__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


AW-KURZ_Rose Gold 2021_Final Outline.pdf 1 16/2/2564 BE 23:19

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


l l l

พิ มพ์ เร็ว

140 แผ่น/นาที

l

หมึกพิ มพ์ 4 สี กันน�้ำ

l

พิ มพ์ งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีความความร้อน

l

พิ มพ์ เร็ว

140 แผ่น/นาที

หมึกพิ มพ์ สีด�ำ กันน�ำ้ พิ มพ์ งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีความความร้อน

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0 2361 4643 แฟกซ์ 0 2361 4652 http://www.riso.co.th/ or http://www.riso.co.jp/


เพิ่มมูลคางานพิมพ

ดวยสีที่ 5 เครื่องพิมพดิจิตอล 5 ปอมพิมพ (CMYK + Special Colors)

พิมพขาวรองพื้น ไดในครั้งเดียว


SOONTORN FILM

Expert in Digital and Inkjet Printing, using World-Class Technologies

g in t in r P l a it ig D y it l High Qua Digital Offset Printing

g in t in r P t a m r o F e g r a L Inkjet One Stop Service s Digital Offset Printing

Business card, Postcard, Certificate, Brochure, Leaflet, Catalogue, Menu, Pocket book, Magazine, Photo book, Calendar, Packaging, Sticker, Label etc.

Photo books

Photo Books Printing : Baby born photo book, Family photo book, Graduation (School) photo book, Wedding photo book, Travelling photo book, etc.

We are serving for the highest quality of digital printing and services, Including digital offset and inkjet (large format) One stop services, Expertise teamwork, Latest world class technologies, Environmental friendly, Fast services and reasonable prices. Graphic design Digital Photography

Prepress Offset Plate Making

Digital Offset Printing

Inkjet (Large Format) Printing

Soontorn film Co., Ltd.

3/11-15 พระรามที่ 6 ซอย 17 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2216 2760-8 แฟกซ 0 2216 2769 เวลาทำการ จันทร-เสาร 09.00-18.00 น. www.soontornfilm.co.th, email : stfilm@soontornfilm.com

Tablet Publishing (Digital Magazine)


นายกสมาคม

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช อุปนายก

130 วารสาร Thai Print ฉบับที่ 130 ฉบับนี้ ถือได้ ว่าเป็นฉบับพิ เศษ ที่ได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่เรื่องราวของความภาคภูมิใจ ความส�ำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม การพิ มพ์ ถึ ง แม้ จ ะอยู่ ใ นช่ ว งการระบาดหนั ก ของโควิ ด -19 ที่ ตั ว เลขผู้ ติ ด เชื้ อ พุ่ งถึ ง วั น ละ 1,000 ราย ในภาวะโรคระบาด อาจส่งผลให้หลาย ๆ ธุรกิจ ซบเซา แต่ธรุ กิจสิง ั ฑ์ ในระดับ ่ พิ มพ์ และบรรจุภณ SMEs ยั ง คงเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หวั ง เป็ น อย่างยิง ั ฑ์ ่ ว่า อุตสาหกรรมสิง ่ พิ มพ์ และบรรจุภณ ่ รวมไปถึงธุรกิจอืน ๆ จะสามารถฝ่าฟันวิกฤติน้ี ไปได้โดยเร็ววัน ท้ า ยนี้ หากผู้ อ่ า นจะมี ข้ อ เสนอแนะใดในการปรั บ ปรุ ง วารสารนี้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีย่ง ิ พบกันใหม่ฉบับหน้า

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย คุณนิธิ เนาวประทีป คุณพชร จงกมานนท์ คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์ เลขาธิการ

คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ รองเลขาธิการ

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์ คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์ คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์ คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ คุณธนเดช เตชะทวีกิจ เหรัญญิก

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง นายทะเบียน

คุณณภัทร วิวรรธนไกร ปฏิคม

คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์ รองปฏิคม

คุณวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง รวิกาญจน์ ทาพั นธ์ บรรณาธิการ

ประชาสัมพั นธ์

คุณรัชฐกฤต เหตระกูล

รองประชาสัมพั นธ์

คุณวริษฐา สิมะชัย ที่ปรึกษา

SPECIAL THANKS

ผู้สนับสนุนเคลือบปกวารสาร เพิ่ มคุณค่าให้งานพิ มพ์ สวย รวดเร็ว ทันใจ บริษัท เอ็ม.พี .ลักก์ ยูวี จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2425 9736-41 ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ซองทุกชนิด บริษัท สีทอง 555 จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 3441 7555 โทรสาร 0 3441 7599 ผู้สนับสนุนการแยกสี ท�ำเพลท บริษัท สุนทรฟิล์ม จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2216 2760-8, 0 2613 7008-17 ผู้สนับสนุนการไสกาว เข้าเล่ม บริษัท บางกอกบายน์ดิ้ง จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2682 2177-9

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง คุณเกษม แย้มวาทีทอง คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย คุณพิเชษฐ์ จิตรภาวนากุล คุณภาสกร วงษ์ชนะชัย คุณอุทัย ธนสารอักษร คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ คุณสมชัย ศรีวุฒิชาญ คุณสุรเดช เหล่าแสงงาม คุณมารชัย กองบุญมา คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์ คุณรังษี เหลืองวารินกุล คุณธนะชัย สันติชัยกูล คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล คุณอาคม อัครวัฒนวงศ์ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี คุณวรกิจ เหลืองเจริญนุกุล คุณชีวพัฒน์ ณ ถลาง ผศ.ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต อาจารย์มยุรี ภาคล�ำเจียก ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์ คุณชัยวัฒน์ ศิริอ�ำพันธ์กุล ผศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

ที่ปรึกษากฎหมายพิ เศษ

คุณธนา เบญจาธิกุล


ºÃÉ Ô · Ñ à¾ÃÊ«àÔ´¹·à»à»ÍÏ ¤Í¹àÇÃÔ·  µ§้Ô ¨Ó¡´ Ñ

“Trust in quality believe in service เชอ่ืมน่ัในคณุภาพ เชอ่ืมอืในบรกิาร ” ¹Óà¢ÒŒ¡ÃдÒɨҡÂâØû áÅÐËÅÒÂáËŧ‹·ÇèÑâÅ¡ á»ÃûÙÁÇŒ¹áÅÐá¼¹‹ ä«Ê» ¡µÔ/ä«Ê¾ àÔÈÉ

For Quality Services

&

Delivery Service

¡ÃдÒɻ͹´ (Woodfree Paper) ¡ÃдÒÉÍÒõŠÁ¹Ñ (Art Paper) ¡ÃдÒÉÍÒõŠ¡ÒôŠ (C1S / C2S Artcard) ¡ÃдÒÉ¡ÅÍ‹§á»§‡ËŧÑà·Ò (Duplex Board)

72-76 «ÍÂ⪤ªÂ Ñ ¨§¨ÓàÃÞ Ô ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡Ã§Øà·¾ÁËÒ¹¤Ã 10120 Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÂ Õ ´à¾Á ่Ô àµÁ Ô ËÃÍ×ʧ่Ñ «Í้×

Cer. No. TH14/7594

ແ´·Ó¡Òà ¨.-Ê. àÇÅÒ 08.30-17.30 ¹.

support@presidentsupply.co.th

PS.SUPPORT

094-4195993, 061-7101331 , 061-9793388


CONTENTS NEWS

KNOWLEDGE

เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.

15

การเมืองในเมียนมา นักลงทุนไทยไปต่อ? หรือถอย?

16

Pubat ชวนส�ำนักพิ มพ์ เร่งปรับตัวสู้เทรนด์โลก

22

เอปสัน ดันแผนดิสรัปท์ธุรกิจ พรินเตอร์สู่โมเดลบริการ เต็มรูปแบบ

60

เอชพี เปิดโปรแกรม Certified Pre-Owned (CPO)

62

ผลการด�ำเนินงาน สมาคมการพิ มพ์ ไทย พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2564

68

ข้อบังคับของสมาคมการพิ มพ์ ไทย

88

INDUSTRIAL

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิ มพ์ ออฟเซตการควบคุมคุณภาพ ทางการพิ มพ์ ออฟเซต (7)

26

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม ส�ำหรับอุตสาหกรรมการพิ มพ์ และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 6

42

การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19

46

ทักษะความสามารถแผนก วางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning & Control (PPC) Skill Standard

54

เลขที่ 311, 311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2719 6685-7 โทรสาร 0 2719 6688 E-mail : mayuree.tpa@gmail.com Thaiprint Magazine ฝ่ายประชาสัมพั นธ์สมาคมการพิ มพ์ ไทย จัดท�ำขึ้น เพื่ อบริการข่าวสารและสาระความรู้แก่สมาชิกและ บุคคลทั่วไปที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิ มพ์ ข้อคิดเห็นและบทความต่างๆ ที่ปรากฎและตีพิมพ์ ในวารสาร เป็นอิสรทรรศน์ของผู้เขียนแต่ละท่าน สมาคมการพิ มพ์ ไทย ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

The rise of Print Media แนวโน้มของสื่อสิ่งพิ มพ์ 2564

18

TOKA INK บริษัท โทคะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

38

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรก 64 ของไทยรายประเทศ ประเภท หนังสือและสิง ั ฑ์ ่ พิ มพ์ และบรรจุภณ กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.พ.)

INTERVIEW ชูพินิจ ไตรจักร์วนิช (หนึ่ง) บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนี่ยน จ�ำกัด

ผู้ประสานงาน มยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี และวาสนา เสนาะพิ น ออกแบบกราฟฟิค บริษัท เดคอเดีย ดีไซน์ จ�ำกัด 56/12 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0 2893 3131 พิ มพ์ ท่ี บริษัท ก.การพิ มพ์ เทียนกวง จ�ำกัด 43 ซอยปราโมทย์ 3 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2235 3031 โทรสาร 0 2233 5064

The Thai Printing Association thaiprint.org @thethaiprinting

56


NEWS

15

เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร พร้ อ มด้ ว ยนายอั ม พร พิ น ะสา เลขาธิ ก าร คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน น� ำ คณะกรรมการ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน การประกวดหนั ง สื อ ดี เ ด่ น คณะกรรมการและที่ ป รึ ก ษา

สมาคมผู ้ จั ด พิ ม พ์ แ ละผู ้ จ� ำ หน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทย และนายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มทีร่ ะลึกอักษร พระนามาภิไธย ส.ธ. จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. www.thaiprint.org


16

NEWS

การเมืองในเมียนมา นักลงทุนไทยไปต่อ? หรือถอย? โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


NEWS

สถานการณ์การเมืองในเมียนมา ยังคงคุกรุ่น แม้นักลงทุนยังไม่มี ทีท่าที่จะถอนการลงทุน หรือย้าย ฐานการผลิตออกมาแต่กย ็ ง ั อยูใ่ น ่ อ ช่วงทีต ้ งจับตาอย่างใกล้ชด ิ แบบ รายวัน คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ชี้ว่า “สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมา ส่งผลให้ทนุ ญีป่ นุ่ ถอนการลงทุนไปบางส่วนแล้ว เนือ่ งจากนักลงทุน ญี่ปุ่น ค่อนข้างให้ความสนใจกับสถานการณ์ทางการเมืองของ ประเทศที่ไปลงทุน เป็นล�ำดับต้น ๆ”

17

ส่วนทุนใหญ่อย่าง สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และ ไทย ยังคงเฝ้าดู สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากการชุมนุมไม่มีความรุนแรง ยืดเยือ้ และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เชื่อว่า นักลงทุนไทยในภาคอุตสาหกรรม อาจจะ ทบทวนชะลอการลงทุนเพิ่มเท่านั้น แต่จะไม่ย้ายฐานการผลิต ออกมาจากเมียนมาอย่างแน่นอน ด้วยความได้เปรียบจากการ เชือ่ มโยงส่งสินค้า จากเมียนมาไป จีน และอินเดีย ซึง่ เป็นตลาด ที่ใหญ่มาก “ทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนมากที่สุดในเมียนมา คือ ทุนจาก สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 6” คุณเกรียงไกร กล่าว

www.thaiprint.org


18

INDUSTRIAL

The rise of Print Media แนวโน้มของสื่อสิ่งพิ มพ์ 2564

่ สิง สือ ี วามเป็นเอกลักษณ์ เป็นเพื่ อนให้ความบันเทิง ่ พิ มพ์ มค ในช่วงล็อกดาวน์และยามว่าง มีความเป็นสามมิติสัมผัสได้ จากรายงานของพริ้นท์มีเดียโกบอลมาเก็ต กล่าวว่า ตลาดของสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ ทั่ ว โลกจะเติ บ โตจาก 287.87 พั นล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในปี 2563 มาเป็ น 313.28 พั นล้านเหรียญในปี 2564 โดยมีอัตราเพิ่ มถึง 8.8% การขยายตั ว นี้ เ กิ ด จากการการปรั บ ปรุ ง การปริ ห าร THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

จัดการและการฟื้ นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด-19 คาดว่าตลาดสื่อสิ่งพิ มพ์ จะเติบโตไปถึง 302 พั นล้าน เหรี ย ญในปี 2568 ตลาดสื่อ สิ่ ง พิ มพ์ ที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด อยู่ ที่เอเชียแปซิฟค ิ รองลงมาคืออเมริกาเหนือ ในขณะที่ แอฟริกาเป็นตลาดที่มีมูลค่าต�่ำที่สุด


INDUSTRIAL

19

มูลเหตุการเติบโตของสื่อสิ่งพิ มพ์

การเติบโตของสื่อสิ่งพิมพ์มาจากหลายสาเหตุ กล่าวคือ • จากการส�ำรวจพบว่าความต้องการในการส่งเสริมการขาย สินค้าปลีก อาหาร และเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ มีการจัดท�ำโฆษณา สินค้าขายปลีกผ่านทางสือ่ สิง่ พิมพ์เพิม่ ขึน้ โดยถือเป็นกลยุทธ์ หนึ่งของการท�ำตลาดโดยรวม และผลส�ำรวจที่ส�ำคัญคือ บริษัท Adobe ได้ท�ำแบบสอบถามลูกค้า 1,250 ราย พบว่า โฆษณาทางสื่อดิจิทัลไม่สามารถดึงความสนใจของผู้อ่านได้ มากนัก แต่โฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์กลับสร้างความสนใจให้ผู้ อ่านได้ดีกว่า • ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การพิมพ์มีการพัฒนาการ ในแนวทางค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารใช้ ห มึ ก ที่ ท� ำ จาก น�้ำมันพืช ช่วยลดการปล่อยสารระเหยสู่บรรยากาศ (VOC Volatile Organic Compounds) และมีการน�ำกระดาษ รีไซเคิลคุณภาพสูงมาใช้ในงานพิมพ์แมกกาซีน แคตตาล็อก ไดเรกเมลล์ ฯลฯ • การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากกระทบต่อธุรกิจ ต่าง ๆ แล้ว ยังท�ำให้ความต้องการของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ตัวอย่างตามรายงานจากบริษัทไฮเดลเบิร์กว่า ยอดผลิต สิง่ พิมพ์โดยรวม (ทัง้ การพิมพ์ทวั่ ไปและการพิมพ์บรรจุภณ ั ฑ์) ในประเทศจีนลดลงกว่า 80% ช่วงโควิดระบาด แต่กส็ ามารถ ฟื้นสู่ภาวะปกติเมื่อเชื้อไวรัสโควิดสามารถถูกควบคุมได้ • ความต้องการในการโฆษณาเพื่อผลักดันให้ตลาดสินค้า เติบโตมีส่วนท�ำให้เพิ่มยอดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้บริษัท ทีม่ ยี อดจ�ำหน่ายสินค้าสูง ๆ และมีสาขามากมาย จะสามารถ สั่งผลิตสิ่งพิมพ์ในปริมาณที่มากซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์ลดลง

• ในส่ ว นการโฆษณาผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล ก็ มี ก ารเติ บ โตและก็ มี ผลกระทบต่อยอดโฆษณาทางสือ่ สิง่ พิมพ์ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น มีการสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลขนาด 18,000 ตารางฟุต ที่ตึก Circa ใจกลางเมือง Los Angeles • ในการพิ ม พ์ แ ผ่ น ขนาดใหญ่ ก็ มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ มี หน้ากว้างขึ้น มีการท�ำป้ายที่มีหน้ากว้างถึง 5 เมตร ซึ่งต่อไป ก็จะเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบการพิมพ์มากขึ้น • การเพิม่ ค่าแรงและค่าครองชีพในประเทศจีน ท�ำให้อตุ สาหกรรม การพิมพ์ขยายตัวตามไปด้วย การพิมพ์บรรจุภัณฑ์จะเพิ่ม ประมาณ 50% ของมูลค่าสิง่ พิมพ์ทงั้ หมด ในขณะทีก่ ารพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่เพิ่มประมาณ 30% ต่างจากสิ่งพิมพ์เพื่อ การเผยแพร่ในโลกตะวันตกจะถดถอยลงจากการหันไปใช้ สื่อดิจิทัล แต่ที่จีนกลับยังคงเติบโตต่อเนื่อง • ในประเทศอินเดีย Confederation of Indian Industry (CII) คาดหวังว่าในปี 2568 ประเทศอินเดีย จะมีการบริโภคใหญ่ เป็นอันดับ 5 ของโลก All India Federation of Master Printers (AIFMP) ประมาณไว้วา่ การพิมพ์ทวั่ ไปไม่รวมสิง่ พิมพ์ บรรจุภัณฑ์จะเติบโตปีละ 10% • ที่ญี่ปุ่น ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ต่างได้มีการน�ำเสนอเครื่องพิมพ์ ดิจทิ ลั รุน่ ใหม่ ๆ ทีม่ คี วามเร็วสูงพิมพ์ได้ทงั้ กระดาษหนาและ บางส�ำหรับงานพิมพ์ทั่วไปและงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ บริษัท หลายแห่งเริ่มผลิตเครื่องพิมพ์ใช้หมึก Inkjet พิมพ์ได้คมชัด สวยงามขึ้นด้วยความเร็วที่สูงขึ้น คาดว่าหลังจากหมดวิกฤต โควิด-19 แล้ว การเติบโตของธุรกิจการพิมพ์จะดีขึ้น www.thaiprint.org


20 INDUSTRIAL

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่ สื่อดิจิทัลเริ่มมีผู้ติดตามสูงขึ้น ท�ำให้สื่อสิ่งพิ มพ์ ได้รับผลกระทบ มีหลายบริษัทหันจากการท�ำสื่อ สิ่งพิ มพ์ มาท�ำสื่อดิจิทัลแทน และยังมีอีกหลายบริษัทได้เลิก กิจการไป บ้างก็ควบรวมบริษท ั กัน ่ ง แต่กย ็ ง ั มีหลายบริษท ั ทีย ั คงรักษา การผลิตสื่อสิ่งพิ มพ์ ไว้ ซึ่งก็ได้ รับประโยชน์จากการล็อกดาวน์ สิ่งพิ มพ์ ได้กลายเป็นเครื่องช่วย สร้างความบันเทิงในช่วงเวลา ที่ล�ำบากนี้

สิ่งพิ มพ์ ในช่วงล็อกดาวน์

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท�ำให้หลาย ๆ ประเทศได้ควบคุมการแพร่ระบาดโดยใช้มาตรการการล็อกดาวน์ ประชาชนต้องกักตัวเองอยู่แต่ในที่พักอาศัย ท�ำให้ผู้คนมีเวลา ว่างเพิม่ มากขึน้ กลายเป็นเหตุบงั เอิญทีเ่ ป็นผลดีตอ่ สือ่ การพิมพ์ คนจ�ำนวนมากเริ่มสนใจการอ่านสิ่งพิมพ์มากขึ้น และท�ำให้ การสมัครเป็นสมาชิกรับนิตยสารเพิ่มสูงขึ้น Carola York รองประธานบริษัท Jellyfish กล่าวว่า ในสหราชอาณาจักร ความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารได้เพิม่ ขึน้ ไม่ตำ�่ กว่า สองเท่าตั้งแต่มีการล็อกดาวน์

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่สื่อดิจิทัลเริ่มมีผู้ติดตามสูงขึ้น ท�ำให้สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบ มีหลายบริษัทหันจากการท�ำ สื่อสิ่งพิมพ์มาท�ำสื่อดิจิทัลแทน และยังมีอีกหลายบริษัทได้เลิก กิจการไป บ้างก็ควบรวมบริษัทกัน แต่ก็ยังมีหลายบริษัทที่ยัง คงรักษาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไว้ ซึ่งก็ได้รับประโยชน์จากการ ล็อกดาวน์ สิ่งพิมพ์ได้กลายเป็นเครื่องช่วยสร้างความบันเทิง ในช่วงเวลาที่ล�ำบากนี้ จากการวิจัยของ Bauer Media พบว่า มีผอู้ า่ นสิง่ ตีพมิ พ์เพิม่ ขึน้ กว่า 70% ยังมีการส�ำรวจกลุม่ ผูม้ ฐี านะ ของ The LUUX Media Ultra Affluent Consumer Survey พบว่าในช่วงตั้งแต่มีการล็อกดาวน์ หนึ่งในสามของผู้มีฐานะ ให้เวลาเพิ่มในการอ่านสิ่งพิมพ์และรู้สึกมีความชอบการอ่าน มากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้า


INDUSTRIAL

21

"สื่อสิ่งพิ มพ์ " ทีเ่ คยคิดว่าจะ ถูกทดแทนด้วยสื่อดิจิทัลนัน ้ ก็เป็นความจริงอยู่ส่วนหนึ่ง สื่อสิง ่ พิ มพ์ ยังคงอยู่ ทั้งนี้เพราะสื่อสิ่งพิ มพ์ มีความ เป็นเอกลักษณ์ เป็นเพื่ อนให้ ความบันเทิงในช่วงล็อกดาวน์ และยามว่าง มีความเป็นสามมิติ สัมผัสได้ สื่อสิ่งพิ มพ์ ในโลกนี้ยัง มีการเติบโตอยู่แม้ในช่วงวิกฤต จากโรคระบาด หากมีหลักการ ท�ำสื่อที่ดีก็สามารถอยู่ได้ อย่างยั่งยืน

สื่อสิ่งพิ มพ์ ที่ประสบความส�ำเร็จ

นาย Cable Neuhaus นักเขียนและบรรณาธิการชาวอเมริกัน ผูอ้ ยูใ่ นวงการแมกกาซีนเป็นเวลายาวนาน ได้กล่าวไว้วา่ สิง่ พิมพ์ แมกกาซีนที่ประสบความส�ำเร็จได้เป็นเวลายาวนานมักจะมี เป้าหมายมุ่งในสองหัวเรื่อง คือความส�ำเร็จ (ในชีวิต/ในธุรกิจ) และความชื่นชมยินดี (ของการแสวงหา/สิ่งของ) ตัวอย่างเช่น หนังสือไดเรกทอรีรายปี GQ Watch Guide ที่น�ำเสนอนาฬิกา หรูส�ำหรับผู้ชาย บางเรือนมีราคาถึงสามสิบแปดล้านบาท เป็น หนังสือทีน่ ยิ มชืน่ ชอบของผูอ้ า่ น ผูล้ งโฆษณา และเป็นของทีน่ า่ สะสม นิตยสาร Forbes เป็นนิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุน ความเป็นผู้น�ำ และวิถีชีวิต มีอายุมากว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว การสร้างชุมชนของตราสินค้าให้สมาชิกมีการติดต่อสือ่ สารและ ท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความจงรักภักดีต่อ ตราสินค้า การท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารและ สร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกกับตราสินค้า จากการส�ำรวจ

สมาชิกสโมสร Porsche Club GB พบว่า กว่า 80% ของ สมาชิกยกให้แมกกาซีนที่ได้รับเป็นผลประโยชน์สูงสุดของการ เป็นสมาชิกฯ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยคิดว่าจะถูกทดแทนด้วยสื่อดิจิทัลนั้น ก็เป็น ความจริงอยูส่ ว่ นหนึง่ สือ่ สิง่ พิมพ์ยงั คงอยู่ ทัง้ นีเ้ พราะสือ่ สิง่ พิมพ์ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ เป็ น เพื่ อ นให้ ค วามบั น เทิ ง ในช่ ว ง ล็อกดาวน์และยามว่าง มีความเป็นสามมิตสิ มั ผัสได้ สือ่ สิง่ พิมพ์ ในโลกนี้ ยั ง มี ก ารเติ บ โตอยู ่ แ ม้ ใ นช่ ว งวิ ก ฤตจากโรคระบาด หากมีหลักการท�ำสื่อที่ดีก็สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ที่มา: www.supremeprint.net อ้างอิง: • https://www.businesswire.com/news/home/20210119005890/en/Global-CommercialPrinting-Market-Growth-Trends-and-Forecast-Report-2020-2025---IncreasedDemand-for-Promotional-Materials-from-the-Retail-Food-and-Beverage-Industries--ResearchAndMarkets.com • https://www.archantdialogue.co.uk/blog/reassessing-the-value-of-print-mediain-2020

www.thaiprint.org


22

NEWS

Pubat ชวนส�ำนักพิ มพ์ เร่งปรับตัวสู้เทรนด์โลก

เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือกระตุ้นตลาดช่วงต้นปี

สมาคมผู้จัดพิ มพ์ และผู้จ�ำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทย เผยเทรนด์ ธุรกิจหนังสือโลกเปลี่ยน ส�ำนักพิ มพ์ ไทยควรเร่งปรับตัวเพื่ ออยู่รอด เดินหน้าใช้งานหนังสือเป็นเครื่องมือ ส�ำคัญกระตุ้นตลาด เตรียมจัดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ชูกิมมิคขายคูปองล่วงหน้าใน ราคาพิ เศษ ขนทัพหนังสือจากกว่า 223 ส�ำนักพิ มพ์ ให้นักอ่านได้เลือก ซื้อในราคาโปรโมชั่น พร้อมจัดควบคู่ กับแพลตฟอร์มออนไลน์ ThaiBookFair.com นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิ มพ์ และผู้จ�ำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย (Pubat)

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และ ผู ้ จ� ำ หน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทย (Pubat) กล่ า วว่ า อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง เดียวกัน จากปัจจัยหลักอย่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และการดิสรัปท์ของเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สิ่งพิมพ์นั้นต้องปรับตัว โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ การพิมพ์หนังสือด้วยตัวของนักเขียนเองโดยไม่ผ่านส�ำนักพิมพ์ หรือนักเขียนสร้างผลงานของตัวเองผ่านช่องทางอีบคุ๊ (eBook) มากขึ้น ขณะเดียวกันส�ำนักพิมพ์เล็ก ๆ ที่มีกลุ่มผู้อ่านชัดเจน THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

ในเนื้อหาเฉพาะทาง (Niche) ก็มีการเติบโตมากขึ้น ที่ส�ำคัญ คือความท้าทายใหม่ทคี่ แู่ ข่งขันไม่ใช่ธรุ กิจเดียวกันอีกต่อไปแล้ว แต่คือกิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ที่เข้ามาดึงดูดความสนใจ ของผู้บริโภค โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่กินเวลาของนักอ่านไป เป็นจ�ำนวนมากต่อวัน จึงจ�ำเป็นมากที่ส�ำนักพิมพ์หรือผู้ผลิต เนื้อหา (Content) ต้องสร้างเนื้อหาน่าสนใจมากพอที่จะดึงดูด ความสนใจจากนักอ่าน ตลอดจนใช้เครื่องมือใหม่ ๆ กระตุ้น การขาย อาทิ ช่องทางโซเชียล มีเดียที่เข้าถึงผู้คนได้ทันที พอดแคสท์ หรือยูทูป เป็นต้น


NEWS

“มูลค่าตลาดรวมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยปี 2563 มีมูลค่า ประมาณ 12,000 หมื่นล้านบาท คาดว่าปีนี้เมื่อสถานการณ์ โควิด-19 เริ่มคลี่คลายจากวัคซีนและ new normal ของ การใช้ชีวิตผู้คน ปีนี้จะมีมูลค่ารวมประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยกลุม่ ประเภทหนังสือทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักอ่านยังคงเป็น การ์ตูน วรรณกรรม รองลงมาคือ หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนา ตนเอง ความรู้ รวมถึงกลุ่มประวัติศาสตร์การเมือง โดยการ จัดงานหนังสือถือเป็นอีกหนึง่ เครือ่ งมือทางการตลาดของผูผ้ ลิต สิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือหลาย ๆ ประเทศในโลก เพราะท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และการหมุนเวียน ของเศรษฐกิจในประเทศ โดยข้อมูลส�ำรวจเรือ่ งช่องทางการซือ้ หนังสือในปี 2563 จากผู้ที่เข้าร่วมงานหนังสือพบว่ามีการซื้อ จากร้านหนังสือ 81% งานหนังสือ 61% ออนไลน์แบบสั่ง เป็นเล่ม 51% และแบบอีบคุ๊ 20% (1 คนตอบได้หลายช่องทาง) โดยกลุ่มที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นขาประจ�ำที่มาทุกครั้ง ที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหนังสือต่อคน ในช่วง 500 - 1,000 บาท มีจ�ำนวนมากที่สุด” สมาคมฯ ได้เตรียมจัดงานกระตุ้นตลาดในช่วงต้นปีกับ สัปดาห์ หนังสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ 49 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครัง้ ที่ 19

23

ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2564 ณ อีเว้นต์ ฮอลล์ 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ภายใต้ธีม “อ่านเท่” เพือ่ สร้างค่านิยมให้คนรูส้ กึ ว่าการอ่านให้เป็นหนึง่ ใน ไลฟ์สไตล์ของชีวติ เป็นความเท่ในแบบของคนอ่านหนังสือ โดยมี ส�ำนักพิมพ์เข้าร่วมงาน 223 ราย จ�ำนวน 615 บูธ ใน 7 โซนหนังสือ ได้แก่ Book Wonderland, หนังสือทัว่ ไป, การศึกษา, หนังสือเด็ก, หนังสือเก่า, หนังสือต่างประเทศ และนิยาย ซึง่ จะมีหนังสือใหม่ ภายในงานกว่า 1,200 ปก ร่วมด้วยนิทรรศการ งานอบรมสัมมนา และกิจกรรมที่น่าสนใจบนเวทีที่หมุนเวียนกันไปทุกวัน “งานครั้งนี้สมาคมฯ ได้เพิ่ มกิมมิคส�ำหรับ นักอ่าน เพื่ อกระตุ้นการซื้อ โดยจัดท�ำอี-คูปอง (E-Coupon) ส�ำหรับช้อปในงานมูลค่า 500 บาท จะจ�ำหน่ายล่วงหน้าในราคาพิ เศษ 400 บาท เร็วๆ นี้ ผ่านทาง www.ThaiBookFair.com พร้อมด้วยโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดจาก ส�ำนักพิ มพ์ 60% และจุดบริการรับ-ส่งจาก เคอรีเ่ อ็กซ์เพรส พร้อมขยายช่องทางการช้อปบน ThaiBookFair.com เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะ เกิดรายได้ประมาณ 250 ล้านบาท” www.thaiprint.org


24

NEWS

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหลัก “เพราะฉันอ่านฉันจึง...” น�ำพาทุกคนไปอยู่ในห้วงความคิดของ Read Idols 49 คน จากหลากหลายวงการ อาทิ นักธุรกิจ นักเขียน นักการเมือง นักวิชาการ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน และนักแสดง เป็นต้น ที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกต่อหนังสือซึ่งส่งผลต่อชีวิต จนกลาย เป็นบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จได้ในปัจจุบัน ถูกเรียบเรียง จัดแสดงในอยูใ่ นบูธ “หนังสือยักษ์” รอให้ผรู้ ว่ มงานได้มาสัมผัส พร้อมถ่ายภาพเช็คอิน นิทรรศการ “อ่านเท่ มหัศจรรย์นิทานพัฒนาสมอง” ในโซน กิจกรรมเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือดีส�ำหรับเด็กจากหลากหลาย ส�ำนักพิมพ์ในประเทศไทย 5 ประเภท 5 มุม พร้อมกิจกรรม สนุกๆ เด็กๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับพาสปอร์ตก่อนท�ำ กิ จ กรรม หลั ง จากนั้ น จึ ง ร่ ว มสนุ ก ไปกั บ กิ จ กรรมมากมาย พร้อมฟังนิทานในแต่ละรอบ เมื่อประทับตราในพาสปอร์ต ครบทุกจุดสามารถน�ำมารับของที่ระลึกได้ งานเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ พระนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ ั ณวรี นารีรตั นราชกัญญา เรือ่ ง The Princess' Dog Diary 2 : บันทึกคุณน�้ำหอม สุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง, LOTS & FOUND ของคุ ณ หญิ ง สุ ด ารั ต น์ เกยุ ร าพั น ธุ ์ , งานประจ�ำสอนท�ำธุรกิจ จากเพจสมองไหล, More Than Words ค�ำบันดาลใจ จากท้อฟฟี่ แบรดชอว์, นี่เงินเดือน หรือเงินทอน จาก TaxBugnoum - ถนอม เกตุเอม เสวนาเกี่ยวกับหนังสือของ 'ฮิงาชิโนะ เคโงะ' เปิดประตูสู่ป่า นิทราในเมืองไร้ชอื่ , ลงทุนให้มกี ำ� ไร ด้วยวิธคี ดิ แบบสแกนหุน้ , Bitcoin a Holic 1-2-1 Model เพราะ Bitcoin ไม่ใช่หุ้น เทคนิคการเทรดจึงแตกต่าง และ กิจกรรม Happykids “ช่วยลูกรักรูจ้ กั ร่างกาย รูท้ นั จิตใจ สร้างสายใยแห่งความสุข” โดย ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ (หมอวิน เจ้าของเพจ เลี้ยงลูกตามใจหมอ) และคุณริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ำกัด, “โชคดีทมี่ งึ ได้อา่ น” โดย น้าเน็ก เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นต้น ทัง้ นี้ มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า ทางสมาคมฯ ได้ประสานกับ เจ้าของสถานที่ในเรื่องการจัดมาตรการป้องกันตามมาตรฐาน โดยมีการลงทะเบียนและสแกนไทยชนะ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายก่อนเข้างาน และตรวจสอบ เมื่อภายในงานมีจ�ำนวนคนที่หนาแน่นมากเกินไป THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


NEWS

ด้าน ThaiBookFair.com พบกับหนังสือจากกว่า 200 ส�ำนักพิมพ์ และโปรโมชั่นจากการผนึกก�ำลังกับ 3 มาร์เก็ตเพลสรายใหญ่ ของประเทศอย่ า ง ลาซาด้ า ช้ อ ปปี ้ และเจดี เซ็ น ทรั ล เพื่ อ เพิ่ ม ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและมอบส่วนลดรวมมูลค่า กว่า 5,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้เชื่อมโยงกิจกรรมแบบ O2O ด้วยการเผยแพร่งานสัมมนาที่น่าสนใจผ่านทางเวบไซต์ และสามารถน�ำใบเสร็จจากการช้อปภายในงานไปแลกคูปอง ส่วนลดที่บูท ThaiBookFair เพื่อน�ำไปช้อปต่อในเวบไซต์ ได้อีกด้วย มาร่วมอ่านเท่กนั ในงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ 49 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อีเว้นต์ ฮอลล์ 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) และช่องทาง ออนไลน์ ท่ี เว็ บ ไซต์ www.ThaiBookFair.com ติ ด ตาม รายละเอียดกิจกรรม ภายในงานได้ทาง Facebook Fanpage: Thai Book Fair

25

สั ป ดาห์ ห นั ง สื อ แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 49 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อีเว้นต์ ฮอลล์ 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค (BITEC)

ช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.ThaiBookFair.com

ติดตามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: Thai Book Fair

www.thaiprint.org


26 KNOWLEDGE

่ วกับการพิ มพ์ ออฟเซต สาระน่ารูเ้ กีย การควบคุมคุณภาพทางการพิ มพ์ ออฟเซต (7) ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี anan.tanwilai@gmail.com

ในการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การผลิตสีงานพิมพ์จะประกอบด้วย ค่าความด�ำ ค่าสี ค่าเม็ด สกรีนบวม ค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ ค่าความเปรียบ ต่างงานพิมพ์ และสภาพแวดล้อมในการพิมพ์งาน ซึ่งจะหมาย ถึง อุณหภูมิ ความชื้น และเครื่องพิมพ์ออฟเซต ปัจจุบันโรง THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

พิมพ์จะมีเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่ใช้ในการผลิตงานไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง และปัญหาที่พบกันโดยมาก คือ สีของงานพิมพ์ที่ได้จะ มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะมาจากลักษณะของเครื่องพิมพ์ และ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้มีการสร้างคุณลักษณะทางการ พิมพ์ (Print Characteristics) ที่แตกต่างกัน


KNOWLEDGE 27

คุณลักษณะทางการพิ มพ์ (Print Characteristics)

เครื่องพิมพ์ออฟเซตทุกเครื่องจะมีคุณลักษณะทางการพิมพ์ที่ แตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ อย่างทีใ่ ช้ในการพิมพ์ โดยหลัก คือ วัสดุทนี่ ำ� มาพิมพ์ ค่าสีของหมึกพิมพ์ การเกิดเม็ดสกรีนบวม ล�ำดับสีทางการพิมพ์ และสมดุลสีเทา (grey balance)

ประเภทกระดาษ

ค่า L* ค่า a* ค่า b*

กระดาษเคลือบผิวแบบเงาอย่างดี กระดาษเคลือบผิวแบบเงาทั่วไป กระดาษเคลือบผิวแบบด้านทัว่ ไป

93 90 91

0 0 0

-1 1 1

1. วัสดุที่น�ำมาพิมพ์ เป็นปัจจัยแรกที่ต้องค�ำนึงถึงในการหา คุณลักษณะทางการพิมพ์ วัสดุที่น�ำมาพิมพ์ เช่น กระดาษ พลาสติ ก หรื อ โลหะที่ น� ำ มาพิ ม พ์ ด ้ ว ยเครื่ อ งพิ ม พ์ อ อฟเซต จะต้องมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ในการพิมพ์งานด้วยกระดาษ กระดาษที่น�ำมาพิมพ์นั้น ควรมี ค่าสีของกระดาษที่ใกล้เคียงกัน หากก�ำหนดค่าสีของกระดาษ ตามมาตรฐาน ISO 12647-2 จะสามารถก�ำหนดได้ดังนี้

ส�ำหรับการพิมพ์ลงบนพลาสติกหรือโลหะที่มีการเคลือบสีขาว ต้องท�ำการวัดค่าสีขาวที่ใช้ในการเคลือบหรือพิมพ์รองพื้น เพื่อก�ำหนดค่าสีของสีขาว และเพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตสี ของงานพิมพ์ ให้ได้สีที่เหมือนกัน และได้คุณลักษณะงานพิมพ์ ที่เหมือนกันนั้นเอง

2. ประเภทของหมึกพิมพ์ ในการพิมพ์ออฟเซต หมึกพิมพ์ ออฟเซตที่มีการใช้งานในปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อด้วยกัน แต่ละยี่ห้อจะมีการใช้ผงสีและส่วนผสมที่แตกต่างกัน ท�ำให้ การผลิตสีทไี่ ด้จากหมึกพิมพ์แต่ละยีห่ อ้ จะมีคา่ สีมแี ตกต่างกันไป และส่งผลท�ำให้คณ ุ ลักษณะทางการพิมพ์ทไี่ ด้จะมีความแตกต่าง

กันไป การก�ำหนดคุณลักษณะทางการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ แต่ละเครือ่ ง โรงพิมพ์จงึ ต้องก�ำหนดวัสดุทใี่ ช้พมิ พ์ และหมึกพิมพ์ ที่ใช้ หมึกพิมพ์ที่ทางโรงพิมพ์ก�ำหนด ควรมีการตรวจสอบค่า ความหนืดของหมึก ค่าสี ของหมึกที่น�ำมาใช้งาน เพื่อก�ำหนด เป็นมาตรฐานของหมึกพิมพ์ที่ใช้ในโรงพิมพ์ต่อไป www.thaiprint.org


28 KNOWLEDGE

3. ค่าความด�ำในการพิมพ์งาน ค่าความด�ำเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก ในการก�ำหนดคุณลักษณะทางการพิมพ์ เนื่องจากเป็นค่าที่ ใช้ ใ นการก� ำ หนดความหนาของชั้ น หมึ ก พิ ม พ์ ใ นการพิ ม พ์ งาน ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดเม็ดสกรีนบวมของงานพิมพ์ และ ท�ำให้คุณลักษณะทางการพิมพ์มีความแตกต่างกันของแต่ละ เครื่องพิมพ์ โดยปกติในการพิมพ์งานจะท�ำการวัดค่าความด�ำ ของสี CMYK เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพในการพิมพ์งาน

หากมีการพิมพ์งานที่มีสีพิเศษ ส่วนใหญ่จะมีแถบสีพิเศษนั้นๆ อยูใ่ นแถบควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์เช่นเดียวกัน ค่าความด�ำ ในการพิ ม พ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในการพิ ม พ์ ง านจะมี ผ ลมาจาก ความหนาของชั้นหมึกพิมพ์นั้นเอง ซึ่งหมึกพิมพ์แต่ละยี่ห้อ จะสามารถแสดงค่าความด�ำที่เท่ากันได้แต่อาจจะใช้ความหนา ของชั้นหมึกพิมพ์ที่ไม่เท่ากัน

D.V

D.V

1.40

1.40

100%

100% 50%

50% 1 micron

1.5 micron

ค่าความด�ำที่เท่ากันแต่ใช้ความหนาของชั้นหมึกพิ มพ์ ท่ไี ม่เท่ากัน

ค่าความด�ำที่เหมาะสมที่ได้จากการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ ออฟเซต จะมี ค ่ า ความด� ำ ที่ แ ตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากปั จ จั ย หลายประการด้วยกัน เช่น วัสดุใช้พิมพ์ (กระดาษ, พลาสติก), ลักษณะของเครือ่ งพิมพ์ (ระบบการท�ำแห้ง, ส่วนรองรับกระดาษ) หมึกพิมพ์ทใี่ ช้ (หมึกพิมพ์ UV, หมึกพิมพ์ธรรมดา) ยกตัวอย่างเช่น THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

กระดาษแต่ละชนิดมีการซึมตัวของหมึกพิมพ์ที่แตกต่างกันไป เช่น หมึกพิมพ์บนกระดาษเคลือบผิว (กระดาษอาร์ต) จะซึมตัว ลงในกระดาษได้นอ้ ยกว่ากระดาษไม่เคลือบผิว (กระดาษปอนด์) ท� ำ ให้ ค ่ า ความด� ำ ของหมึ ก พิ ม พ์ ที่ พิ ม พ์ ด ้ ว ยความหนาของ ชั้นหมึกพิมพ์ที่เท่ากัน มีค่าความด�ำที่แตกต่างกัน


KNOWLEDGE 29

ดังนั้นการตั้งค่าความด�ำมาตรฐานส�ำหรับแต่ละโรงพิมพ์ จึงไม่ จ�ำเป็นต้องมีคา่ ความด�ำมาตรฐานที่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละ โรงพิมพ์มีการใช้วัสดุ เครื่องพิมพ์ รวมถึงหมึกพิมพ์ที่ใช้ ที่แตก ต่างกัน แต่โรงพิมพ์ควรจะมีการทดลองและทดสอบหาค่าความ ด�ำที่เหมาะสมในการพิมพ์งานบนวัสดุแต่ละประเภท ด้วยหมึก พิมพ์แต่ละยีห่ อ้ เพือ่ ให้ได้คา่ ความด�ำมาตรฐานในการพิมพ์งาน และสามารถตัง้ ค่าความด�ำดังกล่าวให้เป็นค่าความด�ำมาตรฐาน ของโรงพิมพ์ (In-house Standard) เพื่อเป็นแนวทางในการ ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ของโรงพิมพ์ต่อไป 4. ค่าการเกิดเม็ดสกรีนบวม เม็ดสกรีนบวม เป็นลักษณะปกติ ของการพิมพ์ออฟเซต เนื่องจากการพิมพ์ออฟเซต เป็นการ ถ่ายทอดภาพจากโมเพลท ลงสู่โมผ้ายาง และสู่วัสดุใช้พิมพ์ การถ่ายทอดภาพจากกระบวนการดังกล่าว จะมีการใช้แรงกด และส่งผลโดยตรงต่อการเกิดเม็ดสกรีนบวม แต่หากมีการปรับตัง้ แรงกดทีไ่ ม่ถกู ต้องระหว่างโมเพลทลงสูโ่ มผ้ายาง หรือโมผ้ายาง ลงสู่วัสดุใช่พิมพ์ จะท�ำให้เกิดการบวมตัวของเม็ดสกรีนที่มาก เกินไป และท�ำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์งาน เม็ดสกรีนบวมจะ เป็นการแสดงลักษณะของภาพพิมพ์ได้อย่างชัดเจน ท�ำให้เรา สามารถท�ำการแก้ไขคุณลักษณะทางการพิมพ์ได้ จากภาพจะ

สามารถสังเกตได้ว่า งานพิมพ์ทุกงาน จากเครื่องพิมพ์ที่แตก ต่างกัน จะสามารถมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จากภาพจะมี คุณลักษณะทางการพิมพ์แบบที่ 1 และ 2 จะสังเกตได้ว่า การผลิตเม็ดสกรีนของทัง้ สองเครือ่ งพิมพ์ทพี่ มิ พ์ดว้ ยค่าความด�ำ ที่เท่ากัน มีการเกิดเม็ดสกรีนบวมที่แตกต่างกัน และท�ำให้ ภาพพิมพ์ทไี่ ด้มสี ที แี่ ตกต่างกันนัน้ เอง เม็ดสกรีนบวมทีไ่ ม่เท่ากัน อาจเกิดจากแรงกดในการพิมพ์งานทีไ่ ม่เท่ากัน แรงกดในการพิมพ์ ออฟเซต ระหว่างโมเพลทลงสูโ่ มผ้ายางจะเกิดจากการรองหนุน โมเพลทและโมผ้ายาง แรงกดมาตรฐานในการพิมพ์ออฟเซต จะมีค่าเท่ากับ 0.10 โดยหากมีการรองหนุนที่ไม่ตรงตามคู่มือ การใช้งาน จะท�ำให้แรงกดระหว่างโมแม่พิมพ์กับโมผ้ายาง ไม่ได้ตามมาตรฐาน และท�ำให้ส่งผลต่อการเกิดเม็ดสกรีนบวม ในขณะเดียวกัน แรงกดระหว่างผ้ายางลงสู่วัสดุใช้พิมพ์ จะเกิด จากการปรับตั้งแรงกดในการพิมพ์งาน โดยจะปรับตั้งตาม ความหนาของวั ส ดุ ที่ ใช้ พิ ม พ์ โดยระบบของเครื่ อ งพิ ม พ์ ในปัจจุบัน หากมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ สามารถป้อนค่าความหนาของวัสดุใช้พิมพ์ลงสู่คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเครื่องพิมพ์จะท�ำการระยะแรงกดระหว่างผ้ายาง และวัสดุใช้พิมพ์โดยอัตโนมัติ

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Characteristic 2 Characteristic 1

30% 20%

DV = 1.50

10% 0% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% คุณลักษณะในการพิ มพ์ ที่แตกต่างกันจากสองเครื่องพิ มพ์

www.thaiprint.org


30 KNOWLEDGE

5. ค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ หรือ แทรปปิ้ง เป็นค่าที่ ใช้ในการตรวจสอบการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ หมายถึง การตรวจสอบการที่หมึกพิมพ์ที่พิมพ์ซ้อนทับกันในงานพิมพ์ ในการพิ ม พ์ ง าน 4 สี (CMYK) ด้ ว ยการพิ ม พ์ อ อฟเซตนั้ น

หมึกพิมพ์ที่พิมพ์จะมีการทับซ้อนกัน เพื่อเป็นการผลิตสีต่างๆ ให้กับงานพิมพ์ ซึ่งถ้ามีการทับซ้อนกันไม่ดี จะท�ำให้เกิดปัญหา ของการผิดเพี้ยนของสีได้

First-down ink

Second-down ink

การทับซ้อนของหมึกพิ มพ์ ในการพิ มพ์ งาน 4 สี

การที่มีการจัดล�ำดับสีที่ไม่เหมือนกัน จะท�ำให้ได้คุณลักษณะทางการพิมพ์ที่แตกต่างกันด้วย จะสามารถสังเกตได้จากรูป 1 - Under colour

2 - Over colour

2 colour acceptance

Trapping Result

100%

M

+

C

M

+

C

C

+

M

=

=

=

C

M

C 50% M

M 50% C

การจัดล�ำดับสีและการพิ มพ์ ที่มีความหนาของชั้นหมึกพิ มพ์ ท่แ ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิ มพ์ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


KNOWLEDGE

จากรูปจะแสดงให้เห็นว่าการจัดล�ำดับสีทางการพิมพ์ทแี่ ตกต่างกัน และการพิมพ์งานด้วยค่าความด�ำหรือความหนาของชัน้ หมึกพิมพ์ ทีแ่ ตกต่างกัน จะท�ำให้การผลิตสีทางการพิมพ์มคี วามแตกต่างกัน ถ้ามีการพิมพ์งานตามล�ำดับสีทางการพิมพ์ทถี่ กู ต้อง และมีการ ควบคุมการปล่อยหมึกที่ถูกต้องตามมาตรฐาน จะท�ำให้ได้คา่ สี ที่ไม่มีการผิดเพี้ยน แต่หากมีการจัดล�ำดับสีที่เปลี่ยนไป อาจจะ ท�ำให้สมี กี ารผิดเพีย้ น โดยแสดงจากในรูปที่ 3 ทีม่ กี ารพิมพ์สี M ก่อนและมีการพิมพ์สี C ทับลงไปในความหนาของชัน้ หมึกพิมพ์ ที่ไม่เท่ากัน จะท�ำให้การผลิตสีมีการผิดเพี้ยนไปทางสี M ส่งผล ต่อการสร้างคุณลักษณะทางการพิมพ์ที่แตกต่างกัน

31

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ เครือ่ งมือวัดและวิธกี ารวัดให้ถกู ต้อง เครืองมือวัดค่าความด�ำ และค่าสี (Spectrodensitometer) ในปัจจุบัน สามารถ ท�ำงานได้อย่างคลอบคลุม และเป็นเครื่องมือวัดที่จ�ำเป็นใน การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ของโรงพิมพ์ ท�ำให้การผลิต งานพิมพ์สามารถผลิตงานได้ตามมาตรฐาน มีตวั เลขจากการวัด ในการแสดงให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต มีความ เข้าใจตรงกัน และสามารถสือ่ สารในการผลิตงานได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะทางการพิ มพ์ กับการผลิตงานพิ มพ์

ในการผลิ ต งานพิ ม พ์ คุ ณ ลั ก ษณะทางการพิ ม พ์ (Print Characteristic) เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการ แสดงถึงลักษณะของเครื่องพิมพ์ที่ได้ผลิตงานออกมา จาก การก�ำหนดวัสดุทางการพิมพ์ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ที่ถูก ต้อง ก�ำหนดวิธีการในการผลิต เช่น การล�ำดับสีทางการพิมพ์ ค่าความด�ำมาตรฐานในการพิมพ์งาน รวมถึงการควบคุมการเกิด เม็ดสกรีนบวมให้ได้ตามมาตรฐาน หากมีการควบคุมคุณลักษณะ ทางการพิมพ์ได้ จะท�ำให้การทีโ่ รงพิมพ์มเี ครือ่ งพิมพ์หลายเครือ่ ง สามารถผลิตงานพิมพ์ที่ได้สีที่ใกล้เคียงกัน และสามารถท�ำให้ เครื่องพิมพ์นั้น สามารถพิมพ์งานทดแทนกันได้ ดังนั้นในการ ควบคุมคุณภาพในการพิมพ์สำ� หรับการพิมพ์ออฟเซต สิง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตงานพิมพ์ ตัง้ แต่การ ท�ำไฟล์ Prepress Technology ในด้านต่างๆ เช่น องศาสกรีน ความละเอียดสกรีน การเลือกใช้และควบคุมมาตรฐานของวัสดุ ทางการพิมพ์ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ น�้ำยาฟาวน์เทน และ การก�ำหนดมาตรฐานในการผลิตงาน เช่น ค่าความด�ำ ค่าการ เกิดเม็ดสกรีนบวม ค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ และค่าสี เพื่อให้การผลิตงานประเภทต่างๆ สามารถผลิตสีได้เหมือนเดิม หรือใกล้เคียงกับปรู๊ฟ หรือต้นฉบับที่ได้รับจากลูกค้า การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซตนั้น เป็นสิ่งที่ท�ำได้ ไม่ยาก หากผูค้ วบคุมงานมีความเข้าใจในการก�ำหนดค่ามาตรฐาน ต่าง ๆ ในการผลิตงาน หรือมีการศึกษาและน�ำค่ามาตรฐาน ในการควบคุมการผลิตงานมาจากมาตรฐานการพิมพ์ที่มีการ ใช้งานกัน เช่น มาตรฐานการพิมพ์ออฟเซตตาม ISO 12647-2 Fogra G7 หรือ Process Standard Offset, PSO โดย สามารถน�ำค่าต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดขึน้ มาจากองค์กรต่างๆ มาปรับใช้ และสร้างเป็นมาตรฐานของตนเอง (In House Standard) เพือ่ น�ำมาใช้ในการก�ำหนดมาตรฐานในการผลิตงานของโรงงาน และสามารถปรับปรุงมาตรฐานของตนเองให้สูงมากขึ้น เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เครดิตภาพประกอบ https://www.youtube.com/watch?v=l8ATXN3neKQ https://www.youtube.com/watch?v=YfeOU7YNYmM https://www.directindustry.com/prod/konica-minolta-sensing/product-13771-594718.html

www.thaiprint.org


34

NEWS

Case Case Study Study Comprint Comprint Supply Supply Co., Co., Ltd. Ltd. Case Study Comprint Supply Co., Ltd.

Commercial Print Commercial Print Commercial Print

“We provide a comprehensive range of digital printing “We provide a comprehensive range of digital printing services. Teamed up with Fuji Xerox, we maximized new services. Teamed up with Fuji Xerox, new “We provide a comprehensive range we of maximized digital printing technology to create new styles of prints. I thought the technology to create new Fuji styles of prints. I thoughtnew the services. Teamed up with Xerox, we maximized new technology helps stimulate vibrancy of the printing new technology helpsnew stimulate the printing technology to create styles vibrancy of prints.ofI thought the business. Moreover, we see massive opportunities on business. Moreover, see massive opportunities on new technology helpswe stimulate vibrancy of the printing newmarket that we never aware of..” newmarket that we never aware of..” opportunities on business. Moreover, we see massive – Ms . Suvisa Chakkaphak , – Ms . Suvisa Chakkaphak , Direc tor newmarket that we never Direc tor – Ms . Suvisa Chakkaphak , Direc tor

COMPANY BACKGROUND COMPANY BACKGROUND

Comprint Supply Co., Ltd. was established Comprint Supply Co., Ltd. was established inO1995. Until today, we have gradually C M P A NUntil Y B Atoday, C K G R we O U have N D gradually in 1995. gained experience, knowledge and repugained experience, knowledge and repuComprint Supply Co., Ltd. was as established tation in the printing industry one of tation in Until the printing industry as one of in 1995. today, we have gradually the professionals. We always realize how the professionals. We always realize how gained experience, and reputhe world has been knowledge growing in such fast the world has been growing in such fast tation the printingand industry as one in of pace byininnovations technology pace by innovations and technology in the professionals. recent decades. We always realize how recent decades. the world has been growing in such fast As a result, we have been developing in our pace by innovations and technology As a result, we have been developing our servicedecades. and approaches to craft the most recent service and approaches to craft the most modern and high-quality merchandises to modern andwe high-quality merchandises to As a result, have been serve customers’ need anddeveloping to remain our serve customers’ need and to remain service and approaches to craft the most customers’ confidence. Aware the customers’ Aware the modern andconfidence. high-quality merchandises importance of being the high proficient to importance of being the high proficient serve customers’ need and to remain service provider and high caliber service provider and high caliber customers’ confidence. Aware the manufacturer. We aim to do business as manufacturer. We aim tohigh do business as importance of being the proficient professional and continue serving good professional and continue serving good service provider and high caliber products and sincere will to our customer products and sincere customer manufacturer. aimwill to to doour business as now and to theWe future. now and to the professional andfuture. continue serving good Our company mainly provides web products and sincere will to ourquality customer Our company mainly provides quality web offset printing now and to theservice future. which has been offset printing service which has been entrusted by many national-level entrusted by many national-level Our company mainly provides quality web organizations and leading corporates. Our organizations and leading corporates. Our offset printing service which has highlighted print is business formsbeen used highlighted print is national-level business forms used entrusted by many with computers. The reason why our family with computers. The reason rdwhy our family organizations and leading Ouris business succession to the corporates. 3 generation generation is business succession to the 3 rdforms highlighted print is business used successful is mainly due to our response to successful is mainly due to our response to with computers. The reason why our family clients’ precise needs. clients’ precise needs. business succession to the 3 rd generation is successful is mainly due to our response to clients’ precise needs.

aware of..”

W H AT A R E C U S T O M E R ’ S B U S I N E S S W H AT A R E C U S T O M E R ’ S B U S I N E S S CHALLENGES? CHALLENGES?

FX PROPOSED SOLUTION AND FX PROPOSED SOLUTION AND OVER ALL WORKFLOW HIGHLIGHTS OVER ALL WORKFLOW HIGHLIGHTS

digital job outside mainly for supporting C H A L Ljob E N Goutside E S ? mainly for supporting digital existing customer as total printing solution existing customer asSupply total printing solution Previously Comprint outsourced provider then found quality control is one of provider then foundmainly quality control is one of digital job outside for supporting our challenge. Then decided to invest our challenge. Then decided to invest existing customer as total printing solution TM VersantTM 180 Press on 3 years ago for 180 found Press on 3 years ago for Versant provider then quality control is one of serving customer need including quality serving customer need including quality our challenge. Then decided to invest control & turnaround time matter. control TM & turnaround matter. 180 Press ontime 3 years ago for Versant Right now customer demand wasquality changed serving customer need including Right now customer demand was changed especially massive demand of label, CMYK control & turnaround time matter. especially massive demand of label, CMYK Plus application and packaging. Three Plus application and demand packaging. Three Right now customer was changed categories dominated printing industries categories dominated printing industries especially massive demand of label, and still have big growth on the nextCMYK and still have bigand growth on the next Plus application decade. Packaging & packaging. label have aThree lot of decade. Packaging & label haveindustries a lot of categories dominated printing special materials to print out and white special materials print on outthe andnext white and big to growth colorstill arehave mandatory need. These demand color arePackaging mandatory& need. Thesea demand decade. label have lot offrom had been noticed by Comprint Supply had been noticed to byprint Comprint Supply special materials out and whitefrom internal market data analysis as same as internal data need. analysis as same as color aremarket mandatory These demand Fuji Xerox representative (Sale, Customer Fuji Xerox representative (Sale, Supply Customer had been noticed by Comprint from Success team) hence need to discover and Success team) hence need to discover and internal market data analysis samedigital as align with this market trend. 4as colors alignXerox with representative this market trend. 4 colors digital Fuji (Sale, Customer printing doesn’t fit the real market need printing doesn’t fit the real market need Success anymore.team) hence need to discover and anymore. align with this market trend. 4 colors digital The new doesn’t investment have be considered printing fit the realtomarket need The new investment have to be considered as the new growth of business especially anymore. as the new growth of business especially CMYK Plus, Variable Data Print (VDP) job on CMYK Plus, Variable Data Print job on The be(VDP) considered labelnew andinvestment packaging.have One to step ahead of label and packaging. One stepespecially ahead of as the new growth of business customer demand is Comprint Supply customer is Comprint Supply CMYK Plus,demand Variable mandatory action. Data Print (VDP) job on mandatory action. One step ahead of label and packaging. customer demand is Comprint Supply mandatory action.

market trend and customer needed, CMYK O V E R A trend L L W Oand R K Fcustomer L O W H I Gneeded, H L I G H CMYK TS market Plus and Variable Data Print Specialty Plus and Data Print Based onVariable consideration pointSpecialty of current Imaging application investment had been Imaging application investment had been market trend and customer needed, approached by FX sale specialist andCMYK approached by FXData sale specialist and Plus and Variable Print Specialty Customer Success team. Finally FreeFlow ®® Customer Success team. FinallyTMFreeFlow Imaging application investment had been VI Suite and of course IridesseTM Production VI Suite and by of FX course Iridesse Production approached sale and Press with the power ofspecialist white color was Press with Success the power of white color was ® Customer team. Finally FreeFlow chosen by Comprint Supply. chosen Comprint Supply. VI Suiteby and of course IridesseTM Production New application on label and color packaging Press with the power of white was New application on label and packaging with silver white Supply. color are impressed to chosen by and Comprint with silver and white color are impressed to customer. Wide range of Variable Data Print customer. Wide range of Variable Data Print New application on label and packaging application had been showed particularly application hadwhite beencolor showed particularly with silver and are impressed on how easily to create start from basic to on how easily torange createofstart from Data basicPrint customer. Wide Variable Variable Data Print (running number, Variable Data Print (running number, application had been showed particularly Barcode), Variable Data Print specialty color Barcode), Variable Datastart Print specialty on how easily to create basiccolor application including how to from use specialty application including how to use specialty Variable Print (running number, dry ink onData InDesign really helped to dry ink on InDesignData really helped to Barcode), streamlineVariable Variable DataPrint Printspecialty workflowcolor streamline Variable Data Print workflow application including how to use specialty design process to become ready to print file. design to become ready to dry ink process on InDesign really helped toprint file.

Previously Supply W H A T A R EComprint CUSTOM E R ’ S outsourced BUSINESS Previously Comprint Supply outsourced

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

onP Oconsideration current FBased X PRO S E D S O L U T Ipoint O N Aof ND Based on consideration point of current

streamline Variable Data Print workflow design process to become ready to print file.


NEWS

35

Commercial Print Commercial Print Commercial Print

HOW DOES CUSTOMER’S BUSINESS HOW DOES CUSTOMER’S BUSINESS B E N E F I T F R O M F X S O L U T I O SNI?N E S S H B EONWE FDIOTE FSRCOUMS TF OX MSEORL’US TBI U ON? B E F I T Fmajority R O M F X bring S O L Ucustomer T I O N ? to the FXE N solution

FX solution majority bring customer to the next level ofmajority business. Streamline customer FX solution customer to the next level of business.bring Streamline customer production workflow, offering newcustomer versatile next level of business. Streamline production workflow, offering new versatile applications for short offering run and variable data production new versatile applicationsworkflow, for short run and variable data printing job. Comprint Supply breakthrough applications for short run and breakthrough variable data printing job. Comprint Supply new business with packaging, label, CMYK+, printing job. Comprint Supply breakthrough new business with packaging, label, CMYK+, Variable Datawith Printpackaging, Specialty imaging to new business label, CMYK+, Variable Data Print Specialty imaging to support new company growthimaging as sametoas Variable Data Print Specialty support new company growth as same as new selling in versatile market support newopportunity company growth as same as new selling opportunity in versatile market segment. The variety of in applications and new selling opportunity versatile market segment. The variety of applications and differentiate played the main partand as segment. Theare variety of applications differentiate are played the main part as strong point from other print provider. With differentiate are played the main part With as strong point from other print provider. the Variable Print personalization strong point Data from other print provider. With the Variable Data Print personalization enablement offering the Variable including Data Printmicrotext personalization enablement including microtext offering new innovation printing service for instance enablement including microtext offering new innovation printing service for instance concert ticket, certification, gift for voucher new innovation printing service instance concert ticket, certification, gift voucher with exceptional quality. Thisgift is one of the concert ticket, certification, voucher with exceptional quality. This is one of the unique convincing application to end user. with exceptional This istoone the unique convincingquality. application endofuser. unique convincingTM application to end user. Moreover, IridesseTM Production Press Moreover, Iridesse Production Press materials really useful for Production Press Moreover, handling IridesseTMare materials handling are really useful for supporting wide range of media, including materials handling are of really useful for supporting wide range media, including label, paperwide sticker, PP sticker, PETincluding clear film supporting range of media, label, paper sticker, PP sticker, PET clear film and Metalized paperPPwhich ready be film label, paper sticker, sticker, PETto clear and Metalized paper which ready to be chosen by end paper user based on whatever and Metalized which ready to be chosen by end user based on whatever requirement. Bottle line profit increase chosen by end user based on whatever requirement. Bottle line profit increase 300% within Bottle 2 years after investment. requirement. profit increase 300% within 2 yearsline after investment. 300% within 2 years after investment.

WHY DID CUSTOMER CHOOSE WHY DID CUSTOMER CHOOSE FWUHJYI D X E R OCXU?S T O M E R C H O O S E F U J I X EI D ROX? FFor U Jentrepreneur I X E R O X ? viewpoint,

For entrepreneur viewpoint, Comprint Supply consider us as business For entrepreneur viewpoint, Comprint Supply consider us as business partner since the consider first investment of Comprint Supply us as business partner since the first investment of TM 180the Press until consumerofbehavior Versant partner since first investment TM Versant 180 Press until consumer behavior TM and market trend change to packaging, 180 Press until consumer behavior Versant and market trend change to packaging, label and CMYK+. Strong reason are listed and market trend change to packaging, label and CMYK+. Strong reason are listed up from below:-reason are listed label andcustomer CMYK+. Strong up from customer below:up from customer below:1. Consultative action 1. Consultative action 1. Consultative action Fuji Xerox team always start Fuji Xerox team always start communication consultant Never Fuji Xerox team as always start style. communication as consultant style. Never start with “Product oriented”. Business communication as consultant style. Never start with “Product oriented”. Business discussion is the starting point as mandatry start with “Product oriented”. Business discussion is the starting point as mandatry especially market trend discussion in is worldwide/local the starting point as mandatry especially in worldwide/local market trend discussion. To show up how Fuji Xerox especially inToworldwide/local market discussion. show up how Fuji Xeroxtrend care about customer business find discussion. show up how Fujiand Xerox care about To customer business and find the way of improving current business care about customer business and find the way of improving current business doesn’t matter new investment, adaptation, the way of improving current business doesn’t matter new investment, adaptation, preparation andnew etc. Moreover, many doesn’t matter adaptation, preparation and etc.investment, Moreover, many activities initiated byMoreover, Fuji Xerox many team are preparation and etc. activities initiated by Fuji Xerox team are one of theinitiated ways to push Supply activities FujiComprint Xerox team are one of the ways to by push Comprint Supply considered and step forward beyond just one of the ways to push Comprint Supply considered and step forward beyond just printing service. Finally win one PIXI award considered and step forward beyond just printing service. Finally win one PIXI award of Environmental category. This PIXI is theaward first printing service. Finally win one of Environmental category. This is the first impression of Fuji category. Xerox team. of Environmental This is the first impression of Fuji Xerox team. impression of Fuji Xerox team.

2. Technology 2. Technology 2. Technology Fuji Xerox product and solution portfolio Fuji Xerox product and solution portfolio are ready address business Fuji Xerox to product and solutionchallenge portfolio are ready to address business challenge and increase new growth and challenge revenue by are ready to address business and increase new growth and revenue by the andby and combination increase newCMYK+ growthcapability and revenue the combination CMYK+ capability and Specialty ImagingCMYK+ Variable Data Print the combination capability and Specialty Imaging Variable Data Print ® Suite solution such as FreeFlow ® VI Specialty Imaging Variable Data Print solution such as FreeFlow VI Suite ® enhance new as application VI competitive Suite solution such FreeFlow and enhance new application and competitive advantage. enhance new application and competitive advantage. advantage. 3. Service 3. Service 3. Service When we talk about Service is not always When we talk about Service is not always mean how to fix machine. One of the key When we talk about Service is not always mean how to fix machine. One of the key selections from Comprint Supply is “Service” mean how from to fixComprint machine.Supply One ofisthe key selections “Service” which covered partsSupply of Fuji Xerox selections frommany Comprint “Service” which covered many parts of Fuji isXerox team for instance GCS Sale,ofGCS which covered many parts Fuji Marketing, Xerox team for instance GCS Sale, GCS Marketing, GCS Customer Success, GCS GCS Pre-sale, team for instance GCS Sale, Marketing, GCS Customer Success, GCS Pre-sale, GCS Post-sale and GCS Service Engineer. GCS Success, GCS Pre-sale, GCS Customer Post-sale and GCS Service Engineer. Heard about how good of Fuji Xerox service GCS Post-sale and GCS Service Engineer. Heard about how good of Fuji Xerox service in the market and it was decision point. Heard about how Fuji Xerox service in the market and good it wasofdecision point. in the market and it was decision point.

https://www.fujixerox.co.th/th-TH https://www.fujixerox.co.th/th-TH https://www.fujixerox.co.th/th-TH Xerox, Xerox and Design, as well as Fuji Xerox and Design are Xerox, Xerox and Design, as well as Fuji Xerox and Design are registered trademarks or trademarks of Xerox Corporation in registered trademarks or as trademarks ofXerox Xeroxand Corporation in Xerox, and/or Xerox and Design, well as Fuji Design are Japan other countries. Japan and/or other countries. registered trademarks or trademarks of Xerox Corporation in Japan and/or other countries.

www.thaiprint.org


36

NEWS

Case Case Study Study Image Image Quality Quality Lab Lab Co., Co., Ltd. Ltd. Case Study Image Quality Lab Co., Ltd.

Quick Print Quick Print Quick Print

“Right “Right now, now, time time pass pass by by with with customer customer demand demand never be the same. CMYK aren’t enough to appear never be thetime same.pass CMYK enough todemand appear “Right now, by aren’t with customer customer creativity idea together with various customer creativity idea aren’t together withto appear various never be the same. CMYK enough materials be of true of materials to to be the the part part true value valuewith of customer customer customer creativity ideaof together various application” application” materials to be the part of true value of customer application” – Mr. Sompetch Jiaramany t wesin, – Mr. Sompetch Jiaramany t wesin, Managing Direc tor Managing Direc tor

– Mr. Sompetch Jiaramany t wesin, Managing Direc tor COMPANY BENEFIT SUMM ARY COMPANY BENEFIT SUMM ARY

Image Quality Lab (IQ LAB) was foundImage Quality Lab (IQ LAB) was founded in 1986 by experts who graduated Ced OM A N Y by B Eexperts N E F I T who S U Mgraduated MARY inP1986 from imaging and printing technology from imaging and technology Image Qualityfaculty Lab printing (IQ was founddepartment, ofLAB) science, Chula department, faculty ofwho science, Chula ed in 1986 by experts graduated longkorn University. Starting with renting a longkorn University. Starting with renting a from imaging and printing technology small space of 96 Sq.m. on Silom road, we small space of 96 Sq.m. on SilomChula road, we department, faculty of science, have extended our company continually. have extended our company continually. longkorn University. Starting with renting Now we change of place to Ekkamai road a Now we change placeon to Ekkamai road small space ofBangkok, 96ofSq.m. road, we in downtown thatSilom can commute in downtown Bangkok, that can commute have extended our company continually. easily by BTS Skytrain Ekkamai. easilywe bychange BTS Skytrain Ekkamai. Now of place to Ekkamai road Starts with film processing in downtown Bangkok, thatfor canprofessional commute Starts with film processing for professional photo by studios, advertising agencies, and easily BTS Skytrain Ekkamai. photo studios, advertising agencies, and fashion magazines. In Digital decade, IQ fashion magazines. In Digital IQ Starts with filmthe processing for decade, professional LAB has been pioneer and expanded to LAB has been the pioneer and expanded to photo studios, advertising agencies, and professional digital printing service. More professional digital In printing service. More fashion magazines. Digital decade, IQ than we have gathered experience, quality, thanhas we been have the gathered experience, quality, LAB to and innovation sopioneer that weand can expanded ensure that and innovation so that we can ensure that professional digital printing service. More our various and high-quality print will serve our various and high-quality print will serve than we have experience, quality, our clients thegathered right needs. our clients the right needs. and innovation so that we can ensure that our various and high-quality print will serve our clients the right needs.

W H AT A R E C U S T O M E R ’ S B U S I N E S S W H AT A R E C U S T O M E R ’ S B U S I N E S S CHALLENGES? CHALLENGES?

Customer photography W H A T A R Edemand C U S T Oin E R ’ S B U S I N was ESS Customer demand inMphotography was

changed from conventional to digital Cchanged H A L L E Nfrom G E S ?conventional to digital camera world. Most of client just snap and camera world. Mostinofphotography client just snap and Customer demand don’t really print out. IQ LAB don’t was waste don’t really print out. IQ LABtodon’t waste changed from conventional this market shift to affect theirdigital business this market shift to affect their business camera world. Most of client just snap and fundamental. fundamental. don’t really print out. IQ LAB don’t waste Theymarket found shift this opportunity and bridge this this to affect their business They found this opportunity and bridge this gap by initiate unique memory book printed fundamental. gap by initiate unique memory book printed by digital printing technology. That’s why by digital printing technology. That’s why They found opportunity bridge invested on this Color 1000 Pressand in the pastthis 10 invested on Color 1000memory Press inbook the past 10 gap by initiate unique printed years to capture customer’s demand as years to capture customer’s demand as by digital printing That’s why same as open newtechnology. opportunities for serving same as on open new1000 opportunities forpast serving invested Press in the 10 market withColor variety application. market variety application. years towith capture customer’s demand as Right as now, time pass by with customer same open new opportunities for serving Right now, time pass by with customer demandwith never be the same. CMYK aren’t market variety application. demand never be the same. CMYK aren’t enough to appear customer creativity idea enough to time appear customer idea Right now, pass by with creativity customer together with various materials to be the together with various materials to be the demand never be the same. CMYK aren’t part of true value of customer application. part of true value of customer application. enough to appear customer creativity idea together with various materials to be the part of true value of customer application.

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

FX PROPOSED SOLUTION AND FX PROPOSED SOLUTION AND OVER ALL WORKFLOW HIGHLIGHTS OVER ALL WORKFLOW HIGHLIGHTS

point FAccording X P R O P Oto S Ecompetitive D S O L U T I Oadvantage N AND According to competitive advantage point

of view, IQ LAB consulted with Fuji Xerox (Thailand) about current market and near (Thailand)to about current market andpoint near According advantage future aheadcompetitive market trend. Finally come up future ahead market trend. Finally come up of view, IQ LAB consulted with Fuji Xerox with the solution to address all customer with the solution to all customer TMaddress (Thailand) about current market and near Production Press as need with Iridesse TM Production Press as need with Iridesse future ahead market trend. Finally “first” installation in Thailand with come XMPieup “first” installation in Thailand with XMPie with theStudio solution address all application customer uDirect fortoserving new uDirect Studio for TM serving new application Press as need with Iridesse approach. ExpectingProduction new revenue stream approach. Expecting new revenue stream “first” installation in Thailand from high value memory bookwith withXMPie from high valueformemory with uDirect Studio servingbook newimage application specialty dry ink, personalize effect specialty dry ink, personalize image effect approach. Expecting new revenue stream by XMPie uImage and banner printing for by XMPie uImage and banner printing for from high value memory book with supporting 3 folds photobook cover with supporting 3 folds photobook cover with specialty dry material. ink, personalize image effect special color Not only printing special color material. Not onlyprinting printingfor by XMPie uImage andalso banner business solution but all valuable Fuji business solution but also all valuable Fuji supporting 3 folds Xerox service teamphotobook (Engineer &cover GCS with Xerox service team (Engineer & printing GCS special color material. Not only Post-sale team), GCS Customer Success Post-salesolution team), GCS Customer SuccessFuji business butupdate also allmarket valuable team keep continue voice team keep continue update market voice Xerox service team (Engineer & GCS and consultative discussion. and consultative discussion. Post-sale team), GCS Customer Success OofV view, E R A LIQ L W O Rconsulted K F L O W Hwith I G H LFuji I G HXerox TS LAB

team keep continue update market voice and consultative discussion.


NEWS

37 Qu u ii cc kk P n tt Q P rr ii n Quick Print

HO OW W D DO O EE SS C CU U SS T TO OM M EE R R ’’ SS B BU U SS II N N EE SS SS H H EEON B NWEE FFDIIOT TE FFSR RCO OUM MS TFF OX X MSSEO ORLL’U US T TBII U O SN NI??N E S S B O BENEFIT FROM FX SOLUTION?

Fuji Xerox Xerox solution solution majority majority bring bring customer customer Fuji Fuji Xerox customer to the the nextsolution level of of majority business.bring Streamline to next level business. Streamline to the next level of business. Streamline customer production workflow to customer production workflow to offer offer new new customer production workflow to versatile applications for short run and versatile applications for short runoffer and new versatile applications short run and Variable Printing job. Variable Data Data Printingfor job. Variable Data Printing job. Uncompromising quality quality is is DNA DNA of of IQ IQ LAB. LAB. Uncompromising Uncompromising quality is DNA of IQ LAB. With Fuji Fuji Xerox Xerox technology, technology, we can can reach With we reach With Fuji Xerox technology, we can reach highest quality level easier. Fogra certificahighest quality level easier. Fogra certificahighest qualityas certification the norm our tion standard standard aslevel the easier. norm of ofFogra our printing printing tion standard as the norm of our printing workflow. Our quality have been proved workflow. Our quality have been proved workflow. Our many qualityaward have from been Thailand proved and achieved many award from Thailand and achieved and achieved many award Thailand Printing Association award from 18 time time and PIXI PIXI Printing Association award 18 and Printing award 18 time and PIXI award 18 18Association time. award time. award 18 time. IQ IQ LAB LAB breakthrough breakthrough new new business business with with IQ LAB breakthrough new business with highest quality of of memory memory book print print highest quality book highest of memory book print out withquality specialty dry ink ink mostly mostly on silver silver out with specialty dry on out specialty dryexpertise ink mostly silver and with white. Including expertise ofon imaging and white. Including of imaging and white. Including expertise of imaging retouching can enhance the new idea retouching can enhance the new idea retouching enhance the new idea per with uImage. It the with XMPie XMPie can uImage. It make make the price price per with XMPie uImage. It make the price per application more higher than IQ LAB application more higher than IQ LAB never never application thana never imagine. Topmore line higher increasing a IQ lotLAB down to imagine. Top line increasing lot down to imagine. Top line increasing a lotimprove down to the net profit profit margin significant improve the net margin significant the net profit margincome significant too.The big number number come by the the improve basic with with too.The big by basic too.The big number come by the basic with white color enablement and exceptional white color enablement and exceptional white enablement and exceptional quality printout bring to qualitycolor printout bring customer customer to the the next next quality printout bring customer to the next level of business. level of business. level of business.

https://www.fujixerox.co.th/th-TH https://www.fujixerox.co.th/th-TH https://www.fujixerox.co.th/th-TH

WH HY Y D D C CU U SS T TO OM M EE R R C HO OO O SS EE W D II D CH UHJJYII D X EEI D RO OCX XU??S T O M E R C H O O S E FFWU X R FUJI XEROX ?

For entrepreneur entrepreneur viewpoint, viewpoint, investing investing judgejudgeFor For entrepreneur viewpoint, investing judgement need to to be be considered considered on many many view. view. ment need on ment need to be considered on many view. IQ LAB is former HP Indigo user who totally IQ LAB is former HP Indigo user who totally IQ LABto former Indigo who totally move since Color 1000 Press launched. move toisus us since HP Color 1000user Press launched. move to us since Color 1000 Press launched. Strong reason are listed up from customer Strong reason are listed up from customer Strong below. below. reason are listed up from customer below. 1. Consultative Consultative action action 1. 1. Consultative action Fuji Fuji Xerox Xerox team team always always start start communicacommunicaFuji Xerox team always communication as consultant consultant style.start Never start with with tion as style. Never start tion as consultant Never start withis “Product oriented”.style. Business discussion is the the “Product oriented”. Business discussion “Product oriented”. Business discussion is the starting point point as mandatory mandatory especially on on in starting as especially in starting point asmarket mandatory onTo in worldwide/local trend discussion. worldwide/local market trendespecially discussion. To worldwide/local market trend discussion. To show up how Fuji Xerox care about customer show up how Fuji Xerox care about customer show up how Fuji Xerox care customer business and the of improving curbusiness and find find the way way of about improving curbusiness and find the matter way of improving current business doesn’t matter new investment, investment, rent business doesn’t new rent businesspreparation doesn’t matter investment, adaptation, preparation and new etc. Moreover, Moreover, adaptation, and etc. adaptation, preparation Moreover, many activities activities initiate by byand Fujietc. Xerox team are are many initiate Fuji Xerox team many activities initiate by Fuji Xerox team are one of the ways to push IQ LAB to and one of the ways to push IQ LAB to think think and one of the ways to push IQ LAB to think and step forward beyond just printing service. The step forward beyond just printing service. The step forward just printing service. massive boot of idea global massive bootbeyond of creativity creativity idea and and globalThe massive of creativity idea andPremier global trend forboot IQ LAB LAB team come come from Premier trend for IQ team from trend forand IQ LAB come partner and PIXI team award. This from is the thePremier first partner PIXI award. This is first partner andof This is the first impression ofPIXI Fujiaward. Xerox team. team. impression Fuji Xerox impression of Fuji Xerox team.

2. 2. Technology Technology 2. Technology Fuji Xerox Xerox product product and and solution solution portfolio portfolio Fuji Fuji Xerox to product and solutionchallenge portfolioand are address business are ready ready to address business challenge and are ready to address business challenge increase new growth and revenue increase new growth and revenue by by the theand increase new CMYK+ growth capability and revenue the combination and combination CMYK+ capability andbysolution solution combination capability solution such as XMPie XMPieCMYK+ software make IQ IQand LAB have such as software make LAB have such as XMPie software make IQ LAB have competitive advantage. Our expertise expertise of competitive advantage. Our of competitive advantage. Our expertisewith of imaging technotechnology and and additional with imaging logy additional imaging technology and additional with Specialty Imaging technology such as Specialty Imaging technology such as XMPie XMPie Specialty Imaging technology suchfaster as XMPie uImage IQ even and uImage make make IQ LAB LAB even better, better, faster and uImage make IQ LAB even better, faster and stronger. stronger. stronger. 3. Service Service 3. 3. Service When When we we talk talk about about Service Service is is not not always always When how we talk about Service is not always mean how to fix fix machine. One of the the key mean to machine. One of key mean howfrom to fixIQ machine. One of the key selections from IQ LAB is is “Service” “Service” which selections LAB which selections fromparts IQ LAB is “Service” which covered many many parts of Fuji Fuji Xerox team team for covered of Xerox for covered partsGCS of Fuji Xerox team instance GCS Marketing, GCS instancemany GCS Sale, Sale, GCS Marketing, GCSfor instance Sale, GCS Marketing, GCS Customer Success, GCS PostCustomerGCS Success, GCS Pre-sale, Pre-sale, GCS PostCustomer Success, GCS Pre-sale, GCS Postsale and GCS Service Engineer. IQ LAB heard sale and GCS Service Engineer. IQ LAB heard sale and GCS Service Engineer. IQ LAB about how good of Fuji Fuji Xerox service service inheard the about how good of Xerox in the about how Fuji Xerox service in the market andgood it was wasofdecision decision point. market and it point. market and it was decision point. 4. 4. Brand Brand 4. Brand After first first Color Color 1000 1000 Press Press investment investment and and After After firstFuji Color 1000 PressIQ investment become Fuji Xerox partner. IQ LAB learn learnand how become Xerox partner. LAB how become Xerox partner. IQ LABIt how Fuji Xerox XeroxFuji engagement customer. Itlearn builds up Fuji engagement customer. builds up Fuji Xerox engagement customer. It builds sophisticate experience especially “TRUST” sophisticate experience especially “TRUST”up nd sophisticate especially “TRUST” is in That’s 2 investment is in the the brand. brand.experience That’s make make 2nd investment nd st investment is of st in the brand. That’s make 2 one. Moreover IQ LAB is one easier than 1 of easier than 1 one. Moreover IQ LAB is one one. Moreover IQgreat LAB isof easier than 1st to our influencer to speak out how how great ofone Fujiof our influencer speak out Fuji our influencer to speak out how great of Fuji Xerox as the the TRUE TRUE partner. Xerox as partner. Xerox as the TRUE partner.

Xerox, Xerox Xerox and and Design, Design, as as well well as as Fuji Fuji Xerox Xerox and and Design Design are are Xerox, registered trademarks trademarks or or trademarks trademarks of of Xerox Xerox Corporation Corporation in in registered Xerox, Xerox and Design, as well as Fuji Xerox and Design are Japan and/or and/or other other countries. countries. Japan registered trademarks or trademarks of Xerox Corporation in Japan and/or other countries.

www.thaiprint.org


UV LED เหมาะสมกับโรงพิมพที่กล‹าวมาขŒางตŒน - UV LED ลดการใชŒพลังงานจากการพิมพระบบ UV ปกติไดŒถึง 70-80% จ�งทำใหŒ โรงพิมพสามารถ ประหยัดค‹าใชŒจ‹ายหลัก เช‹น ค‹าไฟฟ‡า อีกทั้งอายุการใชŒงานของ หลอด UV LED อยู‹ที่ประมาณ 10,000-20,000 ชั่วโมง ในขณะที่ UV ปกติมีอายุการใชŒงานอยู‹ที่ 700-2,000 ชั่วโมง. - UV LED ในกระบวนการพิมพนั้นไม‹ก‹อใหŒเกิดมลพิษ เช‹น UVC, Ozone และ โลหะหนัก เช‹น mercury อีกทั้งกลิ่นจะเบากว‹าการพิมพแบบ UV ปกติ, ช‹วยลดป˜ญหาการรŒองเร�ยน จากผูŒพักอาศัยในบร�เวณใกลŒเคียงโรงพิมพไดŒ เนื่องจากการพิมพดŒวย ระบบ UV LED นั้นจะส‹งกลิ่น และความรŒอนจากกระบวนการพิมพนŒอยกว‹าการพิมพยูว� - UV LED สามารถติดตั้งเพิ่มเติมใหŒกับเคร�่องพิมพ Offset, Rotary ที่มีอยู‹ไดŒตามความตŒองการ ของโรงพิมพนั้นๆ บร�ษัท โทคะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหน‹ายสินคŒา และผลิตภัณฑต‹างๆ ที่เปšนมิตรต‹อสิ่งแวดลŒอมดังนี้

มีจัดจำหน‹ายอยู‹ในประเทศไทยป˜จจุบัน

1. UV 161 LED TH SERIES: เปšนหมึกพ�มพที่พัฒนามาจาก UV 161 SERIES เพ�่อตอบโจทย ลูกคŒาสามารถพ�มพงานเดิมโดยระบบ UV LED ไดŒทันทีโดยไม‹ตŒองจัดการเร�่อง Color Profile, หร�อทำการ Proof ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑเนื่องจากหมึกพ�มพมีเฉดสี และคุณสมบัติเหมือนกัน หมึก UV 161 LED TH SERIES สามารถพ�มพบนวัสดุไดŒหลากหลายประเภท และง‹ายต‹อการจัดการคลังสินคŒา

TECHNOLOGY & KINDNESS

นป˜จจัยที่ทำใหŒการพิมพโดยระบบ 38 อะไรเปš INDUSTRIAL

เนื่องจากสินคŒา UV 161 SERIES เปšนสินคŒาหลักของ Toka ในไทยอยู‹แลŒว ป˜จจุบันหมึกUV 161 LED TH SERIES ที่พรŒอมจำน‹ายในประเทศไทย มีดังนี้ 4 Process color, White, Opaque White, Regula color, Special color 2. UV BF LED SERIES: เปšนหมึกพ�มพที่พัฒนาข�้นมาใหม‹สำหรับงานที่พ�มพบนกระดาษเปšนหลัก พรŒอมทั�งสามารถพ�มพดŒวยความเร�วสูงเมื่อเทียบกับหมึก LED ในตลาดและมี Color Density สูง UV BF LED SERIES พรŒอมจำน‹ายในประเทศไทยมีเฉพาะ 4 Process color. 3. UV AD LED SERIES: เปšนหมึกพ�มพที่พัฒนาข�้นมาใหม‹สำหรับงานที่พ�มพบนวัสดุที่ unabsorbed เช‹น PP, PVC, PE เปšนตŒน หมึกพ�มพตัวนี้ไดŒพัฒนาเนŒนการยึดเกาะ (Adhesion) ระหว‹างหมึกกับวัสดุพ�มพสามารถพ�มพ ไดŒ แมŒวัสดุมีค‹า surface tension ที่ต่ำกว‹าปกติ และยังคงความเขŒมสีที่สูง UV AD LED SERIES พรŒอมจำน‹ายในประเทศไทย มี 4 Process color และ Opaque White.

บร�ษัท โทคะ (ประเทศไทย) จำกัด

ยังมีสินคŒาและบร�การอื่นๆ ที่เกี่ยวขŒองกับการพิมพ อีกมากมาย เช‹น หมึกพิมTHAIPRINT พ offset คุณภาพสู งจากประเทศญี ่ปุ†น และเกาหลี MAGAZINE ISSUE 130 สีพิเศษผสมตามสั่ง Aqueous Varnishes, Sheet-fed Offset Inks, Flexographic Inks, Primer


INDUSTRIAL 39

หากพูดถึงหมึกพิมพคุณภาพจากญี่ปุนเชื่อวาในวงการพิมพสวนใหญตองคุนเคยกับ ชื่อหมึก T&K TOKA หรือหมึกพิมพตราหัวเสือ, ที่มีจำหนายทั่วโลกมากกวา 70 ป และจัดจำหนายในไทยมากกวา 60 ป T&K TOKA มีโรงงาน และสาขาทั่วโลก ในป 2016 T&K TOKA ไดขยายฐานธุรกิจมาเปดโรงงานที่ประเทศไทย และใชชื่อวา โทคะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยูที่ อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯมีปณิธาน และความมุงมั่นที่จะเปนผูนำวงการหมึกพิมพ ดวยนวัตกรรมการผลิตหมึกพิมพที่มีคุณภาพสูง สงมอบแกลูกคา ปจจุบัน TOKA INK มีฐานลูกคาหลักในประเทศไทยเปนกลุมโรงพิมพระบบยูวี และสวนใหญ เปนงานพิมพฉลากตางๆ โดยสินคาที่ TOKA จำหนายลูกคา จะเปนหมึกพิมพรุน UV 161 SERIES และกำลังเติบโตแบบกาวกระโดด ในกลุมหมึกพิมพยูวีแบบประหยัดพลังงงาน หรือที่เรียกกันวา การพิมพระบบ UV LED นั่นเอง การพิมพยูวีแบบประหยัดพลังงานเปนการพิมพ ที่ตอบโจทยสำหรับโรงพิมพที่ตองการ ลดตนทุนคาใชจายในเรื่องของพลังงาน, ลูกคาที่มีโรงงานตั้งอยูในแหลงที่พักอาศัย ลูกคาที่จะปรับแตงเครื่องพิมพ www.thaiprint.org เพื่อพิมพยูวีโดยไมตองลงทุนซื้อเครื่องใหม เปนตน


110742 Thaiprint#114_Cs6_pc3.indd 44

8/9/2560 2:47:57


42 KNOWLEDGE

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม ส�ำหรับอุตสาหกรรมการพิ มพ์ และแพคเกจจิง ้ ตอนที่ 6

(Engineering cost reduction For the printing and packaging industry, part 6) วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต wirach.ton@gmail.com

ในเนือ้ หาฉบับทีแ่ ล้วได้กล่าวถึงการดูแลรักษา ระบบเกียร์ ชุดเฟือง และเฟืองโซ่ และระบบส่งก�ำลังชนิดอื่น ๆ อีกที่ใช้ในเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ ในฉบับนี้จะกล่าวถึงการดูแลรักษาระบบนิวเมติก และระบบไฮโดรลิค (Pneumatic and Hydraulic Preventive Maintenance Systems) ที่ติดตั้งและท�ำงานอยู่ในเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ ในหัวข้อแรกที่จะอธิบายคือ ระบบนิวเมติก (Pneumatic Systems)

ระบบนิวเมติก หมายถึง ระบบที่ใช้อากาศอัดและส่งไปตามท่อ ทางอากาศอัดทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไว้ และอากาศอัดนีก้ ไ็ ปท�ำให้อปุ กรณ์ทใี่ ช้ ลมอัดท�ำงานได้ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ลมอัดจะเปลี่ยน พลังลมอัดทีเ่ ป็นของไหลทีม่ แี รงดันให้เป็นพลังงานกล ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าลมอัดไปใช้งานกับกระบอกลม ก็จะท�ำให้กา้ นสูบกระบอก ลมเลื่อนเข้า-ออกได้ หรือปล่อยให้ลมอัดไปเข้ามอเตอร์ลม ก็จะ ท�ำให้แกนมอเตอร์หมุนได้ เป็นต้น การน�ำอากาศอัดมาใช้งานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดการ ท�ำงานอย่างอัตโนมัติ (Automation) และก่อให้เกิดการประหยัด แรงงานมนุษย์ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระบบนิวเมติกมีจดุ เด่นหลายประการคือ • โครงสร้างอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งในเครื่องจักร หรือระบบต่าง ๆ ไม่สูงมาก • สะดวกและง่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบ�ำรุง • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน • จัดหาได้ง่าย ส�ำหรับอุปกรณ์ทใี่ ช้ในระบบนิวเมติกจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท หลัก ๆ ได้แก่ 1. อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 2. อุปกรณ์ที่ใช้ส่งลมอัด 3. อุปกรณ์ที่น�ำแรงลมอัดไปใช้งาน อธิบายในหัวข้อที่ 1. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ผลิตและปรับปรุง คุณภาพลมอัด THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

1.1 Air compressor

ท�ำหน้าที่อัดอากาศที่เป็นความดันบรรยากาศให้มีความดันสูง กว่าความดันปกติ อาจจะเป็น 3, 5, 10 บาร์ หรือเท่าไรก็ได้ ตามความต้องการที่แท้จริงของอุปกรณ์ที่น�ำแรงลมอัดไปใช้ เช่น ต้องการใช้จริง 5 บาร์ การผลิตและจัดส่งไปให้อาจเป็น 7 หรือ 7.5 บาร์ เป็นต้น

รูปแสดง Air Compressor แบบสกรู (Screw Type)

รูปแสดง Air Compressor แบบลูกสูบ (Piston Type)

ในปัจจุบันปั๊มลมทั้งสองแบบนี้นิยมใช้กันมากในโรงงาน โรงพิมพ์ ซึง่ การที่จะท�ำให้ป๊มั ลมท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ช�ำรุด หรือหยุดท�ำงาน ต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามคู่มือที่ ก�ำหนดมา เพราะถ้ามีการดูแลและบ�ำรุงรักษาอย่างไม่ถกู ต้องหรือ ถูกวิธี หรือขาดการดูแล ก็จะส่งผลให้เครือ่ งจักรในโรงงานหรือโรง พิมพ์มีปัญหาด้วยเช่นกัน เพราะถ้าลมอัดที่ส่งไป ส่งไม่สม�่ำเสมอ แรงดันไม่ได้ มีนำ�้ ปนไปหรือน�ำ้ มันปนไปกับลมอัด ถ้าลมอัดนัน้ ส่ง ไปใช้งานเพื่อให้อุปกรณ์ท�ำงาน อุปกรณ์นั้น ๆ อาจท�ำงานไม่เต็ม ประสิทธิภาพ หรืออาจจะช�ำรุดเสียหายได้ แต่ถา้ ลมอัดทีม่ นี ำ�้ หรือ น�ำ้ มันปนไปและไปสัมผัสกับสินค้าโดยตรง ก็จะท�ำให้สนิ ค้านัน้  ๆ ช�ำรุดเสียหายได้


KNOWLEDGE 43

วิธีการดูแลรักษาให้ปั๊มลม (Air Compressor) ให้ท�ำงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ พออธิบายได้ดังนี้ 1. ต้องให้ตัวแทนจ�ำหน่ายมาแนะน�ำวิธีการใช้งานและการบ�ำรุง รักษาอย่างละเอียด พร้อมศึกษาวิธีการใช้งานและการดูแลรักษา ตามคู่มือให้เข้าใจ ถ้าติดขัดก็สอบถามให้เข้าใจ 2. ส่วนส�ำคัญของปัม๊ ลมทีต่ อ้ งดูแลอย่าให้ขาดก็คอื น�ำ้ มันหล่อลืน่ ต้องใช้ให้ตรงเบอร์ คุณภาพต้องดี ระดับน�้ำมันอย่าให้ต�่ำกว่า ระดับที่ก�ำหนด รูปแสดงการรับ-ส่ง ก�ำลังขับจากต้นก�ำลัง ไปยังชุดคอมเพรสเซอร์ แบบใช้สายพานและยอย รูปแสดงต�ำแหน่งดูระดับน�้ำมันหล่อลื่นและระดับน�้ำมัน อยู่ในระดับที่ถูกต้อง

3. นอกจากดูระดับน�้ำมันอยู่ในระดับที่ถูกต้องแล้ว ต้องตรวจหา รอยรัว่ ซึมของน�ำ้ มันบริเวณชุดปัม๊ ลม ถ้าตรวจพบต้องวางแผนใน การแก้ไข 4. ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันหล่อลื่นให้ดูตามคู่มือ และ ใส้กรองน�้ำมันหล่อลื่นก็เช่นเดียวกันให้เปลี่ยนตามคู่มือ เพราะถ้า แต่มองเรื่องความประหยัดมากเกินไป อาจส่งผลเสียกับปั๊มลมได้ 5. ใส้กรองอากาศด้านลมดูดเข้า (Air Filter)ให้เป่าท�ำความสะอาด ตามคู่มือที่ก�ำหนด หรือถ้าอากาศบริเวณรอบๆปั๊มลมมีฝุ่นมาก ก็ทำ� การเป่าให้ถขี่ นึ้ และเมือ่ สังเกตุดวู า่ ควรเปลีย่ นใหม่กต็ อ้ งเปลีย่ น 6. ชุดแยกลมออกจากน�้ำมัน (Air Oil Separator) ท�ำหน้าแยก ลมออกจากน�้ำมันหล่อลื่น ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ในปั๊มลมแบบสกรู ต้องเปลีย่ นตามคูม่ อื การใช้งาน เพราะถ้าใช้งานนานเกินไปอาจท�ำให้ ปริมาณลมออกไม่สะดวกหรือแยกน�้ำมันออกจากลมได้ไม่หมด

9. ชุด Oil Cooler ส�ำหรับระบายความร้อนของน�ำ้ มันหล่อลืน่ ของ ปัม๊ ลมแบบสกรู ท�ำหน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นความร้อนเพือ่ ให้นำ�้ มันหล่อ ลืน่ มีอณ ุ หภูมลิ ดลง เพราะในขณะท�ำงานน�ำ้ มันจะร้อนมาก ชุด Oil Cooler จะช่วยให้อณ ุ หภูมอิ ยูใ่ นช่วงทีก่ ำ� หนด ส�ำหรับการระบาย ความร้อนจะมีพดั ลมไฟฟ้าติดประกบอยูเ่ พือ่ ดูดลมเย็นให้ไหลผ่าน ชุด Oil Cooler และต้องคอยหมั่นสังเกตุการท�ำงานของมอเตอร์ ไฟฟ้าว่ายังท�ำงานเป็นปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติต้องรีบหาสาเหตุ และรีบแก้ไข และถ้าครีบหรือรังผึ้งด้านนอกของชุด Oil Cooler สกปรกมากต้องล้างด้วนน�้ำยาพิเศษเพื่อช่วยให้การระบายความ ร้อนดีขึ้น และเมื่อใช้งานไปนานๆอุณหภูมิสูงกว่าปกติ อาจต้อง มีการล้างคราบน�ำ้ มันหรือสิง่ สกปรกทีต่ ดิ อยูภ่ ายในท่อของชุด Oil Cooler โดยใช้นำ�้ ยาพิเศษเช่นเดียวกัน (สอบถามตัวแทนจ�ำหน่าย น�้ำยาส�ำหรับล้าง หรือตัวแทนจ�ำหน่ายปั๊มลมได้)

Oil Cooler

รูปแสดงชุด Air Oil Separator และการท�ำงานในการแยกลมออกจากน�ำ้ มันหล่อลื่น

7. ชุด Oil Filter ให้เปลี่ยนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด และเลือก ใช้ของที่มีคุณภาพดี และระยะเวลาในการเปลี่ยน ปกติจะเปลี่ยน พร้อมกับน�้ำมันหล่อลื่น 8. ชุดสายพานหรือยอยส�ำหรับรับ-ส่งก�ำลังขับมาจากมอเตอร์ ไฟฟ้าหรือต้นก�ำลังอื่นๆ ปกติตามคู่มือจะบอกให้เปลี่ยนตาม ระยะเวลาที่ก�ำหนด หรืออาจเปลี่ยนตามสภาพก็ได้ โดยอาศัย ประสบการณ์ และสายพานเมือ่ ใช้งานไปนานๆอาจต้องมีการปรับ ความตึงของสายพานด้วย

รูปแสดงไดอะแกรม การท�ำงานของ Screw Air Compressor และชุด Oil Cooler

10. ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ท�ำหน้าที่ขับชุด Air Compressor ให้ ท�ำงาน ต้องตรวจสอบการงานของมอเตอร์ว่ามีการท�ำงานที่เป็น ปกติหรือไม่ เช่นมีเสียงดังจากชุดลูกปืนหรือไม่ ถ้ามีหฟู งั เสียงก็ใช้ ฟังเสียงทีเ่ กิดขึน้ ได้ ถ้าสรุปได้วา่ ต้องเปลีย่ นชุดลูกปืนก็ตอ้ งด�ำเนิน การ และถ้าเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และมีหัวอัดจารบี ต้องอัด จารบีตามคู่มือก�ำหนด www.thaiprint.org


44 KNOWLEDGE 1.2 Air Compressor Dryer

หรือเครื่องท�ำลมแห้ง คือเครื่องที่มีหน้าที่ท�ำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor มีหน้าที่หลักในการลดอุณหภูมิ ปริมาณน�้ำ และความชื้นที่ปนมากับลมอัด เพื่อให้ได้ลมที่สะอาดปราศจาก ความชื้นและมีอุณภูมิต�่ำ เพื่อน�ำไปใช้งานต่อได้อย่างสมบูรณ์

6. ชุดคอยล์ระบายความร้อนต้องสังเกตุอย่าให้มีฝุ่นมาเกาะและ ควรใช้ลมเป่าให้สะอาด และพัดลมไฟฟ้าต้องตรวจว่าท�ำงานเป็น ปกติหรือไม่ ถ้าท�ำงานผิดปกติให้แก้ไขให้เหมือนเดิม 7. ส� ำ หรั บ การออกแบบและติ ด ตั้ ง ในครั้ ง แรกของชุ ด Air Compressor และ Air Dryer จะมีขนาดที่สัมพันธ์กัน ถ้าใช้ งานไปนานๆ โหลดใช้ลมอาจเพิ่มขึ้นเพราะมีการเพิ่มเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ที่มีใช้ลมมากขึ้น และมีการเพิ่ม Air Compressor หรือ Air Dryer แต่ขนาดอาจไม่สัมพันธ์กัน ต้องเช็คความถูกต้อง เพราะอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพของลมที่ส่งออกมาใช้งานได้ 1.3 ชุด Main Line Air Filter

รูปแสดงต�ำแหน่งติดตั้งชุด Air Dryer บริเวณห้องผลิตลมอัด

วิธกี ารดูแล และบ�ำรุงรักษาชุด Air Dryer พอจะอธิบายได้ตามนี้ 1. การดูแลชุด Air Dryer มีความส�ำคัญในระบบลมมาก เพราะถ้า ดูแลรักษาไม่ดี เครือ่ งช�ำรุดและเสียหาย ก็จะส่งผลให้คณ ุ ภาพของ ลมทีจ่ ะน�ำไปใช้งานมีคณ ุ ภาพไม่ดแี ละจะส่งผลต่ออุปกรณ์ทตี่ ดิ ตัง้ อยู่ในเครื่องจักร ท�ำให้อุปกรณ์ต่างๆท�ำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือช�ำรุดเสียหายตามไปด้วย 2. ต้องให้ตัวแทนจ�ำหน่ายมาแนะน�ำวิธีการใช้งานและการดูแล รักษาอย่างถูกต้อง พร้อมศึกษาการใช้งานและการดูแลรักษาจาก คู่มือควบคู่กันไป 3. ในขณะที่ชุด Air Dryer ท�ำงาน ต้องสังเกตุว่ามีการท�ำงานเป็น ปกติหรือไม่ มีการระบายน�ำ้ ,น�ำ้ มัน ผ่าน Auto Drain Valve หรือ ไม่ ถ้ามีจะแสดงว่าระบบท�ำงานเป็นปกติ โดยการระบายนีจ้ ะเป็น จังหวะทีส่ มั พันธ์กนั กับการท�ำงานของปัม๊ ลมทีต่ อ่ หรือตัดการท�ำงาน 4. ในขณะเดียวกันถ้าไม่เห็นการระบายอากาศ น�ำ้ หรือน�ำ้ มัน ผ่าน Auto Drain Valve ออกมาเลย ให้ตรวจสอบชุดวาล์ว ท่อ ภายใน ชุด Air Dryer ว่ามีการอุดตัน หรือวาล์วที่เป็นวาล์วไฟฟ้าช�ำรุด เสียหายหรือไม่ (ก่อนตรวจสอบต้องสลับทิศทางการไหลของลมที่ ออกมาจาก Air Compressor ก่อน ไม่ให้มลี มอัดไหลผ่านมาทีช่ ดุ Air Dryer ที่มีปัญหาอยู่ ซึ่งตามปกติ จะออกแบบให้ Air Dryer มี มากกว่า 1 ชุด เพือ่ สลับท�ำงานกันได้) เมือ่ พบปัญหาให้แก้ไขให้ถกู ต้อง

รูปแสดง Auto Drain Valves แบบต่างๆที่ใช้ในระบบลมอัด

5. ระบบน�ำ้ ยาท�ำความเย็นทีอ่ ยูใ่ นระบบปกติจะไม่รวั่ ไหลไปไหน ยกเว้นว่ามีท่อหรืออุปกรณ์บางตัวช�ำรุด (ชุด Air Dryer ที่ใช้น�้ำยา Refrigerant) ถ้าพบให้ดำ� เนินการแก้ไขแล้วเติมน�ำ้ ยาท�ำความเย็น เข้าไปใหม่และทดสอบเดินเครื่องให้ทุกอย่างท�ำงานเป็นปกติ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

ท�ำหน้ากรองสิ่งสกปรกที่ติดมากับลมอัดหรือความชื้นและน�้ำมัน หรือน�้ำที่หลงเหลืออยู่ในระบบ ปกติชุด Main Line Air Filter นี้ จะติดตั้งจ�ำนวน 2 ชุด ตัวแรกไส้กรองจะหยาบประมาณ 5-25 Micron ตัวที่ 2 จะเป็นกรองละเอียด ประมาณ 0.1-0.01 Micron ในปัจจุบนั มีรนุ่ ทีม่ ใี ส้กรองหยาบและละเอียดอยูใ่ นตัวเดียวกันด้วย

รูปแสดง Main Line Air Filter และต�ำแหน่งติดตัง ้ ในห้องผลิตลมอัด

วิธีการดูแลรักษา ชุด Main Line Air Filter มีดังนี้ 1. ในการติดตั้งและเดินท่อลม พร้อมติดตั้งชุด Main Line Air Filter จะต้องติดตั้ง Pressure Gauge ก่อนและหลังชุด Main Line Air Filter เพื่อไว้เปรียบเทียบแรงดันลมก่อนเข้า และ หลังออกจากจากชุดกรอง ถ้าในขณะใช้งาน แรงดันที่หน้าปัทม์ Pressure Gauge ทัง้ สองชุดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก แสดงว่า ชุดไส้กรองปกติดี แต่ถา้ แรงดันด้านเข้าสูงกว่าด้านออกมาก แสดงว่า ไส้กรองตันหรือสกปรกมากแล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่

รูปแสดงการติดตั้ง Pressure Gauge ก่อนลมอัดเข้า Main Line Air Filter และหลังผ่าน Main Line Air Filter

2. ชุด Main Line Air Filter ที่มีชุด Auto Drain ติดอยู่ด้านล่าง ต้องหมัน่ คอยสังเกตุดวู า่ มีการท�ำงานปล่อยน�ำ้ อากาศปนน�ำ้ และ น�้ำมันออกมาหรือไม่ ถ้าไม่ท�ำงานเลย อาจมีสิ่งสกปรกอุดตัน ต้องถอดออกมาล้างท�ำความสะอาดและตรวจเช็คว่ามีชิ้นส่วน ท�ำงานไม่สมบูรณ์หรือช�ำรุดหรือไม่ ถ้าซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่


KNOWLEDGE 45

่ ช รูปแสดง Main Line Air Filter ทีม ี ด ุ Auto Drain ติดตัง ่ ว ้ ย ้ อยูด

3. ในขณะจะเปลีย่ นใส้กรองใหม่ ควรระมัดระวังอย่าใส่สลับชุดกัน ระหว่างใส้กรองหยาบและละเอียด เพราะจะท�ำให้ใส้กรองละเอียด เกิดการอุดตันเร็ว 4. จ�ำนวนสต็อกไส้กรองควรมีไว้อย่างเพียงพอส�ำหรับการเปลีย่ น ในครั้งต่อไป 5. ถ้าไส้กรองทีใ่ ช้งานตันเร็วกว่าปกติโดยดูจากแรงดันจาก Pressure Gauge ทีเ่ ปรียบเทียบกัน (จากข้อ 1.) ต้องตรวจหาสาเหตุจากปัม๊ ลม และชุดท�ำอากาศแห้งว่ามีอะไรช�ำรุดหรือท�ำงานผิดปกติหรือไม่ 1.4.ชุดถังพั กลม (Air Storage/Receiver Tank)

1. ชุดถังพักลม (Air Storage/Receiver Tank) ท�ำจากเหล็กกล้า SS400 ส�ำหรับถังรับแรงดัน (Pressue Vessel) มีหน้าที่เก็บลม ทีม่ แี รงดันให้คงทีอ่ ยูเ่ สมอ และยังช่วยระบายน�ำ้ ทีต่ ดิ มากับลมอีกด้วย 2. ชุดถังพักลมจะประกอบไปด้วย เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ,ลิ้นหรือวาล์วนิรภัย (Safety Valve) ,วาล์วปล่อยน�้ำ (Auto Drain/Air Trap Valve) ,ช่องตรวจสภาพภายในถัง (Man Hole) และวาล์วควบคุม ปิด-เปิดลม 3. ส�ำหรับขนาดของถังพักลมควรมีปริมาตรในการเก็บลมได้ 8-10 เท่าของปริมาณที่ปั๊มลมผลิตลมอัดได้ภายใน 1 วินาที และ เผื่อขนาดเตรียมไว้ส�ำหรับการขยายงานในอนาคตอีก 30-40 เปอร์เซนต์ (ถังลมมีราคาไม่แพงมาก) ถ้าเผื่อขนาดได้ก็ควรเผื่อ ไว้เลย และยังมีขอ้ ดีอกี อย่างก็คอื เวลาเครือ่ งจักรเปิดเครือ่ งพร้อม กันลมส�ำรองที่มีอยู่ในถังก็จะจ่ายไปให้โดยไม่ท�ำให้ลมในระบบ กระเพือ่ ม และเมือ่ ใช้งานไปได้สกั ระยะประมาณ 3 ปี ควรทดสอบ ความปลอดภัยของถังพักลมในวิธกี ารทีเ่ รียกว่า Hydrostatics Test

วิธกี ารดูแลรักษาถังพักลม (Air Storage / Receiver Tank) มีดงั นี้ 1. ต�ำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ควรอยูใ่ นทีร่ ม่ ไม่ให้มแี ดดแรงๆหรือฝนสาดได้ เพระจะท�ำให้ภายนอกถังที่ท�ำสีไว้จะช�ำรุดได้ง่าย และอุปกรณ์ที่ ติดตัง้ ไว้กบั ถังก็จะช�ำรุดได้งา่ ยเช่นเดียวกัน เช่น วาล์ว ,เซฟตีว้ าล์ว, Pressure Gauge, Auto Drain Valve,ประเก็นยางบริเวณช่อง Man Hole เป็นต้น 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ตา่ งๆว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น วาล์ว, เกจ วัดแรงดัน, ชุด Auto Drain, ตรวจหารอยรั่วซึมบริเวณประเก็น Man Hole และตรวจสอบการท�ำงานของชุด เซฟตี้วาล์ว โดยปิด วาล์วที่ควบคุมลมเข้าถังและปล่อยลมให้ออกหมดถังเพื่อความ ปลอดภัย จากนั้นปรับสปริงที่ตัวเซฟตี้วาล์วให้อ่อนลงประมาณ 10-20 % จากความแข็งปกติ (ก่อนท�ำให้จดค่าที่ Pressure Gauge ในช่วงที่ท�ำงานปกติวา่ เป็นเท่าไรก่อน) หลังจากปรับแล้ว ให้เปิดวาล์วให้ลมเข้าถัง จากนั้นคอยตรวจดูว่าชุดเซฟตี้วาล์ว ท�ำงานระบายลมออกก่อนถึงค่าแรงดันที่เราได้จดค่าไว้หรือไม่ เช่นค่าที่จดไว้ แรงดัน 7 บาร์ ชุดวาล์วจะต้องท�ำงานก่อน 7 บาร์ ถ้าชุดวาล์วท�ำงานที่ความดัน 5 หรือ 6 บาร์ แสดงว่าระบบของ ตัววาล์วท�ำงานปกติ จากนั้นปรับสปริงที่ชุดเซฟตี้วาล์วให้แข็งขึ้น เล็กน้อย ชุดเซฟตี้วาล์วจะเปิดระบายลมออกที่แรงดันมากกว่า 5-6 บาร์ อาจเป็น 6.5-7บาร์ ถ้าเปิดที่ 7 บาร์แสดงว่าความแข็ง ของสปริงและแรงดันลมเท่ากัน (เป็นการเทียบค่า) จากนัน้ ให้ปรับ ให้สปริงแข็งขึ้นเล็กน้อย แล้วปรับเพิ่มแรงดันลมเล็กน้อยที่ปั๊มลม เช่นเดียวกัน และทดสอบดู ถ้าชุดเซฟตี้วาล์วเปิดระบายลมออก ที่แรงดัน 7.5-7.8 บาร์ ก็ถือว่าใช้ได้ จากนั้นปรับแรงดันลมลงให้ ผลิตที่แรงดัน 7 บาร์ และล็อกนัตส�ำหรับปรับชุดสปริงให้แน่นก็ จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบการท�ำงานของเซฟตี้วาล์ว แต่ถ้าการ ท�ำงานของเซฟตี้วาล์วไม่เหมือนกับขั้นตอนตามที่อธิบายมา ให้ เปลีย่ นเซฟตีว้ าล์วชุดใหม่และทดสอบการท�ำงานตามขัน้ ตอนตาม ที่ได้อธิบายมาข้างต้น 3. เปิด Man Hole แล้วใช้ไฟฉายส่องดูสภาพภายในถังว่ามีอะไร ผิดปกติหรือไม่ ถ้ามีสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดผิดปกติให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือ ผู้ผลิตถัง เพื่อให้เกิดความแน่ใจ และประเก็นที่บริเวณชุด Man Hole ควรเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง เมื่อมีการเปิดชุด Man Hole อ่านต่อฉบับหน้า ข้อมูลอ้างอิง • ตามประสบการณ์จริงของผู้เขียน

รูปแสดงถังพั กลม (Air Storage/Receiver Tank)

เครดิตภาพประกอบ • https://image.made-in-china.com/2f0j00DboUnpkYZIcJ/Medical-Oil-Free-ScrewCompressor.jpg • http://www.adv-forward.com/default.aspx?pageid=105 • https://www.anonaauto.com/products/piston-air-compressor/ • https://www.compressorwale.com/difference-between-screw-and-reciprocating-aircompressors.html • https://www.indiamart.com/proddetail/air-oil-separator-for-ingersoll-rand-screwcompressor-17182345873.html • http://www.adv-forward.com/upload/images/Image/air-oil%20sep2.jpg • http://image.ec21.com/company/y/yu/yuj/yujincomp2/upimg/04_01.jpg • https://docplayer.com.br/docs-images/75/72575753/images/39-0.jpg • https://brownlowradiators.com/wp-content/uploads/2018/03/combi1.jpg • https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ggPLfkmD70vYdAdaB7Y5Dh87ZBVbP5oT8p8 GBnXdi7M7Qu-Q9QyuB87QYBWdjCEaUx9C3ASOtSDx4EeAkkYt2zTuwQpzBc6t0GDk0Hy hBpVi-9anAEjheXZU-VEXAbNTYSuU9fSHamlO • https://aecfilterparts.ran4u.com/userfiles2/directUpload/skin/aecfilterparts_36689/ etc/15-4.png • https://5.imimg.com/data5/SS/NU/MY-13726020/500-l-air-receiver-tank-500x500.jpg

www.thaiprint.org


46 KNOWLEDGE

การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19

การตลาดสิ่งพิ มพ์ จะไปร่วมกับธุรกิจแบบไหนเพื่ อให้ยั่งยืน เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล

ก่อนถึงปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีภาวะวิกฤติ เรื่องการหา ลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงการมองตลาดใหม่ๆ บางโรงพิมพ์ถึงขนาดต้องสร้างสินค้าเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะ ป้องการผลิตให้กบั ธุรกิจสิง่ พิมพ์ทที่ ำ� อยูก่ อ่ น แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2563 เราได้พบวิกฤติที่แทบจะไม่มีใครคาดคิดว่า จะมีเหตุการณ์ รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะเกิดมาและได้พบเจอ นั้นคือ โรคระบาดโควิด-19 เหตุการณ์ในประเทศไทยดูเหมือนจะ ควบคุมได้ แต่ต่างประเทศอื่นๆ มีผลกับชีวิตของประชากร ท�ำให้ล้มตายไปจ�ำนวนมาก ยังไม่พอส�ำหรับประเทศไทยยังมี โรคระบาดโควิด-19 ครั้งที่สองเมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 จนถึง THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

ปัจจุบันคือ 4 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 ผมได้อ่านบทความ ของนักวิชาการหลายท่าน และคิดเห็นว่าธุรกิจทุกธุรกิจรวมถึง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของสมาชิกทุกท่านถึงเวลาต้องปรับตัว และมี หลายคนพูดว่าธุรกิจจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมอีกต่อไปถึงแม้วา่ โรคระบาดนี้จะหายไปก็ตาม ดังนั้นผมจึงขอคัดเนื่องหาจากบทความในโซเชียลที่น่าสนใจ มาน� ำ เสนอให้ ส มาชิ ก ได้ อ ่ า นเพื่ อ เตรี ย มตั ว ปรั บ แนวธุ ร กิ จ ของท่านให้สอดคล้องกับ “การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19” และการตลาดสิ่งพิมพ์จะไปร่วมกับธุรกิจแบบไหนเพื่อให้ยงั่ ยืน มาให้ได้อ่านกันครับ


KNOWLEDGE 47

หัวข้อ : Future of Marketing: การตลาดดิจิทัล อาวุธโลกธุรกิจ หลังโควิด-19 การตลาดในโลกธุรกิจหลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร? คุณศิวัตร เชาวรีวงษ์ CEO แห่ง Group M เอเจนซี่ระดับ แนวหน้าของวงการ ผู้อยู่เบื้องหลังการวางกลยุทธ์สื่อโฆษณา และการตลาดขององค์กรธุรกิจและแบรนด์สนิ ค้ามากมายในทุก อุตสาหกรรม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการปรับกลยุทธ์รบั มือ ให้บริษทั อยูร่ อดจากวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ และอนาคตทีจ่ ะมาต่อจากนี้ เปลี่ยนจากขายแต่หน้าร้าน เป็นขายออนไลน์

ธุรกิจขนาดใหญ่หลายธุรกิจยังคงใช้จา่ ยงบสือ่ โฆษณาไม่เปลีย่ น ไปจากเดิมมากนัก แต่มีการปรับรูปแบบโฆษณาให้เข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น เช่น ธุรกิจยานยนต์ ที่ไม่สามารถ จัดงานมอเตอร์โชว์ได้ ปรับเปลีย่ นมาใช้ชอ่ งทางโฆษณาออนไลน์ เป็นหลัก โดย • โฆษณาโดยใช้ชอ่ งทางการเซิสค�ำค้นหาบนเว็บไซต์ เช่น กูเกิล้ (google) เพราะการทีม่ คี น เซิสค�ำค้นหาเกีย่ วกับรถ แสดงว่า มีความต้องการในตลาดอยู่ • กรณีที่ลูกค้ายังไม่ซื้อ ใช้วิธีการเก็บข้อมูล และยิงโฆษณาซ�้ำ เข้าหาลูกค้าที่สนใจ (Remarketing) ่ น กลยุทธ์การตลาดเปลีย ่ น พฤติกรรมผูบ ้ ริโภคเปลีย

ธุรกิจสินค้าเครื่องส�ำอาง ดูแลผิว • สิ่งที่เปลี่ยนไปคือช่องทางการจ�ำหน่าย เพราะห้างปิดลูกค้า จ�ำเป็นต้องซื้อทางอีคอมเมิร์ซ ท�ำให้ได้สัมผัสประสบการณ์ ใหม่ อาจมีลูกค้าบางส่วนที่ไม่กลับไปซื้อที่หน้าร้านอีก • การท�ำโฆษณาควรใช้ขอ้ มูลลูกค้าทีไ่ ด้จากตอนขายออนไลน์ มาท� ำ กลยุ ท ธ์ ยิ ง โฆษณาหาลู ก ค้ า กลุ ่ ม เป้ า หมาย หรื อ ลูกค้าเก่าที่คุ้นเคยกับสินค้า มากกว่าจะดึงลูกค้าใหม่จาก แบรนด์อื่น ธุรกิจสินค้ากลุ่มของใช้ประจ�ำวัน • ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในก่อนหน้านี้อาจไม่ค่อยซื้อผ่านทาง ออนไลน์ แต่ช่วงล็อกดาวน์ มีความจ�ำเป็นต้องสั่ง เมื่อห้าง เปิดบางกลุ่มยังคงซื้อออนไลน์อยู่ เราจึงต้องมองให้ออกว่า ลูกค้าอยู่กลุ่มไหน มีสัดส่วนอย่างไร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ร้านไหนที่มีจุดเด่นเป็นตัวอาหารและท�ำการส่งถึงบ้านอยู่ แล้ว ช่วง Covid-19 ก็เป็นช่วงที่ขายดียิ่งขึ้น แต่ถ้าร้านมี จุดเด่นที่บริการ จ�ำเป็นต้องปรับตัวมากกว่า สิ่งที่หลายร้าน

เลือกท�ำคือ จัดโปรโมชัน่ ลดราคาพิเศษ หรือออกเมนูใหม่ให้ เหมาะกับการส่งเดลิเวอรี่ • ร้านอาหารบางร้านเลือกใช้วิธีขายบัตรก�ำนัลหรือคูปอง เงินสดให้ลูกค้าไปก่อน เพื่อเอาเงินสดเข้ามา • ขนมท�ำง่ายๆ อย่าง ขนมเบื้อง ขนมโตเกียว จะมีการขาย วัตถุดบิ เป็นอาหารแบบท�ำเองได้ทบี่ า้ น เป็นทีน่ ยิ มมากเพราะ ลูกค้ารู้สึกสนุกในการท�ำอาหาร • กรณีศึกษาจาก KFC ที่ต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท�ำงาน ให้สง่ ทันกับออเดอร์ทม่ี เี ข้ามามากขึน้ และมีการปรับกลยุทธ์ สื่อสารว่าจะใช้ไก่ KFC มาปรุงท�ำอาหารที่บ้านอะไรได้บ้าง ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรม • โรงแรมทีพ่ กั หรือธุรกิจท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างชาติได้รบั ผลกระทบหนัก เพราะกลุ่มลูกค้าหลักหายไป บางโรงแรม ก็ต้องปิดชั่วคราว หรือลดขนาด และรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่าย • หลายโรงแรมมีการปรับตัว โดยเลือกเปลีย่ นมาขายร้านอาหาร เซอร์วิสในโรงแรม • ในทางการตลาดดิจิทัลถ้ายังมีคนเซิสค้นหาที่พักอยู่ เช่น กลุ่มลูกค้าคนไทย ก็แปลว่ายังมีความต้องการห้องพักอยู่ เป็นโอกาสเข้าไปท�ำตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้ • การท�ำตลาดกับลูกค้าเก่า ส�ำหรับโรงแรมที่พักที่มีระบบ ข้อมูลลูกค้าเดิมดีอยู่แล้ว ก็สามารถใช้กลยุทธ์ท�ำการตลาด ออนไลน์กบั ลูกค้าเก่าได้หลากหลาย เช่น เสนอส่วนลดพิเศษ ยิงโฆษณา ฯลฯ • ธุรกิจโรงแรมไทยต้องเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยชือ่ เสียงทีไ่ ทยจัดการโควิดมีประสิทธิภาพท�ำให้เรามีภาษี ดีกว่าทีอ่ นื่ และท�ำการตลาดด้านอืน่ ๆ ควบคูไ่ ปด้วย ท�ำอย่างไร ให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่า ประสบการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมา การตลาดที่มีประสิทธิผล ท�ำให้ผลก�ำไรดีขึ้น

สิง่ ส�ำคัญคือต้องดูวา่ พฤติกรรมลูกค้าจะเปลีย่ นไปอย่างไร ทัง้ การ ใช้จา่ ย ความต้องการสินค้า กลยุทธ์ทใี่ ช้ในการท�ำการตลาด ดังนี้ • ใช้ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อเจาะ หาลูกค้าให้แม่นย�ำขึน้ กว่าเดิม ซึง่ โชคดีทเี่ ครือ่ งมือการตลาด ดิจทิ ลั มีความสามารถในการสือ่ สารหาลูกค้าได้แม่นย�ำอยูแ่ ล้ว • เมือ่ แบ่งกลุม่ ลูกค้าได้ถกู เลือกแพลตฟอร์มได้เหมาะสม ก็จะ สามารถยิงโฆษณาสู่ลูกค้าแต่ละคนได้แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น • ควรมีการปรับและวัดผลโฆษณาอยู่ตลอดเวลา พร้อมเสริม กลยุทธ์ระหว่างทาง ก็จะมีสร้างยอดขายได้มากที่สุด เรียก ว่าใช้งบได้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีเงินเหลือท�ำ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้ www.thaiprint.org


48 KNOWLEDGE

การปรับกลยุทธ์การวัดผลโฆษณา ของคุณเพื่ อรับมือผลกระทบ จากโควิด-19 เราได้เห็นและได้ยินมาโดยตลอดว่าการระบาดใหญ่ทั่วโลก ของไวรัสโคโรน่านั้นส่งผลต่อการให้บริการชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ของธุรกิจอย่างไร ในขณะที่เจ้าของธุรกิจเปลี่ยนแปลงบริการที่ พวกเขาน�ำเสนอ เราทราบดีวา่ มีหลายคนทีต่ อ้ งทบทวนสิง่ ต่างๆ อีกครั้ง เช่น คุณควรท�ำอย่างไรกับการตลาดและควรใช้จ่ายเงิน เท่าไรกับโฆษณา แม้การพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะเป็นเรื่องส�ำคัญ ธุรกิจก็จำ� เป็นต้องใคร่ครวญเกีย่ วกับกลยุทธ์ของตนโดยค�ำนึงถึง ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น แม้พฤติกรรม ผู้บริโภคหลายๆ อย่างในตอนนี้จะเปลี่ยนไปจากปกติ เช่น มี การใช้ เวลามากขึ้ น บนโซเชียลมีเ ดียเนื่องจากความกังวล เกี่ ย วกั บ โควิ ด -19 การเปลี่ ย นแปลงด้ า นพฤติ ก รรมก็ อ าจ ไม่เปลี่ยนแปลงเกินไปกว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบัน บางครั้งการท�ำความเข้าใจผลกระทบที่อาจตามมาจากการ ตัดสินใจที่แตกต่างกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เราจึงได้พัฒนา แหล่งข้อมูลขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณ ด้านล่างนี้ เราได้ระบุกลยุทธ์ 4 อย่างในการท�ำความเข้าใจประสิทธิภาพของการโฆษณา ในช่วงเวลานี้ และคู่มือชื่อการปรับกลยุทธ์การวัดผลโฆษณา ของคุณเพื่อรับมือผลกระทบจากโควิด-19 ของเราก็อธิบาย เกี่ยวกับแต่ละกลยุทธ์อย่างละเอียดยิ่งขึ้น 1. ปรับกลยุทธ์ของคุณให้ง่ายขึ้น

การประเมินกลยุทธ์การวัดผลของคุณเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ เงือ่ นไขในปัจจุบนั ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทิง้ วิธกี ารวัดผล ที่มีอยู่ แทนที่จะเปลี่ยนวิธีการทั้งหมด ลองปรับกลยุทธ์ของ คุณให้ง่ายขึ้นเพื่อเน้นไปที่การใช้แหล่งข้อมูลส�ำคัญที่เชื่อถือได้ และให้ภาพรวมของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ (Source of Truth) ซึ่งองค์กรของคุณมีอยู่ในปัจจุบันแทน วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงและปรับสื่อของคุณให้เหมาะสมได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ่ นอย่างรวดเร็ว 2. ใช้การทดสอบเพื่ อท�ำการปรับเปลีย

การวัดผลและการเรียนรู้จะช่วยให้คุณประเมินผลกระทบของ การปรับเปลีย่ นทีค่ ณ ุ ท�ำในด้านต่างๆ เช่น การก�ำหนดเป้าหมาย และการน�ำเสนอชิ้นงานโฆษณาได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณปรับโฆษณา ของคุณได้ ท�ำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น และปรับ กลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

3. ประเมินการทดสอบที่ออกแบบมาเพื่ อให้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในอนาคตอีกครั้ง

การเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ทเี่ กิดขึน้ กับชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ น ท�ำให้ประสิทธิภาพของสื่อมักผิดแผกไปจากปกติ เมื่อดูข้อมูล เชิงลึกจากการทดสอบที่ท�ำขึ้นในช่วงนี้ ให้พิจารณาขอบเขตที่ สภาวะในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ผลการทดสอบที่ได้ และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดบางอย่างอาจยังคงน�ำไปใช้ได้ทั่วไป และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตได้ ในขณะที่ผลการทดสอบและหลักปฏิบัติอื่นๆ อาจใช้ได้แค่ใน ปัจจุบันเท่านั้น ่ นไข 4. พิ จารณาผลกระทบตามอุตสาหกรรมและเงือ ทางการตลาด

ภาคธุรกิจและสินค้าที่แตกต่างกันเผชิญกับความเป็นจริงที่ ต่ า งกั น อย่ า งสิ้ น เชิ ง ในช่ ว งเวลานี้ โดยบางธุ ร กิ จ อาจได้ รั บ อุ ป สงค์ เ พิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ธุ ร กิ จ อื่ น อาจได้ รั บ อุ ป สงค์ ล ดลง อย่างมาก นอกจากนี้ เงื่อนไขในการโฆษณาก็แตกต่างกันมาก ตามภูมิศาสตร์และฐานลูกค้าด้วย จึงไม่มีวิธีการใดที่สามารถ น� ำ ไปใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก ธุ ร กิ จ ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว กลยุ ท ธ์ ก ารวั ด ผลที่ เหมาะสมจะต้องได้รับการปรับให้เหมาะกับเป้าหมาย ลูกค้า และเงื่อนไขทางการตลาดของคุณซึ่งมีความเจาะจง

5 ธุรกิจที่จะเติบโต หลังยุคโควิด-19 เมื่อกล่าวถึงค�ำว่า Reskill ในปัจจุบัน เรามักจะคิดถึงการที่ องค์กรก�ำลังเปลี่ยนแปลง ก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ เหมือนจะเกีย่ วข้องกับส่วนงาน IT และ Digital ฟังดูยงั ห่างไกล จากพนักงาน โดยเฉพาะในส่วน HR หรือ 1. ธุรกิจออนไลน์/ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Online Business/E-Business)

มาตรการปิดเมืองการท�ำงานจากบ้าน และการรักษาระยะ ห่างทางสังคม (Lockdown, Work from Home andSocial Distancing) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้ ทัง้ ผูบ้ ริโภคหันไปท�ำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ จนกลาย เป็นความคุ้นชิน ในขณะที่ธุรกิจต้องปรับตัวสู่การขายสินค้า และบริการผ่านออนไลน์เพื่อความอยู่รอด ธุรกิจในยุคหลัง โควิด-19 จึงมีแนวโน้มพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยทุก ขัน้ ตอนของการด�ำเนินธุรกิจจะอยูบ่ นออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ มากขึน้ ทัง้ การผลิต การซือ้ ขายแลกเปลีย่ น การจ�ำหน่ายสินค้า และบริการ และการพัฒนาระบบส�ำนักงานที่เชื่อมโยงข้อมูล ตลอดกระบวนการด�ำเนินงานของธุรกิจ ตัง้ แต่การสัง่ ซือ้ การผลิต สต็ อ กสิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ การส่ ง มอบสิ น ค้ า การช� ำ ระเงิ น


KNOWLEDGE 49

การรั บ ประกั น สิ นค้า การบริการหลัง การขาย การท�ำการ ตลาดผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ รวมถึงการให้บริการผ่านออนไลน์ เช่น การศึกษา บริการสุขภาพทางไกล (Telemedicine) การชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต การท่องเที่ยว เป็นต้น 2. ธุรกิจจัดส่ง (Delivery Business)

วิกฤตโควิด-19 ท�ำให้ธรุ กิจจัดส่งสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคขยายตัวสูง ขึน้ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งการออกจากบ้านเพือ่ ลดการสัมผัส และพบเจอกับคนจ�ำนวนมาก ท�ำให้มพี ฤติกรรมการซือ้ ขายสินค้า ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อ และจัดส่งอาหารปรุงสุก (food delivery) วิกฤติโควิดยังท�ำให้ ธุรกิจจัดส่งและโลจิสติกส์ในต่างประเทศมีการพัฒนามากขึ้น โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้มากขึน้ อาทิ เทคโนโลยีอัตโนมัติในการจ�ำแนกพัสดุที่จะท�ำการจัดส่งการใช้ ยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles: AVs) เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาการจัดส่งในพืน้ ทีแ่ ออัดและพืน้ ทีห่ า่ งไกล และท�ำให้มีระบบไร้สัมผัส (touchless system) เพื่อช่วย ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส เป็นต้น 3. ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare Business)

สินค้าและบริการด้านสุขภาพจะมีความต้องการและจ�ำเป็น มากขึน้ ในอนาคตท�ำให้ธรุ กิจสุขภาพและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องจะได้รบั ความสนใจในการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการคิด วัคซีนและยารักษาโรค ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ ป้องกันโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น และอุปกรณ์วัดและประมวลผลสุขภาพ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง นาฬิกาดิจิทัลที่วัดผลด้าน สุขภาพ เป็นต้น และธุรกิจการบริการท�ำความสะอาดสถานที่ และ ฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น บริษัท Keenon Robotics ในเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน ได้คดิ ค้นหุน่ ยนต์สำ� หรับใช้ใน โรงพยาบาลทีส่ ามารถฆ่าเชือ้ ด้วยแสง UV และพ่นสเปรย์ฆา่ เชือ้ ไวรัสและแบคทีเรียได้พร้อมกัน ทัง้ ยังสามารถเก็บข้อมูลระหว่าง ฆ่าเชื้อเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ในการฆ่าเชื้อครั้งต่อไปได้ เป็นต้น 4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Data Related Business)

สถานการณ์โควิด-19 บ่งชี้ให้เห็นอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อมูล มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตาม ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง ติดตามผูต้ ดิ เชือ้ เพือ่ ควบคุมการแพร่ ระบาด และติดตามจุดจ�ำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะ หน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์พฤติกรรม การบริโภคของลูกค้า เพือ่ น�ำเสนอสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการได้อย่าง

ครบถ้วนและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นธุรกิจ ที่จะเติบโตขึ้นหลังยุคโควิดจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลเวลาจริง และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Real Time Data Infrastructure and Data Analytics)การเฝ้าระวังการเข้ารหัสความเป็น ส่วนตัว (Privacy Encoding State Surveillance) เป็นต้น 5. ธุ ร กิ จ เพื่ อประโยชน์ สั ง คม (Philanthropic Business Practice)

ในภาวะวิกฤติโควิด ท�ำให้แทบทุกองค์กรและทุกคนได้รับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้า วิกฤติโควิดจึงเป็น โอกาสในการแสดงตัวตน ปรัชญา แนวคิด และค่านิยมของ ผู้ประกอบการและธุรกิจ และเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่า และภาพลักษณ์ของธุรกิจในมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ชุมชน และประชาชน เช่น การไม่ค้าก�ำไร เกินควร การไม่ขายสินค้าคุณภาพต�ำ่ การจ่ายค่าสินค้าตรงเวลา การพยายามรักษาการจ้างงานอย่างถึงที่สุด การใช้ทรัพยากร ทีม่ อี ยูใ่ นการช่วยเหลือสังคม เป็นต้นทัง้ นีก้ ารทีธ่ รุ กิจแสดงความ รับผิดชอบและยื่นมือไปช่วยเหลือผู้อื่น แม้ในยามที่ธุรกิจเอง ก็มคี วามยากล�ำบากจะท�ำให้เกิดทุนความดีและทุนด้านชือ่ เสียง ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจในอนาคต ธุรกิจหลังยุคโควิด-19 จึงมีแนวโน้มเป็นธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม มากขึน้ โดยจะก้าวไปไกลกว่าการท�ำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมเพียงเพือ่ จะได้รบั ภาพลักษณ์ทดี่ เี ท่านัน้ แต่จะเป็นธุรกิจ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและมีส่วนในการสร้างชาติ การท�ำธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นการสร้างความ เลอค่าให้กับธุรกิจเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะพฤติกรรม ของผูบ้ ริโภคในอนาคตจะให้คณ ุ ค่าและยอมจ่ายราคากับสิง่ อืน่ ทีน่ อกเหนือจากคุณสมบัตขิ องสินค้าและบริการมากขึน้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคุณค่าที่ธุรกิจได้มอบให้แก่สังคมและประเทศชาติ ภาคธุรกิจหลังยุคโควิด-19 จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกธุรกิจ จะต้องเริม่ ต้นคิดใหม่ วางแผนใหม่ ปรับรูปแบบใหม่ เพือ่ รองรับ ความปกติใหม่หลังยุคโควิด-19 เพือ่ ทีจ่ ะสามารถมองหาโอกาส และความเป็นไปได้ โดยการประเมินและวิเคราะห์ภาพคาดการณ์ อนาคตทั้งภาพที่พึงประสงค์และภาพที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็น ไปได้ อันน�ำไปสู่การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและ ต่อสังคมได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีดจ ี าก หัวข้อ : Future of Marketing: การตลาดดิจท ิ ล ั อาวุธโลกธุรกิจหลังโควิด-19 อ่านเพิ่ มเติม: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/future-of-marketing.html https://www.smeone.info/posts/view/4472 ที่มา: www.bangkokbiznews.com

www.thaiprint.org


Network-Connectible Cutting Machine เครือ ่ งตัดกระดาษคอมพิวเตอร์ SC Series ระบบหน ้าจอสัมผัส แบบ TFT 10" Touch Panel Color LCD (8 ภาษา)

AL-10 ลิฟท์ยกกระดาษขึน ้ -ลง อัตโนมัต ิ

MJ-05 เครือ ่ งกระทุ ้งกระดาษและรีดลมกระดาษ KUDO-ACE TYPE III เครือ ่ งกระทุ ้งกระดาษ

SPK66/74-4KTL เครือ ่ งพับหนั งสือ ไฮสปี ด

SM 36/40/44-7KTT เครือ ่ งพับใบแทรก ใบกำกับยา (พับ 2.5x5.0 ซม.)

SPK66/74-4.4.4KTT ่ ไฮสปี ด เครือ ่ งพับโบรชัวร์ 3 สเตชัน

SPT56-4.4K ่ ไฮสปี ด เครือ ่ งพับโบรชัวร์ 2 สเตชัน

Bindexplorer เครือ ่ งเก็บยกและไสสันทากาว

Adventure เครือ ่ งไสกาว 1 หัว PUR

เครือ ่ งยกลง-จัดเรียงตัง้ กระดาษอัตโนมัต ิ RU 5.0 Unloader

LQD8E เครือ ่ งเก็บ-เย็บลวด-ตัด 3 ด ้าน ไฮสปี ด

JBB50/5 เครือ ่ งไสกาว 5 หัว

DQB460 เครือ ่ งเย็บลวด 2 หัว


TD1060S, TDS1060 เครือ ่ งปั๊ มกล่องกระดาษ และปั๊ มทองเค ไฮสปี ด 7,500 แผ่น/ชม.

DS106 เครือ ่ งปั๊ มกล่องกระดาษ พร ้อมแกะกล่อง อัตโนมัต ิ ไฮสปี ด 7,500 แผ่น/ชม.

TD800S, TDS800 เครือ ่ งปั๊ มกล่องกระดาษ และปั๊ มทองเค ไฮสปี ด 7,500 แผ่น/ชม.

FOLDER GLUER sMAX Series เครือ ่ งติดกล่อง ไฮสปี ด อัตโนมัต ิ

• ติดกล่องปกติ กล่องขัดก ้น ฝากล่องรองเท ้า • ปรับระยะฉากทัง้ หมดด ้วย Motor Driving System • ปรับสายพานขึน ้ -ลงทัง้ หมดด ้วย Pneumatic Sytem HACUF-350 เครือ ่ งเคลือบ U.V. แบบเว ้นลิน ้ อัตโนมัต ิ

HUC-45CD เครือ ่ งเคลือบ U.V. แบบเต็มแผ่น พร ้อมอาบรองพืน ้ และขจัดแป้ งพ่น อัตโนมัต ิ

LWII-120 เครือ ่ งเคลือบ PP Film ระบบ Water Base พร ้อมระบบตัด Air Knife Separator

FMZ-1260 เครือ ่ งประกบลูกฟูกกับกล่อง ระบบอัตโนมัต ิ FM-1300F เครือ ่ งประกบลูกฟูกกับกล่อง ระบบกึง่ อัตโนมัต ิ

D-5 ใบมีดปั๊ มกล่อง ไฮสปี ด ใช ้เหล็กจาก Nippon Steel คุณภาพส่งออกตลาดยุโรป แต่ราคาเอเชีย ผลิตไต ้หวัน

ใบมีดไฮสปี ดตัดกระดาษ เนื้อเหล็กกล ้า SKH-2 นำเข ้าจากยุโรป ผลิตใน ไต ้หวัน คมเฉียบ ใช ้ทน

เครือ ่ งเจาะรูกระดาษ ถุง ป้ าย ่ ้อ UCHIDA สมุดโน๊ ต แฟ้ ม ยีห • พร ้อมดอกสว่านขนาดตัง้ แต่ 3.0 - 8.0 มม.

ผ ้าลูกน้ำขนสีทอง J-MOL ขนาดเบอร์ 70, 80, 90, 100 จากประเทศญีป ่ ่น ุ

Auto Bending Machine เครือ ่ งดัดเส ้นปั๊ มกล่อง ระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตในเกาหลี


DS106 เครือ ่ งปั๊ มกล่องกระดาษ พร ้อมแกะกล่องอัตโนมัต ิ ไฮสปี ด 7,500 แผ่น/ชม.

TD800S, TDS800 เครือ ่ งปั๊ มกล่องกระดาษ และปั๊ มทองเค ไฮสปี ด 7,500 แผ่น/ชม.

TD1060S, TDS1060 เครือ ่ งปั๊ มกล่องกระดาษ และปั๊ มทองเคไฮสปี ด 7,500 แผ่น/ชม.

ระบบ Feeder 4+4 ไฮสปี ด

ระบบฉากหน ้า ฉากข ้าง ทีแ ่ ม่นยำ

ระบบปั๊ มอันทรงพลัง 300 ตัน

ระบบกระทุ ้งเศษ ติดตัง้ ใช ้งานง่าย

โซ่ราวกริ๊ ปเปอร์ นำเข ้า Brand ดัง

ระบบขับเคลือ ่ นแบบ Timing Belt

ทำไมต ้องเลือก YAWA เท่านัน ้ ??? YAWA เป็ นบริษัทก่อตัง้ มากว่า 100 ปี

YAWA เป็ นเครือ ่ งระดับ Hi-End ของจีน

YAWA เป็ นทีย ่ อมรับในยุโรป อเมริกา

YAWA ลงทุนคุ ้ม คืนทุนเร็ว ราคาจับต ้องได ้

YAWA ได ้จำหน่ายในไทยกว่า 60 เครือ ่ ง

้ YAWA ใชในไทยกว่ า 20 ปี แข็งแรง ทนทาน

SAP มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี

SAP มีทม ี วิศวกรแกร่ง อะไหล่เพียบพร ้อม

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีม ่ อบความไว ้วางใจ YAWA

โดย คุณทศวัสส์ ศศิธรรมวงศ์ บริษัท ต ้นไม ้เพรส จำกัด

โดย คุณธนรัตน์ และ คุณธนวัฒน์ ลัภยพร (ทายาทรุ่น 3) บริษัท แอล เกรท แพ็คเกจจิง้ จำกัด (2 เครือ ่ ง)

โดย คุณปรเมศร์ เลิศสกุลพาณิช (ซ ้าย) บริษัท เค เอส พี พริน ้ ท์ตงิ้ แอนด์ แพ็คเก็จจิง้ จำกัด


54 KNOWLEDGE

ทักษะความสามารถแผนก วางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning & Control (PPC) Skill Standard โดย เพจโรงพิ มพ์ ไทย 5G THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


KNOWLEDGE 55

INPUT

PROCESS

OUTPUT

บทความนี้เป็นแนวทาง การฝึกอบรมพนักงาน PPC ซึ่งผมมีความเห็นว่า ไม่จ�ำเป็น ต้องจบด้านการพิ มพ์ มาก็ได้ ให้เข้าใจวิชาการ หลักการ ทฤษฏี ของ Production Planning และ Production Control ที่ทุกอุตสาหกรรมการผลิตใช้ น�ำมาฝึกคิด ฝึกใช้ รับมือกับความแปรปรวนของ Man - Machines - Methods -  Materials - Sub contracts และปัญหาคอขวด Bottle neck ้ ได้ทก ทีเ่ กิดขึน ุ ขัน ้ ตอน ทุกกะ ทุกวัน

เป็ นศาสตร์และศิลป์ของแผนก PPC จะ Optimize Scheduling อย่างไร ? สลับ Priority ใดก่อน ? ผลกระทบใดน้อยสุด ?

ผมจึ ง คิ ด ว่ า เป้ า หมายของแผนกวางแผนและควบคุ ม การผลิต PPC คือ Cost Control & Cost Reduction ส�ำคัญมากกว่าหน้าที่หลักคือผลักดันงานให้เสร็จส่งลูกค้า ตามก� ำ หนด เพี ย งข้ อ มู ล ในใบจ๊ อ บ Job Instruction ที่ครบถ้วน ชัดเจนก็เริ่ม Cost control ทันที ต้องให้ HR เขียน J.D ใหม่ให้สอดคล้องด้วยครับ อนาคตผู้จัดการ PPC ถ้ามีศักยภาพนั้น จะก้ า วไปถึ ง Production Manager และ Factory Manager ในอนาคตได้

www.thaiprint.org


56

INTERVIEW

"ค�ำนึงถึงความต้องการ ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ ่ ด คุม ้ ค่า และตรงเวลาทีส ุ พร้อมบริการให้คำ� ปรึกษา การพิ มพ์ บรรจุภัณฑ์ พลาสติกทุกประเภท ภายใต้การประสานงาน และการวางแผนงาน อย่างเป็นระบบของ ทีมงานทุกส่วน"

่ ) ชูพินจ ิ ไตรจักร์วนิช (หนึง บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนี่ยน จ�ำกัด THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


INTERVIEW

ชูพินิจ ไตรจักร์วนิช หรือ คุณหนึ่ง มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรชายคนโตของบ้าน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) หลังจากนั้นจึงไปศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ ชีวติ ส่วนตัวคุณหนึง่ สมรส แล้วมีบุตรชายวัยก�ำลังน่ารัก 1 คน ในด้านชีวติ การท�ำงาน คุณหนึง่ ช่วยดูแลกิจการของทีบ่ า้ น หรือ บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนี่ยน จ�ำกัด มาเป็นระยะเวลาร่วม 7 ปี หลังจากเรียนจบ บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนี่ยน จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ผู้บริหารผู้มีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในธุรกิจด้านการผลิต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชนิ ด อ่ อ น (flexible packaging) พร้อมพิมพ์ มาอย่างยาวนาน ซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า มอบหมายให้ ผลิตบรรจุภณ ั ฑ์พลาสติกพร้อมพิมพ์มาโดยตลอด ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ และความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะยื ด มั่ น ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด และด้วยการค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ บริษทั ฯ จึงได้เล็งเห็นศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกชนิดอ่อนอย่างครบวงจร เพือ่ ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าอย่างครบครัน คุม้ ค่า และตรงเวลาทีส่ ดุ และนอกจาก ด�ำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก พร้อมพิมพ์แล้ว บริษัทฯ

57

ยั ง มี บ ริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการพิ ม พ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ทุกประเภท ภายใต้การประสานงาน และการวางแผนงาน อย่างเป็นระบบของทีมงานทุกส่วน

่ น จ�ำกัด บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนีย มุ่งสู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างครบ วงจรรู้จริงในทุกด้าน ใส่ใจใน ทุกรายละเอียด ภายใต้ศักยภาพ ในการท�ำงานของบุคลากร มืออาชีพทุกคน รวมทั้งทีมงาน ที่พร้อมเสมอในการให้ค�ำปรึกษา หรือการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า ทุกท่านอย่างสุดความสามารถ มุ่งเน้นการพั ฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และบริการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่ อสร้างผลงาน ที่เต็มไปด้วยความประทับใจ www.thaiprint.org


58

INTERVIEW

เป้าหมายการท�ำงานในปัจจุบัน ต้องการหางานที่ค่อนข้างยูนีค ที่อยู่ในกระบวนการท�ำได้แต่ไม่มี คนอื่นท�ำให้มากขึ้น รวมไปถึง การน�ำเครื่องจักรต่าง ๆ มา Support คน หรือน�ำคน ออกจากจุดนั้นแล้วย้ายไปท�ำ ในจุดอื่นให้มากขึ้น หมายถึง การลดจ�ำนวนการใช้งาน ให้น้อยลงหรือเท่าเดิมแต่เพิ่ ม ปริมาณการท�ำงานให้มากขึ้น ่ ) ชูพินิจ ไตรจักร์วนิช (หนึง ่ น จ�ำกัด บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนีย

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท�ำงาน / แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่เจอโดยส่วนมากแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ปัญหาภายใน และปัญหาจากภายนอก โดยหลัก ๆ คือ ปัญหาที่เกิดจากคน ที่มีเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก ความไม่ใส่ใจในการท�ำงาน นับเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขได้ยากแต่ก็พยายามที่จะบอกกล่าว และท�ำการฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ส่วน ปัญหาภายนอก ในส่วนที่เจอคือ ลูกค้าขาดความรู้ความเข้าใจ ในด้านงานพิมพ์ของระบบกราเวียร์ แก้ไขโดยการปรับความรู้ ความเข้าใจไปเรื่อย ๆ เป้าหมายการท�ำงานในปัจจุบัน

ต้องการหางานที่ค่อนข้างยูนีคที่อยู่ในกระบวนการท�ำได้แต่ ไม่มีคนอื่นท�ำให้มากขึ้น รวมไปถึงการน�ำเครื่องจักรต่าง ๆ มา Support คน หรือน�ำคนออกจากจุดนัน้ แล้วย้ายไปท�ำในจุด อืน่ ให้มากขึน้ หมายถึง การลดจ�ำนวนการใช้งานให้นอ้ ยลงหรือ เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณการท�ำงานให้มากขึ้น


INTERVIEW

แนวคิด หรือคติในการท�ำงาน

ไม่ได้มีคติหรือแนวคิดอะไร แต่ใช้หลักที่วา่ พยายามที่จะเคลียร์ งานในส่วนของเราให้ได้มากที่สุด ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้คนอื่น ท�ำงานได้งา่ ยทีส่ ดุ และสะดวกทีส่ ดุ ยกตัวอย่างในเช่น เรือ่ งงาน กราฟิกของบรรจุภัณฑ์ ก็จะเคลียร์แบบให้จบก่อนทั้งในฐานะ เซลล์และ QC ก่อนที่จะส่งรวมไปถึงก่อนเสนอราคาให้ลูกค้า มุมมองอนาคตของอุตสาหกรรมการพิ มพ์ ไทย

ไม่ใช่ทุกธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากการถูก Disrupt และกระแสโควิด-19 เพราะในขณะที่เกิดโรคระบาดธุรกิจ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ยั ง คงเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจะเห็ น ได้ ว ่ า ผู้ผลิตระดับ SMEs หรือ Consumer มีเพิ่มมากขึ้น

59

เข้ามาเป็นสมาชิก Young Printer Group ได้อย่างไร

เริ่มจากการไปตีแบดฯ กับเพื่อนแล้วบังเอิญได้รู้จักกับพี่เบ๊นซ์ บีบีการพิมพ์ และได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม Young Printer หลังจากเข้ามาช่วยดูแลในด้านการเอนเตอร์เทนเป็น ส่วนใหญ่ เนือ่ งจากภารกิจธุรกิจอาจจะไม่คอ่ ยมีบทบาทมากนัก แต่พยายามทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของกลุม่ ให้มากขึน้ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม Young Printer

ได้ เ พื่ อ น ได้ คู ่ ค ้ า ได้ ง าน และที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ได้ มี โ อกาส แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และประสบการณ์ทั้งในด้าน การท�ำงานและชีวิตส่วนตัว www.thaiprint.org


60

NEWS

เอปสัน ดันแผนดิสรัปท์ธรุ กิจ พรินเตอร์สโู่ มเดลบริการเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดตัว Epson EasyCare 360 เหมา เหมา

เอปสัน ประเทศไทย เร่งเครื่องพลิกปี 64 โตเกิน 10% พร้อมเดินหน้า ดิสรัปท์โมเดลธุรกิจกลุ่ม อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ สู่บริการ ด้านงานพิ มพ์ ส�ำหรับ ลูกค้าองค์กรธุรกิจเต็มตัว โดยเปิดตัวบริการล่าสุด ‘Epson EasyCare 360 เหมา เหมา’

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำ� นวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผยว่า “ในปี 2563 ท่ามกลาง สภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ จี ดี พี -6.1% เพราะได้ รั บ ผลกระทบหนักจากโรคโควิด-19 ท�ำให้การอุปโภคบริโภคและ การลงทุนของภาคเอกชนหดตัว ธุรกิจห้างร้านมากมายปิดตัวลง ระบบซัพพลายเชนที่ต้องพึ่งการน�ำเข้ าในหลายธุรกิจ หยุ ด ชะงัก แต่ขณะเดียวกันสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้เร่งให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเร็วขึ้น ท�ำให้มีปัจจัยบวกและ โอกาสใหม่ที่สนับสนุนธุรกิจของเอปสัน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน ทีล่ ดลงจากการใช้แพลทฟอร์มการขายออนไลน์ ขณะทีโ่ รงงาน ในภาคการผลิตลงทุนใช้เทคโนโลยีเอไอและระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตมากขึน้ ภาคธุรกิจหันมาใช้โรงงานผลิตและ ระบบซัพพลายเชนภายในประเทศ โรงพยาบาลทัง้ รัฐและเอกชน เริ่มใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในขั้นตอนการให้บริการ เช่น การพิมพ์ ฉลากยาสี รวมถึงการเกิดใหม่ของธุรกิจบุคคลหรือฟรีแลนซ์ จ�ำนวนมาก เช่น การรับจ้างพิมพ์ภาพ ซึ่งท�ำให้ยอดขายของ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก”


NEWS

61

มากยิ่งขึ้น ดิสรัปชั่นทางเทคโนโลยีครั้งนั้นได้สร้างมาตรฐาน ใหม่ให้กับวงการการพิมพ์ทั่วโลกและสร้างเอสเคิร์ฟใหม่ให้กับ บริษัทฯ ปัจจุบันเอปสันมีอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ระบบแท็งค์มาก ที่สุดในท้องตลาด และสามารถพิมพ์งานทั้งสีและขาวด�ำด้วย คุณภาพและความเร็วที่เทียบเท่าเลเซอร์พรินเตอร์ และปีนี้ เอปสันจะดิสรัปท์ธุรกิจพรินเตอร์อีกครั้ง โดยมุ่งเปลี่ยนโมเดล ธุรกิจจากการขายเครื่องไปสู่การให้บริการแบบเต็มตัว”

“ถึงแม้จะเป็นปีทไี่ ม่งา่ ย เอปสันก็ยงั คงท�ำกิจกรรมทางการตลาด อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ปี เพือ่ กระตุน้ ยอดขายและรักษาระดับการรับรู้ ต่อแบรนด์เอปสัน รวมแล้วมากกว่า 200 กิจกรรม ทัง้ การสัมมนา ออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการขายทางเว็บไซต์และช่องทาง โซเชียลของเอปสัน และแพลทฟอร์มออนไลน์มาร์เก็ตเพลสต่างๆ กิจกรรมซีเอสอาร์ การโร้ดโชว์สินค้า การสนับสนุนกิจกรรม ของพาร์ทเนอร์ โปรแกรมทดลองใช้สินค้าของเอปสันฟรีนาน 1 เดือน รวมไปถึงการผลิตและเผยแพร่โฆษณาสินค้าและ โปรโมชั่นตามช่องทางต่างๆ ของคู่คา้ ” นายยรรยง กล่าว ส�ำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2564 นายยรรยง กล่าวว่า “ปัจจัย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ ของเอปสั น ยั ง คงเป็ น สถานการณ์ ทางการเมืองและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหากมี แนวโน้ ม ที่ ดี คนไทยสามารถเข้ า ถึ ง วั ค ซี น ต้ า นโควิ ด -19 ได้อย่างทัว่ ถึง จีดพี ขี องประเทศก็นา่ จะกลับมาบวก และได้เห็น การลงทุนของภาครัฐกลับมาในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงภาคการ ท่องเที่ยวก็จะเริ่มฟื้นตัวได้ดี สถาบันศึกษากลับมาเปิดท�ำการ ซึ่ ง เอปสั น ก็ ไ ด้ เ ตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้วยกลยุทธ์เพื่อรุกตลาด B2B โดยภายหลังได้ปรับเปลี่ยน ทั้งโครงสร้างและกระบวนการท�ำงานภายในองค์กร พัฒนา ศั ก ยภาพของเครื อ ข่ า ยตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ในส่วนต่างๆ ซึ่งช่วยยกระดับความพึงพอใจและประสบการณ์ ที่ ดี ข องลู ก ค้ า โดยตั้ ง เป้ า ว่ า บริ ษั ท ฯ จะกลั บ มาเติ บ โตได้ ในระดับที่มากกว่า 10% ในปีนี้” นายยรรยง กล่ าวต่อว่ า “เมื่อสิบปีก่อนเอปสันได้ดิสรัปท์ เทคโนโลยีองิ ค์เจ็ทพรินเตอร์ของตัวเองมาสูร่ ะบบแท็งค์ และได้ ขยายการใช้ระบบดังกล่าวไปในทุกกลุ่มสินค้าพรินเตอร์ ตั้งแต่ พรินเตอร์ขนาดเล็ก พรินเตอร์เพื่อธุรกิจ จนถึงพรินเตอร์ระดับ มืออาชีพส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ ลดต้นทุนการพิมพ์ ประหยัดค่าไฟ ทัง้ ยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

“ปีที่แล้วเอปสันได้ทดลองเปิด ‘Epson EasyCare 360’ บริการเช่าเครื่องพรินเตอร์แบบรายแพคเก็จส�ำหรับลูกค้า Epson WorkForce ทีต่ อ้ งพิมพ์งานปริมาณมากอยูเ่ ป็นประจ�ำ เพื่อแข่งขันกับบริการของแบรนด์เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งลูกค้า สามารถควบคุมต้นทุนการพิมพ์ของตัวเองได้ ไม่ตอ้ งสต๊อกหมึก เพราะบริษัทฯ จะส่งหมึกให้โดยค�ำนวณค่าใช้จ่ายจากจ�ำนวน พิมพ์รายแผ่น ทั้งยังมีบริการ On-site service ส่งช่างซ่อมไป ถึงออฟฟิศ นอกจากนี้ ยังมีบริการ ‘Epson EasyCare Mono’ เพื่อกลุ่มลูกค้า Epson EcoTank M-series ให้สามารถ เช่าเครื่องพร้อมหมึกแบบเหมาจ่ายรายเดือนและรับทันที ทั้ ง บริ ก ารติ ด ตั้ ง พริ น เตอร์ ใ ห้ ถึ ง ออฟฟิ ศ บริ ก ารจั ด อบรม การใช้งาน และบริการแก้ปัญหาเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ ง ทั้ ง สองบริ ก ารได้ รั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี เอปสั น จึ ง เดินหน้าแผนดิสรัปท์โมเดลธุรกิจกลุม่ อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ทงั้ หมด จากที่เคยเน้นการขายเครื่องมาเป็นการบริการงานพิมพ์” “นอกจากดิสรัปชัน่ โมเดลธุรกิจเพือ่ ให้ธรุ กิจของเอปสันสามารถ ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า อยู่เสมอ บริษัทฯ ยังได้สร้าง Epson Virtual Solutions Center เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า B2B ไม่ เ พี ย งแต่ ใ นประเทศไทย แต่รวมถึงกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และปากีสถาน ที่อยู่ภายใต้ การดูแลของเอปสัน ประเทศไทย ได้สัมผัสกับประสบการณ์ เสมือนจริงระหว่างการท�ำความรู้จักกับเทคโนโลยีและ B2B โซลู ชั่ น ของเอปสั น ซึ่ ง จะแบ่ ง ออกตามประเภทธุ ร กิ จ หรื อ อุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน การพิมพ์ดิจิทัล ร้านค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต การศึกษา สาธารณสุข และองค์กรธุรกิจ และในเฟสถัดไปจะมีการเพิ่มเติมโซนพิเศษ ส�ำหรับลูกค้าโฮมยูสทั่วไปให้ สามารถมาชมสินค้าและพูดคุย กับพนักงานขายทางออนไลน์ได้ทนั ที โดยได้รบั บริการทุกอย่าง เหมือนอยูห่ น้าร้าน โดยในเฟสแรก Epson Virtual Solutions Center นี้ จะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารในเดื อ นเมษายนที่ จ ะถึ ง นี้ ” นายยรรยงกล่าวทิ้งท้าย www.thaiprint.org


62

NEWS

เอชพี เปิดโปรแกรม Certified Pre-Owned (CPO) ส�ำหรับเครื่องพิ มพ์ ดิจิทัล HP Indigo คุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงด้วยการลงทุนเบื้องต้นต�ำ่

เอชพี อิงค์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้กบ ั ผูป ้ ระกอบการ บริการงานพิ มพ์ เพื่ อเข้าถึงเทคโนโลยีการพิ มพ์ ดิจิทัล HP Indigo ในการรองรับธุรกิจงานพิ มพ์ คุณภาพสูง ทุกขนาดและหลากหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย (capex) ในการลงทุนได้มาก

โปรแกรม HP Indigo Certified Pre-Owned (CPO) ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ เริ่มต้นในกลุ่มเครื่องพิมพ์ HP Indigo 10000 Digital Press ขนาด B2 ด้วยข้อเสนอเครื่องพิมพ์มือสอง ในราคาทีส่ ามารถเข้าถึงได้มากขึน้ เครือ่ งพิมพ์เหล่านีไ้ ด้ ผ่านการ รับรอง ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และตรวจเช็คอย่างเข้มงวด เพือ่ มัน่ ใจว่าเครือ่ งพิมพ์มสี มรรถนะและประสิทธิภาพการใช้งาน ขั้นสูงของ HP Indigo และส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพเชื่อถือได้ ไฮม เลอวิท ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ HP Indigo กล่าวว่า “ในขณะนี้ เป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่ผู้ประกอบการควรลงรากแห่งการเติบโต และด้วยการลงทุนในโซลูชันที่จะสามารถคว้าโอกาสในตลาด งานพิมพ์มูลค่าสูงที่สร้างผลก�ำไรในอนาคตอย่างมั่นคง และนี่ เป็นเหตุผลที่เอชพี สร้างโปรแกรม HP Indigo CPO เพื่อเป็น การขยายทางเลือกการลงทุนแก่ผู้ให้บริการงานพิมพ์ ให้เข้า ถึงโลกของ HP Indigo เพื่อโอกาสการเติบโตที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี HP Indigo LEP” โปรแกรมนี้ ค รอบคลุ ม กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ดิ จิ ทั ล HP Indigo มือสองส�ำหรับงานพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ เชิงพาณิชย์ทงั้ รุน่ HP Indigo 10000 และ HP Indigo 7000 THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

บริษทั วูด้ พริน้ ติง้ (Woods Printing Company) ซึง่ มีธรุ กิจ การพิมพ์ออฟเซ็ตแบบดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจเลือก โซลูชัน HP Indigo 10000 มือสอง เป็นจุดเริ่มต้นในการขยาย ธุรกิจสู่อาณาจักรการพิมพ์ดิจิทัล “โปรแกรมเครื่องพิมพ์มือสองของเอชพี ท�ำให้บริษัทงานพิมพ์ ออฟเซ็ตขนาดเล็กแบบเรา สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ออฟเซ็ต ของ HP Indigo ด้วยการลงทุนต�ำ่ เหมาะกับขนาดของธุรกิจ แต่ทำ� ให้ เราสามารถบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ดจิ ทิ ลั ของ HP Indigo ได้” ไบรอัน เครก ผูอ้ ำ� นวยการบริษทั วูด้ พริน้ ติง้ กล่าว “เราเห็นการเติบโตอย่างมากในโปรเจกต์งานพิมพ์ระดับไฮเอนด์ และตามค�ำสั่งงานเฉพาะ แนวโน้มความต้องการงานพิมพ์ที่ เพิ่มขึ้น คือพิมพ์ชิ้นงานจ�ำนวนไม่มากแต่มีความถี่การพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์นี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสร้างผลก�ำไรทีส่ งู ขึน้ ”


40 Ad Seethong Pc4.indd 1

24/11/2561 20:44:48


64 INDUSTRIAL

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรก ของไทยรายประเทศ ประเภทหนังสือและสิง ่ พิ มพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.พ.)

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


INDUSTRIAL 65

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ หนังสือและสิ่งพิ มพ์ พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.พ.)

อันดับ ที่

มูลค่า : ล้านบาท

ประเทศ

2561

2562

2564

2563

2563

(ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.)

1 ฮ่องกง 403.53 541.89 379.21 72.97 67.42 187.96 187.23 166.52 39.12 37.37 2 กัมพูชา 3 สหรัฐอเมริกา 140.46 186.09 206.15 19.95 23.15 4 ญี่ปุ่น 206.86 205.57 138.72 23.92 21.00 5 ฟิลิปฟินส์ 519.87 168.27 140.06 20.51 20.16 6 อินโดนีเซีย 229.88 108.18 82.70 14.47 14.63 7 เวียดนาม 145.55 69.37 58.69 11.32 11.08 8 จีน 28.83 36.80 49.71 2.89 9.14 95.04 118.78 68.82 7.19 7.06 9 เมียนมา 10 สิงคโปร์ 97.67 74.69 65.95 9.05 6.49 11 มาเลเซีย 118.90 83.23 31.67 10.88 4.98 15.10 27.62 32.47 7.22 4.68 12 ศรีลังกา 13 เบลเยียม 19.60 26.41 24.69 4.58 4.43 14 เยอรมนี 35.77 29.30 21.82 2.93 4.02 15 ฝรั่งเศส 12.37 17.52 18.59 8.16 3.66 16 ปากีสถาน 4.26 8.63 21.12 0.39 2.37 50.10 66.22 30.80 5.45 2.10 17 สหราชอาณาจักร 18 ออสเตรเลีย 36.57 33.13 18.58 3.21 2.05 19 อียิปต์ 10.06 8.29 8.67 1.88 1.74 20 สวิตเซอร์แลนด์ 11.50 10.85 7.23 1.39 1.50 รวม 20 รายการ 2,369.90 2,008.10 1,572.20 267.50 249.10 รวมอื่นๆ 275.10 311.70 154.70 24.30 14.60 รวมทุกประเทศ 2,644.97 2,319.71 1,726.87 291.81 263.63

อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 2563 2564 2561 2562 2563 2563 2564 2561 2562 2563 (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) 9.44 64.87 -1.04 -16.83 376.05 -33.68 42.83 -10.05 67.22 40.91 34.14 5.54 39.87 -53.86 15.55 -49.77 -66.91 -10.22 91.02 -23.64 17.59 -3.13 15.03

34.28 -0.39 32.49 -0.63 -67.63 -52.94 -52.34 27.66 24.98 -23.53 -30.00 82.92 34.75 -18.09 41.68 102.49 32.18 -9.40 -17.56 -5.72 -15.27 13.30 -12.30

-30.02 -11.06 10.78 -32.52 -16.76 -23.55 -15.39 35.07 -42.06 -11.70 -61.95 17.57 -6.54 -25.52 6.08 144.79 -53.50 -43.92 4.59 -33.33 -21.71 -50.36 -25.56

-18.24 9.39 -32.09 -23.63 -14.62 -45.15 29.24 -30.85 -89.41 -13.92 78.62 79.05 -26.23 -33.41 147.58 10.23 19.26 -11.26 23.06 36.35 -26.24 -48.38 -28.78

-7.61 -4.48 16.03 -12.20 -1.68 1.13 -2.10 216.00 -1.84 -28.27 -54.21 -35.09 -3.42 37.14 -55.08 507.00 -61.48 -36.26 -7.30 8.52 -6.89 -40.07 -9.65

15.26 23.36 21.96 7.11 8.07 9.64 5.31 8.02 11.94 7.82 8.86 8.03 19.66 7.25 8.11 8.69 4.66 4.79 5.50 2.99 3.40 1.09 1.59 2.88 3.59 5.12 3.99 3.69 3.22 3.82 4.50 3.59 1.83 0.57 1.19 1.88 0.74 1.14 1.43 1.35 1.26 1.26 0.47 0.76 1.08 0.16 0.37 1.22 1.89 2.85 1.78 1.38 1.43 1.08 0.38 0.36 0.50 0.43 0.47 0.42 89.60 86.57 91.04 10.40 13.43 8.96 100.00 100.00 100.00

25.00 13.41 6.84 8.20 7.03 4.96 3.88 0.99 2.46 3.10 3.73 2.47 1.57 1.00 2.80 0.13 1.87 1.10 0.64 0.47 91.66 8.34 100.00

25.57 14.17 8.78 7.96 7.65 5.55 4.20 3.47 2.68 2.46 1.89 1.78 1.68 1.52 1.39 0.90 0.80 0.78 0.66 0.57 94.47 5.53 100.00

่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ทีม

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ หนังสือและสิ่งพิ มพ์ พ.ศ. 2564 (ม.ค. - ก.พ.)

ฮ่องกง

สหรัฐอเมริกา

ฟิลิปปินส์

เวียดนาม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

67.42

23.15

กัมพูชา

ญี่ปุ่น

37.37

21.00

ล้านบาท

1

11.08

อินโดนีเซีย

3 12

13

5 14

สิงคโปร์

6.49

ล้านบาท

6 15

ล้านบาท

9.14

ล้านบาท

4

7.06

จีน

14.63

ล้านบาท

2 11

20.16

เมียนมา

7 16

ล้านบาท

8

9

17

18

10 18

มาเลเซีย

เบลเยียม

ฝรั่งเศส

สหราชอาณาจักร

อียิปต์

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

4.98

4.43

ศรีลังกา

4.68 ล้านบาท

3.66

เยอรมนี

4.02 ล้านบาท

2.10

ปากีสถาน

2.37

ล้านบาท

1.74

ออสเตรเลีย

2.05 ล้านบาท

20

สวิตเซอร์แลนด์

1.50

ล้านบาท

www.thaiprint.org


66 INDUSTRIAL

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.พ.) อันดับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ประเทศ

มูลค่า : ล้านบาท 2562 2563 2563

2561

2564

(ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.)

อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 2563 2564 2561 2562 2563 2563 2564 2561 2562 2563 (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.)

อินโดนีเซีย 2,233.20 2,429.23 2,170.70 420.25 426.84 12.84 8.78 -10.64 เวียดนาม 2,929.10 2,142.83 1,705.06 135.43 364.82 11.33 -26.84 -20.43 เกาหลีใต้ 694.12 766.33 934.16 114.45 127.82 20.23 10.40 21.90 อินเดีย 23.92 87.84 125.44 29.85 65.01 46.54 267.27 42.81 มาเลเซีย 374.81 393.83 364.52 63.10 61.97 12.53 5.08 -7.44 ลาว 373.60 368.84 304.33 62.95 59.90 37.96 -1.27 -17.49 ญี่ปุ่น 263.64 259.76 240.56 45.45 48.77 2.87 -1.47 -7.39 สหรัฐอเมริกา 188.07 327.45 359.66 87.05 48.03 -3.68 74.12 9.84 ออสเตรเลีย 64.86 52.92 155.86 6.67 42.30 -12.36 -18.41 194.52 จีน 81.87 103.06 108.62 17.44 25.84 18.26 25.89 5.39 70.09 97.17 107.08 15.51 17.03 5.52 38.64 10.20 กัมพูชา ไต้หวัน 159.37 153.09 118.17 25.91 16.39 -3.01 -3.94 -22.81 เมียนมา 107.79 103.17 97.77 19.34 15.83 11.14 -4.29 -5.24 สิงคโปร์ 98.26 89.81 18.97 2.35 11.30 -15.84 -8.60 -78.88 ฟิลิปปินส์ 46.68 76.57 72.21 5.08 8.92 128.66 64.02 -5.69 สหราชอาณาจักร 8.81 8.55 14.02 1.58 8.72 -12.71 -3.01 64.11 101.13 57.45 64.13 18.99 7.90 26.16 -43.19 11.63 บังกลาเทศ ฮ่องกง 59.99 46.82 37.30 6.11 6.33 -89.94 -21.96 -20.33 ฝรั่งเศส 9.61 12.05 10.58 1.68 3.87 -8.74 25.46 -12.24 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 22.98 22.44 12.96 3.24 3.21 -22.82 -2.33 -42.27 รวม 20 รายการ 7,911.90 7,599.20 7,022.10 1,082.40 1,370.80 4.18 -3.95 -7.59 รวมอื่นๆ 240.10 177.90 141.60 25.70 17.30 -24.20 -25.91 -20.36 รวมทุกประเทศ 8,151.93 7,777.07 7,163.73 1,108.08 1,388.14 3.05 -4.60 -7.89

7.73 -30.92 -11.64 97.53 9.67 -13.21 6.21 266.73 -34.66 61.88 6.96 30.24 29.40 -87.09 -29.70 74.98 -30.25 -39.81 12.05 -28.72 1.40 5.69 1.50

1.57 169.38 11.69 117.80 -1.80 -4.85 7.30 -44.82 534.11 48.17 9.82 -36.76 -18.13 380.96 75.68 453.56 -58.40 3.53 130.29 -1.01 26.64 -32.43 25.27

27.39 31.24 30.30 35.93 27.55 23.80 8.51 9.85 13.04 0.29 1.13 1.75 4.60 5.06 5.09 4.58 4.74 4.25 3.23 3.34 3.36 2.31 4.21 5.02 0.80 0.68 2.18 1.00 1.33 1.52 0.86 1.25 1.49 1.96 1.97 1.65 1.32 1.33 1.36 1.21 1.15 0.26 0.57 0.98 1.01 0.11 0.11 0.20 1.24 0.74 0.90 0.74 0.60 0.52 0.12 0.15 0.15 0.28 0.29 0.18 97.06 97.71 98.02 2.94 2.29 1.98 100.00 100.00 100.00

37.93 12.22 10.33 2.69 5.69 5.68 4.10 7.86 0.60 1.57 1.40 2.34 1.75 0.21 0.46 0.14 1.71 0.55 0.15 0.29 97.68 2.32 100.00

30.75 26.28 9.21 4.68 4.46 4.32 3.51 3.46 3.05 1.86 1.23 1.18 1.14 0.81 0.64 0.63 0.57 0.46 0.28 0.23 98.75 1.25 100.00

่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ทีม

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2564 (ม.ค. - ก.พ.) อินโดนีเซีย

เกาหลีใต้

มาเลเซีย

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

426.84

127.82

เวียดนาม

2 11

12

59.90

42.30

สหรัฐอเมริกา

5 14

จีน

25.84

ล้านบาท

6 15

ล้านบาท

48.03

ล้านบาท

4 13

ล้านบาท

ลาว

ล้านบาท

3

ออสเตรเลีย

48.77

65.01

ล้านบาท

1

61.97

อินเดีย

364.82

ญี่ปุ่น

7

ล้านบาท

8

16

17

9 18

10 19

กัมพูชา

เมียนมา

ฟิลิปปินส์

บังกลาเทศ

ฝรั่งเศส

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

17.03

15.83

ไต้หวัน

16.39 ล้านบาท

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

8.92

สิงคโปร์

11.30 ล้านบาท

7.90

3.87

สหราชอาณาจักร

ฮ่องกง

ล้านบาท

ล้านบาท

8.72

6.33

20

สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

3.21

ล้านบาท


68

NEWS

ผลการด�ำเนินงาน สมาคมการพิ มพ์ ไทย พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2564

ชมภาพขนาดใหญ่ได้ที่ www.thaiprint.org

พฤษภาคม 2562 3 พ.ค.

2562

29 พ.ค.

2562

ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดบรรจุภณ ั ฑ์ไทย ThaiStar Packaging Awards จัดโดยสมาคม การบรรจุภัณฑ์ไทย วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

24-25 พ.ค. 2562

จัดงานแถลงข่าว เรือ่ งการเตรียมความพร้อมงาน Pack Print International ร่วมกับสมาคมการ บรรจุภัณฑ์ไทย และเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ บริษทั คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

มิถุนายน 2562 3 มิ.ย.

2562

ร่วมงาน วันการพิมพ์ไทย โดยร่วมพิธวี างพวงมาลา ณ สุสาน โปรแตสแตนท์ ถนนเจริญกรุงและท�ำบุญทักษิณานุปทาน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลในวงการพิมพ์ที่ล่วงลับไปแล้ว วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

จัดสัมมนา ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงพิมพ์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และการจัดการความปลอดภัย ในโรงพิมพ์ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง สัมมนา อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9


NEWS

4 มิ.ย.

2562

ร่วมงานสังสรรค์ วันการพิมพ์ไทย และร่วมแสดง ความยินดีกับ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ขึ้นรับ ต�ำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คนใหม่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดา

24 มิ.ย.

2562

69

จัดกิจกรรมเยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทยสาย ออกบัตรธนาคาร และบริษัทบางเลนเปเปอร์มิลล์ จ�ำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

กรกฎาคม 2562

3 ก.ค.

2562

ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร SME Transformation เคล็ดลับ การเปลีย่ นแปลง ธุรกิจ SME ไปสูย่ คุ Digital ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ SCB Business Center Central Festival Eastville

สิงหาคม 2562 2-3 ส.ค.

2562

จั ด สั ม มนา เทคนิ ค การออกแบบ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา อาคาร สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

www.thaiprint.org


70

NEWS

8 ส.ค.

2562

14 ส.ค.

2562

16-17 ส.ค. 2562

ร่ ว มพิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต ร สาขาวิ ช าชี พ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2562 ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงานบริษทั ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ ร่วมกับกลุม่ บริษทั ในเครือ ซีเอเอส เปเปอร์ และร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์ แก่มลู นิธบิ า้ นครูบญ ุ ชูเพือ่ เด็กพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี

จัดสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต พื้นฐาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

18 ส.ค.

2562

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและ การพิมพ์ไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


NEWS 21 ส.ค.

2562

26 ส.ค.

2562

จั ด สั ม มนา ปลุ ก พลั ง ความคิ ด ติ ด อาวุ ธ ธุ ร กิ จ การพิมพ์และบรรจุภณ ั ฑ์ ร่วมกับ บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ ประเทศไทย จ�ำกัด วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

24 ส.ค.

2562

71

จัดสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้ ง ที่ 2 วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2562 ณ สถาบั น การพิ ม พ์ ไ ทย (Thai Print Academy) นิ ค ม อุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019 สาขาธุรกิจสิง่ พิมพ์และบรรจุภณ ั ฑ์ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

26 ส.ค.

2562

เข้าร่วมประชุม F.T.I Chairman Club ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไ ฮแอท เอราวัณ www.thaiprint.org


72

NEWS

กันยายน 2562 4 ก.ย.

2562

10 ก.ย.

2562

จัดงานแถลงข่าว Pack Print International 2019 ร่ ว มกั บ สมาคมการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ทยและเมสเซ่ ดุ ส เซลดอร์ ฟ เอเชี ย วั น ที่ 4 กั น ยายน 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอน กรุงเทพ

เข้าร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ สนับสนุนแก่องค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั รองสมรรถนะของ บุคคล สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดโดยสถาบัน คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

17 ก.ย.

2562

จัดกิจกรรม Welcome Dinner ร่วมกับสมาคม การบรรจุภัณฑ์ไทย ต้อนรับคณะประชุมผู้บริหาร สมาคมการพิมพ์และบรรจุภณ ั ฑ์ของชาติอาเซียน ทัง้ 10 ประเทศ ASEAN PRINTING FORUM 2019 วันที่ 17 กันยายน 2562


NEWS

18 ก.ย.

2562

18 ก.ย.

2562

19 ก.ย.

2562

73

จัดงาน Pack Print International 2019 ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และเมสเซ่ ดุ ส เซลดอร์ ฟ เอเชี ย วั น ที่ 18 กั น ยายน 2562 ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา

จัดงาน ASEAN Printing Forum Networking และมอบของที่ ร ะลึ ก กั บ คณะผู ้ บ ริ ห ารสมาคม การพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องชาติ อ าเซี ย นทั้ ง 10 ประเทศ วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

เข้าประชุม ASEAN PRINTING FORUM 2019 การประชุมความร่วมมือของคณะผู้บริหารสมาคมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ของชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

www.thaiprint.org


74

NEWS 19 ก.ย.

2562

จัดกิจกรรมสัมมนา ASEAN PRINTING FORUM ในหัวข้อ Printing and Packaging Conference ร่วมกับ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

19 ก.ย.

2562

20 ก.ย.

2562

เข้าร่วมงานเลีย้ งสังสรรค์ บริษทั ซันซิน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นทิ รรศการ และการประชุมไบเทคบางนา

จัดกิจกรรม ASEAN Printing Forum Delegate Factory Visit น�ำคณะผูเ้ ข้าร่วมงาน ASEAN Printing Forum เยีย่ มชมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยร่วมกับ บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์กรุป๊ จ�ำกัด บริษัท ซันซิน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และสถาบันการพิมพ์ไทย (Thai Print Academy) วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


NEWS 20 ก.ย.

2562

75

เข้าร่วมงานประกาศรางวัล Asian Print Awards 2019 วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา

ตุลาคม 2562 2 ต.ค.

2562

เข้าร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

16 ต.ค.

2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมชม แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน Circular Economy ร่วมกับ บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด จังหวัดราชบุรี

17 ต.ค.

2562

เข้าร่วมงานสัมมนา 3D Solution A Day in Life จั ด โดยสหพั น ธ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ VST ECS Thailand วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ True Digital Park www.thaiprint.org


76

NEWS

พฤศจิกายน 2562 3 พ.ย.

2562

เข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 35 และงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ธันวาคม 2562 12 ธ.ค.

2562

เข้าร่วมประชุมสุดยอดอุตสาหกรรม การพิมพ์ Print Industry Summit 2019: Printing 4.0 and Packaging Countdown to DURPA 2020 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพลูแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

28 พ.ย.

2562

เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ แนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยี การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญนคร


NEWS

77

มกราคม 2563 17 ม.ค.

2563

เข้ า รั บ รางวั ล ความดี ต อบแทนคุ ณ แผ่ น ดิ น พุ ท ธศั ก ราช 2563 สาขา บริ ห ารและพั ฒ นา อุตสาหกรรม จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

27 ม.ค.

2563

จัดประเมินมาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมการพิมพ์งานก่อนพิมพ์ อาชีพช่าง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ สาขานนทบุรี

กุมภาพั นธ์ 2563 21-22 ก.พ. 2563

จัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลด ต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสัมมนา อาคาร สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

www.thaiprint.org


78

NEWS

26 ก.พ.

2563

29 ก.พ.

2563

เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี 2563 และการเลือก ตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ และพร้อมรับต�ำแหน่งประธานกลุ่มฯ วาระปี 2563-2565 จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภณ ั ฑ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย

จัดประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์งานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ร่วมกับ สถาบั น คุ ณวุฒิวิช าชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

28 ก.พ.

2563

เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ หารื อ ในการคั ด เลื อ กเป็ น สถานที่ ส� ำ หรั บ ประเมิ น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สาขา ออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 จัดโดยสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคนิค มีนบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัย เทคนิคมีนบุรี


NEWS

มีนาคม 2563 14 มี.ค.

2563

จัดกิจกรรม Printing & Packaging โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ และ บรรจุภัณฑ์ของไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้า ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ วั น ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 2563 เม.ย.

2563

จัดท�ำและออกแบบหน้ากาก Face Shield ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิด-19 และร่วมบริจาคให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่องค์กร โดยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 2563 28 พ.ค.

2563

ร่วมส่งมอบหน้ากาก Face Shield โดยร่วมกับ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพือ่ ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข www.thaiprint.org

79


80

NEWS

มิถุนายน 2563 5-6 มิ.ย.

2563

จัดงานการตัดสิน การประกวดสิ่งพิมพ์ แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 (Thai Print Awards 2020) วันที่ 5-6 มิถนุ ายน 2563 ณ อาคาร สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

กรกฎาคม 2563 2 ก.ค.

2563

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ เทรนด์การออกแบบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์สร้า งแบรนด์ ร่วมกับ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือมและคุณกร เธียรนุกุล จัดโดยกลุ่ม อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ส�ำนักงานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

22 ก.ค.

2563

เข้าร่วมประชุมสหพันธ์อตุ สาหกรรมการพิมพ์ ครัง้ ที่ 1/2563-2564 พร้อมขึน้ รับต�ำแหน่งประธานสหพันธ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9


NEWS 29 ก.ค.

2563

81

เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี 2563 และการเลือกตัง้ คณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2565 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สิงหาคม 2563 31 ก.ค. และ 1 ส.ค. 2563

10 ส.ค.

2563

จั ด สั ม มนา เทคโนโลยี การพิ ม พ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ ฉลาก วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา อาคารสมาคม การพิมพ์ไทย พระราม 9

เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า 2020 Zhejiang Export Commodities Online มหกรรมแสดง สินค้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ และบรรจุภณ ั ฑ์ทางออนไลน์ จัดโดย บริษทั ซันซิน โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท ซันซิน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

www.thaiprint.org


82

NEWS

18 ส.ค.

2563

เข้ า ร่ ว มพิ ธี ว างพานพุ ่ ม ถวายราชสั ก การะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทยและบิ ด าการพิ ม พ์ ไ ทย วั น ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

27 ส.ค.

2563

จัดสัมมนา In-house Training หัวข้อระบบ การจัดการสี Color Management System และระบบการพิมพ์กราเวียร์-เฟรคโซ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

กันยายน 2563 9 ก.ย.

2563

10 ก.ย.

2563

เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ Update Global Printing and Packaging Outlook อุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภณ ั ใ์ นปัจจุบนั และอนาคต จัดโดยบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย และบริษัท ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ Fujifilm Bangkok Demo Center

เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T MARK) ประจ�ำปี 2563 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 10 กันยายน 2563

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


NEWS 11-12 ก.ย. 2563

19 ก.ย.

2563

83

จัดสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพ งานพิมพ์ วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ ห้องสัมมนา อาคาร สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

จัดสัมมนา In-house Training หัวข้อ Prepress Technology & Offset Printing Technology วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ บริษทั โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ�ำกัด 30 ก.ย.

2563

เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งาน มหกรรมหนั ง สื อ ระดั บ ชาติ ครั้งที่ 25 จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทย วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

www.thaiprint.org


84

NEWS

ตุลาคม 2563 16-17 ต.ค. 2563

20 ต.ค.

2563

จั ด สั ม มนา การลดต้ น ทุ น การผลิ ต และการคิ ด ราคาค่าพิมพ์บรรจุภณ ั ฑ์ วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

เข้าร่วมพิธมี อบรางวัล ThaiStar Award 2020 หัวข้อ บรรจุภณ ั ฑ์ เพือ่ ความยัง่ ยืน จัดโดยสมาคม การบรรจุภัณฑ์ไทย วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นทิ รรศการ และการประชุมไบเทค บางนา 30 ต.ค.

2563

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

เข้าร่วมประชุม ASEAN Printing Forum (Online) Malaysia 2020 วันที่ 30 ตุลาคม 2563


NEWS

85

พฤศจิกายน 2563 13-14 พ.ย. 2563

6 และ 16 พ.ย. 2563

26-27 พ.ย. 2563

จั ด สั ม มนา กลยุ ท ธ์ ก ารออกแบบ บรรจุภณ ั ฑ์ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสัมมนา อาคารสมาคม การพิมพ์ไทย พระราม 9

จัดกิจกรรม Work Shop คิดนอกกรอบ พิชิตใจ ลู ก ค้ า ด้ ว ย Service Design ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เอสซีจี จ�ำกัด วันที่ 6 และ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 100 ปี เอสซีจี บางซื่อ

เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินและมอบรางวัล การ ประกวดสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Specialty Design Contest 2020 จั ด โดยบริ ษั ท ฟู จิ ซี ร็ อ กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

www.thaiprint.org


86

NEWS

ธันวาคม 2563 16 ธ.ค.

2563

18-19 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค.

2563

เข้าร่วมพิธมี อบประกาศนียบัตร สาขาช่างออกแบบ สิ่งพิมพ์ ระดับ 3 ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จัดสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบ Digital และ การควบคุมคุณภาพ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

จัดงานประกาศผล งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thai Print Awards 2020 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ เดอะคริสตัล บลอค ชั้น 19 เกสรทาวเวอร์

THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


NEWS

87

มกราคม 2564 16 ม.ค.

2564

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ Prime Minitster Export Award (PM Award) ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประจ�ำปี 2564 ร่วมกับสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564

กุมภาพั นธ์ 2564 15 ก.พ.

2564

เข้ า ร่ ว มประชุ ม (ออนไลน์ ) คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์การมหาชน) สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมด้วย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564 ๑๖ มี.ค.

๒๕๖๔

เข้ารับพระราชทานเข็มทีร่ ะลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน

www.thaiprint.org


88

NEWS

ข้อบังคับ ของ สมาคมการพิมพ์ ไทย สมาคมการค้านี้ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ ใน การควบคุมดูแลของสำานักงานทะเบียนสมาคมการค้า ประจำาจังหวัดกรุงเทพมหานคร หมวดที่ 1 บทความทั่วไป

ข้อ 1. ชือ่ ของสมาคมการค้า สมาคมการค้านีม้ ชี อ่ื ว่า “สมาคม การพิมพ์ไทย” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Thai Printing Association” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “เดอะ ไทย พริ้นติ้ง แอสโซเซียชั่น” เขียนชื่อเป็นภาษา จีนว่า “ ” เรียกชื่อเป็นภาษาจีน กลางว่า “ไทย อิน ซ้อ ซาง หุย้ ” คำาว่า “สมาคม” ต่อไป ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง “สมาคมการพิมพ์ไทย” ข้อ 2. สำานักงานของสมาคม ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 311, 311/1 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ข้อ 3. ตราของสมาคม ตราของสมาคมนี้มีเครื่องหมายเป็น รูปโมพิมพ์ 2 ลูกบนล่าง ตรงกลาง คือ กระดาษ ระหว่างชัน้ ของวงกลม มีอกั ษร “สมาคมการพิมพ์ไทย” อยูส่ ว่ นของ ครึง่ วงกลมและอักษร “The Thai Printing Association” อยู่ส่วนล่างของครึ่งวงกลม ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 4. สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ( 1 ) ส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ส าหกิ จ ประเภทที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การการพิ ม พ์ แ ละกิ จ การที่ เ กี่ ย ว เนือ่ งกับการพิมพ์ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

( 2 ) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทัง้ เจรจาทำาความตกลงกับ ภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบ วิสาหกิจของสมาชิกสอดส่อง และติดตามความ เคลื่อนไหวของตลาดการค้าสิ่งพิมพ์ และสินค้า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพิ ม พ์ ทั้ ง ภายในและภาย นอก เพื่ออำานวยประโยชน์แก่การประกอธุรกิจ การค้าอุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ ( 3 ) ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าว สารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการพิมพ์ ( 4 ) ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำาเนินในกิจการ ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของสมาชิก ( 5 ) ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ า สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสิ น ค้ า ที่ เกีย่ วเนือ่ งกับการพิมพ์ ทีส่ มาชิกเป็นผูผ้ ลิตหรือ จำาหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและ ปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ( 6 ) ร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม กิ จ การการ พิมพ์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ให้อยู่ ในมาตรฐานทีด่ ี สอดคล้องกับนโยบายของทาง ราชการ ( 7 ) ส่งเสริมการผลิตเพือ่ ให้สนิ ค้าสิง่ พิมพ์ และสินค้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ มีปริมาณเพียงพอแก่ ความต้องการของตลาดทัง้ ภายในและภายนอก ประเทศ ( 8 ) ทำาความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบตั ิ หรืองดเว้นการปฏิบตั ิเพือ่ ให้การประกอบวิสาหกิจ ของสมาชิกได้ดาำ เนินการไปด้วยความเรียบร้อย ( 9 ) ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิง เป็นครั้งคราว (10) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ ระหว่างสมาชิกบั บุคคลภายนอก ในการประกอบ วิสาหกิจ


NEWS

(11) ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ ข้อ 7. เท่าที่ไม่เป็นข้อต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 (12) ไม่ดำาเนินการทางการค้าหรือเกี่ยวข้องกับการ เมือง

หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ 8.

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้า แบ่งออก เป็น สามประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ( 1 ) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติ บุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ กิ จ การการพิ ม พ์ แ ละกิ จ การที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพิ ม พ์ ซึ่ ง ได้ จ ดทะเบี ย นถู ก ต้ อ งตาม กฎหมาย ( 2 ) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจในทาง การพิมพ์ รวมทั้งสถาบันหรือสมาคมอื่นๆ ข้อ 9. ( 3 ) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคล ซึง่ คณะกรรมการ บริหาร เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มี อุปการะคุณแก่สมาคม ซึง่ คณะกรรมการบริหาร มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียง ไม่นอ้ ย กว่าสองในสามของจำานวนกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมและผู้นั้นตอบรับคำาเชิญ ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้า ข้อ 10. นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้ว ยังต้องประกอบ ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ( 1 ) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความ สามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจำาคุก โดย คำาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ของศาลมาก่อน เว้นแต่ ข้อ 11. ความผิดลหุโทษ หรือความผิดทีม่ อี ตั ราโทษ ไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษหรือความผิดซึ่ง กระทำาโดยประมาท 4. ไม่เป็นโรคอังพึงรังเกียจแก่สังคม 5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร 6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ( 2 ) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร ให้นำาความในข้อ 6 (1) มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติของผู้ แทนนิติบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอำานาจกระทำาแทน นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย

89

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผูท้ ป่ี ระสงค์จะสมัครเข้าเป็น สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสมาคม จะต้อง ยื่นความจำานงต่อเลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำาหน้าที่ แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้กำาหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน สำาหรับผูส้ มัครเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องมีสาำ เนาเอกสาร การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบการพิจารณา การพิจารณาคำาขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำาหน้าที่แทนเลขาธิการ นำาใบสมัคร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวต่อไป ครั้งแรกหลังจากที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการ บริหารมีมติให้รบั หรือไม่รบั ผูใ้ ดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขา ธิ ก ารมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ นั้ น ทราบทางไปรษณี ย์ ล ง ทะเบียนตอบรับโดยเร็ว ผูส้ มัครรายใดทีค่ ณะกรรมการ บริหารพิจารณาไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม จะ สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ในปีต่อไป วันเริม่ สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีผ่ สู้ มัคร ได้ชาำ ระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำารุงประจำา ปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว สำาหรับกรณีทผ่ี สู้ มัครรายใด ทีค่ ณะกรรมการบริหารไม่รบั เข้าเป็นสมาชิก และได้ชาำ ระ ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำารุงประจำาปีไว้ เป็นการล่วงหน้าแล้ว สามารถขอรับคืนได้ที่เหรัญญิก สมาคม สมาชิกทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ต้องแต่งตัง้ ผูแ้ ทนซึง่ เป็นบุคคล ธรรมดา ทีม่ อี าำ นาจกระทำาการแทนนิตบิ คุ คลนัน้ ได้จาำ นวน หนึ่งคน เพื่อปฏิบัติการในหน้าที่และใช้สิทธิแทนนิติ บุคคลนั้น โดยแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์ อักษร ในการนีผ้ แู้ ทนจะมอบหมายให้บคุ คลอืน่ กระทำา การแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงมิได้ บุคคลเดียวกันจะ เป็นผู้แทนที่มีอำานาจกระทำาการแทนสมาชิกเกินหนึ่ง รายมิได้ การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้ ( 1 ) ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล ( 2 ) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 ( 3 ) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการ และคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ( 4 ) ต้ อ งคำ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ เ ป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย ( 5 ) ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ อัตราโทษไม่สูง กว่าความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำา โดยประมาท ( 6 ) คณะกรรมการบริหารลงมติให้ลบชือ่ ออกจาก www.thaiprint.org


90

NEWS

ทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดัง ต่อไปนี้ 1. กระทำาการใดๆ ที่ทำาให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยเจตนา 2. กระทำาการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา 3. ไม่ชาำ ระเงินค่าบำารุงประจำาปี และได้รบั ใบเตือนจาก เจ้าหน้าที่ครบสามสิบวันแล้ว กรณีที่สมาชิกภายสิ้นสุดลงตามข้อ 11 (7) สมาชิกผู้นั้น สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมใหม่ หลังจาก สมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 2 ปี ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนสมาชิก เก็บไว้ ณ สำานักงานของสมาคมโดยอย่างน้อยให้มี รายการดังต่อไปนี้ ( 1 ) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก ( 2 ) ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภท ธุรกิจ ( 3 ) ที่ตั้งสำานักงานของสมาชิก ( 4 ) วันที่เข้าเป็นสมาชิก

หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(2)

(3) (4) (5) (6)

หมวดที่ 5 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำารุงสมาคม

ข้อ 15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำารุงสมาคม ( 1 ) สมาชิกสามัญจะต้องชำาระค่าลงทะเบียน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าบำารุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ 1,500 บาท (หนึง่ พันห้าร้อยบาทถ้วน) ( 2 ) สมาชิกสมทบจะต้องชำาระค่าลงทะเบียน 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน) และค่าบำารุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ( 3 ) สมาชิกกิตติมาศักดิ์ไม่ต้องชำาระค่าลงทะเบียน หรือค่าบำารุงอย่างใดทั้งสิ้น ข้อ 16. ค่าบำารุงพิเศษ สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบำารุงพิเศษจำานวน เท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครัง้ คราว โดยทีป่ ระชุมใหญ่ลง มติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน สมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก ( 1 ) ได้รบั ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรือ่ ง ที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของ สมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอำานวยได้ ( 2 ) เสนอความคิดเห็นหรือให้คาำ แนะนำาต่อสมาคม หรือคณะกรรมการการบริหารในเรื่องใดๆ อัน อยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำามาซึ่ง ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม ( 3 ) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม ได้โดยทำาเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือ กรรมการผู้ทำาหน้าที่แทนเลขาธิการ ( 4 ) เข้าร่วมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอบัญญัติในการประชุม ใหญ่สมาชิก ( 5 ) มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม ข้อ 17. ( 6 ) สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลง คะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือก ตั้งเป็นกรรมการ ข้อ 14. หน้าที่ของสมาชิก ( 1 ) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม มติของที่ ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการบริหาร และ หน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคม ด้วย THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

ความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด ต้องรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้เสีย ของสมาคม ตลอดจนต้องรักษาความลับในข้อ ประชุมหรือวิธกี ารสมาคมไม่เปิดเผยข้อความซึง่ อาจจะนำาความเสือ่ มมาสูส่ มาคมโดยเด็ดขาด ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม ให้เจริญ รุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ต้องรักษาไว้ซง่ึ ความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบตั กิ จิ การค้าในทำานองช่วยเหลือกันด้วย ความซื่อสัตย์ ชำาระค่าบำารุงสมาคมตามกำาหนด สมาชิกผูใ้ ดเปลีย่ น ชือ่ ชือ่ สกุล สัญชาติ ย้าย ทีอ่ ยู่ ย้ายทีต่ ง้ั สำานักงาน เปลีย่ นแปลงประเภทวิสาหกิจ หรือเปลีย่ นผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล จะต้องแจ้งให้เลขา ธิการหรือเปลีย่ นผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล จะต้องแจ้งให้ เลขาธิการทราบเป็นหนังสือภายในกำาหนดเวลา เจ็ดวัน นับแต่เปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหารของสมาคม

ให้มคี ณะกรรมการบริหารขึน้ คณะหนึง่ เป็นผูบ้ ริหาร งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และเป็นผู้ แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ ประชุมใหญ่ โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ จำานวน สิบห้าคน และให้กรรมการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุม ใหญ่ครัง้ นัน้ ๆ ซึง่ ได้รบั การจดทะเบียนจากนายทะเบียน สมาคมการค้าเรียบร้อยแล้ว เลือกกรรมการเพิ่มขึ้น


NEWS

91

บุคคลตามข้อ 10 ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งด้วย อีกไม่เกินจำานวน หก คน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นๆ หรือพ้นจากตำาแหน่งผูแ้ ทนของสมาชิกนัน้ ผูแ้ ทนคนใหม่ จะมีมติเป็นอย่างอื่น การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำา ของสมาชิกรายนั้นๆ จะเข้าเป็นกรรมการแทนก็ได้ ด้วยวิธลี งคะแนนลับโดยให้สมาชิกสามัญ เสนอชือ่ ของ สมาชิ ก สามั ญ ที่ต นประสงค์ จ ะให้ เข้ า สมั ค รเลื อ กตั้ง ข้อ 19. กรณีทก่ี รรมการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการก่อนครบ กำาหนดออกตามวาระ เป็นกรรมการ ต่อที่ประชุมได้ไม่เกินคนละ สอง ชื่อ โดย มีสมาชิกสามัญอื่นรับรอง ไม่น้อยกว่า สอง คน แล้วให้ คณะกรรมการบริหารอาจตั้งสมาชิกสามัญที่ได้ ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงตาม รับการเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ ให้เป็นกรรมการเมือ่ ลำาดับได้เป็นกรรมการทั้งหมด สิบห้า ท่าน ถ้ามีผู้ได้ ครั้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันและ คะแนนเท่ากันในลำาดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการ ได้รับคะแนนเลื อ กตั้ง มากเป็ น อั น ดั บ รองลงมาจาก คราวนัน้ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน กรรมการลำาดับสุดท้าย ให้เป็นกรรมการแทนได้ แต่ เท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนี้ ให้เป็นกรรมการอยู่ได้ สลาก ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ กันเองเพือ่ ดำารงตำาแหน่ง ตามวาระของผู้ที่ตนแทน กรณีที่กรรมการลาออกเกิน นายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายกอย่างน้อยหนึ่งคน กึ่งหนึ่งให้ คณะกรรมการบริ ห ารพ้ น จากตำ า แหน่ ง ทั้ง เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ คณะ ถ้าคณะกรรมการบริหารพ้นตำาแหน่งทัง้ คณะก่อน ตำาแหน่งละหนึง่ คน และตำาแหน่งอืน่ ๆ ตามความเหมาะ ครบกำาหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหารซึ่ง สม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทีจ่ ะได้ พ้นจากตำาแหน่งนั้น ดำาเนินการจัดประชุมใหญ่สมาชิก กำาหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหาร เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในกรณีนี้ให้ ของสมาคมอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้วาระละ สอง ปี นำาความในข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม คณะกรรม ภายใต้บังคับของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราช การบริหารซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ตามวรรคก่อน อยูใ่ นตำาแหน่ง บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการที่พ้นจาก ตามวาระของคณะกรรมการบริหารทีพ่ น้ จากตำาแหน่งไป ตำาแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รบั เลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการบริหาร จะต้องมี เป็นกรรมการอีกก็ได้ สมาชิกผูห้ นึง่ ผูใ้ ดจะได้รบั เลือกตัง้ กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวน ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการเกินกว่า สาม วาระติดต่อกัน กรรมการทั้งหมด จึงจะนับว่าเป็นองค์ประชุม ในกรณี มิได้ ยกเว้นกรรมการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้ดาำ รงตำาแหน่ง ที่จำานวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารน้อยกว่า นายกสมาคม ไม่นบั เป็นกรรมการในวาระทีด่ าำ รงตำาแหน่ง ครึง่ หนึง่ ของจำานวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการทีเ่ หลือ นั้น นายกสมาคมจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันเกิน สาม อยู่ย่อมทำากิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องนัดเรียกประชุม วาระไม่ได้ ใหญ่ ส มาชิ ก เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ข้อ 18. การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจาก ภายใน 30 วัน หรือกระทำากิจการอันสมควรทุกอย่าง ตำาแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ ( 1 ) ครบกำาหนดออกตามวาระ เพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของสมาคมเท่านั้น ( 2 ) ลาออก โดยคณะกรรมการบริหาร ได้ลงมติอนุมตั ิ ข้อ 21. มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่การลาออก เฉพาะตำาแหน่งตามข้อ 17 ให้ถอื เอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ มี วรรคสาม เสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ( 3 ) ขาดออกสมาชิกภาพ ผูเ้ ป็นประธานในทีป่ ระชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็น ( 4 ) ทีป่ ระชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็น เสียงชี้ขาด ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลง กรรมการโดยคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่าสองใน มติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ ให้ถือว่า สามของจำานวนสมาชิกสามัญทีป่ ระชุมทัง้ หมด มตินั้นใช้บังคับมิได้ ( 5 ) เมือ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์สง่ั ให้ออก ข้อ 22. ประธานในที่ประชุม ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการ ให้นายกสมาคมเป็นประธานในทีป่ ระชุม ถ้านายก สมาคมไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้อปุ นายกผู้ ค้า พ.ศ. 2509 อาวุโสตามลำาดับปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน ถ้าทัง้ นายกสมาคม ( 6 ) ต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราช และอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้ทป่ี ระชุม บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ( 7 ) ขาดการประชุมสามคราวติดต่อกันโดยไม่แจ้ง เฉพาะในการประชุมคราวนั้น เหตุอันควรในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นนิติ www.thaiprint.org


92

NEWS

ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสอง เดือนต่อหนึ่งครั้ง อนึ่ง ในกรณีจำาเป็น นายกสมาคม หรือกรรมการผู้ทำาหน้าที่แทน หรือกรรมการรวมกัน ไม่น้อยกว่าห้าคนจะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้ ข้อ 24. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารซึ่ ง พ้ น จากตำ า แหน่ ง ยื่ น จด ทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อนายทะเบียน สมาคมการค้าประจำาจังหวัดกรุงเทพมหานครภายใน สามสิบวันนับแต่วนั เลือกตัง้ และส่งมอบหน้าทีใ่ ห้คณะ กรรมการบริหารชุดใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียนคณะกรรม การบริหารชุดใหม่ และคณะกรรมการบริหารที่พ้นจาก ตำาแหน่งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้คณะ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำาแหน่งมีอำานาจบริ ห าร กิจการของสมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคม การค้าฯ จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริการชุดใหม่ และคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ นั้ น เข้ า รั บ มอบ หน้าที่แล้ว ข้อ 25. อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ ( 1 ) จัดดำาเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้ เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม ( 2 ) เลือกตั้งกรรมการให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมการบริหาร ( 3 ) วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ( 4 ) ว่าจ้าง แต่งตัง้ และถอดถอน ทีป่ รึกษาของคณะ กรรมการบริหาร อนุกรรมการเจ้าหน้าที่และ พนักงานทั้งปวง ในการทำากิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ อันอยู่ในขอบเขต หน้าที่ของสมาคม เพื่อให้การดำาเนินงานของ สมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของ คณะกรรมการบริการ และอนุกรรมการดัง กล่าวจะแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกของ สมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได้ ข้อ 26. อำานาจหน้าที่กรรมการตำาแหน่งต่างๆ มีดังนี้ ( 1 ) นายกสมาคม มีหน้าที่อำานวยการเพื่อให้การ ดำาเนินการของสมาคม เป็นไปตามข้อบังคับและ ระเบียบการในการปฏิบตั งิ านของสมาคม เป็นผู้ แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล ภายนอก และเป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรม การบริหาร ตลอดจนในทีป่ ระชุมใหญ่ ( 2 ) อุปนายก มีหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยเหลือนายกสมาคม THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130

ในกิจการทั้งปวง อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของ นายกสมาคม และเป็นผู้ที่ทำาหน้าที่แทนนายก สมาคมเมื่ อ นายกสมาคมไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ อ าจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ( 3 ) เลขาธิการ มีหน้าที่ทำาการโต้ตอบหนังสือ เก็บ รักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคม เป็นเลขานุการ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร และทีป่ ระชุม ใหญ่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะ กรรมการบริหารจะได้มอบหมาย ( 4 ) เหรัญญิก มีหน้าทีร่ กั ษาและจ่ายเงินของสมาคม ทำาบัญชีการเงิน เก็บรักษาและจ่ายพัสดุของ สมาคม ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีค่ ณะ กรรมการบริหารจะได้มอบหมาย ( 5 ) นายทะเบียน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดทำาทะเบียน สมาชิกและทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกีย่ ว กับการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ ื ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะได้มอบหมาย ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับแห่งความในหมวดนี้ ให้นำาความ ในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่

ข้อ 28. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มกี ารประชุมใหญ่ สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบสองเดือนการประชุม เช่นนี้เรียกว่า การประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่ คราวอื่นนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน เรียก ว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ ข้อ 29. กำาหนดการประชุมใหญ่ ( 1 ) ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจำาปีไม่เกินเดือน มีนาคม หรือภายในกำาหนดหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วัน นับ แต่วันที่ส้ินปีการบัญชีของสมาคมเป็นประจำา ทุกๆ ปี ( 2 ) ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจำานวนไม่น้อย กว่าหนึ่งในสี่ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดแสดง ความจำานง โดยทำาการร้องขอเป็นลายลักษณ์ อักษรยื่นต่อเลขาธิการ ให้นายกสมาคมนัด ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำาหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ลงมติหรือวันที่ได้รับหนังสือ ข้อ 30. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการบริหารจะต้องส่งหนังสือบอก กล่าว วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่งจดหมายทาง


NEWS

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ ในทะเบี ย นหรื อ ส่ ง ให้ ถึ ง ตั ว สมาชิ ก ก่ อ นกำ า หนดวั น ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ บอกกล่ า วตามวรรคแรก ให้ส่งสำาเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) ไปด้วย ในกรณีที่เป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปีต้องแนบสำาเนารายงานประจำาปีและสำาเนา งบดุล รวมทั้งสำาเนาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ซึ่งผู้สอบ บัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมไปด้วย ข้อ 31. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุ ม ใหญ่ จ ะต้ อ งมี ส มาชิ ก สามั ญ ประชุม 50 คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม ข้อ 32. กรณีที่การประชุมในครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ ประชุม หากล่วงพ้นกำาหนดเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่ คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลิกการ ประชุมใหญ่นั้น ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอให้เลื่อน การประชุมและให้ทาำ การบอกกล่าวนัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่นี้อีกครั้งหนึ่งภายในกำาหนด เวลาสิบห้าวัน นับแต่วันประชุมใหญ่คราวแรก ในการ ประชุมคราวหลังนี้จะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม ข้อ 33. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุป นายกผู้มีอาวุโสตามลำาดับทำาหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายก และอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ ประชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ง กรรมการคนหนึ่ง คนใดขึ้น เป็ น ประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มกี รรมการอยูใ่ นทีป่ ระชุมเลย ก็ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น ข้อ 34. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ สมาชิ ก สามั ญ เท่ า นั้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลง คะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึง่ ๆ มีคะแนนเสียง หนึง่ เสียงในการประชุมใหญ่ใดๆ ข้อมติอนั เสนอให้ลง คะแนนให้ ตั ด สิ น ด้ ว ยวิ ธี ชู มื อ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดอั น เป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร เว้นแต่ เมื่อก่อนหรือที่แสดงผลแห่งการชูมือ คณะกรรมการ บริหารเห็นสมควรหรือได้มีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า หนึ่งในสี่ของจำานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม ติดใจ ร้องขอให้ลงคะแนนลับโดยวิธเี ขียนลงในบัตรลงคะแนน ข้อ 35. มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

93

ให้ถอื เอาคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของทีป่ ระชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูมอื ก็ดี การลงคะแนน ลับก็ดีหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ข้อ 36. กิจการอันพึงกระทำาในการประชุมใหญ่ ดังนี้ ( 1 ) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน ( 2 ) พิจารณารายงานประจำาปี แสดงผลการดำาเนิน งานกิจการของสมาคมทีผ่ า่ นมาในรอบปี (ถ้ามี) ( 3 ) พิจารณาอนุมัติงบดุล (ถ้ามี) ( 4 ) เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหาร และรับรองฐานะ และความประพฤติของคณะกรรมการบริหาร (ในปีที่ครบวาระ) ( 5 ) เลือกตั้งที่ปรึกษาของสมาคมประจำาปี ผู้สอบ บั ญ ชี ข องสมาคมประจำ า ปี แ ละกำ า หนดค่ า ตอบแทน (ถ้ามี) ( 6 ) กิ จ การที่ ต้ อ งการกระทำ า โดยอาศั ย มติ จ ากที่ ประชุมใหญ่ ข้อ 37. กิจการอันพึงกระทำาในการประชุมสมาชิกประจำาเดือน ได้แก่ กิจการอันเกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รุ กิจทัว่ ไป ของสมาคม นอกจากกิจการที่จำาเป็นจะต้องกระทำา โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีหรือการประชุม ใหญ่วิสามัญ ข้อ 38. การจัดทำารายงาน บันทึกประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการ ประชุมใหญ่ การประชุมสมาชิกอื่นๆ และการประชุม อนุกรรมการ ให้จดบันทึกไว้ทุกครั้ง และต้องเสนอต่อ ที่ประชุมเพื่อรับรองในการประชุมครั้งต่อไป รายงาน การประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วสมาชิกจะดูได้ในวัน และเวลาทำาการ

หมวดที่ 8 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม

ข้อ 39. วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุก ปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคมการค้า ข้อ 40. การจัดทำางบดุล ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำางบดุล ที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีนั้นแล้วส่งให้ผู้สอบบัญชี ไม่เกินเดือนมกราคมของทุกปี และผู้สอบบัญชีจะ ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี งบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะ กรรมการบริหารต้องดำาเนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับ แต่วันสิ้นปีทางบัญชี เมื่อเสนองบดุลให้คณะกรรมการ บริหารเสนอรายงานประจำาปี และแสดงผลการดำาเนิน www.thaiprint.org


94

NEWS

งานของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย ให้ ส มาคมส่ ง สำ า เนารายงานประจำ า ปี แ สดง ผลการดำาเนินงานของสมาคมกับงบดุล ให้ยังนาย ทะเบี ย นสมาคมการค้ า ประจำ า จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหา นครภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนิน งานของสมาคมกับงบดุลไว้ที่สำานักงานของสมาคม เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ ข้อ 41. อำานาจของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีมอี าำ นาจเข้าตรวจ สอบสรรพสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการ เงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอด จนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้า หน้าทีจ่ ะต้องช่วยเหลือ และให้ความสะดวกทุกประการ เพื่อตรวจสอบเช่นว่านั้น ข้อ 42. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน จะต้อง เก็บรักษาไว้ ณ สำานักงานของสมาคมและให้อยู่ในความ ดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก ข้อ 43. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะต้องนำาฝาก ไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้ตั้งอยู่ ในนามของสมาคมโดย ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ให้มีเงินทดรองจ่าย เกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) ในการนีเ้ หรัญญิกเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และเก็บรักษาตัวเงิน การฝากและถอนเงินจากธนาคาร ให้ อ ยู่ ใ นอำ า นาจของนายกสมาคมหรื อ อุ ป นายก ลงนามร่วมกับเหรัญญิก ข้อ 44. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม หรืออุปนายก ร่วมกับเหรัญญิกมีอำานาจสั่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการ ของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) ในการจ่ายเงินครัง้ ละเกินกว่า 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) ให้กระทำาโดยมติจากทีป่ ระชุมคณะ กรรมการบริหารทุกครั้งไป ข้อ 45. เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพือ่ มาดำาเนิน กิจการ และส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาคมได้ โดย การเชื้อเชิญบุคคลภายนอกและสมาชิกร่วมกันบริจาค หรือกระทำาการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็น สมควร และไม่ขัดกับกฎหมาย

ที่มาประชุมทั้งหมด ข้อ 47. การเลิกสมาคม สมาคมนีอ้ าจเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึง่ เหตุใด ดังต่อไปนี้ ( 1 ) เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้เลิก ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนสมาชิกสามัญ ที่มาประชุมทั้งหมด ( 2 ) เมื่อล้มละลาย ( 3 ) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้เลิก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม การค้า พ.ศ. 2509 ข้อ 48. การชำาระบัญชี เมือ่ สมาคมนีต้ อ้ งเลิกไป เพราะเหตุหนึง่ เหตุใดดังกล่าว ในข้อ 47 การชำาระบัญชีของสมาคมให้ นำาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509มาใช้บงั คับในกรณีทส่ี มาคมต้องเลิกไปตามข้อ47(1) ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำาหนดตัวผู้ ชำาระบัญชีเสียด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 47 (3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการบริหารชุดสุดท้าย ที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคม การค้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ชำาระบัญชีหาก มีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชำาระบัญชีให้ยก ให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยง กับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

ข้อ 49. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำาจังหวัดกรุงเทพ มหานครได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้เริ่ม ก่อตั้งทุกคนทำาหน้าที่คณะกรรมการบริหาร (ชั่วคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตาม ข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในกำาหนดเวลา หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง เป็นสมาคมแล้ว ภายใต้บังคับแห่งความในวรรคแรก กรณีท่มี ีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดแรกในช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดือนนับแต่วันสิ้นปี ทางบัญชีของสมาคมให้ถือเอาวันสิ้นปีทางบัญชีของ สมาคม เป็นวันตัง้ ต้นคำานวณวาระกรรมการตามข้อ 17 วรรค 4 ข้อ 50. เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อบังคับข้อ 7 ให้ผู้เริ่มก่อ การจัดตั้งทุกคน ทำาหน้าที่เป็นสมาชิกสามัญ หมวดที่ 9 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำาระบัญชี ข้อ 51. ให้ใช้ข้อบังคับ นับแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมการค้า ประจำ าจั งหวั ดกรุ งเทพมหานครได้ อนุ ญ าตให้ จัด ตั้ ง ข้อ 46. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงตัดทอนหรือเพิม่ เติมข้อบังคับ เป็นสมาคมเป็นต้นไป จะกระทำาได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกสามัญ THAIPRINT MAGAZINE ISSUE 130


THAI PRINTING DIRECTORY 2019-2020

แหล่งรวมข้อมูลล่าสุดของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ หนังสือ “THAI PRINTING DIRECTORY 2019-2020” เล่มใหม่ล่าสุดที่รวมรายชื่อข้อมูลล่าสุดของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการพิ มพ์ ทั้งก่อนการพิ มพ์ หลังการพิ มพ์ รวมทั้งผู้จ�ำหน่ายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ด้านการพิ มพ์ และการซ่ อ มบ� ำ รุ ง เหมาะส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ การซื้ อ และ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน

พิ เศษเพี ยง

500 บาท/เล่ม ใบสั่งซื้อหนังสือ

*

จ�ำนวน ................... เล่ม

ชื่อ - นามสกุล...................................................................................... บริษัท.................................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี......................................................................... ที่อยู่.................................................................................................... โทรศัพท์..................................โทรสาร.................................................

รายละเอียดการช�ำระเงิน

วิธีการชำ�ระเงิน

THAI PRINTING DIRECTORY 2019-2020

• ราคา 500 บาท/เล่ม • ค่าจัดส่ง 100 บาท/เล่ม

*ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมการพิมพ์ไทย” บัญชี ออมทรัพย์035-2-461-48-1 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 71

้ ได้ทส สั่งซือ ี่ มาคมการพิ มพ์ ไทย

311, 311/1 ซ.ศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2719-6685-7 โทรสาร 0-2719-6688

หมายเหตุ: กรุณาส่งแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อมาที่สมาคมฯ

20191025_TP-Directory_final.indd 1

10/25/19 10:52


2): ) :+&< ) &č H * THE THAI PRINTING ASSOCIATION caaŲcaaŵa&+8+:)i5*aeŮ5*0A!*č/<9*důŴ&+8+:)iE /": 8#ĀD 3Ċ/* /: +@D&7a`ca` F+09&č`ųbgaiųffehųgF+2:+`ųbgaiųffhh D- =LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

G"2)9 +2):<

/9!=LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

Ċ:&DĊ:Ů?L5ų2 @-ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ Q:E3!ĉŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ 2:!=L<ĉ5D- =LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ+5 ŵ5*ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ!!ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ Q:"-ŵE /ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ5Q:D(5ŵD ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ93/9ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ +392H#+1=*čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+09&čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+2:+ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ G!!:) 5"+<19Q: 9ŵ3Ċ:3@Ċ!2ĉ/!ŵ+Ċ:!Ů(:1:H*ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ   Ů(:1:59 ,1ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ #+8D( @+ <Ģ F$AĊQ:3!ĉ:*/92@ŵ5@# +čĊ:! :+&<)&čŮ+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ F "/! :+ ĉ5! :+&<)&čŮ+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ FF+&<)&č  F "/! :+3-9 :+&<)&čŮ+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ  Q:!/!&!9 :!Ů+8"@ůŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ 2:!=L9M @+ <D- =LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ+5 ŵ5*ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ!!ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ Q:"-ŵE /ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ5Q:D(5ŵD ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ93/9ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ +392H#+1=*čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+09&čŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴF+2:+ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴĭųŕʼnőŔŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

52)9 +D#đ!2):< 2:)9

5 Ů ĉ:-8D"=*!2)9 +2):< b``":E-8 ĉ :"Q:+@2):< +:*b#ācŲ```":+: :!=*M 9 H)ĉ+/ĉ )(:1=)-A ĉ:D&<)L ů

Ċ:&DĊ:*<!=#<"9<:) Ċ5"9 9" 52): )7E-882!9"2!@! :+Q:D!<!:! 52): )7D&?L5#+8F*!čE ĉ2ĉ/!+ĉ/)@ #+8 :+ G! :+!=M Ċ:&DĊ: FDK D#đ!Q:!/!D<!ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ":29Lĉ:*G!!:)2): ) :+&<)&čH* FG3ĊH#D K" ĉ:2):< HĊ=LŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ 3: #+: /ĉ: 8 ++) :+#<D2 =L8+9"D Ċ:D#đ!2):< Ċ:&DĊ:8HĊ+9"D<! ?!G!2ĉ/!=LQ:+8E-Ċ/:)Q:!/!9 -ĉ:/ Ċ:Ċ! &+Ċ5)G"2)9 +!=M Ċ:&DĊ:HĊ2ĉD5 2:+D&?L5#+8 5" :+&<:+:9!=M  F2Q:D!:3!92?5+9"+5"+<19  FE$!=LE2=L9M 52:!#+8 5" :+  FG"5!@:#+8 5" < :+F+:!  F2Q:D!:"9=+:*?L5$AĊ?53@Ċ!  F+A#ĉ:*2:!#+8 5" :+ŮĊ:)=ů -?L5ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ$AĊ2)9 +     ŮŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴů

74_Pc4.indd 1

23/5/2561 9:04:18


CUT 1050/1060/1450 Automatic Diecutting Machine

เครื่องปมขาด , ทับรอย

CUT 1060 ELITE : ER Automatic Diecutting and Creasing Machine with Blanking and Stripping Capabilities

เครื่องปมขาด ทับรอย พรอมชุดกระทุง และแกะเศษ

FOIL 920/1050/1060 Automatic Diecutting and Hot Foil Stamping Machine

เครื่องปมขาด และปมทอง

FOLD 650/900/1100/1350/1450 ELITE Automatic Floder Gluer

เครื่องปะขาง , เกี่ยวกน , ปะ 4 จุด , 6 จุด


เครื่องพิมพกระดาษลูกฟูกดิจิตอล

REVO 2 5 0 0 W 32 cm.

1300 m2/hr

ระบบปอนวัสดุอัตโนมัติ แบบ Leading-edge

พิมพไดรวดเร็ว

GLORY 1604

หัวพิมพ Kyocera แบบ 3 แถว

ความกวางหัวพิมพ รวม 32 cm.

HIGHJET 2500A

12 หัว

18 หัว

เลือกจํานวน หัวพิมพได

Waterbase Ink

HIGHJET 2500B

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

5 ซอยสุขุมวิท 54 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 02-332-4470 โทรสาร 02-331-4626

Nationwide Co.,Ltd.

Nationwide

www.nationwide.co.th

Profile for The Thai Printing Association

Thaiprint Magazine Vol.130  

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 130

Thaiprint Magazine Vol.130  

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 130

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded