Page 1

magazine

team group

Winter Edition

Focus on Nerja

page 2

Property Sales

page 4

Holiday Rentals

page 11

Property Services page 19


team group S

tating the obvious, January sees the start of a new year and as such a good time to take stock and review the prior year and forecast the year ahead. Starting with property sales, an interesting source of information is the Government´s Ministerio de Fomento´s reporting of sale completions for resale properties (as opposed to new build) as reported by the various Notaries around the country for 2012 and prior years . In the case of Nerja the picture is mixed and hard to establish a pattern, take a look:Year

1

Quarters 2 3

*2012 212 sales completed

74

83

2011 250 sales completed

37

2010 379 sales completed

69

108

69

133

379

28

2009 236 sales completed

39

59

59

79

236

18

2008 260 sales completed

56

122

48

34

260

TOTALS

275

443

288

331

1337

71

4

55 57

85

TOTALS 212 250

%

16 19

19

*Only the first 3 quarters available to date It is clear that 2010 saw the most sales completed and that over the last 5 years quarter 2 has been the strongest quarter. In terms of values then according to Tecnitasa average house prices have fallen 31% since peaking in the second half of 2007, rural property prices have only fallen 7% since peaking in early 2010. At the Team Group we have seen values fall slightly more than 31% from their high. The good news is that 2012 saw proportionately more sales to foreign residents confirming the trend we are seeing in Nerja in favour of Scandinavians particularly. There is however still a glut of vacant properties designed primarily for holiday homes for foreign residents along the Spanish Costas with Andalucia taking second place with approximately 107,000 repossessed properties for sale or 16% of the total followed by Valencia ( Costa Blanca ) with 139,000 or 21% of the total and Catalonia (Costa Brava, Dorada) with 102,000 or 15% of the total available. The argument that prices are unlikely to stabilize until such time that substantially more of these vacant units have sold seems a reasonable one. There have also been a number of tax and residency initiatives designed to stimulate the market one such being Residence permits for houses. Popularly known as “investor visas”. Non-residents on spending D160,000 or more on a Spanish property will automatically qualify for residency in Spain. This will allow them unrestricted access throughout the European Union bypassing restrictive visa applications. This measure was specifically tailored to attract Chinese and Russian nationals but it has generated the most interest in other countries, such as Morocco. Other European countries have similar investor visas schemes in place, albeit with much higher caps: France requires ten million euros, UK has a one million pound threshold, the Republic of Ireland requires one million euros and Portugal requires half a million euros. Given the public nature of this magazine it would be commercially unwise to share our 2012 performance in detail but it is fair to say that the level of new property sales enquiries have been running consistently in excess of 50% more than 2011. Unfortunately this level of increase has not matched our increase in sales, which have only shown low double digit growth over prior year, still an acceptable result in a challenging market. We are seeing many more prospective buyers returning in some cases 2 or 3 times to view the same properties in the hope of prices falling further. The trick is to retain the relationship with these buyers who are quite naturally cautious but who will eventually buy. Whilst still a full blown buyers market, it is also clear that many prospective buyers are withholding putting their property on the market. This is a lost opportunity. As borne out by our enquiry figures there is real focus and interest in the Nerja market; as soon as we list a new property we see the level of interest it generates in just 24hrs followed very often by confirmations to view.

2

team group S

jälvklart är att Januari, början på ett nytt år och på så sätt är en bra tid att utvärdera och granska föregående år och prognostisera det kommande året. Fastighetsförsäljningar är en intressant källa till information. Regeringens Ministerio de Fomento´s redovisning av genomförda försäljningar av begagnade hus (i motsats till nybyggnation)grundas på uppgifter från de olika Notariaten runt om i Spanien för 2012 och tidigare år. I fallet Nerja är bilden blandad och det är svårt att fastställa ett mönster, ta en titt: År

1

Kvartal 2 3

*2012 212 Försäljningen slutfördes

74

83

2011 250 Försäljningen slutfördes

37

71

57

85

250

19

2010 379 Försäljningen slutfördes

69

108

69

133

379

28

2009 236 Försäljningen slutfördes

39

59

59

79

236

18

2008 260 Försäljningen slutfördes

56

122

48

34

260

19

TOTALT

275

4

55

TOTALT 212

%

16

Det är tydligt att de flesta försäljningarna har slutförts under 2010 och att kvartal 2 har varit den starkaste kvartalet under de senaste 5 åren. När det enligt Tecnitasa gäller försäljningsvärden har de genomsnittliga huspriserna fallit med ca 31% sedan toppen under andra halvåret 2007, däremot har landsbygdens fastighetspriser fallit med endast ca 7% sedan toppen i början av 2010. På Team Group har vi sett värden falla drygt 31% från tidigare högsta notering. Den goda nyheten är att vi 2012 noterade en proportionellt högre försäljning till utländska medborgare vilket bekräftar den trend vi ser i Nerja, i första hand gäller detta skandinaviska fastighetsköpare.

Det är dock fortfarande ett överflöd av lediga fastigheter avsedda främst som fritidshus för utländska medborgare längs den spanska kusten med Andalusien på andra plats med cirka 107.000 återtagna fastigheter som igen är till * Endast de 3 första kvartalen finns tillgängliga salu vilket utgör 16% av det totala antalet fastigheter till salu, följt av Valencia (Costa Blanca) med 139.000 eller 21 % av det totala antalet och Katalonien (Costa Brava, Dorada) med 102.000 eller 15% av det totala antalet fastigheter till salu. Argumentet att priserna är inte kommer att stabiliseras förrän ett betydande antal av dessa lediga fastigheter har sålts verkar helt rimlig. 443

288

331

1337

Det har också förekommit ett antal initiativ från den spanska myndigheten när det gäller ex.vis skattelättnader med inkluderade uppehållstillstånd för köpare från ex.vis Ryssland och Kina för att stimulera marknade. Detta är allmänt känt under namnet ”visuminvestering”. Den som spenderar minst 160,000 Euro vid köp av en spansk fastighet erhåller automatiskt ett uppehållstillstånd i Spanien. Detta kommer att ge köparen ett obegränsat tillträde i hela den Europeiska Unionen förbi vanliga restriktiva viseringsansökningar. Denna åtgärd är skräddarsydd för att locka kinesiska och ryska medborgare, men det har genererat mest intresse i andra länder, till exempel Marocko.Andra Europeiska länder erbjuder liknande speciella visum men kräver en mycket högre investering: Frankrike kräver 10.000.000 Euro, Storbritannien har en tröskel på 1 miljon pund. Irland kräver 1.000.000 Euro och Portugal kräver en halv miljon Euro. Med tanke på den offentliga karaktären av denna tidning skulle det vara kommersiellt oklokt att i sin helhet redovisa våra resultat och erfarenheter i detalj för år 2012. Vad vi kan säga är att nivån på efterfrågan när det gäller nya förfrågningar ang fastighetsköp har legat konsekvent på över 50% fler än 2011. Tyvärr har denna ökningen inte matchat vår försäljningsökning som endast har visat en lägre tvåsiffrig tillväxt under föregående år, fortfarande ett acceptabelt resultat på en utmanande marknad. Vi ser nu många fler potentiella köpare som återvänder i vissa fall 2 eller 3 gånger, fortfarande intresserade av samma objekt i hopp om att priserna har fallit ytterligare. Man behöver alltså behålla relationen med dessa presumtiva köpare under en längre tid, de är helt naturligt mer avvaktande men som kommer helt säkert att köpa så småningom. Medan det fortfarande är köparens marknad, är det också klart att många potentiella säljare undanhåller att lägga ut sin fastighet till försäljning. Detta är en förlorad möjlighet vilket bekräftas av vår undersökning där siffror visar att det finns ett verkligt fokus och intresse på just Nerja. Så snart vi lägger ut en ny fastighet till försäljning ser vi det direkta intresse som den genererar på bara 24 timmar, vilket många gånger även resulterar i en bokad visning.

There is no doubt that we are approaching price stabilization and 2013 might well see signs of this, when this happens I firmly believe Nerja and surrounding areas will see a significant surge in sales.

Det råder ingen tvekan om att vi sakta närmar oss en prisstabilisering framöver och 2013 kan mycket väl visa tecken på detta. När detta sker är jag övertygad om att Nerja med omgivande områden kommer att se en betydande försäljningsökning.

And what of rentals? Put simply we are struggling to keep on top of demand. The first 10 days of January have seen over 100% increase in booking versus same period prior year. Mostly as a result of repeat business and a higher proportion of Scandinavians. We have also been fortunate in securing a number of new exclusive arrangements with some very large online travel agents that although early days have already made a huge contribution to higher occupancy levels. Many of our large private villas with pools and apartments near the beach are rented out for the peak summer months already.

Och när det gäller Uthyrning? Vi arbetar hårt för att klara den ökande efterfrågan. De första 10 dagarna i Januari har vi redan sett en över 100%-ig ökning av bokningar jämfört med samma period föregående år. Mestadels som en följd av återbokningar av nöjda kunder och en högre andel Skandinaver. Vi har också lyckats säkra ett antal nya exklusiva avtal med några mycket stora Online-Resebyråer som redan på ett tidgt stadium bidragit till höga beläggningsnivåer. Ett stort antal av våra stora privata villor med swimmingpooler och även lägenheter nära stranden är redan bokade för högsommarmånaderna.

If you would like to discuss either property sales or long or short term holiday rentals then please call in or phone any member of our team.

Om ni vill diskutera Fastighetsköp eller -försäljning, Kort- eller Långsiktig Uthyrning vänligen ring oss på Team och prata med Hans som pratar svenska eller någon i vårt team.

Geoff Cheshire – The Team Group

Geoff Cheshire – The Team Group

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

3


team españa

TORROX COSTA Sports and tapas bar including

FRIGILIANA Near the Church Plaza - a very spacious 1

bed apartment in Chimenea, communal pool, terrace & balcony, sea views, fully furnished.

all fixtures and fittings including 2 flat screen TV´s approx 70 covers available, leasehold available.

bedroom apartment. Large living room/fitted kitchen, double bedroom, big shower room, laundry/store room. Communal pool.

FRIGILIANA A delightful 2 bed apartment with beautiful sea and mountain views, close to the old quarter, communal pool, private secure parking, furnished, strong rental.

LA NORIA A detached 2 bedroom townhouse with small private

LA NORIA An unusually spacious 4 bed townhouse,

garden and terraces and car port, sea and mountain views, close to communal pool and tennis courts, 20 minutes walk to centre of Nerja.

small private garden, sea views, walking distance to Nerja centre, furniture included. Ideal for conversion.

Price 32.000 euros ZTM3983

Price 38.000 euros ZTM3793

Price 72.000 euros ZTM3302

Price 156.000 euros ZTM3912

Price 159.000 euros ZTM3979

Price towards 164.000 euros ZTM3985

COMPETA Modern 1 bedroom apartment, walking distance, central heating, furnished, rental potential.

TORROX PUEBLO A one bed totally refurbished town house over 3 floors, pretty roof terrace with mountain views, close to the main square. A 10 mins drive to the coast.

TORROX PUEBLO A 2 bed townhouse with good access, totally refurbished, fitted kitchen, sea and mountain views.

FRIGILIANA A modern bright 2 bed south facing apartment, communal pool, garage, fully furnished, a/c great sea views.

NERJA A fully furnished reformed 3 bed townhouse, close to parking and communal pool, 20 mins walk to Burriana beach, furniture included.

NERJA A well presented 2 bed townhouse in the Parador

Price 73.000 euros ZTM3825

Price inc. furniture 75.000 euros ZTM3475

Price 84.950 euros ZTM3581

Price 169.000 euros ZTM3421

Price towards 175.000 euros ZTM3994

Price inc. furniture 179.000 euros ZTM3997

NERJA An opportunity to buy a quarter share of a 2

4

team españa

up to

up to

E150,000

E250,000

area of Nerja, close to Burriana beach and a near the communal pool.

FRIGILIANA Attractive one bedroom apartment, communal indoor / outdoor pool with jacuzzi, close to old quarter.

FRIGILIANA A quaint 1 bedroom apartment in

CAPISTRANO VILLAGE An attractive 3 bed

the old quarter of town, close to church square.

townhouse, 2 baths, south facing terrace, sea views, private garden, mostly furnished.

MARO A spacious 3 bed detached villa on an established urbanization, car port, large roof terrace excellent sea views.

Price towards 89.000 euros ZTM3499

Price towards 99.000 euros ZTM3357

Price towards 185.000 euros ZTM3977

Price towards 195.000 euros ZTM3998

OASIS DE CAPISTRANO An attractive 1 bed apartment, large south facing terrace, sea views, living / dining room, bathroom, American style kitchen, double bedroom, fully furnished.

NERJA A wide selection of 1 bed apartments in urbanization Verano Azul, within easy walking distance of Nerja centre and Burriana beach. 3 communal pools, fully furnished, some with a/c, all very good rental propositions.

CAPISTRANO VILLAGE A one bed apartment with

TORROX COUNTRYSIDE A detached 3 bedroom villa with large westerly facing terrace on a plot of 2,500m2, private pool, large garage, ac/ heating, well tendered fruit garden.

COMPETA Countryside villa in tranquil setting,

a converted self contained one bed and en-suite shower room. Private high walled garden, large terrace, sea views, furnished.

lovely views, 2 bedrooms, 2 bathrooms, pool.

NERJA A very well presented 2 bed, 2 bath apartment, close to the Carabeo beach, views over the pool and gardens. Strong rental, double glazing. Private parking, furnishings included.

Price towards 99.000 euros ZTM3559

Prices from 98.000 euros ZTM3813

Price 125.000 euros ZTM3986

Price 199.950 euros ZTM3500

Price towards 235.000 euros ZTM3843

Price 245.000 euros ZTM3751

FRIGILIANA A spacious 1 bed apartment, (converted from a 2

FRIGILIANA A centrally located town apartment in the

PEÑONCILLO BEACH A great 1st line apartment, 2 beds, direct

FRIGILIANA COUNTRYSIDE An attractive 3 bed villa,

sea views, a stone´s throw from the beach, modern kitchen, secure garaging. Fully furnished, Renault Clio car available under separate negotiation.

good access and surrounded by attractive gardens, pool, roof terrace, a/c, sea and mountain views.

NERJA Large townhouse in popular urbanization, main house 3 beds, s/c 2 bed apartment, close to communal pool, good parking, strong rental potential.

FRIGILIANA COUNTRYSIDE Attractive villa in the

Price 150.000 euros ZTM3967

Price towards 249.950 euros ZTM3776

Price 249.000 euros ZTM3454

Price 249.950 euros ZTM3989

bed), 2 baths. Terraces, sea and mountain views, close to old quarter, furniture included. Plus option to buy a garage of approx 60m2.

heart of the old town of Frigiliana, spacious 2 bedrooms, 1 bathroom, open plan design, views over the pool and gardens.

Price 125.500 euros ZTM3996

Price 125.000 euros ZTM3605

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

heart of the countryside, approx 2.5ks mostly concrete track, plot of 1,000m2, 2 beds, 2 baths outstanding sea views, private pool, furnished.

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

5


team españa

6

team españa

NERJA A 2 bed, 2 bath apartment very close to Burriana beach, 35m2 terrace, en-suite bathroom, underground parking, fully furnished, excellent rental, communal pool.

NERJA Close to Burriana Beach, a roomy 2 bedroom,

IZNATE A spacious 3 bed detached villa of 194m2,

2 bath apartment south facing with a large terrace. Gardens and pool. Furnished.

CANILLAS DE ALBAIDA Spacious villa with great

10,000m2 plot, 360ª degree sea and mountain views, furniture and car available under separate negotiation.

access, self contained apartment. Total 4 bedrooms and 4 bathrooms, pool, garage, workshop.

NERJA GOLF A detached roomy villa with 2/3 bedrooms, large reception room, sunny terraces, off street parking, manageable garden with space for pool.

NERJA A quiet position. A well appointed detached villa in its own gardens with a private swimming pool and garage. Great views and many features.

Price towards 255.000 euros ZTM3664

Price towards 260.000 euros ZTM3278

Price 275.000 euros ZTM3995

Price 350.000 euros ZTM3910

Price 364.000 euros ZTM3736

Price 369.000 euros ZTM3894

CALACEITE Between Nerja and Torrox, on the coast

NERJA A great opportunity to buy an excellent building

MARINA DEL ESTE A superbly positioned apartment

MARO Tastefully refurbished townhouse, 4 bedrooms, 2 bathrooms, garden, pool, close to Balcon de Maro and beach, good parking. Large roof terrace, sea views. Some furniture included.

EL CAPISTRANO VILLAGE A large 3 bed detached villa, in a pretty area, plans drawn up to convert to 5 beds. Terraces, sea views, large garden, fully furnished.

NERJA COUNTRYSIDE An attractive 3 bed, 2 bath

with views directly onto the Med! Large living / diner, new kitchen and bathrooms, 2 spacious beds, 2 baths, 10 m2 balcony. V close to the Marina.

Price 275.000 euros ZTM3658

Price towards 375.000 euros ZTM3493

Price 379.000 euros ZTM3849

Price towards 399.000 euros ZTM3770

road, a spacious 3 bed apartment, communal pool, private garaging and secure storage. Excellent rental potential.

project, plans already outlined, currently 2 beds, 2 baths, big storage, large plot, good situation, sea views.

Price 275.000 euros ZTM3974

Price towards 275.000 euros ZTM3726

up to

up to

E350,000

E450,000

villa with stables and paddock, mature garden and 7mx4m pool. Very good decorative order.

PARADOR AREA A 2 bed townhouse and self contained one bed apartment with garage. Fully furnished, strong rental return, communal pool.

LA MOLINETA, FRIGILIANA A charming and sympathetically reformed townhouse, beamed ceilings, large roof terrace, sea views, private parking.

LA HERRADURA A large detached villa, close to Punta La Mona, 3 bedrooms, 3 bathrooms, terraces, south sea views, large garage.

LADERA DEL MAR An attractive detached 3 bed villa, 2 bath, south facing sea views, private pool, fully furnished, garage, strong rental history.

Price 285.000 euros ZTM3963

Price towards 299.000 euros ZTM3890

Price 399.000 euros ZTM3364

Price towards 399.000 euros ZTM3823

FRIGILIANA, LAS LOMAS A detached 3 bed villa, one of the best views and at a very competitive price a/c, private pool. Excellent rental potential.

TORROX COUNTRYSIDE A well presented 3 bedroom detached villa, plot of 3,300m2, large pool, hard standing for 2 vehicles, mature garden, lots of storage, large garage.

NERJA Uniquely positioned 2 bed apartment presented in

FRIGILIANA A spacious detached 4 bedroom villa in the Frigiliana valley, good access, south facing sea views, pool, easy to manage garden, furnished.

PARADOR REGION A spacious and attractive 3 bed apartment close to the beach at Carabeo. Sea views, large terrace, allocated parking, fully furnished, strong rental.

NERJA An attractive 2/3 bed villa on a small urbanisation,

excellent order close the Balcon with views over Salon beach. Close to everything!

Price 295.000 euros ZTM2778

Price 299.000 euros ZTM3609

Price 320.000 euros ZTM3999

Price towards 399.950 euros ZTM3755

Price 399.950 euros ZTM3965

Price towards 429.000 euros ZTM3778

CAPISTRANO VILLAGE An attractive 2 bed townhouse in one of the prettiest areas of the village. Lots of south facing terraces, sea views, private patio garden, fully furnished, good rental.

FRIGILIANA, LAS LOMAS An attractive detached 3 bed villa

FRIGILIANA A large family house, in the old part of the

in this popular area between Nerja and Frigiliana. Comfortable accommodation, great views, private swimming pool.Quality furnishings included.

village, could be converted to commercial premises. Flexible accommodation, 3 beds lots of original features, terraces, pool.

CÓMPETA A country villa, with 3 bed, 2 baths, guesthouse with 2 more bedrooms. Heated pool, under-floor heating, air conditioning, various fruit trees. Furniture negotiable.

CERRO GORDO A 400m2 plus luxury villa building project on a plot of 1,000m2 with outstanding views. All licenses obtained, excellent access.

LAKE VIÑUELA Outstanding location on the shores of Lake Viñuela. 2,000m2 plot, villa of 150m2 ,3 beds, garage, attractive gardens. Adjoining plot of 1,800m2 available under separate negotiation.

Price 325.000 euros ZTM3848

Price 339.000 euros ZTM2378

Price towards 349.000 euros ZTM3481

Price 395.000 euros ZTM3980

Offers invited ZTM3440

Price towards 399.000 euros ZTM3836

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

private pool, garden, garage, sea views, fully furnished.

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

7


team españa

LA HERRADURA A 4 bed, 4 bath villa a short drive to the seafront at La Herradura. Large south facing terraces, sea view, large private pool, sold furnished.

TORROX / FRIGILIANA A superbly located villa

BETWEEN TORROX AND CALETA A substantial 4 bed villa just off the coast road, sea views, lots of terraces, pool, garage, many quality features, partly furnished.

CÓMPETA Luxury home, high above the village, fantastic views, 4 bedrooms, 4 bathrooms, 1 cloakroom. High quality.

ALGARROBO / SAYALONGA A villa of substance & real character, 4/5 beds, 5,300m2 plot, pool, stables, outbuildings, mature gardens, good access.

LA HERRADURA A very well presented and charming 3 / 4

on a plot of 5,655m2, outstanding views, 3 bedrooms, 2 bathrooms, private pool, a/c, double glazed.

Price towards 450.000 euros ZTM3685

Price towards 460.000 euros ZTM3730

Price towards 475.000 euros ZTM3799

Price 575.000 euros ZTM3881

Price unfurnished 580.000 euros ZTM3661

Price 595.000 euros ZTM3739

NERJA A spacious 4 bedroom villa on a plot of 1,200m2,

FRIGILIANA VALLEY A very well presented 4 / 5 bed

FUENTE DEL BADEN - NERJA Stylish 3 bed villa

large pool, attractive gardens, 2 garages, a short drive to central Nerja, pristine gardens.

rustic style villa on a plot of 2,500m2, outstanding sea views amongst pine trees. Private pool, OFCH, strong rental history.

Price inc. furniture 475.000 euros ZTM3621

Price 479.000 euros ZTM3781

bedroom villa on a small select urbanization, outstanding sea views, private pool, garage, gardens close to town centre and beach.

BETWEEN TORROX AND TORRE DEL MAR

NERJA Cortijo San Rafael, Frigiliana. Comfortable 250m2

in an attractive residential area east of Nerja, light and spacious accommodation, winter garden, private pool, car port, GCH, Sea views.

An imposing 6 bedroom villa, guest apartment could also be small hotel, large pool, terracing, garage, outstanding sea view.

villa on 1,670m2. Gas central heating, sea and mountain views. Large pool, attractive gardens.

COTOBRO A spacious villa overlooking the bay towards Marina del Este. 2/3 beds and a large self contained one bed apartment. Garage, pool, south facing terraces with sea views, good access.

Price 490.000 euros ZTM3913

Price towards 595.000 euros ZTM3371

Price 599.000 euros ZTM3916

Price towards 650.000 euros ZTM3806

up to

over

E550,000

E550,000 NERJA A pristinely presented 4 bedroom, 4 bath villa, south

MARO An attractive detached 3 bed villa plus a 1 or 2 bedroom self contained apartment, attractive gardens, irrigation, large pool, solar, terraces, sea views good access.

TORROX COUNTRYSIDE A 5 double bedroom villa on a plot of 2,873m2, sea & mountain views. Flexible accommodation, 3 large reception rooms, terraces, conservatory, large pool, double garage.

facing terraces, landscaped gardens, private pool, double garage, sea views, a/c, double glazing throughout and much more.

Price 499.000 euros ZTM3606

Price 499.000 euros ZTM3600

Price 675.000 euros ZTM3732

TORROX COSTA One of very few 3 / 4 bed private villas with a large pool and gardens, very close to the beach. Integral garage, quality furnishings included, strong rental history. Many features.

Offers towards 695.000 euros ZTM3704

TORROX -NERJA Close to beach, a large detached villa in mature private grounds. Lots of living area and terraces, 5 beds, 5 baths and flexibility to use as 2 units.

FRIGILIANA A rustic style villa with pool on a plot of 7,000m2 above Frigiliana, sea views. 4 bedrooms, 4 baths en-suite, gas central heating, water decal system, garage, part furnished.

FRIGILIANA A large attractive villa with flexible accommodation, 1 self contained studio, a 1 & 2 bed apartment and a large 2/3 bed top floor apt, 6/7 beds in total. Outstanding sea views.

NERJA A well presented spacious villa. Close to Nerja

BETWEEN NERJA AND FRIGILIANA A spacious and

but in the countryside. Private drive,1000m2 plot, 3 beds, 3 baths, lawn, pool, terraces, sea views.

very well presented cortijo. 3 / 4 beds, 3 baths, lots of terracing, large pool, jacuzi, attractive gardens, double garage. Mountain views.

VERANO AZUL, PUNTA LARA One of a small collection of large upscale villas, 3 beds, pristinely presented, fully furnished, garage, private pool, sea views, close to beach. Room for massive internal conversion.

Price 519.000 euros ZTM3296

Price towards 549.000 euros ZTM3604

Price guide 549.000 euros ZTM3976

Price 699.000 euros ZTM3700

Price towards 699.000 euros ZTM3763

Price towards 699.000 euros ZTM3800

NERJA A spacious 5 bed detached villa with a large roof

BURRIANA A large semi detached villa very close to the beach.

CORTIJO SAN RAFAEL A detached villa in sought

Flexible accommodation, 3 s/c apartments over 3 floors, lots of terraces, fully furnished, communal pool. Outstanding rental business potential.

after location, s/c apartment, 2 large bedrooms, 2,700m plot, 2 garages, large pool, mature gardens, fully furnished.

LA MOLINETA A large detached villa with views to the sea, 240m2 on a plot of 2,500m2, 3 beds, 3 ensuite baths, garage, gardens, 9x5m pool, a/c. Part covered 100m2 south facing terrace.

NERJA A 5 bed 5 bath detached villa with private pool. Superb design features, outstanding decor, double / treble garage.

LA HERRADURA Overlooking the bay and town, a new villa with exceptional, well presented accommodation and great views. 5 beds, 5 baths, private pool. Easily managed garden, parking space, fully furnished.

Price 550.000 euros ZTM3663

Price 550.000 euros ZTM3558

Price 725.000 euros ZTM3752

Price 749.000 euros ZTM3441

Price 790.000 euros ZTM3403

terrace, sea views, mature garden and private swimming pool.

Price 550.000 euros ZTM3157

8

team españa

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

9


team españa

EL TRAPICHE A rare opportunity to buy a profitable business and an aspirational lifestyle. Completely reformed 4 bed, 4 bath villa, 18,000m2 of established Mango trees giving guaranteed good returns.

LA HERRADURA An outstanding villa overlooking the bay of La Herradura, self contained apartment, garage, spacious terracing, pool, gardens. Close to beach.

LA HERRADURA A uniquely designed detached villa. Outstanding sea views, 3 beds, 3 baths, s/c apartment. Private pool, gardens, fully furnished.

Price 799.950 euros ZTM3981

Price 825.000 euros ZTM3687

Price guide 850.000 euros ZTM3353

NERJA A large 3 / 4 bedroom villa in excellent decorative order plus a self contained 1 bed apartment situated between Capistrano Village and Fuente del Baden.

CORTIJO SAN RAFAEL A large detached villa, 4 bedrooms, beautiful, mature landscaped gardens with private pool, open and sheltered terraces, sea and mountain views, solar under floor heating.

FRIGILIANA A pristinely presented villa between La

Price 885.000 euros ZTM3424

Price 895.000 euros ZTM3748

Price 975.000 euros ZTM3504

Molineta and Frigiliana. 4 beds, 4 baths, games room, sea views, gardens, large pool, casita, fully furnished.

over

E550,000 CERRO GORDO One of the most spectacular locations

CORTIJO SAN RAFAEL, FRIGILIANA / NERJA

in Spain, flexible accommodation 4 bedrooms, large roof terrace, some of the best views in Spain.

Private Pools

A substantive 5 bed villa with a sizeable guest house of 175m2 set in attractive gardens including a 2000m2 area for possible building. Large private pool.

Price 990.000 euros ZTM 4000

10

teamstar holiday rentals

Price 995.000 euros ZTM3461

CORTIJO SAN RAFAEL A well located substantial villa of some 295m2 in a private setting of 2,200m2 with sea views towards Nerja and the Costa Tropical. 5 bedrooms, 3 en-suite bathrooms and a guest bathroom with a large 10x5m pool.

CORTIJO SAN RAFAEL An impressive colonial style villa, 4/5 beds, gardens, pool, outstanding location, sea views, large terrace, excellent access, sold unfurnished.

NERJA / FRIGILIANA An impressive villa in Cortijo San Rafael, south facing 2,000m2 plot, 5/6 bedrooms, central heating, large pool, terracing, 2 garages, mature garden.

Price 999.950 euros ZTM3883

Price towards 1.100.000 euros ZTM3538

Price unfurnished: 1.150.000 euros ZTM3554

CERRO GORDO Above La Herradura with outstanding sea views looking along the coast westwards to Nerja. Superb large new villa, 270m2 4 bedrooms / 4 bathrooms and much more.

CERRO GORDO An impressive villa on El Nogal, outstanding location, 360º views, large terraces, open plan design, quality appliances throughout.

CHIMENEA An outstanding villa in one of the best locations in Nerja, sea views, 3 beds plus a separate 1 bed apartment. Beautiful gardens, large heated pool, gardens & fully furnished.

Price guide: 1.150.000 euros ZTM3031

Price guide 1.300.000 euros ZTM3865

Price guide 1.300.000 euros ZTM3683

www.teamespana.com · tel: (+34) 95 252 7300

FRIGILIANA An outstanding tastefully furnished 3 bedroom, 3 bathroom country villa in the hills behind Frigiliana, with a private pool, only 15 minutes drive to the beaches and Nerja, with breathtaking views to the sea, overlooking fruit trees and the beautiful Andalucian countyside. A completely private hide away, with all the luxuries, yet within easy reach of bars & restaurants. Heating, air con. and internet on a ‘pay as you go’ basis. Car recommended.

Ref: R8708

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

11


teamstar holiday rentals

FRIGILIANA Almazara, is situated in the heart of La Molineta, cradled in a valley with spectacular views to the sea and mountains. In days gone by Almazara was once the olive mill which formed part of the La Molineta hamlet. In recent years Almazara has been respectfully and tastefully renovated to offer its visitors the comfort of a modern lifestyle whilst experiencing a unique slice of Andalucian history. Ref: R0305

12

NEAR NERJA A luxury 5 bedroom villa with private pool and gardens, a couple of miles west of Nerja, located in an elevated position less than a 10 min drive to Nerja and the beach, with outstanding views to the mountains and sea. Large terraces with various tables and chairs for outside dining, as well as outside sofas, sun loungers, and built in BBQ. Car recommended. Ref: R0276

NERJA A modern spacious 4 bedroom villa with private pool, located in a popular and beautiful development, with outstanding sea and mountain views.Approached from the coast road just a few minutes drive west of Nerja town. This villa enjoys sun all day and is ideal for large families / groups of friends looking for a relaxing / active holiday. The nearest beach and restaurant is just a couple of minutes drive or approx. 10 minutes walk down the slope. Secure parking. Internet and air conditioning available on a 'pay as you go' basis. Ref: R0280

FRIGILIANA A lovely 3 bedroom, 3 bathroom air conditioned villa furnished to the highest standard with a private pool in the hills of Frigiliana with breathtaking sea and mountain views across the Torrox and Nerja valleys to the coast, which is a 20 minute drive away. Very private position approx 3 minutes from the Torrox - Frigiliana road. (A/C in 2 bedrooms in main house, 50 euros a week, prebook). Car recommended. Ref: R1508

FRIGILIANA A luxury 3 bedroom, 3 bathroom villa in the hills behind Frigiliana, with a private pool, only 15 minutes drive to the beaches and Nerja, located on the Torrox / Frigiliana road with breathtaking views to the sea, overlooking fruit trees and the beautiful Andalucian countyside. A completely private hide away, with all the luxuries one is looking for, yet within easy reach to bars and restaurants.Car recommended. Ref: R1008

Private Pools

NERJA A stunning, spacious, light, 3 bedroom villa with a private pool designed in an open plan style in an elevated position above Nerja with breathtaking views to the sea and mountains. Only a 10 minute walk to the beach and less than a 5 minute drive to Nerja. Air conditioning and internet on a ‘pay as you go‘ basis. The villa is located a 5 minute drive up from the coastal road of Nerja. Ref: R1148

teamstar holiday rentals

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

NERJA A spacious, beautifully appointed, modern 3 bedroomed villa, well furnished and equipped with private pool, large terraces and porch which provides shade during the hot summer months. Built on two levels, with a bathroom on each level, this property offers comfortable living accommodation and delightful ornamental gardens with a variety of fruit trees. Ref: R1042

Private Pools

NERJA A large luxury 3 bedroomed 3 bathroom detached villa in the Urbanisation of ‘Balcon Punta Lara’ (west of Nerja), with private pool, large south / southeast facing terrace, BBQ, balcony and outstanding views. A couple of minutes drive to the beach and less than a 5 min drive to Nerja town centre. WIFI on a ‘pay as you go’ basis. Ref: R0265

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

13


teamstar holiday rentals

FRIGILIANA A luxury 3 bedroom, 3 bathroom villa in the hills behind Frigiliana, with private pool, only 15 min drive to the beaches and Nerja, located on the famous Torrox / Frigiliana road with breath taking views to the sea, overlooking fruit trees and the beautiful Andalucian county side. A completely private hide away, yet within easy reach to bars and restaurants. (free wifi internet) Car recommended. Ref: R1064

14

FRIGILIANA A tastefully furnished 3 bedroom, 2 bathroom country villa behind Frigiliana, with a private pool, only 10 min drive to the beaches and Nerja, located just off the Torrox / Frigiliana road with breathtaking views to the sea, overlooking fruit trees and beautiful Andalucian countyside. A luxury private hide away, within easy reach to all facilities. Air conditioning and internet charged on a ‘pay as you go‘ basis. Car recommended. Ref: R1013

Private Pools

FRIGILIANA A luxury spacious 5 bedroom, 5 bathroom detached villa with private pool in the sought after location of Cortijos San Rafael. Stunning views to the sea, mountains and Nerja. This beautiful villa offers high standard luxurious accomodation throughout. Less than a 5 min drive to Nerja and its many beaches.Internet WIFI included on a 'pay as you go' basis. Car recommended. Ref: R0279

teamstar holiday rentals

NERJA A beautiful detached well appointed 2 bedroom villa in a quiet cul de sac on the eastern side of Nerja, feels like you are holidaying in luxury in the Spanish countryside even though it is within minutes of the town and beautiful beaches. The property is set in stunning grounds, is totally secluded and enjoys uninterrupted panoramic views over olive groves to the sea which is less than a mile away. WIFI on a 'pay as you go basis'. Ref: R3308

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

Penthouse

NERJA The unique luxury and modern penthouse with argueably the best views in Nerja, situated on the third / top floor, virtually on the Balcon de Europa. Comprises 2 bedrooms (one open plan), 2 bathrooms, glass facade, as well as a large private roof top terrace with sunloungers, garden table and chairs, and jacuzzi. WIFI on a ‘pay as you go’ basis. AC charged separately. Less than a three minute walk to the beach.

Ref: R0264

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

15


teamstar holiday rentals

NERJA A newly renovated modern 2 bedroom penthouse apartment located in the famous development of Capistrano Playa. With outstanding views to Burriana beach and the sea. Comprising a two terraces including a private roof terrace with all day sun. Air conditioning and internet available on a ‘pay as you go’ basis. Ref: R0275

16

NERJA A spacious modern one bedroom penthouse with access to a shared pool in an elevated position above Burriana beach. Outstanding views to the sea and mountains from the large private terrace. Air conditioning and internet is available on a ‘pay as you go’ basis. Ref: R0282

NERJA A 2 bedroom apartment in the beautiful urbanisation of Capistrano Playa. Stunning views from the large terrace over the lake and beach. 5 minutes walk from the beach. Fully air conditioned on a pay as you go basis. This apartment is approached via a number of external steps. Internet on a 'pay as you go basis'. Ref: R1061

NERJA A spacious, bright 2 bedroom apartment with uninterrupted sea views in a quiet residential and holiday area about a mile west of Nerja and a 10 minute stroll to the beach. An unusually large south facing sunny terrace which provides ample room for eating out and relaxation. Communal pool and gardens only a short walk away. ( For 4 people ). Internet on a “pay as you go basis”. Ref: R1578

NERJA A centrally located, beautifully appointed and refurbished, two bedroomed apartment in the attractive Acapulco Playa development, renowned for its great central location, beautiful communal gardens and swimming pool. Bars, shops, restaurants less than a minutes walk away. Stunning views to the sea, mountains and the Balcon de Europa. Ref: R1077

Shared Pools

NERJA A brand new 2 bedroom Penthouse apartment in the centre of Nerja, a few minutes walk from Torrecilla beach with the most fantastic private roof terrace, approx. 120 m2 with 360 degree view to the sea and mountains. Air conditioning throughout and WIFI internet charged on a ‘pay as you go’ basis. With private underground parking and the lift straight up to the front door to the top fifth floor. Ref: R0272

teamstar holiday rentals

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

NERJA A luxury newly refurbished one bedroom apartment in the heart of Nerja, with access to shared pool and gardens, only a couple of minutes walk from the beach with side sea views from the balcony and less than a 5 min walk to the Balcon de Europa. WIFI and Air conditioning on a pay as you go basis. Ref: R0261

Shared Pools

NERJA A luxury 3 bedroom, 2 bathroom apartment with a lovely garden and terrace and two shared pools, 5 minutes walk to Burriana beach. Air conditioning with a “pay as you go“ meter. This bright south facing apartment is located in a quiet part of Nerja, a 5 min. walk to Burriana Beach. Ref: R1002

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

17


teamstar holiday rentals

teamstar services Property Services

Teamstar Services har direct kontakt med svensk myndighet när det gäller svenskt RUT-avtal och kan därför erbjuda samma förmånliga erbjudanden som ni kan åtnjuta i Sverige när det gäller er fastighet här i Nerja med omnejd.

Renovering – Underhåll – Tillbyggnad

Ni är välkomen att diskutera era behov per E-mail eller besöka vårt kontor på Calle Carmen nr 4 i Nerja. Ni hittar oss på gågatan ett 20-tal meter från Balcon de Europa till höger om kyrkan. Vi talar svenska.

Pool Maintenance

NERJA A luxury 2 bedroom apartment in an elevated location in Nerja, with views to Nerja and beyond to the Mediterranean, located in a small private development with a private courtyard and large terrace and access to a shared pool with a life guard. A couple of minutes walk to a small supermarket and restaurants. Internet on ‘pay as you go’ basis. Ref: R0297

Shared Pools

NERJA Casa Pequena is a delightful detached secluded villa with beautiful private garden, located at the lower end of Nerja’s most popular urbanisation, Capistrano Village. All rooms are on one level and are decorated and furnished to a very high standard. The garden is very private, well established and provides a tranquil retreat. Internet on a ‘pay as you go’ basis. Ref: R1044

18

NERJA A spacious well positioned modern 3 bedroom, townhouse with a large terrace and garden, built in BBQ, 10min walk to Burriana beach and within easy walking distance to town with great views to the sea. (broadband internet access). This well furnished south facing townhouse is located less than 1km from of Nerja town centre and an 8 min walk to Burriana beach. Internet on a 'pay as you basis'. Ref: R1023

NERJA In an idyllic setting, this three double bedroom frontline apartment is furnished to a high standard. It has uninterrupted sea views and the added advantage of a communal pool and landscaped gardens. It is located in the much sought after Carabeo area of Nerja, and within easy walking distance of all amenities. Internet on " pay as you go " basis. Ref: R4308

www.teamstarholidayrentals.com · www. nerja-uthyrning.se · tel: (+34) 95 252 7300

Gardening Services

Most of our rental properties have access to either communal or private pools. Communal pools are managed by the community and as such we do our best to ensure the water is maintained to an acceptable level through holidaymakers feedback and observation. In all cases private villas are managed by our own team who undertake to clean once a week and twice a week in peak season in order to maintain and measure the correct Ph and chlorine levels.

From maintaining simple gardens and terrace plants to landscaping, building terraces and dry stone walls, our team of professionals know what they are doing, from maintenance work to designing and building an attractive fruit producing Mediterranean garden. Our team also maintain a number of larger community gardens in and around Nerja.

Building Services

Laundry Service

These are not any old BBQ`s these are Teamstar Services BBQ`s! So much time is spent outdoors why not go to town with an imaginative design - we guarantee a unique design to fit the look and feel of your home in the sun. How about a 'Summer House' great for entertaining and keeping in the shade during the summer months and by building a concrete table that doubles into a fireplace makes for a memorable BBQ in the mild winter evenings.

Our housekeeping team ensures that bed linen, towels and general laundry are delivered to our holiday rental properties and that our laundrette know well in advance laundry and linen requirements. We also undertake end of season, curtain, carpet, sofa, quilts and pillow cleans.

www.teamstarservices.com · tel: (+34) 95 252 7300

19


team españa

CERRO GORDO

En av de mer spektakulära platserna på Costa Tropical kusten, flexibelt boende med 4 sovrum, stor takterrass och med en av de bäst tänkbara utsikter Spanien har att erbjuda. Pris 990.000E ZTM 4000 Ex

v

v

si

si

klu

klu

Ex

FUENTE DEL BADEN Ett mycket trevligt radhus med 2 sovrum mellan Fuente del Baden och Capistrano Village, stor terrass i söderläge, havsutsikt och bra parkering. Radhuset säljs Pris 199.000E ZTM3990 möblerat.

MARO

En rymlig villa med 3 sovrum i en etablerad urbanisation, carport, stor takterrass och med en Pris 195.000E ZTM3998 utmärkt havsutsikt. Ex klu

klu Ex

si v

v si

CAPISTRANO VILLAGE En mycket trevlig lägenhet med 1 sovrum, söderläge och havsutsikt. Modernt utrustat kök, tvåglasfönster och nytt badrum. Säljaren behöver Pris 125.000E ZTM4004 sälja snabbt.

CARABEO En mycket trevlig lägenhet med 2 sovrum

och 2 badrum, nära till stranden och med utsikt över en gemensam stor swimmingpool och trädgård. Tvåglasfönster i hela lägenheten och privat parkering. Lägenheten säljs Pris 245.000E ZTM3751 möblerad. Property sales:

Property sales:

www.teamespana.com Nerja, C/ Carmen 4 – alongsidewww.teamespana.com the church on the balcon tel: (+34) 95 252 7300 – mob: 69 675 the 4724church fax: (+34) 6116 Nerja, C/Carmen 4 -(+34) alongside on 95 the296 balcon

tel: (+34) 95 252 7300 - mob: www(+34) .inland69 -pro675 perty4724 .com Competa, Avenida de la Constitucion fax: 27, corner car6116 park (+34) of 95the 296 tel: (+34) 95 255 3498 - mob: (+34) 69 767 9656

Part of Part of the the

team group

Team Group Winter Portfolio  
Team Group Winter Portfolio  

Team Group are leading estate agents for Nerja, Competa and the Axarquia region. see also www.teamstarholidayrentals.com for a full range o...

Advertisement