Issuu on Google+


เพื่อจาหน่ ายอัญมณีและเครื่องประดับแบบครบวงจร

ผู้ท่ ชี ่ ืนชอบอัญมณีและเครื่องประดับทัง้ ในและต่ างประเทศ


Brick and Click - เป็ นการสร้ างเว็บไซต์ ขนึ ้ มาใหม่ จากธุรกิจเดิม โดยการเช่ าพืน้ ที่เก็บข้ อมูล หรื อ Hosting ของ shopup.com เป็ นธุรกิจแบบ B2C และ B2B


สินค้ า - อัญมณีและเครื่องประดับ ข้ อมูล - ความรู้ ให้ คาปรึกษา บทความเกี่ยวกับ อัญมณี และ เครื่องประดับ บริการ - ซ่ อม เปลี่ยนพลอย เปลี่ยนตัวเรือน ชุบเงิน ชุบทองคาขาว กรอบพระ ทาจี ้


มิถุนายน

กรกฎาคม

วางแผน พัฒนาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ขยายช่ องทาง ระยะเวลาตามแผนที่วางไว้

ระยะเวลาที่ปฏิบัตจิ ริง


ทาการวิจัยตลาดโดยการสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้ าหน้ าร้ าน ทาการวิจัยตลาดโดยการสอบถามจากพนักงานทั่วไป ทาการวิจัยตลาดโดยการสารวจจากกลุ่มอื่นๆ


กลุ่มผู้ช่ ืนชอบในอัญมณีและเครื่ องประดับ ทัง้ ในและต่ างประเทศ มีรายได้ ปานกลางขึน้ ไป กลุ่มผู้ใช้ อนิ เตอร์ เน็ต อยากมีเครื่ องประดับเป็ นของตนเอง แต่ ไม่ กล้ าที่จะ เข้ าไปเลือกซือ้ ตามร้ าน Jewelry ทั่วไป หรื อ ไม่ มีเวลาที่จะไปเลือกซือ้ ตาม ร้ าน กลุ่มผู้ท่ ตี ้ องการเครื่ องประดับสั่งทาพิเศษ ไม่ ซา้ ใคร


1 2

3 44


Who

Target group

Where

ลูกค้ าทัง้ ในและต่ างประเทศ

What

อัญมณีและเครื่ องประดับที่มีคุณภาพ คุ้มค่ า Quality & Value

Why

มีผ้ ูเชี่ยวชาญให้ คาแนะนา, ราคาที่น่าพอใจ, ลูกค้ าสามารถ เลือก/ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้ องการ, ส่ งฟรี , บริการคืนเงินภายใน 7 วัน, บริการหลังการขาย

When

ตลอดปี เน้ น Promotion ช่ วงเทศกาลต่ างๆ ส่ ง E-Mail หากลุ่มเป้าหมาย, ลงโฆษณาในเว็บกลุ่มเป้าหมาย,

How

SEO Word of mouth


เว็บไซต์ ท่ บี ริการขายสินค้ าเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ แบบครบวงจรนัน้ มีน้อย เว็บไซต์ ในประเทศไทย ให้ บริการเพียงภาษาเดียว และไม่ จาหน่ ายสินค้ าไปต่ างประเทศ ได้ เปรียบคู่แข่ งด้ านราคา (Cost Leadership) ความต้ องการเครื่องประดับยังมีอย่ างต่ อเนื่อง


S มี Supplier ที่เข้ มแข็ง, เว็บไซต์ มีสองภาษา, บริการแบบครบวงจร W เป็ นเว็บจัดตัง้ ใหม่ มีผลกับความน่ าเชื่อถือ

ลูกค้ าไม่ เห็นสินค้ าจริง O ผู้บริโภคเลือกซือ้ ทาง Internet มากขึน้ , โอกาสการขยายช่ องทางใน Social Network

T ความไม่ แน่ นอนในทางการเมือง อัญมณีเป็ นทรั พยากรที่หมดไป คู่แข่ ง/มีเยอะ, อัญมณีสังเคราะห์


กลยุทธ์ การตัง้ ราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย Pricing Strategy กลยุทธ์ แนวระดับราคา (Price Lining) กลยุทธ์ ราคาแยกตามกลุ่มลูกค้ า (Pricing by Type of Customers)


บริการหลังการขาย - ซ่ อม, พลอยหลุด, ชุบ, ขัด, ส่ ง ฟรี

Promotion ในเทศกาลต่ างๆ

CSR


Promotion ในเทศกาลต่ างๆ


Promotion ในเทศกาลต่ างๆ


Promotion ในเทศกาลต่ างๆ


จัดกิจกรรม CSR เป็ นประจา


จัดกิจกรรม CSR เป็ นประจา


จัดกิจกรรม CSR เป็ นประจา


ค่ าใช้ จ่ายในการทาเว็บ • ค่ าเช่ าพืน้ ที่เก็บข้ อมูล Hosting ของ shopup.com – Free, S, M, L, XL, New Design – XL (2,000/ปี = 167บาท / เดือน), ไม่ จากัดพืน้ ที่ – ฟรีโดเมนเนม.com • ค่ า Internet 250/เดือน • ค่ าขนส่ งในประเทศ 100 บาท/ครัง้ • ค่ าประชาสัมพันธ์ 500/ event


งบกำไรขำดทุน สำหรับ วันที่ 28มิ.ย.-30ก.ค. รายได้ จากการขายสินค้ า หักต้ นทุน กาไรขัน้ ต้ น หักค่ าใช้ จ่ายในการขาย และ บริหาร – – – – –

ค่ าขนส่ ง (100x3) ค่ าเช่ าพืน้ ที่เว็บ (2000/12) ค่ าประชาสัมพันธ์ ค่ า Internet เงินเดือนพนักงาน

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

13,750 (7,000) 6,750 300 167 500 250 5,000

(6,217)

533


เพิ่มจานวนสินค้ า ผลิต สินค้ า ของ Brand กะรั ตเจมส์ เอง เปิ ดตัวการสื่อสารทาง Twitter อย่ างเป็ นทางการ เพิ่มช่ องทาง สาหรั บ Smart Phone ปรั บปรุ งเว็บให้ มีความเชื่อถือมากขึน้ ปรั บปรุ งการตลาดสาหรั บต่ างประเทศ เพิ่ม Campaign ในKaratGem