Issuu on Google+


ZugSpitze Dit lesboek is van:  Ik zit in klas: Mijn docent heet:

mijn foto

TEXTARBEITSBUCH

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 1

VMBO-BK 1

A1

11/10/16 11:11


Arrangement ZugSpitze Aantal delen bij start in leerjaar 1 met Duits: Leerjaar

vmbo-bk

vmbo-gt(h)

havo(v)

vwo(h)

1

2 delen

2 delen

2 delen

2 delen

2

2 delen

2 delen

2 delen

2 delen

3

2 delen

2 delen

2 delen

2 delen

4

examendeel

examendeel

Aantal delen bij start in leerjaar 2 met Duits: Leerjaar

vmbo-bk

vmbo-gt(h)

havo(v)

vwo(h)

2

3 delen

3 delen

3 delen

3 delen

3

3 delen

3 delen

3 delen

3 delen

4

examendeel

examendeel

Auteurs Marijke Dekker, Christina Divendal, Carine Ettema, Marcel den Hollander, Evelyn de Jong, Willemijn van Kreel, Renier Meuwissen, Yolande Schyns, Zdena ten Veen. Vormgeving Crius Group, Hulshout, België Omslag Branding, Utrecht, Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichtingpro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl

ISBN 978 90 06 624069 Eerste druk, eerste oplage, 2016 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2016

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 2

11/10/16 11:11


Inhalt

3

Inhalt u Werken met ZugSpitze

u Zwischenstufe

u Einleitung Deutsch(land) ist spitze! 6

D-Prüfung 130 Sprachfest

738m

Eckbauerbahn

134

Literatur 135

u Schritt 1-8 Schritt

1

Hören Willkommen!

11

Schritt

2

Lesen Bekannt und berühmt

17

Schritt

3

Gespräche führen Das ist doch…24

Schritt

4

Hören Ich hätte gerne

30

Schritt

5

Gespräche führen Hmmm… lecker!

37

Schritt

6

Gespräche führen Viel Erfolg!43

Schritt

7

Sprechen Die Freizeit

48

Schritt

8

Lesen Herzlichen Glückwunsch!

56

D-Prüfung 64 708m

Garmisch-Partenkirchen 68

Literatur 69

u Grammatikübersicht A1 152 u Aussprache-Übersicht 157

u Geografische kaart Duitsland 162 u Staatkundige kaart Duitsland 163 u Arbeitsblätter 165

u Schritt 9-16 Schritt

9

Schreiben Viel Spaß im Urlaub!

70

Schritt

10

Lesen Sommer-Spaß im Freizeitpark

79

Schritt

11

Hören Zug verpasst

85

Schritt

12

Gespräche führen Sonst noch etwas?

92

Schritt

13

Schreiben Skifahren in Winterberg

99

Schritt

14

Gespräche führen Wie spät ist es?

106

Schritt

15

Lesen Gesucht: Bude!

114

Schritt

16

Schreiben Der Austausch

121

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 3

u Vokabellisten 150

u Leerstofoverzicht 158

u Zwischenstufe Sprachfest

u  Verbessern, Wiederholen und Grammatik+ 136

u Colofon 171 u Wanderpass vmbo-BK 173

11/10/16 11:11


4

Werken met ZugSpitze

Werken met ZugSpitze Met ZugSpitze leer je op een leuke en uitdagende manier om je te redden in de Duitse taal. Doordat de lesstof in kleine stapjes wordt aangeboden, is het meteen duidelijk wat je aan het leren bent en waarom het handig is om dat te kennen en/of te kunnen. Hoe je met ZugSpitze werkt, lees je hier.

uu Het boek Bij ZugSpitze werk je met één boek. Hierin staan de uitleg, teksten en opdrachten bij elkaar. Daarnaast maak je ook gebruik van audio- en videomateriaal. Dat kun je vinden op de methodesite, maar je kunt het ook gemakkelijk bekijken op een mobieltje of tablet. Bij elke opdracht waar audio of video bij hoort, vind je in het boek namelijk een QR-code. Als je de code scant met een QR-reader, kun je meteen gaan luisteren of kijken. Veel leesteksten zijn bijvoorbeeld ingesproken en bij de grammatica vind je uitlegfilmpjes. Bij elke luisteropdracht is altijd een luisterfragment beschikbaar.

uu Stap voor stap naar de top ZugSpitze is opgebouwd uit kleine paragrafen, die we Schritte noemen. Schritt betekent in het Nederlands stap en dat is niet toevallig. Met ZugSpitze leer je namelijk stap voor stap Duits spreken, lezen, schrijven en verstaan. In elke Schritt staat steeds één leerdoel centraal. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf in het Duits voorstelt, een kaart schrijft of de weg vraagt.

A1

Hören | Du kannst ...

Aan het eind van elke Schritt vind je een stempelopdracht. Dit is steeds de laatste opdracht, waarmee je zelf test of je het leerdoel beheerst. Het kan ook zijn dat je dit samen met je klasgenoten doet. Als je de stempelopdracht hebt gehaald, mag je een stempel bij je docent ophalen. Je docent zet de stempel bij de stempelopdracht in je boek, of in je eigen persoonlijke

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 4

wandelkaart, die je achterin dit boek kunt vinden en uitscheuren. Vraag wel eerst even aan je docent of dit mag.

uu ZugSpitze? De methode is genoemd naar de hoogste berg in Duitsland, de Zugspitze. ZugSpitze VMBO-BK Met elke behaalde Schritt, kom je stap voor stap dichter bij de top van de Zugspitze. ERK-Wanderpass Door stempels te halen, kun je voor jezelf heel simpel bijhouden welke dingen je allemaal al kunt en welke je nog moet leren bij Duits.

uu Even op adem komen Net als in het echte leven kun je natuurlijk niet altijd door blijven lopen. Je hebt soms ook even de tijd nodig om op adem te komen en te genieten van het uitzicht. Daarom is er in de boeken ook regelmatig een Zwischenstufe (tussenstop) ingevoegd. Hier kun je alles wat je geleerd hebt, nog een keer herhalen of verbeteren. Een zelftoets vertelt je precies welke onderdelen je nog achterin het boek moet herhalen of verbeteren voor de toets. Ook kun je in een Zwischenstufe aan de slag met het Sprachfest (taaltaak) of de Literatur (leestekst). Dit zijn onderdelen voor extra uitdaging en verdieping.

uu Volle kaart = ERK-certificaat ZugSpitze is geschreven op basis van leerdoelen uit het ERK (Europees Referentie Kader). Het ERK is een manier om aan te geven hoe goed iemand het Duits beheerst. Er staat bijvoorbeeld A1, A2 of B1 op je boek. Dit zijn de ERK-niveaus. A1 is het eerste niveau, C2 het hoogste. Je begint in ZugSpitze met A1 en je werkt steeds door naar een hoger niveau. Omdat voor elk ERK-niveau precies is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen, weet je

11/10/16 11:11


Werken met ZugSpitze

f

Omdat ZugSpitze is geschreven met het ERK als uitgangspunt, word je als vanzelf klaargestoomd voor het GOETHE-examen Duits. Met dit examen kun je een ERK-

u u Pictogrammen audio

examenvraag

x a m n A1 e

-E

Au

uu Officieel certificaat

certificaat behalen, dat overal in de wereld erkend wordt. Zelfs als je Duits niet als eindexamenvak kiest, kun je er dus toch iets moois aan overhouden. ZugSpitze bereidt voor op de examens A1 en A2. e! Aan het eind van A1 en A2 it z vind je in het boek altijd een GOETHE-examen om te testen of je klaar bent voor het echte zu m Go ethe werk. Vraag je docent om je verder te helpen als je interesse hebt om een GOETHE-certificaat te gaan behalen. Sp

precies hoeveel stappen je moet nemen om dat niveau te behalen. Zo bestaat niveau A1 uit 32 leerdoelen en je moet dus even zoveel stappen nemen / stempels behalen om dit niveau te bereiken. Een volle kaart met 32 A1-stempels betekent dus dat je niveau A1 hebt behaald!

5

spreken

spreken In dit boek worden de volgende pictogrammen gebruikt: examenvraag

woordenboek

lezen ZIEL Online

spreken

Eerste opdracht van een Schritt Online

Laatste (stempel)opdracht

groepsopdracht

Vaardigheid schrijven

schrijven

groepsopdracht

B2

lezen

Vaardigheid luisteren

tweetallen

schrijven

Vaardigheid gesprekken voeren

Vaardigheid lezen

A2

B1

B2

Opdracht in tweetallen

Groepsopdracht

lezen

B1

Klassikale opdracht schrijven

Herhalingsopdracht

B1

Extra opdracht B2

A2

Opdracht waarbij je het woordenboek nodig hebt.

A2

Vaardigheid spreken LERNEN  Als

je dit ziet staan, weet je dat je de stof moet leren voor het proefwerk. Alles wat je kijken regarder moet leren is in het boek ook herkenbaar aan de blauwe achtergrondkleur.

Vaardigheid kijken

21st century skills

Grammar

RemediĂŤrende opdrachten kijken regarder kijken regarder

Grammar

Herhalingsopdrachten Plusopdrachten

gesprek

gesprek gesprek

klassikaal

extra opdracht

herhalen

herhalen extra opdracht

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 5

herhalen

11/10/16 11:12


6

Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

Deutsch(land) ist spitze!

ZSO_VWO_1_00_17.pdf

1

donderdag6-10-16

10:33

Osts ee

Meer dan 100 miljoen mensen spreken Duits. Onze oosterburen spreken Duits, de Oostenrijkers ook en het is de belangrijkste taal in Zwitserland. Deze taal ga jij nu ook leren. Is Duits moeilijk? Dat valt wel mee. Het lijkt veel op het Nederlands. Je kunt al meer Duits dan je denkt. Maar beginnen doe je bij het begin. Het startsein is gegeven. Helemaal onderaan de Zugspitze.

see Nord

Hamburg

NIEDERLANDE Amsterdam

POLEN

Nijmegen Essen

DEUTSCHLAND

Düsseldorf

Dresden

Bonn BELGIEN Frankfurt TSCHECHIEN

LUXEMBURG

Aufgabe 1 Zugspitze en Spitze? Herzlich willkommen in Süddeutschland bij de Zugspitze. De Zugspitze is de hoogste berg in Duitsland. Hij is 2950 meter hoog.

Berlin

Hannover

Stuttgart FRANKREICH

0

50

München ÖSTERREICH

100 km

1 : 9.000.000

SCHWEIZ

Zugspitze

Herzlich willkommen in Süddeutschland is een welkomsgroet. Wat betekent deze zin, denk jij? Dit boek heet Zugspitze. Waarom? Omdat je het leren van een taal zou kunnen vergelijken met het beklimmen van een berg. Super cool en soms best lastig. Maar als je boven op de bergtop staat, kan je trots uitroepen: Spitze! Dat geldt ook voor het leren van de Duitse taal. Soms moeilijk, soms makkelijk. Maar als je straks Duits kunt, dan kan je trots uitroepen: Spitze! Wat betekent Spitze, denk jij? Omcirkel het juiste antwoord. top (gaaf) / stom / makkelijk / moeilijk

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 6

11/10/16 11:12


Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

7

Aufgabe 2 Deutschlandquiz Wat weet je over Duitsland? Kruis de juiste antwoorden aan. 1 Duitsland is een … £ A koninkrijk (een koningshuis). £ B republiek (geen koningshuis). 2 De kleuren van de Duitse vlag zijn … £ A goud (geel), zwart, rood. £ B zwart, rood, goud (geel). 3 Duitsland is … £ A drie keer groter dan Nederland. £ B negen keer groter dan Nederland. 4 Er wonen … mensen in Duitsland. £ A 16 miljoen £ B 82 miljoen

5 De hoofdstad van Duitsland is … £ A Berlijn. £ B Hamburg. 6 De grote havenstad is … £ A Berlijn. £ B Hamburg. 7 Het Duitse voetbalteam wordt … genoemd. £ A die Fußballspieler £ B die Mannschaft 8 Het lievelingseten van Duitsers is … £ A braadworst. £ B hamburger.

Aufgabe 3 Welke merken komen uit Duitsland? Duitse producten staan bekend om hun goede kwaliteit, ze gaan lang mee. Weet jij welke merken uit Duitsland komen? Omcirkel het merk dat niet uit Duitsland komt. 1 Automerken Opel – Renault – Porsche – Mercedes – BMW – Volkswagen – Audi 2 Verzorgingsproducten Nivea – L’Oréal – Schwarzkopf – Wella 3 Winkels Mediamarkt – Douglas – Aldi – Hema – Lidl 4 Snoep Haribo – Ola (ijs) – Kinder (chocolade) – Mars

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 7

11/10/16 11:12


8

Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

Aufgabe 4 Die Bundesrepublik Deutschland

Republiek Duitsland heeft geen koningshuis. Daarom is het geen monarchie, maar een republiek. De ‘baas’ van de republiek is de president. Aan het hoofd van de Duitse regering staat een Bundeskanzler of Bundeskanzlerin (bondskanselier).

Politieke partijen Een grote Duitse partij is het CDU. Deze partij kun je vergelijken met het CDA. Twee andere grote partijen zijn de SPD (vergelijkbaar met de PvdA) en Die Grünen (vergelijkbaar met GroenLinks).

Bundesländer Duitsland is verdeeld in 16 Bundesländer. Deze kun je vergelijken met onze provincies. Maar ze hebben meer macht dan onze provincies.

Hoofdstad De hoofdstad van Duitsland is Berlijn.

Oost- en West-Duitsland Tot 1990 was Duitsland verdeeld in twee landen: West-Duitsland en Oost-Duitsland. Ook Berlijn was verdeeld in twee steden. Er stond een muur. Aan de ene kant van de muur was Oost-Berlijn, aan de andere kant was West-Berlijn. Na de val van de muur in 1989 is Duitsland in 1990 officieel één land geworden.

Nationale feestdag De nationale feestdag is sinds 1990 op 3 oktober. Hij heet De Dag van de Duitse Eenheid.

Lees de tekst over Duitsland. Vul de gegevens in. Gebruik het internet om het antwoord op vraag 2 op te zoeken. 1 Land:

 Bundesrepublik Deutschland

2 Bundeskanzler(in): 3 Grote politieke partijen:

en

en

4 Aantal Bundesländer: 5 Nationale feestdag: 6 Naam nationale feestdag:

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 8

11/10/16 11:12


Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

9

Aufgabe 5 Berlin ist spitze! A Het symbool van Berlijn is de Berlijnse Beer. Je komt hem overal tegen en hij ziet er steeds anders uit. In dit boek heeft de Berlijnse Beer ook een rol. Als je hem ziet, dan krijg je informatie over Duitsland.

Op Seite 165 (Arbeitsblatt 1) vind je een knipblad met een beer. Hij is nog helemaal wit. Kleur hem in. Bijvoorbeeld in de kleuren van de vlag van Duitsland of trek hem een Lederhose aan en oranje Hollandse klompen. Bedenk iets leuks of grappigs. Knip daarna jouw beer uit en hang hem op in het lokaal. B In Berlijn zie je dit stoplicht (= Ampel) op straat. In dit boek krijg je van het groene Ampelmännchen tips. Bijvoorbeeld hoe je het best woordjes kunt leren. Het rode Ampelmännchen zie je wanneer je een vraag over Duitsland moet beantwoorden. De Ampelmännchen hebben een naam. Welke naam hoort bij welk Ampelmännchen? Omcirkel de juiste kleur. Geher Steher

= grünes / rotes Ampelmännchen = grünes / rotes Ampelmännchen

Aufgabe 6 Lola en haar vrienden In dit boek leer je Lola Reichert, haar familie en haar vrienden kennen. Lola komt uit Nederland, maar ze heeft Duitse ouders. Deze zomer is ze met haar moeder naar Duitsland verhuisd. Voordat je met de eerste Schritt (stap) begint, stelt Lola zich aan jullie voor. Hallo! Ich bin Mehmet.

Hallo! Ich bin Lola. Hi! Ich bin Lola Reichert. Ich komme aus Utrecht. Ich wohne in Berlin. Ich bin 15 Jahre alt.

Hallo! Ich heiße Laura.

Laura, Mehmet und Daniel sind meine Freunde. Berlin ist echt voll spitze! Lola

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 9

Hallo, mein Name ist Daniel.

11/10/16 11:12


10

Einleitung

Deutsch(land) ist spitze!

A Luister hoe Lola zich voorstelt. Lees mee. B Kruis richtig (goed) of falsch (fout) aan. 1 De achternaam van Lola is Reichert. 2 Lola komt uit Amsterdam. 3 Ze woont in Berlijn. 4 Ze is 15 jaar. 5 Ze heeft vier vrienden. 6 Ze vindt Berlijn vet gaaf.

R

F

£  £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

Aufgabe G ZugSpitze-Spiel Je hebt nu al aardig wat geleerd over Duitsland. Het wordt tijd dat je begint met het beklimmen van de ZugSpitze. Maar hoe moet je dat doen? 1 Zoek twee of drie klasgenoten uit, met wie je het spel wilt spelen. 2 Knip het ZugSpitze-Spiel op Seite 167 (Arbeitsblatt 2) uit. 3 Knip een speelfiguur uit (Arbeitsblatt 3, Seite 169). Plak hem op karton, zodat hij rechtop blijft staan. 4 Zorg ervoor dat je groep een dobbelsteen heeft. Nu kun je met het spel beginnen. Het gaat hetzelfde als ganzenbord. De jongste speler begint. Hij gooit met de dobbelsteen. Hij zet zijn pion het aantal plaatsen, dat hij heeft gegooid vooruit. Als hij op een veld komt met een opdracht, dan moet hij die meteen uitvoeren. De eerste speler, die de top bereikt, heeft gewonnen. Viel Spaß! (Veel plezier!) Spelaanwijzigingen: 4.

Je bent je bergspullen vergeten. Ga terug naar start.

7.

Een berggeit schuift je twee plekken vooruit.

11. Je overnacht in een berghut. Je moet een beurt overslaan. 16. Je hebt warme chocolademelk gedronken en je hebt weer energie. Je mag nog een keer gooien. 22. Je bent uitgenodigd voor een jodelconcert. Je moet drie plaatsen terug. 23. Je hebt een tip gekregen van een andere bergbeklimmer. Je mag drie plaatsen vooruit. 28. Het weer is slecht. Je kunt niets zien. Je moet een beurt overslaan. 31. Het is erg glad. Je glijdt twee plekken terug. 34. Je bent heel moe. Je moet een beurt overslaan. 36. Je bent er! Je hebt de top bereikt! Gefeliciteerd!

  Nu ben je er klaar voor. Je kunt met Schritt 1 (stap 1)

van de beklimming beginnen. Viel Spaß!

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 10

11/10/16 11:12


Schritt 1 Hören video

1

Willkommen!

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Willkommen!

11

audio

examenvraag

woordenboek

Online

tweetallen

groepsopdracht

21st century skills

Grammar

nakijken

leertip

A1

Hören | Du kannst andere Personen verstehen, wenn sie sich vorstellen. Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Aufgabe 1 Willkommen Lola kommt aus Utrecht. In den Sommerferien (zomervakantie) ist sie mit ihrer (haar) Mutter nach Berlin umgezogen (verhuisd). Heute (vandaag) ist downloaden der erste Tag in ihrer neuen Schule. Lola stellt sich derformulier/kopieerblad Klasse vor. Lola: Lehrer: Lola: Lehrer: Lola: Lehrer: Lola: Lehrer: Lola: Lehrer: Lola:

Hallo! Ich heiße Lola Reichert. Wie alt bist du? 15. Du kommst aus Holland? Ja, aus Utrecht. Und wo wohnst du? Ich wohne in der Veteranenstraße 19 in Berlin. Du hast auch einen Bruder (broer)? Ja, Thomas. Er wohnt in Utrecht. Willkommen in Berlin, Lola. Und willkommen in der Klasse! Danke.

klassikaal

extra opdracht

alternatief gesprekken voeren

A Luister hoe Lola zich aan de klas voorstelt. Lees de tekst mee. B Vul Lola's gegevens in het Nederlands in.

Naam: Lola Reichert Leeftijd: Geboorteplaats: Woonplaats: Straat: Broers / zussen:

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 11

11/10/16 11:12


12

Schritt 1 Hören video

Willkommen! audio

examenvraag

spreken

Aufgabe 2 Grammatik: Hoofdletters manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

LERNEN

Midden in een Duitse zin staan soms woorden met een hoofdletter. Net zoals in het Nederlands kan het daarbij gaan om eigennamen van bijvoorbeeld personen of steden (Lukas, Frankfurt). Maar anders dan in het Nederlands worden in het Duits groepsopdracht schrijven ook zelfstandigetweetallen naamwoorden altijd met een hoofdletter geschreven (Stadt, Telefonnummer, Adresse).

nakijken

B1 B2 A2 Met een hoofdletter schrijf je dus: – elk eerste woord van de zin. – namen van personen, steden, landen, rivieren, (Daniel, Amsterdam, Holland, Rhein). – alle woorden waar je de, het of een voor kunt zetten. Dat zijn de zelfstandige naamwoorden. (Vater, Stadt, Bus). 21st century skills

leertip

kijken regarder

Grammar

A Lees de uitleg. B Welke woorden schrijf je met een hoofdletter? Kleur deze woorden rood. Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

1 ich wohne in amsterdam.

gesprek

2 heißt er jan? 3 er wohnt in deutschland. 4 was ist deine telefonnummer? 5 maaike kommt aus valkenburg.

Aufgabe 3

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

herhalen

Yoska heeft op Facebook contact met een knappe jongen. Ze heeft hem nog nooit ontmoet. Hij wil graag haar adres en telefoonnummer hebben. Zij vertelt over hem aan haar beste alternatief vriend. Samen bekijken ze zijn foto’s op Facebook. gesprekken voeren Luister naar het gesprek. Omcirkel het juiste antwoord.

Naam: Leeftijd: Adres: Telefoonnummer dat Yoska geeft:

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 12

Fabi / Franz Möwick 16 / 18 Großer Grasbrook 19 / Kleiner Grasbrook 19 Hamburg

0 1 2 345678910

11/10/16 11:12


Schritt 1 Hören

Willkommen!

13

video

audio

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

tweetallen

groepsopdracht

21st century skills

Grammar

Aufgabe 4

Steckbrief Name: Esra Yilmas Alter: 15 Jahre alt Wohnort: Köln Adresse: Joseph-Stelzmann-Straße 20 Musikinstrument: Gitarre Lieblingsessen: Bratwurst

nakijken

Steckbrief leertip

Name: Martin Schmidt Alter: 15 Jahre alt Wohnort: München Adresse: Klenzestraße 7 Musikinstrument: Trompete Lieblingsessen: Pizza

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Lees de Steckbriefe van Esra en Martin. Vul in het Nederlands de gegevens in. Naam:

 Esra Yilmaz

 Martin Schmidt

Naam:

formulier/kopieerblad downloaden

Leeftijd:

Leeftijd:

Woonplaats:

Woonplaats:

Adres:

Adres:

Muziekinstrument:

Muziekinstrument:

Lievelingseten:

Lievelingseten:

klassikaal

extra opdracht

alternatief gesprekken voeren

Aufgabe 5 Cleo en haar vriend spreken geen Nederlands. Ze vinden het knap dat Nederlandse leerlingen op school Duits leren. Luister hoe Cleo en haar vriend zich aan je voorstellen. Vul de ontbrekende woorden in. Junge

Mädchen

Voornaam

____

Cleo

Achternaam

Mager

_____

Adres + huisnummer

Waldstraße, Nummer _

B _ _ _ _ _ erstraße, Nummer 3

Woonplaats

D _ _ _ mu _ d

Binz

Leeftijd

13

__

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 13

11/10/16 11:12


14

Schritt 1 Hören video

Willkommen! audio

examenvraag

spreken

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

Aufgabe 6 woordenboek A Omcirkel de zes Duitse steden.

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Düsseldorf – Zürich – Dresden Paris – Rom – Essen – Aachen tweetallen

Hamburg – Zwolle – Berlin nakijken

B1

B2

A2

B Schrijf de vetgedrukte letters van de Duitse steden achter de P. Welk Duits automerk staat er nu? Gevonden automerk:   P  _ _ _ _ _ _ 21st century skills

leertip

kijken regarder

Grammar

Aufgabe 7 Grammatik: Hoofdletters Maak zinnen met de volgende woorden. Denk er aan dat sommige woorden met een gesprek hoofdletter moeten beginnen.

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

1 heiße – salt – ich – ismael

 Ich heiße Ismael Salt.

2 in – bonn – wohne – ich3 ist – adresse – kaiserstraße 34 – meine4 bin – 14 – ichAufgabe 8

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

herhalen

Vul je eigen gegevens in. Ich heiße… (vul je naam in) Ich wohne in… (vul je woonplaats in)

alternatief gesprekken voeren

Ich bin… (vul je leeftijd in) Ich habe… (kies het juiste antwoord en vul het aantal in) Bruder (broer) Brüder (broers) Schwester (zus) Schwestern (zussen) £ keine Geschwister (geen broers en zussen)

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 14

Q U I Z

Was sind die populärsten Vornamen in Deutschland? £ A Ben und Mia £ B Mustafa und Emine £ C Peter und Heidi

11/10/16 11:12


Schritt 1 Hรถren video

Willkommen! audio

15 examenvraag

Aufgabe 9 manuel (Fr) / leren (Eng en Du)toeristen deze woordenboek De Dom van Keulen is wereldberoemd. Elk jaar bezoeken duizenden stad. Veel toeristen komen voor de Dom en de oude binnenstad. Op de beide tekeningen zie je de Dom en de binnenstad van Keulen.

Zoek de tien verschillen tussen de twee tekeningen. Omcirkel ze.

Online

tweetallen

groepsopdracht

21st century skills

Grammar

klassikaal

extra opdracht

nakijken

leertip

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

formulier/kopieerblad downloaden

alternatief gesprekken voeren

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 15

11/10/16 11:12


16

Schritt 1 Hören video

ZIEL

Willkommen! audio

examenvraag

spreken

Stempeln, bitte!

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

A1

Online

lezen

Kannst du jetzt verstehen, wenn andere Personen sich vorstellen? Teste dich selbst! tweetallen

Wähle Aufgabe A oder B. Viel Erfolg!

groepsopdracht

schrijven

Kies opgave A of B. Veel succes! B1

Aufgabe A

B2

A2

nakijken

Je gaat luisteren naar vier korte gesprekjes. In deze gesprekjes vertellen jongeren over zichzelf. Luister naar de vier gesprekjes. Kruis richtig (juist) of falsch (fout) aan. 21st century skills

leertip

Grammar

kijken regarder

1 De tweeling heet Marianne en Annemarie. 2 Het meisje is 18 jaar oud. 3 De jongen is 20 jaar oud. 4 Het meisje woont in de Landstraße.

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

5 De jongen woont in Keulen.

R

£ £ £ £ £

F

£ £ £ £ £

Aufgabe B De Duitse Lotte wil Nederlands leren. Ze verhuist binnenkort met haar ouders naar Eindhoven. Vandaag is de eerste les Nederlands. Lotte is nieuw in de groep. Ze is een beetje zenuwachtig. De andere mensen in de groepherhalen zijn een heel stuk ouder. Er liggen formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht geen boeken op de tafels. Wel laptops. Maar die zijn allemaal dicht. Vreemd. Zit Lotte wel bij de juiste groep? Luister naar het gesprek. Kruis de juiste antwoorden aan. alternatief 1 Wat is de achternaam van Lotte? £ Kammer gesprekken voeren 2 Hoe oud is ze? 3 Waar woont ze? 4 Hoe oud is Franz geworden? 5 Op welk huisnummer wordt de taalles gegeven?

£ 12 £ Berlijn £ 20 £ 11

£ Schneider £ 16 £ Dresden £ 50 £ 21

Vier oder mehr Antworten richtig? Hol dir einen Stempel!

Weißt du eigentlich, dass… …man (je / men) in Deutschland ‘Guten Tag’ sagt? In Österreich sagt man ‘Grüß Gott’ und in der Schweiz (Zwitserland) ‘Grüezi’.

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 16

11/10/16 11:12


Schritt 2 Lesen

2 A1

Bekannt und berühmt

17

Bekannt und berühmt

Lesen | Du kannst Texte über Personen lesen und Informationen über diese Personen verstehen.

Aufgabe 1 Bekannt und berühmt Lola ist mit Laura, Mehmet en Daniel in der Stadt. Sie sind im KaDeWe. Das ist das größte Kaufhaus (warenhuis) von Berlin. Lola, Laura, Mehmet und Daniel sehen sich die Zeitschriften an (bekijken de tijdschriften).

Musik, Stars, Fashion, Trends.

Mode, Kosmetik, Stars, Musik.

Für viele DIE Fußballzeitschrift.

DIE Sportzeitschrift.

Welk tijdschrift past het best bij wie? Omcirkel het juiste antwoord. 1 Lola wil later muziekvideo’s maken.

BRAVO

2 Mehmet wil graag profvoetballer worden.

BRAVO

3 Daniel wil later een eigen sportwinkel openen.

BRAVO

4 Laura wil een bekende beautyblogster worden.

BRAVO

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 17

£ £

£

£

£

Mädchen

£

Mädchen

£

Mädchen

£

Mädchen

£

Kicker

£

Kicker

£

Kicker

£

Kicker

£

Sport Bild

£

Sport Bild

£

Sport Bild

£

Sport Bild

11/10/16 11:12


18

Schritt 2 Lesen

Bekannt und berühmt

Aufgabe 2 Vokabeln

LERNEN

de vader de moeder de broer de zus de woonplaats het adres het e-mailadres wonen het huisnummer het telefonnummer

der Vater die Mutter der Bruder die Schwester der Wohnort die Adresse die E-Mail-Adresse wohnen die Hausnummer die Telefonnummer

dank je, dank u Duitsland Holland ja nee niet de postcode de familie (het gezin) het meisje de jongen

danke Deutschland Holland ja nein nicht die Postleitzahl die Familie das Mädchen der Junge

A Luister naar de woordjes en lees mee.

T I P P

Blauw, rood, groen In de woordenlijst hebben alle zelfstandige naamwoorden een kleur. Zelfstandige naamwoorden zijn woorden, waar je ‘de’ of ‘het’ voor kunt zetten (de voetballer, het huis). In de woordenlijsten zijn alle der-woorden blauw. die-woorden rood. das-woorden groen. Om makkelijker te onthouden of een woord een der-, die- of das-woord is, hebben ze in de woordenlijst een eigen kleur gekregen.

B Maak de woorden af. 1 de woonplaats der Wohn ort  

6 de moeder

die Mut

2 de vader

der Vat

7 Duitsland

Deutsch

3 het adres

die Adr

8 Holland

Hol

4 de postcode

die Postleit

9 niet

ni

5 de familie

die Fam

J de jongen

der Jun

C Welk woord past erbij? 1 Der Vater und die  Mutter   2 Der Junge und das

3 Die Adresse und die 4 Holland und 5 Ja und 6 Die Hausnummer und die 7 Der Bruder und die 8 Der Wohnort und die  Postleitzahl  

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 18

11/10/16 11:12


Schritt 2 Lesen

Bekannt und berühmt

19

Aufgabe 3 Grammatik: Umlaut

LERNEN

De twee puntjes op een Duitse letter heten ‘Umlaut’. Hij komt alleen voor op de a, de u, de o en de au. Dat zijn de klinkers in het woord ’Auto’. Als de ‘au’ een ‘Umlaut’ krijgt, staat hij op de ‘a’, dus: Verkäufer. De a, o en u worden met Umlaut anders uitgesproken dan zonder Umlaut. Ook kan de betekenis van een woord met of zonder Umlaut veranderen: • schon = al • schön = mooi. A Lees de informatie over de Umlaut. B Op welke letters kan een Umlaut staan? Zet een Umlaut op die letters. 1 M ä dchen

6 fur (voor)

2 konnen (kunnen)

7 uber (over)

3 mussen (moeten)

8 Gebaude (gebouw)

4 spat (laat)

9 Koln

5 bose (boos)

J Manner (mannen)

Aufgabe 4 Aussprache: Eszett

De letter Eszett (ß) kent het Nederlands niet. Deze letter spreek je uit als een S. In Aufgabe 1 staat er een Eszett (ß) in het woord Fußballzeitschrift.

LERNEN

Eszett

A Lees de informatie over de Eszett. B Hoe schrijf je de Eszett (ß)? Kijk naar het voorbeeld. Probeer daarna zelf een paar keer een Eszett (ß) te schrijven.

C Zoek in dit boek vijf woorden met een ß en schrijf ze op.

Weißt du eigentlich, dass… …Deutschland zwei Formel-1Rennstrecken hat? Das sind der Hockenheimring und der Nürburgring.

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 19

11/10/16 11:12


20

Schritt 2 Lesen

Bekannt und berühmt

Aufgabe 5 A Das bestbezahlte

C Erfolgreiche (succesvolle) deutsche

Gisela Bündchen 38,5 Millionen Euro.

Tokio Hotel Rammstein

Cara Delevingne 7,8 Millionen Euro.

The Baseballs

Doutzen Kroes 7,5 Millionen Euro.

B Beste Formel-1aller Zeiten

D Beste aller Zeiten

Michael Schumacher

Steffi Graf

Juan Manuel Fangio

Martina Navratilova

Alain Prost

Margaret Court

Bekijk de lijstjes. Vul het juiste woord uit het kader in de titels in. Let op! Er blijven twee woorden over. Weltrangliste | Tennisspielerin | Topmodell | Popgruppen | Rennfahrer | Formel

Aufgabe 6

Steckbrief

Steckbrief

Name: Beruf: Geburtsdatum: Geburtsort: Nationalität: Größe: Hobby:

Name: Beruf: Geburtsdatum: Geburtsort: Nationalität: Größe: Hobby:

Julian Draxler Fußballspieler 20.09.1993 Gladbeck Deutscher 1.87 cm Musik

Maria Ehrich Schauspielerin 26.02.1993 Erfurt Deutsche 1.74 cm Filme

Lees de Steckbriefe van Julian en Maria. Omcirkel de juiste persoon. 1 Wie is voetballer?

Julian / Maria

2 Wie is filmster?

Julian / Maria

3 Wie is ouder?

Julian / Maria

4 Wie is groter?

Julian / Maria

5 Wie kijkt graag films?

Julian / Maria

ZugSpitze vmbo-bk 1.indb 20

11/10/16 11:12Inkijkexemplaar ZugSpitze textarbeitsbuch A1 vmbo-bk