Page 1

E-Commerce Payment System in Thailand Somwang Luangphaiboonsri General manager, PaySbuy.com 2010

1

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Outline „ „ „ „ „ „

2

พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รู ปแบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะและข้ อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ E-Commerce การรักษาความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Money แนะนา บริการ PaySbuy

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Outline 1 พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความสะดวกต่ อผู้ใช้

เงินสด

4

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยี

Confidential and Proprietary


ข้ อมูลด้ านการชาระเงิน โดย ธนาคารแห่ งประเทศไทย ปี 2550

ปี 2550

5

ปี 2551

ธนาคารพาณิ ชย์ไทย 18 แห่ง มี

5,070 สาขา

5,470 สาขา

ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ 16 แห่งมี

17 สาขา

16 สาขา

ที่ทาการไปรษณี ย ์

1,176 สาขา

1,188 สาขา

ตู้ ATM

25,943 เครื่ อง

34,745 เครื่ อง

จานวนบัตร ATM

22,293,173 ใบ

22,423,525 ใบ

มูลค่าการถอนเงินผ่าน ATM เฉลี่ย/เดือน

7,018 บาท/บัตร

6,056 บาท/บัตร

จานวนบัตรเครดิต

12,003,869 ใบ

12,971,694ใบ

มูลค่าการใช้บตั รเครดิต เฉลี่ย/เดือน

3,381 บาท/บัตร

3,395 บาท/บัตร

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การชาระเงินด้ วย เงินสด „

ข้ อดี ‟ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงยึดติดกับ การใช้เงินสดเป็ นหลัก (Cash Society) ‟ สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยเป็ นจานวนเงินไม่มาก

เงินสด

6

หักบัญชีธนาคาร

ข้ อเสีย

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

‟ มีความเสี่ ยงในการพกพาเงินสด ซึ่งไม่สะดวกทั้ง ผูซ้ ้ือและผูข้ าย ‟ สู ญเสี ยโอกาสในการรับดอกเบี้ยเงินฝาก ‟ ไม่เหมาะกับการซื้อสิ นค้าที่มีราคาสู ง

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


การชาระเงินด้ วยเงินสด สาหรับการค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ สาขากว่า 1,188 สาขา บริการธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ (Postal Order)  ไปรษณีย์เก็บเงินหรื อพัสดุเก็บเงิน ปลายทาง พ.ก.ง.  PAY AT POST 

7

ธนาคารพาณิชย์ สาขากว่า 5,477 สาขา „ โอนเงินที่ เคาน์ เตอร์ ธนาคาร „ โอนเงินผ่ านตู้ ATM ทีม่ ีกว่ า 35,000 ตู้ ด้ วยระบบ Barcode „ โอนเงินผ่าน Internet Banking

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การชาระเงินด้ วย การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) • • • •

มีการทาสัญญาร่ วมกันระหว่าง ร้านค้า ลูกค้า และธนาคาร จากัดเฉพาะร้านค้าที่เปิ ดให้ใช้บริ การเท่านั้น การชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน ชาระค่าบัตรเครดิต ฯลฯ ลูกค้ามีความกังวลเกี่ยวกับยอดหักชาระโดยธนาคารว่า ถูกต้องตรงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริ งหรื อไม่ ทาให้ตอ้ งกลับมาตรวจสอบรายการ เพื่อความมัน่ ใจในภายหลัง

เงินสด

8

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


การชาระค่ าใช้ จ่ายตามใบแจ้ งหนี้

9

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การชาระเงินด้ วย บัตรเครดิต/บัตรเดบิต „ „ „ „

มีการใช้เครื อข่ายเชื่อมโยงกันทัว่ โลกระหว่างร้านค้า ธนาคาร และบริ ษทั บัตรเครดิต (Ex. VISA Network) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันในการชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การ มีการพัฒนาและปรับปรุ งเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพิสูจน์ความน่าเชื่อถือแล้ว การให้/ใช้บริ การมีขอ้ ตกลงอันเป็ นมาตรฐาน ร้านค้าที่รับบัตรเครดิต/เดบิตต้องมี „ การตรวจสอบบัตรเป็ นแบบอัตโนมัติ บัญชีกบั ธนาคารและติดตั้งเครื่ องรับ ผ่านเครื่ อง EDC หรื อใช้ระบบการ บัตรเครดิต (เครื่ อง EDC) โทรศัพท์ในการตรวจสอบบัตร เงินสด

10

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


การชาระเงินค่ าสิ นค้ า/บริการด้ วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทางอินเตอร์ เน็ต

การใช้ บัตรเครดิตชาระเงินผ่ าน อินเตอร์ เน็ต ยุคแรกของการทา e-Commerce ‟ ‟ ‟ ต่อมาจึง ‟

เป็ นการชาระผ่านบัตรเครดิตเกือบทั้งหมด ผูจ้ ่ายเพียงใส่ขอ้ มูลบัตรเครดิตและวันหมดอายุ บนหน้าเว็ปไซต์ การปลอมแปลง โดยการรู้ขอ้ มูลบัตรเครดิตของบุคคลจึงทาได้ง่าย พัฒนาเพิ่มหมายเลข CVV (Card Verification Value) ซึ่งเป็ นตัวเลข 3 หลักที่พิมพ์ไว้ดา้ นหลังบัตรเครดิต ทุกใบ เพื่อให้การปลอมแปลงยากขึ้น เงินสด

11

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


การชาระเงินค่ าสิ นค้ า/บริการด้ วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทางอินเตอร์ เน็ต

การใช้ บัตรเครดิตชาระเงินผ่ าน อินเตอร์ เน็ต ‟ ระบบการตรวจสอบตัวบุคคล (Authentication) โดยการผูถ้ ือบัตร ลงทะเบียนขอรหัสส่วนตัวสาหรับใช้ในการทาธุรกรรมทางอิเล็ดทรอ นิคส์แต่ละครั้ง โดยเรี ยกระบบดังกล่าวว่า “Verified by VISA” หรื อ “Master card Secure Code”

เงินสด

12

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


การชาระเงินค่ าสิ นค้ า/บริการด้ วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทางอินเตอร์ เน็ต

13

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


การชาระเงินค่ าสิ นค้ า/บริการด้ วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทางอินเตอร์ เน็ต

14

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


การชาระเงินค่ าสิ นค้ า/บริการด้ วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทางอินเตอร์ เน็ต ตัวอย่ างหน้ า Payment

15

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


การชาระเงินค่ าสิ นค้ า/บริการด้ วยบัตรเครดิต แบบ Verified by VISA

ขั้นตอนการชาระเงินผ่ านอินเตอร์ เน็ตทีม่ รี ะบบ Verified by VISA

16

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ตัวอย่ างหน้ า Verified by VISA

17

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Online Credit card payment

Source: Nielsen // NetRatings Online Retail Monitor December 2006

18

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การชาระเงินผ่ าน อินเตอร์ เน็ต

ขั้นตอนการชาระเงินโดยการหักบัญชีธนาคาร

19

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาระบบ Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS)

ในปี 2551 ธปท. มีโครงการพัฒนาระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วย ภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System : ICAS) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร โดยใช้ภาพเช็คในการเรี ยกเก็บแทน ตัวเช็คได้ทวั่ ประเทศระบบ ICAS ประกอบด้วย 2 ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบการหักบัญชีเช็ค โดยใช้

20

-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS)

ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารโดยใช้ ข้อมูลและภาพเช็คในกระบวนการเรี ยกเก็บ แทนการใช้ตวั เช็ค โดยธนาคารผูส้ ่ งเรี ยกเก็บ Capture ข้อมูลและภาพเช็คตามมาตรฐานที่ระบบ กาหนด และส่ งภาพเช็คพร้อมข้อมูลเช็คไปเรี ยกเก็บยังธนาคารผูจ้ ่ายผ่านระบบ โดยธนาคารผูส้ ่ งเรี ยก เก็บเป็ นผูเ้ ก็บรักษาตัวเช็คแทนธนาคารผูจ้ ่ายภาพเช็คที่ใช้ในกระบวนการเรี ยกเก็บจะถูกเก็บไว้ใน ระบบจัดเก็บภาพเช็ค ซึ่งเป็ นระบบกลางที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับได้ ส่ วนใหญ่ในประเทศต่างๆ ระบบดังกล่าวจะดาเนินการโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ นอกจากนั้นในบางประเทศสามารถ ใช้ภาพเช็คเป็ นพยานหลักฐานต่อศาลได้ดว้ ย ทาให้สามารถทาลายตัวเช็คได้ภายหลังกระบวนการ เรี ยกเก็บการดาเนินการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คจะช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการเรียก เก็บเงินตามเช็คและการเก็บรักษาตัวเช็คในระยะยาว นอกจากนั้นยังช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน กระบวนการเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค เนื่องจากการใช้ภาพเช็คแทนตัวเช็คในการเรี ยกเก็บจะทาให้ง่ายต่อ การจัดการ การส่ งเรี ยกเก็บ และการเรี ยกดูขอ้ มูล

21

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การชาระเงินด้ วย เงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money, electronic cash, electronic currency, digital money, digital cash or digital currency คือการบริ การแปลงเงินสด โดยเติมเงินจากบัญชีธนาคาร หรื อบัตรเครดิต ให้เป็ นในรู ปของ Electronic Card หรื อ Electronic Wallet ซึ่ งมีการเข้ารหัสในรู ปแบบต่างๆเพื่อไม่ให้ผทู ้ ี่มิใช้เจ้าของ นาไปใช้ได้ และ สามารถใช้ชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ อาทิเช่น 1. บัตรเงินสด Smart Purse 2. บัตรเงินสด True Money 3. M-Pay 4. PAYSBUY กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์

22

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การชาระเงินด้ วย โทรศัพท์ มือถือ การชาระเงินผ่านโทรศัพท์ (Mobile) แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ 1.

Mobile Banking (M-Banking) คือ การทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน ‟ โทรศัพท์มือถือ ‟ SIM Tool Kit (STK) หรื อ ‟ ระบบ Wireless Application Protocol (WAP) ซึ่งมีการให้บริ การในหลายรู ปแบบ เช่นการสรุ ปยอดบัญชีคงเหลือ การโอนเงินระหว่างบัญชี การชาระเงิน เป็ นต้น เงินสด

23

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การชาระเงินด้ วย โทรศัพท์ มือถือ การชาระเงินผ่านโทรศัพท์ (Mobile) แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ 2.

Mobile Commerce (M-Commerce) คือ การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ เพื่อสัง่ ซื้อ สิ นค้าและชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือโดยอาจมีการส่ง SMS ในการ ทารายการสัง่ ซื้อแบบ……

เงินสด

24

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


พัฒนาการของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การชาระเงินด้ วย โทรศัพท์ มือถือ การทาธุรกรรม M-COMMERCE

Mobile Commerce นั้น เป็ นการทาธุรกรรมเพื่อสัง่ ซื้อสิ นค้าและชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือโดย อาจมีการส่ง SMS ในการทารายการสัง่ ซื้อและระบบโทรกลับอัตโนมัติ (Call-back IVR) ในการ ตรวจสอบลูกค้า (verify PIN)อย่างไรก็ตาม ก่อนทาธุรกรรมดังกล่าว ลูกค้าต้องสมัครใช้บริ การกับ ธนาคารที่เปิ ดให้บริ การนี้และยอมรับข้อตกลงซึ่งกาหนดเป็ นเงื่อนไขของการใช้บริ การเสี ยก่อน

เงินสด

25

หักบัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต/เดบิต

e-Commerce Payment System

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือ

Confidential and Proprietary


สรุ ปการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

26

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ทิศทางของบริการชาระเงินในอนาคต เน้นในการเพิ่มความสะดวกสาหรับผูใ้ ช้บริ การและลดต้นทุนของผูใ้ ห้บริ การ โดยสื่ อการ ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะการชาระเงินผ่ านบัตรพลาสติก และโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ การใช้ บตั รพลาสติก - ทาให้ผบู้ ริ โภคเห็นประโยชน์จากการใช้บตั รเดบิตแทนการใช้เงินสด ทั้งใน ด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย การพัฒนาเครื อข่ายบัตรเดบิตในประเทศที่มีค่าธรรมเนียม การรับบัตรของร้านค้าต่าลง และสามารถรองรับการทารายการด้วยบัตรเอทีเอ็มได้ ก็จะสนับสนุนให้ การใช้การชาระเงินผ่านบัตรพลาสติกมีปริ มาณมากขึ้น การชาระเงินผ่ านโทรศัพท์ เคลือ่ นที่หรื อ Mobile Payment • IVR • SMS • WAP/GPRS

ตัดเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) และผ่านกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (epurse)

27

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Outline 2 รู ปแบบการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

28

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ระบบการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

„ ระบบการชาระเงินโครงสร้างพื้นฐานระหว่างธนาคารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริ การ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Electronic Payment System) อาทิ „ BAHTNET (Bank of Thailand Automated High-Value Transfer Network) ปี 2538 „ ECS (Electronic Cheque Clearing System) ปี 2539 „ SMART (System for Managing Automated Retail Funds Transfer) ปี 2540 „ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange)

29

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BAHTNET ECS SMART ITMX „ ระบบที่รองรับการโอนเงินรายใหญ่หรื อการโอนเงินมูลค่าสู งข้ามธนาคาร „ เป็ นการโอนเงินทันทีทีละรายการ (Real Time Gross Settlement) โดยธนาคารผูร้ ับจะ ได้รับเงินจากธนาคารผูส้ ่ งทันที „ ค่าธรรมเนียมต่อรายการขั้นต่า 150 บาท

BAHTNET Sender

Bank A Head office

30

BOT (RTGS)

e-Commerce Payment System

Bank B

Receiver

Head office

Confidential and Proprietary


ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BAHTNET ECS SMART ITMX „ „ „

31

ระบบที่รองรับการโอนเงินรายใหญ่หรื อการโอนเงินมูลค่าสูงข้ามธนาคาร เป็ นการโอนเงินทันทีทีละรายการ (Real Time Gross Settlement) โดยธนาคารผูร้ ับจะได้รับเงินจากธนาคาร ผูส้ ่งทันที ค่าธรรมเนียมต่อรายการขั้นต่า 150 บาท

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BAHTNET ECS SMART ITMX „ ระบบการหักบัญชี เช็คด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นการหักบัญชี เช็คและชาระดุลโดยใช้ ขอ้ มูลเช็ค ที่นาระบบ อิเล็กทรอนิ กส์และเครื อข่ายสื่ อสารมาใช้ในการรับส่ งข้อมูลเช็คแทนการใช้ตวั เช็คเพื่อคานวณและชาระดุล การหักบัญชีระหว่างธนาคาร „ ตัวเช็คใช้เป็ นหลักฐานการหักบัญชี ระหว่างธนาคารและลูกค้าผูส้ งั่ จ่ายเช็ค ทาให้ธนาคารขยายเวลาการรับ ฝากเช็คในระหว่างวันได้นานขึ้นและใช้เวลาในการคัดแยกเช็ค เพื่อคานวณดุลระหว่างธนาคารน้อยลง „ ใช้สาหรับการเรี ยกเก็บเงิ น ตามเช็คของธนาคาร สาขาในกรุ ง เทพฯ ปริ มณฑลและบางสาขาในจัง หวัด ใกล้เคียง ทาให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเรี ยกเก็บมากขึ้น

32

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BAHTNET ECS SMART ITMX „ เรี ยกอีกชื่อว่า “Media Clearing” คือระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าที่มีบญั ชี อยูต่ ่างธนาคาร มี งวดการช าระเงิ น ที่ แ น่ น อน มี ปริ มาณรายการพอสมควรและจานวนเงิ น ของแต่ ล ะรายการไม่ เกิ น 500,000 บาท „ ปัจจุบนั ให้บริ การเฉพาะบริ การโอนเงินจาก ผูจ้ ่ายไปให้ผรู้ ับ (Credit Transfer) บริ ษทั ห้างร้าน องค์กร ธุ รกิ จหรื อนักธุ รกิจ ที่เป็ นลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์และประสงค์จะส่ งคาสั่งโอนเงินเพื่อธุ รกิ จให้กบั คู่คา้ หรื อพนักงานของตนเองซึ่งมีบญั ชีต่างธนาคาร „ ประโยชน์ คือ ช่วยอานวยความสะดวก ลดขั้นตอนการจ่ายเงิน เช่น การเขียนเช็ค การนับเงินสด เป็ นต้น ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย และแรงงาน „ ลักษณะธุรกรรมที่เหมาะสมได้แก่ การจ่ายเงินเดือน เงินปันผล และการจ่ายค่าสิ นค้าและบริ การ

33

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BAHTNET ECS SMART ITMX

ระบบการโอนเงินที่ให้ บริการโดยธนาคารพานิชย์ „ โอนเงินผ่าน Internet Banking „ โอนเงินผ่านระบบ B2B e-payment „ โอนเงินผ่านระบบ ORFT (Online Retail Funds Transfer) หรื อ โอนเงินข้ามธนาคารผ่านเครื่ อง ATM หรื อที่เรี ยกว่า ATM Pool

34

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BAHTNET ECS SMART ITMX

ระบบการชาระเงินผ่ านเครือข่ ายระหว่ างธนาคาร

„ ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้เห็ นความสาคัญของการโอนเงิ นระหว่างธนาคาร มี มติ ให้จดั ตั้งระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) เป็ นการร่ วมมือระหว่างตัวแทนจากภาคเอกชน ธนาคาร พาณิ ชย์ไทย ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ โดยมี ธปท. เป็ นผูก้ ากับดูแลระบบ เพื่อรองรับการโอนเงินระหว่าง ธนาคารทุกๆ ช่องทาง ทาให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

„ ธปท. ยังสนับสนุนการใช้สื่อชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อทดแทนการใช้เงินสดและเช็ค

35

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการชาระเงินสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BAHTNET ECS SMART ITMX

36

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Outline 3 ลักษณะและข้ อมูลสถิติ E-Commerce Business

37

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


B2C Electronic Commerce in Asia Country

Infrastructure

Population รายได้ /หัว Internet Broadband

China

1,311.8M

$2,000

253M (19.1%)

214M (16.1%)

Taipei

23.0M

$17,250

10.14M (44%)

6.85M (27.6%)

Korea

48.4M

$17,690

34.82M (76.3%)

14.71M (30%)

Malaysia

26.1M

$5,620

15M (14.5%)

1.26M (5%)

Singapore

4.5M

$28,730

2.65M (74%)

2.51M (70.3%)

Thailand

Vietnam

38

Market Size

63.4M

84M

$3,050

$700

13.5M (20%)

15.5M (18.64%)

0.94M (5.2%)

5.241M (6.2%)

Payment COD = 80%,Bank transfer,CC,Bank/Post office Remittance 1.CC 2.COD 3.Bank Transfer 1.CC 66.3% 2.Online Payment 36.1% 3.e-Money 0.7% 1.CC 2.Bank Transfer 3.e-Money 1.CC 2.Bank Transfer 3.e-Money 1.Bank Transfer (62.1%) 2.COD (38.9%) 3.Bank e-transfer (8.7%) 4.CC(7.3%) 1.Prepaid Card 52.2% 2. Post Office Remittance (24.1%) 3.Credit Card (11.8%) 4.Bank Transfer (4.2%)

e-Commerce Payment System

Logistic 1-3 วัน ในเขต เดียวกัน 2-3 วัน ต่างเมือง Tie up with convenient stores 1 day -

Summary *Under Development *Internet user มากทีส ่ ด ุ ใน โลก อัตราการใช ้ internet ถึง44% Mkt Size is $6 billion เป็ น Developed country in internet and EC

2-3 days

Infrastructure is progressing by e-Government project 2-3 days *Becoming regional hub for BtoC EC in Asean region * BtoC EC market is not large(Small country) 1 day(20.3%) *Infrastructure for Internet 2-3 days and EC กระจุกอยูแ ่ ต่ในเมือง (44.2%) ใหญ่ 4 days (35.5%) *Slow Growth of Internet and BtoC EC Vietnam post Internet infrastructure is more expanding and BtoC EC is just started

Confidential and Proprietary


ลักษณะและข้ อมูลสถิติ E-Commerce Business ข้ อมูลสถิติ e-Commerce แสดงมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 จาแนกตามประเภทผูป้ ระกอบการ Type

2006 Vol. (Mil.Baht)

%

2007 Vol.(Mil.Baht)

%

2008 Vol.(Mil.Baht)

305,159

100.0

427,460

100.0

527,538

100.0

%

B2B

79,726

26.1

127,325

29.8

190,751

36.2

B2C

47,501

15.6

63,425

14.8

45,951

8.7

B2G

177,932

58.3

236,710

55.4

290,836

55.1

(176,683)

(57.9)

(233,982)

(54.8)

(288,749)

(54.7)

( 1,249)

(0.4)

( 2,728)

(0.6)

(2,087)

(0.4)

127,071

100.0

193,478

100.0

89,927

70.8

145,676

75.3

37,144

29.2

47,802

24.7

(e-Auction) (Survey) Market B2B+B2C 1/ Domestic Crossboarder 1/Note:

Not include e-Auction.

Source: Nation Statistical Office of Thailand

39

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ลักษณะและข้ อมูลสถิติ E-Commerce ข้ อมูลสถิติ e-Commerce แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตและมูลค่าธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ตั้งแต่ปี 2545 ‟ 2549 140,000

12,000,000

15.18% 120,000

64.09%

10,000,000

42.17%

100,000

8,000,000

16.17%

80,000

15.14%

25%

60,000

7.19%

6,000,000

21.15% 4,000,000

40,000 2,000,000

20,000 -

-

ใ ี่ : ศ

40

โ โ ี

แ ะ

แหง

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ลักษณะและข้ อมูลสถิติ E-Commerce ข้ อมูลสถิติ e-Commerce สรุ ปลักษณะกลุ่มผูใ้ ช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะต่ างๆ

กลุ่มที่มีการใช้ พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ สูง

เพศ อายุ ระดับการศึกษา

หญิง 25 ถึง 34 ปี ปริ ญญาตรี

อาชีพ

พนักงานของหน่วยงานเอกชน

กลุ่มที่มีการใช้ พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ค่อนข้ าง น้ อย ชาย 6 ถึง 14 ปี กลุ่มที่มีการศึกษาต่ากว่ามัธยม และกลุ่ม การศึกษาระดับปริ ญญาเอก พนักงานของหน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกาไร (NGO)

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

41

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ข้ อมูลสถิติ e-Commerce มูลค่า และประเภทสิ นค้าที่มีการซื้อผ่านช่องทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

ี่ : ศ 42

โ โ ี

แ ะ

แหง e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ข้ อมูลสถิติ e-Commerce เหตุผลการไม่ซ้ือสิ นค้าผ่านออนไลน์ „ ไม่ไว้วางใจผูข้ ายว่ามีสินค้านั้นจริ งหรื อจะส่ ง สิ นค้าให้จริ ง และไม่สามารถเห็นหรื อจับต้อง สิ นค้าได้ (ร้อยละ 58.5) „ ไม่มนั่ ใจในระบบชาระเงิน (ร้อยละ 42.9) „ ไม่ตอ้ งการส่ งข้อมูลบัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ (39.4) „ และขั้นตอนการสัง่ ซื้อยุง่ ยาก (ร้อยละ 27.6) ตามลาดับ

ี่ : ศ 43

โ โ ี

แ ะ

แหง e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


การชาระเงินออนไลน์

44

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ลักษณะและข้ อมูลสถิติ E-Commerce Business การชาระเงินบน e-Commerce

45

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ตัวอย่ างผู้ให้ บริการชาระเงินออนไลน์ ผูใ้ ห้บริ การชาระเงินในประเทศ • Paysbuy.com ระบบชาระเงินของคนไทย ที่มีรูปแบบเป็ นกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ • Taradpay.com ระบบชาระเงินของคนไทย รองรับบัตรเครดิต, เคาเตอร์เซอร์วิส, paypal, paysbuy • Thaiepay.com ระบบชาระเงินของคนไทย รองรับบัตรเครดิต

ผูใ้ ห้บริ การชาระเงินจากต่างประเทศ • • • • • • 46

PayPal.com ระบบชาระเงินของ Ebay ที่คนทัว่ โลกนิยมใช้ Clickand buy.com ค่า fee ในการตัดเงินต่า Siampay.com ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน (ในไทย) แต่ของบริ ษทั ต่างประเทศ Moneybroker.com คนรับเงินไม่ตอ้ งแอดบัตร ก็สามารถแอดแบงค์ถอนเงินเข้าธนาคารไทยได้เลย libertyreserve มี API ให้ใช้ ฟรี ด้วย ค่า FEE ไม่แพง นิยม มากในกลุ่มกั เทรดค่าเงิน Forex Alipay.com ระบบชาระเงินที่ใช้กบั Alibaba.com e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Outline 4 การรักษาปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

47

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


ความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ • หลักการรักษาความปลอดภัยในการสื่ อสาร 1. 2. 3. 4.

ต้องสามารถระบุตวั ตนผูส้ ่ งสารได้ (Authentication) ต้องสามารถรักษาความเป็ นส่ วนตัวได้ (Privacy) เนื้อหาต้องถูกต้อง ครบถ้วน (Integrity) ผูส้ ่ งไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบภายหลังได้ (Non-repudiation)

• Public Key Infrastructure ; PKI • Digital Signature • ระบบรักษาความปลอดภัย SSL • Security Policy

48

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Public Key Infrastructure ; PKI • Asymmetric encryption หรื อ Public key encryption (ระบบรหัสกุญแจคู่แบบอสมมาตร) คือการเข้ ารหัสและถอดรหัสด้วยกุญแจคนละดอกกัน กุญแจดอกแรก คือ กุญแจรหัสลับ(Private key) ส่วนอีก ดอกหนึ่งเรี ยกว่ากุญแจสาธารณะ (Public key) ซึ่งสามารถมอบให้ผมู้ ีอานาจผูใ้ ดผูห้ นึ่งทาการถอดรหัสได้ เรี ยกว่า PKI โดยมี CA เป็ นผูส้ ร้างกุญแจนี้ให้ เรี ยกว่าระบบรหัสกุญแจคู่แบบอสมมาตร นิยมใช้ในการชาระเงินแบบ EDI

Sender

Internet

Receiver

Cipher text

Plaintext be Encrypted

Cipher text be Decrypted

With Private key A

4560 2310 8704 2153

With Public key A

92 @#*7^FgP>1! 68+$

4560 2310 8704 2153

E.Turban Electronic Commerce 2002. New Jersey , Prentice Hall. Withman & Mattord Principle of Information Security Massachusetts,Thomson. 49

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Digital Signature คือการใช้ เทคนิค PKI กุญแจสาธารณะ โดยมี CA หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็ นผู้สร้ างรหัสหรือ กุญแจให้ 2 ดอก คือ Private Key และ Public Key Private key จะติดตั้งอยูบ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งข้อมูล Public key จะติดตั้งอยูท่ ี่ Host หรื อเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ หรื อ CAs „เอกสารหรื อลายมือชื่อจะถูกย่อยด้วยสมการคณิ ตศาสตร์ Hash Function เรี ยกว่า Hashed Message Internet Sender

Plaintext be encrypted by private key of sender with Hash Function

Plaintext+ Hash Function +encryption (Private key)

Receiver

Signature : Hashed Message

Signature with hashed message be decrypted with public key of sender

92 @#*7^FgP>1! 68+$

Hash Function + decryption (Public key)+ Plaintext

E.Turban Electronic Commerce 2002. New Jersey , Prentice Hall. Withman & Mattord Principle of Information Security Massachusetts,Thomson. 50

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Digital Signature Process

51

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


SSL: Secure Socket Layer

52

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


SSL Certificate

53

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


กฏหมายกากับดูแลธุรกิจบริการ e-Payment กฎระเบียบเกีย่ วกับระบบการชาระเงิน „ พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 Electronic Transactions Act วัตถุประสงค์ : เพื่อรั บรองสถานะทางกฎหมายของข้ อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ ให้ เสมอด้ วยกระดาษ อันเป็ นการรองรั บนิติ สั มพันธ์ ต่างๆ ซึ่งแต่ เดิมอาจจะจัดทาขึน้ ในรู ปแบบของหนังสื อให้ เท่ าเทียมกับนิติสัมพันธ์ รูปแบบใหม่ ที่จัดทาขึน้ ให้ อยู่ ในรู ปแบบของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้งการลงลายมือชื่ อในข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการรั บฟั งพยานหลักฐาน ที่อยู่ในรู ปแบบของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หมวด 3(ธุรกิจบริ การเกี่ยวกับธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์) มาตรา 32 กล่าวถึงความจาเป็ นในการควบคุมดูแล เพื่อ 1. รักษาความมัน่ คงทางการเงินและการพาณิ ชย์ 2. เสริ มสร้างความเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3. ป้ องกันความเสี ยหายต่อสาธารณชน จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมดูแล ธุรกิจบริ การดังกล่าว

54

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


กฏหมายกากับดูแลธุรกิจบริการ e-Payment การกากับดูแลธุรกิจ และระบบการชาระเงินโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย „

วัตถุประสงค์ ในการกากับระบบการชาระเงิน

เพื่อให้ระบบการชาระเงินของประเทศสามารถดาเนินการไปได้อย่างราบรื่ นและต่อเนื่องมีความ ปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลในการเป็ นโครงสร้างพื้นฐาน ทางการเงินที่มีเสถียรภาพของประเทศ หลักการการกากับ (oversight) ระบบการชาระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย จะกากับทั้ง „ ระบบทีธ่ นาคารแห่ งประเทศไทยดาเนินการเอง ได้แก่ ระบบบาทเน็ต ระบบ ECS ระบบ SMART „ ระบบทีธ่ นาคารพาณิชย์ ดาเนินการ เช่น ระบบ ITMX ระบบการชาระดุลหลักทรัพย์ ระบบ ORFT (ATM) ระบบ Credit Cards และ e-banking „ ระบบทีด่ าเนินการโดยกลุ่ม Non-bank คือ Counter Service, การชาระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการ โอนเงินในประเทศหรื อต่างประเทศ (Remittance Payment)

55

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


กฏหมายกากับดูแลธุรกิจบริการ e-Payment การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะสาคัญ • โอนสิ ทธิการถือครองเงิน หรื อโอนสิ ทธิการถอนเงิน หรื อหักเงินจากบัญชีของผูใ้ ช้บริ การ • ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท้งั หมดหรื อแต่บางส่วน • ผูใ้ ห้บริ การเป็ น “ตัวกลาง” ในกระบวนการชาระเงินระหว่าง ผูซ้ ้ือ (ผูโ้ อน) และผูข้ าย (ผูร้ ับโอน) หรื อ ระหว่างสมาชิกผูใ้ ห้บริ การ

56

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


กฏหมายกากับดูแลธุรกิจบริการ e-Payment หลักเกณฑ์ ในการประกอบการทีภ่ าคธุรกิจต้ องปฏิบัติ ร่ างพระราชกฤษฏีกาได้กาหนดให้ผบู้ ริ การปฏิบตั ิตามหลักมาตรฐานขั้นต่า ดังนี้ 1. การเก็บรักษาและการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ 2. การตรวจสอบและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบการให้บริ การที่น่าเชื่อถือ 3. การกาหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริ การอย่างชัดเจน 4. การรับคาร้องเมื่อมีการร้องเรี ยน 5. การจัดทาบัญชีและรายงานการปฏิบตั ิการ

57

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


กฏหมายกากับดูแลธุรกิจบริการ e-Payment หลักเกณฑ์ ในการประกอบการทีภ่ าคธุรกิจต้ องปฏิบัติ ธนาคารแห่ งประเทศไทยยังกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเติมที่จาเป็ นอีก ดังนี้ 6. การออกหลักฐานการชาระเงิน 7. การเก็บรักษาเงินที่จะต้องส่งมอบ 8. การกาหนดผลสิ้นสุดของการโอนเงิน ซึ่งผูร้ ับเงินสามารถใช้เงินได้ทนั ที 9. การดาเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใ้ ห้บริ การ 10.การจัดให้มีผตู้ รวจสอบอิสระทางด้านความมัง่ คงปลอดภัย ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการต้องส่งงบการเงินและผลการดาเนินการต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่กาหนด

58

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


กฏหมายกากับดูแลธุรกิจบริการ e-Payment ขอบเขตการกากับดูแล ธุรกิจบริ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายการกากับดูแลภายใต้พระราชกฤษฏีกา „ „ „ „ „ „ „ „ „

59

การให้ บริการเครือข่ ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) การให้ บริการเครือข่ าย EDC การให้ บริการ สวิทส์ ชิ่ง (Transaction Switching) การให้ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) การให้ บริการหักบัญชี (Clearing) การให้ บริการชาระดุล (Settlement) การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์ อย่ างหนึ่งอย่ างใดหรือผ่ านทางเครือข่ าย การให้ บริการรับชาระเงินแทน (Payment Service Provider) การให้ บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อนื่ ใดที่ ธปท. ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


เครื่ องหมายรับรองเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิ ชย์ Register จดทะเบียนพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

60

e-Commerce Payment System

Verified เครื่องหมายรับรองความน่ าเชื่อถือ

Confidential and Proprietary


Outline 5 e-Money / e-Cash

61

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash E-money/E-cash คืออะไร? เงินอิเล็กทรอนิคส์ มีลกั ษณะคล้ายกระเป๋ าเงินสดอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งอยู่ในรูปของบัตรหรือสื่ อที่ เก็บ รั กษามูลค่ า (Stored Value) หรือ สื่ อคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้ บริการจะต้ องเติมเงินล่ วงหน้ า (Pre-paid) ลงบน บัต รหรื อสื่ อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่ า ว เพื่อ ใช้ ช าระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ร้ า นค้ า ต่ า งๆตามที่ ผู้อ อกเงิน อิเล็กทรอนิกส์ กาหนดไว้ (multi-purpose) ในยุโรปมีการใช้ บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์ อย่ างแพร่ หลาย เช่ น ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟิ นแลนด์ และเบล เยีย่ ม ส่ วนในเอเชียประเทศที่มีการใช้ ได้ แก่ ฮ่ องกง และสิงคโปร์ เพือ่ ใช้ ชาระค่าสินค้าและบริการที่มูลค่าไม่ สู ง เช่ น ค่ารถประจาทาง รถไฟฟ้าใต้ ดนิ ค่าทางด่ วน ค่าที่จอดรถ ค่าบริการทางอินเตอร์ เน็ต และการค่า สินค้าในร้ านอาหาร ร้ านหนังสือ เป็ นต้ น

62

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash ประเภทของ e-Money „ Card-based E-money ‟ มีลกั ษณะเป็ นบัตรพลาสติก ที่มีการบันทึกมูลค่าลงในบัตร หรื อ Server ได้ ‟ สามารถใช้แทนเงินสด ‟ สะดวกกับการใช้จ่ายในร้านค้า ที่มูลค่าสิ นค้าไม่สูงมาก ‟ สามารถเติมเงิน (re-loadable) หรื อ ยกเลิกบัตร (disposable) ‟ อาทิเช่น OK cash card (Capital OK), One plus card (Thai smartcard)

63

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash ประเภทของ e-Money „ Network-based E-money ‟ เรี ยกอีกอย่างว่า Software-based e-money ‟ ใช้แทนการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต เช่น Omnipay VS e-gold.com, Paypal, PaySbuy ‟ ลักษณะการเก็บรักษามูลค่าเงินไว้ในบัญชีผใู้ ช้ โทรศัพท์มือถือ เช่น mPay(AIS)

64

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash ประโยชน์ ของ e-Money

65

Customers

„ ลดการใช้เหรี ยญ หรื อเงินสดจานวนน้อยๆ „ รวดเร็วในการชาระเงิน หรื อ ทารายการ „ สะดวกกว่าการใช้ debit card (บัตร ATM ที่สามารถใช้ชาระค่าสิ นค้า บริ การ „ สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้

Merchants

„ ประหยัดเวลาการรับเงินสด „ ค่าธรรมเนียมถูกกว่าการรับบัตร Debit card „ มีความมัน่ ใจกว่าการรับชาระด้วยเช็ค „ เป็ นการเพิ่มช่องทางรับชาระเงิน „ ลดความเสี่ ยงเนื่องจากการรับเงินสด

Service Provider

„ เป็ นการสร้างธุรกิจรู ปแบบใหม่ „ สร้างโอกาสการเป็ นผูน้ าในธุรกิจ „ ได้รับค่าธรรมเนียมทั้งฝั่งร้านค้าและผูใ้ ช้

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash ธุรกิจ e-Money เนื่องจากเริ่มมีผู้ให้ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศหลายราย ทั้งแบบ Card-based และ Network-based ทางธนาคารแห่ งประเทศไทย จึงกาหนดแนวนโยบายการกากับดูแลการ ให้ บริการ เพือ่ ให้ เกิด 1. 2. 3. 4.

66

ความปลอดภัย ความถูกต้อง การเชื่อถือได้ รักษาผลประโยชน์ของประชาชน

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash ธุรกิจ e-Money โดยต้ องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย และมีระบบบริ หารความเสี่ ยงจาก เงินที่ได้ รับล่ วงหน้ าอย่ างเหมาะสม การกาหนด ค่ าธรรมเนียม การตรวจสอบและรักษาความ ปลอดภัย การแลกเปลีย่ นมูลค่ าบัตรเงิน อิเล็กทรอนิกส์ คนื เป็ นเงินสด การปฏิบัตแิ ละ จัดการเกีย่ วกับข้ อมูลผู้บริโภค การปฏิบัตเิ มื่อมี ข้ อร้ องเรียน และการจัดทาบัญชีและรายงาน

67

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash e-Money Around The World Germany ‟ Gerdkarte

France ‟ Moneo

Japan ‟ EDY, NTT DoCoMo

Korea ‟ K-Cash

Hong Kong - Octopus

68

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash e-Payment PayPal (ebay)

69

Google Checkout (Google)

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash Google check out VS PayPal

1. Login in google checkout,search Google and look for shopping cart icon in sponsored links

70

2. Find the items you want to buy

e-Commerce Payment System

3. Click the google checkout button. Sign up or sign in, review your order, and you ‘re done

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash Google : check out VS PayPal

1. Shop ebay or with other online merchants and select Paypal at checkout

71

2. Pay for your purchases with a credit card, debit card bank account, or Papal balance

3. Send your payment securely to sellers’ Papal accounts

e-Commerce Payment System

4. Sellers can transfer their funds to their bank accounts or keep them in accounts

Confidential and Proprietary


e-Money / e-Cash e-Money in Thailand

www.PAYSBUY.com

72

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


PaySbuy The Way of Payment

73

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


PaySbuy ระบบการชาระเงินแบบ PaySbuy „

74

บริ การ PaySbuy (www.paysbuy.com) คือบริ การที่อานวยความสะดวกให้บุคคลหรื อ นิติบุคคลใดก็ตามที่มีที่อยูอ่ ีเมล์ สามารถรับ-ส่ ง เงิ นถึงกัน หรื อใช้เป็ นช่ องทางในการชาระค่า สิ นค้าและบริ การ โดยใช้อีเมล์เป็ นเครื่ องมือใน การแจ้ ง เตื อ นการช าระเงิ น ผู ้ ใ ช้ บ ริ การ PaySbuy สามารถใช้บริ การเพื่อวัตถุประสงค์ ส่ วนตัวในการรับ-ส่ งเงิน หรื อใช้ในเชิงพาณิ ชย์ เพื่อรับชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การออน์ไลน์

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


PaySbuy ภาพสรุปบริการ PaySbuy

75

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Payment Flow

76

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


PaySbuy

77

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


รูปแบบบริการ PaySbuy บริการส่ งเงิน • การส่ งเงินหรือชาระค่าสินค้าและบริการ โดยสามารถใช้ แหล่งเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

บริการเรียกชาระเงิน • เสมือนการส่ งใบเรียกเก็บเงินทางอีเมล์ เมื่อผู้ชาระได้ รับ อีเมล์ สามารถชาระเงินให้ กบั ร้ านค้าได้ ทันที บริการเครื่องมือช่ วยขาย • การสร้ างปุ่ มการรับชาระเงิน ไว้ที่หน้ าเว็บไซต์ ของ ร้ านค้าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้ อยและต้ องการชาระ ค่าสินค้าหรือบริการสามารถคลิก๊ ปุ่ มการชาระเงิน

78

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


How it works on Merchant site

CONFIDENTIAL & PROPRIETARY 79

11 August 2010


PAYSBUY Payment Method


Withdraw Flow

CONFIDENTIAL & PROPRIETARY

81

11 August 2010


PaySbuy ลักษณะเด่ นของ PaySbuy 1.

2.

3.

82

สมัครเปิ ดบัญชี PaySbuy ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนใดๆ สามารถทาได้ง่ายทั้งฝั่งผูส้ ่งเงิน(ผูซ้ ้ือ) และผูร้ ับเงิน (ผูข้ าย) ผ่านหน้าเว๊บไซต์ www.paysbuy.com โดยใช้เวลา เพียง 2-3 นาทีเท่านั้น คุณสามารถใช้บญั ชี PaySbuy รับชาระเงินได้ทนั ที และ สามารถโอนเงินออกจากบัญชี PaySbuy เข้าบัญชีธนาคาร ของคุณเมื่อไรก็ได้ดว้ ยตัวคุณเอง ค่าธรรมเนียมการรับชาระเงินที่ 3.5%

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


PaySbuy ลักษณะเด่ นของ PaySbuy 4.

83

เป็ นบริ การที่เหมาะกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยบริ การ PaySbuy สามารถ อานวยความสะดวกให้ผซู้ ้ือสามารถคลิกสัง่ จ่ายเงินผูข้ ายทางหน้าเว๊บไซต์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ ง ทาการติดต่อผูข้ ายเพื่อขอทราบข้อมูลทางการเงิน หรื อกระทัง่ ต้องออกจากบ้านเพื่อทาการโอนเงิน ซึ่งผูข้ ายก็สามารถรับเงินค่าสิ นค้าบริ การนั้น และ สามารถส่งมอบสิ นค้าหรื อบริ การได้ทนั ที เป็ น การสนันสนุนการเพิ่มยอดปริ มาณธุรกรรม (Turnover)

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


PaySbuy ลักษณะเด่ นของ PaySbuy 5.

84

เนื่องจากบริ การ PaySbuy อยูใ่ นรู ปบัญชี (Account Base) ผูใ้ ช้บริ การสามารถบริ หาร จัดการด้านการเงินของตนได้อย่างสะดวกผ่าน หน้าเว๊บไซต์ เช่นการบริ หารแหล่งเงินในการเติม เงินเข้าบัญชี PaySbuy ซึ่งผูใ้ ช้บริ การสามารถเติม เงินได้จากหลากหลายแหล่งเงิน (บัตรเครดิตหรื อ บัญชีธนาคาร) เพื่อรวมเป็ นจานวนเงินที่ตอ้ งการ ได้ (Fund Consolidation) ก่อนที่จะส่งให้ผรู้ ับได้ หรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจสอบประวัติ ธุรกรรมผ่านหน้าเว๊บไซต์เหมือนดังการ ตรวจสอบ Online Statement เป็ นต้น

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


PaySbuy ลักษณะเด่ นของ PaySbuy 6.

7.

8.

85

บริ การ PaySbuy อานวยความสะดวกให้ผทู้ ี่ไม่มี บัตรเครดิตสามารถสัง่ ซื้อและชาระค่าสิ นค้า บริ การออน์ไลน์ได้ บริ การ PaySbuy สามารถรองรับกับการซื้อขาย สิ นค้าที่มีราคาไม่สูง (Micro Payment) บริ การ PaySbuy เหมาะกับการซื้อขายสิ นค้า บริ การออน์ไลน์ เนื่องจากผูซ้ ้ือสามารถทาการ ชาระเงินผ่านทางหน้าจอได้ทนั ที

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary


Thank you Twitter: @thewang Facebook: wangkrub 86

e-Commerce Payment System

Confidential and Proprietary

ePayment  

paysbuy.com