Page 1


ZugSpitze Dit lesboek is van: Ik zit in klas: Mijn docent heet:

mijn foto

TEXTARBEITSBUCH

Zugspitze HAVO.indb 1

HAVO(V) 1

A1

14/07/16 16:01


Arrangement ZugSpitze Aantal delen bij start in leerjaar 1 met Duits: Leerjaar

vmbo-bk

vmbo-gt(h)

havo(v)

vwo(h)

1

2 delen

2 delen

2 delen

2 delen

2

2 delen

2 delen

2 delen

2 delen

3

2 delen

2 delen

2 delen

2 delen

4

examendeel

examendeel

Aantal delen bij start in leerjaar 2 met Duits: Leerjaar

vmbo-bk

vmbo-gt(h)

havo(v)

vwo(h)

2

3 delen

3 delen

3 delen

3 delen

3

3 delen

3 delen

3 delen

3 delen

4

examendeel

examendeel

Auteurs Marijke Dekker, Christina Divendal, Carine Ettema, Marcel den Hollander, Evelyn de Jong, Willemijn van Kreel, Renier Meuwissen, Yolande Schyns, Zdena ten Veen Vormgeving Crius Group, Hulshout, België Omslag Branding, Utrecht, Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichtingpro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl

ISBN 978 90 06 62420 5 Eerste druk, eerste oplage, 2016 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2016

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

Zugspitze HAVO.indb 2

14/07/16 16:01


Inhalt

3

Inhalt u Werken met ZugSpitze

4

u Einleitung Deutsch(land) ist spitze!

6

u Schritt 1-16 Schritt

1

Hören Hallo, ich bin …!

12

Schritt

2

Lesen Wer bist du?

15

Schritt

3

Gespräche führen Die Neue in der Klasse

19

Schritt

4

Hören Guten Appetit!

23

Schritt

5

Gespräche führen Wie bitte?

27

Schritt

6

Gespräche führen Wie geht’s?

31

Schritt

7

Sprechen Hallo aus Holland!

35

Schritt

8

Lesen Herzlichen Glückwunsch!

40

Schritt

9

Schreiben Liebe Grüße aus München!

45

Schritt

10

Lesen Bis wann haben Sie geöffnet?

49

Schritt

11

Hören Mit dem Zug zur Zugspitze

54

Schritt

12

Gespräche führen Shoppen in Stuttgart 58

Schritt

13

Schreiben Sport: Einfach spitze!

62

Schritt

14

Gespräche führen Die Zeit eilt

67

Schritt

15

Lesen Eine neue Wohnung!

71

Schritt

16

Schreiben Ausfüllen, bitte!

75

u Zwischenstufe D-Prüfung

Sprachfest

708m

81

Garmisch-Partenkirchen 85

Literatur

86

u Schritt 17-32 Schritt

17

Gespräche führen Haben Sie auch eine Nummer größer?

87

Schritt

18

Lesen Shoppen bis zum Umfallen

92

Schritt

19

Hören Achtung!

96

Schritt

20

Gespräche führen Wo wohnst du?

100

Schritt

21

Schreiben Personenbeschreibung

105

Schritt

22

Sprechen Wie, wo, wohnen...

110

Schritt

23

Hören Jobben oder Freizeit?

115

Schritt

24

Lesen Modern, moderner, am modernsten

Zugspitze HAVO.indb 3

Schritt

25

Gespräche führen Schmeckt es dir?

122

Schritt

26

Schreiben Bis bald!

126

Schritt

27

Lesen Wie ist das Wetter heute?

131

Schritt

28

Schreiben Zum Supermarkt

135

Schritt

29

Lesen Wie funktioniert das?

139

Schritt

30

Sprechen Was machen wir heute?

144

Schritt

31

Hören Endlich wieder Urlaub!

148

Schritt

32

Gespräche führen Was ist dein Lieblingsfach?

151

u Endstufe D-Prüfung

Sprachfest

738m

Eckbauerbahn

Literatur

155 159

160

u Verbessern, Wiederholen und Grammatik+

162

u Test-Prüfung Goethe-Zertifikat A1

174

u Vokabelliste

177

u Grammatikübersicht A1

181

u Leerstofoverzicht

186

u Aussprache-Übersicht

190

u Geografische kaart Duitsland

191

u Staatkundige kaart Duitsland

192

u Arbeitsblätter

193

u Wanderpass HAVO

203

u Colofon

209

118

14/07/16 16:01


4

Werken met ZugSpitze Werken met ZugSpitze Met ZugSpitze leer je op een leuke en uitdagende manier om je te redden in de Duitse taal. Doordat de lesstof in kleine stapjes wordt aangeboden, is het meteen duidelijk wat je aan het leren bent en waarom het handig is om dat te kennen en/of te kunnen. Hoe je met ZugSpitze werkt, lees je hier.

u Het boek Bij ZugSpitze werk je met één boek. Hierin staan de uitleg, teksten en opdrachten bij elkaar. Daarnaast maak je ook gebruik van audio- en videomateriaal. Dat kun je vinden op de methodesite, maar je kunt het ook gemakkelijk bekijken op een mobieltje of tablet. Bij elke opdracht waar audio of video bij hoort, vind je in het boek namelijk een QR-code. Als je de code scant met een QRreader, kun je meteen gaan luisteren of kijken. Veel leesteksten zijn bijvoorbeeld ingesproken en bij de grammatica vind je uitlegfilmpjes. Bij elke luisteropdracht is altijd een luisterfragment beschikbaar.

u Alles in het Duits Alle opdrachten in het boek zijn in het Duits geformuleerd. Op die manier raak je sneller vertrouwd met de taal. Daar waar het handig is, helpen we je wel op weg door de Nederlandse vertaling te geven. Het enige onderdeel, waarbij de uitleg en opdrachten bijna altijd in het Nederlands zijn geformuleerd, is de grammatica.

u Stap voor stap naar de top ZugSpitze is opgebouwd uit kleine paragrafen, die we Schritte noemen. Schritt betekent in het Nederlands stap en dat is niet toevallig. Met ZugSpitze leer je namelijk stap voor stap Duits spreken, lezen, schrijven en verstaan. In elke Schritt staat steeds één leerdoel centraal. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf in het Duits voorstelt, een kaart schrijft of de weg vraagt.

A1

Hören | Du kannst ...

Aan het eind van elke Schritt vind je een stempelopdracht. Dit is steeds de laatste opdracht, waarmee je zelf test of je het leerdoel beheerst. Het kan ook zijn dat je dit samen met je klasgenoten doet. Als je de stempelopdracht hebt gehaald, mag je een stempel bij je

Zugspitze HAVO.indb 4

docent ophalen. Je docent zet de stempel bij de stempelopdracht in je boek, of in je eigen persoonlijke wandelkaart, die je achterin dit boek kunt vinden en uitscheuren. Vraag wel eerst even aan je docent of dit mag.

u ZugSpitze? De methode is genoemd naar de hoogste berg in Duitsland, de Zugspitze. Met elke behaalde Schritt, kom je stap voor stap dichter bij de top van de Zugspitze. Door stempels te halen, kun je voor jezelf heel simpel bijhouden welke dingen je allemaal al kunt en welke je nog moet leren bij Duits.

ZugSpitze HAVO

ERK-Wanderpass

u Even op adem komen Net als in het echte leven kun je natuurlijk niet altijd door blijven lopen. Je hebt soms ook even de tijd nodig om op adem te komen en te genieten van het uitzicht. Daarom is er in de boeken ook regelmatig een Zwischenstufe (tussenstop) ingevoegd. Hier kun je alles wat je geleerd hebt, nog een keer herhalen of verbeteren. Een zelftoets vertelt je precies welke onderdelen je nog achterin het boek moet herhalen of verbeteren voor de toets. Ook kun je in een Zwischenstufe aan de slag met het Sprachfest (taaltaak) of de Literatur (leestekst). Dit zijn onderdelen voor extra uitdaging en verdieping.

u Volle kaart = ERK-certificaat ZugSpitze is geschreven op basis van leerdoelen uit het ERK (Europees Referentie Kader). Het ERK is een manier om aan te geven hoe goed iemand het Duits beheerst. Er staat bijvoorbeeld A1, A2 of B1 op je boek. Dit zijn de ERK-niveaus. A1 is het eerste niveau, C2 het hoogste. Je begint in ZugSpitze met A1 en je werkt steeds door naar een hoger niveau. Omdat voor elk ERKniveau precies is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen, weet je precies hoeveel stappen je moet nemen om dat niveau te behalen. Zo bestaat niveau A1 uit 32 leerdoelen en je moet dus even zoveel stappen nemen / stempels behalen om dit niveau te bereiken. Een volle kaart met 32 A1-stempels betekent dus dat je niveau A1 hebt behaald!

14/07/16 16:01


Werken met ZugSpitze

examenvraag

x a m n A1 e

e!

-E

it z

zu

f

u audioPictogrammen

Au

Omdat ZugSpitze is geschreven met het ERK als uitgangspunt, word je als vanzelf klaargestoomd voor het GOETHE-examen Duits. Met dit examen kun je een ERK-certificaat behalen, dat overal in de wereld erkend wordt. Zelfs als je Duits niet als eindexamenvak kiest, kun je er dus toch iets moois aan overhouden. ZugSpitze bereidt voor op de examens A1 en A2.

Aan het eind van A1 en A2 vind je in het boek altijd een GOETHE-examen om te testen of je klaar bent voor het echte werk. Vraag je docent om je verder te helpen als je interesse hebt om een GOETHE-certificaat te gaan behalen.

Sp

u Officieel certificaat

5

m Go ethe

spreken

Inspreken dit boek worden de volgende pictogrammen gebruikt: examenvraag

spreken

Eerste opdracht van een Schritt woordenboek

ZIEL lezen Online

tweetallen schrijven

Opdracht in tweetallen

Online

lezen

Laatste (stempel)opdracht Vaardigheid luisteren Vaardigheid schrijven

groepsopdracht

Groepsopdracht

lezen

Klassikale opdracht

groepsopdracht

Herhalingsopdracht

schrijven

Extra opdracht

schrijven

Vaardigheid gesprekken voeren B1

B1

B2

A2

Vaardigheid lezen B1

B2

B2

A2

Opdracht waarbij je het woordenboek nodig hebt.

A2

Vaardigheid spreken LERNEN Als je dit ziet staan, weet je dat je de

stof moet leren voor het proefwerk. Alles wat je moet leren is in het boek ook herkenbaar aan de blauwe kijken regarder achtergrondkleur.

Vaardigheid kijken 21st century skills kijken regarder

Grammar

RemediĂŤrende opdrachten kijken regarder

Grammar

Herhalingsopdrachten Plusopdrachten

gesprek

gesprek gesprek

klassikaal

extra opdracht

herhalen

herhalen extra opdracht

herhalen

alternatief gesprekken voeren

alternatief gesprekken voeren

Zugspitze HAVO.indb 5

14/07/16 16:01


6

Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

Deutsch(land) ist spitze!

Osts ee

Deutsch, ein neues Schulfach! Spannend, aber auch spitze! Du lernst nämlich eine Sprache, die mehr als 100 Millionen Menschen sprechen. Und natĂźrlich lernst du auch viel Ăźber Deutschland, Ă–sterreich und die Schweiz. Und auch Ăźber andere Länder, wo man Deutsch spricht. Schwierig (moeilijk)? Nein! Du weiĂ&#x;t wahrscheinlich mehr Ăźber Deutschland, als du denkst. Hast du Lust (zin) anzufangen? Dann geht’s los, zur ZugSpitze!

see Nord

Hamburg

NIEDERLANDE Amsterdam

Berlin

Hannover

POLEN

Nijmegen Essen

DEUTSCHLAND

DĂźsseldorf

Dresden

Bonn BELGIEN Frankfurt TSJECHIEN

LUXEMBURG

Stuttgart FRANKREICH

0

50

MĂźnchen Ă–STERREICH

100 km

1 : 9.000.000

SCHWEIZ

Zugspitze

Aufgabe í˘ą ZugSpitze!, was ist denn das? Hallo! Herzlich willkommen in SĂźddeutschland, an der Zugspitze. Die Zugspitze ist der hĂśchste Berg in Deutschland. Wenn du ganz oben bist, hast du eine tolle Aussicht auf 2950 Meter HĂśhe! Wahrscheinlich hast du es schon bemerkt, dieses Buch heiĂ&#x;t auch ZugSpitze. Das ist natĂźrlich kein Zufall. Eine Sprache lernen, ist ein bisschen wie Bergsteigen. Total cool und manchmal (soms) ein bisschen schwierig. Aber wenn du oben auf der Spitze (top) stehst, kannst du sagen: Spitze!! Ich habe die Zugspitze bestiegen! Genauso ist es mit Deutsch: Wenn du die Sprache beherrschst, kannst du mit vielen Menschen sprechen und vielleicht später (misschien later) in einem Land studieren oder arbeiten, wo man Deutsch spricht. Warum, glaubst du, lernst du eigentlich Deutsch? Wahrscheinlich kannst du jetzt schon einige GrĂźnde nennen. A Sprich mit deinem Nachbarn und schreib auf Niederländisch zwei GrĂźnde auf, warum du Deutsch lernst. Spreek eens met je buurman en schrijf in het Nederlands twee redenen op, waarom je Duits leert.

Zugspitze HAVO.indb 6

14/07/16 16:01


Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

7

B Damit (Opdat ((Opdat) Opdat)) du die Sprache noch schneller lernst, sind viele Aufgaben ((oefeningen (oefeningen) oefeningen)) in diesem oefeningen Buch auf Deutsch. Darum ist es wichtig (belangrijk), dass du weiĂ&#x;t, was die WĂśrter bedeuten (betekenen). Das ist nicht so schwierig, wie du vielleicht denkst. Sieh dir die fettgedruckten WĂśrter an. Verbinde den deutschen Satz mit der richtigen niederländischen Ăœbersetzung. Kijk naar de vetgedrukte woorden. Verbind de Duitse zin met de juiste Nederlandse vertaling. í˘ą HĂśr dir das Fragment an.

Schrijf het goede antwoord op.

í˘˛ Schreib die richtige Antwort auf.

Kies het juiste antwoord.

í˘ł Lies den Text.

Luister naar het fragment.

í˘´ Sprich mit deinem Nachbarn.

Streep het foute antwoord door.

í˘ľ Ergänze die Sätze.

Beantwoord de vragen.

í˘ś Beantworte die Fragen.

Lees de tekst.

í˘ˇ Wähl die richtige Antwort.

Vul de zinnen aan.

í˘¸ Streich die falsche Antwort durch.

Spreek met je buurman.

Aufgabe í˘˛ Was weiĂ&#x;t du schon Ăźber Deutschland? Du weiĂ&#x;t bestimmt schon einiges Ăźber Deutschland. Hier siehst du das Brandenburger Tor, ein bekanntes Gebäude in Berlin. Schreib mal in das Brandenburger Tor, woran du denkst, wenn du an Deutschland denkst. Schrijf in de Brandenburger Tor op waaraan je denkt, als je aan Duitsland denkt.

Bratwurst

Und, was hast du alles aufgeschrieben? Vergleiche deine Antworten mal mit deinen MitschĂźlern.

Zugspitze HAVO.indb 7

14/07/16 16:01


8

Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

Aufgabe í˘ł Deutschlandquiz Und was weiĂ&#x;t du noch mehr Ăźber Deutschland?

Kreuze die richtigen Antworten an und finde heraus, ob du schon ein Deutschprofi bist! Kruis de juiste antwoorden aan en zoek uit of je al een Deutschprofi bent! 햲 In welchen Ländern wird kein Deutsch gesprochen? £ A Belgien, Deutschland, Liechtenstein £ B Finnland, Griechenland, Spanien £ C Luxemburg, Namibia, Österreich

í–š Die Zugspitze ist ÂŁ A der hĂśchste Berg in Deutschland. ÂŁ B ein typisch deutsches Gericht. ÂŁ C eine deutsche Tierart.

í–ł Welche Marke kommt nicht aus Deutschland? ÂŁ A Haribo ÂŁ B Nike ÂŁ C Nivea

í–ş Wie heiĂ&#x;t die deutsche Nationalhymne (volkslied)? ÂŁ A 99 Luftballons ÂŁ B Das Lied der Deutschen ÂŁ C Einigkeit und Recht und Freiheit

햴 Wie viele Bundesländer (deelstaten) hat Deutschland? £ A 14 £ B 15 £ C 16

í–ť Was ist “Apfelschorle“? ÂŁ A Apfeltorte ÂŁ B Deutsches Apfelmus ÂŁ C Eine Mischung aus Apfelsaft und Mineralwasser mit Kohlensäure.

í–ľ Was essen die Deutschen in der Kantine am liebsten? ÂŁ A Bratwurst ÂŁ B Flammkuchen ÂŁ C Spaghetti Bolognese

í–˝ Was ist die ehemalige (vroegere) Hauptstadt von West-Deutschland? ÂŁ A Berlin ÂŁ B Bonn ÂŁ C KĂśln

햜 Wie viele Einwohner hat Deutschland ungefähr? £ A 67 Millionen £ B 82 Millionen £ C 95 Millionen

햞 Welche drei Städte sind auch Bundesländer? £ A Bayern, Hessen, Thßringen £ B Berlin, Bremen und Hamburg £ C Nordrhein-Westfalen, MecklenburgVorpommern, Sachsen

í–ˇ Die AbkĂźrzung BMW bedeutet: ÂŁ A Bayerische Motoren Werke ÂŁ B Benzin Motor Wagen ÂŁ C Bisschen Mehr Waschen

í–ż Was ist der längste Fluss, der durch Deutschland flieĂ&#x;t? ÂŁ A die Elbe ÂŁ B der Rhein ÂŁ C die Weser

í–¸ Welche deutsche Marke wird hier abgebildet? ÂŁ A LION ÂŁ B PUMA ÂŁ C TIGER

í—€ Welche Hunderasse kommt aus Deutschland? ÂŁ A die Brandlbracke ÂŁ B der Dackel ÂŁ C der Bernhardiner

Und, bist du ein Deutschprofi? 0-7 Antworten richtig: Deutschland hat noch viele Geheimnisse fĂźr dich. Kein Problem, denn das lernst du alles in diesem Buch!

Zugspitze HAVO.indb 8

8-10 Antworten richtig:

Du weiĂ&#x;t schon ziemlich viel Ăźber Deutschland. Aber du kannst noch viel mehr lernen, darum arbeitest du mit diesem Buch!

11-14 Antworten richtig:

Du bist ein echter Deutschprofi!! Und jetzt lernst du auch die Sprache!

14/07/16 16:01


Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

9

Aufgabe A ufgabe í˘´ Deutsche Marken WeiĂ&#x;t du, dass viele Produkte und Apparate, die du kennst, aus Deutschland kommen? HĂśr dir die Umschreibungen an und kreuze an, welches Produkt oder welche Marke gemeint wird. Luister naar de omschrijvingen en kruis aan welk product of welk merk er bedoeld wordt.

ÂŁ ÂŁ ÂŁ ě?‡ ÂŁ ÂŁ ÂŁ

í˘ą

A Flammkuchen B Schokoladenkekse C Schwarzwälder Kirschtorte A Hugo Boss B Tommy Hilfiger C Versace

ÂŁ ÂŁ ÂŁ ě?? ÂŁ ÂŁ ÂŁ

ě?‹

A Brot B Käse C Nudeln A Audi B Bosch C Siemens

ÂŁ ÂŁ ÂŁ ě?‚ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ě?„

A Jaguar B Lotus C Porsche A Miele B Philips C Samsung

Aufgabe í˘ľ Der Berliner Bär und das Ampelmännchen Du lernst etwas Ăźber zwei Berliner SehenswĂźrdigkeiten: Den Berliner Bär und das Ampelmännchen. A Der Berliner Bär ist das Symbol von Berlin. Er ist seit ungefähr 1280 das Wappentier von Berlin. Bei ZugSpitze hat dieser Bär auch eine besondere Funktion: Er erzählt dir oft etwas (iets) Ăźber Deutschland. Er ist das Symbol fĂźr Landeskunde. Ăœberall in Berlin kannst du alle mĂśglichen Bären finden. Sie sehen aber immer ganz anders aus.

Schau dir mal die Bären an und beantworte die Frage. Kijk naar de beren en beantwoord de vraag. Waar kan je de eerste beer waarschijnlijk vinden? ÂŁ A Bij de kinderboerderij ÂŁ B Bij de dierentuin ÂŁ C In het stadspark B In Berlin gibt es noch eine besondere SehenswĂźrdigkeit: Das Ampelmännchen. Dieses Ampelmännchen sah man frĂźher nur (alleen maar) an Ampeln (verkeerslichten) in Ostdeutschland. In Berlin kannst du das Ampelmännchen jetzt Ăźberall sehen. Es gibt sogar einen Ampelmann-Shop! Bei ZugSpitze gibt das grĂźne Ampelmännchen Tipps. Wenn du das grĂźne Ampelmännchen siehst, kriegst du zum Beispiel (bijvoorbeeld) einen Tipp Ăźber das Lernen von WĂśrtern oder Ăźber das Lesen von Texten. Das rote Ampelmännchen siehst du bei Fragen in einem Deutschland-Quiz. Schau dir mal das Bild vom Ampelmännchen an und beantworte die Fragen. Kijk naar de foto van het stoplichtmannetje en beantwoord de vragen. í˘ą De Ampelmännchen hebben een naam. Welke naam hoort bij welk Ampelmännchen? Geher Steher

Zugspitze HAVO.indb 9

= grßnes / rotes Ampelmännchen = grßnes / rotes Ampelmännchen

í˘˛ Wat denk je dat de namen Geher en Steher betekenen? Geher = Steher =

14/07/16 16:02


10

Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

Aufgabe ě?‚ Deutsch und Niederländisch FĂźr Niederländer ist Deutsch eigentlich nicht so schwierig. Viele WĂśrter sind fast (bijna) gleich. WeiĂ&#x;t du zum Beispiel, was ein Vogel, ein Tier oder ein Land ist? Genau (precies)! Een vogel, een dier en een land. Viele deutsche WĂśrter schreibt man also fast genauso wie (net zoals) auf Niederländisch. Probier mal, die Bedeutung folgender WĂśrter zu raten: A Schreib die Bedeutung der WĂśrter auf. Schrijf de betekenis van de woorden op. í˘ą Buch

í˘ś Brot

í˘˛ Messer

í˘ˇ Baum

í˘ł Katze

í˘¸ Mann

í˘´ Apfel

í˘š Hand

í˘ľ Stuhl

ě?… Glas

Es gibt aber auch WĂśrter, die man auf Deutsch fast genauso schreibt wie auf Niederländisch, die aber eine ganz andere Bedeutung haben. Das deutsche Wort “bellen“ zum Beispiel bedeutet “blaffen“. B Schlag die Bedeutung der WĂśrter in einem WĂśrterbuch nach und schreib sie auf. Zoek de betekenis van de woorden in een woordenboek op en schrijf hem op. í˘ą Tafel

í˘ś malen

í˘˛ nett

í˘ˇ See

í˘ł Bahn

í˘¸ BĂźro

í˘´ Enkel

í˘š doof

í˘ľ Ofen

ě?… Botschaft

Aufgabe í˘ˇ Mara und Daan stellen sich vor In diesem Lehrwerk lernst du Mara und Daan van Buiten und ihre Familie kennen. Sie erzählen euch allerhand interessante Sachen Ăźber Deutschland. Bevor du mit dem ersten Schritt (eerste stap, het eerste hoofdstuk) anfängst, stellen sie sich vor. Mara und Daan Mara und Daan sind in Deutschland geboren. Seit einigen Jahren wohnen sie mit ihren Eltern in Amersfoort, in den Niederlanden. Sie besuchen oft ihren Bruder und ihre Verwandten in Deutschland. A HĂśre dir das Fragment an. Schreib auf, welche Beziehung die Personen zu Mara und Daan haben. Luister naar het fragment. Schrijf op, wat de relatie is tussen Mara en Daan en de andere personen.

Zugspitze HAVO.indb 10

Paul

Kerstin

Caspar

Herr Mayer

Frau Mayer

Leonie

Tobias

Claudia

Philipp

14/07/16 16:02


Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

11

B HĂśr dir das Fragment noch mals an und kreuze die richtige Antwort an. Luister nog eens naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan. í˘ą Wie alt ist Daan? ÂŁ A 11 ÂŁ B 12 ÂŁ C 13

í˘´ Wieso ist der Wohnort von Opa und Oma etwas Besonderes? ÂŁ A Es ist eine groĂ&#x;e Stadt. ÂŁ B Es ist ein kleines Dorf. ÂŁ C Es ist eine Insel (eiland).

í˘˛ In welcher Klasse ist Mara? ÂŁ A 3 VWO ÂŁ B 3 Gymnasium ÂŁ C 3 HAVO

í˘ľ Was macht Daan gern, wenn er bei seinen GroĂ&#x;eltern ist? ÂŁ A Essen ÂŁ B FuĂ&#x;ball spielen ÂŁ C Schwimmen

í˘ł Wo wohnt Caspar? ÂŁ A Amersfoort ÂŁ B Berlin ÂŁ C Hamburg

í˘ś Wann besuchen Philipp und Leonie Daan und Mara? ÂŁ A Im Sommer. ÂŁ B Im Winter. ÂŁ C Zweimal im Jahr.

Aufgabe í˘¸ ZugSpitze-Spiel Jetzt hast du schon (al) einiges Ăźber Deutschland und Ăźber ZugSpitze gelernt. Es wird Zeit, mit der Besteigung anzufangen. Aber wie machst du das? í˘ą Such dir zwei oder drei MitschĂźler aus, mit denen du das Spiel spielen willst. Zoek twee of drie klasgenoten uit, met wie je het spel wilt spelen. í˘˛ Schau dir das ZugSpitze-Spiel auf Seite 193 (Arbeitsblatt 1) an. í˘ł Du brauchst auch eine Spielfigur (pion). Die findest du auf Seite 195 (Arbeitsblatt 2). Schneide eine Spielfigur aus und kleb sie auf Pappe (karton), damit sie aufrecht stehen bleibt. Knip een speelfiguur uit en plak dat op karton, zodat hij rechtop blijft staan. í˘´ FĂźr dieses Spiel brauchst du auch einen WĂźrfel (dobbelsteen). Vielleicht hat dein Lehrer den mitgebracht, oder benutze dein Handy. Sorg dafĂźr, dass deine Gruppe einen WĂźrfel hat. Zorg ervoor, dat je groep een dobbelsteen heeft. í˘ľ Jetzt bist du soweit, du kannst mit dem Spiel anfangen. Es ist eigentlich ganz einfach (makkelijk). Das Spiel funktioniert genauso wie das Gänsespiel (ganzenbord). Der jĂźngste Spieler in der Gruppe fängt an. Er wirft den WĂźrfel, und bewegt seine Spielfigur die angegebene Zahl an Feldern. Wenn in einem Feld eine Aufgabe steht, muss er diese sofort ausfĂźhren. Der erste Spieler, der den Gipfel (bergtop) erreicht hat, gewinnt das Spiel. Viel SpaĂ&#x;! Spielanweisungen:

4 7 11 16 22

Zugspitze HAVO.indb 11

Du hast deine AusrĂźstung vergessen. ZurĂźck zum Start. Eine Bergziege schiebt dich zwei Plätze weiter. Du Ăźbernachtest in einer AlpenhĂźtte. Du musst einmal aussetzen. Du hast eine heiĂ&#x;e Schokolade getrunken und hast wieder Energie. Du darfst noch einmal wĂźrfeln. Du bist zu einem Jodelkonzert eingeladen. Du musst drei Felder zurĂźck zur Konzertwiese.

31

Du hast einen Tipp von einem anderen Bergsteiger bekommen. Rßcke drei Felder vor. Das Wetter ist schrecklich. Du kannst nichts sehen. Du musst einmal aussetzen. Es ist sehr glatt. Du rutschst zwei Plätze zurßck.

34

Du bist sehr mĂźde. Du musst einmal aussetzen.

36

Du hast es geschafft! Du hast die Zugspitze bestiegen! Gratuliere!!

23 28

14/07/16 16:02


12

Schritt 1 Hören video

Hallo, ich bin …! audio

1

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

examenvraag

spreken

Hallo, ich bin …!

woordenboek

Online

lezen

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

nakijken

21st century skills

leertip

A1

kijken regarder

Grammar

Hören | Du kannst andere Personen verstehen, wenn sie sich vorstellen.

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven gesprek

Aufgabe Hallo, ich bin …! Mara fängt dieses Jahr in der neunten Klasse der Realschule an. Sie kommt in eine neue Klasse. Die Deutschlehrerin hat sie gebeten (gevraagd), sich selbst vorzustellen und etwas über ihre Ferien zu erzählen, auf Deutsch natürlich. herhalen

extra opdracht Hör dir den Text klassikaal an und streiche die falsche Antwort / die falschen Antworten durch. Luister naar de tekst en streep het foute antwoord / de foute antwoorden door.

formulier/kopieerblad downloaden

  

Mara hat zehn / elf Jahre in Deutschland gewohnt. In den Ferien ist Mara zu ihren Großeltern / ihrer Freundin gefahren. alternatief Mara hat in der Sonne gelegen und ein Buch / eine Zeitschrift gelesen. gesprekken voeren Mara ist über ein Kunststoffbein / eine Kaffeetasse gestolpert.

Aufgabe 

Zugspitze HAVO.indb 12

14/07/16 16:02


Schritt 1 HĂśren video

Hallo, ich bin ‌! audio

13

examenvraag

Lies die Texte und schreib die Informationen in die Tabelle. Lees de teksten en schrijf de informatie in de tabel. Alter:

Stadt:

Hobby:

Geschwister (broers en zussen): woordenboek

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Online

Sophia Finn Yusuf tweetallen

Anna

groepsopdracht

Aufgabe 

B1

nakijken Du machst einen Segelkurs (zeilcursus) am Chiemsee, in Bayern. Am ersten Tag stellen sich die vier Teilnehmer vor.

HĂśr dir den Text an und kreuze richtig oder falsch an. Luister naar de tekst en kruis goed of fout aan. Tamara ist zwĂślf Jahre alt. Tamara findet Sport toll. Sebastian wohnt in MĂźnchen.

R

F

ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ

ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ ÂŁ

21st century skills

leertip

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

 Sebastian findet Musik toll. Elias ist vierzehn Jahre alt. Elias kann gut segeln. Valentin wohnt in MĂźnchen. Valentin ist dreizehn Jahre alt.

Grammar

Aufgabe Aussprache: Das Alphabet formulier/kopieerblad downloaden

a b c d e

aa bee tsee dee ee

f g h i j

eff gee haa ie jott

k l m n o

kaa ell emm enn oo

p q r s t

pee koe err ess tee

u v w x y

oe

klassikaal

z

extra opdracht

tsett

vau wee iks

alternatief gesprekken voeren

uppsilon

HĂśr dir die Aussprache der Buchstaben an und sprich sie nach. Luister naar de uitspraak van de letters en spreek ze na.

WeiĂ&#x;t du, dass‌ ‌RĂźgen eine Ostseeinsel ist? Diese Insel (eiland) ist unter anderem wegen ihrer Kreidefelsen (krijtrotsen) bekannt. Sie sind Teil des Nationalparks Jasmund. Die Kreidefelsen sind teilweise sogar 120 Meter hoch. Der bekannteste Felsen ist der KĂśnigsstuhl, den man auch besteigen (beklimmen) kann. Man muss aber Eintritt (entree) bezahlen.

Zugspitze HAVO.indb 13

14/07/16 16:02

herhalen


14

Schritt 1 HĂśren video

Hallo, ich bin ‌! audio

examenvraag

spreken

Aufgabe ufgabe Jan hat viele Hobbys. Er findet Musik, Sport und noch viel mehr toll.

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

HÜr dir den Text an. Kreuze auf dem Bild die Hobbys an, die du hÜrst. Luister naar de tekst. Kruis op de tekening de hobby’s aan tweetallen groepsopdracht die je hoort.

Q U I Z

nakijken

B1

Welche Vornamen sind in Deutschland am beliebtesten? (populairste) £ A Anna und Ben £ B Käthe und JÜrg £ C Vanessa und Kevin 21st century skills

leertip

schrijven

B2

A2

kijken regarder

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven gesprek

ZIEL

Stempeln, bitte!

formulier/kopieerblad downloaden

A1

klassikaal

extra opdracht

herhalen

Kannst du jetzt andere Personen verstehen, wenn sie sich vorstellen? Teste dich selbst! Viel Erfolg!

Du bist in einem Museum in Amsterdam. Du hÜrst ein Gespräch zwischen deutschen Schßlern. HÜr das Gespräch und kreuze die richtigealternatief Antwort an. gesprekken voeren Luister naar het gesprek en kruis het juiste antwoord aan. Wohnort von Mia: £ A Berlin £ B Dßsseldorf £ C KÜln

 Alter von Fabian: ÂŁ A 13 Jahre ÂŁ B 14 Jahre ÂŁ C 15 Jahre

 Wohnort von Fabian: ÂŁ A Aachen ÂŁ B Berlin ÂŁ C KĂśln

 Alter von Mia: ÂŁ A 13 Jahre ÂŁ B 14 Jahre ÂŁ C 15 Jahre

 Hobby von Fabian: ÂŁ A Musik ÂŁ B Sport ÂŁ C Tiere

 Hobby von Mia: ÂŁ A Musik ÂŁ B Sport ÂŁ C Tiere

Vier oder mehr Antworten richtig? Hol dir einen Stempel!

Zugspitze HAVO.indb 14

14/07/16 16:02


Schritt 2 Lesen

2 A1

Wer bist du?

15

Wer bist du?

Lesen | Du kannst Texte Ăźber Personen lesen und du kannst Informationen Ăźber diese Personen verstehen.

Aufgabe Wer bist du?

Ich bin Mara! Ich bin Mara. Meine Hobbys sind Gitarre spielen, FuĂ&#x;ball spielen und mit meinen Freunden Serien gucken, wie zum Beispiel ‘TĂźrkisch fĂźr Anfänger‘. Aber ’Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ finde ich auch toll! Das schaue ich immer abends mit meiner Mutter. Ich kann schon ziemlich gut Gitarre spielen, aber noch nicht so gut wie Tim Bendzko. Er ist wirklich ein guter Sänger und Gitarrist! Letzten Sommer war ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in Berlin. Wir sind auch an den Wannsee gefahren. Meine Eltern haben ein Boot gemietet und wir waren zwei Stunden auf dem Wasser. Das war echt cool! Auch spiele ich gerne FuĂ&#x;ball. Ich bin mit einigen Freundinnen aus der Klasse in einer Mannschaft. Mara hat fĂźr das Fach Deutsch die Aufgabe bekommen, etwas Ăźber ihre Hobbys zu schreiben. Lies den Text und beantworte die Fragen. Mara heeft voor het vak Duits de opdracht gekregen, iets over haar hobby’s te schrijven. Lees de tekst en beantwoord de vragen. Wie viele Hobbys nennt Mara in den ersten vier Zeilen (regels)? Welche Serie sieht Mara mit ihrer Mutter? Wer ist Tim Bendzko, glaubst du? Was hat Mara im Urlaub mit ihren Eltern gemacht? Mit wem spielt Mara in einer Mannschaft?

Zugspitze HAVO.indb 15

14/07/16 16:02


16

Schritt 2 Lesen

Wer bist du?

LERNEN

Aufgabe ufgabe Grammatik: Hoofdletters De hoofdletter bij zelfstandige naamwoorden Midden in een zin staan sommige woorden met een hoofdletter. Net zoals in het Nederlands kan het daarbij gaan om eigennamen van bijvoorbeeld personen of steden (Lukas, Frankfurt). Maar in tegenstelling tot het Nederlands worden in het Duits ook zelfstandige naamwoorden altijd met een hoofdletter geschreven (Haus, Buch, Menschen). A Sommige Duitse woorden worden midden in een zin met een hoofdletter geschreven. Lees de tekst over de hoofdletter. B Je ziet hier een tekst. In deze tekst staan alleen maar kleine letters. Omcirkel de letters die hoofdletters moeten zijn. Beispiel: guten tag, ich heiĂ&#x;e michael und ich bin ein schĂźler aus stuttgart.

hallo, mein name ist jonas. ich wohne in hannover in deutschland. mein geburtsort ist aber magdeburg. ich bin dreizehn jahre alt. meine adresse ist asternweg 1. die farbe meiner augen ist grĂźn und meine haarfarbe ist hellbraun. ich wohne mit meiner mutter und meiner schwester. Aufgabe Vokabeln

LERNEN

het adres de leeftijd de baby de baby’s dank je, dank u Duitsland het gezin het huisnummer ja het kind de kinderen nee niet

die Adresse das Alter das Baby die Babys danke Deutschland die Familie die Hausnummer ja das Kind die Kinder nein nicht

die Postleitzahl die Reise schwierig der Sohn die SĂśhne die Tochter die TĂśchter der Tourist die Touristin der Urlaub die Verwandten (mv) wohl das Zentrum

de postcode de reis lastig, moeilijk de zoon de zoons de dochter de dochters de toerist de toeriste de vakantie de familieleden wel het centrum

A Lies die Vokabeln und hÜr sie dir an. Lees de woorden en beluister ze. B Ergänze die fehlenden WÜrter. Wähl aus: Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit: nein | SÜhne | die Adresse | ja | TÜchter | Verwandte | Babys | nicht | die Postleitzahl | danke In den Niederlanden sagen wir ja und nee. In Deutschland sagt man Kinder unter einem Jahr alt nennt man Meine Eltern habe zwei

und

.

. und zwei

, vier

Kinder also. Wenn man einen Brief schreibt, braucht man

und

. Ich habe viele Onkel und Tanten, sie sind also meine Tomaten und Spinat essen? Nein,

Zugspitze HAVO.indb 16

. , das will ich

!

14/07/16 16:02


Schritt 2 Lesen

Wer bist du?

17

Aufgabe A ufgabe 

Deutsche Musiker Hallo Leute! Willkommen in unserem musikalischen Internetforum. Hier stellen sich berĂźhmte deutsche Musiker vor. Heute stellt sich Peter Fox vor! Wir wĂźnschen allen Lesern viel SpaĂ&#x; (plezier) beim Lesen! Hi, mein Meine 

ist Peter Fox. nennen mich ‘Foxi‘. Peter Fox ist

mein KĂźnstlername (artiestennaam). Mein wirklicher 

ist Pierre Baigorry. Meine Mutter kommt

aus Frankreich. Ich bin aber in Berlin Mein 

.

ist am 3. September. Ich singe in der

Band ‘Seeed‘. Bestimmt (beslist) kennt ihr unser 

A Lies den Text. In dem Text fehlen einige WÜrter. Versuche den Text auch ohne diese WÜrter zu verstehen. Lies zuerst den Tipp. Lees de tekst. Er ontbreken enkele woorden in de tekst. Probeer de tekst ook zonder deze woorden te begrijpen. Lees eerst de tip. B Verstehst du den Text auch ohne die ausgelassenen WÜrter? Ergänze jetzt die fehlenden WÜrter. Wähl aus den WÜrtern in dem Mikrofon. Ein Wort kannst du zweimal benutzen. Begrijp je de tekst ook zonder de weggelaten woorden? Vul nu de ontbrekende woorden in. Kies uit de woorden in de microfoon. EÊn woord kun je twee keer gebruiken.

Zugspitze HAVO.indb 17

‘Haus am See‘.

T I P P

Ontbrekende woorden Als je een tekst leest, hoef je niet alle woorden te kennen om toch de zin of de tekst te snappen. Gebruik bij de ontbrekende woorden de context om de betekenis te achterhalen.

14/07/16 16:03


18

Schritt 2 Lesen

ZIEL

Wer bist du?

Stempeln, bitte! A1

Kannst du jetzt Informationen Ăźber Personen verstehen? Teste dich selbst! Viel Erfolg!

Josefine ist ein Filmstar

J

osefine PreuĂ&#x; ist Schauspielerin (actrice). Sie ist 29 Jahre alt, aber viele Menschen denken, dass sie jĂźnger ist. Sie ist nämlich nur 1,55 m groĂ&#x;. Ihre Kleidung muss sie in der Kinderabteilung kaufen. Als Kind wohnte sie in der Stadt Potsdam. Jetzt (nu) wohnt sie in Berlin. Der Vater von Josefine arbeitet (werkt) als Polizist und die Mutter ist Lehrerin. Sie hat auch eine Schwester. Josefine spielt in der Serie “TĂźrkisch fĂźr Anfänger“. In dieser Serie spielt sie das 16-jährige Mädchen (meisje) Lena. “TĂźrkisch fĂźr Anfänger“ ist auch in den Niederlanden sehr bekannt und heiĂ&#x;t hier “Lena & Cem“. Josefine spielt auch im Theater und in Filmen.

Lies den Text und beantworte die Fragen. Lees de tekst en beantwoord de vragen. Wie groĂ&#x; ist Josefine? Wo wohnt Josefine? Was macht Josefines Vater? Was ist “TĂźrkisch fĂźr Anfänger“? Wie alt ist Josefine? Wo kauft Josefine ihre Kleidung?

Vier Punkte oder mehr? Hol dir einen Stempel!

Q U I Z

WeiĂ&#x;t du, warum diese Deutschen berĂźhmt sind?   

Lukas Podolski Sarah Connor Matthias SchweighĂśfer Dirk Nowitzki Regina Halmich

A B C D E

Basketballspieler FuĂ&#x;ballspieler Pop- und Soulsängerin Schauspieler Boxsportlerin

  

Zugspitze HAVO.indb 18

14/07/16 16:03


21st century skills

leertip

kijken regarder

Grammar

Schritt 3 Gespräche führen

Die Neue in der Klasse

19

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven gesprek

3

Die Neue in der Klasse

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

herhalen

alternatief gesprekken voeren

A1

Gespräche führen | Du kannst dich und andere vorstellen und einfache Gruß- und Abschiedsformeln gebrauchen.

Aufgabe Die Neue in der Klasse Die Sommerferien sind vorbei. Heute muss Leonie, Maras Cousine aus Deutschland, auch wieder zur Schule. In der Klasse gibt es ein neues Mädchen, Jamila. Während der Pause fängt Leonie ein Gespräch mit ihr an. Leonie: Jamila: Leonie: Jamila: Leonie: Jamila: Leonie: Jamila: Leonie: Jamila: Leonie: Jamila: Leonie:

Hi Jamila. Du bist also neu in der Klasse. Wie alt bist du denn? Ich bin vierzehn Jahre alt. Und woher kommst du eigentlich? Aus Thüringen. Da bin ich auch geboren. Meine Mutter hat aber einen tollen Job in München gefunden und darum sind wir umgezogen. Hast du auch Geschwister? Ich habe einen jüngeren Bruder und eine Schwester. Und welche Hobbys hast du? Ich spiele gern Fußball und ich lese gern, vor allem Krimis. Wo in München wohnst du denn? In der Altstadt, in der Nähe der Frauenkirche. Da wohne ich auch. Dann kannst du bei mir im Fußballverein mitspielen! Wir brauchen noch eine Spielerin! Hey, das ist super! Aber, wie lange dauert die Pause denn hier? Wir sitzen hier schon über eine halbe Stunde. Echt? Oh, nein! Komm, schnell! Sonst sind wir zu spät bei Mathe!

A Hör dir das Gespräch zwischen Leonie und Jamila an und lies mit. Luister naar het gesprek tussen Leonie en Jamila en lees mee. B Führ ein Gespräch mit deinem Nachbarn. Benutze Sätze aus dem Dialog. Voer een gesprek met de leerling naast je. Gebruik zinnen uit de dialoog.

Zugspitze HAVO.indb 19

Schüler A

Schüler B

Goedemorgen.

Hallo.

Hoe oud ben jij?

Ik ben veertien jaar oud.

Waar kom jij vandaan?

Ik ben in Thüringen geboren.

Heb jij broers en/of zussen?

Ik heb een broer en een zus.

Wat zijn jouw hobby’s?

Ik speel voetbal.

14/07/16 16:03


21st century skills

20

kijken regarder

Grammar

Schritt 3 Gespräche fßhren

Die Neue in der Klasse gesprek

Aufgabe ufgabe Grammatik: Vraagwoorden De meest voorkomende vraagwoorden in het Duits zijn:

LERNEN

klassikaal

wo wohin woher wie was wann warum welche wer

waar waar ‌ heen waar ‌ vandaan hoe herhalen extra opdracht wat wanneer waarom welke wie alternatief

Wo wohnst du? Wohin reisen Sie? Woher kommt ihr? Wie lautet dein Vorname? Was macht ihr da? Wann sind Sie in KĂśln? Warum bleiben Sie zu Hause? Welche Augenfarbe hast du? Wer steht da?

Waar woon jij? Waar rijdt u heen? Waar komen jullie vandaan? Hoe is jouw voornaam? Wat doen jullie daar? Wanneer bent u in Keulen? Waarom blijft u thuis? Welke kleur ogen heb jij? Wie staat daar?

gesprekken voeren

Lees de tekst over de vraagwoorden. Vul de vraagwoorden in. (Waar)

wo

bist du geboren?

 (Wanneer) (Hoe)

bist du geboren?

Er heiĂ&#x;t Max Schulze.

bleibst du nicht hier?

Weil ich meine Freundin sehen will.

ist dieser Mann?

 (Waar ‌ vandaan)

Das ist mein Opa.

kommen die Tomaten?

 (Welke) (Wat)

Ich bin am ersten April geboren.

heiĂ&#x;t dein Vater?

 (Waarom) (Wie)

Ich bin in Utrecht geboren.

Tante ist das?

Die kommen aus Holland. Das ist Tante Karoline.

hast du da in der Hand?

Das ist mein Reisepass.

LERNEN

Aufgabe Redemittel Je zegt / Je vraagt

Du sagst / Du fragst

HilfswĂśrter fĂźr die Antwort

� Goedendag! Hoe heet je / hij / zij?

â?ś Guten Tag! Wie heiĂ&#x;t du / er / sie?

Ich heiĂ&#x;e... / Er heiĂ&#x;t ‌ / Sie heiĂ&#x;t...

â?ˇ Wat is je voornaam / achternaam?

â?ˇ Wie ist dein Vorname / Familienname?

Mein Vorname ist ‌

â?¸ Wie is dat?

â?¸ Wer ist das?

‌ mein Bruder / meine Schwester / mein Vater / meine Mutter.

â?š Hoe oud ben je / is hij?

â?š Wie alt bist du / ist er?

Ich bin / Er ist ‌ Jahre alt.

â?ş Welke hobby‘s heb je?

â?ş Welche Hobbys hast du?

FuĂ&#x;ball spielen, Reiten, Musik hĂśren, Lesen, Gitarre spielen

â?ť Ik moet nu helaas gaan.

â?ť Ich muss jetzt leider gehen.

Auf Wiedersehen! TschĂźs!

A Lies die Sätze und hÜr sie dir an. Lees de zinnen en luister ernaar. B Sprich jetzt mit einem Mitschßler. Stell Fragen und beantworte seine Fragen. Spreek nu met een klasgenoot. Stel vragen en beantwoord zijn vragen. Schßler 1 Goedendag! Hoe heet jij?

Schßler 2 Hallo, ik heet ‌ En wat is jouw naam?

 Mijn voornaam is ‌ . Mijn achternaam is ‌ . Ik ben ‌ jaar. Wie is dat?

 Ik ben ‌ jaar. Hoe oud ben jij? Dat is mijn vader. Wie is dat?

 Dat is mijn moeder. En wie zijn (sind) dat? Welke hobby’s heb jij?

 Dat zijn (sind) mijn broer en mijn zus. Mijn hobby’s zijn paardrijden en gitaar spelen. En jij? Ik moet nu helaas gaan.

 Mijn hobby’s zijn voetballen en naar muziek luisteren. Tot ziens!

Zugspitze HAVO.indb 20

 Doei!

14/07/16 16:03


Profile for ThiemeMeulenhoff

Inkijkexemplaar ZugSpitze textarbeitsbuch A1 havo(v)  

Inkijkexemplaar ZugSpitze textarbeitsbuch A1 havo(v)

Inkijkexemplaar ZugSpitze textarbeitsbuch A1 havo(v)  

Inkijkexemplaar ZugSpitze textarbeitsbuch A1 havo(v)