringham High School. I sometimes get lost, but I like it here! My friends and I play games at the Go To club every day.

Hi! I'm fifteen. I love dancing. My brother is a Go To club mentor. He is really good at it!

• Jade

• Savannah

Hello! I'm a Go To mentor. You can find me in the club every day at lunchtime. I like chatting to other kids!

• Alfie

Hi ... people say I'm very quiet. I haven't got any brothers or sisters. In the beginning, I was worried about school, but not anymore. I like it here!

• Alex

14


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

Understanding a short text

4

Read What our students say about the Go To club. Fill in the correct information in the grid. Look at the examples.

b

Work with a classmate. Compare your grids. Change your own grid if necessary.

15

Two things about him / her

Hobbies

Brothers / sisters

Lives in

Age

Alex Evans Full name

1

2

3

Very shy, ...

4

1 sister

a


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

Vocabulary 5

Match Use Vocabulary 1.1. Complete the sentences with the correct words. Note: There are three extra words. Choose from: alone – difficult – favourite – free – hang out – is called – is keen on – meet – only child – pleased – shy. 1 I can't do my homework. It's too

.

2 There is nobody in the room with me. I'm all

.

3 Tommy doesn't say very much. I think he is

.

4 I haven't got any brothers or sisters. I'm an

.

5 My sister is only four years old. She

Sammie.

6 Jodie has got a new jacket. She is really 7 I love swimming. It is my

with it. sport.

8 After school, Tim and Tom usually

6

at the park with their friends.

Fill in Use Vocabulary 1.1. Read the descriptions. Fill in the missing words. Note: When you write a sentence, always start it with a capital (hoofdletter) and end it with a full stop (.). For example: Friends are important. When you write a question, end it with a question mark (?). 1 When you talk to a friend about all sorts of things, you

.

2 When you are unhappy because you are alone, you feel

.

3 When you are nice to other people, you are

.

4 When something is not the same, it is

.

5 When you are not talking very much or not talking at all, you are

.

6 When you are unhappy because you keep thinking about a problem, you are 7 When something is really great, it's

.

8 The middle of a place or city is called 9 When you are sure of yourself, you are 10 When you don't know where you are, you are

16

. . .

.


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

Grammar 7

Grammar: Personal pronouns When you talk about someone or something, you use personal pronouns (persoonlijke voornaamwoorden). Work with a classmate. Use Grammar: Personal pronouns (I – me). GRAMMAR

Personal pronouns (I – me) I am young. You are young. He / She / It is young. We / You / They are young.

This is for me. This is for you. This is for him / her / it. This is for us / you / them.

You can find the complete explanation in the Checkbook.

What do the words in bold print mean? Discuss them together and write them down.

1 I'm not good at homework, but I am good at talking! 2 Kids come and ask me questions. 3 The teachers can't eat them – they're just for us! 4 We're not in the same class. 5 Yes, I think it's an awesome idea! 8

Grammar: Personal pronouns Use Grammar: Personal pronouns (I – me). Fill in the correct personal pronouns. Note: I is always a capital (hoofdletter)! Also use capitals at the beginning of a sentence. 1 Paul and I are best friends. 2 Hi! How are you?

tell each other everything. am fine, thanks.

3 Sally loves playing the piano.

is very good at it too!

4 Dylan can be so rude. I keep telling 5 I know Matt and Fiona.

he should knock first. live in the centre of Bristol.

6 We think we are lost. Can you show 7 Where are my keys? I can't find 8 Hi everybody! Do

the way? anywhere!

all want to have a good time?

9 Pete loves his girlfriend. He is always kind to 10 Could you give

.

that book, please? I need it.

17


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

9

Grammar: Cardinal numbers Work with a classmate. Use Grammar: Cardinal numbers and the Tip: Using they instead of him/her.

• • • • •

Think of ten numbers between 10 and 100. Write them down. Read the numbers out loud to your classmate. They write them down – in numbers and in full. Take turns. Now check your numbers together. Did you get all of them right? Check for spelling mistakes, too. GRAMMAR

Cardinal numbers I’m thirteen. Karen is twenty. My grandpa has eight cats. You can find the complete explanation in the Checkbook.

Using they instead of him/her

TIP

In English, you can use they/them/their instead of he/him/his/she/her if you are not sure if you are talking about a male of a female.

Example: you: 23 your classmate: 23 twenty-three

PRACTISE MORE Do you want to practise some more with Vocabulary and Grammar? Then you can do extra exercises on the New Interface website.

18


UNIT 1 Friends    Lesson 1: Reading

Express yourself Understanding an article

10

Read Welsh teen saves man from house fire. Answer the questions.

Welsh teenager saves man from house fire A Welsh teenager risked her life to save a stranger from a house fire Thursday afternoon. Morgan Bellis, 15, ran into a burning house in Miskin Street. Once inside she found a man in

the kitchen and carried him out of the fire. She said even though it was dangerous, she would do it again. The man is being treated for burns at Cardiff's University Hospital.

1 How old is Morgan Bellis? 2 What did she do? Explain in your own words.

3 Why is that special? 4 Is the man still alive?

What would you do?

11

Answer the questions.

a

What would you do in this situation?

b

In what type of situation have you helped others?

c

In what types of situations have you needed help lately? And who helped you? Name three. It doesn't have to be anything dramatic – getting lost in your new school counts too.

19


UNIT 1 Friends

12

Lesson 1: Reading

Looking back Did you finish the Express yourself exercise, and did you compare your answers to the models? Assess yourself. Did you reach your goals? Tick the boxes.

• • •

Understanding what the text was about.

Understanding details from the text.

Giving fitting (passende) answers to the questions.

Did you tick or anywhere? Ask a classmate or your teacher for help. Then do the exercise again and check if you have done better this time. GET AHEAD Do you have some extra time? Then do the Get ahead exercise on the New Interface website.

20


UNIT 1 Friends    Lesson 2: Writing

Lesson 2: Writing L E A R N I N G G OA L S

• • • • •

Social and cultural skills – You can show empathy with and interest in others. Communication – You can communicate with different purposes (for example, to exchange information, express emotions, convince or motivate others). A1.2 – You can fill out a simple form. A1.4 – You can write down a few sentences about yourself or other people. A2.1 – You can participate in a simple chat session.

TRY OUT What do you already know? Do the exercises on the New Interface website. Discuss with your teacher if you can skip some of the exercises in this lesson.

Get started Talking about hobbies

13

Work with a classmate. Discuss and answer the following questions.

a

What are your hobbies? Make a list and compare it to your classmate's.

b

Do your friends share some of your hobbies? Write them down.

c

Do you think you could be friends with somebody who has very different hobbies and interests? Explain your answer.

Find out GETTING TO KNOW YOU Are you interested in acting? Are you looking for an exciting new activity? If your answer is ‘yes’, email me! I’m planning a school drama club for students aged 13 and older. benhann06@gmail.com 21


UNIT 1 Friends

Lesson 2: Writing

From: Stella

From: Ben

To: Ben

To: Stella

Subject: Drama club

Subject: Drama club

Hi Ben,

Hi Stella,

My name is Stella and I’m in form 8B. I’m

How are you doing? It’s Ben here. Thanks for

emailing you because my brother, Louis, tells

your email about my drama club. It starts in

me you want to start a drama club at school.

September, on Mondays.

That’s an excellent idea!

Tell me a bit more about yourself – are you

How do I apply to join the club, please?

Louis Jones’ sister?

Thanks,

Ben

Stella

From: Stella

From: Ben

To: Ben

To: Stella

Subject: Drama club

Subject: Drama club

Hi Ben,

Hey Stella,

I’m thirteen years old, and yes, Louis is my

I’m fifteen and I’m in form 10C. I’m from America

brother! Isn’t he in the same form as you? I’m

and in American schools, teachers encourage

quite tall with long, brown hair and blue eyes.

us to start our own clubs. I enjoy acting and

I love doing creative stuff, especially acting.

singing and I’m learning to dance, too. I want to

Most of my friends don’t enjoy drama. They are

put on a show with other students at school. I'm

into tennis and netball, but I’m not very sporty!

curious - what’s your favourite show? And do

What about you? Aren’t you quite young to be

you know my sister, Zoe? She is in year 8, too.

organising a club?

The drama club idea is hers, really.

Stella

Ben

From: Stella

From: Ben

To: Ben

To: Stella

Subject: Drama club

Subject: Drama club

Hi Ben, My favourite show is The Wizard of

Hey Stella, Yeah, that’s Zoe! We are both into

Oz! I think I know your sister. Is she small, with

acting. Meet us at lunchtime in the school hall

blonde, curly hair and brown eyes? She’s got an

on September 10th. We don't select people to

American accent, hasn’t she?

join the club, we welcome anyone who enjoys drama! So far, we have about twenty people.

Stella

That’s funny that the Wizard of Oz is your favourite show- it’s mine, too! Ben

22


UNIT 1 Friends    Lesson 2: Writing

14

Tell me about yourself! Read Getting to know you and the emails. Write down the answers in complete sentences.

1 How does Stella know about the school drama club?

2 When does the drama club start and on what day of the week?

3 What does Stella look like?

4 What else do you know about Stella?

5 What do you know about Stella's brother?

6 What do you know about Ben?

7 What does Zoe look like?

8 What does Ben say about Zoe and the drama club?

23


UNIT 1 Friends    Lesson 2: Writing

What are they like?

15

How many English words do you know to describe people?

a

Write down as many words as you can think of to describe the people in the picture. Describe both appearance and personality!

b

Work in groups of four. Find a picture of a person in this unit, but don't show it to the others in your group. Write a short description of that person. Slowly read your description to the others. Then the others race to find the picture you have described. Take turns to read out your descriptions.

24


UNIT 1 Friends    Lesson 2: Writing

Vocabulary 16

Fill in Use Vocabulary 1.2. Fill in the correct words. Note: There are three extra words. Choose from: activity – both – curious – curly – encourage – form – join – organise – put on – quite – yourself. 1 Which

do you like best? Acting or dancing?

2 She wants to

the school drama club.

3 The drama club are going to 4 My sister has got long, 5 She looks

hair. young for her age.

6 Patrick and Sheila are

into acting.

7 In our school, teachers

us to speak English in class.

8 I'm in 10C. Which

17

Mary Poppins next year.

are you in?

Match Use Vocabulary 1.2. Match the words with the definitions. to be into exciting acting excellent to enjoy especially

• • • • • •

• • • • • •

playing a role to have an interest in extremely good above all to take pleasure in stimulating or thrilling

Grammar 18

Grammar: To be Use Grammar: To be (present simple). Fill in the correct form of to be. GRAMMAR

To be (present simple) I am you are he / she / it is we / you / they are

I'm not you're not he / she / it isn't we / you / they aren't

You can find the complete explanation in the Checkbook.

25

Am I? Are you? Is he / she / it? Are we / you / they


UNIT 1 Friends    Lesson 2: Writing

Interviewer Where (1) Hannah I (2) Interviewer (4)

you from, Hannah? from Glasgow. It (3)

a city in Scotland.

it a nice city to live in?

Hannah No, it (5)

my favourite place. There (6)

many things

to do for young people around here. Interviewer What (7) Hannah

your hobbies?

I like reading, and I (8)

into blogging about the books I have read.

Interviewer Your boyfriend's name (9)

Andy, right? (10)

he also

from Scotland? Hannah

No, he (11)

Scottish. Andy's parents (12)

from Australia.

Interviewer Do you have any brothers or sisters? Hannah I have two brothers. They (13) Their names (14)

19

twelve and fourteen years old. Ian and Donald.

Grammar: Present continuous Use Grammar: Present continuous and the pictures. GRAMMAR

Present continuous I’m reading a book. They’re reading a book. You’re not reading a book. He / She’s not reading a book. Is he reading a book? Are they reading a book? You can find the complete explanation in the Checkbook.

26


UNIT 1 Friends    Lesson 2: Writing

Write down sentences about what these people are doing. Use he or she and the present continuous. In each sentence, use one of the following verbs (werkwoorden): walk – dance – listen – cook – sing – laugh – watch – point Note: When you write sentences, always use a capital letter (L) to start your sentence and a full stop (.), question mark (?) or exclamation mark (!) to end your sentences.

20

1

5

2

6

3

7

4

8

Grammar: A / an Use Grammar: A / an. Choose the correct form: a or an. GRAMMAR

A / an a long story / an apple You can find the complete explanation in the Checkbook.

21

1 an / a twin sister

7 an / a animal

2 an / a village

8 an / a apple pie

3 an / a editor

9 an / a town

4 an / a good story

10 an / a university

5 an / a unit

11 an / a hour

6 an / a magazine

12 an / a horse

Grammar: A / an Use Grammar: A / an. Complete Mayim's email. Use: a or an.

From: Mayim To: Bill Subject: My life Hi Bill! I promised to write (1) (2)

few things about my life here in the Netherlands. So here is

email from me! We live in (3)

nice neighbourhood. I go to (5) We often play (7) (8)

flat in the centre of Utrecht. It is (4)

excellent school here. I have (6)

lot of friends.

game of basketball in the park. Simone's my best friend. She has

older sister, Gwen. She's (9)

athlete. I'm having (10)

here! I hope you can come and visit me soon! Bye! Mayim

27

great time


UNIT 1 Friends    Lesson 2: Writing

Phrases 22

How do you say this in English? Use Phrases Writing. Complete the chat with the correct phrases. Dunoduno

You

Hi there, I'm Duno. You're from the Netherlands, right?

Yes, I am Dutch.

How old are you? I'm 13, but it's my birthday next month.

(1)

What do you look like?

(2)

Nice. I've got dark hair and brown eyes. Have you got any brothers or sisters? I've got two brothers, Tyson and Keegan. They're 11 and 17.

(3)

What are your hobbies?

(4)

Cool! I'm really into karate and I am quite good at it too! I can't swim though. Is there anything you can't do very well?

(5)

I like spending time with my best friend Mo, he's into movies and collects film magazines. Have you got a best friend? What are they into?

(6)

I've got to go. Maybe talk to you later. Bye!

Bye!

PRACTISE MORE Do you want to practise some more with Vocabulary, Grammar and Phrases? Then you can do extra exercises on the New Interface website.

28


UNIT 1 Friends

Lesson 2: Writing

Express yourself 23

Filling in a form You have read an advert from a Drama Club on the Teen life blog and you want to take part. Use Form Drama Club. Use the Tip: Making notes. TIP

Making notes

Before writing an actual letter, email, message or filling in a form, make some notes on a separate piece of paper. That way you can structure your thoughts before writing them down.

Fill in the form with your personal details. • Introduce yourself: name, age and what you look like. • Write something about your family: have you got any brothers and sisters? • Give their names and ages. • Write something about your hobbies and interests. • Explain what you are good at (and not so good at)!

FORM DRAMA CLUB www.teenlifeblog.co.uk HOME

ABOUT US

BLOGGERS

CONTACT

search

Fill in the form below and email it to: monifa@teenlife.co.uk First name: Age: Place of birth:

Surname: Date of birth: Nationality:

Address House number: City: Postcode: Email address:

Street name: County: Country: Telephone number:

Tell us something about yourself (+/- 100 words):

29


UNIT 1 Friends

Lesson 2: Writing

Writing sentences about people

24

You are the Drama Club's producer and you are looking for someone to play the lead role in a new play. Work with a classmate.

a

What are you looking for in a candidate? Think about their looks, character and skills. Together, make a list of at least three criteria. Example: The candidate can sing and dance.

b

25

What questions would you ask the candidate? Write down at least five.

Looking back Did you finish the Express yourself exercises, and did you compare your answers to the models? Assess yourself. Did you reach your goals? Tick the boxes.

• • • •

Filling in a form.

Writing sentences about yourself.

Writing sentences about others.

Using the correct words and phrases.

Did you tick or anywhere? Ask a classmate or your teacher for help. Then do the exercise again and check if you have done better this time. GET AHEAD Do you have some extra time? Then do the Get ahead exercise on the New Interface website.

30


UNIT 1 Friends    Lesson 3: Listening and watching

Lesson 3: Listening and watching L E A R N I N G G OA L S

• • • •

Social and cultural skills – You can show empathy with and interest in others. A2.2 – You can generally identify the topic of discussion around you (listening). A2.5 – You can understand relevant information in short recorded passages about predictable everyday matters (listening). A1.5 – You can determine the topic of short watching/listening texts (watching).

TRY OUT What do you already know? Do the exercises on the New Interface website. Discuss with your teacher if you can skip some of the exercises in this lesson.

Get started 26

Talking about friendship Work with a classmate. Discuss the following questions.

a

What do you talk about with your friends?

b

What do you enjoy doing with your friends?

c

Discuss the must-do things at a birthday party.

• • • •

Together, make a list of five things you would like to do at a birthday party that you are giving at home. Write them down. Then work with someone from another pair. Tell each other what you decided with your first partner. Then see if you can agree on a list of five must-do things at a birthday party.

31


UNIT 1Â Â Friends

Lesson 3: Listening and watching

Find out 27

Understanding a discussion You are going to listen to Adam and Ben. What's happening? Listen to Goodnight, Mr Tarantino! Use the Tip: Listening: preparation. TIP

Listening: preparation

Before listening or watching, read what you need to do. It will help you focus. Also think about the topic for a minute before you start. If you know what to expect, watching and listening are easier.

Put the pictures in the correct order.

1

2

3

4

5

6

Correct order:

28

Understanding information Listen to Goodnight, Mr Tarantino! Answer the questions.

1 Where are Adam and Ben? 2 What is Katie's hobby? 3 How does Adam feel about his little brother? 4 What surprises Adam about Ben's house? 5 What type of film are Ben and Adam going to watch?

32


UNIT 1 Friends    Lesson 3: Listening and watching

6 Why did Adam fall asleep? 7 Why is the bed warm? 8 Why does Adam call Mr Taylor 'Mr Tarantino'?

29

Understanding a discussion The next day, Adam is telling a friend about the sleepover at Ben's house. What does he say? Complete the sentences. Write down as many things as you can remember. Listen to Goodnight, Mr Tarantino! if necessary. 'I was at Ben's house yesterday for a sleepover. He lives in a beautiful house! The house is really big. There are (1)

.

Ben's bedroom is (2)

.

It has (3)

.

Ben's sister is (4) . She (5)

.

and later on she said (6)

.

Ben's dad is into (7)

.

His dad even has his (8)

.

It is (9)

and it's got (10)

Vocabulary 30

Guess the word Use Vocabulary 1.3. Work with a classmate. Use the speech cards. One of you needs speech card 1. The other needs speech card 11. You are going to guess the missing words. Take a minute to prepare. The person with speech card 1 starts.

Pronunciation 31

Pronunciation Watch Learn English commercial. Answer the questions.

1 What does the German (Duitse) man in the clip think he hears? 2 What does the person actually say? 33

!'


UNIT 1 Friends    Lesson 3: Listening and watching

Find out 32

Predicting topics of conversation In the video, Alex and Bella talk about Alex's birthday, which is going to be soon. Use the Tip: Listening: preparation. What do you think Alex and Bella are going to talk about? Write down five possible topics. TIP

Listening: preparation

Before listening or watching, read what you need to do. It will help you focus. Also think about the topic for a minute before you start. If you know what to expect, watching and listening are easier.

33

Determining the main topic of a video Watch FriendMatch. What is the main topic of conversation between Alex and Bella? ◯ ◯ ◯ ◯

34

finding friends to invite to the party how to make an online profile what food to serve at the party who is coming to the party

Understanding a video Watch FriendMatch. Answer the questions.

1 Why does Alex move the plate away from Bella? 2 What happens after Bella has put his profile on the app? 3 What happens while Alex is communicating with his first match, Lydia? 4 Why does Bella swipe away the second match, Eric? 5 What does Alex do to keep in contact with his third match, Samantha? 6 What happens after Alex has sent a message to Samantha? Describe it in two or three sentences.

34


UNIT 1 Friends

35

Lesson 3: Listening and watching

Discussing your predictions Before listening, you wrote down some topics that Alex and Bella could talk about. Work with a classmate. Use the exercise Predicting topics of conversation. How good were your guesses? Discuss the questions.

1 Did Alex and Bella actually talk about any of your five topics? 2 Was the main topic on your list? 3 Were there surprising topics in the video? Explain your answer. PRACTISE MORE Do you want to practise some more with Vocabulary? Then you can do extra exercises on the New Interface website.

Express yourself 36

Making new friends Alex uses an app called 'FriendMatch' to meet new people. What are the most important things that new friends need to know about you? Write a short profile about yourself. Use three to four sentences.

37

Making new friends Work with a classmate. Discuss the following questions.

1 If you had only thirty seconds to get to know someone, what would you ask them? Explain your answer.

2 When you meet someone for the first time, how do you know if you can become friends with them? 3 What do you think is the best way to make friends? 38

Looking back Did you finish the Express yourself exercises, and did you compare your answers to the models? Assess yourself. Did you reach your goals? Tick the boxes.

Understanding what my classmate is talking about.

or anywhere? Ask a classmate or your teacher for help. Then do the exercise Did you tick again and check if you have done better this time. GET AHEAD Do you have some extra time? Then do the Get ahead exercise on the New Interface website.

35


UNIT 1 Friends    Lesson 4: Speaking

Lesson 4: Speaking L E A R N I N G G OA L S

• • • • • • •

Communication – You can communicate with different purposes (for example, to exchange information, express emotions, convince or motivate others). Social and cultural skills – You can show empathy with and interest in others. A1.1 – You can introduce yourself and others, react when somebody is introduced and say hello and goodbye in a simple way (conversation). A1.1 – You can ask how others are doing and react to news (conversation). A1.4 – You can handle speaking about numbers, amounts, costs and times (conversation). A1.5 – You can ask and answer questions about yourself and others, where they live, who they know, what they own (conversation). A1.1 – You can give simple information about yourself (speaking).

TRY OUT What do you already know? Do the exercises on the New Interface website. Discuss with your teacher if you can skip some of the exercises in this lesson.

Get started 39

Talking about jobs Work with a classmate. Discuss the following questions.

a

Name at least two positive things about having a part-time job.

b

Name two negative things about having a part-time job.

c

Imagine you are going for a job interview. Together, practise how you would introduce yourself and what two things you would say about yourself to make sure you got the job.

Find out 40

Getting to know each other Listen to The interview. Use the Tip: Listening to others. Complete the sentences. TIP

Listening to others

A good listener can become a good speaker. First, listen carefully what people say and how they say it. Then copy them literally. Later you can make your own sentences.

1 How does Irvin introduce himself? Hi, I'm Irvin.

.

2 How does Juliet ask how Irvin is doing? So,

?

3 How does Juliet introduce Assan? Irvin,

. 36


UNIT 1 Friends

Lesson 4: Speaking

4 How does Juliet ask for information about Irvin? Tell us

.

5 How does Irvin say he really likes something? I'm

karate!

THE INTERVIEW Juliet Irwin Juliet Irwin Juliet Irwin Juliet Irwin Assan Irwin Assan Irwin Juliet Irwin

Assan Irwin Assan Irwin Juliet Irwin Juliet

Hello! Welcome to our office. My name is Juliet. I’m the editor of the school newsletter. Hi, I’m Irvin. Pleased to meet you! Where are you from, Irvin? I'm from Glasgow, but I came to England with my brother. We are living with my grandparents for a few years. I see. So, how are you feeling? A bit nervous? Yes, this is my first job interview! How many people are you interviewing today? Five! You are the third person this morning. Irvin, this is Assan. He's my assistant editor. Hi Assan! Nice to meet you! Hello Irvin! How are you doing? Aren’t you a friend of Mel Johnson’s? Mel with the long, red hair? Yes, that’s right, she’s a friend of mine. That hair of hers is crazy! What form are you in? I'm in 7E. I'm twelve. Tell us about your hobbies. My favourite hobby is reading. I read all the time: books, magazines, newspapers. I collect film magazines. I’m really into karate! But I’m not only practising my karate a lot, I also enjoy Jujitsu. Jujit what? Jujitsu! J-U-J-I-T-S-U. It’s my second martial art. So, please tell me more about the newsletter? School newsletters are very important. Ours is written by our students. Can you write interesting articles? Sure, I’m working on this article about the karate club, look ... This article of yours looks fun! Er, Irvin, what are you doing? I’m moving this table. It’s time to show you one of my karate moves! Wow ...

An hour later Assan Irwin Assan Irwin

Hi Irvin! How is it going? I'm fine, thanks Assan. Tell me the news please! Hey, chill out! Congratulations, the job is yours! You start on October 12th! That’s great! So, Juliet likes my karate moves!

Glossary newsletter

nieuwsbrief

martial art 37

vechtsport


UNIT 1Â Â Friends

Lesson 4: Speaking

How are you?

41

Work with a classmate. Read and listen to The interview. Discuss the questions together.

a

In the text, there are four ordinal numbers (rangtelwoorden). The first is given as an example. Find the other three.

First, b

,

,

.

In the text, there are two other ways to talk about hobbies. What are they? 1 2

c

There are also two other ways of asking how somebody is doing. What are they? 1 2

Vocabulary 42

Make your family tree Look at the example in the picture. Who are your grandparents, aunts, uncles etc? Use Vocabulary 1.4.

Make your own family tree, on a separate piece of paper. Use the picture as a basis and write down your other family members around it. 38


UNIT 1 Friends

Lesson 4: Speaking

Talking about your family tree

43

Work with a classmate. Use Vocabulary 1.4. Ask each other questions about your family trees and answer them. Ask at least five questions each. Examples: How old is your uncle? Where is your granddad from? Tell me about your sister's hobbies.

Pronunciation Pronunciation: s / z

44

Read Pronunciation: s / z. P R O N U N C I AT I O N

Pronunciation: s / z Look at these two words: sad – easy In 'sad', the s sounds like an s. In 'easy', it sounds like a z.

Put your hand on your throat and say zzz – sss – zzz – sss, out loud. Can you feel the vibration when you say the z? And can you feel it disappear when you say the s? The vibration means you are using your vocal cords (stembanden). For some sounds you use your vocal cords, for others you don't.

a

b

Put your hand on your throat. Say the sounds below out loud. Choose the correct answer. For which sounds do you use your vocal cords? 1 g as in good

vocal chords / no vocal chords

2 h as in happy

vocal chords / no vocal chords

3 j as in you

vocal chords / no vocal chords

4 k as in cat

vocal chords / no vocal chords

5 l as in like

vocal chords / no vocal chords

6 m as in meet

vocal chords / no vocal chords

7 n as in not

vocal chords / no vocal chords

8 ng as in young

vocal chords / no vocal chords

9 r as in real

vocal chords / no vocal chords

10 s as in see

vocal chords / no vocal chords

11 sj as in she

vocal chords / no vocal chords

12 th as in think

vocal chords / no vocal chords

13 th as in this

vocal chords / no vocal chords

14 w as in water

vocal chords / no vocal chords

15 z as in zebra

vocal chords / no vocal chords

16 zj as in pleasure

vocal chords / no vocal chords

Work with two or three classmates. Discuss the answers. Where did you make mistakes?

39


UNIT 1 Friends    Lesson 4: Speaking

Grammar 45 a

Grammar: Ordinal numbers Work with a classmate. Use Grammar: Ordinal numbers (first, second). Ask each other about the standings in the British football Premier League. Take turns. Use the table. Look at the example. Example: Where is Aston Villa? – In fifteenth place. GRAMMAR

Ordinal numbers (first, second) first second third

1st 2nd 3rd

fourth fifth sixth

4th 5th 6th

You can find the complete explanation in the Checkbook.

League table VIEW TABLE

Current standings  

Premier league

POS

CLUB

W

D

L

PTS

1

Manchester City

27

5

6

86

2

Liverpool

26

6

6

84

3

Chelsea

25

7

6

82

4

Arsenal

24

7

7

79

5

Everton

21

9

8

72

6

Tottenham Hotspur

21

6

11

69

7

Manchester United

19

7

12

64

8

Southampton15

15

11

12

56

9

Stoke City

13

11

14

50

10

Newcastle United

15

4

19

49

11

Crystal Palace

13

6

19

45

12

Swansea City

11

9

18

42

13

West Ham United

11

7

20

40

14

Sunderland

10

8

20

38

15

Aston Villa

10

8

20

38

16

Hull City

10

7

21

37

17

West Bromwich Albion

7

15

16

36

18

Norwich City

8

9

21

33

19

Fulham

9

5

24

32

20

Cardiff City

7

9

22

30

POS

CLUB

W

D

L

PTS

POS = position   W = won   D = drawn   L = lost   PTS = points

40


UNIT 1 Friends    Lesson 4: Speaking

b

Work with a classmate. Use Grammar: Cardinal numbers and Grammar: Ordinal numbers (first, second). Ask and answer questions about the standings. Take turns. Use the table. Look at the examples. GRAMMAR

Cardinal numbers I’m thirteen. Karen is twenty. My grandpa has eight cats. You can find the complete explanation in the Checkbook.

Examples: Which club won twenty-four matches? – Arsenal. Which club is in tenth place? – Newcastle United.

46

Grammar: Present continuous Use Grammar: Present continuous. Write complete sentences. Use the present continuous. GRAMMAR

Present continuous I’m reading a book. They’re reading a book. You’re not reading a book. He / She’s not reading a book. Is he reading a book? Are they reading a book? You can find the complete explanation in the Checkbook.

Example: Kieran / look for his brother: yes

Is Kieran looking for his brother? Yes, he is looking for his brother. 1 Irvin / work on an article about the karate club: yes

2 you / learn to play the piano: no

3 Nese and Ertug / work on the article: yes

4 you and Harry / go to the party: no

41


UNIT 1 Friends    Lesson 4: Speaking

5 you / wonder if your sister is OK: yes

6 the teacher / talk to me: no

47

Grammar: Possessive pronouns Use Grammar: Possessive pronouns (my – mine – of mine). Complete the sentences. Fill in the correct possessive pronouns. GRAMMAR

Possessive pronouns (my – mine – of mine) my friend your friend his / her friend our friend their friend

He’s mine. He’s yours. He’s his / hers. He’s ours. He’s theirs.

He’s a friend of mine. He’s a friend of yours. He’s a friend of his / hers. He’s a friend of ours. He’s a friend of theirs.

You can find the complete explanation in the Checkbook.

1 We have a cat. It is called Toby and it is

only pet.

2 Robert and Sharon live in a village near Leeds. 3 I really like chocolate. It's

house is really big.

favourite food.

4 That pen does not belong to you. It's 5 Girls, hurry up.

!

soup is getting cold!

6 Susan and I are good friends. Is she a friend

too?

7 Peter and Terri look very happy. Do you think those new bikes are 8 The children are playing outside.

?

clothes are dirty.

9 I'm sure this isn't my book. It must be

.

10 John is coming to visit us this weekend. He is a good friend

42

.


UNIT 1 Friends    Lesson 4: Speaking

Phrases 48

How do you say this in English? Work with a classmate. Use Phrases Speaking and the table. You

Classmate

1. Introduce yourself.

2. React and introduce yourself.

3. Ask how classmate is doing.

4. React.

5. Ask age.

6. Say age.

7. Ask where from.

8. Say where from.

9. Ask about hobbies.

10. Name hobbies.

11. Ask more info about classmate.

12. Say something about your character.

Have the conversation. Finished? Switch roles. PRACTISE MORE Do you want to practise some more with Vocabulary, Grammar and Phrases? Then you can do extra exercises on the New Interface website.

Express yourself 49

Talking about yourself and others Work with a classmate. Use the speech cards. You are going to have a conversation. One of you needs speech card 2 and speech card 22. The other needs speech card 12 and speech card 2. • Take a minute to prepare. • The person with speech card 2 starts.

50

Giving information You are going to present the candidate you have interviewed to the rest of the drama club. Can you convince the others your candidate is the right person for the job? Work in groups of four. Use the Tip: Understanding information goals. TIP

Understanding information goals

There are four main goals when you are giving a speech or writing something: ​ • to inform - You want to teach people something. Use facts, figures and examples. ​ • to convince - You want to convince people of your point of view or when you want them to buy a product or service. Use powerful words with lots of emotion like 'fantastic' or 'awful'. ​ • to activate​-​​You not only want to convince people of something, but you also want them to take action, for example, when you are fundraising for charity. Use powerful slogans and emotional words. ​ • to amuse - You want to make your audience laugh and feel happy, for example when you are addressing guests at a wedding or at the opening of an event. Use jokes and word play.

43


UNIT 1 Friends

Lesson 4: Speaking

Tell the others about: • the candidate's personal details; • the job they want to do; • why the candidate is the right person for the job. • Be convincing! Each member of the group has one minute to present their candidate. Then choose the best one together.

51

Looking back Did you finish the Express yourself excercises, and did you compare your answers to the models? Assess yourself. Did you reach your goals? Tick the boxes.

• • •

Introducing yourself.

Giving information about yourself.

Asking and answering questions about yourself and others.

Did you tick or anywhere? Ask a classmate or your teacher for help. Then do the exercise again and check if you have done better this time. GET AHEAD Do you have some extra time? Then do the Get ahead exercise on the New Interface website.

44


UNIT 1 Friends    Lesson 5: Project

Lesson 5: Project L E A R N I N G G OA L S

You use your life skills and your language skills in a project.

My everyday hero Introduction We all know stories about superheroes who save the world: Batman, Spider-Man, Iron Man ... But stories about everyday heroes are much more interesting. An everyday hero is an ordinary person who does or has done something special, like the Welsh teenager who saved a man from a house fire, or the American hairdresser who spends his Tuesdays giving free haircuts to the homeless. These are the people that really make a difference. Who is your everyday hero? Together with three or four classmates, you are going to choose an everyday hero and make a presentation about this person. If your presentation gets chosen as the best one, you’ll win the Everyday Hero Competition!

Discussing heroes Work with three or four classmates. Have a discussion about who should be your everyday hero. Each person in the group nominates one candidate. Make notes. Discuss these questions:

• • • • • • •

Why do we need everyday heroes, do you think? Who in your community is doing something extraordinary to help others? What are the most important facts about this person? (Name, age, where they live, something about their character.) What exactly does this person do? What is special about what they are doing? Why do you think these people and their actions are important? For whom (or what) is your everyday hero most important?

Choosing a hero Work with three or four classmates. Now decide together who you are going to nominate for the Everyday Hero Competition in class. Make notes. Discuss these questions:

• • •

Whose hero is the most special? Do their actions make the world a better place? Whose hero has got the best chance of winning the competition, and why?

45


UNIT 1 Friends    Lesson 5: Project

Preparing your presentation Work with three or four classmates. Work together to make a convincing (overtuigend) presentation. Use your notes.

• • • • • • •

Your presentation should be one to two minutes long. Start the presentation by introducing your everyday hero and why everyday heroes are so important. Describe the things your everyday hero does, and who they help with their actions. Make sure you have some good, convincing examples! Finish the presentation by explaining what makes your candidate the best everyday hero. Decide who is going to say what. Make prompt cards for each speaker to help them. Use keywords, not whole sentences. Practice!

Presenting your hero Work with the whole class. With your group, present your group's nominee and explain why this person should win the Everyday Hero Competition.

• • •

Speak slowly and clearly. Look at your audience, not at your prompt card. Make it convincing!

Choosing a winner Work with the whole class. Use a Presentation score card for each of the presentations in your class. Copy the card if necessary. Choose the winners of the Everyday Hero competition.

• • •

Listen carefully to the presentations of the other groups. Use the score card to give points for how well they presented their nominee. Count the scores to decide which group has given the best presentation and whose everyday hero is the winner of the Everyday Hero competition. Presentation score card weak (1 point) the presentation explains who the nominee is the presentation describes the character of the nominee the reason for the nomination is clear

the presentation is convincing

46

standard (2 points)

good (3 points)

excellent (4 points)


UNIT 1 Friends

Lesson 5: Project

Looking back Did you finish the project? Have you reached your goals? Tick the boxes.

Understanding why everyday heroes are important.

Having a respectful discussion with your classmates.

• •

Showing an interest in other people's heroes.

Describing your hero and giving details about them.

• •

Giving a convincing presentation.

Use of grammar, vocabulary and phrases.

Room for improvement Not happy with how you did on parts of your project? Decide what you want to work on in the future. Tick the boxes of the things you want to work on. ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Preparation Having a discussion Social skills Describing people Presentation skills Grammar Phrases Vocabulary Other:

SELF-TEST After the lessons you can do the Self-test on the New Interface website.

CAMBRIDGE Do you have some extra time and do you want to learn more about Cambridge Exam style exercises? Then do the Cambridge exercises on the New Interface website.

47