Page 73

ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER (x € 1.000)

2009 REALISATIE

2008 REALISATIE

-188 107 351

230 111 190

96 128

91 154

108 215 817

85 103 964

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Resultaat deelneming De Witte Dame Monumenten BV Subtotaal

-60 -351 -411

-56 -190 -246

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen aflossing geldlening Subtotaal

250 250

588 588

655 1.822 2.477

1.306 516 1.822

Huurprijs

Ingang

Looptijd jr

92 57 57

01-01-1998 01-01-1998 01-08-1997

jaarlijks 30 30

Kasstroom operationele activiteiten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat deelneming Aanpassingen voor: – afschrijvingen – mutaties voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal – vorderingen – kortlopende schulden Subtotaal

Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huurovereenkomsten Met De Witte Dame Monumenten BV zijn de volgende overeenkomsten aangegaan: Locatie Vloeropp. m2 1e etage 1.078 2e etage 1.765 3e, 4e, 5e en overige 7.767

Midden -motief m2 65 106 459

Krediet VanLanschot Bankiers De academie beschikt over een permanent bankkrediet van € 181.500. Hierbij is overgegaan tot verpanding van de inventaris. Van dit krediet is in het verslagjaar geen gebruik gemaakt. Vorderingen en schulden Ministerie OC&W In de jaarrekening over het boekjaar 2000 zijn de navolgende posten afgeboekt: – Premie ABP/IZK/Vakantie-uitkering 1986/1987 (vordering) € 46.300. – Eenmalige liquiditeitsbijdrage 1988 (schuld) € 140.900. Deze posten zijn opeisbaar, respectievelijk verschuldigd ingeval van fusie of liquidatie van de stichting.

71

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement