Page 1

THAI PRINT

MAGAZINE 132 [!]

- -

z 0 �

0 0 Vl Vl <! I.'.)

z �

j"' Revoria Press"'

Revoria Press'M PCl 120

z

er 0.

<! I t1.J.J I t-

FUJ 1-FI LM Value from Innovation

uiun �ij.;Ja3,1 Uif�L'UnilUiuL1-iu (tl'i�LflFfLfl!.1) �1flr;) � www.fujifilm.com/fbth

I � @FBTH I cf' @FUJIFILMBusinesslnnovationTH

• www.thaiprint.org

W209.55 x H292.1 mm. au 4 mm.

COVER TPM ISSUE 132 FINAL 16/09/2021


AD ปกหน้าใน AD.1 ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย


REDUCE 20%

10-20%

AD )

Normal UV (Photo initiator A)

AD.2 อินเตอร์อิงค์

เพม ่ิ ความเรว็ในการผลต ิ ลดระยะ เวลาในการ WARM UP/COOL DOWN

SAVING 50% เมอ ่ื เทย ี บกบ ั NORMAL UV

SPACE 25%

20,000 HRS 0% OZONE UP TO 4%

ประหยด ั กระดาษและ

EASY CLEANING

Contact Us


AD AD.3 ซันซิน


AD AD.4 ซันซิน


AD AD.5 เคิร์ช (ประเทศไทย)


AD AD.6 ริโซ่

l l l

พิิ มพิ์ เร็็ว

140 แผ่่น/นาทีี

l

หมึกพิิ มพิ์ 4 สีี กันนำ�า

l

พิิ มพิ์ งานได้้ต่่อเน่�อง ไม่มีความร็้อน

l

พิิ มพิ์ เร็็ว

140 แผ่่น/นาทีี

หมึกพิิ มพิ์ สีีด้ำา กันนำ�า พิิ มพิ์ งานได้้ต่่อเน่�อง ไม่มีความร็้อน

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0 2361 4643 แฟกซ์ 0 2361 4652 http://www.riso.co.th/ or http://www.riso.co.jp/


AD AD.7 ริโก้


SOONTORN FILM

Expert in Digital and Inkjet Printing, using World-Class Technologies

g in t in r P l a it ig D y it l High Qua Digital Offset Printing

g in t in r P t a m r o F e g r a Inkjet L One Stop Service s

AD

Digital Offset Printing

Business card, Postcard, Certificate, Brochure, Leaflet, Catalogue, Menu, Pocket book, Magazine, Photo book, Calendar, Packaging, Sticker, Label etc.

AD. นทร Photoสุbooks

Photo Books Printing : Baby born photo book, Family photo book, Graduation (School) photo book, Wedding photo book, Travelling photo book, etc.

We are serving for the highest quality of digital printing and services, Including digital offset and inkjet (large format) One stop services, Expertise teamwork, Latest world class technologies, Environmental friendly, Fast services and reasonable prices. Graphic design Digital Photography

Prepress Offset Plate Making

Digital Offset Printing

Inkjet (Large Format) Printing

Soontorn film Co., Ltd.

3/11-15 พระรามที่ 6 ซอย 17 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2216 2760-8 แฟกซ 0 2216 2769 เวลาทำการ จันทร-เสาร 09.00-18.00 น. www.soontornfilm.co.th, email : stfilm@soontornfilm.com

Tablet Publishing (Digital Magazine)


AD AD.9 เอ็มดี แมชชีน


AD AD.10 เอ็มดี แมชชีน


นายกสมาคม

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช อุปนายก

132 สืื บ เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ไ วรัั ส COVID-19 ที่่�ยัังคงระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง หลาย ๆ กิิจกรรม ในหลาย ๆ ธุุรกิิจต้้องชะลอออกไปก่่อน รวมไป ถึึ ง ธุุ ร กิิ จ การพิิ มพ์์ และบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ เ องก็็ ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบไปด้้ ว ยเช่่ นกัั น ส่่ ง ผลให้้ ง าน PPI หรืือ PACK PRINT TINTERNATION 2021 ซึ่่� ง มีีกำำ� ห น ด เ ดิิ ม ใ น เ ดืื อ นกัั นย า ยน 2 5 6 4 ต้้ อ งเลื่่� อ นออกไปก่่ อ น โดยมีีกำำ� หนดจัั ด ขึ้้� น ระหว่่างวัันที่่� 9-12 กุุมภาพัั นธ์์ 2565 ณ ไบเทค บางนา เพื่่� อความเหมาะสมในการรองรัับผู้้�เข้้า ร่่วมงานแสดงสิินค้้าในระดัับนานาชาติิ เนื้้�อหาวารสารฉบัับนี้้�ได้้รวบรวมผลการประกวด Asian Print Awards 2020 ซึ่�่งประเทศไทย ได้้รัับรางวััล 12 เหรีียญทอง 17 เหรีียญเงิิน และ 7 เหรีียญทองแดง รวมทั้้�งสิ้้�น 36 เหรีียญ สมาคมการพิิ มพ์์ ไทยขอแสดง ความยิินดีีกัับผู้้�ที่่�ได้้รัับรางวััลทุุกท่่าน และหากท่่านใดที่่�สนใจการประกวดครั้้�งถััดไป สามารถติิดตามความเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ ได้้จากทุุกช่่อง Social Media ของสมาคมฯ สุุดท้้ายนี้้�ในนามของกองบรรณาธิิการ ขอขอบคุุณผู้้�สนับ ั สนุุน คณะอาจารย์์ สมาชิิก และผู้้�อ่่านทุุกท่่านที่่�ได้้ร่่วมสนัับสนุุนสมาคมฯ มา ณ โอกาสนี้้� หากท่่านมีีข้้อสงสััย ในประเด็็นใด ๆ สามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่� มเติิม หรืือแนะนำำ�ติิชมทีีมงานวารสาร Thai Print พร้้อมที่่�จะรัับคำำ�ติิชมจากทุุกท่่าน เพื่่� อปรัับปรุุงวารสารของเราต่่อไป รวิิกาญจน์์ ทาพัั นธ์์ บรรณาธิิการ

SPECIAL THANKS

ผู้สนับสนุนเคลือบปกวารสาร เพิ่ มคุณค่าให้งานพิ มพ์ สวย รวดเร็ว ทันใจ บริษัท เอ็ม.พี .ลักก์ ยูวี จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2425 9736-41 ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ซองทุกชนิด บริษัท สีทอง 555 จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 3441 7555 โทรสาร 0 3441 7599 ผู้สนับสนุนการแยกสี ท�ำเพลท บริษัท สุนทรฟิล์ม จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2216 2760-8, 0 2613 7008-17 ผู้สนับสนุนการไสกาว เข้าเล่ม บริษัท บางกอกบายน์ดิ้ง จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2682 2177-9

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย คุณนิธิ เนาวประทีป คุณพชร จงกมานนท์ คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์ เลขาธิการ

คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ รองเลขาธิการ

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์ คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์ คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์ คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ คุณธนเดช เตชะทวีกิจ เหรัญญิก

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง นายทะเบียน

คุณณภัทร วิวรรธนไกร ปฏิคม

คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์ รองปฏิคม

คุณวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง ประชาสัมพั นธ์

คุณรัชฐกฤต เหตระกูล

รองประชาสัมพั นธ์

คุณวริษฐา สิมะชัย ที่ปรึกษา

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง คุณเกษม แย้มวาทีทอง คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย คุณพิเชษฐ์ จิตรภาวนากุล คุณภาสกร วงษ์ชนะชัย คุณอุทัย ธนสารอักษร คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ คุณสมชัย ศรีวุฒิชาญ คุณสุรเดช เหล่าแสงงาม คุณมารชัย กองบุญมา คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์ คุณรังษี เหลืองวารินกุล คุณธนะชัย สันติชัยกูล คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล คุณอาคม อัครวัฒนวงศ์ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี คุณวรกิจ เหลืองเจริญนุกุล คุณชีวพัฒน์ ณ ถลาง ผศ.ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต อาจารย์มยุรี ภาคล�ำเจียก ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์ คุณชัยวัฒน์ ศิริอ�ำพันธ์กุล ผศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

ที่ปรึกษากฎหมายพิ เศษ

คุณธนา เบญจาธิกุล


ºÃÉ Ô · Ñ à¾ÃÊ«àÔ´¹·à»à»ÍÏ ¤Í¹àÇÃÔ·  µ้Ô§ ¨Ó¡´ Ñ

“Trust in quality believe in service เชอ่ืม่ันในคณุภาพ เชอ่ืมอืในบรกิาร ” ¡ÃдÒɻ͹´ (Woodfree Paper) ¡ÃдÒÉÍÒõŠÁѹ (Art Paper) ¡ÃдÒÉÍÒõŠ¡ÒôŠ (C1S / C2S Artcard) á»ÃûÙÁÇŒ¹áÅÐá¼¹‹ ä«Ê»¡µ/Ôä«Ê¾àÔÈÉ ¡ÃдÒÉ¡ÅÍ‹§á»‡§ËŧÑà·Ò (Duplex Board) AD.12 เพรสซิเดนท์ซัพพลาย บจก. (ล็อคหน้าตายตัวตรงข้าม Editor)

¹Óà¢ÒŒ¡ÃдÒɨҡÂâØû áÅÐËÅÒÂáËŧ‹·ÇèÑâÅ¡

For Quality Services

&

Delivery Service

AD

72-76 «ÍÂ⪤ªÑ¨§¨ÓàÃÞ Ô ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10120 Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÂ Õ ´à¾่ÔÁàµÁ Ô ËÃÍ×ʧ่Ñ «Í้×

Cer. No. TH14/7594

ແ´·Ó¡Òà ¨.-Ê. àÇÅÒ 08.30-17.30 ¹.

support@presidentsupply.co.th

PS.SUPPORT

094-4195993, 061-7101331 , 061-9793388


CONTENTS NEWS � มชมโรงงานต้้นแบบ ส.อ.ท. เยี่่ย ผลิิตวััคซีน ี ป้้องกัันโควิิด-19

15

DITP ผลัักดัันผู้้�ประกอบการ ภาคอีีสาน เพิ่่� มมาตรฐานสิินค้้าไทย ยกระดัับสิ่่�งพิิ มพ์์ และบรรจุุภััณฑ์์ ก้้าวสู่่�เวทีีส่่งออกระดัับโลก

16

โครงการชุุมชนเมืืองต้้องรอด ปากท้้องต้้องอิ่่�ม

36

การประชุุมใหญ่ส ่ ามััญ ประจำำ�ปีี 2564 และการเลืือกตั้้�ง คณะกรรมการ วาระปีี 2564 - 2566

37

ผลการประกวด Asian Print Awards 2020

INDUSTRIAL

KNOWLEDGE

เทคโนโลยีี NetApp HCI 18 ที่่�ช่่วยให้้องค์์กรพัั ฒนาระบบ มััลติค ิ ลาวด์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การพิิ มพ์์ บรรจุุภััณฑ์์ด้้วย เทคโนโลยีีการพิิ มพ์์ ออฟเซต (1)

26 32

โลกธุุรกิิจการพิิ มพ์์ หลัังโควิิด ถึึงเวลาต้้องคิิดแบบดิิจิิทััล

22

กรณีีศึึกษา Pantone ผู้้�สร้้างระบบ ให้้กัับเฉดสีี

ฟููจิิฟิล์ ิ ์ม บิิสซิิเนส อิินโนเวชั่่�น เปิิดตััวเครื่่�องพิิ มพ์์ ใหม่่ ภายใต้้แบรนด์์ Revoria เพื่่� องานพิิ มพ์์ ระดัับโปรดัักชั่่�น

46

เครื่่�องจัักรอััตโนมััติิ กัับการใช้้ชีีวิิตของมนุุษย์์

40 64

Smart packaging บรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ

70

การวางแผนการตลาด เพื่่� อเตรีียมพร้้อมภาวะ การตลาดที่่�ฝัันแปร G7 โดย เพจโรงพิิ มพ์์ ไทย 5G

80

48

“นวััตกรรมกิินได้้” บรรจุุภััณฑ์์ลดขยะพลาสติิก

84

จัับตาโควิิด-19 รอบใหม่่กระทบ SME อาการโคม่่าเพิ่่� ม เว้้นส่่งออกสดใส

72

ผลิิตภัณ ั ฑ์์ภููมิปั ิ ญญ ั าไทย นวััตกรรมสร้้างสรรค์์ ผลิิตภััณฑ์์ KBO OTOP จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

74

ตลาดส่่งออก 20 อัันดัับแรก 92 ของไทยรายประเทศ ประเภท หนัังสืือและสิ่่�งพิิ มพ์์ และบรรจุุภัณ ั ฑ์์ กระดาษ (หีีบ กล่่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.)

ผลการประกวดบรรจุุภััณฑ์์ไทย ประจำำ�ปีี 2564 (Thaistar Packaging Awards 2021)

76

ประกาศรางวััล PM Award 2021

88

เลขที่ 311, 311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2719 6685-7 โทรสาร 0 2719 6688 E-mail : mayuree.tpa@gmail.com Thaiprint Magazine ฝ่ายประชาสัมพั นธ์สมาคมการพิ มพ์ ไทย จัดท�ำขึ้น เพื่ อบริการข่าวสารและสาระความรู้แก่สมาชิกและ บุคคลทั่วไปที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิ มพ์ ข้อคิดเห็นและบทความต่างๆ ที่ปรากฎและตีพิมพ์ ในวารสาร เป็นอิสรทรรศน์ของผู้เขียนแต่ละท่าน สมาคมการพิ มพ์ ไทย ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ผู้ประสานงาน มยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี และวาสนา เสนาะพิ น ออกแบบกราฟฟิค บริษัท เดคอเดีย ดีไซน์ จ�ำกัด 56/12 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0 2893 3131 พิ มพ์ ที่ บริษัท ก.การพิ มพ์ เทียนกวง จ�ำกัด 43 ซอยปราโมทย์ 3 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2235 3031 โทรสาร 0 2233 5064

The Thai Printing Association thaiprint.org @thethaiprinting


NEWS

ส.อ.ท. เยี่่�ยมชมโรงงานต้้นแบบ ผลิิตวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ที่่�ผลิิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่่� อคนไทย ผลงานของบริิษััท ใบยาไฟโตฟาร์์ม จำำ�กััด สตาร์์ทอััพของจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คุุณเกรีียงไกร เธีียรนุุกููล – รองประธานสภาอุุตสาหกรรม แห่่งประเทศไทย และคณะ เข้้าเยี่่�ยมโรงงานต้้นแบบการผลิิต วััคซีนี ป้้องกัันโควิิด-19 และยาชีีววััตถุุด้วย ้ พืืช ซึ่่ง� เป็็นผลงานของ บริิษััท ใบยาไฟโตฟาร์์ม จำำ�กััด สตาร์์ทอััพของจุุฬาลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััย โดยมีี รศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา เตชคุุณวุุฒิิ และคณะ ให้้การต้้อนรัับ และได้้ร่ว่ มหารืือเกี่่ยวกั � บั แนวทางการพััฒนาวััคซีีน การขึ้้�นทะเบีียนฯ แนวทาง scale up ตลอดจนการขอรัับรอง เป็็นวััคซีีนที่่�ผลิิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) วัันอัังคารที่่� 31 สิิงหาคม 2564 www.thaiprint.org

15


16

NEWS

DITP ผลัักดัันผู้้�ประกอบการ ภาคอีีสาน เพิ่่� มมาตรฐานสิินค้้าไทย ยกระดัับสิ่่�งพิิ มพ์์ และบรรจุุภััณฑ์์ ก้้าวสู่่�เวทีีส่่งออกระดัับโลก กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ จัับมืือสมาคมการพิิ มพ์์ ไทย และสำำ�นัักงานพาณิิชย์์ จัังหวััดในพื้้� นที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวง พาณิิชย์์ จัับมืือสมาคมการพิิ มพ์์ ไทย และ สำำ�นัั ก งานพาณิิ ช ย์์ จัั ง หวัั ด ในพื้้� นที่่� ภ าค ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ผนึึกกำำ�ลัังผู้้�ประกอบ การด้้ า นสิ่่� ง พิิ มพ์์ และบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ร วมถึึ ง ผู้้� ป ระกอบการ OTOP/SMEs ในพื้้� นที่่� จัังหวััดภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เสริิมสร้้าง องค์์ความรู้้� พัั ฒนาศัักยภาพ เพื่่� อยกระดัับ มาตรฐานและผลัักดัันให้้สามารถขยายตลาด ไปสู่่�ต่่างประเทศ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

โครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการด้้านสิ่่ง� พิิมพ์์และบรรจุุภัณ ั ฑ์์ ของไทยในส่่วนภููมิิภาคสู่่�ตลาดโลก (ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ) จััดขึ้้น� วัันเสาร์์ที่่� 10 กรกฎาคม 2564 ณโรงเเรมอวานีี ขอนแก่่น โฮเทล แอนด์์ คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์ จัังหวััดขอนแก่่นโดยในปีีนี้้� มีีผู้้�ประกอบการ OTOP/SMEs สนใจสมััครเข้้าร่่วมโครงการ จากจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ หนองบััวลำำ�ภูู หนองคาย ชััยภููมิิ นครราชสีีมา มหาสารคาม บุุรีีรัมั ย์์ กาฬสิินธุ์์� ร้้อยเอ็็ด และขอนแก่่น รวมทั้้�งสิ้้น� 89 รายซึ่่ง� เป็็นผู้้�ประกอบการที่่มีี� ความต้้องการพััฒนาผลิิตภัณ ั ฑ์์ ด้้านโลโก้้/สััญลัักษณ์์ พััฒนาด้้านสิ่่ง� พิิมพ์์หรือื พััฒนาด้้านบรรจุุภัณ ั ฑ์์ เพื่่�อส่่งออกไปยัังตลาดต่่างประเทศ


NEWS

17

สำำ�หรับั การคััดเลืือกผู้้�ประกอบการเพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการในครั้้ง� นี้้� ได้้ รัั บ เกีียรติิ จ ากคณะกรรมการกิิ ตติิ ม ศัั ก ดิ์์� 3 ท่่ า น ได้้ แ ก่่ คุุณประสิิทธิ์์� คล่่องงููเหลืือม อุุปนายกฝ่่ายวิิชาการสมาคม การพิิมพ์์ไทย อาจารย์์ศุุภเดช หิิมะมาน หััวหน้้าสาขาวิิชา ออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภัณ ั ฑ์์ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร อาจารย์์สุรุ เชษฐ ไชยอุุปละ รองคณบดีี

ฝ่่ายกลยุุทธ์์สื่่อ� สารองค์์กรและสารสนเทศ สถาบัันเทคโนโลยีี พระจอมเกล้้าฯ ลาดกระบััง เป็็นผู้้�คัดั เลืือก โดยมีีผู้้�ประกอบการ ที่่ผ่� า่ นเข้้ารอบ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 35 ราย แบ่่งเป็็นกลุ่่�มสิินค้้าประเภท อาหาร อุุตสาหกรรมแปรรููปเกษตร หััตถกรรมท้้องถิ่่น� สมุุนไพร ที่่�ไม่่ใช่่อาหาร และของใช้้ของตกแต่่ง

หลัั ง จากผ่่ า นการคัั ด เลืื อ กแล้้ วผู้้�ป ระกอบการจะได้้ รัั บ การ พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ด้้านโลโก้้ รููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุภััณฑ์์ จากทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นต้้นแบบประกอบการเจรจา ธุุรกิิจกัับผู้้�ประกอบการด้้านสิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุภััณฑ์์ ในวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2564 นอกจากนี้้� ภายในงานยัังมีีกิิจกรรมอื่่�นๆ

ได้้แก่่ นิิทรรศการแนวโน้้ม อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์และบรรจุุภัณ ั ฑ์์ โซนให้้คำำ�ปรึึกษาโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิ่่�งพิิมพ์์ บรรจุุภััณฑ์์และ เครื่่�องหมาย การค้้า และกิิจกรรมการบรรยายจากวิิทยากร ผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านต่่างๆ อีีกด้้วย

www.thaiprint.org


18

INDUSTRIAL

เทคโนโลยีี NetApp HCI ที่่�ช่่วยให้้องค์์กรพัั ฒนาระบบ มััลติค ิ ลาวด์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โซลููชั่่น � ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นสููง และรองรัับการขยายตััวของ ระบบที่่�ช่่วยในการสร้้างกลยุุทธ์์ด้้านมััลติิคลาวด์์ได้้ดีี

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


INDUSTRIAL

ในทุุ ก วัั นนี้้� อ งค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ต่่ า ง ๆ กำำ�ลัั ง เริ่่� ม มองหากลยุุ ทธ์์ ใ นการจัั ด การกัั บ ระบบ มััลติิคลาวด์์ โดยที่่�จะต้้องผสานการทำำ�งาน ได้้กัับระบบทั้้�งแบบที่่�ติิดตั้้�งที่่�สำำ�นัักงานเอง (On-premise), ระบบไพรเวทคลาวด์์ และ แบบพัั บลิิกคลาวด์์ ได้้เป็็นอย่่างดีี อย่่างไร

19

ก็็ตาม ความท้้าท้้ายที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น ไปตกอยู่่� กัั บ วิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ก ารในส่่ ว นของโครงสร้้ า ง � ะต้้องมีีความยืืดหยุ่่�น และง่่ายพอ พื้้� นฐาน ที่่จ ที่่�จะสนัับสนุุนแนวทางของมััลติิคลาวด์์ และ สามารถสร้้ า งประสิิ ทธิิ ภ าพของระบบได้้ อย่่างต่่อเนื่�อ ่ ง

เพิ่่� มการขยายตััวของระบบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วย HCI

Hyper-Converged Infrastructure (HCI) เป็็นโซลููชั่่�น ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นสููง และรองรัับการขยายตััวของระบบที่่�ช่่วย ในการสร้้างกลยุุทธ์์ด้้านมััลติิคลาวด์์ได้้ดีี โดยที่่�สามารถจะ สนัับสนุุนงานทั้้�งส่่วนของเทคโนโลยีีคอนเทนเนอร์์ ที่่�เรีียกได้้ ว่่าเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการทำำ�ให้้ระบบมััลติิคลาวด์์นั้้�นประสบ ความสำำ�เร็็จ รููปแบบการใช้้งานหลััก ๆ มัักเป็็นการสร้้างคลาวด์์ในแบบของ ตนเองที่่�ให้้คุุณภาพการให้้บริิการได้้เป็็นอย่่างดีี ที่่�สามารถ ย้้ายงานไปยัังโซลููชั่่�น HCI (ของ NetApp) พร้้อมกัันกัับการได้้ ใช้้ประโยชน์์จากคลาวด์์อย่่างคุ้้�มค่่ามากยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่าย ในการบริิหารจััดการต่ำำ��กว่่าเดิิม เป็็นโซลููชั่่�นที่่�ใช้้งานได้้ง่่ายกว่่า เดิิมด้้วย นอกจากนี้้� HCI ยัังช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานของผู้้�ดููแลระบบ จััดเก็็บข้้อมููลที่่ต้� อ้ งการทำำ�มัลั ติิคลาวด์์ด้วย ้ โดยมีีผู้้บ� ริิหารระบบ ไอทีีในองค์์กรต่่าง ๆ ได้้ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประโยชน์์สำำ�คััญ ๆ ไว้้

อย่่างเช่่น ช่่วยลดพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องเอามาใช้้เก็็บข้้อมููลบนคลาวด์์ให้้ บริิษัทั หรืือ ช่่วยทำำ�ให้้ระบบจััดเก็็บข้้อมููลมีีเสถีียรภาพในการให้้ บริิการผ่่านทางระบบคลาวด์์ทั้้�งแบบไพรเวท และแบบไฮบริิด, ช่่วยทำำ�ให้้ระบบจััดเก็็บข้้อมููลทำำ�งานได้้เร็็วมากขึ้้�น และไม่่ต้้อง เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษาเพิ่่�มเติิม เป็็นต้้น

ช่่วยลดพื้้� นที่่�ที่�ต้ ่ ้องเอามาใช้้ เก็็บข้้อมููลบนคลาวด์์ให้้บริิษััท หรืือ ช่่วยทำำ�ให้้ระบบจััดเก็็บข้้อมููล มีีเสถีียรภาพในการให้้บริิการผ่่าน ทางระบบคลาวด์์ทั้้�งแบบไพรเวท และแบบไฮบริิด ช่่วยทำำ�ให้้ระบบ จััดเก็็บข้้อมููลทำำ�งานได้้เร็็วมากขึ้�น ้ และไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการ บำำ�รุุงรัักษาเพิ่่� มเติิม www.thaiprint.org


20 INDUSTRIAL

เพิ่่� มความสามารถด้้วย NetApp HCI

ทางอิินแกรม ไมโคร จึึงได้้มีีการแนะนำำ� NetApp HCI เป็็น โซลููชั่่�นที่่มีี� ความสามารถสููง ช่่วยสนับั สนุุนการใช้้งานมััลติิคลาวด์์ ได้้ ด้้ วย ความสามารถที่่� เ ป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ความ เรีียบง่่าย ความยืืดหยุ่่�น และการรองรัับการปรัับเปลี่่�ยนหรืือ ขยายตััวได้้ในอนาคต รวมทั้้�งยัังมีีความสามารถในการรองรัับ คอนเทนเนอร์์ ที่่�ถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของคลาวด์์ ทั้้�งแบบไพรเวท, ไฮบริิด อีีกด้้วย โดย NetApp HCI ช่่วยในการส่่งเสริิมการใช้้งานคอนเทนเนอร์์ อย่่างเช่่น Docker ทำำ�ให้้นักั พััฒนาซอฟต์์แวร์์สามารถสร้้างสรรค์์ ผลงานได้้ อ ย่่ า งยืื ด หยุ่่�นมากกว่่ า เดิิ ม สามารถผนวกรวม ซอฟต์์แวร์์ทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้องไปอยู่่�ในส่่วนงานเดีียวกัันได้้ หรืือจะโยกย้้ายตััวคอนเทนเนอร์์ไปตามสภาพแวดล้้อมของ โฮสต์์ ง านที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ที่่� ถืื อ เป็็ น หัั ว ใจในการทำำ� งานแบบ มััลติิคลาวด์์ เหมาะสำำ�หรัับองค์์กรที่่�ใช้้คลาวด์์ทั้้�งแบบพัับลิิก และไพรเวทคลาวด์์ร่่วมกััน มีีตััวอย่่างของกรณีีศึึกษาที่่น่� ่าสนใจ โดยนำำ�เอาระบบ NetApp HCI ไปใช้้ ใ นการจัั ด การด้้ า นคอนเทนเนอร์์ ซึ่่� ง เขาระบุุ ว่่ า สามารถใช้้เวิิร์์กโหลดได้้หลายประเภทไม่่ว่่าจะ Docker, Citrix VDI, F5 Load Balancers, Virtualizers ไปจนถึึงแพลตฟอร์์ม เวอร์์ช่่วล และอุุปกรณ์์ที่่�เป็็นแบบเวอร์์ช่ว่ ลทุุกชนิิด เป็็นต้้น THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

NetApp HCI เป็็นโซลููชั่่�นที่่�มีี ความสามารถสููง ช่่วยสนัับสนุุน การใช้้งานมััลติิคลาวด์์ได้้ด้้วย ความสามารถที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นความเรีียบง่่าย ความ ยืืดหยุ่่�น และการรองรัับการปรัับ เปลี่่�ยนหรืือขยายตััวได้้ในอนาคต รวมทั้้�ง ยัังมีีความสามารถในการ � อ รองรัับคอนเทนเนอร์์ ที่่ถื ื เป็็นหัว ั ใจ สำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของคลาวด์์ ทั้้�งแบบไพรเวท, ไฮบริิด อีีกด้้วย


INDUSTRIAL

บทสรุุป

ธุุรกิิจต่่าง ๆ ล้้วนต้้องการความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งานระบบคลาวด์์ แต่่ก็มั็ กั จะกัังวลเกี่่ยวกั � บั ค่่าใช้้จ่า่ ยในการใช้้บริิการพัับลิิกคลาวด์์ ในระยะยาวที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น หลายคนจึึงหัั น มาพิิ จ ารณาเลืื อ กใช้้ ระบบแบบไฮบริิดและมััลติิคลาวด์์แทน ซึ่่�ง HCI เป็็นโครงสร้้าง พื้้� น ฐานที่่� ยืื ด หยุ่่�นมาก เหมาะกัั บ มัั ล ติิ ค ลาวด์์ โ ดยเฉพาะ ให้้ประสิิทธิิภาพที่่ดีีสม่ำ � ำ��เสมอ จััดการได้้ง่า่ ย รองรัับคอนเทนเนอร์์ ที่่�เป็็นหััวใจสำำ�คััญด้้วย และสำำ�หรัับโซลููชั่่�น NetApp HCI ได้้ให้้ ทั้้�งความสามารถในการรองรัับการปรัับขนาดระบบ ควายืืดหยุ่่�น และความสามารถในการจััดการที่่�เป็็นกุุญแจสำำ�คััญต่่อความ สำำ�เร็็จของมััลติิคลาวด์์ในองค์์กรต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มากที่่�สุุด www.thaiprint.org

21


22 INDUSTRIAL

โลกธุุรกิิจการพิิ มพ์์ หลัังโควิิด ถึึงเวลาต้้องคิิดแบบดิิจิทั ิ ัล

ลิิม ชุุน เต็็ก กรรมการผู้้�จััดการ เอชพีี อิิงค์์ (ประเทศไทย) หลัังจากหนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา ภููมิิภาคเอเชีียในปีี 2564 นี้้� จะเริ่่�มเห็็นอุุตสาหกรรมการพิิ มพ์์ บรรจุุ ภััณ ฑ์์ เ ริ่่� มฟื้้� นตัั วจากการเติิ บโตของ อีีคอมเมิิ ร์์ ซ คำำ� ถามคืื อ เส้้ นท างสำำ� หรัั บ สิ่่� ง พิิ มพ์์ ต่่ อ จากนี้้� จ ะยัั ง เติิ บ โตต่่ อ ไปหรืื อ จะเป็็นเหมืือนโชคชะตาเพีียงสั้้�นๆ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

ผลกระทบจากล็็อคดาวน์์ ร้้านค้้าต้้องปิิดลงและข้้อจำำ�กัดั การเดิิน ทางที่่ส่� ง่ ผลร้้ายแรงต่่ออุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ แต่่การหยุุดชะงัักนี้้� ได้้สร้า้ งเงื่่อ� นไขใหม่่ในการแข่่งขัันด้้านนวััตกรรมอย่่างน่่าตื่่น� เต้้น การสำำ�รวจตลาดพบว่่าพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคที่่หั� นั มาซื้้อ� สิินค้้าช่่องทาง ออนไลน์์ อีีคอมเมิิร์ซ์ รวมถึึงการเติิบโตของฟู้้ด� ดีีลิิเวอรี่่� และกระแส การตื่่�นตััวด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญผลัักดัันให้้อุตส ุ าหกรรมเข้้าสู่่�การเติิบโต


INDUSTRIAL 23

การสำำ�รวจตลาดพบว่่า พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�หัันมา ซื้้�อสิินค้้าช่่องทางออนไลน์์ อีีคอมเมิิร์ซ ์ รวมถึึงการเติิบโต ของฟู้้ ด � ดีีลิิเวอรี่่� และกระแส การตื่่�นตััวด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ โควิิด-19 เป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญ ผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรม เข้้าสู่่�การเติิบโต

ภาพรวมธุุ ร กิิ จ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ทุุ ก ประเภทในภููมิิ ภ าคอาเซีียน รวมถึึงประเทศไทยของปีีที่่�ผ่่านมา จะเห็็นว่่ามีีแนวโน้้มเติิบโต ต่่ อ เนื่่� อ งด้้ วยมูู ลค่่ า รวมกว่่ า 51,000 ล้้ า นดอลลาร์์ สหรัั ฐ ในปีี 2561 ซึ่่ง� คาดว่่า 6 ปีี (ปีี 2561-2567) จะมีีอััตราการเติิบโต เฉลี่่�ยต่่อปีีอยู่่�ที่่� 6.1% หรืือมีีมููลค่่าตลาดบรรจุุภััณฑ์์รวมอยู่่�ที่่� 72,700 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐในปีี 2567 และกระแส “กระดาษ บรรจุุภัณ ั ฑ์์” เเละ “ถุุงกระดาษรีีไซเคิิล” สํําหรัับสิินค้า้ อุุปโภค บริิโภคกำำ�ลังั ได้้รับั ความนิิยมอย่่างมาก ยกตััวอย่่าง กลุ่่�มสิินค้้า อุุ ป โภคบริิ โ ภคที่่� หมุุ น เวีียนอย่่ า งรวดเร็็ ว (Fast-Moving Consumer Goods หรืือ “FMCG”) ในธุุรกิิจค้้าปลีีกและธุุรกิิจ อีีคอมเมิิร์์ซ

www.thaiprint.org


24 INDUSTRIAL

จากการฟื้้� นตััว สำำ�หรัับ เอชพีี พบว่่าลููกค้้ากลุ่่�มการพิิ มพ์์ ดิิจิิทััล HP Indigo เพิ่่� มขึ้้�น 52% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 รวมถึึง หน่่วยงานภาครััฐและสาธารณสุุข มีีความต้้องการเพิ่่� มขึ้้�น 47% และ 79% ของผู้้�บริิหารสิ่่�งพิิ มพ์์ เชื่่�อว่่า COVID-19 เป็็นโอกาสใน การผลัักดัันนวััตกรรมและโซลููชั่่�น บริิการอัันหลากหลายกระจาย ออกไปเพื่่� อชิิงส่่วนแบ่่งการตลาด ที่่�หดตััวลง ผู้้�บริิหารสิ่่�งพิิ มพ์์ ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นในการ ปรัับตััว รููปแบบการดำำ�เนิินงาน เพื่่� อนำำ�ผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ ๆ ออกสู่่�ตลาดพร้้อมขัับเคลื่่�อนการ เติิบโตต่่อจากนี้้� และตลอดปีีที่่� ผ่่านมาเน้้นย้ำำ��เรื่่�องการปรัับตััว ความคล่่องตััวเป็็นสำำ�คััญ ผู้้เ� ชี่่ยวช � าญด้้านอุุตสาหกรรมสิ่่ง� พิิมพ์์ มองเห็็นโอกาสจากวิิกฤติิ ครั้้ง� นี้้�เป็็นการพลิิกเกมส์์ขึ้้น� มาใหม่่ แม้้สิ่่ง� พิิมพ์์แบบดั้้ง� เดิิมค่่อยๆ ถดถอย เช่่นเดีียวกัับการชะลอในสิ่่�งพิิมพ์์ดิิจิิทััล แต่่จากสภาวะ ความตื่่น� ตระหนกแสดงให้้เห็็นถึึงความต้้องการซื้้อ� มากกว่่าปกติิ ชั้้�นวางสิินค้้าว่่างเปล่่า และคิิวซื้้�อจำำ�นวนมากเป็็นจุุดเริ่่�มต้้น ของการปฎิิวััติิครั้้�งใหญ่่และส่่งผลกระทบทั่่�วท้้องตลาด การศึึกษาเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับการพิิมพ์์ระดัับโลกของ Quocirca พบว่่าการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�แสดงถึึงภาวะปกติิใหม่่ไปจนถึึง พ.ศ.2568 เรีียกร้้องผู้้�บริิหารควรตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ ศัักยภาพการพิิมพ์์ เร่่งขยายขีีดความสามารถเพื่่�อรองรัับธุุรกิิจ โดยนำำ�กระบวนการทางดิิจิิทััลบนคลาวด์์มาใช้้ ซึ่่�ง 70% ของ ผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมศึึกษาพบว่่าระบบการพิิมพ์์อนาล็็อกลดลง มากกว่่าระบบดิิจิิทััลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การพิิมพ์์แบบกราฟิิก ภายในปีี 2568 เฉลี่่�ยสููงขึ้้�นถึึง 7.5% จากการฟื้้�นตััว สำำ�หรัับ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

เอชพีี พบว่่าลููกค้้ากลุ่่�มการพิิมพ์์ดิจิิ ทัิ ลั HP Indigo เพิ่่�มขึ้้น� 52% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 รวมถึึงหน่่วยงานภาครััฐและสาธารณสุุข มีีความต้้องการเพิ่่�มขึ้้�น 47% และ 79% ของผู้้�บริิหารสิ่่�งพิิมพ์์ เชื่่�อว่่า COVID-19 เป็็นโอกาสในการผลัักดัันนวััตกรรมและ โซลููชั่่�นบริิการอัันหลากหลายกระจายออกไปเพื่่�อชิิงส่่วนแบ่่ง การตลาดที่่�หดตััวลง ผู้้�บริิหารสิ่่�งพิิมพ์์ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็น ในการปรัับตััว รููปแบบการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อนำำ�ผลิิตภััณฑ์์และ บริิการใหม่่ ๆ ออกสู่่�ตลาดพร้้อมขัับเคลื่่�อนการเติิบโตต่่อจากนี้้� และตลอดปีีที่ผ่่� า่ นมาเน้้นย้ำำ��เรื่่อ� งการปรัับตััว ความคล่่องตััวเป็็น สำำ�คััญ ซึ่่�งผู้้�ผลิิตต้้องเร่่งขยายขีีดความสามารถให้้ธุุรกิิจเติิบโต ด้้วยการพิิมพ์์แบบดิิจิิทััลตอบสนองความต้้องการได้้ ช่่วยให้้ ผลิิตงานออกสู่่�ตลาดรวดเร็็ว ตรงเวลา นัับเป็็นการพััฒนาอัันน่่าทึ่่ง� ในช่่วงเวลาที่่�ผัันผวน คาดว่่าอััตราการขยายตััวจะถึึง 40% ของตลาดในอนาคตอัันใกล้้นี้้�


INDUSTRIAL 25

การปฏิิรููปท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลง การพิิมพ์์ดิิจิิทััลช่่วย ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ เห็็นได้้ว่่าลููกค้้ามีีความต้้องการแตกต่่าง เฉพาะบุุคคล จากการสั่่�งซื้้�อปริิมาณลดลงแต่่ความต้้องการ หลากหลายและเร่่งด่่วนมีีมากขึ้้�น ผู้้�ซื้้�อจะแยกคำำ�สั่่�งซื้้�อเพื่่�อ เก็็บรัักษาเงิินสดในสต็็อก ในเอเซีียนผู้้�ผลิิตงานพิิมพ์์ส่่วนมาก มองว่่านี่่คื� ืออนาคต เป็็นโอกาสพิิสููจน์์ธุุรกิิจ ด้้วยการลงทุุนเพิ่่�ม เครื่่�องมืือการพิิมพ์์ประสิิทธิิภาพเพื่่�อก้้าวพ้้นจากกัับดัักราคา สิินค้้า พร้้อมระบบดิิจิิทััลรองรัับงานพิิมพ์์แบบเฉพาะบุุคคล และอีีคอมเมิิร์์ซ เสริิมความคล่่องตััวการทำำ�งาน ใช้้งานผ่่านเว็็บ อััตโนมััติิ สามารถจััดการงานจำำ�นวนมากอย่่างรวดเร็็ว ลดต้้นทุุน ลดข้้อผิิดพลาด ทำำ�ให้้ออกจากข้้อจำำ�กััดเดิิมของเครื่่�องมืือทั่่�วไป ธุุรกิิจการพิิมพ์์ดิิจิิทััลเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 2 เท่่าในทศวรรษที่่�ผ่่านมา การพิิมพ์์ระบบดิิจิิทััลเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าตลาด รายใหม่่สามารถแข่่งขัันได้้ด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์มาตรฐานได้้รัับการ

ยอมรัับจากผู้้�ให้้บริิการพิิมพ์์ฉลากและบรรจุุภััณฑ์์หลายราย ซึ่่�งมีีข้้อมููลการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นในปีี 2563 เนื่่�องจากความต้้องการ ของผู้้� บ ริิ โ ภคที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว ลููกค้้ า ต้้ อ งการ งานเร่่ ง ด่่ ว น การพิิ ม พ์์ แ บบดิิ จิิ ทัั ล ช่่ วย ให้้ แ บรนด์์ ทั้้� ง หลาย ออกบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ ๆ สู่่�ตลาดได้้รวดเร็็ว ด้้วยระยะเวลาผลิิต อัันสั้้�น ผู้้� ผลิิ ตจึึงเลืือกใช้้ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล HP Indigo เทคโนโลยีีใหม่่ช่่วยรองรัับการผลิิตหลายรููปแบบ ช่่วยให้้ธุุรกิิจ เอสเอ็็มอีีสามารถแข่่งขัันกัับแบรนด์์ขนาดใหญ่่ได้้ สามารถ จัั ด หาบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ยืื ด หยุ่่�นมีีคุุ ณ ภาพสููง สำำ�หรัั บ การใช้้ ง าน ระยะสั้้�น ด้้วยต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ�� และไม่่กำำ�หนดปริิมาณการ สั่่�งซื้้�อ ในขณะที่่�แบรนด์์ขนาดใหญ่่สามารถเปลี่่�ยนการสั่่�งซื้้�อ ลดปริิมาณน้้อยลง เพื่่�อลดสิินค้้าคงคลัังให้้น้้อยที่่�สุุด พร้้อมให้้ บริิการรููปแบบการผลิิตที่่�หลายหลายในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ ผ่่านช่่วงเวลาที่่�ท้้าทายนี้้�

ที่่�มา https://www.smartsme.co.th/content/244309

www.thaiprint.org


26 KNOWLEDGE

การพิิ มพ์์ บรรจุุภัณ ั ฑ์์ด้วย ้ เทคโนโลยีีการพิิ มพ์์ ออฟเซต (1)

ดร.อนัันต์์ ตัันวิิไลศิิริิ รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการและวิิจััย คณะเทคโนโลยีีสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี

เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ออฟเซต เป็็นเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ที่่�ใช้้ใน การผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ได้้หลากหลายประเภทสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ได้้จากการ พิิมพ์์ออฟเซตมีีให้้พบเห็็นมากมายในชีีวิิตประจำำ�วัันปััจจุุบััน ทั้้�งสิ่่�งพิิมพ์์ทั่่�วไปและสิ่่�งพิิมพ์์บรรจุุภััณฑ์์ต่่าง ๆ ตััวอย่่างเช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ นิิตยสาร วารสาร หนัังสืือหรืือ โปสเตอร์์ แผ่่นพัับ แผ่่นปลิิว ฟอร์์มทางธุุรกิิจ รวมถึึงการพิิมพ์์ฉลากและบรรจุุภัณ ั ฑ์์ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

ประเภทกล่่องกระดาษต่่าง ๆ นอกจากนี้้�เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ ออฟเซตยัั ง ใช้้ ใ นการผลิิ ตสิ่่� ง พิิ ม พ์์ ป ระเภทการ์์ ด พลาสติิ ก กล่่องพลาสติิกสำำ�หรัับเครื่่�องสำำ�อางค์์ รวมถึึงบรรจุุภััณฑ์์โลหะ เช่่น กระป๋๋อง 2 ชิ้้�น กระป๋๋อง 3 ชิ้้�น กระป๋๋องอลููมิิเนีียมต่่าง ๆ ดัังแสดงในภาพที่่� 1


KNOWLEDGE 27

ภาพที่่� 1 ประเภทของสิ่่�งพิิ มพ์์ ที่่�พิิมพ์์ จากเทคโนโลยีีการพิิ มพ์์ ออฟเซต

1. ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการพิิ มพ์์ ออฟเซต

การพิิมพ์์ออฟเซตเป็็นระบบการพิิมพ์์ที่่�สามารถพิิมพ์์ได้้ด้วยชั้้ ้ �น หมึึกพิิมพ์์ที่่�บางและให้้คุุณภาพงานพิิมพ์์ที่่�คมชััด การถ่่ายทอด ภาพพิิมพ์์จากแม่่พิิมพ์์ลงบนวััสดุุใช้้พิิมพ์์จะมีีการถ่่ายทอดภาพ ผ่่านผ้้ายาง ทำำ�ให้้ได้้คุุณภาพงานพิิมพ์์ที่่�ดีี เนื่่�องจากผ้้ายางมีี ความหยุ่่�นและนุ่่�ม สามารถเก็็บรายละเอีียดในการพิิมพ์์ได้้มาก อย่่างไรก็็ตาม การพิิมพ์์งานออฟเซตให้้มีีคุณ ุ ภาพดีีได้้นั้้น� จำำ�เป็็นต้้อง อาศััยผู้�ป้ ฏิิบััติิงานพิิมพ์์ที่่�มีีความสามารถและความชำำ�นาญงาน สามารถควบคุุมและปรัับความสมดุุลระหว่่างน้ำำ��และหมึึกได้้ ตลอดระยะการพิิ ม พ์์ และพิิ ม พ์์ ง านโดยให้้ มีีชั้้� น หมึึกพิิ ม พ์์ บางที่่�สุุดที่่�จะเกิิดความอิ่่�มตััวของสีีพิิมพ์์ได้้มากที่่�สุุด

2. หลัักการพิิ มพ์์ ออฟเซตและสิ่่�งพิิ มพ์์ ที่�ไ่ ด้้จาก การพิิ มพ์์ ออฟเซต

หลัั ก การพิิ ม พ์์ อ อฟเซต จะประกอบด้้ วยหลัั ก การสำำ�คัั ญ 2 หลัักการ คืือ 1. หลัักการหมึึกและน้ำำ��ไม่่รวมตััวกััน แม่่พิิมพ์์ออฟเซตเป็็น แม่่พิิมพ์์พื้้�นราบ การแยกบริิเวณภาพ (printing areas) และ บริิเวณที่่�ไม่่ใช่่ภาพ (non-printing areas) จะใช้้หลัักการทาง วิิทยาศาสตร์์ที่่�น้ำำ��มััน (หมึึก) และน้ำำ�� ไม่่สามารถรวมตััวกัันได้้ สามารถแสดงได้้ในภาพที่่� 2

Non-printing area (hydrophillic) Printing area

ภาพที่่� 2 หลัักการหมึึกกัับน้ำำ��ไม่่รวมตััวกััน � า: The Printing Process (2002) ที่่ม

www.thaiprint.org


28 KNOWLEDGE

2. หลัักการ 3 โม ระบบการพิิมพ์์ออฟเซต จะใช้้ผ้า้ ยางเป็็นตััวกลาง ในการถ่่ายทอดภาพ ดัังนั้้�นเครื่่อ� งพิิมพ์์ออฟเซตจะประกอบด้้วย Printing plate - the humid areas repel the oil-containing printing ink

โมแม่่พิิมพ์์ (plate cylinder) โมผ้้ายาง (blanket cylinder) และโมกดพิิมพ์์ (impression cylinder) ดัังแสดงในภาพที่่� 3 Inking unit Non-printing areas are water-receptive

Only the printing areas are inked

Printing areas are water-repellent

Plate cylinder

Dampening unit

Paper Blanket cylinder Impression cylinder

Blanket

ภาพที่่� 3 หลัักการสามโม � า: The Printing Process (2002) ที่่ม

3. เครื่่�องพิิ มพ์์ ออฟเซต

เครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซตมีีหลายประเภท การแบ่่งประเภทของ เครื่่�องพิิมพ์์สามารถใช้้เกณฑ์์การแบ่่งหลายอย่่าง เช่่น แบ่่งตาม ขนาดของวััสดุุที่่�สามารถพิิมพ์์ได้้ แต่่ในที่่�นี้้�จะแบ่่งประเภทของ

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

เครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซตตามลัักษณะของวััสดุุใช้้พิิมพ์์ที่่�ป้้อนเข้้า เครื่่�องพิิมพ์์ โดยสามารถแบ่่งได้้ดัังนี้้�


KNOWLEDGE 29

3.1 เครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซตป้้อนแผ่่น เป็็นเครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซตที่่�ใช้้พิิมพ์์งานโดยวััสดุุใช้้พิิมพ์์ที่่�ป้้อน เข้้าเครื่่�องพิิมพ์์มีีลัักษณะเป็็นแผ่่น ซึ่่�งจะใช้้ในการพิิมพ์์วััสดุุ ประเภทกระดาษ พลาสติิก และโลหะ โดยปััจจุุบัันได้้มีีการ พััฒนาเทคโนโลยีีของเครื่่�องพิิมพ์์ให้้มีีอุุปกรณ์์เสริิมพิิเศษต่่างๆ เพื่่�อช่่วยให้้การปฏิิบััติงิ านมีีความรวดเร็็วและสะดวกมากยิ่่ง� ขึ้้น� เช่่น อุุปกรณ์์ล้้างผ้้ายาง ล้้างโมกดพิิมพ์์แบบอััตโนมััติิ ความเร็็ว ที่่�ใช้้ในการพิิมพ์์จะสามารถพิิมพ์์ได้้ความเร็็วสููงสุุดถึึง 20,000

แผ่่นต่่อชั่่ว� โมง สำำ�หรับั ขนาดของวััสดุทีุ่ นำ่� ำ�มาใช้้พิมิ พ์์ เครื่่อ� งพิิมพ์์ ได้้มีีการพััฒนาให้้สามารถพิิมพ์์วััสดุุที่่�นำำ�มาใช้้พิิมพ์์ที่่�มีีขนาด หน้้ากว้้างถึึง 107 เซนติิเมตร สำำ�หรัับในการพิิมพ์์งานทั่่�วไป เครื่่อ� งพิิมพ์์จะมีีป้้อมพิิมพ์์ 4 สีี ตามแม่่สีีทางการพิิมพ์์ แต่่สำำ�หรับั งานพิิมพ์์บรรจุุภััณฑ์์ เครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ใช้้จะมีีป้้อมพิิมพ์์อย่่างน้้อย 5 สีี เพื่่�อการพิิมพ์์สีีพิิเศษ และจะมีีหน่่วยเคลืือบเงาด้้วยน้ำำ��ยา อยู่่�บริิเวณท้้ายเครื่่�องพิิมพ์์ ดัังแสดงในภาพที่่� 4

ภาพที่่� 4 เครื่่�องพิิ มพ์์ ออฟเซตป้้อนแผ่่น 5 สีีพร้้อมหน่่วยเคลืือบเงา � า: https://www.heidelberg.com/global/en/products/offset_printing/format_70_x_100/format_70x100.jsp ที่่ม

3.2 เครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซตป้้อนม้้วน เป็็นเครื่่อ� งพิิมพ์์ออฟเซตที่่ใ� ช้้พิมิ พ์์งานโดยวััสดุใุ ช้้พิมิ พ์์ที่ป้่� อ้ นเข้้า เครื่่อ� งพิิมพ์์มีีลักั ษณะเป็็นม้้วน นิิยมใช้้พิมิ พ์์งานที่่ต้� อ้ งการจำำ�นวน พิิมพ์์สููง เครื่่อ� งพิิมพ์์ออฟเซตป้้อนม้้วนสำำ�หรับั งานพิิมพ์์ทั่่ว� ไป จะ มีีอุุปกรณ์์เสริิมพิิเศษต่่อจากส่่วนพิิมพ์์เพื่่�อทำำ�งานหลัังพิิมพ์์ เช่่น การตััด การพัับ การปรุุ การเจีียน เป็็นต้้น ดัังนั้้�นงานพิิมพ์์ที่่�ได้้ จึึงพร้้อมนำำ�ไปเก็็บเล่่มและทำำ�เล่่มต่่อไป แม้้เครื่่อ� งพิิมพ์์ออฟเซต

ป้้อนม้้วนสามารถพิิมพ์์งานที่่มีีจำ � ำ�นวนพิิมพ์์มากด้้วยเร็็วสููง และ สามารถทำำ�งานหลัังพิิมพ์์ได้้โดยต่่อเนื่่�องจากงานพิิมพ์์ แต่่เครื่่อ� งพิิมพ์์ ออฟเซตป้้อนม้้วนใช้้พิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ที่่�มีีขนาดและรููปแบบที่่�จำำ�กััด กว่่าเครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซตป้้อนแผ่่น เนื่่�องจากมีีระยะช่่วงตััดที่่� แน่่นอน นอกจากนี้้�ยัังเกิิดการสููญเสีียของวััสดุุใช้้พิิมพ์์มากกว่่า ในขั้้�นตอนงานเตรีียมพร้้อมพิิมพ์์ ดัังแสดงในภาพที่่� 5

www.thaiprint.org


30 KNOWLEDGE

ภาพที่่� 5 เครื่่�องพิิ มพ์์ ออฟเซตป้้อนม้้วน � า: https://www.prakashoffset.com/web-offset-printing-machines/web-offset-newslight-36/ ที่่ม

สำำ�หรับั เครื่่อ� งพิิมพ์์ออฟเซตป้้อนม้้วนขนาดเล็็ก (narrow web) จะมีีขนาดหน้้ากว้้างในการพิิมพ์์ตั้้�งแต่่ 35 – 45 เซนติิเมตร โดยนิิยมนำำ�มาใช้้ในการพิิมพ์์ฉลาก ซึ่่�งจะมีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์

ทำำ�สำำ�เร็็จหลัังพิิมพ์์แตกต่่างกัันไป เช่่น การปั้้�มปรุุ ปั้้�มไดคััท หรืือการปั้้�มทอง เป็็นต้้น ดัังแสดงในภาพที่่� 6

ภาพที่่� 6 เครื่่�องพิิ มพ์์ ออฟเซตป้้อนม้้วนขนาดเล็็ก (narrow web) � า: https://www.labelsandlabeling.com/setup/news/latest/kba-launches-modular-varius-lx-tx-narrow-web-offset-press ที่่ม

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


KNOWLEDGE

31

การผลิิตงานพิิ มพ์์ กล่่องด้้วยเทคโนโลยีีการพิิ มพ์์ ออฟเซต

เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ออฟเซตได้้ถููกนำำ�มาใช้้ในการผลิิตกล่่อง บรรุุภััณฑ์์ ทั้้�งจากวััสดุุที่่�เป็็นกระดาษและพลาสติิก สิ่่�งที่่�สำำ�คััญ คืือ การเลืือกเครื่่อ� งพิิมพ์์ที่มีีลั ่� กั ษณะที่่เ� หมาะสมในการผลิิตงาน

เครื่่� องพิิ มพ์์ ออฟเซตป้้ อนแผ่่ น จะมีีลัั กษณะโครงสร้้ างของ เครื่่�องพิิมพ์์ 2 ลัักษณะด้้วยกััน ดัังรููปที่่� 7

ภาพที่่� 7 โครงสร้้างของเครื่่�องพิิ มพ์์ ออฟเซตป้้อนแผ่่น � า: The sheetfed offset printing press (2002) ที่่ม

จากรููป แสดงให้้เห็็นว่่า เครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซตป้้อนแผ่่นทั้้�งสอง เครื่่�องนี้้� มีีความแตกต่่างกัันที่่�โมกดพิิมพ์์ เครื่่�องพิิมพ์์ออฟเซต ป้้ อ นแผ่่ น โดยปกติิ จ ะสามารถนำำ� มาใช้้ พิิ ม พ์์ วัั สดุุ พิิ ม พ์์ ที่่� มีี ความหนาตั้้�งแต่่ 0.05 – 0.50 มิิลลิิเมตร จึึงได้้มีีการออกแบบ โมกดพิิมพ์์ของเครื่่�องพิิมพ์์ให้้มีีความแตกต่่างกััน เครื่่�องพิิมพ์์ ออฟเซตป้้อนแผ่่นที่่�มีีโมแม่่พิิมพ์์ โมผ้้ายาง และโมกดพิิมพ์์ ที่่�มีีขนาดเท่่ากััน จะถููกออกแบบมาเพื่่�อพิิมพ์์งานบนวััสดุุพิิมพ์์ ที่่�มีีความหนาตั้้�งแต่่ 0.05 - 0.25 มิิลลิิเมตร สำำ�หรัับเครื่่�องพิิมพ์์ ออฟเซตป้้ อ นแผ่่ น ที่่� มีี การออกแบบให้้ โ มกดพิิ ม พ์์ ใ หญ่่ ก ว่่ า

เป็็นสองเท่่าของโมเพลท จะถููกออกแบบมาเพื่่�อการพิิมพ์์งาน บนวัั สดุุ พิิ ม พ์์ ที่่� มีี ความหนาตั้้� ง แต่่ 0.25 - 0.50 มิิ ล ลิิ เ มตร โมกดพิิมพ์์ที่่�มีีขนาดสองเท่่าของโมเพลท จะทำำ�ให้้การโค้้งตััว ของกระดาษลดลง เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับขนาดโมพิิมพ์์ที่่�มีีขนาด เท่่ากัับโมกดพิิมพ์์ ลดการเกิิดปััญหาทางการพิิมพ์์ อาทิิเช่่น ท้้ายกระดาษเกิิดรอยฟาดกัับตััวเครื่่อ� งพิิมพ์์ ดัังนั้้�นหากต้้องการ พิิมพ์์งานบรรจุุภััณฑ์์ประเภทกล่่อง ควรเลืือกใช้้เครื่่�องพิิมพ์์ ออฟเซตป้้อนแผ่่นที่่�มีีขนาดโมกดพิิมพ์์ใหญ่่เป็็นสองเท่่าของ โมแม่่พิิมพ์์

www.thaiprint.org


32 KNOWLEDGE

กรณีีศึึกษา Pantone ผู้้ส � ร้้างระบบ ให้้กับ ั เฉดสีี โดย ลงทุุนแมน

การอธิิบายเฉดสีีด้้วยคำำ�พูู ดนั้้�น ยากที่่�จะสื่่�อสารให้้เข้้าใจ ตรงกัันได้้ เพราะคนแต่่ละคนก็็รับ ั รู้้�สีีจากคำำ�พูู ดได้้ไม่่เหมืือน กััน ทุุกอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสีี � สารได้้เข้้าใจตรงกััน โดยหนึ่่�งในระบบ จึึงมีีภาษาสีี ที่่ใ� ช้้สื่่อ สีีที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงก็็คืือ “Pantone” แล้้วเรื่่�องราว ของ Pantone ที่่�กว่่าจะมาเป็็นภาษาสากลของสีีนั้้�นเป็็น มาอย่่างไร ? ลงทุุนแมนจะเล่่าให้้ฟัง ั ...

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


KNOWLEDGE 33

ย้้อนกลัับไปในช่่วงทศวรรษ 1950s ซึ่่�งนัับเป็็นยุุคทองของ นิิตยสาร ที่่�เมืืองนิิวเจอร์์ซีีย์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา คู่่�พี่่�น้้อง Mervin และ Jesse Levine ได้้ก่อ่ ตั้้ง� บริิษัทั เกี่่ยวกั � บั งานพิิมพ์์ ที่่�ชื่่�อว่่า “M&J Levine”

Herbert จึึงใช้้ความรู้้�ทางเคมีีที่่�เรีียนมา นำำ�มาใช้้กัับเรื่่�องสีี โดยเริ่่�มจากสร้้างระบบและมาตรฐานสีีให้้กัับคลัังสีีของบริิษััท เพื่่�อให้้การสื่่อ� สารเรื่่อ� งสีีทำำ�ได้้ง่า่ ยขึ้้�น และยัังช่่วยลดต้้นทุุนของสีี ที่่�ต้้องทิ้้�งจากการต้้องลองผิิดลองถููกหลายครั้้�งอีีกด้้วย

ในปีี 1956 Lawrence Herbert ที่่�เพิ่่�งเรีียนจบด้้านชีีววิิทยา และเคมีี แต่่ด้วย ้ ความที่่เ� ขามีีความสนใจเรื่่อ� งสิ่่ง� พิิมพ์์มานานแล้้ว Herbert จึึงได้้มาสมััครเป็็นพนัักงานพาร์์ตไทม์์ที่่�บริิษััทแห่่งนี้้�

หลัังจากทำำ�งานไปได้้ 6 ปีี กลัับกลายเป็็นว่่า ฝ่่ายงานพิิมพ์์และ หมึึกที่่พนั � กั งานพาร์์ตไทม์์คนนี้้�ดููแล กลัับเป็็นแผนกที่่ทำ� ำ�กำำ�ไรให้้ บริิษััท ขณะที่่�ฝ่่ายอื่่�นยัังมีีผลขาดทุุน

งานประจำำ� วัั น ของเขาก็็ คืื อ การดููแลคลัั ง สีีและการผสมสีี ทั้้�งสีีแบบผงและสีีหมึึกสำำ�หรัับงานพิิมพ์์ Herbert ค้้นพบว่่า การสื่่�อสารเรื่่�องสีีเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญในการทำำ�งาน

ในปีี 1962 Herbert ได้้ขอซื้้�อกิิจการต่่อจากคู่่�พี่่�น้้อง Levine และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “Pantone” แบบในปััจจุุบััน ซึ่่�งชื่่�อนี้้�ก็็ มาจากคำำ�ว่่า Pan ที่่�แปลว่่า ทั้้�งหมด และ Tone ที่่�หมายถึึงสีี

กว่่าเขาจะผสมสีีให้้ได้้ตรงกัับแบบที่่�ได้้รัับคำำ�สั่่�งมา ก็็ต้้องลอง ผสมสีีแล้้วทิ้้�งอยู่่�หลายรอบ กว่่าจะพิิมพ์์งานออกมาให้้ตรงกัับ แบบที่่�ต้้องการ ก็็ต้้องพิิมพ์์แล้้วทิ้้�งแล้้วแก้้ใหม่่อยู่่�หลายครั้้�ง

หนึ่่�งปีีให้้หลััง Pantone ได้้ให้้กำำ�เนิิด “Pantone Matching System” หรืือ “PMS” ซึ่่�งเป็็นระบบสีีเพื่่�อใช้้สื่่�อสารกัันได้้ แบบสากล

www.thaiprint.org


34 KNOWLEDGE

โดยการตั้้�งชื่่�อและระบุุรหััส ที่่�เป็็นตััวเลขเฉพาะของแต่่ละเฉดสีี เพื่่�อใช้้ระบุุถึึงสีีสีีหนึ่่�งได้้ทัันทีี โดยเริ่่�มแรกมีีอยู่่� 500 สีี และ เพิ่่�มขึ้้�นมาจนมีีมากกว่่า 3,000 สีีในปััจจุุบััน ซึ่่ง� ก่่อนหน้้าที่่จ� ะมีี Pantone ระบบสีีมาตรฐานที่่ง� านพิิมพ์์ใช้้กันั มาอย่่างยาวนาน คืือ ระบบ Cyan, Magenta, Yellow, Key หรืือ CMYK ซึ่่�งเป็็นการผสมสีีมาจากสีีพื้้�นฐาน 4 สีี แม้้ว่า่ ระบบดัังกล่่าวจะใช้้งานได้้ดีีและเป็็นที่่นิ� ยิ มอย่่างแพร่่หลาย แต่่ระบบสีี CMYK มีีจุุดอ่่อนอยู่่�ที่่� เฉดสีีไม่่ค่่อยเสถีียร เช่่น สีีของงานที่่�พิิมพ์์ออกมาจริิงเพี้้�ยนไปจากสีีที่่�ออกแบบไว้้ใน คอมพิิวเตอร์์ Pantone จึึงเข้้ามาช่่วยเติิมเต็็มจุุดอ่่อนของสีี CMYK เพราะ ผู้้�สั่่�งพิิมพ์์งาน สามารถระบุุรหััสสีี Pantone ที่่�ต้้องการกัับ ทางโรงพิิมพ์์ โรงพิิมพ์์ก็็สามารถผสมสีีตามรหััส Pantone ที่่�ต้้องการขึ้้�นมาได้้เลย อย่่างไรก็็ตาม วิิธีีการแบบนี้้�ก็็จะมีีต้้นทุุนที่่�สููงกว่่าการพิิมพ์์ด้้วย ระบบสีี CMYK จึึงเหมาะกัับผู้้�ใช้้งานที่่�ต้้องการความแม่่นยำำ� ของเฉดสีีสููง และเป็็นงานพิิมพ์์ที่่�ใช้้จำ�ำ นวนสีีไม่่มากจนเกิินไป ซึ่่�งระบบสีีของ Pantone ก็็ผสมออกมาได้้หลากหลายกว่่า จึึงครอบคลุุมสีีที่่�ได้้จากระบบ CMYK ด้้วย และยัังสามารถ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

แปลงไปเป็็นรหััสของระบบสีีอื่่�น อย่่างเช่่น RGB, HTML และ CMYK ได้้อีีกด้้วย ระบบสีี PMS จะเหมาะกัับงานจำำ�พวกกราฟิิก แพ็็กเกจจิิง สื่่�อดิิจิิทััล และงานสกรีีน ในปีี 1988 Pantone จึึงเพิ่่�มระบบสีี ที่่�เหมาะกัับงานจำำ�พวกสิ่่�งทอและเสื้้�อผ้้า การออกแบบตกแต่่ง ภายใน หนััง สีีทาบ้้าน ไปจนถึึงเครื่่�องสำำ�อาง โดยใช้้ชื่่�อว่่า “Pantone Fashion, Home + Interiors System” หรืือ “FHI” ความนิิยมของ Pantone ได้้เข้้าไปอยู่่�ในทุุกอุุตสาหกรรมที่่�มีี สีีเข้้ า มาเกี่่� ยว ข้้ อ ง ด้้ วย ความที่่� Pantone เป็็ น ระบบสีีที่่� มีี มาตรฐานและสามารถนำำ�มาสื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันได้้ทัันทีี ด้้วยรหััสที่่�เป็็นสากล ตััวอย่่างเช่่น สตููดิิโอในนิิวยอร์์กได้้ออกแบบและจะสั่่�งพิิมพ์์ งานที่่�โตเกีียว เพีียงระบุุว่่าใช้้สีี Pantone 550 C ก็็จะเข้้าใจได้้ ตรงกัันทัันทีี ซึ่่�งถ้้าอธิิบายด้้วยคำำ�พููดว่่าต้้องการสีีฟ้้า ๆ เขีียว ๆ อมเทา คงไม่่มีีทางนึึกถึึงสีีเฉดเดีียวกัันได้้ นอกจากความสะดวกในการสื่่อ� สารแล้้ว ระบบสีีของ Pantone ยัังทำำ�ให้้สีีของผลิิตภัณ ั ฑ์์จริิง ตรงกัับสีีที่่อ� อกแบบโดยไม่่ผิดิ เพี้้�ยน และในทุุกครั้้�งที่่�ผลิิต จะให้้สีีที่่�เหมืือนเดิิมเป๊๊ะ


KNOWLEDGE 35

มาถึึงตรงนี้้� ทุุกคนคงสงสััยว่่า แล้้วธุุรกิิจอย่่าง Pantone มีีรายได้้มาจากอะไรบ้้าง ?

อย่่างแรกก็็คืือ การขาย Pantone Guide หรืือสมุุดรวมแถบ เทีียบเฉดสีี ซึ่่�งจะมีีหลายรููปแบบ อย่่างเช่่น Fan Deck สมุุด ทรงแคบและยาวที่่�คลี่่�ออกมาได้้คล้้ายกัับพััด Color Bridge Guide Set สมุุดใช้้เทีียบรหััสสีี Pantone กัับระบบสีีอื่่�น เช่่น RGB, HTML และ CMYK อย่่างที่่�สองก็็คืือ ค่่า License จากซอฟต์์แวร์์โปรแกรมหลาก หลายรูู ป แบบ ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารกัั บ บริิ ษัั ท ที่่� เ ลืื อ กใช้้ ร ะบบสีีของ Pantone ซึ่่ง� รวมถึึงบริิษัทั ขนาดใหญ่่อย่่าง Adobe, Microsoft, Xerox และ Canon อย่่างที่่ส� ามก็็คือื ค่่าบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่อ� งการใช้้สีแี ก่่บริิษัทั ต่่าง ๆ รวมถึึงบริิการคิิดค้้นสีใี หม่่ เพื่่�อสร้้างสีีที่่เ� ป็็นอัตั ลัักษณ์์ ให้้กับั แบรนด์์ อย่่างเช่่น สีีส้้มของ Hermès, สีีฟ้้าของ Tiffany & Co. และสีีเหลืืองของ Minions ซึ่่�ง Pantone ได้้ก่่อตั้้�ง Pantone Color Institute มาเพื่่�อให้้ บริิการด้้านนี้้�โดยเฉพาะ และองค์์กรแห่่งนี้้� ยัังรัับหน้้าที่่ป� ระกาศ “Pantone Color of the Year” ที่่เ� ริ่่ม� ขึ้้น� ครั้้ง� แรกเมื่่�อปีี 2000 เพื่่�อนำำ�เสนอสีีที่่จ� ะเป็็นเทรนด์์หลักั ของปีีนั้้น� และสีีนั้้�นก็็มักั กลาย มาเป็็นสีีที่่มีีอิ � ิทธิิพลต่่อวงการออกแบบไปทั่่�วโลก

ด้้วยความที่่� Pantone ไม่่ได้้เพีียงช่่วยสร้้างอััตลัักษณ์์ให้้กัับ แบรนด์์อื่่�น แต่่ยัังมีีอััตลัักษณ์์เองด้้วย Pantone จึึงสามารถ ขายผลิิตภััณฑ์์ไลฟ์์สไตล์์อย่่างพวกแก้้ว ขวดน้ำำ�� สมุุดโน้้ต เคส สมาร์์ตโฟน ที่่เ� ป็็นลายตามรููปแบบของแถบสีี Pantone ได้้อีีกด้้วย นอกจากนี้้� Pantone ยัังมีีโอกาสได้้ร่ว่ มออกสิินค้้าคอลเลกชััน พิิ เ ศษกัั บ แบรนด์์ ชื่่� อ ดัั ง มากมาย อย่่ า งเช่่ น เครื่่� อ งสำำ� อาง Sephora, รองเท้้า Nike, สมาร์์ตโฟน OPPO และรถยนต์์ KIA ปััจจุุบันั บริิษัทั Pantone ได้้เข้้าไปเป็็นบริิษัทั ในเครืือของ Danaher บริิษัทั โฮลดิิงขนาดใหญ่่ในสหรััฐอเมริิกา ซึ่่ง� เริ่่ม� มาจากการที่่บ� ริิษัทั X-Rite เข้้าซื้้อ� กิิจการ Pantone ในปีี 2007 ด้้วยมููลค่่ากว่่า 7,000 ล้้านบาท ก่่อนที่่ปี� ี 2012 Danaher ได้้เข้้ามาซื้้อ� กิิจการ X-Rite อีีกทีี ถึึงแม้้ Pantone จะยัังเป็็นบริิษััทเอกชนที่่�ไม่่มีีการเปิิดเผยงบ การเงิินต่่อสาธารณะ แต่่ก็็มีีการประเมิินว่่า Pantone มีีรายได้้ ต่่อปีีโดยเฉลี่่�ยมากกว่่าพัันล้้านบาท เรื่่�องราวของ Pantone ก็็ทำำ�ให้้คิิดได้้ว่่า “สีี” ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�เรา ใช้้กันั ได้้ทั่่ว� ไป ไม่่ได้้มีใี ครเป็็นเจ้้าของ แต่่ผู้้�ที่่ตั้้� ง� ชื่่�อให้้กับั เฉดสีี เหล่่านั้้น� และพััฒนาให้้กลายเป็็นระบบสากล ก็็สามารถสร้้างมััน เป็็นธุรกิ ุ จที่่ ิ �ทำ�ร ำ ายได้้มหาศาลระดัับพัันล้้านต่่อปีี เลยทีีเดีียว

ความนิิยมของ Pantone ได้้เข้้าไปอยู่่�ในทุุกอุุตสาหกรรม ที่่�มีีสีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง ด้้วย ความที่่� Pantone เป็็นระบบสีี ที่่�มีีมาตรฐานและสามารถนำำ�มา สื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันได้้ทัันทีี ด้้วยรหััสที่่�เป็็นสากล นอกจากความสะดวกใน การสื่่�อสารแล้้ว ระบบสีีของ Pantone ยัังทำำ�ให้้สีีของ � อกแบบ ผลิิตภััณฑ์์จริิง ตรงกัับสีีที่่อ โดยไม่่ผิิดเพี้้� ยน และในทุุกครั้้�ง ที่่�ผลิิต จะให้้สีีที่่�เหมืือนเดิิมเป๊๊ะ

ที่่�มา: Blockdit เป็็นแพลตฟอร์์ม สำำ�หรัับนัักอ่่าน และนัักเขีียน ที่่�มีีผู้้�ใช้้งาน 1 ล้้านคน ลองใช้้แพลตฟอร์์มนี้้�เพื่่� อได้้ไอเดีียใหม่่ๆ แล้้วอาจพบว่่าสัังคมนี้้�เหมาะกัับคนเช่่นคุณ ุ Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download

www.thaiprint.org


36

NEWS

“โครงการชุุมชนเมืืองต้้องรอด... ปากท้้องต้้องอิ่่ม � ”

โดย กลุ่่�มบริิษััท ซีี.เอ.เอส. ร่่วมส่่งมอบของบริิจาคให้้กัับ สำำ�นัก ั งานบรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิิ ทัก ั ษ์์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ และ Thai PBS กลุ่่�มบริิษััท ซีี.เอ.เอส. ร่่วมส่่งมอบของ บริิ จ าคให้้ กัับ สำำ�นััก งานบรรเทาทุุ ก ข์์ และประชานามััยพิิทักั ษ์์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ และ Thai PBS ใน “โครงการชุุมชน เมืืองต้้องรอด...ปากท้้องต้้องอิ่่�ม” เมื่่�อวัันที่่� 6 กรกฎาคม 2564 ตััวแทนกลุ่่�มบริิษััท ซีี.เอ.เอส. ได้้เดิินทางไปยัังสำำ�นัักงานบรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิิทัักษ์์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ และสถานีีโทรทััศน์์ Thai PBS โดยมีีคุุณโฉมบัังอร ดารารััตนโรจน์์, คุุณมาร์์ช ดารารััตนโรจน์์ และ คุุณเบลล์์ ดารารััตนโรจน์์ ผู้้�บริิหารบริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด เข้้ามอบกระดาษอนามััย มููลค่่ากว่่า 490,000 บาท เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

37

การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2564 และการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการ วาระปีี 2564 – 2566 สมาคมผู้้�จััดพิิ มพ์์ และผู้้�จำำ�หน่่ายหนัังสืือแห่่งประเทศไทย จััดประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทางระบบ Zoom วัันที่่� 17 สิิงหาคม 2564 สมาคมผู้้� จัั ด พิิ ม พ์์ แ ละผู้้� จำำ� หน่่ า ยหนัั ง สืื อ แห่่ ง ประเทศไทย จััดการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2564 และการเลืือกตั้้�ง คณะกรรมการ วาระปีี 2564 – 2566 เมื่่�อวัันที่่� 17 สิิงหาคม 2564 ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทางระบบ Zoom มีีสมาชิิก สามัั ญ ลงทะเบีียนเข้้ า ร่่ ว ม 142 ราย จากสมาชิิ ก สามัั ญ 396 ราย โดยคุุณทิิพย์์สุุดา สิินชวาลวััฒน์์ ที่่�ได้้รัับเลืือกเป็็น นายกสมาคมฯ วาระปีี 2564 – 2566

www.thaiprint.org


AD AD.14 กลุ่มบริษัทเจริญอักษร (ซี.เอ.เอส กรุ๊พ)


AD AD.13 วีที กราฟฟิค บจก.


40 KNOWLEDGE

เครื่่�องจัักรอััตโนมััติิ กัับการใช้้ชีีวิต ิ ของมนุุษย์์

เครื่่�องจัักรอััตโนมััติส ิ ามารถควบคุุมและช่่วยลดความเสีียหาย จากการทำำ�งานโดยแรงงานมนุุษย์์ มีีการทำำ�งานที่่�สะดวก ง่่ายดายและสามารถผลิิตสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐาน เรีียบเรีียงโดย ธีีรพงศ์์ ประดิิษฐ์์กุุล

ในชีีวิิตประจำำ�วััน ระบบอััตโนมััติิได้้เข้้ามามีีบทบาทในการใช้้ ชีีวิิตของมนุุษย์์เป็็นอย่่างมาก และยัังเป็็นระบบการทำำ�งานที่่�มีี แนวโน้้มที่่�จะพััฒนาและเติิบโตเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ มีีหน้้าที่่หลั � ัก เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกสบายในการดำำ�เนิินชีีวิิตแก่่มนุุษย์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบตั้้�งเวลาในเครื่่�องไมโครเวฟ การใช้้รีีโมทคอนโทรล สำำ�หรัับเปิิด-ปิิดรถยนต์์ หรืือตััวจัับวััดอุุณหภููมิิห้้องในเครื่่�อง ปรัับอากาศบางรุ่่�น เป็็นต้้น และหากพิิจารณาถึึงประโยชน์์ ของเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้การทำำ�งานแบบระบบอััตโนมััติิ จะเห็็นได้้ว่่า เครื่่�องจัักรอััตโนมััติิสามารถควบคุุมและช่่วยลดความเสีียหาย จากการทำำ�งานโดยแรงงานมนุุษย์์ มีีการทำำ�งานที่่ส� ะดวก ง่่ายดาย และสามารถผลิิตสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐาน THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

เครื่่�องจัักรอััตโนมััติิ สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภท 1. ระบบเครื่่�องจัักรกึ่่�งอััตโนมััติิ

หมายถึึง เครื่่�องจัักรที่่�นำำ�ระบบคอมพิิวเตอร์์เข้้ามาเพื่่�อช่่วย ควบคุุมการทำำ�งาน หรืือเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับทำำ�งานในบางขั้้�นตอน ซึ่่�งระบบเครื่่�องจัักรกึ่่�งอััตโนมััติินี้้�จะถููกนำำ�มาใช้้สำำ�หรัับควบคุุม การทำำ�งานบางประเภทที่่�ต้้องการความแม่่นยำำ� ความละเอีียด หรืืองานที่่�มีีอัันตรายสููง ส่่วนสำำ�หรัับขั้้�นตอนอื่่�น ๆ นั้้�นจะเน้้น การทำำ�งานด้้วยแรงงานคนเป็็นหลััก


KNOWLEDGE

41

ตััวอย่่างระบบเครื่่�องจัักรกึ่่�งอััตโนมััติิ เครื่่�องจัักรกึ่่�งอััตโนมััติิ ได้้ถููกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในกระบวนการ ผลิิตอาหารกระป๋๋องของโรงงานแห่่งหนึ่่ง� สำำ�หรับั ควบคุุมขั้้น� ตอน การปรุุงอาหารให้้เป็็นระบบการปรุุงแบบอััตโนมััติิ เนื่่�องจาก ก่่อนหน้้าที่่เ� ครื่่อ� งจัักรจะถููกนำำ�มาใช้้งาน ทางโรงงานได้้พบปััญหา เกี่่ยวกั � บั เรื่่อ� งรสชาติิอาหาร คืืออาหารของพ่่อครััวที่ท่� างโรงงาน ได้้ทำำ�การจ้้างมาทั้้�งหมด 10 คน มีีรสชาติิที่่�แตกต่่างกััน โรงงาน จึึงได้้ทำำ�การแก้้ไขโดยการแบ่่งให้้พ่อ่ ครััวอยู่่�ประจำำ�หน่วยปรุ ่ งุ รส ทั้้�ง 5 จำำ�นวนหน่่วยละ 2 คน และให้้มาช่่วยกัันปรุุงอาหาร แต่่ถึึงแม้้ว่่าโรงงานได้้กำำ�หนดสููตรส่่วนผสมอาหารขึ้้�นมาแล้้ว ก็็ยัังพบปััญหาอื่่�น ๆ ตามมา คืือปััญหาเกี่่�ยวกัับปริิมาณของ อาหารที่่�ไม่่สามารถทำำ�ปริิมาณเท่่ากัันในแต่่ละวัันได้้ เนื่่�องจาก ความเหนื่่�อยล้้าในการทำำ�งานหน้้าเตาของพ่่อครััว จากปััญหา เหล่่านี้้�ทางโรงงานจึึงได้้ตััดสิินใจนำำ�เครื่่�องจัักรมาควบคุุมระบบ การปรุุงให้้เป็็นอััตโนมััติิ แต่่สำำ�หรับั กระบวนการการเคลื่่อ� นย้้าย อาหารที่่ปรุ � งุ สำำ�เร็็จไปยัังเครื่่อ� งบรรจุุกระป๋๋อง โรงงานยัังไม่่ได้้นำำ� เครื่่อ� งจัักรระบบอััตโนมััติมิ าใช้้ในการบรรจุุ จึึงยัังคงจำำ�เป็็นต้้อง พึ่่�งแรงงานมนุุษย์์ในการบรรจุุและปิิดฝากระป๋๋อง 2. ระบบเครื่่�องจัักรอััตโนมััติิ

หมายถึึง เครื่่�องจัักรที่่�นำำ�ระบบคอมพิิวเตอร์์เข้้ามาเพื่่�อช่่วย ควบคุุมการทำำ�งาน หรืือเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับทำำ�งานในทุุกขั้้�นตอน เหมาะสำำ�หรัับงานที่่�ต้้องอาศััยการควบคุุมอย่่างเต็็มที่่�ในด้้าน ความสะอาดหรืือด้้านคุุณภาพ รวมทั้้�งเหมาะสำำ�หรัับงานที่่�ต้้อง ใช้้อุุณหภููมิิสููงมากซึ่่�งเป็็นระดัับอุุณหภููมิิที่่�มนุุษย์์ไม่่สามารถ ทำำ�งานได้้ ตััวอย่่างเช่่น การทำำ�งานในอุุณหภููมิิ 100-1000 องศาเซลเซีียส เป็็นต้้น โดยการทำำ�งานของเครื่่�องจัักรอััตโนมััติิ สามารถทำำ�งานเองได้้ เพีียงแค่่ต้อ้ งการมนุุษย์์ในการดููแลควบคุุม ระบบและออกคำำ�สั่่�งเครื่่�องเท่่านั้้�น ตััวอย่่างระบบเครื่่�องจัักรอััตโนมััติิ เครื่่�องจัักรอััตโนมััติิได้้ถููกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในโรงงานผลิิตน้ำำ�� อััดลม เนื่่�องจากน้ำำ��อััดลมเป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องผลิิตเป็็นจำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งยัังจำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงเรื่่�องความสะอาดและคุุณภาพสููง เครื่่อ� งจัักรดัังกล่่าวจึึงได้้เข้้ามามีีบทบาทในทุุกขั้้น� ตอนกระบวนการผลิิต เริ่่ม� ต้้นตั้้ง� แต่่ขั้้น� ตอนการผสมน้ำำ�� ขั้้น� ตอนการอััดลม ไปจนถึึงขั้้น� ตอน การบรรจุุใส่่ขวดและบรรจุุใส่่ลััง โดยพนัักงานจะเป็็นผู้้�ทำำ�การ ตรวจสอบและควบคุุมเครื่่อ� งจัักรระหว่่างกระบวนการผลิิต รวมทั้้�ง ทำำ�หน้า้ ที่่ข� นน้ำำ��อัดั ลมที่่สิ้้� น� สุุดกระบวนการผลิิตและถููกจััดลงลััง เรีียบร้้อยแล้้วไปใส่่รถขนส่่ง จะเห็็นได้้ว่่าโรงงานผลิิตน้ำำ��อััดลม ได้้ใช้้เครื่่�องจัักรอััตโนมััติิในกระบวนการผลิิตทั้้�งหมด และใช้้ แรงงานมนุุษย์์เพีียงแค่่ควบคุุมเครื่่�องจัักรเท่่านั้้�น

ข้้อพิิ จารณาในการนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ สิ่่�งที่่�ต้้องพิิ จารณาสำำ�หรัับการเลืือกระบบ ครื่่�องจัักรมาใช้้ในกระบวนการผลิิต

1. เครื่่�องจัักรระบบอััตโนมััตินั้้ิ �นมีีราคาสููงมาก จึึงควรพิิจารณา ถึึงความคุ้้�มค่่าก่่อนการนำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิต 2. พิิจารณาถึึงลัักษณะของธุุรกิิจก่่อนว่่าเหมาะกัับการใช้้ระบบ เครื่่�องจัักรชนิิดใด 3. หากต้้องการผลิิตสิินค้้าต่่อครั้้ง� เป็็นจำำ�นวนมาก และเป็็นสิินค้้า ที่่�มีีความหลากหลาย ควรเลืือกใช้้เครื่่�องจัักรที่่�สามารถปรัับ เปลี่่�ยนได้้ง่่ายอย่่างเครื่่�องจัักรระบบกึ่่�งอััตโนมััติิ เป็็นต้้น 4. ควรพิิจารณาถึึงผลกระทบของเครื่่อ� งจัักรที่่เ� กิิดขึ้้น� ต่่อคุุณภาพ สิินค้้า และกระบวนการผลิิต การพัั ฒนาตนเอง 5 แบบ เพื่่� อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง

หลัั ง จากที่่� เราเปลี่่� ย นมุุ ม องของเราที่่� มีีต่่ อ เครื่่� อ งจัั ก รแล้้ ว มนุุ ษย์์ เรายัั งจำำ�เป็็ นต้้ องพัั ฒนาตัั วเองเพื่่� อให้้ สามารถต่่ อ กร กัับการเปลี่่�ยนแปลงได้้ โดยในบทความนี้้� ได้้แนะนำำ�แนวทาง 5 อย่่างเพื่่�อนไปปรัับใช้้ ได้้แก่่ Step up: การก้้าวไปอยู่่�เหนืือกว่่าเครื่่�องจัักรกล

การก้้าวไปอยู่่�เหนืือกว่่าเครื่่�องจัักรนั้้�นเปรีียบตััวเองเหมืือน การเป็็นผู้้�จััดการที่่�มีีลููกน้้องเป็็นเครื่่�องจัักรกลนั่่�นเอง การจะใช้้ แนวทาง Step up นี้้�ได้้ ต้้องพััฒนาตััวเองให้้มีีความสามารถใน การมองในภาพในมุุมกว้้างอย่่างที่่เ� ครื่่อ� งจัักรทำำ�ไม่่ได้้ และต้้องมีี ความรู้้เ� ชิิงลึึกที่่ส� ามารถเข้้าใจแนวคิิดการทำำ�งานของเครื่่อ� งจัักร ได้้ดีีด้้วย เพื่่�อให้้เราเป็็นก้้าวขึ้้�นเป็็นหััวหน้้าควบคุุมดููแลการ ทำำ�งานของเครื่่อ� งจัักรได้้ สิ่่ง� ที่่เ� ราต้้องการหากเลืือกแนวทางนี้้�คือื เราจะต้้องศึึกษาหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมในระดัับที่่�สููงขึ้้�น เช่่นศึึกษา ต่่อในปริิญญาโท MBA หรืือ PhD เพื่่�อให้้มีีความเชี่่�ยวชาญ เฉพาะด้้าน อีีกทั้้�งยัังต้้องมีีการพััฒนาตััวเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ www.thaiprint.org


42 KNOWLEDGE

เพื่่�อให้้รู้เ้� ท่่าทัันโลก และมีีมุุมมองที่่ก� ว้้างขึ้้น� ในงานที่่ทำ� ำ� Barney Harford CEO ของ Orbits (ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ลดการจ้้างงาน อย่่างมาก โดยการใช้้เครื่่อ� งจัักรมาแทนแรงงานมนุุษย์์) ได้้กล่่าวถึึง การจ้้างงานของเขาว่่า เขาต้้องการคนที่่�มีีความสามารถแบบ T-Shaped กล่่าวคืือ คนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญอย่่างลึึกซึ้้�งในสิ่่�งที่่� ตััวเองทำำ� (เปรีียบเหมืือนขาของตััว T) และต้้องมีีความรู้้�หรืือ ความกระตืือรืือร้้นในแนวกว้้างถึึงสิ่่ง� ที่่อ� งค์์กรทำำ�และการบริิหาร จััดการมัันได้้ (เปรีียบเหมืือน ขีีดด้้านบนของตััว T) ซึ่่�งตรงกัับ แนวทาง Step up นี้้� เขายัังกล่่าวอีีกว่่า คนคนนั้้�นต้้องรู้้�และ เข้้าใจแนวคิิด การทำำ�งานของเครื่่อ� งจัักรกล สามารถกุุมบัังเหีียน ประมวลผล และใช้้ข้้อมููลจากเครื่่�องจัักรมาต่่อยอดและทำำ�การ ตััดสิินใจได้้ตััวอย่่างเช่่น งาน Brand Manager ที่่�กำำ�หนดและ ตััดสิินใจการวางกิิจกรรมทางการตลาดต่่าง ๆ โดยใช้้เทคโนโลยีี ในการรวมรวมข้้อมููลมาและประมวลผล หรืือ งานนัักชีีวเคมีี ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีในการคำำ�นวณและรวบรวมสถิิติิต่่าง ๆ เพื่่�อคิิด วิิเคราะห์์ยาและแนวทางการรัักษาใหม่่ ๆ เป็็นต้้น

� งจัักร Step aside: การก้้าวเดิินไปพร้้อมๆ กัับเครื่่อ

การก้้าวเดิินไปพร้้อม ๆ กัับเครื่่�องจัักรนั้้�น เปรีียบเสมืือนการ แบ่่งงานกัันทำำ� เครื่่อ� งจัักรมีีจุุดเด่่นในด้้านของตรรกะและเหตุุผล จึึงสามารถคิิดคำำ�นวณและรวบรวมสถิิตตัวั เลขต่่าง ๆ ได้้เร็็วกว่่า มนุุษย์์ แนวทางนี้้�จึึงแนะนำำ�ให้้ใช้้เครื่่�องจัักรทำำ�งานที่่�มัันถนััด เพื่่�อให้้ตััวเองมีีเวลามากขึ้้�นสำำ�หรัับพััฒนาสิ่่�งที่่�เครื่่�องจัักรทำำ� ไม่่ได้้ แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�มนุุษย์์ถนััดและทำำ�ได้้ดีี นั้้�นคืือ ความสามารถ ในเชิิ ง ศิิ ล ป์์ นั้้� น เอง ความสามารถในเชิิ ง ศิิ ล ป์์ นี้้� ไ ม่่ ไ ด้้ จำำ�กัั ด แค่่ศิิลปะเท่่านั้้�น แต่่รวมถึึง ความสามารถในเชิิงพหุุปััญญา (Multiple intelligence) ที่่�นอกเหนืือไปจาก IQ ทั้้�งหมด เช่่น ความสามารถด้้านภาษาและการสื่่�อสาร, ความสามารถในการ เข้้าใจตััวเองและเข้้าใจผู้้�อื่่�น, ความสามารถด้้านมิิติิสััมพัันธ์์และ ความคิิดสร้้างสรรค์์, ความสามาถด้้านดนตรีีและการเคลื่่อ� นไหว THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

ร่่างกาย เป็็นต้้น ตััวอย่่างของคนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จที่่�ตรงกัับ แนวคิิดนี้้�มีีมากมาย เช่่น D.Eayne Lukas คนฝึึกม้้าระดัับตำำ�นาน ที่่�ไม่่สามารถอธิิบายได้้ว่่า เขารู้้�ได้้อย่่างไรว่่าจะฝึึกม้้าตััวไหน อย่่างไร และตััวไหนบ้้างที่่มีีศั � กั ยภาพเพีียงพอที่่จ� ะฝึึก Jonathan Ive นัักออกแบบของ Apple ซึ่่�งไม่่สามารถใช้้โปรแกรมใดใด มาเลีียนแบบรสนิิยมในการออกแบบของเขาได้้ Ricky Gervais นัักแสดงชื่่�อดัังที่่�เรีียกเสีียงหััวเราะจากผู้้�คนมากมาย เป็็นต้้น การใช้้แนวทางการทำำ�งานแบบ Step aside นี้้�สามารถประยุุกต์์ ใช้้กัับงานวิิชาชีีพต่่าง ๆ ได้้ด้้วยเช่่นกััน เช่่น งานทนาย ที่่�ต้้องหา กลยุุทธ์์ในการชนะคดีีและต้้องให้้คำำ�ปรึึกษากัับลููกความทำำ�ให้้ ลููกความเชื่่�อถืือและไว้้วางใจ ก็็สามารถใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยใน การหาประมวลกฏหมาย หรืือค้้นหาตััวอย่่างคดีีในอดีีตได้้อย่่าง รวดเร็็ว โดยไม่่ต้้องเสีียเวลาไปค้้นด้้วยตััวเอง หรืือแม้้แต่่งาน นัักบััญชีี สถาปนิิค นัักลงทุุน ครููบาอาจาร์์ย หรืือที่่�ปรึึกษา ก็็สามารถแบ่่งงานกัันทำำ�กัับเครื่่�องจัักรได้้เช่่นกััน Step in: การก้้าวเข้้าไปสู่่�ใจกลางของเครื่่�องจัักร

การก้้าวเข้้าไปในใจกลางของเครื่่�องจัักรนี้้� ไม่่ได้้หมายความว่่า ให้้เราเดิินทางไปหาเครื่่�องจัักรที่่�ไหน แต่่มัันคืือการทำำ�ความ เข้้าใจในเครื่่�องจัักรนั่่�นเอง ในเมื่่�อเราไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงการ ทำำ�งานร่่วมกัับเครื่่อ� งจัักรได้้ เราก็็ก้า้ วเข้้าไปคลุุกคลีีกัับมัันซะเลย แนวทางนี้้�กล่่าวถึึงความไม่่สมบููรณ์์ ความไม่่แน่่นอน และความ ผิิดพลาดของเครื่่�องจัักร ที่่�ถึึงแม้้ว่่าการใช้้เทคโนโลยีีในการ ตััดสิินใจจะมีีความรวดเร็็วแม่่นยำำ�มากขึ้้�นกว่่าในอดีีต แต่่เรา ไม่่อาจพููดได้้ว่่า คำำ�ตอบที่่�คอมพิิวเตอร์์ให้้เรามานั้้�นถููกต้้องและ สมบููรณ์์แบบ การนำำ�คำำ�ตอบนั้้�นมาใช้้เรายัังต้้องการผู้้�ที่่�คอย ตรวจสอบการตััดสิินใจ และทำำ�ปรัับการทำำ�งานและโปรแกรม นั้้�น ๆ อยู่่� ซึ่่ง� แนวทางการพััฒนาตััวเองแบบ Step in นี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่� ความสามารถในการเข้้าใจตรรกกะการทำำ�งานและกระบวนการ ตััดสิินใจของคอมพิิวเตอร์์ แล้้วสามารถปรัับกระบวณการตััดสิินใจ นั้้�นๆ หรืือนำำ�ผลลััพธ์์ที่่�ได้้ไปปรัับใช้้เป็็นสิ่่�งที่่�จะช่่วยเป็็นอย่่าง มากคืือ การเพิ่่�มพููนความรู้้�ของตนในสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) และปรัับตััวเองให้้เป็็นคนที่่�คอยหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับงาน ที่่�ทำำ�อยู่่�เสมอๆอีีกด้้วย หลายคนอาจสงสััยว่่า คอมพิิวเตอร์์นั้้�น มีีข้้อผิิดพลาดจริิงหรืือ เราลองย้้อนกลัับไปดููข่่าวเมื่่�อปีี 2014 (พ.ศ. 2557) กััน นิิตยสาร New York Time ได้้พููดถึึง ชายคนนึึงที่่พึ่� ง่� เปลี่่ย� นงานใหม่่ และทำำ�การยื่่น� ขอปรัับโครงสร้้างหนี้้� (Refinance) กัับสถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�ง ถึึงแม้้ว่่าเขาจะรัับราชการมาถึึง 8 ปีี และทำำ�งานสอนที่่�มั่่�นคงมามากกว่่า 20 ปีี เขาก็็ไม่่ได้้รัับ การอนุุมััติิเงิินกู้้� เนื่่�องจากระบบอััตโนมััติิได้้พิิจารณาจากฐาน


KNOWLEDGE 43

รายรัับในปััจจุุบันั ของเขาและพบว่่าการที่่เ� ขาพึ่่ง� เปลี่่ย� นงานใหม่่ นั้้�น ทำำ�ให้้เขามีีรายรัับที่่�ไม่่แน่่นอน และมีีความเสี่่�ยงมากเกิินไป ที่่�จะอนุุมัติั ิเงิินกู้้�นี้้�ได้้ ชายคนนั้้�นคืือ Ben Bernanke ประธาน คนก่่อนของ U.S. Federal Reserve ผู้้�ซึ่่�งพึ่่�งเซ็็นสััญญามููลค่่า มากกว่่าหมื่่�นล้้านดอลล่่าร์์ และเป็็นผู้้เ� ขีียนหนัังสืือชื่่อ� ดัังเกี่่ยวกั � บั เศรษฐกิิจโลก ชื่่�อ The Courage to Act นี่่�ถืือเป็็นการตััดสิินใจ ที่่ผิ� ดิ พลาดอย่่างยิ่่ง� ของระบบอััตโนมััติิ และนี่่เ� ป็็นเหตุุผลว่่าทำำ�ไม เราต้้องการคนที่่จ� ะคอบดููแลแก้้ไข และป้้องกัันความผิิดพลาดนี้้� ตััวอย่่างอาชีีพของแนวทาง Step in เช่่น งาน Pricing Expert งานนัักลงทุุน หรืือ งานนัักการตลาด เป็็นต้้น

สามารถสร้้างจัักรกลอััตโนมััติไิ ด้้ ความสามารถของทั้้�งสองคนนี้้� ก็็พััฒนาไปไกลแล้้ว ตััวอย่่างงานในแนวคิิด Step narrowly เช่่น Wrap Advertising ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในการจััดการ สื่่�อโฆษณาเคลื่่�อนที่่�บนพาหนะต่่าง ๆ เป็็นต้้น

Step narrowly: การก้้าวเข้้าไปในทาง ที่่�เฉพาะเจาะจงมากขึ้้�น

แนวทางของการ Step narrowly คืือ การหนีีการทำำ�งานกัับ เครื่่อ� งจัักร โดยการก้้าวเข้้าไปหนทางการทำำ�งานที่่เ� ฉพาะเจาะจง มากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นงานส่่วนที่่�เครื่่�องจัักรอััตโนมััติิยัังก้้าวไปไม่่ถึึง หรืือเป็็นตลาดที่่�ไม่่มีีมููลค่่ามากขนาดพอที่่�จะลงทุุนทำำ�ระบบ อััตโนมััติิได้้ ตััวอย่่างเช่่น Gary Joyal ซึ่่�งเป็็น CEO ของบริิษััท JCM Franchise Development เขาได้้ถููกกล่่าวถึึงในบทความ เรื่่อ� ง The Secret World of The Dunkin’ Donut Franchise Kings จากนิิตยสาร The Boston Globe ว่่าเป็็นคนที่่ข� าดไม่่ได้้ สำำ�หรับั ผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ขาย Dunkin’ Donut แฟรนไซส์์ ด้้วยความที่่� Gary Joyal เป็็นคนที่่มีี� ความรู้้ใ� นเชิิงลึึกเกี่่ยวกั � บั ระบบการทำำ�งาน และการประเมิินผลต่่างๆของ Dunkin’Donut แฟรนไซส์์ Gary ทำำ�งานเป็็นโบรคเกอร์์และผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาทั้้�งกัับ ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย แฟรนไซส์์ของ Dunkin’ Donut ให้้การซื้้�อขายกัันในแต่่ละครั้้�ง เป็็นไปด้้วยความพึ่่�งพอใจ และมั่่�นใจได้้ว่่าทั้้�งสองฝ่่ายจะได้้รัับ ประโยชน์์สููงสุุดจากการซื้้�อขายครั้้�งนี้้� มููลค่่าของสััญญาของ Dunkin’ Donut ที่่� Gary ปิิดได้้ตลอดชีีวิิตการทำำ�งานของเขานั้้�น มีีมููลค่่ามากกว่่าห้้าร้้อยล้้านดอลล่่าร์์ ยัังไม่่รวมถึึงธุุรกิิจแฟรนไซส์์ อื่่น�  ๆ ที่่เ� ขาให้้คำำ�ปรึึกษา เช่่น 5 Guys อีีกด้้วย นอกจาก Gary แล้้ว ยัังมีีอีีกตััวอย่่างนึึงที่่�ถููกกล่่าวถึึงในนิิตยสาร Johns Hopkin นั่่�นก็็คืือ งานของ Claire Bustarret ผู้้�มีีความสามารถในการ จำำ�แนกกระดาษทุุกชนิิด จากสััมผััส จากความรู้้�สึึก จากเส้้นใย ของมััน และสามารถบอกได้้ว่่า กระดาษแผ่่นนี้้�ถููกทำำ�ขึ้้�นที่่�ไหน และเมื่่�อไหร่่ ความสามารถของ Claire มีีคุุณค่่าอย่่างยิ่่�งต่่อ นัั ก ประวัั ติิ ศ าสตร์์ และนัั ก ตรวจสอบศิิ ล ปะ หากถามว่่ า เครื่่� อ งจัั ก รกลอัั ต โนมัั ติิ ส ามารถมาแทนความสามารถของ ทั้้�งสองคนนี้้�ได้้หรืือไม่่ คำำ�ตอบคืือ ได้้ แต่่เนื่่�องจากเป็็นตลาด ที่่�เล็็ก เฉพาะเจาะจง และละเอีียดอ่่อน ต้้นทุุนในการสร้้าง จัักรกลอััตโนมััติิอาจไม่่คุ้้�มค่่า และต้้องใช้้เวลามาก กว่่าที่่�จะ ขอขอบคุุณบทความจาก: https://www.chi.co.th และ https://www.g-able.com

Step forward: การก้้าวไปข้้างหน้้า

การก้้าวไปข้้างหน้้า คืือการเดิินให้้เร็็วกว่่าเครื่่อ� งจัักรไปถึึง การที่่� จะไปให้้เร็็วกว่่าเครื่่อ� งจัักร ก็็หมายถึึงการสร้้างเครื่่อ� งจัักรขึ้้น� มา และเป็็นผู้้บ� ริิหารจััดการมัันนั้้�นเอง ยิ่่ง� โลกนี้้�ต้อ้ งการระบบอััตโนมััติิ มากเท่่าไหร่่ โลกก็็ยิ่่ง� ต้้องการคนที่่สร้ � า้ งและพััฒนาระบบอััตโนมััติิ มากขึ้้�นเท่่านั้้�น แนวทางของ Step forward นั้้�น มุ่่�งเน้้นไปที่่� การสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ใหม่่ ๆ Application ใหม่่ ๆ หรืือ ระบบอััตโนมััติิ ใหม่่ ๆ ที่่�ยัังไม่่เคยมีีมาก่่อน เช่่น ระบบการวิิเคราะห์์การลงทุุน ที่่�ดีีขึ้้�น, โปรแกรมอััตโนมััติิสำำ�หรัับการอนุุมััติิสิินเชื่่�อที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น หรืือ เครื่่�องจัักรกลอััตโนมััติิสำำ�หรัับการตรวจหามะเร็็งในระยะ เริ่่ม� ต้้น เป็็นต้้น ซึ่่ง� การจะสร้้างเครื่่อ� งจัักรกลอััตโนมััติซัิ กั ชิ้้น� หนึ่่ง� เสมืือนกัับการสร้้างหนัังฟอร์์มยัักษ์์ซัักเรื่่�องหนึ่่�ง ซึ่่�งกว่่าจะได้้ ผลงานที่่�ถููกต้้องตามวััตถุุประสงค์์และยัังสวยงามถููกใจนั้้�นไม่่ใช่่ เรื่่�องง่่าย ระบบอััตโนมััติิหรืือโปรแกรมต่่าง ๆ ที่่�เราเห็็นนั้้�น ประกอบขึ้้น� จากโปรแกรมย่่อย ๆ จำำ�นวนมาก ซึ่่ง� ต้้องการทีีมงาน จำำ�นวนมหาศาลในการสร้้างขึ้้น� มาก ทั้้�งคนที่่อ� อกแบบระบบ คนเขีียน โปรแกรม คนดููแลและทดสอบระบบ เป็็นต้้น จึึงอาจพููดได้้ว่่า ยัังมีีที่่�ว่่างอีีกมากสำำ�หรัับงานในแนวทางของ Step forward นี้้� ซึ่่ง� ตรงกัับที่่� Bill Gates ได้้เคยให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั � บั การมาถึึงของ ยุุคเครื่่�องจัักรกลอััตโนมััติินี้้�ว่่า Programing is safe for now. ส่่วนใครที่่ต้� อ้ งการพััฒนาตััวเองเพื่่�อเตรีียมตััวสำ�หรั ำ บั งานในแนวทาง Step forward นี้้� ก็็เป็็นที่่�แน่่นนอนว่่า นอกจากต้้องศึึกษา หาความรู้้ใ� นศาสตร์์ของ Computer Engineering, Computer Science, Artificial Intelligence แล้้ว ยัังต้้องมีีความคิิด สร้้างสรรค์์และรู้้�เท่่าทัันเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ อยู่่�เสมออีีกด้้วย www.thaiprint.org


AD AD.15 ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย


AD AD.16 ท.ไทยเยนเนอร์ราล (1975)


46 INDUSTRIAL

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


INDUSTRIAL 47

www.thaiprint.org


48

NEWS

ผลการประกวด Asian Print Awards 2020 ประเทศไทยสามารถครองความเป็็นเจ้้า แห่่งเหรีียญรางวััลได้้อีีกครั้้�ง

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

ขอแสดงความยิินดีีกัับเหรีียญรางวััล แห่่ ง ความภาคภููมิิ ใ จกัั บ ผลงานการ ประกวด Asian Print Awards 2020 � ประเทศไทยสามารถครองความเป็็น ซึ่่ง เจ้้าแห่่งเหรีียญรางวััลได้้อีีกครั้้�ง ด้้วย จำำ�นวน 12 เหรีียญทอง 17 เหรีียญเงิิน และ 7 เหรีียญทองแดง โดยกวาด เหรีียญรางวััลรวมไปถึึง 36 เหรีียญ ห่่างจากที่่� 2 ถึึง 31 เหรีียญด้้วยกััน � สดงให้้เวทีีนานาชาติิ ถืือเป็็นผลงานที่่แ เ ห็็ นถึึ ง คุุ ณภ า พ ก า ร พิิ ม พ์์ ข อ ง ผู้้�ประกอบการโรงพิิ มพ์์ ในประเทศไทย ที่่�ไม่่เป็็นสองรองใคร ทางสมาคมการพิิมพ์์ไทย ขอขอบคุุณผู้้�ส่่งผลงานเข้้าประกวด Thai Print Awards ทุุกท่่านที่่�ทำำ�ให้้เรามีีผลงานดีี ๆ ส่่งไป แข่่งขัันระดัับเอเชีีย ขอขอบคุุณคณะกรรมการตััดสิินรางวััล ตลอดจนเจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� ไ ด้้ ทุ่่� มเทคัั ด เลืื อ กและตัั ด สิิ น ผลงาน อย่่างละเอีียดรอบคอบ จนในที่่�สุุดเราได้้ครองเหรีียญรางวััล รวมเป็็นที่่�หนึ่่�งของเอเชีียติิดต่่อกัันหลายสมััย นำำ�ชื่่�อเสีียงมาสู่่� ประเทศไทย

49

2020 Asian Print Awards Country

Gold

Thailand

12

17

7

36

Indonesia

3

2

-

5

Singapore

3

1

1

5

Hongkong

2

1

-

3

Japan

2

1

-

3

India

2

-

1

3

Vietnam

1

1

2

4

Malaysia

1

1

1

3

Philippines

1

-

-

1

Taiwan

1

-

-

1

Cambodia

-

1

-

1

28

25

12

65

Sum

Silver Bronze

Total

ดาวน์์โหลดผลการประกวด Asian Print Awards 2020

เครดิิตภาพประกอบจาก www.printinnovationasia.com

www.thaiprint.org


50

NEWS

CALENDARS GOLD WINNER

Grey Matter Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Client Job Title: AIA Calendar Colours Printed: 4 + Spot UV Press: Heidelberg Paper Supplied: SCG Papers

SILVER WINNER

Sirivatana Interprint Public Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Sirivatana Interprint Public Co Ltd Job Title: Tourism Authority of Thailand Colours Printed: 5 + Metalized Film + Gloss UV Press: Komori Paper Supplied: Sunbrite

BRONZE WINNER

Mayflower (Thailand) Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: OM Job Title: Thai Airways Colours Printed: 4 + Spot UV Press: Heidelberg Paper Supplied: SCG Papers

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

POSTERS GOLD WINNER

Sirivatana Interprint Public Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Sirivatana Interprint Public Co Ltd Job Title: Sale Poster Bangkok Colours Printed: 4 Press: Komori Paper Supplied: Kinmari Ex–JP

SILVER WINNER

Phongwarin Printing Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Phongwarin Printing Ltd Job Title: Isuzu V-Cross MAX4x4 Colours Printed: 4 Press: KBA 105 4c Paper Supplied: C.A.S Paper

www.thaiprint.org

51


52

NEWS

SHEETFED MAGAZINES GOLD WINNER

Comform Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Mass Connect Co Ltd Job Title: Wow Magazine Colours Printed: 4 Press: Heidelberg Paper Supplied: Double A Digital Synergy Co Ltd

SILVER WINNER

Cyberprint Group Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: 71 Inter Scan Job Title: Thailand Tatler Magazine Colours Printed: 4 Press: Heidelberg Paper Supplied: Thai Paper Co Ltd (SCG)

BRONZE WINNER

Grand prix International Public Company Ltd Country: Thailand Pre-Press: 71 Inter Scan Job Title: The Gen.T List Colours Printed: 4 Press: Ryobi

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

3 SHEETFED BOOKS 4 COLOURS GOLD WINNER

Rung Silp Printing Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: The Fine Arts Department Colours Printed: 5 Press: Heidelberg Paper Supplied: CGS Paper Co Ltd pamtongle@rungsilp.com

SILVER WINNER

Pimdee Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Tistaya nakeam Job Title: Birds of Phichit Colours Printed: 4 + Spot lamination Press: Ryobi Orawan-ta@pimdee.co.th

BRONZE WINNER

Grand Prix International Public Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: 79 Interscan Co Ltd Job Title: Book of Thai Embassies Colours Printed: 4 + Foil Stamping Press: Mitsubishi/Ryobi

www.thaiprint.org

53


54

NEWS

LIMITED EDITIONS AND ART REPRODUCTIONS GOLD WINNER

Phongwarin Printing Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Phongwarin Printing Ltd Job Title: Hsu Bin Colours Printed: 5 Press: KBA 105 5C, Roland & Komori Paper Supplied: Phianchai Co Ltd/ Thai Paper Co Ltd/ Ekkawin Co Ltd/ Reanthai Group, Antalis Thailand Co Ltd

WEB OFFSET LWC LESS THEN 65GSM GOLD WINNER

Sirivatana Interprint Public Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: Office Mate Colours Printed:4 Press: Komori Paper Supplied: Kinmari Sigma

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

WEB OFFSET LWC LESS THEN 65GSM (ต่่อ) SILVER WINNER

Conform Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: a day bulletin Job Title: a day bulletin Colours Printed: 4 Press: man Rotoman Paper Supplied: Thai Paper Supply

BRONZE WINNER

Siamprint Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: IT City Public Co Ltd Job Title: Catalog IT City Colours Printed: 4 Press: M600 Paper Supplied: SCG

www.thaiprint.org

55


56

NEWS

OFFSET PACKAGING GOLD WINNER

Siam Toppan Packaging Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: SEA 007 Colours Printed: 6 Press: Komori chayapha@siamtoppan.co.th

SILVER WINNER

Chanwanich Security Printing Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In house Job Title: Hair Recipe Seasonal Recipe Colours Printed: 4 + 1 Press: Heidelberg Paper Supplied: CAS Paper Co Ltd

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

DIGITAL BOOK PRINTING SILVER WINNER

Image Quality Lab Co Ltd Country: Thailand Job Title: Spiritual Journey Colours Printed: 4 Press: Iredesse Production Press Paper Supplied: EPC

BRONZE WINNER

Ploy Printing Ltd

Country: Thailand Job Title: Chiang Mai Colours Printed: 4 Press: Konica C83hc Paper Supplied: Ekkamin Co Ltd / Shine Co Ltd

www.thaiprint.org

57


58

NEWS

DIGITAL CALENDARS SILVER WINNER

Darnsutha Press Co Ltd

Country: Thailand Job Title: Rolls Royce Calendar 2020 Colours Printed: 4 Press: HP Indigo 5900 Paper Supplied: Shine Co Ltd DarnsuthaPress@gmail.com

POSTERS GOLD WINNER

M.I.W Group Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Mr Yada Thongphadungoj Job Title: Mont Calzone Colours Printed: 4 Press: Iridesse Production Press

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

DIGITAL MAGAZINES GOLD WINNER

TVG Thai Co Ltd

Country: Thailand Job Title: Denim Magazine Colours Printed:4 Press: Versant 180 Fuji Xerox Paper Supplied: Fine Continent Industrial Co Ltd jobchaowut@gmail.com

SILVER WINNER

Sirivatana Interprint Public Co Ltd Country: Thailand Job Title: Big C Magazine Colours Printed: 4 Press: FujiFilm Paper Supplied: Gold East paper

www.thaiprint.org

59


60

NEWS

RESTAURANT MENUS GOLD WINNER

M.I.W Group Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Mr Yada Thongphadungroi Job Title: Mont Calzone Colours Printed: 4 Press: Fuji Xerox Iridesse

SILVER WINNER

Beebox Printing Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: Public Menu Colours Printed: 4 Press: Konica Minolta Paper Supplied: EPC Paper

BRONZE WINNER

Neo Digital Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Divana Wellness Co Ltd Job Title: Divana Signature Cafe Colours Printed: 4 Press: Fuji Xerox Iridesse Paper Supplied: Digipro Co Ltd

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS

ART REPRODUCTION AND LIMITED EDITIONS (UNDER 500 PRINT RUN)

SILVER WINNER

Inchya Co Ltd

Country: Thailand Job Title: Rolls Royce Calendar 2020 Colours Printed: 4 Press: HP Indigo 5900 Paper Supplied: Shine Co Ltd DarnsuthaPress@gmail.com

DIGITAL PROOFING GOLD WINNER

Chanwanich SecurityPrinting Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: Brands Suntory Colours Printed: 7 Press: Lolane Paper Supplied: EPC Corporation Co Ltd Colour Management: CGS Publishing Technologies International

SILVER WINNER

Sirivatana Interprint Public Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: 7?WPX5402 Colours Printed: 4 Press: EPSON 9890 Paper Supplied: UPM

www.thaiprint.org

61


62

NEWS

DIGITAL PACKAGING SILVER WINNER

Chanwanich Security Printing Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: Oral B Vitality Colours Printed: 7 + Spot UV Press: Mimaki Paper Supplied: Suksawad Converting Center Co Ltd

BRONZE WINNER

Sirivatana Interprint Public Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: Memories of Love Hard cream Box Colours Printed: 6 + Matt water base + hot stamp + Emboss Press: FujiFilm Paper Supplied: StarLux

MULTI PIECE PRODUCTIONS AND CAMPAIGNS SILVER WINNER

Sirivatana Interprint Public Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: Premium Set Desk Calendar Colours Printed: 5 Press: Komori Paper Supplied: Box: Gold East / Calendar: Thai Paper / Notebook: Green Card

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

BRONZE WINNER

Grey Matter / Mayflower (Thailand) Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: Kasikornthai PCI Job Title: Wisdom Birthday Pack Colours Printed: 5 + Spot UV + Foil stamping Press: Heidelberg Paper Supplied: SCG Papers


NEWS

COMPANY SELF PROMOTION

EMBELLISHMENT SILVER WINNER

Limmark Advertising Co Ltd

Printer: Sirivatana Interprint Public Co Ltd Country: Thailand Pre-Press: Mr Taveepong Limmakorn Job Title: Amazing Thailand Pop up Colours Printed: 4 Press: Heidelberg Paper Supplied: SCG Co Ltd

SILVER WINNER

PW Printing Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: In House Job Title: La Vita Visual Book Colours Printed: 4 Process + 11 Pantone Press: Heidelberg Paper Supplied: Paperland

LARGE FORMAT / OUTDOOR GOLD WINNER

Image Quality Lad Co Ltd

Country: Thailand Pre-Press: Prateep Suthathongthai Job Title: Icon Siam Colours Printed: 8 Press: Oce Canon Arizona 1280 GT Paper Supplied: Thanakoon International Co Ltd

www.thaiprint.org

63


64 KNOWLEDGE

การวางแผนการตลาดเพื่่� อเตรีียม พร้้อมภาวะการตลาดที่่�ผัันแปร นำำ�เสนอโดย ธีีรพงศ์์ ประดิิษฐ์์กุุล

นัับวัันการทำำ�ธุุรกิิจของเรานั้้�นจะยากขึ้้�น สาเหตุุมาจากภาวะ เศรษฐกิิจที่่�ไม่่อาจจะคาดเดาได้้ว่่าจะมีีอะไรเกิิดขึ้้�น ไม่่ว่่าจาก ภััยธรรมชาติิ สงครามระหว่่างประเทศ อัันเกิิดได้้จากทั้้�งทาง ธรรมชาติิและฝีีมือื มนุุษย์์ การแข่่งขัันเพื่่�อให้้อยู่่�รอดในภาวะเช่่นนี้้� ทำำ�ให้้เราต้้องมองหาวิิธีีป้้องกััน หลายองค์์กรก็็มองถึึงการตลาด ที่่เ� ปรีียบเหมืือนลููกธนููที่่ต้� อ้ งแหวกอากาศออกไปให้้ถึึงเป้้าหมาย อย่่ างแม่่ น ยำำ�ที่่� สุุ ด ในฉบัั บ นี้้� ผมได้้ รวบรวมเนื้้� อหาเรื่่� อ งการ วางแผนการตลาด มาให้้ท่่านผู้้�อ่่านได้้มีีความเข้้าใจให้้ถููกต้้อง และเตรีียมพร้้อมเสมอกัับการที่่�จะต้้องเจอสิ่่�งใหม่่ ๆ หลัังจาก โรคระบาดโควิิด-19 ได้้บรรเทาลง เพราะไม่่มีีทางที่่โ� รคระบาดนี้้� จะหายไปจากมนุุษย์์ ดีีที่่สุ� ดุ คืือ การเตรีียมพร้้อมทั้้�งด้้านการตลาด และด้้านการผลิิตให้้พร้อ้ มรัับมืือกัับภาวะที่่ไ� ม่่คาดคิิด ในฉบัับนี้้� จึึงขอเสนอการวางแผนการตลาดมาให้้ท่่านสมาชิิกได้้อ่่าน การวางแผนการตลาด

ถ้้าท่่านคิิดจะทำำ�ธุุรกิิจ สิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นประการแรก และเป็็นสิ่่�ง ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการประกอบธุุรกิิจ หรืือ กิิจกรรมใด ๆ ก็็แล้้ว ก็็คือื กิิจกรรมทางด้้านการตลาด ทุุก ๆ วััน ท่่านควรจะแบ่่งเวลา THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

ให้้กัับกิิจกรรมทางด้้านการตลาด อย่่างน้้อยวัันละ 2 - 3 ชั่่�วโมง แต่่ก่่อนที่่�ท่่านจะเริ่่�มดำำ�เนิินกิิจกรรมทางการตลาด สิ่่�งแรกที่่� ท่่ า นจะต้้ อ งทำำ� ให้้ เ สร็็ จ ก่่ อ นก็็ คืื อ การวางแผนการตลาด การเขีียนแผนการตลาดจะทำำ�ให้้ท่่านมองเห็็นภาพที่่�ชััดเจนว่่า ท่่านจะจััดการเป้้าหมายของงานทางด้้านการตลาดของท่่าน อย่่างไร เพื่่�อให้้เป็็นการง่่ายต่่อการเขีียนแผนการตลาด แนวทาง ต่่อไปนี้้� จะช่่วยสร้้างความเข้้าใจแก่่ท่่าน แนวทางเหล่่านี้้� จะ เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่ การวิิจััย หรืือ สำำ�รวจทางการตลาด จนถึึงขั้้�นนำำ� ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาเขีียนเป็็นแผนการตลาด แนวทางในการเขีียน แผนการตลาดประกอบไปด้้วยส่่วน ๆ ดัังต่่อไปนี้้� คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นในการวางแผนการตลาด

ท่่านทราบหรืือไม่่ว่่า แผนการตลาด เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและจำำ�เป็็น ที่่�สุุดต่่อความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจหนึ่่�ง ๆ ธุุรกิิจใด ๆ ก็็ตามแต่่ไม่่ว่่า จะเป็็นธุุรกิิจขนาดเล็็ก หรืือ ใหญ่่ ที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จในปััจจุุบััน ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นธุุรกิิจที่่�มีีการวางแผนการตลาดอย่่างดีีเยี่่�ยม บริิษัทั ใหญ่่มีีแผนการตลาดที่่ห� นาหลายร้้อยหน้้า หรืือ บริิษัทั เล็็ก ๆ อาจมีีเพีียง หก ถึึง สิิบหน้้า นอกจากจะมีีแผนการตลาดแล้้ว


KNOWLEDGE 65

ธุุรกิิจเหล่่านี้้� ยัังมีีวงรอบในการทบทวนแผนการตลาดอีีกด้้วย อย่่างน้้อยทุุก ๆ 3 เดืือน แต่่ถ้้าจะให้้ดีีมีีการทบทวนทุุก ๆ เดืือน การทบทวนแผนการตลาดอย่่างสม่ำำ��เสมอจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจของ ท่่านทราบว่่า ท่่านได้้เดิินทางไปตามเป้้าหมายหรืือไม่่ แผนการตลาดควรจะถููกกำำ�หนดเป็็นแผนการตลาดที่่ค� รอบคลุุม ระยะเวลา 1 ปีี ในกรณีีของธุุรกิิจขนาดเล็็ก แต่่ในปััจจุุบััน สถานการณ์์ทางธุุรกิิจมีีการเปลี่่ย� นแปลง ทำำ�ให้้การวางแผนทาง ด้้านการตลาดต้้องมีีระยะเวลาที่่น� านขึ้้น� โดยเฉลี่่ย� แล้้ว การมอง ภาพทางการตลาดอย่่างต่ำำ�� ต้้องมองออกไปในอนาคตอย่่างน้้อย 2 - 4 ปีี เป็็ น อย่่ า งต่ำำ�� โดยเพ่่ ง เล็็ ง ปีี ปัั จ จุุ บัั น เป็็ น หลัั ก และ ปีีที่่�จะมาถึึงเป็็นหลัักเวลาอย่่างน้้อยที่่�ท่่านจะใช้้ในการวางแผน การตลาดไม่่ควรต่ำำ��กว่่า 2 เดืือน ถึึงแม้้ว่่า แผนการตลาดของ ท่่านจะมีีเพีียงไม่่กี่หน้ ่� ้ากระดาษ การพััฒนาแนวคิิดทางด้้านการตลาด ถืือได้้ว่า่ เป็็นงานที่่ค่� อ่ นข้้าง หนัักหนาพอสมควรสำำ�หรับั ธุุรกิิจหนึ่่ง�  ๆ เนื่่�องจากแผนการตลาด ต้้องการข้้อมููลมากมาย ที่่จ� ะต้้องนำำ�มาใช้้ในการตััดสิินใจในการ กำำ�หนดทิิศทางของธุุรกิิจ ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นงานที่่�มีีความท้้าทาย ค่่อนข้้างสููงเจ้้าหน้้าที่่ทุ� กุ ฝ่่ายในธุุรกิิจหนึ่่ง� มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการวางแผนการตลาด เนื่่�องจาก แผนการตลาดนั้้�นมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับทุุกส่่วนในองค์์กรธุุรกิิจ การวางแผนการตลาด การไม่่ให้้ทุุกฝ่่ายเข้้ามามีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ถืือว่่าเป็็นความผิิดพลาดอย่่างร้้ายแรงขององค์์กรธุุรกิิจหนึ่่�ง ๆ ไม่่ว่่าธุุรกิิจนั้้�นจะมีีขนาดเล็็ก หรืือ ขนาดใหญ่่แค่่ไหนก็็ตาม การรวบรวมข้้อมููล และความคิิดเห็็น ไม่่ว่า่ จะเป็็นข้้อมููล ทางด้้าน การเงิิน, การผลิิต, บุุคลากร, ผู้้�ร่่วมธุุรกิิจ และอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นหนทางเดีียวที่่�จะทำำ�ให้้องค์์กรธุุรกิิจนั้้�น สามารถขัับเคลื่่�อน องค์์กรให้้เดิินไปข้้างหน้้าภายใต้้ทิศิ ทางด้้านการตลาดที่่กำ� ำ�หนด ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การที่่ทุ� กุ ฝ่่ายเข้้ามามีีส่่วนเกี่่ยว � ข้้องกัับการวางแผนการตลาดจะทำำ�ให้้ แผนการตลาดมีีข้้อมููลที่่ค่� อ่ นข้้างตรงกัับความเป็็นจริิง และการ ที่่จ� ะไปสู่่�เป้้าหมายที่่ว� างไว้้ก็ไ็ ม่่ใช่่เรื่่อ� งยาก นอกเหนืือไปจากนั้้�น ยัังทำำ�ให้้มองเห็็นโอกาสทางด้้านการตลาดใหม่่ๆ ได้้อีีกด้้วย แต่่ใน กรณีีของธุุรกิิจขนาดเล็็ก เจ้้าของธุุรกิิจ จำำ�เป็็นจะต้้องมีีมุุมมอง ที่่ห� ลากหลาย หรืือ ต้้องทำำ�หน้้าที่่�หลายอย่่างในเวลาเดีียวกััน ต่่อไปเราจะมาพููดถึึงความสััมพัันธ์์ของแผนการตลาดและแผน ธุุรกิิจ หรืือ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ แผนธุุรกิิจจะกล่่าวถึึงธุุรกิิจหนึ่่ง� ใน ลัักษณะเป็็นภาพรวม หรืือ อะไรที่่ต้� อ้ งทำำ� และ อะไรที่่ไ� ม่่ควรทำำ� รวมไปถึึงเป้้าหมายสููงสููดของธุุรกิิจนั้้�น ๆ โดยกล่่าวถึึงรายละเอีียด ในเรื่่�องของสถานที่่�ในการทำำ�ธุุรกิิจ, บุุคลากร, การวางแผน ทางด้้านการเงิิน, พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และอื่่�น ๆ หรืือ อาจจะ กล่่าวได้้ว่่า แผนธุุรกิิจนั้้�นเปรีียบได้้กัับรััฐธรรมนููญทางธุุรกิิจ

ของธุุรกิิจหนึ่่�ง ๆ ดัังนั้้�นแผนการตลาดก็็คืือ ส่่วนหนึ่่�งของแผน ธุุรกิิจ เนื่่�องจากว่่า ข้้อมููลต่่าง ๆ ในแผนการตลาดคืือ ข้้อมููล ที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์แล้้ว จากแผนธุุรกิิจนั่่�นเอง ประโยชน์์ของแผนการตลาด

1. ทำำ�ให้้องค์์กรธุุรกิจมี ิ ีเป้้าหมาย แผนการตลาดจะทำำ�ให้้บุคุ คลกรของท่่านมีีเป้้าหมายในการทำำ�งาน การมีีเป้้าหมายจะทำำ�ให้้บุคุ ลากรแล้้ว ทั้้�งตััวท่า่ นมีีพลัังในขัับเคลื่่อ� น นาวาทางธุุรกิิจของท่่านไปสู่่�จุุดมุ่่�งหมายอย่่างมีีส่่วนร่่วม ธุุรกิิจ บางธุุรกิิจไม่่นำำ�เป้้าหมายทางการตลาดมาสร้้างประโยชน์์ใน การขัับเคลื่่อ� นบุุคลากร องค์์กรธุุรกิิจเคลื่่อ� นตััวไปอย่่างไร้้รสชาติิ การให้้บุคุ ลากรของท่่านมีีส่่วนร่่วมในการวางแผนการตลาดและ ตั้้ง� เป้้าหมาย จะทำำ�ให้้เกิิดพลัังอย่่างมหาศาล บุุคลากรส่่วนใหญ่่ ไม่่เข้้าใจ ในเรื่่อ� งรายละเอีียดในทางด้้านการเงิิน และเขาเหล่่านั้้�น จะเข้้าใจ และตื่่น� ตาตื่่น� ใจกัับแผนการตลาดที่่มีี� เป้้าหมายที่่เ� ด่่นชััด ที่่จ� ะสร้้างให้้เกิิดความท้้าทายอย่่างสููงต่่อการที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดเป็็น ผลสำำ�เร็็จ 2. ทำำ�ให้้องค์์กรมุ่่�งหน้้าสู่่�ความสำำ�เร็็จ ไม่่ว่า่ แผนอะไรก็็แล้้วแต่่ในโลกนี้้� ไม่่มีีแผนการที่่ส� ามารถคาดการณ์์ เรื่่�องในอนาคตได้้อย่่างแม่่นยำำ� ถููกต้้องทุุกอย่่าง ท่่านจะรู้้�ได้้ อย่่างไรว่่า ในเวลาอีีก 12 เดืือนข้้างหน้้า หรืือ อีีก 5 ปีีข้้างหน้้า อะไรจะเกิิดขึ้้�น และเกิิดขึ้้�นอย่่างไร และนี้้�แหละ คืือ เสน่่ห์์ที่่� เย้้ายวน องค์์กรธุุรกิิจให้้มีีการวางแผนการตลาด และมุ่่�งมั่่�น ที่่�จะไปให้้ถึึงจุุดนั้้�น บางธุุรกิิจคิิดว่่า แผนการตลาดไม่่จำำ�เป็็น การคิิดในลัักษณะนี้้� คืือ การนำำ�พาธุุรกิิจของท่่านไปสู่่�ความ พิินาศ การวางแผนการตลาดอาจจะไม่่ถููกต้้อง 100% อาจจะ มีีการคาดเคลื่่�อนจากเป้้าหมายสััก 10 หรืือ 20 % แต่่ ถ้้า ไม่่วางแผนเลย ความผิิดพลาดอาจจะมากกว่่า 50% และ นั่่�นหมายถึึง ความอยู่่�รอดของธุุรกิิจของท่่าน

แผนการตลาดจะทำำ�ให้้บุค ุ คลกร ของท่่านมีีเป้้าหมายในการทำำ�งาน การมีีเป้้าหมายจะทำำ�ให้้บุค ุ ลากรแล้้ว ทั้้�งตััวท่่านมีีพลัังในขัับเคลื่่�อนนาวา ทางธุุรกิิจของท่่านไปสู่่�จุุดมุ่่�งหมาย อย่่างมีีส่่วนร่่วม การให้้บุุคลากร ของท่่านมีีส่่วนร่่วมในการวางแผน การตลาดและตั้้�งเป้้าหมาย จะทำำ�ให้้เกิิดพลัังอย่่างมหาศาล www.thaiprint.org


66 KNOWLEDGE

จุุดประสงค์์หลัักของการสำำ�รวจและวิิจััย การตลาด คืือ การหาข้้อมููลที่่�แท้้จริิง ในเรื่่�องความต้้องการของลููกค้้า ซึ่่�งธุุรกิิจ ของท่่านจะนำำ�มาแก้้ปััญหาธุุรกิิจต่่าง ๆ ซึ่�ง ่ ข้้อมููลเหล่่านี้้� มีีความจำำ�เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในธุุรกิิจที่่�เริ่่�มต้้นใหม่่ 3. เป็็นคำำ�สั่่�งในเชิิงปฏิิบััติิขององค์์กรธุุรกิิจ แผนการตลาดที่่�ได้้รัับการจััดทำำ� แบบเป็็นขั้้�นเป็็นตอน จะเป็็น ตััวชี้้�แนะสู่่�ความสำำ�เร็็จขององค์์กรธุุรกิิจแบบเป็็นขั้้�นเป็็นตอน ในเชิิงปฏิิบััติิ ซึ่่�งมากความสำำ�คััญมากกว่่า แนวความคิิดในเรื่่�อง การตลาด ในการวางแผนการตลาดนั้้น� ท่่านจำำ�เป็็นจะต้้องเข้้าใจ ถึึงลัักษณะการจััดองค์์กรธุุรกิิจของท่่าน จากตััวท่่านไปจนถึึง พนัักงานคนสุุดท้้าย และต้้องแน่่ใจว่่า แผนการตลาดที่่ท่� า่ นวางไว้้ มีีความสััมพัันธ์์กัับการทำำ�งานขององค์์กรธุุรกิิจของท่่าน ไม่่ว่่า องค์์กรธุุรกิิจของท่่านจะมีีขนาดเล็็ก หรืือ ใหญ่่แค่่ไหนก็็ตาม แผนการตลาดที่่มีีป � ระสิิทธิิภาพ จะทำำ�ให้้การมอบหมายงานของ ท่่านเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 4. เป็็นหลัักให้้ท่่านยึึดถืือในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สิ่่ง� ที่่สำ� �คั ำ ญ ั และถืือว่่าเป็็นเส้้นเลืือดเส้้นหลัักขององค์์กรธุุรกิิจก็็คือื การเงิิน และการเงิินของท่่าน จะต้้องมีีความสอดคล้้องกัับแผน การตลาดที่่ท่� า่ นได้้วางไว้้ แผนการตลาดถืือได้้ว่า่ เป็็นรััฐธรรมนููญ ทางธุุรกิิจที่่ท่� ่านใช้้ในการชี้้�นำำ�องค์์กรธุุรกิิของท่่านไปข้้างหน้้า 5. ทำำ�ให้้ท่่านเข้้าใจสถานการณ์์ในภาพรวมอยู่่�เสมอ ในความยุ่่�งเยิิงของโลกธุุรกิิจในยุุคปััจจุุบััน บางสิ่่�งบางอย่่างใน ความยุ่่�งเยิิงนี้้� ทำำ�ให้้ท่า่ นและบุุคลากรของท่่าน เกิิดความสัับสน และไขว้้เขว ต่่อสถานการณ์์ทางธุุรกิิจที่่�ถููกต้้อง ดัังนั้้�นจึึงมีี ความจำำ� เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� จ ะต้้ อ งมีีการทบทวนสภาพธุุ ร กิิ จ เป็็นระยะ ๆ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจลงทาง การทบทวนธุุรกิิจด้้วยการใช้้ แผนการตลาดเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ จะให้้ อ งค์์ ก รธุุ ร กิิ จ กลัั บ เข้้ า สู่่� เส้้นทางหลัักที่่�ท่่านได้้วางแผนไว้้ การสำำ�รวจ และวิิจััยการตลาด

ไม่่ว่่า ท่่านจะเริ่่�มธุุรกิิจ หรืือ ทำำ�ธุุรกิิจมาเป็็นเวลานานแล้้ว สิ่่�งที่่� สำำ�คัญ ั ที่่สุ� ดุ ที่่ท่� า่ นจะต้้องทราบอยู่่�ตลอดเวลาที่่ท่� า่ นดำำ�เนิินธุุรกิิจ ก็็คืือ “ข้้อมููลทางการตลาด” THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

จุุดประสงค์์หลัักของการสำำ�รวจและวิิจััยการตลาด คืือ การหา ข้้อมููลที่่แ� ท้้จริิงในเรื่่อ� งความต้้องการของลููกค้้า ซึ่่ง� ธุุรกิิจของท่่าน จะนำำ�มาแก้้ปััญหาธุุรกิิจต่่าง ๆ ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้� มีีความจำำ�เป็็น อย่่างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในธุุรกิิจที่่�เริ่่�มต้้นใหม่่ อาจถืือได้้ ว่่าข้้อมููลทางการตลาด คืือ ฐานรากของความสำำ�เร็็จยุุคใหม่่ของ ธุุรกิิจในยุุคเศรษฐกิิจกิิจใหม่่ ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้ท่า่ นสามารถ เห็็นถึึงช่่องว่่างทางการตลาด หรืือ แม้้กระทั้้�งการสร้้างสิินค้้าให้้ เกิิดความแตกต่่างจากที่่�มีีอยู่่�ในท้้องตลาด ไม่่ว่า่ ท่่านจะใช้้ข้อ้ มููลทางการตลาดในอดีีต, จากผลการทดลอง, จากการสัังเกตการณ์์ หรืือ ทำำ�การสำำ�รวจด้้วยแบบสอบถาม ข้้อมููลเหล่่านั้้�นล้้วนมีีที่่ม� าจากแหล่่งข้้อมููล 2 แหล่่งใหญ่่ ๆ ด้้วยกันั คืือ ประการแรกก็็คืือ “ข้้อมููลปฐมภููมิิ” ซึ่่�งท่่านสามารถหาได้้ ด้้วยต้้นเอง หรืือ จ้้างผู้้�อื่่�นให้้หาให้้ ข้้อมููลในส่่วนที่่�สอง ก็็คืือ “ข้้อมููลทุุติยภููมิ ิ ”ิ หรืือ ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จัดั ทำำ�ไว้้เรีียบร้้อยแล้้ว ซึ่่ง� อาจ จะอยู่่�ในรููป สถิิติิ หรืือ รายงาน ซึ่่ง� ข้้อมููลเหล่่านี้้� อาจถููกรวบรวม โดยหน่่วยงานรััฐบาล หรืือ สมาคม หรืือ องค์์กรที่่�ธุุรกิิจต่่าง ๆ ซึ่่�งท่่านสามารถนำำ�มาใช้้ได้้เลย ข้้อมููลปฐมภููมิิ

ข้้อมููลปฐมภููมิิ ด้้วยตััวท่่านเอง หรืือ การจ้้างให้้ผู้้�อื่่�นทำำ�นั้้�น ประกอบไปด้้วยข้้อมููลขั้้�นต้้น และข้้อมููลเฉพาะ ข้้อมููลขั้้�นต้้นจะ ช่่วยให้้กำำ�หนดปััญหาที่่เ� ฉพาะเจาะจง และตามปกติิจะเกี่่ยว � ข้้อง กัับการสััมภาษณ์์แบบต้้องรายละเอีียด ในส่่วนของข้้อมููลเฉพาะ จะมีีขอบเขตที่่�กว้้างขึ้้�น และเป็็นข้้อมููลที่่�มาช่่วยในการตอบ คำำ�ตอบกัับปััญหาหรืือเป้้าหมายที่่ไ� ด้้ถููกกำำ�หนดไว้้ในข้้อมููลขั้้น� ต้้น ซึ่่�งในขั้้�นตอนการหาข้้อมููลเฉพาะนั้้�นจะต้้องใช้้ค่่าใช้้จ่่ายสููงกว่่า การหาข้้อมููลขั้้�นต้้น ก่่อนที่่�จะทำำ�การสำำ�รวจหาข้้อมููลปฐมภููมิิ นั้้� น ท่่ า นจะต้้ อ งเตรีียมการในเรื่่� อ งของวิิ ธีี การที่่� จ ะถามกัั บ กลุ่่�มเป้้าหมายในการสำำ�รวจเสีียก่่อน โดยปกติิมีีอยู่่�ด้้วยกััน 3 วิิธีีคืือ


KNOWLEDGE 67

1. ไดเร็็คเมล์์ • คำำ�ถามที่่�ใช้้ใน ไดเร็็คเมล์์จะต้้องสั้้�น และ ได้้ใจความ • เช็็คที่่�อยู่่�ให้้ถููกต้้อง • ความยาวของ ชุุดคำำ�ถามไม่่ควรเกิินสองหน้้ากระดาษ • อย่่าลืืมแนบจดหมายแนะนำำ�ที่่�บอกถึึงจุุดประสงค์์ของการ สำำ�รวจ ในลัักษณะมืืออาชีีพ • ให้้ส่ง่ ฉบัับที่่ส� องเพื่่�อเป็็นการเตืือนความจำำ� สองสััปดาห์์หลังั จาก ส่่งฉบัับแรก และอย่่าลืืมซองตอบรัับ ชนิิดจ่่ายไปรษณีียากรแล้้ว • แต่่ตามปกติิแล้้ว ผลตอบรัับจาก ไดเร็็คเมล์์ ค่่อนข้้างต่ำำ�� บางครั้้�งก็็น้้อยกว่่า 5 เปอร์์เซ็็นต์์ 2. โทรศััพท์์ • การสำำ�รวจ ด้้วยโทรศััพท์์วิิธีีนี้้�เป็็นวิิธีีที่่�ประหยััดที่่�สุุด เมื่่�อ เปรีียบเทีียบกัับผลการตอบรัับ ต้้นทุุนของวิิธีีสำำ�รวจด้้วย โทรศััพท์์นี้้� จะอยู่่�ที่่�ประมาณหนึ่่�งในสามของวิิธีีสััมภาษณ์์ บุุคคล ซึ่่�งมีีผลการตอบรัับเฉลี่่�ย ไม่่เกิินสิิบเปอร์์เซ๊๊นต์์ • ในการเริ่่� ม ต้้ น ของบทสนทนา ควรจะถามชื่่� อ ของผู้้�ที่่� ถูู ก สััมภาษณ์์ก่่อน ถ้้าในกรณีีโทรไปสััมภาษณ์์ที่่�บ้้าน • อย่่ากดปุ่่�มสััญญาณใด ๆ ที่่�โทรศััพท์์ เพราะจะทำำ�ให้้ผู้้�ถููก สััมภาษณ์์วางหููได้้ • ถ้้าเป็็นไปได้้ ควรจะติิดตามผลเพื่่�อขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิม • การสััมภาษณ์์ต้้องเป็็นไปตามขั้้�นตอน ห้้ามข้้ามขั้้�นตอน • ปกติิแล้้ว ผู้้�สัมั ภาษณ์์ที่มีีป ่� ระสบการณ์์จะสััมภาษณ์์ได้้ 10 คน ต่่อชั่่�วโมง 3. การสััมภาษณ์์บุคค ุ ล : การสััมภาษณ์์บุคุ คลแบ่่งเป็็น 2 แบบ คืือ 1. การสััมภาษณ์์แบบกลุ่่�ม : วิิธีีนี้้� จะใช้้ในธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� จะใช้้ ในการขั้้น� ตอนระดมสมอง เพื่่�อหาแนวคิิดในเรื่่อ� งการปรัับเปลี่่ย� น รููปแบบสิินค้้า หรืือ สิินค้้าใหม่่ ๆ หรืือ การศึึกษาพฤติิกรรม ในการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าของกลุ่่�มเป้้าหมาย 2. การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก : การสััมภาษณ์์แบบหนึ่่ง� ต่่อหนึ่่ง� ด้้วยการใช้้ เทคนิิคที่่นำ� �ำ Check List และไหวพริิบปฏิิภาณมาใช้้ในการสััมภาษณ์์ มีีข้้อพิิจารณาในการที่่จ� ะเลืือกใช้้การสำำ�รวจชนิิดไหน ดัังต่่อไปนี้้� • จดหมาย : ต้้ น ทุุ น ส่่ ว นใหญ่่ ข องจดหมายจะหมดไปกัั บ การแบบสอบถาม, ซองจดหมาย, แสตมป์์, จดหมายนำำ�ส่่ง และเวลาที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล และการนำำ�เสนอ, การ จ้้างทีีมสำำ�รวจ, และ อื่่�นๆ • โทรศัั พ ท์์ : ต้้ นทุุ นหลัั ก ๆ ของโทรศัั พท์์ ค่่ าจ้้ า งคนที่่� จะ โทรศััพท์์ไปสััมภาษณ์์, ค่่าโทรศััพท์์, การเตรีียมคำำ�ถามที่่�จะ ถาม, เวลาในการสำำ�รวจ และเวลาที่่ใ� ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล และการนำำ�เสนอข้้อมููลเหล่่านั้้�น

• การสััมภาษณ์์บุุคคล : ต้้นทุุนจะอยู่่� ต้้นทุุนในการพิิมพ์์ เอกสาร, ค่่าจ้้างคนไปสััมภาษณ์์, เวลาในการสััมภาษณ์์ และ เวลาในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล และนำำ�เสนอผลการวิิเคราะห์์ • การสััมมนาเป็็นกลุ่่�ม : ค่่าจ้้างในการจ้้างผู้้�สััมภาษณ์์ หรืือ ผู้้�ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ และค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�คนเข้้ามา สััมภาษณ์์, ค่่าเช่่าสถานที่่�, เวลาที่่�ใช้้ในการค้้นคว้้า, เวลา ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล และการนำำ�เสนอ รวมไปถึึงต้้นทุุน ในการบัันทึึกการสััมมนา เช่่น วีีดีีโอ เป็็นต้้น

ข้้อมููลทุุติิภููมิิ

ข้้อมููลทุุติยภููมิ ิ ิ หรืือ ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากแหล่่งข้้อมููลที่่มีี� อยู่่�แล้้ว ซึ่่ง� ได้้ รัับการรวบรวมโดย องค์์กรต่่างๆ เช่่น องค์์กรของรััฐ, สมาคม การค้้าต่่าง ๆ, สหภาพแรงงาน, ตััวแทนสื่่�อ, หอการค้้าต่่าง ๆ เป็็นต้้น ซึึงข้้อมููลเหล่่านี้้�จะอยู่่�ในรููปของแผ่่นพัับ, จดหมายข่่าว, นิิตยสาร, หนัังสืือพิิมพ์์ และอื่่�น ๆ ข้้อมููลทุุติิยภููมิิจะช่่วยให้้ ท่่านประหยััดทั้้�งเงิินและเวลา เนื่่�องจากท่่านไม่่ต้้องไปเสีียเวลา ในการสำำ�รวจด้้วยตัวท่ ั า่ นหรืือทีีมงานของท่่านเองข้้อมููลทุุตยภููมิิ สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเภทใหญ่่ ๆ ดัังต่่อไปนี้้� 1. ข้้อมููลสาธารณะ : เป็็นข้้อมููลที่่�ได้้มาง่่ายที่่สุ� ุด และประหยััด ค่่าใช้้จ่่ายที่่สุ� ุด ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะถููกรวบรวมโดยองค์์กรของรััฐ 2. ข้้อมููลทางการค้้า : เป็็นข้้อมููลที่่มีีคุ � ณ ุ ค่่ามาก และตามปกติิจะ ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้� แต่่อย่่างไรก็็ตาม แต่่ก็็ประหยััดกว่่าการที่่�ท่่านจะต้้องทำำ�การสำำ�รวจด้้วยทีีมงาน ของท่่านเอง ในการให้้ได้้ข้้อมููลทั้้�งหมด ข้้อมููลทางการค้้า ปกติิ จะประกอบไปด้้วย ข้้อมููลจากองค์์กรที่่ทำ� ำ�การวิิจัยั ข้้อมููลเหล่่านี้้� โดยตรง และ ข้้อมููลที่่�ได้้จากองค์์กรการค้้าต่่างๆ 3. ข้้อมููลที่่�ได้้จากสถานศึึกษา : ในสถาบัันการศึึกษามีีการวิิจัยั ดัังนั้้�นจึึงมีีข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การทำำ�ธุรุ กิิจมากมายสถาบััน ต่่างๆ เกี่่�ยวกัับ ธุุรกิิจขนาดกลางและย่่อม เช่่น สถาบััน SMEs มีีแหล่่งข้้อมููลที่่มีีป � ระโยชน์์ รวมทั้้�งมัักจะอบรมและสััมมนาต่่าง ๆ ที่่�มีีประโยชน์์มากมายสำำ�หรัับท่่าน

ขอขอบคุุณบทความจาก: www.bqiconsultant.com

www.thaiprint.org


AD AD.17 ส.ศรีอักษร พรินติ้ง โปรดักส์ บจก.


AD AD.18 ส.ศรีอักษร พรินติ้ง โปรดักส์ บจก.


70 INDUSTRIAL

Smart packaging บรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ

การนำำ�เอาเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ นวััตกรรมการควบคุุมหรืือ ปกป้้องมาผสมผสานกัับบรรจุุภััณฑ์์เพื่่� อยืืดอายุุผลไม้้หรืือ อาหารในบรรจุุภััณฑ์์ Smart Packaging บรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ คืืออะไร มีีประโยชน์์อย่่างไร

ในปััจจุุบัันความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี ได้้ส่่งผลต่่อการดำำ�รง ชีีวิิตของมนุุษย์์เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะอุุปกรณ์์ดิิจิิทััลต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในด้้านต่่าง ๆ ได้้เข้้ามามีีบทบาท มากยิ่่ง� ขึ้้น� ซึ่่ง� ในด้้านการออกแบบบรรจุุภัณ ั ฑ์์ ที่่มีี� การผสมผสาน ด้้านอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ได้้มีีประโยชน์์ในด้้าน การสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และสามารถตอบโจทย์์ความ ต้้องการของลููกค้้าให้้มากที่่สุ� ดุ ที่่จ� ะฉีีกกฎบรรจุุภัณ ั ฑ์์แบบเดิิม ๆ เทรนด์์ใหม่่ที่กำ่� ำ�ลังั ได้้รับั การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสร้้างสรรค์์ บรรจุุภััณฑ์์สิินค้้าชนิิดใหม่่ Smart Packaging หรืือบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ จะทำำ�ให้้สิินค้้า สามารถจะพููดคุุยสื่่�อสารกัับเรา แทนที่่�จะเป็็นพนัักงานขาย โดยสิินค้้านั้้�นจะสามารถโฆษณาสรรพคุุณของตนเอง เพื่่�อ ให้้เราเลืือกหยิิบใส่่ตะกร้้าแล้้วเดิินไปจ่่ายเงิินในร้้านสะดวกซื้้�อ ใกล้้บ้้าน สิินค้้าจะมีีสมอง และจะแสดงภาพของดารานัักแสดง หรืือนัักกีีฬาที่่เ� ราชื่่น� ชอบกำำ�ลังั ดื่่ม� กิินอย่่างมีีความสุุข เป็็นภาพ และเสีียงเหมืือนที่่เ� ห็็นในโฆษณาโทรทััศน์์ ซึ่่ง� นี่่คื� อื เรื่่อ� งราวที่่ข� อง เทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์ฉลาดหรืืออััจฉริิยะ (smart packaging) Smart Packaging หรืือบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ คืือ บรรจุุภััณฑ์์ รููปแบบใหม่่ ที่่� เ น้้ น ทางด้้ า นความสะดวกสบายต่่ อ ผู้้� บ ริิ โ ภค ฉีกี กฎบรรจุุภัณ ั ฑ์์แบบเดิิม ๆ ที่่มีีหน้ � า้ ที่่เ� พีียงปกป้้องสิินค้้า หรืือ มีีแค่่ความสวยงาม แต่่บรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะได้้นำำ�เอาเทคโนโลยีี สมััยใหม่่ นวััตกรรมการควบคุุมหรืือปกป้้องมาผสมผสานกัับ บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อยืืดอายุุผลไม้้หรืืออาหารในบรรจุุภััณฑ์์นั้้�น เพื่่�อให้้มีีอายุุในการรัับประทานที่่ย� าวนานขึ้้น� และสามารถเก็็บไว้้ ได้้นานยิ่่ง� ขึ้้น� ด้้วยการใช้้สารประกอบเป็็นตััวควบคุุมบรรยากาศ ภายในบรรจุุภััณฑ์์ ด้้วยวิิธีีสกััดกั้้�นหรืือแพร่่ก๊๊าซต่่าง ๆ ส่่วนการ ทำำ�งานของบรรจุุภััณฑ์์ชนิิดนี้้� คืือการนำำ�วััสดุุหรืือฟิิล์์มที่่�ใช้้ใน การบรรจุุภัณ ั ฑ์์สามารถเกิิดปฏิิสัมั พัันธ์์ และควบคุุมบรรยากาศ กัับก๊๊าซภายในบรรจุุภััณฑ์์ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

สำำ�หรับั ในประเทศไทยนั้้�น มีีการพััฒนาการออกแบบบรรจุุภัณ ั ฑ์์ อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมุ่่�งเน้้นไปทางด้้านอุุตสาหกรรม อาหารและผลผลิิตทางการเกษตร เพราะไทยเป็็นประเทศ อัันดัับต้้น ๆ ที่่มีี� การส่่งออกผลิิตภัณ ั ฑ์์เกี่่ยวกั � บั อาหารและผลไม้้ smart packaging หรืือบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ ช่่วยทำำ�ให้้ผลิิต สามารถเพิ่่�มมููลค่่าทางการตลาดให้้แก่่สิินค้้า ทำำ�ให้้ตราสิินค้้า หรืือแบรนด์์น่า่ เชื่่อ� ถืือ ส่่งผลต่่อสุุขภาพโดยตรง และความสนใจ ต่่อสุุขภาพและสไตล์์การใช้้ชีีวิิตที่่�มีีคุุณภาพสููงขึ้้�น บรรจุุภััณฑ์์ อััจฉริิยะอาศััยการผสมผสานหลาย ๆ เทคโนโลยีีเข้้าด้้วยกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นวััสดุแุ บบใหม่่ที่มีี่� ราคาถููกลงและมีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น การผลิิตแบบใหม่่ และเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ อย่่างนาโนเทคโนโลยีี พลาสติิกอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์ฉลาดเหล่่านี้้� มีีราคาถููกลง เบาลง เล็็กลงและทนทานมากยิ่่�งขึ้้�น Smart packaging บรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ เป็็นได้้มากกว่่า ป้้ายฉลากบอกราคา หรืือโลโก้้ยี่่�ห้้อสิินค้้า โดยเทคโนโลยีี มีีชื่่อ� ว่่า Ripe Sense Packaging เป็็นผลงานของนัักวิิจัยั ชาว นิิวซีแี ลนด์์ ซึ่่�งสามารถบ่่งบอกได้้ว่า่ ผลไม้้ที่่บ� รรจุุอยู่่�นั้้น� “สุุก” อยู่่�ในระดัับใดแล้้ว ข้้อดีีของเทคโนโลยีีดัังกล่่าวคืือ ช่่วยป้้องกััน ไม่่ให้้ผลไม้้ถููกรบกวนของบรรดาผู้้�ซื้้�อมืือดีีทั้้�งหลายที่่�ต้้องการ แกะเปลืือกออกดููเนื้้�อใน อีีกทั้้�งง่่ายต่่อพนัักงานขายสิินค้้า ในการ จััดวางสิินค้้าบนชั้้�นวาง และเก็็บสิินค้้าที่่�หมดอายุุออกจากร้้าน ระบบดัังกล่่าวจะเริ่่ม� ทดลองใช้้ในซููเปอร์์มาร์์เก็็ต เมืืองพอร์์ตแลนด์์ สหรััฐอเมริิกา โดยทดลองกัับลููกแพร์์ก่่อนเป็็นตััวแรก ส่่วนลููก กีีวีี อโวคาโด เมล่่อน ผลไม้้เมืืองร้้อน ฯลฯ โดยจะพััฒนาต่่อไป ในอนาคต ที่่�มา: graphicbuffet


AD AD.20 กลุ่มบริษัทเจริญอักษร (ซี.เอ.เอส กรุ๊พ)


72

NEWS

จัับตาโควิิด-19 รอบใหม่่กระทบ SME อาการโคม่่าเพิ่่� ม เว้้นส่่งออกสดใส โดย: ผู้้�จััดการออนไลน์์

ส.อ.ท. เผยผลกระทบโควิิด-19 ระลอกใหม่่กระทบ SME อาการหนัักเพิ่่� มขึ้้�นโดยเฉพาะภาค ท่่องเที่่�ยว บริิการและอุุตฯ ต่่อเนื่่�อง ย้ำำ��ซอฟต์์โลน ธปท.ดีีขึ้้�นแต่่ก็็ยัังมีีผู้้�เข้้าไม่่ถึึงอีีกเพีียบ แนะต้้องใช้้กลไกวิิถีีใหม่่ยึึดกรอบเดิิมๆ ไม่่ได้้ ขณะที่่�ภาคส่่งออกปีีนี้้�มาแรงแซงโค้้งหลััง ศก.ยัักษ์์ใหญ่่สหรััฐฯ และจีีนทิิศทางสดใส

นายเกรีียงไกร เธีียรนุุกุุล รองประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิิดเผยว่่า ผลกระทบโควิิด-19 รอบใหม่่ มีีแนวโน้้ ม จะส่่ ง ผลให้้ ผู้้�ป ระกอบการวิิ ส าหกิิ จ ขนาดกลาง และย่่อม (เอสเอ็็มอีี) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว บริิการ ร้้านอาหาร และที่่�เน้้นตลาดในประเทศกลายเป็็นผู้้�ป่่วยหนััก มากขึ้้� น เนื่่� อ งจากขาดรายได้้ ใ นการประคองธุุ ร กิิ จ ทำำ� ให้้ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

ปััญหาการขาดสภาพคล่่องมีีสููง และทางปฏิิบััติิบางส่่วนยััง ไม่่ อาจเข้้ าถึึงแหล่่ งเงิิ นทุุ นแม้้ว่่าล่่ าสุุ ดรัั ฐจะมีีการผ่่ อนปรน เงื่่� อ นไขเงิิ น กู้้� ด อกเบี้้� ยต่ำำ�� (ซอฟต์์ โ ลน) ของธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย (ธปท.) แล้้วก็็ตาม ดัังนั้้�น ภาครััฐมีีความจำำ�เป็็น จะต้้องหามาตรการอััดฉีีดสภาพคล่่องโดยเร่่งด่่วน


NEWS

73

“เอสเอ็็มอีีส่่วนใหญ่่ที่�ก ่ ระทบหนัักคืือ � ว บริิการและอุุตสาหกรรม ภาคท่่องเที่่ย ต่่อเนื่่�อง การแพร่่ระบาดโควิิด-19 สองรอบที่่�ผ่่านมาก็็กระทบแล้้วเจอ รอบใหม่่ซึ่�ง ่ พื้้� นที่่�สำำ�คััญทางเศรษฐกิิจ หลายแห่่งโดยเฉพาะ กทม.เป็็นสีีแดงเข้้ม ทำำ�ให้้รััฐใช้้มาตรการควบคุุมแบบ กึ่่�งล็็อกดาวน์์ พวกนี้้�ยิ่่�งถููกซ้ำำ��เติิม ไปอีีก หากเทีียบกัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19 เวลานี้้�เอสเอ็็มอีีกลายเป็็นจากติิดเชื้้�อ เริ่่�มอาการหนัักต้้องได้้เครื่่�องช่่วย หายใจซึ่ง ่� ก็็คือ ื ต้้องอััดฉีีดสภาพคล่่อง เพิ่่� มเพื่่� อให้้อยู่่�รอด แม้้ซอฟต์์โลน จะปรัับเกณฑ์์และทำำ�ให้้การปล่่อยมีี เพิ่่� มขึ้้�นแต่่ก็็ไม่่มากนัักเพราะสถาบััน การเงิิน ก็็ย่่อมต้้องดำำ�เนิินงานแบบ ปลอดภััยไว้้ก่่อน รััฐเองคงต้้องดููวิิธีี อััดฉีีดแบบฉุุกเฉิินหรืือ New Normal ที่่�ไม่่ได้้ยึึดกรอบเดิิมๆ เพราะโควิิด-19 ไม่่ใช่่เรื่่�องภาวะปกติิ” “เอสเอ็็มอีีส่่วนใหญ่่ที่่�กระทบหนัักคืือภาคท่่องเที่่�ยว บริิการ และอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง การแพร่่ระบาดโควิิด-19 สองรอบ ที่่ผ่� า่ นมาก็็กระทบแล้้วเจอรอบใหม่่ซึ่ง่� พื้้�นที่่สำ� ำ�คัญ ั ทางเศรษฐกิิจ หลายแห่่งโดยเฉพาะ กทม.เป็็นสีีแดงเข้้ม ทำำ�ให้้รััฐใช้้มาตรการ ควบคุุมแบบกึ่่�งล็็อกดาวน์์ พวกนี้้�ยิ่่�งถููกซ้ำำ��เติิมไปอีีก หากเทีียบ กัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19 เวลานี้้�เอสเอ็็มอีีกลายเป็็นจากติิดเชื้้�อเริ่่�ม อาการหนัักต้้องได้้เครื่่�องช่่วยหายใจซึ่่�งก็็คืือต้้องอััดฉีีดสภาพ คล่่องเพิ่่�มเพื่่�อให้้อยู่่�รอด แม้้ซอฟต์์โลนจะปรัับเกณฑ์์และทำำ�ให้้ การปล่่อยมีีเพิ่่�มขึ้้�นแต่่ก็็ไม่่มากนัักเพราะสถาบัันการเงิินก็็ย่่อม ต้้องดำำ�เนิินงานแบบปลอดภััยไว้้ก่่อน รััฐเองคงต้้องดููวิิธีีอััดฉีีด แบบฉุุกเฉิินหรืือ New Normal ที่่�ไม่่ได้้ยึึดกรอบเดิิมๆ เพราะ โควิิด-19 ไม่่ใช่่เรื่่�องภาวะปกติิ” นายเกรีียงไกรกล่่าว สำำ�หรับั ภาคการส่่งออกทั้้�งรายใหญ่่และเอสเอ็็มอีีภาพรวมถืือว่่า สดใสและจะเป็็นภาคเดีียวที่่�จะเข้้ามาประคองเศรษฐกิิจไทย ในปีี 2564 ได้้อย่่างมีีศัักยภาพสุุด เนื่่�องจากมีีสััญญาณบวกจาก

การที่่�เศรษฐกิิจสหรััฐฯ และจีีนที่่�เป็็นเศรษฐกิิจใหญ่่อัันดัับ 1-2 ของโลกมีีแนวโน้้ ม เติิ บ โตดีีขึ้้� น จากการเร่่ ง ระดมฉีี ด วัั ค ซีี น โดยเฉพาะสหรััฐฯ ที่่�ทำำ�ได้้เร็็วกว่่าแผนประกอบการมาตรการ อััดฉีีดกระตุ้้�นเศรษฐกิิจสหรััฐฯ จำำ�นวนมาก ซึ่่�ง 2 ประเทศ เป็็นตลาดส่่งออกหลัักของไทย ดัังนั้้�น จึึงทำำ�ให้้คาดการณ์์ว่่า การส่่งออกปีี 2564 จะเติิบโตจากปีีก่่อนได้้ 4-6% อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าอุุปสรรคการส่่งออกสำำ�คััญที่่� ทั่่� วโลกเผชิิ ญรวมถึึ งไทยเกี่่� ยวกัั บการขาดแคลน ตู้้ค � อนเทนเนอร์์ที่ทำ ่� �ำ ให้้ต้นทุ ้ น ุ การส่่งออกไทยปรัับตััว สููงขึ้้� น จากค่่ า ระวางเรืื อ และสถานการณ์์ นี้้� คาดว่่า จะคลี่่� ค ลายได้้ ป ลายปีี แต่่ ด้้ ว ยอัั ต ราแลกเปลี่่� ยน ค่่าเงิินบาทของไทยที่่เ� คลื่่�อนไหวระดัับ 31-32 บาทต่่อ เหรีียญสหรััฐที่่�อ่่อนตััวลงจากช่่วงต้้นปีีเฉลี่่�ย 4% สามารถนำำ�ไปชดเชยผลกระทบต้้นทุุนจากค่่าระวาง เรืือที่่�สููงได้้

www.thaiprint.org


74

NEWS

ผลิิตภัณ ั ฑ์์ภููมิปั ิ ญญ ั าไทย นวััตกรรม สร้้างสรรค์์ ผลิิตภัณ ั ฑ์์ KBO OTOP จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เพื่่� อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพัั ฒนา ผลิิตภััณฑ์์ OTOP ควบคู่่�ไปกัับการตลาด

• เพื่่� อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ OTOP ควบคู่่�ไปกัับการตลาด • เพื่่� อให้้เกิิดองค์์ความรู้้�พััฒนาขีีดความสามารถของ ผู้้ผ � ลิิต ผู้้ป � ระกอบการ OTOP ในการพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ ให้้มีีคุณภ ุ าพได้้มาตรฐานเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด • เพื่่� อให้้ชุม ุ ชนสามารถใช้้ทรัพย ั ากรและภููมิิปัญ ั ญาท้้องถิ่่�น ในการพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ ตามกรอบแนวคิิดด้้านการ � งเน้้นการพัั ฒนา สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันที่่มุ่่� ภาคการผลิิตและบริิการให้้สามารถแข่่งขัันได้้ เกิิดความ ยั่่�งยืืน ประชาชนมีีคุุณภาพชีีวิิต และมีีรายได้้ที่่�ดีีขึ้้�น

กรมพััฒนาชุุมชนจึึงได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งเครืือข่่ายองค์์ความรู้้� KBO จัังหวััด เพื่่�อให้้สถาบัันการศึึกษาในพื้้�นที่่� หน่่วยงานภาครััฐ เอกชน ภาคประชาชน เครืือข่่ายผู้้�ผลิิตชุุมชน ปราชญ์์ชาวบ้้าน ภายในจัังหวััดผนึึกกำำ�ลัังองค์์ความรู้้�พััฒนาขีีดความสามารถ ของผู้้�ผลิิต ผู้้�ประกอบการ OTOP THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

ผลิิตภัณ ั ฑ์์ KBO OTOP จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

สำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ได้้จััดทำำ� โครงการพััฒนาผลิิตภัณ ั ฑ์์สินิ ค้้าชุุมชน กิิจกรรมพััฒนายกระดัับ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ชุุ ม ชน 1-3 ดาว โดยร่่ ว มมืื อ กัั บ คณะกรรมการ เครืือข่่ายองค์์ความรู้้� (Knowledge-Base OTOP : KBO) จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายในการยกระดัับ การพััฒนาผลิิตภัณ ั ฑ์์ให้้มีีคุณ ุ ภาพ มาตรฐานและมีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้น� สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น สำำ�หรัั บ กิิ จ กรรมนี้้� มีีผู้้� ผ ลิิ ต ผู้้�ป ระกอบการ กลุ่่�มเป้้ า หมาย เข้้าร่่วมจำำ�นวน 20 ผลิิตภัณ ั ฑ์์/กลุ่่�ม ซึ่่ง� ผ่่านการพิิจารณาคััดเลืือก จากคณะกรรมการ KBO จัังหวััด เพื่่�อนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการ ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ OTOP โดย เครืือข่่ายองค์์ความรู้้� KBO


NEWS

75

การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ 20 ผลิิตภััณฑ์์

คััดเลืือกเหลืือ 1 คืือ ปลาตะเพีียน

ตามโครงจะต้้องมีีการพััฒนาผลิิตภัณ ั ฑ์์ แบรนด์์ และบรรจุุภัณ ั ฑ์์ โดยการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างผู้้�ผลิิต ผู้้�ประกอบการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และคณะกรรมการเครืือข่่ายองค์์ความรู้้� KBO จัังหวััด ซึ่่�งมีี รายชื่่�อกลุ่่�มและผลิิตภััณฑ์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ดัังนี้้�

ผลิิตภััณฑ์์ทั้้�ง 20 ผลิิตภััณฑ์์ ผ่่านกระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ แบรนด์์หรือื ตราสิินค้้า รวมถึึงบรรจุุภัณ ั ฑ์์ พร้้อมกัับองค์์ความรู้้ใ� หม่่ ที่่ไ� ด้้รับั การถ่่ายทอดจากผู้้เ� ชี่่ยวช � าญ ก็็จะเข้้าสู่่�กระบวนการคััดเลืือก เหลืือ 1 ผลิิตภัณ ั ฑ์์ ผลิิตภัณ ั ฑ์์เด่่นประจำำ�จังั หวััด เพื่่�อพััฒนาต่่อยอด และเป็็นตััวแทนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เข้้าร่่วมประกวดระดัับ ประเทศ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกสำำ�หรัับปีี 2564 ได้้แก่่ ปลาตะเพีียนสาน จากกลุ่่�มจัักสานปลาตะเพีียนสานใบลาน

1. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมครกหิินกลึึง ผลิิตภััณฑ์์ชููหอม หิินน้ำำ�ห � อม อโรม่่า (Aroma diffuser) 2. กลุ่่�มสััมมาชีีพชุุมชนบ้้านป่่อง ผลิิตภััณฑ์์จากเชืือกมััดฟาง 3. กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนแปรรููปแม่่สมบััติตำิ ำ�บลท่่าตอ ผลิิตภัณ ั ฑ์์ มะม่่วงชิิลล์์ 4. กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนเรืือนบััว ผลิิตภััณฑ์์ Heaven Lotus (ดอกไม้้ประดิิษฐ์์ตกแต่่งบ้้าน) 5. กลุ่่�มสมุุนไพรแม่่อบเชย ผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรปรัับอากาศ 6. กลุ่่�มหััตถกรรมผ้้าปัักสไบมอญ ผลิิตภัณ ั ฑ์์เสื้้อ� ปัักศิิลปะบ้้านมอญ 7. กลุ่่�มสวนไผ่่ by ยายลีี ผลิิตภััณฑ์์เสื้้�อปัักศิิลปะบ้้านมอญ 8. กลุ่่�มจัักสานปลาตะเพีียน ผลิิตภััณฑ์์ตะเพีียนหอม 9. กลุ่่�มสมุุนไพรลุุมพลีี ผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรหอม 10. กลุ่่�มกระเป๋๋าหนัังเทีียม และผลิิตภัณ ั ฑ์์จากหนัังเทีียมบ้้านไทร ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าหนััง 11. กลุ่่�มน้ำำ�พริ � กิ ปลาร้้าแปรรููป ผลิิตภัณ ั ฑ์์น้ำ�พริ ำ� กิ ปลาช่่อนสมุุนไพร 12. กลุ่่�มข้้าวหอมประทุุม ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวหอมปทุุม 13. กลุ่่�มสตรีีวัังชะโด ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าถัักเชืือกร่่ม 14. วิิสาหกิิจชุุมชนแท่่นยืืนคลายเส้้น เก้้าอี้้� มหััศจรรย์์ ผลิิตภัณ ั ฑ์์ แท่่นยืืนคลายเส้้น 15. กลุ่่�มสตรีีบ้้านขล้้อ ผลิิตภััณฑ์์สบู่่�สมุุนไพร 16. กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มข้้าวปลอดภััยหนองน้ำำ�� ใหญ่่ ผลิิตภัณ ั ฑ์์ ข้้าวตัังเสวย 17. วิิสาหกิิจชุุมชนต่่อยอดงานจัักสานและผ้้า ผลิิตภัณ ั ฑ์์กระเป๋๋า จัักสานไม้้ไผ่่ 18. กลุ่่�มบ้้านไร่่แฮนด์์ ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าสานผัักตบชวา 19. สััมมาชีีพชุุมชนคลองพุุทรา ม. ๒ ผลิิตภัณ ั ฑ์์ไม้้กวาดรีีไซเคิิล 20. กลุ่่�มกล้้วยฉาบบ้้านหนองทางบุุญ ผลิิตภัณ ั ฑ์์กล้้วยฉาบไข่่เค็็ม

เข้้าประกวดระดัับประเทศ ได้้รัับคััดเลืือก

ผลิิตภััณฑ์์ปลาตะเพีียนสานใบลาน ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกเป็็น ตััวแทนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยาเพื่่�อเข้้าร่่วมประกวดระดัับ ประเทศ ได้้มีีการพััฒนาต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เป็็นปลา ตะเพีียนหอมที่่มีี� ลวดลายอััตลักั ษณ์์ของจัังหวััด โดยความร่่วมมืือ ของผู้้�เชี่่�ยวชาญ และคณะกรรมการ KBO จัังหวััด การพััฒนาผลิิตภัณ ั ฑ์์ใหม่่ โดยการสร้้างสรรค์์สินิ ค้้าใหม่่ เป็็นปลา ตะเพีียนที่่�แตกต่่างจากเดิิมที่่�ผลิิตขายอยู่่�ทั่่�วไป มีีการพััฒนา กระบวนการในการสร้้างกลิ่่น� หอม เพื่่�อสร้้างเป็็นนวััตกรรมที่่ยั� งั ไม่่เคยมีีผู้้�สร้า้ งสรรค์์มาก่่อน หรืือที่่เ� รีียกว่่า นวััตกรรมสร้้างสรรค์์ เป็็นการพััฒนาโดยใส่่กลิ่่น� น้ำำ��ปรุงุ อโยธยา ไว้้ภายในตััวปลา และ กลิ่่น� สัังเคราะห์์จากดอกไม้้ธรรมชาติิ ผสมผสานเข้้ากัับหมึึกที่่เ� ขีียน ลงในตััวปลา กลิ่่น� สัังเคราห์์จะอยู่่�ได้้นาน สามารถถููเบา ๆ บริิเวณ ลวดลายตััวปลา จะได้้กลิ่่น� หอมจากดอกไม้้ธรรมชาติิ เช่่น ดอกมะลิิ นอกจากนั้้�นทำำ�ให้้ปลาตะเพีียนมีีเสน่่ห์มีี์ ความน่่าสนใจมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยการออกแบบลวดลายที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดพระนคร ศรีีอยุุธยา เป็็นการตััวเล่่าเรื่่�องราว และถ่่ายทอดงานศิิลปะ ผสมผสานงานหััตถกรรมไทย เช่่น ลวดลายเมืืองโบราณ ลวดลาย ดอกโสน ซึ่่�งเป็็นดอกไม้้ประจำำ�จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา สนใจผลิิตภััณฑ์์ สอบถามที่่� พัั ฒนาชุุมชนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ศููนย์์ราชการจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ชั้้�น 6 อาคาร 7 ชั้้�น ตำำ�บลคลองสวนพลูู อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา โทร. 035 336542 www.thaiprint.org


76

NEWS

ผลการประกวดบรรจุุภััณฑ์์ไทย ประจำำ�ปีี 2564 (Thaistar Packaging Awards 2021)

โดย กรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุุตสาหกรรม

กรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุุตสาหกรรม ได้้จััดประกวดบรรจุุภััณฑ์์ไทย ประจำำ�ปีี 2564 (ThaiStar Packaging Award 2021) ภายใต้้หััวข้้อ “วิิถีีใหม่่ที่่�ยั่่�งยืืน” (Sustainability for New Normal) จากการประชุุ ม ตััดสิินการประกวดบรรจุุภััณฑ์์ไทย ประจำำ�ปีี 2564 รอบที่่� 1 เมื่่� อ วัั น ที่่� 28 มิิ ถุุ น ายน 2564 และรอบที่่� 2 เมื่่� อ วัั น ที่่� 19 สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการมีีมติิเห็็นชอบ ให้้มีี ผลงานบรรจุุภััณฑ์์และต้้นแบบบรรจุุภััณฑ์์ ในแต่่ละประเภท ได้้รัับรางวััล Thaistar Packaging Awards 2021 จำำ�นวน 58 รางวััล รางวััลพิิเศษการออกแบบบาร์์โค้้ดบนบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�นวน 4 รางวััล รางวััลพิิเศษการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็น มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 1 รางวััล รวมจำำ�นวนรางวััลทั้้�งสิ้้�น 65 รางวััล ดัังต่่อไปนี้้� 1. ประเภทต้้นแบบบรรจุุภััณฑ์์ สำำ�หรัับสิินค้้าทั่่�วไป Student Package (Prototype): ST

มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้น � 12 รางวััล แบ่่งออกเป็็น รางวััลชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1, 2, 3 และชมเชย 9 รางวััล

บรรจุุภััณฑ์์ใส่่เมล็็ดพัันธุ์์� (Seed garden Packaging) ST00127 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน จัักรกฤษณ์์ ยนจอหอ

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


NEWS 2. ประเภทบรรจุุภััณฑ์์เพื่่� อการจััดจำำ�หน่่าย สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�มีีจำ�หน่่ ำ ายในท้้องตลาด Consumer Package : CP

3. ประเภทบรรจุุภััณฑ์์เพื่่� อการขนส่่ง สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�มีีจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด Transportation Package : TP

Mirinda x Major Special set CP00022 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน บริิษััท กลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด น.ส.ภาษา จุ้้�ยชุ่่�ม, น.ส.ศิิขิิน อมรกิิจเจริิญ

Let's Relax : Organic Candle Box TP00009 บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด จงชนะ แย้้มเกษร, เนตรนภา ทิิชาชาติิ, เอกริินทร์์ เสริิมสิิริิธนะกุุล

มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 21 รางวััล

มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 8 รางวััล

4. ประเภทบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�มีีจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด Eco Package : EP มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้น � 6 รางวััล

Premium Banana Box / SINGHA PARK. EP00013 บริิษััท กลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด น.ส.อรปวีีณ์์ บวรพััฒนไพศาล, น.ส.อติิกานต์์ บุุญประคอง

www.thaiprint.org

77


78

NEWS

5. ประเภทสื่่�อและบรรจุุภััณฑ์์ เพื่่� อการส่่งเสริิมการขาย Point of Purchase : POP มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 1 รางวััล

The Diamond of Architecture POP00003 เอ็็นเอส-แปลน สถาปนิิก จรััลเดช สีีหะเนิิน, พชร สีีหะเนิิน, มุุกอัันดา สีีหะเนิิน

6. ประเภทวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์และองค์์ประกอบ Packaging Materials & Components: PMC มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 3 รางวััล

Fossil-Fabric (แผ่่นหนัังฟอซซิิล) PMC00001 บ.คีีอะพััซ จำำ�กััด นายพลััฏฐ์์ บุุญพลอยเลิิศ, นางสาววัันทนีีย์์ บุุญพลอยเลิิศ, นายคุุณััญญ์์ภาส ภู่่�ระย้้า, นายภาคิิน ชััยวััง

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

7. ประเภทต้้นแบบบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ ยัังไม่่มีีวางจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด New Design Package: ND

มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 7 รางวััล

ชนะเลิิศ อัันดัับที่่� 1 - Real BANANa ND00031 พััฒนัันต์์ เจริิญเวช


NEWS

79

8. ประเภทรางวััลพิิเศษ การออกแบบบาร์์โค้้ดบนบรรจุุภััณฑ์์ Barcode Design Awards 2021 มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 4 รางวััล

3 Musketeers ST00164 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา ณััฐกาณต์์ กัันทะวงค์์

9. ประเภทรางวััลพิิเศษ การออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม Eco Packaging Awards มีีผลงานได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 3 รางวััล

CP3 พราว ฝาขวดตวงได้้ ลัักษณะ ขวดบรรจุุน้ำำ��ตาล ฝาจ่่ายตวงปริิมาณได้้ ลดการสิ้้�นเปลืือง และมีีความสวยงามโดดเด่่น จุุดเด่่น 1) สามารถใช้้งานหลายหน้้าที่่� คุุ้�มค่่า ลดการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม สะดวกสบาย 2) ขวดและฝาเป็็น PET และ PP สามารถรีีไซเคิิลได้้ 3) สามารถเติิมเพื่่�อใช้้ได้้ 4) รููปแบบทัันสมััย นำำ�ใช้้งาน

สมาคมการพิิ มพ์์ ไทยขอแสดงความยิินดีีกัับผู้้�ที่่�ได้้รัับรางวััลทุุกท่่าน สามารถตรวจสอบผลการประกวดทุุกรางวััลได้้ทาง Facebook: Thaistar Packaging Awards

www.thaiprint.org


80 KNOWLEDGE

G7

โดย เพจโรงพิิ มพ์์ ไทย 5G เหตุุใดแบรนด์์ระดัับโลกเมื่่�อส่่งงานให้้โรงพิิ มพ์์ ที่่�เป็็น Supply Chain ในประเทศจีีน ไต้้หวััน เกาหลีี อิินเดีีย ปากีีสถาน เวีียดนาม ต้้องเลืือกโรงพิิ มพ์์ ที่่�ได้้รัับ G7 Master Certification เท่่านั้้�น

คำำ�ตอบที่่� 1 คืือ “สีี Color” แม้้ใช้้ต่่างระบบการพิิมพ์์ วััสดุุ ต่่างกััน หมึึกหรืือโทนเนอร์์ต่่างกัันก็็ตาม G7 ใช้้วิิธีีการ Shared Neutral Appearance คุุมโทนเทาให้้เท่่ากััน ภาพของแบรนด์์

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

จึึงเกิิดความสม่ำำ��เสมอของสีี (Color Consistency) ส่่วนโทน สีีสดในภาพแต่่ละระบบการพิิมพ์์จะต่่างกัันเพราะ G7 ไม่่ได้้ แก้้ไขเหมืือนโทนเทา


KNOWLEDGE

81

คำำ�ตอบที่่� 2 คืือ ใช้้ 1 ไฟล์์ส่ง่ ได้้หลายระบบ การพิิมพ์์ แม้้ความขาวของวััสดุุพิิมพ์์ ต่่างกัันก็็ตาม ภาพประกอบนำำ�มาจาก Mr.Ron Ellis เทรนเนอร์์เรื่่�อง G7 เขีียน ประกอบการสอนไว้้ โรงพิิ ม พ์์ มีี แท่่ น Gravure = 4, Flexo = 3, Wide Format Inkjet = 3, Offset = 10 รวมทั้้�งหมด 20 เครื่่�อง ภาพซ้้ายมืือวิิธีีเดิิมจะใช้้ 20 Artwork = 20 Files ภาพขวามืื อ ใช้้ G7 จะใช้้ 1 Artwork = 1 File G7 คืืออะไร ?

ย่่อมาจาก G = Gray, 7 = Seven = CMYK + RGB G7 คืือ วิิธีีการ (Method) เทีียบมาตรฐาน (Calibration) เป็็นสเปค (Specification) แต่่ไม่่ใช่่มาตรฐาน (Standard) ไม่่ใช่่การจััดการสีี CMS (Color Management System) G7 ใช้้กับั เครื่่อ� งพิิมพ์์ทุกุ ระบบ ตั้้ง� แต่่งานขาวดำำ� Black จนถึึงงาน 4 สีี CMYK สามารถแลกค่่าสีีข้้ามระบบการพิิมพ์์ วััสดุพิุ มิ พ์์ และ หมึึกที่่ต่� า่ งกัันได้้ เช่่น พิิมพ์์ถุงุ พลาสติิคกัับพิิมพ์์กล่่องบรรจุุภัณ ั ฑ์์

G7 เป็็น Gray Management สร้้างค่่าสีีสมดุุลเทา (Gray Balance) และโทนเทา (Tonality) ให้้สััมพัันธ์์กัับความขาว ของวััสดุุพิิมพ์์ (Substrate Relative) G7 จะปรัับค่่าสีี L*a*b* และเปอร์์เซนต์์สกรีีน CMY ให้้เห็็นเป็็นเทากลาง (Neutral Appearance) ไม่่ว่่ากระดาษนั้้�นจะเฉดใดก็็ตาม ตััวอย่่าง Gray บนวััสดุุพิิมพ์์ต่่างกััน ซ้้าย= Poly Film กลาง = ความขาวมาตรฐาน ขวา = กระดาษกล่่องอมเหลืือง

ก่่อนใช้้ G7

หลัังปรัับด้้วย G7

Gray Balance และ Tonality จะเห็็นเป็็นเทากลาง (Neutral Appearance ) บนวััสดุุพิิมพ์์ที่่�ต่่างๆ กััน www.thaiprint.org


82 KNOWLEDGE

องค์์กร IDELliance (International Digital Enterprise Alliance) คิิดวิิธีี G7 ขึ้้�นมาใช้้กัับมาตรฐานการพิิมพ์์ป้้อนม้้วน SWOP (Specification Web Offset Printing) และมาตรฐาน การพิิมพ์์ป้้อนแผ่่น GRACoL (General Requirements for REFERENCE PRINT CONDITION (RPC)

PRINTING METHOD/ SUBSTRATE

Applications in Commercial Offset Lithography) ปััจจุุบันั ทั้้�งสองสเปครวมอยู่่�ใน ISO 15339 (Printing from digital data across multiple technology) ฉบัับ 2 (Characterized reference printing condition CRPC1 – CRPC7)

ICC PROFILES

PROFILE USE

TAC

MAXK

OBA

CRPC-1 2013

Coldset / Newsprint

CRPC-1.icc

OF

240%

90%

Unlikely

CRPC-2 2013

Heatset / Improved Newsprint

CRPC-2.icc

OFD

260%

95%

Unlikely

CRPC-3 2013

Sheetfed-Web /  Premium uncoated

CRPC-3.icc, GRACoL UNC.icc

OGFD

270%

100%

Likely

CRPC-4 2013

Web / Supercalendar

CRPC-4.icc

OGFD

270%

100%

Unlikely

CRPC-5 2013

Web / Pub coated /  CRPC-5.icc, White Poly / Corrugated SWOP 2013.icc Coated Liner

OGFD

270%

100%

Likely

CRPC-6 2013

Sheetfed-web /  Premium coated

CRPC-6.icc, GRACoL2013

OGFD

300%

100%

Likely

Sheetfed-Digital /  Premium stocks

CRPC-7.icc

OGD

340%

100%

Likely

(SNAP2008)

(SWOP2006/ Flexo Wide Web)

(GRACoL2006, SWOP CoatedV2)

CRPC-7 2013

Legacy note: SNAP-2008 identical to CRPC-1 gamut, with slightly higher TVI SWOP2006_Coated3 neary identical to CRPC-5 GRACoL2006_Coated1 nearly identical to CRPC-6

Legacy Profiles: SANP2008.icc SWOP2006_Coated3, SWOP2006_Coated5 GRACoL2006_Coated1

คำำ�ตอบที่่� 2 ว่่าการใช้้เพีียง 1 ไฟล์์ส่่งไปพิิมพ์์ได้้หลายระบบ แต่่ละ CRPC บอกว่่าสามารถใช้้กับั ระบบใดบ้้าง เช่่น O = Offset, G = Gravure, F = Flexo, D = Digital แต่่ก็็หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ CRPC Ref Char Data CRPC-1 2013 CRPC-2 2013 CRPC-3 2013 CRPC-4 2013 CRPC-5 2013 CRPC-6 2013 CRPC-7 2013 XCMYK GRACoL 2006 SWOP 3 2006 SWOP 5 2006

Paper L* 85 87 95 89 92 95 97 95 95 93 90

a* 1 -0 1 0 -0 1 1 1 0 0 0

b* 5 3 -4 3 -0 -4 -4 -4 -2 0 4

L* 37 30 32 23 19 16 14 16 15 10 19

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

K

a* 1 1 1 1 0 0 0 8 0 0 1

b* -4 2 1 2 1 0 -0 0 0 0 0

Profile Use Legend O - Offset G - Gravure F - Flexo D - Digital

ที่่�โรงพิิมพ์์แจ้้งกลัับลููกค้้าว่่าค่่า L*a*b* ของวััสดุุพิิมพ์์ไม่่เท่่ากัับ ค่่ามาตรฐานของ ISO 15339-2

L* 59 57 60 55 57 56 54 41 55 57 57

Solid Primaries C M

a* -24 -28 -26 -36 -37 -37 -42 -32 -37 -37 -38

b* -26 -34 -44 -38 -44 -50 -54 -61 -50 -45 -41

L* 56 52 56 47 48 48 47 46 48 48 48

a* 48 58 61 66 71 75 78 80 74 72 70

b* -0 -2 -2 -3 -4 -4 -10 5 -3 -3 -4

L* 80 82 89 83 87 89 90 90 89 88 86

Y

a* -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -5 -5 -6

b* 60 72 76 83 88 93 103 105 93 88 85


KNOWLEDGE 83

โดย G7 จะใช้้วิิธีี SCCA (Subtrate Corrected Colorimetric Aims) ป้้อนค่่า L*a*b* วััสดุพิุ มิ พ์์ในซอฟท์์แวร์์จะทำำ�ให้้เป้้าหมาย L*a*b* ของหมึึก CMYK เปลี่่ย� นไปจากค่่ามาตรฐานด้้วยเพื่่�อทำำ� Digital Proof โดยภาพบริิเวณ Hi-Light, Gray เหมืือนกัับใช้้ Press Proof สร้้าง Process Control ให้้ช่่างพิิมพ์์ปรัับสีีตาม Target ใหม่่ ลด Make - Ready Time ได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น CRPC6 L*a*b* มาตรฐาน Paper = 95, 1, -4 Paper ใหม่่ ที่่�จะใช้้ = 94, 0.5, -8 C = 56, -37, -50 ค่่าใหม่่ที่จ่� ะทำำ�ปรู๊๊�ฟ = 55.37, -36.90, -53.11 M = 48, 75, -4 = 47.45, 73.92, -6.24 Y = 89, -4, 93 = 88.06, -4.42, 90.43 K = 16, 0, 0 = 15.83, -0.06, -0.71 ความแตกต่่างระหว่่าง ISO 12647-2 และ G7

ISO 12647-2 : 2007 2013 มาตรฐานงานพิิมพ์์ออฟเซตที่่นิ� ยิ ม ในไทย ใช้้หลักั การวััด Density, Dot Area ชดเชยเม็็ดสกรีีนบวม Dot Gain Compensation หรืือ Tone Value Increase กัับ CMYK และกัับ Gray เช่่นกัันแต่่ Gray ไม่่เป็็นเป้้าหมายสำำ�คััญ การพิิมพ์์ จึึงนำำ�ไปไว้้ในภาคผนวกท้้ายเล่่ม

ส่่วนเปอร์์เซ็็นต์์สกรีีนเทา CMY ใช้้ต่่างกัันคืือ G7 C25 M19 Y19 C50 M40 Y40 C75 M66 Y66 ISO 12647-2

C25 M18.4 Y18.6 C50 M40.9 Y40.1 C75 M68.9 Y69.9

หากจะใช้้ G7 ในการพิิมพ์์จะต้้องได้้รับั ใบรัับรองจาก IDEALliane โดยแบ่่งเป็็น 2 แบบคืือ 1. บุุคคล - G7 Professional นำำ�ความรู้้�ใช้้ใน In – House ได้้เท่่านั้้�น - G7 Expert นำำ�ความรู้้�ใช้้ได้้ทุุกโรงพิิมพ์์ 2. โรงพิิมพ์์ G7 Master จะแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับคืือ - G7 Grayscale Compliance จัับเฉพาะ Gray Balance, Tonality , Shared Neutral Appearance - G7 Targeted Compliance ต้้องผ่่านระดัับ Grayscale แล้้ว เพิ่่�มเรื่่�อง Solid CMYK + RGB Overprint - G7 Colorspace Compliance ผ่่านสองระดัับข้้างต้้นแล้้ว จบที่่� CMS, CRPC1-7 G7 Master จะต้้องมีี G7 Expert เป็็นไกด์์ในการพิิมพ์์ตัวั อย่่างส่่งไป ให้้มหาวิิทยาลััย RIT (Rochester Institute of Technology) ที่่�เป็็น 3rd Party ประเมิินคุุณภาพให้้ IDEALliance หวัังว่่าท่่านสมาชิิกสมาคมการพิิมพ์์ไทยมองเห็็นภาพคร่่าว ๆ ของ G7 ยัั ง มีี ร ายละเอีี ย ดกว่่ า นี้้� ขอยกยอดไปเล่่ ม หน้้ า สวััสดีีครับั

ส่่วน G7 ใช้้วิิธีีการเทีียบมาตรฐาน Gray ของ ISO 10128 Methods of adjustment of the color reproduction of a printing system to match a set of characterization สร้้าง Gray Balance, Tonality วััดด้้วย Delta Ch, Delta L

www.thaiprint.org


84 INDUSTRIAL

“นวััตกรรมกิินได้้” บรรจุุภััณฑ์์ลดขยะพลาสติิก ไม่่ทิ้้�งขยะพลาสติิกไว้้ให้้เป็็นภาระโลก “ขยะพลาสติิก” ล้้นโลก ทำำ�ให้้นัก ั คิิดต้้องปลดปล่่อย ไอเดีียดีี ๆ ออกมาสร้้างนวััตกรรมให้้รัก ั ษ์์โลกมากขึ้น ้� � นมัักบริิโภค โดยหยิิบจัับสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ใกล้้ตัว ั ที่่ค แล้้วทิ้้�งให้้เป็็นขยะพลาสติิกอยู่่�บ่่อยครั้้�ง มาออกแบบ แพคเก็็ จ จิ้้� ง และใช้้ วัั สดุุ ใ หม่่ ใ ห้้ ดีี ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม

เครดิิตภาพประกอบ: https://urbancreature.co/edible-innovation/

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

ไม่่ว่่าจะเป็็นช้้อนอาหารที่่�กิินได้้พร้้อมข้้าว ไปจนถึึง ถุุงชอปปิ้้�งที่่�ย่่อยสลายด้้วยการชงน้ำำ��ร้้อนแล้้วดื่่�ม เรีียกว่่าเป็็น “นวััตกรรมกิินได้้” ที่่ไ� ม่่ทิ้้ง � ขยะพลาสติิก ไว้้ให้้เป็็นภาระโลก


INDUSTRIAL 85

Ooho ! คืือ การเปลี่่�ยนการใช้้ ‘ขวดน้ำำ��พลาสติิก’ มาเป็็น ‘แคปซููล’ กิินได้้ ซึ่่�งทำำ�มาจาก สารสกััดสาหร่่ายทะเลสีีน้ำำ��ตาล ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นสููง และมีีชื่่�อ เรีียกว่่า ‘Notpla’ มัันจะย่่อย สลายเร็็วกว่่าพลาสติิกทั่่�วไป โดยตััวบรรจุุภััณฑ์์จะมีีรููปลัักษณ์์ คล้้ายกัับหยดน้ำำ��ขนาดใหญ่่ ซึ่่�งเราสามารถกััดแล้้วกิินเข้้าไป ได้้ทั้้�งอััน หรืือจะทิ้้�งเปลืือกนอก ให้้ย่่อยสลายเองตามธรรมชาติิ ภายใน 4-6 สััปดาห์์ก็็ได้้

| “Ooho !” หยดน้ำำ��กิินได้้

เรีียกว่่ า “ขวดน้ำำ��ดื่่� ม ” แทบจะเป็็ น หนึ่่� ง ในขยะพลาสติิ ก อัันดัับต้้นๆ ของโลกก็็ว่่าได้้ ไม่่ว่่าจะไปที่่�ไหน เราก็็พบการใช้้ ขวดน้ำำ��อยู่่�เสมอ ทำำ�ให้้สองผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท Skipping Rocks Lab อย่่าง “Rodrigo Garcia Gonzalez” และ “Pierre Paslier” ได้้คิิดค้้นบรรจุุภััณฑ์์ “Ooho!” ขึ้้�นมา เพื่่�อช่่วยลดขยะจาก ขวดพลาสติิก Ooho ! คืือ การเปลี่่�ยนการใช้้ “ขวดน้ำำ��พลาสติิก” มาเป็็น “แคปซููล” กิินได้้ ซึ่่�งทำำ�มาจากสารสกััดสาหร่่ายทะเลสีีน้ำำ�ต � าล ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นสููง และมีีชื่่�อเรีียกว่่า “Notpla” มัันจะย่่อย สลายเร็็วกว่่าพลาสติิกทั่่�วไป โดยตััวบรรจุุภััณฑ์์จะมีีรููปลัักษณ์์ คล้้ายกัับหยดน้ำำ��ขนาดใหญ่่ ซึ่่�งเราสามารถกััดแล้้วกิินเข้้าไปได้้ ทั้้�งอััน หรืือจะทิ้้�งเปลืือกนอกให้้ย่่อยสลายเองตามธรรมชาติิ ภายใน 4-6 สััปดาห์์ก็็ได้้ อีีกทั้้�งมัันยัังบรรจุุซอส หรืือเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ได้้เช่่นกััน โดยเริ่่ม� ใช้้งานครั้้ง� แรกที่่ง� านวิ่่ง� มาราธอน “London Marathon 2019” มีีการแจกแคปซููลน้ำำ��ดื่่�มไปมากกว่่า 30,000 แคปซููล ซึ่่� ง มัั น ช่่ วย ลดจำำ� นวนขยะขวดพลาสติิ ก ในงานวิ่่� ง ได้้ ม ากถึึง 20,000 ขวดเลยทีีเดีียว | ผงวิิเศษแก้้ “น้ำำ��เสีีย” ให้้เป็็น “น้ำำ��สะอาด”

สิ่่�งนี้้�อาจไม่่ใช่่นวััตกรรมกิินได้้โดยตรง แต่่มัันสามารถเปลี่่�ยน “น้ำำ�� เสีีย” ให้้กลัับมากิินได้้ ! โดยมีีชื่่�อว่่า “PolyGlu” ผงแป้้ง ที่่�ทำำ�มาจาก “ถั่่�วเหลืืองหมััก” ซึ่่�งให้้คุุณสมบััติิจัับตััวเป็็นก้้อน ได้้ดีี และยัังช่่วยดัักสิ่่�งสกปรกในน้ำำ�� ไม่่ว่่าจะเป็็นเศษดิิน หรืือ แบคทีีเรีียต่่างๆ ก็็ตาม จนหลายๆ คนยกให้้มัันเป็็น “ผงวิิเศษ” เลยทีีเดีียว โดยวิิธีีการทำำ�งานของมััน คืือ การเทผงแป้้งลงไปในน้ำำ��เสีีย แล้้ว ผงจะจัับสิ่่�งสกปรกให้้แยกตััวออกจากน้ำำ�� ก่่อนจะจมลงข้้างใต้้ ซึ่่�งผงแป้้ง 1 กรััม จะช่่วยบำำ�บััดน้ำำ��เสีียให้้กลัับมาใช้้ได้้มากถึึง 5 ลิิตร แต่่น้ำำ��ที่่�ได้้นั้้�นจะไม่่สามารถเอามาดื่่�มได้้ทัันทีี ต้้องนำำ�ไป ต้้มก่่อนหนึ่่�งครั้้�ง ถึึงจะนำำ�มาดื่่�มได้้ นอกจากนี้้�นวััตกรรม PolyGlu ถููกใช้้ในประเทศอิินเดีีย ประเทศ โซมาเลีีย และประเทศแทนซาเนีีย ซึ่่�งประสบปััญหากัับโรคภััย ต่่างๆ ที่่�เกิิดมาจากสิ่่�งสกปรกในน้ำำ��เสีีย อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดปััญหา การขาดแคลนน้ำำ��สะอาดได้้ www.thaiprint.org


86 INDUSTRIAL | ดื่่�มเบีียร์์แถม “แพคเก็็จจิ้้ง � ” ไว้้เคี้้�ยวเล่่น

แพคเก็็จจิ้้�งเบีียร์์ที่่�ประเทศสหรััฐอเมริิกาแบบแพ็็ค 6 กระป๋๋อง ส่่วนใหญ่่จะมีีพลาสติิกแบบห่่วงกลมๆ คล้้องเอาไว้้ ซึ่่ง� พลาสติิก เหล่่านี้้� ท้้ายที่่�สุุดแล้้วจะถููกทิ้้�งลงทะเลอยู่่�บ่่อยครั้้�ง และส่่งผล กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แถมยัังทำำ�ร้้ายเหล่่าสััตว์์ทะเลน้้อยใหญ่่ เพราะพวกมัันเข้้าใจว่่า “พลาสติิก” คืือ “อาหาร” จึึงทำำ�ให้้ โรงผลิิตเบีียร์์ “Saltwater Brewer” ต้้องลุุกขึ้้�นมาทำำ�ห่ว่ งแพ็็ค กระป๋๋องชื่่�อว่่า “E6PR (Eco Six Pack Rings)” ซึ่่�งสามารถ ย่่อยสลายตามธรรมชาติิได้้ 100% โดยแพคเก็็จจิ้้�ง “E6PR” ทำำ�มาจากข้้าวบาร์์เล่่ ข้้าวสาลีี และ กากธััญพืืชเป็็นหลััก ซึ่่�งเวลาดื่่�มเบีียร์์แล้้วอยากกิินของขบเคี้้�ยว ก็็ฉีกี ออกมากิินแกล้้มเบีียร์์ได้้ แต่่มันั ไม่่มีีรสชาติิ หรืือสารอาหาร ใด ๆ เลย อีีกทั้้�งสััตว์์ทะลก็็สามารถกิินได้้ และไม่่เป็็นอัันตราย อย่่างแน่่นอน ซึ่่�งถ้้าเกิิดทิ้้�ง E6PR อย่่างถููกต้้องด้้วยการฝัังกลบ มัันจะกลายเป็็นปุ๋๋�ยต่่อไปได้้ | กิินช้้อน “3 ข้้าว”

เมื่่� อ “Narayana Peesapathy” นัั ก วิิ ช าการชาวอิิ น เดีีย เห็็นถึึงปััญหาช้้อนพลาสติิก ที่่สร้ � า้ งขยะให้้กับั แดนภารตะมากถึึง 120,000 คัันต่่อปีี แถมพวกมัันใช้้เวลาย่่อยสลายนานโข จึึงได้้ ผัันตััวมาทำำ� “Bakeys” อุุปกรณ์์กิินได้้บนโต๊๊ะอาหาร ไม่่ว่่า จะเป็็นช้้อน ส้้อม หรืือตะเกีียบ ที่่�ทำำ�มาจากข้้าว 3 ชนิิด คืือ ข้้ า วฟ่่ า ง ข้้ า ว และข้้ า วสาลีี ซึ่่� ง ไม่่ ไ ด้้ ใช้้ เ พีียงแค่่ ตัั ก อาหาร เข้้าปากอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็น “สแน็็ก” ให้้เคี้้�ยวเล่่น หลัังกิินเสร็็จได้้ด้วย ้ แถมช้้อนส้้อมกิินได้้ มีีรสให้้เลืือก 3 แบบ คืือ รสเครื่่�องเทศ รสหวาน และรสธรรมดา ซึ่่� ง แต่่ ล ะแบบจะมีีรสชาติิ เ สริิ ม อื่่� นๆ เช่่ น ชิิ นนาม่่ อน กระเทีียม พริิ กไทย แคร์์ รอต หรืื อ น้ำำ��ตาล โดยแบบธรรมดาจะไม่่มีีรสชาติิ ส่่วนเทกเจอร์์คล้้าย กัั บ แครกเกอร์์ ไ ม่่ มีีผิิ ด อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีอายุุ ใช้้ ง านได้้ น านถึึง 24 เดืือน แต่่ยิ่่�งนานความกรอบก็็จะยิ่่�งลดลง หรืือถ้้าไม่่มีีการ ใช้้งานเลย มัันจะย่่อยสลายตามธรรมชาติิภายใน 3 - 7 วััน นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าประเทศอิินเดีียมีีการใช้้ช้้อนพลาสติิกซ้ำำ�� เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งการใช้้ช้้อนกิินได้้ จะช่่วยลดอัันตรายที่่� อาจเกิิดการปนเปื้้�อนจากพลาสติิกเข้้าสู่่�ร่่างกายของคนกิินได้้ อีีกด้้วย THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


INDUSTRIAL 87

| ถุุงชอปปิิง “ละลายน้ำำ��”

ปกติิเรามัักนำำ�เหล่่า “พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว (Single-use plastic)” กลัับมาใช้้ซ้ำำ��เป็็นถุุงจ่่ายตลาดบ้้าง หรืือถุุงขยะบ้้าง แต่่จะเป็็นยัังไงถ้้าถุุงชอปปิิงเหล่่านั้้�นสามารถเอาไป “ชงน้ำำ��ดื่่ม� ” เพื่่�อย่่อยสลายมัันได้้ “Avani Eco” บริิษัทั ผลิิตบรรจุุภัณ ั ฑ์์รักั ษ์์โลก ได้้มองเห็็นปััญหา ขยะถุุงพลาสติิกล้้นคลองใน “อิินโดนีีเซีีย” ประเทศบ้้านเกิิด และรััฐฯ ต้้องคอยขุุดลอกคลองอยู่่�บ่่อยครั้้ง� จึึงได้้คิดิ ค้้นพลาสติิก ที่่�ชื่่�อว่่า “Bio-Cassava” หรืือหลายคนอาจคุ้้�นจากแคมเปญ

“I AM NOT PLASTIC” ซึ่่�งสามารถย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิ 100% หรืือจะใช้้วิิธีีดื่่�มมัันเข้้าไปเลยก็็ได้้ โดยพลาสติิกเหล่่านี้้�ไม่่เป็็นอัันตราย เพราะมัันทำำ�มาจากแป้้ง มัันสำำ�ปะหลััง น้ำำ��มัันพืืช และเรซิินธรรมชาติิ ซึ่่�งสามารถย่่อย สลายภายใน 150 วััน หรืือจะเอาไปใช้้ใส่่ของชอปปิิงก็็ได้้ หรืือ ถ้้าใครอยากแอดวานซ์์ขึ้้น� มาหน่่อยก็็หยิบิ ถุุงพลาสติิกมาละลาย น้ำำ��อุ่่�นแล้้วยกดื่่�ม เพราะมัันไม่่มีีรสชาติิ ไม่่มีีกลิ่่�น แถมยัังไม่่เป็็น อัันตรายต่่อสััตว์์ทะเลอีีกด้้วย

ที่่�มาและเครดิิตภาพประกอบ: https://urbancreature.co/edible-innovation/

www.thaiprint.org


88

NEWS

พิิ ธีีมอบรางวััลผู้้�ประกอบธุุรกิิจ ส่่งออกดีีเด่่น ปีี 2564

(Prime Minister’s Export Award 2021) ภายใต้้แนวคิิด “SUCCEED BEYOND SUCCESS ก้้าวสำำ�คััญสู่่�ความสำำ�เร็็จที่่�มากกว่่า”

พลเอกประยุุ ทธ์์ จัั นทร์์ โ อชา นายกรัั ฐ มนตรีี เป็็ น ประธานพิิ ธีีมอบรางวัั ล ผู้้� ป ระกอบธุุ ร กิิ จ ส่่งออกดีีเด่่น ปีี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021) ในรููปแบบ Virtual Live

ก้้ า วสำำ�คัั ญ สู่่�ปีี ที่่� 30 ของรางวัั ล PM’s Export Award อย่่ า งภาคภููมิิใจ รางวััลยิ่่�งใหญ่่ที่่�แสดงเรื่่�องราวน่่าสนใจของ ผู้้�ประกอบการหลากหลาย แต่่ลึึกลงไปกว่่านั้้�น คืือ ความสำำ�เร็็จ ของผู้้�ประกอบการแต่่ละปีีที่่�ได้้สร้้างคุุณค่่าและสร้้างรายได้้ ให้้กัับประเทศไทยอย่่างมหาศาล ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2535 - 2564 รางวััลนี้้� ได้้สร้า้ งความสำำ�เร็็จอย่่างเป็็นรููปธรรม ผ่่าน 7 สาขารางวััล THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

สร้้ างผู้้�ประกอบการยอดเยี่่� ย ม รวมแล้้ ว กว่่ า 787 รางวัั ล จาก 672 บริิษััท สร้้างผู้้�ประกอบการแบรนด์์ไทยระดัับโลก แจ้้งเกิิดผู้้�ประกอบการที่่�สร้้างนวััตกรรม ผลัักดัันผู้้�ประกอบการ SMEs & OTOP คุุณภาพระดัับส่่งออก พร้้อมทั้้�งหาโอกาส ให้้ผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่่ เพิ่่� ม มูู ล ค่่ า การส่่งออก และสร้้างรายได้้กลัับเข้้าประเทศจำำ�นวนมาก และหากเรามานัับจำำ�นวน เฉพาะสุุดยอดผู้้�ประกอบการด้้าน การส่่งออก หรืือ สาขา Best Exporter รวมตลอด 30 ปีีแล้้ว มีีผู้้�ที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้� มากถึึง 122 รางวััล


NEWS

ทั้้�งนี้้� รายชื่่�อสุุดยอดผู้้�ประกอบการล่่าสุุดที่่�ได้้รัับรางวััลในปีี 2564 นี้้�จากทุุกสาขา ทั้้�ง 42 รางวััล ยัังยืืนยัันถึึงการมีีส่่วนช่่วย สร้้างรายได้้ให้้กัับประเทศในปีี 2020 ได้้ถึึง 19,910 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 0.28 ของมููลค่่าการส่่งออกโดยรวม และล่่าสุุด นัับจากเดืือน มกราคม – กรกฎาคมในปีีนี้้� มีีส่่วนในการสร้้าง รายได้้เข้้าประเทศเพิ่่�มขึ้้น� แล้้วกว่่า 11,377 ล้้านบาท นอกจากนี้้� ทำำ�ให้้เกิิดการจ้้างงานในประเทศไม่่ต่ำำ��กว่่า 14,639 คน

89

ทำำ�ให้้เห็็นว่่า PM’s Export Award ไม่่ได้้เป็็นแค่่ชื่่�อรางวััล เท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นกลไกที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการไทย มีีโอกาสพััฒนาความสามารถทางการแข่่งขััน พร้้อมทั้้�งช่่วยกััน ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ ธุุรกิิจส่่งออกของประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่� ง ความสำำ� เร็็ จ นี้้� ต รงกัั บ แนวคิิ ด ในปีี นี้้� ที่่� ว่่ า “SUCCEED BEYOND SUCCESS ก้้าวสำำ�คััญสู่่�ความสำำ�เร็็จที่่�มากกว่่า” อย่่างแท้้จริิง

สมาคมการพิิ มพ์์ ไทย ขอแสดงความยิินดีีกับ ั บริิษัท ั ทีีพีีเอ็็น ฟู้้ ด � แพคเกจจิ้้ง � จำำ�กััด ได้้ รัั บ รางวัั ล ประเภทธุุ ร กิิ จ บริิ ก ารยอดเยี่่� ย ม สาขาธุุ ร กิิ จ สิ่่� ง พิิ มพ์์ และบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ประจำำ�ปีี 2564 Best Service Enterprise Award (Printing and Packaging)

www.thaiprint.org


AD AD เอ็ม พี ลักค์ ยูวี ฟรี


AD AD. สีีทอง 555 ฟรีี


92 INDUSTRIAL

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรก ของไทยรายประเทศ ประเภทหนัังสืือและสิ่่�งพิิ มพ์์ และบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ (หีีบ กล่่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.)

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132


INDUSTRIAL 93

ตลาดส่่งออก 20 อัันดัับแรกของไทยรายประเทศ หนัังสืือและสิ่่ง � พิิ มพ์์ พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.)

อันดับ ที่

มูลค่า : ล้านบาท

ประเทศ

2561

2562

2564

2563

2563

(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

1 ฮ่่องกง 403.53 541.89 379.20 188.09 210.39 2 สหรััฐอเมริิกา 140.46 186.09 206.15 130.38 162.14 3 กััมพููชา 187.96 187.23 166.52 96.03 120.09 4 ฟิิลิปปิ ิ ินส์์ 519.87 168.27 140.06 80.71 88.03 5 ญี่่�ปุ่่�น 206.86 205.57 139.03 97.41 79.45 6 อิินโดนีีเซีีย 229.88 108.18 82.70 54.57 61.56 7 เวีียดนาม 145.55 69.37 58.71 33.69 38.91 8 จีีน 28.83 36.80 49.69 33.01 33.11 9 สิิงคโปร์์ 97.67 74.69 65.95 29.97 30.24 10 เมีียนมา 95.04 118.78 68.82 26.78 23.11 11 ศรีีลัังกา 15.10 27.62 32.47 15.87 20.62 12 ลาว 40.44 67.30 30.18 20.27 14.87 13 เยอรมนีี 35.77 29.30 21.82 12.58 13.97 14 มาเลเซีีย 118.90 83.23 31.67 18.65 13.93 15 สหราชอาณาจัักร 50.10 66.22 30.80 17.36 11.89 16 เบลเยี่่�ยม 19.60 26.41 24.69 11.32 11.69 17 ปากีีสถาน 4.26 8.63 21.12 3.06 11.42 18 ฝรั่่�งเศส 12.37 17.52 18.59 12.92 10.11 19 ออสเตรเลีีย 36.57 33.13 18.58 11.01 9.80 20 อิินเดีีย 45.20 48.87 17.16 12.90 8.00 รวม 20 รายการ 2,434.00 2,105.10 1,603.90 906.60 973.30 รวมอื่นๆ 211.00 214.60 123.40 65.40 64.50 รวมทุกประเทศ 2,644.97 2,319.71 1,727.31 972.01 1,037.76

อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 2563 2564 2561 2562 2563 2563 2564 2561 2562 2563 (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) 9.44 -1.04 64.87 376.05 -16.83 -33.68 42.83 -10.05 40.91 67.22 5.54 3.22 -53.86 34.14 -66.91 39.87 -49.77 15.55 -10.22 -27.03 16.11 3.85 15.03

34.28 32.49 -0.39 -67.63 -0.63 -52.94 -52.34 27.66 -23.53 24.98 82.92 66.43 -18.09 -30.00 32.18 34.75 102.49 41.68 -9.40 8.12 -13.51 1.72 -12.30

-30.02 10.78 -11.06 -16.76 -32.37 -23.55 -15.37 35.04 -11.70 -42.06 17.57 -55.15 -25.52 -61.95 -53.50 -6.54 144.79 6.08 -43.92 -64.88 -23.81 -42.51 -25.54

-29.11 25.52 -18.13 -18.28 -27.86 -11.13 -20.77 96.18 -26.42 -71.09 -8.00 -41.88 -33.07 0.11 -60.28 -47.47 75.17 48.43 -40.90 -57.20 -23.72 -48.45 -26.10

11.85 24.36 25.05 9.07 -18.44 12.80 15.48 0.31 0.88 -13.69 29.92 -26.61 11.06 -25.30 -31.48 3.22 272.50 -21.77 -10.99 -37.98 7.36 -1.48 6.76

15.26 23.36 21.95 5.31 8.02 11.93 7.11 8.07 9.64 19.66 7.25 8.11 7.82 8.86 8.05 8.69 4.66 4.79 5.50 2.99 3.40 1.09 1.59 2.88 3.69 3.22 3.82 3.59 5.12 3.98 0.57 1.19 1.88 1.53 2.90 1.75 1.35 1.26 1.26 4.50 3.59 1.83 1.89 2.85 1.78 0.74 1.14 1.43 0.16 0.37 1.22 0.47 0.76 1.08 1.38 1.43 1.08 1.71 2.11 0.99 92.02 90.75 92.86 7.98 9.25 7.14 100.00 100.00 100.00

19.35 13.41 9.88 8.30 10.02 5.61 3.47 3.40 3.08 2.75 1.63 2.09 1.29 1.92 1.79 1.16 0.32 1.33 1.13 1.33 93.27 6.73 100.00

20.27 15.62 11.57 8.48 7.66 5.93 3.75 3.19 2.91 2.23 1.99 1.43 1.35 1.34 1.15 1.13 1.10 0.97 0.94 0.77 93.79 6.21 100.00

่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

ตลาดส่่งออก 20 อัันดัับแรกของไทยรายประเทศ หนัังสืือและสิ่่�งพิิ มพ์์ พ.ศ. 2564 (ม.ค. - ก.ค.)

ฮ่องกง

กัมพูชา

210.39 ล้านบาท

120.09

สหรัฐอเมริกา

ล้านบาท

162.14

ล้านบาท

ล้านบาท

ฟิลิปปินส์

88.03

3

อินโดนีเซีย

12

13

14

7 16

17

เยอรมนี

สหราชอาณาจักร

ปากีสถาน

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

13.97

ลาว

14.87 ล้านบาท

11.89

มาเลเซีย

13.93 ล้านบาท

23.11

เบลเยี่ยม

11.69 ล้านบาท

ล้านบาท

8

ศรีลังกา

20.62

เมียนมา

ล้านบาท

6 15

ล้านบาท

33.11

ล้านบาท

5

30.24

จีน

61.56

4

สิงคโปร์

38.91

ล้านบาท

2 11

เวียดนาม

79.45

ล้านบาท

1

ญี่ปุ่น

9 18

10 19

20

ออสเตรเลีย

11.42

9.80

ฝรั่งเศส

10.11 ล้านบาท

ล้านบาท

อินเดีย

8.00 ล้านบาท

www.thaiprint.org


94 INDUSTRIAL

ตลาดส่่งออก 20 อัันดัับแรกของไทยรายประเทศ

บรรจุุภััณฑ์์กระดาษ (หีีบ กล่่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.) อันดับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ประเทศ

มูลค่า : ล้านบาท 2562 2563 2563

2561

อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 2563 2564 2561 2562 2563 2563 2564 2561 2562 2563 (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

2564

(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

อิินโดนีีเซีีย 2,233.20 2,429.23 2,170.96 1,209.91 1,404.87 12.84 8.78 -10.63 เวีียดนาม 2,929.10 2,142.83 1,705.06 777.28 1,382.74 11.33 -26.84 -20.43 เกาหลีีใต้้ 694.12 766.33 934.16 509.22 607.69 20.23 10.40 21.90 มาเลเซีีย 374.81 393.83 364.52 213.72 216.37 12.53 5.08 -7.44 ลาว 373.60 368.84 304.33 178.39 213.34 37.96 -1.27 -17.49 สหรััฐอเมริิกา 188.07 327.45 359.66 252.25 212.04 -3.68 74.12 9.84 ออสเตรเลีีย 64.86 52.92 155.86 70.60 149.04 -12.36 -18.41 194.52 อิินเดีีย 23.92 87.84 125.44 65.80 126.12 46.54 267.27 42.81 ญี่่�ปุ่่�น 263.64 259.76 240.52 128.84 124.40 2.87 -1.47 -7.41 ไต้้หวััน 159.37 153.09 118.17 65.12 96.70 -3.01 -3.94 -22.81 สิิงคโปร์์ 98.26 89.81 18.97 11.75 69.37 -15.84 -8.60 -78.88 กััมพููชา 70.09 97.17 107.08 59.35 68.12 5.52 38.64 10.20 จีีน 81.87 103.06 108.62 71.68 64.66 18.26 25.89 5.39 บัังกลาเทศ 101.13 57.45 64.13 51.99 57.81 26.16 -43.19 11.63 เมีียนมา 107.79 103.17 97.77 48.89 55.02 11.14 -4.29 -5.24 ฟิิลิิปปิินส์์ 46.68 76.57 72.21 36.66 32.02 128.66 64.02 -5.69 สหราชอาณาจัักร 8.81 8.55 14.02 4.60 28.17 -12.71 -3.01 64.11 ฮ่่องกง 59.99 46.82 37.30 22.33 20.78 -89.94 -21.96 -20.33 ฝรั่่�งเศส 9.61 12.05 10.58 8.74 19.99 -8.74 25.46 -12.24 สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ 22.98 22.44 12.96 6.85 13.28 -22.82 -2.33 -42.27 รวม 20 รายการ 7,911.90 7,599.20 7,022.30 3,794.00 4,962.50 4.18 -3.95 -7.59 รวมอื่นๆ 240.10 177.90 141.60 88.20 81.40 -24.20 -25.91 -20.36 รวมทุกประเทศ 8,151.93 7,777.07 7,163.95 3,882.12 5,043.93 3.05 -4.60 -7.88

-11.56 -8.59 15.21 -6.60 -21.52 43.70 115.51 78.34 -9.86 -30.95 -84.16 9.64 44.26 9.81 -21.88 -10.36 25.87 -22.20 25.47 -48.70 -4.68 -13.48 -4.90

16.11 77.90 19.34 1.24 19.59 -15.94 111.10 91.67 -3.45 48.50 490.28 14.78 -9.80 11.19 12.56 -12.66 512.78 -6.97 128.74 93.92 30.80 -7.67 29.93

27.39 31.24 30.30 35.93 27.55 23.80 8.51 9.85 13.04 4.60 5.06 5.09 4.58 4.74 4.25 2.31 4.21 5.02 0.80 0.68 2.18 0.29 1.13 1.75 3.23 3.34 3.36 1.96 1.97 1.65 1.21 1.15 0.26 0.86 1.25 1.49 1.00 1.33 1.52 1.24 0.74 0.90 1.32 1.33 1.36 0.57 0.98 1.01 0.11 0.11 0.20 0.74 0.60 0.52 0.12 0.15 0.15 0.28 0.29 0.18 97.06 97.71 98.02 2.94 2.29 1.98 100.00 100.00 100.00

31.17 20.02 13.12 5.51 4.60 6.50 1.82 1.69 3.32 1.68 0.30 1.53 1.85 1.34 1.26 0.94 0.12 0.58 0.23 0.18 97.73 2.27 100.00

27.85 27.41 12.05 4.29 4.23 4.20 2.95 2.50 2.47 1.92 1.38 1.35 1.28 1.15 1.09 0.63 0.56 0.41 0.40 0.26 98.39 1.61 100.00

่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

ตลาดส่่งออก 20 อัันดัับแรกของไทยรายประเทศ

บรรจุุภััณฑ์์กระดาษ (หีีบ กล่่อง ซองฯ) พ.ศ. 2564 (ม.ค. - ก.ค.) อินโดนีเซีย

เกาหลีใต้

1,404.87 ล้านบาท

607.69 เวียดนาม

ล้านบาท

2 11 สิงคโปร์

69.37 ล้านบาท

ล้านบาท

13

5 14

68.12

ล้านบาท

อินเดีย

ไต้หวัน

126.12

96.70

ล้านบาท

6 15

124.40

7 16

ล้านบาท

8

9

17

18

10 19

จีน

เมียนมา

สหราชอาณาจักร

ฝรั่งเศส

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

64.66 กัมพูชา

สหรัฐอเมริกา ล้านบาท

4

ญี่ปุ่น

149.04

212.04

ล้านบาท

3 12

ล้านบาท

216.37

ล้านบาท

1

ออสเตรเลีย

213.34 มาเลเซีย

1,382.74

ลาว

55.02

บังกลาเทศ

ล้านบาท

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 132

57.81 ล้านบาท

28.17

ฟิลิปปินส์

32.02 ล้านบาท

ฮ่องกง

20.78 ล้านบาท

19.99

20

สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

13.28 ล้านบาท


THAI PRINTING DIRECTORY 2019-2020

แหล่งรวมข้อมูลล่าสุดของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ หนังสือ “THAI PRINTING DIRECTORY 2019-2020” เล่มใหม่ล่าสุดที่รวมรายชื่อข้อมูลล่าสุดของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการพิ มพ์ ทั้งก่อนการพิ มพ์ หลังการพิ มพ์ รวมทั้งผู้จ�าหน่ายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ด้านการพิ มพ์ และการซ่ อ มบ� า รุ ง เหมาะส� า หรั บ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ การซื้ อ และ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน

AD ไดเรคทอรี่่� ใบสั่งซื้อหนังสือ

พิ เศษเพี ยง

500 บาท/เล่ม

*

จ�านวน ................... เล่ม

ชื่อ - นามสกุล ..................................................................................... บริษัท .................................................................................................. เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี ......................................................................... ที่อยู่ .................................................................................................... โทรศัพท์ ..................................โทรสาร ................................................

รายละเอียดการช�าระเงิน

วิธีการช�าระเงิน

THAI PRINTING DIRECTORY 2019-2020

• ราคา 500 บาท/เล่ม • ค่าจัดส่ง 100 บาท/เล่ม

*ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมการพิมพ์ไทย” บัญชี ออมทรัพย์ 035-2-461-48-1 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 71

้ ได้ทส สั่งซือ ี่ มาคมการพิ มพ์ ไทย

311, 311/1 ซ.ศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2719-6685-7 โทรสาร 0-2719-6688

หมายเหตุ: กรุณาส่งแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อมาที่สมาคมฯ


AD AD.11 ไซเบอร์เอสเอ็ม


2): ) :+&< ) &č H * THE THAI PRINTING ASSOCIATION caaŲcaaŵa&+8+:)i5*aeŮ5*0A!*č/<9*důŴ&+8+:)iE /": 8#ĀD 3Ċ/* /: +@D&7a`ca` F+09&č`ųbgaiųffehųgF+2:+`ųbgaiųffhh D- =LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

G"2)9 +2):<

/9!=LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

Ċ:&DĊ:Ů?L5ų2 @-ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ Q:E3!ĉŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ 2:!=L<ĉ5D- =LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ+5 ŵ5*ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ!!ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ Q:"-ŵE /ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ5Q:D(5ŵD ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ93/9ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ +392H#+1=*čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+09&čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+2:+ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ G!!:) 5"+<19Q: 9ŵ3Ċ:3@Ċ!2ĉ/!ŵ+Ċ:!Ů(:1:H*ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ   Ů(:1:59 ,1ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ #+8D( @+ <Ģ F$AĊQ:3!ĉ:*/92@ŵ5@# +čĊ:! :+&<)&čŮ+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ F "/! :+ ĉ5! :+&<)&čŮ+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ FF+&<)&č  F "/! :+3-9 :+&<)&čŮ+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ  Q:!/!&!9 :!Ů+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ 2:!=L9M @+ <D- =LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ+5 ŵ5*ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ!!ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ใบสมั ครสมาชิก Q:"-ŵE /ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ5Q :D(5ŵD ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ9 3/9ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ +392H#+1=*čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+09&čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+2:+ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴĭųŕʼnőŔŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

AD

52)9 +D#đ!2):< 2:)9

5 Ů ĉ:-8D"=*!2)9 +2):< b``":E-8 ĉ :"Q:+@2):< +:*b#ācŲ```":+: :!=*M 9 H)ĉ+/ĉ )(:1=)-A ĉ:D&<)L ů

Ċ:&DĊ:*<!=#<"9<:) Ċ5"9 9" 52): )7E-882!9"2!@! :+Q:D!<!:! 52): )7D&?L5#+8F*!čE ĉ2ĉ/!+ĉ/)@ #+8 :+ G! :+!=M Ċ:&DĊ: FDK D#đ!Q:!/!D<!ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ":29Lĉ:*G!!:)2): ) :+&<)&čH* FG3ĊH#D K" ĉ:2):< HĊ=LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ 3: #+: /ĉ: 8 ++) :+#<D2 =L8+9"D Ċ:D#đ!2):< Ċ:&DĊ:8HĊ+9"D<! ?!G!2ĉ/!=LQ:+8E-Ċ/:)Q:!/!9 -ĉ:/ Ċ:Ċ! &+Ċ5)G"2)9 +!=M Ċ:&DĊ:HĊ2ĉD5 2:+D&?L5#+8 5" :+&<:+:9!=M  F2Q:D!:3!92?5+9"+5"+<19  FE$!=LE2=L9M 52:!#+8 5" :+  FG"5!@:#+8 5" < :+F+:!  F2Q:D!:"9=+:*?L5$AĊ?53@Ċ!  F+A#ĉ:*2:!#+8 5" :+ŮĊ:)=ů -?L5ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ$AĊ2)9 +     ŮŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴů


AD AD.21 ครีีเอชั่่�น แมชชีีนเนอรี่่�ฯ


AD ปกหลัังใน AD PPI


เครื่องพิมพกลองกระดาษลูกฟูกและปายโฆษณาดิจิตอล

รุน REVO

2500W

32 cm.

1300 m2/hr

AD

พิมพไดรวดเร็ว

ระบบปอนวัสดุอัตโนมัติ แบบ Leading-edge

ุ อน ื่ ๆ ู รน ู ฟก  งกระดาษลก  ลอ ิ พก ื่ งพม เ คร อ รุน GLORY

1604

รุน HIGHJET

หัวพิมพ Kyocera แบบ 3 แถว

2500A

ความกวางหัวพิมพ รวม 32 cm.

รุน HIGHJET

12 หัว

18 หัว

เลือกจํานวน หัวพิมพได

2500B/UV

ปกหลััง AD.24 เนชั่่�นไวด์์

เครื่องตัดกลองกระดาษลูกฟูกดิจิตอล - รองรับความกวางวัสดุ 2500 มม. ความยาวไมจำกัด - ความเร็วในการทำงานสูงสุด 400 - 600 กลอง/ชม. - ชวยลดตนทุน และระยะเวลาในการทำบล็อก die-cut - ระบบปอนวัสดุแบบอัตโนมัติ Leading–Edge ทำงานไดตอ  เนือ ่ งแมนยำ - มีแบบกลองจำนวนมากใหเลือกใชและรองรับแบบกลองจากโปรแกรม ออกแบบกลองได

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

5 ซอยสุขุมวิท 54 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 02-332-4470 โทรสาร 02-331-4626

Nationwide Co.,Ltd.

Nationwide

www.nationwide.co.th

Profile for The Thai Printing Association

วารสารการพิมพ์ไทย Vol 132  

วารสารการพิมพ์ไทย Vol 132  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded