Page 70

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Realisatie 2009 Financiële baten Rentebaten 100 Subtotaal 100 Financiële lasten Rentelasten (leningen) Overige financiële lasten Subtotaal Saldo financiële baten en lasten

646 5 651 -551

Realisatie 2008 110 110

773 7 780 -670

De rentelasten (leningen) waren als gevolg van de het lage Euribor-tarief € 127.000 lager dan in 2008 en dan begroot.

Vennootschapsbelasting

-137

-77

Voor Stichting Design Academy Eindhoven geldt een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. De Witte Dame Monumenten BV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De deelneming maakt gebruik van de fiscale mogelijkheid om cumulatieve (historische) verliezen te verrekenen.

ENKELVOUDIGE BALANS PER

31 DEC. 09

31 DEC. 08

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

282 2.544 2.826

317 2.443 2.760

Vlottende activa vorderingen liquide middelen Totaal vlottende activa

452 2.477 2.929

561 1.822 2.383

Totaal activa

5.755

5.143

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

3.222 495 2.038 5.755

2.952 367 1.824 5.143

Kengetallen Solvabiliteit Liquiditeit

56% 144%

57% 131%

891

559

Werkkapitaal (x € 1.000)

68

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement