Page 1

ZORG & WELZIJN

FACILITAIRE DIENSTVERLENING: CATERING & INRICHTING

BB / KB / GL • LEERJAAR 3 & 4

EK LE E RW E R KBO


FACILITAIRE DIENSTVERLENING: CATERING EN INRICHTING INRICHTING VERZORGING Zorg en Welzijn


COLOFON Auteur Karin Swinkels

Auteur oriëntatie op het beroep RadarTalent Assessment & Ontwikkeling

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij een learning design company. We ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist entotlevert educatieve oplossingen voor het ­brengen Onderwijs, content, leerontwerp en Onderwijs, technologieMiddelbaar samen. Met Beroepsonderwijs onze groeiende expertise, ervaring en leeropPrimair Voortgezet en Hoger Onderwijs. Deze lossingen zijnworden we een partner voor scholen bij samenwerking het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. kunnenbij oplossingen ontwikkeld in nauwe met de onderwijsmarkt enZodragen we samen beter recht doen aan de verschillen tussentalentontwikkeling. lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren aan verbeterde leeropbrengsten en individuele steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling. Samen leren vernieuwen.

Eindredactie Karin Jacobs, Marieke Engelberts

Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze educatieve oplossingen: www.thiememeulenhoff.nl www.thiememeulenhoff.nl of via de Klantenservice 033 448 36 00

Bureauredactie

Dit leerwerkboek wordt op twee manieren geleverd:

Singeling Tekstproducties

- leerwerkboek pluswordt startlicentie (ISBN 978 90 06 14067 5) Dit leerwerkboek op twee manieren geleverd: - leerwerkboek plus totaallicentie (ISBN 978 90 06 14069 9) (combi-pakket)

- leerwerkboek plus startlicentie (ISBN 9789006870220) Eerste druk, eerste oplage, 2017

- leerwerkboek plus totaallicentie (ISBN 9789006699173) (combi-pakket) © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2017

Eerste druk, eerste oplage, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2016gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in Alle rechten van voorbehouden. een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, Voor zover het makenmechanisch, van kopieën uit dezefotokopieën, uitgave is toegestaan op of grond artikelmanier, 16B Auteurswet hetzij elektronisch, door opnamen, enigvan andere zonder 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. voor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie Postbus 2130uit KB deze Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het van Voor zover (PRO), het maken van3060, kopieën uitgave is toegestaan op grond vanovernemen artikel 16B gedeelte(n) uit1912 deze j° uitgave in bloemlezingen, readers en1985, andereStbl. compilatiewerken (artikel 16 AuteursAuteurswet het Besluit van 23 augustus 471 en artikel 17 Auteurswet wet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting het maken van in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. Publicatieen kopieën Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www. stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers De uitgever ernaar gestreefd(artikel de auteursrechten te regelen de wettelijke bepalingen. Degenen en andere heeft compilatiewerken 16 Auteurswet) dientvolgens men zich tot de uitgever te wenden. die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalinDeze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. gen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. alsnog tot de uitgever wenden. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. 2

Deze uitgave is volledig co -neutraal geproduceerd. ® Deze uitgave is voorzien van het FSC -keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw voor het gebruikte papier op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


WOORD VOORAF Het voortgezet onderwijs verandert voortdurend onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de beroepspraktijk verandert hierdoor en daarmee ook het onderwijs. Met de start van het nieuwe examenprogramma voor de beroepsgerichte profielen in het vmbo introduceert ThiemeMeulenhoff de nieuwe methode MIXED. Deze methode is voor leerlingen in leerjaar 3 en 4 voor de niveaus basis beroepsgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. Wij hebben MIXED ontwikkeld in nauwe samenwerking met pilotscholen. Belangrijke kenmerken van MIXED: ■ Beroepspraktijk staat centraal. Door een krachtige didactiek met realistische werkplekken en werkbedrijven bereiden de leerlingen zich goed voor op hun examen. ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding geïntegreerd in het lesmateriaal en gekoppeld aan de werkplek en het werkbedrijf. ■ Ieder zijn eigen MIXED. Scholen kunnen kiezen uit leerwerkboeken, een volledige digitale leeromgeving of de mogelijkheid deze te combineren. ■ De lesstof is gedifferentieerd op basis van de exameneisen, zodat elke leerling de lessen kan volgen op zijn eigen niveau. ■ Werkkaarten helpen de leerling zich stap voor stap belangrijke vaardigheden eigen te maken. ■ Video's verduidelijken de theorie in realistische settings. Leerlingen en docenten kunnen snel aan de slag dankzij de overzichtelijke opbouw ■ Het leerwerkboek bestaat uit acht blokken, gevolgd door de theorie en een begrippenlijst. ■ Een blok begint met een introductie en een overzicht van de inhoud en leerdoelen. ■ In een blok maakt de leerling praktijkopdrachten en theorieopdrachten. ■ Elk blok sluit af met Oriëntatie op het beroep. Deze opdrachten helpen de leerling met het kiezen van een passende vervolgopleiding. ■ Achter in het boek staat alle theorie op alfabetische volgorde. ■ Achter de theorie staat ook een uitgebreide begrippenlijst. De vetgedrukte woorden in de theorie worden hier uitgelegd. Wij hebben de methode MIXED met de grootste zorg ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op www.thiememeulenhoff.nl/mixed. Hebt u vragen of suggesties? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via 033 448 3600. Wij wensen u en uw leerlingen een fijne en leerzame tijd met MIXED! De auteurs, het ontwikkelteam en de uitgever


TOELICHTING OP DE PICTOGRAMMEN Oriënteren Computeropdracht Theorie-opdracht Rollenspel Tip Werkkaart Hulpkaart

A Let op! Opdracht voor BB of KB of KB/Gl


INHOUDSOPGAVE Blok 0 Facilitaire dienstverlening Over dit blok

9

11

Blok 1 Een belangrijke vergadering

19

Over dit blok 21 Bereid je voor op je stage 22 De voorbereidingen voor de vergadering 24 De rol van gastheer of gastvrouw 31 De ruimte in orde maken voor de open dag 34 Eindopdracht 35 Oriëntatie op het beroep (LOB) 38

Blok 2 Open dag

45

Over dit blok 47 Nuttige workshops volgen 48 Voorbereiding van de open dag 53 Eindopdracht 60 Oriëntatie op het beroep (LOB) 61

Blok 3 Workshopdag verzorgen

69

Over dit blok 71 Administratief werk 72 De voorbereidingen 77 De praktische zaken 81 Eindopdracht 85 Oriëntatie op het beroep (LOB) 87

Blok 4 Een informatieavond

93

Over dit blok 95 Wat is jouw rol als facilitair medewerker? 96 Een e-mail versturen 100 Een verzorgd restaurant 103 Soep met broodjes voor de helpers en het personeel De laatste voorbereidingen 109 Eindopdracht 111 Oriëntatie op het beroep (LOB) 113

Blok 5 Een lunchbuffet voor ouderen Over dit blok 121 Informatie verzamelen 122 Een lunchbuffet maken 124 Inrichting van de ruimte 127 Dranken serveren 130 De laatste werkzaamheden 133 Eindopdracht 135 Oriëntatie op het beroep (LOB) 137

105

119


Blok 6 Een diner 143 Over dit blok 145 Gasten uitnodigen 146 Het menu samenstellen 150 Serveren, afruimen en afwassen 153 Hoeveel geld is er opgehaald? 158 Eindopdracht 161 Oriëntatie op het beroep (LOB) 163

Blok 7 De laatste stageweek

169

Over dit blok 171 Lunch in het schoolrestaurant 172 Afscheid van je stage op ROC Waterkant Eindopdracht 189 Oriëntatie op het beroep (LOB) 191

183

Blok 8 Een vegetarisch viergangendiner Over dit blok 199 De eerste voorbereidingen 200 Het menu samenstellen 204 Aan de slag! 207 Eindopdracht 212 Oriëntatie op het beroep (LOB) 214

Theorie

217

Afruimen 219 Beroepshouding 220 Bestelling opnemen 222 Buffet 223 De algemene dienst 224 De facilitaire dienst 225 De linnendienst 226 De schoonmaakdienst 227 De voedingsdienst 228 Draaiboek maken 230 HACCP 231 Inkopen van producten 234 Keuken reinigen 236 Omgaan met vragen en klachten Voedingsgewoonten 238 Zakelijke e-mail 241

Begrippen

243

237

197


BLOK 0

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

OVER DIT BLOK

11

Opdracht 1 Wat is de facilitaire dienst? 11 Opdracht 2 Op bezoek bij de facilitaire dienst 14 Opdracht 3 Welk beroep lijkt jou het leukst? 15


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 0 Facilitaire dienstverlening

10


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 0

Facilitaire dienstverlening

BLOK 0 FACILITAIRE DIENSTVERLENING Over dit blok

Over de facilitaire dienst Welkom bij de facilitaire dienst! Je gaat de komende acht weken als facilitair medewerker aan de slag. Je zult erachter komen dat werken in de facilitaire dienst heel gevarieerd kan zijn. Aan het einde van deze stage heb je een goed beeld van de facilitaire dienst. Maar ook van de vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt om er te werken. In dit inleidende blok ga je eerst uitzoeken wat de facilitaire dienst precies inhoudt. Je verdiept je in de verschillende afdelingen.

Opdracht 1 Wat is de facilitaire dienst? Opdracht 1.1 Lees de theorie De facilitaire dienst.

11


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 0 Facilitaire dienstverlening

Maak de puzzel. De antwoorden zijn woorden uit de theorie. 1 Een van de vier onderdelen van de facilitaire dienst. 2 In de kleinhuishouding bestaan de taken voornamelijk uit … 3 Een organisatie die winst maakt. 4 In de groothuishouding worden materialen en middelen geleverd door de … 5 Een ander woord voor groothuishouding is … 6 Een voorbeeld van een non-profitorganisatie is … 7 Een ander woord voor kleinhuishouding is … 8 Voor het werk in een groothuishouding is … vereist. 9 Een profitorganisatie is een organisatie die … maakt. 10 Een voorbeeld van een profitorganisatie. 11 In de groothuishouding zijn er grotere … om schoon te maken. 12 In de kleinhuishouding komen ingrediënten meestal uit de … 13 Een van de vier onderdelen van de facilitaire dienst. 14 Bij het werken in de groothuishouding wordt handwerk afgewisseld door … werk. 15 Bij het werken in de groothuishouding werk je met een vaste … 16 Een van de vier onderdelen van de facilitaire dienst.

Opdracht 1.2 Zet de volgende bedrijven en instellingen bij de juiste soort organisatie: ■ bibliotheek ■ museum ■ sportcentrum ■ hotel ■ basisschool ■ kledingwinkel ■ reisorganisatie ■ dakdekker ■ ziekenhuis ■ tuinierszaak ■ verzorgingshuis ■ Ministerie van Defensie 12


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 0

■ ■ ■

Facilitaire dienstverlening

kapperszaak vrijwilligersorganisatie fysiotherapeut

Profitorganisaties

Non-profitorganisaties

Opdracht 1.3 Vul de volgende zinnen aan. Gebruik daarbij de lijst met bedrijven en instellingen uit de vorige opdracht. Kies twee bedrijven of instellingen waarin waarschijnlijk geen facilitaire dienst aanwezig is. Leg ook uit waarom je dit denkt. Bij een

is meestal geen facilitaire dienst aanwezig,

omdat

Bij een

is meestal geen facilitaire dienst aanwezig,

omdat

Opdracht 1.4 Kies twee bedrijven of instellingen waarin waarschijnlijk wel een facilitaire dienst aanwezig is. Leg uit waarvoor deze dienst aanwezig is. Bij een

is wel een facilitaire dienst aanwezig om

13


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 0 Facilitaire dienstverlening

Bij een

is wel een facilitaire dienst aanwezig om

Opdracht 2 Op bezoek bij de facilitaire dienst Overleg met je docent of jij op bezoek kunt gaan bij de facilitaire dienst van een bedrijf of instelling. Dit kan in groepjes of met de hele klas. Opdracht 2.1 Voordat je vertrekt, verdiep jij je eerst in het bedrijf of de instelling die je gaat bezoeken. Zoek daarover de volgende informatie op. Wat is de naam van het bedrijf of de instelling?

Is het een bedrijf of een instelling?

Wat voor soort bedrijf of instelling is het?

Wat is de belangrijkste taak of het doel van dit bedrijf of de instelling?

Voor wie voert de facilitaire dienst taken uit? Beschrijf minimaal drie doelgroepen.

Omschrijf wie de gasten of cliĂŤnten van het bedrijf of de instelling zijn.

Welke afdelingen van de facilitaire dienst heeft dit bedrijf of de instelling?

Welke afdelingen gaan jullie bezoeken?

Opdracht 2.2 Tijdens je bezoek maak je de opdrachten die staan op de volgende werkbladen. Maak tweetallen. Print de werkbladen van tevoren uit. Vraag aan je docent of je foto’s mag maken tijdens het bezoek. Lees de theorie De algemene dienst, De linnendienst, De schoonmaakdienst en De voedingsdienst.

14


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 0

Facilitaire dienstverlening

Maak de opdrachten op de werkbladen De algemene facilitaire dienst, De voedingsdienst, De schoonmaakdienst en De linnendienst. Bewaar de werkbladen in je portfolio. Opdracht 3 Welk beroep lijkt jou het leukst? Opdracht 3.1 Welke beroepen zijn er op jouw niveau binnen de facilitaire dienstverlening? Noteer er zo veel mogelijk.

Kies ĂŠĂŠn beroep uit dat je het meest aanspreekt. Welk beroep is dit?

Waarom vind je dit beroep het leukst? Leg uit waarom.

Opdracht 3.2 Ga op zoek naar een vacature voor dit beroep bij jou in de buurt. Zoek op internet of kijk in de plaatselijke of regionale krant. Print of knip je vacature uit en bewaar hem in je portfolio. Opdracht 3.3 Beantwoord de volgende vragen. Wat is de naam van het bedrijf of de instelling?

Wat voor soort bedrijf of instelling is het?

Wat is de taak of het doel van dit bedrijf of deze instelling?

Om welke functie gaat het?

Naar welk type persoon zijn ze op zoek?

15


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 0 Facilitaire dienstverlening

Staat er in de vacature welke opleiding je nodig hebt? Zo ja, schrijf de opleiding(en) dan op.

Welke vaardigheden en kwaliteiten moet je hebben?

Zou je deze baan later willen hebben? Leg uit waarom wel of niet.

16


BLOK 1

EEN BELANGRIJKE VERGADERING

OVER DIT BLOK

21

BEREID JE VOOR OP JE STAGE

22

Opdracht 1 Vaardigheden in de facilitaire dienst 22

DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE VERGADERING Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

2 3 4 5 6

24

Vergaderschema en opdrachtformulier 24 Contact met de klant 26 Een ontwerp maken 28 Een e-mail schrijven aan mevrouw Meeringa Materialen verzamelen 29

DE ROL VAN GASTHEER OF GASTVROUW

31

Opdracht 7 Gasten ontvangen 31 Opdracht 8 Koffie en thee serveren 33

DE RUIMTE IN ORDE MAKEN VOOR DE OPEN DAG Opdracht 9 Apparatuur testen

EINDOPDRACHT

35

35

Opdracht 10 De uitvoering

35

ORIËNTATIE OP HET BEROEP (LOB) Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

11 12 13 14

38

Hoe gingen de taken? 38 Vaardigheden oefenen 40 Een bijbaan zoeken 41 De bijbaan binnenhalen 41

34

28


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

20


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

BLOK 1 EEN BELANGRIJKE VERGADERING Over dit blok Dit blok gaat over het werken in de facilitaire dienst. Organisaties die in grote gebouwen werken, hebben een facilitaire dienst. Denk bijvoorbeeld aan banken, scholen, zorginstellingen, hotels en ministeries. De facilitaire dienst zorgt dat zo’n gebouw goed wordt beveiligd, goed wordt schoongemaakt en onderhouden en dat alles wat kapot gaat wordt gerepareerd. Horeca en catering, het beheer van de receptie en de organisatie van evenementen kunnen ook onder de facilitaire dienst vallen. De medewerkers van de facilitaire dienst zijn dus verantwoordelijk voor veel verschillende soorten werkzaamheden.

Waar werk je?

ROC Waterkant Je gaat stage lopen bij ROC Waterkant. Het ROC heeft meer dan tienduizend studenten die elke dag of ĂŠĂŠn keer in de week naar school komen. Je kunt je voorstellen dat dit een hele grote organisatie is. Ze bieden beroepsopleidingen aan, maar ook cursussen en verkorte opleidingen. De studenten hebben een leeftijd van 16 tot 60 jaar. Een heel gevarieerd publiek dus. Je loopt stage bij de facilitaire dienst en de voedingsdienst. Je verzorgt vergaderingen, ouderavonden, etentjes, lunches en een hapje op de open dag. Je staat niet alleen maar in de keuken. Ook het klaarmaken van de ruimte, het maken en het versturen van uitnodigingen, het opruimen en evalueren behoren tot jouw taak.

21


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Wat leer je?

□ □ □ □ □ □ □ □ □

op vriendelijke wijze contact leggen met de klant; inschatten wat de klant wil; wensen en behoeften van de klant bespreken; een ontwerp maken voor een inrichting van een ruimte; de juiste hulpmiddelen en materialen klaarzetten; het meubilair in de gewenste opstelling klaarzetten; computer en digibord of beamer klaarzetten, aansluiten en testen; koffie en thee serveren; (formele) e-mailberichten schrijven.

Hoe ga je het doen? Plannen is belangrijk voor je beroep en voor je studie. Aan het begin van elk blok maak je een planning voor de rest van de week. Bekijk wat je deze week allemaal moet doen en verdeel de opdrachten over de lesuren. 1 Open het document Planning. 2 Bekijk hoeveel tijd voor de opdrachten gepland is. 3 Vul in wanneer je welke opdracht doet. 4 Bewaar de planning in je portfolio. 5 Ga je aan Mixed werken? Bekijk dan telkens eerst je planning. 6 Ben je klaar met je werk? Open dan je planning en vul in wat je hebt gedaan.

Bereid je voor op je stage Morgen ga je voor het eerst naar je stageplaats. Welke vaardigheden zul je nodig hebben? En wat verwacht je eigenlijk van je stage? Je probeert te bedenken wat je de komende tijd gaat doen en leren. Zo kom je straks goed voorbereid op je eerste stagedag.

Opdracht 1 Vaardigheden in de facilitaire dienst

Als je in de facilitaire dienst wilt werken, moet je over een aantal vaardigheden beschikken. Sommige vaardigheden heb je misschien al en andere vaardigheden kun je natuurlijk nog leren.

22


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 1.1 In het schema staan verschillende vaardigheden. Zet een kruisje achter de vaardigheden die je nodig kunt hebben tijdens je werk bij de facilitaire dienst. Vaardigheid

Wel of niet?

Op vriendelijke wijze contact leggen met de klant. Inschatten wat de klant wil. Iemand helpen bij de persoonlijke verzorging. De bijsluiter van een medicijn uitleggen. Een bestelling opnemen. De juiste hulpmiddelen, materialen en meubilair klaarzetten in de gewenste opstelling. Afruimen en afwasapparatuur bedienen. Een activiteit kiezen die aansluit bij de doelgroep. Aanrecht en keukenmeubilair schoonmaken. Eenvoudige kassawerkzaamheden verrichten, zoals een rekening maken, afrekenen en geld tellen. Iemand helpen bij de mondverzorging. Formele notities en e-mailberichten maken.

Opdracht 1.2 Kijk naar de vaardigheden waar jij een kruisje achter hebt gezet. Kies een vaardigheid uit die je leuk vindt. Waarom is deze vaardigheid belangrijk bij de facilitaire dienst?

Denk je dat je deze vaardigheid kunt leren? Of heb je deze vaardigheid al (een beetje?) Leg je antwoord uit.

23


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

De voorbereidingen voor de vergadering

Het is zover: je gaat beginnen met je stage bij ROC Waterkant als facilitair medewerker! Maik van Diepen is je stagebegeleider. Hij werkt al tien jaar bij ROC Waterkant en is begonnen als gastheer bij de voedingsdienst. Daarna heeft hij de opleiding facilitair leidinggevende (niveau 4) gedaan. Hij vertelt dat hij met veel plezier naar zijn werk gaat. Het is afwisselend en uitdagend. Vooral omdat het ROC zo’n grote organisatie is. Op je eerste dag moeten jullie direct aan de slag. Er is een opdracht binnengekomen van mevrouw Meeringa van de afdeling Economie en Administratie. Haar afdeling heeft een belangrijke vergadering. De plaatselijke ondernemersvereniging komt praten met de opleidingsmanagers. Ze willen bekijken wat de mogelijkheden zijn om samen te werken. Een goede samenwerking levert opdrachten en stageplekken voor de studenten op. Daarom wil de afdeling Economie en Administratie natuurlijk een goede indruk maken. Samen met Maik bereid je alles voor en verzorg je de vergadering.

Opdracht 2 Vergaderschema en opdrachtformulier

Je krijgt van Maik een vergaderschema en een opdrachtformulier. In het vergaderschema vind je de planning van de vergadering. Hierin staat bijvoorbeeld hoe laat de vergadering begint en hoe laat de pauze is. De medewerkers van het ROC kunnen een opdrachtformulier invullen waarin ze aangeven wat ze willen dat de facilitaire dienst voor hen doet. Deze ingevulde opdrachtformulieren worden per week in een map bewaard. Zo kunnen medewerkers van de facilitaire dienst altijd snel opzoeken welke opdrachten er in een week uitgevoerd moeten worden. Je neemt het vergaderschema en het opdrachtformulier zorgvuldig door en gaat aan de slag.

24


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 2.1 Voordat je aan een opdracht begint, maak je eerst een planning. In het schema hierna staan verschillende taken die je als facilitair medewerker vaak moet uitvoeren. ■ Bedenk hoelang van tevoren je deze taken moet uitvoeren. ■ Gebruik de documenten Vergaderschema en Opdrachtformulier_Meeringa om een goede inschatting te maken. ■ Zet telkens een kruisje in de juiste kolom. Taak

1 week

3 dagen

½-1 dag

1-2 uur

10-20 min

Boodschappenlijst maken. Plattegrond van de ruimte maken. Geleverde boodschappen checken. Ontwerp van de ruimte overleggen met de opdrachtgever. Apparatuur reserveren. Ruimte controleren en eventueel stofzuigen. Audiovisuele apparatuur testen. Personeel inplannen. Vergadertafels in de juiste opstelling plaatsen. Audiovisuele apparatuur installeren. Kannen met koffie en thee klaarzetten. Planning/draaiboek maken.

Opdracht 2.2 Bekijk nogmaals het vergaderschema en het opdrachtformulier dat je van Maik hebt gekregen. Mevrouw Meeringa beschrijft niet exact elke taak die je straks moet uitvoeren. Ze zegt bijvoorbeeld niet dat je de vuile koffie- en theekopjes weer moet ophalen na de koffierondes. Waarom denk je dat mevrouw Meeringa op het opdrachtformulier niet elke taak beschrijft die je moet uitvoeren? a Omdat ze verwacht dat de facilitaire dienst zelfstandig kan bedenken welke taken er bij haar opdracht horen. b Omdat er niet genoeg ruimte is op het opdrachtformulier om elke taak te beschrijven. c Omdat ze niet precies weet welke taken er allemaal gedaan moeten worden. Opdracht 2.3 Bedenk vijf taken die je wel moet uitvoeren tijdens deze vergadering, maar die mevrouw Meeringa niet op het opdrachtformulier heeft geschreven. De eerste taak is al ingevuld. 1 Ophalen van vuile koffie- en theekopjes. 2 3 4 5 25


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 2.4 Wat doe je als je iets niet duidelijk vindt aan de opdracht? a Je bedenkt zelf een oplossing en voert de opdracht uit zoals jij denkt dat het goed is. b Je overlegt eerst met Maik. Als hij het ook niet duidelijk vindt, stuur je mevrouw Meeringa een e-mail om uitleg te vragen. c Je wacht tot mevrouw Meeringa jou opbelt om meer uitleg te geven. Opdracht 2.5 De planning voor deze opdracht is eigenlijk een soort draaiboek. Wat is een draaiboek? a b c d

Een document Een document Een document Een document worden.

waarin waarin waarin waarin

de inhoud van een vergadering beschreven wordt. beschreven staat wie wanneer welke taak uitvoert met welke materialen. beschreven staat welke materialen en personen nodig zijn. beschreven staat wat de kosten zijn van alle taken die uitgevoerd moeten

Opdracht 2.6 Lees de theorie Draaiboek maken. Maak een draaiboek voor de opdracht van mevrouw Meeringa. Doe het zo: ■ Gebruik het document Werkblad_Draaiboek. ■ Vul het werkblad in met de gegevens uit het opdrachtformulier en het vergaderschema. Gebruik ook de takenlijst uit de eerste opdracht. ■ Bekijk eerst welke taken er bij welk onderdeel horen. De onderdelen zijn: Voorbereiding, Uitvoering, Opruimen en Evalueren. ■ Bedenk daarna hoe laat de taken per onderdeel uitgevoerd moeten worden en hoelang dat duurt. ■ Vul in wie het gaat doen en wat je daarbij nodig hebt (materialen). ■ Je hoeft de kosten niet in te vullen. Bewaar het draaiboek in je portfolio. Opdracht 3 Contact met de klant

Het draaiboek is ingevuld. Nu begin je met het uitvoeren van de taken die in het draaiboek staan. Omdat er nog een aantal zaken onduidelijk is, neem je contact op met mevrouw Meeringa. Maik zegt dat je dit het best kunt doen via een e-mail. Hij zal de e-mail controleren voordat je hem verstuurt.

Opdracht 3.1 Waarom kun je mevrouw Meeringa het best e-mailen en niet bellen of mondeling vragen stellen? Bedenk twee redenen.

26


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 3.2 Lees de theorie Zakelijke e-mail. Als je een e-mail schrijft, zet je bij Onderwerp kort waar de e-mail over gaat. Noteer een goed onderwerp voor een e-mail aan mevrouw Meeringa.

Opdracht 3.3 Wat is de beste aanhef voor een e-mail aan mevrouw Meeringa? a b c d e

Hallo mevrouw Meeringa. Beste Tessa. Beste mevrouw Tessa Meeringa. Geachte mevrouw Meeringa. Geachte mevrouw T. Meeringa.

Opdracht 3.4 Wat is een juiste afsluiting van de e-mail? a Met vriendelijke groet, je voornaam. b Met vriendelijke groet, je voor- en achternaam. Opdracht 3.5 Op welke manier spreek je mevrouw Meeringa in de e-mail aan? a Met u. b Met jij of je. Opdracht 3.6 Wanneer je een e-mail stuurt naar mevrouw Meeringa, zet je je stagebegeleider altijd in de CC. Wanneer zet je iemand in de CC? a De persoon in de CC ontvangt de e-mail. De e-mail is aan deze persoon gericht. b De persoon in de CC ontvangt de e-mail ter informatie. De e-mail is niet aan deze persoon gericht. De ontvangers van de e-mail kunnen zien welke e-mailadressen in de CC staan. c De persoon in de CC ontvangt de e-mail ter informatie. De e-mail is wel aan deze persoon gericht. De ontvangers van de e-mail kunnen niet zien welke e-mailadressen in de CC staan. d De persoon in de CC ontvangt de e-mail ter informatie. De e-mail is niet aan deze persoon gericht. De ontvangers van de e-mail kunnen niet zien welke e-mailadressen in de CC staan. Opdracht 3.7 Schrijf een e-mail naar mevrouw Meeringa. Haar e-mailadres is m.meeringa@rocwaterkant.nl. Stel de vragen die je eerder hebt bedacht. Verwerk ook de volgende punten in je e-mail. ■ Gebruik het juiste e-mailadres. ■ Zet Maik in de CC: m.vandiepen@rocwaterkant.nl. ■ Bedenk een goed onderwerp en noteer dit. ■ Bedenk een goede openingszin waardoor mevrouw Meeringa weet waar de e-mail over gaat. ■ Vraag of er in de pauze koffie, thee en koek geserveerd moet worden. ■ Controleer je e-mail op het gebruik van correcte zinnen.

27


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Controleer je e-mail op spelling. Controleer je e-mail op hoofdletters en punten.

■ ■

Bewaar de e-mail in je portfolio. Opdracht 4 Een ontwerp maken

Maik vertelt dat het handig is om een ontwerp te maken voor de inrichting van de ruimte. Een soort plattegrond. Hierop kun je zien hoe de ruimte ingericht moet worden. Als je zelf verhinderd bent, kan iemand anders zien op de plattegrond hoe de ruimte ingericht moet worden. Inmiddels heeft mevrouw Meeringa het antwoord op je vragen teruggemaild. Je maakt samen met Maik een plattegrond. Aan: stagiair(e)@rocwaterkant.nl CC: m.vandiepen@rocwaterkant.nl Onderwerp: RE: Vragen vergadering 16 maart Beste …, Bedankt voor je e-mail en fijn dat je met ons meedenkt. Aan het begin van de vergadering (13.30 uur) willen we graag koffie, thee en koek (ronde 1). Deze graag serveren in de ontvangsthal bij de vergaderzaal. Voor de pauze om 15.00 uur willen we graag dat er koffie, thee en koek klaarstaat in de vergaderzaal, dan kunnen de gasten zichzelf bedienen (ronde 2). Alvast hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet, Tessa Meeringa

Opdracht 4.1 Maak een digitale of getekende plattegrond van de vergaderruimte. Doe het zo: ■ Gebruik een ruimte uit je eigen school die gebruikt wordt voor vergaderingen. Bespreek met je docent welke ruimte jullie mogen gebruiken. In deze ruimte voeren jullie straks ook de eindopdracht uit. Je doet net alsof de vergadering daar gaat plaatsvinden. ■ Gebruik een vel A4-papier. Maak gebruik van het hele vel. ■ Gebruik bij het maken van de plattegrond de informatie uit het vergaderschema, het opdrachtformulier en de e-mail van mevrouw Meeringa. ■ Geef de plattegrond een passende en zakelijke titel. ■ Als je de plattegrond tekent, moet je hem later inscannen. Je hebt een digitale versie nodig. ■ Verwerk ook de tafelaankleding op je plattegrond. ■ Geef met tekst aan wat de onderdelen op de plattegrond voorstellen. Voeg de plattegrond toe aan het draaiboek in je portfolio. Opdracht 5 Een e-mail schrijven aan mevrouw Meeringa

Maik heeft de plattegrond bekeken. Hij vindt dat hij er goed uitziet en vraagt je om de plattegrond naar mevrouw Meeringa te e-mailen. Ze kan dan controleren of alles is zoals ze het graag wil hebben.

28


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 5.1 Lees de theorie Zakelijke e-mail. Schrijf een e-mail aan mevrouw Meeringa ter controle van jouw plattegrond. Verwerk de volgende punten in je e-mail. ■ Zet Maik in de CC: m.vandiepen@ROC-Waterkant.nl. ■ Bedenk een passend onderwerp en noteer dit. ■ Voeg de plattegrond toe als bijlage. ■ Bedenk een passende aanhef. ■ Stel je vraag aan mevrouw Meeringa. ■ Gebruik het e-mailadres m.meeringa@rocwaterkant.nl. ■ Controleer je e-mail op het gebruik van correcte zinnen. ■ Controleer je e-mail op spelling. ■ Controleer je e-mail op hoofdletters en punten. Bewaar de e-mail in je portfolio. Opdracht 6 Materialen verzamelen

De eerste taak uit het draaiboek is klaar. Je hebt de plattegrond af. Maik geeft je een tip. Alle materialen zijn op het ROC aanwezig, maar om er zeker van te zijn dat alle materialen beschikbaar zijn, moet je deze reserveren. Ook moet je op tijd een boodschappenlijst maken. De groothandel komt een keer per week om producten te leveren. Je maakt een materiaal- en boodschappenlijst.

Opdracht 6.1 Bekijk nogmaals het document Opdrachtformulier_Meeringa. Maak een lijst met materialen die je voor deze opdracht nodig hebt in het schema. Je gaat straks een boodschappenlijst maken voor de koffie, thee en koek. Schrijf nu dus alleen de materialen op. Let hierbij op de volgende punten. ■ Noteer in het schema alle materialen die je nodig hebt in de kolom Materiaal. ■ Vul in de kolom Aantal in hoeveel je van de materialen nodig hebt. ■ Maik vertelt dat er voor de eerste koffie/thee-ronde 40 kopjes en schoteltjes nodig zijn. Daarna zullen deze worden afgewassen, zodat ze voor ronde 2 opnieuw kunnen worden gebruikt. ■ In de ruimte zijn al vergadertafels en stoelen aanwezig. Noteer wel in de materiaallijst hoeveel tafels en stoelen je nodig hebt. Neem de materiaallijst over in het draaiboek in je portfolio. Materiaal

Aantal

29


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Materiaal

Aantal

Opdracht 6.2 Bekijk het opdrachtformulier van de vergadering nogmaals. Maak een boodschappenlijst met producten die je voor deze opdracht nodig hebt. Let hierbij op de volgende punten. ■ Vul het volgende schema in. ■ Bereken eerst hoeveel je van alles nodig hebt. Vul hiervoor de kolommen Aantal ronde 1, Aantal ronde 2 en Totaal in. Zorg ervoor dat je genoeg hebt. Reken daarom per ronde: ■ 2 kopjes koffie/thee per persoon; ■ 2 zakjes suiker per kopje koffie of thee; ■ 1 zakje melk per kopje koffie of thee; ■ 30 koekjes. ■ Bereken daarna hoeveel boodschappen je nodig hebt. Schrijf dit op in de kolom Boodschappen. ■ Je kunt 60 kopjes koffie zetten met een pak van 500 gram koffie. Hoeveel pakken koffie heb je nodig? ■ Er zitten 100 theezakjes in een doos. Voor elke kop thee gebruik je een theezakje. Hoeveel dozen thee heb je nodig? ■ Er zitten 100 suikerzakjes in een doos. Hoeveel dozen heb je nodig? ■ Er zitten 100 koffiemelkzakjes in een doos. Hoeveel dozen heb je nodig? ■ Er zitten 200 koekjes in een doos. Hoeveel dozen koekjes heb je nodig? Neem de boodschappenlijst over in het draaiboek in je portfolio. Product

30

Aantal ronde 1

Aantal ronde 2

Totaal

Boodschappen


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

De rol van gastheer of gastvrouw

De boodschappenlijst en de materiaallijst zijn af. Maik heeft contact gehad met de persoon die de boodschappen gaat leveren. Deze zullen op tijd worden gebracht. Ook de materialen zullen op de afgesproken tijd bij de vergaderzaal staan. Tijdens de vergadering heb je de rol van gastheer of gastvrouw. In deze rol is het belangrijk dat je representatief overkomt. De gasten die naar het ROC komen, zien jou als vertegenwoordiger van de organisatie. Als jij je op een juiste manier gedraagt en er verzorgd uitziet, krijgen ze een goede indruk van de organisatie. Je houding, je persoonlijke hygiëne en je bedrijfskleding zijn daarom erg belangrijk.

Opdracht 7 Gasten ontvangen

In haar e-mail vraagt mevrouw Meeringa of je de gasten wilt ontvangen met koffie en thee. Het gaat om vijftien ondernemers uit de omgeving die naar de vergadering komen. Het is belangrijk dat je bij het ontvangen van gasten weet wat je wel en niet kunt zeggen. Het is jouw taak om de gasten vriendelijk te woord te staan, zodat zij zich prettig voelen.

Lees de theorie Beroepshouding. Hierna lees je steeds een uitspraak van een gast. Daaronder staan twee reacties. Kies de reactie die jij professioneel vindt. Opdracht 7.1 Nou, ik heb zin in de vergadering! a Reactie 1: Echt waar? Ik houd helemaal niet van vergaderen. b Reactie 2: Dat is fijn om te horen. Opdracht 7.2 Pffff, wat is het hier warm! a Reactie 1: Zal ik de verwarming wat lager zetten? b Reactie 2: U heeft ook wel een hele dikke trui aan. Het is buiten 15 graden.

31


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 7.3 Zou ik misschien een glaasje water mogen? a Reactie 1: Maar natuurlijk. Ik kom het u zo brengen. b Reactie 2: Ik ben bezig, vraag het maar aan mijn collega. Opdracht 7.4 Jeetje wat een rotgebouw, ik kon deze ruimte echt niet vinden! a Reactie 1: Wat vervelend dat u heeft moeten zoeken. Gelukkig bent u ruim op tijd. b Reactie 2: Oh, het staat toch duidelijk aangegeven? Opdracht 7.5 Mag ik misschien een kopje koffie? a Reactie 1: De koffie is op. Thee is ook lekker, wil je dat? b Reactie 2: De koffie is helaas op. Ik ga even nieuwe halen. Ik ben zo terug. Opdracht 7.6 Ik wil even zeggen dat het parkeren hier onmogelijk is. Ik kon mijn auto bijna niet kwijt. a Reactie 1: U heeft van tevoren bericht gehad dat u met de trein moest komen. b Reactie 2: Dat is vervelend. Parkeren is hier inderdaad een probleem. Misschien kunt u de volgende keer met de trein komen? Het station is hier heel dichtbij. Opdracht 7.7 Vond je het lastig om de professionele reacties te kiezen? Leg uit waarom wel of niet.

Opdracht 7.8 Kies een opmerking van een gast uit de eerdere opdracht. Bedenk nu zelf een professionele reactie. Schrijf eerst de opmerking op en daarna jouw professionele reactie.

Opdracht 7.9 Welke kwaliteiten moet je hebben om een goede gastvrouw of gastheer te zijn?

Opdracht 7.10 Heb jij deze kwaliteiten? Leg uit waarom jij vindt van wel of niet.

32


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 7.11 Speel dit rollenspel met drie klasgenoten. Speel de situaties uit de vorige opdracht. ■ Eén leerling speelt de stagiair(e). Doe alsof je koffie en thee inschenkt en uitdeelt. Het gaat er in dit rollenspel niet om hoe de stagiair(e) dit doet. Het gaat erom hoe je passend reageert op de gasten. ■ Reageer op de manier zoals je eerder geleerd of bedacht hebt. ■ De andere leerlingen spelen de gasten die om de beurt een vraag stellen aan- of opmerking maken tegen de gastvrouw of gastheer. Dit mogen ook zelfbedachte vragen of opmerkingen zijn. ■ Wissel steeds van rol zodat iedereen gastheer of gastvrouw geweest is. Opdracht 7.12 Evalueer het rollenspel. Bespreek met elkaar welke reacties je wel en niet gepast vond. Wat ging goed toen jij de stagiair(e) speelde?

Wat ging minder goed toen jij de stagiair(e) speelde?

Opdracht 8 Koffie en thee serveren

Het is jouw taak om de gasten koffie en thee te schenken in de ontvangsthal. Voordat het zover is ga je dit eerst oefenen.

Opdracht 8.1 Gebruik de werkkaart Koffie en thee presenteren. Beschrijf drie regels waaraan jij je houdt bij het serveren van een kopje koffie of thee.

33


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 8.2 Beschrijf drie regels waaraan jij je houdt bij het serveren tijdens een vergadering.

Opdracht 8.3 Speel dit rollenspel met drie klasgenoten. Speel de vergadering na. Lees de werkkaart Koffie en thee presenteren. ■ Zet alles wat je nodig hebt van tevoren klaar. Bijvoorbeeld kopjes en schoteltjes. Gebruik in plaats van koffie en thee een kan water. ■ Eén leerling speelt de stagiair(e) en serveert de koffie volgens de regels. Zorg dat je er representatief uitziet en dat je netjes werkt. ■ Twee leerlingen spelen de gasten die in vergadering zijn en koffie krijgen. Jullie zijn in gesprek. ■ Eén leerling observeert en volgt de werkkaart Koffie en thee presenteren. Let op of de stagiair(e) zich aan alle punten houdt. ■ Wissel van rol zodat iedereen gastheer of gastvrouw geweest is. ■ Bespreek na wat goed ging en welke verbeterpunten er zijn. Opdracht 8.4 Evalueer het rollenspel. Wat ging goed toen jij de stagiair(e) speelde?

Wat ging minder goed toen jij de stagiair(e) speelde?

De ruimte in orde maken voor de open dag

Over een paar dagen is de vergadering. Het is tijd om de apparatuur te testen die nodig is voor de vergadering. Mevrouw Meeringa wil een presentie geven tijdens de vergadering. Ook de gasten gaan presentaties geven.

34


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 9 Apparatuur testen

Mevrouw Meeringa heeft gevraagd of jullie een laptop willen klaarzetten. De presentaties die getoond gaan worden heeft ze gemaild. Er zijn kabels nodig om de laptop aan te sluiten op het digibord of de beamer in de vergaderzaal. Je gaat controleren of het digibord of de beamer werkt en of er een afstandsbediening is. In de presentaties zitten filmpjes, muziek en foto’s. Het is belangrijk dat alles van tevoren getest is. Zo weet je zeker dat het werkt. Maik en jij gaan naar de vergaderzaal en nemen alle benodigde apparatuur mee. Jullie testen of alle apparatuur het doet. Zijn de PowerPointpresentaties goed te zien en te horen in de hele zaal?

Opdracht 9.1 Doe deze opdracht met drie klasgenoten. Met dezelfde klasgenoten voer je ook de eindopdracht uit. Jullie voeren deze opdracht uit in de vergaderzaal op school waarvoor jullie een plattegrond van de inrichting hebben gemaakt. De docent bepaalt wanneer jullie deze opdracht gaan uitvoeren. Gebruik de volgende materialen: ■ laptop met een filmpje, om te testen of alles goed werkt; ■ digibord of beamer; ■ kabels om de laptop aan te sluiten op het digibord of de beamer; ■ afstandsbediening voor het digibord of de beamer. Doe het zo: ■ Vraag aan je docent wie jullie kan uitleggen hoe de apparatuur aangesloten en getest moet worden. ■ Maak 2 tweetallen binnen jullie viertal. Het ene tweetal demonstreert aan het andere tweetal hoe de apparatuur aangesloten en getest moet worden. Daarna wisselen jullie van rol. ■ Oefen eerst in de tweetallen hoe de apparatuur aangesloten moet worden. Lukt het om de laptop en het digibord of de beamer werkend te krijgen? Is het filmpje goed te horen en te zien op het scherm? Dan kan de demonstratie nu beginnen. ■ Maak in tweetallen een korte planning: wie gaat wat demonstreren? ■ Beide tweetallen laten aan elkaar zien hoe de apparatuur aangesloten moet worden. Het filmpje moet goed hoorbaar en zichtbaar zijn. ■ Als jullie klaar zijn, bespreken jullie wat er goed en niet goed ging. ■ Ruim na afloop de materialen op.

Eindopdracht Opdracht 10 De uitvoering

En dan is het zover. De vergadering, die jij hebt voorbereid en georganiseerd, wordt gehouden. Nu hoeft je plan alleen nog uitgevoerd te worden. Maik heeft de leiding, jij ondersteunt hem. Maik en jij treffen elkaar op de dag van de vergadering ‘s ochtends in de keuken van het restaurant. Jullie nemen nog een keer door wat jullie hebben gedaan en wat jullie vandaag nog moeten doen. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Jullie hebben er de afgelopen dagen voor gezorgd dat al het materiaal in de vergaderzaal aanwezig is. Ook zijn de boodschappen binnen en is de apparatuur getest. Jullie hoeven vandaag alleen de ruimte nog te controleren op netheid. Misschien

35


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

moet er nog wat schoongemaakt worden. De vergadertafels moeten nog in de juiste opstelling worden gezet en de apparatuur moet geïnstalleerd worden. In het restaurant wordt de koffie en thee straks vers gezet. De koekjes moeten worden klaargezet op grote schalen. Maik wijst je erop om, voordat de gasten komen, te controleren of je uniform schoon is en of je er verder verzorgd uitziet. Daarna zullen de gasten op de juiste wijze door jullie verwelkomd en verzorgd worden. Maik en jij hebben er vertrouwen in!

Opdracht 10.1 Je doet deze opdracht met dezelfde drie klasgenoten als de vorige opdracht. Bespreek met je docent wanneer jullie de vergaderzaal op school kunnen gebruiken om de opdracht uit te voeren. Je hebt nodig: ■ document Opdrachtformulier_Meeringa; ■ document Vergaderschema; ■ plattegrond inrichting ruimte uit je draaiboek. Welke materialen heb je nodig? ■ 1 kan water (geen koffie, thee, suiker, melk en koek); ■ 3 kopjes en schoteltjes; ■ laptop; ■ beamer of digibord; ■ kabels; ■ afstandsbediening bij beamer of digibord; ■ voldoende tafels voor twintig mensen in de vergaderzaal; ■ voldoende stoelen voor twintig mensen in de vergaderzaal. Opdracht 10.2 Speel met elkaar dit rollenspel. ■ Een van de vier leerlingen speelt de stagiair(e). ■ Drie leerlingen spelen de gasten. Voorbereiding: ■ Doe de voorbereiding met zijn vieren. Verdeel de taken. ■ Zet de vergadertafels in de juiste u-opstelling, zoals te zien is op de plattegrond. ■ Installeer de apparatuur, zoals eerder geoefend. ■ Zet de kopjes en schoteltjes klaar. ■ De stagiair(e) controleert aan de hand van het opdrachtformulier of aan alle afspraken is voldaan. ■ De stagiair(e) zorgt ervoor dat hij of zij er verzorgd uitziet. Uitvoering: ■ De stagiair(e) verwelkomt de gasten en serveert koffie of thee volgens de regels. De stagiair(e) zorgt dat hij of zij er representatief uitziet en dat er netjes gewerkt wordt. De stagiair(e) reageert professioneel op de gasten. ■ Wissel van rol zodat iedereen stagiair(e) is geweest. Afsluiting: ■ Ruim na afloop samen de materialen op. Zorg ervoor dat alle geleende spullen terug worden gezet op de afgesproken plekken.

36


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 10.3 Bespreek met elkaar wat goed ging en welke verbeterpunten er zijn. Hoe deed jij het als stagiair(e)? En hoe voelde het om gast te zijn? Schrijf hierover een korte evaluatie waarin je de volgende vragen beantwoordt. ■ Ging de voorbereiding van de vergadering goed? Waaruit blijkt dit? ■ Serveerde je als stagiair(e) de koffie en thee volgens de regels? Waaruit blijkt dit? ■ Zag je er als stagiair(e) verzorgd en representatief uit? Waaruit blijkt dit? ■ Lukte het als stagiair(e) om professioneel te reageren op de gasten? Waaruit blijkt dit? ■ Hoe vond jij het om de vergadering te verzorgen? ■ Hoe vond jij het om gast bij de vergadering te zijn? ■ Heb jij nog tips voor de anderen? ■ Welke tips heb jij gekregen? Bewaar de evaluatie in je portfolio.

37


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Oriëntatie op het beroep (LOB) Je hebt verschillende taken uitgevoerd, zoals een plattegrond tekenen en vriendelijk reageren op gasten. De ene taak vond je waarschijnlijk makkelijker dan de andere. In de volgende opdrachten ga je onderzoeken welke taken gemakkelijk gingen en waarvoor jij misschien wel talent hebt. Ook bedenk je hoe je vaardigheden kunt oefenen en hoe je jezelf het best kunt presenteren.

Opdracht 11 Hoe gingen de taken? Opdracht 11.1 Je hebt in het blok verschillende taken uitgevoerd. Kruis aan hoe de taken gingen. Je mag ook zelf een taak opschrijven. ■ niet goed (--) ■ een beetje goed (-+) ■ meestal goed (+) ■ helemaal goed (++) Taak

--

-+

Tekenen van een plattegrond. Tafelaankleding maken. Jezelf netjes en schoon presenteren als gastheer/gastvrouw. Vriendelijk reageren op vragen en klachten van gasten. Een rollenspel spelen. Laptop en digibord of beamer klaarzetten en controleren. Bedenk zelf een activiteit: Bedenk zelf een activiteit:

Opdracht 11.2 Kies twee taken uit de vorige opdracht die je leuk vond om te doen. Leg uit waarom. Taak 1:

Taak 2:

Opdracht 11.3 Zou je deze taken later in je werk willen doen? Leg uit waarom wel of niet.

38

+

++


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Taak 1:

Taak 2:

Opdracht 11.4 Kun je een beroep bedenken bij de taken die je leuk vindt? Als je bijvoorbeeld het rollenspel leuk vindt, bedenk dan een beroep waarin je mag acteren. Taak 1:

Taak 2:

Opdracht 11.5 Kijk naar de volgende vaardigheden. Kruis aan hoe het ging. Kun jij‌

--

-+

+

++

op vriendelijke wijze contact leggen met de klant? inschatten wat de klant wil? wensen en behoeften van de klant bespreken? de juiste hulpmiddelen, materialen en meubilair klaarzetten in gewenste opstelling? kofďŹ e en thee serveren? formele e-mailberichten maken?

Opdracht 11.6 Talenten zijn vaardigheden die je goed kunt. Welke vaardigheid uit de vorige opdracht kun jij het best? Schrijf deze op en leg je antwoord uit.

39


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 11.7 Kun jij nog een talent van jezelf noemen? Leg uit waarom jij dit een talent vindt.

Opdracht 12 Vaardigheden oefenen Vaardigheden kun je leren. Bijvoorbeeld door klusjes thuis te doen of in een bijbaan. Zoek een klus thuis, bij familie of buren, bijvoorbeeld helpen met koken of een computerprobleem helpen oplossen. Opdracht 12.1 Wie kun je helpen?

Opdracht 12.2 Waar kun je bij helpen?

Opdracht 12.3 Waarom wil je deze klus doen?

Opdracht 12.4 Kun je tijdens de klus een vaardigheid oefenen uit de vorige opdracht? Leg uit.

Opdracht 12.5 Kun je een andere vaardigheid bedenken die je kunt oefenen bij deze klus? Leg uit.

Opdracht 12.6 Kun je van deze klus ook een baan maken?

40


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 13 Een bijbaan zoeken Zoek nu een bijbaan in jouw omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar een oproep in het winkelcentrum, op internet of in de lokale krant. Opdracht 13.1 Welke bijbaan heb je kunnen vinden?

Opdracht 13.2 Waar heb je de bijbaan gevonden?

Opdracht 13.3 Zou je deze bijbaan willen doen? Leg uit waarom wel of niet.

Opdracht 13.4 Kun je in de bijbaan een vaardigheid oefenen die je in dit blok hebt geleerd? Leg uit.

Opdracht 13.5 Bedenk zelf een vaardigheid die je kunt oefenen in de bijbaan, die je ook in de facilitaire dienstverlening kunt gebruiken. Leg uit.

Opdracht 14 De bijbaan binnenhalen Stel je voor dat je de (bij)baan uit de vorige opdracht wilt krijgen. Hoe ga je dat aanpakken? Opdracht 14.1 Het is heel handig om veel mensen te kennen als je een (bij)baan zoekt. En als je via die mensen nog meer mensen kunt leren kennen. Wie ken jij? □ iemand die daar werkt □ iemand die een werknemer van het bedrijf kent □ niemand

anders, namelijk:

41


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Opdracht 14.2 Ken je andere mensen die jou kunnen helpen? Schrijf op wie jou nog meer kan helpen bij het solliciteren naar deze bijbaan.

Opdracht 14.3 Hoe zou jij jezelf voorstellen? □ binnenlopen en een praatje maken □ sollicitatieformulier invullen □ sollicitatiebrief schrijven

anders, namelijk:

Opdracht 14.4 Het is belangrijk dat je een goede indruk maakt. In het schema staat een aantal dingen waarop je kunt letten. Noteer bij elk een voorbeeld. kleding persoonlijke verzorging sollicitatiebrief gebruik van sociale media

Opdracht 14.5 Maak vier groepen in de klas. Elke groep gaat een poster maken. Doe het zo: ■ Zoek op internet tips hoe je jezelf goed kunt presenteren (kleding, persoonlijke hygiëne, sollicitatiebrief, sociale media). Schrijf minstens vier tips op. Gebruik de informatie uit de vorige opdracht. ■ Gebruik een vel A3-papier voor je poster. ■ Bedenk een pakkende titel en schrijf die op. ■ Schrijf de vier tips op die je hebt bedacht. ■ Plak er plaatjes bij met voorbeelden die laten zien hoe je de beste indruk maakt. Bewaar de poster in je portfolio. Opdracht 14.6 Kies iemand uit de groep die de poster aan de klas presenteert. Na de presentatie geeft de rest van de klas jullie tops en tips. Ook geven jullie tops en tips aan de andere groepen. Welke tops en tips hebben jullie gekregen? Tops:

42


Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging Blok 1 Een belangrijke vergadering

Tips:

43


9 789006 140675

Profile for ThiemeMeulenhoff

MIXED - Zorg & Welzijn - Facilitaire dienstverlening: catering & inrichting - leerwerkboek  

MIXED lesmethode voor het vmbo - Zorg & Welzijn - inkijkexemplaar ISBN: 9789006140675

MIXED - Zorg & Welzijn - Facilitaire dienstverlening: catering & inrichting - leerwerkboek  

MIXED lesmethode voor het vmbo - Zorg & Welzijn - inkijkexemplaar ISBN: 9789006140675