Page 74

Mastertitel Op 18 augustus 2006 is Design Academy Eindhoven door een groep van 22 masterstudenten (waarvan 17 afgestudeerden) aangesproken over onduidelijkheid van de behaalde en nog te behalen titel. Uiteindelijk hebben 14 studenten Design Academy Eindhoven gedagvaard. Zij vorderen een verklaring voor recht dat Design Academy Eindhoven jegens hen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen dan wel onrechtmatig heeft gehandeld door aan hen geen universitaire Masters of Arts-titel te verstrekken, en vergoeding van de nader te bepalen schade die zij daardoor hebben geleden. Design Academy Eindhoven heeft gemotiveerd verweer gevoerd. In 2008 hebben 2 van de 14 procederende studenten een schikking van € 1.000 per persoon geaccepteerd. De rechtbank heeft op 15 april 2009 vonnis gewezen en bepaald dat de academie jegens de eisers toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenis tot toekenning van de titel Master of Arts en heeft de academie veroordeelt tot vergoeding van daardoor ontstane schade, waarbij die schade nog moet worden vastgesteld. Een comparitie van partijen is gepland op 18 juli 2010. Overzicht verbonden partijen Naam De Witte Dame Monumenten BV Stichting René Smeets fonds Stichting De Witte Dame Stichting Designhuis Stg. Genootschap De Witte Tafel Stichting Materialenbibliotheek Stichting Incubators 3+

Jurid. vorm Vennootsch. Stichting Stichting Stichting Stichting Stichting Stichting

Stat. zetel Eindhoven Eindhoven Eindhoven Eindhoven Eindhoven Eindhoven Eindhoven

Activiteit Onroer.goed Promotie Huisvesting Museum Onderwijs Onderwijs Alumni

Naam De Witte Dame Monumenten BV Stichting René Smeets fonds Stichting De Witte Dame Stg. Genootschap De Witte Tafel Stichting Materialenbibliotheek Stichting Designhuis Stichting Incubators 3+

Resultaat Eigen vermogen 702 8.640 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaarrekening 2009 nog niet beschikbaar Jaarrekening 2009 nog niet beschikbaar

Overige gegevens

BESTEMMING RESULTAAT

Toevoeging aan de algemene reserve € 230.740 Toevoeging aan de bestemmingsreserve actieplan leerkracht € 39.331 Totaal € 270.071

72

Consolidatie ja nee nee nee nee nee nee

art. 403 nee nee nee nee nee nee nee

Belang 50% geen beslissende zeggenschap

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement