Page 1

กาลิเลโอ คีนิ กับสีสันแหงตะวันออก วัน Tuesday 05 Oct 04 @ 17:55 หัวขอ: ขาว+กิจกรรม

http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=News&file=print&sid=111

นิทรรศการ กาลิเลโอ คีนิ กับสีสันแหงตะวันออก เปดให ชมทุกวัน (เวนวันพุธ) ระหวาง ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ตั้งแตบัดนี้จน ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ (อาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผาน ฟา) ถนนราชดําเนินกลาง กรุงเทพฯ โทรศัพท: ๐-๒๒๘๑-๕๓๖๐๖๑ โทรสาร: ๐-๒๒๘๑-๕๓๕๙ แบบพิมพเขียวโบราณที่สูญหายมาเกือบรอยป งาน เซรามิกสรวมสมัย ภาพถายเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ ๖ ทั้ง หมดนี้ คือเรื่องเดียวกันไดอยางไร หาคําตอบไดที่หอศิลป สมเด็จฯ หรือคลิกอานขางลางนี้ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราช ทานพระราชานุญาตให คุณเปาลา โปลิโดริ คีนิ ทายาทรุนหลาน ของคีนิ ทายาทของกาลิเลโอ คีนิ นําภาพพิมพเขียวตนฉบับพระที่ นั่งอนันตสมาคม ซึ่งเปนผลงานการออกแบบของทีมสถาปนิกชาว อิตาเลียน (มาริโอ ตามานโญและคณะ) ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายในวัน สถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ จุฬาลง กรณมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทาน พระราชานุญาตนําภาพพิมพเขียวพรอมกับเครื่องเคลือบดินเผาฝ

พระหัตถของพระองคออกจัดแสดงรวมกับผลงานศิลปะของศิลปน รับเชิญ ทั้งชาวไทยและศิลปนนานาชาติ รวมทั้งศิลปนตระกูลคีนิ ในนิทรรศการ “กาลิเลโอ คีนิ กับสีสันแหงตะวันออก” ณ หอศิลป สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในตอนตนรัชกาลที่ ๖ กาลิเลโอ คีนิ ศิลปนหนุมดาวรุง ของอิตาลี (พ.ศ.๒๔๑๖ - ๒๔๙๙) ไดรับการวาจางจากรัฐบาล สยาม ใหเดินทางเขามาเขียนภาพพระราชกรณียกิจของพระมหา กษัตริยในราชวงศจักรี ประดับเพดานโดมพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ กําลังกอสรางอยูในกรุงเทพฯ คีนิใชเวลาอยูในเมืองไทยประมาณ เกือบสามป คือระหวาง พ.ศ.๒๔๕๔ - ๒๔๕๖ ทวา ความทรงจํา จากสยามประเทศ และสีสันของโลกตะวันออกยังฝงรากลึกในตัว ตนและผลงานของเขาตอมาจนตลอดชีวิต นิทรรศการครั้งนี้ สวนหนึ่งคือเอกสารที่คีนิใชในการออก แบบและเตรียมการเขียนภาพในเมืองไทย ประกอบไปดวยภาพ พิมพเขียวตนฉบับของพระที่นั่งอนันตสมาคม– ซึ่งในเมืองไทยไม มีเอกสารตัวจริงหลงเหลืออยูเลย - จํานวนเกาชิ้น และภาพถายเกา ของเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ - ๖ อีกมาก ซึ่งคุณเปาลา โปลิโดริ คีนิ ไดนํามามอบกลับคืนใหเปนสมบัติของประเทศไทย ผานทาง หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร นอกจากนั้น ยังมีผลงานศิลปะเซรามิกสของศิลปนรับเชิญ ทั้งศิลปนตระกูลคีนิ ไดแก วิเยริ คีนิ (Vieri Chini) มัตเตีย คีนิ (Mattia Chini) โคซิโม คีนิ (Cosimo Chini) และเปาลา โปลิโดริ คีนิ (Paola Polidori Chini) และศิลปนนานาชาติ อาทิ ลุยจิ ออน ตานิ (Luigi Ontani) มุกกี้ (Muky) ซิลวิโอ คัตตานิ (Silvio Cattani) จากอิตาลี ชิม จุงซู (Sim Jung Su) จอง อินหวะ (Jeong Inhwa) ชิน คอนหวะ (Shin Gun Hwa) จากเกาหลี และ ชุย เซียน จิ (Cui Xian Ji) จากจีน รวมดวยศิลปนชาวไทย อาทิ เสริมศักดิ์ นาคบัว, อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน, สุ โรจนา เศรษฐบุตร, เถกิง พัฒโนภาษ ฯลฯ นิทรรศการ กาลิเลโอ คีนิ กับสีสันแหงตะวันออก เปดให ชมทุกวัน (เวนวันพุธ) ระหวาง ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ตั้งแตบัดนี้จนถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ (อาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผานฟา) ถนน ราชดําเนินกลาง กรุงเทพฯ โทรศัพท: ๐-๒๒๘๑-๕๓๖๐-๖๑ โทร สาร: ๐-๒๒๘๑-๕๓๕๙ www.queengallery.org ผูสนใจอาจดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาลิเลโอ คีนิ และผลงานของเขาเพิ่มเติม ไดจาก วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๕)

ซายสุด: เถกิง พัฒโนภาษ และ ศิลปนกลุมนวรงค Be Takerng Pattanopas and the Navarong artists, Cross Culture, จานนวรงค ลาย Handna จัดวางบนพื้นแดงชาดเปนรูปกางเขน installation of polychrome platters, 3 x 5 m, mixed media

Muang Boran  
Muang Boran  

publication on Be Takerng Pattanopas

Advertisement