Libre Service Junior 3 Havo

Page 1

LIBRE SERVICE

leren.libreservice-online.nl

3 HAVO | A TEXTES & ACTIVITÉS

LIBRE SERVICE FRANS VOOR DE ONDERBOUW Als je in Frankrijk bij een benzinestation, wegrestaurant

of

supermarkt

LIBRE SERVICE JUNIOR

libre

service ziet staan, weet je dat het om ‘zelfbediening’ gaat. Je moet zélf aan de slag, je maakt keuzes, je gaat op je­eigen manier te werk. Libre Service biedt je veel mogelijkheden om tot het beste resultaat te komen!

AUTEURS Ronald van den Broek Licia Knoester Lilian Kremers Françoise Lomier Els Mulder-van Franeker Marloes de Visser EINDREDACTIE Jeanine van der Velde

TEXTES & ACTIVITÉS 3 HAVO | A Naam: Klas:

9 789006 690408

9006690408_omslag.indd 3

21/04/20 14:35Frans voor de onderbouw

r o i n u J

Auteurs

u u u u u u

Ronald van den Broek Licia Knoester Lilian Kremers Françoise Lomier Els Mulder-van Franeker Marloes de Visser

Eindredactie

u Jeanine van der Velde

TEXTES & ACTIVITÉS 3 HAVO A LSJ_3HAVO_A.indb 1

6/11/19 08:18


LIBRE SERVICE JUNIOR • METHODEOVERZICHT / COLOFON

2

METHODEOVERZICHT LIBRE SERVICE JUNIOR

Textes & Activités

havo/vwo

vwo

vmbo gt/h

1 hv A 1 hv B 2 havo A 2 havo B 3 havo A 3 havo B

1 vwo A 1 vwo B 2 vwo A 2 vwo B 3 vwo A 3 vwo B

1 vmbo gt/h A 1 vmbo gt/h B 2 vmbo gt A 2 vmbo gt B 3/4 vmbo gt A 3/4 vmbo gt B

Digitaal leerplatform ­eDition

Alle boeken worden geleverd met een totaallicentie die bestaat uit de theorie en alle opdrachten voorzien van uitgebreide feedback.

Docenttotaallicentie

Toegang tot alle docentmaterialen zoals: docentenhandleiding, antwoorden, lesplanner, audio en video, toetsen, de digibordapplicatie Schooltas, VensterFrans, Panorama’s. Daarnaast toegang tot eDition: het digitale leerlingmateriaal en leerlingvolgsysteem voor docenten.

COLOFON Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl ISBN 9789006690408 Eerste druk, eerste oplage, 2019 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2019

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

LSJ_3HAVO_A.indb 2

6/11/19 08:18


WERKEN MET LIBRE SERVICE JUNIOR

3

WERKEN MET LIBRE SERVICE JUNIOR Als je in Frankrijk bij een benzinestation, wegrestaurant of supermarkt libre service ziet staan, weet je dat het om ‘zelfbediening’ gaat. Je moet zélf aan de slag, je maakt keuzes, je gaat op je eigen manier te werk. Libre Service Junior biedt je veel mogelijkheden om goed Frans te leren! NIEUW IN LEERJAAR 3 Het Textes & Activités voor leerjaar 3 is op dezelfde manier opgebouwd als voor leerjaar 2. Nieuw in leerjaar 3 zijn de formulieren voor formatief evalueren die je bij Parler en Écrire op de website vindt. Deze formulieren helpen je om te zien wat je al goed kunt en waarmee je nog moet verder oefenen. Ook nieuw zijn de tekstballonnen met Pourquoi ? en Comment ? Deze helpen om te begrijpen waarom je iets moet leren en hoe je iets moet leren. Bon courage !

HANDIG OM TE WETEN u QR-CODE

De audiofragmenten kun je via de site of met een QR-code beluisteren. Ook de vlog kun je met een QR-code bekijken. Voor de QR-code moet je een gratis app installeren. Schrijf niet op de QR-code, want dan doet hij het niet meer. u NIEUWE FRANSE SPELLING

In Libre Service Junior wordt de nieuwe Franse spelling toegepast, net zoals de meeste Franse educatieve uitgeverijen vanaf 2016 doen. De nieuwe spelling is bedoeld om het Frans makkelijker en moderner te maken. Meer informatie: www.orthographe-recommandee.info

u MENU AU CHOIX

Aan het eind van elk onderdeel vind je een menu au choix. Dit keuzemenu biedt extra opdrachten op drie niveaus: het herhalingsniveau; het basisniveau waarop je extra kunt oefenen, bijvoorbeeld voor de toets; en het niveau met een uitdagende opdracht. In het boek vind je een korte beschrijving van deze opdracht, die verder staat uitgelegd op de website. Meestal zal je docent aangeven welke opdracht je moet maken, maar je kunt natuurlijk altijd zelf naar de website gaan om extra te oefenen. u DIGITALE LEEROMGEVING

Bij Libre Service Junior hoort de digitale leeromgeving eDition: leren.libreservice-online.nl eDition bestaat uit: • alle opdrachten uit het boek in digitale vorm; • uitgebreide beoordelingsmogelijkheden met rubrics bij de mise en pratique van Écrire en Parler; • alle opdrachten uit het menu au choix; • alle bronnen: audio, video, leesteksten; • alle theorie: het grammaticaoverzicht, en bij verschillende grammaticaonderdelen vind je ook uitleg in de vorm van een korte animatie.

PICTOGRAMMEN In dit boek worden de volgende pictogrammen gebruikt: Kijken / Regarder

Groepsopdracht

Lezen / Lire

Website

Grammatica / Grammaire

Herhalings- of reproductieve opdracht

Luisteren / Écouter

Opdracht op toetsniveau

Spreken / Parler

Uitdagende opdracht

Schrijven / Écrire

Woordenboek

Apprendre

Creatieve opdracht waarbij je verschillende eigentijdse vaardigheden gebruikt

Opdracht in tweetallen

LSJ_3HAVO_A.indb 3

FORMAT A IEF AT EVALUEREN V VALUEREN

Op de website vind je een formulier voor formatieve evaluatie. Dit helpt je ook om de juiste keus te maken bij het menu au choix.

6/11/19 08:18


4

LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 3 HAVO UNITÉ

1 MON SUPER ÉTÉ

REGARDER

A2

Een vlog over een exotische bestemming die ook bij Frankrijk hoort.

LIRE

A2

GRAMMAIRE I

Je kunt de hoofdlijnen begrijpen van een tekst over vakantie.

• révision: de onregelmatige werkwoorden être en avoir en de regelmatige werkwoorden op -er

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra I: Les vacances de Pauline Lire Extra II: Amours de vacances

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt een tekst op een website over een Nederlandse voetballer in Frankrijk begrijpen.

• het onregelmatige werkwoord savoir • révision: faire en aller

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra I: Un job de rêve ? Lire Extra II: Le français, voilà pourquoi !

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt de hoofdgedachte van een interview in een jongerentijdschrift begrijpen.

• het onregelmatige werkwoord écrire • révision: onregelmatige werkwoorden prendre en voir

Civilisation: la France d’Outre-Mer (les DROMCOM)

Differentiatie

2 LE FRANÇAIS … VOILÀ POURQUOI !

Een vlog over de voordelen van Frans kunnen spreken.

Civilisation: la francophonie

Differentiatie

3 PLUS BELLE LA VIE EN LIGNE ?

Een vlog over leuke en minder leuke kanten van sociale media.

Civilisation: le sud

Differentiatie

MENU AU CHOIX

LSJ_3HAVO_A.indb 4

Menu au choix: Menu au choix: Feuilleton Grammaire Extra Lire Extra I: Comment faire la différence entre les vraies nouvelles et les « fake news »? Lire Extra II: Le cyberharcèlement

Bij de vaardigheden Lire, Grammaire, Écouter, Parler, Écrire komen differentiatieopdrachten voor op drie niveaus:

6/11/19 08:18


LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

ÉCOUTER

A2

Je kunt belangrijke gegevens begrijpen in een gesprek over het reserveren van een activiteit. Semi-authentique • berichten uit een radiojournaal Prononciation • spellen

GRAMMAIRE II • révision: de passé composé met avoir en être

PARLER

A2

ÉCRIRE

A2

Je kunt informatie vragen, reserveren en iets bestellen.

Je kunt je mening verwoorden en een klacht schrijven.

Grammaire lexicale • Persoonlijke voornaamwoorden met nadruk

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je kunt een gesprek begrijpen bij een balie of receptie.

• de toekomende tijd (futur) • révision: de passé composé en de imparfait

Je kunt reageren op een bericht en daarbij iets over jezelf vertellen.

Semi-authentique • verschillende accenten in het Frans • radioprogramma met Nederlanders die in Frankrijk werken Prononciation • uitspraak -oi

Grammaire lexicale • vraagzinnen

Je kunt vertellen over je toekomstplannen en over het profiel dat je gaat kiezen.

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je kunt de hoofdgedachte van een interview begrijpen.

• het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp en als meewerkend voorwerp

Je kunt een tutorial in het Frans maken.

Je kunt in eenvoudige zinnen een nieuwsbericht schrijven.

Menu au choix

Menu au choix

Semi-authentique • Franse reclames Prononciation • la liaison Menu au choix

Grammaire lexicale • de gebiedende wijs

Menu au choix: Grammaire Extra

Grammaire 141 Vocabulaire 164 Franse instructies 197 Tips en strategieën leerjaar 1-3 198

LSJ_3HAVO_A.indb 5

5

La Francophonie 201 La France 202 Plan de Paris 203

6/11/19 08:18


6

LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 3 HAVO UNITÉ

4 ADRÉNALINE

REGARDER

A2

Een vlog over allerlei spannende sporten.

LIRE

A2

GRAMMAIRE I

Je kunt een tekst over bijzondere sporten begrijpen.

• het onregelmatige werkwoord devoir • révision: de onregelmatige werkwoorden sortir en partir

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra I: À la recherche de sensations fortes ? Lire Extra II: Deux professions passionnantes

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt een informatieve tekst over Franse helden begrijpen.

• connaitre • révision: vouloir en pouvoir

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra I: Des héros français Lire Extra II: Jeanne d’Arc

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt een test over karaktereigenschappen begrijpen en maken.

• révision: regelmatige werkwoorden op -er, -re en -ir

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra I: Que font-ils de leur talent ? Lire Extra II: Ils changent le monde

Menu au choix: Grammaire Extra

Civilisation: l’est

Differentiatie

5 HÉROS

Een vlog over bekende Franse personen en gebeurtenissen.

Civilisation: l’ouest

Differentiatie

6 TALENTS

Een vlog over jongeren met verschillende talenten.

Civilisation: le nord

Differentiatie

MENU AU CHOIX

LSJ_3HAVO_A.indb 6

Bij de vaardigheden Lire, Grammaire, Écouter, Parler, Écrire komen differentiatieopdrachten voor op drie niveaus:

6/11/19 08:18


LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

ÉCOUTER

A2

Je kunt gesprekken begrijpen over pretparken en de hoofdlijnen van een nieuwsbericht.

GRAMMAIRE II

PARLER

A2

ÉCRIRE

A2

• bijwoord • révision: bijvoeglijk naamwoord

Je kunt een mening geven over een klassenuitje, zeggen of je het ergens mee eens of oneens bent en argumenten voor of tegen geven.

Je kunt schrijven over je eigen ervaring met uitdagingen en adviezen geven.

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je kunt gesprekken begrijpen waarin jongeren vertellen over hun helden.

• vergrotende trap • révision: bijwoord en bijvoeglijk naamwoord

Je kunt een spreekbeurt houden over een bekende Franse persoon.

Je kunt iemand beschrijven die voor jou een held is.

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je begrijpt een gesprek over een mislukte auditie en een gesprek met een vlogger.

révision: • aanwijzend voornaamwoord • bezittelijk voornaamwoord

Je kunt bij een talentenjacht iets vertellen over of laten zien van jouw talent.

Je reageert op een oproep om iets te doen voor een goed doel.

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Semi-authentique • je kunt nieuwsberichten begrijpen. Prononciation • intonatie

7

Semi-authentique • je kunt gesprekken begrijpen waarin jongeren vertellen waar de naam van hun school vandaan komt. Prononciation • laatste letters wel/niet uitspreken bij werkwoorden.

Semi-authentique • aankondigingen van verschillende talentenshows. Prononciation • toegevoegde informatie onthouden en verstaan. Menu au choix

Grammaire 141 Vocabulaire 164 Franse instructies 197 Tips en strategieën leerjaar 1-3 198

LSJ_3HAVO_A.indb 7

La Francophonie 201 La France 202 Plan de Paris 203

6/11/19 08:18


8

1

UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ

MON SUPER ÉTÉ landen waar Frans de moedertaal of tweede taal is gebieden die bij Frankrijk horen en waar men Frans spreekt Québec

OCÉAN ATLANTIQUE

Belgique

France

Luxembourg Suisse

St. Pierre et Miquelon

Haïti St-Martin St-Barthélemy Guadeloupe

Tunisie Maroc Algérie

Mauritanie Mali Niger Sénégal Tchad République Guinée centrafricaine CameBurkina Faso roun Rép. Côte d’Ivoire Rwanda Dém. du Bénin Togo Congo Burundi Guinée Équatoriale Comores Gabon Rép. du Congo Madagascar

OCÉAN PACIFIQUE

Martinique Guyane

OCÉAN PACIFIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN INDIEN

la Réunion

Vanuatu

Wallis-etFutuna

Polynésie française

Nouvelle Calédonie

La France d’Outre-Mer (les DROM-COM) Dat Frankrijk een groot en gevarieerd land is, heb je gezien en gelezen in leerjaar 1 en 2 van Libre Service Junior. En in de volgende unités ontdek je wat de vier windstreken van Frankrijk nog meer te bieden hebben. Maar wist je dat je op tienduizenden kilometers buiten Frankrijk nog steeds op territoire français kunt zijn en het Frans de voertaal is? Kijk nog maar eens op de kaart. Eilanden als la Réunion of la Martinique, die officieel bij de DROM-COM horen, een afkorting voor Départements-Régions d’Outre-Mer - Collectivités d’Outre-Mer, zijn echt bestemmingen voor een droomvakantie.

Le paysage Tegenover het Afrikaanse eiland Madagascar ligt la Réunion, een Frans eiland dat als een montagne midden uit l’océan Indien oprijst, maar nog steeds bij Europa hoort. Je kunt er met un passeport européen of une carte d’identité gewoon terecht en je betaalt met euros. Op dit ile zo groot als de Nederlandse provincie Drenthe vind je zowel des grandes plages als des volcans en zowel la forêt tropicale (het regenwoud) als de besneeuwde bergtop van le Piton des Neiges.

LSJ_3HAVO_A.indb 8

Les incontournables Het bijzondere landschap op la Réunion zorgt ervoor dat je een keuze hebt uit ontelbare activiteiten. Naast bronzer à la plage kun je er pratiquer des sports nautiques zoals faire de la plongée sous-marine, nager avec les dauphins of faire du jet-ski. In de ruige berggebieden met diepe ravijnen kun je faire du parapente, faire du canyoning of faire de l’escalade.

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ

9

UNITÉ 1 REGARDER Een vlog over Martinique. Les célébrités Nog zo’n bijzonder eiland is la Martinique. Samen met Guadeloupe en een paar kleinere eilanden behoort het tot les Antilles françaises in de Caribische zee. Een van de bekendste personen (célébrités) geboren op la Martinique is Joséphine de Beauharnais, de geliefde en echtgenote van Napoléon Bonaparte. Ze werd als dochter van Franse kolonisten ook wel La Créole genoemd.

LIRE

A2

Mes vacances en Martinique Een tekst over een Franse jongen die over zijn vakantie vertelt. GRAMMAIRE I Herhaling van être, avoir en regelmatige werkwoorden op -er ÉCOUTER

A2

À l’office de tourisme, Le scooter des mers, fragments semi-authentiques Gesprekken bij de VVV op la Réunion, een nieuwsuitzending van Radio Tahiti. GRAMMAIRE II Herhaling van de voltooide tijd (passé composé) met avoir en être PARLER

SAVAIS-TU QUE … Le créole martiniquais is de taal die het meest op la Martinique gesproken wordt: een mengelmoes van de oorspronkelijke inheemse taal en het Frans. Ook in de andere Franse DROM-COMgebieden wordt Creools gesproken, maar wel in elk gebied op een eigen manier. Zo zijn er le créole dominiquais, saint-lucien, haïtien en guadeloupéen. Maar, evenals in alle ongeveer 56 landen die behoren tot de Francophonie, kun je er met Frans dus uitstekend terecht! RÉPONDS AUX QUESTIONS

1 Hoe vertaal je de Creoolse uitdrukking Travail gran matin, manzo le soir in het Frans?

2 Wat is de titel van het volkslied op la Réunion en

A2

Le scooter des mers, Allons-y Informatie vragen, reserveren en iets bestellen. ÉCRIRE

A2

Club L’Aventure Verte Je mening verwoorden en een klacht schrijven. APPRENDRE Overzicht van de leerwoorden, zinnen en grammatica. NA DEZE UNITÉ KUN JE … • een vlog begrijpen over Martinique. • de hoofdlijnen begrijpen van een tekst over vakantie. • belangrijke gegevens begrijpen in een gesprek over het reserveren van een activiteit. • informatie vragen, reserveren en iets bestellen. • je mening verwoorden en een klacht schrijven.

op la Martinique, denk je?

3 Zoek op de kaart la Réunion en la Martinique op. Zoek daarna nog twee Franse overzeese gebieden op.

LSJ_3HAVO_A.indb 9

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • REGARDER

10

REGARDER A2

DOEL: je kunt een vlog over Martinique begrijpen.

EXERCICE 1 – COMPRÉHENSION GLOBALE Regarde le vlog et réponds aux questions.

1 Hoe heet de vlogger?

.

2 Hoe komt het dat hij een beetje Nederlands spreekt? ££A Hij is geboren in Rotterdam. ££B Hij woont in Rotterdam. ££C Zijn vader is Nederlands. EXERCICE 2 – COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE Regarde encore une fois et réponds aux questions.

1 Martinique ligt bij ££A Afrika

££B Zuid-Amerika

££C Zuid-Frankrijk

2 Kruis aan of de volgende beweringen over Martinique vrai of faux zijn.

a Het is een eiland. b Het hoort bij Frankrijk. c Het is er vaak slecht weer.

vrai faux      

3 Welke taal wordt er op Martinique gesproken?

4 « Mais je ne veux pas me noyer ! » betekent in het Nederlands ££A Maar ik wil niet verdrinken! ££B Maar ik wil niet diepzeeduiken! 5 Welk risico loop je onder de palmbomen op Martinique? 6 In de vlog zie je vijf activiteiten die je op Martinique kunt doen. Schrijf ze in het Frans op.

a

b

c

la plongée sous-marine

d

e

Apprends le vocabulaire FN et NF de : Apprendre 1 page 37.

MENU AU CHOIX Bekijk een ander filmpje over vakantie en beantwoord de vragen.

LSJ_3HAVO_A.indb 10

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • LIRE

11

LIRE A2

DOEL: je kunt de hoofdlijnen begrijpen van een tekst over vakantie.

EXERCICE 3 – MISE EN ROUTE Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes pas pendant les vacances ? Regarde les quatre colonnes du tableau. Lis les phrases. Noteer het nummer van de zinnen in de juiste kolom. in de 7 Mes parents ont 8 On fait une grande 2 J’ai ple n so ai m e amis. un ué lo balade dans la forêt. ouveaux n à la montagne. 5 Il y a u ne j’ai horreur grande p j’adore j’aime bien je n’aime pas lage de ça ès de sable 1 Il fait tr . beau. 3 Je me suis cassé le bras.

4 La cuisine locale est très spéciale. 10 Il y a 10 kilo mètres de bouchons sur l’a utoroute.

6 Le voyage dure 12 heures.

9 On va à Disneyland Paris pour la deuxième fois.

EXERCICE 4 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE Lis le mail de Candice à son copain Dorian. Choisis le mot qui convient. Puis traduis-le. Tu retrouves ces mots dans le texte Mes vacances en Martinique. Kies het woord dat in de zin past en vertaal het. Salut Dorian,

Les vacances sont finies ! 1 À Paris il pleut. Je déteste le lecteur / la pluie. 2 J’ai adoré mes vacances et nos conditions / promenades sur la plage. 3 Le soir, nous regardions souvent le coucher du soleil / l’inscription. 4 Le paysage était très beau. C’était merveilleux / obligatoire ! 5 Je suis contente car on va conduire / se revoir l’été prochain au camping, c’est sûr ! 6 Je rêve de faire de la plongée sous-marine / passer un examen dans cette mer si bleue ! 7 J’ai aussi envie de faire la balade vers la partie / le volcan. 8 Réponds-moi à partir de / dès que tu as reçu mon mail ! Bises, Candice

LSJ_3HAVO_A.indb 11

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • LIRE

12

C’est la rentrée. Le magazine Les Clés Junior a demandé à ses lecteurs de raconter leurs vacances. Cette semaine, c’est Mathieu (15 ans) qui raconte.

Mes vacances en Martinique 3 [ ... ]

Je suis allé en Martinique pour la première fois de ma vie et seul. J’ai passé quatre semaines chez mon oncle, ma tante et mes cousins. Ma cousine Mélanie a 15 ans et mon cousin Victor 13 ans.

• J’ai fait de la plongée sous-marine pour la première fois de ma vie. La mer était d’un bleu magnifique et on a vu des poissons de toutes les couleurs. • J’ai bu beaucoup de jus de fruits exotiques : d’ananas, de mangues ... Délicieux ! • Nous avons fait du kayak de mer. Cool !

1 Le voyage Le voyage est cher, mais j’ai de la chance parce que mes parents ont payé le billet d’avion pour moi. La Martinique est une ile à 6 850 km de Paris et il y a un décalage horaire de six heures avec la France. Ma famille martiniquaise m’attendait à l’arrivée, c’était chouette ! Et heureusement, on parle français en Martinique.

2 Je suis tombé amoureux Un jour, j’ai rencontré Juliane, la fille des voisins. Je suis tombé amoureux d’elle dès que je l’ai vue ! C’était un vrai coup de foudre pour nous deux. Elle a 14 ans comme moi, et elle est drôle, intelligente, belle, gentille ... On a fait plein de choses ensemble tous les quatre ou tous les deux. Mon plus beau souvenir, c’est une promenade au coucher du soleil, tous les deux, seuls, sur la plage ... c'était merveilleux !

4 [ ... ] • En Martinique, en juillet, c’est la saison des pluies et des cyclones. • J’ai gouté la cuisine martiniquaise. Je n’ai pas tout aimé. • Nous avons fait une randonnée jusqu’au sommet du volcan. Un peu trop longue et difficile !

5 [ ... ] • Un jour, Juliane et moi, nous voulions faire une balade en scooter des mers, mais … impossible ! Il faut avoir au moins 16 ans et le permis bateau1 de plaisance. • Je n’ai pas fait de canyoning. Ce n’est pas possible pendant la saison des pluies. Dommage ! 1 le

permis bateau : het vaarbewijs

6 [ ... ] C’était dur de quitter ma famille mais heureusement, ils vont venir à Paris l’année prochaine ! Juliane et moi, nous étions très tristes. On va surement se revoir un jour, mais quand ? En tout cas, mes vacances en Martinique ont été les plus belles vacances de ma vie !

Le permis bateau de plaisance Vous voulez conduire un scooter des mers ? Lisez attentivement ces informations. Le permis bateau de plaisance est obligatoire pour conduire un scooter des mers. Il y a une partie théorique et une partie pratique. Condition d’inscription On peut passer l’examen à partir de l’âge de 16 ans.

LSJ_3HAVO_A.indb 12

La partie théorique Apprenez bien la théorie. Il faut répondre à 30 questions. On peut faire maximum cinq fautes.

La partie pratique Préparez la partie pratique de l’examen avec un moniteur.

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • LIRE

13

EXERCICE 5 – COMPRÉHENSION GLOBALE Lis et écoute le texte Mes vacances en Martinique. Réponds aux questions.

1 Wie is Mathieu? een journalist die verslag doet van een reis / een lezer die vertelt over zijn vakantie 2 Qu’est-ce que Mathieu a aimé, n’a pas aimé ou n’a pas fait pendant ses vacances ? Bij alinea 3 t/m 6 ontbreken de tussenkopjes. Noteer de tussenkopjes bij de juiste alinea. Er blijft één tussenkopje over.

a J’ai absolument détesté ! b J’ai moins aimé ou pas aimé c Je n’ai pas fait

d Le jour du retour est arrivé e Vraiment beaucoup aimé !

TIP

3 a Wat vond Mathieu van zijn vakantie? Markeer in de tekst positieve en negatieve woorden of zinnen om een antwoord te geven op deze vraag. Gebruik twee verschillende kleuren.

Je kunt vaak de mening van de schrijver ontdekken door de tekst te scannen op positieve en negatieve woorden. Zo krijg je een aardig beeld van de toon van de tekst.

b Kijk naar de woorden en zinnen die je hebt gemarkeerd. Hoe zou je de toon van deze tekst noemen? positief / negatief / vooral negatief / vooral positief

EXERCICE 6 – COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE Lis encore une fois le texte et réponds aux questions.

1 Waarom heeft Mathieu voor Martinique als reisbestemming gekozen, denk je? (inleiding)

2 Vul in. Wat vertelt Mathieu over Martinique in alinea 1? De afstand tussen Parijs en Martinique is

a

b Het tijdsverschil is

c

.  .

Op Martinique wordt

gesproken.

3 Wat kom je te weten over Juliane in alinea 2? Noteer vier dingen.

4 « C’était un vrai coup de foudre … ». (alinea 2) Onderstreep een andere zin uit de tekst die duidelijk aangeeft dat het liefde op het eerste gezicht was.

5 « Elle a 14 ans comme moi, … ». (alinea 2) Wat betekent moi? 6 Lis les paragraphes 3 et 4. Waarom vond Mathieu duiken leuk?

a

b Vond Mathieu al het eten en drinken op Martinique lekker? Leg je antwoord uit.

Welke activiteit vond hij nog meer leuk?

c

d Welke activiteit was voor hem te lang en moeilijk?

e Is de maand juli een goede periode om op vakantie naar Martinique te gaan? Waarom wel/niet?

LSJ_3HAVO_A.indb 13

6/11/19 08:18


14

UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • LIRE 7 Lis le paragraphe 5. Mathieu heeft twee sporten niet kunnen doen. Waarom niet? Trek een lijn van de betreffende sport naar de reden. •  Er was niet genoeg water.  • Jetski  •

•  Het diploma van Mathieu was niet geldig.  • •  Het was onmogelijk door het regenseizoen.  •

• Canyoning

•  Je moet minstens 16 jaar zijn én een  • vaarbewijs hebben.

8 Lis le paragraphe 6. a

Waarom is Mathieu heel verdrietig bij het afscheid?

b Wat maakt het afscheid iets minder zwaar? Noteer de zin waaruit je dat opmaakt.

9 Je hebt de tekst nu gedetailleerd gelezen. Kijk nog eens naar je antwoord bij vraag 3b van exercice 5. Had je de toon van de tekst goed voorspeld? Licht je antwoord toe. Ja / Nee, want

.

J a Lees de tekst Le permis bateau de plaisance. Welke twee voorwaarden voor het huren van een jetski kende je al uit de tekst Mes vacances en Martinique? b Een kandidaat heeft 26 goede antwoorden. Is hij geslaagd of gezakt? Licht je antwoord toe.

K A Lis la grammaire lexicale. GRAMMAIRE LEXICALE – PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN MET NADRUK De persoonlijke voornaamwoorden met nadruk gebruik je: • na een voorzetsel. Exemples Je sors avec lui. Ik ga met hem uit. Tu viens chez nous ? Kom je bij ons? •

als je iets met nadruk zegt. Exemple Qui va en vacances ? - Moi ! Wie gaat op vakantie? - Ik!

• na c’est of ce sont. Exemple C’est toi ? Ben jij dat? Vormen van de persoonlijke voornaamwoorden met nadruk: moi mij, ik toi jou, jij lui hem, hij elle haar, zij nous ons, wij vous jullie, u eux hen, zij (m pl) elles hen, zij (f pl)

LSJ_3HAVO_A.indb 14

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • LIRE B

15

Complète les phrases. Gebruik het persoonlijke voornaamwoord met nadruk. 1

Je connais bien Emma. Je fais du sport avec

2

Pour qui est ce cadeau ? Pour

3

Qui vient de Martinique ?

4

Qui veut faire du scooter des mers ? –

5

À qui est ce chat ? – À

6

Les voisins sont chez leurs amis ? – Oui, ils sont chez

haar

.

hem

?

jullie

, Mélanie et Victor ?

ik

!

ons

. .

hen

EXERCICE 7 – MISE EN PRATIQUE Travaillez à deux. Racontez. Qu’est-ce que vous avez beaucoup aimé, bien aimé ou pas aimé pendant vos vacances ? Faites des listes. Maak drie lijsten van in totaal drie zinnen. Vertel wat je superleuk of leuk vond en wat minder leuk was. Je kunt ook over een eerdere vakantie vertellen. Kijk naar de zinnen van exercice 3 en gebruik de voltooide tijd (passé composé). j’ai beaucoup aimé

j’ai aimé

je n’ai pas aimé

QUIZ Hoe wordt la Martinique ook genoemd? A Belle-Île-en-Mer B L’ Île de Beauté C L’ Île aux fleurs Apprends le vocabulaire FN de : Apprendre 2 page 37. MENU AU CHOIX In leerjaar 3 kies je in het menu au choix uit twee verschillende soorten teksten. Lire Extra I is eenzelfde soort tekst als de tekst uit Lire. Hiermee kan je oefenen voor de leestoets. Lire Extra II is een andere tekstsoort met een andere manier van bevragen. Kies uit twee verschillende soorten teksten.

LSJ_3HAVO_A.indb 15

Lire Extra I

Lees de tekst Les vacances de Pauline op pagina 42 en maak de opdrachten. De ***-opdrachten zijn vragen waarbij je zelf verbanden moet leggen of conclusies moet trekken.

Lire Extra II

Lees de tekst Amours de vacances op pagina 45 en maak de opdrachten.

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • GRAMMAIRE I

16

GRAMMAIRE I

RÉVISION – ÊTRE, AVOIR EN REGELMATIGE WERKWOORDEN OP -ER PO

In deze unité herhaal je de onregelmatige werkwoorden être (= zijn), avoir (= hebben) en de regelmatige werkwoorden op -er. Kijk eventueel nog eens naar deze werkwoorden en naar de werkwoordstijden (présent, passé composé, imparfait) in het grammaticaoverzicht achter in het boek vanaf pagina 148. EXERCICE 8A

URQUOI

? De werkwoorden avoir en être en de regelmatige werkwoorden op -er (zoals regarder) komen heel vaak voor. Oefen er nog eens mee zodat je ze zelf goed kunt gebruiken.

Luister naar de zinnen en vul de werkwoordsvorm die je hoort in. Om je te helpen staan de hele werkwoorden en de werkwoordstijden achter de zinnen. 1

Ma sœur

en vacances en Haïti.

être - présent

2

Vous

en retard.

être - présent

3

Tu

malade la semaine dernière ?

être - passé composé

4

J’

un billet pour le concert de Jain.

avoir - présent

5

On

horreur des voyages en avion.

avoir - présent

6

Quand j’étais petit, j’

peur la nuit.

avoir - imparfait

7

Mon frère

le permis de conduire.

passer - présent

8

Mes cousins

beaucoup à l’étranger.

voyager - présent

9

Vous

votre aventure à vos copains ?

raconter passé composé

sur l’eau.

glisser - imparfait

10 Le scooter des mers EXERCICE 8B A

Vul de juiste vertaling in van de onregelmatige werkwoorden être of avoir. Let goed op de werkwoordstijd. 1

souvent malade en bateau.

jij bent

très fâchés parce

mijn ouders zijn

un accident, pas grave

wij hebben gehad

un pneu crevé ? Pas de chance !

heb jij

très patient avec mon petit

ik ben geweest

au supermarché ? Achetez

zijn jullie

une

zij heeft

une valise Superman.

de kinderen hebben

2 que je suis rentré après minuit. 3

Hier, heureusement.

4 5 Antwoord op de quizvraag: C.

frère aujourd’hui.

LSJ_3HAVO_A.indb 16

6 une baguette ! 7 8

Ma mère est très contente. nouvelle voiture.

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • GRAMMAIRE I

17

B Vul de juiste vertaling in van de regelmatige werkwoorden op -er. Let goed op de werkwoordstijd. Kies uit: détester | filmer | passer | téléphoner | trembler | visiter 1 Chaque dimanche, à mes parents. 2 romantiques. 3

mijn oom en mijn tante bellen ce film. Je n’aime pas les films

ik heb een hekel gehad aan

de froid !

jullie trillen

quatre semaines

heb jij doorgebracht

wij filmen

le musée du Louvre

zij heeft bezocht

Les enfants, rentrez !

4 Est-ce que chez ton oncle ? 5 Nous sommes sur le bateau et les baleines ! 6 À Paris, pendant trois jours. EXERCICE 8C

Travaillez à deux. Regardez les images et racontez l’histoire. Maak zinnen in de présent, passé composé en imparfait. Gebruik de volgende werkwoorden: déjeuner | être | louer | regarder | rentrer a

c

b

d

C’est bon !

Trois jours plus tard ...

Apprends la grammaire de : Apprendre 3 page 38.

MENU AU CHOIX Maak exercice 8D op pagina 47 of op de site. Maak exercice 8E op pagina 47 of op de site. Maak exercice 8F op pagina 48 of op de site. Maak de quiz op Socrative om te testen of je de werkwoorden goed kunt vervoegen.

LSJ_3HAVO_A.indb 17

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCOUTER

18

ÉCOUTER A2

DOEL: j e kunt belangrijke gegevens begrijpen in een gesprek over het reserveren van een activiteit. EXERCICE 9 – MISE EN ROUTE Travaillez à deux. 1 Regardez les images et répondez aux questions. Changez de rôle. Exemple Qu’est-ce qu’on peut faire dans un camping ? – Dans un camping, on peut faire du tennis. 1 2 3 4

Qu’est-ce qu’on peut faire sur l’eau ? Qu’est-ce qu’on peut faire à la montagne ? Qu’est-ce qu’on peut faire dans la forêt ? Qu’est-ce qu’on peut faire à la campagne ?

a

b

faire du camping c

faire de l’escalade d

faire du parapente e

faire du VTT f

faire du canoë

g

faire du surf

h

faire de l’accrobranche

faire du cheval

2 Wanneer gebruik je faire du en wanneer je gebruik je faire de la of faire de l’?

LSJ_3HAVO_A.indb 18

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCOUTER

19

EXERCICE 10 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE Choisis la traduction qui convient. Tu retrouves ces mots dans les dialogues et les fragments semi-authentiques. Il reste un mot. dat komt goed uit | geduld | heeft een enorme hekel aan | jij bedoelt | onderbreken | schattig | een snelheid | wacht | watersporten 1

Charles a rendez-vous avec Eva, mais il attend depuis une heure.

2

Regarde ces petits animaux : ils sont adorables, n’est-ce pas ?

3

Tu aimes les sports nautiques ? – Oui, surtout la natation.

4

Un jet-ski peut facilement atteindre une vitesse de 100 km / heure.

5

Je ne comprends pas très bien ; qu’est-ce que tu veux dire ?

6

Il ne faut pas m’interrompre quand je parle !

7

Ça dure longtemps ! – Il faut avoir beaucoup de patience.

8

Paul dit qu’il a horreur des crocodiles.

EXERCICE 11 – PRONONCIATION A Souligne, écoute et vérifie. Weet je nog hoe het alfabet in het Frans wordt gespeld? Onderstreep in het alfabet de letters die in het Frans anders worden uitgesproken dan in het Nederlands. Luister daarna naar de uitspraak van het alfabet en controleer of je de juiste letters hebt onderstreept. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z B Écoute et note. Luister naar de Franse spelling van de voornamen en noteer de juiste naam.

1

3

2

4

C Travaillez à deux. Épelez vos noms. Spel je naam.

1 2

Spel je voor- en achternaam. Spel de naam van een bekend persoon. Je klasgenoot moet raden wie je bedoelt.

EXERCICE 12 – COMPRÉHENSION GLOBALE Écoute les dialogues et réponds aux questions. Je gaat luisteren naar twee dialogen die zich afspelen op het Franstalige eiland la Réunion.

1 Écoute le dialogue 1. Combine. Waarom staan de personen uit de dialoog bij de balie? Combineer door lijnen te trekken. a

is uit op een afspraakje

LSJ_3HAVO_A.indb 19

c

b

wil informatie geven

DIALOGUE 1

wil informatie hebben

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCOUTER

20

2 Écoute le dialogue 2. Welke informatie moet Manu geven? Er zijn meerdere DIALOGUE 2

antwoorden mogelijk. £ A leeftijd £ B adres £ C identiteitsbewijs

£ D e-mailadres £ E aantal deelnemers £ F tijdsduur

EXERCICE 13 – COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE Écoute encore une fois et réponds aux questions.

1 a DIALOGUE 1

b

Écoute le dialogue 1 et coche. Kruis in de eerste kolom aan welke activiteiten/ bezienswaardigheden worden genoemd. £ A museum voor moderne kunst £ Employée £ Manu £ B muziekmuseum £ Employée £ Manu £ C natuurhistorisch museum £ Employée £ Manu £ D zwemmen £ Employée £ Manu £ E surfen £ Employée £ Manu £ F diepzeeduiken £ Employée £ Manu £ G jetskiën £ Employée £ Manu £ H bergbeklimmen £ Employée £ Manu Kruis in de tweede of derde kolom aan wie deze activiteiten noemt.

2 Wat is het verschil tussen de activiteiten die de medewerkster voorstelt en de activiteiten die Manu voorstelt?

3 Welke activiteit zou Tiffany het liefst willen doen? 4 Wanneer, hoe laat en waar spreken Tiffany en Manu uiteindelijk af? Onderstreep wat juist is. Wanneer vanmiddag / morgenmiddag Hoe laat om 15.00 uur / om 17.00 uur Waar bij het reisbureau / voor het toeristenbureau

5 Écoute le dialogue 2. Complète le formulaire. Vul het formulier verder in voor Manu.

CONTRAT DE LOCATION

DIALOGUE 2

SCOOTER DES MERS

Nom

Cezzana, Manu

Adresse

12, rue Voltaire

Ville

Saint-Denis

Âge

ans

Tel

+33.3.00345587

Mail

manuc@tm.fr

£ permis bateau de plaisance

£ carte d’identité

Location Nombre de personnes Nom partenaire

LSJ_3HAVO_A.indb 20

6/11/19 08:18


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCOUTER

Âge

21

ans

Date

le

Durée

60 / 90 / 120 minutes

Paiement 150 / 200 / 220 €

Prix Caution

Au total

Signature

6 Manu moet een caution betalen. Wat is dat volgens jou? £ A borg voor het geval er iets stuk gaat of ontbreekt £ B extra belasting £ C servicekosten voor de verhuur 7 Waarom maakt Manu bezwaar tegen de caution? 8 Welke oplossing biedt de medewerkster? £ A Er gaat een volwassene mee. £ B Manu hoeft helemaal niets te betalen. £ C Manu mag zijn ID achterlaten. EXERCICE 14 – COMPRÉHENSION SEMI-AUTHENTIQUE Je gaat luisteren naar vier berichten uit het radio-journaal van Tahiti. A

Écoute les quatre fragments et combine. Il reste une image. Noteer het nummer van het fragment onder de juiste afbeelding. a

d

LSJ_3HAVO_A.indb 21

c

b

e

6/11/19 08:19


22

UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCOUTER B Écoute encore une fois les quatre fragments. Vrai ou faux ? Leg bij faux uit waarom het niet juist is. vrai 1

Duikers moeten voortaan een minimale afstand houden tot walvissen en dolfijnen.

2

Het Street Art Festival wordt volgend jaar uitgebreid naar meerdere Franstalige eilanden.

3

Leerlingen van Tahaa ontvangen binnenkort bezoekers uit Auckland.

4

Het wordt de hele dag mooi weer.

faux

EXERCICE 15 – MISE EN PRATIQUE Travaillez à deux. Échangez vos infos et devinez. Vraag je docent om de spreekkaarten. Wissel informatie uit en raad om welke activiteit het gaat. Luister goed naar wat de ander zegt.

QUIZ Wat bedoelt een bewoner van la Réunion als hij zegt: « Lé bon ! » ? A  C’est délicieux ! B D’accord ! C  Il est beau !

Apprends le vocabulaire FN de : Apprendre 4 page 38.

MENU AU CHOIX Luister naar het fragment, lees de tekst mee en vul de ontbrekende woorden in. Luister naar de dialoog en beantwoord de vragen. Luister naar het chanson en beantwoord de vragen.

LSJ_3HAVO_A.indb 22

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • GRAMMAIRE II

GRAMMAIRE II

23

RÉVISION – DE VOLTOOIDE TIJD (PASSÉ COMPOSÉ) MET AVOIR EN ÊTRE PO

Een goede manier om iets te onthouden en te begrijpen, is door het aan iemand anders uit te leggen. Maak een korte presentatie waarin je duidelijk uitlegt hoe je de passé composé gebruikt in het Frans. Verwerk de hulpwerkwoorden, de veelgebruikte voltooid deelwoorden en een paar bijzonderheden over bijvoorbeeld de ontkenning in je presentatie.

URQUOI

?

Als je over je vakantie wilt vertellen, heb je de verleden tijd (passé composé) nodig. Herhaal deze tijd zodat je deze straks bij Parler / Écrire goed kunt gebruiken.

Overleg met je docent of je de oefeningen 16A-D maakt en/of de presentatie geeft.

EXERCICE 16A

1 In leerjaar 1 en 2 heb je geleerd dat de passé composé bestaat uit een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord. Kijk eventueel nog eens naar het grammaticaoverzicht op pagina 157 en 158. Lees de zinnen a t/m d en doe het volgende: • Omcirkel de hulpwerkwoorden. • Onderstreep de voltooid deelwoorden. • Noteer de vertaling van de vetgedrukte woorden (persoonsvorm + voltooid deelwoord).

a Sara a organisé une fête à la maison ce weekend.

b

Marc et Océane ont raconté leur voyage dans leur blog.

c

Hugo n’est pas allé à la piscine avec ses copains.

d Mes parents sont partis pour les Antilles.

2 Wat is het voltooid deelwoord van de volgende werkwoorden? Noteer ook de vertaling.

Kijk eventueel in het grammaticaoverzicht vanaf pagina 148. a danser

e sortir

i finir

dansé = gedanst

b acheter

f faire

j être

c aller

g prendre

k avoir

d jouer

h vendre

l voir

3 Welke van de werkwoorden bij 2 worden vervoegd met het hulpwerkwoord être? Omcirkel de letters. Kijk eventueel nog eens naar het être-huis in het grammaticaoverzicht op pagina 158.

LSJ_3HAVO_A.indb 23

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • GRAMMAIRE II

24

4 Als het hulpwerkwoord être is, krijgt het voltooid deelwoord een uitgang als het onderwerp vrouwelijk (een extra -e) of meervoud (een extra -s) is. Kruis in de volgende zinnen aan of het onderwerp mannelijk/vrouwelijk en enkelvoud/meervoud is. Zet de juiste uitgang achter het voltooid deelwoord waar dat nodig is. mannelijk vrouwelijk enkelvoud meervoud a

Ben est tombé

de son vélo.

b Olivia n’est pas parti c

£

£

£

£

en vacances.

£

£

£

£

à la plage.

£

£

£

£

plus tard.

£

£

£

£

Mila et Lucas sont resté

d Mes copines sont arrivé

5 Het hulpwerkwoord is in de voltooide tijd in het Frans meestal gelijk aan dat in het Nederlands. Bij een klein aantal werkwoorden is het hulpwerkwoord in het Frans avoir, terwijl het in het Nederlands ’zijn’ is. Noteer de vertaling.

ik ben

a

b elle a été

c

d ils ont commencé

j’ai été

nous avons commencé

EXERCICE 16B Vul de voltooide tijd in. Gebruik in zin 1 t/m 5 het hulpwerkwoord avoir. Gebruik in zin 6 t/m 8 het hulpwerkwoord être en let hier op de uitgangen. 1 Léa 2

faire

de la plongée sous-marine.

nager

avec les dauphins.

Joséphine et Laël

3 Vous

finir

vos frites ?

4

Nous n’

5

Malheureusement, mon petit frère dans l’avion.

6

Et toi Jules ? Tu

7

Ma cousine n’ en juillet.

8

Éthan et Lou Ils adorent l’Italie !

pas

la cuisine locale. C’est dommage ! malade où en vacances cet été ? en vacances chez moi à Rome cette année.

être aller venir retourner

Antwoord op de quizvraag: B.

pas

gouter

LSJ_3HAVO_A.indb 24

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • GRAMMAIRE II

25

EXERCICE 16C Vul de voltooide tijd in. Maak gebruik van de gegeven woorden. Gebruik in zin 9 en 10 een ontkenning. 1

un billet d’avion pour son anniversaire.

Élise - avoir

2

six mois en Martinique, monsieur ?

vous - aller

Vous avez de la chance !

3

très paresseuse pendant tes vacances.

4

notre maillot de bain dans la valise. nous - mettre

5

Chouette ! Hier soir, de vacances !

6

peux pas le finir.

8

ma sœur revenir

je commencer

à lire ce gros livre mais je ne

7 Toi,

tu - être

ton billet d’avion ? Pas moi.

tu - prendre

au sommet du Piton des Neiges,

vous - monter

Anna et Théo ? C’est haut !

9

. Il a un retard de 30 minutes.

10 Je voulais nager dans la mer, mais car il faisait trop froid.

,

l’avion - partir je - pouvoir

EXERCICE 16D Vertaal de zinnen. Gebruik de gegeven woorden. 1

Waar heb je de mountainbikes gehuurd?

2

Ik heb veel foto’s voor mijn vrienden gemaakt.

3

Zijn broer heeft geluk gehad. Ik ben jaloers.

4

Wij hebben één uur op de trein gewacht.

5

Louna en Antoine zijn niet samen op vakantie vertrokken.

louer / VTT

faire / photos

avoir de la chance / jaloux

heure / train

ensemble / partir

Apprends la grammaire de : Apprendre 5 page 38.

MENU AU CHOIX Bekijk de grammatica-animatie over de voltooide tijd (passé composé) met avoir en être en maak exercice 16E op pagina 48 of op de site. Maak exercice 16F op pagina 48 of op de site. Maak exercice 16G op pagina 49 of op de site. Maak de quiz op Socrative om te testen of je het onderwerp goed begrijpt.

LSJ_3HAVO_A.indb 25

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • PARLER

26

PARLER A2

DOEL: je kunt informatie vragen, reserveren en iets bestellen.

2 Manu Employée Manu Employée Manu Employée Manu Employée Manu Employée Manu Employée Manu Employée Manu Employée Manu Employée

3 Manu

Tiffany Manu Serveur Manu Tiffany Manu Tiffany Manu Tiffany Manu

LSJ_3HAVO_A.indb 26

LE SCOOTER DES MERS Bonjour madame, je voudrais louer un scooter des mers cet après-midi, c’est possible ? Ça dépend. Il faut avoir un permis bateau de plaisance. Et il faut avoir au moins seize ans. Oui, je sais. J’ai lu ça dans le dépliant. Aucun problème. Alors montrez-moi votre permis et votre carte d’identité, s’il vous plait. Voici mon permis et ... attendez ... je pense que je l’ai laissée dans ... ah non, la voilà ! Voyons ... Lé bon ! Alors, c’est pour combien de personnes ? On est deux. Votre partenaire a seize ans aussi ? Je ne sais pas, mais c’est moi qui conduis. De toute façon, j’ai besoin du nom de votre partenaire aussi. Voulez-vous épeler ? C’est Tiffany Delahaye. T-I-F-F-A-N-Y. Et le nom de famille : D-E-L-A-H-A-Y-E. Alors, voilà, aujourd’hui, on est le 5 aout. Et c’est pour combien de temps ? Quels sont les tarifs ? 80 euros pour trente minutes, 120 pour une heure. Et on demande une caution de 200 euros. C’est juste pour être sûr que vous allez bien nous rapporter le scooter. Je comprends. Mais c’est cher ! Il y a une autre possibilité. Comme garantie, vous pouvez aussi laisser votre carte d’identité chez nous. Vous pouvez venir la chercher après votre sortie en mer. Super, madame ! Alors je le loue pour cet après-midi pour 90 minutes. Merci beaucoup ! Cet après-midi, 90 minutes. Voilà. Voulez-vous signer ici ? Merci. Et amusez-vous bien !

ALLONS-Y Voilà, on est arrivés. Regarde cette baie ! Aaah ! La mer, la plage, j’adore ! Tiffany, on va prendre quelque chose ? Une glace ? Des frites ? Un Orangina ? Je te l’ai déjà dit, je ne mange rien et je ne bois rien non plus. Pour toi, d’accord, mais moi, j’ai faim et j’ai soif. Monsieur, s’il vous plait ! Vous avez choisi, mademoiselle, monsieur ? Une portion de bouchons, s’il vous plait, quelques samoussas1 et des frites. Merci ! Ah oui, et un grand coca, s’il vous plait. Tiffany, écoute-moi, je ... . Non, toi, tu m’écoutes maintenant ! Moi, je voulais nager avec les dauphins, et toi, tu loues un scooter des mers. Tu fais comme tu veux, toi ! Tu es impossible ! Tiffany, arrête d’être fâchée et regarde autour de toi. Qu’est-ce que tu vois ? Là-bas, regarde ! Comment ça ? Des dauphins ? Ici ? On va nager avec les dauphins ? Oui, c’est pas beau ça ?! Vite, prends ton maillot de bain ! Oh, Manu ... merci ! C’est super sympa ! Viens vite, on y va ! Oui, oui, tout à l’heure. Je finis d’abord mes frites.

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • PARLER

27

Une demi-heure plus tard Manu Tiffany Manu Tiffany 1

Mmmm, c’était vraiment bon. Alors on y va enfin ? Les dauphins nous attendent ! Oui, allons-y, à l’eau ! Oh, mais Tiffany, attends. On a oublié l’heure. J’ai loué le scooter pour une heure et demie seulement. Il faut le rapporter. Quoi ? Là, vraiment ! Je ne fais plus jamais rien avec toi.

des bouchons et des samoussas : spécialités snack de l’ile de la Réunion

EXERCICE 17 – MISE EN ROUTE A

Écoute. Bekijk de menukaart van Bar Plage Chez Pépé. Markeer op de menukaart welke drankjes en welke gerechten er worden besteld.

NO S B O IS S O NS Eau minérale gazeuse ......................................................................................... 2,50 € Eau minérale non gazeuse .................................................................................. 2,50 € Coca, Orangina ................................................................................................... 2,75 € Jus de pomme, jus d’orange ............................................................................... 3,00 € Citron pressé ....................................................................................................... 3,25 € Orange pressée ................................................................................................... 3,25 € Punch (sans alcool) ............................................................................................. 5,00 € NO S S PÉCIAL IT ÉS Bouchons de la Réunion (Pâtes farcies de viande de porc) ................................12,50 € Gambas (Portion de 8 gambas grillées au piment vert) ....................................... 8,00 € Samoussas (Amuse-bouches au poulet et au curry dans une pâte feuilletée) ..... 8,50 € Salade tropicale (De la salade verte, des œufs et des fruits tropicaux) ...............10,00 € NO S D ES S ERT S Gâteau de patates douces ................................................................................... 5,00 € Beignets à la banane ........................................................................................... 3,50 € Bonbons coco ..................................................................................................... 3,00 €

B

Travaillez à deux. Faites le dialogue. Changez de rôle. Je zit op een terrasje. Een van jullie speelt de rol van ober/serveerster. Doe een bestelling of neem de bestelling op. Maak gebruik van de volgende zinnen en bedenk er zelf zinnen bij. Serveur/Serveuse

Client/Cliente

Bonjour. Vous avez choisi ?

Je voudrais boire quelque chose.

Qu’est-ce que vous prenez ?

Comme boisson, je prends ... .

Vous prenez aussi quelque chose à manger ? Oui, (la / les ... ), qu’est-ce que c’est ? C’est / Ce sont .... (explique).

LSJ_3HAVO_A.indb 27

D’accord, je prends ça.

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • PARLER

28

EXERCICE 18 – MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE : RÉVISION Travaillez à deux. Changez de rôle. Posez les questions et répondez. Leerling A stelt de vragen aan leerling B. Leerling B geeft antwoord in volledige zinnen in de voltooide tijd. 1 2 3 4 5 6 7 8

Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Tu es parti(e) à quelle date ? Quand est-ce que tu es arrivé(e) ? Comment est-ce que tu as voyagé ? Qu’est-ce que tu as visité ? Qu’est-ce que tu as mangé ? Qu’est-ce que tu as préféré ? Quand est-ce que tu es rentré(e) ?

EXERCICE 19 – COMPRÉHENSION GLOBALE Écoute le dialogue 3 et réponds aux questions. DIALOGUE 3

1 Onderstreep wat Tiffany en Manu willen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Qu’est-ce qu’ils veulent ... a

... boire ?

Tiffany

Manu

un Orangina / un thé / un coca / un Orangina / un thé / un coca / de l’eau / rien de l’eau / rien

b … manger ?

une pizza / une glace / des frites / des bouchons / des samoussas / un steak / rien

une pizza / une glace / des frites / des bouchons / des samoussas / un steak / rien

c

faire de la plongée / nager avec les dauphins / conduire un scooter des mers / rien

faire de la plongée / nager avec les dauphins / conduire un scooter des mers / rien

… faire ?

2 Welke beweringen zijn juist? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. ££A Tiffany is boos op Manu. ££B Manu is boos op Tiffany. ££C Manu heeft een verrassing voor Tiffany. ££D Tiffany treuzelt te veel. ££E Manu is de tijd vergeten. ££F Tiffany en Manu gaan zwemmen met dolfijnen. EXERCICE 20 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE A Complète la grille. Tu retrouves ces mots dans les dialogues. Als je de puzzel goed hebt gemaakt, staat er van boven naar beneden een lekkernij uit la Réunion.

LSJ_3HAVO_A.indb 28

1 2 3 4 5 6 7 8

Deze heb je nodig als je een boot gaat besturen of gaat jetskieën. Niet deze morgen, niet deze avond, maar deze … . We gaan zwemmen, neem je … mee! Let je op? Je moet de tijd niet … . Om er zeker van te zijn dat je de jetski terugbrengt, moet je een … betalen. Wat jammer! Mijn broer gaat niet mee en mijn zus … . Dit doe je onder officiële documenten. Hij leest de … altijd goed, hij wil geen aanbiedingen missen.

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • PARLER

29

1 –

2 3 4 5 6 7 8

B Associe. Combineer de woorden die het meest met elkaar te maken hebben. 1

un permis

a

une garantie

2

un partenaire

b

aujourd’hui

3

une caution

c

une copine

4

j’ai besoin de

d

une carte d’identité

5

laisser

e

oublier

6

cet après-midi

f

il faut

QUIZ Wat bedoelt een bewoner van la Réunion als hij zegt: « Allons bouger » ? A  On va faire du sport. B  On va se promener. C  On y va.

EXERCICE 21 – COMMENT DIRE ? Écoute et lis les dialogues à la page 26-27. Réponds aux questions.

LSJ_3HAVO_A.indb 29

1

Hoe zegt Manu dat hij vanmiddag een waterscooter wil huren?

2

Hoe zegt de medewerkster dat hij een vergunning nodig heeft?

3

Hoe vraagt Manu naar de tarieven?

4

Hoe stelt Manu voor iets te eten of te drinken te nemen?

5

Hoe zegt Tiffany dat ze niets eet en ook niets drinkt?

6

Hoe zegt Manu dat hij honger en dorst heeft?

DIALOGUE 2

DIALOGUE 3

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • PARLER

30

EXERCICE 22 – RECONSTRUIRE Travaillez à deux. Vous voulez louer un scooter des mers. Faites la réservation par téléphone.

TIP Als je een Franse vraag niet begrijpt, vraag dan of de ander de vraag wil herhalen of langzamer wil praten. Pouvez-vous répéter, s’il vous plait ? Kunt u het alstublieft herhalen?

Antwoord op de quizvraag: C.

Pouvez-vous parler plus lentement, s’il vous plait ? Kunt u alstublieft langzamer praten?

LSJ_3HAVO_A.indb 30

Employé(e)

Client(e)

1

Locations Jet-Ski, Sandrine Delasalle, bonjour ! Je peux vous aider ?

2

Groet en noem je naam. Vertel dat je een waterscooter wilt huren voor vanmiddag.

3

Vous avez quel âge, monsieur / mademoiselle ?

4

Noem je leeftijd.

5

Alors pour votre âge, pour conduire un scooter des mers, il faut un permis.

6

Zeg dat je het niet begrijpt en vraag of hij/zij iets langzamer wil praten.

7

Oui, bien sûr. Il faut avoir un permis.

8

Zeg dat dat geen probleem is.

9

C’est pour combien de personnes ?

10 Noem het aantal personen (1 of 2).

11 Qui conduit ?

12 Zeg dat jíj stuurt.

13 C’est d’accord.

14 Vraag naar de tarieven.

15 C’est 75 € pour une heure plus une caution de 250 €.

16 Vraag of hij/zij dat wil herhalen.

17 C’est 75 € pour une heure plus une caution de 250 €.

18 Zeg dat je dat te duur vindt. Vraag of er een andere mogelijkheid is.

19 Oui, une pièce d’identité, c’est aussi possible.

20 Zeg dat dat akkoord is en zeg voor hoeveel uur je de waterscooter wilt huren.

21 D’accord, alors ça fait (reken uit) €.

22 Zeg natuurlijk, alstublieft. Bedank en zeg tot later.

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • PARLER

31

EXERCICE 23 – MISE EN PRATIQUE Travaillez à deux. Faites le dialogue. Posez les questions et répondez. Complétez le formulaire. Changez de rôle. Leerling A werkt bij een toeristenbureau, leerling B wil graag zwemmen met dolfijnen. Leerling A noteert de gegevens van leerling B op het reserveringsformulier. •

Stel vragen aan je klasgenoot. Exemples • Quel est votre nom ? • Qu’est-ce que vous avez comme pièce d’identité ? • Quand est-ce que vous voulez nager avec les dauphins ?

Luister goed naar wat je klasgenoot zegt en vul de antwoorden in op het formulier.

Wissel de formulieren uit en controleer of de antwoorden kloppen.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION NAGER AVEC LES DAUPHINS

Nom

Prénom

Âge

ans

Adresse Ville Pays Pièce d’identité

£ carte d’identité

£ passeport

£ permis de conduire

Adresse e-mail Diplôme de natation oui / non Nombre d’adultes Nombre d’enfants Date Heure

Apprends le vocabulaire et les phrases FN et NF de : Apprendre 6 et 7 pages 38 et 39. FORMATIEF EVALUEREN

Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bij jou past. MENU AU CHOIX Voer het gesprek op een terras en bestel iets te eten en te drinken. Maak een filmpje voor je Franse vriend(in) waarin je vertelt welke activiteiten je in de zomervakantie hebt gedaan. Maak een reclamefilmpje of presentatie over een activiteit waarvoor je moet reserveren.

LSJ_3HAVO_A.indb 31

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCRIRE

32

ÉCRIRE A2

DOEL: je kunt je mening verwoorden en een klacht schrijven.

EXERCICE 24 – MISE EN ROUTE Lis le dépliant sur les activités. In de reclamefolder van ’Club Multisports Ados’ staan allerlei beloftes. In de praktijk komt daar echter niet zoveel van terecht. Schrijf achter de problemen het nummer van de belofte die niet is nagekomen.

Club Multisports Ados

Pourquoi choisir CLUB MULTISPORTS ADOS pour faire du sport ? Nos promesses

1 L’âge minimum est de 12 ans. 2 Le club prête le matériel pour tous les sports : raquettes de tennis, VTT, ballons, planches de surf … etc. 3 Les cours commencent à 10 heures. 4 Les cours durent une heure et demie. 5 Les groupes pour débutants acceptent maximum 6 participants. 6 Les moniteurs parlent tous anglais.

www.ClubMultisportsAdos.COM

Les problèmes

LSJ_3HAVO_A.indb 32

a

Le cours a duré seulement une heure.

b

Il y avait deux enfants de 8 ans.

c

La raquette de tennis prêtée était cassée.

d

Le moniteur est arrivé à 11 heures.

e

Notre moniteur parlait seulement français.

f

Nous étions 14 participants dans le groupe pour débutants !

Les promesses

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCRIRE

33

EXERCICE 25 – MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE : RÉVISION Souligne et traduis. In leerjaar 2 heb je in unité 6 de verleden tijd (imparfait) geleerd. Kijk nog eens in het grammaticaoverzicht op pagina 159. Lees het verhaaltje dat in de verleden tijd staat. Onderstreep de vormen van de imparfait en schrijf de vertaling van de vorm achter de zin. Diego a fait du kayak pendant ses vacances. Il a beaucoup aimé. Il raconte. 1

Ma monitrice était très sympa.

2

Les moniteurs parlaient tous bien espagnol.

3

Ma monitrice avait un très bon accent.

4

Nous comprenions tout ! Génial !

5

Le club prêtait le matériel.

6

Tous les cours duraient deux heures. Super !

Guadeloupe Club L’Aventure Verte Les Parcours Découverte du Canyoning Il faut une réservation pour participer aux sorties Canyoning. Durée Niveau sportif Groupes Langues parlées Âge minimum Prix Matériel

Demi-journée : de 9h à 13h ou de 13h à 17h Pour débutants De 4 à 12 participants maximum Français, anglais, espagnol 12 ans 35 euros par personne pour la demi-journée Prêté par le club et compris dans le prix

PO

URQUOI

? In leesteksten staan vaak werkwoorden in de verleden tijd, de imparfait. Om een tekst goed te begrijpen, is het handig om die vormen te herkennen en de betekenis te weten.

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION Club L’Aventure Verte

Nom Prénom Âge Date de votre sortie Adresse Adresse e-mail Téléphone

Ernaux Lise 14 ans le 15 juillet 4, rue Simone Veil, 36000 Châteauroux lisee***@gmail.fr 07 87 65 43 21

Bonjour, J’ai participé à la sortie canyoning du dépliant et je voudrais adresser une plainte au club. Mon ami Florian Tobira et moi, nous étions inscrits dans le groupe pour débutants, le matin à neuf heures. Nous étions à l’heure mais le moniteur était en retard. Il est arrivé à dix heures ! En plus, il ne parlait pas anglais. C’était un groupe pour douze participants au maximum, mais il y avait quatorze personnes, donc deux de plus. Le groupe était pour le niveau débutant, mais il y avait aussi des avancés. Ils allaient beaucoup trop vite. Le moniteur restait toujours avec les avancés. Il ne s’occupait pas de nous ! Et le matériel était cassé ! Bref, la sortie était ratée et nous demandons le remboursement de la sortie pour deux personnes. Cordialement, Lise Ernaux

LSJ_3HAVO_A.indb 33

6/11/19 08:19


34

UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCRIRE EXERCICE 26 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE Complète les phrases. Tu retrouves ces mots dans le dépliant Club L’Aventure Verte et dans le formulaire de réclamation. L’exercice forme une histoire. Il reste un mot. een beginner | deelnemers | de groep | instructeur | een klacht sturen naar | meer | op tijd | een uitstapje | zorgen voor 1

Salut ! Je participe à

2 Notre 3

d’escalade. s’appelle Louis et il est très sympa !

Il nous explique bien et il sait bien

nous.

4 C’est pour moi la première fois que je fais de l’escalade. Je suis

.

5

Mais il y a un problème.

6

Nous sommes 14

7

Le maximum est de 10 personnes. Il y a 4 personnes

8

Tu crois que je peux

est trop grand. et pas 10.  . club ?

Le mot qui reste est :

.

Sa traduction est :

.

EXERCICE 27 – MISE EN ROUTE ~ DICTIONNAIRE Avoir le coup de foudre betekent ’liefde op het eerste gezicht’ zoals je misschien wel weet. Maar waar zoek je nu de betekenis van zo’n uitdrukking in het woordenboek? Schrijf op bij welk woord je de vetgedrukte uitdrukking in het woordenboek gaat opzoeken. Noteer daarna de betekenis.

TIP Zoek de betekenis van een spreekwoord of uitdrukking bij het belangrijkste woord.

1 Il a adressé une plainte au club. Il ne veut pas se laisser marcher sur les pieds.

2 Il pleut ! Prends un parapluie ! Il tombe des cordes !

3 Tu parles de tes vacances, puis de ton bureau. Il ne faut pas passer du coq à l’âne.

4 Victor rêve beaucoup. Il passe son temps à construire des châteaux en Espagne.

5 C’était juste un amour de vacances. Je ne l’aime plus : Loin des yeux, loin du cœur.

LSJ_3HAVO_A.indb 34

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCRIRE

35

EXERCICE 28 – COMMENT ÉCRIRE ? Souligne dans le formulaire à la page 33 la traduction des phrases. 1 2 3 4 5 6

Ik heb meegedaan aan het canyoning uitstapje. Ik wil graag een klacht naar de club sturen. Wij waren ingeschreven in de groep voor beginners, ’s ochtends om negen uur. Wij waren op tijd, maar de instructeur was te laat. Het was een groep voor twaalf deelnemers, maar er waren veertien deelnemers. Het uitstapje was mislukt en wij vragen terugbetaling.

EXERCICE 29 – RECONSTRUIRE Tu as participé à une sortie VTT de ton camping. Tu n’es pas content. Je schrijft een e-mail naar een vriend. Gebruik de gegeven woorden. Mailbox

Nouveau message

Salut ! J’ai participé à la sortie VTT dans le groupe pour débutants. 1

instructeur – te laat

2

instructeur – geen Spaans

3

mijn broer en ik – enige beginners

4

instructeur – niet zorgen voor ons

5

klacht naar club – boos

6

terugbetaling – vragen

Au revoir !

QUIZ Welk groot, Frans tennistoernooi heeft de naam gekregen van een piloot uit la Réunion?

LSJ_3HAVO_A.indb 35

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • ÉCRIRE

36

EXERCICE 30 – MISE EN PRATIQUE Pendant tes vacances, tu as suivi un cours de surf mais tu n’es pas content(e). Tu adresses au moins trois plaintes à l’école de surf. Complète le formulaire. Je hebt meegedaan aan een surfcursus. Maar sommige dingen gingen niet goed. Vul het formulier met je gegevens in en schrijf een mail met minstens drie klachten. Gebruik de zinnen uit exercice 28 en 29 en uit Apprendre 9. Gebruik ongeveer 60 woorden.

SURFEZ EN MARTINIQUE avec l’école de surf à la plage des surfeurs, l’un des meilleurs spots de l’ile !

COURS DE SURF Niveau sportif Langues parlées Durée des cours Prix

débutants et avancés français – anglais – espagnol 1h30 1 cours de surf : 30 € 3 cours de surf : 80 €

prêté par l’école et compris dans le prix du cours Âge minimum 6 ans Groupes débutants 5 participants maximum Groupes avancés 10 participants maximum Rendez-vous sur la plage des surfeurs Matériel

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION – L’ÉCOLE DE SURF

Nom Prénom Adresse

Âge Adresse e-mail Téléphone Date de votre cours

Antwoord op de quizvraag: Roland Garros.

Apprends le vocabulaire et les phrases FN et NF de : Apprendre 8 et 9 page 39. FORMATIEF

Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bij jou past.

EVALUEREN

LSJ_3HAVO_A.indb 36

MENU AU CHOIX Oefen verder met het vocabulaire en de zinnen. Schrijf een klachtenmail. Schrijf positieve en negatieve punten over je zomerkamp.

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • APPRENDRE

37

APPRENDRE A2

BILAN: LEREN VOOR DE TOETS Ik kan: £ een vlog over Martinique begrijpen. £ de hoofdlijnen begrijpen van een eenvoudige tekst over vakantie. £ belangrijke gegevens begrijpen in een gesprek over het reserveren van een activiteit. £ informatie vragen, reserveren en iets bestellen. £ mijn mening verwoorden en een klacht schrijven. Grammaire: £ herhaling être, avoir, regelmatige werkwoorden op -er £ de voltooide tijd (passé composé) met avoir en être £ grammaire lexicale: persoonlijke voornaamwoorden met nadruk £ exercices 6, 8, 16

Vocabulaire: £ vocabulaire thématique NF-FN £ lire FN 5 £ écouter FN £ parler + phrases NF-FN 10 £ écrire + phrases NF-FN £ exercices 4, 10, 20, 21, 22, 26, 28, 29 3

1 2 4 6+7 8+9

Maak de diagnostische toets. APPRENDRE 1 – VOCABULAIRE THÉMATIQUE (FN – NF)

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

het tijdsverschil het pad de hitte de koffer de afstand het accent de kaart de dolfijn de walvis het noorden het zuiden het westen het oosten

le décalage horaire le sentier la chaleur la valise la distance l’accent (m) la carte le dauphin la baleine le nord le sud l’ouest (m) l’est (m)

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

het strand het landschap de zee de zon de bergen, het gebergte het bos reizen het eiland het klimaat het seizoen arm rijk

la plage le paysage la mer le soleil la montagne la forêt voyager l’ile (f) le climat la saison pauvre riche

APPRENDRE 2 – LIRE ~ VOCABULAIRE (FN)

£ le lecteur £ raconter £ le plus beau, £ £ £ £ £ £

LSJ_3HAVO_A.indb 37

de lezer vertellen de mooiste, het la plus belle mooiste la fois de keer avoir de la chance geluk hebben dès que zodra la promenade de wandeling le coucher du soleil de zonsondergang merveilleux, geweldig merveilleuse

£ faire de la plongée diepzeeduiken £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

sous-marine la pluie le volcan se revoir conduire obligatoire la partie la condition l’inscription (f) passer un examen à partir de

de regen de vulkaan elkaar terugzien rijden, sturen verplicht het (onder)deel de voorwaarde de inschrijving een examen doen vanaf

6/11/19 08:19


38

UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • APPRENDRE APPRENDRE 3 – GRAMMAIRE I Kijk nog eens naar de onregelmatige werkwoorden être (= zijn), avoir (= hebben), de regelmatige werkwoorden op -er en de werkwoordstijden (présent, passé composé, imparfait) in het grammaticaoverzicht achter in het boek vanaf pagina 148. APPRENDRE 4 – ÉCOUTER ~ VOCABULAIRE (FN)

£ je viens d’arriver ik ben zojuist £ £ £ £

interrompre la patience prier attendre

£ £ £ £ £

le tour tu veux dire faire du surf glisser la vitesse

aangekomen onderbreken het geduld verzoeken afwachten, wachten op de beurt jij bedoelt surfen glijden de snelheid

£ faire du rafting £ avoir horreur de £ £ £ £ £ £ £ £

raften een enorme hekel hebben aan ça tombe bien dat komt goed uit le sport nautique de watersport l’animal (m), het dier, de dieren les animaux adorable schattig l’endroit (m) de plaats quand même toch le partenaire de partner la possibilité de mogelijkheid

APPRENDRE 5 – GRAMMAIRE II Kijk nog eens naar de voltooide tijd (passé composé) met avoir en être in het grammaticaoverzicht achter in het boek vanaf pagina 157. APPRENDRE 6 – PARLER ~ VOCABULAIRE (FN – NF)

£ £ £ £ £ £ £ £

vanmiddag dat hangt ervan af de vergunning minstens de folder geen enkel laten zien het identiteitsbewijs £ achterlaten, laten liggen

LSJ_3HAVO_A.indb 38

cet après-midi ça dépend le permis au moins le dépliant ne … aucun(e) montrer la carte d’identité laisser

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

vandaag aujourd’hui de borgsom la caution terugbrengen rapporter ondertekenen signer ook niet ne … pas non plus zwemmen nager het badpak le maillot de bain straks tout à l’heure opmaken, eindigen finir laten we gaan allons-y de tijd vergeten oublier l’heure

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • APPRENDRE

39

APPRENDRE 7 – PARLER ~ PHRASES

££ 1 Ik wil graag een waterscooter huren.

££ 2 Je hebt een vergunning nodig.

Je voudrais louer un scooter des mers.

Il faut avoir un permis.

££ 4 Ík rij/stuur.

££ 3 Voor hoeveel personen is het?

C’est moi qui conduis.

C’est pour combien de personnes ?

££ 5 Wat zijn de tarieven?

££ 6 Zullen we iets nemen?

Quels sont les tarifs ?

On va prendre quelque chose ?

££ 7 Ik eet niets en ik drink ook niets.

££ 8 Ík heb honger en dorst.

Je ne mange rien et je ne bois rien non plus.

Moi, j’ai faim et j’ai soif.

APPRENDRE 8 – ÉCRIRE ~ VOCABULAIRE (FN – NF)

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £

de ontdekking het uitstapje de duur de halve dag het niveau de beginner de groep de deelnemer inbegrepen een klacht sturen naar

la découverte la sortie la durée la demi-journée le niveau le débutant le groupe le participant compris adresser une plainte à

£ de klacht £ op tijd £ de instructeur, £ £ £ £ £ £ £

de instructrice te laat meer gevorderd zorgen voor mislukt de terugbetaling hartelijke groet

la plainte à l’heure le moniteur, la monitrice en retard de plus avancé s’occuper de raté le remboursement cordialement

APPRENDRE 9 – ÉCRIRE ~ PHRASES

££ 1 Ik heb meegedaan aan een surfcursus voor beginners. J’ai participé à un cours de surf pour débutants.

££ 3 De instructeur is te laat aangekomen. Le moniteur est arrivé en retard.

££ 5 Ik was de enige beginner. J’étais le seul débutant.

LSJ_3HAVO_A.indb 39

££ 2 Ik wil graag een klacht naar de club sturen omdat ik niet tevreden ben. Je voudrais adresser une plainte au club parce que je ne suis pas content.

££ 4 De instructeur sprak slecht Engels en geen Spaans. Le moniteur parlait mal anglais et pas espagnol.

££ 6 Niemand zorgde voor mij. Personne ne s’occupait de moi.

££ 7 Het materiaal was kapot.

££ 8 Het uitstapje was mislukt en ik vraag

Le matériel était cassé.

terugbetaling van deze cursus. La sortie était ratée et je demande le remboursement de ce cours.

6/11/19 08:19


40

UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • APPRENDRE  APPRENDRE 10 – GRAMMAIRE LEXICALE ~ PERSOONLIJKE VOORNAAM­WOORDEN MET NADRUK De persoonlijke voornaamwoorden met nadruk gebruik je: • na een voorzetsel. Exemples Je sors avec lui. Ik ga met hem uit. Tu viens chez nous ? Kom je bij ons? •

als je iets met nadruk zegt. Exemple Qui va en vacances ? - Moi ! Wie gaat op vakantie? - Ik!

• na c’est of ce sont. Exemple C’est toi ? Ben jij dat? Vormen van de persoonlijke voornaamwoorden met nadruk: moi mij, ik toi jou, jij lui hem, hij elle haar, zij nous ons, wij vous jullie, u eux hen, zij (m pl) elles hen, zij (f pl)

LSJ_3HAVO_A.indb 40

6/11/19 08:19


UNITÉ 1 • MON SUPER ÉTÉ • LIRE FEUILLETON

41

LIRE FEUILLETON LE HOLLANDAIS SANS PEINE (1) Je bent op vakantie in een land waarvan je de taal niet kent. Je wilt met iemand in contact komen. Hoe leer je een taal? Hoe communiceer je met anderstaligen? De komende unité’s volg je Jean-Charles op vakantie en hoe hij een taal leert, zelfs creëert! Het boek eindigt zo: ‘Die zomer in Duitsland is het verhaal ontstaan dat verklaart waarom ik zoveel aanleg voor talen heb. Ik ben een groot wetenschapper geworden en dat heb ik aan mijn ouders te danken. Daarom beloof ik hierbij aan mijn vader: als ik met pensioen ben, ga ik echt Nederlands leren!’

5

10

C’est dans ma neuvième année que j’ai appris le hollandais. À cette époque-là, j’avais un papa, un chic type dans mon genre, qui voulait que ses enfants réussissent dans la vie. Lui n’avait pas beaucoup travaillé à l’école ; ce qui ne l’empêchait pas, tous les étés, de nous acheter à ma sœur Christine et à moi des « cahiers de vacances ». Christine adorait ça. Le lundi soir, elle avait déjà fait son cahier jusqu’au jeudi. Moi, je n’ai jamais pu terminer le mien.

35

40

Cette année-là, Papa nous dit : – Nous allons camper à l’étranger. 15

20

25

Il se tourna vers Maman : – J’ai pensé que pour les enfants, ce serait bien que nous allions en Allemagne. Ils entendront parler allemand toute la journée. C’est ce qu’on appelle un « bain de langue ».

LSJ_3HAVO_A.indb 41

50

Moi, je rêvais surtout de bains de mer. Je demandai : – Ça sert à quoi, un bain de langue ? Papa explosa : – Mais bon sang, Jean-Charles ! À la fin du mois, tu sauras parler allemand. C’est très important, pour réussir dans la vie, de savoir parler une langue étrangère. Je demandai : – Et toi, tu sais l’allemand ?

30

45

Mon papa toussa et répondit : « Un peu. » Ce qui était un vrai mensonge.

55

60

Au mois d’aout, nous sommes donc partis vers l’Allemagne pour apprendre l’allemand, nos précieux cahiers de vacances glissés dans nos bagages entre la bouée et le maillot de bain. Nos ennuis commencèrent à la douane. Le douanier allemand se mit à nous parler tout en dessinant dans l’air des petits carrés. Nous ne comprenions rien. Papa ouvrit le coffre, les valises, sa sacoche ; il allait même vider ses poches quand je lui dis : – Je crois qu’il veut voir nos cartes d’identité. C’était exact. Papa prit son air des grands jours et nous expliqua : – L’allemand est une langue très difficile. Très belle mais très difficile. Les choses s’aggravèrent une fois au camping. Le gardien était tout aussi bavard que le douanier, et après une journée de route en voiture, nous n’avions pas fait beaucoup de progrès en allemand. Papa s’épongeait le front, Maman répétait : – Mais qu’est-ce qu’il nous veut ? Et le gardien continuait à parler, tout en dessinant dans l’air de petits triangles. Je dis à Papa : – Il veut qu’on aille planter notre tente. C’était exact. Le gardien me remercia d’un signe de tête et Papa me dit : – Tu es surement doué pour l’allemand, Jean-Charles. D’après : Marie-Aude Murail – Le hollandais sans peine

6/11/19 08:19


LIBRE SERVICE

leren.libreservice-online.nl

3 HAVO | A TEXTES & ACTIVITÉS

LIBRE SERVICE FRANS VOOR DE ONDERBOUW Als je in Frankrijk bij een benzinestation, wegrestaurant

of

supermarkt

LIBRE SERVICE JUNIOR

libre

service ziet staan, weet je dat het om ‘zelfbediening’ gaat. Je moet zélf aan de slag, je maakt keuzes, je gaat op je­eigen manier te werk. Libre Service biedt je veel mogelijkheden om tot het beste resultaat te komen!

AUTEURS Ronald van den Broek Licia Knoester Lilian Kremers Françoise Lomier Els Mulder-van Franeker Marloes de Visser EINDREDACTIE Jeanine van der Velde

TEXTES & ACTIVITÉS 3 HAVO | A Naam: Klas:

9 789006 690408

9006690408_omslag.indd 3

21/04/20 14:35