Page 1

    ก

กก ก ก!กก "ก  ก ก#ก$% &  

2010

[ อาคาร พญาไท พลาซา ชั้น 20 เลขที่ 128/215 ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2612-1314 โทรสาร 0-2612-9350]


1

สารบัญ

แนะนํา

2

สาเหตุที่รานคาควรศึกษาความรูเ กี่ยวกับกลโกงออนไลนอยางจริงจัง

2

ความรับผิดชอบของรานคาเมื่อเกิดการโกงออนไลน

3

กลโกงออนไลนมว ี ิธก ี ารอยางไร การขโมยขอมูลของลูกคา

4

การขโมยขอมูลของรานคา

4

การเจาะเขาระบบการชําระเงินออนไลน

5

การขอปฏิเสธรายการ

5

ใครบางมีความเสี่ยงที่จะโดนโกง ตารางปจจัยทีม ่ ีความเสี่ยงสูง การทําใหลก ู คาเชื่อมั่นวารานของคุณปลอดภัย

5 6

แนวทางปองกันและการลดอัตราความเสี่ยงจากการโกง การทําธุรกรรมของรานคา

7

การรักษาความปลอดภัยในการลอกอิน

7

ความปลอดภัยทีเ่ ครื่องแมขาย

7

ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตใดบางที่ชวยปองกันคุณจากการโกงออนไลน

8

เพยสบายมีมาตรการปองกันการโกงอยางไร

8

ขอดี ประหยัดเวลาและตนทุนดวยบริการปองกันการโกงจากเพยสบาย

9

รานคาจะลดการปฏิเสธการจายอยางไร

9

บทสรุป

10


2

แนะนํา ปจจุบันธุรกิจการซื้อขายออนไลนผานอินเทอรเน็ต หรือธุรกิจ e-Commerce กลายเปนชองทาง การซื้ อ ขายที่ มี ศั ก ยภาพทั้ ง ประเภทธุ ร กิ จ ในประเทศและธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ เพราะการทํ า ธุ ร กิ จ อีคอมเมิรช ถาหากมีการทําการตลาดที่ดีแลว สินคาก็จะเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย และขายดี สราง รายไดเปนกอบเปนกําใหกับรานคา เพราะผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการคนหาสินคาและเขาถึง สินคาไดดี สามารถสั่งซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง จะสั่งซื้อสินคาในเวลาใดก็ได เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ เป น หนึ่ ง ในไม กี่ ธุ ร กิ จ ที่ ยั ง มี แ นวโน ม การเติ บ โตในระดั บ สู ง และอย า งต อ เนื่ อ ง ถึ ง แม ว า เศรษฐกิ จ จะ ชลอตัวลง อย างไรก็ ตามธุ รกิ จ อีค อมเมิรสก็เ ปนช องทางที่ดึ งดู ดกลุ มมิ จฉาชี พ ที่จ ะทํ า การทุ จริ ต หรือ หา ยุทธวิธีในการโกงออนไลนในการทําธุรกรรมอยางไมถูกตองอยูดวย ดังนั้น ผูที่ทําการคาขายผานระบบ อินเทอรเน็ตจึงควรเพิ่มความระมัดระวังและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิรชอยูเสมอ เพื่อ เปนการปองกันความการทุจริตและลดความเสี่ยงที่ธุรกิจจะเกิดความเสียหายในรานคาของตนเองได เพยสบายไดทําบทความเพือ ่ ใหรานคาของทานทําความเขาใจเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นบอยในการ ทุจริต หรือกลโกงออนไลน และแนวทางการปองกันซึ่งมีหัวขอตางๆ ดังนี้

1.สาเหตุที่รานคาควรศึกษาความรูเกี่ยวกับกลโกงออนไลนอยางจริงจัง 2.ความรับผิดชอบของรานคาเมือ ่ เกิดการโกงออนไลน 3.กลโกงออนไลนมีวธ ิ ีการอยางไร 4.ใครบางมีความเสี่ยงทีจ ่ ะโดนโกง 5.การทําใหลก ู คาเชื่อมั่นวารานของคุณปลอดภัย 6.แนวทางปองกันและการลดอัตราความเสี่ยงจากการโกง 7.ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตใดบางทีช ่ วยปองกันคุณจากการโกงออนไลน 8.เพยสบายมีมาตรการปองกันการโกงอยางไร 9.ขอดี ประหยัดเวลาและตนทุนดวยบริการปองกันการโกงจากเพยสบาย 10. รานคาจะลดการปฏิเสธการจายอยางไร

1.สาเหตุที่รานคาควรศึกษาความรูเกี่ยวกับกลโกงออนไลนอยางจริงจัง เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิรชไดเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโนมไปในทิศทางที่ดี และมี เทคโนโลยีใหมๆทางอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการซื้อขายสินคา ทําใหปจจุบั น ขบวนการทุจริต ไดพัฒนาวิธีการการโกงในรูป แบบใหม ๆ ไปพรอมกั บการพั ฒนาเทคโนโลยี และการ เติบโตของธุรกิจออนไลนดวย ดังนั้นทุกรานคาจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกโกง รานคาและผูประกอบการจึง


3

ตองมีความรู ขอมูล และแนวทางในการปองกันการทุจริต หรือกลโกงตางๆ เพื่อที่จะปองกันและลดความ เสียหายในธุรกิจได ขณะที่รานคาของคุณเปดทําการซื้อขายออนไลน อยางนอยรานคาควรมีความรูในรายละเอียด เบื้องตนเกี่ยวกับกลโกงหรือวิธีการทุจริตตางๆ เพื่อปองกันไมใหเปนชองทางกับกลุมมิจฉาชีพ รานคาที่มีหนารานสามารถเห็นวากําลังทําธุรกิจซื้อขายอยูกับใคร สามารถตรวจสอบรายละเอียด บัตรเครดิตและลายเซ็นต หรือขอดูหลักฐานการยืนยันตัวตนของลูกคา เชนบัตรประชาชน หรือพาสปอรต แตในโลกธุรกิจออนไลน ลูกคาไมตองเซ็นต หรือแสดงตัว ดังนั้นการระบุตัวตนจึงเปนเรื่องทาทายและมี ความเสี่ยงในการซื้ อ ขายของร า นค า นอกจากนี้ ในโลกของอิ นเทอร เ น็ต ปจ จุบั น มิจ ฉาชี พ ที่ เก งๆ ทางดา นคอมพิ ว เตอร หรื อ แฮกเกอร นั้ น สามารถเจาะระบบคอมพิ วเตอรโดยที่ ลู ก คา ไม รู ขโมยเงิ น สินคา และขอมูลสวนตัวที่มีความสําคัญของลูกคา มาทํารายการโกง ทุจริต กับรานคา รวมทั้งใชรานคา เปนตนทางในการประกอบการโกง หรืออาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตตอไป การโกงทางอินเทอรเน็ตยังยากที่จะปองกันมากกวาการชําระเงินโดยตรง โจรที่เขามาขโมยเงิน ในร า นเรายั ง สามารถทราบรายละเอี ย ดได ม ากกว า แฮกเกอร ที่ เ จาะระบบและทํ า ลายข อ มู ล ทาง คอมพิว เตอร ในบางครั้ งโลกออนไลน แฮกเกอร จ ะมี วิ ธี การการเจาะระบบคอมพิ ว เตอร พ รอ มๆกันจาก หลายแหลง เนื่องจากรานคามีเครือขายอินเทอรเน็ต เดียวกันกับรานคาอื่นๆ ป จ จุ บั น การป อ งกั น อาชญากรรมทางอิ น เทอร เ น็ ต ได ตื่ น ตั ว ขึ้ น อย า งมาก แต ม าตรการและ ขอ บั งคับ ต า งๆ จะเน นไปที่ ธุ รกิจ ธนาคารพาณิ ช ย เป นหลัก แต สํา หรั บร า นคา ที่ มี ระบบธุ รกรรมซื้ อ ขาย ออนไลนทั่วไป ที่มีระบบหรือเว็ปไซตแตกตางจากธนาคารทําใหบริษัทบัตรเครดิตเปนกังวลในดานความ เสี่ยงของการทุจริต ดังนั้นรานคาออนไลนตองมีระบบการปองกันที่ดี โดยเฉพาะการรับชําระออนไลนโดย ใชบัตรเครดิต ปจจุบันกลุมบริษัทบัตรเครดิต อาทิ อเมริกันเอกซเพรส เจซีบี มาสเตอรการด และวีซา อินเตอร เนชันแนล ไดรวมกันตั้งกฎของอุตสาหกรรมบัตรเครดิตเรื่องความปลอดภัยเพื่อกันขอมูลของผูถือบัตร รั่วไหล(PCI) ซึ่ง PCI ไดกําหนดกฎรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวดใหรานคาที่รับชําระบัตรเครดิต ออนไลนปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนมาก และอาจไดรับบทลงโทษตามเงื่อนไข ตางๆที่ตั้งขึ้น การปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยของรานคาในดานขอมูลบัตรเครดิตอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด

2.ความรับผิดชอบของรานคาเมื่อเกิดการโกงออนไลน รานคาที่มีหนารานในการขาย คุณสามารถเทียบลายเซ็นตและหลักฐานการแสดงตัวตนของผู ถือบัตรไดในขณะที่ทําการซื้อขาย ดังนั้น หากเกิดการปฏิเสธรายการ หรือเกิดการทุจริต รานคาสามารถ ปฏิเสธความรับผิดชอบไปยังเจาของบัตรเครดิตได ในโลกการซื้อขายออนไลนผานอินเทอรเน็ต การ ปฏิเสธความรับผิดจะอยูที่รานคา ธุรกรรมออนไลนจึงจัดเปน ’ธุรกรรมไมทันที’ รานคาที่ถูกโกงจะพบกับ ปญหาที่ตามมาคือ -คาเสียหายตามมูลคาสินคาและคาขนสง -คาปรับการปฏิเสธการจายสําหรับธนาคารผูรับเงิน จากผลสํารวจที่ Gartner Group ประมาณการไว การปฏิเสธจะมีประมาณ 5% ของยอดธุรกรรม


4

ขณะที่ 2% เปนยอดการโกงจริง ผลลัพธคือเราสูญเสียรายไดประมาณ 3% -คาธรรมเนียมสูงขึ้น ตอยอดที่มีการโกง -คาจางทรัพยากรมนุษยในการตรวจสอบและสืบสวนกรณีปฏิเสธการจาย 5 ใน 6 ของบริษัทบัตรเครดิตจะปรับ หรือปดบริการแกรา นคาที่มอ ี ัตราการโกงสูง สรุป วา นี่ คือ ความเสี่ ยงของการประกอบธุรกิจ ออนไลน แตทั้ งนี้ หากร านคา มีก ารบริ หารความ เสี่ยงที่ดี มีการบริการที่ดี สรางความเชื่อมั่น และมีความนาเชือถือในระบบที่ปลอดภัย ลดความกลัวใหผู ซื้อได ทําใหกลุมมิจฉาชีพทําการโกงไดยากขึ้น สามารถแกปญหาการปฏิเสธการจายไดดีขึ้น รานคาจะ สามารถเพิ่มยอดการซื้อขายไดมาก อีกทั้งสามารถประหยัดเงิน เวลา และบุคลากรในการจางงานอีกดวย 3.กลโกงออนไลนมว ี ิธก ี ารอยางไร การโกงออนไลน : มันคืออะไรและเกิดขึ้นไดอยางไร กลโกงทั้งหมดอยูบนพื้นฐานของการขโมยขอมูลของรานคาและลูกคา มิจฉาชีพจะเจาะเขาสู ระบบชําระเงินออนไลนเพื่อ ใหการโกงสําเร็ จ ผลที่เกิด ขึ้นก็คื อสินค าถูกขโมย ขอมูล ถูกขโมย เงินถู ก ขโมย ทําใหเกิดความเสียหายทั้งทางเจาของบัตรและรานคาที่เปนชองทางการทุจริต สินคาถูกขโมย: เกิดขึ้นเมื่อมีการขโมยขอมูลบัตรเครดิตหรือบัญชี ไปซื้อสินคา เมื่อเปนรายการ ทุจริต รานคาจึงเกิดความเสียหาย เพราะจัดสงสินคาไปแลว ขอมูลถูกขโมย: เกิดขึ้นเมื่อมีการขโมยขอมูลบัตรเครดิต และชื่อ-ที่อยู เพื่อสรางบัตรเครดิตใบ ใหมภายใตชื่อของเจาของบัตรใบเดิม เมื่อมีการปลอมแปลงขอมูล จึงสรางความเสียหายใหกับเจาของ บัตรเครดิตหรือบัญชีที่ถูกขโมยขอมูล เงินถูกขโมย: เกิดขึ้นเมื่อโจรลอกอินในชื่อของคุณ สามารถรูขอมูลในบัญชี และสั่งถอนเงินไป ที่บัญชีของโจร อยางไรก็ตาม มีแนวทางที่รานคาสามารถปองกันการโกง สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทําไดคือ เลือกระบบ ชําระเงินที่ปลอดภัย เชื่อถือได มีมาตรฐานและประกอบไปดวยระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และมี มาตรการเพื่อความปลอดภัยระดับสูง ขอมูลตอไปนี้เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับการโกงมากที่สุดที่กระทบกับ รานคา การขโมยขอมูลของลูกคา อาชญากรขโมยขอมู ลบั ตรเครดิ ตด วยวิ ธีก ารหลากหลาย รวมทั้ งการกอ ปปบั ตรตามป มน้ํ ามั น แฮ็กเขาระบบขอมูลทางคอมพิวเตอร จดเลขบัตรระหวางที่เจาของบัตรรอบิลคาอาหาร สงอีเมลหลอกให เหยื่อกรอกขอมูลสวนบุคคล เมื่อพวกโจรไดขอมูลครบเมื่อไรก็จะทําการขโมยสินคา สรางความเสียหาย ใหกับเจาของบัตร การขโมยขอมูลของรานคา เปรี ยบเหมือ นกั บโจรธรรมดาขโมยเงิ นของรา นคา ในชุม ชน โจรออนไลน ก็ส ามารถเจาะระบบ รานคาและถอนเงินเขาบัญชีตัวเอง โจรพวกนี้อาจมาในคราบลูกคาหรือผูเยี่ยมชมเพื่อขโมยขอมูลที่ทาง รานคาจัดเก็บไมดีพอ พวกโจรสามารถเขาระบบหลังบานและขโมยขอมูลทั้งหมดของรานคาที่เชื่อมตอ กับระบบชําระเงิน ถาหากเจาะเขาถึงระบบแบบนี้ได ก็สามารถสั่งจายไปที่บัญชีของโจรในนามรานคาได เชนกัน ซึ่งความเสียหายทั้งหมดเกิดจากระบบของรานคาไมดีพอ


5

การเจาะเขาระบบการชําระเงินออนไลน การเจาะระบบการชํา ระเงิ น มี 2 วิธี หลักๆ ที่ก ลุมโจรจะกระทํา คือ หน าชําระเงินของร านค า และ ทางหนาลอคอินของผูใหบริการการชําระเงิน แมวาหนาชําระเงินจะอํานวยความสะดวกทั้งผูซื้อและ ผูขาย แตอาจมีชองโหวในดานความปลอดภัย โจรบางคนใชหนาชําระเงินเพื่อทดสอบบัตรที่ขโมยมา วาใชไดหรือไม สําหรับรานคานั้นเปนเรื่องยากลําบากมากที่จะพิสูจนถึงที่มาที่ไปของรายการทุจริตที่ เกิดขึ้น การขอปฏิเสธรายการ การปฏิเสธการชําระเงินเกิดขึ้นเมื่อลูกคาทําเรื่องปฏิเสธไปยังธนาคารผูออกบัตร ธนาคารจะเริ่ม กันเงิ นส ว นนั้ นไว ต รวจสอบ ซึ่ งธนาคารผูอ อกบั ต รอาจไม แจ งร า นค า และธนาคารปลายทางก็ ไ ด การ ตรวจสอบยอดดังกลาวสรางตนทุนใหแกรานคา เสียเวลาและเสียเงิน ดังนั้นรานคาควรพยายามใหการ ปฏิเสธมีนอยที่สุดเทาที่จะทําได การปฏิเสธการชําระเงินทําใหรานคาเสียหายและขาดความนาเชื่อถือ เสียเวลาในการแกตา งเรือ ่ ง ดังกลาว สวนใหญที่ลูกคาปฏิเสธการชําระเงินเกิดจาก 1. ลูกคาไมไดรับสินคา 2. ลูกคาไดรับสินคาผิด หรือ ชํารุด 3. บัตรเครดิตถูกขโมย 4. ลูกคาโกงรานคาดวยการปฏิเสธการจาย

4.บุคคลที่มีความเสี่ยงทีจ ่ ะถูกโกง ใครบางมีความเสี่ยงที่จะโดนโกง การโกงเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา โดนโกง 1 ครั้ง ก็เพียงพอจะทําใหรานคาตองปดกิจการ ทําให กลาวไดวามีบางธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากกวาธุรกิจอื่น เพยสบายไดรวบรวมธุรกิจตางๆที่มีความเสี่ยง มากกวาปกติมาแสดงดังตารางขางลาง


6

ตารางปจจัยที่มีความเสี่ยงสูง ประเภทรานคา

ความเสี่ยง

รานคาที่มีระบบรักษาความปลอดภัยต่าํ

มิจฉาชีพใชชองโหวของระบบเครือขายที่ซบ ั ซอน เจาะระบบคอมพิวเตอร ขโมยขอมูลลูกคามาใชทํา รายการซื้อขายทุกอยางได

รานคาที่พบเห็นไดบอย

มีการพยายามเจาะระบบรานคาที่ลงโฆษณามากๆ เปนที่นิยมในการซื้อขาย เพราะโจรรูวามีปริมาณ การทําธุรกรรมสูง รานคาไมมีเวลามาสนใจหรือ ปองกันเรือ ่ งความปลอดภัยมากนัก

ประเภทสินคา

ความเสี่ยง

สินคาที่เปลี่ยนเปนเงินสดงาย

อัญมณี คอมพิวเตอร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ซึ่งกลุมโจรมักใหความสนใจเปน อันดับตนๆ

สินคาที่ดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต

สินคาพวกนี้ไมไดตองการทีอ ่ ยูในการสงสินคา และ ไมจําเปนตองมีขอมูลยืนยันตัวตนผูซื้อมาก การอํา พรางธุรกรรมจึงทําไดงาย

ประเภทลูกคา ตางชาติ

ความเสี่ยง เพราะมีความยุงยากในการยืนยันที่อยูและตัวตน ของชาวตางชาติ ใชเวลาในการตรวจสอบนาน และยากที่จะสืบสวนติดตาม หรือฟองรอง เมือ ่ เกิด กรณีรานคาถูกโกง

ประเภทการขาย

ความเสี่ยง

อัตราการปลอยสินคาในไตรมาสที่ 4

โจรรูวาในชวงปลายป รานคาไมคอ  ยใสใจเรื่อง ความปลอดภัย และตรวจสอบผูซื้อมากนัก เพราะ คําสั่งซือ ้ ที่มีปริมาณมากๆ นีเ่ ปนเหตุใหมีการโกง เพิ่มขึ้น 3 เทาในไตรมาสที่ 4

โปรโมชั่นพิเศษ

โจรจะจับตาดูชว งนาทีทอง เพราะรูวา รานคาไมมี เวลาสนใจเรือ ่ งอื่นในขณะนัน ้ เพราะตองสนใจ ลูกคา ปริมาณการซื้อขายสินคามากกวาสิ่งใด


7

5.การทําใหลก ู คาเชื่อมั่นวารานของคุณปลอดภัย เมื่อรานคาของคุณกําลังเติบโต คุณตองชนะใจลูกคา มีรานคาหรือเว็ปไซดจํานวนมากที่ไมไดรับ ชําระสินคาดวยบัตรเครดิตออนไลนเหมือนรานคาที่มีหนาราน หรืออยางรานคาในหางสรรพสินคา ซึ่งให ความสะดวกสบาย และทําใหลูกคาเชื่อมั่นในการซื้อสินคา แต สําหรับโลกออนไลนไมมีบัตรเครดิตจริงๆที่จับตองได มันยากที่จะทําใหลูกคาเชื่อมั่นเรื่อง ความปลอดภัย ดังนั้นรานคาที่สามารถพิสูจนตัวเองใหเห็นวามีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ วามีระบบ การปองกันที่ดี จะชนะใจลูกคาไดมากกวารานคาออนไลนทั่วไป ซึ่งกรณีนี้ถือวาเปนปจจัยสําคัญในการ สรางรายไดและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

6.แนวทางปองกันและการลดอัตราความเสี่ยงจากการโกง มีความเปนไปไดที่จะลดอัตราความเสี่ยงจากการโกงอยางมีนัยสําคัญ มีสิ่งที่สําคัญ 3 ประเด็น เพื่อลดความเสี่ยง คือ : การทําธุรกรรมของรานคา, การรักษาความปลอดภัยในการลอกอิน และความ ปลอดภัยที่เครื่องแมขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ การทําธุรกรรมของรานคา ยืนยันตัวผูซื้อถาเปนไปได – จะทําใหรานคาทราบวาลูกคาคนใดซื้อซ้ํา ซื้อจํานวนมาก หรือมี ขอมูลที่บงชี้ถึงพฤติกรรมในการซื้อ และรานคาควรเก็บรายชื่อและขอมูลสวนบุคคลไวอยางปลอดภัย โดยอาศัยขอไดเปรียบดานความปลอดภัยที่วีซา และมาสเตอรการดสรางขึ้นเพื่อยืนยันตัวตนของผูถือ บัตรเครดิต หรือ Verified by Visa® และ MasterCard® SecureCode ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการ โกงได คําสั่งซื้อและรายการนาสงสัย – เปนขอมูลที่มีความสําคัญ แตละรายการสามารถชวยใหคุณ เขาใจระดับความเสี่ยงในการจัดการธุรกรรม มันจําเปนที่ตองสรางใหระบบคอมพิวเตอรสามารถคัดแยก หรื อ ตรวจสอบรายการได เ ร็ ว ขึ้ นหรื อ ตรวจจั บ รายการน า สงสั ยได ทั นท ว งที ซึ่ งเพย ส บายมี ระบบการ ตรวจสอบนี้ และมีการพัฒนาระบบตางๆในการปองกันความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งมีบุคลากรที่ชวยตรวจสอบ รายการอีกชั้นหนึ่ง ตรวจสอบรายการนาสงสัย – ทายที่สุด ทําใหแนใจวารานคาไดบริการลูกคาเปนอยางดีและ ไมมีปญหาหรือปฏิเสธรายการซื้อสินคาจากรานคา ในปจจุบันรานคาออนไลนมียอดปฏิเสธการจายเฉลี่ย อยูที่ 5%ของการขาย เพราะรานคาไมมีเวลาหรือขอมูลในการตัดสินใจวานั่นคือรายการตองสงสัย เสี่ยง ตอการทุจริต หรือเปนรายการปกติที่ลูกคาใชจริง บริการปองกันการโกงของเพยสบาย จะมีเจาหนาที่ได ติดตอไปยังรานคาของทาน เพื่อแจงขอมูลรายการนาสงสัย เพื่อใหคุณระงับ หรือ รอการยืนยันขอมูล หรือตัวตนผูซื้อจากธนาคาร กอนการจัดสงสินคา เพื่อเปนการลดอัตราความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะ เกิดขึ้น การรักษาความปลอดภัยในการลอกอิน ทําใหมั่นใจวาคนที่ลอกอินสูระบบการชําระเงินเปนเจาของบัญชีตัวจริง มีการแจงเตือนการเขาสู ระบบที่ตองสงสัย ควรมีความเขมงวดเปนพิเศษสําหรับการเขาระบบของ ADMIN – บริการปองกันการโกงของเพยสบาย คุณสามารถตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง บัญชี ADMIN ควรเปลี่ยนพาสเวิรดอยางสม่ําเสมอ ดูระดับความเสี่ยงของรายการ ตรวจสอบขอมูลที่ ระบบแสดง การเขาระบบที่ไมถูกตอง เพยสบาย มีเจาหนาที่ดูแลธุรกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญในการโกง


8

บริการนี้จะชวยคุณจับรายการมีพิรุธกอนจะสรางความเสียหาย บางครั้งเกิดจากแฮกเกอรหรือพนักงาน ของรานคาทุจริตเอง ความปลอดภัยทีเ่ ครื่อง Server ทําใหมั่นใจวาในเครือขายรานคาไมมก ี ารลอคอิน หรืออีเมลที่ไมไดรับอนุญาต รักษาความปลอดภัยเขมงวด – ดวยการจัดการของเพยสบาย รานคาสามารถมั่นใจไดวา จะมี เฉพาะ E-mail ที่รานคาระบุ หรือแจงไวเทานั้น ที่จะสามารถเขาสูระบบเพื่อทําธุรกรรมของรานคาได อัพเดทขอมูลบนเซิรฟเวอรและระบบปฏิบัตก ิ ารอยางสม่ําเสมอ – มีการตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยเสมอๆ ตรวจการทํางานของไฟลวอล – บริษัทอีคอมเมิรส หรือระบบชําระออนไลน ควรมีการดูแล ระบบอยางตอเนือ ่ ง 24 ชม.และมีไฟลวอลที่อัพเดทตลอด

7.ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตใดบางที่ชวยปองกันคุณจากการโกงออนไลน ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตอะไรบางที่ชวยคุณปองกันการโกง ลูกคาจับจายออนไลนดวยความสะดวกและความเร็ว การเก็บขอมูลหรือประวัตล ิ ูกคาไวลว งหนา เปนภาระ เสียเวลา และไมมป ี ระสิทธิภาพ ระบบที่มีการระบุตัวตนลูกคาใหมเชน MasterCard® SecureCode และ Verified by Visa® ให ความรูสึกที่มั่นใจและนาเชื่อถือมากกวาการใสรหัสปกติ มาตรการเหลานี้เปนหลักฐานที่แนนหนาและ รวดเร็วคลายรหัสเอทีเอ็ม ธุรกรรมที่ลูกคายืนยันตัวตนแลว รานคาสามารถปฏิเสธความรับผิดไปยังลูกคา ได รานคาไมตองรับผิดชอบใดๆกรณีที่ลูกคายืนยันตัวตนแลว หากเกิดการทําธุรกรรมซื้อขายดวยระบบ ดังกลาว ระบบป อ งกั น ของเพย ส บาย มี ก ารจั ด การที่ ดี ที่ จ ะทํ า ให ร า นค า ได ป ระโยชน จ ากระบบที่ มี ประสิทธิภาพสูง (โปรดดูผูใหบริการของคุณวามีระบบใหลูกคายืนยันตัวตนหรือเปลา) ดวยบริการปองกัน การโกง ทําใหคุณมั่นใจดวย Verified by Visa® และ MasterCard® SecureCode จะทําใหไมเกิด ความเสียหายแนนอน

8.เพยสบายมีมาตรการปองกันการโกงอยางไร ความปลอดภัยของขอมูลของรานคา ธุรกรรม และเงินหมุนเวียนเปนปจจัยหลักของธุรกิจและเปน เรื่องที่เราใสใจสูงสุด เพยสบายชวยปกปองคุณจากการโกง ธุรกิจคุณสามารถเจริญเติบโต โดยมีความ สูญเสียนอยที่สุด เพยสบายใชการเขารหัส Secure Sockets Layer (SSL) ที่ชวยปกปองขอมูลสําคัญเพื่อสราง ความมั่นใจในธุรกรรมอีคอมเมิรส รานคาสามารถมั่นใจไดวาเว็บไซตที่เขาทําธุรกรรมอยูเปนของแท และ ขอมูลที่สงผานเวบเบราเซอรเปนสวนตัวและเปนความลับ นอกจากนี้การใช SSL พรอมดวยการเขารหัส 128 บิทส (ระดับสูงสุดที่ใชเพื่อการคา) เพยสบาย เขารหัสใหอั ตโนมัติระหว างการสงขอ มูลของคุณมายังคอมพิวเตอรของเรา ทันทีที่ขอมูล มาถึง มันจะ


9

บันทึกในเซิรฟเวอรเปนการถาวร เรามีการปองกันที่ปลอดภัยทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เซิรฟเวอร ของเราตั้งอยูหลัง Firewall ที่มีการดูแลอยูตลอดเวลา และไมเชื่อมตอโดยตรงกับอินเทอรเน็ต ดังนั้น ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะดูไดเฉพาะเครื่องหรือ user ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น

9.ขอดี ประหยัดเวลาและตนทุนดวยบริการปองกันการโกงจากเพยสบาย -เพยสบายมีการปองกันขอมูลที่มีความละเอียดออนโดยใชระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ดังนั้นคน ที่ไมเกี่ยวของจะไมสามารถเขาถึงขอมูลได -เพยสบายชวยยืนยันและโตแยงการปฏิเสธการจายกับธนาคารเพื่อใหคุณลดความสูญเสียและเสียหาย -เพย ส บายมี น โยบายปกป อ งผู ข ายสํ า หรั บ รายการที่ ไ ด รั บ การยื น ยั น ทํ า ให คุ ณ มี ค วามยุ ง ยากทาง กฎระเบียบนอยลงโดยที่ไมคิดคาบริการเพิ่มเติม

10.รานคาจะลดการปฏิเสธการจายอยางไร ติดตอกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และเก็บขอมูลหลักฐานการซื้อขาย เปนวิธีทด ี่ ีทส ี่ ุดในการลดความ เสี่ยง ลดการปฏิเสธการจาย ดวยการสือ ่ สารที่ชด ั แจง เก็บประวัตท ิ ี่ดีของคูค  า สามารถที่จะหลีกเลี่ยง ปญหาสําคัญได มันงายกวาที่จะเจรจาแกปญหากับบริษท ั บัตรเครดิตในอนาคต เพยสบายพัฒนา คําแนะนําเหลานีเ้ พื่อใหลูกคาของเราหลีกเลี่ยงปญหาการปฏิเสธการจาย จัดสงใหตรงเวลาโดยใชบริการ Tracking พัสดุของไปรษณีย เพื่อพิสูจนวาของถึงมือลูกคา เขียนบรรยายรายละเอียดของสินคาใหมากที่สด ุ เทาที่จะเปนไปได รวมทั้งภาพสินคาที่ชด ั เจน ไมหลอก ตา เพือ ่ ใหลก ู คาเขาใจวาเขาจะไดสินคาที่มล ี ักษณะอยางไร คุณควรมั่นใจวาไดเปดเผยรายละเอียดทั้งหมดแกลูกคา รวมทั้งตนทุนในการขนสง ภาษี และ คาธรรมเนียมอื่นๆ ใหลูกคาเขาใจอยางชัดเจน ติดตอกลับลูกคาดวยชองทางเดิมหากเขามีปญหา ควรใชชองทางโทรศัพท หรืออีเมลเพือ ่ ไขขอของใจ ใหหมดไป และเขาใจตรงกันกับรานคา พูดใหชด ั เจนและสุภาพกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด


10

บทสรุป การทําธุรกิจบนโลกออนไลนไมเหมือนกับการทําธุรกิจประเภทอื่นที่มีหนาราน ที่ตองมีคนคอย ดูแลสินค า มี พนั ก งานขายคอยให คํ าแนะนํ า เกี่ ยวกั บ สินค า และสามารถเฝา ดู พฤติ กรรมของลู ก คา ได บนโลกออนไลนคุณจะไมเห็นวาหนาตาของลูกคาเปนอยางไร ไมสามารถเฝาดูพฤติกรรมของลูกคาได และไมอาจแสดงรายละเอียดสินค าไดมากไปกวาการทําใหปรากฎบนหนาเว็บไซต ดังนั้นรานคาที่ทํ า ธุรกิจดานนี้จึงควรมีความรูเรื่องวิธีปองกันการโกงจากมิจฉาชีพ ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของขอมูล ที่เก็บบนอินเทอรเน็ต เลือกวิธีการชําระเงินที่ดีที่สุดสําหรับสินคาที่ขาย และกีดกันรายการซื้อที่มีปญหา อันจะมีผลใหธุรกิจสามารถขายไดอยางปลอดภัยในทุกที่ ทุกเวลา การเลือกผูใหบริการการชําระเงินเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอันดับตนๆสําหรับรานคาออนไลน และมีเ พี ยงไม กี่ วิธี ใ ห เลื อ กสํา หรั บการเข า ถึ งลู ก ค าจากที่ ใ ดก็ไ ด ใ นโลก โดยไม ทํ า ให ยุงยากและเสี ย ตนทุนสูง การใชบัตรเครดิตจึงเปนทางเลือกยอดนิยม และดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพยสบายเปนมืออาชีพในบริการดานตัวกลางการชําระเงิน ที่สามารถเติมเต็มความตองการไดทงั้ ฝงผูซื้อและผูขาย แมจะอยูตางประเทศก็สามารถเขาถึงระบบเพยสบายได เรามีความปลอดภัยสูงและ เปนผูใหบริการการชําระเงินผานอินเทอรเน็ตชั้นนําของประเทศไทย อนึ่ง ผูใชบริการควรศึกษาวิธีการใชงาน ดาวนโหลดเอกสารวิธีการใช และเงือ ่ นไขการใชบริการ ตางๆ ไดจาก www.paysbuy.com เพื่อใหการใชงานเกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจของทาน

Fruad Protection by Paysbuy  

Newsletter Jan 2010

Advertisement