Page 1


4ème édition | Frans voor de tweede fase Auteurs

u u u u

Françoise Lomier Patrick Schuitema Jeanine van der Velde Judith Visser (examentraining)

Eindredactie

u Emily Palmer, Taalzeker Utrecht

TEX TES & AC TIVITÉS V W O 4 LibreService4VWO_BOEK_A.indb 1

A 30/04/20 12:49


2

LIBRE SERVICE • METHODEOVERZICHT / COLOFON

METHODEOVERZICHT LIBRE SERVICE havo

vwo

Textes & Activités deel A en B een tekst- en werkboek in één

4 havo 5 havo

4 vwo 5 vwo 6 vwo

Manuel een naslagwerk met strategieën, een grammaticaoverzicht en werkwoorden

4/5 havo – 4/5/6 vwo

4/5 havo – 4/5/6 vwo

4/5 havo

4/5/6 vwo

4/5 havo

4/5/6 vwo

Littérature een tekstwerkboek en digibordapplicatie met audio en visuele verrijking Digitaal leerplatform eDition Alle boeken worden geleverd met een totaallicentie die bestaat uit de theorie en alle opdrachten voorzien van uitgebreide feedback. Docenttotaallicentie Toegang tot alle docentmaterialen zoals: docentenhandleiding, antwoorden, lesplanner, audio en video, toetsen, de digibordapplicatie Schooltas, VensterFrans. Daarnaast toegang tot eDition: het digitale leerlingmateriaal en leerlingvolgsysteem voor docenten.

Het is mogelijk volledig digitaal te werken of te werken met het boek in combinatie met digitaal materiaal.

COLOFON Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl ISBN 978 90 06 09119 9 Vijfde druk, eerste oplage 2020 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2020

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 2

30/04/20 12:49


WERKEN MET LIBRE SERVICE

3

WERKEN MET LIBRE SERVICE Als je in Frankrijk bij een benzinestation, wegrestaurant of supermarkt libre service ziet staan, weet je dat het om ‘zelfbediening’ gaat. Je moet zélf aan de slag, je maakt keuzes, je gaat op je eigen manier te werk. Libre Service biedt je veel mogelijkheden om tot het beste resultaat te komen!

80

Je gebruikt het boek Textes & Activités als je gaat werken aan de vaardigheden, het vocabulaire en de grammatica. Het boek voor 4 vwo bestaat uit twee delen: A en B. Ieder deel heeft drie unités (hoofdstukken). De teksten en opdrachten staan bij elkaar in één boek. Heel handig én handzaam omdat het niet te dik is en je er direct in kunt werken.

u LIRE

Daarnaast maak je gebruik van een Manuel. In dit praktische handboek vind je: A Stratégies B Grammaire: uitleg van alle grammatica C Verbes irréguliers: werkwoordenschema's

u GR AMMAIRE

VERBES

C

VERBES IRRÉGULIERS

22 ONREGELMATIGE WERKWOORDEN: OVERZICHT EN SCHEMA’S Deze alfabetische lijst bevat alle werkwoorden die in dit Manuel worden behandeld. Het pijltje betekent: ‘wordt vervoegd als’. abattre accourir accueillir admettre aller apercevoir s’apercevoir apparaître appartenir apprendre s’asseoir atteindre avoir battre se battre boire combattre commettre comprendre conclure conduire se conduire connaître construire contenir convaincre convenir courir couvrir craindre croire cueillir cuire découvrir décrire détruire devenir devoir dire disparaître dormir écrire s’endormir entreprendre entretenir envoyer

→ battre → courir → cueillir → mettre 1 2 → apercevoir → connaître → tenir → prendre 3 → se plaindre 4 5 → battre 6 → battre → mettre → prendre 7 8 → conduire 9 → conduire → tenir → vaincre → venir 10 11 → se plaindre 12 13 → conduire → couvrir → écrire → conduire → venir 14 15 → connaître 16 17 → dormir → prendre → tenir 18

éteindre être faire falloir fuir inscrire interdire interrompre intervenir introduire lire maintenir mentir mettre mourir naître obtenir offrir ouvrir paraître parcourir partir parvenir peindre permettre plaindre se plaindre plaire pleuvoir poursuivre pouvoir prendre prévenir prévoir produire promettre provenir recevoir reconnaître recueillir redire réduire refaire rejoindre remettre renvoyer

→ se plaindre 19 20 21 22 → écrire → dire 23 → venir → conduire 24 → tenir 25 26 27 28 → tenir → couvrir → couvrir → connaître → courir 29 → venir → se plaindre → mettre → se plaindre 30 31 32 → suivre 33 34 → venir → voir → conduire → mettre → venir 35 → connaître → cueillir → dire → conduire → faire → se plaindre → mettre → envoyer

repartir reprendre résoudre retenir revenir revoir rire rompre satisfaire savoir secourir sentir servir sortir souffrir soumettre sourire soutenir suffire suivre surprendre se taire tenir vaincre valoir venir vivre voir vouloir

partir prendre tenir venir voir interrompre faire courir

Iedere unité begint met een informatieve tekst over Frankrijk of over de verschillen tussen Nederland en Frankrijk om zo het thema te introduceren. u REGARDER

Bij kijkvaardigheid bekijk je een court métrage, een Franse korte film die past bij het thema. In Frankrijk zijn deze korte films heel populair: er worden regelmatig festivals gewijd aan dit genre!

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 3

In iedere unité komen drie verschillende grammaticaonderwerpen aan bod. Deze grammatica heb je nodig voor de berichten die je bij Écrire schrijft en voor de gesprekken die je voert bij Parler. De oefeningen bij Grammaire lopen steeds in moeilijkheid op, van herhaling en geleide toepassing naar een vrijere opdracht. Ook leer je goed met de opzoekgrammatica te werken. Zo hoeft grammatica niet moeilijk te zijn! u ÉCRIRE

→ → 36 → → → 37 → → 38 → 39 40 41 → → → → 42 43 → 44 45 46 47 48 49 50 51

TEXTES & ACTIVITÉS couvrir Bij het leren van een taal vormen de vaardighemettre rire den de basis. In iedere unité komen ze daarom tenir aan bod. Zo kun je het vocabulaire dat je leert en prendre de grammatica waarmee je oefent, in de praktijk brengen. Daarnaast leer je in elke unité iets over de Franse cultuur en ook is er drie keer aandacht voor het oefenen van grammatica. De zes unités zijn als volgt opgebouwd: u CIVILISATION

De leestekst sluit aan bij het thema van de unité. Bij de tekst beantwoord je verschillende soorten vragen. Een paar vragen zijn altijd in de stijl van het eindexamen, zodat je daar alvast aan gewend raakt. De vragen die in het Nederlands zijn gesteld, beantwoord je in het Nederlands. De Franse vragen beantwoord je in het Frans.

Bij schrijfvaardigheid krijg je bouwstenen in de vorm van vocabulaire en nuttige zinnen aangereikt zodat je een goede mail of korte brief kunt schrijven. u ÉCOUTER

In dit onderdeel train je je luistervaardigheid om het Frans goed te verstaan en te begrijpen. In de oneven unités doe je dat aan de hand van Radio Libre FM, waar je kennismaakt met Thierry Lambert. Op zijn eigen manier stelt deze journalist in straatinterviews en studiogesprekken allerlei actuele thema’s aan de orde. In de even unités oefen je met kijken en luisteren met behulp van authentieke tv-programma’s van onder andere TV5MONDE. u PARLER

De woorden en zinnen die je leert bij Parler pas je toe in praktijkgerichte oefeningen. Dat zorgt ervoor dat je prima in staat bent om gesprekken in het Frans te voeren.

30/04/20 12:49


4

WERKEN MET LIBRE SERVICE

u E X AMEN Aan het eind van iedere unité kun je oefenen met een eindexamentekst. Je start met teksten uit het havo-examen. De examentraining begint altijd met een opdracht met signaalwoorden; die zijn heel belangrijk om een tekst goed te begrijpen. Verder krijg je een aantal opstapvragen, die je helpen om de echte examenvragen goed te kunnen begrijpen.

u MISE EN ROUTE – VOCABUL AIRE

Deze Mise en route biedt je woorden die je nodig hebt om iets te kunnen begrijpen, zeggen of schrijven. Als je goed naar de betekenis van de zinnen kijkt, kun je de juiste betekenis vaak al raden! Ook grammatica en uitspraak komen – afhankelijk van de vaardigheid – aan bod in de Mise en route. uC OMPRÉHENSION GLOBALE EN COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Bij Regarder, Lire en Écouter (de receptieve vaardigheden) ga je eerst in grote lijnen aan de slag met de bron. Als je weet waar het fragment ongeveer over gaat, kun je de begripsvragen daarna beter maken. uC OMMENT ÉCRIRE / COMMENT DIRE EN RECONSTRUIRE

Bij schrijven en spreken zoek je in de bronnen praktische zinnen op en je oefent daarmee zodat je ze daarna zelf kunt toepassen in een bericht of gesprek. video

video

video

audio

audio

examenvraag

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

De instructies in Libre Service zijn zo veel mogelijk in het Frans, tenzij een instructie te lastig is in het Frans. Daarom zie je soms een combinatie van Frans en Nederlands. Achter in het boek staat een overzicht van de Franse instructies met de Nederlandse vertaling. Bij het onderdeel Grammaire zijn de instructies altijd in het Nederlands. tweetallen

nakijken

nakijken

video audio

video

Aan het eind van een vaardigheid pas je toe wat je geleerd hebt. Bij Regarder, Lire en Écouter is dat een kleine toepassingsopdracht, bij Écrire en Parler is het de eindopdracht waarin je laat zien wat je geleerd hebt aan vocabulaire, grammatica en handige zinnen. Met daarbij natuurlijk je eigen B1 creativiteit!

Bij iedere vaardigheid biedt Libre Service een ­indeling in grofweg drie stappen aan, de ­didactique en trois étapes: 1 Een inleidende opdracht bedoeld om je kennis te laten maken met het onderwerp en om woorden bij het thema te activeren. 2 De oefenfase waarin je bronnen leert begrijpen of bouwstenen verzamelt voor je schrijf- of spreekopdracht. 3 Tot slot een toepassing van wat je in de oefenfase hebt geleerd. 21st century skills

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

tweetallen

nakijken

nakijken

formulier/kopieerblad downloaden

leertip

Je gaat dus stapsgewijs van makkelijk naar moeilijk, en dat werkt motiverend. Je zult merken dat deze drie stappen je helpen om Frans te leren spreken en schrijven!

schrijven

B1 CHOIX B2 A2 u MENU AU video

woordenboek

Grammar Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Online

u MISE EN ROUTE

Iedere vaardigheid begint met een kleine, speelse starter. Je kijkt wat je al weet van een bepaald onderwerp of je herhaalt woorden rondom een thema die je al in de onderbouw hebt geleerd.

formulier/kopieerblad downloaden

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

A2

examenvraag

examenvraag

spreken

spreken

spreken

kijken regarder

Grammar

woordenboek

Grammar

B2

A2

audio

21st century skills

Online

kijken regarder

Online

lezen

lezen

kijken regarder

lezen

tweetallen

gesprek

groepsopdracht

schrijven

gesprek

tweetallen

groepsopdracht

groepsopdracht

schrijven

schrijven

gesprek

B1

B2

A2

nakijken

formulier/kopieerblad downloaden leertip

klassikaal

klassikaal

21st century skills

extra opdracht Grammar

kijken regarder

extra opdracht 21st century skills

Grammar

extra opdracht

kijken regarder

Grammar

Entraînez-vous avec le vocabulaire. Regardez d’autres films de la vidéothèque. Écrivez un message d’information à la gare. kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

fragment (frans)

fragment (frans)

dialoog (frans)

gesprek

gesprek

dialoog (frans) gesprek

fragment (frans)

dialoog (frans)

B2

Aan het eind van elk onderdeel vind je een Menu au choix. Dit keuzemenu biedt extra opdrachten op drie niveaus: het herhalingsniveau, het basisniveau waarop je extra kunt oefenen, bijvoorbeeld voor de toets, en het niveau met een uitdagende opdracht. In het boek vind je een korte beschrijving van deze opdracht, die soms verder staat uitgelegd B1 B2 A2 op de website. B1 B2 A2 Jij, of je docent, bepaalt welke opdracht je maakt! audio examenvraag

schrijven

schrijven

B1

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

groepsopdracht

groepsopdracht

groepsopdracht

lezen

lezen

nakijken

21st century skills

klassikaal

Online

lezen tweetallen

tweetallen

leertip

formulier/kopieerblad downloaden

woordenboek

Online

manuel (Fr) / leren (Eng en Du) 21st century skills

leertip

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

leertip

u OPBOUW VAN DE VA ARDIGHEDEN leertip

spreken

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

spreken

u MISE EN PR ATIQUE

audio

u INSTRUC TIES

examenvraag

u DELF JUNIOR Het delf junior (Diplôme d’études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Steeds meer scholen in Nederland doen met een aantal leerlingen mee aan deze taaltoets, georganiseerd door het Institut français. formulier/kopieerblad downloaden klassikaal

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

extra opdracht

fragment (frans)

fragment (frans)

dialoog (frans)

fragment (frans)

dialoog (frans)

dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 4

30/04/20 12:49


21st century skills

leertip

kijken regarder

Grammar

WERKEN MET LIBRE SERVICE

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

5

gesprek

Bij Écrire en Parler vind je in iedere unité een opdracht die je kunt gebruiken bij de voorbereiding voor het delf-examen. De opdrachten staan afwisselend in het boek of op de website van Libre Service. Deze opdrachten herken je aan het icoon ‘En route pour le delf’. u HET EUROPEES REFERENTIEK ADER

Om te bepalen op welk niveau leerlingen in formulier/kopieerblad downloaden klassikaal Europa een taal beheersen, zijn er beschrijvingen en niveau-aanduidingen geformuleerd: het Europees Referentiekader, kortweg eRK. In Libre Service zie je bij iedere unité op welk niveau je een bepaalde vaardigheid beheerst en hoe je fragment (frans) vorderingen maakt. De volgende niveaus gelden als eindexamenniveau:

5 havo Lezen Schrijven Luisteren Spreken / Gesprekken voeren

dialoog (frans)

B1 A2+ B1 B1

6 vwo B2 B1 B2 B1+

u LEERDOELEN Het eRK is voor elk niveau opgebouwd uit verschillende leerdoelen per vaardigheid. Deze leerdoelen vind je in Libre Service terug aan het begin van iedere vaardigheid. Zo weet je precies waar je naar toewerkt bij het maken van de opdrachten.

A2

DOEL: je kunt jezelf voorstellen en … video

u QR- CODE De audio- en videofragmenten zijn direct toegankelijk via de QR-codes in het boek. Ook vind je de fragmenten in de digitale leeromgeving eDition. manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Als het je niet lukt om een QR-code te scannen vanwege een andere QR-code die dichtbij staat, dek de andere code dan af met je vinger.

u DIGITALE LEEROMGEVING Bij Libre Service hoort de digitale leeromgeving eDition: leren.libreservice-online.nl. Afhankelijk van de keuze van jouw school werk je met een startlicentie of een totaallicentie. extra opdracht

Bij een startlicentie beschik je over: • alle opdrachten uit het Menu au choix; • de bronnen die je nodig hebt bij de opdrachten, zoals audio en video; • extra materiaal bij het onderdeel Examen. Bij een totaallicentie beschik je over: • alle opdrachten uit het boek in digitale vorm; • uitgebreide beoordelingsmogelijkheden met rubrics bij de Mise en pratique van Écrire en Parler; • alle opdrachten uit het Menu au choix; • alle bronnen: audio, video, leesteksten; • alle theorie: het grammaticaoverzicht, en bij verschillende grammaticaonderdelen vind je ook uitleg in de vorm van een korte animatie.

u VERBUGA Wil je werkwoorden leren? Dankzij een samenwerking met Verbuga oefen je op leren.libreserviceonline.nl de werkwoorden uit de unités. Door de werkwoorden steeds op een andere manier te oefenen, leer je ze nóg beter!

u WRTS EN QUIZLET audio

examenvraag

spreken

woordenboek

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

Een heel bekende site waar je vocabulaire kunt oefenen is www.wrts.nl. Libre Service werkt samen met de makers van WRTS. Je vindt er snel de juiste woordenlijsten die passen bij het boek dat jij gebruikt. Ook vind je er woordenlijsten die je kunt importeren in Quizlet. Meld je gratis aan en maak je eigen inlog.

PICTOGRAMMEN In dit boek worden de volgende pictogrammen gebruikt: tweetallen

Website

Video

Herhalingsopdracht (opstapniveau)

Audio

B1

Opdracht innakijken tweetallen

Creatieve opdracht waarbij je verschillende vaardigheden gebruikt

Examenvraag FORMATIEF

leertip

A2

Uitdagende, verdiepende opdracht

Groepsopdracht

Manuel

B2

Basisopdracht (toetsniveau)

21st century EVALUEREN

Op de website vind je een formulier voor skills Grammar formatieve evaluatie.

kijken regarder

Woordenboek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven gesprek LibreService4VWO_BOEK_A.indb 5

30/04/20 12:50


woordenboek

Online

lezen

LIBRE SERVICE • TABLE DES MATIÈRES

6

tweetallen

groepsopdracht

video

schrijven

audio

TABLE DES MATIÈRES B1

manuel (Fr) / leren (Eng en Du) audio

video

B2

woordenboek

examenvraag

1 CONTACTEZMOI nakijken

Online

lezen

spreken

LIRE

REGARDER

tweetallen

manuel (Fr) / leren (Eng en Du) 21st century skills

spreken

A2

CIVILISATION

UNITÉ

examenvraag

Ça y est, c’est la rentrée !

Bouts en train

woordenboek Grammar

Online kijken regarder

tweetallen

Een discussie volgen tijdens een treinreis. groepsopdracht

B1

B1

De hoofdlijn schrijven begrijpen van een tekst over de eerste schooldag. B2

21st century skills

pagina 8 Menu au choix leertip

Differentiatie Iconen om differentiatieniveaus aan te geven 21st century skills

klassikaal

kijken regarder

Menu au choix + Lire Extra

Politesse, hiérarchie et satire

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

fragment (frans)

dialoog (frans)

formulier/kopieerblad downloaden

Le vœu

B1 klassikaal

extra opdracht fragment (frans)

Menu au choix

Differentiatie

tweetallen

nakijken

nakijken gesprek

Een eenvoudig aangifteformulier Een tekst begrijpen invullen, een dief gesprek over dilemma’s beschrijven en waar je in het dage- leertip beschrijven wat er lijkse leven mee is gebeurd. geconfronteerd kunt worden. Stratégie 2 Tekstverbanden: signaalwoorden

leertip 21st century skills

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

extra opdracht

pagina 32 formulier/kopieerblad downloaden

woordenboek

Scrupules

Een animatie begrijpen waarin een dilemma aan bod komt.

klassikaal

video

Menu au choix

extra opdracht

2 ÇA SE DISCUTE

audio

A2

kijken regarder

Grammar

Een eenvoudige persoonlijke e-mail schrijven aan een A2 correspondentievriend(in) waarin je iets over jezelf manuel (Fr) / leren (Eng en Du) vertelt. video

B2

Stratégie 1a Hoofdgedachte: Grammar globaal lezen

nakijken

schrijven

lezen conseils pour Cinq bien réussir sa rentrée

gesprek

leertip

ÉCRIRE

groepsopdracht

B1

Menu au choix + Lire Extra

Menu au choix

Quelle cause humanitaire soutenir ?

Een persoonlijke e-mail schrijven om te vertellen formulier/kopieerblad downloaden over een solidariteitsactie op school.

dialoog (frans)

3 ÇA COMPTE

Individualisme … mais aussi dialoog (frans) générosité fragment (frans)

Le hater Een korte film begrijpen over een verjaardagsfeestje dat anders uitpakt dan gedacht.

Een tekst over vrijwilligerswerk begrijpen waarin jongeren vertellen over hun ervaringen.

klassikaal

fragment (frans)

dialoog (frans)

pagina 60

B1

Differentiatie

pagina 86 pagina 92 pagina 102 pagina 109 pagina 110 pagina 111

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 6

Menu au choix

Stratégie 1b Hoofdgedachte: W-vragen Menu au choix + Lire Extra

B1

Menu au choix

Lire Extra Grammaire Extra Vocabulaire & Phrases Franse instructies La France Plan de Paris

30/04/20 12:50


LIBRE SERVICE • TABLE DES MATIÈRES

ÉCOUTER

PARLER

Radio Libre FM: interviews over de vakantie begrijpen.

examenvraag Persoonlijke spreken informatie uitwisselen.

audio examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Online

Prononciation Neusklanken Online

woordenboek

lezen

tweetallen groepsopdracht

schrijven

Menu au choix B1

B2

groepsopdracht

Menu A2 au choix

nakijken

leertip

Hoofdpunten begrijpen van een tv-documentaire over de Parijse 21st century skills Grammar waterpolitie.

Een gesprek voeren in geval van aangifte bij vermissing of Grammar kijken regarder diefstal. Prononciation Meervoud werkwoorden

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

B1

Menu au choix

fragment (frans)

dialoog (frans)

Radio Libre FM: radioprogramma klassikaal volgen waarin extra opdracht jongeren worden geïnterviewd over hun leven in een buitenwijk van fragment (frans) Parijs. dialoog (frans)

EXAMEN

spreken I Het bijvoeglijk naamwoord (§ 3)

Eindterm De hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

II Regelmatige werkwoorden op -er, aller, lezen avoir, être, faire (§ 21.12.1, § 22) III Telwoorden, kloktijden en data schrijven (§ 6)

Stratégie 1a Hoofdgedachte: globaal lezen

B1 B2 choix A2 Menu au + Grammaire Extra

Extra tekst op leren.libreservice-online.nl

I Het bijwoord (§ 4)

Eindterm Relaties tussen delen van een tekst aangeven.

II Regelmatige werkwoorden op kijken regarder -re, pouvoir, savoir, voir, vouloir (§ 21.12.3, § 22)

Stratégie 2 Tekstverbanden: signaalwoorden

III Het bezittelijk gesprek voornaamwoord (§ 8)

Menu au choix

Menu au choix + Grammaire Extra

Extra tekst op leren.libreservice-online.nl

Een dialoog voeren waarin je een extra opdracht vriend(in) probeert over te halen om voor een groene camping te kiezen.

I De trappen van vergelijking (§ 5)

Eindterm De hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

Prononciation Stemhebbende en stemloze medeklinkers

B1

Menu au choix

GRAMMAIRE

Menu au choix

7

II Regelmatige werkwoorden op -ir, boire, connaître, devoir, recevoir (§ 21.12.2, § 22)

Stratégie 1b Hoofdgedachte: W-vragen

III Het vragend voornaamwoord (§ 11)

Menu au choix + Grammaire Extra

Extra tekst op leren.libreservice-online.nl

Deel B bevat unité 4, 5 en 6. In deel B staat ook het onderdeel Dictionnaire, met woordenboekstrategieën en oefeningen.

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 7

30/04/20 12:50


8

1

CONTACTEZ-MOI

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 8

30/04/20 12:50


video

audio

examenvraag

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

video

audio

examenvraag

spreken

groepsopdracht

schrijven

Online

lezen

Ça y est, c’est la rentrée ! manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

UNITÉ 1

tweetallen

woordenboek

A2 B1 B2 10 R EGARDER Bouts en train Een court métrage over een trein die groepsopdracht schrijven examenvraag spreken plotseling stopt. De passagiers beginnen met elkaar te praten.

nakijken

Début septembre, les vacances sont video terminées pour tous les jeunes français. Pendant les vacances, les ados se sont bien amusés. Certains leertip sont partis en nakijken vacances avec leurs parents ou avec des manuel (Fr) / leren (Eng en Du) copains, tandis que d’autres ont passé une ou plusieurs semaines dans un camp Iconen om differentiatieniveaus aan te geven de vacances : une sorte de centre de vacances où on organise toutes sortes leertip d’activités, par exemplevideodes activités culturelles, sportives et créatives. nakijken Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Longues journées Les vacances d’été ont manuel été(Fr)longues : / leren (Eng en Du) deux mois. En septembre, la plupart des jeunes français sont heureux de revoir video formulier/kopieerblad downloaden leurs camarades de classe. Ils aiment se leertip raconter leurs histoires de vacances et ils ont envie de rencontrer de nouveaux copains. Leurs journéesmanuel scolaires sont (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven longues. Les cours commencent entre formulier/kopieerblad downloaden nakijken 8h30 et 8h45 et ils finissent entre 16h30 et 17h00.

tweetallen audio

Contact ! Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Commencer une nouvelle année scolaire, ça veut dire aussi apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles formulier/kopieerblad downloaden personnes et nouer de nouveaux contacts. Bon courage pour la rentrée !

Répondez : Deux mois de vacancesformulier/kopieerblad d’été ... downloaden Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ?

A2 B1 B2 12 LIRE kijken regarder Grammar Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée Online lezen Een tekst met tips voor de eerste schooldag en een testje om te zien hoe gespannen je bent voor het nieuwe schooljaar.

21st century skills woordenboek

gesprek tweetallen

groepsopdracht

16 GRAMMAIRE Grammar I Het bijvoeglijk examenvraag naamwoord

21st century skills audio

woordenboek

schrijven kijken regarder spreken

A2 B1 B2 18 ÉCRIRE Een eenvoudige persoonlijke e-mail gesprek schrijven aan een correspondentievriend(in) Online lezen waarin je iets over jezelf vertelt, als reactie op een advertentie.

audio klassikaal

examenvraag extra opdracht

spreken

20 GRAMMAIRE Grammar II kijken regarder 21st century skills tweetallen groepsopdracht schrijven Regelmatige werkwoorden op -er, aller, avoir, être en faire fragment (frans) woordenboek

klassikaal

tweetallen

Le lycée Le système éducatif français est organisé leertip en trois grandes étapes : l’école primaire nakijken (6-11 ans), le collège (11-15 ans) et le lycée (15-18 ans). L’enseignement est formulier/kopieerblad downloaden Iconen om differentiatieniveaus aan te geven obligatoire de 6 à 16 ans. À l’âge de quinze ans on entre au lycée. Le lycée est un nouveau bâtiment, leertip avec d’autres élèves et d’autres profs qu’au collège.

9

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

A2 B1 B2 22 ÉCOUTER extra opdracht dialoog (frans) Radioprogramma met interviews over gesprek de afgelopen vakantie.

25 GRAMMAIRE III fragment (frans) Telwoorden, kloktijden en data

21st century skills

Grammar

klassikaal

kijken regarder

B1 B2 26 PARLER Persoonlijke informatie uitwisselen om een geschikte reisgenoot te vinden voor een taalcursus extra in opdracht het buitenland.

dialoog (frans)

A2

gesprek

29 PRÉPARATION AU BILAN 21st century skills

30 EXAMEN

Grammar

kijken regarder

fragment (frans)

dialoog (frans)

Na deze unité kun je … klassikaal

klassikaal

gesprek

• mededelingen extra in opdracht een trein begrijpen en korte gesprekken tussen passagiers verstaan. • specifieke en soms voorspelbare informatie vinden in een tekst over het begin van een fragment (frans) nieuw schooljaar. • een briefje of e-mail schrijven aan een dialoog (frans) correspondentievriend(in) waarin je iets over jezelf vertelt. extra opdracht • een interview begrijpen waarin jongeren vertellen wat ze in de vakantie hebben gedaan. fragment •(frans) jezelf voorstellen en een kort gesprek aanknopen met een (on)bekende. dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 9

30/04/20 12:50


B1

10

B2

A2

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

21st century skills

REGARDER

kijken regarder

Grammar

REGARDER gesprek

audio

A2

DOEL: je kunt mededelingen in een trein begrijpen en spreken korte gesprekken tussen passagiers examenvraag verstaan.

Le thème de cette unité est « contact » . Dans le court métrage Bouts en train des passagers sont assis dans un train. Personne ne parle, chacun a ses occupations. Soudain le train s’arrête et les woordenboekvoyageurs commencent Online lezen à communiquer. EXERCICEextra 1 opdracht — MISE EN ROUTE

klassikaal

tweetallen

groepsopdracht schrijven Normalement, les trains s’arrêtent dans une gare. Mais ils s’arrêtent parfois pour d’autres raisons. Choisissez les trois raisons possibles. Travaillez à deux.

fragment (frans)

dialoog (frans)

A £ £B C £ £D E £ £ F G £ 

Des passagers qui veulent attendre le train suivant. Un animal sur les voies. B1 B2 A2 Un contrôleur et un mécanicien qui manifestent pour leur salaire. Une collision avec une voiture. Un passager qui ouvre une fenêtre. Un problème technique avec les freins. Un signal qui est au vert.

EXERCICE 2 — MISE ENGrammar ROUTE ~ VOCABULAIRE

21st century skills

kijken regarder

A Associez chaque mot au dessin correspondant. composter | la correspondance | descendre | le guichet | monter | le quai | le retard | la SNCF | le titre de transport | la voie gesprek

klassikaal

extra opdracht

fragment (frans)

dialoog (frans)

B Soulignez la traduction correcte des mots en gras. 1 Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de ce train. gestopt / welkom 2 Je vous souhaite un bon voyage. nodig uit / wens 3 La SNCF et son personnel espèrent que votre voyage sera agréable. aangenaam / interessant 4 Pourquoi le train est arrêté ? Je ne sais pas. gestopt / vertrokken 5 Le personnel de la SNCF est en grève pour un meilleur salaire. staking / training

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 10

30/04/20 12:50


B1 spreken

B1

B2

B2

A2

nakijken

A2

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI leertip

lezen

21st century skills

REGARDER

11

kijken regarder

Grammar

EXERCICE 3 — COMPRÉHENSION GLOBALE Regardez le court métrage en entier, sans les sous-titres, et répondez aux questions. Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

kijken regarder schrijven

B2

A2

2 Beschrijf in twee zinnen de situatie in de trein (geluid/beeld) voor en na de stop.

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

E QU N

1

CE

EXERCICE 4 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

1 Regardez la première séquence avec les sous-titres. Mettez les évènements dans le bon ordre.

kijken regarder

a b c d e

Les passagers ont peur d’une grève.fragment (frans) Une personne a oublié de composter son billet. dialoog (frans) Un garçon parle avec une fille. Les passagers ne peuvent pas descendre du train. Un monsieur voudrait boire quelque chose.

1 2 3 4 5

SOUS-TITRES

gesprek UE N Q

2

CE

B1

gesprek

1 Quels sont les personnages dans ce film ?

audio

2 Regardez la deuxième séquence du court métrage et choisissez vrai ou faux. vrai faux a Le contrôleur ne sait pas ce qui s’est passé. £ £ b Le train se trouve à la gare. £ £ c Il y a un problème technique. £ £ d Les passagers doivent changer de train. £ £ 3 Regardez encore une fois le court métrage. Cochez les lieux que vous entendez dans les conversations. £ Cannes £ la voie £ Cantal £ le wagon-restaurant examenvraag spreken £ Genève £ les toilettes £ la seconde classe £ Toulon £ Lausanne £ Tournus video

audio

examenvraag

SOUS-TITRES

Op welk station in Parijs komen de treinen uit Amsterdam aan?

spreken

4 Komen de passagiers uiteindelijk de reden van de stop te weten? audio examenvraag

examenvraag

Online manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

woordenboek

woordenboek

Online

EXERCICE 5 — MISE EN PRATIQUE Online

tweetallen

lezen Online

lezen

lezen

lezen

tweetallen

tweetallen

spreken

spreken

woordenboek

groepsopdracht

schrijven

groepsopdracht schrijven Travaillez à deux. Vous êtes dans le train qui s’arrête sans explications. Vous commencez à B1 B2 A2 parler avec votre voisin(e). Faites un dialogue. Chacun(e) doit noter cinq phrases. Jouez le dialogue devant la classe. B1 B2 A2 tweetallen

groepsopdracht

groepsopdracht

schrijven

schrijven

nakijken

B1

nakijken

B2

A2

B1 page B2102. Apprenez le vocabulaire FN de : Regarder 21st century skills

leertip

leertip

21st century skills

21st century skills

Grammar

Grammar

La réponse se trouve à la page suivante.

video audio

A2 kijken regarder

kijken regarder

Grammar

Entraînez-vous avec le vocabulaire. Regardez un autre film et répondez aux questions. Écrivez un message d’information à la gare. kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

gesprek

21st century skills

formulier/kopieerblad downloaden formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

kijken regarder

Grammar

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

gesprek

extra opdracht fragment (frans) fragment (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 11 dialoog (frans) fragment (frans)

dialoog (frans)

30/04/20 12:50


audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

12 woordenboek

Online

LIRE lezen

LIRE tweetallen

groepsopdracht

A2

schrijven

DOEL: je kunt specifieke en soms voorspelbare informatie vinden in een tekst over het begin van een nieuw schooljaar. B1

B2

A2

EXERCICE 6 — MISE EN ROUTE

Devinez les mots du rébus. Puis traduisez la phrase. 21st century skills

kijken regarder

Grammar

gesprek

- CALIER

- CA

-E

A=Y

- CAF

EXERCICE 7 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

Choisissezextra leopdracht mot qui convient à l’aide du contexte. Traduisez les mots que vous avez choisis. Vous retrouverez ces mots dans le texte Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée.

klassikaal

fragment (frans)

dialoog (frans)

1 Les vacances sont terminées. Demain, ..... huit heures, les cours recommencent. A alors £ £B dès £ C donc 2 Il y a peu de ..... aujourd’hui : seulement une lettre pour ma mère. A conseils £ £ B courrier £ C retard 3 ..... j’aime les vacances, j’ai envie d’aller à l’école. £ A Bien que £B Quand même £ C Sans doute 4 Yannick ne stresse jamais. Il est toujours ..... . £ A agréable £B détendu £ C timide 5 ...... ne pas arriver en retard. C’est le jour de la rentrée ! A Il vaut mieux B Je m’en fous £ C Quand même £ £  Tu connais ..... « Tout début est difficile » ? A le comportement £ B la filière £ £ C le proverbe  Ce matin, l’élève est allé dans un magasin pour acheter des ..... scolaires. A fournitures B horaires £ £ £ C matières  J’adore les langues. J’aimerais bien ..... le chinois et le japonais. A apprendre B rater £ £ £ C redoubler

 Tu as l’air vraiment ..... . Tu es malade ? A bête £ £B détendu

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 12

£ C pâle

Réponse du quiz : Gare du Nord.

 Ce jour-là, j’étais vraiment fatigué. Je n’avais presque pas dormi ..... . A la façon £ £B la récré £ C la veille

30/04/20 12:50


video

audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

CINQ CONSEILS POUR BIEN RÉUSSIR SA RENTRÉE tweetallen

LIRE

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

13

A2

nakijken

5

I

10

15

20

II

25

30

35

La rentrée est souvent synonyme de stress pour les collégiens ou les lycéens. Nouvelle classe, nouveaux professeurs, nouvel établissement … Le Figaro Étudiant vous donne quelques conseils pour faire bonne impression dès le premier jour. leertip

21st century skills

Grammar

kijken regarder

Vérifier plusieurs fois l’heure facile à dire qu’à faire, mais de la rentrée si la première impression est aan te geven elle ne doit pas pour Ça peut paraître bête, maisIconen om differentiatieniveaus 45 importante, gesprek la meilleure façon de rater sa autant devenir une obsession. rentrée c’est de ne pas être À l’autre extrême, dire « je m’en présent ! Alors pour être sûr fous » dans chaque phrase ou de ne pas faire cette erreur, on faire trop de blagues peut aussi ressort le courrier de l’école 50 être désastreux. En cas de doute, Com indiquant les dates de rentrée, il est préférable de se faire ce r m e n t t e et on vérifie bien l’horaire discret. mai tour e e prép a n n indiqué, surtout si toutes les « pa s dans class res-tu e p ou n l ?P e i classes ne commencent pas à IV Être bien équipé co s de ce q mètre poche lutôt l r la même heure. Dans le doute, Comme le dit le proverbe, « on e s Pou u » r le i t’atte au m ou le s downloaden klassikaal extra opdracht un petit coup de téléphone àformulier/kopieerblad 55 reconnaît un bon ouvrier à ses a sav xà oir, nd ? l’idé l’établissement ne peut pas faire outils ». Pour réussir sa rentrée, 1 L fais e a ve n o i t l de mal. il est donc recommandé re t £ A le de es t ! d’avoir déjà fait ses courses £ B c o m m e l a re n t r ée p u l u n t £C ud tôt b Soigner son « entrée » de fournitures scolaires et(frans) de fragment é o rs m bé a bs : olum al Bien qu’elle se révèle souvent 60 retourner acheter plus tard 2 Q e nt uan p a fausse, la première impression ce que les profs vous dialoog auront s da fou (frans) c hè rn joue un rôle essentiel dans demandé en plus. £ A i t u res s tes - t u t col es Les a les relations humaines. Pour rent semai n ires ? r e é V renvoyer une bonne image s Être ouvert aux autres e £ B monde , comm après la . Le w e to auprès de ses camarades de Malheureusement, les amis ne ut le la re eek- e classe et de ses professeurs, il 65 tombent pas du ciel. Que l’on n jour ntrée d ju st £ e e s t a CA a faut 3 choisir sa tenue avec soit timide ou grande gueule, u m près quelq va nt tou ois de la rent ues soin et adopter un comportement grand(e) ou petit(e), peu r t vac le mo ju illet ée. sérieux en classe. Si vous ne importe : la meilleure façon , qu nde a nc 3 a e e S s s . i tu t en nd voulez pas vous faire remarquer d’apprendre à connaître cou devais l par un prof, attendez la récré 70 quelqu’un reste quand d e eu r à t d o n ne la o r pour raconter vos vacances à vos même d’aller lui parler. £ A re n t ré n h u m e u n e e, c ur le v e copains. r Et si vous vous sentez e £ B t po jou se r £ C jaune p mme rait : gêné(e), n’oubliez pas g ri s â le UNE III s ou r Être détendu … mais pas que les autres élèves 4 D E M AJ O is Gé R né Tu e É PO N R ITÉ trop 75 sont sans doute dans q u e ra l e m s p l ut S E S A de e t ôt Pour se faire rapidement le même cas que vous ! p ? £ A u es : n t , o n d tes ouvoi conte p i t r ret cop nt(e de £ B lein(e 40 des amis, il vaut mieux sy m r a ) o t o i u ) n i v s pa s £ C pruden de joie . Bra et tes er éviter d’être trop stressé t(e) pes p Bron: etudiant.lefigaro.fr, v r o of s UNE sim ! ou trop timide. Plus 5 teemix.aufeminin.com iste MA L D

TES R EN T : OU T R É E R S T R EN T R COO L ÉE ESS ?

a fé p ro e d e l a p vœ o s e d e r e n t r é u. T e te t u £A ch ’acc Vivr oisis : order un eu £ B en émone rent Avo tion rée r iche q u i i r u ne s. ren se £ C problè dérouletrée no me Sa u sa n rma le s. s pa s ter ce p sem ser d ire remie r jo a i ne cte su iv ment u r et a nt e. à la

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 13

JO ER Tu e É PO N R ITÉ s u n p SES B C ’e e ? s am t bien u par t i a d des s, mais e revo gé(e) . évè nouve il y au r ir tes aa a n Tu v emen utés, u s si d sor t erra s q ts impr es é ira s u bie e tu t ’e vu s … n! n UNE D E M AJ O RÉP Les O N R ITÉ ça c ha ng S E S C fait e ? la re d e u m e nt s la fi ntrée, x. Ca lm et toi, nd u m ce n’es e -toi, ond t e ! pa s

30/04/20 12:50


examenvraag

spreken

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

14 woordenboek

Online

LIRE lezen

EXERCICE 8 — COMPRÉHENSION GLOBALE groepsopdracht schrijven Lisez le titre, l’introduction et les intertitres du texte Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée.

tweetallen

B1

B2

A2

1 Voor welke doelgroep is deze tekst geschreven?

STRATÉGIE 1A

audio

Als je de tussenkoppen leest, krijg je vaak al een goed idee over de inhoud van de alinea’s. Zo kun je snel het goede antwoord vinden op globale vragen bij een tekst. Lees meer over Stratégie 1a in het Manuel, onderdeel A Stratégies.

2 In deze tekst krijg je een aantal adviezen. Welk advies hoort bij welke alinea?

21st century skills

a Maak een goede eerste indruk.

Alinea:

b Maak je niet te druk.

Alinea:

Grammar

kijken regarder

c Praat met andere leerlingen.

Alinea:

d Zorg dat je de juiste spullen bij je hebt.

Alinea:

e Zorg dat je op tijd bent.

Alinea: gesprek

EXERCICE 9 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions. 1 Lees de inleiding. Hoe komt het dat leerlingen vaak gespannen zijn op de eerste schooldag?

extra opdracht 2 Welke fout maken sommige leerlingen, volgens alinea I?

klassikaal

fragment (frans)

dialoog (frans)

3 « Bien qu’elle … en classe » (lignes 23-32). Traduisez les mots ci-dessous. Puis choisissez le mot qui manque à la ligne 26.

£ A car £ B donc £ C mais £ D pourtant 4 « … adopter un comportement sérieux en classe » (lignes 31-32). Welk concreet voorbeeld van dit gedrag wordt in alinea II gegeven?

5 Lees alinea III. Hoe maak je snel vrienden? Als je … £ A doet alsof het je weinig kan schelen. £ B een beetje relaxed bent. £ C heel erg verlegen bent. £ D veel grapjes maakt.  Op welke twee momenten kun je het best schoolspullen kopen volgens alinea IV?

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 14

30/04/20 12:50


video

audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

LIRE

15

lezen

 Que faut-il faire si on est un peu timide et qu’on veut se faire des amis, d’après le paragraphe V ? Il faut … tweetallen groepsopdracht schrijven I aller parler aux autres. II oublier que les autres sont dans le même cas que vous.

£A £B £C £D

Wie heeft ‘school’ eigenlijk uitgevonden? B1 B2 A2 A Karel de Grote B Lodewijk XIV C Napoleon

Seul 1 est vrai. Seul 2 est vrai. nakijken 1 et 2 sont vrais. 1 et 2 sont faux.

Lisez l’introduction et les questions et réponses du test. 21st century skills

leertip

Grammar

kijken regarder

 Wat kun je hier testen?

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

 Doe de test en bekijk de uitslag. Noteer kort jouw uitslag in je eigen woorden.

gesprek

 Eén vraag uit deze test komt precies overeen met een advies uit de hoofdtekst. a Welk advies uit de tekst en welke testvraag horen bij elkaar? formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

b Welk antwoord zou je op de testvraag moeten geven, volgens de hoofdtekst? fragment (frans)

 In vraag 4 van de test staat bij antwoord A en B een e tussen haakjes: plein(e) de joie, prudent(e). dialoog (frans) Bij antwoord C (pessimiste) is dit niet het geval. Leg uit waarom bij antwoord A en B een e is toegevoegd en bij antwoord C niet.

EXERCICE 10 — MISE EN PRATIQUE video

video audio

audio

audio examenvraag

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

spreken

spreken

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

examenvraag

Bedenk een extra testvraag aan de hand van de adviezen uit de hoofdtekst. Verzin er ook drie antwoorden bij die passen bij de vraag en overeenstemmen met de adviezen uit de hoofdtekst. woordenboek

Online

lezen

£ A woordenboek

Online

Online

lezen

lezen

£ B tweetallen

groepsopdracht

groepsopdracht

schrijven

schrijven

B1

nakijken

nakijken

schrijven

£ C tweetallen

tweetallen

groepsopdracht

B1

B2

B2

A2

A2

Apprenez le vocabulaire FN de : Lire page 102. B1

21st century skills

21st century skills

Grammar

A2

21st century skills

leertip

leertip

B2

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Grammar

Entraînez-vous avec le vocabulaire. Lisez le texte à la page 86 ou sur le site et faites les exercices. Travaillez à deux et écrivez trois conseils pour la rentrée. kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

extra opdracht

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 15

fragment (frans)

fragment (frans)

30/04/20 12:50


B1

B2

A2

nakijken

16

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE I audio

video

video

leertip

audio

examenvraag

spreken

examenvraag

GRAMMAIRE I – HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD 21st century skills

Grammar

woordenboek

Online

spreken

MANUEL § 3 kijken regarder

Gebruik § 3 bij het maken van de opdrachten. Leer deze paragraaf daarna.

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

lezen

woordenboek Online EXERCICE 11A — RÉVISION

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

lezen

Iconen om differentiatieniveaus aan naamwoord te geven Een bijvoeglijk

zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Omcirkel de bijvoeglijke naamwoorden in de zin, noteer de woordenboekvorm (mannelijk enkelvoud) en de vertaling. gesprek tweetallen groepsopdracht schrijven tweetallen

groepsopdracht

mannelijk enkelvoud

 Faire la fête, c’est une bonne façon de rencontrer des gens. nakijken nakijken

B1

 P our les Français, l’anglais et l’allemand sont des langues difficiles.

schrijven

vertaling

B2

B1

A2

B2

A2

 M a copine a les cheveux blonds.  Cette année, j’ai trois nouveaux professeurs. choisis tes Tudownloaden formulier/kopieerblad 

leertip leertip

informations personnelles. klassikaal 21st century 21st skills century skills

 On peut créer une belle page sur Facebook.

EXERCICE 11B — EN ÉTAPES

extra opdracht Grammar

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

fragment (frans)

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

 Lees § 3.2aan Iconen om differentiatieniveaus te geven over de vorming

van het vrouwelijk enkelvoud en § 3.3 over de vorming van het gesprek meervoud. In welke van bovenstaande zinnen zijn de bijvoeglijke naamwoorden regelmatig (frans) gevormd, en in welke zinnen zijndialoog ze afwijkend of onregelmatig gevormd?

Regelmatig: zin

gesprek

Afwijkend / onregelmatig: zin

 In § 3.4 lees je dat beau, nouveau en vieux een speciale vorm hebben voor een mannelijk zelfstandig naamwoord dat begint met een klinker of een stomme h in het enkelvoud. Lees de voorbeelden en bedenk er zelf nog drie. Doe inspiratie op door te bladeren in de woordenlijst achter in je boek of kijk in een woordenboek. voorbeelden uit §klassikaal 3.4

formulier/kopieerblad downloaden

a un bel appartement

formulier/kopieerblad downloaden

b un nouvel hôtel

eigen voorbeelden

klassikaal

un bel

extra opdracht

extra opdracht

un nouvel fragment (frans)

c un vieil agenda

un vieil

dialoog (frans)

fragment (frans)

 In § 3.5 lees je dat bijvoeglijke naamwoorden soms vóór en soms achter een zelfstandig naamwoord staan. Gebruik de lijst om het Franse bijvoeglijk naamwoord op de juiste plek te zetten. dialoog (frans)

un monsieur

b een sportieve leraar

un prof

c een betere school

un lycée

d een gevaarlijk advies

un conseil

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 16

Réponse du quiz : C Napoleon.

a e en dikke meneer

30/04/20 12:50


examenvraag

B1

B2

A2

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE I

spreken

17

4 Zet het bijvoeglijk naamwoord op de juiste plek én in de juiste vorm. a een oude vrouw

Online

lezen

b drie grote huizen

une

dame

trois

maisons

c een nieuwe computer Grammarun

ordinateur

kijken regarder

21st century skills

d twee Europese landen groepsopdracht

deux

pays

schrijven

EXERCICE 11C

Maak de zinnen compleet met behulp van de gegeven woorden. gesprek

1 J’ai faim, je vais acheter deux B1

Grammar

klassikaal

B2

A2

kleine broodjes

2 Ma copine a un

jonge hond

3 Le prof nous a donné des

moeilijk huiswerk

4 Mon grand-père est un

oude man

5 Cet été, j’ai lu quelques

Engelse boeken

 Pour cette fête, il me faut deux

witte T-shirts

 Sophie joue au tennis. C’est une

sportief meisje

 En juillet, Paul fera un

lange reis

kijken regarder

extra opdracht

EXERCICE 11D

Bekijk de oude man met de dikke buik en het lange meisje met te kleine schoenen. Beschrijf beide gesprek personen in vijf korte zinnen. In elke zin moet minimaal één bijvoeglijk naamwoord voorkomen, op de juiste plek en in de juiste vorm. fragment (frans)

C’est un dialoog (frans)

Il porte Il

68 ans

Il video

video audio

audio

audio examenvraag

extra opdracht

examenvraag

examenvraag

spreken

21 ans

spreken

spreken

C’est une

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

Elle porte manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

woordenboek

Online

lezen

Elle

Online

lezen

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

Elle tweetallen

tweetallen

groepsopdracht

groepsopdracht

B1

nakijken

B1

B1

nakijken

21st century skills

21st century skills

Grammar

B2

B2

B2

A2

A2

A2

21st century skills

leertip

leertip

schrijven

schrijven

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Grammar

Regardez la vidéo tutorielle et faites l’exercice 11E à la page 92 ou sur le site. Faites l’exercice 11F à la page 92 ou sur le site. Faites l’exercice 11G à la page 92 ou sur le site. kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet. gesprek

formulier/kopieerblad downloaden formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

extra opdracht fragment (frans) fragment (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 17

dialoog (frans)

30/04/20 12:50


woordenboek

Online

lezen

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

18 tweetallen

groepsopdracht

ÉCRIRE A2

ÉCRIRE schrijven

B1

B2

A2

DOEL: je kunt een briefje of e-mail schrijven aan een correspondentievriend(in) waarin je iets over jezelf vertelt.

21st century skills

kijken regarder

Grammar

EXERCICE 12 — MISE EN ROUTE

Par quels mots peut-on se décrire ? Complétez le schéma avec les mots que vous connaissez. parties du corps

les cheveux

klassikaal

vêtements

hobbies

le T-shirt

jouer au foot

gesprek

extra opdracht

EXERCICE 13 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE fragment (frans)

dialoog (frans)

Complétez les phrases à l’aide des mots donnés. Utilisez le contexte. Ensuite traduisez les mots en néerlandais. améliorer | correspondre | nul | oublié | passe-temps | préfère | me présente | rencontrer | rester en forme | en seconde 1 Je voudrais

2 Mon frère est

avec un garçon français.

au lycée Blaise Pascal.

3 On va au cinéma ce soir ? On peut se

devant la gare.

4 Je suis

en maths, mais fort en histoire.

5 Mon

favori est faire du shopping.

6 Ma correspondante veut écrire en anglais, mais moi, je 7 Je

le français.

: je m’appelle Sophie et j’ai dix-sept ans.

8 Pour

, je fais du sport trois fois par semaine.

9 Je fais un stage en Angleterre pour

mon anglais.

 Ma mère n’a pas acheté de pain, elle a

.

EXERCICE 14 — MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE

Placez les adjectifs avant ou après le substantif et mettez-les à la bonne forme. 1 Je suis une

fille

2 J’habite dans une 3 Mon petit ami habite dans un 4 À l’école, mes

et j’ai les

maison dans un appartement dans un matières

5 Hier soir au fast-food, j’ai vu une

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 18

cheveux

. Engels, blond village.

immeuble.

sont le français et l’histoire.

actrice !

groot, klein oud, mooi lievelingsberoemd

30/04/20 12:50


manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI tweetallen

groepsopdracht

ÉCRIRE

19

schrijven

www.correspondant(e)s.fr B1

B2

A2

CHERCHE : CORRESPONDANT(E)S nakijken

B

10

15

20

25

30

35

formulier/kopieerblad downloaden

S

alut, je m’appelle Camille. J’ai quinze ans et je suis en seconde au lycée. Je suis nulle en langues. C’est pourquoi je préfère kijken regarder Grammar correspondre en français. C’est ma langue maternelle. Je cherche un correspondant étranger, garçon ou fille, qui a le même âge que moi. Je me présente : j’habite à Paris, mais je voudrais bien habiter à la campagne, parce que j’aime la nature. Mes parents, ma gesprek grande sœur, mon petit frère et moi, nous habitons dans un bel appartement. Mes hobbies sont : sortir en boîte, jouer de la guitare, bronzer au soleil, lire beaucoup de livres, faire de grands voyages et rencontrer plein de gens. Je ne suis pas très sportive, mais je fais de la danse pour rester en forme. Écris-moi et n’oublie pas de m’envoyer aussi une photo. À+, bisous.

klassikaal

CAMILLE

ROBERT

5

onjour, je suis Robert. J’ai seize ans et j’habite à Toulouse. Je voudrais correspondre en français avec un garçon ou leertip 21st century skills une fille de mon âge. Je parle un peu de moi : j’ai les cheveux bruns et les yeux verts et je suis assez grand. Je porte souvent un vieux jean et un T-shirt noir. J’habite dans le centre de Toulouse avec mes Iconen om differentiatieniveaus aan te geven parents et mes deux petits frères. Je suis en seconde au lycée. Mes passe-temps préférés : regarder la télé (surtout le sport), discuter avec mes amis sur Internet, jouer au foot le samedi et rencontrer des jeunes de tous les pays du monde. Si tu as les mêmes hobbies que moi, envoie-moi vite un e-mail et si possible joins une photo récente de toi. À bientôt, j’espère.

extra opdracht

EXERCICE 15 — COMMENT ÉCRIRE ? fragment (frans) Lisez les annonces de Robert et de Camille. Notez les phrases où Robert donne des informations sur :

1 son domicile

dialoog (frans)

2 ses vêtements

In welke klas in Nederland zou een Franse leerling uit de cinquième zitten?

3 ses loisirs Corrigez les affirmations suivantes concernant Camille. Écrivez la phrase entière. 4 Camille a seize ans. 5 Camille est forte en langues.  Camille joue du saxophone.

EXERCICE 16 — RECONSTRUIRE

Voici quelques questions personnelles. Répondez. 1 Comment tu t’appelles ? 2 Quel âge as-tu ? 3 Tu es en quelle classe ? 4 Quelle est la couleur de tes cheveux et de tes yeux ? 5 Où habites-tu ?  Quels sont tes passe-temps préférés ?

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 19

30/04/20 12:50


20

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE II EXERCICE 17 — MISE EN PRATIQUE

Vous avez lu les annonces sur Internet et vous avez décidé de réagir. Choisissez une des deux annonces de Robert et de Camille. Opdracht In je e-mail moeten de volgende punten aan de orde komen: • Leg aan Robert/Camille uit waarom je hem/haar gekozen hebt. • Vertel dat je graag wilt corresponderen in het Frans en leg uit waarom (bedenk zelf een reden). video • Stel jezelf voor: naam, leeftijd, woonplaats, klas. • Beschrijf hoe je eruitziet en welke kleren je graag draagt. • Vertel over je hobby’s en/of je sport. manuel (Fr) / leren (Eng en Du) • Vraag om een snelle reactie. video

video

audio

audio

video

audio

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

examenvraag

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

examenvraag

spreken

Online

Online

Online

spreken

Online

lezen

spreken

woordenboek

lezen

audio Vorm • Gebruik 80 à 100 woorden voor je e-mail. • Gebruik minstens drie bijvoeglijke naamwoorden. woordenboek

examenvraag

spreken

examenvraag

spreken

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

lezen

tweetallen

woordenboek

audio

groepsopdracht

schrijven

lezen

tweetallen

groepsopdracht

B1

schrijven

B1

nakijken

B2

Apprenez le vocabulaire etwoordenboek les phrases FN et NF de : Écrire Online page 102. nakijken

tweetallen

nakijken

manuel (Fr) / lerengroepsopdracht (Eng en Du) FORMATIEF

schrijven

B1

B2

B2

A2

A2

lezen

A2

Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bij jou past.

EVALUEREN

B1

B2

A2 21st century skills

leertip

kijken regarder

Grammar

21st century skills

leertip leertip

21st century skills

kijken regarder

Grammar

kijken regarder

Grammar

Entraînez-vous avec tweetallen le vocabulaire et les phrases.

groepsopdracht

schrijven

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Décrivez en quelques phrases une personne célèbre (homme ou femme). Les autres élèves Iconen om differentiatieniveaus aan te geven devinent de qui il s’agit. gesprek

21st century skills Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Grammar

kijken regarder

gesprek

gesprek

Écrivez un message à un(e) ami(e). Vous racontez pourquoi vous avez réagi à l’annonce B1 B2 de Camille ou de Robert.

A2

gesprek

nakijken formulier/kopieerblad downloaden

formulier/kopieerblad downloaden

video

klassikaal

extra opdracht

GRAMMAIRE II audio — REGELMATIGE WERKWOORDEN OP –ER, spreken examenvraag MANUEL § 21.12.1 EN 22 ALLER, AVOIR, ÊTRE EN FAIRE klassikaal

extra opdracht

fragment (frans)

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

fragment (frans) extra opdracht

klassikaal

dialoog (frans)

Gebruik § 21.12.1 (werkwoorden op -er) en § 22 (werkwoordGrammar 1, 4, 19 en 20) bij het maken van kijken regarder 21st century skills de opdrachten. Leer deze paragrafen daarna. fragment (frans) dialoog (frans)

leertip fragment (frans)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

dialoog (frans)

lezen dialoog (frans)

EXERCICE 18A Iconen om differentiatieniveaus aan te Vul het schema in.geven

nakijken

tweetallen

imparfait

passé composé

schrijven futur

on

groepsopdracht

chercher

tu

vous

je/j’

oublier

ils

nous

elle

faire

vous

tu

ils

aller

on

nous

elles

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 20 leertip

21st century skills

Grammar

B1

B2

ils je/j’

A2

tu

kijken regarder

gesprek

Réponse du quiz : in de brugklas.

présent

30/04/20 12:50


audio

B1

B2

A2

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE II

examenvraag

spreken

21

nakijken

woordenboek

Online

lezen

leertip

21st century skills

Grammar

groepsopdracht

schrijven

tweetallen

EXERCICE 18B

Iconen om differentiatieniveaus geven Onderstreepaan detejuiste

kijken regarder

werkwoordsvorm en vertaal deze. gesprek

1 L’été dernier, ma sœur rencontre / rencontrera / a rencontré un garçon sympa. spreken B1

examenvraag

B2

A2

2 Il est déjà huit heures ? Nous allons / allions / sommes allés être en retard. 3 Qu’est-ce que tu feras / fais / as fait demain soir ? 4 Salut ! Nous sommes / étions / serons deux filles de 15 ans. 5 Tu vas / es allé / iras répondre à cet e-mail ? Online

lezen

 Quand j’étais en seconde, j’ ai / avais / aurai un très bon prof de français.  Demain, je/j’ ai été / étais / serai toute la journée à l’école.

21st century skills

kijken regarder

Grammar

 La semaine passée, il fait / a fait / ferait très beau. formulier/kopieerblad downloaden groepsopdracht

klassikaal schrijven

EXERCICE 18C

extra opdracht

Vertaal de werkwoordsvormen in het Frans. 1 Élise

B1

B2

gesprek

un séjour linguistique en Angleterre.

A2

fragment (frans)

2 Pendant la récré, nous 3 Beaucoup de jeunes

Grammar

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

dans mon cas ?

une fille suisse en Italie.

 Mon ami

des amis sur Internet.

kijken regarder

aller dans une autre classe, avec ses copains.

audio

audio examenvraag

examenvraag

examenvraag

EXERCICE 18D

spreken

zou doen heb gehad heb ontmoet zocht zou leuk vinden

spreken

extra opdracht

spreken

woordenboek

Online

lezen

Maak zelf vier gevarieerde zinnen met de regelmatige werkwoorden op -er, avoir, être, faire en aller. woordenboek

Online

Online

lezen

1

tweetallen

fragment (frans) 2 tweetallen tweetallen

3

B1 B2

B2

A2

A2

A2

21st century skills

21st century skills

Grammar

B2

schrijven

schrijven

B1

B1

leertip

leertip

groepsopdracht

schrijven

nakijken

dialoog 4 (frans)

21st century skills

lezen

gesprek

groepsopdracht

groepsopdracht

nakijken

gaan

 L’année dernière, j’

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

dans un pays étranger pour y apprendre la langue.

un correspondant italien.

 Louise klassikaal

waren

5 Pendant longtemps, j’

video

video audio

tous ensemble.

dialoog (frans)

4 Qu´est-ce que tu

zal doen

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Grammar

Faites l’exercice 18E à la page 93 ou sur le site, ou utilisez le schéma des verbes. Faites l’exercice 18F à la page 93 ou sur le site et entraînez-vous avec Verbuga. Faites l’exercice 18G à la page 93 ou sur le site. kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

extra opdracht

Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet. gesprek

formulier/kopieerblad downloaden formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

extra opdracht

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 21

fragment (frans)

fragment (frans)

30/04/20 12:50


UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

22

video

ÉCOUTER audio

examenvraag

spreken

woordenboek

Online

lezen

ÉCOUTER manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

A2

DOEL: je kunt een interview begrijpen waarin jongeren vertellen wat ze in de vakantie hebben gedaan.

EXERCICE 19 — MISE EN ROUTE

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

Complétez la grille par les activités que vous aimez faire et ne pas faire pendant les vacances. B1

Pendant les vacances, j’aime

B2

Pendant les vacances, je n’aime pas

nakijken

A2

boire un coca à la terrasse d’un café.

21st century skills

leertip

Grammar

kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

EXERCICE 20 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

gesprek

Quels sont les synonymes des mots en gras ? Utilisez le contexte et notez la lettre correspondante. 1 Le premier septembre, les vacances d’été sont terminées. 2 Après les vacances d’été, c’est dur de reprendre le travail. 3 J’étais moniteur dans une colonie de vacances. 4 Être leformulier/kopieerblad seul responsable groupe d’enfants, c’est épuisant. downloaden pour unklassikaal extra opdracht 5 Ce garçon est fils unique, mais heureusement il a beaucoup de copains.  Nous allons passer quinze jours en Bretagne. fragment (frans)  Lucie et son ami sont allés en boîte pour danser.

 Je veux partir seul en vacances, mais je dois convaincre mes parents. dialoog (frans)  Comment peut-on rassurer des parents inquiets ?  Mon portable est cassé, je ne peux plus envoyer de textos. A B C D E

F G H I J

SMS finies recommencer en discothèque très fatigant

un garçon qui n’a pas de frères ou de sœurs calmer deux semaines persuader, faire changer d’opinion responsable d’un groupe

EXERCICE 21 — COMPRÉHENSION GLOBALE audio

Écoutez les fragments et choisissez les bonnes réponses. Notez quelques mots-clés en français examenvraag spreken pour justifier votre réponse.

M AG E

woordenboek

2

NT

FR

1 In de studio spreekt de presentator met jongeren over … £ A hun bezigheden tijdens de vakantie. £ B hun nieuwe klas op school. 2 Hugo vertelt over … Online £ A de dingen die hij deze vakantie heeft beleefd. £ B zijn werk als begeleider op een vakantiekamp.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1 LibreService4VWO_BOEK_A.indb 22

lezen

B2

A2 30/04/20 12:50


3

3 Hugo en Léa praten over … £ A het nachtleven tijdens de vakantie. £ B vrienden en relaties tijdens de vakantie.

ÉCOUTER

23

video

audio

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

tweetallen

groepsopdracht

M AG E

4

NT

FR

M AG E

NT

FR

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

4 Léa vertelt … £ A hoe ze haar ouders heeft overtuigd om haar alleen op vakantie te laten gaan. £ B wat ze zo vervelend vond aan de vakanties met haar ouders. EXERCICE 22 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

audio

Écoutez encore une fois et répondez aux questions. Luister en lees mee met de tekst van examenvraag spreken de uitzending. De antwoorden op vraag 1 en 2 zijn onzichtbaar gemaakt. Stéphane : Thierry :

woordenboek

Hugo : tweetallen

nakijken

Thierry : Léa : Thierry : Léa : Thierry :

Vous écoutez Libre FM. Aujourd'hui votre journaliste Thierry Lambert interroge desskills 21st century leertip élèves du lycée Henry IV. Les vacances sont terminées, c’est la rentrée et vous retrouvez au lycée tous les copains.Online Mais, pendant les vacances d’été, vous avez sans doute fait la rencontre de lezen quelques nouveaux amis. Dans le studio aujourd'hui, nous avons deux jeunes lycéens : Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Hugo et Léa. C’est dur de reprendre le travail ? Ben, oui, évidemment ! Cet été, j’ai été moniteur dans une colonie de vacances, et j’ai passé quinze jours moniteur dans une colonie de vacancesssssssss. Je n'ai pas du tout pensé à l’école, alors le 1er septembre, c’était dur ... groepsopdracht schrijven Ah. La réalité peut être dure. Et pour toi, Léa, tu t’es déjà habituée au rythme scolaire ? Ça commence ... Qu’est-ce que tu as fait, toi, pendant les vacances ? Moi, je n'ai rien fait, j’ai surtout … paressé ! C’était aussi la première Wat kun je vinden B1 B2 A2 fois que je partais en vacances en Espagne sans mes parents. in een Guide Vert Aah ... On va sûrement en parler un peu plus tard. formulier/kopieerblad downloaden van klassikaal Michelin?

Grammar

extra opdracht

1 Welke twee dingen heeft Hugo deze vakantie gedaan? fragment (frans)

2 En wat heeft Léa gedaan? 21st century skills

Grammar

kijken regarder

dialoog (frans)

3 Être, avoir en regelmatige werkwoorden op -er kom je in het Frans heel vaak tegen in allerlei tijden en vormen. Zoek deze werkwoorden op in het transcript van fragment 1 en onderstreep ze. 4 Zoek in het transcript op hoe je ‘1 september’ zegt in het Frans.

M AG E

2

NT

FR

gesprek

5 Welke beweringen zijn juist? £ A Hugo is voor veel dingen tijdens het kamp verantwoordelijk. £ B De kinderen op het kamp zijn tussen de 7 en 15 jaar oud. £ C Hugo is 17 jaar. £ D Sommige kinderen worden soms zijn beste vrienden.

M AG E

3

NT

FR

 Wie zijn Romain en Lucie?

klassikaal

 Wanneer heb je snel vrienden volgens Hugo? extra opdracht

 Wat weet je over de Spaanse jongen, Pablo? Noteer minimaal twee dingen. fragment (frans)

dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 23

30/04/20 12:50


UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

24

M AG E

4

audio

examenvraag

spreken

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

 Wat wilde Léa deze vakantie graag doen?

NT

FR

video

ÉCOUTER

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

 Hoe kon Léa haar ouders overtuigen? audio

examenvraag

spreken

 In hoeverre heeft ze zich aan die belofte gehouden? tweetallen

 Wat wenst Thierry Hugo en Léa toe aan het eind van het programma? woordenboek

Online

nakijken

B1

B2

A2

lezen

EXERCICE 23 — MISE EN PRATIQUE tweetallen

groepsopdracht

leertip

schrijven Grammar

21st century skills

B1

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

B2

kijken regarder

A2 gesprek

21st century skills

kijken regarder

Grammar

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

Vous êtes dans le studio avec le présentateur. Préparez-vous aux questions de l'interview et jouez le dialogue avec un(e) camarade de classe. Ensuite, changez de rôle. • Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter ? gesprek fragment (frans) (Noem naam, leeftijd.) • Où as-tu passé tes vacances ? dialoog (frans) (Geef antwoord.) • C’était avec ou sans tes parents ? (Met ouders, op een camping, in een hotel of …) video examenvraag • Qu’est-ce que tu as fait ? audio (Noem twee saaie activiteiten en zeg wat je daarvan vindt.) • Si tu peux partir en vacances sans tes parents l’année prochaine, qu’est-ce que tu vas faire ? manuel (Fr) / leren (Eng en Du)bijvoorbeeld woordenboek Online (Geef antwoord, naar disco.) B1 B2 • C’est une idée formidable. Merci beaucoup de ta réaction ! video

video audio

audio

audio examenvraag

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

spreken

woordenboek

woordenboek

Online

Online

Online

tweetallen

spreken

lezen

groepsopdracht

groepsopdracht

schrijven

groepsopdracht

schrijven

nakijken

extra opdracht B1

B2

schrijven

B1

B2

lezen A2

A2

A2

Apprenez le vocabulaire FN de : Écouter page 103.

nakijken

tweetallen

21st century skills

leertip

21st century skills fragment (frans)

leertip

21st century skills

groepsopdracht

kijken regarder

Grammar

B1

kijken regarder

Grammar

schrijven

B2

A2

Entraînez-vous avec le vocabulaire. nakijken Regardez un documentaire sur TV5MONDE et faites les exercices. dialoog (frans) Répétez à deux le dialogue de l’exercice 23. Ajoutez quelques questions et enregistrez le nouveau dialogue. kijken regarder

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

21st century skills

leertip

formulier/kopieerblad downloaden formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

Grammar

kijken regarder

Réponse du quiz : toeristische bezienswaardigheden.

klassikaal

lezen

lezen

tweetallen

tweetallen

spreken

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

examenvraag

extra opdracht

klassikaal

extra opdracht Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek klassikaal

extra opdracht fragment (frans) fragment (frans)

dialoog (frans)

fragment (frans)

dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 24 dialoog (frans)

30/04/20 12:50


nakijken woordenboek

Online

lezen

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE III video

audio

tweetallen

examenvraag

spreken

groepsopdracht

schrijven

GRAMMAIRE III — TELWOORDEN, KLOKTIJDEN EN DATA 21st century skills Grammar

leertip

25

MANUEL 6 kijken§regarder

Gebruik § 6 bij het maken van de opdrachten. Leer deze paragraaf daarna. B1 EXERCICE 24A – RÉVISION woordenboek examenvraag b Luister naar de Iconen om differentiatieniveaus geven en zinnen en noteer de a Luister naar aan detezinnen kloktijden in cijfers. noteer de getallen in cijfers.

B2

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

tweetallen

lezen

gesprek

1 le

1 ................................................................. examenvraag 1 ...................................................

audio

A2

Online

c Luister spreken naar de zinnen en noteer de data. Exemple : le 3 juillet 1999

audio

spreken ...................................................................................................................... groepsopdracht schrijven

2 le ......................................................................................................................

2 .................................................................

2 ...................................................

3 .................................................................

Online 3 ...................................................

3 le ...................................................................................................................... lezen

4 ................................................................. Grammar 4 ................................................... 21st century skills

4 kijken le ...................................................................................................................... regarder B1 B2 A2

woordenboek

woordenboek nakijken

Online 5 .................................................................

examenvraagEXERCICE tweetallen

24B

5 le ......................................................................................................................

5 ...................................................

lezen

spreken groepsopdracht

schrijven

Schrijf de getallen, data en kloktijden voluit.

tweetallen

groepsopdracht

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

1 99

leertip

21st century skills

2 2087 3 10e

Online

schrijven

gesprek

extra opdracht 5 15 februari Grammar

juli B1 31 B2 B1

lezen

4 een derde

A2

kijken regarder

1 september A2

 B2

 maandag 19 mei fragment (frans)

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

 Het is kwart over vijf.

Il est

gesprek

dialoog (frans)

 Het is vijf over twaalf (’s middags). schrijven

groepsopdracht

 Het is tien voor half negen.

21st century skills

kijken regarder

Grammar

21st century skills

kijken regarder

 Het is kwart voor vier.Grammar

klassikaal

B1

EXERCICE 24C

extra opdracht

B2

A2

Maak hele zinnen met de gegevens en schrijf alle getallen voluit. Exemple video fragment (frans):

formulier/kopieerblad downloaden video audio

gesprek

Mon chien extra estopdracht né gesprek le quinze août deux mille onze.

hond / geboren 15-8-2011 audio

examenvraag

klassikaal

1 vakantie / van 18 juli tot 1 augustus

audio

audio examenvraag

2 oma dialoog (frans)/

examenvraag

examenvraag

woordenboek

Online

lezen

3 ik / 21 april jarig / word kijken16 regarder

Grammar manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

fragment (frans)

lezen

4 tennisles / altijd donderdag / 17.00 uur

woordenboek

Online

lezen

tweetallen

woordenboek tweetallen

spreken

spreken

spreken

geboren 29-11-1937

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

spreken

EXERCICE 24D tweetallen

groepsopdracht

Online

groepsopdracht

dialoog (frans)

groepsopdracht

schrijven

lezen

schrijven

schrijven

B1

B2

A2

Praat met een klasgenoot over minstens B2 A2 vier familieleden of vrienden/vriendinnen. Bereid je kort extra opdracht B1 voor en maak wat aantekeningen voor jezelf. Eerst vertelt A hoe ze heten, hoe oud ze zijn en wat B1 B2 A2 gesprek hun geboortedatum is. B noteert de gegevens en controleert na afloop. Wissel daarna van rol. extra opdracht nakijken

klassikaal nakijken

klassikaal

tweetallen

groepsopdracht

leertip

leertip

21st century skills

21st century skills

schrijven

kijken regarder

Grammar

kijken regarder

Grammar

fragment (frans)

Faites l’exercice 24E à la page 94 ou sur le site. B1sur le B2 Faites l’exercice 24F à la page 94 ou site. fragment (frans) dialoog (frans) Faites l’exercice 24G à la page 94 ou sur le site.

21st century skills

Grammar

kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

A2

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet. gesprek

dialoog (frans)

extra opdracht

formulier/kopieerblad downloaden

21st century skills

klassikaal

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

Grammar

extra opdracht

kijken regarder

extra opdracht

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 25 fragment (frans)

fragment (frans)

30/04/20 12:50


UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

26 audio

examenvraag

spreken

Online

lezen

PARLER

woordenboek

A2

PARLER

DOEL: je kunt jezelf voorstellen en een kort gesprek aanknopen met een (on)bekende.

EXERCICE 25 — MISE EN ROUTE ~ PRONONCIATION

tweetallen

groepsopdracht

audio

A Neusklanken zijn belangrijk voor een goede Franse uitspraak. In het zinnetje un bon vin blanc examenvraag spreken B1 B2 zitten alle Franse neusklanken: de u,A2o, i en a. Hieronder staan steeds twee woorden naast elkaar. Het linkerwoord bevat geen neusklank, het rechter wel. Luister mee en spreek de woorden hardop na.

1 chacune 2 bonne fête woordenboek 21st century skills

schrijven

chacun bon voyage Online

3 ils viennent 4 cas lezen

il vient quand

kijken regarder

Grammar

B Hieronder volgen zestien woorden die allemaal een neusklank bevatten. Spreek ze hardop uit en zet ze in de juiste kolom. In iedere kolom komen vier woorden te staan. aucun | immense | européen | impossible | pardon | lundi | gens | certain | température | région | groepsopdracht schrijven souvent | bonjour | internationale | parfum | quelqu’un | oncle gesprek

tweetallen

1 un [ũ] audio

2 bon [õ] examenvraag

woordenboek

3 vin [Ĩ] B1

B2 spreken A2

Online

lezen

extrawoorden opdracht Beluister de en corrigeer je antwoorden.

klassikaal

EXERCICE 26 — MISE EN Grammar ROUTE

kijken regarder

21st century skills

fragment (frans)

tweetallen

4 blanc [ã]

A Pendant les vacancesgroepsopdracht dans le Midi vous rencontrezschrijven un(e) camarade de classe à la terrasse d’un café. Mettez les phrases dans l’ordre pour avoir une conversation logique.

dialoog (frans)

B1

21st century skills

klassikaal

A Oui, tu as raison. Qu’est-ce que tu bois ? gesprek Tchin-tchin. A2 C Moi, je viens d’arriver. Encore trois semaines !!! D Alors, je bois à tes vacances. E Bof, ça va, ça va. Demain on rentre à la maison. Et toi ? F Je n’aime pas ça, je préfère un coca. G Toi ici ? Salut, mais comment vas-tu ? H Et moi, à ton retour. IkijkenDonc, il nous reste seulement maintenant pour regarder prendre un pot. J Je prends un Orangina.

B B2

Grammar

extra opdracht

Toi

Camarade de classe

1 Toi ici ? Salut, mais comment vas-tu ?

2

3

4

fragment (frans)

5

dialoog (frans)

gesprek

 Tchin-tchin.

B Ensuite jouez le dialogue. Changez aussi de rôle.

klassikaal

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 26

extra opdracht

30/04/20 12:50


UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI video

audio

examenvraag

PARLER

27

spreken

EXERCICE 27 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

Traduisez les mots ci-dessous en français woordenboek et complétez les phrases.Online manuel (Fr) / leren (Eng en Du) antwoordapparaat | bezit | binnenkort | grappig | iets drinken | ik verveel me | mobieltje | de sluiting | wekelijks | zwemmen 1 Quel est ton numéro de

tweetallen

lezen

groepsopdracht ? – C’est le 06 45 99 18 33.

schrijven

2 Une fois par semaine il y a un grand marché provençal à Bédoin. C’est un marché 3 On annonce 4 Ma famille

.

de la piscine en plein air à cause du mauvais temps. B1 B2 A2 une maison de vacances au bord de la mer en Normandie.

nakijken

5 Bonjour, je ne suis pas là. Tu peux laisser un message sur mon  Le nouveau restaurant va ouvrir examenvraag

audio

. , dans une semaine précisément.

spreken

 C’est un garçon très

. Il me fait tout le temps rire.

leertip

 Je suis seul et je n’ai rien à faire ;

21st century skills

.

 Quand il fait chaud, on va

kijken regarder

Grammar

dans la mer.

Online  Tu as envie deIconen om differentiatieniveaus aan te geven

Snel! Spel je vooren achternaam gesprek in het Frans.

lezen à la terrasse du Café de la Plage ?

woordenboek

EXERCICE 28 — MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE tweetallen

Faites l’interview. Élèvegroepsopdracht A pose une question, B répond par une phrase complète. schrijven Puis, changez de rôle. A B 1 Quelle heure est-il maintenant ?

B1

2 Tu es né(e) quand ? Tu as quel âge alors ? formulier/kopieerblad downloaden

B2

A2

klassikaal

extra opdracht

3 Quel est ton numéro de portable ? 4 Combien d’élèves portent un jean bleu dans la classe ? 5 Décris ton prof préféré ! EXERCICE 29 — COMPRÉHENSION GLOBALE

21st century skills

1

O IA L G

2

UE

D

dialoog (frans)

Grammar

kijken regarder

Écoutez les dialogues et cochez vrai ou faux. examenvraag

spreken

O IA L G

UE

D

audio

fragment (frans)

1 Caroline voudrait travailler dans le sud de la France. 2 L’employé va rappeler demain.

gesprek

3 Christian voudrait réserver une table pour le dimanche 20 septembre.

O IA L G

3

UE

D

woordenboek

4 Le numéro du portableOnline de Christian est le 06 31 72 88 lezen 17. 5 Émilie a rencontré un garçon anglais, beau et sympa.  Émilie voudrait revoir le garçon. EXERCICE 30 — COMMENT DIRE ?

tweetallen

O IA L G

1

UE

D

audio klassikaal

groepsopdracht

Écoutez le dialogue 1 et répondez aux questions. examenvraag

vrai

faux

£ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

schrijven

spreken

B2 A2 1 Hoe zegt Caroline datextra zeopdracht het liefst op eenB1 camping in Zuid-Frankrijk werkt?

£ A Je préfère un camping dans le sud de la France. £ B Je préfère travailler dans un camping dans le Midi.

2 Hoe zegt de man dat hij eerst haar gegevens gaat noteren?

Online lezen de téléphone. votre nom et votre numéro £ A D’abord je vais prendre £ B D’abord je vais prendre vos coordonnées.

woordenboek fragment (frans)

dialoog (frans) 21st century skills

Grammar

tweetallen

groepsopdracht

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 27

kijken regarder schrijven

30/04/20 12:50


UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI

28 audio

examenvraag

PARLER spreken

3 Hoe zegt Caroline dat ze graag buitenlandse jongeren ontmoet?

£ A J’aime rencontrer des jeunes étrangers. rencontrer des jeunes à l’étranger. £ B J’aime Online lezen O IA L G

2

UE

D

woordenboek

4 Écoutez le dialogue 2 et soulignez les fautes que vous entendez. Il y en a sept. Le répondeur : Bonjour, tu es bien sur le répondeur du restaurant italien Pasta. Aujourd’hui c’est jeudi, groepsopdracht schrijven le jour de notre fermeture hebdomadaire. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de minuit à onze heures. Si vous voulez réserver une table ou enfin nous laisser un message vous pouvez parler après le bip. Veuillez nous donner aussi un numéro de téléphone. Nous espérons vous accueillir B2 A2 prochainement dans notreB1établissement. Merci.

tweetallen

5 Écoutez encore une fois et corrigez les fautes. 1 2 21st century skills

kijken regarder

Grammar

3 4 5 6

gesprek

O IA L G

3

UE

D

7  Hoe zegt Émilie dat ze in Bretagne aan zee is geweest?

audio

examenvraag

spreken

 Hoe zegt ze dat ze elke dag gingen zwemmen? klassikaal

extra opdracht  Hoe zegt Émilie dat ze hoopt hem (de jongen) terug te zien?

woordenboek

Online

lezen

fragment (frans)

EXERCICE 31 — RECONSTRUIRE dialoog (frans)

tweetallen

Pendant les vacances vous rencontrez un garçon / une fille français(e) qui travaille au camping. Vous allez groepsopdracht schrijven boire quelque chose à la terrasse d’un café. Faites le dialogue suivant. Changez aussi de rôle. A Français(e)

B Vous

1 Bonjour ! Comment tu t’appelles ?

B1

B2

2 A2 Geef antwoord.

3 Tu es ici depuis longtemps ?

4 Nee, zeg dat je net bent aangekomen.

5 Avec qui es-tu ici ?

 Met ouders, broer en zus. Vraag naam en leeftijd van A.

 Je m’appelle Michel(le) et j’ai 16 ans.

 Vraag of A ook met vakantie is.

Grammar

 Vraag of het restaurant vanavond open is.

kijken regarder

 Oui, c’est ouvert de 19 heures à 22 heures.

 Zeg dat je hoopt dat A na 22.00 uur vrij is.

 Oui, je suis libre.

 Stel voor om ‘s avonds iets te gaan drinken.

 Bonne idée. On se retrouve où ?

 Liefst op het terras van het café in de haven. Vraag nummer mobiel.

 C’est le 06 67 54 39 87.

 Herhaal telefoonnummer. Bedank en zeg tot later.

gesprek

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 28

Réponse du quiz : let op de meest afwijkende klanken in het Frans: e – g – h – j – w.

 Non, je travaille au restaurant du camping.

21st century skills

30/04/20 12:50


examenvraag

spreken 21st century skills

leertip

kijken regarder

Grammar

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI Online

PARLER

29

lezen

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven video

audio

examenvraag

spreken

gesprek

EXERCICE 32 — MISE EN PRATIQUE ~ SPEEDDATING

Demandez les cartes à votre professeur. Formez des groupes de quatre. Élève 1 est à la recherche schrijven d’un garçon ou d’une fille de suivre un cours de langue manuel (Fr) / leren (Eng son en Du) âge pour aller woordenboek Online dans un pays étranger. lezen Il/Elle interroge les trois autres élèves chacun à leur tour.

groepsopdracht

Attention : vous jouez le personnage de votre carte. Les autres élèves ne doivent pas savoir ce qu’il y a B1 B2 A2 sur votre carte. Utilisez les phrases et les mots appris dans les exercices précédents pendant l’entretien. tweetallen groepsopdracht schrijven

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

B1

extra opdracht

B2

A2

ÉLÈVE 2

nakijken

ÉLÈVE 1 kijken regarder

Grammar

fragment (frans) video

audio

examenvraag

leertip

video audio

spreken

21st century skills

audio examenvraag

dialoog (frans)

examenvraag

kijken regarder

Grammar

ÉLÈVE 3

spreken

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

gesprek audio

video

lezen

examenvraag

ÉLÈVE 4

spreken

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

woordenboek

Online

Online

lezen

tweetallen

tweetallen

groepsopdracht

groepsopdracht

manuel (Fr) / leren (Eng en Du) tweetallen

gesprek

lezen

woordenboek

groepsopdracht

schrijven

schrijven

Online

schrijven

lezen B1

B2

A2

Apprenez le vocabulaire et les phrases FN et NF de : Parler page 103. B1 B2 A2 nakijken

nakijken

FORMATIEF

B1

B2

A2

Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bij jou past. tweetallen

EVALUEREN

leertip

groepsopdracht

21st century skills

leertip

21st century skills

extra opdracht

21st century skills

nakijken

kijken regarder

Grammar

formulier/kopieerblad downloaden

schrijven

klassikaal

extra opdracht

B1

kijken regarder

Grammar

B2

A2

Entraînez-vous avec le vocabulaire et les phrases. Faites un autre dialogue. : présentez-vous et parlez de vos Travaillez à deux. Faites un message vidéo fragment (frans) vacances d’été. kijken regarder

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

dialoog (frans) 21st century skills

leertip

kijken regarder

Grammar

PRÉPARATION AU BILAN formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

Ik kan: Iconen om differentiatieniveaus aan te geven gesprek verstaan. £ mededelingen in een trein begrijpen en korte gesprekken tussen passagiers £ specifieke en soms voorspelbare informatie vinden in een tekst over het begin van het schooljaar. £ een briefje of e-mail schrijven aan een correspondentievriend(in) waarin ik iets over mezelf vertel. £ een interview begrijpen waarin jongeren vertellen wat ze in de vakantie hebben gedaan. £ mezelf voorstellen en een kort gesprek aanknopen met een (on)bekende.

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

fragment (frans)

fragment (frans)

dialoog (frans)

dialoog (frans)

fragment (frans)

dialoog (frans)

Grammaire

£ Het bijvoeglijk naamwoord (§ 3) £ Regelmatige werkwoorden op

Vocabulaire REGARDER FN LIRE FN extra opdracht ÉCRIRE + zinnen FN + NF ÉCOUTER FN PARLER + zinnen FN + NF EXERCICES 2, 7, 13, 15, 16, examenvraag 20, 27, 30 en 31

£ £ -er, aller, avoir, être en faire £ (§ 21.12.1, 22.1, 22.4, 22.19, 22.20) £ £ Telwoorden, kloktijden en data (§ 6) £ en 28 £ EXERCICES 11, 14, 18, 24 £ audio formulier/kopieerblad downloaden

video

klassikaal

fragment (frans)

Pour vous aider £ LIRE stratégie 1a : hoofd­gedachte (globaal lezen) £ MENUS AU CHOIX extra oefenen

spreken

dialoog (frans)

De paragrafen bij grammaire en de leesstrategieën vind je in het Manuel.

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

spreken

woordenboek

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

Faites l’auto-évaluation. Online

lezen tweetallen

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 29

30/04/20 12:51


30

UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • EXAMEN

EXAMEN EINDTERM: de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

EXERCICE 1 — PRÉPARATION

Soulignez le mot correct et notez la traduction. 1 Contre / Selon ma mère, il faut prendre un bon petit-déjeuner. 2 Je vais t’aider, pour que / puisque tu aies une bonne note. 3 Pour / Si j’avais beaucoup d’argent, j’achèterais un bateau. 4 J’ai mangé, ainsi / puis je me suis habillé. 5 Elle ne comprend pas, alors / depuis il faut l’aider.

STRATÉGIE 1A

EXERCICE 2 — TEXTE Om de hoofdgedachte te bepalen bekijk je eerst de opvallende delen van de tekst (titel, inleiding, afbeeldingen, tussenkopjes) om een idee te krijgen waar de tekst over gaat. Daarna ga je bij jezelf na wat je al van dit onderwerp weet en probeer je de inhoud van de tekst te voorspellen. Lees de tekst dan globaal door om te weten of je voorspelling klopt. Lees meer over Stratégie 1a in het Manuel, onderdeel A Stratégies.

1 Lees de titel en de eerste zin van de tekst. Bekijk de afbeelding. a Wat is het onderwerp van de tekst?

b Wat weet je over de emancipatie van vrouwen en meisjes in het land waar de tekst over gaat?

 L ees de tekst globaal. Waarover gaan de verschillende alinea’s? Zet de juiste letter achter de alinea’s. Je houdt twee samenvattingen over. A Een jong meisje dat een relatie heeft, wordt negatief beoordeeld. Daarom moet de relatie tussen Rana en Youssef geheim blijven. B Op Valentijnsdag hebben Rana en Youssef een romantische dag gehad, maar ze hebben elkaar niet gezoend, dat kan niet in het openbaar. C Op Valentijnsdag zijn de ouders van Rana erachter gekomen dat ze een relatie had en ze zijn erg boos geworden. D Rana is het niet eens met het feit dat verloofde koppels elkaar niet goed kunnen leren kennen voor ze trouwen. E Rana beklaagt zich over het feit dat haar zus moet trouwen met een jongen die haar ouders voor haar uitgezocht hebben. Alinea 1:

Alinea 2:

Alinea 3:

Faites les questions d’examen.  Qu’est-ce qu’on lit sur Rana et son petit copain Youssef au premier alinéa ? A Ils évitent le plusspreken possible de montrer leur amour en public. examenvraag £ £ B Ils ont une relation amoureuse depuis trois ans. £ C Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un autobus. £ D Ils veulent mettre leurs parents au courant de leur relation.

Online

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 30

lezen

30/04/20 12:51


UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • EXAMEN

31

(1) « En Égypte on a toutes un petit copain quand on est au lycée. Le mien s’appelle Youssef. Je le connais depuis trois ans, mais on n’est ensemble que depuis cinq mois. C’est très rare que je vois Youssef en dehors du lycée. La plupart du temps, il me ramène après les cours jusqu’à mon arrêt de bus, d’où je rentre chez moi. C’est le moment de la journée que je préfère. On rigole, on se raconte notre journée … mais on ne s’embrasse pas. J’estime que je suis beaucoup trop jeune pour ce genre de choses. Et puis, j’ai toujours un peu peur qu’un ami de mes parents nous voie ensemble. On doit être très discrets. Si ma famille apprend

que j’ai un petit copain, j’aurai de gros problèmes. Les gens vont croire que je suis une « fille facile ». C’est plus simple pour les garçons : ils sont moins surveillés, ils ont davantage de liberté. (2) Il m’est arrivé une seule fois de voir Youssef en dehors du lycée. C’était pour la Saint-Valentin. J’ai raconté un mensonge à ma mère pour aller le retrouver. Je lui ai dit que j’allais faire du shopping avec ma copine Nour. On a passé deux heures ensemble à marcher le long du Nil, l’endroit où se retrouvent tous les amoureux au Caire. C’était un moment magique. Il m’a prise dans ses bras, m’a offert un collier de fleurs et du parfum. Il n’a pas essayé d’aller plus loin. Même s’il le voulait, il sait qu’en Égypte, embrasser une fille, même sur la joue, c’est très mal vu. Alors, aller plus loin … C’est impossible à notre âge. (3) Je ne suis pas d’accord avec les règles de mon pays pour les couples fiancés. Ma sœur va se marier avec le fils de la voisine, mais ils se connaissent à peine. Ils n’ont pas le droit de rester tous les deux dans une même pièce. Au final, ils ne se sont vus que cinq fois en six mois. Comment peuvent-ils apprendre à se connaître ? Moi, quand je termine mes études supérieures, je me marierai avec Youssef. Je le connais bien, j’ai confiance en lui. Nous aurons notre propre appartement, nous pourrons faire tout ce que l’on veut … sans avoir les parents sur le dos. »

Bron: examen havo 2012-II: 1

Rana, 17 ans, amoureuse de Youssef

4 Qu’est-ce qui s’est passé le jour de la Saint-Valentin selon le deuxième alinéa ? £ A Rana a eu la permission de sortir avec Youssef. £ B Rana a eu son premier bisou de Youssef. £ C Rana a fait du shopping avec sa meilleure amie. £ D Rana a reçu de beaux cadeaux de Youssef.

video

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

5 À quoi est-ce que Rana s’oppose selon le dernier alinéa ? Au fait qu’en Égypte, £ A il faut se marier avec quelqu’un de son entourage direct. £ B il faut que les jeunes mariés s’installent tout près de leurs parents. £ C les fiancés ne peuvent pas se marier avant d’avoir terminé leurs études. £ D les fiancés qui vont se marier ne se connaissent presque pas. audio

examenvraag

spreken

woordenboek

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

MOTS D’EXAMEN tweetallen

nakijken

leertip

la confiance het vertrouwen confier toevertrouwen B1 B2 conseiller aanraden davantage meer l’employeur (m) de werkgever 21st century skills

Grammar

A2

le goût de smaak le mensonge de leugen nombreux talrijk partager delen la pièce de kamer

kijken regarder

Lisez l’autre texte d’examen sur le site et faites les exercices. Iconen om differentiatieniveaus aan te geven gesprek

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 31

extra opdracht

30/04/20 12:51


32

2

ÇA SE DISCUTE LibreService4VWO_BOEK_A.indb 32

30/04/20 12:51


examenvraag

Politesse, hiérarchie et satire

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

video

audio

examenvraag

spreken

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

woordenboek

Online

UNITÉ 2 manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

lezen

B1

34 R EGARDER Le vœu Een court métrage over een arme man die tweetallen spreken een wens magexamenvraag doen. Maargroepsopdracht wel een wens met een belangrijke voorwaarde …

nakijken

33

video audio Dans une famille française, les enfants tutoient tous les adultes : leurs parents, grands-parents, oncles et tantes. Mais, B1 37 L21st IRE century skills Grammar leertip en France, on vouvoie une personne Scrupules nakijken manuel (Fr) / leren (Eng en Du) woordenboek Online lezen de plus de quinze ans qu’on ne connaît Een tekst over dilemma’s waar je in het pas, dans les magasins, les hôtels, les dagelijks leven mee geconfronteerd kunt worden. Iconenaussi om differentiatieniveaus aan te geven administrations, la rue, etc. On peut vouvoyer quelqu’un qu’on connaît bien. tweetallen groepsopdracht schrijven video audio examenvraag 41 G RAMMAIRE I 21st century skills Grammar leertip Au lycée, certains professeurs vouvoient Het bijwoord leurs élèves. Dans ce cas, ils utilisent le prénom. Par exemple : « Julie, vous A2 B1 B2 43 ÉCRIRE répondez ? » Een eenvoudig aangifteformulier nakijken Iconen (Fr) om /differentiatieniveaus manuel leren (Eng en Du) aan te geven woordenboek Online Cette forme intermédiaire, polie et invullen, een dief beschrijven en beschrijven wat er is gebeurd. amicale, est fréquente à l’université entre video audio examenvraag spreken professeurs et étudiants, au travail entre formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht 46 G RAMMAIRE II collègues, ou entre voisins. tweetallen groepsopdracht Regelmatige werkwoorden op -re, kijken regarder 21st century skills Grammar leertip En général, on peut dire que les Français pouvoir, savoir, voir en vouloir sont plus distants, plus formels et manuel (Fr) / leren (Eng en Du) woordenboek Online lezen B1 fragment (frans) moins directs que les Néerlandais. Cela 48 ÉCOUTER provoque quelquefois des malentendus. Een documentaire over de Parijse nakijkenaan te geven Iconen om differentiatieniveaus dialoog (frans) gesprek waterpolitie. formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht Les Français trouvent les Néerlandais rudes et les Néerlandais trouvent les tweetallen groepsopdracht schrijven 51 GRAMMAIRE III Français arrogants !

B2

A2

schrijven

B2kijken regarder A2

gesprek spreken kijken regarder

lezen gesprek

schrijven

B2

A2

Het bezittelijk voornaamwoord (frans) 21st centuryfragment skills

leertip

Grammar

Hiérarchie et … satire A2 B1 B2 53 PARLER Au travail, la hiérarchienakijken est très présente et Een gesprek dialoog (frans) voeren in geval van parfois lourde pour le personnel. Le chef aangifte bij vermissing of diefstal. et l’autorité doivent être respectés. D’une Iconen om differentiatieniveaus aan te geven downloaden klassikaal extraAU opdracht 57 PRÉPARATION BILAN manière générale, il neformulier/kopieerblad faut pas manquer de respect aux supérieurs hiérarchiques, 58 EXAMEN kijken regarder 21st century skills Grammar leertip policiers, hommes et femmes politiques. Malgré ces relations polies et fragment (frans) respectueuses, la liberté de critiquer et dialoog (frans) de se moquer peut aller assez loin. Enaan te geven Iconen om differentiatieniveaus gesprek particulier, dans le domaine politique, certains hebdomadaires ou émissions Naklassikaal deze unité kun je ...extra opdracht formulier/kopieerblad downloaden satiriques, comme Les Guignols de l’Info, • een animatiefilm begrijpen waarin een man par exemple, ont une liberté de ton qui een lastige keuze moet maken. peut même choquer certaines personnes. • hoofdlijnen en belangrijke argumenten

formulier/kopieerblad downloaden Répondez : Regardez un épisode des Guignols de l’Info et racontez ce que vous avez vu. Cela est-il acceptable pour vous ou trouvez-vous que cela va parfois trop loin ? Justifiez votre réponse.

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 33

klassikaal

kijken regarder

gesprek

fragment in (frans)een eenvoudige tekst op een begrijpen forum. dialoog (frans) • in korte, eenvoudige zinnen een dief beschrijven. extra opdracht • hoofdpunten begrijpen van een documentaire over de Parijse waterpolitie. • vertrouwde zaken op een eenvoudige manier fragment (frans) beschrijven in geval van aangifte.

dialoog (frans)

30/04/20 12:51


B1

34

B2

A2

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

21st century skills

REGARDER

kijken regarder

Grammar

REGARDER gesprek

B1

DOEL: je kunt een animatiefilm begrijpen waarin een man een lastige keuze moet maken.

Dans le court métrage Le vœu, il s’agit d’un homme très pauvre qui vit dans la savane. Un lutin (kwelduivel) arrive et l’homme peut faire un vœu. Mais ce sera un vœu à une condition importante … EXERCICE 1 — MISE EN ROUTE klassikaal

extra opdracht

fragment (frans)

dialoog (frans)

Qu’est-ce que vous aimeriez avoir ou faire ? Quels sont vos désirs ? Faites une liste de vos vœux. Commencez chaque vœu par un verbe, par exemple : avoir, gagner, habiter, …

La liste de mes vœux 1 2 3 4 5 6

EXERCICE 2 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

Complétez les phrases à l’aide des mots donnés. Utilisez le contexte. Attention : il reste un mot ! Ensuite, traduisez les mots en néerlandais. Vous retrouverez ces mots dans le court métrage Le vœu. 1 Dans la savane habite un homme

et malheureux.

2 Cet homme est maigre parce qu’il ne mange que

.

3 Il réussit à survivre.

4 Tous les jours, il Dieu de l’aider.

5 L’homme se demande où il peut trouver .

le bonheur | l’incertitude | misérable | à peine | prie | rarement 6 Quand on possède une grande quantité d’ 7 8 Ton

, on est très riche.

est utile quand on cultive des céréales.

est aussi riche que toi ?

9 Le lutin a des oreilles bizarres, un peu

.

 Je vais t’accorder un vœu, mais il y a

.

une charrue | une condition | éternité | or | pointues | voisin

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 34

30/04/20 12:51


B1

B2

A2

nakijken

B1

B2

A2

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

spreken

leertip

21st century skills

Grammar

REGARDER

35

kijken regarder

EXERCICE 3 — COMPRÉHENSION GLOBALE lezen kijken regarder

om differentiatieniveaus aan te geven Regardez leIconen court métrage sans la fin jusqu’à 3:43. Regardez sans les sous-titres. Répondez aux gesprek questions.

1 Où se passe cette histoire ? schrijven

L’histoire se passe

2 Que pouvez-vous dire sur le personnage principal ? gesprek

B1

B2

A2

Le personnage principal

3 Décrivez le lutin.

Le lutin

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

4 Sans avoir vu la fin du film, inventez la suite de l’histoire en quelques mots.

fragment (frans) EXERCICE 4 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

kijken regarder

Regardez le court métrage en séquences,dialoog (frans) avec ou sans les sous-titres. 1 Waaruit blijkt dat de man zo ontzettend arm is? Noem twee punten.

gesprek

2 Kijk en luister goed naar het laatste deel van séquence 1 en vul de tekst aan. De man was zo

dat hij iedere dag bad dat de

of een of andere demon hem een eenvoudig momentje van zou toestaan, in ruil voor vier of vijf eeuwigheden in de

2

SOUS-TITRES

.

3 Van de lutin mag de man een wens doen. Hij zegt: ‘Je vais t’accorder un vœu. Mais attention, il y a une condition.’ Wat is die voorwaarde?

4 Welke wensen bedenkt de man? Noteer het Frans en de vertaling. a

une charrue, un bœuf, des semailles een ploeg, een

b

, zaaigraan SOUS-TITRES

c d e f

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 35

30/04/20 12:51


B1

36

B2

A2

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

21st century skills

REGARDER

kijken regarder

Grammar

5 De man heeft verschillende, soms grove benamingen voor zijn buurman: fainéant (luiwammes), ami (vriend), voisin (buurman), abruti (imbeciel), camarade (kameraad), crétin (idioot). gesprek Kijk en luister nog een keer naar séquence 2. Noteer de benamingen in de juiste volgorde. Wat kun je uit de volgorde afleiden?

3

J’ai une faim de loup. Wat betekent dat?

6 a Wat wenst de man uiteindelijk? En waarom?

klassikaal

extra opdracht

b Had je dat verwacht? Kijk nog eens naar je antwoord bij vraag 4 van exercice 3. fragment (frans)

dialoog (frans)

7 Wat wil de maker van de film met dit verhaal zeggen? Ben je het daarmee eens?

SOUS-TITRES

EXERCICE 5 — MISE EN PRATIQUE

Faites le résumé (samenvatting) de ce court métrage en quelques phrases à l’aide des mots donnés.

Résumé du court métrage

video

savane - habiter homme - pauvre

arriver - lutin - vœu

video

audio

examenvraag

audio

examenvraag

spreken

examenvraag

spreken

audio

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

woordenboek

Online

lezen

tweetallen

tweetallen

groepsopdracht

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

groepsopdracht

schrijven

spreken

condition - voisin le double lezen

schrijven

B1 B1

nakijken

B2

B2

finalement - demander - arracher un œil parce que …

A2

A2

B1 B2 A2 Apprenez le vocabulaire FN de : Regarder page 104.

nakijken

leertip

21st century skills

leertip

21st century skills

21st century skills

Grammar

Grammar

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Entraînez-vous avec le vocabulaire. Regardez un autre film et répondez aux questions. Formulez un vœu positif à la place du personnage principal. Commencez par : Mon vœu, c’est … parce que … kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

klassikaal

extra opdracht fragment (frans)

fragment (frans) dialoog (frans)

fragment (frans) dialoog (frans)

dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 36

30/04/20 12:51


video

audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE audio

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

LIRE

woordenboek

examenvraag

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

37

spreken

tweetallen

B1

LIRE

DOEL: je kunt hoofdlijnen en belangrijke argumenten begrijpen in een eenvoudige Online lezen tekst op een forum.

woordenboek

B1

B2

A2

nakijken

EXERCICE 6 — MISE EN ROUTE tweetallen

groepsopdracht

Julie

schrijven

J’ai vu le copain de ma meilleure amie embrasser une autre fille. Qu’est-ce que je peux faire dois en parler kijken regarder leertip 21st century skills ? Est-ce que je Grammar à mon amie ? B1

B2

A2

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Vous lisez ce message sur un forum Internet. Répondez à la question de Julie de deux façons différentes. Puis, par deux, comparez vos réponses et discutez.

gesprek

Commencez par : • Oui, bien sûr, tu devrais parce que kijken regarder Grammar .

21st century skills

• Non ! Écoute, tu parce que formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

EXERCICE 7 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

.

extra opdracht

gesprek

fragment (frans) hoisissez le mot qui convient à l’aide du contexte. A C Traduisez les mots que vous avez choisis. Vous retrouverez ces mots dans le texte Scrupules. dialoog (frans)

klassikaal

1 2 3 4 5

J’ai trouvé un porte-monnaie dans la rue. Je dois le ..... au propriétaire ? £ A casser £ B garer £ C rendre Adam s’occupe bien de sa petite sœur. C’est un garçon ..... . £ A coupable £ B égoïste £ C responsable ..... de te fâcher avec ton copain pour un détail. £ A C’est interdit £ B Ce n’est pas la peine £ C Tu as raison extraT-shirt opdracht dans le magasin. J’ai honte pour elle. Ma copine a ..... un £ A fâché £ B regretté £ C volé Il ne faut pas appeler la police pour ce petit problème avec ton voisin. ..... £ A Ça dépend. £ B C’est exagéré. £ C C’est nécessaire.

 es mots soulignés dans le texte suivant sont des mots familiers. Combinez-les avec leurs B L synonymes en français standard sous le texte.

fragment (frans)

dialoog (frans)

Je travaille en ce moment. J’ai un petit boulot chez un psy. Je réponds au téléphone. C’est nul mais c’est juste pour gagner un peu d’argent pendant le mois de juillet. Je suis content car je n’aurai pas de soucis pendant mes vacances au mois d’août, je pourrai faire plein de trucs.

1 pas intéressant

2 travail

3 pas de problèmes

4 un psychologue

5 choses

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 37

30/04/20 12:51


audio

examenvraag

38

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

woordenboek

Online

LIRE lezen

SCRUPULES.Forum.fr

SCRUPULES

tweetallen

groepsopdracht

1 Maxime

21st century skills

Forum

schrijven

B1

B2

Ma copine et moi, nous avons un petit boulot dans un hypermarché. Je viens de remarquer qu’elle vole plein Grammar de choses : des boissons, des produits de maquillage, même des vêtements. Je n’aime pas ça du tout. Dois-je en parler à notre chef ?

A2

2Laurine

3 C a m i l le

5Chérif

6Raphaël

J’ai heurté un scooter Samedi dernier, en rangeant mon mon frère et moi, vélo. Le scooter est nous sommes tombé et il était un allés en voiture au peu cassé. Je n’ai pas supermarché pour kijken regarder laissé mon numéro faire une petite de téléphone et maintenant, je me course. Impossible de trouver une sens coupable. Vous pensez que j’ai place de parking ! Nous étions raison de regretter ? pressés. Alors, mon frère a garé sa voiture sur la place réservée aux Igor : Tu n’as pas cassé ce handicapés. Vous êtes d’accord ou  gesprek Louis : À mon avis, oui. Tu dois le scooter volontairement. Alors, selon pas ? signaler à ton chef. Voler, c’est interdit. moi, ce n’est pas grave.  Steph : Ne fais pas ça si tu aimes  Ikram : On voit bien que ce  Yann : Pour juste quelques ton amie. Il vaut mieux ne rien dire à n’est pas ton scooter ! C’est nul ! J’ai minutes, franchement, pas de soucis. ton chef. Ce n’est pas la peine de te horreur de ce genre d’attitude parce Tout le monde le fait quand c’est fâcher avec elle pour ça. Tu risques que c’est complètement asocial et nécessaire. de la perdre. Parle avec elle, essaie Léa : Demande son avis à très lâche !  de savoir pourquoi elle vole. une personne handicapée, tu  Coco : Elle doit peut-être comprendras je crois ! consulter un psy.

klassikaal

extra opdracht

4 Fat i m a

fragment (frans)

Vous avez vu le documentaire sur dialoog (frans) France 2 samedi soir ? Les laboratoires font des tests sur les animaux pour les shampoings, les gels douches, etc. C’est abominable. C’est pourquoi je voudrais acheter seulement des produits qui ne font pas ces tests. Mais ils sont trop chers pour moi. Comment faire ? Manon : Moi, je fabrique moi même mes produits. Je sais, c’est un peu exagéré …

 Fred : Il y a les produits mauvais

pour l’environnement, les produits qui font des tests sur les animaux, les produits mauvais pour notre santé. C’est un problème mais je pense qu’on ne peut jamais être sûr. Alors, moi, j’achète ce qui me plaît.

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 38

Hier, je suis allé avec deux copains faire du shopping. Nous avons acheté plein de trucs, super ! Quand nous sommes sortis du magasin, un clochard nous a demandé de l’argent. Nous ne lui avons rien donné. Qu’est-ce que vous faites, vous, dans ce cas-là ? Vous lui donnez de l’argent ?

 Claire : Pas question ! Je ne suis

pas égoïste mais je pense qu’il doit s’adresser aux services sociaux, pas à moi ! Je ne suis pas responsable de sa situation.  Marius : Ça dépend. Oui, parfois je donne une pièce ...8... quand ce sont des musiciens.

J’ai trouvé sur le trottoir un portemonnaie qui contient beaucoup d’argent. Il y a aussi les papiers du propriétaire, donc son nom, son adresse, tout ! J’ai très envie de garder l’argent, mais ce n’est pas bien, non ?

Iza : Non, ce n’est pas bien, mais

...9... est-ce que c’est grave ? Pas vraiment. Alors, pas de scrupules. Garde tout, profites-en bien. Comme dit le proverbe : l’occasion fait le larron !  Sof : Cet argent est-il à toi ? Évidemment non. Donc, sois honnête et rends-le à son propriétaire.

7 Vi c to r

Mon copain Tristan et moi avons fait le projet de partir ensemble pour les prochaines vacances. Mais un autre ami m’invite à venir avec lui aux ÉtatsUnis. J’ai très envie d’y aller. Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce que je dois faire selon vous ?

30/04/20 12:51


video

audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

LIRE

39

lezen

EXERCICE 8 — COMPRÉHENSION GLOBALE groepsopdracht 1 Regardez le titre et les illustrations. Lisez les tweetallen messages globalement. De quoi s’agit-il ?

schrijven

2 Lisez les messages et les réactions au forum. Pourquoi est-ce que ces garçons et ces filles B1 B2 A2 participent au forum ? nakijken 3 Soulignez et notez pour chacun des messages les mots-clés ou les (parties de) leertip 21st century skills Grammar phrases-clés. Traduisez ces mots ou (parties de) phrases en néerlandais.

kijken regarder

1 Maxime

Voler betekent niet:

A stelen 2 Laurine B vliegen

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek 3 Camille C zeilen

4 Fatima 5 Chérif

6 Raphaël 7 Victor

formulier/kopieerblad downloaden EXERCICE 9 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉEklassikaal

extra opdracht

Lisez le texte et répondez aux questions. fragment (frans) Message 1 1 Louis répond : « À mon avis, oui. » Quel est son argument ?

dialoog (frans)

2 Steph écrit : « Ne fais pas ça si tu aimes ton amie. » Citez les deux raisons qu’elle donne et traduisez-les. Message 2 3 Waar heeft Laurine spijt van? 4 Waarom is het niet erg volgens Igor? Réponse du quiz : honger als een paard hebben.

Message 3 5 Lisez les réactions de Yann et de Léa et choisissez vrai ou faux. Justifiez votre réponse en citant une partie du texte. vrai faux

a Yann pense que c’est normal quand il n’y a plus de places libres ailleurs.

£

£

£

£

Justification : b Léa pense que toutes les personnes handicapées sont contre. Justification :

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 39

30/04/20 12:51


examenvraag

40

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

woordenboek

LIRE

Online

lezen

Message 4 6 Relisez le message de Fatima. Que signifie « c’est pourquoi » ? groepsopdracht schrijven £ A daarom £ B omdat £ C waarom

tweetallen

B1

B2

STRATÉGIE 2

audio

Het is belangrijk om verbanden tussen delen van een tekst te kunnen zien. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor zijn signaalwoorden. De antwoorden staan namelijk vaak in de buurt van signaalwoorden. Lees meer over Stratégie 2 in het Manuel, onderdeel A Stratégies.

A2

7 Fred schrijft: ‘Alors, … plaît.’ Wat voor reden geeft hij? £ A Hij denkt dat de producten niet slecht zijn. £ B Hij denkt dat de producten te duur zijn. £ C Hij denkt dat we niet kunnen weten of de producten goed of slecht zijn. £ D Hij is niet geïnteresseerd in dat soort vragen. 21st century skills

kijken regarder

Grammar

Message 5 8 Traduisez les mots ci-dessous. Puis, complétez la réponse de Marius en choisissant le mot qui manque dans la phrase : « Oui, parfois … musiciens. »

£ A au lieu de gesprek

£ B donc

£ C malgré

£ D surtout

Message 6 9 Iza écrit : « Non, …. grave ? ». Traduisez les mots ci-dessous. Puis, complétez la réponse d'Iza avec le mot qui manque. klassikaal

fragment (frans)

dialoog (frans)

en effet £ A extra opdracht

£ B au fond

£ C depuis

£ D dès que

 Lees alle reacties nog een keer. Zet de namen in de juiste kolom.

zoals het hoort

niet helemaal zoals het hoort

overig

 Kijk naar de bijwoorden uit het forum: message 2: volontairement, complètement message 3: franchement message 6: évidemment a Wat zijn de overeenkomsten tussen deze vier woorden?

b Welk woord wijkt qua vorm het meest af?

EXERCICE 10 — MISE EN PRATIQUE

 oek in het forum woorden of zinnen die je kunt gebruiken bij het geven van een mening. A Z Noteer de woorden of zinnen en vertaal ze. Message 1

Message 2

Message 3

Message 4

Message 5

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 40

à mon avis

naar mijn mening

Réponse du quiz : C zeilen.

30/04/20 12:51


video

audio

video

audio

video

audio

examenvraag

audio

examenvraag

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

spreken

woordenboek

spreken

examenvraag

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE • GRAMMAIRE I

Online

Online

Online

lezen

lezen

woordenboek

tweetallen

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1 B1

B1

B2

schrijven

B2

B2

leertip

21st century skills

Grammar

groepsopdracht

schrijven

A2

A2

21st century skills

21st century skills

lezen

A2

Apprenez le vocabulaire FN de : Lire page 104. tweetallen leertip

Online

schrijven

nakijken

nakijken

groepsopdracht

groepsopdracht

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Grammar

Entraînez-vous avec le vocabulaire. Lisez le texte à la page 88 ou sur le site et faites les exercices. B1 B2 Vous avez un dilemme (réel ou imaginaire) et vous écrivez sur le forum Scrupules. Vous expliquez entre quelles solutions vous hésitez. Demandez l’opinion des lecteurs. kijken regarder

A2

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

41

lezen

B Dans le forum, la question de Victor n’a pas encore de réactions. Écrivez une réaction à sa question. Utilisez les mots de question A. woordenboek

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

tweetallen

examenvraag

gesprek

nakijken

gesprek

video

audio

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

leertip

examenvraag

spreken

GRAMMAIRE I – HET BIJWOORD

video

audio

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

examenvraag

21st century skills

extra opdracht

spreken

MANUEL § 4 kijken regarder

Grammar

Gebruik § 4 bij het maken van de opdrachten. Leer deze paragraaf daarna. fragment (frans)

fragment (frans) dialoog (frans)

woordenboek EXERCICE 11A — RÉVISION woordenboek

manuel (Fr) / leren (Engdialoog en Du) (frans)

fragment (frans)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Online

Online

lezen

lezen

dialoog (frans)

In de vorige unité heb Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

je geleerd over het bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Een bijwoord zegt iets over een werkwoord, een bijvoeglijk gesprek naamwoord, een ander bijwoord of een hele zin. tweetallen

groepsopdracht

tweetallen

schrijven

groepsopdracht

schrijven

a Lees de Franse zin. Noteer de vertaling van het vetgedrukte woord naast de zin. 1 Luc a tout bêtement perdu son porte-monnaie.

2 Mais Lisa est une fille honnête, elle lui a rendu le porte-monnaie.

B1

nakijken

3 Luc a généreusement remercié Lisa : il lui a donné 20 euros.

nakijken

4 Dans un cas pareil, Louis aurait gardé l’argent, il est plutôt égoïste. 5 Mais il arrive rarement qu’on trouve un porte-monnaie.

6 Nathalie parle gentiment avec le clochard au coin de la rue.

formulier/kopieerblad downloaden leertip

leertip

klassikaal

extra opdracht

7 Son copain lui donne de l’argent. Le clochard est vraiment content. 21st century skills

Grammar

B2

B1

A2

En in welke zinnen is het een bijwoord?

A2

kijken regarder

b Onderstreep in de zin waar het vetgedrukte woord naar verwijst. c In welke zinnen is het vetgedrukte woord een bijvoeglijk naamwoord? 21st century skills Grammar

B2

kijken regarder

fragment (frans)

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

EXERCICE 11B — EN ÉTAPES

gesprek

1 Lees § 4.1 aan en te§ geven 4.2 over Iconen om differentiatieniveaus

dialoog het gebruik en(frans) de vorming van het bijwoord. Onderstreep de laatste letter(s) van het bijvoeglijk naamwoord en maak het bijwoord. gesprek

bijvoeglijk naamwoord a

facile (gemakkelijk) è

b libre (vrij) c

bijwoord

è

franc (eerlijk, open) è

(gemakkelijk) (vrij) (eerlijk gezegd)

è (geduldig) d patient (geduldig) klassikaal extra opdracht

formulier/kopieerblad downloaden

e doux (zacht)

formulier/kopieerblad downloaden

è

klassikaal

(zachtjes)

extra opdracht

fragment (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 41

dialoog (frans)

30/04/20 12:51


tweetallen

42

groepsopdracht

schrijven

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE • GRAMMAIRE I

§ 4.3 over afwijkende vormen en § 4.4 overB1onregelmatige vormen. Al deze vormen moet je uit spreken B2 A2 je hoofd leren en kunnen gebruiken. In welke zin van exercice 11A staat een bijwoord dat afwijkend of onregelmatig gevormd is?

2 Lees examenvraag

Zin Online

.

3 Lees § 4.5 over vaste uitdrukkingen. Leg uit waarom deze uitdrukkingen lastig zijn voor lezen Nederlanders.

21st century skills

Grammar

groepsopdracht

schrijven

EXERCICE 11C

kijken regarder

Vertaal het bijvoeglijk naamwoord of het bijwoord in het Frans. gesprek

1 Bruno s’est comporté B1

B2

: c’est lui qui a cassé la tablette de Léo.

A2

2 Puis, Bruno a eu des regrets. Alors 3 Et il est

, il a avoué sa faute.

allé acheter une nouvelle tablette pour Léo.

gemeen natuurlijk snel

4 Léo l’a remercié ; une tablette, ça coûte ! duur 5 Ma copine Élise m’a

invité à venir chez elle, demain soir.

6 Je lui ai répondu Grammar

klassikaal

7 Je ne veux

que je ne peux pas venir.

pas rater la fête de Tarik.

kijken regarder

8 Alors, que faire ? Tu penses qu’il vaut

expliquer cela à Élise ?

vriendelijk beleefd absoluut beter

extra opdracht

EXERCICE 11D

Vertaal de zin in het Frans. Let op het bijwoord. 1 Jean heeft een mobieltjegesprek gevonden. Hij heeft lang nagedacht: moet ik naar de politie gaan? fragment (frans)

2 Zijn vriend Vincent zegt: Natuurlijk, je moet het mobieltje teruggeven aan zijn eigenaar! dialoog (frans) video video

audio

examenvraag

audio

examenvraag

spreken

examenvraag

spreken

spreken

3 En zijn broer is het ermee eens: Je vriend heeft absoluut gelijk.

audio

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

woordenboek

Online

Online

lezen

extra opdracht

lezen

lezen

tweetallen

Online

4 Dus gaat Jean naar de politie. Gelukkig vinden de politiemensen de eigenaar snel terug. woordenboek

tweetallen

tweetallen

groepsopdracht

groepsopdracht

schrijven

5 De eigenaar is echt heel blij! groepsopdracht

schrijven

nakijken

B1

leertip

B2

21st century skills

B2

B2

A2

A2

A2

21st century skills

leertip

21st century skills

B1 B1

nakijken

schrijven

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Grammar

Regardez la vidéo tutorielle et faites l’exercice 11E à la page 94 ou sur le site. Faites l’exercice 11F à la page 95 ou sur le site. Faites l’exercice 11G à la page 95 ou sur le site. Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet. kijken regarder

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

klassikaal

extra opdracht fragment (frans)

fragment (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 42 fragment (frans)

dialoog (frans)

30/04/20 12:51


manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE tweetallen

groepsopdracht

ÉCRIRE

ÉCRIRE

43

schrijven

B1

B2

A2

nakijken

A2

DOEL: je kunt in korte, eenvoudige zinnen een dief beschrijven.

leertip EXERCICE 12 — MISE EN ROUTE

21st century skills

kijken regarder

Grammar

Trouvez dans l’empreinte de doigt au total vingt mots pour aider les gendarmes à donner le signalement du voleur. Écrivez les mots dans la catégorie à laquelle ils appartiennent. Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

xbgrt

fg vfthblou h gf b grmesurero eb eu bv fv h ev c s em d flu arque t xc vb net vc tesn b vcdbleuer fg

xa

gesprek

couleurs

description physique

c ha ssu u

so

sasnhd p w tr oq d p r b c n l a e s fgu v e n b n s m f vbarbeedsbru rx lpxd pli epantalo nu y r t y tg blond

jy

zbask

e tsc m

vêtements

nlk

j

ux

re

gr o

ye

w

eat

m

in c

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

dg

trj

ig

erima

eanrf

vdrghn

oir

m

n

fragment (frans)

EXERCICE 13 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE dialoog (frans)

Soulignez le mot qui convient. Utilisez le contexte. Traduisez les mots choisis en néerlandais. 1 Regarde ! Il y a un avis de recherche / un habitant dans le journal aujourd’hui. 2 La police publie le signalement de l’enquête / du voleur. 3 Il mesure / vole environ 1m65. 4 Il a très peu de cheveux, il est presque chauve / précis. 5 Il est aussi très mince / perdu. 6 Il porte des empreintes / des lunettes. 7 Il porte aussi un jean et une doudoune / un témoin. 8 Il a une arme / une casquette sur la tête. 9 Il a pu essayer / se sauver très rapidement.  Les policiers disent que grâce à / pire encore nous tous, ils pourront l’arrêter. EXERCICE 14 — MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE

Traduisez les mots en français. Utilisez la forme correcte de l'adverbe. 1 Dans le tram, un homme s’est assis 2 Il m’a dit 3 Puis, il m’a volé 4 Et moi, je n’ai 5 Ensuite, il s'est levé, a heurté

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 43

à côté de moi. bonjour. mon porte-monnaie. rien remarqué ! un passager, puis est sorti du tram.

rustig beleefd discreet absoluut gewelddadig

30/04/20 12:51


woordenboek

44

Online

lezen

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

tweetallen

groepsopdracht

ÉCRIRE schrijven

EXERCICE 15 — COMMENT ÉCRIRE B1 B2 A2 ?

Avis de recherche de la police de Montpellier ! 21st century skills

La police de Montpellier demande immédiatement l’aide des habitants du quartier de la gare. Hier, lundi 13 octobre, kijken regarder Grammar vers 22h00, Alia et Mika L., qui habitent rue de la Gare, ont entendu une alarme de scooter. Très vite, ils se sont aperçus que quelqu’un essayait de voler un scooter, et pire encore, leur propre scooter ! Ils sont sortis rapidement de chez eux. Malheureusement, l’homme a eu le temps de se sauver sur le scooter. Mais il a perdu sa casquette en gesprek partant ! De plus, grâce aux lampadaires qui éclairaient bien la rue, ils ont pu nous donner un signalement assez précis du voleur. • • • •

klassikaal

Il s’agit d’un garçon d’environ dix-huit ans. Il mesure environ 1m85. Il est très mince et chauve. Il portait des lunettes.

• Il portait également un vieux jean, une doudoune noire et des baskets rouges. • Sa casquette est rouge et porte le nombre 22. • L’homme portait peut-être une arme. Le scooter volé est un scooter Peugeot blanc. La police mène l’enquête et relève des empreintes laissées par le suspect. La police de Montpellier cherche des témoins du vol. Elle vous demande de l’appeler ou de lui envoyer un e-mail au cas où vous auriez vu le suspect ou le scooter. C’est pour notre sécurité à tous.

extra opdracht

Lisez l’avis de recherche. 1 Notez la phrase qui informe sur l’âge du suspect. fragment (frans)

dialoog (frans)

2 Notez les deux phrases qui décrivent le suspect.

3 Soulignez dans l’avis de recherche les trois phrases qui concernent les vêtements et les accessoires vestimentaires du suspect. EXERCICE 16 — RECONSTRUIRE

Lisez l’avis de recherche ci-dessous et écrivez un autre avis de recherche : recopiez le texte et remplacez les mots en italique par d’autres mots. Par exemple, remplacez garçon par fille. Avis de recherche de la police de Montpellier ! La police de Montpellier souhaite informer les habitants de toute la ville. Avant-hier, dimanche 12 octobre aux environs de 20h00, un garçon d’environ dix-huit ans a volé une moto noire. Il portait un blouson gris et un pantalon noir. Il a perdu sa casquette verte en partant. Si vous voyez le suspect, veuillez appeler la police. Waarom lacht een Fransman als je van iemand die veel haar op zijn armen heeft, zegt: Il a beaucoup de cheveux ?

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 44

30/04/20 12:51


manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen

groepsopdracht

EXERCICE 17 — MISE EN PRATIQUE

gesprek

B1

ÉCRIRE

45

schrijven

B2

A2

nakijken

Situation Le week-end dernier, à la gare, quelqu’un a volé votre porte-monnaie et votre téléphone portable et est parti très vite. Mais vous avez eu le temps de voir le voleur / la voleuse. Vous leertip allez au commissariat de police pour déclarer 21st century skills le vol. Regardez les photos et choisissez votre formulier/kopieerblad downloaden klassikaal pickpocket.

kijken regarder

Grammar

extra opdracht

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Consigne Remplissez le formulaire de déclaration de vol : • Notez vos informations personnelles. fragment (frans) • Indiquez quand et où a eu lieu le vol. • Racontez ce qui s’est exactement passé. dialoog • Donnez un signalement clair du (frans) voleur / de la voleuse (cinq phrases).

gesprek

DÉCLARATION DE VOL formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

Nom et prénom Adresse fragment (frans)

Date de naissance Profession

dialoog (frans)

Date et lieu du vol

Circonstances du vol

Signalement du suspect video

video

audio

examenvraag

audio

examenvraag

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

spreken

video audio

examenvraag

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

tweetallen

groepsopdracht

woordenboek

Online

lezen

tweetallen

groepsopdracht

audio

examenvraag

woordenboek

Online

tweetallen

groepsopdracht

lezen

schrijven

manuel (Fr) / leren (Eng en Du) schrijven

B1

B2

A2

Apprenez le vocabulaire et les phrases FN et NF de : Écrire page 104. B1 B2 A2 nakijken

tweetallen nakijken

groepsopdracht

FORMATIEF

schrijven

Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bij jou past.

EVALUEREN

B1

leertip

B2

A2 21st century skills

leertip

21st century skills

Grammar

Grammar

kijken regarder

Entraînez-vous avec le vocabulaire et les phrases.

kijken regarder

B1

nakijken

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Choisissez un personnage d’un film ou d’une série et décrivez son physique et ses vêtements. Puis échangez votre texte avec votre voisin(e). Il/Elle lit le texte et devine de qui il s’agit. gesprek

21st century skills Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Grammar

kijken regarder

gesprek

Vous êtes journaliste. Depuis deux mois, dans votre ville, un pickpocket est très actif. La police 21st century skills leertip vous a donné le signalement du pickpocket. Écrivez un petit article d’environ 120 mots.

Grammar

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 45

extra opdracht

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

30/04/20 12:51


video

46

audio

examenvraag

spreken

B1

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE • GRAMMAIRE II

B2

A2

nakijken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Online

lezen

GRAMMAIRE II — REGELMATIGE WERKWOORDEN OP -RE, POUVOIR, audio examenvraag spreken MANUEL § 21.12.3 EN 22 SAVOIR, VOIR EN VOULOIR

video

leertip

woordenboek

Gebruik § 21.12.3 (werkwoorden 33, 38, 50 en 51) bij het maken van kijken regarder 21st centuryop skills-re) en § 22 (werkwoord Grammar tweetallen groepsopdracht schrijven de opdrachten. Leer deze paragrafen daarna.

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

EXERCICE 18A

Onderstreep aan detejuiste Iconen om differentiatieniveaus geven nakijken audio

B1

B2

A2

vorm van het regelmatige werkwoord op -re. Noteer de vertaling achter de zin.

1 Hier, les voleurs vendent / vendront / ont vendu le portable volé. tweetallen examenvraag

gesprek

schrijven

groepsopdrachtspreken

2 Quand le gendarme nous demandera si nous avons vu quelque chose, nous lui répondrons / répondions / avons répondu ‘non’.

3 Ce n’est pas un voleur ! Demain, il te rend / rendra / rendait ton porte-monnaie. B1 B2 nakijken

A2

4 Maintenant, j’attends / attendrai / attendais la police pour faire une déclaration de vol.

leertip woordenboek

21st century skills Online

Grammar lezen

5 Tu as vu le suspect quand tu descends / descendras / descendais au premier étage ?

kijken regarder

EXERCICE 18B

Vul de juiste vorm in van het werkwoord. Noteer de Grammar vertalingextra onder de zin. opdracht schrijven

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven 21st century skills leertip formulier/kopieerblad downloaden klassikaal tweetallen groepsopdracht

kijken regarder

gesprek vendre, présent

1 Souvent, les voleurs les objets qu’ils ont volés.

2 Hier, Robert ses lunettes. Il ne les trouve plus. B1

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

B2

perdre, passé composé

A2

fragment (frans)

gesprek

3 Quand les gendarmes de leur voiture, le voleur aura déjà disparu. dialoog (frans) descendre, futur

4 Le voleur

bien ce qu’il faisait.

savoir, imparfait

5 Antoine que la police arrêtait le jeune homme.

formulier/kopieerblad downloaden 21st century skills

opdracht kijkenextra regarder

voir, passé composé

EXERCICE 18C

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

fragment (frans) Vertaal de werkwoordsvorm in het Frans. gesprek

1 Après avoir volé un portable, le voleur a pris le TGV et il

fragment (frans)

dialoog (frans) à Marseille. is

2 Demain, il

dialoog (frans)

le portable volé à un ami.

uitgestapt

zal verkopen

3 La police de Lyon cherche des témoins. J’ai tout vu, car j’

le train. wachtte op

4 J’irai à la police demain et je à toutes les questions. zal antwoorden 5 Le policier a demandé : nom de famille ? klassikaal

-vous épeler votre

6 Vous étiez à la gare et vous extra opdracht

le voleur ?

7 J’ : Oui, j’ai tout vu.

kunt heeft gezien heb geantwoord

Réponse du quiz : cheveux zijn haren op je hoofd, haren op andere lichaamsdelen heten poils.

klassikaal Grammar

fragment (frans)

dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 46

30/04/20 12:52


UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE • GRAMMAIRE II

examenvraag

spreken

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

B1

Grammar

B2

47

A2

8 Je décrire l’homme.

zal kunnen

9 Je qu’il s’agit d’un homme d’environ 30 ans.

weet

kijken regarder

 Je bien aider la police à arrêter le voleur !

wil

EXERCICE 18D

Maak vijf Franse zinnen van ten minste vijf woorden. Kies uit de eerste cirkel een persoonlijk voornaamwoord, uit de tweede gesprek een werkwoord en uit de derde cirkel een werkwoordstijd.

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles

video

audio

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

vouloir, pouvoir, savoir, voir, vendre, perdre, répondre, rendre, descendre, défendre, attendre

video

audio

audio

examenvraag

examenvraag

examenvraag

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

spreken

Online

présent, imparfait, passé composé, futur spreken

lezen

1

extra opdracht

woordenboek

Online

Online

lezen

lezen

2 tweetallen

groepsopdracht

schrijven

3 tweetallen

tweetallen

groepsopdracht

groepsopdracht

schrijven

B1 B2 A2 4 B1

nakijken

nakijken

schrijven

B2

A2

5 B1 B2 A2

leertip

21st century skills

leertip

21st century skills

21st century skills

Grammar

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Faites l’exercice 18E à la page 96 ou sur le site, ou utilisez le schéma des verbes. Faites l’exercice 18F à la page 96 ou sur le site et entraînez-vous avec Verbuga. Faites l’exercice 18G à la page 96 ou sur le site. Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet. kijken regarder

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

klassikaal

extra opdracht fragment (frans)

fragment (frans) dialoog (frans)

fragment (frans) LibreService4VWO_BOEK_A.indb 47

dialoog (frans)

30/04/20 12:52


48

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE video

ÉCOUTER audio

examenvraag

spreken

woordenboek

Online

lezen

ÉCOUTER manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

B1

DOEL: je kunt hoofdpunten begrijpen van een documentaire over de Parijse waterpolitie.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

EXERCICE 19 — MISE EN ROUTE B2 Associez personnes et citations. Ensuite, résumez (vat samen) chaque B1 citation en A2 néerlandais. nakijken

1 gendarme

leertip

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

2 sapeur-pompier

3 policier fluvial formulier/kopieerblad downloaden

a = Ce qui m’attire dans ce métier, c’est le fleuve, bien sûr ! La Seine est très fréquentée, non seulement par des bateaux de plaisance, kijken regarder 21st century skills Grammar mais aussi par des établissements flottants, comme les bars et les boîtes de nuit. b = Dans mon travail, j’assure la protection des personnes et des biens. Prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, secours, surveillance des routes … Tout ça fait partie de mon travail.

gesprek

c = Je trouve que mon boulot est très extra opdracht varié. Nous avons du matériel pour maîtriser les incendies, de même que du matériel pour procurer fragment (frans) les premiers soins, sur place ou en ambulance.

klassikaal

dialoog (frans)

EXERCICE 20 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

A Combinez les mots en gras avec leurs synonymes. Utilisez le contexte. Vous retrouverez ces mots dans le documentaire Les Gardiens du Fleuve. 1 La Seine est un fleuve qui divise Paris en deux parties. 2 Il est interdit de se baigner dans la Seine, c’est dangereux. 3 Il est également interdit de sauter des ponts. 4 La police peut intervenir et donner une contravention.

Wie kan de meeste Franse rivieren noemen?

5 Si ton moteur est en panne sur la Seine, tu as un problème ! ne fonctionne plus | une grande rivière | se laisser tomber | nager | un procès-verbal (p.-v.) B Notez la traduction des mots en gras. Utilisez le contexte. Vous retrouverez ces mots dans le documentaire Les Gardiens du Fleuve. 6 Parfois, des touristes jettent leurs canettes par terre ou dans l’eau.

7 En marchant sur les quais, on peut bien voir les bateaux sur la Seine.

8 Je m’entraîne avec des poids de cinq kilos. C’est dur !

9 La victime était dans l’eau avec sa voiture. Les plongeurs l’ont sauvée !  Vous vous entraînez trois fois par semaine ? - Oui, effectivement.

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 48

30/04/20 12:52


B1

B2

A2

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE video

EXERCICE 21 — COMPRÉHENSION GLOBALE

gesprek spreken

49

audio

examenvraag

Als je een Franse film of documentaire bekijkt, merk je dat het Frans manuel (Fr) / leren (Eng en Du) woordenboek best lastig te verstaan is. Gebruik de beelden om te begrijpen waar men het over heeft.

STRATÉGIE 2

kijken regarder

ÉCOUTER

Les Gardiens du Fleuve est un documentaire sur la police fluviale à Paris. Pour commencer, regardez bien l’introduction du documentaire sans le son (jusqu’à 1:17). Ainsi, vous comprendrez plus facilement le reste du documentaire.

Online

Lees meer over Stratégie 2 in het Manuel, onderdeel A Stratégies. tweetallen

groepsopdracht

1 Door goed naar de verschillende beelden van de inleiding te kijken, krijg je al een goed idee over de inhoud van de rest van de documentaire. Welke werkzaamheden worden in beeld gebracht? nakijken

2 Regardez et écoutez le reste du documentaire. Choisissez la séquence pour chaque activité. lezen

séquences

1

2

3

leertip

4

5

621st century skills 7

Grammar

a confisquer un petit bateau en panne b l’entraînement hebdomadaire schrijven

c les bons côtés du travail

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

d surveillance pendant la Fête de la Musique e avertir des jeunes B2

A2

f préparations à la Nuit de la Musique g travail dans les bureaux du ponton h sauver quelqu’un de l’eau EXERCICE 22 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

Regardez et écoutez le documentaire, avec ou sans les sous-titres. Répondez aux questions. E QU N

1

CE

kijken regarder

1 Waarvoor komt de waterpolitie hier in actie?

fragment (frans)

dialoog (frans)

2 Krijgen deze jongeren een boete? Leg je antwoord uit.

SOUS-TITRES

2

3 Choisissez vrai ou faux. a De boot is beschadigd. b De boot is ongeschikt voor deze rivier. c De eigenaar heeft een aanvaring veroorzaakt. d De eigenaar heeft niet de juiste papieren bij zich. e De motor van de boot is kapot.

vrai

faux

£ £ £ £ £

£ £ £ £ £

SOUS-TITRES

E QU N

3

CE

E QU N

CE

gesprek

4 Op welke plek en hoe vaak wordt er gezwommen?

5 Waartoe dienen de zuurstofflessen? Hoe zegt deze agent dat in het Frans?

SOUS-TITRES

E QU N

4

CE

B1

6 Waarom mag je niet zwemmen in de Seine? Noem twee redenen.

SOUS-TITRES

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 49

30/04/20 12:52


UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

50

audio

5

spreken

7 Wat voor soort nacht gaan de agenten tegemoet? manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

SOUS-TITRES

woordenboek

Online

lezen

8 Waarom dragen deze agenten casques (helmen)? Geef een korte toelichting op basis van wat je gehoord hebt. £ A Die beschermen bij vallende voorwerpen. bij aanvaringen. £ B Die geven bescherming tweetallen groepsopdracht schrijven £ C Die horen bij de standaarduitrusting.

E QU N

6

CE

examenvraag

E QU N

CE

video

ÉCOUTER

9 Choisissez vrai ou faux. nakijken a De sfeer is ’s middags vrij ontspannen. b Om tien uur ’s avonds is het gezellig druk. c Er zijn vorig jaar drie doden gevallen.

B1

vrai

faux

£ £ £

£ £ £

B2

A2

E QU N

leertip

7

CE

SOUS-TITRES 21st century skills

kijken regarder

Grammar

 Qu’est-ce que ce gardien apprécie dans son travail ? Expliquez votre réponse en quelques mots. £ A Il apprécie sa position hiérarchique. apprécie ses conditions de travail. £ B Il aan Iconen om differentiatieniveaus te geven gesprek C Il apprécie surtout ses collègues. £ SOUS-TITRES

 In deze unité heb je verschillende werkwoorden geleerd. Sommige van die werkwoorden kwamen ook voor in de documentaire, bijvoorbeeld in séquence 2: … seules les embarcations motorisées pouvant manœuvrer en fait à contre-courant, sont autorisées. Van welk werkwoord komt de vetgedrukte vorm? En wat zou het kunnen betekenen in deze zin?

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

EXERCICE 23 — MISE EN PRATIQUE

Vous écrivez un petit article pour un journal local. Vous êtes gendarme, pompier ou policier / policière fluvial(e). fragment (frans) Décrivez vos activités d’une journée. Donnez votre opinion sur votre dialoog (frans) métier. Utilisez l’exercice 19 et le vocabulaire à la page 105 et complétez. 1 Mon métier, c’est

.

2 Voici ma journée : d’abord je video

examenvraag

audio

examenvraag

spreken

examenvraag

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

woordenboek

Online

lezen

3 Ensuite, je

video

audio

4 Je 5 Je

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Online

tweetallen

nakijken

. lezen

.

, parce que

lezen

tweetallen

groepsopdracht

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

groepsopdracht

schrijven

schrijven

B1 B1

nakijken

. .

6 Pour moi, mon travail est

woordenboek

spreken

B2

B2

.

A2

A2

B1 B2 A2 Apprenez le vocabulaire FN de : Écouter page 105.

leertip

21st century skills

leertip

21st century skills

21st century skills

Grammar

Grammar

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Entraînez-vous avec le vocabulaire. Écoutez Radio Libre FM et faites les exercices. Allez sur apprendre.tv pour vous entraîner avec des vidéos plus difficiles. kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Réponse du quiz : bijv. Seine, Loire, Rhône, Garonne, Saône, Meuse, Moselle.

audio

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden klassikaal 50 LibreService4VWO_BOEK_A.indb

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

30/04/20 12:52


B1

B2

A2

nakijken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

video

woordenboek

OnlineSE DISCUTE • GRAMMAIRE lezen UNITÉ 2 • ÇA III

audio

examenvraag

spreken

GRAMMAIRE III – HET BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD

leertip

21st century skills

Grammar

tweetallen

groepsopdracht

MANUEL § 8 kijken regarder schrijven

Gebruik § 8 bij het maken van de opdrachten. Leer deze paragraaf daarna. EXERCICE 24A – RÉVISION woordenboek

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Luister naar de zinnen. Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Geef ook de vertaling. nakijken

Online

gesprek

=

examenvraag tweetallen

2

=

4

=

5

spreken groepsopdracht

=

3

woordenboek nakijken leertip

lezen

Noteer het bezittelijk voornaamwoord met het zelfstandig B1 naamwoord. B2 A2

1

audio

51

Online

21st century skills

schrijven

B1

=

lezen

Grammar

schrijven

extra opdracht

B2

A2 kijken regarder

=

6 EXERCICE 24B – EN ÉTAPES tweetallen groepsopdracht formulier/kopieerblad downloaden klassikaal 1 In § 8.1 staan vormen van het Iconen om differentiatieniveaus aan tede geven

bezittelijk voornaamwoord die je al kent. Deze vormen worden regarder 21st century skills Grammar bepaald door het zelfstandig naamwoord dat erachter staat. Vertaal en zet in de kijken juiste kolom.

leertip

gesprek

mijn broer | zijn hobby | haar portemonnee spullenA2 | ons signalement | jouw auto | haar petje | B1| hun B2 zijn haren | uw veiligheid | onze kleren fragment (frans) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

mannelijk enkelvoud

vrouwelijk enkelvoud

mon frère 21st century skills

meervoud

gesprek

dialoog (frans)

kijken regarder

Grammar

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

2 Je kijkt dus naar het woord achter het bezittelijk voornaamwoord. Er is daarop één uitzondering. Welke? Formuleer duidelijk wat de regel is bij deze uitzondering. gesprek formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

fragment (frans)

3 Schrijf de voorbeelden uit § 8.1 over deze uitzonderingsgevallen op. Bedenk zelf drie andere dialoog (frans) voorbeelden. Gebruik eventueel de woordenlijst achter in het boek. fragment (frans) voorbeelden uit § 8.1

dialoog (frans)

a klassikaal

b c

eigen voorbeelden d

extra opdracht

e f

fragment (frans)

dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 51

30/04/20 12:52


tweetallen

groepsopdracht

schrijven

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE • GRAMMAIRE III

52

B1

B2

A2

4 Lees examenvraag

§ 8.2. Er zijn ook bezittelijke voornaamwoorden die zelfstandig worden gebruikt. Vul deze spreken bezittelijke voornaamwoorden in.

a Ce parapluie, c’est le parapluie du voleur ? – Oui, c’est

.

de hare

?

de uwe

.

de onze

b C’est le scooter de Miriam qu’on a volé ? – Oui, c’est c J’ai perdu mes lunettes de soleil. Je peux utiliser Online 21st century skillsd

Monsieur, ne prenez

lezen pas ces doudounes. Grammar

Ce sont

e À qui est ce sac ? À toi, Zoé ? – Oui, c’est

. de zijne

kijken regarder

. de mijne

EXERCICE 24C groepsopdracht

schrijven

Kies de juiste woorden. Vul ze in het Frans in. gesprek

de mijne | hun motors | zijn auto | de jouwe | onze chef | zijn persoonlijke gegevens | de zijne | haar vriend 1 J’étais en vacances avec mon frère quand est tombée en panne. B1

B2

A2

2 Il a appelé le numéro d’urgence et la dame lui a demandé . 3 Quand le dépanneur a vu la voiture il a cru que c’était ! 4 Mon frère a expliqué au dépanneur que c’était . 5 Ma copine vole des trucs. Dois-je en parler à ? 6 Regarde ! Une fille va se baigner dans la Seine. Et aussi. Grammar klassikaal

7 Je vais dire ça aux gendarmes. Je vois sur le quai. kijken regarder

8 J’ai trouvé un porte-monnaie extra opdracht dans la classe. C’est ? EXERCICE 24D

Maak met elke woordgroep een Franse zin van ten minste vijf woorden. – jouw zonnebril – mijn petje – uw veiligheid – hun persoonlijke gegevens – de onze gesprek

fragment (frans) mijnvideomobieltje video

audio

Exemple : Je

audio

examenvraag

dialoog (frans)

examenvraag

spreken

spreken

prends mon portable, parce que j’attends un appel. spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

audio

examenvraag

woordenboek

Online

lezen

1 woordenboek

Online

lezen

2

woordenboek

Online

lezen

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

3 tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1 B2 A2 4

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

nakijken

B2

A2

5 B1

nakijken

B2

A2

extra opdracht leertip

21st century skills

21st century skills

leertip

21st century skills

Grammar

kijken regarder

kijken regarder

Grammar

Regardez la vidéo tutorielle et faites l’exercice 24E à la page 97 ou sur le site. Faites l’exercice 24F à la page 97 ou sur le site. Faites l’exercice 24G à la page 97 ou sur le site. Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez déjà sur ce sujet. kijken regarder

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

gesprek

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

extra opdracht

klassikaal

extra opdracht fragment (frans)

fragment (frans) dialoog (frans)

fragment (frans) dialoog (frans)

dialoog (frans)

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 52

30/04/20 12:52


UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE video

audio

examenvraag

spreken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

PARLER A2

PARLER

53

DOEL: je kunt vertrouwde zaken op een eenvoudige manier beschrijven in geval van aangifte.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

EXERCICE 25 — MISE EN ROUTE ~ PRONONCIATION B1 B2 taalA2 Het meervoud van werkwoordsvormen bij de derde persoon (ils of elles) kun je in geschreven wel zien, maar in gesproken taal vaak niet horen. Dat komt omdat in het Frans de uitgang -ent van een nakijken werkwoordsvorm nooit wordt uitgesproken.

Bij werkwoorden op -er die met een medeklinker beginnen, is er geen verschil in uitspraak tussen de werkwoordsvormen in het enkelvoud en in het meervoud: il joue - ils jouent. leertip

21st century skills

Grammar

kijken regarder

Bij werkwoorden op -er die met een klinker beginnen, hoor je door de woordverbinding wel een verschil tussen enkelvoud en meervoud: il aime - ils aiment Bij de overige werkwoorden (op -ir, -re en de onregelmatige werkwoorden) is er altijd een duidelijk Iconen om differentiatieniveaus aan te geven verschil in uitspraak tussen enkelvoud en meervoud. Meestal klinkt dat verschil als volgt: gesprek Enkelvoud: je spreekt de laatste medeklinker niet uit, bijvoorbeeld elle part: [par]. Meervoud: je spreekt de medeklinker voor -ent duidelijk uit, zoals elles partent: [part]. Zo ook: il peut – ils peuvent [peu] – [peuv] il choisit – ils choisissent [choisi] – [choisis] Lisez les phrases à haute voix et comparez votre prononciation avec celle des phrases enregistrées. audio

1 Elle veut venir mais sesexamenvraag spreken sœurs ne veulent pas. downloaden klassikaal extra opdracht 2 Laurent et Marcformulier/kopieerblad vendent des sapins de Noël, Laure vend des gâteaux. 3 Il achète un livre et ils achètent des magazines. 4 Elle joue au tennis et ils jouent au foot. 5 Mon oncle vient à mon anniversaire et mes grands-parents viennent demain. 6 Elle écrit une lettre à son amie et elles écriventfragment des (frans) lettres à leurs cousines.

woordenboek

Online

lezen dialoog (frans)

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

21st century skills

Grammar

B2

A2

kijken regarder

gesprek

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 53

30/04/20 12:52


audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

54

woordenboek

PARLER

Online

audio

lezen

examenvraag

spreken

EXERCICE 26 — MISE EN ROUTE woordenboek

tweetallen

groepsopdracht Travaillez à deux. Observez les dessins et choisissez lesschrijven phrases. Mettez les phrases dans le bon ordre, Online lezen sous l’illustration qui correspond.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

B1

B2

A2

A2

gendarmerie

21st century skills

21st century skills

kijken regarder

Grammar

kijken regarder Grammar

gesprek

gesprek

1 Une fille s’est approchée d’un vélo. 2 Je voudrais faire une déclaration de vol. 3 Je nageais tranquillement dans la piscine. 4 Elle a sorti un objet de son panier. 5 Elle a coupé l’antivol du vélo. 6 Un garçon a pris mon sac et est très vite parti. 7 Elle a sauté sur le vélo et est partie très rapidement. 8 J’ai crié « au voleur » mais il était déjà loin.

klassikaal

extra opdracht

klassikaal

extra opdracht

EXERCICE 27 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE fragment (frans)

dialoog (frans)

Ce texte forme une histoire. Complétez les phrases avec la traduction des mots sous les phrases. Il reste chaque fois un mot. Traduisez-le. Vous retrouverez ces mots dans les dialogues. fragment (frans)

1 Je voudrais faire . dialoog (frans)

2 Je peux mon nom de famille : G.U.I.L.L.O.T. 3 Ma ? Je suis étudiant. 4 À la gare, au moment de payer mon billet, plus de porte-monnaie ! Il avait

!

5 Il y avait un homme à côté de moi. Je peux le . een aangifte | beroep | beschrijven | snijden | spellen | verdwenen Le mot qui reste : . Traduction : .

6 L’homme était de taille moyenne. Il était plutôt . 7 Il avait les cheveux . 8 Je son visage. 9 Mon porte-monnaie est noir avec une fermeture éclair.  Il est de forme . duwen | heb niet gelet op | van leer | rood en kort | stevig | vierkant Le mot qui reste : . Traduction : .

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 54

30/04/20 12:52


examenvraag

woordenboek

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

Online video

PARLER

55

lezen audio

examenvraag

spreken

EXERCICE 28 — MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE groepsopdracht schrijven Utilisez la grammaire des unités 1 et 2 pour faire l’interview. Élève A pose une question, Blezen répond manuel (Fr) / leren (Eng en Du) woordenboek Online par une phrase complète. Puis, changez de rôle.

tweetallen

A 1 Quelle sorte d’élève es-tu ?

B1

B

B2

A2

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

2 Tu travailles comment en français ? Et en maths ? B1

3 Comment est l’ambiance au lycée ?

B2

A2

nakijken

4 Comment étaient tes dernières vacances ? kijken regarder 5 Est-ce que ton profGrammar parle lentement en français ?

21st century skills

leertip

21st century skills

Grammar

kijken regarder

EXERCICE 29 — COMPRÉHENSION GLOBALE gesprek les mots justes. Écoutez les trois dialogues et lisez les phrases. Soulignez

IA

Iconen om differentiatieniveaus examenvraag aan te geven

LO G U

1

gesprek

D

LO G U

3

E

IA

Online

lezen

4 Marine is haar portemonnee / portemonnee en bankpas kwijt. 5 Ze denkt wel / niet te weten wie de dader is. 6 In haar portemonnee zat 30 euro en een paar foto’s / 13 euro en een foto.

E

D

LO G U woordenboek IA

2

spreken

1 Pierre moet zijn kaartje nog kopen bij de balie / een automaat. 2 Op het station wordt gewaarschuwd voor zakkenrollers / vertraging. 3 Als je onbeheerde bagage ziet, moet je die naar de veiligheidsdienst brengen / niet aanraken en naar het informatieloket gaan.

E

D

audio

klassikaal tweetallen

formulier/kopieerblad downloaden klassikaal 7 De dader was van gemiddelde lengte en vrij slank / vrij dik. extra opdracht groepsopdracht schrijven 8 Marine heeft wel / niet het gezicht van de dader gezien. 9 Haar portemonnee is bruin en rechthoekig / zwart en vierkant.

extra opdracht

fragment (frans)

EXERCICE 30 — COMMENT DIRE ?

B1

fragment (frans)

1

spreken

dialoog (frans)

E

D

LO G U

A2

dialoog (frans)

Écoutez les trois dialogues une deuxième fois. examenvraag

audio IA

B2

1 Soulignez la faute dans la première annonce. Mesdames et messieurs, votre attention s’il vous plaît. Des pickpockets ont été signalés dans cette gare. Surveillez bien vos bagages. kijken regarder Grammar 2 Soulignez la faute dans Onlinela deuxième annonce. lezen Dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous prions de ne pas abandonner vos bagages. Tout bagage trouvé sera détruit. Si vous voyez un bagage abandonné, prenez-le et adressez-vous au bureau d’information.

21st century skills woordenboek

tweetallen

groepsopdracht

schrijven gesprek

B1

klassikaal 21st century skills

fragment (frans)55 LibreService4VWO_BOEK_A.indb

extra opdracht Grammar

B2

Waar moet je naartoe gaan als je in Parijs je paspoort verloren bent?

A2

kijken regarder

30/04/20 12:52


audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE

56 audio

examenvraag

IA

LO G U

2

D

E

woordenboek

PARLER spreken

3 Répondez à la place Online de Marine ou de Pierre. Utilisez lezen des phrases du dialogue 2. Pierre Online lezen 1 Qu’est-ce que tu cherches ? Ton porte-monnaie ? 3 Tu l’as oublié chezgroepsopdracht toi ? schrijven groepsopdracht schrijven 5 Tu sais qui est le voleur ? 7 Il y avait beaucoup d’argent dans tonB1porte-monnaie B2 A2 ? B1 B2 A2

woordenboek

tweetallen tweetallen

Marine 2 Oui, … 4 Non, … 6 Oui, … 8 Non, …

9 Qu’est-ce que je dois faire ? Téléphoner à mes parents ?

 Non, … IA

LO G U

kijken regarder

Grammar

D

4 Hoe zegt Marine dat Grammar ze aangifte wil doen? kijken regarder £ A Je viens pour faire une déclaration de vol. £ B Je voudrais faire une déclaration de vol. 5 Hoe vraagt de politieagent wat er gebeurd is? ce qui s’est passé. £ A Maintenant, expliquez-moi gesprek B Maintenant, racontez-moi ce qui s’est passé. spreken £ audio examenvraag 6 De politieagent wil weten hoe de man eruitzag. Hoegesprek vraagt hij dat? £ A Pourriez-vous me décrire cet homme ? £ B Vous pouvez me décrire cet homme ? 7 Hoe beschrijft Marine de man? £ A Il était de taille moyenne, corpulent et robuste, avec les cheveux roux et courts. moyenne, plutôt gros et robuste. woordenboek lezenIl avait les cheveux roux et courts. £ B Il était de tailleOnline

3

E

21st century skills

21st century skills

extra opdracht EXERCICE 31 — RECONSTRUIRE

klassikaal

tweetallen fragment (frans) klassikaal

dialoog (frans)

Travaillez à deux. Vousgroepsopdracht êtes dans le tram. Vous allez àschrijven la piscine. Vous vous apercevez que votre sac de sport a disparu. Vous cherchez partout. Un voyageur / Une voyageuse vous demande ce qui extra opdracht se passe. Faites le dialogue. Utilisez les phrases de l’exercice 30. 1 Tu as un problème ? sporttas kwijt

B1

B2

A2

2 Tu l’as oublié chez toi ? onmogelijk, tas zeker gestolen

fragment (frans)

dialoog (frans)

3 Volé ? Mais qui ? vrouw zat naast jou

21st century skills

Grammar

4 Tu peux me décrire cette femme ? lang, blond haar, nogal dik

kijken regarder

5 Tu as vu son visage ? je denkt dat ze een bril droeg, verder helemaal niet opgelet

klassikaal

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 56

gesprek

Réponse du quiz : naar het consulaat.

6 Et ton sac, il est comment ? oude rugzak, grijs, met zwemspullen erin

extra opdracht

30/04/20 12:52


audio

examenvraag

spreken

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE woordenboek

Online

PARLER

57

lezen

video

audio

examenvraag

spreken

EXERCICE 32 — MISE EN PRATIQUE ~ DÉCLARATION tweetallen

Kies met een klasgenoot twee voorwerpen en studeer voor ieder Online voorwerp een gesprekjelezen in. groepsopdracht schrijven manuel (Fr) / leren (Eng en Du) woordenboek In het ene gesprek ben jij degene die aangifte doet en treedt de ander op als agent, bank- of clubmedewerker. In het tweede gesprek wissel je van rol. Stel in het gesprek de onderstaande informatie aan de orde. B1

omschrijving carte bancaire perdue

tweetallen

B2

A2

groepsopdracht

portable volé

valise volée

schrijven

raquette de tennis échangée video

B1

audio

B2

A2

nakijken

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

21st century skills video

audio

complicaties

video

audio

audio

examenvraag manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

woordenboek

Online

examenvraag

had een wapen

kan niet meer betalen

vanmiddag

examenvraag

spreken

in de trein op de Grammar heenweg

spreken

21st century skills

alle spullen voor de onbekende heeft 500 dader: 1.80 m met pet vakantie weg euro gepind gesprek Iconen om differentiatieniveaus aan te geven hoge rekening gehad woordenboek

Online

Online

lezen

lezen

omgewisseld, kijken regarder per ongeluk

aangifte bij tweetallen

groepsopdracht

bank of politie

groepsopdracht

groepsopdracht

schrijven

politie

te zwaar nakijken

gesprek

politie op het station clubmedewerker

schrijven

B1

schrijven

tweetallen

na training

lezen

tweetallen

tweetallen

spreken

kwijt, sinds vrijdag leertip

woordenboek

kijken regarder

Grammar

B2

A2

B1 B2 A2 Apprenez le vocabulaire et les phrases FN et NF de : Parler page 105. nakijken

nakijken

FORMATIEF

B1 B2 A2 Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bijleertip jou past.

21st century skills

EVALUEREN

21st century skills

leertip

21st century skills

leertip

21st century skills

Grammar

klassikaal

kijken regarder

Grammar

kijken regarder

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

formulier/kopieerblad downloaden extra opdracht Entraînez-vous avec le vocabulaire etklassikaal les phrases. extra opdracht Choisissez un autre objet de l’exercice 32 et faites le dialogue. Puis changez de rôle. On a volé votre vélo en France. Vous racontez l’incident à un(e) ami(e) français(e). kijken regarder

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

gesprek

fragment (frans)

gesprek

fragment (frans)

dialoog (frans)

PRÉPARATION AU BILAN

formulier/kopieerblad downloaden Ik kan: £ een animatiefilm begrijpen waarin een man een lastige keuze moet maken. £ hoofdlijnen en belangrijke argumenten begrijpen in een eenvoudige tekst op een forum. £ in korte, eenvoudige zinnen een dief beschrijven. £ hoofdpunten begrijpen van een documentaire over de Parijse waterpolitie. £ vertrouwde zaken op een eenvoudige manier beschrijven in geval van aangifte. formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

klassikaal

extra opdracht

dialoog (frans) formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

klassikaal

extra opdracht

fragment (frans)

fragment (frans)

fragment (frans)

dialoog (frans)

Grammaire Vocabulaire £ Het bijwoord (§ 4) £ REGARDER FN £ Regelmatige werkwoorden £ LIRE FN op -re, pouvoir, savoir, voir en £ ÉCRIRE + zinnen FN + NF vouloir (§ 21.12.3, 22.33, 22.38, £ ÉCOUTER FN 22.50, 22.51) £ PARLER + zinnen FN + NF £ Het bezittelijk voornaamwoord £ EXERCICES 2, 7, 13, 15, 16, 20, (§ 8) 27, 30 en 31 £ EXERCICES 11, 14, 18, 24 en 28

dialoog (frans)

video

audio

examenvraag

fragment (frans)

dialoog (frans)

Pour vous aider £ LIRE stratégie 2: tekstverbanden (signaalwoorden) £ ÉCOUTER stratégie 2: effectief luisteren en kijken £ MENUS AU CHOIX extra oefenen

examenvraag

dialoog (frans)

spreken

spreken en de leesstrategieën vind je in het Manuel. De paragrafen bij grammaire

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

woordenboek

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

Faites l’auto-évaluation. Online

lezen tweetallen

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 57

30/04/20 12:52


58

UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE • EXAMEN

EXAMEN EINDTERM: relaties tussen delen van een tekst aangeven.

EXERCICE 1 — PRÉPARATION

Soulignez le mot correct et notez la traduction. 1 Dans un texte, on utilise le mot ‘ainsi’ / ’cependant’ pour introduire des exemples. Dans ce sens, ce mot est synonyme de ‘par exemple’.

2 J’adore mon téléphone portable. En conséquence / Tout d’abord, parce que je peux faire des photos avec mon portable. De plus, / Pour qu’il me permet de rester en contact avec mes amis. C’est pourquoi / Finalement, on peut l’utiliser pour surfer sur Internet.3 J’aime bien les animaux sauvages, comme / pour le lion et le tigre.

PAYS-BAS

5

10

15

STRATÉGIE 2

« Il sera plus difficile pour les touristes d’acheter du cannabis dans les coffee shops. » Le ministère de la Justice néerlandais s’est prononcé sur le

tourisme de la drogue la semaine dernière. Une proposition de loi dans ce sens sera soumise au Parlement avant la fin de l’année. Chaque année, des millions d’étrangers se rendent aux Pays-Bas, notamment dans les régions frontalières avec la Belgique et l’Allemagne, pour consommer du cannabis vendu dans les coffee shops. Le va-et-vient des « touristes de la drogue » fait grincer des dents dans le pays. Des initiatives viennent d’être prises pour limiter le phénomène. Ainsi, à Maastricht, l’accès aux coffee shops est désormais réservé aux détenteurs d’une carte de membre. Et l’on ne peut acheter qu’une quantité réduite de cannabis à la fois, à savoir trois grammes au maximum.

Bron: examen havo 2011-I: 10

Le cannabis réservé aux fumeurs locaux ?

In het examen wordt getoetst of je voorbeelden, redenen, tegenstellingen en andere tekstfuncties kunt herkennen. Daarom is het belangrijk om verbanden tussen delen van een tekst te zien. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor zijn signaalwoorden en leestekens. Maak er dus een vaste gewoonte van dat je signaalwoorden markeert of aanstreept in de tekst. Lees meer over Stratégie 2 in het Manuel, onderdeel A Stratégies.

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 58

30/04/20 12:52


UNITÉ 2 • ÇA SE DISCUTE • EXAMEN

59

EXERCICE 2 — TEXTE

1 Lees de titel en de eerste twee zinnen van de tekst. Bekijk de afbeelding. a Over welk land gaat dit artikel?

b Wat is het onderwerp van de tekst? 2 Lees de tekst globaal. a De tekst kan worden verdeeld in drie tekstdelen die ieder hun eigen functie hebben. Noteer in het schema de eerste en de laatste twee woorden van de tekstdelen en zet de regelnummers erachter. I II III b Welke functies hebben de tekstdelen I, II en III? £ A aankondiging - oorzaak - gevolg £ B aankondiging - probleem - oplossing £ C algemene uitspraak - voorbeeld - voorbeeld £ D voorbeeld - stelling - argumenten 3 Je gaat je voorbereiden op de examenvraag bij deze tekst. a In welk tekstdeel lees je over maatregelen die genomen zijn om het drugstoerisme te beperken?

b Noteer de zin die je op het spoor van het antwoord zet.

c Welke signaalwoorden geven aan dat er twee maatregelen genoemd worden?

d Beantwoord de volgende examenvraag. Welke twee maatregelen zijn in Nederland genomen om het drugstoerisme te beperken?

video

audio

examenvraag

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

examenvraagwoordenboek

spreken

MOTS D’EXAMEN tweetallen

Online nakijken

leertip

spreken

Online

lezen

groepsopdracht

schrijven

l’accès (m) de toegang admettre toegeven B1 B2 A2 lezen ailleurs elders comme zoals contemporain hedendaags 21st century skillsdésormais voortaan la dispute de ruzie le phénomène het verschijnsel provenir de afkomstig zijn uit utiliser gebruiken

kijken regarder

Grammar

groepsopdracht

schrijven

Lisez l’autre texte d’examen sur le site et faites les exercices. Iconen om differentiatieniveaus aan te geven gesprek

B1

LibreService4VWO_BOEK_A.indb 59 formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

B2

extra opdracht

A2

30/04/20 12:52


Profile for ThiemeMeulenhoff

Libres Service Textes et Activités 4 vwo | A  

Libres Service Textes et Activités 4 vwo | A  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded