Page 1

NANTANAGOLD www.nantanagold.com


WWW.NANTANAGOLD.COM

ประเภทธุรกิจ Brick & Click


WWW.NANTANAGOLD.COM

เป้าหมาย เพิม่ ช่อง ทางการจัด จาหน่าย

เพิม่ ช่อง ทางการ สือ่ สาร


WWW.NANTANAGOLD.COM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

แผนงาน กาหนดสิ นค้าและบริ การ วิจยั ตลาด กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย วางแผนขั้นตอนการทางาน และระยะเวลา กลยุทธ์ที่เลือกใช้ แผนกลยุทธ์ และกระบวนการดาเนินงาน วิธีการขาย และการตั้งราคาขาย วิธีการชาระเงิน วิธีการส่ งของ


WWW.NANTANAGOLD.COM

สินค้า ทองรูปพรรณสุโขทัยลายโบราณ 99.99%


วิจยั ตลาด WWW.NANTANAGOLD.COM

สอบถามจากลูกค้าของร้าน - ทางโทรศัพท์ - หน้าร้าน ผลจากการวิจยั ตลาด (www.thaitownusa.com)


WWW.NANTANAGOLD.COM

ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าเก่า หญิงอายุ 30-60 ปี

ลูกค้าใหม่ หญิงอายุ 25-45 ปี


ขั้นตอนการทางาน และระยะเวลา ขัน ้ ตอน 1. ศึ กษาความตองการของ ้ ลูกค้า 2. หาแนวทางปรับปรุง 3. ประเมินทางเลือก

4. จัดทา e-Marketing 5. ประเมินผลการจัดทา

Jun 10 July 10 W3 W4 W1 W2 W3 W4


กลยุทธ์ท่ีเลือกใช้ SWOT

Five force

5W 1H

4P

Research

E-Marketing Email Marketing

Social Media Marketing

Blog Marketing

News


วิเคราะห์คู่แข่ง WWW.NANTANAGOLD.COM


WWW.NANTANAGOLD.COM

Strengths ช่างผลิตทีม่ ีความเชีย่ วชาญ

Weaknesses เทคโนโลยีลา้ สมัย

SWOT

Opportunities ราคาทองมีแนวโน้มสูงขึ้น

Treats ราคาทองคาผันผวน


วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 5W 1H

WWW.NANTANAGOLD.COM

Who : หญิงวัยทางานอายุ 25-40 ปี

How : โฆษณาในนิตยสาร, ออกบูธ When : โอกาสพิเศษต่างๆ

Where : Thailand 5W 1H

What : รูปแบบลวดลายทอง Why : ทอง 99.99%, ลายโบราณ


วิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด (4P’s) WWW.NANTANAGOLD.COM

Promotion โฆษณา, ส่งเสริมการขาย

Place หน้ าร้ านทีส่ ุ โขทัย และ website

Product ทองรูปพรรณสุโขทัยลายโบราณ

Price อิงตามราคาทองคา ณ วันที่ ทาการขาย


แผนกลยุทธ์และกระบวนการดาเนินงาน WWW.NANTANAGOLD.COM

Front End

เติมรูปเว็ปไซต์


แผนกลยุทธ์และกระบวนการดาเนินงาน WWW.NANTANAGOLD.COM

Front End

เติมรูปเว็ปไซต์


แผนกลยุทธ์และกระบวนการดาเนินงาน WWW.NANTANAGOLD.COM

Front End

เติมรูปเว็ปไซต์


แผนกลยุทธ์และกระบวนการดาเนินงาน WWW.NANTANAGOLD.COM

Back End วิธีการส่งสินค้า

ส่งทางไปรษณีย์ แบบ พกง. เก็บเงินปลายทาง วิธีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า โอนเงินผ่านธนาคาร วิธีการให้บริการหลังการขาย มีการรับประกันสินค้า โดยลูกค้าสามารถนามาซ่อม ฟรี (กรณีไม่เพิ่ม นา้ หนัก)


วิธีการตัง้ ราคาขาย WWW.NANTANAGOLD.COM

การตั้งราคาขาย อิงกับราคาทอง 96.5% ณ วันที่ทาการซื้ อขาย + ค่าทอง 99.99% (1,000 บาท) + ค่าแรงบาทละ 2,000 บาท


การจัดทา website WWW.NANTANAGOLD.COM

ค่าใช้จา่ ยในการสร้างเว็บไซต์สาเร็จรูป -

ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล Hosting 3,300 บาท (ราคา แพ็คเก็จ 1 ปี )


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Search Engine Optimization (SEO)


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

ร้านทอง

Search Engine Optimization (SEO)

323,000 รายการ ร้านทองสุ โขทัย 2,220,000 รายการ ทองสุ โขทัย 964,000 รายการ ทองโบราณ 301,000 รายการ

อันดับที่ 16 อันดับที่ 2 อันดับที่ 4 อันดับที่ 9


WWW.NANTANAGOLD.COM

E-Marketing Email Marketing


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Blog Marketing


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Blog Marketing


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Blog Marketing


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Blog Marketing


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Social Media Marketing


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Social Media Marketing


E-Marketing WWW.NANTANAGOLD.COM

Social Media Marketing


การประเมินผลการปรับปรุงเว็บไซต์ WWW.NANTANAGOLD.COM

จานวนคนเข้าเว็บไซต์


www.nantanagold.com

Nantanagold  
Nantanagold  

http://www.nantanagold.com/

Advertisement