__MAIN_TEXT__

Page 1

22 WINTER EDITION 2017

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for the Oil & Gas industry

MAGAZINE

HSElife magazine is the official communication platform for HSElife WORLD

THE NEED OF A

HELICOPTER VIEW

Within HSElife we join all our forces within the industry to achieve harmonisation in order to eliminate inconsistencies in HSE information and standardise rules and procedures for the people on the shop floor.

p6

De behoefte aan een helicopter view

Binnen HSElife bundelen we binnen de industrie met z’n allen onze krachten om harmonisatie te realiseren en daarmee verschillen in HSE-informatie te elimineren en eenduidige en eenvoudige relevante informatie beschikbaar te stellen voor de mensen op de werkvloer.

In this issue /

In dit nummer

4

32

38

VEILIGHEID VRAAGT EIGENAARSCHAP...

ZELF VERANTWOORDELIJK ZIJN...

HSELIFE IMPLEMENTATIE WORKSHOP

41

46

SAFETY REQUIRES OWNERSHIP...

OFFSHORE ENERGY 17 OFFSHORE ENERGY 17

CAN SECTORS TAKE RESPONSIBILITY...

HARMONISATION WITHOUT BORDERS HARMONISATIE ZONDER GRENZEN

HSELIFE IMPLEMENTATION WORKSHOP

52

THE FACES BEHIND THE WAT GROUP DE GEZICHTEN ACHTER DE THE WAT GROUP

and more / en meer...


Voorwoord

Kijk eens naar jezelf! Maar niet té veel… Veiligheid. We vinden het allemaal belangrijk, daar is geen discussie over mogelijk. Er is niemand die zegt dat veiligheid niet belangrijk is. Dat lijkt ook het geval wanneer we het hebben over harmoniseren en het samen nastreven van veiligheidsambities. Maar dan… Dan moet er ook daadwerkelijk iets gebeuren. Er moeten stappen gezet worden, er moeten (soms ingrijpende) veranderingen worden doorgevoerd in bedrijfsculturen en er moet commitment zijn. Tja, dat is het punt waar het vaak ineens lastig wordt. Het punt waar er tegengestribbeld wordt. Het is geen onwil. Ik begrijp dat er door organisaties wat wordt tegengestribbeld. Harmoniseren vraagt om durf en karakter, om echt commitment. En om loslaten. Wanneer we binnen de industrie kijken naar een initiatief zoals HSElife, dat misschien wel een standaard kan worden, kan het niet meer ‘me, myself and I’ zijn. Het draait om de volledige industrie, waar jij met jouw organisatie onderdeel van uitmaakt. Natuurlijk kan het eng zijn om een stap te zetten die bijdraagt aan harmonisatie. Wanneer iedereen té veel naar zichzelf blijft kijken en te veel vast blijft houden aan eigen overtuigingen, komen we samen niet veel verder.

2


Preface

LOOK AT YOURSELF! But not for too long...

Safety. We all think it is important – there can be no argument about that. Nobody says that safety is not important. That also seems to be the case when we talk about harmonisation and working together to achieve safety goals. But then… something actually has to happen. Steps have to be taken, company cultures have to be changed – sometimes radically – and there has to be commitment. And that is the point at which things often become difficult. The point where there is resistance. This is not due to a lack of willingness. I can understand why organisations put up some resistance. Harmonisation demands courage and character, and real commitment. As well as the ability to let go. When we look within the industry at an initiative such as HSElife, which might possibly become a standard, a ‘me, myself and I’ attitude is no longer possible. This issue concerns the whole industry, of which you and your organisation are a part. Naturally, it can be scary to take a step that contributes towards harmonisation. If all those involved continue simply to take care of themselves and to cling to their own convictions, we will not make much progress. Intentions are expressed and initiatives are supported with words. Now it is time for action! Signing the agreement with Nogepa means that this is no longer a remote issue that has little to do with us. We want to go full speed ahead together with HSElife. We want to take steps together by considering not only our own interests, but above all the interests of the whole industry, of which you are also a part. Even if only small steps are made, the main thing is that we make progress. And that we continue to pursue the goal of optimal safety. Sincerely, Pier van Spronsen The WAT Group

Intenties zijn uitgesproken, initiatieven worden met woorden gesteund. Nu de daden nog! Met het tekenen van de overeenkomst met Nogepa lijkt dit geen ver van onze bed show meer te zijn. Met HSElife willen we in volle vaart vooruit. Samen stappen zetten door niet alleen naar onze eigen belangen te kijken, maar vooral naar de belangen van de volledige industrie waar jij ook onderdeel van bent. Ook al gaat het met kleine stapjes, als we maar vooruitgaan. Als we maar blijven streven naar optimale veiligheid. Vriendelijke groet, Pier van Spronsen The WAT Group

3


In conversation with Corine Baarends and Nils Bosma from Veiligheid Voorop (Safety First)

Safety

requires ownership at the highest level With HSElife we strive for harmonization: speaking the same clear language in the field of HSE, especially aimed at the man/woman on the shop floor. With the aim of ‘saving lives and saving millions'. In order to achieve this, we continue to move and develop practical tools and suggestions,

The working method of HSElife is a good example of how matters can be standardized and recorded

collected within the HSElife platform. Another national initiative is Veiligheid Voorop, a foundation that mainly focuses on the development of tools and resources that are supported by BRZO companies (high-risk companies) in improving the safety culture. There’s a particular emphasis on engaged leadership of the operationally responsible site manager. Just like HSElife deals with HSE topics. The difference? They start visibly at the boardroom and work towards the shop floor; and we work from the shop floor. What opportunities are there for the successful pursuit of a common goal? We spoke with Corine Baarends and Nils Bosma from Veiligheid Voorop. When we talk about safety, it soon becomes clear that Corine has a clear vision on this: "For me, safety is not an isolated item. I like to link working ethically to safety. Working safely also means that you work without spilling, that employees are rewarded well and that they get opportunities.” It is therefore not surprising that Corine is mainly concerned with improving safety behavior and cultural improvement in chemical companies. Nils too deals a lot with safety from his background at Shell. "Pursuing zero incidents!,” Nils answers when we ask him what safety means to him.

4


What is Veiligheid Voorop? Studies showed that the lack of a good safety culture is

videos HSElife shares through its platform. They know what

a main contributor to the occurrence of major incidents.

people on the shop floor need at implementation level, where

"The Dutch Safety Board stated matters such as a good

they respond well to with the information they offer," says

safety culture, effective safety behavior and a clear link

Corine. "The working method of HSElife is a good example

between the boardroom and the shop floor as essential

of how matters can be standardized and recorded. The

issues to achieve safety within organizations. These are

selection of best practices can achieve a lot in the work field.

aspects that we focus on with Veiligheid Voorop," Nils adds.

It is very practical, in the language of the shop floor and not in the language of the boardroom. At Veiligheid Voorop we

Possibilities for harmonization

are mainly talking through the site leaders. It would be nice if

It’s clear that HSElife and Veiligheid Voorop pursue the same

we could use them to bring good and clear working methods

goal. The fact that both parties use a different approach

to the shop floor. It would be great if we could meet and join

should not stand in each other’s way. In fact, it can achieve

forces!,” Nils adds.

mutual reinforcement with complementary practices. Corine and Nils completely agree with this. "HSElife is a very

In edition no 23 we will go deeper into the activities and

good initiative! For example, I am very impressed by the

objectives of Veiligheid Voorop (Safety First).

Veiligheid vraagt eigenaarschap op het hoogste niveau In gesprek met Corine Baarends en Nils Bosma van Veiligheid Voorop Met HSElife streven we naar harmonisatie: eenzelfde heldere taal spreken op het gebied van HSE, met name gericht op de man/vrouw op de werkvloer. Met als doel ‘saving lives and saving millions’. Om dat te realiseren blijven we continu in beweging en ontwikkelen we praktische tools en handvatten, gebundeld binnen het HSElife platform. Een ander landelijk initiatief is Veiligheid Voorop, een stichting die zich voornamelijk richt op het ontwikkelen van tools en middelen die BRZO bedrijven ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheidscultuur. Daarbij wordt vooral ingezet op betrokken leiderschap van de operationeel verantwoordelijke site manager. net als HSElife bezighoudt met HSE-onderwerpen. Het verschil? Zij werken vanuit de boardroom en wij vanaf de werkvloer. Welke kansen zijn er voor het succesvol nastreven van een gezamenlijk doel? We spraken met Corine Baarends en Nils Bosma van Veiligheid Voorop. Wanneer we het hebben over veiligheid, blijkt al snel dat Corine hier een duidelijke visie op heeft: “Voor mij is veiligheid geen losstaand item. Ik koppel graag ethisch werken aan veiligheid. Wanneer je veilig werkt betekent dit bijvoorbeeld ook dat je werkt zonder te morsen, dat medewerkers goed beloond worden en dat medewerkers kansen krijgen.” Het is dan ook niet vreemd dat Corine zich vooral bezighoudt met verbetering van veiligheidsgedrags- en cultuurverbetering bij chemische bedrijven. Ook Nils heeft – vanuit zijn achtergrond bij Shell – veel te maken met veiligheid. “Op naar nul incidenten!”, geeft Nils als antwoord wanneer we hem vragen wat veiligheid voor hem betekent.

Wat is Veiligheid Voorop? Uit onderzoeken bleek dat de oorzaak van het ontstaan van grote incidenten met name lag bij een gebrek aan een goede veiligheidscultuur. “De Onderzoeksraad voor de Veiligheid noemde zaken als een goede veiligheidscultuur, effectief veiligheidsgedrag en een heldere link tussen de boardroom en de werkvloer essentiële zaken voor het realiseren van veiligheid binnen organisaties. Dit zijn aspecten waaraan we met Veiligheid Voorop aandacht besteden”, vult Nils aan. Mogelijkheden tot harmoniseren Dat HSElife en Veiligheid Voorop eenzelfde doel nastreven mag duidelijk zijn. Het feit dat beide partijen een andere aanvliegroute hanteren hoeft elkaar niet in de weg te staan. Sterker nog, het kan elkaar versterken. Daar zijn ook Corine en Nils het roerend mee eens. “HSElife is een heel goed initiatief! Ik ben bijvoorbeeld erg gecharmeerd van de video’s die HSElife deelt via haar platform. Ze zien goed wat mensen op de werkvloer op implementatieniveau nodig hebben, waar ze goed op inspelen met hun informatieaanbod”, aldus Corine. “De werkwijze van HSElife is een mooi voorbeeld van hoe zaken gestandaardiseerd en vastgelegd kunnen worden. De selectie van best practices kunnen in het werkveld veel bewerkstelligen. Het is erg praktisch, in de taal van de werkvloer en niet in de taal van de boardroom. Bij Veiligheid Voorop zijn we vooral in gesprek met de siteleaders het zou mooi zijn als we hen kunnen inzetten om de werkvloer met goede en duidelijke werkmethodes naar de werkvloer te brengen. spreken we vooral de taal van de boardroom, het zou fantastisch zijn wanneer we elkaar ergens kunnen ontmoeten en krachten kunnen bundelen!”, vult Nils aan. In editie no 23 zullen we dieper ingaan op de aktiviteiten en doelstelling van Veiligheid Voorop.

5


Steering Committee

HSElife

The need helicopter view

of a

Working together towards harmonisation

Within HSElife we join all our forces within the industry to achieve harmonisation in order to eliminate inconsistencies in HSE information and standardise rules and procedures for the people on the shop floor. We are coming ever closer to achieving this goal. In order to maintain the focus within the industry on working towards this goal and to continue our development in the area of HSE, a new HSElife Steering Committee has been created. The Steering Committee members are dedicating themselves with great passion and conviction to encouraging companies within the industry to work towards harmonisation. 6


Members of the HSElife Steering Committee: Jo Peters (NOGEPA) Ron Winands (Control Union) Tom Herok (Venko) Rini IJzelenberg (Falck) Pier van Spronsen (The WAT Group) Ronald Pijtak (TAQA) Piet van Dam (Shell)

They are not doing this without reason. Every one of them has a wealth of experience and a strong motivation to work hard for harmonisation and standardisation within the sector. They share their conviction in HSElife Magazine.

7


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee

HSElife

Let us introduce...

Jo Peters Secretary General of NOGEPA Jo worked no fewer than 30 years for Shell. He worked in a variety of positions and in a number of countries. He took early retirement and entered into politics as a member of the provincial council in Utrecht. He was subsequently asked to take on the role of Secretary General at NOGEPA, a post he has held since 1 April 2012. Jo sees himself as someone who wants to contribute towards the energy transition; he wants to motivate people and make a contribution.

What is the greatest result that you have achieved with NOGEPA? “NOGEPA has been in existence for more than 40 years. Over this period – up till around five years ago – the organisation concerned itself in particular with technical aspects such as safety, operation and best practices. This is what NOGEPA was good at, and still is, as it is continues to be primarily a technical club. However, a lot of tasks have also been added in particular matters such as public affairs and communication. In effect we moved from pure internal safety and operational matters to additional external matters. What I find extremely important is our position in the world during this time of energy transition, and how we can contribute to that transition while continuing to make progress in the area of operations and safety. Standardising HSE matters helps in this and I see it as a real achievement!”

8


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Standardising HSE matters helps in this and I see it as a real achievement! What is the ultimate goal that you wish to achieve with NOGEPA in the area of HSE?

Where do you see opportunities with regard to harmonisation and standardisation?

“In terms of HSE it’s all about continuing progress. Safety

“First of all, we all work more or less with the same

can only go in one direction. It must always lead to fewer

contractors. They need to feel that they are part of the whole

accidents, less absenteeism and, ultimately, fewer deaths. In

and not a remote-controlled robot. These people appreciate it

my role I don’t have any direct responsibility for safety, but

when safety rules are as clear and unambiguous as possible,

I do want to make a contribution. I can do that because the

because they don’t always work at the same place.”

sector organisation gives me a line of contact to all member companies.”

What motivated you to join the HSElife Steering Committee?

What problem areas do you see in practice, which mean that harmonisation can still not be taken for granted? “Companies understand very well that they canmake

“After 30 years at Shell, you know how important safety

progress and a difference together with other companies, but

is. Unfortunately, I also have personal experience with

they also have to deal with their own head offices, which may

this. Luckily, no one died on my watch, but I did see nasty

be located in other countries. You deal with differing opinions

accidents, for example explosions and a toppled crane. When

and methods, and sometimes also with different cultures

something like that happens, you are made very aware that

when companies operate internationally. Naturally, we all

it’s a matter of life and death. Rigorous management to which

stand behind our own working method. It sounds simple to

you are dedicated to with heart and soul is indispensable in

have everyone work according to the same method, but in

this context. And standardisation is also part of this. Apart

practice it doesn’t always work that way. Striving to achieve

from the fact that it results in fewer injuries and deaths, it

complete harmonisation is a dream scenario. Of course we

also ensures better results for the company.”

are getting ever closer to it and we must continue to make

In your opinion, what is the importance of harmonisation within the industry? “The importance is twofold. On the one hand, it concerns the improved safety and better financial results that you can achieve and on the other hand, it concerns the sense of

efforts towards that goal. It’s all about hearts and minds. Everyone needs to see the advantages of harmonisation. Harmonisation isn’t a law unto itself; it must also feel good.”

What are your expectations of the Steering Committee?

unity. Unfortunately, I still see too often that contractors are

“The composition of the group is good, and therefore I expect

considered to be outsiders and not part of the team from the

a fruitful collaboration. It’s good to all be on the same page as

company’s own staff. And this even though contractors are

we can then achieve a great deal.”

just as much a part of the whole; steps must really be taken in this regard. Harmonisation can contribute to this.”

9


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee

HSElife

Let us introduce...

Ron Winands Board Director at Control Union Ron has a technical and business background, and started his career with Shell in 1985. He joined Peterson and Control Union Group 22 years ago and set up the industrial inspection division. From a small office, the company expanded to become a large organisation with offices around the world, focusing on the oil and gas industry. Ron worked on a number of standards that have been implemented worldwide and, among other things, he is a member of NEN and ISO. For 10 years he has been a MT member in two divisions within the Peterson and Control Union Group. He has been working specifically as a MT member of Control Union for the last five years. In the course of his career, Ron has already been actively involved for some time in harmonising and regularising standards.

10


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

I think that the HSElife initiative can be raised to an even higher level, by making it an international standard What is the greatest result that you have achieved with Control Union?

In your opinion, what is the importance of harmonisation within the industry?

“In the last 15 years, we have been able to reduce to zero

“When it is not a case of ‘every man for himself’, we can build

the number of incidents involving vertical transport at

further on each other’s knowledge and limit costs. People

our customers. This year we celebrated 10 years without

have to be willing to listen to each other and make use of best

accidents! It’s a result that we’ve all achieved together and of

practices. Harmonisation just makes things that bit easier.”

which I’m very proud.”

What is the ultimate goal that you wish to achieve with Control Union in the area of HSE? “We will obviously continue to work without accidents on the areas for which we carry out inspections. One of the ultimate objectives of Control Union in the area of HSE is the complete elimination of incidents relating to vertical transport at offshore locations.” This is done, among other things, by means of smart software that ensures absolute controllability.

What motivated you to join the HSElife Steering Committee? “The pursuit of harmonisation was the most important motivation for me to join the Steering Committee. I think that everyone who works within the industry worldwide is seeking efficiency, both in people and resources, and the harmonisation of regulations definitely plays a major role in this. Around the world we serve some 200 customers and I

Where do you see opportunities with regard to harmonisation and standardisation? “I think that the HSElife initiative can be raised to an even higher level, by making it an international standard.”

What problem areas do you see in practice, which mean that harmonisation can still not be taken for granted? “Within the Oil and Gas industry, we still tend to be a bit chauvinistic. Organisations spend a lot of money in order to do things properly. But if we do things together, we can have more clout. In that case, everyone naturally has to be prepared to compromise a little.”

What are your expectations of the Steering Committee? “I expect that we can quickly generate greater support. I believe that everyone is willing, but it is just necessary for one party to take the lead.”

notice a lot of differences between the various rules we have to follow. This not only limits efficiency, but also drives up costs. When we all apply the same rules, things will be a great deal easier and we will also contribute towards safety within the industry.”

11


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee

HSElife

Let us introduce...

Tom Herok Director of Venko Offshore Tom has been working in the Oil and Gas Industry from day one. After 14 years with Heerema in Vlissingen, the industry suffered a downturn. He moved to Stork, after which he ultimately joined Venko. He started here as Business Unit Manager and has now been working at Venko for more than five years, for the last three as Director with final responsibility for Venko’s Offshore division.

What is the greatest result that you have achieved with Venko Offshore? “One of the greatest results for me was achieving 1,000+ days of incident-free working. In our industry the focus is on creating the best possible environment for safety, quality and efficiency. The one is not possible without the other. When you do your work well, all three fall into line. I’m proud of the fact that we have achieved more than 1,000 incident-free days, but that we aren’t leaving it at that. We continue to work on peoples’ mindset. The way of communicating, openness, respect, motivating each other, etc.”

12


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

It isn’t all just about your own team, your own staff. It’s also about the bigger picture. What is the ultimate goal that you wish to achieve with Venko Offshore in the area of HSE?

Where do you see opportunities with regard to harmonisation and standardisation?

“It is of course easy to declare that we are striving to achieve

requirements and general requirements, this immediately

goal zero. I want everyone to be able to look in the mirror

bears fruit. In this way, we not only remove the ambiguities,

at any moment and be able to say that they have done

but keep employees more motivated and then you

everything that is within their power. Everything to ensure

immediately make time gains.”

that every person can return home safely. If everyone can say that, it means they have the right mindset. This is something that I consider to be extremely important. For example, there was once a project team that was not 100% behind certain elements of a project. On that basis, I delayed the project. I’m proud of the fact that my colleagues had the courage at that moment to say that something wasn’t right. This indicates that employees dare to point out such a problem, and that is important.”

“When you differentiate between customer-specific

What problem areas do you see in practice, which mean that harmonisation can still not be taken for granted? “Every company has its own history, its own background. Every company within the industry has reached a particular position by making particular choices and applying a particular working method. If you’ve worked on that method for 20 years, for example, it’s difficult to break free from it to some

What motivated you to join the HSElife Steering Committee?

extent. This concerns both major and minor things. For

“I hope that I can make a contribution. An incident at another

company uses shoes that come higher. These are relatively

organisation also makes my blood run cold. You can only

low-threshold things and it must be possible to benefit from

thank your lucky stars that it didn’t happen to you… If I can

them.”

make a small contribution, I’m very happy to do so. We all have to work together on this. It isn’t all just about your own team, your own staff. It’s also about the bigger picture.”

example, everyone knows that safety shoes have to be worn. But one company works with low-cut shoes and another

What are your expectations of the Steering Committee?

In your opinion, what is the importance of harmonisation within the industry?

“Some positive steps have already been taken, but we need

“Unambiguous communication with the employee is essential

continue to find new energy in order for further steps to be

in my opinion. Contractors work for a variety of customers

made. There are all kinds of attractive initiatives everywhere,

and for one of them you have to do one thing, while for

but it is often a case of taking that last little step. I think

another you have to do something else. This is not only

that with the Steering Committee we can contribute to this

awkward, but also extremely confusing, and doesn’t function

process.”

to continue on this path. Otherwise, things will start to break down again, and that would be a real shame. We need to

well for people in the workplace. Everywhere they have to deal with instructions that all look very similar. They switch off and, as a result, they sometimes miss the key message. In addition to the fact that clarity for the employees is desirable, a lot can also be gained in the area of efficiency.” 13


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee

HSElife

Let us introduce...

Rini IJzelenberg Operational Director for Falck Safety Services After being a professional soldier for 24 years, Rini set up his own company. He quickly realised that this gave him too little satisfaction and that he missed working together with colleagues. He then found a challenging job with Falck, where he began as Site Manager of a new site that was to be established. Finally, he became Operational Director of Falck Safety Services. Rini describes Falck as an organisation where there is a strong sense of responsibility and great loyalty, where a lot of work is done in teams and where creativity is applied effectively. According to Rini, when all these factors come together, it produces synergy, which leads to positive things.

14


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

There is the intention to come together: you can see that with HSElife and that’s a great thing What is the greatest result that you have achieved with Falck?

Where do you see opportunities with regard to harmonisation and standardisation?

“In general I’m proud of what we do with Falck and what we

“It is ultimately all about interpreting regulations – an

manage to achieve. We aren’t a standard training centre, but

interpretation that is set out in various standards. In my

also a knowledge centre. That means, for example, that we

experience, the most benefit can be gained from making

comprehensively analyse problems and draw lessons from

the training elements of the basic courses for the oil & gas,

them, which are of course then used in our training courses.

maritime and wind energy industries interchangeable. These

We focus strongly on HSE, quality and product development.

could be, for example, modules such as survival at sea and

The fact that we do good work on those points is a great

first aid.”

result, in my opinion.”

What is the ultimate goal that you wish to achieve with Falck in the area of HSE?

What problem areas do you see in practice, which mean that harmonisation can still not be taken for granted?

“To build further on what has already been started. We are

“There are still too many conflicting interests, and there are

expanding our knowledge centre in the broadest sense of the

a number of stages that you have to work through. The most

word, in all constituent areas of HSE.”

important thing is to ensure that everyone is intrinsically

What motivated you to join the HSElife Steering Committee? “While finalising matters regarding an incident, I got into conversation with Piet van Dam about the committee. When there is such a positive development, I’m keen to make a contribution to it with the help of our expertise.”

In your opinion, what is the importance of harmonisation within the industry?

motivated. There is the intention to come together: you can see that with HSElife and that’s a great thing. Now we have to see to it that we can tackle the remaining differences.”

What are your expectations of the Steering Committee? “I have high expectations for the cooperation between the different parties. The working group and Steering Group also have to grow together, and we can then become extremely successful. It’s a positive process to be involved in.”

“That’s easy! When your starting point is safety, you just have to be transparent. It’s all about the safety of the people in the workplace. If things are not clear due to conflicting interests or interpretations, it is confusing for them. We must all help in creating a safer world, and harmonisation makes a contribution towards this.”

15


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee

HSElife

Let us introduce...

Pier van Spronsen CEO of The WAT Group Pier is founder of The WAT Group, a specialised communications agency that applies a specific working method. Indeed, ‘WAT’ in the company’s name stands for ‘working apart together’. This means that Pier works with professionals who are specialists in their fields, which leads to excellent results. For years Pier has been passionate about making a difference to HSE within the Oil and Gas Industry. It is therefore no surprise that he is an initiator of HSElife.

What is the greatest result that you have achieved with The WAT Group? “I am proud of every step that we take together. But if you look at what we’ve achieved so far with the HSElife harmonisation initiative, it’s pretty impressive. We took HSElife to the UK, we are working on HSElife World and of course we recently signed an excellent agreement with Nogepa! I think you could call those highlights.”

16


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Optimal safety not only saves lives – it also saves millions. Literally.

What is the ultimate goal that you wish to achieve with The WAT Group in the area of HSE?

Where do you see opportunities with regard to harmonisation and standardisation?

“That isn’t difficult to say. For us it is ‘Saving lives and saving

harmonising and standardising, but either do not dare to

millions’. In my opinion the greatest achievable goal for the

take that step or are simply unable to do so. People still too

entire industry. Optimal safety not only saves lives – it also

often work reactively, although you can make much better

saves millions. Literally. With HSElife we try get this into

progress by working proactively. It’s up to us to implement

everyone’s head.”

HSElife even better and to make it even more ‘user-friendly’

What motivated you to join the HSElife Steering Committee? “Piet van Dam, Ronald Pijtak and I have been involved in HSElife for years. We’ve achieved some great things together, but we’re not there by a long shot. I’ve noticed that at the moment we keep coming up against a wall and that’s a shame. We must find a way of breaking down these walls and spreading the message about the importance of harmonisation throughout the industry.”

In your opinion, what is the importance of harmonisation within the industry? “Harmonisation is the basis for achieving the highest objective within the industry. Through harmonisation we can literally save lives and as an industry save millions. There are a huge number of documents, guidelines and other provisions that differ only slightly from one another. As a result, the man or woman in the workplace comes up against a ‘Wall of Confusion’. It is fundamentally the same everywhere, but even so just slightly different. This does not help to reduce the number of incidents. Harmonisation and standardisation have a direct effect on cutting the number of incidents and ensuring that employees gain more pleasure from their work.”

“Many organisations in the industry see the importance of

for employees. There’s no hidden agenda – it’s an initiative by and for the industry. Everyone can benefit from it. It’s an initiative that literally saves lives. I can see a huge number of possibilities and opportunities for HSElife, but we need to proceed step by step, starting with clear and effective implementation.”

What problem areas do you see in practice, which mean that harmonisation can still not be taken for granted? “There are still too many people who think above all of ‘me, myself and I’. This is no longer the time for such an attitude, but with HSElife we come up against it on a daily basis. It isn’t about individuals or your company, it’s about the industry, about thinking and working proactively. With HSElife we do our damnedest to achieve our goals, both nationally and internationally, but it is all still a human process. Throughout the industry, people are talking the talk, and now it’s just a case of walking the walk. The whole ‘me, myself and I’ attitude is still too often in the way.”

What are your expectations of the Steering Committee? “We all became involved in the committee with great passion and energy. Of course we still have to achieve our aim, but I’m sure that with the Steering Committee we can take major steps towards harmonisation.”

17


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee

HSElife

Let us introduce...

Ronald Pijtak HSSE, Permitting and Integrity Manager at TAQA Ronald joined TAQA in September 2016 in a HSSE post. This was also the point at which he once again became involved in HSElife. This was something that he had been rather less concerned with during the three previous years, when he was working for a consultancy. In the decade before that, he worked for Centrica and, together with Piet van Dam and Pier van Spronsen, he was actively involved in the HSElife harmonisation initiative. This is something that he has taken up again with great enthusiasm.

What is the greatest result that you have achieved with TAQA? “With TAQA we can make quite a lot more progress. We have a good objective, but carrying it through in every fibre of the company can’t be done from one day to the next. Safety is simply part of the daily decision-making process; it needs to be of intrinsic value. When you do your work well, it also means that you are doing it safely. The pursuit of this mentality is a great development.”

18


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Together we can make sure that everyone is informed about the HSElife harmonisation platform and makes use of it What is the ultimate goal that you wish to achieve with TAQA in the area of HSE?

Where do you see opportunities with regard to harmonisation and standardisation?

“Really making safety a part of the primary process would

“We’ve already been sitting round the table for some time

enable us to prevent incidents in future. The HSE department

in order to get matters right at the top, but we might have

within TAQA has been expanded, for example, and as a result

missed an implementation opportunity. Not everyone in the

we can also do more. We learn from the past, take steps

industry knows what HSElife is. But now that it’s a Nogepa

together and are not content with what we achieved in the

initiative, everyone needs to be committed to it. Together we

past. A reactive organisation acts only once something has

can make sure that everyone is informed about the HSElife

happened, but you achieve more by working proactively.

harmonisation platform and makes use of it.”

This proactive way of working contributes to the day-to-day safety that we want to make the norm within TAQA.”

What motivated you to join the HSElife Steering Committee?

What problem areas do you see in practice, which mean that harmonisation can still not be taken for granted? “It is still not binding enough. We make material available,

“From the beginning, I have had a lot of energy for this sort

but there is no clear commitment that it is distributed and

of initiative. It’s a shame to act as individual companies.

followed within every company. Neither is this checked.

We deal with a lot of contractors, and when organisations

Maybe HSElife needs to become a standard within the

do fundamentally the same thing, it makes sense to think

industry. Putting things down on paper is the easy part, but

about harmonisation. I’m an opportunist, I like to think in

implementation in the workplace is another story. That takes

possibilities. I’m happy that we can continue in this setting; I

more time, but we won’t be discouraged! Step by step. We’ll

think it’s a good move and that this is the route that we must

get there.”

follow together. If you look at scenarios that await us in the future, I can’t imagine that cooperation won’t be an important part of them.

What are your expectations of the Steering Committee?

In your opinion, what is the importance of harmonisation within the industry?

“We are looking for possibilities to market HSElife

“That’s very simple: communicating clearly and

to put the implementation of HSElife and the harmonisation

unambiguously about the dangers that exist within the

platform on companies’ agendas. As a steering group, we

industry. But for that, everyone needs to be open to

need to take steps.”

successfully. On the Steering Committee we are a group of people with interesting networks. Networks that can be used

harmonisation and willing to learn from one another. In that way, we help people in the workplace.”

19


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee

HSElife

Let us introduce...

Piet van Dam Manager Operational Safety at Shell International B.V. (Shell) Piet has now been working for nearly 33 years. For around half of that time, he worked as Civil Engineer, and for the last 15 years as HSE professional. Five years ago he transferred to an international position in the head office in The Hague. In this post, Piet is responsible for coordinating Operational Safety and Contractor HSE Management within a worldwide network.

What is the greatest result that you have achieved? “Developing the NAM ‘A Way of Living’ programme and transposing it to HSElife definitely counts as one of the greatest results. In addition, as project leader I’m responsible for various Reflective Learning videos that are very well received in many countries around the world. We are currently exploring options to be able to share Reflective Learning material with the industry and it is also a focus of ours within HSElife, as part of the HSElife campaigns.”

20


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

There has to be top-down commitment from the various senior company leaders for this to really happen What is the ultimate goal that you wish to achieve in the area of HSE?

Where do you see opportunities with regard to harmonisation and standardisation?

“Goal Zero. No harm, no leaks is the ultimate goal. Ensuring that everyone can return home in good health, as well as protecting the environment. This means that every day we have to focus on personal and process safety. Incidents such as in Warffum in 2005 must never happen again and we have to work with the all stakeholders in the industry. I apply the many hard lessons that I learned from Warffum to a lot of work that I’m involved in – in HSElife, in Reflective Learning videos and in my daily work.

“It is important for organisations to cooperate and harmonise with one another better, both at the international and local level. There are many opportunities there! Harmonisation is a ‘way of living’. Once we all understand that and behave like that, we will achieve a great deal. As individual companies we still produce a lot of good materials ourselves. Everyone does this with good intentions in order to improve safety. But all of this material comes into the hands of the same people in the workplace, which creates a ‘wall of confusion’. This leads to misunderstandings, which can increase the likelihood of accidents.”

What motivated you to join the HSElife Steering Committee? “Together with Pier van Spronsen of The WAT Group and Ronald Pijtak of TAQA, I have been involved with the development of HSElife from the beginning. I know what can happen if we make HSE too complex. We owe it to the relatives of the people who were injured or lost their lives in incidents in our industry to carry on with this initiative and to keep our focus on its implementation. There is high staff turnover in our industry and in recent years, people with a lot of experience have left. With HSElife we can transfer this experience to many new colleagues.”

In your opinion, what is the importance of harmonisation within the industry? “I can summarise that most simply in the phrase ‘Saving lives and Saving millions’. We need to eliminate confusion for the people in the workplace. A good 90% of what we do and what we’re involved in is the same. The same types of hazards, similar solutions. By focusing on these similarities, we can achieve a lot in the area of safety and, in addition, the industry could generate cost savings through closer cooperation and by sharing costs. We need to listen to the people in the workplace and continue to involve them instead of confusing them by overloading them with information. Every individual has specific insights and valuable experiences. If you pool all of this, you improve together. Harmonisation is the magic word here. We have already achieved a lot in the Netherlands with HSElife, but globally there is still a lot to do. I’m involved in a variety of global initiatives in which I can make good use of my experience with HSElife.”

What problem areas do you see in practice, which mean that harmonisation can still not be taken for granted? “There is still a lot of uncertainty, a lack of clarity and sometimes even a fear of breaking away from one’s own working methods. There’s a lot of valuable knowledge and experience in the sector, but it isn’t always obvious to people that they should share it and pool it, in order to develop effective industry standards and also accept them. There has to be top-down commitment from the various senior company leaders for this to really happen. I hope and expect that with the mandate from NOGEPA, we in the Netherlands can now really make a difference.”

What are your expectations of the Steering Committee? “I hope that through the Steering Committee we can make great strides in implementing HSElife. In the Steering Committee there are people with a wide range of backgrounds and experiences. They are the leaders – the CEOs – of a number of companies, and we need them. Through NOGEPA we now also have more direct access to the CEOs and Operations Managers of all affiliated companies. And I also expect that they will help make sure that HSElife belongs to all of us and is ultimately put into practice at all sites.”

21


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee HSElife

Samen streven naar harmonisatie Binnen HSElife bundelen we binnen de industrie met z’n allen onze krachten om harmonisatie te realiseren en daarmee verschillen in HSE-informatie te elimineren en regels en procedures te standaardiseren voor de mensen op de werkvloer. We komen steeds een stap dichter bij de realisatie van dit doel. Om binnen de industrie focus te houden op het nastreven van dit doel en ons te blijven ontwikkelen op HSE-gebied, is er een nieuwe HSElife Steering Committee in het leven geroepen. De leden van dit bestuur zetten zich met veel passie en overtuiging in om bedrijven binnen de industrie te stimuleren om harmonisatie na te streven. De leden van de Steering Committee doen dit niet voor niets. Ze hebben ieder een bak aan ervaring en een duidelijke motivatie om zich hard te maken voor harmonisatie en standaardisatie binnen de branche. Hun overtuiging delen zij in HSElife Magazine. Leden van de HSElife Steering Committee: Jo Peters (NOGEPA) Ron Winands (Control Union) Tom Herok (Venko) Rini IJzelenberg (Falck) Pier van Spronsen (The WAT Group) Ronald Pijtak (TAQA) Piet van Dam (Shell)

Even voorstellen…

Jo Peters | Secretaris Generaal bij Nogepa Jo werkte maar liefst bijna 30 jaar bij Shell. Dat deed hij in diverse functies en in diverse landen. Hij ging met vervroegd pensioen en ging de politiek in als statenlid in Utrecht. Hij werd vervolgens gevraagd voor de rol van Secretaris Generaal bij Nogepa. Dit doet hij sinds 1 april 2012. Jo ziet zichzelf als iemand die een bijdrage wil leveren aan de energietransitie, hij wil mensen motiveren een bijdrage te leveren.

Wat is het mooiste resultaat dat je met Nogepa hebt bereikt? “Nogepa bestaat ruim 40 jaar. In die periode heeft de organisatie zich, tot een jaar of vijf geleden, vooral beziggehouden met technische aspecten zoals bijvoorbeeld veiligheid, operatie en best practices. Dit is waar Nogepa goed in was en nog steeds is, het is dan ook nog steeds voornamelijk een technische club. Maar er is ook veel bij gekomen, vooral wanneer het gaat om zaken als public affairs en communicatie naar buiten. We gingen eigenlijk van puur interne safety en operatiezaken naar aanvullende externe zaken. Wat ik erg belangrijk vind is hoe we in de wereld staan in deze tijd van energietransitie, en hoe we hieraan kunnen bijdragen, terwijl we op operationeel en veiligheidsgebied nog steeds vooruitgang blijven boeken. Standaardisatie van zaken op HSE-gebied draagt hier aan bij en zie ik als een echte prestatie!”

22


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Wat is het ultieme doel dat jij met Nogepa wilt bereiken op het gebied van HSE? “Het draait allemaal om continuing progress, om in termen van HSE te blijven. Veiligheid kan maar één kant op gaan. Het moet altijd leiden tot minder ongelukken, minder verzuim en uiteindelijk minder doden. Ik heb in mijn rol geen directe veiligheidsverantwoordelijkheid, maar ik wil er wel graag aan bijdragen. Dat kan ik doen doordat ik vanuit de brancheorganisatie een lijntje heb met alle aangesloten bedrijven.”

Wat is jouw drijfveer geweest om je aan te sluiten bij de HSElife Steering Committee? “Na 30 jaar Shell weet je wel hoe belangrijk safety is. Dit heb ik helaas ook aan den lijve ondervonden. Gelukkig zijn er onder mijn watch geen doden gevallen, maar ik heb nare ongevallen meegemaakt. Denk aan ontploffingen en een omvallende kraan. Wanneer zoiets gebeurt besef je je echt dat het gaat om leven en dood. Rigoureus management waar je je met hart en ziel voor inzet is hierbij onmisbaar. Daar hoort standaardisatie ook bij. Behalve dat het minder gewonden en doden oplevert, zorgt het ook voor betere bedrijfsresultaten.”

Wat is volgens jou het belang van harmonisatie binnen de industrie? “Het belang is tweeledig. Enerzijds draait het om de betere veiligheids- en betere bedrijfsresultaten die je kunt behalen, anderzijds draait het om de sence of unity. Helaas zie ik nog steeds te vaak dat contractors als buitenstaanders gezien worden en niet als onderdeel van het team van eigen personeel. Dit terwijl contractors net zo goed onderdeel zijn van het geheel, daar moeten echt nog stappen in gezet worden. Harmonisatie kan daaraan bijdragen.”

Waar zie jij mogelijkheden wanneer het gaat om harmonisatie en standaardisatie? “In de eerste plaats werken we allemaal zo’n beetje met dezelfde contractors. Zij moeten zich onderdeel van het geheel voelen en niet een op afstand opererende robot. Voor deze mensen is het fijn wanneer veiligheidsregels zo duidelijk en eenduidig mogelijk zijn, omdat ze niet altijd op dezelfde plek werken.”

Welke knelpunten zie jij in de praktijk waardoor harmonisatie nog niet vanzelfsprekend is? “Je hebt te maken met bedrijven die heel goed begrijpen dat ze een rol kunnen spelen en samen met andere bedrijven het verschil kunnen maken, maar ze hebben ook te maken met hun eigen bedrijf en hun eigen bedrijfsvoering. Je hebt te maken met verschillende meningen, methoden en soms ook met verschillende culturen wanneer bedrijven internationaal opereren. We staan natuurlijk allemaal achter onze eigen werkwijze. Het klinkt heel simpel om allemaal volgens dezelfde werkwijze te werken, maar zo werkt het in de praktijk niet. Het is een droomscenario om te streven naar volledige harmonisatie. Natuurlijk komen we er steeds dichterbij, we moeten er ook naar blijven streven. Het draait om hearts and minds. Iedereen moet het voordeel ervan zien. Harmonisatie is geen wet op zich, het moet ook goed voelen.”

Wat zijn jouw verwachtingen van de Steering Committee? “De groep kent een goede samenstelling, ik verwacht dan ook een vruchtbare samenwerking. Het is goed om de neuzen dezelfde kant op te hebben, daar kunnen we veel mee bereiken.”

23


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee HSElife

Samen streven naar harmonisatie Even voorstellen…

Ron Winands | Board Director bij Control Union Ron heeft een technische en bedrijfskundige achtergrond en startte zijn loopbaan in 1985 bij Shell. 22 jaar geleden startte hij bij Peterson en Control Union Group, waar hij de industriële inspectietak opzette. Van een klein kantoortje breidde het bedrijf zich uit naar een grote organisatie met kantoren wereldwijd gericht op de olie- en gasindustrie. Ron werkte aan meerdere standaarden die wereldwijd geïmplementeerd zijn en is onder andere lid van NEN en ISO. Sinds tien jaar is hij MT-lid bij twee divisies binnen de Peterson en Control Union Group. De laatste vijf jaar is hij dedicated werkzaam als MT-lid van Control Union. Binnen zijn loopbaan is Ron al een tijd actief betrokken bij het harmoniseren en standaardiseren van normen.

Wat is het mooiste resultaat dat je met Control Union hebt bereikt? “In de afgelopen vijftien jaar hebben we het aantal incidenten bij onze klanten omtrent verticaal transport terug weten te brengen naar nul. Dit jaar vierden we tien jaar zonder ongelukken! Een resultaat dat we met z’n allen hebben bereikt en waar ik erg trots op ben.”

Wat is het ultieme doel dat jij met Control Union wilt bereiken op het gebied van HSE? “Uiteraard verder voortborduren zonder ongelukken op de gebieden waar wij inspecties voor doen. Een van de ultieme doelstellingen van Control Union op HSE-gebied is het volledig uitbannen van incidenten die te maken hebben met verticaal transport op offshore locaties.” O.a. door middel van slimme software die de ultieme controleerbaarheid garandeert.

Wat is jouw drijfveer geweest om je aan te sluiten bij de HSElife Steering Committee? “Het streven naar harmonisatie is voor mij de grootste drijfveer geweest om me aan te sluiten bij de Steering Committee. Ik denk dat iedereen die wereldwijd binnen de industrie werkt op zoek is naar efficiency, zowel in mensen als middelen, waarbij harmonisatie van regelgeving absoluut een grote rol speelt. Wereldwijd bedienen we zo’n 200 klanten, daarbij zie ik veel verschillen in regels waaraan we moeten voldoen. Dit beperkt niet alleen de efficiency, maar het drijft ook de kosten op. Wanneer we allemaal dezelfde regels gebruiken, wordt het vele malen makkelijker én dragen we bij aan veiligheid binnen de industrie.”

Wat is volgens jou het belang van harmonisatie binnen de industrie? “Wanneer het niet ieder voor zich is kunnen we verder borduren op elkaars kennis en kunnen we kosten beperken. Mensen moeten bereid zijn om naar elkaar te luisteren en gebruik te maken van best practices. Harmonisatie maakt dingen gewoon een stuk makkelijker.”

Waar zie jij mogelijkheden wanneer het gaat om harmonisatie en standaardisatie? “Ik denk dat het initiatief HSElife naar een nog hoger niveau getild kan worden, door er een internationale norm van te maken.”

Welke knelpunten zie jij in de praktijk waardoor harmonisatie nog niet vanzelfsprekend is? “Binnen de Olie- en Gasindustrie kunnen we nog weleens wat chauvinistisch zijn. Organisaties geven veel geld uit om het goed te doen. Maar wanneer we het samen doen, kunnen we een grotere vuist maken. Iedereen moet dan natuurlijk wel bereid zijn om een beetje water bij de wijn te doen.”

24


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Wat zijn jouw verwachtingen van de Steering Committee? “Ik verwacht dat we snel nog meer draagvlak kunnen genereren. Ik geloof dat iedereen wel wil, maar er moet gewoon één partij zijn die de kar trekt.”

Even voorstellen…

Tom Herok | Director bij Venko Offshore Tom werkt al vanaf dag één in de olie- en gasindustrie. Na veertien jaar bij Heerema in Vlissingen gewerkt te hebben, kwam de klad in de industrie. Hij maakte een overstap naar Stork, waarna hij uiteindelijk bij Venko aan de slag ging. Hij startte hier als Business Unit Manager en bekleedt inmiddels al ruim vijf jaar een directiefunctie. Sinds drie jaar is hij verantwoordelijk voor de offshore tak bij Venko.

Wat is het mooiste resultaat dat je met Venko Offshore hebt bereikt? “Eén van de mooiste resultaten is voor mij het behalen van 1.000+ dagen incident vrij werken. Het draait in ons vak om het scheppen van de beste omgeving wanneer het gaat om veiligheid, kwaliteit en efficiency. Het één gaat niet zonder het ander. Wanneer je je werk goed doet, klopt de hele driehoek. We hebben ruim 1.000 incident vrije dagen gerealiseerd, daar ben ik trots op maar daar blijft het niet bij. We blijven continu bezig met de mindset van mensen. De manier van communiceren, openheid, respect, elkaar motiveren, et cetera.”

Wat is het ultieme doel dat jij met Venko Offshore wilt bereiken op het gebied van HSE? “Het is natuurlijk makkelijk om te roepen dat we streven naar goal zero. Ik wil dat iedereen op ieder moment in de spiegel kan kijken en kan zeggen dat ze alles hebben gedaan wat in hun macht ligt. Alles om ervoor te zorgen dat iedereen weer veilig naar huis kan gaan. Als iedereen dat kan zeggen, is er de juiste mindset. Dit is iets wat ik ontzettend belangrijk vind. Zo was er eens een projectteam dat niet 100% achter bepaalde elementen van een project stond. Ik heb het project op basis daarvan vertraagd. Ik ben trots op mijn collega’s dat zij op dat moment het lef toonden om aan te geven dat er iets niet goed zat. Dit geeft aan dat medewerkers dit durven aan te geven en dat is het belangrijk.”

Wat is jouw drijfveer geweest om je aan te sluiten bij de HSElife Steering Committee? “Ik hoop een steentje bij te kunnen dragen. Ook van een incident bij een andere organisatie draait mijn maag om. Het zou je maar gebeuren… Als ik een steentje bij kan dragen doe ik dat graag. We moeten het met z’n allen doen. Het draait niet alleen om je eigen team, om je eigen medewerkers. Het draait ook om het grotere geheel.”

Wat is volgens jou het belang van harmonisatie binnen de industrie? “Eenduidigheid naar de medewerker is naar mijn mening essentieel. Contractors komen bij diverse klanten, bij de één moet je bij wijze van spreken naar links kijken en bij de ander naar rechts. Dat is niet alleen onhandig, maar ook ontzettend verwarrend. Voor de mensen op de werkvloer werkt dit niet. Overal hebben ze te maken met instructies, die allemaal wel erg veel op elkaar lijken. Ze haken af waardoor ze soms de belangrijkste boodschap niet meekrijgen. Naast het feit dat eenduidigheid voor de medewerkers wenselijk is, valt er ook veel winst te behalen op het gebied van efficiency.”

25


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee HSElife

Samen streven naar harmonisatie Waar zie jij mogelijkheden wanneer het gaat om harmonisatie en standaardisatie? “Wanneer je een differentiatie maakt tussen klant specifieke eisen en algemene eisen, werpt dit direct z’n vruchten af. Zo halen we niet alleen de dubbelingen eruit, het houdt medewerkers gemotiveerder en je behaalt direct flink wat tijdwinst.”

Welke knelpunten zie jij in de praktijk waardoor harmonisatie nog niet vanzelfsprekend is? “Ieder bedrijf heeft zijn eigen geschiedenis, een eigen achtergrond. Ieder bedrijf binnen de industrie is op een bepaald punt gekomen door bepaalde keuzes te maken en een bepaalde werkwijze toe te passen. Wanneer je daar bijvoorbeeld twintig jaar aan hebt gewerkt, is het lastig om dit gedeeltelijk los te laten. Dit heeft zowel betrekking op grote als op kleine dingen. Iedereen weet bijvoorbeeld dat er veiligheidsschoenen gedragen moeten worden. Maar het ene bedrijf werkt met lage en het andere bedrijf werkt met hoge schoenen. Dit zijn relatief laagdrempelige dingen, daar moet winst in te behalen zijn.”

Wat zijn jouw verwachtingen van de Steering Committee? “Er zijn al een aantal mooie stappen gezet, maar die moeten we blijven zetten. Anders brokkelt het weer af en dat zou zonde zijn. Het moet de energie blijven krijgen die nodig is om stappen te kunnen blijven maken. Er zijn overal mooie initiatieven, maar het gaat vaak om het laatste stapje. Ik denk dat we daar met de Steering Committee aan kunnen bijdragen.”

Even voorstellen…

Rini IJzelenberg | Operational Director bij Falck Safety Services Nadat Rini 24 jaar Beroepsmilitair is geweest, startte hij zijn eigen bedrijf. Al snel merkte hij dat dit hem weinig voldoening gaf en hij het werken met collega’s miste. Hij vond vervolgens een uitdagende functie bij Falck, waar hij startte als Locatiemanager van een nieuw op te zetten locatie. Uiteindelijk werd hij Operationeel Directeur van Falck Safety Services. Rini beschrijft Falck als een organisatie waar veel verantwoordelijkheidsbesef en loyaliteit heerst, waar veel in teamverband wordt gewerkt en waar creativiteit effectief wordt ingezet. Wanneer deze aspecten samenkomen ontstaat er volgens Rini synergie, wat leidt tot mooie dingen.

Wat is het mooiste resultaat dat je met Falck hebt bereikt? “Ik ben in z’n algemeenheid trots op wat we met Falck doen en weten te bereiken. We zijn geen standaard opleidingscentrum, maar ook een kenniscentrum. Dat betekent bijvoorbeeld dat we vraagstukken uitgebreid analyseren en er lessen uit trekken, wat natuurlijk weer terugkomt in onze trainingen. We hebben een grote focus op HSE, kwaliteit en product development. Dat we het op die punten goed doen vind ik een mooi resultaat.”

Wat is het ultieme doel dat jij met Falck wilt bereiken op het gebied van HSE? “Het uitbouwen van datgene dat al in de steigers staat. We bouwen ons kenniscentrum uit in de breedste zin van het woord, op alle deelgebieden van HSE.”

26


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Wat is jouw drijfveer geweest om je aan te sluiten bij de HSElife Steering Committee? “Ik raakte tijdens het afwikkelen van een incident met Piet van Dam in gesprek over de committee. Wanneer er zo’n mooie ontwikkeling is, wil ik daar graag vanuit onze expertise een bijdrage aan leveren.”

Wat is volgens jou het belang van harmonisatie binnen de industrie? “Dat is simpel! Wanneer je vertrekpunt veiligheid is, moet je gewoon transparant zijn. Het draait om de veiligheid van de mensen op de werkvloer. Als het door verschillende belangen of interpretaties niet duidelijk is, is het voor hen verwarrend. We moeten met z’n allen bijdragen aan een veiligere wereld, harmonisatie draagt daaraan bij.”

Waar zie jij mogelijkheden wanneer het gaat om harmonisatie en standaardisatie? “Het heeft uiteindelijk allemaal te maken met interpretatie van regelgeving die in verschillende standaarden terug te vinden is. De meeste winst is in mijn beleving te behalen in het uitwisselbaar maken van de trainingselementen uit de basistrainingen voor de olie & gas, maritieme en windindustrie. Denk hierbij aan modules als overleven op zee en eerste hulp.”

Welke knelpunten zie jij in de praktijk waardoor harmonisatie nog niet vanzelfsprekend is? “Er zijn nog te veel verschillende belangen, er zijn een aantal fases waar je doorheen moet. Het belangrijkste is om iedereen intrinsiek gemotiveerd te krijgen. De intentie om tot elkaar te komen is er, dat zie je bij HSElife. Dat is mooi. Nu moeten we zien dat we de verschillen die er nog zijn kunnen tackelen.”

Wat zijn jouw verwachtingen van de Steering Committee? “Ik heb hoge verwachtingen van de samenwerking tussen de verschillende partijen. Ook de working group en Steering Group moeten naar elkaar toe groeien, dan kunnen we samen ontzettend succesvol zijn. Het is een mooi proces om aan deel te nemen.”

Even voorstellen…

Pier van Spronsen | CEO van de The WAT Group Pier is oprichter van de The WAT Group, een gespecialiseerd communicatiebureau dat een specifieke werkwijze hanteert. ‘WAT’ in de bedrijfsnaam staat namelijk voor ‘working apart together’. Dit betekent dat Pier werkt met professionals die specialist zijn in hun vakgebied en dat leidt tot mooie resultaten. Pier heeft al jaren de drive om het verschil te maken op het gebied van HSE binnen de Olie- en Gasindustrie. Het is dan ook niet vreemd dat hij initiatiefnemer is van HSElife.

Wat is het mooiste resultaat dat je met de The WAT Group hebt bereikt? “Op iedere stap die we gezamenlijk zetten ben ik trots. Maar als je ziet wat we tot nu toe hebben bereikt met het HSElife harmonisatie initiatief is dat best indrukwekkend. We brachten HSElife naar de UK, we werken aan HSElife World en we hebben recentelijk natuurlijk een mooie overeenkomst met Nogepa getekend! Dat zijn denk ik wel highlights te noemen.”

27


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee HSElife

Samen streven naar harmonisatie Wat is het ultieme doel dat jij met de The WAT Group wilt bereiken op het gebied van HSE? “Dat is niet zo moeilijk. Dat is voor ons ‘Saving lives and saving millions’. Naar mijn mening het hoogst haalbare doel voor de hele industrie. Optimale veiligheid redt niet alleen levens, het bespaart ook miljoenen. Letterlijk. Dat proberen we met HSElife bij iedereen tussen de oren te krijgen.”

Wat is jouw drijfveer geweest om je aan te sluiten bij de HSElife Steering Committee? “Piet van Dam, Ronald Pijtak en ik zijn al jaren met HSElife bezig. We hebben samen mooie doelen bereikt, maar we zijn er nog lang niet. Ik merk dat we op het moment vaak op een muur stuiten en dat is jammer. We moeten die muren zien te doorbreken en het belang van harmoniseren industrie breed zien over te brengen.”

Wat is volgens jou het belang van harmonisatie binnen de industrie? “Harmoniseren is de basis voor het bereiken van het hogere doel binnen de industrie. Door te harmoniseren kunnen we letterlijk levens redden en als industrie miljoenen besparen. Er zijn ontzettend veel documenten, richtlijnen en andere bepalingen die slechts een klein beetje van elkaar verschillen. Dit maakt dat het de man/vrouw op de werkvloer aanloopt tegen een ‘Wall of Confusion’. Het is overal eigenlijk hetzelfde, maar toch ook net weer anders. Dit komt niet ten goede aan het aantal incidenten. Harmoniseren en standaardiseren heeft direct effect op het terugdringen van het aantal incidenten en op het werkplezier van de man/vrouw op de werkvloer.”

Waar zie jij mogelijkheden wanneer het gaat om harmonisatie en standaardisatie? “Veel organisaties binnen de industrie zien het belang van harmoniseren en standaardiseren, maar durven de stap nog niet te zetten of kunnen dit simpelweg niet. Er wordt nog te vaak reactief gehandeld, terwijl je met proactief werken juist veel verder komt. Het is aan ons om HSElife nog beter te implementeren en het nog laagdrempeliger te maken. Er zijn geen addertjes onder het gras, het is een initiatief voor en door de industrie. Waar iedereen zijn of haar voordeel mee kan doen. Een initiatief dat letterlijk levens redt. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden en kansen voor HSElife, maar we moeten het stap voor stap doen. Te beginnen bij een effectieve en heldere implementatie.”

Welke knelpunten zie jij in de praktijk waardoor harmonisatie nog niet vanzelfsprekend is? “Nog te veel mensen denk vooral aan ‘me, myself and I’. Daar is het de tijd niet meer naar, maar we lopen hier met HSElife wel dagelijks tegenaan. Het draait niet om individuen of om jouw bedrijf, het gaat om de industrie. Om proactief denken en werken. We doen met HSElife ons stinkende best om zowel nationaal als internationaal onze doelen te bereiken, maar dat blijft mensenwerk. De support in woorden is er industrie breed, nu de daden nog. De hele ‘me, myself and I’ attitude zit nog te vaak in de weg.”

Wat zijn jouw verwachtingen van de steering committee? “We zijn er met z’n allen vol passie en energie ingestapt. We moeten het natuurlijk nog waarmaken, maar ik ga ervan uit dat we met de Steering Committee grote stappen kunnen zetten wanneer het gaat om harmonisatie.”

28


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Even voorstellen…

Ronald Pijtak | HSSE, Permitting and Integrity Manager bij TAQA Ronald startte in september 2016 bij TAQA in een HSSE-functie. Dit was het moment waarop hij ook weer aanhaakte bij HSElife. Iets waar hij zich de drie voorgaande jaren – toen hij werkte binnen een consultancy bedrijf – wat minder mee ‘bemoeide’. De tien jaar daarvoor werkte hij bij Centrica en hield hij zich samen met Piet van Dam en Pier van Spronsen actief bezig met het harmonisatie initiatief HSElife. Iets wat hij nu met veel passie weer heeft opgepakt.

Wat is het mooiste resultaat dat je met TAQA hebt bereikt? “Met TAQA kunnen we nog aardig wat stappen maken. We hebben een goede ambitie, maar dat in iedere vezel van het bedrijf doorvoeren is niet zomaar gedaan. Veiligheid hoort gewoon bij het dagelijkse besluitvormingsproces, het moet een intrinsieke waarde zijn. Wanneer je je werk goed doet, betekent het dat je het ook veilig doet. Het streven naar deze mentaliteit is een mooie ontwikkeling.”

Wat is het ultieme doel dat jij met TAQA wilt bereiken op het gebied van HSE? “Veiligheid echt onderdeel laten zijn van het primaire proces. Daarmee kunnen we incidenten in de toekomst voorkomen. De HSE-afdeling binnen TAQA is bijvoorbeeld uitgebreid, waardoor we ook meer kunnen doen. We leren van het verleden, zetten samen stappen en nemen geen genoegen met wat we in het verleden bereikt hebben. Een reactieve organisatie handelt pas op het moment dat er iets gebeurt, met proactief werken bereik je veel meer. Deze proactieve manier van werken draagt bij aan de dagelijkse veiligheid, dat willen we binnen TAQA de norm maken.”

Wat is jouw drijfveer geweest om je aan te sluiten bij de HSElife Steering Committee? “Vanaf het begin heb ik al veel energie gehad voor dit soort initiatieven. Het is zonde om als individuele maatschappijen te handelen. We hebben te maken met veel aannemers, wanneer organisaties in feite hetzelfde doen is het zinvol om na te denken over harmonisatie. Ik ben een opportunist, ik denk graag in mogelijkheden. Ik ben blij dat we nu in deze setting door kunnen, ik geloof dat dit een goede zet is en dat dit de route is die we samen moeten bewandelen. Als je kijkt naar scenario’s die ons te wachten staan, kan ik me niet voorstellen dat samenwerken daar geen belangrijk onderdeel van wordt.”

Wat is volgens jou het belang van harmonisatie binnen de industrie? “Dat is heel simpel. Duidelijk en eenduidig communiceren over de gevaren die er zijn binnen de industrie. Maar dan moet iedereen wel openstaan voor harmonisatie en van elkaar willen leren. Daarmee helpen we de mensen op de werkvloer.”

Waar zie jij mogelijkheden wanneer het gaat om harmonisatie en standaardisatie? “We zitten al een tijdje met elkaar om tafel om zaken aan de voorkant goed te krijgen, maar daarin hebben we mogelijk een implementatieslag gemist. Lang niet iedereen binnen de industrie weet wat HSElife is. Maar nu het een Nogepa initiatief is moet iedereen zich committeren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van het HSElife harmonisatie platform én hier gebruik van maakt.”

29


HSElife magazine #22

The need of a helicopter view

Steering Committee HSElife

Samen streven naar harmonisatie Welke knelpunten zie jij in de praktijk waardoor harmonisatie nog niet vanzelfsprekend is? “Het is nog te vrijblijvend. We bieden beschikbaar materiaal aan, maar er is geen duidelijk commitment dat het binnen iedere maatschappij wordt doorgevoerd. Dit wordt ook niet gecontroleerd. Misschien moet HSElife wel een standaard worden binnen de industrie. Dingen op papier zetten is het makkelijkste, de implementatie aan de achterkant is een ander verhaal. Dat neemt meer tijd in beslag, maar we laten ons niet uit het veld slaan! Stap voor stap. We komen er wel.”

Wat zijn jouw verwachtingen van de Steering Committee? “We gaan op zoek naar mogelijkheden om HSElife goed in de markt te zetten. Binnen de Steering Committee zijn we met een groep mensen die allen een interessant netwerk hebben. Een netwerk dat ingezet kan worden wanneer het gaat om de implementatie van HSElife en het harmonisatie platform bij bedrijven op de agenda krijgen. We moeten als stuurgroep stappen zetten.”

Even voorstellen…

Piet van Dam | Manager Operational Safety bij Shell International B.V. (Shell). Piet werkt inmiddels al bijna 33 jaar. Ongeveer de helft daarvan als Civil Engineer en de laatste 15 jaar als HSE proffesional. Vijf jaar geleden stapte hij over naar een internationale functie bij het hoofdkantoor in Den Haag. Piet is daarmee verantwoordelijk voor het coördineren van Operationele veiligheid en Contractor HSE Management binnen een wereldwijd netwerk.

Wat is het mooiste resultaat dat je met Shell hebt bereikt? De ontwikkeling van het NAM ‘A Way of Living’ programma, en het omzetten ervan naar HSElife is zonder meer een van de mooiste resultaten. Daarnaast ben ik als projectleider verantwoordelijk voor verschillend Reflective Learning videos die werledwijd in vele landen zeer goed zijn ontvangen. Het Reflective Learning materiaal wordt op dit moment overgedragen aan de industrie en ook binnen HSElife besteden we er regelmatig aandacht aan en maken we het onderdeel van de HSElife campagnes.

Wat is het ultieme doel dat jij met Shell wilt bereiken op het gebied van HSE? ‘Goal zero. No harm, no leaks” is het ultieme doel. Er voor zorgen dat iedereen iedere dag weer gezond naar huis kan gaan, alsook het beschermen van het milieu. Dat betekent dat we iedere dag aandacht moeten besteden aan -persoonlijke- proces veilgheid. Incidenten zoals in Warffum in 2005 mogen nooit meer gebeuren en daar moeten we allemaal aan blijven werken met alle betrokken belanghebbenden in de industrie. Veel harde lessen die ik heb geleerd van Warffum verwerk ik in alles waarbij ik bij betrokken ben. In HSElife, in Reflective Learning videos en in mijn dagelijkse werk. Er zijn nog veel stappen te zetten binnen de industrie wanneer het om HSE gaat, want er is op veel gebieden nog het nodige te harmoniseren.

30


The need of a helicopter view

HSElife magazine #22

Wat is jouw drijfveer geweest om je aan te sluiten bij de HSElife Steering Committee? Samen met Pier van Spronsen van de The WAT Group en Ronald Pijtak van TAQA ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van HSElife. Ik weet wat er kan gebeuren als we HSE te complex maken. We zijn het aan de nabestaanden van de slachtoffers van enstige incidenten in onze industrie verplicht om door te gaan met dit initiatief en te blijven focussen op de implementatie ervan. Er is veel verloop in onze industrie, de laatste jaren zijn mensen met veel ervaring vertrokken. Met HSElife kunnen we die ervaring overdragen naar veel nieuwe collega’s.

Wat is volgens jou het belang van harmonisatie binnen de industrie? “Dat kan ik het meest eenvoudig samenvatten in ‘Saving lives and Saving millions’. We moeten de verwarring weghalen bij de mensen op de werkvloer. 90% van wat we doen en waar we mee te maken hebben is hetzelfde. Dezelfde gevaren, dezelfde oplossingen. Door te focussen op die overeenkomsten kunnen we veel bereiken op het gebied van veiligheid en zijn er voor iedereen ook significante financiele voordelen te behalen door intensief samen te werken en de kosten te delen. We moeten luisteren naar de mensen op de werkvloer, ze erbij blijven betrekken in plaats van ze te verwarren met een overload aan informatie. Ieder individu heeft bepaalde inzichten en waardevolle ervaringen. Wanneer je dat samenbrengt, word je samen beter. Harmonisatie is hierbij het toverwoord.” Met HSElife hebben we in Nederland al veel bereikt, maar wereldwijd is er nog veel te doen. Ik ben bij verschillende initiatieven betrokken en mijn ervaringen met HSElife kan ik daarbij goed gebruiken.

Waar zie jij mogelijkheden wanneer het gaat om harmonisatie en standaardisatie? “Het is belangrijk dat organisaties op wereldniveau én lokaal niveau beter samenwerken en beter afstemmen. Daar liggen veel mogelijkheden! Harmonisatie is een ‘way of living’. Wanneer we dat met z’n allen inzien komen we een heel eind.”. We produceren als idividuele bedrijven nog zelf steeds veel mooie materialen. Dit doet iedereen met goede bedoelingen en om de veiligheid te verbeteren. Maar alles komt bij dezelfde mensen op de werkvloer terecht, waardoor er een ‘wall of confusion’ ontstaat. Daardoor ontstaan er misverstanden en kan je de kans vergroten op ongelukken.

Welke knelpunten zie jij in de praktijk waardoor harmonisatie nog niet vanzelfsprekend is? “Er is nog veel onzekerheid, onduideijkheid en soms zelfs angst om eigen werkwijzen los te laten. Er is binnen de branche veel waardevolle kennis en ervaring, maar het is niet altijd even vanzelfsprekend om dit te delen en te bundelen om zo effectieve industriestandaarden te ontwikkelen én te accepteren. ” Er moet een commitment topdown zijn van de verschillende senior leaders van bedrijven om dit ook echt te gaan doen. Met het mandaat van NOGEPA hoop en verwacht ik dat we in Nederland nu echt een slag kunnen maken.

Wat zijn jouw verwachtingen van de Steering Committee? “Ik hoop dat we via het Steering Committee flinke stappen zetten in de implementatie van HSElife. In de Steering Committee zitten mensen met diverse achtergronden en ervaringen. Het zijn de leiders, CEO’s, van een aantal bedrijven en die hebben we nodig. Via NOGEPA hebben we nu ook een meer directe ingang met de CEO’s en Operations Managers van alle aangesloten maatschappijen. Ik verwacht dan ook dat zij ons kunnen helpen dat HSElife voor en van ons allemaal wordt en uiteindelijk op alle lokaties ook echt wordt gebruikt.

31


HSElife magazine #22

Can sectors take responsibility for safety?

Can sectors

take responsibility for safety?

Professor Pieter van Vollenhoven scrutinises self-regulation

Interviewed by Mariëlle Schiphorst-Dolman

This article is based on the memorandum ‘Self-regulation, but no cheating!’ issued by the Dutch Safety and Security Foundation, of which Professor Pieter van Vollenhoven chairs the board.

32


Can sectors take responsibility for safety?

HSElife magazine #22

As chairman of the board of the Dutch Safety and Security Foundation (SMV), Professor Pieter van Vollenhoven is closely involved in safety and security issues. There are concerns about the lack of clarity regarding responsibility for safety and security. Where does the government’s responsibility end and that of the private sector begin? The SMV published a memorandum (in Dutch) entitled ‘Self-regulation, but no cheating!’ which looked at how to balance responsibilities. Reading the document we can see a clear similarity between the aim espoused by Professor Van Vollenhoven and the harmonisation initiative already embraced by the oil and gas industry in the Netherlands.

Self-regulation Self-regulation entails entrusting safety issues to the professionalism of industry sectors, but this philosophy does considerably undermine the government’s core task of protecting safety, which after all rests on two pillars: legislation and supervision. If you make safety the responsibility of individual sectors, you will automatically end up with more sectoral safety regulations and fewer statutory rules – which in turn means less government supervision. The recent period of austerity brought yet more cuts to the budgets of supervisory authorities, all under the motto: ‘Leave it to the sector’. And what are independent safety investigations now showing? That many enterprises and organisations are not adhering to their own internal rules, or to sectoral rules, because they are not binding regulations. What’s more, many are no longer even complying with statutory rules, exploiting a lack of supervision. The abuses that result are by no means sporadic incidents. Without internal correctives or external supervision they can sometimes persist for decades. This means that the issue of safety has become a game of roulette, in which good and bad outcomes are equally possible.

33


HSElife magazine #22

Can sectors take responsibility for safety?

Hard work is needed to achieve a balanced spread of responsibilities between government and industry.

No more cheating The title of memorandum on which this article is based – ‘Self-regulation, but no cheating!’ –shows clearly that a lot needs to change. On the one hand, businesses don’t want government to interfere too much with the way they tackle safety issues. But at the same time they aren’t taking their responsibilities in this area seriously. Worse still, cheating goes on, and sometimes continues for years, despite the entire workplace being in the know. Take the diesel software scandal, when at first everything was denied. When the case went to court in the US, however, those involved admitted that the software had been specially developed to cheat emissions tests. In some cases this led to cars producing emissions that were up to 40 times higher than permitted. Professor Van Vollenhoven believes that an all-out effort is needed to ensure that self-regulation does work. After all, the government can never be the sole guarantor of safety. Hard work is needed to achieve a balanced spread of responsibilities between government and industry.

Improve supervision, combat fear of speaking out and establish sound risk management principles Corporate culture prevents employees from speaking out.

At present, government supervision is too divided, fragmented and mediocre. The SMV proposes to set up an academy to promote expertise among supervisory bodies, and also a single national inspectorate to improve government supervision and make it more efficient. Corporate culture prevents employees from speaking out. People must be able to speak freely about abuses if safety is to be improved. Whistle-blowers need statutory guarantees that their statements, background reports, etc. will not be used as evidence in legal proceedings. After all, in criminal cases suspects have the right to remain silent on the grounds that no one should be forced to incriminate themselves. There is a major conflict between this right and the ability to speak freely. Professor Van Vollenhoven therefore strongly advocates requiring businesses by law to set up special safety departments, so as to enable employees to speak out against abuses. Finally, the principles of sound risk management have never been clearly laid down. Given that safety is synonymous with risk management, the SMV would like it to be made mandatory for risk identification to be based both on current legislation and on sectoral norms, guidelines and internal agreements. Risk identification should not be confined to risks to employees, but also encompass risks to third parties like visitors, patients, prisoners and local residents.

34


Can sectors take responsibility for safety?

HSElife magazine #22

Harmonisation can be learnt You would expect the principles of sound risk management to be laid down clearly and consistently in legislation.

Our experience with HSElife has taught us that such an initiative should be championed, as the SMV has recognised.

But this is not yet the case. At present, there is still too great a tendency to assume that each area needs its own risk management process. But the SMV wants to see laws and regulations set out as transparently as possible, as befits a democratic society. Our experience with HSElife has taught us that such an initiative should be championed, as the SMV has recognised. They seek to promote harmonisation, with all those responsible for monitoring compliance being taught to deal with risks proactively in practice. According to Professor Van Vollenhoven, ‘This would not just help to improve the quality of inspection, but would also foster a unified approach to tackling risks proactively.’ There are many who strongly endorse this view. The above findings and the proposed measures for the business community show that we in the Oil and Gas industry are in the vanguard when it comes to safety, transparency and harmonisation. We have long believed in harmonisation and in recent years we have jointly made great progress in this respect. But that doesn’t mean that our work is done. Harmonisation is a continuous process that we need to keep working on day after day throughout the HSElife family. We have already achieved some fantastic results. It is good to note that other sectors may soon experience the benefits of harmonisation and that more attention will be focused nationally – and hopefully ultimately worldwide – on the importance of safety and security, and that cheating will become a thing of the past.

Combat fear of speaking out If the oil and gas industry can do it, surely other sectors can too? Of course they can!

Some years ago, the WAT Group looked at differences in the implementation of legislation in businesses in our sector. The differences turned out to be small, and we took major steps towards harmonisation. The advantages gradually became more and more apparent, and there is now broad support for HSElife as a harmonisation platform. If the oil and gas industry can do it, surely other sectors can too? Of course they can! It’s no accident that we’re now sounding out new sectors worldwide. Safety is important in every sector. Unfortunately, as Professor Van Vollenhoven has noted, business decisions are still too often taken for economic reasons, and not proactively in the interests of safety. The SMV’s memorandum is clear on this point: the field of safety is still not getting enough attention. And, as noted above, we need to create a culture in which people aren’t afraid to speak out. This could be achieved by setting up internal safety departments, and giving them special statutory protection. These departments would report abuses to management, who would then have to decide whether a particular organisational unit needs to be closed down (temporarily or otherwise). Many companies were unhappy with the idea that an in-house safety department would have the power to close down units. Yet strikingly, members of staff whose daily work relates to safety indicated that they would be in favour of such an initiative. The prospect of such departments being able to publish their reports within their own organisations was in itself seen as a great step forward for safety.

Louis Couperusplein 2, 2514 HP DEN HAAG T. 070-3636962 F. 070-4278216 E. smv@maatschappijenveiligheid.nl 35


HSElife magazine #22

Can sectors take responsibility for safety?

Pieter van Vollenhoven neemt zelfregulering onder de loep

Zelf verantwoordelijk zijn voor veiligheid, kan dat? Artikel op basis van notitie ‘Zelfregulering, maar géén gesjoemel’ van de Stichting Maatschappij en Veiligheid waarvan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bestuursvoorzitter is. Als bestuursvoorzitter van Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is prof. mr. Pieter van Vollenhoven nauw betrokken bij het onderwerp veiligheid. Er zijn zorgen over de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van veiligheid. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de overheid en waar begint de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven? De stichting bracht een notitie naar buiten met de titel ‘Zelfregulering, maar géén gesjoemel’, waarin er aandacht besteed wordt aan het vinden van een balans tussen verantwoordelijkheden. Wanneer we het document lezen valt ons direct een duidelijke overeenkomst op tussen het doel dat Van Vollenhoven nastreeft en het harmonisatie initiatief dat we binnen de Olie- en Gasindustrie al kennen.

De zelfregulering Zelfregulering betekent ‘Laat de veiligheid aan de professionaliteit van de sectoren zelf over’, maar met deze filosofie tast je wel de kerntaak van de overheid voor veiligheid fors aan. Die kerntaak berust immers op twee pijlers: Wetgeving en Toezicht. Als je de veiligheid aan de sectoren zelf overlaat, dan krijg je automatisch meer sectorale veiligheidsregels en minder wettelijke regels en daardoor ook minder overheidstoezicht. Vervolgens is er in het tijdperk van bezuinigingen extra op het overheidstoezicht bezuinigd en dat onder het motto: ‘Wij laten de veiligheid toch aan de sectoren zelf over?!’ Wat zie je nu in de praktijk van de (onafhankelijke) veiligheidsonderzoeken? Dat vele ondernemingen of organisaties zich niet houden aan hun eigen interne regels en ook niet aan de sectorale regels. Want deze regels zijn toch geen verbindende voorschriften … En vervolgens houden velen zich ook niet meer aan de wettelijke regels, veelal door een gebrek aan toezicht. De misstanden die hieruit voortvloeien zijn geenszins incidentele gebeurtenissen, maar kunnen – zonder correctie van de organisatie of van het extern toezicht – soms wel tientallen jaren blijven voortduren. Daarmee wordt het onderwerp veiligheid wel een casinospel van ‘het kan goed of slecht gaan’.

Klaar met gesjoemel De titel ‘Zelfregulering, maar géén gesjoemel’ van de notitie waarop dit artikel is gebaseerd laat duidelijk zien dat er nog flink wat moet gebeuren. Bedrijven willen enerzijds niet dat de overheid zich te veel bemoeit met hun functioneren omtrent veiligheid. Anderzijds nemen bedrijven hun

36

verantwoordelijkheid op dit gebied niet serieus. Sterker nog, er wordt gesjoemeld en dit kan niet alleen jarenlang voortduren, maar is op de werkvloer volledig bekend. Denk hierbij aan het gesjoemel met de diesel software waar in eerste instantie alles werd ontkend. Maar voor de rechtbank in Amerika werd erkend dat de software speciaal was ontwikkeld om de tests te kunnen misleiden. Bij sommige auto’s was daardoor de uitstoot soms 40x hoger dan was toegestaan. Volgens prof. Van Vollenhoven moeten alle zeilen worden bijgezet om de zelfregulering alsnog te laten slagen omdat de overheid alleen immers de veiligheid ook niet kan waarborgen of garanderen. Er moet hard worden gewerkt om een balans van verantwoordelijkheden tussen die van de overheid en die van de bedrijven te vinden.

Beter toezicht, doorbreek de angstcultuur, leg de beginselen van goed risicomanagement vast Het huidige overheidstoezicht is nu te verdeeld, te versnipperd en kwalitatief vaak onder de maat. Met de komst van een Toezichtacademie en de mogelijke komst van één Nationale Inspectie zou het overheidstoezicht efficiënter en kwalitatief beter kunnen worden. In de bedrijven ontbreekt de cultuur om over misstanden te spreken. Als je de veiligheid wilt verbeteren, dan moet je daar vrij-uit over kunnen spreken. Alsmede moet je de wettelijke garantie krijgen dat je verklaringen, onderliggende rapporten etc., etc. niet als bewijs in rechtsgedingen mogen worden gebruikt. In het strafrechtelijk onderzoek mogen de mogelijke verdachten immers zwijgen, want niemand behoeft zelf bij te dragen aan zijn of haar veroordeling. Tussen dit vrijuit kunnen spreken en het mogen zwijgen bestaat een enorm spanningsveld. Prof Van Vollenhoven is er dan ook een groot voorstander van om veiligheidsafdelingen binnen bedrijven (wettelijk) uit te rusten zodat men daar vrij-uit kan spreken. Tot slot zijn de beginselen van goed risicomanagement nooit eenduidig vastgelegd. Gelet op het gegeven dat veiligheid synoniem is met risicomanagement zou de SMV willen vastleggen dat een risico-inventarisatie gebaseerd moet zijn op de vigerende wet- en regelgeving én op de normen en richtlijnen van de sector en de eigen interne afspraken. Deze risico-inventarisatie is niet alleen gericht op risico’s voor de werknemers, maar ook op risico’s voor derden zoals bezoekers, de patiënten, de gedetineerden en/of de omwonenden.


Can sectors take responsibility for safety?

Harmoniseren kun je leren Je zou verwachten dat de beginselen van goed risicomanagement helder en consequent vastgelegd zouden zijn in diverse wet- en regelgevingen. Maar daarin zijn nog stappen te zetten. Er wordt nu nog te veel verondersteld dat ieder onderwerp een eigen risicomanagement moet hebben. Maar de SMV streeft naar een democratische samenleving waarin algemeen geldende regels zo transparant mogelijk worden vastgelegd. Inmiddels weten we vanuit HSElife dat een dergelijk initiatief moet worden toegejuicht. Ook de Stichting Maatschappij en Veiligheid ziet dit in. Zij streven naar harmonisatie waarbij alle toezichthouders leren hoe ze proactief moeten omgaan met risico’s in de praktijk. Van Vollenhoven: “Dit zou niet alleen de inspectiekwaliteit helpen verbeteren, maar ook eenheid scheppen in het proactief aanpakken van risico’s.” Velen zijn een groot voorstander. De genoemde constateringen en beoogde maatregelen voor het bedrijfsleven laten zien dat wij binnen de Olie- en Gasindustrie vooroplopen wanneer het gaat om veiligheid, transparantie en harmonisatie. Wij geloven al tijden in harmoniseren en hebben de afgelopen jaren met z’n allen al veel stappen gezet. Maar dat betekent niet dat we ons doel bereikt hebben. Harmonisatie is een continu proces waar we met de hele HSElife familie dagelijks hard aan werken. We hebben al veel fantastische resultaten mogen bereiken. Goed om te zien dat de overige sectoren mogelijk binnenkort ook de voordelen van harmoniseren gaan ervaren en er landelijk – en hopelijk uiteindelijk ook wereldwijd – meer aandacht komt voor het belang van veiligheid en het gesjoemel volledig wordt uitgebannen.

HSElife magazine #22

veel beslissingen genomen op economische gronden en niet proactief op basis van veiligheid. De notitie van de Stichting Maatschappij en Veiligheid is duidelijk over dit punt: veiligheid krijgt nog onvoldoende aandacht. En zoals reeds opgemerkt moet de angstcultuur worden doorbroken en dat zou met de komst van een interne veiligheidsafdeling, die afzonderlijk wettelijk wordt verankerd, kunnen worden gerealiseerd. Deze afdeling meldt de misstanden aan het management en zij moeten dan beslissen of een afdeling (tijdelijk) moet worden gesloten. Vele bedrijven waren geen voorstander van de gedachte dat het intern veiligheidstoezicht afdelingen zou mogen gaan sluiten. Opvallend was dat medewerkers die zich op dagelijkse basis met veiligheid bezighouden, dit initiatief wel zouden toejuichen. Echter, als het rapport van de interne veiligheidsafdeling ook binnen het bedrijf zou mogen worden gepubliceerd, dan zal dat een zegen voor het onderwerp veiligheid kunnen zijn.

Geinterviewed door Mariëlle Schiphorst-Dolman

Angstcultuur de kop indrukken De The WAT Group onderzocht jaren geleden de verschillen in wet- en regelgeving bij bedrijven in onze industrie. Deze verschillen bleken klein, waarna we met z’n allen flinke stappen zetten richting een harmonisatie. De voordelen werden langzaamaan steeds duidelijker en inmiddels wordt het harmonisatieplatform HSElife breed gedragen. Als het in de Olie- en Gasindustrie kan, moet het toch in alle sectoren kunnen? Dat kan zeker! We zijn als HSElife niet voor niets bezig met het aanboren van nieuwe sectoren wereldwijd. Veiligheid is in iedere sector belangrijk. Helaas – en dat ziet ook Van Vollenhoven – worden er in het bedrijfsleven nog te

37


Workshop

together towards

2022 Saving lives & saving millions Implementation of

HSElife 38


Workshop TOGETHER TOWARDS 2022 - Implementation of HSElife

HSElife magazine #22

A great initiative, in which we pursue the aim of ‘saving lives and saving millions’, requires proper implementation. We set to work with HSElife with great enthusiasm right from the start, but implementation within the industry could have been handled better. It is not yet a given that all organisations use the HSElife harmonisation platform. To change that situation, we brought a number of sharp minds together during the ‘HSElife NL implementation workshop’.

Topics of implementation workshop day During this workshop day, Nogepa and The WAT Group

Roadmap for implementation

signed an agreement and we outlined the roadmap for

At present there are a variety of materials available, with

attaining our goals for 2022. The costs for members

the available HSElife materials not yet being used within

were presented; and we discussed the use of the HSElife

all companies in the industry. This is because companies

Academy, the challenges we face, and the steps to be

look first at their own material. We are working towards

taken.

complete acceptance of HSElife in 2022, with everyone speaking the same language within the industry and

Participants

HSElife being fully implemented within the various

Participants from various companies in the industry were

companies. HSElife belongs to ‘us’ – the whole industry.

present during the workshop day. The wide variety of people who attended made the day a success!

Critical success factors In order to get from A (2018) to B (2022), it is important

Participants at the workshop day:

to have complete acceptance of the harmonized way

Gert-Jan Windhorst (Nogepa)

of working and we do what we say. In this we expect

Pier van Spronsen (The WAT Group)

commitment from all participants. The added value of

Veselin Raznatovic (The WAT Group)

HSElife should be clear to everyone. We layed down the

Ronald Pijtak (TAQA)

provisions regarding HSElife in the agreements and by

Maarten Liebreks (Total)

making it a standard, that can be audited, implementation

Gerard Burgers (Oranje Nassau Energie)

can be monitored.

Marc Kloppenburg (Total) Jurgen Joosten (Centrica)

And finally it is important that we continue to

Mark Wempe (HFG Heerema)

communicate. On all levels and within all organisations. In

Bart Roeloffs (Seafox)

order to achieve successful implementation in 2022 there

Robert Moes (Schlumberger)

are a number of challenges that we must face.

Bert Schreurs (Den Hartogh) Peter Struijs (ControlUnion) Koen Backer van Ommeren (ControlUnion) Lex Spiegelaar (NAM) Rini IJzelenberg (Falck)

But when there is commitment and we all pull together, the aim of ‘saving lives and saving millions’ is within our grasp.

Tom Herok (Venko) Piet van Dam (Shell)

39


HSElife magazine #22

Workshop TOGETHER TOWARDS 2022 - Implementation of HSElife

Workshop samen naar 2022!

Saving lives & saving millions Implementatie HSElife Een mooi initiatief waarbij we streven naar ‘saving lives

Roadmap voor implementatie

and saving millions’ vraagt om een gedegen implementatie.

Op het moment zijn er veel verschillende materialen

Met HSElife zijn we vanaf het begin met veel enthousiasme

beschikbaar, waarbij de beschikbare HSElife materialen nog niet

aan de slag gegaan, maar de implementatie binnen de

binnen alle bedrijven binnen de industrie worden toegepast.

industrie had beter gekund. Gebruikmaken van het HSElife

Bedrijven kijken toch als eerste naar het materiaal waarover zij

harmonisatieplatform is nog niet voor alle organisaties

zelf beschikken. We streven naar een volledige acceptatie van

vanzelfsprekend. Om daar verandering in te brengen, zijn we

HSElife in 2022, waarbij iedereen binnen de industrie dezelfde

met een aantal slimme koppen bij elkaar gaan zitten tijdens

taal spreekt en waarbij HSElife volledig geïmplementeerd is

de ‘HSElife NL implementatie workshop’.

binnen de verschillende bedrijven. HSElife is van ‘ons’, van de

Onderwerpen implementatie workshopdag

volledige industrie.

Tijdens deze workshopdag tekende Nogepa een overeenkomst

Bepalende factoren voor succes

met de The WAT Group, presenteerden we de roadmap

Om van A (2018) naar B (2022) te komen is het belangrijk

naar onze doelen voor 2022, werden de kosten voor leden

dat er een volledige acceptatie is in de manier waarop we

gepresenteerd, bespraken we het gebruik van de HSElife

werken, eenduidigheid in wat we zeggen en doen. Dat de

Academy en de uitdagingen en de te nemen stappen.

toegevoegde waarde van HSElife voor iedereen duidelijk is.

Aanwezigen

Daarbij verwachten we commitment van alle deelnemers. De bepalingen omtrent HSElife hebben we vastgelegd in

Tijdens de workshopdag waren deelnemers van diverse

overeenkomsten en we willen van HSElife een te auditen

bedrijven binnen de industrie aanwezig. Dankzij dit gemêleerde

standaard maken en de implementatie kan worden gemonitord.

gezelschap was de dag zeker succesvol te noemen!

En tot slot is het belangrijk dat we blijven communiceren.

Aanwezigen tijdens de workshop dag:

Om tot een succesvolle implementatie te komen in 2022 zijn

Gert-Jan Windhorst (Nogepa)

er dus een aantal uitdagingen die we met z’n allen moeten

Pier van Spronsen (The WAT Group)

aangaan en moeten we nog flink wat meters maken.

Veselin Raznatovic (The WAT Group) Ronald Pijtak (TAQA) Maarten Liebreks (Total) Gerard Burgers (Oranje Nassau Energie) Marc Kloppenburg (Total) Jurgen Joosten (Centrica) Mark Wempe (HFG Heerema) Bart Roeloffs (Seafox) Robert Moes (Schlumberger) Bert Schreurs (Den Hartogh) Peter Struijs (ControlUnion) Koen Backer van Ommeren (ControlUnion) Lex Spiegelaar (NAM) Rini IJzelenberg (Falck) Tom Herok (Venko) Piet van Dam (Shell) 40

Maar wanneer er commitment is en we het met z’n allen doen, is het doel ‘saving lives and saving millions’ dichtbij.


In October, The WAT Group attended Offshore Energy 17 at the RAI Centre in Amsterdam in order to present the HSElife harmonisation platform. The focus was on the key objective of ‘Saving lives and saving millions’. We had an attractive and very approachable stand from which to spread our message. Large banners gave visitors to Offshore Energy food for thought. The message appeared to hit home and we spoke with a great many visitors who were very interested in the aim that we are pursuing with HSElife. In conclusion, we enjoyed three successful days at the trade fair, where we succeeded in further boosting the name recognition of the HSElife harmonisation platform and achieving collaborations.

In oktober was de The WAT Group aanwezig tijdens Offshore Energy 17 in de RAI in Amsterdam om het HSElife harmonisatieplatform onder de aandacht te brengen. Het hoofddoel ‘saving lives and saving millions’ stond hierbij centraal. Een aantrekkelijke stand met een open karakter was hiervoor het podium. Grote banners zetten bezoekers van Offshore Energy aan het denken. De boodschap bleek aansprekend. We spraken veel bezoekers die het doel dat we met HSElife nastreven erg interessant vonden. We kunnen concluderen dat het drie succesvolle beursdagen waren waarop we de naamsbekendheid van het HSElife harmonisatieplatform verder hebben kunnen vergroten en samenwerkingen hebben kunnen realiseren.

41


HSElife magazine #22

Energy Offshore 17

be

on the job

HSElife is the world’s FIRST multimedia platform, dedicated to HSE. It is built upon ‘5 STEPS FOR WORKING MORE SAFELY & SAVING MILLIONS’ principle. Each of the steps is created in close cooperation with professionals from our industry.

1. COMMUNICATION

HSElife magazine, Newsletter, HSElife video channel and HSElife Academy are tools and services for successful implementation.

2. INFORMATION

Essential HSE information, Interactive training modules (E-learning), harmonized HSE campaigns, and more...

3. SUPPORT

Learning and Registration System (LARS) and HSElife Academy are created to facilitate proper Competence Assurance throughout the whole industry.

4. THE PLATFORM

HSElife NL.com is an online platform, available 24/7, where all the information, tools and services are published. It is accessible on any device. With complementary HSElife World video channel it provides instant access to HSE information, training modules, and much more.

5. EVALUATION / RESULT

As last but certainly not least, we evaluate the results and response from users with use of various on- and offline tools. Feedback is then analyzed and improvements and updates are implemented on the yearly base.

Informs, maintains, improves,... 24/7!

42

Energy industry standards for the professionals on the shop floor


Energy Offshore 17

stay

HSElife magazine #22

on the job

BECAUSE ... ... we created the HSElife Academy, an online platform that retains knowledge and increase engagement of your employees by providing information and asking questions each month. It’s NOT a new training but a refresher of what you thought you knew!

Retaining knowledge and increasing engagement

Successfully used in Oil & Gas industry More information? see next pages >

43


HSElife magazine #22

Energy Offshore 17

be

on the job

WE DID THAT ALREADY FOR YOU! Based on successful HSElife platform, we proudly present fully customizable Multimedia Communication System - READY TO USE FOR YOUR ORGANISATION!

1. COMMUNICATION

Professionally created templates for Magazine, Newsletter, video channel,... everything you need for successful roll-out and implementation.

2. INFORMATION

Folders, onscreen presentations, videos, Interactive training modules, campaigns and much more - with your content!

3. SUPPORT

Learning and Registration system, knowledge maintaining and behavior optimization system, ready for your organization’s information.

4. THE PLATFORM

Fully customizable HTML5 digital platform with complementary video channel provide one-stop environment for all your publications, training modules,...

5. EVALUATION / RESULT

Successfully implemented and used system depends on continuous improvement. We provide various on- and offline tools for evaluation and result analysis.

Complete, fully customizable Multimedia Communication System READY TO USE FOR YOUR ORGANISATION! More information? 44

Our contact information is on the next page >

YOUR

WEBSITE your banner

CATEGORY #1 CATEGORY #2 CATEGORY #3

YOUR

WEBSITE CATEGORY #1

your banner

your message CATEGORY #2

CATEGORY #3

CATEGORY #4

Lower CATEGORY #1

Lower CATEGORY #2

Lower CATEGORY #3

Lower CATEGORY #4


Energy Offshore 17

be stay

be

HSElife magazine #22

on the job on the job

on the job

The WAT Group is a Communication agency active in improving HSE and internal/external communication systems for various industries for more than 20 years. 24+ specialists work pro-actively within TWG on both national and international projects.

Are you also interested to join our initiative and start

SAVING LIVES & SAVING MILLIONS? For more information >

THE WAT GROUP BV APELDOORN THE NETHERLANDS WWW.THEWATGROUP.COM

janine@thewatgroup.com +31 (6) 46 295 257

45


Harmonisation without borders Breaking through our own borders

Bart Roeloffs is Corporate Manager QHSE at Seafox and part of the Contractor Forum of HSElife. We spoke with him about harmonisation without borders. Bart is convinced that we can move towards harmonisation worldwide, given the trends that can be observed around the world. These trends are very similar everywhere.

Worldwide trends The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) collects a lot of data on incidents at around 50 operators in 103 countries worldwide, and the trends that emerge from the data are interesting. “Based on these IOGP trends, we can draw up policy effectively. If you do this together, it’s more effective, and that’s especially important at a time when everything is under pressure,” explains Bart. “According to the latest IOGP figures, 58% of the fatal accidents and High Potential Near Misses (HIPOs) appear to be clearly related to violations of the Life-Saving Rules. In that context, the Life-Saving Rule “Line of Fire” (i.e.

immediately visible, but over time they can have an effect on

unnecessary exposure in the danger zone) is the most significant,

safety.” One example is the knowledge and experience that we

connected with 33% of fatal accidents (see IOGP figure). With

risk losing bit by bit in our sector. “There is a relatively large

a joint approach focused on “Line of Fire”, we can contribute

number of people in the industry who are due to retire soon or

towards raising awareness. HSElife provides significant support

who will be made redundant due to reorganisations and cost

in this regard. For example, HSElife and the Operators have made

reductions. These employees have a great deal of experience

a lot of “Line of Fire” Reflective Learning material available. It’s

& knowledge and this knowledge must not be lost. This is not

up to the contractors to use this material effectively.” In addition

a phenomenon unique to the Netherlands or Europe. We can

to the trends relating to actual incidents, there are also a number

also draw up policy together for preserving knowledge and for

of other interesting trends to discover, which we will have to deal

the requirements that you set for people entering the industry,”

with in the near future.

says Bart. In addition, safety has traditionally focused primarily on preventing injuries and incidents, and of course this is and

46

“The world is gradually changing around us: these gradual

remains important! However, the prevention of Major Accident

changes, also known as “Creep Changes”, are perhaps not

Hazards is now also essential. “In the Netherlands, you can


Harmonisation without borders

HSElife magazine #22

see that occupational health and safety legislation used to focus

Tip from Bart

strongly on personal safety of individuals, healthy living and

“Use the resources of HSElife! In that way we will achieve greater

creating a safe working environment. That has been revised by

consistency worldwide in relation to HSE policy. There are an awful

recent European Directives and it now also focuses on Major

lot of things to harmonise. This can be done step by step. Begin,

Accident Hazards. This is a positive development as regards

for example, with something that does not present a threat to

legislation!” adds Bart. “if Major Accident Hazard Management

anyone, something that’s new in your company. Replacing a deeply

(MAHM) is neglected the potential consequences to people,

ingrained system is sometimes a step too far, but we will also

organisations and the environment can be catastrophic. MAHM

get there by taking small steps. It’s important to take ownership,

or also known as Process Safety Management is becoming an

and for people to take responsibility. The HSElife harmonisation

important qualification for safety professionals, including outside

platform can create clarity, so let’s all support it internationally,”

the Oil & Gas industry. Training institutes such as NEBOSH are

says Bart.

responding to this development and now offer training courses and qualifications on this subject. That too is a good development!”

Clarity With regard to the worldwide prevention of major accident hazards and incidents, HSElife can play a role according to Bart: “You see that contractors are most exposed to risks (see IOGP figure). This group in particular needs to pay attention to safety. HSElife provides significant support in this area by distributing clear information. Particularly now that Nogepa has signed an agreement with HSElife, I expect our strength and influence will increase further.”

Harmoniseren zonder grenzen Onze eigen grenzen doorbreken

Bart Roeloffs is Corporate Manager QHSE bij Seafox en onderdeel van het Contractor Forum van HSElife. We spraken hem over harmoniseren zonder grenzen. Bart is er namelijk van overtuigd dat we harmonisatie wereldwijd kunnen aanvliegen, met name met het oog op de trends die je wereldwijd ziet. Die zijn namelijk redelijk gelijk

Wereldwijde trends

De International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) verzameld veel data over incidenten van ca 50 operators over 103 landen wereldwijd , de trends daarin zijn interessant. “Op basis van deze IOGP trends kunnen we effectief beleid samenstellen. Wanneer je dat samen doet ben je effectiever bezig, vooral in een tijd waarin alles onder druk staat is dat belangrijk”, licht Bart toe. “Zo blijkt volgens de laatste IOGP cijfers 58% van de dodelijke ongevallen en High Potential Near Misses (HIPOs) een duidelijke relatie te hebben met de Life Saving-Rules schendingen. Daarbij is de Life-Saving Rule “line of Fire” (ofwel onnodig blootstelling in de gevaarzone) met 33% de belangrijkste (Zie IOGP figure). Met een gezamenlijke aanpak, gericht op “Line of Fire” kunnen wij bijdragen aan een betere bewustwording. Daar ondersteunt HSElife aanzienlijk in bij. Zo is veel “Line of Fire” Reflectieve Learning materiaal beschikbaar gesteld door HSElife en de Operators. Het is aan de contractors om dit materiaal doelmatig te gebruiken”. Naast de trends die betrekking hebben op feitelijke incidenten, zijn er nog een aantal interessante trends te ontdekken waar we in de nabije toekomst iets mee zouden moeten.

“De wereld veranderd geleidelijk om ons heen; deze geleidelijke veranderingen zijn misschien niet direct zichtbaar maar kunnen op termijn wel effect hebben op de veiligheid” Een voorbeeld is de kennis en ervaring die wij in onze sector langzaam dreigen te verliezen. “Naar verhouding zijn er veel mensen binnen de industrie die bijna met pensioen gaan of door reorganisatie en kosten reductie op straat komen te staan. Deze medewerkers beschikken over veel kennis, deze kennis mag niet verloren gaan. Dit is niet iets wat alleen in Nederland of Europa speelt. Ook wanneer het gaat om het behoud van kennis en de eisen die je stelt aan kennis voor mensen die de industrie binnenkomen, kunnen we gezamenlijk beleid schrijven”, aldus Bart. Daarnaast was veiligheid traditioneel vooral gericht op het voorkomen van verwondingen en incidenten, dit is en blijft natuurlijk belangrijk! Maar inmiddels is het voorkomen van Grote Gevaren ook essentieel. “In Nederland zie je dat de Arbo wetgeving erg gericht was op gezond leven en een het creëren van een veilige werkomgeving. Dat is door recente Europese Directives herzien en is nu ook gericht op het voorkomen van Grote Gevaren (Major Accident Hazard). Een goede ontwikkeling op het gebied van regelgeving!”, vult Bart aan. “Het beheersen van Grote Gevaren, ofwel Major Accident Hazard Management (MAHM) wordt een belangrijke kwalificatie voor veiligheid professionals, ook buiten de Olie & Gas industrie. Opleiding instituten als NEBOSH spelen daar op in, en bieden dergelijke opleidingen/ kwalificaties nu aan. Ook dat is een goede ontwikkeling!”

47


HSElife magazine #22

Harmonisation without borders

Harmoniseren zonder grenzen (vervolg)

Eenduidigheid

Wanneer het gaat om het wereldwijd voorkomen van grote gevaren en incidenten, kan HSElife een rol spelen volgens Bart: “Je ziet dat contractors het meest worden blootgesteld aan risico’s (zie IOGP figure). Deze groep in het bijzonder moet notie nemen van veiligheid. Daar ondersteunt HSElife aanzienlijk bij door eenduidige informatie uit te rollen. Vooral nu Nogepa een overeenkomst heeft getekend met HSElife verwacht ik dat de slagkracht verder vergroot is.”

Tip van Bart

“Gebruik de middelen van HSElife! Zo realiseren we wereldwijd meer consistentie wat betreft HSE-beleid. Er zijn ontzettend veel dingen om te harmoniseren. Dit kan stap voor stap. Begin bijvoorbeeld met iets wat voor niemand een bedreiging is, iets wat nieuw is binnen jouw bedrijf. Het vervangen van een ingeburgerd systeem is soms nog een stap te ver. Maar met het zetten van kleine stapjes komen we er ook. Belangrijk is dat er eigenaarschap is, dat er verantwoordelijkheid wordt genomen. Het HSElife harmonisatie platform kan eenduidigheid creëren, laten we dit dan ook internationaal met z’n allen ondersteunen”, aldus Bart.

Secure travel means effective travel

Interview with Daan Brink, managing partner of Proximities Risk Consultancy

48


Secure travel means effective travel

HSElife magazine #22

It is logical that security is important when travelling to challenging environments, but why is there a responsibility of the employer? The employer has a responsibility to the travelling employee regarding the company’s Duty of Care. That responsibility is constituted by the fact that a travelling employee is exposed to higher risks because he travels on behalf of his employer. The question makes me think of a recent example of an expat, a father who travelled with his family to the country where he was going to work for a longer period. The family missed its connecting transportation because of bad luck, which made the expat book a hotel from the airport. He booked the hotel online, using his corporate email account. After the family was installed in the hotel room, the phone rang. The person calling declared that he was the local police chief, and asked whether the expat indeed was person X from company Y. After conformation, the telephone was passed to another person, who was introduced as the leader of the local drugs cartel. This person informed that he was aware of the hotel room number of the expat, as well as that the expat was travelling with his wife and children. After these implicit threats, the expat was ordered to withdraw $15.000 in cash from several ATM’s with his corporate credit card, and to leave the money in a paper bag in the park. Logically, the expat followed the orders of the ‘cartel leader’. It turned out that this incident concerns an inside job. The hotel employee saw the reservation coming in from the corporate mail address and the costs being paid with the corporate credit card. This way, the business character of the trip exposed the employee to an increased risk.

What can the employer do to improve the security of his travelling employees? Let me start by saying that security doesn’t just mean costs. By organizing security upfront, the company is exposed to significantly less risks, which means a smaller likelihood to unexpected costs. In addition, if security is well organized, it improves the resilience and freedom of movement of employees abroad. That way, secure travel means effective travel. Coming back to your question: the key to security is preparation. Because so many corporate travellers have a high frequency of travel, it is important to standardize the preparation as much as possible, by relying on a basis set of procedures in the company. Trainings helps making employees aware of what can happen during travel, how incidents can be prevented and how to act during a calamity. By recording travel preparation in a concise and pragmatic way, fitting to the company’s culture, the preparation is significantly improved and preparation time is minimized.

What strikes you about Dutch companies when it comes to travelling to challenging environments? That a travel ‘went well’ is often confused with a travel ‘done well’. In that sense, experience is sometimes a bad councillor. Companies decide not to take necessary measures because nothing has ever gone wrong, or because employees do not recognize the threats they have faced. Deciding whether to take measures based on the subjective judgement of one or several employees who have travelled around the world leads to irresponsible risks.

What message do you want to convey to Dutch offshore companies? You can capitalize on opportunities all around the world, from semi-permissive Albania to non-permissive South Sudan. The only thing you need is careful preparation. Risk Consultancy is strengthening instead of limiting the opportunities abroad.

Daan Brink (42) is managing partner of Proximities Risk Consultancy, a leading Dutch Risk Consultancy firm, active in over 18 countries worldwide. Proximities supports companies in doing effective & secure business in challenging environments.

49


HSElife magazine #22

Secure travel means effective travel

Veilig reizen betekent effectief reizen Interview met Daan Brink, managing partner van Proximities Risk Consultancy Het is logisch dat veiligheid belangrijk is bij reizen

de weerbaarheid en vrijheid van beweging van medewerkers

naar uitdagende gebieden, maar waarom ligt hier een

in het buitenland. Kort gezegd: veilig reizen betekent effectief

verantwoordelijkheid voor de werkgever?

reizen.

De werkgever heeft een verantwoordelijkheid voor de reizende

Om terug te komen op de vraag: de sleutel tot veiligheid

werknemer in het kader van de Duty of Care van het bedrijf.

is voorbereiding. Omdat veel zakelijke reizigers een

Deze verantwoordelijkheid ontstaat omdat een reiziger

hoge frequentie van reizen hebben, is het van belang de

blootgesteld wordt aan hogere risico’s als hij reist namens zijn

voorbereiding zoveel mogelijk te standaardiseren door uit te

werkgever. De vraag doet mij denken aan een recent voorbeeld

gaan van een basis-set aan procedures en afspraken. Training

van een expat, een vader die met zijn familie naar het land

helpt werknemers bewust te maken van wat er kan gebeuren

reisde waar hij voor een langere periode ging werken. De

tijdens reizen, hoe incidenten voorkomen kunnen worden en

familie miste het aansluitende vervoer door pech, waardoor

hoe te handelen tijdens een calamiteit. Door reisvoorbereiding

de expat een hotel boekte vanaf de luchthaven. Hij boekte het

vast te leggen op een bondige, pragmatische manier, passend

hotel online, via zijn zakelijke e-mailadres.

bij de cultuur van het bedrijf, verbetert de voorbereiding significant en wordt de voorbereidingstijd geminimaliseerd.

Nadat de familie in de hotelkamer geïnstalleerd was, ging de telefoon van de kamer af. De persoon die belde verklaarde

Wat valt jou op aan Nederlandse bedrijven waar het gaat om

de lokale politiechef te zijn en vroeg de vader of hij inderdaad

reizen naar uitdagende gebieden?

persoon X van bedrijf Y was. Na bevestiging werd de hoorn

Dat een reis die ‘goed gegaan’ is vaak wordt verward met een

overhandigd aan een andere persoon, die geïntroduceerd werd

reis die ‘goed gedaan’ is. Hierin blijkt ervaring soms een slechte

als leider van het lokale drugskartel. Deze persoon wist precies

raadgever, waardoor bedrijven beslissen om noodzakelijke

te melden in welke kamer vader zat en dat hij reisde met vrouw

maatregelen niet te nemen omdat er nooit iets is misgegaan,

en kinderen. Na deze impliciete bedreigingen werd de expat

of omdat individuele medewerkers de bedreigingen waar ze

gesommeerd om $15.000 te pinnen met de creditcard van

aan blootgesteld waren niet herkend hebben. Het op basis van

zijn baas bij verschillende pinautomaten, waarna hij dit moest

subjectieve oordelen van een of enkele medewerkers beslissen

afleveren in een papieren zak op een specifieke plek in het park.

of maatregelen nodig zijn leidt tot onverantwoorde risico’s.

Logischerwijs volgde de expat de bevelen van de ‘kartelbaas’ op.

Welke boodschap wil jij meegeven aan Nederlandse offshore bedrijven?

Achteraf bleek dat dit incident een inside job was.

Over de hele wereld, van Albanië tot Zuid-Soedan, zijn er

De werknemer van het hotel zag de boeking binnenkomen van

kansen die jullie kunnen grijpen. Het enige wat je nodig hebt

het zakelijke e-mailadres en dat de kosten betaald werden met

is zorgvuldig voorbereiding. Risk Consultancy betekent het

de bedrijfscreditcard. Hierdoor stelde het zakelijke karakter van

versterken in plaats van beperken van kansen in het buitenland.

de reis de werknemer bloot aan een toegenomen risico. Wat kan de werkgever doen om de veiligheid van zijn reizende werknemers te verbeteren?

Daan Brink (42) is managing partner van Proximities Risk

Laat ik ermee beginnen om te zeggen dat veiligheid niet

Consultancy, een leidend Nederlands Risk Consultancy bedrijf,

slechts kosten betekent. Door veiligheid vooraf te organiseren

actief in meer dan 18 landen over de hele wereld. Proximities

wordt een bedrijf significant minder blootgesteld aan risico’s,

ondersteunt bedrijven in effectief en veilig zakendoen in

waardoor er een kleinere kans is op onverwachte kosten.

uitdagende gebieden.

Bovendien, als veiligheid goed is georganiseerd bevordert het 50


Harmonising in THE UK Successful cooperation

HSElife NL and HSElife UK are of course basically the same thing. But in practice, there are differences in legislation and regulation. It was therefore not possible to transpose HSElife NL one-to-one into a UK version. Oranje Nassau Energie was there at the start of the translation from the Netherlands to the UK. Those involved joined forces and worked hard – and with passion – behind the scenes to set up HSElife UK. HSElife UK is now being presented with great enthusiasm within the industry in the UK.

Close cooperation between NL and UK All HSE items and with them the entire HSElife harmonisation platform have been translated for the industry in the UK. This was possible with the help of close cooperation between The WAT Group (founder of HSElife) and specialists of Oranje Nassau Energie: Paul Tyerman and Alexis Brackpool. Better than anyone else, they know the positive effects of bringing the HSElife harmonisation platform to companies within the UK. “We are aware of the fact that we aren’t British. We leave the content of the presentations to the professionals from Oranje Nassau Energie. We are of course there to provide background information. This cooperation works wonderfully,” adds Pier van Spronsen of The WAT Group.

* In HSElife magazine #23 you can read a full interview with Paul Tyerman and Alexis Brackpool. 51


THE FACES BEHIND

THE WAT GROUP

Meet… Stephanie van Stockum, Project Leader and Coordinator (Stephanie is one on the right of photo :)

Responsibilities, passion & vision

Stephanie already worked for The WAT Group (TWG) during her study Event Management. What started as a secondary job at the time developed into an independent position as Project Leader and Project Coordinator. Stephanie is passionate about being an event specialist and works as an independent entrepreneur. Eight years ago she established SBC Events. In this capacity, she supports TWG in the organization, coordination and execution of various events. But not only that, she’s also responsible for different IT projects.

At TWG, Stephanie was given the opportunity to gain experience in the

projects, I contribute ideas about improving services and organize

event profession, by participating in small events. In addition, she got

various conferences and events. I also work with people with different

started with city games and dinner games. But she wanted more and

specialisms and that is a very nice group. All in all a very nice job!"

soon worked on commission for large events. In the end, Stephanie invented and developed many congresses and events, including TWG.

Looking back When asked what she’s most proud of, Stephanie has to think for a

52

Stephanie’s role at TWG

moment: “It’s not that I can’t think of anything, it’s just that there are

Stephanie is passionate about the event profession, but she is also

so many great things that I have been working on. One of the things

incredibly adept at leading and coordinating various (IT) projects, such

I look back on with great pleasure is the congress that I organized for

as website development, e-learning and the marketing of it. "The

Centrica a few years ago on behalf of TWG. It was a mix of serious

work I perform for The WAT Group is extremely diverse. I manage

subjects, interspersed with a light programme. From businesslike to


The faces behinfd The WAT Group - Meet Stephanie van Stockum

HSElife magazine #22

very humorous, it was very nice to see its impact on the

different from the various business events for which I am

participants. In addition, I am extremely proud of the HSElife

responsible and the zeros and ones that I have to deal with

harmonization platform and I have been closely involved

during IT processes. But because I am well able to apply

from the start. And especially in the IT part of creating and

mindfulness in my daily work practice, I am well able to

developing the academies. Exciting projects that matter."

concentrate and deal with stress. Something that comes in handy when working on projects and events, where you’re

Valuable combination

always faced with a difficulty. Last year, I also designed and

In addition to her work for TWG, Stephanie also works on

organized the Zen Festival for the first time from my interest

various events on behalf of her own company. A valuable

in mindfulness, which is definitely going to be continued."

combination to her: "I have always been interested in

So Stephanie is a busy bee with good ideas and a good

meditation and mindfulness. And not the vague version, but

entrepreneurial drive. This makes her a real asset to the team

the down-to-earth Dutch version. That of course is totally

of The WAT Group.

De gezichten achter de The WAT Group

Verantwoordelijkheden, passie en visie Maak kennis met… Stephanie van Stockum, Projectleider en Coördinator Al tijdens haar studie Eventmanagement werkte Stephanie voor de

maar omdat er zo veel gave dingen zijn geweest waaraan ik heb

The WAT Group (TWG). Wat destijds begon als bijbaan groeide uit

meegewerkt. Eén van de dingen waar ik met erg veel plezier op

tot een zelfstandige functie als Projectleider en Projectcoördinator.

terugkijk is het congres dat ik een aantal jaren geleden in opdracht

Stephanie is een gepassioneerde eventspecialist die werkt als

van TWG organiseerde voor Centrica. Het was een mix van

zelfstandig ondernemer. Acht jaar geleden richtte ze SBC Events

serieuze onderwerpen, afgewisseld met een luchtig programma.

op. Vanuit die hoedanigheid ondersteunt ze TWG bij de organisatie,

Van zakelijk tot ontzettend humoristisch, het was erg leuk om te

coördinatie en uitvoering van uiteenlopende events. Maar dat

zien wat deze opzet met de deelnemers deed. Daarnaast ben ik

is niet het enige, ze draagt ook de verantwoordelijkheid voor

ontzettend trots op het harmonisatieplatform HSElife, daarbij ben

verschillende IT projecten.

ik vanaf het begin nauw betrokken geweest. En dan met name bij het IT-gedeelte bij het opzetten en het ontwikkelen van de

Bij TWG kreeg Stephanie de kans om ervaring op te doen in het

academies. Mooie projecten die ertoe doen.”

event vak, door mee te denken bij kleine events. Daarnaast ging ze zelf aan de slag met stads- en dinerspellen. Maar ze wilde meer

Waardevolle combinatie

en werkte al snel in opdracht aan grote evenementen. Uiteindelijk

Naast haar werkzaamheden voor TWG, werkt Stephanie ook uit

bedacht en ontwikkelde Stephanie zelf menig congres en event,

naam van haar eigen bedrijf aan diverse evenementen. Voor haar

onder andere voor TWG.

een waardevolle combinatie: “Ik heb altijd al interesse gehad in meditatie en mindfulness. En dan niet de zweverige, maar de

De rol van Stephanie bij TWG

nuchtere Hollandse versie. Dat is natuurlijk totaal iets anders dan

Stephanie heeft passie voor het event vak, maar daarnaast is ze

de verschillende zakelijke events waarvoor ik verantwoordelijk

ook een ijzersterk in het leiden en coördineren van verschillende

ben en de nullen en enen waar ik tijdens IT-trajecten mee te

(IT-)projecten, zoals website ontwikkeling, e-learning en de

maken heb. Maar doordat ik goed in staat ben om mindfulness

marketing daarvan. “De werkzaamheden die ik voor de The WAT

in mijn dagelijkse werkpraktijk toe te passen, ben ik goed in staat

Group uitvoer zijn ontzettend divers. Ik leid projecten in goede

me te concentreren en om te gaan met stress. Iets dat goed

banen, denk mee over het verbeteren van diensten en organiseer

van pas komt bij het werken aan projecten en events, waarbij

uiteenlopende congressen en events. Daarnaast werk ik met

er altijd wel iéts tegenzit. Daarnaast heb ik vorig jaar vanuit

mensen met verschillende specialismen en dat is een hele gezellige

mijn interesse in mindfulness voor het eerst het Zen Festival

groep. Al met al een hele fijne job!”

opgezet en georganiseerd, wat zeker een vervolg gaat krijgen.” Stephanie is dus een bezige bij met goede ideeën en een flinke

Terugblikken

ondernemersdrive. Daarmee is ze een echte aanwinst voor het

Wanneer Stephanie de vraag krijgt waar ze het meest trots op

team van de The WAT Group.

is moet ze even nadenken: “Niet omdat ik niets kan bedenken,

53


Are you ready

for winter? Each winter, the cold, snow, ice and hail make it a challenge to work safely. Anticipating the rough weather, installations need to be prepared and man needs to adapt. In this article, we give you a number of tips to help you to keep on working safely during wintertime and, obviously, to arrive at work and get home again unharmed!

+

9 tips for Safety on the road

54


Are you ready for the winter?

HSElife magazine #22

During wintertime, it is even more important to embrace safety, health and environment – be it at work or during leisure time. The weather conditions change. In order to drive safely, we will not only have to make some adjustments to our vehicle but we also need to adjust our driving conduct. In last year’s HSElife Magazine winter issue, we specifically highlighted the subject of driving safely during winter months. Do you remember the tips we gave? Later in this article, we summarize the most important ones for you. In order to be able to guarantee the safety of our employees and of the oil and gas production during winter, we also need to prepare all our operational locations so that they can withstand winter conditions. We sometimes refer to this as “winterising”. These special measures are being taken from November through March.

WINTERISING When winterising, a number of preventive measures are being taken on location. By taking these measures timely – before winter is really upon us – installation and equipment related problems due to the cold and ice can be prevented. Thanks to these measures, installations and equipment can keep on functioning well despite below zero outside temperatures and production loss on location during frost periods can be prevented. Heat Tracing and insulation of all installations and wells need to be scrutinized and inspected. Specifically, the presence of all necessary insulation needs to be checked along with possible damaged or missing protective plating that may lead to crevices. Moreover, the Heat Tracing system needs to be checked – the system preventing certain substances in pipelines, storage tanks, pumps and instruments to coagulate. The Maintenance Department will report their findings along with possible installation shortcomings to the Operations Supervisor who will subsequently act on them. For any installation alterations, extensions or adjustments, a work order application to execute repairs needs to be presented in time because repairs need to be finished before winter begins.

CHECKING At outside temperatures lower than minus 2 degrees Celsius, regular checks need to be performed along with the preparation and prevention activities. I.e. inventorying and if necessary stock supplies on the various locations. Moreover, measures need to be taken in order to prevent frosting of installations and equipment. Specifically: • Checking and if necessary replenish Glycol anti freeze • Checking for the presence of insulation and any insulation damage • Turning on and checking of the Heat Tracing system Apart from potential frost threat to installations, the winter weather may cause slipperiness both onshore and offshore. For employee protection, it is important to be alert to this and take countermeasures if necessary. For the onshore locations, slipperiness countermeasures contracts are being re-activated during winter months. By putting slipperiness countermeasures in place early at locations and access roads, we make sure that our locations remain accessible during winter weather. Moreover, the installations and equipment on location remain accessible to personnel while protecting their safety and the safety of the installations as well as possible. When these measures are taken, the installation is ready for winter. Are you as well?

55


HSElife magazine #22

Are you ready for the winter?

SAFETY ON THE ROAD In order to be able to work safely, you obviously need to get to work safely first. During winter months you need to be extra careful on the road. Due to snow, ice or heavy wind gusts, chaos may occur on the road. We would like to direct your attention to the most important tips helping you to manage the risk of driving under winter conditions as well as can be expected:

1

A good preparation is the main aspect of driving safely under winter conditions. Plan your trip carefully and consider its necessity. When you go on your way, always take warm clothes with you and make sure your passengers are also well prepared.

2

Prepare your vehicle for the winter conditions on the road. Before you start your trip, clean the windscreen, headlights and mirrors of your vehicle. Wax the door rubbers to prevent them from freezing. During frost conditions, don’t use the handbrake so you prevent it from freezing – just put it in P or in reverse.

3

When driving in frost or snow conditions, first defrost the windshields and remove all snow because snow may blow off thus causing potential danger to traffic behind you. Then get in the car, start the ignition and drive away carefully. Immediately turn on the blower as hot as possible, aiming it at the windscreen. Use the airco in order to clear the windows. Don’t start driving before you have a clear view because most accidents happen within the first five minutes due to obscured view.

4

Keep track of weather forecasts and traffic information. At high risk weather conditions such as glazed frost, drifting snow or wind gusts, KNMI will issue warnings. These warnings vary from code yellow (hazardous weather) to code orange (extreme weather) to code red (weather alarm). If extreme weather conditions occur, a Weather and Traffic Alarm may be issued. On KNMI website you can find what these codes exactly mean.

5

On the road, keep your distance and adapt your speed to view and weather conditions. A car may start to slip and slide if its speed is too high related to the current conditions. Do everything carefully: accelerate with caution, handle the clutch with care and don’t steer to sharply when taking a bend.

6

It is a wise idea to put on winter tires in order to get an optimal grip on snow, ice and wet roads at a temperature below 7 degrees Celsius. Compared to summer tires, winter tires are made of softer rubber and have a deeper profile with a large quantity of slats. You could compromise on all season tires. The winter tire extra grip offers a wider safety margin – not a free pass to drive faster at more slippery conditions.

7

When there’s snow on the road, be aware of snowplaning – the winter equivalent of aquaplaning. When there’s too much snow pulp on the road your vehicle may start “floating” when you’re driving too fast. If that happens, try to stay calm, DO NOT steer and release the acceleration slowly. You will regain your road grip. Want to prevent snowplaning? Drive next to the tracks and slush pools and adapt your speed.

8

During this time of year, the low position of the sun combined with a dirty windscreen and road glittering may cause an obscured view. Make sure you have a good pair of sunglasses (don’t keep them in your car because the glasses will mist over when stepping in the cold car) and sufficient windscreen wiper fluid in the reservoir. Also be aware of sudden wind gusts, for example after overtaking a truck.

9

When getting in the car wearing a thick winter coat, pull the safety belts tight. In case of a collision, the pretensioners make sure you are being pushed into your seat preventing your head from being too close to the airbag steering wheel. The airbag and pretensioners are working together in harmony but the pretensioners miss their effect if the belt lies loosely against your coat.

56


Are you ready for the winter?

HSElife magazine #22

Ben jij al winterklaar? Kou, sneeuw, ijs en hagel zijn elke winter een uitdaging om veilig te blijven werken. Het ruige winterweer vraagt om voorbereiding van de installaties en aanpassing van de mens. Graag geven we je een aantal tips mee om deze winter veilig en verantwoord te werken. En om veilig van en naar je werk te komen natuurlijk.

In de wintermaanden is het extra belangrijk om veiligheid,

De afdeling Maintenance rapporteert zijn bevindingen met

gezondheid en milieu zowel op je werk als in je vrije tijd te

eventuele tekortkomingen in de installatie aan de betreffende

omarmen. De weersomstandigheden veranderen. Daar zullen

Operations Supervisor die vervolgens de benodigde actie zal

we ons rijgedrag en onze auto erop aan moeten passen om

nemen. Voor wijzigingen, uitbreidingen of aanpassingen aan de

veilig te kunnen rijden. In het winternummer van HSElife

installatie dienen tijdig werkaanvragen ingediend te worden om

magazine van vorig jaar vroegen we speciaal aandacht voor

de reparatie uit te voeren. Dit alles moet immers gebeurd zijn

veilig rijden in de wintermaanden.

voordat de winter invalt.

Ken jij alle tips nog? Verderop in dit artikel vatten we de belangrijkste nog een keer voor je samen.

CONTROLES

Om de veiligheid van onze werknemers en de olie- en

Naast de voorbereidende, preventieve maatregelen dienen

gasproductie in de winter te kunnen garanderen, moeten we

bij buitentemperaturen lager dan twee graden Celsius

ook al onze operationele locaties voorbereiden om de winterse

regelmatig controles te worden uitgevoerd. Hierbij gaat

omstandigheden te kunnen doorstaan. Het klaarmaken van een

het om het opnemen en wanneer nodig aanvullen van

locatie voor de winter wordt ook wel ‘winterising’ genoemd.

benodigde voorraden op de verschillende locaties. Ook

Deze speciale maatregelen worden getroffen voor de maanden

dienen maatregelen te worden getroffen ter voorkoming van

november tot en met maart.

bevriezing van installaties en apparatuur.

WINTERISING

Hierbij gaat het onder meer om: • Het controleren en wanneer nodig aanvullen van het

Tijdens de winterising wordt er op de locaties een aantal

antivriesmiddel Glycol.

preventieve maatregelen genomen. Door deze maatregelen

• Controleren of de isolatie aanwezig en onbeschadigd is.

tijdig te nemen – vóórdat de winter invalt – kunnen door kou

• Het aanzetten en controleren van de Heat Tracing systemen.

en ijs te verwachten problemen met installaties en apparatuur worden voorkomen. Hierdoor kunnen installaties en apparatuur

Naast het gevaar van vorst voor de installaties, kan zowel

ook bij lage buitenluchttemperaturen van beneden het

Onshore als Offshore door het winterweer gladheid ontstaan.

vriespunt goed blijven functioneren en wordt productieverlies

Het is zaak hierop te letten en gladheid te bestrijden

op de locatie tijdens de vorstperiode voorkomen.

voor de veiligheid van de werknemers. Voor de Onshore locaties worden in de wintermaanden de contracten voor

Van alle installaties en putten dient de Heat Tracing en de

gladheidsbestrijding weer geactiveerd. Door tijdig de gladheid

isolatie kritisch bekeken en geïnspecteerd te worden. Daarbij

te bestrijden op de locaties en op de toegangswegen, zorgen

wordt gelet op de aanwezigheid van alle noodzakelijk isolatie

we ervoor dat de locaties ook in winterweer bereikbaar

en of er beschermingsplaten van de isolatie ontbreken of

blijven. Bovendien blijven de installaties en de apparatuur

beschadigd zijn, waardoor kieren kunnen ontstaan. Bovendien

op de locaties toegankelijk voor het personeel, waarbij hun

wordt de werking van de Heat Tracing nagekeken, die moet

eigen veiligheid en die van de installaties zo goed mogelijk

voorkomen dat bepaalde stoffen in de leidingen, opslagtanks,

gewaarborgd is.

pompen en instrumenten kunnen gaan stollen. Door deze maatregelen te treffen is de installatie klaar voor de winter. Ben jij dat ook?

57


HSElife magazine #22

Are you ready for the winter?

Ben jij al winterklaar? VEILIG DE WEG OP Om veilig te kunnen werken, moet je natuurlijk eerst veilig

Een goede voorbereiding is het belangrijkste aspect van veilig

op je werk kunnen komen. In de wintermaanden is extra

rijden onder winterse omstandigheden. Plan je rit zorgvuldig

oplettendheid op de weg geboden. Door sneeuw, ijs en zware

en overdenk of de reis werkelijk noodzakelijk is. Als je de weg

windstoten kan chaos op de weg ontstaan. Graag vragen we

op gaat, neem dan altijd warme kleding mee en zorg dat ook de

nog eens je aandacht voor de belangrijkste tips om de risico’s

passagiers zijn voorbereid.

van het rijden onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk te beheersen:

Bereid je voertuig voor op winterse rij-omstandigheden. Maak vóór vertrek de voorruit, koplampen en spiegels schoon.

Voor optimale grip op sneeuw, ijs en nat wegdek en bij

Voorkom dat je deurrubbers vastvriezen door ze in te smeren.

temperaturen onder de 7 graden Celsius is het raadzaam

Voorkom dat je handrem vastvriest door deze bij vorst niet te

winterbanden te monteren. Winterbanden zijn gemaakt van

gebruiken – zet je auto in P of in zijn achteruit.

een zachtere rubbersamenstelling en hebben een dieper profiel met een grote hoeveelheid lamellen dan zomerbanden. Een

Als je gaat rijden bij vorst en sneeuw, krab dan eerst de ruiten

compromis is de 4-seizoensband (all-season). De extra grip van

goed schoon en veeg ook alle sneeuw van je auto af, want

winterbanden is je grotere veiligheidsmarge – dit biedt geen

die kan eraf waaien en gevaar opleveren voor achterliggend

ruimte om harder te rijden onder gladdere omstandigheden.

verkeer. Dan instappen, de motor starten en rustig wegrijden. Zet gelijk de blower vol aan op de warmste stand en gericht

Wees bij sneeuw op de weg bedacht op snowplaning – de

op de voorruit. Gebruik je airco voor het ontwasemen van de

winterse variant van aquaplaning. Als er veel sneeuwpulp op

ramen. Ga pas rijden als je goed zicht hebt, want de meeste

de weg ligt en u rijdt te hard dan kan de auto gaan ‘drijven’

ongelukken gebeuren in de eerste vijf minuten van de rit door

op de weg. Probeer kalm te blijven, stuur NIET en laat uw gas

slecht zicht.

rustig los. De grip zal snel weer terugkomen. Snowplaning voorkomen? Rijd naast de sporen en de slushplassen en pas je

Houd de weersvoorspellingen en verkeersinformatie goed bij.

snelheid aan.

Het KNMI geeft waarschuwingen voor weersomstandigheden met een verhoogd risico, zoals ijzel, driftsneeuw en windstoten.

In deze periode van het jaar kan de laagstaande zon in

De waarschuwingen lopen van code geel (gevaarlijk weer) tot

combinatie met een vieze voorruit en schittering op de weg

code oranje (extreem weer) tot code rood (weeralarm). Als zich

zorgen voor zeer slecht zicht. Zorg voor een goede zonnebril

extreme weersomstandigheden kunnen voordoen dan kan een

(niet in de auto bewaren, dan beslaan de glazen als u in uw

Weer- en Verkeeralarm van kracht worden. Op de website van

koude auto stapt) en voldoende ruitenwisservloeistof in uw

het KNMI vind je wat die codes precies inhouden.

reservoir. Wees ook bedacht op harde wind, zoals plotselinge zijwind na het inhalen van een vrachtwagen.

Houd op de weg voldoende afstand en pas je snelheid aan het zicht en de weersomstandigheden aan. Auto’s

Als je in de auto stapt met een dikke winterjas, trek de

kunnen gaan slippen en glijden wanneer de snelheid voor

veiligheidsgordel dan goed strak in je jas. Bij een aanrijding

de omstandigheden op dat moment te hoog is. Doe alle

zorgen gordelspanners dat je in je stoel wordt gedrukt en niet

handelingen met beleid: Heel voorzichtig gas geven, de

met je hoofd te dicht bij het airbag-stuur kan komen.

koppeling niet abrupt laten opkomen en in bochten niet te

De airbag en gordelspanners werken in harmonie samen, maar

scherp sturen.

gordelspanners missen hun effect als de gordel rust op je dikke jas.

58


CONTRACTOR'S DIRECTORY Seafox Contractors BV

Heijmans BV

Winder Limmen

Zuidtoren Taurusavenue 23 2132 LS Hoofddorp T +31 (0)23 - 554 1313 F +31 (0)23 - 554 1320 secretary@seafox.com www.seafox.com

Graafsebaan 65 5248 JT Rosmalen T +31 (0)73 543 5111 F +31 (0)73 543 5220 www.heijmans.nl

Koraalstraat 7 1812 RK Alkmaar T 072-5052344 F 072-5052604 info@winder.nl www.winder.nl

Integron Aandrijftechniek Schoonebeek

Peterson Den Helder B.V.

Control Union Testing and Inspection B.V.

Dwarsakker 2 7761 PW Schoonebeek T +31 (0)524 - 53 27 97 M +31 (0)615 - 88 03 07 F +31 (0)524 - 53 29 69 www.integrongroup.nl

Paleiskade 41 1781 AN Den Helder T +31 223 685100 F +31 223 685195 www.onepeterson.com

Paleiskade 100 1781 AR Den Helder T +31 223 685 180 www.controlunion.com

Frankrijkweg 3 4389 PB Vlissingen-Oost havennummer: 5998 T 0113 – 612 840 F 0113 – 613 137 www.istimewa-elektro.nl

Hertel BV

Mammoet Nederland B.V.

Oosterhof Holman

Fabricom B.V.

Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk T (0594) 28 01 23 F (0594) 21 28 83 E info@oosterhofholman.nl www.oosterhof-holman.nl

Apolloweg 15 4782 SB Moerdijk T +31 (0)168 384 100 F +31 (0)168 384 109 info.moerdijk@fabricom-gdfsuez.nl www.fabricom-gdfsuez.nl

Reym

Arcadis Nederland B.V.

Computerweg 12d 3821 AB Amersfoort T 033 – 455 88 90 F 033 – 456 25 81 amersfoort@reym.nl www.reym.nl

Beaulieustraat 22 6814 DV Arnhem T +31 88 4261 261 info@arcadis.nl www.arcadis.com

Welplaatkade 9 Havennummer 4133 3197 KR Botlek-Rotterdam T+31 10 2958222 F+31 10 2958241 www.hertel.com

Schepersmaat 9 9405 TM Assen T +31 592341456 F +31 592347698 www.mammoet.com

KCA Deutag Drilling Limited

Howden Netherlands

Altens Industrial Estate Minto Drive Aberdeen AB12 3LW T +44 1224 299600 www.kcadeutag.com

Lansinkesweg 4 7550 AZ Hengelo T +31 74 255 6000 F +31 74 255 6060 www.howden.com

AdviSafe Risk Management B.V. Koperslagersweg 23 1786 RA Den Helder 0223 54 00 00 info@advisafe.com www.advisafe.com

Istimewa Elektro B.V.

59


CONTRACTOR'S DIRECTORY

60

Frank's International B.V.

Royal HaskoningDHV

HMVT B.V.

Siemens Nederland N.V.

Mastenmakersweg 1 1786 PB Den Helder T +31 (0)22 367 0000 franksinternational.com

Laan 1914 no 35 3818 EX Amersfoort T + 31 (0)88 348 20 00 F +31 (0)33 463 36 52 info@rhdhv.com www.royalhaskoningdhv.com

Maxwellstraat 31 6716 BX Ede T 0318 - 624 624 F 0318 - 624 913 www.hmvt.nl

Prinses Beatrixlaan 800 2595 BN Den Haag T (070) 333 3333 F (070) 333 2917 www.siemens.nl

Jorritsma Bouw B.V.

Mercon

Induserve V.O.F.

Harlingerstraat 72 8701 WS Bolsward T 0515-578200 F 0515-578201 info@jorritsmabouw.nl www.jorritsmabouw.nl

Krinkelwinkel 6-8 4202 LN Gorinchem +31 183 668822 www.mercon.com

Heerema Fabrication Group

Van der Flier B.V.

Noordweg 8 3336 LH Zwijndrecht T+31 [0]78 625 0425 E info@hfg-heerema.com www.heerema.com

Vondelingenweg Shell Poort 1a Havennr. 3246 3180 AD Rozenburg T. 010-4900100 F. 010-4900199 E. info@induserve.nl www.induserve.nl

Kampen Valve Care

Eqin

Baker Hughes Nederland

A.J. Romijnweg 23 9672 AH Winschoten T 0597-331619 F 0597-331226 E-mail: info@vanderflierbv.nl www.vanderflierbv.nl

Nijverheidsweg 11 9601 LX Hoogezand T +31 (0)598-381222 F +31 (0)598-381247 kvc@kampenvalvecare.com www.kampenvalvecare.com

Theemsweg 2 (Havennr. 5101) 3197 KM ROTTERDAM T +31 (0) 181 29 66 66 F +31 (0) 181 21 81 24 www.eqin.eu

Vasco Da Gamastraat 27 7825 VJ Emmen T 0591 667 667 www.bakerhughes.com

IVM

HTD B.V.

Johnson Controls

AJS V.o.F.

Monierweg 4 7741 KT Coevorden T 088-1663000 F 0524 – 516630 E info@werkveilig.nl www.werkveilig.nl

Handelsweg 7b 7826 TC Emmen T 0591 – 62 97 51 E info@htdemmen.nl www.htdemmen.nl

Pieter Zeemanweg 16 3316 GZ Dordrecht T +31 (0)78 630 5010 infonl.cg-eur@jci.com www.johnsoncontrols.com

Verkeerstorenweg 3 1786 PN DEN HELDER T +31 (0)88-023 1100 www.ajs-isc.com


CONTRACTOR'S DIRECTORY Offshore Detachering & Catering

Wagenborg Nedlift

Oceanwide

Visser & Smit Hanab bv

Yokogawa

Gideonweg 5 9723 BM Groningen T 050-368 2800 nedlift@wagenborg.com www.wagenborg.com

Bellamypark 3 4381 CG Vlissingen T +31 (0)118 42 95 10 vlissingen@oceanwidecrew.com www.oceanwidecrew.com

Rietgorsweg 6 3356 LJ Papendrecht T +31 78 641 72 22 F +31 78 615 51 63 www.vshanab.nl

Euroweg 2 3825 HD Amersfoort T +31 88 4641000 F +31 88 4641111 www.yokogawa.com

BUS

Offshore Independents

SealteQ

Tebodin B.V.

Ossenkamp 4 8024 AE Zwolle T 038 - 45 42 244 F 038 - 45 40 531 E zwolle@bus.nl www.bus.nl

Noordsingel 117 3035 EM Rotterdam T +31 (0)10 737 09 38 info@offshoreindependents.com www.offshoreindependents.com

Tinnegieter 31 9502 EX Stadskanaal T +31 (0) 599 696 333 F +31 (0) 599 696 334 E info@sealteq.com www.sealteq.com

Laan van Nieuw Oost-Indie 25 2593 BJ The Hague T +31 70 348 09 11 F +31 70 348 06 45 E thehague@tebodin.com www.tebodin.bilfinger.com

L. Kielstra Kraanverhuur B.V.

Ymond Offshore Logistics B.V.

Bilfinger Industrial Services

Uranus 6 8448 CR Heerenveen T 058 255 55 55 F 058 255 22 06 E info@kielstra.nl www.kielstra.nl

Strandweg 2 1976 IJmuiden T 0255 533250

Werfplein 5 3238 BH Zwartewaal T +31 181 667 300 F +31 181 663 987 E info@bis-is.com www.bis-is.com

Stork

Bultena

Schlumberger

USG Engineering

Van Deventerlaan 121 3528 AG Utrecht T +31 88 08 91 000 www.stork.com

Flensburgweg 10A 9723 TN Groningen T 050 - 549 7272 planning@bultena.nl www.bultena.nl

Parkstraat 83-89 2514 JG Den Haag T 070 310 5400 www.slb.com

P.J. Oudweg 61 1314 CK Almere T 036-5299 255 E info@usgengineering.nl

GLT-Plus De Vosholen 97 9611 TE Sappemeer T +31 (0) 598 366300 F +31 (0) 598 366395 www.gltplus.nl

61


CONTRACTOR'S DIRECTORY Brand Energy & Infrastucture Services

C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V.

Well Services Group

Binnenduinrandweg 75 1943 AD Beverwijk T +31 (0)251 21 38 69 www.beis.com

Steenoven 2-6 4196 HG Tricht T +31 345 579 211 F +31 345 576 443 info@a-hak.nl www.ahak.nl

Den Hartogh

Bluestream

Antea Group

Willingestraat 6 3087 AN Rotterdam T +31(0)88 1620000 F +31(0)88 1620111 E logistics@denhartogh.com www.denhartogh.com

Koperslagersweg 2 1786 RA Den Helder T +31 223 63 77 84 F +31 223 66 86 38 info@bluestreamoffshore.com www.bluestreamoffshore.com

Tolhuisweg 57 8443DV Heerenveen T +31 (0)513 63 45 67 F +31 (0)513 63 33 53 info.nl@anteagroup.com www.anteagroup.nl

Lubbers Benelux BV

Nalco Champion Delden Technology Center

Fudura

aQuaintance B.V.

AziĂŤweg 25a 9407 TC Assen T 088-857 88 77 www.fudura.nl

Amerikaweg 3 9407 TJ Assen T 0592-377080 www.aquaintance.nl

Altena Group

Safehouse Habitats

Keurweg 10 5145 NX Waalwijk T (+31) 0416 670 700 F (+31) 0416 670 709 E post@altena.com www.altena.com

Strathmore House Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB T: +44 (0) 1382 814 122 www.safehousegroup.com

Klaverakker 1 7761 RA Schoonebeek T +31 (0)524 537777 F +31 (0)524 534592 E schoonebeek@lubbers.net www.lubbers.net

KH Engineering B.V. Jan van Galenstraat 2 3115 JG Schiedam T +31 10 2088888 E schiedam@khe.eu www.khe.eu

62

A.Hak

Langestraat 169 7491 AE Delden T +31 74 377 1720 F +31 74 377 1730 nalcochampion.ecolab.com

NOORDWEST services & security B.V. Luchthavenweg 10 g 1786 PP Den Helder T +31 223 660552 F +31 223 660554 www.nwssecurity.nl

It Dok 2 8447 GL Heerenveen T 0513 622 986 F 0513 620 029 E info@de-wolff.nl www.de-wolff.nl

Phileas Foggstraat 65 7825 AL Emmen T +31 591 668155 E info@wellservices-group.com www.wellservices-group.com

Wigchers Internationaal Transport b.v. Maatschappijweg 12 7848 AM Schoonoord T +31 (0)591 - 381304 F +31 (0)591 - 382450 www.wigchers.nl


CONTRACTOR'S DIRECTORY Jumbo Havenstraat 23 3115 HC Schiedam T+31 10 7900 300 E info@jumbomaritime.nl www.jumbomaritime.nl

Blomsma Signs & Safety B.V.

Venko Groep

Sodexo Remote Sites Netherlands b.v.

Storkstraat 1-3 2722 NN Zoetermeer T (079) 330 10 90 F (079) 330 10 95 www.blomsma-safety.com

Marconistraat 1a 7903 AG Hoogeveen T. +31(0)528 28 19 00 F. +31(0)528 27 82 72 E: info@venko.nl www.venko.nl

RH Marine Group

J. de Jonge Flowsystems

IRM Systems B.V.

MediWerk

Sluisjesdijk 155 3087 AG Rotterdam T +31 10 487 19 11 E info@rhmarinegroup.com www.rhmarinegroup.com

Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 18 Haven 648 3134 KG Vlaardingen T +31 10 248 58 00 F +31 10 434 46 09 www.jdejonge.nl

Maerten Trompstraat 25 2628 RC Delft T +31 152 023 006 www.irm-sys.com

Luchthavenweg 6F 1786 PP Den Helder T +31 88 011 7500 www.mediwerk.com

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.

Orange Access B.V.

Computerweg 2 3821 AB Amersfoort T +31 (0) 88 450 5500 www.bureauveritas.nl

Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem T +31 (0)26 363 77 44 E info@orangeaccess.nl www.orangeaccess.nl

Scientific Drilling International

WPS werkvergunningensysteem

Robbenkoog 42 Beverkoog Ind. Estate 1822 BB Alkmaar T +31 (0) 72 564 2480 www.scientificdrilling.com

Anninksweg 14 7557 AG Hengelo T +31 74 70 74 0580 www.werkvergunningensysteem.nl

Luchtverkeersleiding Nederland Stationsplein zuidwest 1001 1117 CV Schiphol Airport T +31204062260 E H.N.Hoogervorst@lvnl.nl www.lvnl.nl

Nieuwe Steen 2-201 1625 HV Hoorn T +31 (0)229 283053 nl.sodexo.com

The Well Academy BV Canadalaan 9 7316 BV Apeldoorn T +31(0)85 401 2300 E info@thewellacademy.com www.thewellacademy.com

ISG b.v.

Peutz

P.O. box 274 4200 AG Gorinchem T +31183614991

Paletsingel 2 2718 NT Zoetermeer T +31 (0)79 3470347 E info@peutz.nl www.peutz.nl

www.internationalservicesgroup.eu

63


Through our work together, we have once again achieved excellent HSE results in 2017. We have ambitious aims for 2018, which we want to achieve together. We wish everyone a wonderful Christmas and a safe and successful 2018! HSElife Team Door samen te werken wisten we in 2017 weer mooie HSE-resultaten te behalen. Voor 2018 hebben we grootse ambities, die we graag samen met elkaar willen realiseren. We wensen iedereen een fijne kerst en een veilig en succesvol 2018! Het Team van HSElife HSElife magazine is the official communication platform for HSElife World for industry, by industry HSElife is a forum for those working in the oil and gas industry. HSElife focuses particularly on those working wherever HSE is really an issue or really should be an issue: on the shop floor. HSElife magazine is published by: The WAT Group B.V. P.O. Box 23 7380 AA Klarenbeek The Netherlands +31 6 462 95 25 6 (7, 8) www.thewatgroup.com On this issue worked Corine Baarends, Nils Bosma, Daan Brink, Piet van Dam, Tom Herok, Jo Peters, Ronald Pijtak, Bart Roeloffs, Prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Ron Winands, Rini IJzelenberg, Peter Arends, Marjou Janse, Bob Janssen, Veselin Raznatovic, Mariëlle Schiphorst-Dolman, Pier van Spronsen, Stéphanie van Stockum, Janine IJssel de Schepper Please e-mail any comments about subjects discussed in this magazine to info@thewatgroup.com attn. Janine Ijssel de Schepper.

Articles may not be taken from this publication within the meaning of Article 15 of the Netherlands Copyright Act.; © The WAT Group B.V. 2017

Profile for The WAT Group B.V.

HSElife magazine no 22 (UK+NL)  

Health, safety and environment magazine for Oil & Gas Industry - Winter edition

HSElife magazine no 22 (UK+NL)  

Health, safety and environment magazine for Oil & Gas Industry - Winter edition