Page 72

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1.000)

REALISATIE 2009

BEGROTING 2009

REALISATIE 2008

Baten Rijksbijdragen OCW Overige bijdragen en subsidies Collegegelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten

5.491 110 1.467 283 194 7.545

5.309 110 1.450 467 210 7.546

5.362 110 1.320 446 267 7.505

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten

4.992 96 1.272 1.373 7.733

5.187 144 1.398 1.058 7.787

4.708 91 1.325 1.151 7.275

-188 107 -81 351 270

-241 53 -188 188 0

230 111 341 190 531

Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Resultaat deelneming Resultaat na belastingen

70

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement